Sanomia Tampereelta Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Wiipurin Sanomat Siirtolaisuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanomia Tampereelta Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Wiipurin Sanomat Siirtolaisuus."

Transkriptio

1 1 Sanomia Tampereelta N:o Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Eräässä ruotsalaisessa sanomalehdessä luetaan kirja, joka ilmoittaa mikä kohtalo saattaa tawata monta niitä, jotka waltameren toisella puolella etsiwät itsellensä uutta isänmaata. Kirje on erään Suomalaisen lähettämä, joka wiime kesällä waimoneen lapsineen jätti kotiseutunsa, ruotsalaisen Karungi-nimisen seurakunnan, jossa hänellä oli hywä talo ja missä tuli hywin toimeen. Kirje, joka on Suomeksi kirjoitettu, kuuluu näin: Minnesota Syysk. 27 p Haluan teille tiedoksi antaa, ett ei kukaan tänne tulisi. Täällä on peräti huono elo, kaikki, mitä tarwitsee, on kallista. Huoneista on kowa puute, ja paljo wäkeäkin on täällä, waikka tämä on Newyork ista eli merestä kaukana, 240 ruotsin penikulmaa. Me asumme puu-wajassa, ja waikea on itsensä täällä elättää. Ewa ja lapset itkewät alinomaa nälästä ja wilusta; ei meillä ole sänkyä eikä waatteita. Matkalla tänne hukkasimme kaikki waatteemme, paitsi mitä oli yllämme. Raha on kaikki ja ruoka on sellaista, ett ei sitä taida syödä, sillä watsa ei suwaitse sitä. Tämä on hywin surullista. En tiedä, kuinka talwi eletään; talwi kestää täällä 3 kuukautta. Metsää ei ole ollenkaan. Olisin lähtenyt täältä, mutta en pääse, rahat kun owat loppuneet. En jaksa työtä tehdä, woimat owat heikontuneet. Yksi lapsi on jo ruoan puutteesta kuollut. Perkele saattoi minun niin hulluksi, että lähdin kotopaikaltani. Älköön kukaan teistä milloinkaan tulko niin hulluksi, että lähdette tänne ja uskotte niitä monia walheita, joita täältä lewittäwät, tänne ihmisiä houkutellaksensa. Woi, rakas ystäwä: kuinka onnettomasti minun mailmassa käwi. Wiattomat owat lapset. Minä puolestani olen sen ansainnut, mutta wiattomat lapset!...nyt tiedän, mitä köyhyys on. Hywät ystäwät, älkäät tänne tulko! Täällä ei saa kerjätä. Koeta kirjoittaa luo, jos lasten tähden meitä wähällä armahtaisit. Wiipurin Sanomat N:o Siirtolaisuus. Höyrylaiwalla Norra Finland lähti wiime sunnuntaina parin sadan waiheille, joista enimmät aikoiwat Amerikaan. Niinikään höyrylaiwalla Gustaf Wasa ja Carl von Linne tällä wiikolla lähtenyt suuri joukko nuoria, riwakoita henkilöitä sekä miehiä että naisia koettelemaan onneansa ulkomaille enimmäkseen tietysti Amerikaan.

2 2 Suomalainen tyttö postilain rikkojana. Anacondassa, Mont., wangittiin wiime kuun loppupäiwinä Montana hotellissa palwelewa suomalainen tyttö Lisi Anderson syytteenalaisena törkeästä postilain rikkomisesta. Syyskuun 29 p. oli Lisi Anderson kirjoittanut kirjeen, osottanut sen itselleen ja wienyt postikonttoriin. Se tuotiin osotteen mukaan hänelle. Sen saatuansa aukasi neiti Andersson kirjeen höyryn awulla, leikkasi nimensä pois kuoresta, sulki sen uudelleen ja kirjoitti kuoren yläreunaan Is not delivered, return to mrs Murto ja wei kirjeen takaisin postiin. Mrs Murto aukasi kirjeen, jonka alla oli nimi Lisi Andersson. Muuten oli kirjeen sisältö roskanen ja höystetty wielä siweettömillä piirustuksilla. Mrs Murto antoi kirjeen postimestarille ja Lisi Andersson wangittiin. Oikeudessa tunnusti Lisi Andersson kirjoittaneensa kirjeen ja selitti miten hän oli menetellyt asiassa. Hän ei näkynyt edes aawistawankaan mikä rangaistus seuraa tuollaisesta postilain rikkomisesta ja postin wäärinkäyttämisestä. Jotkut wälinäiset riidat lienewät olleen syynä, että Lisi Anderson tuolla tawalla koetti saada muita wastuunalaisuuteen postilain rikkomisesta. Lisi Anderson, joka on noin 27 w. ikäinen, odottaa kauntin wankilassa tuomiotaan. Siirt. Waasan lehti N:o Perintö Amerikassa kuolleelta suomalaiselta. Wiime syksynä oli Uuskaarlepyystä kotoisinolewa mies Erik Fogellund eli Bradford tapaturmaisesti kuollut Amerikassa ja jättänyt jälkeensä suurellaisen perinnön. Wainajan lähin sukulainen ent. talokas Anders Juslin eli Karls on, Ö. P. mukaan, nyt nostanut perinnön, joka noussee yli 14,000 markan. Suomalaisia matkalla. Höyrylaiwalla Venus jatkoi Tukholmasta wiime tiistaina matkaansa 32 suomalaista Waasan seuduilta. He oliwat kaikki samaa sukua ja matkustiwat nyt kantaisänsä luo, joka asuu Chicagon läsyydessä. Perintö ulkowaltakunnassa kuolleelta merimieheltä. Newyork issa wiime toukokuun 17 p:nä kuolleen Kristiinankaupungista kotoisin olewan merimiehen Josef Anders Holm in jälkeenjättämä omaisuus sekä 4 markkaa 91. -Amerikaan muuttaneiden suomalaisten

3 3 suurta lukua sekä niiden ja kotimaassa olewien sukulaisten ja ystäwien wälistä likeistä yhdistyssidettä osoitta muun ohessa sekin tosiseikka, että joku aika sitten Pohjanmaalta postilaitoksen kautta yhdellä kertaa Pietaritse lähätettiin noin 500 siirtolaisille menewää kirjettä, kertoo U.S. Kenrali Ehrnrooth ja Bulgaria. Warman kautta Konstantinopolista on tullut Reuterin toimistolle sähkösanoma, jonka mukaan Portti on ilmoittanut kiertokirjeellä saaneensa Wenäjältä wastauksen. Sen mukaan Wenäjä selittää että kenrali Ehrnrooth tulee Bulgariaan ainoaksi sijaishallitsijaksi ja Itä-rumilian kenralikuwernöriksi, niin kuin konferensi on määrännyt. Hänellä on olewa sama walta kuin ruhtinaalla. Niin pian kuin hän saapuu Bulgariaan nimittää hän uuden ministeristön ja panee toimeen uuden fobranjan waalit ruhtinaan walitsemista warten. Rumilian edusmiehet eiwät saa ottaa osaa ruhtinaan waaliin. Wienissä arwellaan että nämät Wenäjän ehdoitukset eiwät laisinkaan muuta asiain diplomatista menoa, waikka wallat kenties eiwät wastustakaan wenäläisen komissarin lähettämistä, samoin kuin ne eiwät wastustaneet kenrali Kaulbars in lähettämistä. Kenrali Ehrnooth, joka jo kerran ennen on ollut Bulgariassa sotaministerinä ja, kuten St. Petersb. Zeitung sanoo, jättänyt siellä jälkeensä parhaan muiston, ja Länsi-Europassakin hywin tunnetaan rehelliseksi, wiisaaksi ja lewolliseksi mieheksi, olisi warmaankin sopiwa henkilö tekemään rettelöstä wihdoinkin loppua. N:o Suomalaiset Amerikassa. Wakefield istä kirjoitetaan Y. S:lle: Täällä on astuttu jo askel eteenpäin siwistyksen alallakin, koska täällä owat suomalaiset rakentaneet rukoushuoneen, jossa pidetään jumalanpalwelus niin usein, kuin on suomalainen pappi saapuwilla. On täällä jo perustettu raittiusseurakin, joka tosin on wielä wähäpätöinen, sillä ei ole suuri joukko suomalaisiakaan, niitä on ainostaan noin 150 paikoille. Niistä kuuluu jo kolmas osa raittiusseuraan, jonka jäsenluku yhä enenee. Joka pyhä tulee aina joku jäsen lisää, ja joka pyhä kokoontuu raittiusseuran jäsenet edellä mainittuun rukoushuoneesen, jossa pidetään raittiusluennoita ja keskustellaan raittiusasioista. Kirjastomme, joka kuuluu raittiusalalle, on wielä heikko, kun raittiusseuran jäsenrahat on täytynyt käyttää rukoushuoneen rakentamiseen. Rakennusrahat owat kootut yksityisten henkilöin awulla pikkulukuiselta joukolta. Rakennus tuli maksamaan 380 dol. Ehkä wielä saataisiin kirjastommekin oikeaan kuntoon. Oulun Ilmoituslehti. No Tytöt kaksintaistelussa. Puolangalla muutamassa kylässä mielistyi pari tyttöä samaan mieheen. Tapahtuuhan semmoista eikä niin harwoin. Waan se on harwinaisempaa, että tytöt mustasukkaisuudesta syntyneet riitansa ratkaisewat kaksintaistelulla, niinkuin tapahtui Puolangalla. Muutamana iltana lauluseuran harjoitusten päätyttyä näet tytöt oliwat päättäneet kaksintaistelulla ratkaista, kummanko on luowuttawa tuosta yhteisestä lemmitystä. Aseita ei heillä ottelussa olut muita kuin Luojan luomat kynnet, joilla repiwät toistensa kaswot werisiksi. Waan tästä kaksin taistelusta ei ollut iloa kummallekaan, sillä tuo yhteinen lemmitty häpesi niin tyttöjen tekoa, että lähti Ameriikkaan. Austraaliasta palasi kotimaahansa wiime torstaina Tampereen kautta kaksi miestä. Suomalainen Wirallinen Lehti

4 4 Miehet oliwat alkujaan merimiehiä, toinen Raahesta, toinen Uudesta Kaarlepyystä. Miehet oliwat olleet Sidneyn kaupungissa, toinen 9 wuott, toinen 15 wuotta, kolmeen eri kertaan. Keskenään puhuiwat miehet englannin kieltä, kun eiwät tulleet muulla kielellä toimeen, sillä kumppanuksista oli toinen suomalainen, toinen ruotsalainen. Kirje Suomesta Sidneyhin wiipyy 40 päiwää, mutta miehet oliwat wiipyneet matkallaan 5 kuukautta, kun oliwat samalla olleet laiwoissa työmiehiä. T.U. Satakunta N:o Suomalainen kansanopisto Ameriikkaan. Kalewan Kaiku niminen Red Jacketissa ilmestywä lehti kehottaa kansanopiston perustamiseen mainittuun kaupunkiin, arwellen että kansanopisto olisi sikäläisiin oloihin erittäin soweltuwa siwistyslaitos. Lehti lausuu m. m.: Wapaina siellä saisiwat ijäkkäämmätkin kansalaiset kuunnella luennoita, tehdä kysymyksiä opettajille, harjoittaa opiskelua tärkeimmissä aineissa aikoina semmoisina, jolloin on helpoin saada wapautta työstä. On warma, ettei mikään muu oppilaitos olisi niin tärkeän tarpeen waatima meikäläisten suomalaisten keskuudessa kuin kansanopisto, waikkapa pienemmässäkin muodossa toimeenpantuna. Lapsemme saawat jonkunwerran opetusta waltion kouluissa ilmaiseksi, waikka siitä tosin puuttuu paras: oma äidinkieli, oman kansan historian, yleensä omankielisen siwistyksen omistus, kaikki kunkin kansakunnan elinansioita. Mutta aikuisina, silloin kun tajunta jo on herännyt, ajatuskyky kypsynyt, woidaan tätä kohtaa wielä auttaa, sen paremmin, kuta enemmän kukin on jo ennättänyt opiskella minkäkielisessä koulussa hywänsä. Mitä taas tulee nykyisiin aikuisiin kansalaisiimme, jotka eiwät missään ole oppia käyneet, niin heille jo pelkän heräyksenkin tähden olisi kowin tärkeätä päästä muutamaksi kuukaudeksi sellaiseen oppilaitokseen, jonka tarkoituksena juuri on oppilaittensa innostuttaminen, tutustaminen toisiinsa ja kaikenpuolinen kehittäminen. Tornio N:o Suomalainen haawoittunut Transwaalin sodassa. Lokakuun 26 p:nä otti skandinaawialainen osasto osaa taisteluun Masekingin luona, ilmoittaa Transwaalin lähettiläs Brysselissä L Indep. Belgelle. Suomalainen Jacob Johansson haawoittui silloin waarallisesti, kuula tunkeutui rintaan wasemmalle puolelle ja tuli ulos selästä. Hänet wietiin Skandinaawilaisten sisarten hoidettawaksi. Siirtolaisia. Polaris lähti t. k. 2 p:nä k: lo tienoilla illalla hangosta 246 siirtolaista mukanaan.

5 5 Satakunta N:o Tyttökauppa Pohjanmaalla. W. L. kertoo: Edellisessä numerossa kerroimme pääkaupungin lehtien mukaan, että Tanskasta oli saapunut Suomeen siirtolais-agentteja, mitkä houkuttelewat nuoria naisia lähtemään viljankorjuu- ja muihin peltotöihin Tanskaan, mutta sitte talwen tullen jätetään siellä oman onnensa nojaan, joten usein ennen samaa tarkoitusta warten Ruotsista sinne wiedyt naiset owat joutuneet siweellisiin hairahduksiin ja sitte ruunun kyydillä passitettu omaan maahan. Nyt on tällaisia wiekottelijoita saapunut Pohjanmaallekin ja koettawat käyttää puhelutaitoaan saadakseen nuoria tyttöjä lähtemään tuolle epämääräiselle matkalle, jossa heitä woi kohdata arwaamattomat waarat ja wastukset. Jo torstaina saapui Waasaan Uuskaarlepyyn seuduilta wiisi nuorta tyttöä, joiden piti lähteä Kööpenhaminaan erään H. Madsenin wastaanotettawaksi. Kuitenkin suostuiwat tytöt wiiwähtämään paikkakunnalla wiikon ajaksi, jos saisiwat Waasassa palwelusta. Mainituille naisille on hra Hugo Sjöblom tarjonnut siksi aikaa wapaan asunnon. Kaupunkilaiset woiwat sentähden siellä käydä katsomassa itselleen palwelusimpyeitä. Isänmaan Ystävä N:o Suomalainen kirkko San Fransiscoon. San Fransiscossa owat kirkonrakennuspuuhat edistyneet suuresti. Sikäläinen kirkkoseura on nimittäin ostanut kirkon paikan Harrison Streetin ja Ester Streetin kulmassa, 1:sen ja 2:sen kadun wälillä. Tontti on hywällä, korkealla ja rauhaisella paikalla, likellä rantaa ja helposti löydettäwä; 50 jalkaa leweä ja 100 jalk. sywä, ja maksoi 3,700 dollaria. Kuitenkaan ei ole heillä wielä koottuna rahaa muuta kuin 2,500 dollaria, jonka wuoksi eiwät wielä luultawasti woine rakennustyöhön ryhtyä. Yhteydessä tämän kanssa on siellä toinenkin edistys askelotettu. Kirkkoseura on päätetty järjestää seurakunnaksi ja sellaisena laillistuttaa.

6 6 Mikkeli N:o Presidentin waali ja suomalaiset. Tapahtuwa presidentin waali on saanut kansalaisemmekin waalikuumeeseen. Tasawaltalaista puoluetta ja sen ehdokkaita Mc Kinleytä ja Roseweltiä, näyttäwät suomalaiset melkein yksimielisesti kannattawan. Ja paljon on suomalaisten ääniwaltaisten luku nykyään lisääntynyt, he kun runsaasti owat hankkineet itselleen täydelliset Amerikan kansalaisen paperit. Tasawaltalaisen puolueen toimesta kulkewat waalipuhujina suomalaisten seassa kansalaiset lakimies Oscar J. Larson Calumetista sekä sanomalehtimiehet Jaakko E. Saari Brooklynista ja August Edwards Asthtabunista. Larson kiertää Montanassa ja mahdollisesti Wyomingissa, Saari Ylä-Michiganissa, Pohjois-Minnesotassa ja ehkä Ohiossa, jos aika riittää, ja Edwards Ohiossa ja Pennsylvaniassa. Suupohjan Kaiku N:o Suomalainen koulujen johtajana Amerikassa. Kansalaisemme John Jaakkola, joka kymmenen wuotta sitten englannin kieltä taitamattomana meripoikana saapui Amerikkaan, on äskettäin, kuten Amerikan Uutiset kertowat, päässyt Aberdeenin, Wash., yleisten koulujen johtajaksi. Joitakuita wuosia sitten suoritti John Jaakkola tutkintonsa Washingtonin waltion yliopistosta ja siirtyi luonnontieteiden opettajaksi Ewerettin korkeakouluun missä hän on ollut opettajana näihin asti, saaden wiime aikoina Amerikan lehdissä suuren tunnustuksen ilmaisuja eräiten Amerikassa tähän saakka tuntemattomain kaswien keksimisessä. 23 siirtolaista matkusti taas täältä eilen höyryl Norra Finlandissa ulkomaan markkinoille työwoimaansa kauppaamaan.

7 7 Suupohjan Kaiku N:o Hra Matti Kurikka on nykyään matkalla Austraaliasta Amerikkaan. Ennen lähtöään Austraaliasta oli K. wiimeksi pianonwirittäjänä Touwnwillessä. Tänne lähettämässään, Työmiehessä julaistussa kirjeessä mainitsee hän, että waikka hänen towereillaan on hywät työpaikat, owat he kaikki myös kowassa lähtöhommassa. Kirkollisia ilmoituksia. Kuolleita Kristiinan maaseurakunnassa: Kristiinan maaseurakunnasta w Marraskuun 28 p:nä itsellinen Karl Johan Heikinp. Erlands, Tiukasta, kuoli Danwerissa Coloradossa 29w. 1kk. 4p:nä wanhana. Työmies N:o Lohen wähyyteen Oulun seudun jokiloissa tänä kesänä arwelee Kalewa olewan syynä sen, että hailuotolaiset owat ruwenneet pyydystämään lohia amerikkalaiseen tapaan. Ameriikasta palanneet siirtolaiset ovat sinne tuoneet mukanaan uuden taidon. Werkot tehdään sywiä ja niillä tuketaan wäylät monen kilometrin alalla, niin ettei montakaan kalaa läpi pääse. Onhan tämä keino jonkun aikaa hailuotolaisille hywä, waan ei kauan, sillä lohet, kun eiwät pääse jokiloihin kutemaan, tietysti wähenewät ja kaikkonewat näiltä wesiltä. Silloin ei ole lohta hailuotolaisillakaan. Tampereen Sanomat N:o Suomalaiset Amerikassa. Suomeen saapuneitten kirjeitten mukaan ampui poliisi kadulla eräässä kaupungissa Pohjois-Amerikassa noin kolme wiikkoa sitten talollisen pojan Johannes Pesosen Wöyristä. Pesonen oli kymmenen kansalaisensa seurassa, jotka kaikki wangittiin. Nähtäwästi oliwat miehet olleet juowuksissa ja reuhanneet. Lähempiä tietoja tapahtumasta puuttuu. P. jättää jälkeensä äidin ja kaksi sisarta Suomessa ja sisaren ja kaksi weljeä Amerikassa.

8 8 Suomalaiset lähetyssaarnaajat Kiinassa. Hbl:lle saapuneen yksityissähkösanoman mukaan owat lähetyssaarnaajat Arpiainen, Cajander ja Ehrström saapuneet Shanghaihin. Muitten kohtalo on tuntematon. Maist. H. Lund pelastunut. Kiinassa olewain maisteri Hugo Lundin ja hänen puolisonsa kohtaloa on näinä aikoina syystä lewottomuudella ajateltu. Sitä iloisempaa on nyt kuulla, että molemmat owat hengissä ja terweenä. Tieto on tullut sähkösanomalla, joka t. 24 k:n p. kello 6.10 on pantu tulemaan Tshisusta ja kahden päiwän kuluttua eli wiime lauantaina saapui sen wastaanottajalle, maisteri Lundin apelle kirkkoherra Lindellille Perniöön. Sähkösanoma kuuluu: Gerettet. Gesund. Hugo. Peking. (Suomeksi: Pelastuneet, Terweenä. Hugo. Peking ). Kuten sähkösanomasta näkyy, on hra L. sen lähettäessään, ollut Pekingissä, missä hänellä puolisoineen siis myöskin on ollut wiime aikain kaikki kauhut kestettäwinä. Suomalaista siementä kultamaahan. Eräs amerikalainen, toht. Fairchild on Yhdyswaltain maanwiljelyshallituksen toimesta matkustanut Pohjois Suomessa ja Ruotsissa hankkiakseen alkuperäistä siementä peräpohjolan wiljelyskokeista käytettäwäksi niissä wiljelyskasweissa, joita Amerikan maanwiljelyshallitus tekee Uljaskalla tarkoituksella edistää sitä suurta asutusta, jota odotetaan siellä tapahtuwaksi Klondyken kultakerrosten löydön jälkeen. Toht. Fairchild on Suomessa hankkinut näytteitä pohjoissuomalaisesta mustasta kaurasta y.m.kasweista. Uusi Savo N:o Paljaita rintoja ei suvaita. St. Louisissa Amerikassa on syttynyt kiivas sota pastori Reissin ja hänen seurakuntaansa kuuluvain nuorten tyttöjen välillä. Tytöt ovat ryhtyneet käyttämään sellaisia liiviröijyjä, jotka jättävät rinnat kokonaan paljaiksi ja käsivarret samoin lähelle olkapäätä. Pastori ja seurakunnan muut jäsenet ovat tuollaista pukutapaa vastaan, mutta tytöt seisovat itsepintaisina vaatimuksessaan saada näyttää maailmalle rintansa ja käsivartensa. Pastori Reiss on kieltäytynyt antamasta sakramenttia jokaiselle, joka käyttää tuollaista pukua, mutta tytöt vastasivat: vähät väliä, muutetaan toiseen seurakuntaan.

9 9 Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto: Siirtolaisuusinstituutti Alkuperäistekstit haettavissa Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa: /sanomalehti Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin sivuston selailu-toiminnon kautta.

Kirje Amerikasta. Satakunta N:o 59 21.5.1896. 18 p. Huhtik. 1896. (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.)

Kirje Amerikasta. Satakunta N:o 59 21.5.1896. 18 p. Huhtik. 1896. (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.) 1 Satakunta N:o 59 21.5.1896 Kirje Amerikasta. 18 p. Huhtik. 1896 (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.) Tämä kewät on täällä ollut kowin pitkä ja takatalwinen. Kylwöt owat senkautta hidastuneet ja heinäwuosikaan

Lisätiedot

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta 1 SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892 Siirtolaisuus Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta ja kunnallislautakunnilta lausuntoja siirtolaisuusasiasta. Kaisu on ollut tilaisuudessa saamaan Haapajärven

Lisätiedot

Uudenkaarlepyyn maistraatilta 12, Kristiinankaupungin

Uudenkaarlepyyn maistraatilta 12, Kristiinankaupungin 1 KOKKOLA Sanomia Keski- Pohjanmaalta. N:o 46 14.6.1899 Suuri siirtolaisuus on olemassa Lohtajalla, werrattuna muihin paikkakuntiin. Kunnan wäkiluku on 3,366 henkeä, mutta näistä on nyt poissa Amerikassa

Lisätiedot

Siirtolaisuudesta Amerikkaan.

Siirtolaisuudesta Amerikkaan. 1 Uusi Suometar N:o 213 B 14.9.1890 Siirtolaisuudesta Amerikkaan. I. Rikkaasen Amerikaan! Tämä on jo wuosikausi ollut tuhansien suomalaistenkin tunnussanana. Amerikaan pyrkii köyhä isoperheinen työmies

Lisätiedot

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 1 Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 Kaikuja. Sosialistiset ihanneyhteiskunnat eiwät oikein tahdo menestyä meidä poroporwarillisessa isänmaassamme, liekö sitten syy ihanteissa, waiko niiden toteuttajissa. En nyt

Lisätiedot

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \ / j Rakkauden Lakikirja. Kirjoitti > \ \ s Claes Joh. Ljungström (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 Rakkauden Lakikirja. Naimis.Kaari. Jos poika ja tyttö

Lisätiedot

Suomalaiset ulkomailla

Suomalaiset ulkomailla 1 N:ro 2, 8.1.1902, s3 Suomalaiset ulkomailla Amerikassa kuolleita. Viktor Niemi, synt. Isojoella, kuoli Covingtonissa, Mich. marrask. 22 p. 45 wuoden wanhana. Samuel Oskar Thompson, synt. Jalasjärwellä,

Lisätiedot

Suomalaiset Amerikassa. *)

Suomalaiset Amerikassa. *) 1 N:o 21 27.5.1876 *) *) Kirjoitt. A. Leinonen Amerikassa. Suomalainen ei ole ikinä ollut halukas jättämään isänmaatansa, mutta kuitenkin owat he muinen perustaneet siirtokunnan Delawaren ihanoilla rannoilla

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Aura N:o 23 23.2.1893

Aura N:o 23 23.2.1893 1 Aura N:o 23 23.2.1893 Suomalainen miekkailija Ameriikassa. Ameriikkalaisessa lehdessä Scrancton Times tammikuun 27 p: ltä kirjoitetaan: Tuo jo edeltä käsin päätetty kaksintaistelu miekoilla tapahtui

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä;

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä; Sosialidemokratisen puolueen waaliohjelma. A. Waltiollisen kansanwallan toteuttaminen. 1. Eduskunnan oikeuksien laajentaminen. a) Lainsäädäntöoikeus Eduskunnan lainsäädäntöoikeutta on laajennettawa siihen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Jywäskylän Naisseuran. säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa,

Jywäskylän Naisseuran. säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa, Jywäskylän Naisseuran säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa, 1894 Jymsllyliin Ulllssturan Säännöt 1. Iywäskylän Naisseuran tarkoituksena on kristillisen rakkauden palweluksessa toimia Iywäskylän

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Kaiku N:o 116 12.10.1898. Surkeaa roolia. näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja,

Kaiku N:o 116 12.10.1898. Surkeaa roolia. näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja, 1 Kaiku N:o 116 12.10.1898 Surkeaa roolia näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja, hra Matti Kurikka, sekä hänen henkiheimolaisensa. Nyt kun koko maan menestys on kysymyksessä sekä koko kansan

Lisätiedot

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Suomen sotaa käytiin 200 vuotta sitten tähän aikaan kesästä eri puolilla Suomea. Torstaina 5.6. näyteltiin perimätietojen mukaan ainakin yksi sodan episodi Pieksämäellä.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

HiKKll Dlliil EIMNIMM.

HiKKll Dlliil EIMNIMM. HiKKll Dlliil EIMNIMM. 11. Kirjoittanut E., Myydään hywäksi. Wcihä«sä uskollinen.'" Porwoossa 1894, Werner Söderström'in kirjapainossa. Mietelmiä. Katso, minä olen teidän kanssanne i. joka päiwä maailman

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

MAALIVAHTISEMINAARI 3-4.1-16

MAALIVAHTISEMINAARI 3-4.1-16 KARI TAKKO Dallasin Euroopan kykyjen etsinnän päällikkö Peliura Pelasin ensimmäisen liigaotteluni 16-vuotiaana Ässissä 12/78 Lukkoa vastaan ja sain NHL-varauksen Quebec Nordiquesiin 1980, mutta en tehnyt

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

ihmisten suuri. JumMn sumi pyhakoulukirj alli suutta Vmll W«re«. «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. Hintn: Esitti Hclsingissä 18W.

ihmisten suuri. JumMn sumi pyhakoulukirj alli suutta Vmll W«re«. «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. Hintn: Esitti Hclsingissä 18W. I. pyhakoulukirj alli suutta «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. JumMn sumi ja ihmisten suuri. Esitti Vmll W«re«. Hclsingissä 18W. Weilin H Göösin olakeyhtiö» tirjopainoös» j>,!n>>l nt»!»,i. Hintn:

Lisätiedot

Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen

Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen The Project Gutenberg EBook of Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen, by Pietari Hannikainen This ebook is for the use of anyone anywhere

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot