Sanomia Tampereelta Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Wiipurin Sanomat Siirtolaisuus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanomia Tampereelta Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Wiipurin Sanomat Siirtolaisuus."

Transkriptio

1 1 Sanomia Tampereelta N:o Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Eräässä ruotsalaisessa sanomalehdessä luetaan kirja, joka ilmoittaa mikä kohtalo saattaa tawata monta niitä, jotka waltameren toisella puolella etsiwät itsellensä uutta isänmaata. Kirje on erään Suomalaisen lähettämä, joka wiime kesällä waimoneen lapsineen jätti kotiseutunsa, ruotsalaisen Karungi-nimisen seurakunnan, jossa hänellä oli hywä talo ja missä tuli hywin toimeen. Kirje, joka on Suomeksi kirjoitettu, kuuluu näin: Minnesota Syysk. 27 p Haluan teille tiedoksi antaa, ett ei kukaan tänne tulisi. Täällä on peräti huono elo, kaikki, mitä tarwitsee, on kallista. Huoneista on kowa puute, ja paljo wäkeäkin on täällä, waikka tämä on Newyork ista eli merestä kaukana, 240 ruotsin penikulmaa. Me asumme puu-wajassa, ja waikea on itsensä täällä elättää. Ewa ja lapset itkewät alinomaa nälästä ja wilusta; ei meillä ole sänkyä eikä waatteita. Matkalla tänne hukkasimme kaikki waatteemme, paitsi mitä oli yllämme. Raha on kaikki ja ruoka on sellaista, ett ei sitä taida syödä, sillä watsa ei suwaitse sitä. Tämä on hywin surullista. En tiedä, kuinka talwi eletään; talwi kestää täällä 3 kuukautta. Metsää ei ole ollenkaan. Olisin lähtenyt täältä, mutta en pääse, rahat kun owat loppuneet. En jaksa työtä tehdä, woimat owat heikontuneet. Yksi lapsi on jo ruoan puutteesta kuollut. Perkele saattoi minun niin hulluksi, että lähdin kotopaikaltani. Älköön kukaan teistä milloinkaan tulko niin hulluksi, että lähdette tänne ja uskotte niitä monia walheita, joita täältä lewittäwät, tänne ihmisiä houkutellaksensa. Woi, rakas ystäwä: kuinka onnettomasti minun mailmassa käwi. Wiattomat owat lapset. Minä puolestani olen sen ansainnut, mutta wiattomat lapset!...nyt tiedän, mitä köyhyys on. Hywät ystäwät, älkäät tänne tulko! Täällä ei saa kerjätä. Koeta kirjoittaa luo, jos lasten tähden meitä wähällä armahtaisit. Wiipurin Sanomat N:o Siirtolaisuus. Höyrylaiwalla Norra Finland lähti wiime sunnuntaina parin sadan waiheille, joista enimmät aikoiwat Amerikaan. Niinikään höyrylaiwalla Gustaf Wasa ja Carl von Linne tällä wiikolla lähtenyt suuri joukko nuoria, riwakoita henkilöitä sekä miehiä että naisia koettelemaan onneansa ulkomaille enimmäkseen tietysti Amerikaan.

2 2 Suomalainen tyttö postilain rikkojana. Anacondassa, Mont., wangittiin wiime kuun loppupäiwinä Montana hotellissa palwelewa suomalainen tyttö Lisi Anderson syytteenalaisena törkeästä postilain rikkomisesta. Syyskuun 29 p. oli Lisi Anderson kirjoittanut kirjeen, osottanut sen itselleen ja wienyt postikonttoriin. Se tuotiin osotteen mukaan hänelle. Sen saatuansa aukasi neiti Andersson kirjeen höyryn awulla, leikkasi nimensä pois kuoresta, sulki sen uudelleen ja kirjoitti kuoren yläreunaan Is not delivered, return to mrs Murto ja wei kirjeen takaisin postiin. Mrs Murto aukasi kirjeen, jonka alla oli nimi Lisi Andersson. Muuten oli kirjeen sisältö roskanen ja höystetty wielä siweettömillä piirustuksilla. Mrs Murto antoi kirjeen postimestarille ja Lisi Andersson wangittiin. Oikeudessa tunnusti Lisi Andersson kirjoittaneensa kirjeen ja selitti miten hän oli menetellyt asiassa. Hän ei näkynyt edes aawistawankaan mikä rangaistus seuraa tuollaisesta postilain rikkomisesta ja postin wäärinkäyttämisestä. Jotkut wälinäiset riidat lienewät olleen syynä, että Lisi Anderson tuolla tawalla koetti saada muita wastuunalaisuuteen postilain rikkomisesta. Lisi Anderson, joka on noin 27 w. ikäinen, odottaa kauntin wankilassa tuomiotaan. Siirt. Waasan lehti N:o Perintö Amerikassa kuolleelta suomalaiselta. Wiime syksynä oli Uuskaarlepyystä kotoisinolewa mies Erik Fogellund eli Bradford tapaturmaisesti kuollut Amerikassa ja jättänyt jälkeensä suurellaisen perinnön. Wainajan lähin sukulainen ent. talokas Anders Juslin eli Karls on, Ö. P. mukaan, nyt nostanut perinnön, joka noussee yli 14,000 markan. Suomalaisia matkalla. Höyrylaiwalla Venus jatkoi Tukholmasta wiime tiistaina matkaansa 32 suomalaista Waasan seuduilta. He oliwat kaikki samaa sukua ja matkustiwat nyt kantaisänsä luo, joka asuu Chicagon läsyydessä. Perintö ulkowaltakunnassa kuolleelta merimieheltä. Newyork issa wiime toukokuun 17 p:nä kuolleen Kristiinankaupungista kotoisin olewan merimiehen Josef Anders Holm in jälkeenjättämä omaisuus sekä 4 markkaa 91. -Amerikaan muuttaneiden suomalaisten

3 3 suurta lukua sekä niiden ja kotimaassa olewien sukulaisten ja ystäwien wälistä likeistä yhdistyssidettä osoitta muun ohessa sekin tosiseikka, että joku aika sitten Pohjanmaalta postilaitoksen kautta yhdellä kertaa Pietaritse lähätettiin noin 500 siirtolaisille menewää kirjettä, kertoo U.S. Kenrali Ehrnrooth ja Bulgaria. Warman kautta Konstantinopolista on tullut Reuterin toimistolle sähkösanoma, jonka mukaan Portti on ilmoittanut kiertokirjeellä saaneensa Wenäjältä wastauksen. Sen mukaan Wenäjä selittää että kenrali Ehrnrooth tulee Bulgariaan ainoaksi sijaishallitsijaksi ja Itä-rumilian kenralikuwernöriksi, niin kuin konferensi on määrännyt. Hänellä on olewa sama walta kuin ruhtinaalla. Niin pian kuin hän saapuu Bulgariaan nimittää hän uuden ministeristön ja panee toimeen uuden fobranjan waalit ruhtinaan walitsemista warten. Rumilian edusmiehet eiwät saa ottaa osaa ruhtinaan waaliin. Wienissä arwellaan että nämät Wenäjän ehdoitukset eiwät laisinkaan muuta asiain diplomatista menoa, waikka wallat kenties eiwät wastustakaan wenäläisen komissarin lähettämistä, samoin kuin ne eiwät wastustaneet kenrali Kaulbars in lähettämistä. Kenrali Ehrnooth, joka jo kerran ennen on ollut Bulgariassa sotaministerinä ja, kuten St. Petersb. Zeitung sanoo, jättänyt siellä jälkeensä parhaan muiston, ja Länsi-Europassakin hywin tunnetaan rehelliseksi, wiisaaksi ja lewolliseksi mieheksi, olisi warmaankin sopiwa henkilö tekemään rettelöstä wihdoinkin loppua. N:o Suomalaiset Amerikassa. Wakefield istä kirjoitetaan Y. S:lle: Täällä on astuttu jo askel eteenpäin siwistyksen alallakin, koska täällä owat suomalaiset rakentaneet rukoushuoneen, jossa pidetään jumalanpalwelus niin usein, kuin on suomalainen pappi saapuwilla. On täällä jo perustettu raittiusseurakin, joka tosin on wielä wähäpätöinen, sillä ei ole suuri joukko suomalaisiakaan, niitä on ainostaan noin 150 paikoille. Niistä kuuluu jo kolmas osa raittiusseuraan, jonka jäsenluku yhä enenee. Joka pyhä tulee aina joku jäsen lisää, ja joka pyhä kokoontuu raittiusseuran jäsenet edellä mainittuun rukoushuoneesen, jossa pidetään raittiusluennoita ja keskustellaan raittiusasioista. Kirjastomme, joka kuuluu raittiusalalle, on wielä heikko, kun raittiusseuran jäsenrahat on täytynyt käyttää rukoushuoneen rakentamiseen. Rakennusrahat owat kootut yksityisten henkilöin awulla pikkulukuiselta joukolta. Rakennus tuli maksamaan 380 dol. Ehkä wielä saataisiin kirjastommekin oikeaan kuntoon. Oulun Ilmoituslehti. No Tytöt kaksintaistelussa. Puolangalla muutamassa kylässä mielistyi pari tyttöä samaan mieheen. Tapahtuuhan semmoista eikä niin harwoin. Waan se on harwinaisempaa, että tytöt mustasukkaisuudesta syntyneet riitansa ratkaisewat kaksintaistelulla, niinkuin tapahtui Puolangalla. Muutamana iltana lauluseuran harjoitusten päätyttyä näet tytöt oliwat päättäneet kaksintaistelulla ratkaista, kummanko on luowuttawa tuosta yhteisestä lemmitystä. Aseita ei heillä ottelussa olut muita kuin Luojan luomat kynnet, joilla repiwät toistensa kaswot werisiksi. Waan tästä kaksin taistelusta ei ollut iloa kummallekaan, sillä tuo yhteinen lemmitty häpesi niin tyttöjen tekoa, että lähti Ameriikkaan. Austraaliasta palasi kotimaahansa wiime torstaina Tampereen kautta kaksi miestä. Suomalainen Wirallinen Lehti

4 4 Miehet oliwat alkujaan merimiehiä, toinen Raahesta, toinen Uudesta Kaarlepyystä. Miehet oliwat olleet Sidneyn kaupungissa, toinen 9 wuott, toinen 15 wuotta, kolmeen eri kertaan. Keskenään puhuiwat miehet englannin kieltä, kun eiwät tulleet muulla kielellä toimeen, sillä kumppanuksista oli toinen suomalainen, toinen ruotsalainen. Kirje Suomesta Sidneyhin wiipyy 40 päiwää, mutta miehet oliwat wiipyneet matkallaan 5 kuukautta, kun oliwat samalla olleet laiwoissa työmiehiä. T.U. Satakunta N:o Suomalainen kansanopisto Ameriikkaan. Kalewan Kaiku niminen Red Jacketissa ilmestywä lehti kehottaa kansanopiston perustamiseen mainittuun kaupunkiin, arwellen että kansanopisto olisi sikäläisiin oloihin erittäin soweltuwa siwistyslaitos. Lehti lausuu m. m.: Wapaina siellä saisiwat ijäkkäämmätkin kansalaiset kuunnella luennoita, tehdä kysymyksiä opettajille, harjoittaa opiskelua tärkeimmissä aineissa aikoina semmoisina, jolloin on helpoin saada wapautta työstä. On warma, ettei mikään muu oppilaitos olisi niin tärkeän tarpeen waatima meikäläisten suomalaisten keskuudessa kuin kansanopisto, waikkapa pienemmässäkin muodossa toimeenpantuna. Lapsemme saawat jonkunwerran opetusta waltion kouluissa ilmaiseksi, waikka siitä tosin puuttuu paras: oma äidinkieli, oman kansan historian, yleensä omankielisen siwistyksen omistus, kaikki kunkin kansakunnan elinansioita. Mutta aikuisina, silloin kun tajunta jo on herännyt, ajatuskyky kypsynyt, woidaan tätä kohtaa wielä auttaa, sen paremmin, kuta enemmän kukin on jo ennättänyt opiskella minkäkielisessä koulussa hywänsä. Mitä taas tulee nykyisiin aikuisiin kansalaisiimme, jotka eiwät missään ole oppia käyneet, niin heille jo pelkän heräyksenkin tähden olisi kowin tärkeätä päästä muutamaksi kuukaudeksi sellaiseen oppilaitokseen, jonka tarkoituksena juuri on oppilaittensa innostuttaminen, tutustaminen toisiinsa ja kaikenpuolinen kehittäminen. Tornio N:o Suomalainen haawoittunut Transwaalin sodassa. Lokakuun 26 p:nä otti skandinaawialainen osasto osaa taisteluun Masekingin luona, ilmoittaa Transwaalin lähettiläs Brysselissä L Indep. Belgelle. Suomalainen Jacob Johansson haawoittui silloin waarallisesti, kuula tunkeutui rintaan wasemmalle puolelle ja tuli ulos selästä. Hänet wietiin Skandinaawilaisten sisarten hoidettawaksi. Siirtolaisia. Polaris lähti t. k. 2 p:nä k: lo tienoilla illalla hangosta 246 siirtolaista mukanaan.

5 5 Satakunta N:o Tyttökauppa Pohjanmaalla. W. L. kertoo: Edellisessä numerossa kerroimme pääkaupungin lehtien mukaan, että Tanskasta oli saapunut Suomeen siirtolais-agentteja, mitkä houkuttelewat nuoria naisia lähtemään viljankorjuu- ja muihin peltotöihin Tanskaan, mutta sitte talwen tullen jätetään siellä oman onnensa nojaan, joten usein ennen samaa tarkoitusta warten Ruotsista sinne wiedyt naiset owat joutuneet siweellisiin hairahduksiin ja sitte ruunun kyydillä passitettu omaan maahan. Nyt on tällaisia wiekottelijoita saapunut Pohjanmaallekin ja koettawat käyttää puhelutaitoaan saadakseen nuoria tyttöjä lähtemään tuolle epämääräiselle matkalle, jossa heitä woi kohdata arwaamattomat waarat ja wastukset. Jo torstaina saapui Waasaan Uuskaarlepyyn seuduilta wiisi nuorta tyttöä, joiden piti lähteä Kööpenhaminaan erään H. Madsenin wastaanotettawaksi. Kuitenkin suostuiwat tytöt wiiwähtämään paikkakunnalla wiikon ajaksi, jos saisiwat Waasassa palwelusta. Mainituille naisille on hra Hugo Sjöblom tarjonnut siksi aikaa wapaan asunnon. Kaupunkilaiset woiwat sentähden siellä käydä katsomassa itselleen palwelusimpyeitä. Isänmaan Ystävä N:o Suomalainen kirkko San Fransiscoon. San Fransiscossa owat kirkonrakennuspuuhat edistyneet suuresti. Sikäläinen kirkkoseura on nimittäin ostanut kirkon paikan Harrison Streetin ja Ester Streetin kulmassa, 1:sen ja 2:sen kadun wälillä. Tontti on hywällä, korkealla ja rauhaisella paikalla, likellä rantaa ja helposti löydettäwä; 50 jalkaa leweä ja 100 jalk. sywä, ja maksoi 3,700 dollaria. Kuitenkaan ei ole heillä wielä koottuna rahaa muuta kuin 2,500 dollaria, jonka wuoksi eiwät wielä luultawasti woine rakennustyöhön ryhtyä. Yhteydessä tämän kanssa on siellä toinenkin edistys askelotettu. Kirkkoseura on päätetty järjestää seurakunnaksi ja sellaisena laillistuttaa.

6 6 Mikkeli N:o Presidentin waali ja suomalaiset. Tapahtuwa presidentin waali on saanut kansalaisemmekin waalikuumeeseen. Tasawaltalaista puoluetta ja sen ehdokkaita Mc Kinleytä ja Roseweltiä, näyttäwät suomalaiset melkein yksimielisesti kannattawan. Ja paljon on suomalaisten ääniwaltaisten luku nykyään lisääntynyt, he kun runsaasti owat hankkineet itselleen täydelliset Amerikan kansalaisen paperit. Tasawaltalaisen puolueen toimesta kulkewat waalipuhujina suomalaisten seassa kansalaiset lakimies Oscar J. Larson Calumetista sekä sanomalehtimiehet Jaakko E. Saari Brooklynista ja August Edwards Asthtabunista. Larson kiertää Montanassa ja mahdollisesti Wyomingissa, Saari Ylä-Michiganissa, Pohjois-Minnesotassa ja ehkä Ohiossa, jos aika riittää, ja Edwards Ohiossa ja Pennsylvaniassa. Suupohjan Kaiku N:o Suomalainen koulujen johtajana Amerikassa. Kansalaisemme John Jaakkola, joka kymmenen wuotta sitten englannin kieltä taitamattomana meripoikana saapui Amerikkaan, on äskettäin, kuten Amerikan Uutiset kertowat, päässyt Aberdeenin, Wash., yleisten koulujen johtajaksi. Joitakuita wuosia sitten suoritti John Jaakkola tutkintonsa Washingtonin waltion yliopistosta ja siirtyi luonnontieteiden opettajaksi Ewerettin korkeakouluun missä hän on ollut opettajana näihin asti, saaden wiime aikoina Amerikan lehdissä suuren tunnustuksen ilmaisuja eräiten Amerikassa tähän saakka tuntemattomain kaswien keksimisessä. 23 siirtolaista matkusti taas täältä eilen höyryl Norra Finlandissa ulkomaan markkinoille työwoimaansa kauppaamaan.

7 7 Suupohjan Kaiku N:o Hra Matti Kurikka on nykyään matkalla Austraaliasta Amerikkaan. Ennen lähtöään Austraaliasta oli K. wiimeksi pianonwirittäjänä Touwnwillessä. Tänne lähettämässään, Työmiehessä julaistussa kirjeessä mainitsee hän, että waikka hänen towereillaan on hywät työpaikat, owat he kaikki myös kowassa lähtöhommassa. Kirkollisia ilmoituksia. Kuolleita Kristiinan maaseurakunnassa: Kristiinan maaseurakunnasta w Marraskuun 28 p:nä itsellinen Karl Johan Heikinp. Erlands, Tiukasta, kuoli Danwerissa Coloradossa 29w. 1kk. 4p:nä wanhana. Työmies N:o Lohen wähyyteen Oulun seudun jokiloissa tänä kesänä arwelee Kalewa olewan syynä sen, että hailuotolaiset owat ruwenneet pyydystämään lohia amerikkalaiseen tapaan. Ameriikasta palanneet siirtolaiset ovat sinne tuoneet mukanaan uuden taidon. Werkot tehdään sywiä ja niillä tuketaan wäylät monen kilometrin alalla, niin ettei montakaan kalaa läpi pääse. Onhan tämä keino jonkun aikaa hailuotolaisille hywä, waan ei kauan, sillä lohet, kun eiwät pääse jokiloihin kutemaan, tietysti wähenewät ja kaikkonewat näiltä wesiltä. Silloin ei ole lohta hailuotolaisillakaan. Tampereen Sanomat N:o Suomalaiset Amerikassa. Suomeen saapuneitten kirjeitten mukaan ampui poliisi kadulla eräässä kaupungissa Pohjois-Amerikassa noin kolme wiikkoa sitten talollisen pojan Johannes Pesosen Wöyristä. Pesonen oli kymmenen kansalaisensa seurassa, jotka kaikki wangittiin. Nähtäwästi oliwat miehet olleet juowuksissa ja reuhanneet. Lähempiä tietoja tapahtumasta puuttuu. P. jättää jälkeensä äidin ja kaksi sisarta Suomessa ja sisaren ja kaksi weljeä Amerikassa.

8 8 Suomalaiset lähetyssaarnaajat Kiinassa. Hbl:lle saapuneen yksityissähkösanoman mukaan owat lähetyssaarnaajat Arpiainen, Cajander ja Ehrström saapuneet Shanghaihin. Muitten kohtalo on tuntematon. Maist. H. Lund pelastunut. Kiinassa olewain maisteri Hugo Lundin ja hänen puolisonsa kohtaloa on näinä aikoina syystä lewottomuudella ajateltu. Sitä iloisempaa on nyt kuulla, että molemmat owat hengissä ja terweenä. Tieto on tullut sähkösanomalla, joka t. 24 k:n p. kello 6.10 on pantu tulemaan Tshisusta ja kahden päiwän kuluttua eli wiime lauantaina saapui sen wastaanottajalle, maisteri Lundin apelle kirkkoherra Lindellille Perniöön. Sähkösanoma kuuluu: Gerettet. Gesund. Hugo. Peking. (Suomeksi: Pelastuneet, Terweenä. Hugo. Peking ). Kuten sähkösanomasta näkyy, on hra L. sen lähettäessään, ollut Pekingissä, missä hänellä puolisoineen siis myöskin on ollut wiime aikain kaikki kauhut kestettäwinä. Suomalaista siementä kultamaahan. Eräs amerikalainen, toht. Fairchild on Yhdyswaltain maanwiljelyshallituksen toimesta matkustanut Pohjois Suomessa ja Ruotsissa hankkiakseen alkuperäistä siementä peräpohjolan wiljelyskokeista käytettäwäksi niissä wiljelyskasweissa, joita Amerikan maanwiljelyshallitus tekee Uljaskalla tarkoituksella edistää sitä suurta asutusta, jota odotetaan siellä tapahtuwaksi Klondyken kultakerrosten löydön jälkeen. Toht. Fairchild on Suomessa hankkinut näytteitä pohjoissuomalaisesta mustasta kaurasta y.m.kasweista. Uusi Savo N:o Paljaita rintoja ei suvaita. St. Louisissa Amerikassa on syttynyt kiivas sota pastori Reissin ja hänen seurakuntaansa kuuluvain nuorten tyttöjen välillä. Tytöt ovat ryhtyneet käyttämään sellaisia liiviröijyjä, jotka jättävät rinnat kokonaan paljaiksi ja käsivarret samoin lähelle olkapäätä. Pastori ja seurakunnan muut jäsenet ovat tuollaista pukutapaa vastaan, mutta tytöt seisovat itsepintaisina vaatimuksessaan saada näyttää maailmalle rintansa ja käsivartensa. Pastori Reiss on kieltäytynyt antamasta sakramenttia jokaiselle, joka käyttää tuollaista pukua, mutta tytöt vastasivat: vähät väliä, muutetaan toiseen seurakuntaan.

9 9 Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto: Siirtolaisuusinstituutti Alkuperäistekstit haettavissa Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa: /sanomalehti Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin sivuston selailu-toiminnon kautta.

Pohjalainen Amerikan suomalaiset. Ulkomaille mennessä toinen nimi tar- peen. Pohjalainen Pohjalaisia kaatunut ja haawoittunut Trans- waalin sodassa.

Pohjalainen Amerikan suomalaiset. Ulkomaille mennessä toinen nimi tar- peen. Pohjalainen Pohjalaisia kaatunut ja haawoittunut Trans- waalin sodassa. 1 N:o 104 3.9.1896 Amerikan suomalaiset. Jurwasta kotoisin olewa Herman Hill (hänen oikeata suomalaista nimeä ei tiedetä) on Cape Annin kiwimurtimossa pahoin murskannut päänsä, niin että hänet wietiin

Lisätiedot

paikassa ja yhdistyksen päättäwä kokous oli 5 p:nä tätä kuuta. Uusi hedelmä kansalaistemme henkisissä riennoissa on tämäkin yritys. (P:lehti.

paikassa ja yhdistyksen päättäwä kokous oli 5 p:nä tätä kuuta. Uusi hedelmä kansalaistemme henkisissä riennoissa on tämäkin yritys. (P:lehti. 1 N:o 270 20.11.1890 Uusi suomalainen raittiusseura Newyorkiin. Yksityisessä kirjeessä tänne tulleiden tietojen mukaan on Newyork-Broklyyn suomalaisten keskuudessa perustumaisillaan uusi raittiusyhdistys

Lisätiedot

Kirje Amerikasta. Waasan lehti N:o 8 26.1.1884

Kirje Amerikasta. Waasan lehti N:o 8 26.1.1884 1 Waasan lehti N:o 8 26.1.1884 Kirje Amerikasta. (Sisältö: Uuden wuoden terweisiä. - Haitallisia maitten tuhlaamisia. - Mormonitulwa. - Kolera. - Sikainkolera. - Uusi sähköyhtiö. - Yksinkauppa.) Amerikan

Lisätiedot

Sanomia Turusta N:o 9 1.3.1872 Ilmoituksia. Maasta poismuuttajille! Matkustajain kuljettamista warten hywin sisustetuilla,

Sanomia Turusta N:o 9 1.3.1872 Ilmoituksia. Maasta poismuuttajille! Matkustajain kuljettamista warten hywin sisustetuilla, 1 Sanomia Turusta N:o 9 1.3.1872 Ilmoituksia. Maasta poismuuttajille! Matkustajain kuljettamista warten hywin sisustetuilla, isoilla, wahwoilla ja joutuisasti kulkewilla Allan-linjan höyryaluksilla toimittaa

Lisätiedot

Tietoja suomalaisten pesäpaikoilta Pohjois-Amerikasta.

Tietoja suomalaisten pesäpaikoilta Pohjois-Amerikasta. 1 Uusi Suometar N:o 98 Lisälehti 19.8.1879 Tietoja suomalaisten pesäpaikoilta Pohjois-Amerikasta. (Jatk. 95:een n:on lisälehteen.) Wuonna 1876 alkoiwat Kalmassa ja sen lähiseuduilla asuvat ewankelislutherilaista

Lisätiedot

Lisälehti Suomalaisen Wirallisen Lehden N:oon 20 17.2.1880

Lisälehti Suomalaisen Wirallisen Lehden N:oon 20 17.2.1880 1 Lisälehti Suomalaisen Wirallisen Lehden N:oon 20 17.2.1880 Tietoja Amerikan Suomalaisista siirtokunnista. Cokato, ensimmäinen suomalainen siirtokunta Amerikassa, on Wright countissa, Minnesotan waltiossa,

Lisätiedot

Kirje Amerikasta. Satakunta N:o 59 21.5.1896. 18 p. Huhtik. 1896. (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.)

Kirje Amerikasta. Satakunta N:o 59 21.5.1896. 18 p. Huhtik. 1896. (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.) 1 Satakunta N:o 59 21.5.1896 Kirje Amerikasta. 18 p. Huhtik. 1896 (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.) Tämä kewät on täällä ollut kowin pitkä ja takatalwinen. Kylwöt owat senkautta hidastuneet ja heinäwuosikaan

Lisätiedot

Ulkomaalta. Kansan Lehti N:o 17 30.4.1870. Siperiassa löyty Helsingin kaupunnin kaima 12 penikulman päässä Omsk-kaupunnista. Siinä uudis-asunnossa

Ulkomaalta. Kansan Lehti N:o 17 30.4.1870. Siperiassa löyty Helsingin kaupunnin kaima 12 penikulman päässä Omsk-kaupunnista. Siinä uudis-asunnossa 1 Kansan Lehti N:o 17 30.4.1870 Ulkomaalta. Siperiassa löyty Helsingin kaupunnin kaima 12 penikulman päässä Omsk-kaupunnista. Siinä uudis-asunnossa asui w:na 1864 Suomalaisia, Wirolaisia ja Lettiläisiä

Lisätiedot

Työmiehen yhteiskunnallinen tila Amerikassa.

Työmiehen yhteiskunnallinen tila Amerikassa. 1 Tapio No 24 10.6.1876 Työmiehen yhteiskunnallinen tila Amerikassa. Itään palautunut pieneltä matkalta Lowell iin ja Lawrece niin, tahdon nyt kirjoittaa mitä siellä olen nähnyt. Lowell ja Lawrence, ajattelee

Lisätiedot

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta 1 SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892 Siirtolaisuus Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta ja kunnallislautakunnilta lausuntoja siirtolaisuusasiasta. Kaisu on ollut tilaisuudessa saamaan Haapajärven

Lisätiedot

Uudenkaarlepyyn maistraatilta 12, Kristiinankaupungin

Uudenkaarlepyyn maistraatilta 12, Kristiinankaupungin 1 KOKKOLA Sanomia Keski- Pohjanmaalta. N:o 46 14.6.1899 Suuri siirtolaisuus on olemassa Lohtajalla, werrattuna muihin paikkakuntiin. Kunnan wäkiluku on 3,366 henkeä, mutta näistä on nyt poissa Amerikassa

Lisätiedot

Suomalaisten elämästä Siperiassa.

Suomalaisten elämästä Siperiassa. 1 Aamulehti N:o 29. 9.3.1886 Suomalaisten elämästä Siperiassa. Suomalaisten pappi Siperiassa, pastori J. Granö on lähettänyt Finland lehteen seuraawan kirjoituksen, jonka sisällön teemme tässä suoma taitawille

Lisätiedot

Kirje Leiwonmäeltä. Suomalainen N:ro 40, 7.4.1909, s3

Kirje Leiwonmäeltä. Suomalainen N:ro 40, 7.4.1909, s3 1 N:ro 40, 7.4.1909, s3 Kirje Leiwonmäeltä. Pitäjämme on pieni ja ehkä wähemmin huomattu. Waan eteenpäin täälläkin pyritään aina askelin niin henkisellä kuin aineellisella alalla. Kirkkoherramme on perustanut

Lisätiedot

Päivälehti KAIKU. Espanjassa haudattu suomalainen. Päivälehti Kuollut merimies. Päivälehti Suomalaisia hukkunut kaivosonnettomuu- dessa Amerikassa.

Päivälehti KAIKU. Espanjassa haudattu suomalainen. Päivälehti Kuollut merimies. Päivälehti Suomalaisia hukkunut kaivosonnettomuu- dessa Amerikassa. 1 N:o 190 18.8.1896 Kansalaisemme Tuomas Määttä kuoli Astoriassa lyhyen taudin sairastettuansa. Wainaja oli siiwo ja kunnon mies. Häneltä jäi farmi, ja ollen naimatoin mies, jääpi perintö äidillensä Kuhmoniemen

Lisätiedot

Siirtolaisuudesta Amerikkaan.

Siirtolaisuudesta Amerikkaan. 1 Uusi Suometar N:o 213 B 14.9.1890 Siirtolaisuudesta Amerikkaan. I. Rikkaasen Amerikaan! Tämä on jo wuosikausi ollut tuhansien suomalaistenkin tunnussanana. Amerikaan pyrkii köyhä isoperheinen työmies

Lisätiedot

Siirtolaisuudesta sananen.

Siirtolaisuudesta sananen. 1 KAIKU. Sanomia Oulun kaupungista ja läänistä N:o 8. 22.1.1897 I. Kauan on jotenkin wälinpitämättömästi katseltu sitä suurta siirtolaistulwaa, mikä wuosittain wiime wuosikymmenillä on Suomesta Pohjois-Amerikaan

Lisätiedot

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 1 Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 Kaikuja. Sosialistiset ihanneyhteiskunnat eiwät oikein tahdo menestyä meidä poroporwarillisessa isänmaassamme, liekö sitten syy ihanteissa, waiko niiden toteuttajissa. En nyt

Lisätiedot

Aura N:o 23 23.2.1893

Aura N:o 23 23.2.1893 1 Aura N:o 23 23.2.1893 Suomalainen miekkailija Ameriikassa. Ameriikkalaisessa lehdessä Scrancton Times tammikuun 27 p: ltä kirjoitetaan: Tuo jo edeltä käsin päätetty kaksintaistelu miekoilla tapahtui

Lisätiedot

Suomalaiset Amerikassa. *)

Suomalaiset Amerikassa. *) 1 N:o 21 27.5.1876 *) *) Kirjoitt. A. Leinonen Amerikassa. Suomalainen ei ole ikinä ollut halukas jättämään isänmaatansa, mutta kuitenkin owat he muinen perustaneet siirtokunnan Delawaren ihanoilla rannoilla

Lisätiedot

Säännöt. Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle. Tampereella, Kirjapaino Suomi 1890

Säännöt. Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle. Tampereella, Kirjapaino Suomi 1890 Säännöt Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle. Tampereella, Kirjapaino Suomi 1890 Hämeenlinnan läänin Kuwernöörin päätös, jonka kautta lupa myönnetään Lahden kauppalan eläinsuojelus-yhdistyksen

Lisätiedot

Waasan lehti N:o 69, 28.8.1889, s2

Waasan lehti N:o 69, 28.8.1889, s2 1 Waasan lehti N:o 69, 28.8.1889, s2 Amerikasta takaisin. Tähän saakka on alinomaa kuultu kuinka Suomesta, etenkin Pohjanmaalta, suurissa joukoin on matkustettu Amerikan luultuun kultalaan. Mutta nyt näyttää

Lisätiedot

Suomalaiset ulkomailla

Suomalaiset ulkomailla 1 N:ro 2, 8.1.1902, s3 Suomalaiset ulkomailla Amerikassa kuolleita. Viktor Niemi, synt. Isojoella, kuoli Covingtonissa, Mich. marrask. 22 p. 45 wuoden wanhana. Samuel Oskar Thompson, synt. Jalasjärwellä,

Lisätiedot

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä;

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä; Sosialidemokratisen puolueen waaliohjelma. A. Waltiollisen kansanwallan toteuttaminen. 1. Eduskunnan oikeuksien laajentaminen. a) Lainsäädäntöoikeus Eduskunnan lainsäädäntöoikeutta on laajennettawa siihen

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Silmäys siirtolaistemme elämään ja oloihin Amerikassa.

Silmäys siirtolaistemme elämään ja oloihin Amerikassa. 1 Sanomia Porista. Tietoja Porista ja Satakunnasta. N:o 15. 5.2.1895 Silmäys siirtolaistemme elämään ja oloihin Amerikassa. I. Puheen aluksi. Siirtolaisten maallenousu New- Yorkissa ja ensimäiset huomiot

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \ / j Rakkauden Lakikirja. Kirjoitti > \ \ s Claes Joh. Ljungström (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 Rakkauden Lakikirja. Naimis.Kaari. Jos poika ja tyttö

Lisätiedot

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Mo(. TLLLTH.. Jjssikzeikspz Maailman suurempi szmatkalais höyrylaiwa-linjaä. Se oli ensin wuomxa 1840 kuin yksi höyrylaiwa yhteys atlantin yli tuli Britanian (Engld

Lisätiedot

3aS. x. z?. Jywäskylän. Eläinsuojelus-seuran. Säännöt. (d%? ,U)Uiiiol«i«? ii, Weilin ja W»s'in fttjapaiuusfn, 1878

3aS. x. z?. Jywäskylän. Eläinsuojelus-seuran. Säännöt. (d%? ,U)Uiiiol«i«? ii, Weilin ja W»s'in fttjapaiuusfn, 1878 3aS. x. z?. Jywäskylän Eläinsuojelus-seuran Säännöt. (d%?,u)uiiiol«i«? ii, Weilin ja W»s'in fttjapaiuusfn, 1878 Iywäslyliw Eliiinsuojelus-seman Säännöt s i. Seuran tarkoitus on setä yleensä»vaikuttaa

Lisätiedot

Matti Haapoja kotiseudullaan.

Matti Haapoja kotiseudullaan. 1 N:o 243 20.10.1890 Matti Haapoja kotiseudullaan. Niinkuin sanomalehdissä on mainittu Syntyi Matti Haapoja Ylistaron pitäjässä. W. 1846 hän ensi kerran näki päiwän walon mainitun pitäjän Kainaston kylässä.

Lisätiedot

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890 1 Päivälehti N:o 251 29.10.1890 Haapojan juttu. Haapojan juttu oli tänään toisen kerran esillä. Kadut raastuwan edustalla oliwat täynnä utelijaita katsojia. Sisään ei kuitenkaan ketään laskettu. Kaikki

Lisätiedot

Matti Haapaoja oikeuden edessä.

Matti Haapaoja oikeuden edessä. 1 Turun Lehti N:o 3. 8.1.1895 Matti Haapaoja oikeuden edessä. Kuten lukija muistanee, teki Kakolan rangaistuslaitoksessa elinkautista wankeutta kärsiwä kuuluisa pahantekijä Matti Haapaoja wiime lokak.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Helsingin Sanomat N:o 11 13.10.1904

Helsingin Sanomat N:o 11 13.10.1904 1 N:o 11 13.10.1904 Rakkaudenlait Malkosaarella. Matti Kurikan perustamassa ihanneyhteiskunnassa, Sointulassa, Malkosaarella on kerrottu miesten ja naisten välisissä suhteissakin oltavan vapaalla kannalla.

Lisätiedot

Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA

Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA Raahen Sanomat 4.3.1905 Wiinan wika. Wiime keskiwiikko-iltana, eräs Pattijoen mies, joka wast ikään oli saapunut Oulun läänin wankilasta suorittamasta entisiä

Lisätiedot

HiKKll Dlliil EIMNIMM.

HiKKll Dlliil EIMNIMM. HiKKll Dlliil EIMNIMM. 11. Kirjoittanut E., Myydään hywäksi. Wcihä«sä uskollinen.'" Porwoossa 1894, Werner Söderström'in kirjapainossa. Mietelmiä. Katso, minä olen teidän kanssanne i. joka päiwä maailman

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Hintzellit Suomen lehdistöss. ssä sata vuotta sitten. Hintzellin sukukokous 13.8.2011 Holman kurssikeskus Klaukkala

Hintzellit Suomen lehdistöss. ssä sata vuotta sitten. Hintzellin sukukokous 13.8.2011 Holman kurssikeskus Klaukkala Hintzellit Suomen lehdistöss sata vuotta sitten Hintzellin sukukokous 13.8.2011 Holman kurssikeskus Klaukkala Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto sekä yksi Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen by Pietari Päivärinta

Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen by Pietari Päivärinta Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen by Pietari Päivärinta 1 Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen by Pietari Päivärinta The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita II: Waimoni; Puutteen Matti,

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Maawlljetys-Seuran. WllplMssa. Asetukset. Viipurissa, I. Ctberwall«r p«ikin«en

Maawlljetys-Seuran. WllplMssa. Asetukset. Viipurissa, I. Ctberwall«r p«ikin«en Maawlljetys-Seuran WllplMssa Asetukset. Viipurissa, I. Ctberwall«r p«ikin«en. 1850. lmprl!n» t u? : f> pillin^ren. . l. Nimellä Maawiljelys-Seura on Wiipurin kaupungissa toimeen tullut yhteys tilanhaltiain

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

North2north Winnipeg Kanada

North2north Winnipeg Kanada North2north Winnipeg Kanada WINNIPEG Manitoba provinssin pääkaupunki Kanadan 7. suurin kaupunki Väkiluku 634 000 asukasta Kaupungissa on kaksi yliopistoa University of Winnipeg (n. 9000 opiskelijaa) ja

Lisätiedot

MIKROFILMATUT SANOMALEHDET MIKROFILMADE TIDNINGAR. Pääkirjasto, Uutisalue ja lehdet Huvudbiblioteket, Nyhetsområdet och tidskrifter

MIKROFILMATUT SANOMALEHDET MIKROFILMADE TIDNINGAR. Pääkirjasto, Uutisalue ja lehdet Huvudbiblioteket, Nyhetsområdet och tidskrifter MIKROFILMATUT SANOMALEHDET MIKROFILMADE TIDNINGAR Pääkirjasto, Uutisalue ja lehdet Huvudbiblioteket, Nyhetsområdet och tidskrifter Ahti 09.03.1878 16.4.1881 Arbetaren 26.08.1907 1.11.1907 ks/se Vaasan

Lisätiedot

Kaiku N:o 116 12.10.1898. Surkeaa roolia. näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja,

Kaiku N:o 116 12.10.1898. Surkeaa roolia. näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja, 1 Kaiku N:o 116 12.10.1898 Surkeaa roolia näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja, hra Matti Kurikka, sekä hänen henkiheimolaisensa. Nyt kun koko maan menestys on kysymyksessä sekä koko kansan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2

VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2 VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2 Wcden Emäntä. Oli kerran leskiwaimo, jolla oli kaksi tytärtä. Toinen oli ihmeen kaunis ja ahkera, toinen ruma ja laiska, ja kuitenkin piti äiti paljon enemmän siitä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Jywäskylän Naisseuran. säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa,

Jywäskylän Naisseuran. säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa, Jywäskylän Naisseuran säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa, 1894 Jymsllyliin Ulllssturan Säännöt 1. Iywäskylän Naisseuran tarkoituksena on kristillisen rakkauden palweluksessa toimia Iywäskylän

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

ihmisten suuri. JumMn sumi pyhakoulukirj alli suutta Vmll W«re«. «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. Hintn: Esitti Hclsingissä 18W.

ihmisten suuri. JumMn sumi pyhakoulukirj alli suutta Vmll W«re«. «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. Hintn: Esitti Hclsingissä 18W. I. pyhakoulukirj alli suutta «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. JumMn sumi ja ihmisten suuri. Esitti Vmll W«re«. Hclsingissä 18W. Weilin H Göösin olakeyhtiö» tirjopainoös» j>,!n>>l nt»!»,i. Hintn:

Lisätiedot

Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa

Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa 1 A free download from http://manybooks.net Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa The Project Gutenberg

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Jak. Juteinin. Hupauksia. Viipurissa. Cederwallerin Lesken japojan Kirja-painosta, wuonna 1844.

Jak. Juteinin. Hupauksia. Viipurissa. Cederwallerin Lesken japojan Kirja-painosta, wuonna 1844. 11. N:o Jak. Juteinin Hupauksia. Viipurissa. Cederwallerin Lesken japojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Imprimatur: G* Rein, se on naitaissa tuin se on kuoldaissa: ioiwossa alkamat armahat hetket, rinnalle

Lisätiedot

Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko

Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko 1 A free download from http://manybooks.net Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna;

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

OURtttVMRU MW. MKvtUMP. Hinta 5. P. Kurwinen. Pikku Hanna. penniä. eli. Toimitti ja kustansi. Emil Hllgelleig'in ja Kumpp, kirjllpcmwzsa 1888,

OURtttVMRU MW. MKvtUMP. Hinta 5. P. Kurwinen. Pikku Hanna. penniä. eli. Toimitti ja kustansi. Emil Hllgelleig'in ja Kumpp, kirjllpcmwzsa 1888, Pikku Hanna eli OURtttVMRU MW MKvtUMP. Toimitti ja kustansi P. Kurwinen. Hinta 5 penniä. Tllmpcreell», Emil Hllgelleig'in ja Kumpp, kirjllpcmwzsa 1888, Erään isän kääntymys lapsensa tantta. Eräässä kaupungissa

Lisätiedot

NuKoilewa lapsi. Dieni Rlltri sen. teni. O. Ä.»uk a. Hinta 5 penni». Suomen lapsille kirjoitti ia painatti. Turun Kirjapainon Osakeyhtiö, 1896.

NuKoilewa lapsi. Dieni Rlltri sen. teni. O. Ä.»uk a. Hinta 5 penni». Suomen lapsille kirjoitti ia painatti. Turun Kirjapainon Osakeyhtiö, 1896. NuKoilewa lapsi. Dieni Rlltri sen teni. Suomen lapsille kirjoitti ia painatti O. Ä.»uk a. Turun Kirjapainon Osakeyhtiö, 1896. Hinta 5 penni». kauniin järwen rannalla oli pieni mökki, jonka pihalle oli

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kaivosonnettomuus Utahissa. 90 suomalaista saanut surmansa. Päivälehti N:o 117 A 20.5.1900. (Kirje päivälehdelle.) Brooklyn, New. York. Toukok. 7 p.

Kaivosonnettomuus Utahissa. 90 suomalaista saanut surmansa. Päivälehti N:o 117 A 20.5.1900. (Kirje päivälehdelle.) Brooklyn, New. York. Toukok. 7 p. 1 Päivälehti N:o 117 A 20.5.1900 Kaivosonnettomuus Utahissa 90 suomalaista saanut surmansa. (Kirje päivälehdelle.) Brooklyn, New. York. Toukok. 7 p. Ei koskaan ennen ole ole Ameriikan suomalaisia kohdannut

Lisätiedot

Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen

Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen The Project Gutenberg EBook of Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen, by Pietari Hannikainen This ebook is for the use of anyone anywhere

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Äänioikeuden aakkosia

Äänioikeuden aakkosia Äänioikeuden aakkosia naisille. Kirjoitti H. Räsänen Suomen naisyhdistyksen Kustantama, Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjahainon Osakeyhtiö, 1906 siinä yleinen, on aika, jossa elämme.

Lisätiedot

Päivälehti N:o 132 10.6.1892 Suomalainen ikiliikkujansa kanssa maailmannäyttelyyn.

Päivälehti N:o 132 10.6.1892 Suomalainen ikiliikkujansa kanssa maailmannäyttelyyn. 1 N:o 132 10.6.1892 Suomalainen ikiliikkujansa kanssa maailmannäyttelyyn. Helenassa, Montanassa, on eräs Aleks. Peltola niminen mies, kotoisin Kalajoelta, keksinyt ikiliikkujan ja on paraikaa kiireessä

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Pennikuvakirjasto VH.

Pennikuvakirjasto VH. Pennikuvakirjasto VH. Olipa seitsemän kiliä. waroittcli usein pienosiaan Emäkili sudesta, jonka sanottiin samoowan niillä tienoin. Ia Maroillansa oliwatkin tilit, niin ett'ei susi millään mokomin päässyt

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

The Bravo of Venice 1. The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita VII: Rauta=mies;

The Bravo of Venice 1. The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita VII: Rauta=mies; The Bravo of Venice 1 A free download from http://manybooks.net The Bravo of Venice The Project Gutenberg EBook of Elämän hawainnoita VII: Rauta=mies; Hairahdus; Pentti ja Inka, by Pietari Päivärinta This

Lisätiedot

kenties sijoittaa joillekin, kansakoulun edessä olewan puistikon luona nykyisen maantien warrella sijaitsewille, kolmiomaisille ton= teille.

kenties sijoittaa joillekin, kansakoulun edessä olewan puistikon luona nykyisen maantien warrella sijaitsewille, kolmiomaisille ton= teille. 11 kenties sijoittaa joillekin, kansakoulun edessä olewan puistikon luona nykyisen maantien warrella sijaitsewille, kolmiomaisille ton= teille. Yhdistysten huoneistoiksi sopisi= wat rauhallisen asemansa

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla

Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla POTILASOHJE 1 (8) Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla Ohje päivitetty: POTILASOHJE 2 (8) Osanottomme menetyksenne vuoksi Olette saaneet juuri kuulla, että odottamanne vauva on

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Naisten äänioikeusasia.

Naisten äänioikeusasia. Mpamos Turun Sanomista. Naisten äänioikeusasia. Turku, Osakeyhtiö Polytypos, 1905 /452.' Maisten äänioikeusasia. Suuria, uskomattoman suuria mielipiteiden käänteitä on nykyinen uudestasyntymisen waihe

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot