Balance Consulting. Balancen. YLEISOHJE (päivitetty ) Balance Consulting / Kauppalehti.fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Balance Consulting. Balancen. YLEISOHJE (päivitetty 12.1.2010) Balance Consulting / Kauppalehti.fi"

Transkriptio

1 Balance Consulting Balancen Lista (päivitetty ) Balance Consulting / Kauppalehti.fi

2 1. Johdanto Tunnusluvut, pisteet ja listadynamiikka Tähditys ja osa-aluearviot Tulkinnan kannalta huomionarvoisia seikkoja Testitulokset pääpiirteittäin Listan ilmestyminen ja julkaisuperiaatteet Balancen Listan tausta Liite 1: Tunnuslukujen tulkintaohjeet mittausalueittain Liite 2: Listan toimivuus Balance Consulting /17

3 1. Johdanto Balancen Lista on Balance Consultingin kehittämä pörssiosakkeiden luokitusjärjestelmä Kauppalehdelle. Balancen Lista luokittelee suomalaiset pörssiyhtiöt (noin kpl, sis. Nordea ja TeliaSonera) järjestykseen 12 tunnusluvun yhteisvaikutuksen perusteella. Lista laaditaan neljästi vuodessa aina osavuosikatsauskauden jälkeen. Lisäksi tehdään kolme välipäivitystä, jolloin osa tunnusluvuista ja sen myötä yhtiöiden järjestys listalla päivitetään ennen varsinaisen osavuosikatsauskauden alkamista. Näin ollen lista päivittyy kaikkiaan 7 kertaa vuodessa. Lista on kehitetty siitä lähtökohdasta, että listan kärkipäähän nousisivat yhtiöt, jotka ovat omiaan antamaan keskimäärin parempaa osaketuottoa (arvonnousu + osinko) seuraavien 1-2 vuoden aikana kuin osakkeet keskimäärin. Listan tarkoituksena on samalla erotella kärkipäästä (10-20 parasta) pois niitä yhtiöitä, joilla nykyisten tunnuslukujen perusteella on keskimääräistä suurempi todennäköisyys menettää arvoaan voimakkaasti seuraavien 1-2 vuoden aikana. Listan tunnusluvut, tunnuslukujen painot sekä niin sanottu listadynamiikka on valittu ja rakennettu kahdella menetelmällä: 1) monipuolisella testauksella tutkimusperiodina (testilistat , , , , , , ) käyttäen ensisijaisesti korrelaatioita (dynamiikan osalta korrelaatioiden korrelaatioita) sekä muita menetelmiä, joiden tarkoitus on eliminoida heikkoa tuottoa seuraavien 1-2 vuoden aikana antaneet yhtiöt listan kärkipäästä mahdollisimman tehokkaasti, 2) yleisellä liiketaloudellisella arvioinnilla perustuen jo tehtyjen tutkimusten tuloksiin, muihin havaintoihin ja kokonaisnäkemykseen. Listaus perustuu pääosin toteutuneisiin fundamenttiperusteisiin tunnuslukuihin, ei ennusteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lista ei ole listan laatijan suositus siitä, mitä osakkeita nyt kannattaisi ostaa ja mitä myydä. Lista ei myöskään kerro sitä, onko nyt yleisesti suotuisa aika ostaa vai myydä suomalaisia pörssiosakkeita. Sen sijaan Balancen Lista (= yhtiöiden järjestys listalla) paljastaa ne olemassa oleviin tunnuslukuihin liittyneet tehottomuudet, joita hyväksikäyttämällä sijoittaja olisi viime vuosien aikana kyennyt saamaan huomattavia ylituottoja pörssissä erilaisissa markkinaolosuhteissa. Monipuolisten ja erilaisissa markkinaolosuhteissa tehtyjen testien perusteella on todennäköistä, että suosimalla salkunrakentamisessa enemmän listan alku- kuin loppupään osakkeita, tuleva 1-2 vuoden osaketuotto on myös tulevaisuudessa omiaan olemaan useimpina aikoina parempi ja ajan suhteen vakaampi kuin vaihtoehdossa, jossa salkku rakennetaan enemmän listan loppu- kuin alkupään osakkeista. Balance Consulting /17

4 2. Tunnusluvut, pisteet ja listadynamiikka Seuraavassa on esitetty Balancen Listan mittausalueiden ja tunnuslukujen peruspainot sekä tunnuslukuhavaintojen pitkän ajan keskiarvot. (tunnuslukujen tulkintaohjeet liitteenä) Mittausalue Tunnusluku * Peruspaino, % Arvostustaso Tulostuotto, % 6,8 23,0 (57,8 %) Osinkotuotto, % 3,6 12,6 Toteutunut / vaadittu tuloskasvu.. 12,6 P/B-luku 1,5 9,6 Taloudellinen Oman pääoman tuotto, % 10,9 8,7 suorityskyky Liiketulos-%:n variaatiokerroin, % 3-4v27,0 6,7 (25,0 %) Liikevaihdon kasvu, % p.a. 3-4v 9,0 4,8 Nettovelkaantumisaste, % 35,1 4,8 Tekninen Osaketuoton variaatiokerroin, % 3-4v 127 5,8 osakeriski Osakkeen likviditeetti.. 3,8 (17, 2 %) Sharpen-luku.. 3,8 Volatiliteetti, % 12 kk.. 3,8 *) keskiarvo vuosimediaaneista, kaikki pörssiyhtiöt Balance Consulting Pisteet määräytyvät yrityksen suhteellinen sijoittumisen perusteella kussakin tunnusluvussa. Yritys saa kustakin tunnusluvusta 0-5 pistettä siten, että paras saa 5,00 pistettä, toiseksi paras 4,96, kolmas 4,92 jne. Näin ollen 126. yritys saa 0 pistettä samoin kuin sitä heikommat yritykset. Tunnuslukujen pisteistä lasketaan painotettu keskiarvo taulukon prosenttiosuuksien mukaisesti. Näin saadaan lopulliset kokonaispisteet, jotka vaihtelevat myös välillä 0-5. Eniten kokonaispisteisiin vaikuttaa Tulostuotto, 23 %, ja vastaavasti vähiten Osakkeen likviditeetti, Sharpen-luku ja Volatiliteetti, joskin nekin yhteensä 11,4 %. Kokonaispisteistä vähennetään asteittain 0,33-1,00 pistettä, jos yrityskoko alittaa vuosiliikevaihdolla mitattuna 120 milj. euroa. Tämä perustuu yleisesti ottaen pienempien yritysten riskisyyteen, vaikeampaan ennustettavuuteen sekä tutkimuksissa esille tulleisiin seikkoihin. Lisäksi listan laatijalla on mahdollisuus tehdä harkinnanvarainen pistevähennys (maksimissaan 0,50 pistettä), jos esimerkiksi hyvä listasijoitus johtuu erinomaisesta kannattavuudesta ja alhaisesta arvostustasosta, mutta yhtiö on antanut tulosvaroituksen/tulosvaroituksia tuloskauden lopulla tai jälkeen. Näin tehdään vain poikkeustapauksissa ja niistä mainitaan. (Testilistoissa näin ei ole tehty.) Tutkimuksissa havaittiin systemaattisia eroavaisuuksia eri tunnuslukujen toimivuudessa osaketuottojen selittäjinä erilaisissa markkinaolosuhteissa. Tämän vuoksi lista on kehitetty dynaamiseksi: tunnuslukujen painoihin vaikuttavat sekä pörssiyhtiöiden keskimääräinen liikevaihdon kasvu viimeisten 12 kk aikana, osaketuotto viim. 12 kk aikana sekä P/E-luku laatimishetken kursseilla ja viim. 12 kk tuloksilla. Käytännössä listadynamiikka tarkoittaa sitä, että tunnuslukujen painot riippuvat markkinaolosuhteista ja vaihtelevat pääsääntöisesti 0-5 prosenttiyksikköä peruspainosta suuntaan tai toiseen 14 kantasäännön perusteella (summapaino aina 100 %). Listadynamiikan tarkoituksena on saada lista toimimaan optimaalisesti erilaisissa markkinaolosuhteissa. Balance Consulting /17

5 3. Tähditys ja osa-aluearviot Balancen Lista toimii osakkeiden tähtiluokituksena Kauppalehden palveluissa. Listapisteet muunnetaan tähdiksi niin, että listan 10 parasta yhtiötä saa 5 tähteä, seuraavat 10 yhtiötä 4,5 tähteä ja siitä lähtien aina 0,5 tähteä vähemmän 15 yhtiön ryhmissä. Kaikki yhtiöt saavat vähintään yhden tähden. Tähtiluokitusta voidaan pitää yleisesti ottaen erinomaisena, jos yhtiö saa 4,5-5 tähteä, hyvänä jos 3-4 tähteä, tyydyttävänä jos 1,5-2,5 tähteä ja heikkona jos yritys saa yhden tähden. Tähdet kuten myöskään sijoitus Balancen Listalla eivät kuvaa pelkästään yhtiön liiketaloudellista menestymistä, vaan sijoittumista yritysjoukossa arvostustason, taloudellisen suorituskyvyn ja teknisen osakeriskin kokonaisvaikutuksen mukaan. Eli mitä matalampi arvostustaso, mitä parempi taloudellinen kehitys, ja mitä pienempi osakeriski sitä enemmän tähtiä. Balance Lista on yhtiökohtainen listaus ja mikäli yhtiöllä on useita osakesarjoja, laskenta tehdään vaihdetuimman osakesarjan kurssi- ja vaihtotasoja käyttäen. Kokonaispisteiden ja tähdityksen ohella yhtiöitä on mahdollisuus tarkastella palvelussa osa-alueittain. Näitä ovat em. arvostustaso (eli hinta), liiketaloudellinen suorituskyky (talous) ja osakkeeseen liittyvä tekninen osakeriski (riski). Tällöin yhtiöt järjestetään osaaluepisteiden mukaan ja laskennassa kullakin osa-alueen tunnusluvulla on samansuuruinen painoarvo. Sanalliset arviot ovat suuntaa antavia ja perustuvat yhtiön suhteelliseen sijoittumiseen muihin yhtiöihin nähden. Huom. Sanalliset arviot, kuten lista ylipäänsä, perustuvat pääosin toteutuneeseen kehitykseen. Yrityksen kehitys tai sen näkymät ovat saattaneet muuttua viimeisimmän listapäivityksen jälkeen. Balance Consulting /17

6 4. Tulkinnan kannalta huomionarvoisia seikkoja Kuten johdannossa mainittiin, listaus perustuu pääosin toteutuneisiin fundamentti-perusteisiin tunnuslukuihin, ei ennusteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lista ei ole listan laatijan suositus siitä, mitä osakkeita nyt kannattaisi ostaa ja mitä myydä. Lista ei myöskään kerro sitä, onko nyt yleisesti oikea aika ostaa vai myydä suomalaisia pörssi-osakkeita. Joka listalla 10 parasta yhtiötä saa 5 tähteä jne. Balancen Listan tulkinnassa on huomionarvoista myös se, että listan mittarit ovat kvantitatiivisia eli määrällisiä, eivät kvalitatiivisia eli laadullisia. Esimerkiksi yhtiöiden markkinaasemaa ja toimialaa ei arvioida. Listan laadintaprosessi on tarkoituksella pidetty mahdollisimman systemaattisena. Koska lista ei sisällä kvalitatiivista arviointia, käyttäjän tulee itse arvioida näitä tekijöitä. Esimerkiksi hyvä markkina-asema on omiaan tuomaan vakautta sekä liiketoimintaan että kurssikehitykseen. Niinikään toimialatekijöillä on merkittävä vaikutus liiketaloudellisen kehityksen ja osaketuoton keskipitkän ja pitkän aikavälin vakauteen. Tyypillisiä vakaita toimialoja ovat kaupan ala, erityisesti vähittäiskauppa, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus, peruspankkitoiminta ja ympäristöpalvelut. Ylipäänsä kuluttajasektorin tuotteet ja palvelut käyttäytyvät suhdannekierrossa syklisiä toimialoja vakaammin. Suhdanneherkkiä eli syklisiä toimialoja ovat muun muassa perusmetalliteollisuus, metsäteollisuus ja rakentaminen. Näillä toimialoilla yhtiöiden tuloskehitys riippuu merkittävästi raaka-aineiden ja lopputuotteiden maailmanmarkkinahinnoista sekä talouskasvusta. Myös investointitavarateollisuuden, kuten konepajojen, kysyntä on taloussuhdanteista riippuvaista. Sijoitus- ja kiinteistösijoitusyhtiöillä tuloskehitys riippuu IFRS-tilinpäätöskäytännön myötä huomattavilta osin sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen käypien arvojen kehityksestä. Vaikka Balancen Lista ei sisällä kvalitatiivisia mittareita, osa listan numeerisista tunnusluvuista kuitenkin heijastelee myös laadullisia tekijöitä, esimerkiksi viime vuosien liiketulosmarginaalin ja osaketuoton vakautta mittaavat luvut. Balancen Lista on kehitetty siitä lähtökohdasta, että listan kärkipuoliskon osakkeista rakennettu hajautettu salkku olisi omiaan antamaan pörssin keskituottoa korkeampaa osaketuottoa 1-2 vuoden aikajänteellä listan laadinnasta. Se ei tarkoita sitä, etteikö huipputuottoja voisi saavuttaa sijoittamalla listan loppupään yrityksiin. Lista voi toimia salkunrakennuksen apuvälineenä pitkän aikavälin osakesijoittajalle esimerkiksi siten, että sijoittajan kannattaa suosia salkussaan enemmän listan kärki- kuin loppupuoliskon osakkeita. Listausmenetelmä on toiminut testivaiheessa erityisen hyvin silloin, kun keskimääräiset tuotot pörssissä ovat olleet matalia tai muuttuneet matalaksi. Balancen Lista ei sisällä osakesuosituksia ja listan tiedot perustuvat listan julkaisuhetken tilanteeseen Balancen Listaa suositellaan käytettäväksi yhdessä muun informaation ja muiden analyysien kanssa. Balance Consulting /17

7 5. Testitulokset pääpiirteittäin Monipuolisia testejä suoritettiin useilla eri tunnusluku- ja painotuskoostumuksilla. Testauksessa on ollut pääsääntöisesti 10 tunnuslukua. Sharpen-lukua ja volatiliteettia ei ole testattu testilistavaiheessa. Osa luvuista (esim. osakkeen likviditeetti) on laskettu testeissä suurpiirteisemmin kuin ne lasketaan Balancen Listan tuotantovaiheessa. Testauksessa ei ole ollut mukana yhtiöitä, jotka ovat poistuneet pörssistä kaudella 2005 tai aikaisemmin. Pankit ovat olleet mukana ainoastaan testilistoilla ja ja niiden pisteet lasketaan ilman nettovelkaantumisastetta. Seuraavassa on käyty läpi keskeiset testitulokset lopullisilla, valituilla painotuksilla listadynamiikka huomioiden. Koska testausvaiheessa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota yksittäisiin yhtiöihin ja koska yhtiöiden tunnuslukudatojen saatavuus voi olla rajallinen ja yksittäiset tunnusluvut sen vuoksi arvionvaraisia, seuraavassa esiteltävä aineisto on ainoastaan suuntaa antava. Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 81 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa M-real konserni 70Efore konserni -32 Lemminkäinen konserni 36Pohjois-Karjalan Kirjapaino 0 Metso konserni 18Benefon konserni 167 YIT-Yhtymä konserni 53Cencorp konserni 259 Pöyry konserni 80Stromsdal konserni 9 Nordic Aluminium konserni 134Turvatiimi konserni 203 UPM-Kymmene konserni 69Vaahto Group konserni -35 Norvestia konserni 21Elecster konserni 71 Kesko konserni 6SSK Suomen Säästäjien Kiint. -21 Martela konserni 6Larox konserni 1 heikoin tuotto 10 parhaalla 6heikoin tuotto 10 heikoimmalla -35 mediaanituotto 10 parhaalla 45mediaanituotto 10 heikoimmalla 5 mediaanituotto 20 parhaalla 20mediaanituotto 20 heikoimmalla 6 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 15 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 20 Balance Consulting /17

8 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 100 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa YIT-Yhtymä konserni 30Proha konserni 31 Norvestia konserni -14Kasola konserni 22 Lemminkäinen konserni 31F-Secure konserni -10 Lännen Tehtaat konserni 33Elecster konserni 51 Atria Yhtymä konserni -8Pohjois-Karjalan Kirjapaino -2 Uponor konserni 12Benefon konserni -36 Kekkilä konserni 19Endero konserni -66 Kesko konserni 11Biohit konserni 50 Olvi konserni -11Turvatiimi konserni -74 Amer Sports konserni 70SSK Suomen Säästäjien Kiint. -20 heikoin tuotto 10 parhaalla -14heikoin tuotto 10 heikoimmalla -74 mediaanituotto 10 parhaalla 16mediaanituotto 10 heikoimmalla -6 mediaanituotto 20 parhaalla 12mediaanituotto 20 heikoimmalla -15 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % -5 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 19 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 117 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Outokumpu konserni 59SSK Suomen Säästäjien Kiint. -12 M-real konserni -5Saunalahti Group konserni -92 Finnair konserni -7TJ Group konserni -94 Martela konserni -2Ruukki Group konserni -40 Kemira konserni 30Proha konserni -87 Norvestia konserni 29Benefon konserni -70 Raute konserni 14Kesla konserni -24 Panostaja konserni 140SSH Communications Sec. -80 Lemminkäinen konserni 15Biohit konserni -31 Fortum konserni 15Endero konserni -78 heikoin tuotto 10 parhaalla -7heikoin tuotto 10 heikoimmalla -94 mediaanituotto 10 parhaalla 15mediaanituotto 10 heikoimmalla -74 mediaanituotto 20 parhaalla 17mediaanituotto 20 heikoimmalla -69 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 4 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 62 Balance Consulting /17

9 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 123 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Lemminkäinen konserni 32Cencorp konserni -44 Atria Yhtymä konserni 35SSH Communications Sec. -75 YIT-Yhtymä konserni 31Basware konserni -7 Rakentajain Konevuokraamo 19Kasola konserni -19 HK Ruokatalo konserni 85Evia konserni -60 Aspo konserni 51Biohit konserni -67 Citycon konserni 16Ruukki Group konserni -50 Viking Line konserni 7Turvatiimi konserni -58 Marimekko konserni 106Benefon konserni -71 Fortum konserni 37Endero konserni -89 heikoin tuotto 10 parhaalla 7heikoin tuotto 10 heikoimmalla -89 mediaanituotto 10 parhaalla 33mediaanituotto 10 heikoimmalla -59 mediaanituotto 20 parhaalla 17mediaanituotto 20 heikoimmalla -47 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % -3 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 56 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 124 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Suominen konserni 65Turvatiimi konserni 32 Sponda konserni 38TJ Group konserni 93 Fiskars konserni 37Cencorp konserni 97 Uponor konserni 36Biohit konserni 77 HK Ruokatalo konserni 14Ruukki Group konserni 67 PKC Group konserni 205Endero konserni 73 Lemminkäinen konserni 25Evia konserni 67 Rakentajain Konevuokraamo 18QPR Software konserni 11 Leo Longlife konserni 67Benefon konserni -47 Citycon konserni 46Biotie Therapies konserni 33 heikoin tuotto 10 parhaalla 14heikoin tuotto 10 heikoimmalla -47 mediaanituotto 10 parhaalla 37mediaanituotto 10 heikoimmalla 67 mediaanituotto 20 parhaalla 41mediaanituotto 20 heikoimmalla 50 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 37 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % -15 Balance Consulting /17

10 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 133 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Fortum konserni 72eQ konserni -8 Kone konserni 6Cencorp konserni -7 Ponsse konserni 92Biohit konserni -18 Ilkka konserni 26Done Solutions konserni -53 Oko konserni -2Evia konserni -39 Ramirent konserni 46Stonesoft konserni -11 PKC Group konserni 57Endero konserni 11 Lännen Tehtaat konserni 8QPR Software konserni 4 Amer Sports konserni 16Benefon konserni -68 Sampo konserni 42Biotie Therapies konserni 15 heikoin tuotto 10 parhaalla -2heikoin tuotto 10 heikoimmalla -68 mediaanituotto 10 parhaalla 34mediaanituotto 10 heikoimmalla -10 mediaanituotto 20 parhaalla 29mediaanituotto 20 heikoimmalla -10 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 13 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 42 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 133 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Rautaruukki konserni 144Evia konserni 21 Aspo konserni 43Stonesoft konserni -12 Atria Yhtymä konserni 64Biohit konserni 4 Lännen Tehtaat konserni 55Turvatiimi konserni 35 Componenta konserni 22Proha konserni -20 Outokumpu konserni -1Biotie Therapies konserni -42 Sampo konserni 47Cencorp konserni 86 HK Ruokatalo konserni 38Done Solutions konserni 213 Kesko konserni 37Benefon konserni 108 Lemminkäinen konserni 98TJ Group konserni -62 heikoin tuotto 10 parhaalla -1heikoin tuotto 10 heikoimmalla -62 mediaanituotto 10 parhaalla 45mediaanituotto 10 heikoimmalla 13 mediaanituotto 20 parhaalla 41mediaanituotto 20 heikoimmalla 16 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 30 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 26 Tarkasteltaessa kakkien testilistojen kymmentä parasta eli yhteensä 70 havaintoa, seuraavan 12 kk mediaanituotoksi muodostuu 34 %. Vastaavasti kaikkien listojen 20 parhaan havainnon mediaanituotto on 19 %. Vastaavasti kaikkien listojen kymmenen heikointa saavat mediaanituotoksi 11 % ja 20 heikointa 6 %. Kaikkien listojen kaikkien havaintojen mediaanituotto on 13 %. Tuottoero 10 eniten ja 10 vähiten pisteitä saaneilla oli näin ollen keskimäärin 45 %-yksikköä, ja 20 eniten ja 20 vähiten pisteitä saaneilla 25 %-yksikköä. Kun 10 eniten pisteitä saaneen heikoimpia tuottoja kaikilla aikajaksoilla, heikoin osaketuotto seuraavien 12 kk aikana oli -14 % (sijoitusyhtiö Norvestia, lista ). Tuolloin vuonna 2000 kaikkien pörssiyhtiöiden mediaanituotto oli myös negatiivinen, -5 %. Heikoin Balance Consulting /17

11 tuotto 10 vähiten pisteitä saaneilla oli jokaisella aikajaksolla -35 % tai heikompi. Negatiiviset havainnot listan kärkipäässä kuitenkin osoittavat, että sijoittaja ei voi sokeasti luottaa systemaattiseen listaan. Balancen Lista on ainoastaan salkunrakennuksen apuväline. Listadynamiikasta huolimatta listan toimivuus vaihtelee jonkin verran markkinaolosuhteista riippuen. Heikkojen osaketuottojen erottelukyky listan kärkipäästä on ollut verraten hyvä kaikilla aikajaksoilla. Sen sijaan korrelaatio oli lievästi negatiivinen ja listan kärkiyhtiöiden mediaanituotto vastasi kaikkien havaintojen mediaania vuonna 2003 (lista ). Tuolloin, vuonna 2003, pörssissä oli voimakas nousuvaihe käynnissä. Vastaavasti lista toimi parhaiten vuosina 2001 ja 2002, jolloin pörssin keskituotto samoin kuin yhtiöiden liikevaihdon kasvu ja oman pääoman tuotto olivat heikkoja. Toisin sanoen listausmenetelmä on toiminut (ja kehitetty siitä lähtökohdasta että toimisi) parhaiten silloin, kun pörssiyhtiöiden kasvu ja kannattavuus ovat olleet yleisesti normaalitasoa heikompia (liikevaihdon kasvu alle 5 %, oman pääoman tuotto alle 10 %) ja osakekurssit laskussa. Silloin, kun kurssit ovat nousseet voimakkaasti kautta linjan, lista ei ole tarjonnut sijoittajalle huomattavaa lisäarvoa. Balance Consulting /17

12 6. Listan ilmestyminen ja julkaisuperiaatteet Balancen Lista laaditaan neljästi vuodessa aina osavuosikatsauskauden jälkeen. Lisäksi tehdään kolme välipäivitystä, jolloin osa tunnusluvuista ja sen myötä yhtiöiden järjestys listalla päivitetään ennen varsinaisen osavuosikatsauskauden alkamista. Näin ollen lista päivittyy kaikkiaan 7 kertaa vuodessa noin 1,5-3 kuukauden välein. Lista kattaa pääsääntöisesti kaikki suomalaiset n pörssiyhtiötä mukaan lukien Suomessa noteerattavat Nordean ja TeliaSoneran. Listaan liittyy lyhyet tekstimuotoiset havainnot tulkinnan kannalta huomionarvoisista seikoista kyseisellä listalla sekä erillinen listakatsaus. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi listan laatijan/laatijoiden ei ole suositeltavaa käydä kauppaa listan osakkeilla laadinnan ja julkaisun välisenä aikana tai muutoin hyväksikäyttävän tietoa. Balancen Lista ei ole kuitenkaan sen luonteinen suosituslista, että listan voitaisiin katsoa vaikuttavan yhtiöiden kurssitasoon lyhyellä aikavälillä. Kauppalehden verkkopalvelussa käyttäjä voi tarkastella paitsi varsinaista Balancen Listaa, myös siihen liittyviä muita palveluja, kuten osa-alueiden (hinta, talous, tekninen osakeriski) arvosanoja yhtiöittäin, listan perusteella laadittuja mallisalkkuja sekä lukea listakohtaisia katsauksia. Maksullisissa palveluissa (Sijoittajapaketti, Tunnuslukuanalyysit) Balancen Listan tunnuslukuja on saatavilla laajemmin ja ne ovat siirrettävissä taulukkolaskentaan. Balance Consulting /17

13 7. Balancen Listan tausta Balancen Listan kehitystyön taustalla on muutamia keskeisiä avaintekijöitä. Erityisesti vuosina 2001 ja 2002 sijoittajat hävisivät huomattavia summia rahaa, kun lukuisat korkealle arvostetut yhtiöt menettivät arvostaan lyhyessä ajassa kymmeniä prosentteja ja samaan aikaan osinkotuotto oli vähäinen. Tätä edelsi vaihe, jossa kymmenettuhannet yksityissijoittajat olivat osallistuneet kymmenien teknologiayhtiöiden listautumisanteihin. Lista on kehitetty osaltaan apuvälineeksi vastaisuuden varalle, jotta sijoittaja voisi salkkua rakentaessaan välttyä vastaavanlaisilta katastrofeilta. Balancen Lista poikkeaa pankkiiriliikkeiden mallisalkuista ja muista osakelistauksista siten, että lista ei perustu analyytikon näkemykseen sijoituskohteen edullisuudesta. Sen sijaan Balancen Lista (= osakkeiden järjestys listalla) paljastaa ne olemassa oleviin tunnuslukuihin liittyneet tehottomuudet, joita hyväksikäyttämällä sijoittaja olisi viime vuosien aikana kyennyt saamaan systemaattisia ylituottoja eri markkinaolosuhteissa. Näin ollen Balancen Lista täydentää ja tukee luontevalla tavalla muuta suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevaa osakeinformaatiota ja -tutkimusta. Balancen Listassa kiteytyy osaltaan Balance Consultingin jo 1980-luvvn lopulla alkaneen systemaattisen osakeseurannan tuotos sijoittajaa konkreettisesti hyödyttävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Lista auttaa sekä piensijoittajia että ammattilaisia haasteellisessa salkunrakennustyössä. Balancen Lista on kehitetty osaltaan Balance Consultingin normaalin operatiivisen työskentelyn puitteissa ja osaltaan Henri Elon listaa varten tekemien empiiristen tutkimusten pohjalta käyttäen tutkimusaineistona Balance Consultingin pörssiyhtiödataa aikaväliltä Palvelun rakentaminen online-ympäristöön on Kauppalehden tekniikan ja tuotannon käsialaa. Lopuksi on huomattava, että mikäli hinnanmuodostus osakemarkkinoilla muuttuisi jollakin aikavälillä aikaisempaa tehokkaammaksi (listan laatimisperusteiden näkökulmasta), osaketuotot listan kärki- ja häntäpään yhtiöiden välillä olisivat omiaan tasoittumaan. Huom! Kauppalehti ja Balance Consulting eivät ota vastuuta tässä palvelussa esitetyn informaation perusteella tehdyistä sijoituspäätöksistä tai muista toimenpiteistä. Listan pohjatiedot on koottu luetettavina pitämistämme lähteistä, mutta se ei takaa listan informaation virheettömyyttä. Osakkeen arvon tai yhtiön tuloksen historiallinen kehitys ei ole tae samansuuntaisesta arvon tai tuloksen kehittymisestä tulevaisuudessa. Balance Consulting /17

14 Liite 1: Tunnuslukujen tulkintaohjeet mittausalueittain Huom. Tulosluvut on oikaistu kertaluonteisista tuotto- ja kulueristä. 1. Arvotustaso (peruspaino 57,8 %) Arvotustaso tarkoittaa osakkeen edullisuutta suhteessa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Arvostustasoa mitataan neljällä eri tunnusluvulla. Näitä ovat: 1.1. Tulostuotto = osakekohtainen tulos viim. 12 kk / osakekurssi x 100 (peruspaino 23,0 %, pisteytys: suuri pieni) Tulostuotto kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on tehnyt viimeisten 12 kuukauden aikana osakekohtaista tulosta (verojen jälkeen) verrattuna tarkasteluhetken osakekurssiin. Mitä korkeampi tulostuotto on, sitä enemmän yritys on pystynyt tuottamaan voittoa pörssiarvoonsa nähden. Korkea tulostuotto viittaa paitsi osakkeen edullisuuteen, myös siihen että sijoittajat eivät näe yhtiöllä samanlaisia mahdollisuuksia tulevaan tuloskasvuun kuin matalan tulostuoton yhtiöillä. Tulostuotto eli E/P on P/E-luvun käänteisluku ja se ilmoitetaan prosentteina Osinkotuotto = osakekohtainen osinko viim. 12 kk / osakekurssi x 100 (peruspaino 12,6 %, pisteytys: suuri pieni) Osinkotuotto kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on jakanut osakekohtaista osinkoa viimeksi päättyneeltä tilikaudelta verrattuna tarkasteluhetken osakekurssiin. Mitä korkeampi osinkotuotto on, sitä enemmän sijoittaja on saanut käteisosinkoa sijoituksensa arvoon nähden. Korkea osinkotuotto viittaa paitsi osakkeen edullisuuteen, myös siihen että kyseessä on yleensä matalan kasvun yhtiö, joka jakaa voittonsa pääosin osinkoina uusinvestointien sijasta. Osinkona käytetään vuositasoista osinkoa tai osinkoehdotusta jos tiedossa. Osinkotuotto ilmoitetaan prosentteina Toteutunut / vaadittu tuloskasvu = Keskiarvo viim. 6 kk osakekohtaisen tuloksen vuosikasvusta ja 3 kk takaisesta vastaavasta kasvusta / käänteisen arvonmäärityksen mukainen tuloskasvuvaatimus 3 tulevalle tilikaudelle keskimäärin (peruspaino 12,6 %, pisteytys: suuri pieni) Toteutunut per vaadittu tuloskasvu kuvaa toteutuneen lähimenneisyyden tuloksen kasvun ja osakekurssiin ladattujen lähivuosien tuloskasvuodotusten välistä suhdetta. Jos luku on yli 1, tällöin toteutunut prosentuaalinen tuloskasvu on ollut voimakkaampaa kuin vaadittu kasvu; jos luku on alle 1, tällöin vaadittu tuloskasvu on korkeampi kuin toteutunut. Balance Consulting /17

15 Laskennassa käytetään stabiliteetin varmistamiseksi logaritmisoituja arvoja. Vaadittu tuloskasvu (BVC ratio) perustuu tuoreimpaan yhtiöstä tehtyyn Balance Value Control -analyysiin P/B-luku = osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma (peruspaino 9,6 %, pisteytys: pieni suuri) P/B-luku (Price / Book value) kuvaa sitä, kuinka moninkertainen yhtiön markkina-arvo on omaan pääomaan eli tasesubstanssiin nähden. Mitä korkeampi P/B-luku, sitä suurempi osuus osakkeen arvosta perustuu tulevaisuuden tulosodotuksiin. P/B-lukuun vaikuttaa jonkin verran tehdyt yrityskaupat, joilla on taipumus nostaa tasesubstanssia verrattuna orgaanisesti kasvaneeseen yritykseen. P/B-luku on yleensä korkea yhtiöillä, jotka kykenevät korkeaan oman pääoman tuottoon ja matala yhtiöillä, joilla oman pääoman tuotto jää keskimääräistä matalammaksi. 2. Taloudellinen suorituskyky (peruspaino 25,0 %) Taloudellinen suorituskyky tarkoittaa tässä yhtiön toteutunutta liiketaloudellista kehitystä kannattavuuden, kasvun ja vakavaraisuuden kannalta. Taloudellista suorituskykyä mitataan neljällä eri tunnusluvulla. Näitä ovat: 2.1. Oman pääoman tuotto = osakekohtainen tulos viim. 12 kk / osakekohtainen oma pääoma keskimäärin viim. 12 kk x 100 (peruspaino 8,7 %, pisteytys: suuri pieni) Oman pääoman tuotto kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on kyennyt tuottamaan voittoa (verojen jälkeen) viimeisten 12 kuukauden aikana taseen mukaiseen omaan pääomaan (varat miinus velat) nähden. Oman pääoman tuottoon vaikuttaa jonkin verran tehdyt yrityskaupat ja arvotuskäytännöt. Jos tase on arvostettu pääosin käypään arvoon hankintamenon sijasta, oma pääoma on yleensä suurempi ja oman pääoman tuotto pienempi kuin jos tase olisi arvostettu hankintamenoon. Oman pääoman tuotto on toimialojen välillä vertailukelpoisempi kannattavuusmittari kuin esim. liiketulosmarginaali. Oman pääoman tuotto ilmoitetaan prosentteina Liiketulosprosentin variaatiokerroin = liiketulosprosentin 12 kk lomittaisten jaksojen keskihajonta viimeisten 3-4 vuoden ajalta / liiketulosprosentin keskiarvo vastaavilta jaksoilta x 100 (peruspaino 6,7 %, pisteytys: pieni suuri) Liiketulosprosentin variaatiokerroin kuvaa liiketulosprosentin suhteellista vaihtelua viimeisten 3 vuoden aikana. Mitä vähäisempää vaihtelu on ollut, sitä vakaampana yhtiö on kyennyt säilyttämään katemarginaalinsa. Liiketulosprosentin variaatiokerroin ilmoitetaan prosentteina. Balance Consulting /17

16 2.3. Liikevaihdon kasvu: viimeisten 6 kk liikevaihdon annualisoitu kasvuprosentti kolmen (tai jos ei dataa riittävästi, kahden) vuoden takaisesta (peruspaino 4,8 %, pisteytys: suuri pieni) Liikevaihdon kasvu kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on kyennyt kasvamaan viime vuosien aikana. Kasvu voi olla aikaansaatu yrityskaupoin, orgaanisesti tai niiden yhdistelmänä. Liikevaihdon kasvu annualisoidaan eli muunnetaan vuosikasvua vastaavaksi ja ilmoitetaan prosentteina Nettovelkaantumisaste = (korolliset velat miinus likvidit rahavarat) / oma pääoma x 100 (peruspaino 4,8 %, pisteytys: pieni suuri) Nettovelkaantumisaste eli gearing kuvaa korollisten nettovelkojen suhdetta taseen omaan pääomaan. Jos luku on alle 100, sitä voidaan pitää yleisesti ottaen hyvänä. Tällöin yli puolet rahoituspohjasta muodostuu omasta pääomasta. Nettovelkaantumisaste ilmoitetaan prosentteina. 3. Osakeriski (peruspaino 17,2 %) Osakeriski tarkoittaa osakesijoitukseen liittyvää riskiä toteutuneen kurssivaihtelun ja osakkeen vaihtuvuuden kannalta. Osakeriskiä mitataan kolmella eri tunnusluvulla. Näitä ovat: 3.1. Osaketuoton variaatiokerroin = kurssimuutoksen 6 kk jaksojen keskihajonta viimeisten 3-4 vuoden ajalta / vastaavien kurssimuutosten keskiarvo x 100 (peruspaino 5,8 %, pisteytys: pieni suuri) Osaketuoton variaatiokerroin kuvaa tässä pidemmän aikavälin kurssimuutosten suhteellista vaihtelua. Mitä vähäisempää vaihtelu on ollut, sitä vakaammin osakekurssi ja samalla sijoituksen arvo on kehittynyt. Kurssimuutoksen variaatiokerroin lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla ja ilmoitetaan prosentteina Osakkeen likviditeetti: lasketaan viimeisten 12 kuukauden (tai sitä lyhyemmältä) ajalta keskimääräisen spredin ja osakevaihdon vilkkauden yhteisvaikutuksen perusteella järjestyslukujen summana (peruspaino 3,8 %, pisteytys: pieni suuri) Osakkeen likviditeetti kuvaa sitä, kuinka helppoa osakkeella on tehdä kauppaa päivän hintaan. Mitä isompi spredi (myynti- ja ostotarjouksen välinen suhteellinen erotus) on ja mitä vähemmän osakkeella käydään kauppaa, sitä korkeammaksi osakkeen likviditeettiriski muodostuu. Balance Consulting /17

17 Osakkeen likviditeetti lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla ja ilmoitetaan järjestyslukujen summana Sharpen-luku = kurssimuutos viimeisten 12 kuukauden aikana / osakkeen päivätuottojen keskihajonta vastaavalta jaksolta (peruspaino 3,8 %, pisteytys: suuri pieni) Sharpen-luku on nobelisti William Sharpen kehittämä riskikorjattu tuottomittari. Mitä korkeamman arvon luku saa, sitä enemmän kurssi on noussut viimeisten 12 kuukauden (tai sitä lyhempänä) aikana suhteessa päivittäiseen kurssivaihteluun. Sharpen-luku lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla Volatiliteetti = päivätuottojen keskihajonta viimeisten 12 kuukauden aikana (peruspaino 3,8 %, pisteytys: pieni suuri) Volatiliteetti kuvaa päivittäisen kurssiheilunnan voimakkuutta. Mitä vähäisempää heilunta on ollut, sitä vakaammin osakekurssi on kehittynyt lyhyellä aikavälillä. Volatiliteetti lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla ja ilmoitetaan prosentteina. Balance Consulting /17

18 Liite 2: Listan toimivuus Seuraavassa on tarkasteltu Balancen Listan toimivuutta perustamisestaan lähtien 23. lis- tapäivitykseen saakka eli aikavälillä Tarkastelu on toteutettu siten, että jokaisen listapäivityksen jälkeen yhtiöt on jaettu 65 par- haiten sijoittuneeseen ja loppuihin eli n. 65 heikoiten sijoittuneeseen yhtiöön. Tämän jäl- keen on seurattu kummankinn joukon osakekurssin kehittymistä seuraavaan listapäivityk- seen saakka ja laskettu kummastakin joukosta kurssimuutoksen mediaanit. Kuvaajassa on esitetty TOP 65 -joukon kurssimuutoksen kehitys (sininen käyrä) ja LAST 65 -joukon vastaavaa kehitys (punainen). Lisäksi on esitetty molempien joukkojen kaikkien jaksojen mediaanien keskiarvo, joka TOP 65 -joukossa (vihreä) on 0,1 % ja LAST 65 - joukossa (lila) -1,9 %. Lisäksi on huomattava, että tarkastelussa ei ole otettu huomioon osinkoja, jotka ovat tyypil- lisesti Balancen Listan kärkipuoliskon yhtiöillä selvästi parempia kuin häntäpuoliskolla. Tämän vuoksi varsinkin kevätkauden kurssimuutokset TOP 65 -joukolla eivät kerro kokoo totuutta keskimääräisestä osaketuotosta. Kuten kuvaavasta on havaittavissa, Balancen Lista on toiminut erinomaisesti ajanjaksollaa Keskimääräiset kurssimuutokset listan kärkipuoliskon yhtiöillä eri aikoina (mediaanienn keskiarvo) ovat lyöneet vastaavat tuotott listan häntäpuoliskon yhtiöillä keskimäärin 2,0 %-yksiköllä 1,7 kk listasyklillä (eli n. 15 %-yksikön tuottoero vuositasolla). Balance Consulting /177

19 BALANCE CONSULTING YRITYSTUOTTEET Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehitys ja tila Balance Analyysi Balance Arvo Balance Tutkimus Balance Value Control VERTAILUTUOTTEET Yritysjoukon keskinäinen vertailu Balance Benchmarking Balance Ranking Balance Intelligence Balance Poiminta TOIMIALATUOTTEET Toimialan kehitys Balance Tilasto Balance Katsaus Balance Consulting on puolueeton tilinpäätösinformaation analysointiin ja vertailuun erikoistunut tutkimus- ja tietopalveluyksikkö, joka on osa Kauppalehti Oy:tä. Kauppalehti Oy Yrityspalvelut /Balance Consulting Eteläesplanadi 20, Helsinki PL Helsinki Puhelin Faksi Y-tunnus Y

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Osakehelmien tuntomerkit. Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011. Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting

Osakehelmien tuntomerkit. Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011. Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting Osakehelmien tuntomerkit Balancen Lista sijoittajan itt j apuvälineenä ä Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011 2011 Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting 1 Sisältö 2 Kauppalehden

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811)

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811) BALANCE CONSULTING Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2003 toimitettavaa

Lisätiedot

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Janne Lähdesmäki, Portfolio Manager CEFA / CIIA Finnish Equities 02/01/2012 Mikä on määritelmällisesti pienyhtiö (small cap)? Yhdysvalloissa small cap kategoria 300

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2002 toimitettavaa

Lisätiedot

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG

PÖRSSIYHTIÖIDEN OSAKKEET - AKTIER I BÖRSBOLAG Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2002 toimitettavaa

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 11 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Keskimääräinen päivävaihto, EUR Daily average value, EUR. Katsauskuukausi Report month. Vuoden alusta Since yearend

Keskimääräinen päivävaihto, EUR Daily average value, EUR. Katsauskuukausi Report month. Vuoden alusta Since yearend Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Osakevaihto, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Conventum Oyj 400 546 27 485

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden osakkeet - Aktier i börsbolag

Pörssiyhtiöiden osakkeet - Aktier i börsbolag Verohallitus on 30.12.1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 :n nojalla, sellaisena kuin se on 15.12.2000 annetussa laissa (1085/2000), määrännyt tänään verotusarvon vuodelta 2001 toimitettavaa

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 11 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Tunnusluvut sijoittajan apuvälineenä

Tunnusluvut sijoittajan apuvälineenä Tunnusluvut sijoittajan apuvälineenä Jarkko Aho 07.12.2017 Jarkko Aho Pörssikolumnisti 2016- Sijoituskirjailija 2017- Sijoitusbloggaaja 2008- Yksityissijoittaja 2001- Esityksen sisältö 1 Arvosijoittajan

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

INTERNET APPENDIX 1. Descriptive statistics of the ownership of shares listed on the Nasdaq OMX Nordic Helsinki Stock Exchange at January 1, 2015

INTERNET APPENDIX 1. Descriptive statistics of the ownership of shares listed on the Nasdaq OMX Nordic Helsinki Stock Exchange at January 1, 2015 INTERNET APPENDIX 1. Descriptive statistics of the ownership of shares listed on the Nasdaq OMX Nordic Helsinki Stock Exchange at January 1, 2015 Share class Proportion of shares owned by Number of Market

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.10.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 211 266-1 282 ELISA OYJ 203 505-1 794 FORTUM OYJ 129 886 1 212 UPM-KYMMENE OYJ 85 830-327 SAMPO OYJ 83 946-7 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 316-7 NESTE OYJ 70 644 1 449

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty 3.1.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty Tehty.3.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Tilinpäätösanalyysi piensijoittajalle Yhtiön arvonmääritys Yritysrahoitus piensijoittajalle Johdannaiset Vaihtoehtoiset sijoitukset

Lisätiedot

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus () Tehty 5..5 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsä sijoituskohteena 1983 2013 15.12.2014 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013 Yksityismetsien

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO Miljardia Aktian hoidossa oleva asiakasvarallisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto Miltä näyttää vuosi 2017 tilinpäätösten perusteella? Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 16.2.2017 Markkinatilanne Euroopassa Takana osakemarkkinoiden vahva nousujakso loppuvuonna 2016. Euroopan

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Yleisimmät osakkeen arvonmääritysmallit: Osakkeen nykyarvon laskemiseen perustuvat mallit Mallit arvioivat osakkeen nykyarvon laskemalla tulevaisuuden osakkeesta

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2012 Metsä sijoituskohteena 1983 2011 31.8.2012 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto jäi alle 2 prosentin vuonna 2011 Vuonna

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Sisäpiirirekisteri Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen Q3 2017 liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen KESKEISTÄ Q3 2017 HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU 4,5% Liikevaihto kasvoi 4,5% 195,4 milj. euroon (187,0) vertailukelpoinen

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot