Sanomia Tampereelta Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Wiipurin Sanomat Siirtolaisuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanomia Tampereelta Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Wiipurin Sanomat Siirtolaisuus."

Transkriptio

1 1 Sanomia Tampereelta N:o Kaikenlaista. Amerikkaan siirtynyt Suomalainen. Eräässä ruotsalaisessa sanomalehdessä luetaan kirja, joka ilmoittaa mikä kohtalo saattaa tawata monta niitä, jotka waltameren toisella puolella etsiwät itsellensä uutta isänmaata. Kirje on erään Suomalaisen lähettämä, joka wiime kesällä waimoneen lapsineen jätti kotiseutunsa, ruotsalaisen Karungi-nimisen seurakunnan, jossa hänellä oli hywä talo ja missä tuli hywin toimeen. Kirje, joka on Suomeksi kirjoitettu, kuuluu näin: Minnesota Syysk. 27 p Haluan teille tiedoksi antaa, ett ei kukaan tänne tulisi. Täällä on peräti huono elo, kaikki, mitä tarwitsee, on kallista. Huoneista on kowa puute, ja paljo wäkeäkin on täällä, waikka tämä on Newyork ista eli merestä kaukana, 240 ruotsin penikulmaa. Me asumme puu-wajassa, ja waikea on itsensä täällä elättää. Ewa ja lapset itkewät alinomaa nälästä ja wilusta; ei meillä ole sänkyä eikä waatteita. Matkalla tänne hukkasimme kaikki waatteemme, paitsi mitä oli yllämme. Raha on kaikki ja ruoka on sellaista, ett ei sitä taida syödä, sillä watsa ei suwaitse sitä. Tämä on hywin surullista. En tiedä, kuinka talwi eletään; talwi kestää täällä 3 kuukautta. Metsää ei ole ollenkaan. Olisin lähtenyt täältä, mutta en pääse, rahat kun owat loppuneet. En jaksa työtä tehdä, woimat owat heikontuneet. Yksi lapsi on jo ruoan puutteesta kuollut. Perkele saattoi minun niin hulluksi, että lähdin kotopaikaltani. Älköön kukaan teistä milloinkaan tulko niin hulluksi, että lähdette tänne ja uskotte niitä monia walheita, joita täältä lewittäwät, tänne ihmisiä houkutellaksensa. Woi, rakas ystäwä: kuinka onnettomasti minun mailmassa käwi. Wiattomat owat lapset. Minä puolestani olen sen ansainnut, mutta wiattomat lapset!...nyt tiedän, mitä köyhyys on. Hywät ystäwät, älkäät tänne tulko! Täällä ei saa kerjätä. Koeta kirjoittaa luo, jos lasten tähden meitä wähällä armahtaisit. Wiipurin Sanomat N:o Siirtolaisuus. Höyrylaiwalla Norra Finland lähti wiime sunnuntaina parin sadan waiheille, joista enimmät aikoiwat Amerikaan. Niinikään höyrylaiwalla Gustaf Wasa ja Carl von Linne tällä wiikolla lähtenyt suuri joukko nuoria, riwakoita henkilöitä sekä miehiä että naisia koettelemaan onneansa ulkomaille enimmäkseen tietysti Amerikaan.

2 2 Suomalainen tyttö postilain rikkojana. Anacondassa, Mont., wangittiin wiime kuun loppupäiwinä Montana hotellissa palwelewa suomalainen tyttö Lisi Anderson syytteenalaisena törkeästä postilain rikkomisesta. Syyskuun 29 p. oli Lisi Anderson kirjoittanut kirjeen, osottanut sen itselleen ja wienyt postikonttoriin. Se tuotiin osotteen mukaan hänelle. Sen saatuansa aukasi neiti Andersson kirjeen höyryn awulla, leikkasi nimensä pois kuoresta, sulki sen uudelleen ja kirjoitti kuoren yläreunaan Is not delivered, return to mrs Murto ja wei kirjeen takaisin postiin. Mrs Murto aukasi kirjeen, jonka alla oli nimi Lisi Andersson. Muuten oli kirjeen sisältö roskanen ja höystetty wielä siweettömillä piirustuksilla. Mrs Murto antoi kirjeen postimestarille ja Lisi Andersson wangittiin. Oikeudessa tunnusti Lisi Andersson kirjoittaneensa kirjeen ja selitti miten hän oli menetellyt asiassa. Hän ei näkynyt edes aawistawankaan mikä rangaistus seuraa tuollaisesta postilain rikkomisesta ja postin wäärinkäyttämisestä. Jotkut wälinäiset riidat lienewät olleen syynä, että Lisi Anderson tuolla tawalla koetti saada muita wastuunalaisuuteen postilain rikkomisesta. Lisi Anderson, joka on noin 27 w. ikäinen, odottaa kauntin wankilassa tuomiotaan. Siirt. Waasan lehti N:o Perintö Amerikassa kuolleelta suomalaiselta. Wiime syksynä oli Uuskaarlepyystä kotoisinolewa mies Erik Fogellund eli Bradford tapaturmaisesti kuollut Amerikassa ja jättänyt jälkeensä suurellaisen perinnön. Wainajan lähin sukulainen ent. talokas Anders Juslin eli Karls on, Ö. P. mukaan, nyt nostanut perinnön, joka noussee yli 14,000 markan. Suomalaisia matkalla. Höyrylaiwalla Venus jatkoi Tukholmasta wiime tiistaina matkaansa 32 suomalaista Waasan seuduilta. He oliwat kaikki samaa sukua ja matkustiwat nyt kantaisänsä luo, joka asuu Chicagon läsyydessä. Perintö ulkowaltakunnassa kuolleelta merimieheltä. Newyork issa wiime toukokuun 17 p:nä kuolleen Kristiinankaupungista kotoisin olewan merimiehen Josef Anders Holm in jälkeenjättämä omaisuus sekä 4 markkaa 91. -Amerikaan muuttaneiden suomalaisten

3 3 suurta lukua sekä niiden ja kotimaassa olewien sukulaisten ja ystäwien wälistä likeistä yhdistyssidettä osoitta muun ohessa sekin tosiseikka, että joku aika sitten Pohjanmaalta postilaitoksen kautta yhdellä kertaa Pietaritse lähätettiin noin 500 siirtolaisille menewää kirjettä, kertoo U.S. Kenrali Ehrnrooth ja Bulgaria. Warman kautta Konstantinopolista on tullut Reuterin toimistolle sähkösanoma, jonka mukaan Portti on ilmoittanut kiertokirjeellä saaneensa Wenäjältä wastauksen. Sen mukaan Wenäjä selittää että kenrali Ehrnrooth tulee Bulgariaan ainoaksi sijaishallitsijaksi ja Itä-rumilian kenralikuwernöriksi, niin kuin konferensi on määrännyt. Hänellä on olewa sama walta kuin ruhtinaalla. Niin pian kuin hän saapuu Bulgariaan nimittää hän uuden ministeristön ja panee toimeen uuden fobranjan waalit ruhtinaan walitsemista warten. Rumilian edusmiehet eiwät saa ottaa osaa ruhtinaan waaliin. Wienissä arwellaan että nämät Wenäjän ehdoitukset eiwät laisinkaan muuta asiain diplomatista menoa, waikka wallat kenties eiwät wastustakaan wenäläisen komissarin lähettämistä, samoin kuin ne eiwät wastustaneet kenrali Kaulbars in lähettämistä. Kenrali Ehrnooth, joka jo kerran ennen on ollut Bulgariassa sotaministerinä ja, kuten St. Petersb. Zeitung sanoo, jättänyt siellä jälkeensä parhaan muiston, ja Länsi-Europassakin hywin tunnetaan rehelliseksi, wiisaaksi ja lewolliseksi mieheksi, olisi warmaankin sopiwa henkilö tekemään rettelöstä wihdoinkin loppua. N:o Suomalaiset Amerikassa. Wakefield istä kirjoitetaan Y. S:lle: Täällä on astuttu jo askel eteenpäin siwistyksen alallakin, koska täällä owat suomalaiset rakentaneet rukoushuoneen, jossa pidetään jumalanpalwelus niin usein, kuin on suomalainen pappi saapuwilla. On täällä jo perustettu raittiusseurakin, joka tosin on wielä wähäpätöinen, sillä ei ole suuri joukko suomalaisiakaan, niitä on ainostaan noin 150 paikoille. Niistä kuuluu jo kolmas osa raittiusseuraan, jonka jäsenluku yhä enenee. Joka pyhä tulee aina joku jäsen lisää, ja joka pyhä kokoontuu raittiusseuran jäsenet edellä mainittuun rukoushuoneesen, jossa pidetään raittiusluennoita ja keskustellaan raittiusasioista. Kirjastomme, joka kuuluu raittiusalalle, on wielä heikko, kun raittiusseuran jäsenrahat on täytynyt käyttää rukoushuoneen rakentamiseen. Rakennusrahat owat kootut yksityisten henkilöin awulla pikkulukuiselta joukolta. Rakennus tuli maksamaan 380 dol. Ehkä wielä saataisiin kirjastommekin oikeaan kuntoon. Oulun Ilmoituslehti. No Tytöt kaksintaistelussa. Puolangalla muutamassa kylässä mielistyi pari tyttöä samaan mieheen. Tapahtuuhan semmoista eikä niin harwoin. Waan se on harwinaisempaa, että tytöt mustasukkaisuudesta syntyneet riitansa ratkaisewat kaksintaistelulla, niinkuin tapahtui Puolangalla. Muutamana iltana lauluseuran harjoitusten päätyttyä näet tytöt oliwat päättäneet kaksintaistelulla ratkaista, kummanko on luowuttawa tuosta yhteisestä lemmitystä. Aseita ei heillä ottelussa olut muita kuin Luojan luomat kynnet, joilla repiwät toistensa kaswot werisiksi. Waan tästä kaksin taistelusta ei ollut iloa kummallekaan, sillä tuo yhteinen lemmitty häpesi niin tyttöjen tekoa, että lähti Ameriikkaan. Austraaliasta palasi kotimaahansa wiime torstaina Tampereen kautta kaksi miestä. Suomalainen Wirallinen Lehti

4 4 Miehet oliwat alkujaan merimiehiä, toinen Raahesta, toinen Uudesta Kaarlepyystä. Miehet oliwat olleet Sidneyn kaupungissa, toinen 9 wuott, toinen 15 wuotta, kolmeen eri kertaan. Keskenään puhuiwat miehet englannin kieltä, kun eiwät tulleet muulla kielellä toimeen, sillä kumppanuksista oli toinen suomalainen, toinen ruotsalainen. Kirje Suomesta Sidneyhin wiipyy 40 päiwää, mutta miehet oliwat wiipyneet matkallaan 5 kuukautta, kun oliwat samalla olleet laiwoissa työmiehiä. T.U. Satakunta N:o Suomalainen kansanopisto Ameriikkaan. Kalewan Kaiku niminen Red Jacketissa ilmestywä lehti kehottaa kansanopiston perustamiseen mainittuun kaupunkiin, arwellen että kansanopisto olisi sikäläisiin oloihin erittäin soweltuwa siwistyslaitos. Lehti lausuu m. m.: Wapaina siellä saisiwat ijäkkäämmätkin kansalaiset kuunnella luennoita, tehdä kysymyksiä opettajille, harjoittaa opiskelua tärkeimmissä aineissa aikoina semmoisina, jolloin on helpoin saada wapautta työstä. On warma, ettei mikään muu oppilaitos olisi niin tärkeän tarpeen waatima meikäläisten suomalaisten keskuudessa kuin kansanopisto, waikkapa pienemmässäkin muodossa toimeenpantuna. Lapsemme saawat jonkunwerran opetusta waltion kouluissa ilmaiseksi, waikka siitä tosin puuttuu paras: oma äidinkieli, oman kansan historian, yleensä omankielisen siwistyksen omistus, kaikki kunkin kansakunnan elinansioita. Mutta aikuisina, silloin kun tajunta jo on herännyt, ajatuskyky kypsynyt, woidaan tätä kohtaa wielä auttaa, sen paremmin, kuta enemmän kukin on jo ennättänyt opiskella minkäkielisessä koulussa hywänsä. Mitä taas tulee nykyisiin aikuisiin kansalaisiimme, jotka eiwät missään ole oppia käyneet, niin heille jo pelkän heräyksenkin tähden olisi kowin tärkeätä päästä muutamaksi kuukaudeksi sellaiseen oppilaitokseen, jonka tarkoituksena juuri on oppilaittensa innostuttaminen, tutustaminen toisiinsa ja kaikenpuolinen kehittäminen. Tornio N:o Suomalainen haawoittunut Transwaalin sodassa. Lokakuun 26 p:nä otti skandinaawialainen osasto osaa taisteluun Masekingin luona, ilmoittaa Transwaalin lähettiläs Brysselissä L Indep. Belgelle. Suomalainen Jacob Johansson haawoittui silloin waarallisesti, kuula tunkeutui rintaan wasemmalle puolelle ja tuli ulos selästä. Hänet wietiin Skandinaawilaisten sisarten hoidettawaksi. Siirtolaisia. Polaris lähti t. k. 2 p:nä k: lo tienoilla illalla hangosta 246 siirtolaista mukanaan.

5 5 Satakunta N:o Tyttökauppa Pohjanmaalla. W. L. kertoo: Edellisessä numerossa kerroimme pääkaupungin lehtien mukaan, että Tanskasta oli saapunut Suomeen siirtolais-agentteja, mitkä houkuttelewat nuoria naisia lähtemään viljankorjuu- ja muihin peltotöihin Tanskaan, mutta sitte talwen tullen jätetään siellä oman onnensa nojaan, joten usein ennen samaa tarkoitusta warten Ruotsista sinne wiedyt naiset owat joutuneet siweellisiin hairahduksiin ja sitte ruunun kyydillä passitettu omaan maahan. Nyt on tällaisia wiekottelijoita saapunut Pohjanmaallekin ja koettawat käyttää puhelutaitoaan saadakseen nuoria tyttöjä lähtemään tuolle epämääräiselle matkalle, jossa heitä woi kohdata arwaamattomat waarat ja wastukset. Jo torstaina saapui Waasaan Uuskaarlepyyn seuduilta wiisi nuorta tyttöä, joiden piti lähteä Kööpenhaminaan erään H. Madsenin wastaanotettawaksi. Kuitenkin suostuiwat tytöt wiiwähtämään paikkakunnalla wiikon ajaksi, jos saisiwat Waasassa palwelusta. Mainituille naisille on hra Hugo Sjöblom tarjonnut siksi aikaa wapaan asunnon. Kaupunkilaiset woiwat sentähden siellä käydä katsomassa itselleen palwelusimpyeitä. Isänmaan Ystävä N:o Suomalainen kirkko San Fransiscoon. San Fransiscossa owat kirkonrakennuspuuhat edistyneet suuresti. Sikäläinen kirkkoseura on nimittäin ostanut kirkon paikan Harrison Streetin ja Ester Streetin kulmassa, 1:sen ja 2:sen kadun wälillä. Tontti on hywällä, korkealla ja rauhaisella paikalla, likellä rantaa ja helposti löydettäwä; 50 jalkaa leweä ja 100 jalk. sywä, ja maksoi 3,700 dollaria. Kuitenkaan ei ole heillä wielä koottuna rahaa muuta kuin 2,500 dollaria, jonka wuoksi eiwät wielä luultawasti woine rakennustyöhön ryhtyä. Yhteydessä tämän kanssa on siellä toinenkin edistys askelotettu. Kirkkoseura on päätetty järjestää seurakunnaksi ja sellaisena laillistuttaa.

6 6 Mikkeli N:o Presidentin waali ja suomalaiset. Tapahtuwa presidentin waali on saanut kansalaisemmekin waalikuumeeseen. Tasawaltalaista puoluetta ja sen ehdokkaita Mc Kinleytä ja Roseweltiä, näyttäwät suomalaiset melkein yksimielisesti kannattawan. Ja paljon on suomalaisten ääniwaltaisten luku nykyään lisääntynyt, he kun runsaasti owat hankkineet itselleen täydelliset Amerikan kansalaisen paperit. Tasawaltalaisen puolueen toimesta kulkewat waalipuhujina suomalaisten seassa kansalaiset lakimies Oscar J. Larson Calumetista sekä sanomalehtimiehet Jaakko E. Saari Brooklynista ja August Edwards Asthtabunista. Larson kiertää Montanassa ja mahdollisesti Wyomingissa, Saari Ylä-Michiganissa, Pohjois-Minnesotassa ja ehkä Ohiossa, jos aika riittää, ja Edwards Ohiossa ja Pennsylvaniassa. Suupohjan Kaiku N:o Suomalainen koulujen johtajana Amerikassa. Kansalaisemme John Jaakkola, joka kymmenen wuotta sitten englannin kieltä taitamattomana meripoikana saapui Amerikkaan, on äskettäin, kuten Amerikan Uutiset kertowat, päässyt Aberdeenin, Wash., yleisten koulujen johtajaksi. Joitakuita wuosia sitten suoritti John Jaakkola tutkintonsa Washingtonin waltion yliopistosta ja siirtyi luonnontieteiden opettajaksi Ewerettin korkeakouluun missä hän on ollut opettajana näihin asti, saaden wiime aikoina Amerikan lehdissä suuren tunnustuksen ilmaisuja eräiten Amerikassa tähän saakka tuntemattomain kaswien keksimisessä. 23 siirtolaista matkusti taas täältä eilen höyryl Norra Finlandissa ulkomaan markkinoille työwoimaansa kauppaamaan.

7 7 Suupohjan Kaiku N:o Hra Matti Kurikka on nykyään matkalla Austraaliasta Amerikkaan. Ennen lähtöään Austraaliasta oli K. wiimeksi pianonwirittäjänä Touwnwillessä. Tänne lähettämässään, Työmiehessä julaistussa kirjeessä mainitsee hän, että waikka hänen towereillaan on hywät työpaikat, owat he kaikki myös kowassa lähtöhommassa. Kirkollisia ilmoituksia. Kuolleita Kristiinan maaseurakunnassa: Kristiinan maaseurakunnasta w Marraskuun 28 p:nä itsellinen Karl Johan Heikinp. Erlands, Tiukasta, kuoli Danwerissa Coloradossa 29w. 1kk. 4p:nä wanhana. Työmies N:o Lohen wähyyteen Oulun seudun jokiloissa tänä kesänä arwelee Kalewa olewan syynä sen, että hailuotolaiset owat ruwenneet pyydystämään lohia amerikkalaiseen tapaan. Ameriikasta palanneet siirtolaiset ovat sinne tuoneet mukanaan uuden taidon. Werkot tehdään sywiä ja niillä tuketaan wäylät monen kilometrin alalla, niin ettei montakaan kalaa läpi pääse. Onhan tämä keino jonkun aikaa hailuotolaisille hywä, waan ei kauan, sillä lohet, kun eiwät pääse jokiloihin kutemaan, tietysti wähenewät ja kaikkonewat näiltä wesiltä. Silloin ei ole lohta hailuotolaisillakaan. Tampereen Sanomat N:o Suomalaiset Amerikassa. Suomeen saapuneitten kirjeitten mukaan ampui poliisi kadulla eräässä kaupungissa Pohjois-Amerikassa noin kolme wiikkoa sitten talollisen pojan Johannes Pesosen Wöyristä. Pesonen oli kymmenen kansalaisensa seurassa, jotka kaikki wangittiin. Nähtäwästi oliwat miehet olleet juowuksissa ja reuhanneet. Lähempiä tietoja tapahtumasta puuttuu. P. jättää jälkeensä äidin ja kaksi sisarta Suomessa ja sisaren ja kaksi weljeä Amerikassa.

8 8 Suomalaiset lähetyssaarnaajat Kiinassa. Hbl:lle saapuneen yksityissähkösanoman mukaan owat lähetyssaarnaajat Arpiainen, Cajander ja Ehrström saapuneet Shanghaihin. Muitten kohtalo on tuntematon. Maist. H. Lund pelastunut. Kiinassa olewain maisteri Hugo Lundin ja hänen puolisonsa kohtaloa on näinä aikoina syystä lewottomuudella ajateltu. Sitä iloisempaa on nyt kuulla, että molemmat owat hengissä ja terweenä. Tieto on tullut sähkösanomalla, joka t. 24 k:n p. kello 6.10 on pantu tulemaan Tshisusta ja kahden päiwän kuluttua eli wiime lauantaina saapui sen wastaanottajalle, maisteri Lundin apelle kirkkoherra Lindellille Perniöön. Sähkösanoma kuuluu: Gerettet. Gesund. Hugo. Peking. (Suomeksi: Pelastuneet, Terweenä. Hugo. Peking ). Kuten sähkösanomasta näkyy, on hra L. sen lähettäessään, ollut Pekingissä, missä hänellä puolisoineen siis myöskin on ollut wiime aikain kaikki kauhut kestettäwinä. Suomalaista siementä kultamaahan. Eräs amerikalainen, toht. Fairchild on Yhdyswaltain maanwiljelyshallituksen toimesta matkustanut Pohjois Suomessa ja Ruotsissa hankkiakseen alkuperäistä siementä peräpohjolan wiljelyskokeista käytettäwäksi niissä wiljelyskasweissa, joita Amerikan maanwiljelyshallitus tekee Uljaskalla tarkoituksella edistää sitä suurta asutusta, jota odotetaan siellä tapahtuwaksi Klondyken kultakerrosten löydön jälkeen. Toht. Fairchild on Suomessa hankkinut näytteitä pohjoissuomalaisesta mustasta kaurasta y.m.kasweista. Uusi Savo N:o Paljaita rintoja ei suvaita. St. Louisissa Amerikassa on syttynyt kiivas sota pastori Reissin ja hänen seurakuntaansa kuuluvain nuorten tyttöjen välillä. Tytöt ovat ryhtyneet käyttämään sellaisia liiviröijyjä, jotka jättävät rinnat kokonaan paljaiksi ja käsivarret samoin lähelle olkapäätä. Pastori ja seurakunnan muut jäsenet ovat tuollaista pukutapaa vastaan, mutta tytöt seisovat itsepintaisina vaatimuksessaan saada näyttää maailmalle rintansa ja käsivartensa. Pastori Reiss on kieltäytynyt antamasta sakramenttia jokaiselle, joka käyttää tuollaista pukua, mutta tytöt vastasivat: vähät väliä, muutetaan toiseen seurakuntaan.

9 9 Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto: Siirtolaisuusinstituutti Alkuperäistekstit haettavissa Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa: /sanomalehti Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin sivuston selailu-toiminnon kautta.

Queenslandko suomalaiseksi siirtomaaksi?

Queenslandko suomalaiseksi siirtomaaksi? 1 Tampereen Uutiset N:o 110 10.6.1899 Queenslandko suomalaiseksi siirtomaaksi? Kaiku lehdestä on hra John Antell Oulusta kuuluttanut kehotuksen meikäläisille muuttamaan Austraaliaan Queensland nimiseen

Lisätiedot

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890 1 Päivälehti N:o 251 29.10.1890 Haapojan juttu. Haapojan juttu oli tänään toisen kerran esillä. Kadut raastuwan edustalla oliwat täynnä utelijaita katsojia. Sisään ei kuitenkaan ketään laskettu. Kaikki

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa Psykopatia seurakunnissa NÄENNÄISEN HYVÄN TUHOAVA VOIMA Useampikin asiantuntija on sitä mieltä, että rakastuminen kestää noin kaksi vuotta. Minä olen ollut rakastunut monta kertaa, tai pitäisikö sanoa

Lisätiedot

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS

TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS TÄNNEHÄN SE KOHTALO MEIDÄT VISKAS Rikhard Orbinskin perheen kirjeenvaihtoa ja vaiheita vuosina 1904 1945 koonnut Katriina Orbinski Sisällys Muutama alkusana 5 Varkauden ruukin poika 7 Helsinkiläisneiti

Lisätiedot

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä nro 1, maaliskuu 2015 5 Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä 1 2 Tässä lehdessä: Hyvä Sanoma -konferenssi, Valloita maa löydä lähimmäinen

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Ne on nynnyjä jotka kiusaa s.5 Margarita puolustaa naisten oikeuksia s.6. Kinnaslammen perheen raskaat vuodet s.8-9 Wilman hätä s. 10 Kuva Ville

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

@EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA

@EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA @EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTEN KUIN MINUN KAUTTANIA Pekka Ervastin esitelmä 2.10.1932 Johanneksen evankeliumin juhlallisen mahtavat sanat @minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan pääse Isän tykö muuta

Lisätiedot

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 12 JOULUKUU 2012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 Liikkeelle paimenten tavoin s. 2 Joulurauhaa ja SiunattuaUutta Vuotta! LÄHDE 24.2.2012 12/2012 P

Lisätiedot

Sukuneuvosto. Sisällys. Sukuseuran kotisivu

Sukuneuvosto. Sisällys. Sukuseuran kotisivu Sisällys Puheenjohtajan palsta 3 Vihta-Paavon kolme hengellistä virttä 4 Hää-Weisu 8 Sukuseuran tuotteita 9 Korhosista kirjoitettua 10 Kerkonjoensuu verkossa 11 Posliininmaalaus harrastuksena 12 Tervetuloa

Lisätiedot

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 16 Jos Mestareita seuraisimme... Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä Helsingin esitelmiä helmikuulla 1924 pitänyt Pekka Ervast Näköispainos (Ensimmäisestä

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. JÄSENVIESTI 4/2014 64. Jäsenviesti 17. ilmestymisvuosi 1997-2014 Jäsenviesti Tiedotuslehti 4/2014 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198

Lisätiedot

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi Maanantai 23. marraskuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 54. vuosikerta Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät

Lisätiedot

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa Mika Poutala luistelee ja RÄPPÄÄ Klaus härö & Elinkautinen armo Hannu Takkula Kestäviä ratkaisuja etsimässä ILMAINEN LEHTI Sinulle. Tehokas apu särkyyn ja kuumeeseen!

Lisätiedot

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta 91 joka vuodelta, kuinka paljon kunakin vuonna ylimääräisiä veroja suoritettiin itse kunkin veroperusteen mukaan:kuinka paljon neljänneskunnalta, verolta ja manttaalilta, jouselta j. n. e. Tämän jälkeen

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

kauppias Intiassa runokirjan Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Kauppiaaksi 22-vuotiaana

kauppias Intiassa runokirjan Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Kauppiaaksi 22-vuotiaana Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Hyvää Joulua 3 Aino Orajärven 6 Pikkumäet 8 Uskalsin tehdä kauppias Kauppiaaksi 22-vuotiaana Intiassa Blogikuvaus kahdesta päivästä

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7 ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 1 2012 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 9.2.2012 Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus

Lisätiedot

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse 8 E L O K U U 2 012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Hanna-koordinaattori Evangelina Satyanand Intian Gujaratista: Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse s. 11 Lukujen merkitys kirkkovuodessa

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot