Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise"

Transkriptio

1 Suomen somalialaiset Somali nationals in Finland IOM:n kohderyhmäkartoitus IOM Mapping Exercise EU Return Fund Euroopan Paluurahasto

2 2011 International Organization for Migration Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu Euroopan Paluurahaston ja Maahanmuuttoviraston rahoituksen avulla. Tekijä on yksin vastuussa sisällöstä eivätkä esitetyt näkemykset välttämättä edusta Euroopan Komission kantaa. This report is produced by the office of the International Organization for Migration in Finland under the project Developing Assisted Voluntary Return in Finland, and funded by the European Return Fund and the Finnish Immigration Service. The publisher is alone responsible for the contents. The information does not necessarily represent the view of the European Commission (EC). Kannen kuva / Picture on the Cover: 1997 Giuseppe Diffidenti International Organization for Migration. Kotiutettuja angolalaisia sotilaita palaamassa IOM:n avustuksella. Moni sotilaista on alaikäisiä. Demobilized Angolan soldiers arrive home with assistance from IOM. Many of these soldiers are under age.

3 Suomi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 6 Kartoituksen tavoitteet, kohderyhmät sekä metodit 1.1 Maatiedot Suomen somalidiaspora 7 2. Kartoituksen tulokset 8 Suomen somalidiasporan käyttämät tietolähteet 2.1 Johdanto Median ymmärrys 8 Televisio Radio Päivälehdet 2.3 Yleisimmät tietolähteet Viestimien käyttöaste 10 Televisio Radio Päivälehdet Internet 2.5 Yhteenveto ja suositukset Palveluiden käyttö 13 Kulkuneuvot Puhelimet Paikallispalvelut 3.1 Yhteenveto ja suositukset Suosituimmat tietolähteet Paras viestintämuoto Yhteenveto ja suositukset 16

4 Suomi 2 5. Yhteisöt ja muut organisaatiot Demografia 18 Sukupuolijakauma Ikä Suomessa vietetty aika 7. Somalidiasporan maantieteellinen jakauma Yhteenveto ja suositukset Haasteet Lähteet 22 Liitteet Kuviot Kuvio 1: Suosituin kieli Kuvio 2: Yleisimmät tietolähteet Kuvio 3: Viestimien käyttöaste Kuvio 4: Televisiokanavat kielten mukaan Kuvio 5: Internetin käyttöaste Kuvio 6: Internetin saatavuus Kuvio 7: Kulkuneuvot Kuvio 8: Puhelut Kuvio 9: Paikallispalvelut Kuvio 10: Suosituimmat paikat julkaisuja varten Kuvio 11: Paras tietomuoto Taulukot Taulukko 1: Ikä Taulukko 2: Suomessa vietetty aika Taulukko 3: Somalien määrä Suomen suurimmissa kaupungeissa

5 English 3 List of contents 1. Introduction 24 Aim of the mapping exercise, target group and methodology 1.1 Country profile The Somali diaspora in Finland Mapping exercise outcomes 26 information channels of the Somali diaspora in Finland 2.1 Introduction Media comprehension 26 Television Radio Newspapers 2.3 Most common sources of information Frequency of media consultation 28 Television Radio Newspapers Internet 2.5 Conclusions and recommendations Use of services 31 Means of Transport Telephone Local services 3.1 Conclusions and recommendations Preferred source of information Best format for information Conclusions and recommendations 34

6 Suomi 4 5. Community groups and other 35 organizations 6. Demographic information 36 Gender Age Length of stay in Finland 7. Geographical distribution of the Somali 37 community 8. Conclusions and recommendations Constraints References 40 Annexes List of figures Figure 1: Preferred language Figure 2: Common source of information Figure 3: Media consultation frequency Figure 4: indicated television channels, breakdown by language with total number of given channels Figure 5: Use of the Internet Figure 6: Internet access Figure 7: Means of transport Figure 8: Phone Call Figure 9: Local Services Figure 10: Preferred locations for publicity Figure 11: Best format for information List of tables Table 1: Age of respondents Table 2: Length of stay in Finland Table 3: Number of Somalis living in Finland

7 Suomeksi In Finnish Suomi 5

8 Suomi 6 1. Johdanto Kartoituksen tavoitteet, kohderyhmät sekä metodit Oheinen kohderyhmäkartoitus on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tekemä. Raportissa esitellään Suomen somaleiden median käyttöä koskevan tutkimuksen tulokset. Tutkimus on Viimeinen kolmesta kohderyhmäkartoituksesta, jotka tuotetaan kolmivuotisen Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan paluurahasto sekä Maahanmuuttovirasto. Suomessa on aiemmin tehty vain vähän tutkimusta maassa olevien eri kansalaisuuksien viestimien sekä paikallispalveluiden käyttöön liittyen. Aiemmat tutkimukset ovat pääasiallisesti kohdentuneet maahanmuuttajiin yleisellä tasolla, ilman että tutkimuksessa olisi huomioitu eri kansalaisuuksia ja niiden välisiä eroja. Tämän kaltaiset, siirtolaisten ja heidän viestimien käyttöä koskevat kartoitukset voidaan kuitenkin katsoa olevan ongelmallisia, koska siirtolaiset muodostavat hyvin heterogeenisen joukon yksilöitä, joilla on taustat eri kulttuureissa. Heidän elämäntilanteensa sekä preferenssit viestimien käyttöön liittyen saattavat poiketa toisistaan huomattavasti. Vaikkakin joitain yleisiä median käyttöön liittyviä trendejä on voitu identifioida, 1 voi yleispäteviä käyttötottumuksia olla vaikea löytää. Diaspora-spesifien tutkimusten tekeminen onkin tärkeää, mikäli halutaan saavuttaa tarkempia tietoja median käyttötottumuksista, ja jotta tiettyjen vähemmistöryhmien kanssa pystyttäisiin kommunikoimaan paremmin. Helsingissä toimivan IOM:n alueellisen toimiston suorittamien kartoitusten yhteisenä tavoitteena on identifioida tietolähteet, joita potentiaaliset yhteistyökumppanit sekä IOM:n toimintojen edunsaajat käyttävät. Kohderyhmäkartoituksen pohjaksi valittiin IOM Lontoon aiemmin tekemä tutkimussuunnitelma. Tutkimusten kohderyhmään kuuluvat IOM:n toiminnan mahdolliset yhteistyökumppanit ja edunsaajat, mm. Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa - hankkeeseen liittyen. Tutkimukset tähtäävät kartoittamaan paikkakunnat, joissa kartoitusten kohteiksi valitut diasporat ovat edustettuina. Tutkimusten päätavoite on auttaa IOM:ia parantamaan Suomessa toimiville siirtolaisjärjestöille suunnattua viestintää. Parannuksia pyritään aikaansaamaan luomalla pohja yhteisöjen välillä käytävälle dialogille, mutta myös eri yhteisöille suunnattujen artikkelien, ilmoitusten ja esitelmien kautta. Tämä kohderyhmäkartoitus tehtiin pääkaupunkiseudulla joulukuu 2010 helmikuu 2011 välisenä aikana. Tutkimuksen teki somalitaustainen IOM:n konsultti Jama Hussein. Kuten aikaisemmissakin kohderyhmäkartoituksissa, myös tämän tutkimuksen materiaali kerättiin monivalinta- sekä avoimia kysymyksiä sisältävien kyselylomakkeiden sekä haastatteluiden ja keskustelutilaisuuksien avulla. Kyselylomake, joka oli käännetty somalian kielelle, oli jaettu kahteen osioon: Ensimmäinen osa pyrki kartoittamaan Suomessa asuvien somalien käyttämiä medioita, sekä muita tiedonlähteitä, kuten vapaaehtoisjärjestöjä ja uskonnollisia keskuksia, joita diasporan edustajat käyttävät saadakseen tietoa. Tässä osiossa kerättiin tietoa myös somaliyhteisöjen maantieteellisistä sijainneista ja kooista. Kyselylomakkeen toisessa osiossa kartoitettiin vastaajien ikää, sukupuolta ja heidän Suomessa viettämäänsä aikaa. Tutkimuksen aikana jaettiin yhteensä 200 kyselylomaketta, joista suurin osa täytettiin paikan päällä henkilökohtaisten tapaamisten aikana. Tämän lisäksi IOM:n konsultti järjesti tiedotuskokouksen Helsingin vastaanottokeskuksessa kerätäkseen tietoa pääkaupunkiseudulla asuvilta somalialaisilta turvapaikanhakijoilta. Tilaisuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 11 turvapaikanhakijaa. Kyselylomakkeita jaettiin myös valituille yhdyshenkilöille sähköpostitse. Myös paikallista radiota, Radio Warsania, käytettiin levittämään tietoa kohderyhmäkartoituksesta pääkaupunkiseudun somaliyhteisöille. Tämän lisäksi konsultti haastatteli useita somaliyhdistysten edustajia. Kaiken kaikkiaan 82 täytettyä lomaketta palautettiin takaisin, vastausprosentin ollessa 41%. Tutkimusaineiston keräämistä hidasti kuitenkin se, että moni vastaaja ei täyttänyt lomaketta huolellisesti, koska he uskoivat tutkimuksen olevan Suomen valtion poliittisesti motivoima. 1 Ks. Maasilta M; Simola, A; af Heurlin, H Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä. Tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto 2008.

9 Suomi Maatiedot Somalian Tasavalta sijaitsee Afrikan sarvessa, ja sen naapurivaltioita ovat Etiopia, Kenia ja Djibouti. Somalialla on noin 3025 kilometriä pitkä rantaviiva Intian valtameren ja Adeninlahden rannalla, rantaviivan ollessa Afrikan maiden pisin. 2 Maailmanpankin vuoden 2009 arvion mukaan Somalian väkiluku on , joista noin 2 miljoonaa asuu pohjoisessa Somalimaassa. 3 Maailmanpankin toisen arvion mukaan somalialaista asuu oman maansa ulkopuolella. 4 Noin 60% Somalian väestöstä on paimentolaisia tai puolipaimentolaisia ja noin 25% paikallaan asuvia maanviljelijöitä. Loput väestöstä, noin 15 20%, asuu kaupungeissa. 5 Arviolta 85% Somalian väestöstä on etniseltä taustaltaan somaleja, ja loput 15% bantuja, arabeja tai muita ei-somalitaustaisia henkilöitä. 6 Maan virallinen kieli on somali, mutta myös arabiaa, englantia ja italiaa käytetään jonkin verran. Käytännössä katsoen koko väestö on islaminuskoinen. Somalia on ollut vuosisatojen ajan eri kilpailevien valtioiden taistelukenttä luvun loppupuolella Somalia jaettiin Italian, Ranskan ja Iso-Britannian välillä. Maan pohjoinen osa, brittiläinen Somalimaa, itsenäistyi Iso-Britanniasta vasta 26. kesäkuuta Myös maan eteläinen osa, Italian Somalimaa, itsenäistyi Italiasta 1. heinäkuuta Pian itsenäistymisen jälkeen pohjoisen sekä etelän alueet yhdistyivät ja muodostivat yhtenäisen Somalian Tasavallan. Kahdeksastoista toukokuuta 1990 Somalian pohjoinen alue julistautui itsenäiseksi Somalimaan Tasavallaksi, mutta se ei kuitenkaan ole tähän mennessä saanut kansainvälistä tunnustusta Suomen somalidiaspora Somalitaustaisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita alkoi saapua Suomeen 1990-luvulla suuremmissa määrin kun Siad Barren hallinto kaatui ja syöksi maan sekasortoon. Heinäkuussa 1990 yli 50 somalia saapui Suomeen päivittäin Moskovasta saapuvalla junalla. Heinäkuussa 1990 yli 50 Somalialaista saapui junalla Moskovasta Suomeen päivittäin. Vuoden loppuun mennessä 1441 somalia oli hakenut turvapaikkaa Suomesta. 9 Tilastokeskuksen vuoden 2009 tilastojen mukaan Suomessa asuu somaliaa äidinkielenään puhuvaa henkilöä. 10 Tähän lukuun sisältyvät myös ne, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden. Somalialaiset ovat jo kauan ollut yksi suurimmista turvapaikkaa hakevista ryhmistä Suomessa. Maahanmuuttovirasto arvioi, että vuonna 2009 noin 1180 somalia haki turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2010 somalialaisten turvapaikanhakijoiden lukumäärä väheni huomattavasti kahteen edellisvuoteen verrattuna, luvun ollessa vain India-Africa Connected: Somalia. 3 Maailmanpankki, Somalia. The U.S. Department of State, Background note: Somalia. bgn/2863.htm. Luettu Maaimanpankki, Migration and remittances Factbook Luettu The U.S. Department of State,Background note: Somalia. Luettu Central Intelligence Agency The World Factbook, Somalia. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html. Luettu The U.S. Department of State, Background note: Somalia Ibid. 9 Leitzinger, Antero (toim) Mansikkamaan vartijat. Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä toim., Maahanmuuttovirasto 2010 s Tilastokeskus. Luettu Maahanmuuttovirasto, Turvapaikanhakijat FFA32ADA53}; ja Turvapaikanhakijat Luettu

10 Suomi 8 2. Kartoituksen tulokset Suomen somalidiasporan käyttämät tietolähteet 2.1 Johdanto Tämän raportin ensimmäisessä osiossa esitellään Suomessa asuvien somalien eniten käyttämät tietolähteet. Kyselykaavakkeen ensimmäisen osion kysymykset oli jaettu kolmeen kategoriaan: viestimet, muut tietolähteet sekä yhteisöjen jakama tieto. Suomen somaliyhteisöiltä kerätyt tiedot on yhdistetty tutkimukseen osallistuneiden yhdyshenkilöiden antamien yhteystietojen kanssa, jotka muodostavat tärkeän työkalun IOM:lle tulevia yhteydenottoja varten. 2.2 Median ymmärrys Haastateltavilta kysyttiin millä kielellä he parhaiten pystyivät ymmärtämään päivälehtiä sekä radio- että television-ohjelmia. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että he mieluiten seurasivat mediaa somalinkielellä. Somalinkielen jälkeen seuraavaksi suosituimmat kielet olivat suomi ja englanti. Kuitenkin suurin osa nuorista, erityisesti henkilöt, jotka ovat opiskelleet Suomessa, seuraavat mediaa mieluiten suomenkielellä. Jotkin vastaajista ilmoittivat seuraavansa myös muunkielisiä medioita, kuten italiaksi tai venäjäksi tuotettua sisältöä. On kuitenkin hyvä huomioida, että vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon vastatessaan useimpiin kysymyksiin. Tästä johtuen vastausten määrä ei aina vastaa vastanneiden henkilöiden määrää, 82:ta. Televisio Kuten Kuviossa 1 näkyy, 40 vastaajaa 82:sta (49%) ilmoitti katsovansa televisiota somalinkielellä. Suomen somalit seuraavat useita eri satelliittikanavia kuten Universal TV, HCT TV ja Somali channel TV, joita lähetetään Somaliasta ja Iso-Britanniasta. Kuviossa myös näkyy, että 21 vastaajaa (26%) ymmärtää television-ohjelmia suomenkielellä ja 15 vastaajaa (18%) englanninkielellä. Myös 8 vastaajaa (1%) ilmoitti ymmärtävänsä arabiankielisiä televisio-ohjelmia sekä yksi sanoi ymmärtävänsä ruotsinkielisiä ohjelmia. Vastaajat eivät ilmoittaneet muita kieliä tässä osiossa. Radio Vastaajilta kerätty tieto viittaa siihen, että suurin osa somaliyhteisön jäsenistä Suomessa kuuntelee BBC:n uutisia somalinkielellä, kuten Kuviossa 1 näkyy. 82 vastanneesta 41 (50%) kuuntelee somalinkielisiä radio-ohjelmia, kun taas 13 vastannutta (16%) kuuntelee radiota englanniksi. Myös 13 vastannutta ilmoitti kuuntelevansa suomenkielistä radiota, mutta vain yksi ilmoitti kuuntelevansa ruotsinkielisiä ohjelmia.

11 Suomi Yleisyys Somalia Arabia Suomi Englanti Ruotsi Muut kielet Päivälehdet Radio TV Kuvio 1: Suosituin kieli Päivälehdet Päivälehdet ovat yleisesti ottaen suositumpia tiedonsaantikanavia kuin televisio tai radio. 82 vastanneesta 72 (88%) mainitsi lukevansa sanomalehtiä mieluiten somalinkielellä. Kaikkein suosituimmat somalinkieliset päivälehdet olivat Warsan Times, Jamhuuriya, Somaliland Times ja Hargeisa Star. Vastaavasti 37 ilmoitti lukevansa suomenkielisiä päivälehtiä, joista suosituimmat olivat Metro, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti ja Aamulehti. Englanninkielisiä päivälehtiä luki 25 henkilöä. Arabiankielisiä lehtiä, kuten Al Hram ja Al Wadan, mainitsi 15 vastaajaa. Vain 3 henkilöä kertoi ymmärtävänsä sanomalehtiä ruotsinkielellä tai muilla kielillä.

12 Suomi Yleisimmät tietolähteet Tutkimuksessa kysyttiin millä tavoin henkilöt yleensä saivat tietoa. Kuvio 2 havainnollistaa tutkimukseen osallistuneiden somalien yleisimmin käytetyt tietolähteet. TV (19%) Internet (19%) Radio (15%) Kuulopuhe (14%) Somalian/arabiankieliset lehtiset (11%) Päivälehdet (11%) Suomen/ruotsinkieliset lehtiset (7%) Muut (5%) Kuvio 2: Yleisimmät tietolähteet Kuten Kuviossa 2 näkyy, televisio ja internet ovat suosituimmat tietolähteet somalien keskuudessa. 19% vastanneista ilmoitti, että he saavat tietoa television ja/tai internetin välityksellä. Toisella sijalla oli radio (15%) ja kolmannella sijalla kuulopuhe (14%). Somalin/ arabiankieliset lehtiset olivat hieman suositumpia (11%) kuin suomen/ruotsinkieliset lehtiset (7%). Vain 5% mainitsi saavansa tietoa muiden tietolähteiden välityksellä. 2.4 Viestimien käyttöaste Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin kuinka usein he käyttivät eri viestimiä. Valtaosa vastanneista sanoi käyttävänsä erityyppisiä medioita päivittäin tai usein. Vain yksi henkilö kertoi, ettei koskaan katso televisiota tai kuuntele radiota. Puolestaan kolme vastaajaa ilmoitti, ettei lue päivälehtiä koskaan Päivittäin Usein Ei kovin usein Ei koskaan TV Päivälehdet Radio Kuvio 3: Viestimien käyttöaste

13 Televisio Suomi 11 Televisio osoittautui tärkeäksi tiedonlähteeksi vastanneille, joista melkein puolet (40 henkilöä) ilmoitti katsovansa televisiota päivittäin. Erityisesti kaksi somalinkielistä kanavaa, Universal TV ja Somali channel TV, keräävät paljon katsojia vastanneiden keskuudessa. Molemmat kanavat lähetetään Iso-Britanniasta, ja niiden vastaanottamiseen käytetään digitaalista satelliittia. Seuraavaksi suosituimpia olivat suomalaiset kanavat, kuten MTV3 ja YLE, jotka saivat 25 vastausta. Suomalaiset televisiokanavat ovat erityisesti suosittuja Suomessa opiskelleiden somalinuorten keskuudessa. Lisäksi 21 vastaajaa ilmoitti katsovansa englanninkielistä BBC:tä ja arabiankielistä Al Jazeeraa. Vain muutama seuraa islamilaisia kanavia kuten Somali Channel, TV Universal ja Watch Islam. Tällä hetkellä Suomessa ei tuoteta ainuttakaan somalinkielistä televisiokanavaa. Alla oleva Kuvio 4 ryhmittää eniten katsotut kanavat kielten mukaan. On hyvä huomioida, että vastanneet pystyivät ilmoittamaan useamman kuin yhden kanavan vastauksissaan, ja siten kuvion kielijakaumat määräytyvät vastausten mukaan. Nämä vastaukset ovat yhteneväisiä Kuviossa 1 esitettyjen tietojen mukaan. Tämä viittaa siihen, että kanavat ovat saatavilla vastaajien suosimilla kielillä. 5% 25% 43% Somaliankieliset TV-kanavat Suomenkieliset TV-kanavat Englanninkieliset TV-kanavat Arabiankieliset TV-kanavat 27% Kuvio 4: Televisiokanavat kielten mukaan Radio Kuviossa 3 esitettyjen vastausten perusteella myös radio on tärkeä tiedonlähde Suomen somaleille. BBC Somali ja VOA (Voice of America, kanava, joka lähettää uutisia sekä muita ohjelmia somalinkielellä) ovat suosituimpia radiokanavia, joita yli kolmannes vastanneista kuuntelee. Myös 17 henkilöä (21%) mainitsi kuuntelevansa Helsingistä lähetettyä somalinkielistä Radio Warsan kanavaa. Päivälehdet Suomessa ei tällä hetkellä julkaista ainoatakaan somalinkielistä lehteä. Valtaosa lehtiä lukevista vastaajista (47 henkilöä) sanoi lukevansa seuraavia internetissä olevia somalinkielisiä lehtiä: Hargeisa Star, Jamuuriya, Warsan Times, Somaliland Times, Hiiraan, Hadhwanaag ja Somali Press. Suomalaiset päivälehdet näyttävät myös olevan suhteellisen suosittuja, joka viittaa vastanneiden hyvään suomenkielentaitoon sekä onnistuneeseen sopeutumiseen Suomen yhteiskuntaan. Kaiken kaikkiaan 36 mainitsi lukevansa suomalaisia sanomalehtiä, muun muassa Metroa, Helsingin Sanomia, Iltalehteä ja Aamulehteä. Vain muutama ilmoitti lukevansa lehtiä arabian, venäjän tai italiankielellä. Internet Kohderyhmäkartoituksessa saatujen vastausten mukaan internet osoittautui kaikkein suosituimmaksi tietolähteeksi. Suurin osa vastanneista sanoi saavansa tietoa intenetin kautta, ja vain muutama ilmoitti, ettei heillä lainkaan ole mahdollisuutta käyttää internettiä. Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös kuinka usein he käyttävät internetiä. Kokonaisuudessaan 72% vastanneista ilmoitti käyttävänsä internetiä vähintään kerran kuukaudessa. Kuviossa 5 näkyy, että 80% internetin käyttäjistä käyttää internetiä joka päivä, ja 19% käyttää sitä ainakin kerran viikossa tai useammin. Vain 2% käyttää internetiä kuukausittain tai vähemmän kuin kerran viikossa. Internetin suosio tietolähteenä näkyy myös Kuviossa 2.

14 Suomi Yleisyys Joka päivä (80%) Vähintään kerran viikossa (19%) Vähintään kerran kuukaudessa (2%) Kuvio 5: Internetin käyttöaste Kuten Kuvio 6 osoittaa, 65% vastanneista käyttää internetiä kotoa käsin, 15% internetkahviloissa, 18% kirjastoissa ja vain 2% käyttää sitä muissa paikoissa, kuten vastaanottokeskuksissa, työpaikoilla tai puhelimen välityksellä. On tärkeä kuitenkin huomioida, että kahteen edelliseen afganistanilaisten ja irakilaisten kohderyhmäkartoituksiin verrattuna, tähän tutkimukseen osallistui enemmän pysyvästi suomessa asuvia somaleja kuin turvapaikanhakijoita, millä saattaa olla vaikutusta kyseiseen tulokseen. Kotona (65%) Kirjastoissa (18%) Internetkahvilassa(15%) Muualla (2%) Kuvio 6: Internetin saatavuus 2.5 Yhteenveto ja suositukset IOM:n tulisi julkaista tietoa ensisijaisesti somalin, suomen ja englannin kielillä, kun halutaan tavoittaa somaliyhteisöjen edustajaa. Kyselylomakkeen tulokset osoittavat, että Suomen somaliyhteisöllä on yksi itsenäinen somalinkielinen radiokanava (Radio Warsan) pääkaupunkiseudulla. Warsan radio lähettää ohjelmaa kaksi kertaa viikossa. Paikallisena diaspora-mediana sitä voidaan pitää suhteellisen suosittuna koska 21% vastanneista kertoi saavansa tietoa sen välityksellä. IOM:n tulisikin harkita tämän kanavan käyttöä jakaessaan tietoa Suomen somaliyhteisöille. IOM on jo aikaisemmin hyötynyt yhteistyöstä Radio Warsanin kanssa, mutta voisi nyt tutkia yhteistyön jatkumista edelleen. IOM:n tulisi harkita tiedon levittämistä diasporan suosimien televisiokanavien välityksellä. Mahdollisia kanavia ovat muun muassa TV Universal ja Somali Channel. Näiden kanavien kansainvälisestä luonteesta johtuen tiedottamisen kustannus-hyöty suhde voi kuitenkin olla alhainen, jonka vuoksi television käyttämistä tiedotukseen täytyy harkita tarkkaan. IOM:n tulisi myös harkita tiedottamista seuraavissa suomenkielisissä sanomalehdissä: Metro, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Ilta-Lehti. Nämä lehdet ovat suosittuja diasporan edustajien keskuudessa. IOM:n tulisi harkita tiedon levittämistä erityisesti seuraavilla somalinkielisillä internet-sivustoilla: dayniile.com, hiiraan.com, oodweyenews.com, togaherer.com ja jamhuuriya.info. Jamhuuriya.info on vaihtoehdoista suosituin. Näitä internet-sivustoja ylläpidetään Somaliasta,Ruotsista, Norjasta ja Iso-Britanniasta käsin.

15 Suomi Palveluiden käyttö Kulkuneuvot Kyselylomakkeessa kysyttiin myös mitä kulkuneuvoja somaliyhteisöjen edustajat käyttivät eniten. Kuviossa 7 näkyy, että 42% vastanneista käyttää linja-autoja, 21% junia, 17% metroa, ja 8% raitiovaunua. Kyselyn mukaan vain 6% käyttää muita kulkuneuvoja, kuten omaa autoa tai polkupyörää Bussi (42%) Juna (21%) Metro (17%) Raitiovaunu (8%) Muut (6%) Kuvio 7: Kulkuneuvot Puhelimet Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on olemassa useita suosittuja vaihtoehtoja soitettaessa ulkomaille. Alla olevassa kuviossa näkyy, että 33% vastanneista käyttää mieluiten lankaliittymää ja kansainvälistä puhelinkorttia ulkomaanpuheluihin. Lisäksi 27% vastanneista käytti omaa matkapuhelintaan ja 22% käytti matkapuhelinta kansainvälisen kortin avulla soittaessaan ulkomaille. Pelkkää lankaliittymää käyttää ainoastaan 10% vastanneista. Muut vaihtoehto viittaa internetin välityksellä tai puhelinkioskien kautta tehtyihin kansainvälisiin puheluihin. Tulokset ovat eriteltyinä Kuviossa 8.

16 Suomi Vastaajien lukumäärä Lankaliittymä + kortti (33%) Matkapuhelin (27%) Matkapuhelin + kortti (22%) Lankaliittymä (10%) Muut (4%) Kuvio 8: Puhelut Paikallispalvelut Sosiaalipalvelut (34%) Kirjasto (17%) Työvoimatoimisto (15%) Terveyspalvelut (11%) Yhteisön toimitilat (7%) Maahanmuuttajapalvelut (5%) Aikuiskoulutus (3%) Vastaanottokeskus (2%) Vapaa-ajan keskus (1%) Asunnonvälitys (1%) Ei käytä palveluja (3%) Kuvio 9: Paikallispalvelut Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös mitä paikallispalveluja he käyttivät. Yllä oleva kuvio havainnollistaa, että 34% vastanneista käyttää sosiaalipalveluja, 17% kirjastoja, 15% työvoimapalveluja, 11% terveyspalveluja, 7% eri yhteisöjen keskuksia, 5% maahanmuuttajapalveluja ja 2% vastaanottokeskusten palveluja. Vain 1% käytti asunnonvälityksiä tai vapaa-ajankeskuksia ja 3% kertoi, ettei käytä mitään palveluita. Kuten aiemmin raportissa viitattiin, voi vastanneiden asema selittää vastaanottokeskusten palvelujen käytön pienehkön osuuden. 3.1 Yhteenveto ja suositukset IOM:n tulisi harkita tiedottamista paikallisilla linja-auto/juna-asemilla, koska suuri osa vastanneista käyttää kyseisiä kulkuvälineitä (47 ja vastaavasti 23 henkilöä 82:sta). IOM:n tulisi tutkia mahdollisuutta laittaa somalin- sekä suomenkielisiä ilmoituksia matkapuhelimissa ja lankaliittymissä käytettyihin puhelinkortteihin. IOM:n tiedotustoimet tulisi keskittää paikkoihin, joita Suomessa asuvat somalit käyttävät paljon: sosiaalipalvelupisteet, kirjastot, työvoimakeskukset, terveyspalveluja tarjoavat keskukset ja maahanmuuttajapalvelupisteet.

17 Suomi Suosituimmat tietolähteet Tämän kohderyhmäkartoituksen tarkoituksena oli myös saada selville mistä Suomen somalit hankkivat mieluiten tietoa, ja missä muodossa tietoa toivotaan vastaanotettavan. Alla oleva kuvio havainnollistaa vastaukset. Kirjastot (41%) Ravintolat (19%) Rahanvaihtopisteet (9%) Bussi/juna-asemat (7%) Marketit (6%) Postitoimistot (6%) Muut paikat(12%) Kuvio 10: Suosituimmat paikat julkaisuja varten Kuvion 10 mukaan valtaosa vastanneista piti kirjastoja (41%) ja ravintoloita (19%) parhaina tiedonhankintapaikkoina. Näiden jälkeen tärkeimpiä tietonhankintapaikkoja olivat muut paikat (12%). viitaten lähinnä islamilaisiin keskuksiin ja somalinkielisiin internet-sivustoihin. Näiden lisäksi 9% vastanneista kertoi saavansa tietoa rahanvaihtoliikkeistä ja 7% vastanneista linja-auto/ juna-asemilta. Myös 6% mainitsi marketit ja postitoimistot.

18 Suomi Paras viestintämuoto Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin missä muodossa he mieluiten vastaanottivat tietoa. Kuviosta 11 ilmenee, että 45% vastanneista pitää painettuja esitteitä ja tekstikäännöksiä parhaimpina viestintämuotoina, kun taas 29% valitsi äänitteet ja audiovisuaaliset tuotannot. Loput 26% vastanneista ilmoitti suosivansa käännettyjä AV-tuotantoja. Lehtiset (45%) Äänitteet (29%) Video (26%) Kuvio 11: Paras tietomuoto 4.2 Yhteenveto ja suositukset IOM:n tulisi harkita tiedottamista paikallisissa kirjastoissa, ravintoloissa, moskeijoissa ja islamilaisissa kulttuurikeskuksissa,. Vastaajat käyttävät näitä paikkoja usein sekä myös ehdottivat niitä mahdollisiksi tiedonlevityspaikoiksi. Tietoa Suomen somaliyhteisöille tulisi levittää ensisijaisesti painetussa muodossa, mutta myös AVtuotantoja ei saa jättää huomiotta, koska ne olivat lähes yhtä suosittuja kuin painettu materiaali.

19 Suomi Yhteisöt ja muut organisaatiot Suomen somaliyhteisöillä on suhteellisen hyvin vakiintuneet verkostot. Somaliyhdistysten ja -organisaatioiden määrä on lisääntynyt nopeasti 1990-luvulta lähtien. Monet somalit ovat kokeneet koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksien saannin vaikeaksi, minkä vuoksi somaliyhdistysten ja organisaatioiden kysyntä on kasvanut. Yhdistykset ja organisaatiot alkoivat tarjota peruspalveluja ja jakaa tietoa paikallisille somaliyhteisöille. Yhdistykset alkoivat myös saa tukea julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioilta. Suuri osa näistä somaliyhdistyksistä perustettiin edistämään Suomessa asuvien somalien elämänlaatua koulutuksen avulla. Kuitenkin, samoin kuin kahdessa aiemmassa kohderyhmäkartoituksessa tuli ilmi, myös tämän kohderyhmäkartoituksen tutkimustulokset osoittavat, että somaliorganisaatioiden ja yhdistysten palveluja käyttävät pääasiassa Suomessa pysyvästi asuvat diasporan edustajat. Vaikka myös turvapaikanhakijat voivat käyttää näiden organisaatioiden ja yhteisöjen palveluja, he harvemmin osallistuvat niiden toimintaan. Vaihtoehtoisesti, moni vastanneista kertoi,ottavansa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon, sosiaalipalvelutoimistoihin ja terveyspalveluja tarjoaviin keskuksiin jos he tarvitsivat apua, neuvoa tai tukea. Vaikka somaliyhdistysten kysyntä on ollut kasvussa, vain pieni vastaajaryhmä sanoi saavansa tietoa somaliyhdistyksiltä. Vaikka monet somalit kokevat sopeutuneensa Suomen yhteiskuntaan, on useilla heistä myös kontakteja kotimaahan ja toivoo voivansa palata sinne takaisin, tai muutoin auttaa Somalian kehityksessä. Tämän tutkimuksen aikana koottiin lista somaliyhdistyksistä ja -organisaatioista sekä yhdyshenkilöistä. Alla on lista somalien eniten suosimista yhdistyksistä: Somaliliitto (http://somaliliitto.fi) on monien pienempien somaliyhdistysten katto-organisaatio. Somaliliitto jakaa tietoa sekä työskentelee läheisessä yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa edistääkseen Suomen somalien asiaa. Useat Helsingissä asuvista vastaajasta kertoi tuntevansa tämän organisaation. Kanava (http://kanavasom.com) edustaa Suomessa asuvia somalinuoria. Kanava järjestää seminaareja jotka käsittelee haasteita joita jotkin diasporan edustajista joutuvat kohtaamaan, kuten kielellisiin ja kulttuurillisiin eroihin, työttömyyteen ja syrjintään, liittyen. He myös tarjoavat neuvonta- ja tukihenkilötoimintaa sekä vapaa-ajantoimintaa. Suomen Somalia -verkosto koostuu noin 30 paikallisyhdistyksestä, ja perustettiin vahvistamaan Suomen Somalia-yhteistyötä. Jotkin verkoston jäsenyhdistyksistä työskentelevät paikallisesti Suomessa sekä kehitysyhteistyöprojektien parissa Somaliassa. Suomen Somalia verkosto on hyvin tunnettu organisaatio tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskuudessa. Tämä organisaatio kouluttaa jäseniään yhdistysten toiminnan tukemiseksi. Suomen islamilainen yhdyskunta perustettiin Helsingissä vuonna Se on monikulttuurinen uskonnollinen organisaatio, joka toimii aktiivisesti. Se on myös kunnioitettu Suomessa asuvan muslimien keskuudessa. Yhdyskunnan tarjoamiin palveluihin kuuluu rukoustilojen järjestäminen, moskeijat, islamin perusopetus, seremoniat ja riitatilanteiden sovittelu. Erityisesti Suomen somalit käyttävät yhdyskunnan tarjoamia palveluja. Islamic Rahma Centre in Finland on somalien suosima moskeija. On hyvä huomioida, että tämän moskeijan ympärillä on useita kauppoja ja ravintoloita, joita monet somalit käyttävät. Helsinki Islam Keskus on Helsingissä sijaitseva islamilainen yhdyskunta. Se tarjoaa monia uskonnollisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintaa. Somalit ovat tämän keskuksen tärkein käyttäjäryhmä. Maahanmuuttajan kulttuuri- ja taideyhdistys (MKTY) sijaitsee Vantaalla. MKTY on aktiivisesti toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on kohentaa somalien elämää tarjoamalla koulutusta, seminaareja sekä muuta ohjelmaa. Tämä yhdistys on useimmiten tunnettu Vantaalla asuville somaleille.

20 Suomi Demografia Kyselylomakkeen toinen osio oli suunniteltu perustietojen keräämistä varten. Tässä toisessa osiossa kartoitettiin vastaajien ikää, sukupuolta ja heidän Suomessa viettämäänsä aikaa. Sukupuolijakauma 73% vastaajista oli miehiä, 17% oli naisia ja 10% ei vastannut kysymykseen. Ikä Taulukko 1 havainnollistaa vastaajien prosentuaalisen ikäjakauman. Vastanneista 23 (kaiken kaikkiaan 28%) oli vuotiaita, ja 24% oli vuotiaita. Kolmanneksi suurin vastaajaryhmä olivat vuotiaat (18%). Melkein 15% vastanneista oli vuotiaita, ja vain 2% oli Kukaan vastanneista ei ollut yli 65-vuotias. 5% ei vastannut kysymykseen lainkaan. Vastanneet olivat siten suhteellisen nuoria, 70% ollessa vuotiaita. Ikä Vastanneiden määrä % Alaikäinen 6 7% % % % % % 65 tai yli 0% Ei vastausta 4 5% Yhteensä % Taulukko 1: Ikä Suomessa vietetty aika Taulukossa 2 näkyy vastaajien Suomessa vietetyn ajan pituus. Suurin osa vastanneista oli asunut Suomessa jo kauemman aikaa: noin 34% oli ollut Suomessa yli 10 vuotta ja 20% 5-10 vuotta. Toisaalta 20% vastanneista oli ollut Suomessa vasta alle vuoden. Näiden jälkeen tulivat henkilöt, jotka olivat olleet Suomessa 1-3 vuotta (15%) ja 3-6 vuotta (6%). Viisi henkilöä ei vastannut kysymykseen. Suomessa vietetty aika Vastaajien lukumäärä % 12 kuukautta tai vähemmän 16 20% 1-3 vuotta 12 15% 3-5 vuotta 5 6% 5-10 vuotta 16 20% Yli 10 vuotta 28 34% Ei vastausta 5 6% Yhteensä 82 Taulukko 2: Suomessa vietetty aika

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Reading times of magazines

Reading times of magazines Sektorin nimi 1 Reading times of magazines NRS Finland 2012 Sektorin nimi 2 Reading times of magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2011

Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2011 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

MIKES, Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3. Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories

MIKES, Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3. Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories MITTATEKNIIKAN KESKUS CENTRE FOR METROLOGY AND ACCREDITATION Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3 Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories Kari

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot