Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440"

Transkriptio

1 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Type 0440

2 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie / Originalbetriebsanleitung 9 10 W550 D/GB/F/NL A B

3 c A B 1 2 d e A B C

4 f g A - + B h A B i

5 j B 10 A C A B 14 15

6 Sisällysluettelo 1. Käytettyjen symbolien selitys Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten Kuvaus / Toimitussisältö Käsiteltävät päällystysaineet Ei käsiteltävät päällystysaineet Päällystysaineen valmistelu Käyttöönotto Halutun ruiskutuskuvan säätö Materiaalimäärän säätö (kuva 6) Ruiskutustekniikka Työn keskeytys enintään 4 tuntia Käytöstä poisto ja puhdistus Huolto Varaosalista Tarvikkeet Häiriöiden poistaminen Tekniset tiedot Hävittämisohje Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje! CE Vaatimustenmukaisuusvakuus

7 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta huolellisesti. 1. Käytettyjen symbolien selitys Tämä symboli viittaa sinulle tai laitteelle mahdollisesti aiheutuvaan vaaraan. Tämän symbolin alta löydät tärkeitä tietoja siitä, miten estät loukkaantumisia ja laitteen vaurioitumisia. Sähköiskun vaara i Merkitsee käyttövihjeitä ja muita erityisen hyödyllisiä ohjeita. Tällä symbolilla merkityt laitteet ja varusteet soveltuvat helppojuoksuisten materiaalien kuten esim. lakkojen, kuultovärien ja erityisesti siihen tarkoitukseen käyttöön otettujen seinämaalien työstämiseen. Jos materiaalilla on tämä logo, se on sopiva käytettäväksi erityisen hyvin vastaavalla laitteella. 2. Yleiset turvallisuusohjeet Huomio! Kaikki ohjeet on luettava. Mikäli seuraavassa esitettyjä ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia. Jäljempänä käytetty termi "sähkötyökalu" viittaa verkkokäyttöisiin sähkötyökaluihin (verkkojohdon kanssa) ja akkukäyttöisiin sähkötyökaluihin (ilman verkkojohtoa). 1. Työpaikan turvallisuus a) Pidä työalueesi puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä työskentele laitteen kanssa räjähdysvaarannetussa ympäristössä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. c) Pidä lapset ja muut henkilöt etäällä sähkötyökalun käytön aikana. Huomiokyvyn heiketessä voit menettää laitteen hallinnan. 1

8 2. Sähköinen turvallisuus a) Laitteen liitäntäpistokkeen täytyy sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään lailla. Älä käytä minkäänlaisia adapteripistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Muutokseton pistoke ja sopiva pistorasia alentavat sähköiskun riskiä. b) Vältä ihokosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lämmityksien, liesien ja jääkaappien kanssa. Kehon ollessa maadoitettuna on olemassa kohonnut sähköiskun riski. c) Pidä laite poissa sateesta ja kosteista paikoista. Veden päästessä sähkölaitteen sisään sähköiskun riski kohoaa. d) Älä käytä johtoa laitteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen vetämiseen irti pistorasiasta. Pidä johto etällää lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista laitteen osista. Vaurioituneet tai kiertyneet johdot kohottava sähköiskun riskiä. e) Työskenneltäessä sähkötyökalulla ulkona on käytettävä vain jatkokaapeleita, jotka sopivat käyttöön myös ulkona. Ulkoalueilla käytettäväksi hyväksytyn jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos laitteen käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, on käytettävä vikavirta-suojakytkintä. Vikavirta-suojakytkimen käyttö estää sähköiskun riskin. 3. Henkilöiden turvallisuus a) Ole tarkkaavainen, huomioi mitä teet ja työskentele järkevästi sähkötyökalun kanssa. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Laitetta käytettäessä voi hetkellinen tarkkaavaisuuden menetys johtaa vakaviin loukkaantumisiin. b) Käytä henkilökohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen, kuten pölysuojamaskin, liukumattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojaimien käyttö, sähkötyökalun tyypin ja käytön mukaan vähentää loukkaantumisten riskiä. c) Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmistu, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä ennen kuin liität sen virransyöttöön, nostat sen ylös tai kannat. Kun kannat laitetta sormen ollessa kytkimellä tai liittäessäsi päällekytketyn laitteen sähköverkkoon, voi seurauksena olla onnettomuuksia. d) Poista säätötyökalut tai ruuviavaimet ennen laittaan kytkemistä päälle. Laitteen pyörivällä osalla oleva työkalu tai avain voi johtaa loukkaantumisia. 2

9 e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi varmasta tukevuudesta ja pidä koko ajan tasapainosi. Tällöin voi hallita laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Käytä soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni pyöriviin osiin. g) Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8 vuoden ikäiset lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimukselliset tai mentaaliset kyvyt tai puutteet kokemuksessa ja tietämyksessä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siitä johtuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa. 4. Sähkötyökalujen käyttö ja käsittely a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä töiden tekemiseen kyseiseen työhön soveltuvia sähkötyökaluja. Soveltuvalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella. b) Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on rikki. Sähkötyökalu, jota ei voida enää kytkeä päälle tai pois päältä on vaarallinen ja täytyy korjata. c) Vedä pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen säätämistä, lisäosien vaihtamista tai laitteen asettamista pois käytöstä. Tämä varotoimenpide estää laitteen tahattoman käynnistymisen. d) Säilytä ei käytettäviä sähkötyökaluja poissa lasten ulottuvilta. Älä anna laitetta henkilöiden käyttöön, jotka eivät osaa käyttää sitä tai jotka eivät ole lukeneet ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, kun kokemattomat henkilöt käyttävät niitä. e) Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja eivät ole jumissa, ettei osat ole murtuneet tai vaurioituneet siten, että laitteen toiminta häiriytyy. Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttämistä. Useiden onnettomuuksien aiheuttaja on huonosti huollettu sähkötyökalu. f) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, kohdistustyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kyseisen erityisen laitetyypin määräysten mukaisesti. Huomioi tällöin työedellytykset ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalujen käyttö muihin kuin tarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 3

10 5. Huolto 4 a) Anna laitteesi korjaus ainoastaan koulutetun ammattihenkilökunnan suoritettavaksi. Käyttää saadaan ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistetaan, että laitteen turvallisuus säilyy b) Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavasti koulutetun henkilön täytyy vaihtaa se vaarantamisten välttämiseksi. 3. Turvallisuusohjeet ruiskupistooleita varten räjähdyssuojamääräykset. töitä. Ruiskupistooleita ei saa puhdistaa palavilla liuotinaineilla. Laitetta ei saa käyttää sellaisissa työympäristöissä, joissa ovat voimassa Ruiskutettaessa ei ympäristössä saa olla mitään sytytyslähteitä esim. avotulta, palavia tupakoita, sikareita tai piippuja, kipinöitä, hehkuvia teräslankoja, kuumia pintoja tms. Älä ruiskuta mitään sellaisia aineita, joiden vaarallisuutta ei tunneta. Vedä verkkopistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia ruiskutuspistooliin kohdistuvia Ruiskutuspistooleita ei saa käyttää palavien aineiden ruiskutukseen. Huomioi vaarat, joita voi ilmaantua ruiskutettavasta aineesta ja huomioi astioissa olevat tekstit tai aineen valmistajan antamat ohjeet. Huomio: Käytä hengityssuojainta: Maalisumu ja liuotinainehöyryt ovat terveydelle vaarallisia. Työskentele vain hyvin tuuletetuissa tiloissa tai tiloissa, joihin on asennettu ilmanvaihtojärjestelmä. On suositeltavaa käyttää työvaatetusta, suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä. HUOMIO LOUKKAANTUMISVAARA! Älä koskaan kohdista pistoolia itseäsi, muita henkilöitä tai eläimiä kohden. Peitä ehdottomasti pistorasiat ja kytkimet. Sisääntunkeutuvasta suihkutusaineesta johtuva söhköiskun vaara! Huomio! Älä milloinkaan käytä laitetta viallisen suutintiivisteen kanssa tai sen puuttuessa. Suutintiivisteen ollessa viallinen tai sen puuttuessa nestettä saattaa tunkeutua laitteeseen, jolloin sähköiskun vaara kasvaa. Tarkasta suutintiiviste aina ennen käyttöä. Työskenneltäessä laitteella sisätiloissa sekä myös ulkona on huomioitava, että laitteeseen ei imetä sisään mitään liuotinainehöyryjä. Huomioi ulkona tuulensuunta. Tuulen johdosta päällysteaine voi kulkeutua pitkiä matkoja ja täten aiheuttaa vaurioita. Työskenneltäessä sisätiloissa täytyy varmistaa riittävä tuuletus. Älä anna lasten käsitellä laitetta.

11 Älä koskaan avaa itse laitetta, suorittaaksesi korjauksia sähköisellä alueella! Laitetta saa käyttää ainoastaan toimivan venttiilin kanssa. Jos väri nousee tuuletusputkeen (kuva 1, 11), laitetta ei saa enää käyttää! Tuuletusputki, venttiili ja kalvo on irrotettava ja puhdistettava ja kalvo on tarvittaessa vaihdettava. Älä aseta ruiskupistoolia pitkällään lattialle. Alkuperäisiä WAGNER -tarvikkeita ja -varaosia käytettäessä varmistetaan, että kaikki turvallisuusmääräykset täytetään. 4. Kuvaus / Toimitussisältö Kuvaus / Toimitussisältö (kuva 1) 1) Ilmakupu 2) Suutin 3) Hattumutteri 4) Ruiskutuspistoolin etuosa 5) Liipaisinsanka 6) Ruiskutuspistoolin takaosa 7) Materiaalimäärän säätö 8) Ilmansuodattimen suojus 9) Verkkojohto 10) Säiliö 11) Tuuletusputki 12) Venttiili 13) Sekoitussauva 14) Käyttöohje 15) Varasuutintiiviste 16) Liukurasva* * On astiassa, poistettava ennen käyttöönottoa! 5. Käsiteltävät päällystysaineet Liuotinainepitoiset ja vesiohenteiset maalit, kuultomaalit, pohjamaalit, 2-komponentti-lakat, kirkaslakat, ajoneuvojen pintamaalit, petsit ja puunsuoja-aineet. Kaikki pinnoitusaineet punaisella Perfect Spray -logolla. 6. Ei käsiteltävät päällystysaineet Seinävärit ilman punaista Perfect Spray -logoa,, lipeät ja happopitoiset päällystysaineet. Palavat pinnoitusaineet. 7. Päällystysaineen valmistelu Mukana olevalla suutinlisäkkeellä voidaan suihkuttaa värejä, lakkoja ja kuultovärejä ohentamattomina tai hiukan ohennettuina. Katso tarkempien tietojen osalta maalin valmistajan teknistä tietolehteä ( Internet-lataus). 1. Hämmennä ainetta ja laita tarvittava määrä maalisäiliöön. 5

12 Ohennussuositus Ruiskutettava materiaali Kuultomaalit Puunsuoja-aineet, petsit, öljyt, desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet Liuotinainepitoiset tai vesiohenteiset maalit, pohjamaalit, ajoneuvojen pintamaalit, paksukalvokuultovärit Seinävärit punaisella Perfect Spray -logolla ohentamaton ohentamaton 5-10 % ohennus ohennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti 2. Jos syöttömäärä on liian pieni, lisää asteittain 5-10 % ohennusta, kunnes syöttömäärä vastaa vaatimuksiasi. 8. Käyttöönotto Ennen kuin laite liitetään virtaverkkoon on huomioitava, että verkkojännite vastaa tehokilven tietoja. Ruuvaa säiliö irti ruiskutuspistoolista. Kohdista nostoputki (kuva 2). Kun nostoputki on oikeassa asennossa, säiliö voidaan ruiskuttaa lähes tyhjäksi. Makuullaan olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea eteenpäin. (Kuva 2 A) Pään yläpuolella olevien kohteiden ruiskuttaminen: käännä nostoputkea taaksepäin. (Kuva 2 B) Aseta säiliö paperialustan päälle ja täytä esivalmisteltua päällystysainetta - ruuvaa säiliö tiukasti kiinni ruiskutuspistooliin. Liitä pistoolin etu- ja takaosa toisiinsa (kuva 3). Aseta laite ainoastaan tasaiselle ja puhtaalle pinnalle. Muuten laite voi kaatua! Käytä liipaisinsankaa. Laitteessa on 2-tasoinen liipaisinsanka. Ensimmäisellä tasolla käynnistetään turbiini. Kun liipaisinsankaa painetaan edelleen, materiaalia syötetään. Säädä ruiskutuskuva ruiskutuspistoolilta. 9. Halutun ruiskutuskuvan säätö Ruiskutuspistoolilta voidaan käytön ja kohteiden mukaan säätää kolme erilaista ruiskutussuihkumuotoa. 6 VAROITUS! Loukkaantumisvaara! Älä koskaan ilmakannen säädön aikana vedä liipaisinsangasta. Hattumutterin (kuva 5, 1) ollessa hieman löysättynä ilmakantta (2) käännetään haluttuun ruiskutuskuva-asentoon (nuoli). Tämän jälkeen hattumutteri kiristetään. Kuva 4 A = pystysuora lattasuihku vaakasuoraan maalinlevitykseen

13 Kuva 4 B = vaakasuora lattasuihku pystysuoraan maalinlevitykseen Kuva 4 C = pyörösuihku kulmia ja reunoja sekä vaikeapääsyisiä pintoja varten 10. Materiaalimäärän säätö (kuva 6) Määritä materiaalimäärä pistoolin liipaisinsangalla olevaa säätöä kiertämällä. - kierto vasemmalle vähemmän materiaalia + kierto oikealle enemmän materiaalia 11. Ruiskutustekniikka Älä peitä ruiskutettavia pintoja. Ruiskutuskuva riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka tasainen ja puhdas pinta on ennen ruiskutusta. Esikäsittele tämän vuoksi pinta huolellisesti ja pidä se pölyttämänä. Peitä kierteet tai vastaavat ruiskutettavalla kohteella. On tarkoituksenmukaista suorittaa ruiskutuskoe pahvin tai vastaavan alustan päälle, jotta ruiskutuspistoolin soveltuvat säädöt määritettäisiin. Tärkeää: Aloita ruiskutuspinnan ulkopuolelta ja vältä keskeytyksiä ruiskutuspinnan sisällä. Oikein (kuva 7 A) Pidä ruiskutuspistoolia ehdottomasti tasaisella noin 5-15 cm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta. Väärin (kuva 7 B) Voimakas värisumun muodostus, epätasainen pinnan laatu. Liikuta ruiskutuspistoolia tasaisesti poikittain tai ylös ja alas, ruiskutuskuvan säädöstä riippuen. Tasaisella ruiskutuspistoolin ohjauksella saadaan yhtenäinen pinnan laatu. Päällystysaineen kerääntyessä suuttimelle (A) ja ilmakannelle (B) (kuva 7) - puhdista molemmat osat liuotinaineella tai vedellä. 12. Työn keskeytys enintään 4 tuntia Kytke laite pois päältä. Käsiteltäessä 2-komponentti-lakkoja on laite puhdistettava välittömästi. 13. Käytöstä poisto ja puhdistus Asianmukainen puhdistaminen on edellytys ruiskumaalauslaitteen moitteettomalle käytölle. Puutteelisesta tai asiaankuulumattomasta puhdistamisesta johtuvista takuuvaatimuksista ei vastata. 1) Vedä verkkopistoke irti. Pitkien käyttötaukojen yhteydessä ja työskentelyn päättymisen jälkeen säiliöstä on poistettava ilma. Ilman voi poistaa kiertämällä säiliön kantta hiukan auki ja sulkemalla sen uudelleen tai liikuttamalla laukaisimen suojusta ja antamalla 7

14 värin valua alkuperäiseen säiliöön. 2) Jaa pistooli osiin. Paina koukkua (kuva 3 B "click") kevyesti alaspäin. Pistoolin etuosa ja pistoolin takaosa on kierrettävä erilleen ja otettava irti toisistaan. 3) Ruuvaa säiliö irti. Tyhjennä loput päällystysaineesta materiaaliastiaan. 4) Esipuhdista säiliö ja nostoputki pensselillä. Puhdista tuuletusporaus (kuva 10C). 5) Täytä liuotinainetta tai vettä säilöön. Ruuvaa säiliö kiinni. Älä käytä puhdistukseen mitään palavia materiaaleja. 6) Kokoa pistooli uudelleen (kuva 3). 7) Kytke verkkopistoke, kytke laite päälle ja ruiskuta liuotinainetta tai vettä säiliöön tai kankaaseen. 8) Toista yllä mainittu toimenpide, kunnes suuttimesta tulee ulos puhdasta liuotinainetta tai vettä. 9) Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke irti. 10) Ruuvaa säiliö irti ja tyhjennä se. Vedä nostoputki ja säiliön tiiviste ulos. HUOMIO! Älä koskaan puhdista ruiskupistoolin tiivisteitä, kalvoa ja suutin- tai ilmaaukkoja terävillä metallisilla esineillä. Tuuletusputki ja kalvo kestävät vain rajoitetusti liuottimia. Älä laita liuottimeen, pyyhi vain kevyesti. 11) Vedä tuuletusputki (kuva 10 A, 13) ylös pistoolirungosta. Ruuvaa venttiilinkansi (14) auki. Poista kalvo (15). Puhdista kaikki osat huolellisesti. VAROITUS! Älä koskaan pidä pistoolin takaosaa vedessä tai upota sitä nesteeseen. Puhdista kotelo ainoastaan kostutetulla liinalla. 12) Puhdista ruiskutuspistooli ja säiliö ulkopuolelta liuotinaineella tai vedellä kostutetulla liinalla. 13) Ruuvaa hattumutteri irti, ota ilmakansi ja suutin pois paikaltaan. Puhdista ilmakansi, suuttimen tiiviste ja suutin pensselillä ja liuotinaineella tai vedellä. Kokoonpano Laitetta saa käyttää ainoastaan kalvon (kuvat 10 A, 15) ollessa ehjä. Aseta kalvo niitillä ylöspäin venttiilin alaosaan. Muista tarkistaa myös pistoolirungon merkintä. Aseta venttiilinkansi varovaisesti paikalleen ja kierrä se kiinni. Aseta tuuletusputki venttiilinkannen päälle ja pistoolirungon nippaan. Huomio! Älä milloinkaan käytä laitetta viallisen suutintiivisteen kanssa tai sen puuttuessa. Suutintiivisteen ollessa viallinen tai sen puuttuessa nestettä saattaa tunkeutua laitteeseen, jolloin sähköiskun vaara kasvaa. Työnnä uralla varustettu suuttimen tiiviste (kohta 4) suuttimeen (kohta 10 B). Aseta suutin pistoolirungolle ja etsi oikea asento kiertämällä. Aseta ilmakansi suuttimen päälle ja kiinnitä se hattumutterilla. 8

15 Aseta säiliön tiiviste alhaalta päin nostoputken päälle ja työnnä se nokkaan saakka. Kierrä säiliön tiivistettä samalla kevyesti. Aseta säiliön tiivisteellä varustettu nostoputki pistoolirunkoon. 14. Huolto VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta, tällöin voidaan imeä likaa sisään, joka vaikuttaa laitteen käyttöön. Ennen vaihtamista vedä verkkopistoke irti. Vaihda ilmansuodatin likaisuuden mukaan. (Kuva 9). Pistoolin asentamisen helpottamiseksi levitä puhdistuksen jälkeen runsaasti liukurasvaa (toimitetaan mukana) pistoolin etuosassa olevalle O-renkaalle (kuva 10, kohta 5). 15. Varaosalista Varaosalista (kuva 10) Kohta Nimitys Tilausnumero 1 Hattumutteri Ilmakupu Suutin (2,5 mm) Suuttimen tiiviste O-rengas Materiaalimäärän säätö jousen kanssa täyd Pistoolin etuosa täyd. säiliön kanssa 800 ml Ilmansuodatinsarja Ilmansuodattimen suojus Säiliön tiiviste Nostoputki Säiliö kannen kanssa ,14,15 Tuuletusputki, venttiilinkansi, kalvo Sekoitussauva Liukurasva (ilman kuvaa) Tarvikkeet Uusi CLICK&PAINT SYSTEM sisältää isokokoisine suuttimineen ja lisätarvikkeineen oikeanlaisen työkalun kaikkiin tarpeisiin. i Emme suosittele käyttämään :ä WallPerfect-suutinlisäke kanssa. 9

16 Tarvikkeet (hankittava erikseen, eivät sisälly perusmalliin) Nimitys Tilausnumero HVLP-jatkovarsi Helpottamaan kattojen ja vaakasuorassa olevien kohteiden pinnoittamista Kannellinen säiliö, 800 ml Estää värin kuivumisen ja liuotinaineen haihtumisen Brilliant-suutinlisäke, sis. säiliön 600 ml Optimoitu suutin ja ilmavirran ohjain kiiltäville pinnoille Perfect Spray -suutin mukaanl, sis. säiliön 800 ml Nopeaan värinvaihtoon. Keskisuurille ja sitä suuremmille esineille ja huonekaluille Suutin pieniä määriä varten, sis. säiliön 250 ml Filigraaniesineille, yksityiskohtaiseen ja luovaan työskentelyyn Perfect Spray -suutin mukaanl, sis. säiliön ml Nopeaan työskentelyyn suurille kohteille, kuten puutaloille, autotallinoville jne Suutin yksityiskohtien ja lämpöpattereiden maalaamiseen, sis. säiliön 600 ml Vaikeasti päästäviä paikkoja varten, kuten lämmityspattereille, kaappien kulmiin, syvennyksiin jne Lisätietoja WAGNER-tuotevalikoimasta korjaustöitä varten on osoitteessa 17. Häiriöiden poistaminen Häiriö Aiheuttaja Apu Päällystysmateriaalia Suutin tukossa ei tule ulos Nostoputki tukossa suuttimelta Materiaalimäärän säätö kierretty liian paljon vasemmalle (-) Nostoputki irti Ei paineen muodostusta säiliössä Puhdista Puhdista Kierrä oikealle (+) Aseta paikalleen Kiristä säiliö 10

17 Häiriö Aiheuttaja Apu Päällystysmateriaalia Suutin löysällä tulee pisaroina ulos Suutin kulunut suuttimelta Suutintiiviste puuttuu tai on kulunut Päällystysainetta on Liian suuri sumutus Ruiskutussuihku sykkivä Päällystysainevalumia Liian paljon päällystysainesumua (overspray) Tuuletusputkeen on kulkeutunut väriä 18. Tekniset tiedot kerääntynyt ilmakanteen, suuttimeen tai neulaan Päällystysaineen viskositeetti liian korkea Materiaalimäärä liian suuri Materiaalimäärän säätöruuvia kierretty liian paljon oikealle (+) Suutin likainen Ilmansuodatin erittäin likainen Liian alhainen paineen muodostus säiliössä Säiliössä oleva päällystysaine loppumassa Ilmansuodatin erittäin likainen Suutintiiviste puuttuu tai on kulunut Liian paljon päällystysainetta ruiskutettu Etäisyys ruiskutettavaan kohteeseen liian suuri Liian paljon päällystysainetta ruiskutettu Kalvo on likainen Kalvo on viallinen Tekniset tiedot Max. viskositeetti: 90 DIN-s Jännite: 230 V ~ Ottoteho: 280 W Sumutusteho: 65 W Kaksoiseristys: Kiristä Vaihda Asenna vahingoittumaton suutintiiviste Puhdista Ohenna Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Puhdista Vaihda Kiristä säiliö Täytä Vaihda Asenna vahingoittumaton suutintiiviste Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Pienennä ruiskutusetäisyyttä Kierrä materiaalimäärän säätöruuvia vasemmalle (-) Kalvo on puhdistettava Kalvo on vaihdettava 11

18 Tekniset tiedot Äänenpainetaso:* 79 db (A); Epävarmuus K = 4 db (A) Äänenpaineteho:* 92 db (A); Epävarmuus K = 4 db (A) Värinätaso:** < 2,5 m/s ; Epävarmuus K = 1,5 m/s Paino: 1,3 kg * Mittattuna EN :2000 mukaan ** Mittattuna EN mukaan Tietoja tärinätasosta Ilmoitettu tärinätaso on mitattava normitetun koestusmenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Tärinätaso palvelee myös tärinäkuormituksen alustavaa arviointia. Huomio! Tärinäemissioarvo voi poiketa ilmoitetusta arvosta sähkötyökalun todellisen käytön aikana riippuen käyttölajista ja tavasta, jossa sähkötyökalua käytetään. On välttämätöntä asettaa turvatoimenpiteet käyttöhenkilöstön suojaksi olosuhteisiin, johon altistamisen arviointi todellisten käyttövaatimusten aikana perustuu (sen ohella on huomioitava kaikki käyttöjakson osuudet, esimerkiksi ajat, joissa sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ja se aika, jossa se tosin on kytketty päälle, mutta toimii ilman kuormitusta). 19. Hävittämisohje Laite sekä varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön. Älkää hävittäkö laitetta talousjätteen mukana. Tukekaa ympäristönsuojelua ja viekää laitteenne paikalliseen kierrätyspisteeseen tai tiedustelkaa hävittämismahdollisuutta laitteen myyneestä erikoisliikkeestä Maalinloppuja eikä liuotinaineita ei saa kaataa viemäriin, viemäriaukkoon tai talousjätteeseen. Nämä on hävitettävä erikoisjätteenä erillisesti. Huomioi lisäksi tuotepakkauksissa olevat ohjeet. 20. Tärkeä tuotevastuuseen liittyvä ohje! EU-määräyksen mukaan valmistaja vastaa tuotteestaan tuotevirhetapauksissa rajoituksetta vain silloin, kun kaikki osat ovat peräisin valmistajalta tai ne ovat sen hyväksymiä, laitteet on asennettu ja niitä käytetään asianmukaisesti. Vieraita lisälaitteita ja varaosia käytettäessä vastuu saattaa kokonaan tai osaksi mitätöityä silloin, kun vieraiden lisälaitteiden ja varaosien käyttö johtaa tuotevirheeseen. 12

19 2 vuoden takuu Takuu on voimassa 2 vuotta myyntipäivästä lukien (kassakuitti). Takuu sisältää ja rajoittaa niiden vikojen, jotka johtuvat todistettavasti virheellisen materiaalin käytöstä valmistuksessa tai asennusvirheistä, maksuttoman korjauksen tai viallisten osien maksuttoman vaihdon. Takuu ei koske väärää käyttöä tai käyttöönottoa eikä omatoimisesti tehtyjä asennuksia tai korjauksia, joista ei ole mainittu käyttöohjeessa. Takuu ei myöskään koske kulumisen alaisia osia. Takuu ei koske teollista käyttöä. Pidätämme itsellämme oikeuden takuupäätösten suhteen. Takuu lakkaa, jos joku muu kuin WAGNER-huoltohenkilö on avannut laitteen. Takuusuoritukset eivät sisällä kuljetusvahinkoja, huoltotöitä eivätkä vahinkoja eivätkä puutteellisten huoltotöiden aiheuttamia häiriötä. Takuuta vaadittaessa on laitteen hankinnasta esitettävä alkuperäinen ostokuitti. Jos lain mukaan mahdollista, emme ota vastuuta henkilö, asia- tai seurausvahingoista, erityisesti seuraavissa tapauksissa: jos laitetta on käytetty muuhun kuin käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen, jos laitetta ei otettu käyttöön käyttöohjeemme mukaan tai jos joku muu kuin ammattihenkilö on omatoimisesti suorittanut kunnossapitotyöt tai korjaukset. Pidätämme itsellämme oikeuden sellaisiinkin kunnossapitotöihin ja korjauksiin tehtaallamme, jotka eivät sisälly käytttöohjeeseemme. Käänny myyntipisteen puoleen, kun kysymyksessä on takuu tai laitteen korjaus. P CE Vaatimustenmukaisuusvakuus Yksin vastuussa olevina ilmoitamme, että tämä tuote (Type 0440) vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 2006/42/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2002/96/EG. Käytetyt harmonisoidut normit: EN :2009+A11:2010; EN 50580:2012; EN :2006+A1:2009+A2:2011; EN :1997+Corrigendum 1997+A1:2001+A2:2008; EN :2006+A1: A2:2009; EN :2008; EN 62233:2008 i.v. T. Jeltsch Senior Vice President Global Product Strategy & Planning i. V. J. Ulbrich Vice President Engineering Dokumentaation vastuuhenkilö J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf 13

20 D J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf Hotline / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belgie Veilinglaan Meise-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf Les Ulis Cedex (0) DK/S Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzeň E J. Wagner Spraytech Ibérica S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molins de Rei (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servisa: GMA Elektromehanika d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 115, Ljubljana 1000/Slovenija +386(1)/ (1)/ H Magyarországi szerviz Hondimpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industriestraße Altstätten PL PUT Wagner Service ul. E. Imieli Swietochlowice +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporation Spol.r.o Stanicna 6, Sala Slowakei +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. De Heldinnenlaan MB Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Main Road Middleton Cheney OX17 2ND Part. No /2013 Copyright by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servisa: EL-ME-HO Horvatinčićev put Rakov Potok/Kroatien / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd., Kevlar Close, Braeside, VIC 3195/Australia +61/3/ /3/ Tehomix Oy Telekatu 10, TURKU FINLAND +358 (0) (0) Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. 14

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. W 600 WoodPerfect

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. W 600 WoodPerfect Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu W 600 WoodPerfect SF SF W 600 WoodPerfect 1 9 8 7 6 5 4 3 1/2 10 11 12 13 14 2 W 600 WoodPerfect SF 3 4 a A b B 5 6 2 1 SF W 600 WoodPerfect 7 8 a b 9 10 1

Lisätiedot

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SUUTIN MUKAANL. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SUUTIN MUKAANL. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SUUTIN MUKAANL wagner-group.com a 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Brilliant Käyttöohje Lue suuttimen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. WallPerfect W 565 I-Spray

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu. WallPerfect W 565 I-Spray Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu WallPerfect I-Spray a YLEISKATSAUS 8 7 6 5 4 3 1/2 9 13 12 10 16 Testposter A B C D20-30 cm E Cover up! F 1-4 + 0-10% + 11 1 1 3 3 1 2 3 4 3 Materialnr. 233

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

WALL SPRAYER W 450 ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS. wagner-group.com

WALL SPRAYER W 450 ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS. wagner-group.com WALL SPRAYER W 450 ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS wagner-group.com W 450 1 YLEISKATSAUS 11 9 10 8 7 6 5 4 3 1/2 17 16 12 13 14 15 20 18 19 2 W 450 3 4 a A b B 5 click W 450 6 1 7 A B 8 9 20-30 cm + a b

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET KUUMAILMAPUHALLIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Mikäli virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu valtuutettu

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin Käyttöohje PulmoAide lääkeainesumutin Käyttöohje Huom. Laite sisältää sähköisiä ja/tai elektronisia osia, jotka on kierrätettävä EU direktiivin 2012/19/EU- Waste

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot