Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440"

Transkriptio

1 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Type 0440

2 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie / Originalbetriebsanleitung 9 10 W550 D/GB/F/NL A B

3 c A B 1 2 d e A B C

4 f g A - + B h A B i

5 j B 10 A C A B 14 15

6 Sisällysluettelo 1. Käytettyjen symbolien selitys Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten Kuvaus / Toimitussisältö Käsiteltävät päällystysaineet Ei käsiteltävät päällystysaineet Päällystysaineen valmistelu Käyttöönotto Halutun ruiskutuskuvan säätö Materiaalimäärän säätö (kuva 6) Ruiskutustekniikka Työn keskeytys enintään 4 tuntia Käytöstä poisto ja puhdistus Huolto Varaosalista Tarvikkeet Häiriöiden poistaminen Tekniset tiedot Hävittämisohje Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje! CE Vaatimustenmukaisuusvakuus

7 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta huolellisesti. 1. Käytettyjen symbolien selitys Tämä symboli viittaa sinulle tai laitteelle mahdollisesti aiheutuvaan vaaraan. Tämän symbolin alta löydät tärkeitä tietoja siitä, miten estät loukkaantumisia ja laitteen vaurioitumisia. Sähköiskun vaara i Merkitsee käyttövihjeitä ja muita erityisen hyödyllisiä ohjeita. Tällä symbolilla merkityt laitteet ja varusteet soveltuvat helppojuoksuisten materiaalien kuten esim. lakkojen, kuultovärien ja erityisesti siihen tarkoitukseen käyttöön otettujen seinämaalien työstämiseen. Jos materiaalilla on tämä logo, se on sopiva käytettäväksi erityisen hyvin vastaavalla laitteella. 2. Yleiset turvallisuusohjeet Huomio! Kaikki ohjeet on luettava. Mikäli seuraavassa esitettyjä ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia. Jäljempänä käytetty termi "sähkötyökalu" viittaa verkkokäyttöisiin sähkötyökaluihin (verkkojohdon kanssa) ja akkukäyttöisiin sähkötyökaluihin (ilman verkkojohtoa). 1. Työpaikan turvallisuus a) Pidä työalueesi puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä työskentele laitteen kanssa räjähdysvaarannetussa ympäristössä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. c) Pidä lapset ja muut henkilöt etäällä sähkötyökalun käytön aikana. Huomiokyvyn heiketessä voit menettää laitteen hallinnan. 1

8 2. Sähköinen turvallisuus a) Laitteen liitäntäpistokkeen täytyy sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään lailla. Älä käytä minkäänlaisia adapteripistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Muutokseton pistoke ja sopiva pistorasia alentavat sähköiskun riskiä. b) Vältä ihokosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lämmityksien, liesien ja jääkaappien kanssa. Kehon ollessa maadoitettuna on olemassa kohonnut sähköiskun riski. c) Pidä laite poissa sateesta ja kosteista paikoista. Veden päästessä sähkölaitteen sisään sähköiskun riski kohoaa. d) Älä käytä johtoa laitteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen vetämiseen irti pistorasiasta. Pidä johto etällää lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista laitteen osista. Vaurioituneet tai kiertyneet johdot kohottava sähköiskun riskiä. e) Työskenneltäessä sähkötyökalulla ulkona on käytettävä vain jatkokaapeleita, jotka sopivat käyttöön myös ulkona. Ulkoalueilla käytettäväksi hyväksytyn jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos laitteen käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, on käytettävä vikavirta-suojakytkintä. Vikavirta-suojakytkimen käyttö estää sähköiskun riskin. 3. Henkilöiden turvallisuus a) Ole tarkkaavainen, huomioi mitä teet ja työskentele järkevästi sähkötyökalun kanssa. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä voi hetkellinen tarkkaavaisuuden menetys johtaa vakaviin loukkaantumisiin. b) Käytä henkilökohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen, kuten pölysuojamaskin, liukumattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojaimien käyttö, sähkötyökalun tyypin ja käytön mukaan vähentää loukkaantumisten riskiä. c) Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmistu, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä ennen kuin liität sen virransyöttöön, nostat sen ylös tai kannat. Kun kannat laitetta sormen ollessa kytkimellä tai liittäessäsi päällekytketyn laitteen sähköverkkoon, voi seurauksena olla onnettomuuksia. d) Poista säätötyökalut tai ruuviavaimet ennen laittaan kytkemistä päälle. Laitteen pyörivällä osalla oleva työkalu tai avain voi johtaa loukkaantumisia. 2

9 e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi varmasta tukevuudesta ja pidä koko ajan tasapainosi. Tällöin voi hallita laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Käytä soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni pyöriviin osiin. g) Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8 vuoden ikäiset lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimukselliset tai mentaaliset kyvyt tai puutteet kokemuksessa ja tietämyksessä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siitä johtuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa. 4. Sähkötyökalujen käyttö ja käsittely a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä töiden tekemiseen kyseiseen työhön soveltuvia sähkötyökaluja. Soveltuvalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella. b) Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on rikki. Sähkötyökalu, jota ei voida enää kytkeä päälle tai pois päältä on vaarallinen ja täytyy korjata. c) Vedä pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen säätämistä, lisäosien vaihtamista tai laitteen asettamista pois käytöstä. Tämä varotoimenpide estää laitteen tahattoman käynnistymisen. d) Säilytä ei käytettäviä sähkötyökaluja poissa lasten ulottuvilta. Älä anna laitetta henkilöiden käyttöön, jotka eivät osaa käyttää sitä tai jotka eivät ole lukeneet ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, kun kokemattomat henkilöt käyttävät niitä. e) Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja eivät ole jumissa, ettei osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, että laitteen toiminta häiriytyy. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä. Useiden onnettomuuksien aiheuttaja on huonosti huollettu sähkötyökalu. f) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, kohdistustyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kyseisen erityisen laitetyypin määräysten mukaisesti. Huomioi tällöin työedellytykset ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalujen käyttö muihin kuin tarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 3

10 5. Huolto 4 a) Anna laitteesi korjaus ainoastaan koulutetun ammattihenkilökunnan suoritettavaksi. Käyttää saadaan ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistetaan, että laitteen turvallisuus säilyy b) Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavasti koulutetun henkilön täytyy vaihtaa se vaarantamisten välttämiseksi. 3. Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten räjähdyssuojamääräykset. töitä. Ruiskupistooleita ei saa puhdistaa palavilla liuotinaineilla. Laitetta ei saa käyttää sellaisissa työympäristöissä, joissa ovat voimassa Ruiskutettaessa ei ympäristössä saa olla mitään sytytyslähteitä esim. avotulta, palavia tupakoita, sikareita tai piippuja, kipinöitä, hehkuvia teräslankoja, kuumia pintoja tms. Älä ruiskuta mitään sellaisia aineita, joiden vaarallisuutta ei tunneta. Vedä verkkopistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia ruiskutuspistooliin kohdistuvia Ruiskutuspistooleita ei saa käyttää palavien aineiden ruiskutukseen. Huomioi vaarat, joita voi ilmaantua ruiskutettavasta aineesta ja huomioi astioissa olevat tekstit tai aineen valmistajan antamat ohjeet. Huomio: Käytä hengityssuojainta: Maalisumu ja liuotinainehöyryt ovat terveydelle vaarallisia. Työskentele vain hyvin tuuletetuissa tiloissa tai tiloissa, joihin on asennettu ilmanvaihtojärjestelmä. On suositeltavaa käyttää työvaatetusta, suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä. HUOMIO LOUKKAANTUMISVAARA! Älä koskaan kohdista pistoolia itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohden. Peitä ehdottomasti pistorasiat ja kytkimet. Sisääntunkeutuvasta suihkutusaineesta johtuva söhköiskun vaara! Huomio! Älä milloinkaan käytä laitetta viallisen suutintiivisteen kanssa tai sen puuttuessa. Suutintiivisteen ollessa viallinen tai sen puuttuessa nestettä saattaa tunkeutua laitteeseen, jolloin sähköiskun vaara kasvaa. Tarkasta suutintiiviste aina ennen käyttöä. Työskenneltäessä laitteella sisätiloissa sekä myös ulkona on huomioitava, että laitteeseen ei imetä sisään mitään liuotinainehöyryjä. Huomioi ulkona tuulensuunta. Tuulen johdosta päällysteaine voi kulkeutua pitkiä matkoja ja täten aiheuttaa vaurioita. Työskenneltäessä sisätiloissa täytyy varmistaa riittävä tuuletus. Älä anna lasten käsitellä laitetta.

11 Älä koskaan avaa itse laitetta, suorittaaksesi korjauksia sähköisellä alueella! Laitetta saa käyttää ainoastaan toimivan venttiilin kanssa. Jos väri nousee tuuletusputkeen (kuva 1, 11), laitetta ei saa enää käyttää! Tuuletusputki, venttiili ja kalvo on irrotettava ja puhdistettava ja kalvo on tarvittaessa vaihdettava. Älä aseta ruiskupistoolia pitkällään lattialle. Alkuperäisiä WAGNER -tarvikkeita ja -varaosia käytettäessä varmistetaan, että kaikki turvallisuusmääräykset täytetään. 4. Kuvaus / Toimitussisältö Kuvaus / Toimitussisältö (kuva 1) 1) Ilmakupu 2) Suutin 3) Hattumutteri 4) Ruiskutuspistoolin etuosa 5) Liipaisinsanka 6) Ruiskutuspistoolin takaosa 7) Materiaalimäärän säätö 8) Ilmansuodattimen suojus 9) Verkkojohto 10) Säiliö 11) Tuuletusputki 12) Venttiili 13) Sekoitussauva 14) Käyttöohje 15) Varasuutintiiviste 16) Liukurasva* * On astiassa, poistettava ennen käyttöönottoa! 5. Käsiteltävät päällystysaineet Liuotinainepitoiset ja vesiohenteiset maalit, kuultomaalit, pohjamaalit, 2-komponentti-lakat, kirkaslakat, ajoneuvojen pintamaalit, petsit ja puunsuoja-aineet. Kaikki pinnoitusaineet punaisella Perfect Spray -logolla. 6. Ei käsiteltävät päällystysaineet Seinävärit ilman punaista Perfect Spray -logoa,, lipeät ja happopitoiset päällystysaineet. Palavat pinnoitusaineet. 7. Päällystysaineen valmistelu Mukana olevalla suutinlisäkkeellä voidaan suihkuttaa värejä, lakkoja ja kuultovärejä ohentamattomina tai hiukan ohennettuina. Katso tarkempien tietojen osalta maalin valmistajan teknistä tietolehteä ( Internet-lataus). 1. Hämmennä ainetta ja laita tarvittava määrä maalisäiliöön. 5

12 Ohennussuositus Ruiskutettava materiaali Kuultomaalit Puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet Liuotinainepitoiset tai vesiohenteiset maalit, pohjamaalit, ajoneuvojen pintamaalit, paksukalvokuultovärit Seinävärit punaisella Perfect Spray -logolla ohentamaton ohentamaton 5-10 % ohennus ohennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti 2. Jos syöttömäärä on liian pieni, lisää asteittain 5-10 % ohennusta, kunnes syöttömäärä vastaa vaatimuksiasi. 8. Käyttöönotto Ennen kuin laite liitetään virtaverkkoon on huomioitava, että verkkojännite vastaa tehokilven tietoja. Ruuvaa säiliö irti ruiskutuspistoolista. Kohdista nostoputki (kuva 2). Kun nostoputki on oikeassa asennossa, säiliö voidaan ruiskuttaa lähes tyhjäksi. Makuullaan olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea eteenpäin. (Kuva 2 A) Pään yläpuolella olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea taaksepäin. (Kuva 2 B) Aseta säiliö paperialustan päälle ja täytä esivalmisteltua päällystysainetta - ruuvaa säiliö tiukasti kiinni ruiskutuspistooliin. Liitä pistoolin etu- ja takaosa toisiinsa (kuva 3). Aseta laite ainoastaan tasaiselle ja puhtaalle pinnalle. Muuten laite voi kaatua! Käytä liipaisinsankaa. Laitteessa on 2-tasoinen liipaisinsanka. Ensimmäisellä tasolla käynnistetään turbiini. Kun liipaisinsankaa painetaan edelleen, materiaalia syötetään. Säädä ruiskutuskuva ruiskutuspistoolilta. 9. Halutun ruiskutuskuvan säätö Ruiskutuspistoolilta voidaan käytön ja kohteiden mukaan säätää kolme erilaista ruiskutussuihkumuotoa. 6 VAROITUS! Loukkaantumisvaara! Älä koskaan ilmakannen säädön aikana vedä liipaisinsangasta. Hattumutterin (kuva 5, 1) ollessa hieman löysättynä ilmakantta (2) käännetään haluttuun ruiskutuskuva-asentoon (nuoli). Tämän jälkeen hattumutteri kiristetään. Kuva 4 A = pystysuora lattasuihku vaakasuoraan maalinlevitykseen

13 Kuva 4 B = vaakasuora lattasuihku pystysuoraan maalinlevitykseen Kuva 4 C = pyörösuihku kulmia ja reunoja sekä vaikeapääsyisiä pintoja varten 10. Materiaalimäärän säätö (kuva 6) Määritä materiaalimäärä pistoolin liipaisinsangalla olevaa säätöä kiertämällä. - kierto vasemmalle vähemmän materiaalia + kierto oikealle enemmän materiaalia 11. Ruiskutustekniikka Älä peitä ruiskutettavia pintoja. Ruiskutuskuva riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka tasainen ja puhdas pinta on ennen ruiskutusta. Esikäsittele tämän vuoksi pinta huolellisesti ja pidä se pölyttämänä. Peitä kierteet tai vastaavat ruiskutettavalla kohteella. On tarkoituksenmukaista suorittaa ruiskutuskoe pahvin tai vastaavan alustan päälle, jotta ruiskutuspistoolin soveltuvat säädöt määritettäisiin. Tärkeää: Aloita ruiskutuspinnan ulkopuolelta ja vältä keskeytyksiä ruiskutuspinnan sisällä. Oikein (kuva 7 A) Pidä ruiskutuspistoolia ehdottomasti tasaisella noin 5-15 cm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta. Väärin (kuva 7 B) Voimakas värisumun muodostus, epätasainen pinnan laatu. Liikuta ruiskutuspistoolia tasaisesti poikittain tai ylös ja alas, ruiskutuskuvan säädöstä riippuen. Tasaisella ruiskutuspistoolin ohjauksella saadaan yhtenäinen pinnan laatu. Päällystysaineen kerääntyessä suuttimelle (A) ja ilmakannelle (B) (kuva 7) - puhdista molemmat osat liuotinaineella tai vedellä. 12. Työn keskeytys enintään 4 tuntia Kytke laite pois päältä. Käsiteltäessä 2-komponentti-lakkoja on laite puhdistettava välittömästi. 13. Käytöstä poisto ja puhdistus Asianmukainen puhdistaminen on edellytys ruiskumaalauslaitteen moitteettomalle käytölle. Puutteelisesta tai asiaankuulumattomasta puhdistamisesta johtuvista takuuvaatimuksista ei vastata. 1) Vedä verkkopistoke irti. Pitkien käyttötaukojen yhteydessä ja työskentelyn päättymisen jälkeen säiliöstä on poistettava ilma. Ilman voi poistaa kiertämällä säiliön kantta hiukan auki ja sulkemalla sen uudelleen tai liikuttamalla laukaisimen suojusta ja antamalla 7

14 värin valua alkuperäiseen säiliöön. 2) Jaa pistooli osiin. Paina koukkua (kuva 3 B "click") kevyesti alaspäin. Pistoolin etuosa ja pistoolin takaosa on kierrettävä erilleen ja otettava irti toisistaan. 3) Ruuvaa säiliö irti. Tyhjennä loput päällystysaineesta materiaaliastiaan. 4) Esipuhdista säiliö ja nostoputki pensselillä. Puhdista tuuletusporaus (kuva 10C). 5) Täytä liuotinainetta tai vettä säilöön. Ruuvaa säiliö kiinni. Älä käytä puhdistukseen mitään palavia materiaaleja. 6) Kokoa pistooli uudelleen (kuva 3). 7) Kytke verkkopistoke, kytke laite päälle ja ruiskuta liuotinainetta tai vettä säiliöön tai kankaaseen. 8) Toista yllä mainittu toimenpide, kunnes suuttimesta tulee ulos puhdasta liuotinainetta tai vettä. 9) Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke irti. 10) Ruuvaa säiliö irti ja tyhjennä se. Vedä nostoputki ja säiliön tiiviste ulos. HUOMIO! Älä koskaan puhdista ruiskupistoolin tiivisteitä, kalvoa ja suutin- tai ilmaaukkoja terävillä metallisilla esineillä. Tuuletusputki ja kalvo kestävät vain rajoitetusti liuottimia. Älä laita liuottimeen, pyyhi vain kevyesti. 11) Vedä tuuletusputki (kuva 10 A, 13) ylös pistoolirungosta. Ruuvaa venttiilinkansi (14) auki. Poista kalvo (15). Puhdista kaikki osat huolellisesti. VAROITUS! Älä koskaan pidä pistoolin takaosaa vedessä tai upota sitä nesteeseen. Puhdista kotelo ainoastaan kostutetulla liinalla. 12) Puhdista ruiskutuspistooli ja säiliö ulkopuolelta liuotinaineella tai vedellä kostutetulla liinalla. 13) Ruuvaa hattumutteri irti, ota ilmakansi ja suutin pois paikaltaan. Puhdista ilmakansi, suuttimen tiiviste ja suutin pensselillä ja liuotinaineella tai vedellä. Kokoonpano Laitetta saa käyttää ainoastaan kalvon (kuvat 10 A, 15) ollessa ehjä. Aseta kalvo niitillä ylöspäin venttiilin alaosaan. Muista tarkistaa myös pistoolirungon merkintä. Aseta venttiilinkansi varovaisesti paikalleen ja kierrä se kiinni. Aseta tuuletusputki venttiilinkannen päälle ja pistoolirungon nippaan. Huomio! Älä milloinkaan käytä laitetta viallisen suutintiivisteen kanssa tai sen puuttuessa. Suutintiivisteen ollessa viallinen tai sen puuttuessa nestettä saattaa tunkeutua laitteeseen, jolloin sähköiskun vaara kasvaa. Työnnä uralla varustettu suuttimen tiiviste (kohta 4) suuttimeen (kohta 10 B). Aseta suutin pistoolirungolle ja etsi oikea asento kiertämällä. Aseta ilmakansi suuttimen päälle ja kiinnitä se hattumutterilla. 8

15 Aseta säiliön tiiviste alhaalta päin nostoputken päälle ja työnnä se nokkaan saakka. Kierrä säiliön tiivistettä samalla kevyesti. Aseta säiliön tiivisteellä varustettu nostoputki pistoolirunkoon. 14. Huolto VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta, tällöin voidaan imeä likaa sisään, joka vaikuttaa laitteen käyttöön. Ennen vaihtamista vedä verkkopistoke irti. Vaihda ilmansuodatin likaisuuden mukaan. (Kuva 9). Pistoolin asentamisen helpottamiseksi levitä puhdistuksen jälkeen runsaasti liukurasvaa (toimitetaan mukana) pistoolin etuosassa olevalle O-renkaalle (kuva 10, kohta 5). 15. Varaosalista Varaosalista (kuva 10) Kohta Nimitys Tilausnumero 1 Hattumutteri Ilmakupu Suutin (2,5 mm) Suuttimen tiiviste O-rengas Materiaalimäärän säätö jousen kanssa täyd Pistoolin etuosa täyd. säiliön kanssa 800 ml Ilmansuodatinsarja Ilmansuodattimen suojus Säiliön tiiviste Nostoputki Säiliö kannen kanssa ,14,15 Tuuletusputki, venttiilinkansi, kalvo Sekoitussauva Liukurasva (ilman kuvaa) Tarvikkeet Uusi CLICK&PAINT SYSTEM sisältää isokokoisine suuttimineen ja lisätarvikkeineen oikeanlaisen työkalun kaikkiin tarpeisiin. i Emme suosittele käyttämään :ä WallPerfect-suutinlisäke kanssa. 9

16 Tarvikkeet (hankittava erikseen, eivät sisälly perusmalliin) Nimitys Tilausnumero HVLP-jatkovarsi Helpottamaan kattojen ja vaakasuorassa olevien kohteiden pinnoittamista Kannellinen säiliö, 800 ml Estää värin kuivumisen ja liuotinaineen haihtumisen Brilliant-suutinlisäke, sis. säiliön 600 ml Optimoitu suutin ja ilmavirran ohjain kiiltäville pinnoille Perfect Spray -suutin mukaanl, sis. säiliön 800 ml Nopeaan värinvaihtoon. Keskisuurille ja sitä suuremmille esineille ja huonekaluille Suutin pieniä määriä varten, sis. säiliön 250 ml Filigraaniesineille, yksityiskohtaiseen ja luovaan työskentelyyn Perfect Spray -suutin mukaanl, sis. säiliön ml Nopeaan työskentelyyn suurille kohteille, kuten puutaloille, autotallinoville jne Suutin yksityiskohtien ja lämpöpattereiden maalaamiseen, sis. säiliön 600 ml Vaikeasti päästäviä paikkoja varten, kuten lämmityspattereille, kaappien kulmiin, syvennyksiin jne Lisätietoja WAGNER-tuotevalikoimasta korjaustöitä varten on osoitteessa 17. Häiriöiden poistaminen Häiriö Aiheuttaja Apu Päällystysmateriaalia Suutin tukossa ei tule ulos Nostoputki tukossa suuttimelta Materiaalimäärän säätö kierretty liian paljon vasemmalle (-) Nostoputki irti Ei paineen muodostusta säiliössä Puhdista Puhdista Kierrä oikealle (+) Aseta paikalleen Kiristä säiliö 10

17 Häiriö Aiheuttaja Apu Päällystysmateriaalia Suutin löysällä tulee pisaroina ulos Suutin kulunut suuttimelta Suutintiiviste puuttuu tai on kulunut Päällystysainetta on Liian suuri sumutus Ruiskutussuihku sykkivä Päällystysainevalumia Liian paljon päällystysainesumua (overspray) Tuuletusputkeen on kulkeutunut väriä 18. Tekniset tiedot kerääntynyt ilmakanteen, suuttimeen tai neulaan Päällystysaineen viskositeetti liian korkea Materiaalimäärä liian suuri Materiaalimäärän säätöruuvia kierretty liian paljon oikealle (+) Suutin likainen Ilmansuodatin erittäin likainen Liian alhainen paineen muodostus säiliössä Säiliössä oleva päällystysaine loppumassa Ilmansuodatin erittäin likainen Suutintiiviste puuttuu tai on kulunut Liian paljon päällystysainetta ruiskutettu Etäisyys ruiskutettavaan kohteeseen liian suuri Liian paljon päällystysainetta ruiskutettu Kalvo on likainen Kalvo on viallinen Tekniset tiedot Max. viskositeetti: 90 DIN-s Jännite: 230 V ~ Ottoteho: 280 W Sumutusteho: 65 W Kaksoiseristys: Kiristä Vaihda Asenna vahingoittumaton suutintiiviste Puhdista Ohenna Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Puhdista Vaihda Kiristä säiliö Täytä Vaihda Asenna vahingoittumaton suutintiiviste Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Pienennä ruiskutusetäisyyttä Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Kalvo on puhdistettava Kalvo on vaihdettava 11

18 Tekniset tiedot Äänenpainetaso:* 79 db (A); Epävarmuus K = 4 db (A) Äänenpaineteho:* 92 db (A); Epävarmuus K = 4 db (A) Värinätaso:** < 2,5 m/s ; Epävarmuus K = 1,5 m/s Paino: 1,3 kg * Mittattuna EN :2000 mukaan ** Mittattuna EN mukaan Tietoja tärinätasosta Ilmoitettu tärinätaso on mitattava normitetun koestusmenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Tärinätaso palvelee myös tärinäkuormituksen alustavaa arviointia. Huomio! Tärinäemissioarvo voi poiketa ilmoitetusta arvosta sähkötyökalun todellisen käytön aikana riippuen käyttölajista ja tavasta, jossa sähkötyökalua käytetään. On välttämätöntä asettaa turvatoimenpiteet käyttöhenkilöstön suojaksi olosuhteisiin, johon altistamisen arviointi todellisten käyttövaatimusten aikana perustuu (sen ohella on huomioitava kaikki käyttöjakson osuudet, esimerkiksi ajat, joissa sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ja se aika, jossa se tosin on kytketty päälle, mutta toimii ilman kuormitusta). 19. Hävittämisohje Laite sekä varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön. Älkää hävittäkö laitetta talousjätteen mukana. Tukekaa ympäristönsuojelua ja viekää laitteenne paikalliseen kierrätyspisteeseen tai tiedustelkaa hävittämismahdollisuutta laitteen myyneestä erikoisliikkeestä Maalinloppuja eikä liuotinaineita ei saa kaataa viemäriin, viemäriaukkoon tai talousjätteeseen. Nämä on hävitettävä erikoisjätteenä erillisesti. Huomioi lisäksi tuotepakkauksissa olevat ohjeet. 20. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje! EU-määräyksen mukaan valmistaja vastaa tuotteestaan tuotevirhetapauksissa rajoituksetta vain silloin, kun kaikki osat ovat peräisin valmistajalta tai ne ovat sen hyväksymiä, laitteet on asennettu ja niitä käytetään asianmukaisesti. Vieraita lisälaitteita ja varaosia käytettäessä vastuu saattaa kokonaan tai osaksi mitätöityä silloin, kun vieraiden lisälaitteiden ja varaosien käyttö johtaa tuotevirheeseen. 12

19 2 vuoden takuu Takuu on voimassa 2 vuotta myyntipäivästä lukien (kassakuitti). Takuu sisältää ja rajoittaa niiden vikojen, jotka johtuvat todistettavasti virheellisen materiaalin käytöstä valmistuksessa tai asennusvirheistä, maksuttoman korjauksen tai viallisten osien maksuttoman vaihdon. Takuu ei koske väärää käyttöä tai käyttöönottoa eikä omatoimisesti tehtyjä asennuksia tai korjauksia, joista ei ole mainittu käyttöohjeessa. Takuu ei myöskään koske kulumisen alaisia osia. Takuu ei koske teollista käyttöä. Pidätämme itsellämme oikeuden takuupäätösten suhteen. Takuu lakkaa, jos joku muu kuin WAGNER-huoltohenkilö on avannut laitteen. Takuusuoritukset eivät sisällä kuljetusvahinkoja, huoltotöitä eivätkä vahinkoja eivätkä puutteellisten huoltotöiden aiheuttamia häiriötä. Takuuta vaadittaessa on laitteen hankinnasta esitettävä alkuperäinen ostokuitti. Jos lain mukaan mahdollista, emme ota vastuuta henkilö, asia- tai seurausvahingoista, erityisesti seuraavissa tapauksissa: jos laitetta on käytetty muuhun kuin käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen, jos laitetta ei otettu käyttöön käyttöohjeemme mukaan tai jos joku muu kuin ammattihenkilö on omatoimisesti suorittanut kunnossapitotyöt tai korjaukset. Pidätämme itsellämme oikeuden sellaisiinkin kunnossapitotöihin ja korjauksiin tehtaallamme, jotka eivät sisälly käytttöohjeeseemme. Käänny myyntipisteen puoleen, kun kysymyksessä on takuu tai laitteen korjaus. P CE Vaatimustenmukaisuusvakuus Yksin vastuussa olevina ilmoitamme, että tämä tuote (Type 0440) vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 2006/42/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2002/96/EG. Käytetyt harmonisoidut normit: EN :2009+A11:2010; EN 50580:2012; EN :2006+A1:2009+A2:2011; EN :1997+Corrigendum 1997+A1:2001+A2:2008; EN :2006+A1: A2:2009; EN :2008; EN 62233:2008 i.v. T. Jeltsch Senior Vice President Global Product Strategy & Planning i. V. J. Ulbrich Vice President Engineering Dokumentaation vastuuhenkilö J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf 13

20 D J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf Hotline / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belgie Veilinglaan Meise-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf Les Ulis Cedex (0) DK/S Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzeň E J. Wagner Spraytech Ibérica S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molins de Rei (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servisa: GMA Elektromehanika d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 115, Ljubljana 1000/Slovenija +386(1)/ (1)/ H Magyarországi szerviz Hondimpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industriestraße Altstätten PL PUT Wagner Service ul. E. Imieli Swietochlowice +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporation Spol.r.o Stanicna 6, Sala Slowakei +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. De Heldinnenlaan MB Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Main Road Middleton Cheney OX17 2ND Part. No /2013 Copyright by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servisa: EL-ME-HO Horvatinčićev put Rakov Potok/Kroatien / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd., Kevlar Close, Braeside, VIC 3195/Australia +61/3/ /3/ Tehomix Oy Telekatu 10, TURKU FINLAND +358 (0) (0) Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. 14

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: 43.309.81 Tunnistenumero: 11022 BT-CS 860 L 2 3 4 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot