Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise"

Transkriptio

1 Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise EU Return Fund Euroopan Paluurahasto

2 2011 International Organization for Migration Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu Euroopan Paluurahaston ja Maahanmuuttoviraston rahoituksen avulla. Tekijä on yksin vastuussa sisällöstä eivätkä esitetyt näkemykset välttämättä edusta Euroopan Komission kantaa. This report is produced by the office of the International Organization for Migration in Finland under the project Developing Assisted Voluntary Return in Finland, and funded by the European Return Fund and the Finnish Immigration Service. The publisher is alone responsible for the contents. The information does not necessarily represent the view of the European Commission (EC). Kannen kuva / Picture on the Cover: 1997 Giuseppe Diffidenti International Organization for Migration. Kotiutettuja angolalaisia sotilaita palaamassa IOM:n avustuksella. Moni sotilaista on alaikäisiä. Demobilized Angolan soldiers arrive home with assistance from IOM. Many of these soldiers are under age.

3 Suomi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 6 Kartoituksen tavoitteet, kohderyhmät sekä metodit 1.1 Maatiedot Suomen somalidiaspora 7 2. Kartoituksen tulokset 8 Suomen somalidiasporan käyttämät tietolähteet 2.1 Johdanto Median ymmärrys 8 Televisio Radio Päivälehdet 2.3 Yleisimmät tietolähteet Viestimien käyttöaste 10 Televisio Radio Päivälehdet Internet 2.5 Yhteenveto ja suositukset Palveluiden käyttö 13 Kulkuneuvot Puhelimet Paikallispalvelut 3.1 Yhteenveto ja suositukset Suosituimmat tietolähteet Paras viestintämuoto Yhteenveto ja suositukset 16

4 Suomi 2 5. Yhteisöt ja muut organisaatiot Demografia 18 Sukupuolijakauma Ikä Suomessa vietetty aika 7. Somalidiasporan maantieteellinen jakauma Yhteenveto ja suositukset Haasteet Lähteet 22 Liitteet Kuviot Kuvio 1: Suosituin kieli Kuvio 2: Yleisimmät tietolähteet Kuvio 3: Viestimien käyttöaste Kuvio 4: Televisiokanavat kielten mukaan Kuvio 5: Internetin käyttöaste Kuvio 6: Internetin saatavuus Kuvio 7: Kulkuneuvot Kuvio 8: Puhelut Kuvio 9: Paikallispalvelut Kuvio 10: Suosituimmat paikat julkaisuja varten Kuvio 11: Paras tietomuoto Taulukot Taulukko 1: Ikä Taulukko 2: Suomessa vietetty aika Taulukko 3: Somalien määrä Suomen suurimmissa kaupungeissa

5 English 3 List of contents 1. Introduction 24 Aim of the mapping exercise, target group and methodology 1.1 Country profile The Somali diaspora in Finland Mapping exercise outcomes 26 information channels of the Somali diaspora in Finland 2.1 Introduction Media comprehension 26 Television Radio Newspapers 2.3 Most common sources of information Frequency of media consultation 28 Television Radio Newspapers Internet 2.5 Conclusions and recommendations Use of services 31 Means of Transport Telephone Local services 3.1 Conclusions and recommendations Preferred source of information Best format for information Conclusions and recommendations 34

6 Suomi 4 5. Community groups and other 35 organizations 6. Demographic information 36 Gender Age Length of stay in Finland 7. Geographical distribution of the Somali 37 community 8. Conclusions and recommendations Constraints References 40 Annexes List of figures Figure 1: Preferred language Figure 2: Common source of information Figure 3: Media consultation frequency Figure 4: indicated television channels, breakdown by language with total number of given channels Figure 5: Use of the Internet Figure 6: Internet access Figure 7: Means of transport Figure 8: Phone Call Figure 9: Local Services Figure 10: Preferred locations for publicity Figure 11: Best format for information List of tables Table 1: Age of respondents Table 2: Length of stay in Finland Table 3: Number of Somalis living in Finland

7 Suomeksi In Finnish Suomi 5

8 Suomi 6 1. Johdanto Kartoituksen tavoitteet, kohderyhmät sekä metodit Oheinen kohderyhmäkartoitus on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tekemä. Raportissa esitellään Suomen somaleiden median käyttöä koskevan tutkimuksen tulokset. Tutkimus on Viimeinen kolmesta kohderyhmäkartoituksesta, jotka tuotetaan kolmivuotisen Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan paluurahasto sekä Maahanmuuttovirasto. Suomessa on aiemmin tehty vain vähän tutkimusta maassa olevien eri kansalaisuuksien viestimien sekä paikallispalveluiden käyttöön liittyen. Aiemmat tutkimukset ovat pääasiallisesti kohdentuneet maahanmuuttajiin yleisellä tasolla, ilman että tutkimuksessa olisi huomioitu eri kansalaisuuksia ja niiden välisiä eroja. Tämän kaltaiset, siirtolaisten ja heidän viestimien käyttöä koskevat kartoitukset voidaan kuitenkin katsoa olevan ongelmallisia, koska siirtolaiset muodostavat hyvin heterogeenisen joukon yksilöitä, joilla on taustat eri kulttuureissa. Heidän elämäntilanteensa sekä preferenssit viestimien käyttöön liittyen saattavat poiketa toisistaan huomattavasti. Vaikkakin joitain yleisiä median käyttöön liittyviä trendejä on voitu identifioida, 1 voi yleispäteviä käyttötottumuksia olla vaikea löytää. Diaspora-spesifien tutkimusten tekeminen onkin tärkeää, mikäli halutaan saavuttaa tarkempia tietoja median käyttötottumuksista, ja jotta tiettyjen vähemmistöryhmien kanssa pystyttäisiin kommunikoimaan paremmin. Helsingissä toimivan IOM:n alueellisen toimiston suorittamien kartoitusten yhteisenä tavoitteena on identifioida tietolähteet, joita potentiaaliset yhteistyökumppanit sekä IOM:n toimintojen edunsaajat käyttävät. Kohderyhmäkartoituksen pohjaksi valittiin IOM Lontoon aiemmin tekemä tutkimussuunnitelma. Tutkimusten kohderyhmään kuuluvat IOM:n toiminnan mahdolliset yhteistyökumppanit ja edunsaajat, mm. Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa - hankkeeseen liittyen. Tutkimukset tähtäävät kartoittamaan paikkakunnat, joissa kartoitusten kohteiksi valitut diasporat ovat edustettuina. Tutkimusten päätavoite on auttaa IOM:ia parantamaan Suomessa toimiville siirtolaisjärjestöille suunnattua viestintää. Parannuksia pyritään aikaansaamaan luomalla pohja yhteisöjen välillä käytävälle dialogille, mutta myös eri yhteisöille suunnattujen artikkelien, ilmoitusten ja esitelmien kautta. Tämä kohderyhmäkartoitus tehtiin pääkaupunkiseudulla joulukuu 2010 helmikuu 2011 välisenä aikana. Tutkimuksen teki somalitaustainen IOM:n konsultti Jama Hussein. Kuten aikaisemmissakin kohderyhmäkartoituksissa, myös tämän tutkimuksen materiaali kerättiin monivalinta- sekä avoimia kysymyksiä sisältävien kyselylomakkeiden sekä haastatteluiden ja keskustelutilaisuuksien avulla. Kyselylomake, joka oli käännetty somalian kielelle, oli jaettu kahteen osioon: Ensimmäinen osa pyrki kartoittamaan Suomessa asuvien somalien käyttämiä medioita, sekä muita tiedonlähteitä, kuten vapaaehtoisjärjestöjä ja uskonnollisia keskuksia, joita diasporan edustajat käyttävät saadakseen tietoa. Tässä osiossa kerättiin tietoa myös somaliyhteisöjen maantieteellisistä sijainneista ja kooista. Kyselylomakkeen toisessa osiossa kartoitettiin vastaajien ikää, sukupuolta ja heidän Suomessa viettämäänsä aikaa. Tutkimuksen aikana jaettiin yhteensä 200 kyselylomaketta, joista suurin osa täytettiin paikan päällä henkilökohtaisten tapaamisten aikana. Tämän lisäksi IOM:n konsultti järjesti tiedotuskokouksen Helsingin vastaanottokeskuksessa kerätäkseen tietoa pääkaupunkiseudulla asuvilta somalialaisilta turvapaikanhakijoilta. Tilaisuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 11 turvapaikanhakijaa. Kyselylomakkeita jaettiin myös valituille yhdyshenkilöille sähköpostitse. Myös paikallista radiota, Radio Warsania, käytettiin levittämään tietoa kohderyhmäkartoituksesta pääkaupunkiseudun somaliyhteisöille. Tämän lisäksi konsultti haastatteli useita somaliyhdistysten edustajia. Kaiken kaikkiaan 82 täytettyä lomaketta palautettiin takaisin, vastausprosentin ollessa 41%. Tutkimusaineiston keräämistä hidasti kuitenkin se, että moni vastaaja ei täyttänyt lomaketta huolellisesti, koska he uskoivat tutkimuksen olevan Suomen valtion poliittisesti motivoima. 1 Ks. Maasilta M; Simola, A; af Heurlin, H Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä. Tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto 2008.

9 Suomi Maatiedot Somalian Tasavalta sijaitsee Afrikan sarvessa, ja sen naapurivaltioita ovat Etiopia, Kenia ja Djibouti. Somalialla on noin 3025 kilometriä pitkä rantaviiva Intian valtameren ja Adeninlahden rannalla, rantaviivan ollessa Afrikan maiden pisin. 2 Maailmanpankin vuoden 2009 arvion mukaan Somalian väkiluku on , joista noin 2 miljoonaa asuu pohjoisessa Somalimaassa. 3 Maailmanpankin toisen arvion mukaan somalialaista asuu oman maansa ulkopuolella. 4 Noin 60% Somalian väestöstä on paimentolaisia tai puolipaimentolaisia ja noin 25% paikallaan asuvia maanviljelijöitä. Loput väestöstä, noin 15 20%, asuu kaupungeissa. 5 Arviolta 85% Somalian väestöstä on etniseltä taustaltaan somaleja, ja loput 15% bantuja, arabeja tai muita ei-somalitaustaisia henkilöitä. 6 Maan virallinen kieli on somali, mutta myös arabiaa, englantia ja italiaa käytetään jonkin verran. Käytännössä katsoen koko väestö on islaminuskoinen. Somalia on ollut vuosisatojen ajan eri kilpailevien valtioiden taistelukenttä luvun loppupuolella Somalia jaettiin Italian, Ranskan ja Iso-Britannian välillä. Maan pohjoinen osa, brittiläinen Somalimaa, itsenäistyi Iso-Britanniasta vasta 26. kesäkuuta Myös maan eteläinen osa, Italian Somalimaa, itsenäistyi Italiasta 1. heinäkuuta Pian itsenäistymisen jälkeen pohjoisen sekä etelän alueet yhdistyivät ja muodostivat yhtenäisen Somalian Tasavallan. Kahdeksastoista toukokuuta 1990 Somalian pohjoinen alue julistautui itsenäiseksi Somalimaan Tasavallaksi, mutta se ei kuitenkaan ole tähän mennessä saanut kansainvälistä tunnustusta Suomen somalidiaspora Somalitaustaisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita alkoi saapua Suomeen 1990-luvulla suuremmissa määrin kun Siad Barren hallinto kaatui ja syöksi maan sekasortoon. Heinäkuussa 1990 yli 50 somalia saapui Suomeen päivittäin Moskovasta saapuvalla junalla. Heinäkuussa 1990 yli 50 Somalialaista saapui junalla Moskovasta Suomeen päivittäin. Vuoden loppuun mennessä 1441 somalia oli hakenut turvapaikkaa Suomesta. 9 Tilastokeskuksen vuoden 2009 tilastojen mukaan Suomessa asuu somaliaa äidinkielenään puhuvaa henkilöä. 10 Tähän lukuun sisältyvät myös ne, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden. Somalialaiset ovat jo kauan ollut yksi suurimmista turvapaikkaa hakevista ryhmistä Suomessa. Maahanmuuttovirasto arvioi, että vuonna 2009 noin 1180 somalia haki turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2010 somalialaisten turvapaikanhakijoiden lukumäärä väheni huomattavasti kahteen edellisvuoteen verrattuna, luvun ollessa vain India-Africa Connected: Somalia. 3 Maailmanpankki, Somalia. The U.S. Department of State, Background note: Somalia. bgn/2863.htm. Luettu Maaimanpankki, Migration and remittances Factbook Luettu The U.S. Department of State,Background note: Somalia. Luettu Central Intelligence Agency The World Factbook, Somalia. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html. Luettu The U.S. Department of State, Background note: Somalia Ibid. 9 Leitzinger, Antero (toim) Mansikkamaan vartijat. Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä toim., Maahanmuuttovirasto 2010 s Tilastokeskus. Luettu Maahanmuuttovirasto, Turvapaikanhakijat FFA32ADA53}; ja Turvapaikanhakijat Luettu

10 Suomi 8 2. Kartoituksen tulokset Suomen somalidiasporan käyttämät tietolähteet 2.1 Johdanto Tämän raportin ensimmäisessä osiossa esitellään Suomessa asuvien somalien eniten käyttämät tietolähteet. Kyselykaavakkeen ensimmäisen osion kysymykset oli jaettu kolmeen kategoriaan: viestimet, muut tietolähteet sekä yhteisöjen jakama tieto. Suomen somaliyhteisöiltä kerätyt tiedot on yhdistetty tutkimukseen osallistuneiden yhdyshenkilöiden antamien yhteystietojen kanssa, jotka muodostavat tärkeän työkalun IOM:lle tulevia yhteydenottoja varten. 2.2 Median ymmärrys Haastateltavilta kysyttiin millä kielellä he parhaiten pystyivät ymmärtämään päivälehtiä sekä radio- että television-ohjelmia. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että he mieluiten seurasivat mediaa somalinkielellä. Somalinkielen jälkeen seuraavaksi suosituimmat kielet olivat suomi ja englanti. Kuitenkin suurin osa nuorista, erityisesti henkilöt, jotka ovat opiskelleet Suomessa, seuraavat mediaa mieluiten suomenkielellä. Jotkin vastaajista ilmoittivat seuraavansa myös muunkielisiä medioita, kuten italiaksi tai venäjäksi tuotettua sisältöä. On kuitenkin hyvä huomioida, että vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon vastatessaan useimpiin kysymyksiin. Tästä johtuen vastausten määrä ei aina vastaa vastanneiden henkilöiden määrää, 82:ta. Televisio Kuten Kuviossa 1 näkyy, 40 vastaajaa 82:sta (49%) ilmoitti katsovansa televisiota somalinkielellä. Suomen somalit seuraavat useita eri satelliittikanavia kuten Universal TV, HCT TV ja Somali channel TV, joita lähetetään Somaliasta ja Iso-Britanniasta. Kuviossa myös näkyy, että 21 vastaajaa (26%) ymmärtää television-ohjelmia suomenkielellä ja 15 vastaajaa (18%) englanninkielellä. Myös 8 vastaajaa (1%) ilmoitti ymmärtävänsä arabiankielisiä televisio-ohjelmia sekä yksi sanoi ymmärtävänsä ruotsinkielisiä ohjelmia. Vastaajat eivät ilmoittaneet muita kieliä tässä osiossa. Radio Vastaajilta kerätty tieto viittaa siihen, että suurin osa somaliyhteisön jäsenistä Suomessa kuuntelee BBC:n uutisia somalinkielellä, kuten Kuviossa 1 näkyy. 82 vastanneesta 41 (50%) kuuntelee somalinkielisiä radio-ohjelmia, kun taas 13 vastannutta (16%) kuuntelee radiota englanniksi. Myös 13 vastannutta ilmoitti kuuntelevansa suomenkielistä radiota, mutta vain yksi ilmoitti kuuntelevansa ruotsinkielisiä ohjelmia.

11 Suomi Yleisyys Somalia Arabia Suomi Englanti Ruotsi Muut kielet Päivälehdet Radio TV Kuvio 1: Suosituin kieli Päivälehdet Päivälehdet ovat yleisesti ottaen suositumpia tiedonsaantikanavia kuin televisio tai radio. 82 vastanneesta 72 (88%) mainitsi lukevansa sanomalehtiä mieluiten somalinkielellä. Kaikkein suosituimmat somalinkieliset päivälehdet olivat Warsan Times, Jamhuuriya, Somaliland Times ja Hargeisa Star. Vastaavasti 37 ilmoitti lukevansa suomenkielisiä päivälehtiä, joista suosituimmat olivat Metro, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti ja Aamulehti. Englanninkielisiä päivälehtiä luki 25 henkilöä. Arabiankielisiä lehtiä, kuten Al Hram ja Al Wadan, mainitsi 15 vastaajaa. Vain 3 henkilöä kertoi ymmärtävänsä sanomalehtiä ruotsinkielellä tai muilla kielillä.

12 Suomi Yleisimmät tietolähteet Tutkimuksessa kysyttiin millä tavoin henkilöt yleensä saivat tietoa. Kuvio 2 havainnollistaa tutkimukseen osallistuneiden somalien yleisimmin käytetyt tietolähteet. TV (19%) Internet (19%) Radio (15%) Kuulopuhe (14%) Somalian/arabiankieliset lehtiset (11%) Päivälehdet (11%) Suomen/ruotsinkieliset lehtiset (7%) Muut (5%) Kuvio 2: Yleisimmät tietolähteet Kuten Kuviossa 2 näkyy, televisio ja internet ovat suosituimmat tietolähteet somalien keskuudessa. 19% vastanneista ilmoitti, että he saavat tietoa television ja/tai internetin välityksellä. Toisella sijalla oli radio (15%) ja kolmannella sijalla kuulopuhe (14%). Somalin/ arabiankieliset lehtiset olivat hieman suositumpia (11%) kuin suomen/ruotsinkieliset lehtiset (7%). Vain 5% mainitsi saavansa tietoa muiden tietolähteiden välityksellä. 2.4 Viestimien käyttöaste Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin kuinka usein he käyttivät eri viestimiä. Valtaosa vastanneista sanoi käyttävänsä erityyppisiä medioita päivittäin tai usein. Vain yksi henkilö kertoi, ettei koskaan katso televisiota tai kuuntele radiota. Puolestaan kolme vastaajaa ilmoitti, ettei lue päivälehtiä koskaan Päivittäin Usein Ei kovin usein Ei koskaan TV Päivälehdet Radio Kuvio 3: Viestimien käyttöaste

13 Televisio Suomi 11 Televisio osoittautui tärkeäksi tiedonlähteeksi vastanneille, joista melkein puolet (40 henkilöä) ilmoitti katsovansa televisiota päivittäin. Erityisesti kaksi somalinkielistä kanavaa, Universal TV ja Somali channel TV, keräävät paljon katsojia vastanneiden keskuudessa. Molemmat kanavat lähetetään Iso-Britanniasta, ja niiden vastaanottamiseen käytetään digitaalista satelliittia. Seuraavaksi suosituimpia olivat suomalaiset kanavat, kuten MTV3 ja YLE, jotka saivat 25 vastausta. Suomalaiset televisiokanavat ovat erityisesti suosittuja Suomessa opiskelleiden somalinuorten keskuudessa. Lisäksi 21 vastaajaa ilmoitti katsovansa englanninkielistä BBC:tä ja arabiankielistä Al Jazeeraa. Vain muutama seuraa islamilaisia kanavia kuten Somali Channel, TV Universal ja Watch Islam. Tällä hetkellä Suomessa ei tuoteta ainuttakaan somalinkielistä televisiokanavaa. Alla oleva Kuvio 4 ryhmittää eniten katsotut kanavat kielten mukaan. On hyvä huomioida, että vastanneet pystyivät ilmoittamaan useamman kuin yhden kanavan vastauksissaan, ja siten kuvion kielijakaumat määräytyvät vastausten mukaan. Nämä vastaukset ovat yhteneväisiä Kuviossa 1 esitettyjen tietojen mukaan. Tämä viittaa siihen, että kanavat ovat saatavilla vastaajien suosimilla kielillä. 5% 25% 43% Somaliankieliset TV-kanavat Suomenkieliset TV-kanavat Englanninkieliset TV-kanavat Arabiankieliset TV-kanavat 27% Kuvio 4: Televisiokanavat kielten mukaan Radio Kuviossa 3 esitettyjen vastausten perusteella myös radio on tärkeä tiedonlähde Suomen somaleille. BBC Somali ja VOA (Voice of America, kanava, joka lähettää uutisia sekä muita ohjelmia somalinkielellä) ovat suosituimpia radiokanavia, joita yli kolmannes vastanneista kuuntelee. Myös 17 henkilöä (21%) mainitsi kuuntelevansa Helsingistä lähetettyä somalinkielistä Radio Warsan kanavaa. Päivälehdet Suomessa ei tällä hetkellä julkaista ainoatakaan somalinkielistä lehteä. Valtaosa lehtiä lukevista vastaajista (47 henkilöä) sanoi lukevansa seuraavia internetissä olevia somalinkielisiä lehtiä: Hargeisa Star, Jamuuriya, Warsan Times, Somaliland Times, Hiiraan, Hadhwanaag ja Somali Press. Suomalaiset päivälehdet näyttävät myös olevan suhteellisen suosittuja, joka viittaa vastanneiden hyvään suomenkielentaitoon sekä onnistuneeseen sopeutumiseen Suomen yhteiskuntaan. Kaiken kaikkiaan 36 mainitsi lukevansa suomalaisia sanomalehtiä, muun muassa Metroa, Helsingin Sanomia, Iltalehteä ja Aamulehteä. Vain muutama ilmoitti lukevansa lehtiä arabian, venäjän tai italiankielellä. Internet Kohderyhmäkartoituksessa saatujen vastausten mukaan internet osoittautui kaikkein suosituimmaksi tietolähteeksi. Suurin osa vastanneista sanoi saavansa tietoa intenetin kautta, ja vain muutama ilmoitti, ettei heillä lainkaan ole mahdollisuutta käyttää internettiä. Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös kuinka usein he käyttävät internetiä. Kokonaisuudessaan 72% vastanneista ilmoitti käyttävänsä internetiä vähintään kerran kuukaudessa. Kuviossa 5 näkyy, että 80% internetin käyttäjistä käyttää internetiä joka päivä, ja 19% käyttää sitä ainakin kerran viikossa tai useammin. Vain 2% käyttää internetiä kuukausittain tai vähemmän kuin kerran viikossa. Internetin suosio tietolähteenä näkyy myös Kuviossa 2.

14 Suomi Yleisyys Joka päivä (80%) Vähintään kerran viikossa (19%) Vähintään kerran kuukaudessa (2%) Kuvio 5: Internetin käyttöaste Kuten Kuvio 6 osoittaa, 65% vastanneista käyttää internetiä kotoa käsin, 15% internetkahviloissa, 18% kirjastoissa ja vain 2% käyttää sitä muissa paikoissa, kuten vastaanottokeskuksissa, työpaikoilla tai puhelimen välityksellä. On tärkeä kuitenkin huomioida, että kahteen edelliseen afganistanilaisten ja irakilaisten kohderyhmäkartoituksiin verrattuna, tähän tutkimukseen osallistui enemmän pysyvästi suomessa asuvia somaleja kuin turvapaikanhakijoita, millä saattaa olla vaikutusta kyseiseen tulokseen. Kotona (65%) Kirjastoissa (18%) Internetkahvilassa(15%) Muualla (2%) Kuvio 6: Internetin saatavuus 2.5 Yhteenveto ja suositukset IOM:n tulisi julkaista tietoa ensisijaisesti somalin, suomen ja englannin kielillä, kun halutaan tavoittaa somaliyhteisöjen edustajaa. Kyselylomakkeen tulokset osoittavat, että Suomen somaliyhteisöllä on yksi itsenäinen somalinkielinen radiokanava (Radio Warsan) pääkaupunkiseudulla. Warsan radio lähettää ohjelmaa kaksi kertaa viikossa. Paikallisena diaspora-mediana sitä voidaan pitää suhteellisen suosittuna koska 21% vastanneista kertoi saavansa tietoa sen välityksellä. IOM:n tulisikin harkita tämän kanavan käyttöä jakaessaan tietoa Suomen somaliyhteisöille. IOM on jo aikaisemmin hyötynyt yhteistyöstä Radio Warsanin kanssa, mutta voisi nyt tutkia yhteistyön jatkumista edelleen. IOM:n tulisi harkita tiedon levittämistä diasporan suosimien televisiokanavien välityksellä. Mahdollisia kanavia ovat muun muassa TV Universal ja Somali Channel. Näiden kanavien kansainvälisestä luonteesta johtuen tiedottamisen kustannus-hyöty suhde voi kuitenkin olla alhainen, jonka vuoksi television käyttämistä tiedotukseen täytyy harkita tarkkaan. IOM:n tulisi myös harkita tiedottamista seuraavissa suomenkielisissä sanomalehdissä: Metro, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Ilta-Lehti. Nämä lehdet ovat suosittuja diasporan edustajien keskuudessa. IOM:n tulisi harkita tiedon levittämistä erityisesti seuraavilla somalinkielisillä internet-sivustoilla: dayniile.com, hiiraan.com, oodweyenews.com, togaherer.com ja jamhuuriya.info. Jamhuuriya.info on vaihtoehdoista suosituin. Näitä internet-sivustoja ylläpidetään Somaliasta,Ruotsista, Norjasta ja Iso-Britanniasta käsin.

15 Suomi Palveluiden käyttö Kulkuneuvot Kyselylomakkeessa kysyttiin myös mitä kulkuneuvoja somaliyhteisöjen edustajat käyttivät eniten. Kuviossa 7 näkyy, että 42% vastanneista käyttää linja-autoja, 21% junia, 17% metroa, ja 8% raitiovaunua. Kyselyn mukaan vain 6% käyttää muita kulkuneuvoja, kuten omaa autoa tai polkupyörää Bussi (42%) Juna (21%) Metro (17%) Raitiovaunu (8%) Muut (6%) Kuvio 7: Kulkuneuvot Puhelimet Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on olemassa useita suosittuja vaihtoehtoja soitettaessa ulkomaille. Alla olevassa kuviossa näkyy, että 33% vastanneista käyttää mieluiten lankaliittymää ja kansainvälistä puhelinkorttia ulkomaanpuheluihin. Lisäksi 27% vastanneista käytti omaa matkapuhelintaan ja 22% käytti matkapuhelinta kansainvälisen kortin avulla soittaessaan ulkomaille. Pelkkää lankaliittymää käyttää ainoastaan 10% vastanneista. Muut vaihtoehto viittaa internetin välityksellä tai puhelinkioskien kautta tehtyihin kansainvälisiin puheluihin. Tulokset ovat eriteltyinä Kuviossa 8.

16 Suomi Vastaajien lukumäärä Lankaliittymä + kortti (33%) Matkapuhelin (27%) Matkapuhelin + kortti (22%) Lankaliittymä (10%) Muut (4%) Kuvio 8: Puhelut Paikallispalvelut Sosiaalipalvelut (34%) Kirjasto (17%) Työvoimatoimisto (15%) Terveyspalvelut (11%) Yhteisön toimitilat (7%) Maahanmuuttajapalvelut (5%) Aikuiskoulutus (3%) Vastaanottokeskus (2%) Vapaa-ajan keskus (1%) Asunnonvälitys (1%) Ei käytä palveluja (3%) Kuvio 9: Paikallispalvelut Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös mitä paikallispalveluja he käyttivät. Yllä oleva kuvio havainnollistaa, että 34% vastanneista käyttää sosiaalipalveluja, 17% kirjastoja, 15% työvoimapalveluja, 11% terveyspalveluja, 7% eri yhteisöjen keskuksia, 5% maahanmuuttajapalveluja ja 2% vastaanottokeskusten palveluja. Vain 1% käytti asunnonvälityksiä tai vapaa-ajankeskuksia ja 3% kertoi, ettei käytä mitään palveluita. Kuten aiemmin raportissa viitattiin, voi vastanneiden asema selittää vastaanottokeskusten palvelujen käytön pienehkön osuuden. 3.1 Yhteenveto ja suositukset IOM:n tulisi harkita tiedottamista paikallisilla linja-auto/juna-asemilla, koska suuri osa vastanneista käyttää kyseisiä kulkuvälineitä (47 ja vastaavasti 23 henkilöä 82:sta). IOM:n tulisi tutkia mahdollisuutta laittaa somalin- sekä suomenkielisiä ilmoituksia matkapuhelimissa ja lankaliittymissä käytettyihin puhelinkortteihin. IOM:n tiedotustoimet tulisi keskittää paikkoihin, joita Suomessa asuvat somalit käyttävät paljon: sosiaalipalvelupisteet, kirjastot, työvoimakeskukset, terveyspalveluja tarjoavat keskukset ja maahanmuuttajapalvelupisteet.

17 Suomi Suosituimmat tietolähteet Tämän kohderyhmäkartoituksen tarkoituksena oli myös saada selville mistä Suomen somalit hankkivat mieluiten tietoa, ja missä muodossa tietoa toivotaan vastaanotettavan. Alla oleva kuvio havainnollistaa vastaukset. Kirjastot (41%) Ravintolat (19%) Rahanvaihtopisteet (9%) Bussi/juna-asemat (7%) Marketit (6%) Postitoimistot (6%) Muut paikat(12%) Kuvio 10: Suosituimmat paikat julkaisuja varten Kuvion 10 mukaan valtaosa vastanneista piti kirjastoja (41%) ja ravintoloita (19%) parhaina tiedonhankintapaikkoina. Näiden jälkeen tärkeimpiä tietonhankintapaikkoja olivat muut paikat (12%). viitaten lähinnä islamilaisiin keskuksiin ja somalinkielisiin internet-sivustoihin. Näiden lisäksi 9% vastanneista kertoi saavansa tietoa rahanvaihtoliikkeistä ja 7% vastanneista linja-auto/ juna-asemilta. Myös 6% mainitsi marketit ja postitoimistot.

18 Suomi Paras viestintämuoto Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin missä muodossa he mieluiten vastaanottivat tietoa. Kuviosta 11 ilmenee, että 45% vastanneista pitää painettuja esitteitä ja tekstikäännöksiä parhaimpina viestintämuotoina, kun taas 29% valitsi äänitteet ja audiovisuaaliset tuotannot. Loput 26% vastanneista ilmoitti suosivansa käännettyjä AV-tuotantoja. Lehtiset (45%) Äänitteet (29%) Video (26%) Kuvio 11: Paras tietomuoto 4.2 Yhteenveto ja suositukset IOM:n tulisi harkita tiedottamista paikallisissa kirjastoissa, ravintoloissa, moskeijoissa ja islamilaisissa kulttuurikeskuksissa,. Vastaajat käyttävät näitä paikkoja usein sekä myös ehdottivat niitä mahdollisiksi tiedonlevityspaikoiksi. Tietoa Suomen somaliyhteisöille tulisi levittää ensisijaisesti painetussa muodossa, mutta myös AVtuotantoja ei saa jättää huomiotta, koska ne olivat lähes yhtä suosittuja kuin painettu materiaali.

19 Suomi Yhteisöt ja muut organisaatiot Suomen somaliyhteisöillä on suhteellisen hyvin vakiintuneet verkostot. Somaliyhdistysten ja -organisaatioiden määrä on lisääntynyt nopeasti 1990-luvulta lähtien. Monet somalit ovat kokeneet koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksien saannin vaikeaksi, minkä vuoksi somaliyhdistysten ja organisaatioiden kysyntä on kasvanut. Yhdistykset ja organisaatiot alkoivat tarjota peruspalveluja ja jakaa tietoa paikallisille somaliyhteisöille. Yhdistykset alkoivat myös saa tukea julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioilta. Suuri osa näistä somaliyhdistyksistä perustettiin edistämään Suomessa asuvien somalien elämänlaatua koulutuksen avulla. Kuitenkin, samoin kuin kahdessa aiemmassa kohderyhmäkartoituksessa tuli ilmi, myös tämän kohderyhmäkartoituksen tutkimustulokset osoittavat, että somaliorganisaatioiden ja yhdistysten palveluja käyttävät pääasiassa Suomessa pysyvästi asuvat diasporan edustajat. Vaikka myös turvapaikanhakijat voivat käyttää näiden organisaatioiden ja yhteisöjen palveluja, he harvemmin osallistuvat niiden toimintaan. Vaihtoehtoisesti, moni vastanneista kertoi,ottavansa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon, sosiaalipalvelutoimistoihin ja terveyspalveluja tarjoaviin keskuksiin jos he tarvitsivat apua, neuvoa tai tukea. Vaikka somaliyhdistysten kysyntä on ollut kasvussa, vain pieni vastaajaryhmä sanoi saavansa tietoa somaliyhdistyksiltä. Vaikka monet somalit kokevat sopeutuneensa Suomen yhteiskuntaan, on useilla heistä myös kontakteja kotimaahan ja toivoo voivansa palata sinne takaisin, tai muutoin auttaa Somalian kehityksessä. Tämän tutkimuksen aikana koottiin lista somaliyhdistyksistä ja -organisaatioista sekä yhdyshenkilöistä. Alla on lista somalien eniten suosimista yhdistyksistä: Somaliliitto (http://somaliliitto.fi) on monien pienempien somaliyhdistysten katto-organisaatio. Somaliliitto jakaa tietoa sekä työskentelee läheisessä yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa edistääkseen Suomen somalien asiaa. Useat Helsingissä asuvista vastaajasta kertoi tuntevansa tämän organisaation. Kanava (http://kanavasom.com) edustaa Suomessa asuvia somalinuoria. Kanava järjestää seminaareja jotka käsittelee haasteita joita jotkin diasporan edustajista joutuvat kohtaamaan, kuten kielellisiin ja kulttuurillisiin eroihin, työttömyyteen ja syrjintään, liittyen. He myös tarjoavat neuvonta- ja tukihenkilötoimintaa sekä vapaa-ajantoimintaa. Suomen Somalia -verkosto koostuu noin 30 paikallisyhdistyksestä, ja perustettiin vahvistamaan Suomen Somalia-yhteistyötä. Jotkin verkoston jäsenyhdistyksistä työskentelevät paikallisesti Suomessa sekä kehitysyhteistyöprojektien parissa Somaliassa. Suomen Somalia verkosto on hyvin tunnettu organisaatio tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskuudessa. Tämä organisaatio kouluttaa jäseniään yhdistysten toiminnan tukemiseksi. Suomen islamilainen yhdyskunta perustettiin Helsingissä vuonna Se on monikulttuurinen uskonnollinen organisaatio, joka toimii aktiivisesti. Se on myös kunnioitettu Suomessa asuvan muslimien keskuudessa. Yhdyskunnan tarjoamiin palveluihin kuuluu rukoustilojen järjestäminen, moskeijat, islamin perusopetus, seremoniat ja riitatilanteiden sovittelu. Erityisesti Suomen somalit käyttävät yhdyskunnan tarjoamia palveluja. Islamic Rahma Centre in Finland on somalien suosima moskeija. On hyvä huomioida, että tämän moskeijan ympärillä on useita kauppoja ja ravintoloita, joita monet somalit käyttävät. Helsinki Islam Keskus on Helsingissä sijaitseva islamilainen yhdyskunta. Se tarjoaa monia uskonnollisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintaa. Somalit ovat tämän keskuksen tärkein käyttäjäryhmä. Maahanmuuttajan kulttuuri- ja taideyhdistys (MKTY) sijaitsee Vantaalla. MKTY on aktiivisesti toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on kohentaa somalien elämää tarjoamalla koulutusta, seminaareja sekä muuta ohjelmaa. Tämä yhdistys on useimmiten tunnettu Vantaalla asuville somaleille.

20 Suomi Demografia Kyselylomakkeen toinen osio oli suunniteltu perustietojen keräämistä varten. Tässä toisessa osiossa kartoitettiin vastaajien ikää, sukupuolta ja heidän Suomessa viettämäänsä aikaa. Sukupuolijakauma 73% vastaajista oli miehiä, 17% oli naisia ja 10% ei vastannut kysymykseen. Ikä Taulukko 1 havainnollistaa vastaajien prosentuaalisen ikäjakauman. Vastanneista 23 (kaiken kaikkiaan 28%) oli vuotiaita, ja 24% oli vuotiaita. Kolmanneksi suurin vastaajaryhmä olivat vuotiaat (18%). Melkein 15% vastanneista oli vuotiaita, ja vain 2% oli Kukaan vastanneista ei ollut yli 65-vuotias. 5% ei vastannut kysymykseen lainkaan. Vastanneet olivat siten suhteellisen nuoria, 70% ollessa vuotiaita. Ikä Vastanneiden määrä % Alaikäinen 6 7% % % % % % 65 tai yli 0% Ei vastausta 4 5% Yhteensä % Taulukko 1: Ikä Suomessa vietetty aika Taulukossa 2 näkyy vastaajien Suomessa vietetyn ajan pituus. Suurin osa vastanneista oli asunut Suomessa jo kauemman aikaa: noin 34% oli ollut Suomessa yli 10 vuotta ja 20% 5-10 vuotta. Toisaalta 20% vastanneista oli ollut Suomessa vasta alle vuoden. Näiden jälkeen tulivat henkilöt, jotka olivat olleet Suomessa 1-3 vuotta (15%) ja 3-6 vuotta (6%). Viisi henkilöä ei vastannut kysymykseen. Suomessa vietetty aika Vastaajien lukumäärä % 12 kuukautta tai vähemmän 16 20% 1-3 vuotta 12 15% 3-5 vuotta 5 6% 5-10 vuotta 16 20% Yli 10 vuotta 28 34% Ei vastausta 5 6% Yhteensä 82 Taulukko 2: Suomessa vietetty aika

Suomen afganistanilaiset Afghans in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise

Suomen afganistanilaiset Afghans in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise Suomen afganistanilaiset Afghans in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Suomi 1 Suomi 2 English 3 Suomi 4 Suomi 5 Suomi 6 1. Johdanto Kartoituksen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

EU Return Fund Euroopan Paluurahasto

EU Return Fund Euroopan Paluurahasto EU Return Fund Euroopan Paluurahasto 2011 International Organization for Migration. Suomi 1 Suomi 2 English 3 List of contents 1. Introduction 25 Aim of the mapping exercise, target group and methodology

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Reading times of magazines

Reading times of magazines Sektorin nimi 1 Reading times of magazines NRS Finland 2012 Sektorin nimi 2 Reading times of magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen SEMINAARI ILMASTONMUUTOKSEN KANSALLISESTA SOPEUTUMISSTRATEGIASTA 10.4 2014 Sirkku Juhola Sisältö Ilmastonmuutoksen vaikutusten määritelmiä

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2011

Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2011 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä

Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä Viestintä ja koulutus pohjoinen-etelä kuntayhteistyön välineinä: Tukevat osallistujia ja ohjelmaa kehittävät ohjelmaa vuorovaikutuksen avulla Koulutus Kuntaliiton

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals I s s u e M a n a g e m e n t T o o l 1 ECAS -tili ja uuden käyttäjän lisääminen alustalle Henkilökohtainen ECAS -tili hankitaan jo hankeen hakuvaiheessa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015 Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä Lokakuu 2015 Tiivistelmä (1/2) Iso hanke, kuten Kansi- ja areenahanke, luo merkittäviä työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot