SUOSITUSSOPIMUS TELE- JA SÄHKÖ- JOHDOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUSSOPIMUS TELE- JA SÄHKÖ- JOHDOISTA"

Transkriptio

1 päivitetty sopimusteksti 1 SUOSITUSSOPIMUS TELE- JA SÄHKÖ- JOHDOISTA MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. ENERGIATEOLLISUUS RY FINNET-LIITTO RY TELIASONERA FINLAND OYJ

2 päivitetty sopimusteksti 2 SUOSITUSSOPIMUS TELE- JA SÄHKÖJOHDOISTA Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f., Energiateollisuus ry, Finnet-yhtiöt ja Teliasonera Finland Oyj (jäljempänä sopijapuolet) ovat tänään tehneet seuraavan telekaapeleiden ja -laitteiden sekä sähköjohtojen ja muunto- ja kytkinasemien rakentamista ja kunnossapitoa ja siinä tarvittavien maa-alueiden käyttöä koskevan suositussopimuksen. Sopimus käsittää televerkon (jäljempänä verkko) lukuunottamatta viestiasemia sekä sähkön siirto- ja jakeluverkoston (jäljempänä verkko) lukuunottamatta 110 kv:n ja sitä suurempijännitteisiä verkostoja. Sopimusta käytetään perustettaessa rakentamisoikeus verkkoa varten teleyrityksen tai jakeluverkon haltijan (jäljempänä johdonomistaja) ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y:n tai Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f:n jäsenenä olevan maanomistajan väliseen sopimukseen. A B Sopijapuolet pyrkivät tällä sopimuksella myötävaikuttamaan siihen, että toisaalta verkon rakentamisesta ja kunnossapidosta johdonomistajille koituvat kustannukset ja toisaalta näiden toimenpiteiden maa- ja metsätaloudelle aiheuttamat vahingot ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Energiateollisuus ry, Finnet-yhtiöt ja Teliasonera Oyj ovat sopineet seuraavista menettelytavoista. Finnet-yhtiöt ja Energiateollisuus ry suosittelevat niitä jäsenilleen. Johdonomistajat: 1. pyrkivät edellä kohdassa A esitettyä yleisperiaatetta sovellettaessa säästämään ja suojaamaan hyvää maa- ja metsätalousmaata rakentamalla johdot tien varsille ja ojien pientareille ottaen huomioon maanomistajien toivomukset sekä verkkojen yhteiskäyttömahdollisuudet, 2. tiedottavat hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista ja riittäväksi katsottavalla tavalla maanomistajille rakennettavan verkon tarkoituksesta, suunnittelutöistä ja johtojen samoin kuin pylväiden sijoituksesta ja rakenteesta sekä johtoalueesta ja sen vaatimasta käyttöoikeuden rajoituksesta ja osoittavat verkon osien suunnitellun sijainnin maastossa, 3. tekevät maanomistajien kanssa tarpeelliset sopimukset ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista ja suorittavat omasta aloitteestaan maanomistajalle korvauksen suunnittelusta ja maastotutkimuksista sekä rakennus- ja kunnossapitotöistä aiheutuvista vahingoista, haitasta ja kustannuksista sekä korvauksen pysyvästä käyttöoikeuden rajoituksesta tai muusta edunmenetyksestä tämän sopimuksen suositusten mukaisesti, 4. ottavat huomioon ennen pellolle tulevan maakaapelin sijoittamista maanomistajan piirroksena esittämän ojitussuunnitelman ja sijoittavat kaapelin niin syvälle ja sellaiseen paikkaan, ettei se vaikeuta ojitussuunnitelman toteuttamista. C Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. sitoutuvat suosittelemaan jäsenilleen, että maanomistajat 1. myötävaikuttavat toiminnallaan siihen, että johdonomistajat voivat rakentaa ja huoltaa verkkonsa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla siten, kuin kohdassa A on esitetty, 2. antavat johdonomistajalle luvan suorittaa verkon suunnittelun ja maastotutkimuksen sekä sitä varten poistaa pensaita, oksia ja puita muualta kuin pihamaalta, jos se tutkimuksen suorittamisen kannalta on välttämätöntä, 3. tekevät edellä kohdassa B 3. mainitut sopimukset tämän sopimuksen liitteissä esitettyjen suositusten mukaisesti, 4. antavat korvausten laskemista varten tarvittavat tiedot tilansa metsätyypeistä ja mahdollisesta tilakohtaisesta metsäsuunnitelmasta sekä pyrkivät ottamaan huomioon metsänhoito- ja hakkuutöissä verkon välittömässä läheisyydessä metsänhoitosuositukset tuulituhojen estämisestä, 5. esittävät johdonomistajalle mahdollisen ojitussuunnitelmansa piirroksena ennen maakaapelin sijoittamista pellolleen, 6. ottavat yhteyttä johdonomistajaan ennen verkkoja vaarantavaan työhön ryhtymistä.

3 päivitetty sopimusteksti 3 D E F Sopijapuolet laativat edellä olevien periaatteiden toteuttamiseksi yhteisiä ohjeita ja suosituksia tiedottamisesta, verkon vaatimien rakenteiden sijoittamisesta maa- ja metsätalousmailla, rakennus- ja kunnossapitotöiden ajoittamisesta, verkon suojelemisesta ym. Sopijapuolet nimeävät edustajansa neuvottelukuntaan, jonka tehtävänä on seurata sopimuksen soveltuvuutta käytäntöön ja esittää sopijapuolille tarvittavat muutokset sekä tehdä esityksiä muista tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tämä sopimus, jota on allekirjoitettu viisi yhtäpitävää kappaletta, tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu ja sitä sovelletaan jälkeen maanomistajan maille rakennettuihin tai rakennettaviin taikka tämän sopimuksen piiriin muuten tuleviksi sovittaviin johtoihin. Sopimus on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes se jonkin allekirjoittajan puolesta on vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin kirjallisesti irtisanottu. Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2008 MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. ENERGIATEOLLISUUS RY FINNET-LIITTO RY TELIASONERA FINLAND OYJ

4 päivitetty sopimusteksti 4 KORVAUSPERUSTEET Liite 1 1 YLEISTÄ Sopimuksen perusteella määritettävät korvaukset arvioidaan maa- ja metsätalousmaille sekä asemakaava-alueiden ulkopuolisille puutarha- ja tonttialueille verkon rakentamisesta aiheutuvina haittoina ja vahinkoina. Korvaukseen sisältyvät kaikki olennaiset arvioitavissa olevat haitat ja vahingot. Suunnittelu-, maastotutkimus- ja huoltotöiden aikana aiheutetut vahingot arvioidaan ja korvataan erikseen. Tällaisia ovat esim. sadon ja puuston vahingoittuminen ja huollon yhteydessä johtoalueen ulkopuolella aiheutetut vahingot. Maanomistaja saa pyynnöstä korvauksetta johdonomistajan edustajan antamaan kaatoapua verkon välittömässä läheisyydessä olevien puiden korjuutyössä. Kaatoavulla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla estetään puun kaatuminen johdon päälle. Itse puiden kaatamista kaatoavulla ei tarkoita. Maanomistajan on ilmoitettava viimeistään kolme arkipäivää ennen puiden korjuutöiden aloittamista kaatoavun tarpeesta johdonomistajalle. Ajoissa tehty ilmoitus vapauttaa maanomistajan taloudellisesta vastuusta johdolle mahdollisesti aiheutuvan vahingon suhteen lukuun ottamatta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja. Johdonomistajalla on oikeus poistaa johtoalueen ulkopuolelta sellaisia pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita, jotka saattavat esimerkiksi voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa vahinkoa johdolle. Tämän edellytyksenä on, että johdonomistaja tiedottaa maanomistajille hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti em. puiden poistamisesta ja pyytää maanomistajaa ottamaan yhteyttä, mikäli maanomistaja haluaa sopia puiden poistamiseen liittyvistä yksityiskohdista. 2 KORVAUKSET METSÄTALOUSMAALLA 2.1 Metsätaloudelle aiheutuvat vahingot Metsään tehtävältä johtoalueelta hakattava puusto jää maanomistajalle hänen niin halutessaan. Muussa tapauksessa puusto jää johdonomistajalle ja se korvataan maanomistajalle käyvän hinnan mukaan. Lisäksi korvataan kertasuorituksena mahdollinen puuston odotusarvolisä tai menetetyn taimikon arvo. Odotusarvolisä ja taimikkokorvaukset määritetään Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisussa Summa-arvomenetelmä, aputaulukot korvaustaulukoiden mukaisesti. (Korvaustaulukot on esitetty liitteessä 4 A) Johdonomistaja vastaa rakentamistyöstä johtuvasta ojien avaamisesta ja korjaamisesta sekä rumpujen ja teiden korjaamisesta. Verkon rakentamisesta mahdollisesti aiheutuneet muut metsätalousvahingot korvataan. 2.2 Metsätaloushaitat Korvaus avojohtojen aiheuttamasta käytönrajoitushaitasta määritetään Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisussa Summa-arvomenetelmä, aputaulukot korvaustaulukoissa esitetyn metsätalousmaan maapohjan arvon mukaan. (Korvaustaulukot on esitetty liitteessä 4 A). Korvausta laskettaessa käytetään pinta-alana koko johtoalueen leveyttä. Johdonomistajalla on oikeus johdon myöhempien käyttötoimenpiteitten yhteydessä poistaa puusto ja tarvittaessa pensaat ja oksat koko johtoalueelta. Metsätalousmaalle sijoitettu ilmakaapelijohto ei vaadi normaalisti johtoaluetta, jolloin siitä ei makseta korvausta. Maakaapeleiden yhteydessä käytönrajoitushaitasta ei suoriteta korvausta. Verkon rakentamisesta mahdollisesti aiheutuneet muut metsätaloushaitat korvataan.

5 päivitetty sopimusteksti 5 3 KORVAUKSET PELTOALUEILLA 3.1 Maatalousvahingot Korvaus sadonmenetysvahingosta määritetään maanmittauslaitoksen julkaisussa nro 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa olevien taulukoiden mukaisesti. Johdonomistaja vastaa rakentamistyön aiheuttamasta ojien avaamisesta ja korjaamisesta sekä pellon tasoittamistöistä. Verkon rakentamisesta mahdollisesti aiheutuneet muut maatalousvahingot korvataan. 3.2 Maataloushaitat Korvaus pylväshaitasta määritetään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) vuonna 2002 julkaiseman tutkimuksen Estehaittojen aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä ja maanmittauslaitoksen julkaisun nro 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa pohjalta ( Liite 4 B) Verkon rakentamisesta mahdollisesti aiheutuneet muut maataloushaitat korvataan. 4 KORVAUKSET ERITYISTAPAUKSISSA Mikäli verkko joudutaan sijoittamaan maanomistajan kannalta erityisen arvokkaalle maalle tai mikäli yleiset korvausperusteet muuten johtavat selvästi epäoikeudenmukaisuuksiin, korvaus arvioidaan riippumatta tämän sopimuksen korvaussuosituksista. Puutarha- ja tonttialueilla korvausperiaatteet ovat pääosin samanlaiset kuin viljelysmailla. Vahinkoina korvataan lisäksi monivuotisten puutarhakasvien ja koristekasvillisuuden menetykset sekä kasvuston osavauriot. Nämä voidaan määrittää maanmittauslaitoksen julkaisussa nro 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa olevien taulukoiden mukaisesti. Mikäli verkko aiheuttaa poikkeuksellisen suurta puun korjuukustannusten nousua, sovitaan erikseen maanomistajan ja johdon omistajan kesken käytettävissä olevista menetelmistä puun korjuukustannusten pienentämiseksi ja maksettavista korvauksista. Tämän suosituksen mukaista korvausta ei makseta yleisten teiden varsille rakennettavasta verkosta silloin, kun tienpitäjä on jo suorittanut korvauksen tästä alueesta. Verkkoon liittyjälle ei makseta korvausta hänen omalle maalleen yksinomaan hänen liittymäänsä varten rakennettavista ja tarvittavista rakenteista. 5 KUITTAUSMENETTELY Jos johdonomistaja purkaa peltoalueella verkon uudelleenjärjestelyjen yhteydessä aikaisemmin rakentamansa johdon ja luopuu tätä johtoa koskevista käyttöoikeuksistaan, saa se käyttöönsä voimassa olevan tilanteen mukaisin ehdoin vastaavan määrän pylväs- tai merkkipaalupaikkoja. Kuittausmenettelyllä ei kuitenkaan saa aiheuttaa aiempaa tilannetta suurempaa haittaa maanomistajalle. Johdonomistaja on velvollinen kuittausmenettelyä soveltaessaan saattamaan poistettavan pylvään ja merkkipaalun paikan viljeltävään kuntoon. Jos johdonomistaja purkaa metsäalueella verkon uudelleenjärjestelyjen yhteydessä aikaisemmin rakentamansa johdon ja luopuu tätä johtoa koskevista käyttöoikeuksistaan, se saa voimassaolevan tilanteen mukaisin ehdoin vastaavan maapohjan linjapituuden mukaan laskettuna, edellyttäen, että johto siirretään metsästä tien varteen. 6 PELLON METSITTÄMINEN Jos maanomistaja metsittää peltoa, on hänellä oikeus tehdä johdonomistajan kanssa olemassa olevaa johtoa koskeva johtoaluesopimus seuraavilla ehdoilla: - ko. maanomistajan metsitettävällä pellolla ei ole yhtään pylvästä, - metsitettävä pelto on johdon alla ja - johto on 20 kv avojohto. Edellä mainittujen ehtojen tulee olla yhtäaikaa voimassa. Tällöin korvataan sopimuksentekohetkellä voimassa olevien korvaussuositusten mukainen metsätaloushaitta johtoalueen maapohjan leveydeltä. Johtoaluetta ei metsitetä. 7 KORVAUSTEN MAKSAMINEN Korvaukset maksetaan kertasuorituksena, jollei muuta sovita.

6 LIITE 2 METSÄKORVAUSTEN ALUEJAKO MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTA- JAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y SVENSKA LANTBRUKSPRODU- CENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F ENERGIATEOLLISUUS RY ALUE III FINNET-LIITTO RY TELIASONERA OYJ ALUE II ALUE I

7 LIITE 3 PELTOKORVAUSTEN JA OMAVASTUUPYLVÄITTEN ALUEJAKO MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTA- JAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y SVENSKA LANTBRUKSPRODU- CENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F Alue IV ENERGIATEOLLISUUS RY FINNET-LIITTO RY TELIASONERA OYJ Alue III Alue II Alue I

8 LIITE 4 A SUOSITUKSET METSÄKORVAUKSIKSI Arvot perustuvat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Raito Paananen, 2007: Summa-arvomenetelmän aputaulukot -julkaisussa esitettyihin taulukoihin 1. Korvaus metsätaloushaitasta, /ha Metsätyyppi Alue OMT lehtomainen MT tuore VT kuivahko CT kuiva Kitu- /joutomaa kangas kangas kangas kangas I II III Korvaus puuston odotusarvolisästä, /ha Alueet I ja II Puuston ikä, v Mänty Kuusi Koivu Alue III Puuston ikä, v Mänty Kuusi Koivu Korvaus taimikon menetyksestä, /ha Alueet I ja II Valtapituus, m 0, Mänty Kuusi Koivu Alue III Valtapituus, m 0, Mänty Kuusi Koivu

9 LIITE 4 B SUOSITUKSET PELTOPYLVÄSKORVAUKSIKSI Korvausten määrittely perustuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) vuonna 2002 julkaisemaan tutkimukseen Estehaittojen aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä sekä Maanmittauslaitoksen julkaisuun nro 93/2003 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa. Viitejulkaisujen arvoja on korotettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. PELTOPYLVÄSKORVAUKSET ( / pylväs) ALUE I II III IV Tätä taulukkoa sovelletaan myös merkkipaaluihin ja haruksiin. Pylvästä vastaava korvaus maksetaan jokaisesta pellolla olevasta yksittäisestä haruksesta ja vaikutuksiltaan sitä vastaavasta harusrakenteesta sekä muusta tuesta. OJANVARSIPYLVÄSKORVAUKSET ( / pylväs) ALUE I II III IV Ojanvarsipylväällä tarkoitetaan pylvästä, joka on: a) avo-ojitetulla pellolla sarkaojassa tai avo- ja salaojitetulla pellolla 0 1 m etäisyydellä ojan tai pellon reunasta. b) pellolla avo-ojittamattoman tilustien varrella 0 1 m etäisyydellä tien reunasta.

10 päivitetty sopimusteksti 1 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y:n, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f:n, Energiateollisuus ry:n, Finnet-liitto ry:n ja Teliasonera Finland Oyj:n päivitetyn tele- ja sähköjohtosopimuksen mukainen sopimuslomake. JOHDONOMISTAJA Nimi Osoite Linjaosa Karttalehti Työ n:ro MAANOMISTAJA Nimi Osoite Maksuosoite Tilan nimi ja rekisterinumero Kunta Kylä VUOKRAMIES Nimi Osoite Maksuosoite Yllä mainittu johdonomistaja ja maanomistaja ovat tehneet keskenään seuraavan sopimuksen maanomistajan yllä mainittuun tilaan kohdistuvasta pysyvästä käyttöoikeuden supistamisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta verkon rakentamista ja pitämistä varten. 1 Johdonomistajalla on oikeus ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistajan toivomukset ja päivitetyn tele- ja sähköjohtosopimuksen A-kohta a) rakentaa ja pitää edellä mainitulla tilalla oheisessa korvauslaskelmassa ja liitekartalla esitetyt johdot, muunto- ja kytkinasemat, (jollei karttaliitettä ole, sanat ja liitekartalla yliviivataan), pylväät, niihin kiinnitetyt laitteet, avojohdot ja ilmakaapelit sekä maakaapelit merkkipaaluineen ja lisäksi omalla perustalla olevat jakamot (tarpeeton yliviivataan) b) tehdä edellä mainittujen johtojen, asemien ja rakenteiden suunniteltuihin paikkoihin nähden pieniä tarkistusmittausten mahdollisesti vaatimia muutoksia c) liikkua tilalla johtojen, asemien ja rakenteiden merkitsemistä, rakentamista, kunnossapitoa ja käyttötoimenpiteitä suorittaessaan d) poistaa verkon rakentamisen yhteydessä rakennustyön edellyttämältä alueelta kaikki puut, pensaat ja oksat. Pihapiiriin istutettuja puita tai pensaita on mahdollisuuksien mukaan suojeltava

11 päivitetty sopimusteksti 2 e) pitää johtoalueet johtojen käyttövarmuuden ja sähköturvallisuusmääräysten / televerkon rakennemääräysten edellyttämällä tavalla vapaana puista, ja tarvittaessa pensaista ja oksista koko johtoalueella sekä suorittaa lievää oksien karsintaa ilmakaapelireitillä ja merkkipaalulinjalla f) poistaa johtoalueen ulkopuolelta sellaisia pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita, jotka saattavat esimerkiksi voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa vahinkoa johdolle. Tämän edellytyksenä on, että johdonomistaja tiedottaa maanomistajalle hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti em. puiden poistamisesta ja pyytää maanomistajaa ottamaan yhteyttä, mikäli maanomistaja haluaa etukäteen sopia puiden poistamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Tästä maanomistajalle aiheutuvasta vahingosta on sovittava erikseen kohdan 4 D mukaan. Johtoalueen leveys on määritelty tämän sopimuksen liitteenä olevassa korvauslaskelmassa. Ilmakaapelijohto ei vaadi normaalisti johtoaluetta, jolloin siitä ei makseta korvausta. 2 Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta poistetaan, jäävät maanomistajan / johdonomistajan omaisuudeksi ja maanomistajan/johdonomistajan paikalta poistettavaksi. (tarpeeton yliviivataan) 3 Rakennustoimintaa sekä avovarastojen ja laitteiden pitämistä johdon läheisyydessä rajoittavat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ja sähköturvallisuusmääräykset. Tarkempia ohjeita menettelystä em. tapauksissa antavat viranomaiset ja johdonomistaja. Johtoverkon rakenteiden suojelemiseksi maanomistaja/-haltija ilmoittaa johdonomistajalle hyvissä ajoin sellaisista metsänhakkuu-, räjäytys-, ojitus- ja muista niihin verrattavista hänen toimestaan suoritettavista töistä, joista johtuen verkko saattaa olla vaarassa vahingoittua. Johdonomistaja on velvollinen maanomistajan/-haltijan pyynnöstä korvauksetta näyttämään maakaapelin tarkan sijainnin maastossa sekä antamaan verkon suojelemista koskevat ohjeet. Mikäli verkon suojaamistoimenpiteet ovat vähäiset, johdonomistaja suorittaa työn kustannuksellaan. Suorittaessaan verkon rakenteiden läheisyydessä edellä mainittuja töitä on maanomistajan meneteltävä siten, ettei verkon rakenteille aiheudu vahinkoa. Johdonomistaja antaa tarvittaessa korvauksetta kaatoapua. Kaatoapu ei tarkoita itse kaatotyötä. Maanomistajan on ilmoitettava viimeistään kolme arkipäivää ennen kaatotöiden aloittamista kaatoavun tarpeesta johdonomistajalle. 4 Johdonomistaja suorittaa maanomistajalle tele- ja sähköjohtosopimuksen suositusten mukaan lasketut tämän sopimuksen liitteenä olevassa korvauslaskelmassa tarkemmin eritellyt korvaukset. Korvaukset maksetaan kertasuorituksena, jollei muuta sovita: A. Kertakorvaukset metsätalousmaalla 1.Korvaus pysyvästä käyttöoikeuden supistamisesta 2.Korvaus taimikon menetyksestä 3.Korvaus puuston odotusarvolisästä 4.Korvaus työn yhteydessä kaadetusta puustosta B. Kertakorvaukset peltoalueilla Korvaus pylväspaikoista ja merkkipaaluista johtuvasta pysyvästä käyttöoikeuden supistamisesta C. Kertakorvaukset erityistapauksista Kertakorvauksena kohdista A, B ja C yhteensä Kohtien A, B ja C mukaiset korvaukset maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa rakennustöiden aloittamisesta.

12 päivitetty sopimusteksti 3 D. Korvaus puustosta Mikäli puusto 2 :n perusteella jää johdonomistajalle, korvataan se käyvän hinnan mukaan. Puustokorvaus maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun puutavara on mitattavissa. E. Tilapäisluonteiset vahingot Rakennusaikana sekä kunnossapito- ja käyttötoimenpiteiden yhteydessä aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta sovitaan johdonomistajan ja maanomistajan kesken kussakin tapauksessa erikseen. Vahingonkorvaus maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa korvauksen sopimisesta. F. Menettely erityistapauksissa Mikäli tele- ja sähköjohtosopimuksen mukaiset suositukset korvausten yksikköhinnoista muuttuvat sopimus- ja maksuhetken välillä, muutetaan korvaus maksuhetken suosituksen mukaiseksi. Mikäli korvausta ei suoriteta määräajassa, maksaa johdonomistaja ylimenevältä ajalta korkolain mukaisen viivästyskoron. 5 Maanomistaja voi omalla kustannuksellaan siirrättää johdon/rakenteet johdonomistajan hyväksymään uuteen paikkaan. Siirron suorittaa johdonomistaja. 6 Luovuttaessaan omistus- tai nautintaoikeutensa edelleen sitoutuu maanomistaja ilmoittamaan uudelle omistajalle tai nautintaoikeuden haltijalle tähän sopimukseen perustuvat johdonomistajan oikeudet sekä merkityttämään ne luovutuskirjaan tai vuokrasopimukseen. Tämä sopimus ja maksetut korvaukset sitovat kiinteistön myöhempää omistajaa tai haltijaa. 7 Johdonomistajalla on oikeus luovuttaa toiselle johdonomistajalle pylväiden käyttöoikeus. Luovutuksesta ei suoriteta erikseen korvausta maanomistajalle. Maanomistajalle tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa käyttöoikeuden haltijan nimi ja osoite sekä käyttöoikeuden voimassaoloaika. Tällöin käyttöoikeuden saaneella johdonomistajalla on oikeus liikkua maanomistajan maalla rakennus- ja kunnossapitotöitä suorittaessaan. 8 Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka, kunnes verkon rakenteet poistetaan. Kun verkon rakenteet on poistettu, johdonomistaja saattaa johtoalueen entiseen käyttötapaan soveltuvaan kuntoon. Ilmoitus johdon poistamisesta toimitetaan maanomistajalle ja vuokramiehelle. 9 Tämä sopimus raukeaa, ellei rakennustöitä ole aloitettu tai korvausta maksettu yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun sopimus on solmittu. Mikäli rakennustöiden aloittaminen viivästyy jostakin erityisestä, johdonomistajasta riippumattomasta syystä, voi johdonomistaja pidentää sopimuksen voimassaoloaikaa enintään yhdellä (1) vuodella ilmoittamalla tästä hyvissä ajoin maanomistajalle. 10 Sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

13 päivitetty sopimusteksti 4 Edellä olevan sopimuksen ja laskelman hyväksymme: päivänä kuuta 20 MAANOMISTAJA JOHDONOMISTAJA VUOKRAMIES Todistavat: Liitteenä: Korvauslaskelma Karttaliite Maatalousmaan ojitussuunnitelma Tilakohtainen metsäsuunnitelma Muu (tarpeeton yliviivataan)

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHDONOMISTAJA Sopimuksen numero: 11-12 Nimi Tornionlaakson Sähkö Oy Y-tunnus: 0195468-2 Osoite Myllytie 1 95700 Pello Johtorakenteet Maakaapeli Työnumero Yllä mainittu

Lisätiedot

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1/5 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Sopimusnumero S-2276 JOHDONOMISTAJA Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Tampereen Sähköverkko Oy Voimakatu 17 33100 Tampere MAANOMISTAJA Nimi Osoite Postinumero

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS MAAHAN KAIVETTAVISTA JOHDOISTA

SUOSITUSSOPIMUS MAAHAN KAIVETTAVISTA JOHDOISTA SUOSITUSSOPIMUS MAAHAN KAIVETTAVISTA JOHDOISTA MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK r.y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC rf. SUOMEN KUNTALIITTO SUOSITUSSOPIMUS MAAHAN KAIVETTAVISTA

Lisätiedot

ULKOILUREITTISOPIMUS

ULKOILUREITTISOPIMUS ULKOILUREITTISOPIMUS MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK r.y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC rf. SUOMEN KUNTALIITTO ULKOILUREITTISOPIMUS Allekirjoittaneet järjestöt ovat

Lisätiedot

MRL 161 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN OJAJÄRVEN VESIJÄTTÖ. Järvirannantie, LUOPAJÄRVI

MRL 161 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN OJAJÄRVEN VESIJÄTTÖ. Järvirannantie, LUOPAJÄRVI MRL 161 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN 164-878-1-1 OJAJÄRVEN VESIJÄTTÖ Järvirannantie, 61270 LUOPAJÄRVI Caruna Oy toteuttaa Kurikan kaupungin Jalasjärven alueella sähköverkon saneerausta.

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilojen Parvis 418 424 9 636 ja Kiila 418 424 9 637 omistaja: THH Palvelut Oy (2128195

Lisätiedot

1.1 Naantalin kaupunki (y-tunnus ), rasitetun kiinteistön Pakinainen omistajana, sekä

1.1 Naantalin kaupunki (y-tunnus ), rasitetun kiinteistön Pakinainen omistajana, sekä NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS RASITETIESTÄ PAKINAINEN 10.4.2017 Luonnos 1 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), rasitetun kiinteistön 529-528-1-183 Pakinainen omistajana, sekä 1.2 Juha

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen Kunta: PIEKSÄMÄKI OSUUSKUNNAN LIITTYMISSOPIMUS Päiväys: / 201_ Osuuskunta: JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen

Lisätiedot

Juhani Topias Tuomi (xxxxxx xxxx) Mäkikatu 12 B 11, TAMPERE

Juhani Topias Tuomi (xxxxxx xxxx) Mäkikatu 12 B 11, TAMPERE MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Niittyhaka 418 424 3 94 omistajat: Liisa Kaarina Tuomi (xxxxxx xxxx), osuus 1/4

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n. sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, LE 2014)

Energiateollisuus ry:n. sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, LE 2014) Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, LE 2014) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016 Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostajat Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Jouni T. Laine, Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin (529) Immasen kylän

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Koipijärvi 418 424 3 67 omistajat: Mirja Helena Suikkanen (xxxxxx xxxx) Vanha

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Myyjä Pyhtään kunta Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä Ostaja Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Harakkamäentie 10, 49220 Siltakylä Kaupan

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Sopijapuolet: 1) Kunta 2) Yritys Sopimuksen tarkoitus ja kohde Sopijapuolet ovat tällä sopimuksella sopineet menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

Tilan Vuorenala omistajat: Aili Helena Lehtosen (xxxxxx xxxx, k ) jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat:

Tilan Vuorenala omistajat: Aili Helena Lehtosen (xxxxxx xxxx, k ) jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat: MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Vuorenala 418 424 9 1015 omistajat: Aili Helena Lehtosen (xxxxxx xxxx, k. 10.4.2011)

Lisätiedot

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012 Toimitus nro 2012-425394 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki, Vimpelin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. jäljempänä Kaupunki tai Myyjä. Kuopion kaupungissa tontti 297-22- -. Tontin pinta-ala on m 2.

KAUPPAKIRJA. jäljempänä Kaupunki tai Myyjä. Kuopion kaupungissa tontti 297-22- -. Tontin pinta-ala on m 2. Asianro KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO jäljempänä Kaupunki tai Myyjä. OSTAJA: Finnpulp Oy, 2547020-1, Liljasaarentie 3 B 8, 00340 HELSINKI

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot