16X SIIKALATVAN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16X161108 26.2.2014 SIIKALATVAN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma"

Transkriptio

1 16X SIIKALATVAN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma

2 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 Sisältö 3 1 JOHDANTO Työryhmä SUUNNITTELUALUE Yleistä Maankäyttö Maankäyttöstrategia Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset KUNNAN VESIHUOLLON TAVOITTEET JA PAINOPISTEET Pitkän aikavälin tavoitteet Vesihuollon painopisteet lähitulevaisuudessa Kytkeytyminen muihin suunnitelmiin Rahoituksen ja tukemisen periaatteet VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet Alueen vesihuoltolaitokset Vesiosuuskunnat Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitosten maksut Vedenhankinta ja jakelu Vedenhankinnan toimintavarmuus Jätevesien viemäröinti Jätevesien käsittely Hulevedet Kehittämistoimenpiteet ja toimenpideohjelma VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET Vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet Talousvesi Jätevesien käsittely Kehittämistoimenpiteet KOKO KUNNAN ALUE Vaikutusten arviointi Tiedottaminen ja suunnitelman päivittäminen... 21

4 Piirustukset 1 Siikalatvan vesihuollon nykytila 1: Kehittämistoimenpiteet 1:

5 1 JOHDANTO 16X Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin (119/2001). Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Siikalatvan seutukunnan kehittämissuunnitelma on laadittu v Tuolloin laadittu suunnitelma on käsittänyt Haapaveden, Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan alueen. Tämä suunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyistä kuntarakennetta. Suunnittelualueena on Siikalatvan kunta, joka käsittää Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan. Kehittämissuunnitelma on luonteeltaan strateginen ja se kytkeytyy kiinteästi mm. kunnan maankäytön suunnitteluun sekä ympäristöterveydenhuoltoon. Kehittämissuunnitelmassa kunta määrittää strategiset tavoitteet, painopisteet ja vesihuollon kehittämisen suuntaviivat lähitulevaisuuteen sekä pitemmälle aikajaksolle Työryhmä Tämän työn tilaajana on toiminut Siikalatvan kunta. Suunnitteluprosessiin ovat osallistuneet alueen vesihuoltolaitokset, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Ympäristöpalvelut Helmi. Suunnitelman laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat osallistuneet: Aimo Lehmikangas Keijo Vähä Pentti Lämpsä Pertti Räsänen Tapani Koskitalo Petri Siekkinen Pertti Häikiö Harri Heikkilä Kaisa Vähänen Juha Kangaskokko Siikalatvan kunta Siikalatvan kunta Siikalatvan kunta Siikalatvan kunta Siikalatvan Vesihuolto Oy Piippolan Vesi Oy Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Ympäristöpalvelut Helmi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Konsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy. 2 SUUNNITTELUALUE 2.1 Yleistä Siikalatvan kunnan asukasmäärä on ollut laskeva 1980-luvulta lähtien. V lopussa asukasmäärä oli Asuminen Siikalatvalla on keskittynyt taajamiin ja kyliin. Haasteena on kunnan hajanainen rakenne ja väestön väheneminen. Kunnan alueella vakituisten asuntojen määrän ennustetaan pienenevän, mutta vapaa-ajan asuntojen määrä tulee kasvamaan. Ennusteiden mukaan vanhimpien ikäluokkien osuus kunnan väestöstä tulee kasvamaan huomattavasti. Ikärakenteen ja väestönkehitysten muutosten myötä kunnan palvelutarve tulee muuttumaan. Ikääntyvät tarvitsevat uudenlaisia asumismahdollisuuksia esimerkiksi tuettua keskusta-asumista.

6 Maatalous on edelleen vahva peruselinkeino ja erittäin merkittävä työllistäjä Siikalatvalla. Maatalous on keskittynyt Kestilän ja Rantsilan alueille. Kunnassa toimii noin 390 maatilayrittäjää. Kunnassa on useita metalliteollisuusalan yrityksiä sekä elintarviketuotantoa Rantsilassa. Lisäksi alueella on mm. metsätalouteen sekä energiantuotantoon liittyvää toimintaa Maankäyttö Maankäyttöstrategia Siikalatvan kunnalle on laadittu maankäyttöstrategia v Se määrittelee kunnan maankäytölle yleiset pitkän aikavälin tavoitteet. Siikalatvan maankäyttöstrategian 2012 toteutumisen vaikutuksia ovat mm.: Maakuntakaava Yleiskaavat väestön väheneminen saadaan pysäytettyä nuoret jäävät/muuttavat kuntaan yhdyskuntarakenne tiivistyy kirkonkylien palveluiden ympärillä väestö ja työpaikat lisääntyvät valtatien 4 ja kantatien 88 vaikutuspiirissä matkailusta tulee yksi alueen elinkeinoista kehittämällä Uljuan ja pääteiden ympäristöä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja se on tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätöksen jälkeen. Maakuntakaavassa on esitetty Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön visio ja yleistavoitteet. Maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu Uudistamisen pääteemana on energia. I-vaihe maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä Kunnassa on voimassa seuraavat oikeusvaikutteiset yleiskaavat: Rantsilan kirkonkylän osayleiskaava vuodelta 2003 Rantsilan Porkanrannan osayleiskaava vuodelta 2010 Piippolan keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 2003 Leskelän osayleiskaava vuodelta 2000 Vanhentuneita yleiskaavoja ovat Pulkkilan ja Kestilän kirkonkylien sekä Savalojan ja Sipolan oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat. Pulkkilan osayleiskaavan tarkistaminen ja laajentaminen on käynnissä. Suunnittelualue käsittää Pulkkilan keskusta-alueen, Lamujokivarren Koskenrantaan asti, Iisalmentien varren Öykkyrinkankaalle asti, Haapavuoren alueen ja Uljuan tekojärven länsialueen Asemakaavat Asemakaavat on laadittu Pulkkilan, Piippolan, Rantsilan ja Kestilän kirkonkylille. Pulkkilan ja Piippolan asemakaavojen osalta on tarkistamistarvetta. Lisäksi on laadittu Leskelän Puutarhakylän asemakaava ja ranta-asemakaavoja Järvitalon ja Kurranjärven alueille.

7 Piippolan asemakaavan ajantasaisuustarkistus on parhaillaan käynnissä. Pulkkilan asemakaava tullaan tarkistamaan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen. Uljuan tekojärven alueen kehittämisestä on laadittu esiselvitys v Selvitys käsittelee mm. alueen suunnitteluun ja rakennettavuuteen vaikuttavia asioita ja kokoaa yhteen alueen maankäytölliset kehittämistavoitteet ja suositukset Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset Siikalatvan kunnalla ei ole vielä voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla. 3 KUNNAN VESIHUOLLON TAVOITTEET JA PAINOPISTEET 3.1 Pitkän aikavälin tavoitteet Vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden lisääminen ja veden saannin turvaaminen Raakaveden laadun säilyttäminen ja vedenottamoiden turvaaminen Kehittää asutuksen sekä vapaa-ajantoimintojen vesihuoltoa haja-asutusalueella Yhteistyön kehittäminen alueella toimivien vesihuoltolaitosten välillä Pohjavesialueella olevien talouksien liittäminen viemäriverkostoon Vesihuollon kehittäminen ja turvaaminen yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa Rantsilan alueen osalta vedenhankinnan ja -jakelun varmistaminen on erityisen tärkeää, koska alueella on maataloutta ja elintarviketuotantoa. Lisäksi elintarviketuotannolla on talousvesikäyttöä tiukemmat veden laatuvaatimukset. Vesihuoltolaitosten henkilöstöresurssit ovat melko pienet ja henkilöstön keski-ikä korkea. Päivystys voi nykyisellään kuormittaa henkilöstä liikaa. Tulevaisuudessa haasteena voi olla ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen. Tavoitteena on vesihuoltolaitosten riittävien ammattitaitoisten henkilöstöresurssien varmistaminen tulevaisuudessa. 3.2 Vesihuollon painopisteet lähitulevaisuudessa Seuraavan viiden vuoden aikana tärkeimpänä painopisteenä on vesihuollon toimintavarmuuden ylläpito. Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämisen kannalta keskeistä on ikääntyvien vesihuoltojärjestelmien saneeraus. Keskeisenä tavoitteena on myös haja-asutusalueiden viemäröinnin kehittäminen. Suunnittelualueella maatalous on keskittynyt Rantsilan ja Kestilän alueille. Maatilat ovat nykyisellään suuria yksiköitä ja ne ovat myös huomattavia vedenkuluttajia. Uudet maatilat voivat tulevaisuudessa aiheuttaa haasteita haja-alueiden vedenjakelulle. Toisilla alueilla taas vedenkulutuksen väheneminen tuo haasteita. Vähäinen kulutus pitkissä verkostoissa aiheuttaa viipymien kasvua, mikä puolestaan lisää riskiä laatuongelmiin.

8 3.3 Kytkeytyminen muihin suunnitelmiin 16X Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut Suojelusuunnitelma sisältää kutakin pohjavesialuetta uhkaavat riskit ja riskien minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi laaditut toimenpidesuositukset. Valmiuslain (2011) mukaan kunnan tulee varautua valmiuslain mukaisiin oloihin ja tehtäviinsä suunnitelmin ja ennakkovalmisteluin. Valmiuslain mukainen valmiussuunnitelma kattaa myös vesihuollon valmiussuunnittelun. Siikalatvan kunnan vesihuollon valmiussuunnitelma on päivitetty v Pelastuslaissa säädettään sammutusvesisuunnitelmasta ja eri osapuolten vastuista sammutusveden järjestämiseen ja toimittamiseen liittyvissä asioissa. Sammutusvesisuunnitelmat laatii pelastuslaitos yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien vesihuoltolaissa tarkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa ja sen hyväksyy alueen pelastustoimi. Sammutusvesisuunnitelma on laadittu v Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Vesihuoltolain mukaan kaikki vesihuoltopalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset tulisi pitkällä aikavälillä pystyä kattamaan palveluiden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Kulut peritään käyttö-, perus- ja liittymismaksuina. Lisäksi laitokset voivat saada investointien rahoittamiseen avustusta valtiolta tai EU:lta. Siikalatvan kunta ei myönnä suoraan avustuksia, mutta voi toimia lainan takaajana tai myöntää lainoja vesihuollon investointeihin. Vesihuoltolaki antaa mahdollisuuden laitoksille periä erisuuruisia perus- ja liittymismaksuja, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen kannalta. 4 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET 4.1 Vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet Alueen vesihuoltolaitokset Kestilän, Pulkkilan ja Rantsilan alueella vesilaitostoimintaa hoitaa Siikalatvan Vesihuolto Oy. Yhtiö on perustettu v yhdistämällä Rantsilan, Pulkkilan ja Kestilän vesihuoltolaitokset. Piippolan alueella vesilaitoksena toimii Piippolan Vesi Oy. Alueen siirtoviemäreitä ja jätevesien keskitettyä käsittelyä hoitaa Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy. Siikalatvan Vesihuolto Oy Siikalatvan Vesihuolto Oy vastaa vedenhankinnasta ja jakelusta Kestilässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Lisäksi Siikalatvan Vesihuolto Oy vastaa Kestilässä, Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa kaava-alueiden viemäriverkostoista. Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja 4 laitosmiestä. Laitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy on Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella toimiva jätevesiyhtiö. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy vastaa jätevesien tasaamisesta taajamissa, siirrosta taajamien välillä, jätevesien keskitetystä puhdistamisesta Rantsilan

9 Kurkikankaalla sekä siirtoviemärireitin varrella olevan haja-asutuksen viemäröinnistä Siikalatvan kunnan alueella. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:llä on toimitusjohtaja/vast. puhdistamonhoitaja ja laitosmies. Laitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. Piippolan Vesi Oy Piippolan Vesi Oy vastaa vedenhankinnasta ja jakelusta Piippolan alueella. Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Piippolan Vesi Oy:llä on ympärivuorokautinen päivystys Vesiosuuskunnat Savalojan vesiosuuskunta toimii Rantsilassa. Vesiosuuskunta ostaa veden Siikalatvan Vesihuolto Oy:ltä. Kaskenperän vesiosuuskunta Pulkkilan alueella jakaa vettä 7 taloudelle. Vesiosuuskunta hankkii veden Laakkolan pohjavesialueella sijaitsevasta kaivosta. Kestilän alueella toimii Pihkakankaan vesiyhtymä (5 taloutta, 15 hlöä). Vesiyhtymä hankkii veden omasta kaivosta Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitokseen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on määritetty Siikalatvan Vesihuolto Oy:lle (vesilaitos+viemärilaitos), Piippolan Vesi Oy:lle (vesilaitos), Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle (viemärilaitos) sekä Savalojan vesiosuuskunnalle (vesilaitos). Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen toiminta-alueet käsittävät keskuksien asemakaavaalueet. Haja-asutusalueella vesilaitoksen toiminta-alue ulottuu 100 m etäisyydelle runkojohdosta. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n toiminta-alue ulottuu hajaasutusalueella 100 m paineviemäristä. Lisäksi Kortteisen teollisuusalue kuuluu viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen on parhaillaan käynnissä. Toimintaalueet päivitetään vuoden 2014 loppuun mennessä Vesihuoltolaitosten maksut Vesihuoltolain mukaisesti kuntalaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja vesihuollon maksuja tulee kehittää siten, että ne vastaavat palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

10 Alueen vesihuoltolaitosten perimät vesihuollon maksut on esitetty alla olevissa taulukoissa (Taulukko 1 ja 2). Taulukko 1. Siikalatvan Vesihuolto Oy:n ja Piippolan Vesi Oy:n vesihuollon maksut. 10 Kulutusmaksut (sis. alv 24 %) Talousvesi 1,60 /m 3 Jätevesi 3,78 /m 3 Perusmaksut (sis. alv 24%) Talousvesi 6,82 /kk (10 ty*) Jätevesi 6,82 /kk (10 ty*) Liittymismaksut Vesiliittymän hinta Jv-liittymän hinta *ty = tariffiyksikkö, omakotitalo 100 m 2 = 10 ty Taulukko 2. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n pienpumppaamoasiakkaiden maksut. Jäteveden siirto ja puhdistus pienpumppaamoasiakkaat 1,78 /m 3 (sis.alv 24%) Perusmaksu pienpumppaamoasiakkaille 77 /vuosi (sis.alv 24%) Liittymismaksu Siikalatvan Vesihuolto Oy:n liikevaihto oli v n. 1,3 milj.. Viime vuosina investoinnit ovat olleet keskimäärin /a. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n liikevaihto on /a. Piippolan Vesi Oy:n liikevaihto on ollut viime vuosina /a Vedenhankinta ja jakelu Pohjavesialueet ja vedenottamot Vedenhankinnassa raakavetenä käytetään pohjavettä, joka hankitaan pääosin vesihuoltolaitosten omilta vedenottamoilta. Siikalatvan Vesihuolto Oy:llä on yhteensä 12 vedenottamoa ja vedenottamot sijaitsevat Maksinharjun, Isokankaan, Paskokankaan, Täperäkankaan, Sipolan, Matovaara-Kanasaaren ja Haaraojan pohjavesialueilla. Piippolan Vesi Oy:llä on kolme vedenottamoa, jotka sijaitsevat Vanhantienkankaan ja Paskokankaan pohjavesialueilla.

11 Taulukko 3. Siikalatvan kunnan alueella olevat vedenottamot. Vedenottamo Hälytys- /kaukovalvonta Käsittely Ottolupa Pumpattu verkostoon v (m 3 /d) (m 3 /d) Kestilä Isokangas I* X/- Isokangas III:lla Isokangas II* X/- Isokangas III:lla Isokangas III* X/- lipeän syöttö Maksinharju* X/- lipeän syöttö Rantsila Haaraoja I* X/X käsittely Sipolan vo:lla Haaraoja II* X/X käsittely Sipolan vo:lla Matovaara III* X/X käsittely Sipolan vo:lla Sipola I* (varalla) X/X kalkkikivialkalointi+uv+il - 0 mastus Sipola II* (varalla) X/X kalkkikivialkalointi+uv+il - 0 mastus Pulkkila Täperä II* X/X lipeän syöttö+uv Paskokangas I** X/X käsittely Täperän vo:lla Paskokangas II** X/X käsittely Täperän vo:lla Piippola Rytikorpi*** X/- kalkkikivialkalointi+uv Paskokangas I** X/- kalkkikivialkalointi Paskokangas II** X/- kalkkikivialkalointi Vanhatienkangas*** X/- kalkkikivialkalointi+uv > yht *Siikalatvan Vesihuolto Oy: käytössä ** Siikalatvan Vesihuolto Oy:n ja Piippolan Vesi Oy:n yhteiskäytössä ***Piippolan Vesi Oy:n käytössä 11 Siikalatvan alueen verkostoihin johdettava vesi tulee valtaosin vesihuoltolaitosten omilta vedenottamoilta. Siikalatvan kunnan alueella on yhteensä 14 vedenottamoa. Kestilän alueella päävedenottamo on Isokangas II. Vettä otetaan lisäksi Isokangas III ja Maksiharjun vedenottamoista. Isokangas I vedenottamo ei ole ollut käytössä v rengastehtaan palon jälkeen. Rantsilan alueelle vedenhankinta tapahtuu Haaraojan I ja II vedenottamoilta sekä Matovaaran ottamolta. Siikalatvan Vesihuolto Oy:llä ja Haapaveden kaupungilla on Haapavedellä Karhukankaan pohjavesialueella kaksi yhteistä vedenottokaivoa. Karhukankaan alueelta vettä johdetaan Siikalatvan alueelle noin 200 m 3 /d. Haapaveden kaupunki hoitaa veden käsittelyn (lipeän syöttö) ennen verkostoon johtamista. Sipolan pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa (Sipola I ja II), joista ei tällä hetkellä oteta vettä. Sipolan vedenottokaivot jätettiin pois käytöstä kaivoissa esiintyneen leväongelman vuoksi. Vedenottamot pidetään kunnossa varavedenottamoina, jotka voidaan ottaa käyttöön erityistilanteissa. Pulkkilan alueen päävedenottamo on Paskokangas I. Täperänkankaan pohjavesialueella on kaksi vedenottokaivoa (Täperä I ja II), joista Täperä I ei ole enää käytössä kaivossa esiintyvän korkean rautapitoisuuden vuoksi. Piippolan alueelle vettä johdetaan Paskokankaan, Rytikorven ja Vanhatienkankaan ottamoista. Suoja-alueet on määritetty Maksinharjun ja Täperän vedenottamoille.

12 Limingan verkostosta on pumpattu vettä 5-20 m 3 /d. Pyhännän Vesi Oy:n verkostosta johdetaan Kestilän suuntaan vuosittain vettä noin m 3. Pyhännän Vesi Oy:n verkostosta toimitetaan vettä Lamun alueelle vuosittain n m 3. Kaskenperän vesiosuuskunnalla on Laakkolan pohjavesialueella kaivo, josta saatava vesi on jonkin verran rautapitoista ja kovaa. Veden riittävyyden kanssa ei ole ollut ongelmia. Pitkän vesiyhtymällä on oma kaivo Selänkankaalla. 12 Vedenkulutus Siikalatvan kunnan alueella vesilaitosten liittymisaste on korkea. Siikalatvan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon on liittynyt kiinteistöä (4 600 as.) ja Piippolan Vesi Oy:n verkostoon 553 kiinteistöä (1 255 as.). Em. vesihuoltolaitosten vedenjakelun piirissä on noin henkilöä eli noin 98 % kunnan asukkaista. Siikalatvan Vesihuolto Oy:n talousvesikuluttajille toimitetun veden määrä v oli 953 m 3 /d. Ominaiskulutus ilman teollisuusveden kulutusta oli 205 l/as/d. Piippolan Vesi Oy:n vedenkulutus oli 283 m 3 /d, joten ominaiskulutus on 225 l/as/d. Savalojan vesiosuuskunnan verkostoon on liittynyt 48 kiinteistöä, joista kesämökkejä on 26 kpl. Vedenkulutus on viime vuosina ollut keskimäärin n. 12 m 3 /d. Veden suurkuluttajia Siikalatvan Vesihuolto Oy:n alueella ovat elintarviketeollisuus ja isot maatilat. Näiden vedenkulutus on yhteensä noin 110 m 3 /d. Piippolan Vesi Oy:n suurimmat vedenkuluttajat ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja kunta. Vesijohtoverkosto Siikalatvan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkoston pituus 543 km. Verkosto on rakennettu muoviputkella. Verkostossa on uusimistarpeita verkosto-osilla Rantsila-Savaloja- Sivukangas ja Pulkkila-Koskenranta-Laakkola. Piippolan Vesi Oy:n verkosto on rakennettu muoviputkella. Verkoston pituus on 150 km. Tällä hetkellä verkostossa ei ole saneeraustarpeita. Savalojan vesiosuuskunnalla on vesijohtoverkostoa 22,5 km. Verkosto on rakennettu v Verkoston talo- ja runkolinjojen sulkuventtiileitä on uusittu vuosittain tarpeen mukaan. Paineenkorottamoita on Rantsilassa 3 kpl, Kestilässä 2 kpl, Pulkkilassa 1 kpl ja Piippolassa 1 kpl (ei käytössä). Säiliötilat Siikalatvan Vesihuolto Oy:n verkoston alueella on yhteensä kolme alavesisäiliötä. Isokangas I vedenottamon yhteydessä on 63 m 3 :in vesisäiliö. Rantsilan kirkonkylällä on alavesisäiliö (250 m 3 ) ja Hiukalankankaan alavesisäiliö (200 m 3 ). Piippolan Vesi Oy:llä on yksi alavesisäiliö (50 m 3 ). Yhdysjohdot Kestilän alueen verkostosta on yhdysjohdot Pyhännän Vesi Oy:n ja Vaalan verkostoihin. Pyhännän suunnasta on johdettu vähäistä vesimäärää. Vaalan suunnasta vettä ei ole nykyisellään mahdollista johtaa.

13 Rantsilan alueen vesijohtoverkostoista on yhteydet Limingan Vesihuolto Oy:n, Paavolan Vesi Oy:n ja Haapaveden kaupungin verkostoihin. Limingan ja Haapaveden yhdysjohdot ovat jatkuvassa käytössä. Paavolan suunnasta ei nykyisellään johdeta vettä, mutta veden johtaminen on teknisesti mahdollista. Piippolan Lamun alueelle hankitaan vesi Pyhännän Vesi Oy:n verkostosta Vedenhankinnan toimintavarmuus Siikalatvan Vesihuolto Oy:n alueella olevat aikaisemmat kuntakeskukset (Rantsila, Pulkkila, Kestilä) muodostavat erilliset verkostoalueet. Alueiden verkostot ovat osittain yhdysjohdoilla yhteydessä toisiinsa, mutta pääosalla yhdysjohdoista siirtokapasiteetti on rajallinen. Kestilän alueen vedenhankinta tapahtuu suhteellisen läheltä keskustaa. Kestilän alueen vedenhankintaa pystytään varmistamaan Pyhännän suunnasta. Rantsilaan vesi johdetaan pitkiä siirtojohtoja pitkin Haaraojan ja Karhukankaan suunnista. Häiriötön vedenjakelu edellyttää, että vettä pystytään johtamaan molemmista suunnasta. Häiriötön vedenjakelu korostuu, koska alueella on elintarviketuotantoa. Rantsilan vedenhankinnan varmuutta on tarpeen tulevaisuudessa kehittää. Pulkkilan vedenhankinta tapahtuu pääosin Paskokankaan vedenottamolta ja vettä hankitaan myös Täperän ottamolta. Piippolan Vesi Oy:llä vedenhankinta tapahtuu kolmelta vedenottamolta. Vedenottamot Sipola I ja II sekä Täperä I eivät ole olleet viime vuosina Siikalatvan Vesihuolto Oy:n käytössä johtuen em. kaivojen vedenlaatu ongelmista. Vedenottamoita on kuitenkin mahdollista hyödyntää varavedenottamoina erityistilanteissa. Lisäksi Kestilän Isokankaan pohjavesialueella sijaitsee kaksi lisäkaivoa (Por2 ja Por2503), joita voidaan hyödyntää vedenhankinnassa. Kaikilla Pulkkilan ja Rantsilan alueilla olevilla vedenottamoilla (Taulukko 3) on hälytysja kaukovalvontajärjestelmät. Kestilän alueen vedenottamoissa on hälytysjärjestelmät, jolloin hälytykset vedenottamoilta saadaan automaattisesti Siikalatvan Vesihuolto Oy:n päivystäjälle. Kestilän alueen vedenottamojen liittäminen kaukovalvontaan on suunniteltu aloitettavan kesällä Piippolan Vesi Oy:n Rytikorven ja Vanhantienkankaan vedenottamoilla on hälytysjärjestelmät sekä kameravalvonta. Kaikilla vedenottamoilla on valmius varavoiman käyttöön Jätevesien viemäröinti Siikalatvan Vesihuolto Oy:llä on viemäriverkostoa yhteensä 60,5 km. Viemäriverkostossa on pumppaamoja 17 kpl. Siikalatvan Vesihuolto Oy:n viemäriverkostoon on liittynyt 851 kiinteistöä (2 190 as). Viemäriverkostoja on rakennettu asemakaava-alueille. Lisäksi Leskelän kylä on viemäröity. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n siirtoviemäriverkko kattaa yhteensä n. 125 km paineviemäriä, joka johtaa Pyhännän, Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan taajamien jätevedet Rantsilan Pahanevalla sijaitsevalle puhdistamolle. Sivurunkojohtoja on n. 8 km ja tonttijohtoverkostoa n. 16 km. Yhtiöllä on 22 kpl linjapumppaamoja. Taajamien vanhat jätevedenpuhdistamot on muutettu tasausaltaiksi, joiden avulla virtaamahuippuja tasataan. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n verkosto on olemassa sähköisenä verkostokarttana. Haja-alueella Siikalatvan Keskuspuhdistamon viemäriin on liittynyt n. 520 Siikalatvan kunnan asukasta.

14 Siikalatvan alueella keskitetyn viemäröinnin piirissä on yhteensä n asukasta. Liittymisaste Siikalatvalla on 45 %. Jätevettä johdettiin puhdistamolle v keskimäärin m 3 /d, josta Siikalatvan kunnan alueelta 903 m 3 /d. Laskutetun jäteveden määrä oli 423 m 3 /d. Vuotovesien osuus jätevesistä on 53 %. Viemäriverkostoa on tarpeen saneerata Kestilän ja Rantsilan taajamissa. Kestilässä viemäreiden saneeraustarvetta on n. 3,5 km ja Rantsilassa 1,5 km. Lisäksi betonikaivoja on tarpeen saneerata muovikaivoiksi Kestilän, Pulkkilan, Rantsilan ja Piippolan alueilla Jätevesien käsittely Siikalatvan keskuspuhdistamo on otettu käyttöön tammikuussa Siikalatvan keskuspuhdistamo sijaitsee Rantsilan keskustan itäpuolella entisen Pahanevan turvetuotantoalueen lounaispuolella Kurkikankaan alueella. Puhdistamolle johdetaan jätevedet siirtoviemärillä Kestilästä, Piippolasta, Pulkkilasta, Pyhännältä ja Rantsilasta. Rantsilassa ja Pyhännällä viemäriverkoston piirissä on elintarviketeollisuutta. Rantsilaa lukuun ottamatta käytöstä pois jääneiden puhdistamoiden allastiloja käytetään tasausaltaina. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle Viemäröinnin piirissä on nykyisellään n henkilöä, joista Siikalatvan kunnan alueelta as. Puhdistamon prosessina on bioroottori jälkisaostuksella. Käsitellyt jätevedet johdetaan puhdistamolta luonnonkosteikolle (luonnontilainen suo 5 ha, ruokohelpialue 5 ha ja kosteikko 30 ha), jossa viipymä on noin kuukausi. Puhdistetut jätevedet johdetaan kosteikolta ojaa pitkin Siikajokeen. V keskimääräinen virtaama puhdistamolle on ollut m 3 /d (sisältää Siikalatvan ja Pyhännän jätevedet), joka on 87 % mitoitusvirtaamasta m 3 /d. Siikalatvan Vesihuolto Oy:n jätevesimäärä oli keskimäärin 905 m 3 /d. Hulevesikaudella suurimmat vrk-virtaamat ovat olleet yli m 3 /d. Vuonna 2012 jätevesimäärä oli poikkeuksellisen suuri. Jätevesimäärän odotetaan tulevaisuudessa hieman laskevan. Keskimääräinen tulokuormitus v vastaa asukasvastinelukuna BOD 7 :n osalta n asukkaan kuormitusta, kiintoaineen osalta 6 300, kokonaistypen osalta ja kokonaisfosforin osalta asukkaan jätevesiä. Kosteikolta lähtevän jäteveden puhdistusteho v oli puolivuosikeskiarvoina laskettuna BOD 7 osalta %, kokonaisfosforin osalta 99 %, kokonaistypen osalta 58-71%, kiintoaineen osalta % ja COD Cr osalta %. Vuoden 2012 aikana puhdistamolta poistettiin lietettä m 3. Tällä hetkellä puhdistamolietteiden jatkokäsittelynä on aumakompostointi, jonka jälkeen lietteet varastoidaan puhdistamoalueella olevalle varastoalueelle. V on laadittu jätevesilietteen yhteiskäsittelyn esiselvitys, jossa on selvitetty Siikalatvan keskuspuhdistamon ja lähialueen puhdistamoiden lietteenkäsittelyn vaihtoehtoja sekä niiden kustannuksia. Esiselvityksen perusteella yhteiskäsittelyyn ei kuitenkaan ollut edellytyksiä. Käytössä olevaa aumakompostointia pidetään tällä hetkellä soveltuvimpana lietteenkäsittelyratkaisuna. Puhdistamolla on voimassa Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupapäätös. Puhdistamo on täyttänyt kaikilta osin ympäristöluvan lupamääräykset. Lupamääräyksien tarkistamista koskeva hakemus tulee jättää v loppuun mennessä.

15 4.1.9 Hulevedet 16X Varsinaista hulevesiverkostoa ei ole rakennettu. Kuivatusvesien johtamista viemäriin on pyritty vähentämään. Etenkin Kestilän alueella kuivatusvesien saaminen pois viemäriverkostosta on haastavaa Kehittämistoimenpiteet ja toimenpideohjelma Vesijohtoverkosto Verkostoyhteys Haapaveden Karhukankaan suunnasta kulkee Sivukankaan ja Savalojan kautta. Vesijohto on hyvin keskeinen Rantsilan vedenhankinnan kannalta, koska sen kautta johdetaan lähes puolet Rantsilan vedestä. Verkostoyhteys on keskeinen myös elintarviketeollisuuden vedenhankinnan kannalta. Sivukankaan ja Karhukankaan välinen johto-osa on Savalojan vesiosuuskunnan omistuksessa. Vesijohto alkaa olla käyttöikänsä lopussa. Erityisesti Savalojan ja Rantsilan välistä vesijohtolinjaa on jouduttu usein korjaamaan vuotojen takia. Tämän johto-osuuden saneerausta pidetään kiireisimpänä. Vedenhankinta ja käsittely Täperän vedenottamolla on nykyisellään lipeän syöttö ja UV-desinfiointi. Täperän vedenottamolta on pumpattu v vettä 70 m 3 /d. Lisäksi vedenottamolla käsitellään Paskokangas I vedenottamoilta Siikalatvan Vesihuolto Oy:n verkostoon lähtevä vesi (n. 260 m 3 /d). Laitokselle on suunniteltu toimintavarmuuden lisäämiseksi kalkkikivialkaloinnin ja säiliön rakentamista. Kestilän vedenottamoilla on tällä hetkellä hälytysjärjestelmät, mutta vedenottamot eivät ole kaukovalvonnassa. Kestilän vedenottamoiden automatiikan uusiminen ja kaukovalvontaan liittäminen on suunnitteilla aloittaa kesällä Ensin kaukovalvontaan liitetään Isokangas I ( ) ja sen jälkeen Maksinharju (2015). Seuraavassa vaiheessa kaukovalvontaan liitetään myös Isokangas II ja III (2016). Piippolan vedenottamot on suunniteltu liitettävän kaukovalvontaan. Kestilässä Isokankaan pohjavesialueen keskiosaan on vuonna 2003 tutkittu vedenottopaikka, jonka antoisuudeksi on arvioitu noin 300 m 3 /d. Myös Rantsilassa on tehty alustavia tutkimuksia nykyisen Matovaaran vedenottamon eteläpuolella välillä Matovaara-Luukula. Haaraojan alueelta hankittava vesi johdetaan nykyisellään Sipolan laitoksen ohi. Sipolan laitoksen yhteydessä tehtävillä muutostöillä Haaraojan suunnasta johdettava vesi voidaan johtaa Sipolan laitoksen kautta. Tällöin pystytään hyödyntämään Sipolan laitoksella oleva säiliötila sekä pumppauskapasiteetti. Rantsilan alueen vedenhankintaa on tarpeen tulevaisuudessa varmistaa. Vedenhankinnan varmistamisessa vaihtoehtoina ovat vedenottokapasiteetin lisääminen Haaraoja-Matovaara suunnalla, verkostoyhteyden rakentaminen Haaraojan ja Kestilän verkoston välille tai verkostokapasiteetin lisääminen Piippolan pohjavesialueilta Sipolaan. Rantsilan vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehtoja on tarpeen selvittää tulevaisuudessa yksityiskohtaisemmin.

16 Viemäröinti 16X Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella kiinteistöt velvoitetaan liittymään vesihuoltoverkostoon. Siirtoviemärireitin varrelta pyritään saamaan lisää liittyjiä. Viemäriverkostossa vuotovesien osuus on varsin suuri, joten tulevaisuudessa vuotovesienmäärää pyritään pienentämään. Rantsilan ja Kestilän taajama-alueiden viemäriverkostoa on tarpeen tulevaisuudessa saneerata. Lisäksi Rantsilan, Piippolan, Pulkkilan ja Piippolan viemäriverkostoissa olevat betonikaivot tullaan saneeraamaan muovikaivoiksi. Alueilla on vielä arviolta 200 kpl betonikaivoja. Rantsilassa on tarpeen saneerata jätevesipumppaamoja. Meijerin ja Hiukalan jätevesipumppaamojen saneeraus on suunniteltu tehtävän kesällä Nelostien itäpuolella sijaitsevalle Laanilan teollisuusalueelle tullaan rakentamaan vesijohto ja viemäröinti kesällä Siirtoviemäriverkoston ja tasausaltaiden kaukovalvonnan kehittämistä on harkittu. Tasausaltaiden käyttöä pyritään kehittämään siten, että jätevesiä tasataan entistä tehokkaammin. Uusille kaava-alueille rakennetaan viemäröinti kaava-alueiden toteutusaikataulun mukaisesti. Muut Kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten kaukovalvontajärjestelmät pyritään tulevaisuudessa yhteensovittamaan. Vesihuoltolaitosten päivystysjärjestelyitä on tulevaisuudessa tarpeen kehittää. Vesihuoltolaitosten liittymismaksut eivät nykyisellään vastaa liittymän rakentamisesta aiheutuneita kuluja. Tulevaisuudessa tullaan tarkastelemaan liittymismaksujen korotustarve. Toimenpideohjelma Pääosin vesihuoltolaitosten toiminta-alueita koskevat vesihuollon kehittämistoimenpiteet on esitetty taulukossa 5. 16

17 17 Taulukko 5. Toimenpideohjelma pääosin vesihuoltolaitosten toiminta-alueille sijoittuvista kehittämistoimenpiteistä. Kehittämistoimenpide Toteuttaja Arvio kustann. Tavoitteellinen aikataulu Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden vahvistaminen Siikalatvan Vesihuolto Oy Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Piippolan Vesi Oy Savalojan vesiosuuskunta Siikalatvan kunta Sähköinen ajantasainen verkostokartta Siikalatvan Vesihuolto Oy Laanilan teollisuusalueen vesihuollon rakentaminen Siikalatvan Vesihuolto Oy Kaukovalvonnan toteuttaminen Isokangas I vedenottamolle Siikalatvan Vesihuolto Oy Meijerin ja Hiukalan jätevesipumppaamoiden saneeraus Siikalatvan Vesihuolto Oy Rantsila-Savaloja vesijohdon (6 km) ja viemäröinnin rakentaminen 2014 Siikalatvan Vesihuolto Oy Keskuspuhdistamon kuormitusselvitys Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Viemäriverkoston betonikaivojen saneeraus, 200 kpl Siikalatvan Vesihuolto Oy Kaukovalvonnan toteuttaminen Maksinharjun vedenottamolle Siikalatvan Vesihuolto Oy Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Kuivatusvesien vähentäminen viemäriverkostosta Siikalatvan Vesihuolto Oy Siirtoviemärin ja tasausaltaiden kaukovalvonnan toteuttaminen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Vesihuoltolaitosten kaukovalvontajärjestelmien yhteensovittaminen Siirtoviemärireitin varrella olevien kiinteistöjen liittäminen viemäriin Siikalatvan Vesihuolto Oy Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Piippolan Vesi Oy Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Rantsilan viemäriverkoston saneeraus 1,5 km Siikalatvan Vesihuolto Oy Kaukovalvonnan toteuttaminen Isokangas II ja III vedenottamoille Siikalavan Vesihuolto Oy Kestilän viemäriverkoston saneeraus 3,5 km Siikalatvan Vesihuolto Oy Kaukovalvonnan toteuttaminen Piippolan vedenottamoille (Rytikorpi, Paskokangas, Vanhantienkangas) Kalkkikivialkaloinnin toteuttaminen Isokangas III ja Maksinharjun vedenottamoille Kalkkikivialkaloinnin ja alavesisäiliön rakentaminen Täperän vedenottamolle Piippolan Vesi Oy Siikalatvan Vesihuolto Oy Siikalatvan Vesihuolto Oy Rantsilan vedenhankinnan varmistaminen Siikalatvan Vesihuolto Oy

18 5 VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISET ALUEET Vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet Talousvesi Rantsilan ja Piippolan alueella kaikki vakituisesti asutut talot ovat vesijohtoverkoston piirissä. Pulkkilan alueella ainoastaan Hiukaperän, Latvakylän ja Viitastenjärven alueilla on kiinteistöjä, jotka eivät kuulu vesijohtoverkostoon. Näillä kiinteistöillä on käytössä omat kaivot. Em. alueilla ei ole ollut ongelmia veden riittävyyden tai laadun suhteen. Kestilässä on joitakin vesilaitoksen verkostoon kuulumattomia kiinteistöjä Järvikylän, Lievoperän, Rasinperän ja Pihkalan alueilla. Ko. kiinteistöillä on joko oma tai yhteiskäytössä oleva kaivo Jätevesien käsittely Haja-alueella viemäröintiä on rakennettu siirtoviemärin varrelle ja Launolankankaalle. Lisäksi siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä v rakennettiin sivurunkojohto Kortteisen teollisuusalueelle. Tulevaisuudessa pyritään saamaan lisää liittyjiä nykyisen siirtoviemärin ja tulevien sivurunkojohtojen varrelta. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:llä oli v lopussa 129 yksityisasiakasta ja v.2013 lopulla 195 yksityisasiakasta. Pienpumppaamot (116 kpl) ovat Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n hallinnassa. Haja-asutusalueilla viemäriverkostoa rakennetaan kylille, joissa putkilinjojen rakentaminen on taloudellisesti perusteltua. Haja-alueella keskitettyä viemäröintiä on tarkasteltu Leskelään, Laakkola-Mäntyperä, Koskenrannan, Savaloja-Mankilantie, Kerälän ja Leiviskänranta-Mäläskä alueille. Keskitetyn viemäröinnin ulkopuolella on n. 55 % Siikalatvan väestöstä eli asukasta. Lisäksi kunnan alueella on vapaa-ajan asuntoja yhteensä n. 925 kpl, joista lähes kaikki ovat viemäriverkostojen ulkopuolella. Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely on pääasiassa hoidettu kiinteistökohtaisilla saostuskaivoilla. Saostuksen jälkeen jätevedet johdetaan maastoon tai ojiin. Uusi hajajätevesiasetus (209/2011) on tullut voimaan Uuden asetuksen voimaantulo on kohtuullistanut säännöksiä. Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien tulee täyttää uudet vaatimukset mennessä. Jätevesien puhdistamisen vaatimuksista vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Vapautus voidaan myöntää myös niille kiinteistöille, joihin ulotetaan vesihuoltolaitoksen viemäri lähivuosina jälkeen. Määräaikaisen vapautuksen myöntäminen on mahdollista sosiaalisin perustein. Ennen v rakennettuja jätevesijärjestelmiä on parannettu vuosittain arviolta 10 kpl vastaamaan jätevesiasetuksen vaatimuksia. Tätä uudempiin taloihin on rakennettu asetuksen mukaiset kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Haja-asutusalueella syntyvät saostuskaivo- ja umpikaivolietteet toimitetaan Siikalatvan keskuspuhdistamolle käsiteltäviksi.

19 Viemäriverkostojen ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien rakentamisesta ja parantamisesta vastaavat kiinteistönomistajat. Kunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomainen antaa neuvontaa jätevesijärjestelmiin liittyvissä asioissa Kehittämistoimenpiteet Vesijohtoverkosto Pulkkilan itäpuolisen alueen vedenjakelukapasiteettia on tarpeen tulevaisuudessa kehittää. Alueen vedenjakelun varmistamisessa vaihtoehtona on yhdysvesijohdon rakentaminen Latva-Laakkola välille, jolloin varmistus saadaan Haapaveden suunnasta. Toisena vedenhankinnan varmistamisvaihtoehtona on yhdysvesijohdon rakentaminen Haapaveden kaupungin verkostoon välille Honkaperä-Ojankylä. Varmistaminen voidaan toteuttaa myös uuden johdon rakentamisella Pulkkila-Koskenranta-Laakkola välille. Tulevaisuudessa pyritään siihen, että isoille maatiloille toteutetaan omat vesisäiliöt, joilla varmistetaan vedenjakelua. Kiinteistökohtaisten vesisäiliön toteutus on kiinteistön omistajan vastuulla. Viemäröinti Siirtoviemärireitin varrella oleville Leskelän, Laakkola-Mäntyperä, Koskenrannan sekä Iisalmentien varsi-kortteinen alueille on suunniteltu viemäröinnin rakentamista. Em. alueilla on 95 kiinteistöä, jotka on mahdollista liittää viemäriin. Em. viemäröintihankkeet on suunniteltu toteutettavan v aikana. Rantsilan taajaman eteläpuolella olevalle Männistön alueelle on tarkasteltu viemäröinnin rakentamista. Ko. alueella on 31 kiinteistöä. Rantsila-Savaloja -alueelle suunniteltu viemäröinnin rakentamista samassa yhteydessä, kun alueelle rakennetaan vesijohto. Rantsila-Savaloja alueella on 58 kiinteistöä. Mäläskä-Leiviskänrannan alue on merkittävä siirtoviemärilinjan ulkopuolella oleva alue. Ko. alueella asutus on suhteellisen laajalla alueella ja harvassa. Alueella on 121 kiinteistöä. Alueelle harkitaan viemäröinnin rakentamista. Samassa yhteydessä tulisi uusittavaksi myös alueen vesijohto. Viemäröinnin toteuttamismahdollisuuksia Mankilan alueelle tullaan myös tulevaisuudessa selvittämään. Siikalatvan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty. Jätevesien käsittelyssä ensisijainen vaihtoehto on aina liittyminen yleiseen viemäriin. Alueilla, joilla viemäriverkostoon liittyminen ei ole mahdollista, on jätevedet ensisijaisesi johdettava asianmukaiseen käsittelyyn pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tämä ei käytännössä ole mahdollista, voidaan olemassa olevan asutuksen jätevedet käsitellä pohjaveden puhtautta vaarantamattomalla tavalla paikalla ja johtaa tämän jälkeen pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevesien kokoaminen tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliö) tulee kysymykseen vain erityistapauksissa. Pohjavesialueilla sijaitsevan viemäriverkoston kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viemäriverkostoa tulisi laajentaa Maksinharjun pohjavesialueen kaakkoisosassa niin, että loputkin pohjavesialueelle sijoittuvat kiinteistöt voidaan liittää viemäriverkkoon. Pohjois-Suomen vesioikeuden Täperän vedenottamon ympärille määräämällä suojelualueella tulee kaikki viemäröimättömät kiinteistöt liittää

20 viemäriverkostoon. Viemäriverkostoa tulisi laajentaa muutenkin Täperänkankaan pohjavesialueen kaakkoispäässä, jotta myös suojavyöhykkeen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt voidaan liittää viemäriin. Muualla haja-asutusalueilla jätevesien käsittely toteutetaan kiinteistökohtaisilla tai useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä. Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla tulee kiinteistön jätevesijärjestelmän täyttää jätevesiasetuksen 209/2011 vaatimukset. Toimenpideohjelma Pääosin vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvat kehittämistoimenpiteet on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Toimenpideohjelma vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisille alueille. Kehittämistoimenpide Toteuttaja Arvio kustann. Leskelän, Laakkola-Mäntyperän ja Iisalmentien varsi- Kortteinen alueiden viemäröinti sekä Koskenrannan vesijohdon ja viemäröinnin rakentaminen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Siikalatvan Vesihuolto Oy 20 Tavoitteellinen aikataulu Pulkkilan itäpuolisen alueen vedenjakelun varmistaminen Siikalatvan Vesihuolto Oy Rantsila-Männistö viemäröinnin rakentaminen Siikalatva Keskuspuhdistamo Oy Mäläskä-Leiviskänranta viemäröinnin ja vesijohdon Siikalatvan Vesihuolto Oy rakentaminen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Mankilan alueen viemäröintimahdollisuuksien arviointi Siikalatva Keskuspuhdistamo Oy Savaloja-Sivukangas vesijohdon rakentaminen 11 km Siikalatvan Vesihuolto Oy KOKO KUNNAN ALUE 6.1 Vaikutusten arviointi Kehittämissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia kuntaan. Toimiva vesihuolto vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan, ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Toimenpiteillä varmistetaan elinkeinoelämän toimintaedellytykset Siikalatvan kunnan alueella. Suunnitelluilla investoinneilla parannetaan vedenhankinnan varmuutta. Pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen viemäröinnillä vähennetään pohjaveden laatuun liittyviä riskejä. Lähivuosina suunnitelluilla viemäröintihankkeilla on mahdollista saada reilut 200 asukasta lisää keskitetyn viemäröinnin piiriin. Viemäriverkostojen laajentaminen tiiviimmin asutetuille haja-alueille vähentää jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta. Viemärin rakentaminen haja-alueelle lisää kiinteistöjen arvoa ja alueen houkuttelevuutta uudisrakentamiselle. Verkostoyhteyksien parantamisella ja uusien yhdysjohtojen rakentamisella kehitetään alueellista yhteistyötä vesihuollossa. Vesijohtoverkostojen ympäristövaikutukset ovat pääosin rakentamisaikaisia rakentamistöistä aiheutuvaa melua ja pölyhaittaa. Putkilinjat pyritään sijoittamaan teiden yhteyteen. Tällöin johtolinjojen huolto- ja korjaustyöt onnistuvat helposti. Putkilinjan rakentamista varten joudutaan toisinaan maastossa raivaamaan. Raivauksen vaikutus riippuu alueen luontoarvoista. Kohteet, joilla on erityistä arvoa, huomioidaan suunnittelun yhteydessä.

21 6.2 Tiedottaminen ja suunnitelman päivittäminen 16X Kehittämissuunnitelman hyväksyy Siikalatvan kunnanvaltuusto. Kehittämissuunnitelman päivitystarpeen tarkistaa kunta ja vesihuoltoyhtiöt. Päivitystarpeen arviointi tehdään 5-7 vuoden välein. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Kehittämissuunnitelmasta tiedotetaan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla, vesihuoltolaitosten ilmoituksissa ja paikallislehdessä. 21 Oulussa 26. helmikuuta 2014 Pöyry Finland Oy Vesihuolto pohjoinen DI Hanna Sandqvist DI Maarit Hyvärinen Lähteet: Airix Ympäristö Oy, Siikalatva maankäyttöstrategia Isola Minna, Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

11 617 001 Täperänkangas

11 617 001 Täperänkangas LIITE 26 11 617 001 Täperänkangas Täperä P4 P12 w +78,87 P9 w +77,56 PSVEO P1 w +78,24 P10 w +78,30 P4.a w +79,72 Önkkyrinkangas 22/10 TÄPERÄNKANKAAN POHJAVESIALUEEN Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2050

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2050 OSARAPORTTI III ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2050 Loppuraportti Kaakkois-Suomen ELY-Keskus Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale,

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuoltopäivät Jyväskylä 11.5.217 Toivo Lapinlampi Suunnitteluinsinööri Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 POSKI-hankkeen loppuseminaari 28.4.2015 Juha Kangaskokko, ylitarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 8.4.2105 Maakunnallinen vesihuollon kehittämisohjelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

LIITE 35. RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT LUUKULAN POHJAVESIALUEELLA Pohjavesialueen raja. Pohjavesialueiden välinen raja

LIITE 35. RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT LUUKULAN POHJAVESIALUEELLA Pohjavesialueen raja. Pohjavesialueiden välinen raja LIITE 35 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT LUUKULAN POHJAVESIALUEELLA Karjatila SYKE, POPELY M.I. 26.11.2013 LIITE 36 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT TANINSELÄN POHJAVESIALUEELLA SYKE, POPELY M.I. 28.11.2013 LIITE

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017 Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B VESIHUOLLON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA 2009 Vesihuollon yleissuunnitelma 2009 24.04.09 2/17 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE... 3 1.2. ALUEEN VESILAITOS...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet Yleiset Kuntayhteistyön lisääminen Jokioisten, ja Tammelan kunnat Toiminnan tehostaminen, kulujen

Lisätiedot

LUONNOS VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27536 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 29.9.

LUONNOS VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27536 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 29.9. LUONNOS TYÖNUMERO: E27536 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI N PÄIVITTÄMINEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS 14.9.2015 ATA ATA TKIV LUONNOS 30.4.2015 ATA ATA TKIV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2010 K& 1.11.2010 K&R Kiuru & Rautiainen Oy 2(19) 1 JOHDANTO... 3 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 4 2.1 Kunnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot