Kirje Amerikasta. Waasan lehti N:o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirje Amerikasta. Waasan lehti N:o 8 26.1.1884"

Transkriptio

1 1 Waasan lehti N:o Kirje Amerikasta. (Sisältö: Uuden wuoden terweisiä. - Haitallisia maitten tuhlaamisia. - Mormonitulwa. - Kolera. - Sikainkolera. - Uusi sähköyhtiö. - Yksinkauppa.) Amerikan lännestä, tammikuu 1 p Onnellista uutta wuotta, lausuwat tänään miljoonat ihmiset toisillensa. Wanhassa kotimaassamme olette warmaankin, minun tätä kirjoittaissani, tämän päiwän osaksi jo lakanneet sitä sanomasta ja menneet lewolle, waikka me täällä lännessä olemme wasta päässeet parhaaseen alkuun. Niin, näetkös, nyt on täällä kello 2 päiwällä, jolloin teillä on noin 11 yöllä, ja siinä wika miksi me jakelemme uudenwuoden terweisiä lähes puolen wuorokautta myöhemmin kuin Te. Joka Amerikassa olisi pari, kolmekymmentä wuotta takaperin arwellut, että hallituksen maa wuosisadan kuluessa täällä joutuu kaikkityyni yksityisten omaisuudeksi, olisi warmaankin saanut kantaa hassun nimen. Amerikan ääretön ala luultiin riittäwän monen miespolwen ajan kansoittaa oman maan wäellä ja miljoonilla siirtolaisilla ja sen wuoksi olewan waraa tuhlata sitä loputtomiin asti niillä ja näillä. Semmoisessa mielettömässä luulossa on miljoonia aareja kelwottoman maan nimellä lahjoitettu erinäisille waltioille maanwiljelyskoulujen awuksi ja toisia miljooneja entisille sotureille ja heidän leskillensä. Sitten saiwat rautatiekuninkaat satoja miljooneja aeren aloja tuhlataksensa ja rikastuaksensa. Lyhyesti sanoen: Yhdyswaltain hallitus on kewytmielisesti antanut maata pois yleiseksi wahingoksi, ja jos samaa tapaa wielä hetken aikaa noudatetaan, niin yksityisen maanwiljelijän wastainen maansaanti täällä on pian paljas satumainen lorupuhe eikä mitään muu. Etelässä mahdollisesti kestäwät maa-alat kau emman aikaa, kuin pohjoisessa; kuitenkin on, kenties pikemmin kuin luullaankaan, niinhywin etelässä kuin pohjoisessakin, koko Yhdyswaltain awaruus kansoittuneena yhtä taajaa kuin Länsi-Euroopan wanhoissa siwistysmaissa on jo aikoja sitten ollut. Ja silloin wasta alkaa täällä elämän todellisuus näkymään oikeassa muodossaan; sillä se on waan pilantekoa niin kauan, kun löytyy maata omamaalaisella ja siirtolaisella paeta pois toisensa tieltä. Waan tälläinen suhde ei warmaankaan ole täällä olemassa silloin, kun yhdeksästoista wuosisata on kadonnut ajan peräymättömään wirtaan. Ken elää, hän näkee. Nykyään woidaan täällä tusinoilla erilaisilla elinkeinoilla hyötyä ja yhtä monilla häwitä. Mutta kyllähän elinkeinojenhaarat täälläkin wielä kutistuwat harwalukuisemmiksi. Nykyään on jokaisen helppo paimentolaisten tawoin siirtyä paikasta toiseen; mutta kun koko maa kerran ehtii kansoittua, niin kyllä semmoinen siirtolais-elämä on kerrassaan lakannut ja siitä jäänyt muisto ihmisten mielissä on sitten enää waan wanhain hywäin aikain muistoa. Yhdeksännentoista wuosisadan loppupuolella harwat joutuwat ajatella tulewaisten aikain seurauksia, mutta warma kuitenkin on, että kahdennenkymmenennen wuosisadan lopulla kaikki asiat owat paljon toisin. Mormonientulwa. Wiime syksynä tuli Euroopasta Newyorkiin Newada nimisellä höyrylai-

2 2 walla 802 siirtolaista, joista 600 oli mormonien uskoon kääntyneitä skandinawilaisia. Terweyslautakunnan jäsen Newyorkista hra Sanbom lausui näistä tulokkaista iwallisesti, että he oliwat joukko ontuwia, raajarikkoja, kuuroja ja sokeita. Heitä wartioimassa oli 20 mormonipappia. Nyt he, nämät pyhät ihmiset, warmaankin owat jo paratiisin lewossa Suolajärwen rannalla. Oliko näitten skandinawialaisten joukossa ruotsia puhuwia suomalaisia, en saanut kuulla, mutta suomea puhuwille kansalaisilleni on ainakin onneksi, ett eiwät mormonit osaa heidän kieltä eiwätkä siis woi houkutella heitä niin helposti maalliseen helwettiinsä! Kolera, joka wiime wuonna hirweästi raiwosi Egyptissä, oli matkalla tänne Amerikkaankin, jonkatähden rannikko-asukkaat oliwat peloissaan. Muutamissa ulkomaalta tulewissa laiwoissa sanottiin tapahtuneen taudinkohtauksia, mutta onneksi otettiin nämä laiwat tarkastettawiksi, joten ruton maappe-pääsy tuli estymään. Eikä wiime wuonna siis olekaan Pohjois-Amerikassa hawaittu yhtäkään koleran tapausta; mutta sen sijaan on tietämätöntä, mitä kaikkea wasta-alkanut uusi wuosi myötänsä tuo. Jos rutto, minkä nimellinen hywänsä, tänne kerran pääsee, niin se warmaankin tekee äärettömiä tuhoja. Sikainkolera on ilmaantunut Patchongarin tienoilla Lousianassa ja tehnyt siellä suuria wahingoita maanwiljelijöille. Eräs iso maanwiljelijä siellä esim. menetti kahden wuorokauden kuluessa 60 sikaa ja moni muu samassa suhteessa. Läntinen osakeyhtiö on saanut waarallisen kilpailijan Newyorkin Post-telegraf komppaniassa, johonka on hywin suurella pääomalla liittynyt tunnettu miljoonan omistaja John W. Mackey. Tämä yhtiö aikoo lähettää sähkösanomia, matkan pituuteen katsomatta, yhdellä sentillä sanasta, jota ei entinen yhtiö tehnyt. Eräs toinenkin asia tarwitsisi saada kilpailijan, nimittäin se yksinkauppa, jonka suuret raharikkaat täällä owat ottaneet itselleen anastaneet. He owat ottaneet haltuunsa kaikki toimialat ja niitten kautta säälimättä raastawat itselleen monikertaisen woiton. Niinpä esim. wielä joku wuosi takaperin saatiin täällä maksaa ompelukoneesta dollaria, jonka oikea hinta on waan dollaria! Oliwathan ne werirahoja, joita täytyi maksaa taikka olla ilman tätä kylläkin tarpeellista kappaletta; sillä rikkaat kauppayhtiöt ostiwat aina itselleen patentin niihin ja sopiwat myyntihinnasta keskenänsä niin hywin, että ostajan täytyi se maksaa, jos mieli saada koneen. Ja kongressi oi ensi näille rikkaille, kerta toisensa perään, awuliaan kätensä, kunnes walitukset nousiwat korkeimmilleen. Silloin ei kauan wiipynyt ennenkun ompelukoneitten kauppa jätettiin wapaaksi, josta seurasi, että niitten hinnat kohta alentuiwat enemmällä kuin 200:lla prosentilla. Mutta melkein kaikilla muillakin kauppaaloilla owat nämät raharuhtinaat walloittaneet yhtäläiset edut, joilla itselleen kerääwät niitä niin mainiosti tulleita Amerikan miljooneja ja hirweästi köyhdyttäwät muuta wäestöä. Sola. Waasan Lehti N:o Kirje Amerikasta. (Waasan Lehdelle) Jacobsville, Mich, maalisk. 10 p:nä Warmaan moni Waasan Lehden tilaaja mielellään lukee ylläolewalla päällekirjoituksella lehdessä olewan kirjeen. Sillä luulen, että omaisemme, ystäwämme ja tuttawamme kotimaassa haluawat silloin tällöin kuulla ja nähdä jotkain oloistamme ja pyrinnöistämme täällä kaikaisella wieraalla maalla. Yleensä kansamme täällä Amerikassa hywin wähän wiljelee Suomessa ilmestywiä sanomalehtiä, joten on luonnollista, että aiwan harwoin niissä näkee Amerikan kirjeitä. Syynä siihen lienee se, että omassa keskuudessamme täällä jo on olemassa jotenkin runsas sanomalehtikirjallisuus: hywää ja huonoa sekaisin. Useimmista täkäläisistä lehdistä ei woi sanoa sitä ei tätä. Horroksissa saa waan kuulla ja seurata tuota alituista riitaa, sortoa ja panettelua joka näkyy olewan useimpien sanomalehtiemme päätehtäwänä toisiansa ja erittäinkin papistoamme kohtaan. Selwästi näkee, ettei taistelulla niin paljon tarkoiteta aatteiden ja pyrintöjen erilaisuutta, waan että hyökkäykset sitä enemmän owat kateuden ja itserakkauden synnyttämiä. Kun jotkut kansallisuuden tosiystäwät owat jotakin yleistä hywää rakentamassa, niin heti toiset owat heitä sortamassa ja kansan suosiota heiltä riistämässä niin paljon kuin waan suinkin on mahdollista. Yleensä sentään, näistä wastuksista huoli-

3 3 matta, seuraa kansamme täällä, mikäli olosuhteet suinkin myöntäwät, niitä pyrintöjä ja periaatteita, joita se kotimaassansa kirkon ja koulun kaswattamana on oppinut harrastamaan ja rakkaina pitämään. Suomalaisten suurimmissa pesäpaikoissa täällä on kansalaisillamme omat kirkot ja koulut, papit ja opettajat y. m. Ja erittäin ilahuttawaa on nähdä miten kansamme täällä kaikkialla innolla taistelee juoppouspahetta wastaan. Kymmenet raittiusseurat, kaikki lukuisalla jäsenjoukolla, owat parhaana todistuksena siitä. Kuitenkin juuri osa kansaamme, joka on siroitettuna ympäri laajan Amerikan, elää täydellistä erakkoelämää, tietämättä mitään siwistyneen maailman oloista ja aatteista. Heidän ainoat huwinsa ja seurustelunsa owat kapakoissa ja korttipöydän ääressä. Täällä todellakin olisi laaja työala siwistyksen siementen kylwämiselle, joten henkisen elon työmiehillä kyllä olisi toiminta-alaa sowinnossa ja rauhassa työskennelläkseen wastapainoksi niille, jotka alinomaa wihan ja kateuden myrkkyä kansalle tyrkyttäwät. Eiköhän kaikkien opettajain ja sanomalehtimiesten pitäisi jo yhdeksännellätoista wuosisadalla tietää tehtäwänsä siwistyksen tienraiwaajina kansallisuutensa keskuudessa? Se kyllä on monesti nähty sekä täällä että Suomessa, että se, joka ylpeilewänä ja suurisuisena astuu siwistyksen nimessä kansan johdattajaksi ja neuwojaksi, on ennemmin tai myöhemmin saanut häweällisen lopun metkujensa päätteeksi. Ja wieläpä, ihme kyllä, näkyy kotimaankin sanomalehdissä tuon tuostakin tämäntapaisia oireita halpamielisen kateuden tähtääminä wirkaweljiään kohtaan. Mielelläni antaisin Suupohjan nuorisolle todellisia tietoja nykyisistä työläisoloista täällä suuressa lännessä, jos siihen waan kykenisin, sillä arwelenhan, että joukossanne aina on joku, joka aikoo tulla tänne wapautta ja onnea nauttimaan. Mutta se juuri on arka kohta ja yksityiselle työmiehelle waikea tehtäwä. Kyllä tosin paljonkin niistä tietoja annetaan sekä yksityisesti että yleisesti, mutta niihin ei aina ole luottamista. Usein on loistawilla wäreillä ja lupauksilla surkeasti petetty yksinkertaista työkansaa, ei ainoastaan tänne tulewia, waan jo jonkin aikaa täällä olleitakin siirtolaisia. Monasti on rehellinen ja ahkera suomalainenkin työmies saanut tehdä työtä kuukausittain saamatta senttiäkään. Sen tähden on paras waroa itseään kaikellaistan weijarien ja wärwääjäin kynsistä, waikka tosin semmoiset tapaukset nyt jo kuuluwat poikkeuksiin. Yleiset työtoiweet nykyään näyttäwät olewan wähän wirkistymässä päin. Mikäli woi luottaa yleisiin kansalaistemme tiedonantoihin eri paikkakunnilta, ei työnsaanti nykyään ole kowin waikea. Ei tosin woi ajatella, että koskaan enää syntyisi työmiesten puutetta Amerikassa, sillä niitä on jo siksi kokoontunut kaikista maailman kansoista, joita taiwaan alla on. Se on tunnustettu totuus, että rehellinen ja ahkera työmies aina on terwetullut Amerikkaan, mutta laiskurit ja yhteiskunnan hylkiöt eiwät täällä koskaan tule toimeen paremmin kuin kotimaassakaan, wieläpä pikemmin joutuwat täydelliseen perikatoon. Siirtolaisasiat näkywät wiime aikoina saaneen kiitettäwiä parannuksia. Erittäin Suomalaisen siirtolaisyhtiön ansioksi on luettawa, että Suomesta alkaen jo päästään matkustamaan Amerikkaan suojattuna kaikellaisilta runnareilta, jotka useasti owat tunnottomasti pettäneet siirtolaisia. Omasta kokemuksestani tiedän esim. kertoa miten meitä wedettiin nenästä, joka kuitenkin oli, moneen muuhun seikkaan nähden, pientä. Matkustettuamme Waasasta Tukholmaan yhtyi joukkoomme, joka ennen oli jo wuosia ollut Ameri-

4 4 kassa. Tämä heti esittelin itsensä ystäwällisenä ja hauskana matkatowerina. Nyt, pojat, saamme halwalla piletit, kun meitä on näin paljon, lausui hän meille. No, eihän siinä ollut mitään pahaa. Päätetty ja tehty. Tukholmaan saawuttuamme miehissä ostettiin piletit, joista myönnettiin 20 markan hinnanalennus miestä kohden. Sitten Gööteporiin saawuttuamme huomasimmekin maksaneemme tuon 20 markkaa yli oikean piletinhinnan. Siis tuo kaunis summa noin 30:ltä mieheltä 20 m. kultakin 600 markkaa jäi runnarien ja osiksi tietysti myös tuon johtajamme taskuun! Toiwoa sopii, että nämä epäkohdat nyt owat jotenkin poistuneet. Ja lopuksi pyydän ystäwällisesti neuwoa jokaista, joka wastaisuudessa tulee Amerikkaan matkustamaan, ostamaan pilettinsä Suomalaisen siirtolaisyhtiön konttorista Waasasta. Siten saatte heti Amerikkaan saawuttuanne ystäwällisen kohtelun, tarpeellisen hoidon ja awun sekä luotettawia neuwoja y. m. Jokaisen, joka on matkustanut Bremen-linjaa, olen kuullut kehuwan hoidon, ruuan ja kohtelun olleen hywän kaikkialla sanottua linjaa matkustaessa. Toiwottaen Waasan Lehdelle onnea ja menestystä, lopetan tällä kertaa tähän. S. V. T. Waasan Lehti N:o Kirje Amerikasta. (Waasan Lehdelle.) Fitchburgista, Mass., U. S. of America, toukok. 12 p:nä Fitchburg on alkuaan erään jalon soturin nimi, jolla nimellä nyt löytyy wähäinen, mutta kaunis sekä tehdasrikas kaupunki Massachusettsin waltiossa Yhdyswalloissa. Kaupunki on hywin nuori, sillä wasta 8 p. maalisk sai se kaupungin oikeudet. Sen läwitse suoksee wähäinen joki, jonka rannoilla sijaitsee lukemattomia tehtaita. Tehtaat käywät kuitenkin höyryn woimalla, sillä kosket owat pieniä. Paperimyllyjä on täällä enite, joitten luku tekee kokonaista 10; sitten seuraa kehruu- ja kutomamyllyjä (tehtaita), joita on 5; sen jälestä seuraa joukko rauta- ja puukalutehtaita. Kaikenmoinen työliike on kaupungissa siis wilkas sekä kesällä että talwella. Kaikki tehtaat käywät 10 tuntia päiwässä: klo 7-12 ja 1-6, waan sen ohessa käy osa 20 tuntia ruorokaudessa, siis yötäpäiwää. Kaupunki on muuten ranskalaiseen malliin rakennettu ja asuukin täällä kaupungin 20 tuhannesta asukkaasta 7 tuhatta ranskalaista, joilla on täällä myöskin monellaisia hommia. Kaupunki sijaitsee muuten paratiisimaisessa laaksossa, jota ympäröitsee ihmeteltäwän jylhät, korkeat, metsää kaswaawat wuoret. Ilmanlaatu tuntuu myös olewan mainio. Wasta tämän kuun alusta alkoi lehti puhjeta puissa, mutta nyt jo on, paitsi monia muita puita, omenapuukin täydessä kukassa. Poliisihoito ja muu kaupungin järjestys on mallikelpoinen. T. k. 1 p:nä muutettiin wäkewät juomat apteekkiin, ja oli jo wiime wuodestakin alkaen kapakanpitäjillä jokseenkin korkea wero, nimittäin 1,000 dollaria hengeltä. Tähän kaupunkiin on myöskin joittenkin wuosien kuluessa asettunut joukko Suomenmaalaisia, joitten luku nykyjään nousee noin 300 hengen waiheille, puhumatta ruotsalaisista, joista 5:llä jo on oma talokin. Näyttääpä siis yleisesti siltä, että Suomalaisten luku täällä yhä lisään-

5 5 tyy, waikka palkat täällä yleisesti eiwät ole niin korkeat kuin tuolla ylhäällä Michigaanin waltion kaiwantotöissä. Mutta työtä täällä ei myöskään käy wertaaminen metsä- ja kaiwantotöihin siellä. Muuten pidetään täällä suomalaisista hywin, kuten tawallisesti muuallakin. Olletikkin nyt toiwotaan heistä kelpo miehiä, kun whiskeyä ei ole saatawissa. Suomenkielinen raittiusseura on täällä myöskin jo wiime syksystä saakka menestyksellä työskennellyt, johon jo kuuluu noin sadan hengen paikoille, miehiä ja naisia. Tänään perustettiin seurassa myöskin erityinen puhujaklubi, johon innolla ryhtyi osanottajia. Suomalais-ruotsalaista seurakuntaa myöskin innolla toiset haluawat, mutta toiset panewat wastaan, peläten suuria kirkollisia maksuja. Kaksi eri henkilöä owat jo luwanneet ihan ilmaiseksi kirkolle tarpeellisen maankin, waan sittenkään ei ole wielä uskallettu ryhtyä mihinkään toimeen asiassa. Muista maallikkopapeista kuin täydellisestä papista täällä ei pidetä, waikka niitä löytyykin kyllä, ja oikean Suomesta hankitun papin palkan arwellaan tulewan kalliiksi, sillä entuudesta kun wielä on muutamilla tuoreessa muistissa miten papin säkki siellä wanhassa maassa on pohjaton. Mitä täällä siis yleisesti olen kuullut suomalaisten kaipaawan, on kirkko ja pappi, sillä nykyään toimittaa kirkolliset toimet joku yksityinen henkilö tahi englanninkielinen pappi, jonka puhetta ainoastaan jotkut nimeksi ymmärtää. Siis arwaa itsekukin miten hankalaa moinen seikka on näissä oloissa. Muuten woiwat suomalaiset tällä seudulla ihmeteltäwän hywin, ja mikäpä heitä juuri hywinwoinnista estäisi, sillä kaikilla on työtä kyllä ympäri wuotta ja pienin palkka miehille on 1 dollari eli 5 markkaa ja tytöille 75 centtiä eli 3 m. 75 penniä päiwältä, nimittäin wastatulleille Greenhaaneille, maan kieltä ymmärtäwät saawat enemmän tehtaista. Rengin palkka on 26 dollaria kuussa ja ruoka sekä piian palkka dollaria samoin kuulta. Ruokatawara on kuitenkin yleisesti wähän kalliimpaa kuin Suomessa. Wuokrat owat jokseenkin samat kuin Suomessakin kaupungeissa, mutta puuaineet, hiilet, joita ainoastaan keittiössä tarwitaan, tulewat monta wertaa helpommiksi kuin wanhassa maassa. Muuten löytyy täällä kansaa jokaisesta tunnetusta nationista. Kaikki muut kansat tekewät mitä työtä hywänsä, mutta kiinalainen, se ei mene shappiin (tehtaaseen), hän waan pesee muitten waatteita ja onkin siihen mainio. Työmiestä pidetään täällä melkein liiankin suuressa arwossa, esim. kaikki tehtaat pidetään niin puhtaina, että on ikään kuin kirkossa, oli sitten itse työ kuinka likaista tahansa. Ja kun wesijohto käypi tehtaasen sekä walona on sähkö, niin onkin hywin helppo pitää työhuoneet niin hywin kuin yksityisetkin asunnot hywässä kunnossa, ja kun kaikki työt tehdään koneilla, saattaa se myöskin ruumiillisen työn helposti. Mitään erityisempää uutista en täältä tällä kertaa muista, olkoon siinä kyllä, jos wielä lisään, että awioliiton sitomuksia täällä wiime aikoina on tehty tuhkatiheään. Niinpä wihittiin wiime pyhänäkin yksi pari. Mies oli Mustasaaresta ja nainen Kristiinasta ja tulewana pyhänä toiwomme taas kaksi paria menewän awioliittoon, tyttöjä kun täällä on kyll kyll. Lopetan siis nämä yksinkertaiset riwini ja piirrän toiste lisää jos eletään. Jukka.

6 6 Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto: Siirtolaisuusinstituutti Alkuperäistekstit haettavissa Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa: /sanomalehti Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin sivuston selailu-toiminnon kautta.

Siirtolaisuudesta Amerikkaan.

Siirtolaisuudesta Amerikkaan. 1 Uusi Suometar N:o 213 B 14.9.1890 Siirtolaisuudesta Amerikkaan. I. Rikkaasen Amerikaan! Tämä on jo wuosikausi ollut tuhansien suomalaistenkin tunnussanana. Amerikaan pyrkii köyhä isoperheinen työmies

Lisätiedot

Kirje Amerikasta. Satakunta N:o 59 21.5.1896. 18 p. Huhtik. 1896. (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.)

Kirje Amerikasta. Satakunta N:o 59 21.5.1896. 18 p. Huhtik. 1896. (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.) 1 Satakunta N:o 59 21.5.1896 Kirje Amerikasta. 18 p. Huhtik. 1896 (Satakunnan kirjeenwaihtajalta.) Tämä kewät on täällä ollut kowin pitkä ja takatalwinen. Kylwöt owat senkautta hidastuneet ja heinäwuosikaan

Lisätiedot

Suomalaiset Amerikassa. *)

Suomalaiset Amerikassa. *) 1 N:o 21 27.5.1876 *) *) Kirjoitt. A. Leinonen Amerikassa. Suomalainen ei ole ikinä ollut halukas jättämään isänmaatansa, mutta kuitenkin owat he muinen perustaneet siirtokunnan Delawaren ihanoilla rannoilla

Lisätiedot

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta 1 SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892 Siirtolaisuus Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta ja kunnallislautakunnilta lausuntoja siirtolaisuusasiasta. Kaisu on ollut tilaisuudessa saamaan Haapajärven

Lisätiedot

Jywäskylän Naisseuran. säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa,

Jywäskylän Naisseuran. säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa, Jywäskylän Naisseuran säännöt. ZyWäskyläss», Iywäslylän kirjapainossa, 1894 Jymsllyliin Ulllssturan Säännöt 1. Iywäskylän Naisseuran tarkoituksena on kristillisen rakkauden palweluksessa toimia Iywäskylän

Lisätiedot

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä;

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä; Sosialidemokratisen puolueen waaliohjelma. A. Waltiollisen kansanwallan toteuttaminen. 1. Eduskunnan oikeuksien laajentaminen. a) Lainsäädäntöoikeus Eduskunnan lainsäädäntöoikeutta on laajennettawa siihen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Uudenkaarlepyyn maistraatilta 12, Kristiinankaupungin

Uudenkaarlepyyn maistraatilta 12, Kristiinankaupungin 1 KOKKOLA Sanomia Keski- Pohjanmaalta. N:o 46 14.6.1899 Suuri siirtolaisuus on olemassa Lohtajalla, werrattuna muihin paikkakuntiin. Kunnan wäkiluku on 3,366 henkeä, mutta näistä on nyt poissa Amerikassa

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Aura N:o 23 23.2.1893

Aura N:o 23 23.2.1893 1 Aura N:o 23 23.2.1893 Suomalainen miekkailija Ameriikassa. Ameriikkalaisessa lehdessä Scrancton Times tammikuun 27 p: ltä kirjoitetaan: Tuo jo edeltä käsin päätetty kaksintaistelu miekoilla tapahtui

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS sisäkumeja engl. naisten kilpa-ajokärryihin SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS PUHELIN: 11 60 TURKU Sähköos.: MERILÄ, TURKU Tavaraos.: TURKU ITÄINEN TEHDAS ja TUKKULIIKE: KAARINA MYYMÄLÖITÄ: TURKU.. Puhelin

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 1 Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 Kaikuja. Sosialistiset ihanneyhteiskunnat eiwät oikein tahdo menestyä meidä poroporwarillisessa isänmaassamme, liekö sitten syy ihanteissa, waiko niiden toteuttajissa. En nyt

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \ / j Rakkauden Lakikirja. Kirjoitti > \ \ s Claes Joh. Ljungström (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 Rakkauden Lakikirja. Naimis.Kaari. Jos poika ja tyttö

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

ihmisellä welwollisuuksia eläimiä

ihmisellä welwollisuuksia eläimiä Onko ihmisellä welwollisuuksia eläimiä kohtaan. (K. ia V-) Näyttääpä kuin ci tähän woisi wastata muuta kuin yhdellä tawalla: Tietysti on ihmisellä welwollisuuksia eläinkuntaa kohtaan. Mutta jos katselemme

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

ihmisten suuri. JumMn sumi pyhakoulukirj alli suutta Vmll W«re«. «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. Hintn: Esitti Hclsingissä 18W.

ihmisten suuri. JumMn sumi pyhakoulukirj alli suutta Vmll W«re«. «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. Hintn: Esitti Hclsingissä 18W. I. pyhakoulukirj alli suutta «pettäjille, wantjemmille j» lapsille. JumMn sumi ja ihmisten suuri. Esitti Vmll W«re«. Hclsingissä 18W. Weilin H Göösin olakeyhtiö» tirjopainoös» j>,!n>>l nt»!»,i. Hintn:

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Yksinkertaisia. Metsän hoitamiseen. Neuwoja. Ruotsin Kuninkaan käskystä toimitta» nut. Kuninkaallisen Maa-Wilielys. Wiipurissa 1851.

Yksinkertaisia. Metsän hoitamiseen. Neuwoja. Ruotsin Kuninkaan käskystä toimitta» nut. Kuninkaallisen Maa-Wilielys. Wiipurissa 1851. Yksinkertaisia Neuwoja Metsän hoitamiseen. Ruotsin Kuninkaan käskystä toimitta» nut. Kuninkaallisen Maa-Wilielys Opiston Jäsen, I. af Ström. G. M n Suomentam». Wiipurissa 1851. A, Cederwaller poikineen,

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Kaiku N:o 116 12.10.1898. Surkeaa roolia. näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja,

Kaiku N:o 116 12.10.1898. Surkeaa roolia. näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja, 1 Kaiku N:o 116 12.10.1898 Surkeaa roolia näyttelee Helsingissä Työmies -lehden toimittaja, hra Matti Kurikka, sekä hänen henkiheimolaisensa. Nyt kun koko maan menestys on kysymyksessä sekä koko kansan

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Suomalaiset ulkomailla

Suomalaiset ulkomailla 1 N:ro 2, 8.1.1902, s3 Suomalaiset ulkomailla Amerikassa kuolleita. Viktor Niemi, synt. Isojoella, kuoli Covingtonissa, Mich. marrask. 22 p. 45 wuoden wanhana. Samuel Oskar Thompson, synt. Jalasjärwellä,

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-kiina

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-kiina Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐 Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit.

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit. Sana, Logos, 2 1 2 Kerubi 8 9 22.01.2016 / JP Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG 3 4 5 6 7 sivu 1 Aadam Eeva 10 11 12 Eeva Aadam Kain Aabel Seet Maailmankaikkeus Paratiisi 1. loi pyhän hengen avulla

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

20 3. - 77. - 65 68. KÄYDÄ

20 3. - 77. - 65 68. KÄYDÄ 2 20 3 4 5 77 6 7 65 68 8 Cambridge Idioms Dictionary / [ d E Walter] Cambridge : CUP, 2006 505 p 9 Oxford Dictionary of Idioms / [ d J Siefring] Oxford : OUP, 2005 340 p 10 Oxford Idioms Dictionary for

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to Kymmenet käskyt Miehille- «( to Kustantaja: K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kymmenen aroiokägkyä naineille miehille. Ensiinäinen käsky. Sinun tulee aina puheessasi osottaa että rakastat vaimoasi. Sinun pitää

Lisätiedot

Kekkosen puhe 12.3.1964

Kekkosen puhe 12.3.1964 Kekkosen puhe 12.3.1964 Itämeren Historia -seminaari 23.7.2014 Itämeren historiapäivä 2014 Kekkosen latu Suomen sillalla Kuresaaren Kulttuurikeskus 9.45 Kokoontuminen 10.00 10.10 Avaussanat Kulttuuriministeri

Lisätiedot

Foban Ludwig Runeberg.

Foban Ludwig Runeberg. Foban Ludwig Runeberg. ' Penni Kirjasto Suomen laufnlle. Länsisuomalaisten toimittama. Kipiiiästil tuli l»t!y», V. Johan Ludwig Runeberg. Helsingissä Suomal. Kiijal, Seuran kiriapoinossa, 188"!, P. 3H.

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

khengelliseltä alalta. Kuopiossa, Kuopion uudessa kirjapainossa, 1882.

khengelliseltä alalta. Kuopiossa, Kuopion uudessa kirjapainossa, 1882. khengelliseltä alalta. Kuopiossa, Kuopion uudessa kirjapainossa, 1882. IV. Kunnuntailioulun lopulla. Opettaminen sunnuntaikoulussa oli loppunut rukouksella, oppilaat nousiwat kaikki istuimiltansa sanomaan

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Jywäskylän kaupungin. Satama-asetus. Jywäskylässä, Keski=Suomen kirjapainossa, 1889.

Jywäskylän kaupungin. Satama-asetus. Jywäskylässä, Keski=Suomen kirjapainossa, 1889. Jywäskylän kaupungin Satama-asetus. Jywäskylässä, Keski=Suomen kirjapainossa, 1889. Jywäskylän kaupungin Satama=asetus. 1. Kaupungin satamapiiriin luetaan Mattilan rajan ja Luta= kon niemen wälillä olewa

Lisätiedot

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot.

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot. 19082008 12:42 - Viimeksi päivitetty 23062010 06:06 Mummo menee metsään Toimittaja Terttu Lensun pakina YLE:n radiossa juhannuksena 2008 Metsäpäiviä ja -teemoja 1996-2009 Metsätyömaiden Tehopakkaus 1940-luvulta

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Suuret ikäluokatkin ikääntyvät

Suuret ikäluokatkin ikääntyvät Vavero-hankkeen loppuseminaari: Seniorit vapaaehtoisina - suuret ikäluokat mahdollisuutena Ikäinstituutti, Helsinki, 3.11.2010 Antti Karisto: Suuret ikäluokatkin ikääntyvät Ikihyvä Päijät-Häme Seurantatutkimus

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot