KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta Huittinen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Katja Kaitainen jäsen poissa Katriina Kankkunen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Matti Miettinen jäsen läsnä Pekka Niiranen jäsen poissa Maija Svärd jäsen poissa Taisto Toppinen jäsen läsnä Irma Vainikainen jäsen läsnä Jaakko Vettenranta jäsen läsnä Birgitta Myöhänen Kaitaisen varajäsen poissa Pirkko-Liisa Piironen Huittisen varajäsen poissa Erkki Oinonen Niirasen varajäsen poissa Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Taina Tammekann kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja läsnä Kimmo Kivelä kirkkoherra poissa Aulikki Mäkinen vs. kirkkoherra läsnä Esko Konttinen kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Hannu Savinainen kirkkoherra poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra poissa Reijo Virolainen kirkkoherra läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Oiva Voutilainen rekisterinjohtaja poissa Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Aarne Laukkanen puistopäällikkö läsnä Kokouksen avaus Koska puheenjohtaja Hannu Koskelainen oli poissa, toimi varapuheenjohtaja Seppo Huttunen kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 126.

2 2 104 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 105 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Vettenranta ja Heikki Juutinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 106 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin ottaa käsiteltäväksi asia Turvallisuusvastaavien nimeäminen yhteisille lastenleireille kesällä Asia käsitellään kohdassa 115 ja sen jälkeinen pöytäkirjan numerointi korjataan lisäystä vastaavasti. 107 HAUTAOIKEUDEN JULISTAMINEN MENETETYKSI Kirkkolain 17 luvun 5 :n 1 momentin perusteella haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkolain 17 luvun 5 :n 2 momentin mukaan seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Kirkkolain 17 luvun 5 :n 3 momentin mukaan, jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava kirkkolain 24 luvun 11 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Kirkkolain 17 luvun 5 :n 4 momentin perusteella, milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 :n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedote haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona kuulutus on lehdessä julkaistu.

3 3 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että kesällä 2008 suoritetun kartoituksen perusteella Flodbergin hautausmaalla oli 478, Kettulanlahden hautausmaalla 189 ja Vehmersalmen hautausmaalla 705 haudalla hoito olennaisesti laiminlyöty. Seurakuntayhtymän tiedossa oli 161 haudan hautaoikeuden haltija- ja yhteystiedot. Kirkkoneuvosto päätti Savon Sanomissa ja Kirkko ja Koti -lehdessä julkaistuilla kuulutuksilla velvoittaa hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat vuoden määräajassa siitä, kun kuulutus on lehdessä julkaistu. Seurakuntayhtymän tiedossa oleville haudan hautaoikeuden haltijoille lähettiin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä kirje jossa tiedotettiin asiasta. Kuulutus hoitamattomista haudoista julkaistiin Savon Sanomissa sekä Kirkko ja koti -lehdessä Haudoilla, joita kunnostuskehotus koski, on ollut keltaiset merkit. Haudan hoidon laiminlyönnistä 161 hautaoikeuden haltijalle lähetettiin kirje, joista palautui 28 takaisin. Tämän jälkeen näille haudoille laitettiin hoitokehotusta koskeva merkki. Kuulutuksen perusteella on alettu hoitaa Flodbergin hautausmaalla 65 hautaa, Kettulanlahden hautausmaalla 23 hautaa ja Vehmersalmen hautausmaalla 29 hautaa, jotka on poistettu esityslistan liitteenä 1 olevasta luettelosta. Kirkkolain 17 luvun 7 :n 3 momentin nojalla kun hautaoikeus päättyy hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 12 :n mukaan, jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on asennettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava niiden säilyttämisestä. Kesän 2009 aikana intendentti Helena Riekki, rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen ja puistopäällikkö Aarne Laukkanen ovat inventoineet kaksi kertaa kunnostuskehotusta koskevien hautojen muistomerkit ja rakennelmat. Näitä on Flodbergin hautausmaalla 271, Kettulanlahden hautausmaalla 80 ja Vehmersalmen hautausmaalla 106, yhteensä 457 kpl. Työryhmän mielestä Flodbergin ja Vehmersalmen hautausmaan ja Kuopion kaupungin kannalta historiallisesti säilytettäviä muistomerkkejä ja rakennelmia on yhteensä 22 kpl. Kettulanlahden hautausmaalla työryhmän mielestä ei ole säilytettäväksi esitettäviä muistomerkkejä. Esityslistan liitteenä 2 on inventoinnista laadittu muistio. Säilytettäväksi esitetyistä muistomerkeistä on kuvasarja nähtävillä kokouksessa. Säilytettäväksi esitetyt muistomerkit on tarkoitus säilyttää haudalla. Muilta menetetyiksi julistetuilta haudoilta on poistettava muistomerkit tai muut rakennelmat, kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden menetyspäätöksestä. Poistettavat muistomerkit ja rakennelmat säilytetään kolme vuotta. Tämän jälkeen ne haudataan noin metrin syvyyteen Flodbergin hautausmaalla kaavassa varatulle hautausmaan laajennus alueelle (uurnahauta-alue). Kettulanlahden hautausmaalla hautausmaan alueelle, jota ei voida käyttää arkkuhautaukseen. Vehmersalmen hautausmaalla muistomerkit haudataan varastoalueen pohjalle, liite 3.

4 4 Seurakunnille palautuneet haudat muutetaan hautakirjanpidossa ja hautapaikkakartoissa yksipaikkaisiksi haudoiksi ja ne rauhoitetaan hautausmaiden käyttösuunnitelmien 7 ja12 :n mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näitä hautoja voidaan ottaa uudelleen käyttöön aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle toimimista edellä esitetyn mukaisesti. 1. että liitteessä 1 esitettyjen hautojen hautaoikeus katsotaan menetetyksi kirkkolain 17 luvun 5 :n 3 momentin perusteella, 2. että menetetyksi julistetuilla haudoilla olevat 435 muistomerkkiä haudataan hautausmaa-alueelle liitteen 3 merkittyyn paikkaan noin metrin syvyyteen, ellei hautaoikeuden haltija ole poistanut muistomerkkiä kuuden kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä, 3. että menetetyiksi julistetuilla haudoilla säilytettäväksi ehdotetut 22 muistomerkkiä säilytetään haudalla, 4. että päätöksen mukainen kuulutus menetetyistä haudoista julkaistaan Savon Sanomissa ja Kirkko ja Koti -lehdessä, 5. että ilmoitus hautaoikeuden menetyksestä ja haudalla olevan muistomerkin jatkomenettelystä asennetaan tiedoksi haudoille kuuden kuukauden ajaksi ja 6. että seurakunnille palautuneet haudat muutetaan hautakirjanpitoon ja hautapaikkakarttoihin yksipaikkaiseksi haudaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 108 HAUDAN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä alettiin luovuttaa määräaikaisia hautoja, joiden hallinta-aika on 50 vuotta, vuoden 1957 alusta. Ensimmäisten määräaikaisten hautojen hallinta-aika päättyi vuoden 2008 lopussa, jolloin päättyi kahden haudan hallinta-aika. Jatkossa vuodessa päättyy hallinta-aika keskimäärin haudalla. Enimmillään niitä päättyy noin 500 kpl/vuosi. Esityslistan liitteenä 4 on luettelo, josta ilmenee vuosittain päättyvien määräaikaisten hautojen määrä vuoteen 2030 saakka. Määräaikaisten hautojen hallinta-ajan päättymisestä laki ei edellytä kuulutusmenettelyä, eikä erillisiä päätöksiä. Hallinta-ajan päättyminen pitää hoitaa ilmoitusmenettelyllä. Asiassa voitaisiin menetellä seuraavasti:

5 5 1. Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjallisesti hautaoikeuden haltijalle tai hautakirjanpidossa kohdassa asiakastiedot, mainitulle henkilölle noin vuosi ennen hallinta-ajan päättymistä, 2. Jos hautakirjanpidossa ei ole yhteystietoja, niin tieto hallinta-ajan päättymisestä laitetaan tiedoksi haudalle päättymisvuoden keväällä, 3. Haudalle tulevassa ilmoituksessa mainitaan ko. asia ja osoitetiedot seurakuntayhtymän hauta- ja puistotoimistosta, johon ko. tapauksessa on otettava yhteyttä, 4. Hauta, jonka hallinta-aikaa omaiset eivät halua jatkaa, palautuu seurakuntayhtymän hallintaan, 5. Seurakunnille palautuneet haudat muutetaan hautakirjanpitoon ja hautapaikkakarttoihin yksipaikkaisiksi haudoiksi, 6. Seurakunnille palautuneella haudalla oleva muistomerkki kuulutetaan haudalle laitettavalla merkillä kuuden kuukauden ajaksi, 7. Jos omaiset eivät ole poistaneet muistomerkkiä kuuden kuukauden aikana, siirtyy se hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta, 8. Hallinta-ajan päättymisen jälkeen seurakunnille palautuneita hautoja voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön heti. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle edellä esitettyjen hautojen hallinta-ajan päättymiseen liittyvien menettelytapojen hyväksymistä. 1. että hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjallisesti hautaoikeuden haltijalle tai hautakirjanpidossa kohdassa asiakastiedot mainitulle henkilölle noin vuosi ennen hallinta-ajan päättymistä, 2. että, jos hautakirjanpidossa ei ole yhteystietoja, niin tieto hallinta-ajan päättymisestä laitetaan tiedoksi haudalle päättymisvuoden keväällä, 3. että haudalle tulevassa ilmoituksessa mainitaan ko. asia ja yhteystiedot, mihin seurakuntien toimistoon pitää ottaa yhteyttä, 4. että hauta, jonka hallinta-aikaa omaiset eivät halua jatkaa palautuu seurakuntien hallintaan, 5. että seurakunnille palautuneet haudat muutetaan hautakirjanpitoon ja hautapaikkakarttoihin yksipaikkaisiksi haudoiksi, 6. että seurakunnille palautuneella haudalla oleva muistomerkki kuulutetaan haudalle laitettavalla merkillä kuuden kuukauden ajaksi, 7. että, jos omaiset eivät ole poistaneet muistomerkkiä kuuden kuukauden aikana se siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta ja 8. että hallinta-ajan päättymisen jälkeen seurakunnille palautuneita hautoja voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön heti. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

6 6 109 TOISEN LÄHIESIMIEHEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖNHOITOHENKILÖKUNNALLE Seurakuntayhtymässä toteutettiin kiinteistöhenkilökunnan ja leirikeskushenkilökunnan työajan seuranta vuosina Seuranta toteutettiin vuoden mittaisena. Seurannan perusteella yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että kiinteistöhenkilökunnan työnjohto keskitetään. Vuoden 2009 alusta lukien kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiehenä on toiminut pääemäntä Sinikka Tiirikainen. Hänen keskeisiä tehtäviään on kiinteistöhenkilökunnan työajan suunnittelu ja seuranta sekä sijaisten rekrytointi. Näiden tehtävien lisäksi hän on edelleen hoitanut myös perinteisiä pääemännän tehtäviä, joihin kuuluu mm. Keskusseurakuntatalon emännän tehtävät. Keskitetyn työnjohtojärjestelmän toimivuudesta on keskusteltu mm. johtoryhmässä ja todettu sen toimivan kohtuullisen hyvin. Samalla on myös todettu sen tarvitsevan edelleen kehittämistä. Huolimatta siitä, että järjestelmä toimii kohtuullisesti, on ongelmallista, että yhden lähiesimiehen pääemännän - alaisuudessa on n. 40 seurakuntamestaria, emäntää, keittäjää ja siivoojaa. Erityisen ongelmalliseksi tämä on käynyt siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään, jossa esimiesten edellytetään käyvän alaistensa kanssa kehityskeskusteluja. Kehityskeskusteluja joudutaan käymään vähintään kerran vuodessa jokaisen työntekijän kanssa ja kaksi kertaa vuodessa, mikäli kirkon virka- ja työehtosopimukseen sisältyvä harkinnanvarainen henkilökohtaiseen osaamiseen perustuva palkanosa otetaan käyttöön. Myös se, että pääemännällä ei ole ollut selkeästi määiteltyä sijaista lomien ym. poissaolojen aikana on osoittautunut ongelmalliseksi. Tilannetta voitaisiin oleellisesti parantaa nimeämällä kiinteistönhoitohenkilökunnalle toinen lähiesimies. Tämä ratkaisu mahdollistaisi säännöllisen kehityskeskustelujen käymisen ja ratkaisisi myös pääemännän sijaisuusongelman. Kahden lähiesimiehen järjestelmää voitaisiin kokeilla kesäkuun alusta vuoden loppuun. Tänä aikana saataisiin myös tietoa tällaisen järjestelemän toimivuudesta. Mikäli järjestely osoittautuu toimivaksi, voitaisiin tilanne vakiinnuttaa vuoden 2011 alusta lukien. Kiinteistöhenkilökunnan toiseksi lähiesimieheksi voitaisiin nimetä Tuomiokirkon seurakuntamestari Hannu Korhonen. Hän hoitaisi edelleen myös nykyisiä tehtäviään. Hänen nimikkeensä voisi säilyä tässä vaiheessa ennallaan mutta hänen palkkauksensa voisi määräytyä samoilla perusteilla kuin pääemännän lukien. Mikäli järjestely päätetään vakinaistaa vuoden 2011 alusta lukien, voitaisiin seurakuntamestarin virka muuttaa ylivahtimestarin viraksi. Kahden lähiesimiehen järjestelmässä työnjako esimiesten kesken voisi määräytyä joko niin että toinen toimisi seurakuntamestareiden ja toinen keittiöhenkilökunnan ja siivoojien esimiehenä tai niin, että molemmat toimisi määrättyjen kiinteistöjen henkilöstön esimiehenä.

7 7 1. että kiinteistönhoitohenkilökunnalle nimetään lukien toinen lähiesimies, 2. että lähiesimiehen tehtävään siirretään seurakuntamestari Hannu Korhonen pääemännän viran nykyisin palkkaeduin ja 3. että henkilöstöasian johtokuntaa pyydetään vahvistamaan toisen lähiesimiehen palkkauksen perusteet. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 110 MARJATTA KEINÄSEN ANOMUS OSA-AIKAISESTA VIRKAVAPAUDESTA Alavan seurakunnan emäntä Marjatta Keinänen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jossa hän anoo osa-aikaista virkavapautta siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle lukien siten, että hänen työaikansa olisi 52 % täydestä työajasta. - että Marjatta Keinäselle myönnetään lukien palkatonta virkavapautta osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten siten, että hänen työaikansa on 52 % täydestä työajasta. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 111 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNASTA Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteistä kirkkoneuvosto on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan liitteenä 6. Hallintojohtaja esittelee sijoitustoiminnan tilannetta tarkemmin kokouksessa. - että sijoitustoiminnan raportti merkitään tiedoksi. Sijoitustoiminnan raportti merkittiin tiedoksi.

8 8 112 ERÄIDEN PANKKITILIEN LAKKAUTTAMINEN Seurakuntayhtymällä on lukuisia pankkitilejä. Monilla pankkitileillä on vuosittain vain muutamia tapahtumia mutta niistä aiheutuu kuitenkin kustannuksia. Pankkitilien määrää on tarkoituksenmukaista vähentää. Seurakuntayhtymän pankkitilien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Esityslistan liitteenä 7 on yhteenveto pankkitileistä, jotka on tarkoituksenmukaista lakkauttaa. - että liitteen 7 pankkitilit lakkautetaan. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 113 REKISTERINJOHTAJAN SIJAISUUDEN HOITAMINEN Rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen on jäänyt sairauslomalle, joka tämän hetkisen tiedon mukaan jatkuu kuluvan vuoden loppuun. Rekisterinjohtajan tehtäviin kuuluu keskusrekisterin johtamisen lisäksi monia yhteiseen seurakuntatyöhön liittyviä tehtäviä. Lisäksi rekisterinjohtajan tehtäviin on kuulunut ystävyysseurakuntatoiminta sekä kuvataidetoimikunnan sihteerin tehtävät. Rekisterinjohtajan tehtäviin on kuulunut myös ns. toiminnallisten asioiden esittely yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä toimiminen johtoryhmän sihteerinä. Rekisterinjohtaja on toiminut myös useiden erilaisten projektien vetäjänä. Tällainen tehtävä on ollut mm. kirkkomusiikkijuhlien pääsihteerinä toimiminen. Rekisterinjohtajan viransijaisuus on välttämätöntä täyttää keskusrekisterin ja muiden yhteisten toimintojen turvaamiseksi. Rekisterinjohtajan sijaiseksi voitaisiin nimetä pastori Mika Pulkkinen, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Koska Mika Pulkkinen täyttää rekisterinjohtajan viran muodolliset kelpoisuusehdot ja hoitaa viran kaikki tehtävät, hänen palkkauksensa määräytyy rekisterinjohtajan palkkauksen mukaisesti. Koska rekisterinjohtajan virka on papin virka, tuomiokapitulilta tulee pyytää virkamääräystä rekisterinjohtajan sijaiselle. Hallintojohtaja muutti ehdotusta kokouksessa seuraavalla tavalla, 1. että rekisterinjohtajan viransijaiseksi nimetään pastori Mika Pulkkinen lukien toistaiseksi kuitenkin enintään siihen saakka kun rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen virkavapaus kestää, 2. että hänen palkkauksensa määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan, 3. että pastori Mika Pulkkiselle pyydetään virkamääräys rekisterinjohtajan virkaan lukien toistaiseksi kuitenkin enintään siihen saakka kun rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen virkavapaus kestää.

9 9 Keskustelun kuluessa Katriina Kankkunen esitti, että asia palautetaan valmisteltavaksi. Kankkusen ehdotusta ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 114 MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO Pastori Mika Pulkkinen siirtyy lukien Männistön seurakunnan seurakuntapastorin virasta hoitamaan rekisterinjohtajan viransijaisuutta asti. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yli kuusi kuukautta kestävien viransijaisuuksien täyttämiseen antaa luvan yhteinen kirkkoneuvosto. Männistön seurakunta on ehdottanut, että seurakuntapastorin viransijaisuus voitaisiin täyttää alkaen kuluvan vuoden loppuun. Hallintojohtaja käsityksen mukaan viransijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä Männistön seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Hallintojohtaja muutti ehdotusta kokouksessa seuraavalla tavalla, - että Männistön seurakunta oikeutetaan täyttämään seurakuntapastorin viransijaisuus. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 115 TURVALLISUUSVASTAAVIEN NIMEÄMINEN YHTEISILLE LASTENLEIREILLE KESÄLLÄ 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kuopion seurakuntien retkija leiritoiminnan päivitetyt turvallisuusohjeet. Retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet perustuvat kirkkohallituksen antamiin malliohjeisiin. Turvallisuusohjeiden laadinnan lähtökohtana on ollut, että retkiä ja leirejä järjestäessään seurakunta on palvelun tarjoaja, jota koskee laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta (75/204). Lain mukaan palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalveluksesta sekä niihin liittyvistä riskeistä. Seurakunta on usein myös pelastuslain (468/2003) mukaan rakennuksen omistaja ja haltija ja muu yhteisö, joka on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Kun retki- ja leiritoimintaa järjestetään seurakunnissa perinteisesti seurakuntaan palvelussuhteessa olevien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden johtamana, on seurakunta edellä sanotun lisäksi myös työnantaja, joka on työturvallisuuslain (738/2002) mukaan tarpeellisilla

10 10 toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Hyväksyttyjen turvallisuusohjeiden mukaan jokaisesta seurakunnan järjestämästä retkestä tai leiristä tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, josta käyvät ilmi retki- tai leiriturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Jokaiselle leirille tulee nimetä turvallisuusvastaava, joka vastaa leirin koko toiminnan turvallisuuden varmistamisesta. Hän vastaa siitä, että leirille on tehty kirjallinen turvallisuusasiakirja. Paikallisseurakuntien järjestämille leireille turvallisuusvastaavan nimeää seurakuntaneuvosto. Seurakuntayhtymässä järjestetään kesällä 2010 kaikkien seurakuntien yhteisiä lastenleirejä, joiden turvallisuusvastuu nimetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kaikki turvallisuusvastuussa olevat henkilöt ovat seurakuntien nuorisotyön viranhaltijoita. Liitteenä 8 on luettelo kesällä 2010 Kuopion seurakuntien yhteistyössä järjestetyistä lastenleireistä sekä turvallisuus- ja varaturvallisuusvastuuhenkilöistä. - että leirikesän 2010 lastenleirien turvallisuusvastuussa ja varaturvallisuusvastuussa olevat henkilöt nimetään liitteen 8 mukaisesti. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 116 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut. 117 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 3/ Strategian ohjausryhmän muistio että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 118 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään 118.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Seppo Huttunen puheenjohtaja Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Jaakko Vettenranta Heikki Juutinen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot