Balance Consulting. Balancen. YLEISOHJE (päivitetty ) Balance Consulting / Kauppalehti.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Balance Consulting. Balancen. YLEISOHJE (päivitetty 12.1.2010) Balance Consulting / Kauppalehti.fi"

Transkriptio

1 Balance Consulting Balancen Lista (päivitetty ) Balance Consulting / Kauppalehti.fi

2 1. Johdanto Tunnusluvut, pisteet ja listadynamiikka Tähditys ja osa-aluearviot Tulkinnan kannalta huomionarvoisia seikkoja Testitulokset pääpiirteittäin Listan ilmestyminen ja julkaisuperiaatteet Balancen Listan tausta Liite 1: Tunnuslukujen tulkintaohjeet mittausalueittain Liite 2: Listan toimivuus Balance Consulting /17

3 1. Johdanto Balancen Lista on Balance Consultingin kehittämä pörssiosakkeiden luokitusjärjestelmä Kauppalehdelle. Balancen Lista luokittelee suomalaiset pörssiyhtiöt (noin kpl, sis. Nordea ja TeliaSonera) järjestykseen 12 tunnusluvun yhteisvaikutuksen perusteella. Lista laaditaan neljästi vuodessa aina osavuosikatsauskauden jälkeen. Lisäksi tehdään kolme välipäivitystä, jolloin osa tunnusluvuista ja sen myötä yhtiöiden järjestys listalla päivitetään ennen varsinaisen osavuosikatsauskauden alkamista. Näin ollen lista päivittyy kaikkiaan 7 kertaa vuodessa. Lista on kehitetty siitä lähtökohdasta, että listan kärkipäähän nousisivat yhtiöt, jotka ovat omiaan antamaan keskimäärin parempaa osaketuottoa (arvonnousu + osinko) seuraavien 1-2 vuoden aikana kuin osakkeet keskimäärin. Listan tarkoituksena on samalla erotella kärkipäästä (10-20 parasta) pois niitä yhtiöitä, joilla nykyisten tunnuslukujen perusteella on keskimääräistä suurempi todennäköisyys menettää arvoaan voimakkaasti seuraavien 1-2 vuoden aikana. Listan tunnusluvut, tunnuslukujen painot sekä niin sanottu listadynamiikka on valittu ja rakennettu kahdella menetelmällä: 1) monipuolisella testauksella tutkimusperiodina (testilistat , , , , , , ) käyttäen ensisijaisesti korrelaatioita (dynamiikan osalta korrelaatioiden korrelaatioita) sekä muita menetelmiä, joiden tarkoitus on eliminoida heikkoa tuottoa seuraavien 1-2 vuoden aikana antaneet yhtiöt listan kärkipäästä mahdollisimman tehokkaasti, 2) yleisellä liiketaloudellisella arvioinnilla perustuen jo tehtyjen tutkimusten tuloksiin, muihin havaintoihin ja kokonaisnäkemykseen. Listaus perustuu pääosin toteutuneisiin fundamenttiperusteisiin tunnuslukuihin, ei ennusteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lista ei ole listan laatijan suositus siitä, mitä osakkeita nyt kannattaisi ostaa ja mitä myydä. Lista ei myöskään kerro sitä, onko nyt yleisesti suotuisa aika ostaa vai myydä suomalaisia pörssiosakkeita. Sen sijaan Balancen Lista (= yhtiöiden järjestys listalla) paljastaa ne olemassa oleviin tunnuslukuihin liittyneet tehottomuudet, joita hyväksikäyttämällä sijoittaja olisi viime vuosien aikana kyennyt saamaan huomattavia ylituottoja pörssissä erilaisissa markkinaolosuhteissa. Monipuolisten ja erilaisissa markkinaolosuhteissa tehtyjen testien perusteella on todennäköistä, että suosimalla salkunrakentamisessa enemmän listan alku- kuin loppupään osakkeita, tuleva 1-2 vuoden osaketuotto on myös tulevaisuudessa omiaan olemaan useimpina aikoina parempi ja ajan suhteen vakaampi kuin vaihtoehdossa, jossa salkku rakennetaan enemmän listan loppu- kuin alkupään osakkeista. Balance Consulting /17

4 2. Tunnusluvut, pisteet ja listadynamiikka Seuraavassa on esitetty Balancen Listan mittausalueiden ja tunnuslukujen peruspainot sekä tunnuslukuhavaintojen pitkän ajan keskiarvot. (tunnuslukujen tulkintaohjeet liitteenä) Mittausalue Tunnusluku * Peruspaino, % Arvostustaso Tulostuotto, % 6,8 23,0 (57,8 %) Osinkotuotto, % 3,6 12,6 Toteutunut / vaadittu tuloskasvu.. 12,6 P/B-luku 1,5 9,6 Taloudellinen Oman pääoman tuotto, % 10,9 8,7 suorityskyky Liiketulos-%:n variaatiokerroin, % 3-4v27,0 6,7 (25,0 %) Liikevaihdon kasvu, % p.a. 3-4v 9,0 4,8 Nettovelkaantumisaste, % 35,1 4,8 Tekninen Osaketuoton variaatiokerroin, % 3-4v 127 5,8 osakeriski Osakkeen likviditeetti.. 3,8 (17, 2 %) Sharpen-luku.. 3,8 Volatiliteetti, % 12 kk.. 3,8 *) keskiarvo vuosimediaaneista, kaikki pörssiyhtiöt Balance Consulting Pisteet määräytyvät yrityksen suhteellinen sijoittumisen perusteella kussakin tunnusluvussa. Yritys saa kustakin tunnusluvusta 0-5 pistettä siten, että paras saa 5,00 pistettä, toiseksi paras 4,96, kolmas 4,92 jne. Näin ollen 126. yritys saa 0 pistettä samoin kuin sitä heikommat yritykset. Tunnuslukujen pisteistä lasketaan painotettu keskiarvo taulukon prosenttiosuuksien mukaisesti. Näin saadaan lopulliset kokonaispisteet, jotka vaihtelevat myös välillä 0-5. Eniten kokonaispisteisiin vaikuttaa Tulostuotto, 23 %, ja vastaavasti vähiten Osakkeen likviditeetti, Sharpen-luku ja Volatiliteetti, joskin nekin yhteensä 11,4 %. Kokonaispisteistä vähennetään asteittain 0,33-1,00 pistettä, jos yrityskoko alittaa vuosiliikevaihdolla mitattuna 120 milj. euroa. Tämä perustuu yleisesti ottaen pienempien yritysten riskisyyteen, vaikeampaan ennustettavuuteen sekä tutkimuksissa esille tulleisiin seikkoihin. Lisäksi listan laatijalla on mahdollisuus tehdä harkinnanvarainen pistevähennys (maksimissaan 0,50 pistettä), jos esimerkiksi hyvä listasijoitus johtuu erinomaisesta kannattavuudesta ja alhaisesta arvostustasosta, mutta yhtiö on antanut tulosvaroituksen/tulosvaroituksia tuloskauden lopulla tai jälkeen. Näin tehdään vain poikkeustapauksissa ja niistä mainitaan. (Testilistoissa näin ei ole tehty.) Tutkimuksissa havaittiin systemaattisia eroavaisuuksia eri tunnuslukujen toimivuudessa osaketuottojen selittäjinä erilaisissa markkinaolosuhteissa. Tämän vuoksi lista on kehitetty dynaamiseksi: tunnuslukujen painoihin vaikuttavat sekä pörssiyhtiöiden keskimääräinen liikevaihdon kasvu viimeisten 12 kk aikana, osaketuotto viim. 12 kk aikana sekä P/E-luku laatimishetken kursseilla ja viim. 12 kk tuloksilla. Käytännössä listadynamiikka tarkoittaa sitä, että tunnuslukujen painot riippuvat markkinaolosuhteista ja vaihtelevat pääsääntöisesti 0-5 prosenttiyksikköä peruspainosta suuntaan tai toiseen 14 kantasäännön perusteella (summapaino aina 100 %). Listadynamiikan tarkoituksena on saada lista toimimaan optimaalisesti erilaisissa markkinaolosuhteissa. Balance Consulting /17

5 3. Tähditys ja osa-aluearviot Balancen Lista toimii osakkeiden tähtiluokituksena Kauppalehden palveluissa. Listapisteet muunnetaan tähdiksi niin, että listan 10 parasta yhtiötä saa 5 tähteä, seuraavat 10 yhtiötä 4,5 tähteä ja siitä lähtien aina 0,5 tähteä vähemmän 15 yhtiön ryhmissä. Kaikki yhtiöt saavat vähintään yhden tähden. Tähtiluokitusta voidaan pitää yleisesti ottaen erinomaisena, jos yhtiö saa 4,5-5 tähteä, hyvänä jos 3-4 tähteä, tyydyttävänä jos 1,5-2,5 tähteä ja heikkona jos yritys saa yhden tähden. Tähdet kuten myöskään sijoitus Balancen Listalla eivät kuvaa pelkästään yhtiön liiketaloudellista menestymistä, vaan sijoittumista yritysjoukossa arvostustason, taloudellisen suorituskyvyn ja teknisen osakeriskin kokonaisvaikutuksen mukaan. Eli mitä matalampi arvostustaso, mitä parempi taloudellinen kehitys, ja mitä pienempi osakeriski sitä enemmän tähtiä. Balance Lista on yhtiökohtainen listaus ja mikäli yhtiöllä on useita osakesarjoja, laskenta tehdään vaihdetuimman osakesarjan kurssi- ja vaihtotasoja käyttäen. Kokonaispisteiden ja tähdityksen ohella yhtiöitä on mahdollisuus tarkastella palvelussa osa-alueittain. Näitä ovat em. arvostustaso (eli hinta), liiketaloudellinen suorituskyky (talous) ja osakkeeseen liittyvä tekninen osakeriski (riski). Tällöin yhtiöt järjestetään osaaluepisteiden mukaan ja laskennassa kullakin osa-alueen tunnusluvulla on samansuuruinen painoarvo. Sanalliset arviot ovat suuntaa antavia ja perustuvat yhtiön suhteelliseen sijoittumiseen muihin yhtiöihin nähden. Huom. Sanalliset arviot, kuten lista ylipäänsä, perustuvat pääosin toteutuneeseen kehitykseen. Yrityksen kehitys tai sen näkymät ovat saattaneet muuttua viimeisimmän listapäivityksen jälkeen. Balance Consulting /17

6 4. Tulkinnan kannalta huomionarvoisia seikkoja Kuten johdannossa mainittiin, listaus perustuu pääosin toteutuneisiin fundamentti-perusteisiin tunnuslukuihin, ei ennusteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lista ei ole listan laatijan suositus siitä, mitä osakkeita nyt kannattaisi ostaa ja mitä myydä. Lista ei myöskään kerro sitä, onko nyt yleisesti oikea aika ostaa vai myydä suomalaisia pörssi-osakkeita. Joka listalla 10 parasta yhtiötä saa 5 tähteä jne. Balancen Listan tulkinnassa on huomionarvoista myös se, että listan mittarit ovat kvantitatiivisia eli määrällisiä, eivät kvalitatiivisia eli laadullisia. Esimerkiksi yhtiöiden markkinaasemaa ja toimialaa ei arvioida. Listan laadintaprosessi on tarkoituksella pidetty mahdollisimman systemaattisena. Koska lista ei sisällä kvalitatiivista arviointia, käyttäjän tulee itse arvioida näitä tekijöitä. Esimerkiksi hyvä markkina-asema on omiaan tuomaan vakautta sekä liiketoimintaan että kurssikehitykseen. Niinikään toimialatekijöillä on merkittävä vaikutus liiketaloudellisen kehityksen ja osaketuoton keskipitkän ja pitkän aikavälin vakauteen. Tyypillisiä vakaita toimialoja ovat kaupan ala, erityisesti vähittäiskauppa, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus, peruspankkitoiminta ja ympäristöpalvelut. Ylipäänsä kuluttajasektorin tuotteet ja palvelut käyttäytyvät suhdannekierrossa syklisiä toimialoja vakaammin. Suhdanneherkkiä eli syklisiä toimialoja ovat muun muassa perusmetalliteollisuus, metsäteollisuus ja rakentaminen. Näillä toimialoilla yhtiöiden tuloskehitys riippuu merkittävästi raaka-aineiden ja lopputuotteiden maailmanmarkkinahinnoista sekä talouskasvusta. Myös investointitavarateollisuuden, kuten konepajojen, kysyntä on taloussuhdanteista riippuvaista. Sijoitus- ja kiinteistösijoitusyhtiöillä tuloskehitys riippuu IFRS-tilinpäätöskäytännön myötä huomattavilta osin sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen käypien arvojen kehityksestä. Vaikka Balancen Lista ei sisällä kvalitatiivisia mittareita, osa listan numeerisista tunnusluvuista kuitenkin heijastelee myös laadullisia tekijöitä, esimerkiksi viime vuosien liiketulosmarginaalin ja osaketuoton vakautta mittaavat luvut. Balancen Lista on kehitetty siitä lähtökohdasta, että listan kärkipuoliskon osakkeista rakennettu hajautettu salkku olisi omiaan antamaan pörssin keskituottoa korkeampaa osaketuottoa 1-2 vuoden aikajänteellä listan laadinnasta. Se ei tarkoita sitä, etteikö huipputuottoja voisi saavuttaa sijoittamalla listan loppupään yrityksiin. Lista voi toimia salkunrakennuksen apuvälineenä pitkän aikavälin osakesijoittajalle esimerkiksi siten, että sijoittajan kannattaa suosia salkussaan enemmän listan kärki- kuin loppupuoliskon osakkeita. Listausmenetelmä on toiminut testivaiheessa erityisen hyvin silloin, kun keskimääräiset tuotot pörssissä ovat olleet matalia tai muuttuneet matalaksi. Balancen Lista ei sisällä osakesuosituksia ja listan tiedot perustuvat listan julkaisuhetken tilanteeseen Balancen Listaa suositellaan käytettäväksi yhdessä muun informaation ja muiden analyysien kanssa. Balance Consulting /17

7 5. Testitulokset pääpiirteittäin Monipuolisia testejä suoritettiin useilla eri tunnusluku- ja painotuskoostumuksilla. Testauksessa on ollut pääsääntöisesti 10 tunnuslukua. Sharpen-lukua ja volatiliteettia ei ole testattu testilistavaiheessa. Osa luvuista (esim. osakkeen likviditeetti) on laskettu testeissä suurpiirteisemmin kuin ne lasketaan Balancen Listan tuotantovaiheessa. Testauksessa ei ole ollut mukana yhtiöitä, jotka ovat poistuneet pörssistä kaudella 2005 tai aikaisemmin. Pankit ovat olleet mukana ainoastaan testilistoilla ja ja niiden pisteet lasketaan ilman nettovelkaantumisastetta. Seuraavassa on käyty läpi keskeiset testitulokset lopullisilla, valituilla painotuksilla listadynamiikka huomioiden. Koska testausvaiheessa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota yksittäisiin yhtiöihin ja koska yhtiöiden tunnuslukudatojen saatavuus voi olla rajallinen ja yksittäiset tunnusluvut sen vuoksi arvionvaraisia, seuraavassa esiteltävä aineisto on ainoastaan suuntaa antava. Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 81 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa M-real konserni 70Efore konserni -32 Lemminkäinen konserni 36Pohjois-Karjalan Kirjapaino 0 Metso konserni 18Benefon konserni 167 YIT-Yhtymä konserni 53Cencorp konserni 259 Pöyry konserni 80Stromsdal konserni 9 Nordic Aluminium konserni 134Turvatiimi konserni 203 UPM-Kymmene konserni 69Vaahto Group konserni -35 Norvestia konserni 21Elecster konserni 71 Kesko konserni 6SSK Suomen Säästäjien Kiint. -21 Martela konserni 6Larox konserni 1 heikoin tuotto 10 parhaalla 6heikoin tuotto 10 heikoimmalla -35 mediaanituotto 10 parhaalla 45mediaanituotto 10 heikoimmalla 5 mediaanituotto 20 parhaalla 20mediaanituotto 20 heikoimmalla 6 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 15 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 20 Balance Consulting /17

8 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 100 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa YIT-Yhtymä konserni 30Proha konserni 31 Norvestia konserni -14Kasola konserni 22 Lemminkäinen konserni 31F-Secure konserni -10 Lännen Tehtaat konserni 33Elecster konserni 51 Atria Yhtymä konserni -8Pohjois-Karjalan Kirjapaino -2 Uponor konserni 12Benefon konserni -36 Kekkilä konserni 19Endero konserni -66 Kesko konserni 11Biohit konserni 50 Olvi konserni -11Turvatiimi konserni -74 Amer Sports konserni 70SSK Suomen Säästäjien Kiint. -20 heikoin tuotto 10 parhaalla -14heikoin tuotto 10 heikoimmalla -74 mediaanituotto 10 parhaalla 16mediaanituotto 10 heikoimmalla -6 mediaanituotto 20 parhaalla 12mediaanituotto 20 heikoimmalla -15 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % -5 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 19 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 117 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Outokumpu konserni 59SSK Suomen Säästäjien Kiint. -12 M-real konserni -5Saunalahti Group konserni -92 Finnair konserni -7TJ Group konserni -94 Martela konserni -2Ruukki Group konserni -40 Kemira konserni 30Proha konserni -87 Norvestia konserni 29Benefon konserni -70 Raute konserni 14Kesla konserni -24 Panostaja konserni 140SSH Communications Sec. -80 Lemminkäinen konserni 15Biohit konserni -31 Fortum konserni 15Endero konserni -78 heikoin tuotto 10 parhaalla -7heikoin tuotto 10 heikoimmalla -94 mediaanituotto 10 parhaalla 15mediaanituotto 10 heikoimmalla -74 mediaanituotto 20 parhaalla 17mediaanituotto 20 heikoimmalla -69 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 4 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 62 Balance Consulting /17

9 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 123 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Lemminkäinen konserni 32Cencorp konserni -44 Atria Yhtymä konserni 35SSH Communications Sec. -75 YIT-Yhtymä konserni 31Basware konserni -7 Rakentajain Konevuokraamo 19Kasola konserni -19 HK Ruokatalo konserni 85Evia konserni -60 Aspo konserni 51Biohit konserni -67 Citycon konserni 16Ruukki Group konserni -50 Viking Line konserni 7Turvatiimi konserni -58 Marimekko konserni 106Benefon konserni -71 Fortum konserni 37Endero konserni -89 heikoin tuotto 10 parhaalla 7heikoin tuotto 10 heikoimmalla -89 mediaanituotto 10 parhaalla 33mediaanituotto 10 heikoimmalla -59 mediaanituotto 20 parhaalla 17mediaanituotto 20 heikoimmalla -47 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % -3 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 56 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 124 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Suominen konserni 65Turvatiimi konserni 32 Sponda konserni 38TJ Group konserni 93 Fiskars konserni 37Cencorp konserni 97 Uponor konserni 36Biohit konserni 77 HK Ruokatalo konserni 14Ruukki Group konserni 67 PKC Group konserni 205Endero konserni 73 Lemminkäinen konserni 25Evia konserni 67 Rakentajain Konevuokraamo 18QPR Software konserni 11 Leo Longlife konserni 67Benefon konserni -47 Citycon konserni 46Biotie Therapies konserni 33 heikoin tuotto 10 parhaalla 14heikoin tuotto 10 heikoimmalla -47 mediaanituotto 10 parhaalla 37mediaanituotto 10 heikoimmalla 67 mediaanituotto 20 parhaalla 41mediaanituotto 20 heikoimmalla 50 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 37 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % -15 Balance Consulting /17

10 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 133 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Fortum konserni 72eQ konserni -8 Kone konserni 6Cencorp konserni -7 Ponsse konserni 92Biohit konserni -18 Ilkka konserni 26Done Solutions konserni -53 Oko konserni -2Evia konserni -39 Ramirent konserni 46Stonesoft konserni -11 PKC Group konserni 57Endero konserni 11 Lännen Tehtaat konserni 8QPR Software konserni 4 Amer Sports konserni 16Benefon konserni -68 Sampo konserni 42Biotie Therapies konserni 15 heikoin tuotto 10 parhaalla -2heikoin tuotto 10 heikoimmalla -68 mediaanituotto 10 parhaalla 34mediaanituotto 10 heikoimmalla -10 mediaanituotto 20 parhaalla 29mediaanituotto 20 heikoimmalla -10 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 13 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 42 Testilista Osaketuotto-% Osaketuotto-% n = 133 tulevat 12 kk tulevat 12 kk Listan 10 parasta Listan 10 heikointa Rautaruukki konserni 144Evia konserni 21 Aspo konserni 43Stonesoft konserni -12 Atria Yhtymä konserni 64Biohit konserni 4 Lännen Tehtaat konserni 55Turvatiimi konserni 35 Componenta konserni 22Proha konserni -20 Outokumpu konserni -1Biotie Therapies konserni -42 Sampo konserni 47Cencorp konserni 86 HK Ruokatalo konserni 38Done Solutions konserni 213 Kesko konserni 37Benefon konserni 108 Lemminkäinen konserni 98TJ Group konserni -62 heikoin tuotto 10 parhaalla -1heikoin tuotto 10 heikoimmalla -62 mediaanituotto 10 parhaalla 45mediaanituotto 10 heikoimmalla 13 mediaanituotto 20 parhaalla 41mediaanituotto 20 heikoimmalla 16 mediaanituotto kaikilla havainnoilla, % 30 listasijoituksen ja tulevien 12 kk osaketuoton järjestyskorrelaatio, % 26 Tarkasteltaessa kakkien testilistojen kymmentä parasta eli yhteensä 70 havaintoa, seuraavan 12 kk mediaanituotoksi muodostuu 34 %. Vastaavasti kaikkien listojen 20 parhaan havainnon mediaanituotto on 19 %. Vastaavasti kaikkien listojen kymmenen heikointa saavat mediaanituotoksi 11 % ja 20 heikointa 6 %. Kaikkien listojen kaikkien havaintojen mediaanituotto on 13 %. Tuottoero 10 eniten ja 10 vähiten pisteitä saaneilla oli näin ollen keskimäärin 45 %-yksikköä, ja 20 eniten ja 20 vähiten pisteitä saaneilla 25 %-yksikköä. Kun 10 eniten pisteitä saaneen heikoimpia tuottoja kaikilla aikajaksoilla, heikoin osaketuotto seuraavien 12 kk aikana oli -14 % (sijoitusyhtiö Norvestia, lista ). Tuolloin vuonna 2000 kaikkien pörssiyhtiöiden mediaanituotto oli myös negatiivinen, -5 %. Heikoin Balance Consulting /17

11 tuotto 10 vähiten pisteitä saaneilla oli jokaisella aikajaksolla -35 % tai heikompi. Negatiiviset havainnot listan kärkipäässä kuitenkin osoittavat, että sijoittaja ei voi sokeasti luottaa systemaattiseen listaan. Balancen Lista on ainoastaan salkunrakennuksen apuväline. Listadynamiikasta huolimatta listan toimivuus vaihtelee jonkin verran markkinaolosuhteista riippuen. Heikkojen osaketuottojen erottelukyky listan kärkipäästä on ollut verraten hyvä kaikilla aikajaksoilla. Sen sijaan korrelaatio oli lievästi negatiivinen ja listan kärkiyhtiöiden mediaanituotto vastasi kaikkien havaintojen mediaania vuonna 2003 (lista ). Tuolloin, vuonna 2003, pörssissä oli voimakas nousuvaihe käynnissä. Vastaavasti lista toimi parhaiten vuosina 2001 ja 2002, jolloin pörssin keskituotto samoin kuin yhtiöiden liikevaihdon kasvu ja oman pääoman tuotto olivat heikkoja. Toisin sanoen listausmenetelmä on toiminut (ja kehitetty siitä lähtökohdasta että toimisi) parhaiten silloin, kun pörssiyhtiöiden kasvu ja kannattavuus ovat olleet yleisesti normaalitasoa heikompia (liikevaihdon kasvu alle 5 %, oman pääoman tuotto alle 10 %) ja osakekurssit laskussa. Silloin, kun kurssit ovat nousseet voimakkaasti kautta linjan, lista ei ole tarjonnut sijoittajalle huomattavaa lisäarvoa. Balance Consulting /17

12 6. Listan ilmestyminen ja julkaisuperiaatteet Balancen Lista laaditaan neljästi vuodessa aina osavuosikatsauskauden jälkeen. Lisäksi tehdään kolme välipäivitystä, jolloin osa tunnusluvuista ja sen myötä yhtiöiden järjestys listalla päivitetään ennen varsinaisen osavuosikatsauskauden alkamista. Näin ollen lista päivittyy kaikkiaan 7 kertaa vuodessa noin 1,5-3 kuukauden välein. Lista kattaa pääsääntöisesti kaikki suomalaiset n pörssiyhtiötä mukaan lukien Suomessa noteerattavat Nordean ja TeliaSoneran. Listaan liittyy lyhyet tekstimuotoiset havainnot tulkinnan kannalta huomionarvoisista seikoista kyseisellä listalla sekä erillinen listakatsaus. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi listan laatijan/laatijoiden ei ole suositeltavaa käydä kauppaa listan osakkeilla laadinnan ja julkaisun välisenä aikana tai muutoin hyväksikäyttävän tietoa. Balancen Lista ei ole kuitenkaan sen luonteinen suosituslista, että listan voitaisiin katsoa vaikuttavan yhtiöiden kurssitasoon lyhyellä aikavälillä. Kauppalehden verkkopalvelussa käyttäjä voi tarkastella paitsi varsinaista Balancen Listaa, myös siihen liittyviä muita palveluja, kuten osa-alueiden (hinta, talous, tekninen osakeriski) arvosanoja yhtiöittäin, listan perusteella laadittuja mallisalkkuja sekä lukea listakohtaisia katsauksia. Maksullisissa palveluissa (Sijoittajapaketti, Tunnuslukuanalyysit) Balancen Listan tunnuslukuja on saatavilla laajemmin ja ne ovat siirrettävissä taulukkolaskentaan. Balance Consulting /17

13 7. Balancen Listan tausta Balancen Listan kehitystyön taustalla on muutamia keskeisiä avaintekijöitä. Erityisesti vuosina 2001 ja 2002 sijoittajat hävisivät huomattavia summia rahaa, kun lukuisat korkealle arvostetut yhtiöt menettivät arvostaan lyhyessä ajassa kymmeniä prosentteja ja samaan aikaan osinkotuotto oli vähäinen. Tätä edelsi vaihe, jossa kymmenettuhannet yksityissijoittajat olivat osallistuneet kymmenien teknologiayhtiöiden listautumisanteihin. Lista on kehitetty osaltaan apuvälineeksi vastaisuuden varalle, jotta sijoittaja voisi salkkua rakentaessaan välttyä vastaavanlaisilta katastrofeilta. Balancen Lista poikkeaa pankkiiriliikkeiden mallisalkuista ja muista osakelistauksista siten, että lista ei perustu analyytikon näkemykseen sijoituskohteen edullisuudesta. Sen sijaan Balancen Lista (= osakkeiden järjestys listalla) paljastaa ne olemassa oleviin tunnuslukuihin liittyneet tehottomuudet, joita hyväksikäyttämällä sijoittaja olisi viime vuosien aikana kyennyt saamaan systemaattisia ylituottoja eri markkinaolosuhteissa. Näin ollen Balancen Lista täydentää ja tukee luontevalla tavalla muuta suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevaa osakeinformaatiota ja -tutkimusta. Balancen Listassa kiteytyy osaltaan Balance Consultingin jo 1980-luvvn lopulla alkaneen systemaattisen osakeseurannan tuotos sijoittajaa konkreettisesti hyödyttävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Lista auttaa sekä piensijoittajia että ammattilaisia haasteellisessa salkunrakennustyössä. Balancen Lista on kehitetty osaltaan Balance Consultingin normaalin operatiivisen työskentelyn puitteissa ja osaltaan Henri Elon listaa varten tekemien empiiristen tutkimusten pohjalta käyttäen tutkimusaineistona Balance Consultingin pörssiyhtiödataa aikaväliltä Palvelun rakentaminen online-ympäristöön on Kauppalehden tekniikan ja tuotannon käsialaa. Lopuksi on huomattava, että mikäli hinnanmuodostus osakemarkkinoilla muuttuisi jollakin aikavälillä aikaisempaa tehokkaammaksi (listan laatimisperusteiden näkökulmasta), osaketuotot listan kärki- ja häntäpään yhtiöiden välillä olisivat omiaan tasoittumaan. Huom! Kauppalehti ja Balance Consulting eivät ota vastuuta tässä palvelussa esitetyn informaation perusteella tehdyistä sijoituspäätöksistä tai muista toimenpiteistä. Listan pohjatiedot on koottu luetettavina pitämistämme lähteistä, mutta se ei takaa listan informaation virheettömyyttä. Osakkeen arvon tai yhtiön tuloksen historiallinen kehitys ei ole tae samansuuntaisesta arvon tai tuloksen kehittymisestä tulevaisuudessa. Balance Consulting /17

14 Liite 1: Tunnuslukujen tulkintaohjeet mittausalueittain Huom. Tulosluvut on oikaistu kertaluonteisista tuotto- ja kulueristä. 1. Arvotustaso (peruspaino 57,8 %) Arvotustaso tarkoittaa osakkeen edullisuutta suhteessa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Arvostustasoa mitataan neljällä eri tunnusluvulla. Näitä ovat: 1.1. Tulostuotto = osakekohtainen tulos viim. 12 kk / osakekurssi x 100 (peruspaino 23,0 %, pisteytys: suuri pieni) Tulostuotto kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on tehnyt viimeisten 12 kuukauden aikana osakekohtaista tulosta (verojen jälkeen) verrattuna tarkasteluhetken osakekurssiin. Mitä korkeampi tulostuotto on, sitä enemmän yritys on pystynyt tuottamaan voittoa pörssiarvoonsa nähden. Korkea tulostuotto viittaa paitsi osakkeen edullisuuteen, myös siihen että sijoittajat eivät näe yhtiöllä samanlaisia mahdollisuuksia tulevaan tuloskasvuun kuin matalan tulostuoton yhtiöillä. Tulostuotto eli E/P on P/E-luvun käänteisluku ja se ilmoitetaan prosentteina Osinkotuotto = osakekohtainen osinko viim. 12 kk / osakekurssi x 100 (peruspaino 12,6 %, pisteytys: suuri pieni) Osinkotuotto kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on jakanut osakekohtaista osinkoa viimeksi päättyneeltä tilikaudelta verrattuna tarkasteluhetken osakekurssiin. Mitä korkeampi osinkotuotto on, sitä enemmän sijoittaja on saanut käteisosinkoa sijoituksensa arvoon nähden. Korkea osinkotuotto viittaa paitsi osakkeen edullisuuteen, myös siihen että kyseessä on yleensä matalan kasvun yhtiö, joka jakaa voittonsa pääosin osinkoina uusinvestointien sijasta. Osinkona käytetään vuositasoista osinkoa tai osinkoehdotusta jos tiedossa. Osinkotuotto ilmoitetaan prosentteina Toteutunut / vaadittu tuloskasvu = Keskiarvo viim. 6 kk osakekohtaisen tuloksen vuosikasvusta ja 3 kk takaisesta vastaavasta kasvusta / käänteisen arvonmäärityksen mukainen tuloskasvuvaatimus 3 tulevalle tilikaudelle keskimäärin (peruspaino 12,6 %, pisteytys: suuri pieni) Toteutunut per vaadittu tuloskasvu kuvaa toteutuneen lähimenneisyyden tuloksen kasvun ja osakekurssiin ladattujen lähivuosien tuloskasvuodotusten välistä suhdetta. Jos luku on yli 1, tällöin toteutunut prosentuaalinen tuloskasvu on ollut voimakkaampaa kuin vaadittu kasvu; jos luku on alle 1, tällöin vaadittu tuloskasvu on korkeampi kuin toteutunut. Balance Consulting /17

15 Laskennassa käytetään stabiliteetin varmistamiseksi logaritmisoituja arvoja. Vaadittu tuloskasvu (BVC ratio) perustuu tuoreimpaan yhtiöstä tehtyyn Balance Value Control -analyysiin P/B-luku = osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma (peruspaino 9,6 %, pisteytys: pieni suuri) P/B-luku (Price / Book value) kuvaa sitä, kuinka moninkertainen yhtiön markkina-arvo on omaan pääomaan eli tasesubstanssiin nähden. Mitä korkeampi P/B-luku, sitä suurempi osuus osakkeen arvosta perustuu tulevaisuuden tulosodotuksiin. P/B-lukuun vaikuttaa jonkin verran tehdyt yrityskaupat, joilla on taipumus nostaa tasesubstanssia verrattuna orgaanisesti kasvaneeseen yritykseen. P/B-luku on yleensä korkea yhtiöillä, jotka kykenevät korkeaan oman pääoman tuottoon ja matala yhtiöillä, joilla oman pääoman tuotto jää keskimääräistä matalammaksi. 2. Taloudellinen suorituskyky (peruspaino 25,0 %) Taloudellinen suorituskyky tarkoittaa tässä yhtiön toteutunutta liiketaloudellista kehitystä kannattavuuden, kasvun ja vakavaraisuuden kannalta. Taloudellista suorituskykyä mitataan neljällä eri tunnusluvulla. Näitä ovat: 2.1. Oman pääoman tuotto = osakekohtainen tulos viim. 12 kk / osakekohtainen oma pääoma keskimäärin viim. 12 kk x 100 (peruspaino 8,7 %, pisteytys: suuri pieni) Oman pääoman tuotto kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on kyennyt tuottamaan voittoa (verojen jälkeen) viimeisten 12 kuukauden aikana taseen mukaiseen omaan pääomaan (varat miinus velat) nähden. Oman pääoman tuottoon vaikuttaa jonkin verran tehdyt yrityskaupat ja arvotuskäytännöt. Jos tase on arvostettu pääosin käypään arvoon hankintamenon sijasta, oma pääoma on yleensä suurempi ja oman pääoman tuotto pienempi kuin jos tase olisi arvostettu hankintamenoon. Oman pääoman tuotto on toimialojen välillä vertailukelpoisempi kannattavuusmittari kuin esim. liiketulosmarginaali. Oman pääoman tuotto ilmoitetaan prosentteina Liiketulosprosentin variaatiokerroin = liiketulosprosentin 12 kk lomittaisten jaksojen keskihajonta viimeisten 3-4 vuoden ajalta / liiketulosprosentin keskiarvo vastaavilta jaksoilta x 100 (peruspaino 6,7 %, pisteytys: pieni suuri) Liiketulosprosentin variaatiokerroin kuvaa liiketulosprosentin suhteellista vaihtelua viimeisten 3 vuoden aikana. Mitä vähäisempää vaihtelu on ollut, sitä vakaampana yhtiö on kyennyt säilyttämään katemarginaalinsa. Liiketulosprosentin variaatiokerroin ilmoitetaan prosentteina. Balance Consulting /17

16 2.3. Liikevaihdon kasvu: viimeisten 6 kk liikevaihdon annualisoitu kasvuprosentti kolmen (tai jos ei dataa riittävästi, kahden) vuoden takaisesta (peruspaino 4,8 %, pisteytys: suuri pieni) Liikevaihdon kasvu kuvaa sitä, kuinka paljon yhtiö on kyennyt kasvamaan viime vuosien aikana. Kasvu voi olla aikaansaatu yrityskaupoin, orgaanisesti tai niiden yhdistelmänä. Liikevaihdon kasvu annualisoidaan eli muunnetaan vuosikasvua vastaavaksi ja ilmoitetaan prosentteina Nettovelkaantumisaste = (korolliset velat miinus likvidit rahavarat) / oma pääoma x 100 (peruspaino 4,8 %, pisteytys: pieni suuri) Nettovelkaantumisaste eli gearing kuvaa korollisten nettovelkojen suhdetta taseen omaan pääomaan. Jos luku on alle 100, sitä voidaan pitää yleisesti ottaen hyvänä. Tällöin yli puolet rahoituspohjasta muodostuu omasta pääomasta. Nettovelkaantumisaste ilmoitetaan prosentteina. 3. Osakeriski (peruspaino 17,2 %) Osakeriski tarkoittaa osakesijoitukseen liittyvää riskiä toteutuneen kurssivaihtelun ja osakkeen vaihtuvuuden kannalta. Osakeriskiä mitataan kolmella eri tunnusluvulla. Näitä ovat: 3.1. Osaketuoton variaatiokerroin = kurssimuutoksen 6 kk jaksojen keskihajonta viimeisten 3-4 vuoden ajalta / vastaavien kurssimuutosten keskiarvo x 100 (peruspaino 5,8 %, pisteytys: pieni suuri) Osaketuoton variaatiokerroin kuvaa tässä pidemmän aikavälin kurssimuutosten suhteellista vaihtelua. Mitä vähäisempää vaihtelu on ollut, sitä vakaammin osakekurssi ja samalla sijoituksen arvo on kehittynyt. Kurssimuutoksen variaatiokerroin lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla ja ilmoitetaan prosentteina Osakkeen likviditeetti: lasketaan viimeisten 12 kuukauden (tai sitä lyhyemmältä) ajalta keskimääräisen spredin ja osakevaihdon vilkkauden yhteisvaikutuksen perusteella järjestyslukujen summana (peruspaino 3,8 %, pisteytys: pieni suuri) Osakkeen likviditeetti kuvaa sitä, kuinka helppoa osakkeella on tehdä kauppaa päivän hintaan. Mitä isompi spredi (myynti- ja ostotarjouksen välinen suhteellinen erotus) on ja mitä vähemmän osakkeella käydään kauppaa, sitä korkeammaksi osakkeen likviditeettiriski muodostuu. Balance Consulting /17

17 Osakkeen likviditeetti lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla ja ilmoitetaan järjestyslukujen summana Sharpen-luku = kurssimuutos viimeisten 12 kuukauden aikana / osakkeen päivätuottojen keskihajonta vastaavalta jaksolta (peruspaino 3,8 %, pisteytys: suuri pieni) Sharpen-luku on nobelisti William Sharpen kehittämä riskikorjattu tuottomittari. Mitä korkeamman arvon luku saa, sitä enemmän kurssi on noussut viimeisten 12 kuukauden (tai sitä lyhempänä) aikana suhteessa päivittäiseen kurssivaihteluun. Sharpen-luku lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla Volatiliteetti = päivätuottojen keskihajonta viimeisten 12 kuukauden aikana (peruspaino 3,8 %, pisteytys: pieni suuri) Volatiliteetti kuvaa päivittäisen kurssiheilunnan voimakkuutta. Mitä vähäisempää heilunta on ollut, sitä vakaammin osakekurssi on kehittynyt lyhyellä aikavälillä. Volatiliteetti lasketaan vaihdetuimman osakesarjan tiedoilla ja ilmoitetaan prosentteina. Balance Consulting /17

18 Liite 2: Listan toimivuus Seuraavassa on tarkasteltu Balancen Listan toimivuutta perustamisestaan lähtien 23. lis- tapäivitykseen saakka eli aikavälillä Tarkastelu on toteutettu siten, että jokaisen listapäivityksen jälkeen yhtiöt on jaettu 65 par- haiten sijoittuneeseen ja loppuihin eli n. 65 heikoiten sijoittuneeseen yhtiöön. Tämän jäl- keen on seurattu kummankinn joukon osakekurssin kehittymistä seuraavaan listapäivityk- seen saakka ja laskettu kummastakin joukosta kurssimuutoksen mediaanit. Kuvaajassa on esitetty TOP 65 -joukon kurssimuutoksen kehitys (sininen käyrä) ja LAST 65 -joukon vastaavaa kehitys (punainen). Lisäksi on esitetty molempien joukkojen kaikkien jaksojen mediaanien keskiarvo, joka TOP 65 -joukossa (vihreä) on 0,1 % ja LAST 65 - joukossa (lila) -1,9 %. Lisäksi on huomattava, että tarkastelussa ei ole otettu huomioon osinkoja, jotka ovat tyypil- lisesti Balancen Listan kärkipuoliskon yhtiöillä selvästi parempia kuin häntäpuoliskolla. Tämän vuoksi varsinkin kevätkauden kurssimuutokset TOP 65 -joukolla eivät kerro kokoo totuutta keskimääräisestä osaketuotosta. Kuten kuvaavasta on havaittavissa, Balancen Lista on toiminut erinomaisesti ajanjaksollaa Keskimääräiset kurssimuutokset listan kärkipuoliskon yhtiöillä eri aikoina (mediaanienn keskiarvo) ovat lyöneet vastaavat tuotott listan häntäpuoliskon yhtiöillä keskimäärin 2,0 %-yksiköllä 1,7 kk listasyklillä (eli n. 15 %-yksikön tuottoero vuositasolla). Balance Consulting /177

19 BALANCE CONSULTING YRITYSTUOTTEET Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehitys ja tila Balance Analyysi Balance Arvo Balance Tutkimus Balance Value Control VERTAILUTUOTTEET Yritysjoukon keskinäinen vertailu Balance Benchmarking Balance Ranking Balance Intelligence Balance Poiminta TOIMIALATUOTTEET Toimialan kehitys Balance Tilasto Balance Katsaus Balance Consulting on puolueeton tilinpäätösinformaation analysointiin ja vertailuun erikoistunut tutkimus- ja tietopalveluyksikkö, joka on osa Kauppalehti Oy:tä. Kauppalehti Oy Yrityspalvelut /Balance Consulting Eteläesplanadi 20, Helsinki PL Helsinki Puhelin Faksi Y-tunnus Y

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Tilinpäätösanalyysi piensijoittajalle Yhtiön arvonmääritys Yritysrahoitus piensijoittajalle Johdannaiset Vaihtoehtoiset sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Kvantitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvantitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Osakkeen arvonmääritysprosessi: 1. Ymmärrä yrityksen liiketoiminta ja tulonmuodostus Makrotalousanalyysi yhdessä toimiala-analyysin kanssa antaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month NOKIA OYJ 213 706 2 033 ELISA OYJ 206 461-856 FORTUM OYJ 124 909 3 845 UPM-KYMMENE OYJ 85 780-11 SAMPO OYJ 83 849 335 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 1 NESTE OYJ 68 916 602 OUTOKUMPU OYJ 67 664

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tunnuslukujen perusteet

Tunnuslukujen perusteet Tunnuslukujen perusteet Tervetuloa webinaariin! Webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle miten tunnuslukuja käytetään ja lasketaan. Tämän esityksen aikana opit käyttämään seuraavia tunnuslukuja: P/E, PEG,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.9.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 212 548-1 158 ELISA OYJ 205 299-1 162 FORTUM OYJ 128 674 3 765 UPM-KYMMENE OYJ 86 157 377 SAMPO OYJ 83 953 104 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 0 OUTOKUMPU OYJ 71 191 3

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

KURSSIKYSELYAINEISTO: HUOM! Aineiston tilastoyksikkömäärä 11 on kovin pieni oikean tilastotieteen tekemiseen, mutta Harjoitteluun se kelpaa kyllä!

KURSSIKYSELYAINEISTO: HUOM! Aineiston tilastoyksikkömäärä 11 on kovin pieni oikean tilastotieteen tekemiseen, mutta Harjoitteluun se kelpaa kyllä! VAASAN YLIOPISTO/KESÄYLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia A KURSSIKYSELYAINEISTO: HUOM! Aineiston tilastoyksikkömäärä 11 on kovin pieni oikean tilastotieteen tekemiseen, mutta Harjoitteluun

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot