TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016"

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA Khall Kvalt

2 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, Ikaalinen p. (03) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet... 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Talousarvio Tunnusluvut Käyttötalousosa, nettomenot tulosalueittain Käyttötalous ja tuloskortit Vuoden 2014 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain Investointiosa Investointisuunnitelma vuosille Rahoitusosa Kokonaismenot Tuloslaskelma ja rahoitussuunnitelma vuosille Toimenpideohjelma Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liitteet Ikaalisten Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuosille Talousarvio 2014; Täytäntöönpano-ohje 1

3 IKAALISTEN VISIO JA KESKEISET KAUPUNGIN KEHITTÄ- MISTAVOITTEET IKAALISTEN VISIO IKAALINEN ISO PIKKUKAUPUNKI Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä UUSI KUNTASTRATEGIA Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian. Ikaalisten kaupunki hakeutuu aktiivisesti VT 3 suunnassa itsenäisten kuntien yhteistyöhön. V alusta lukien myös laajempi Länsi-Pirkanmaan alueen kuntien välinen yhteistyö on mahdollista ja kuntaliitoskin voi olla yksi vaihtoehto. Kaupungin talous pidetään tasapainossa. Omaa toimintaa kehitetään päätavoitteena se, että palveluita tuotetaan jatkossa enemmän kuntien yhteistyönä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena on Ikaalisten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. TOIMEENPANO-OHJELMA / KESKEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET 1. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja elinvoimaisuutta edistetään erillisellä elinkeinoohjelmalla, tonttimarkkinoinnilla, kaavoituksella ja muilla muuttamiseen kannustavilla toimenpiteillä. Elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä palvelutuotannossa ja palvelusetelin käyttöönottoa ryhdytään aktiivisesti selvittämään. 2. Omaa toimintaa kehitetään kaupungin ja konserniorganisaation johtamis- ja virkajärjestelyillä, palveluverkkoja (ml. kouluverkko) koskevilla ratkaisuilla sekä organisaation, toiminnan ja prosessien uudistamisella. Kaupunki ottaa käyttöön ennaltaehkäisevän toimintatavan, jonka tavoitteena on vaikuttavuus ja konkreettiset säästöt. Pilottina toimii hallintokuntarajat ylittävä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy hanke. Hanketta ohjaa kaupunginjohtajan johdolla johtoryhmä. Kaupunginjohtaja nimeää hankkeen vastuuhenkilön ja hänelle ohjausryhmän. Oman terveyspalvelutuotannon kehittämisellä turvataan mahdollisuudet vaikuttaa erikoissairaanhoidon menokehitykseen tavoitteena kustannustason lasku. Henkilöstöpolitiikka kytke- 2

4 tään kiinteäksi osaksi strategian toteuttamista. Tavoitteena on luoda muutoksia tukeva henkilöstöpolitiikka. 3. Sekä kuntayhteistyötä että omaa toimintaa kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten palvelu- ja toimintaprosessien hyväksikäyttöön. Kaupungin kannalta on tärkeää turvata jo olemassa oleva monipuolinen koulutustarjonta Ikaalisissa. Ikaalisissa toimivien korkea- ja toisen asteen oppilaitosten profiloitumismahdollisuuksien kehitystyö jatkuu yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä TAMK:n kanssa rakentava ratkaisu ammattikorkeakoulun toiminnan kehittymiselle Ikaalisissa. Yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja sen omistajakuntien kanssa toimitaan aktiivisesti koulutuksen järjestämismahdollisuuksien turvaamiseksi Ikaalisissa ja laajemminkin Luoteis-Pirkanmaan alueella. KAUPUNGINJOHTAJAN AVAINTAVOITTEET Strategiaan, sen toimeenpano-ohjelmaan ja elinkeino-ohjelmaan liittyen asetetaan kaupunginjohtajalle seuraavat avaintavoitteet: 1. Kaupungin vetovoiman kasvattaminen ja positiivinen asukaslukukehitys. 2. Yritystonttitarjonnan turvaaminen ja Patrakan alueen kehittäminen. 3. Monipuolisen asuintonttivarannon ylläpito ja tarjonta ja riittävän vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen. Erityisinä painopisteinä Sarkkila-Kyrösjärvi -alueen tontit sekä tarvittaessa käynnistettävä vuokratalohanke. 4. Kuntatalouden tasapaino ja alijäämän kattaminen vahvistetun toimenpideohjelman mukaisesti. 5. Kuntayhteistyön edistäminen konkreettisten yhteistyöhankkeiden kautta. Aktiivinen ja aloitteellinen toiminta yhteistyökumppaneiden löytämiseksi. 3

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VAKAUTTA HAETAAN OMAA TUOTANTOA LISÄÄMÄLLÄ Ikaalisten kaupungin vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille on rakenteeltaan vakauttava ja hyväksyttyä kuntastrategiaa toteuttava. Keskeisenä tavoitteena on uuden elinkeino-ohjelman mukaisesti kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen. Erityispiirteenä nousee esiin tehtävien palauttaminen kaupungin itsensä hoidettavaksi erityisesti vanhustenhoidossa, terveyspalveluissa ja kaavoituksessa. Talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymää Ikaalisten kaupungin talous tasapainoon ohjelmaa ja toimenpideohjelmaa alijäämän kattamiseksi. Vuonna 2014 kaupungin tulos on ylijäämäinen. Tästä 500 t toteutuu toimenpideohjelmaan sisältyvillä omaisuuden realisoinnista saatavilla tuotoilla. Velkaantuminen pysäytetään ja lainakanta laskee niukasti. Investoinnit ovatkin selvästi edellisvuosia vähäisemmät. Vuoden 2014 lopussa taseen kumulatiivinen alijäämä on noin 0,6 milj.. Veroprosentteja ei koroteta. Kaupungin tytäryhtiö Ikaalisten Vesi Oy pitää vesi- ja jätevesimaksut ennallaan. Vuoden 2014 talousarviossa toimintakate kasvaa vuoteen 2013 nähden 2,3 % ja on 40,396 milj.. Toimintakulut ovat 46,862 milj.. Henkilöstön määrä lisääntyy vain 2,6 henkilötyövuodella (mm. kuudes terveyskeskuslääkäri ja taloussihteeri). Palkkojen korotusvaraus on 1,0 % ja määräraha on varattu täysimääräisenä. Sijaismäärärahat ovat ennallaan. Talousarviossa ei ole suunniteltu henkilöstön lomautuksia. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoisesti vaihtaa lomarahaa ylimääräiseen palkalliseen vapaaseen edellisen vuosien tapaan. Vapautuvien vakanssien täyttäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti. Oman toiminnan kehittämisen pilottihankkeeksi on nostettu hallintokuntarajat ylittävä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy hanke. Oman terveyskeskuksen tehostuneen toiminnan myötä on erikoissairaanhoitoon varattua määrärahaa, n. 8,1 milj., voitu supistaa 0,1 milj. eurolla vuodesta Kouluverkkoselvitys valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Investointien kokonaismäärä on vähäinen. Investointimenot (netto) ovat 1,935 milj.. Suurin yksittäinen kohde on Nummenrinteen kauppakeskusalueen kunnallisteknisten töiden loppuunsaattaminen (= 0,32 milj. ). Keskustan koulun tilahankkeen suunnittelu käynnistyy (0,2 milj. ). Niukoista investoinneista ja alijäämän kattamisohjelmaan sisältyvästä omaisuuden myynnistä johtuen kaupungin lainakantaa saadaan vähäisessä määrin (= 0,258 milj. ) vähennettyä. Kaupungin lainamäärä on vuoden 2014 lopussa n. 28,0 milj. = 3810 /asukas. Tästä lainasta noin 5,050 milj. eli 687 /asukas on välitetty edelleen elinkeinojen kehittämishankkeisiin tai asuntorakentamiseen. Näiden osalta korot sekä lyhennyserät kaupungille maksaa lainansaaja. Kaupunginvaltuuston hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti rahoitusalijäämä saadaan katettua vuoteen 2016 mennessä. Ikaalisissa Kalle Mäkelä 4

6 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Toimintatuotot / toimintakulut, % 15,4 14,4 16,0 13,9 13,8 14,0 14,2 Vuosikate / poistot, % x) 134,0 20,0 102,0 114,9 100,3 101,2 101,5 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMIEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Investointien tulorahoitus, % 113,4 10,7 16,9 24,0 80,3 52,2 35,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 61,0 8,1 15,1 22,9 19,4 40,1 29,8 Lainahoitokate 1,3 0,4 0,8 2,6 0,3 0,6 0,5 Kassan riittävyys, päiviä 1, Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Omavaraisuusaste, % 57,5 54,3 41,6 41,0 41,5 40,5 39,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 34,5 38,3 60,7 55,5 55,0 56,0 57,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Lainakanta , milj. 10,1 11,6 22,4 28,3 28,0 28,7 30,8 Lainat, /asukas Lainasaamiset , milj. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Asukasmäärä KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Konsernin omavaraisuus, % 41,0 39,1 33,5 33,0 33,0 32,0 31,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,9 51,4 63,9 57,5 58,0 59,5 60,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Konsernin lainakanta, milj. 23,4 24,1 35,3 42,0 43,0 44,5 45,5 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset, milj. 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 Asukasmäärä

7 IKAALISTEN KAUPUNKI kj T A E h d o t u k s e t / T o i m i n t a k a t e t u l o s a l u e i t t a i n Käyttö Alkup. Muutos Yht. RAAMI Hk. Esitys Kj. Kasvu % Ero Tulosalue Nimi TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 syys.13 TA2013 TA2013 TA raamiin 0101 Vaalit 15,4-1,6 0,0 2,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Tilintarkastus/tarkastustoimi 13,6 15,1 16,7 22,0 16,3 8,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,0 % 0, Hallintopalvelut 548,8 617,0 767, ,7 579,3 863,9 835,7-6,0 829,7 880,0 891,4 848,1 2,2 % -31, Kehittäminen/elinkeinotoimi 194,9 288,2 312,1 292,9 247,4 291,0 244,4 53,0 297,4 340,0 340,0 327,5 10,1 % -12, Tukipalvelut 1 727, , , , , , ,3-24, , , , ,9 5,2 % 49, Pelastustoimi 387,9 483,8 503,8 516,1 538,8 418,5 550,0 550,0 565,0 557,0 557,0 1,3 % -8, Maatalous 71,1 74,9 87,5 58,6 65,2 40,0 75,9-5,0 70,9 65,0 73,9 69,9-1,4 % 4, Sosiaalipalvelut/Yleispalvelut 374,7 327,4 326,9 429,3 383,2 508,5 358,8 358,8 370,0 356,2 349,4-2,6 % -20, Sosiaali- ja perhepalvelut 4 435, , , , , , ,3-10, , , , ,0 4,2 % 110, Vanhus- ja kotihoitopalvelut 3 842, , , , , , ,0-30, , , , ,3 2,3 % 61, Terveyspalvelut , , , , , , ,1-80, , , , ,0-0,4 % -30, Perusopetus 4 715, , , , , , ,1-2, , , , ,9 2,5 % 61, Varhaiskasvatus 2 505, , , ,3 11, , , , ,9 4,2 % 106, Toisen asteen opetus/lukio 798,0 824,1 812,4 843,5 846,8 655,9 878,6 878,6 880,0 902,2 892,2 1,5 % 12, KuVa/Vapaa-ajan palvelut 938,9 941,0 967,5 985, ,1 698, ,3-3, , , , ,9 4,8 % 38, Ympäristöpalvelut 319,8 323,1 385,9 333,8 345,4 281,1 400,4-20,0 380,4 420,0 442,1 408,6 7,4 % -11, Yhdyskuntatekniikka 872, , , , , , , , , , ,2 8,1 % 80, Kiinteistönhoito 1 108,1 957, , , , , ,6-15, , , , ,0 7,1 % -13, Liikelaitos -303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE , , , , , , ,9-131, , , , ,8 2,3 % 398,8 - lisäksi poistot 942, , , , ,2 965, , , , , ,0 14,3 % -50,0 YHTEENSÄ: , , , , , , ,4-131, , , , ,8 2,7 % 348,8 Huom! v siirretty päivähoito sos. ja perhepalveluista varhaiskasvatukseen.

8 1. KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta VAALIT Keskusvaalilautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. Vaalit suunnittelukaudella vuonna 2014 europarlamenttivaalit vuonna 2015 eduskuntavaalit vuonna 2016 kunnallisvaalit Kysyntä ja laajuustiedot Äänioikeutettujen määrä Äänestysalueiden määrä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot 12, toimintakulut -24, Toimintakate -11, TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vuonna 2014 eurovaalit. Suunnitelmakaudella varaudutaan eduskunta- ja kunnallisvaalien järjestämiseen. Valtio maksaa valtiollistenvaalien järjestelyistä kustannuskorvauksen (arvio 2,00 / äänioikeutettu asukas). TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 0 euroa. Toimintakatteen muutos on 0% -yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Eurovaaleihin liittyvän lakisääteisen tehtävän toteuttaminen asianmukaisesti Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Ei ole.

9 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Tarkastuslautakunta TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna Audiator Oy:n JHTTtilintarkastaja / avustava tarkastaja (Jaakko Rönkkö / Pauliina Mikkola), joka vastaa tarkastuksen laadusta ja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan vuosien tilit Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tarkastuspäivien lukumäärä 10, Lautakunnan kokousmäärä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatuotot Toimintakulut -16,3-17,0-17,0-17,5-17,5 Toimintakate -16,3-17,0-17,0-17,5-17,5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työ painottuu strategian ja sen perusteella hyväksytyn toimeenpano-ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityisenä painopisteenä on tavoitteeksi asetetun talouden tasapainon saavuttamisen arviointi. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 17 euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 0 % - yksikköä ja toimintakatteen 0 % -yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi 8

10 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri PALVELUAJATUS Hallintopalvelut vastaa; 1. kaupungin keskus- ja taloushallintoon liittyvien keskitettyjen palveluiden tuottamisesta 2. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston sihteeripalveluista TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Strategian toimeenpanon koordinointi ja raportointi 2. Talouden tasapainottaminen 3. Kuntarakennehanke 4. Henkilöstöpolitiikka 5. Tuottavuuden parantaminen hallintoa tehostamalla ja prosesseja uudistamalla TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Ikaalisten kaupungin talous tasapainoon -ohjelman toteuttaminen ja taseen alijäämän kattaminen. 2. Kuntarakennelain ja siihen liittyvien muiden hankkeiden vaatimien kuntayhteistyöneuvottelujen toteuttaminen kuntastrategian mukaisesti. 3. Johtamisjärjestelmän uudistaminen. 4. Julkisen hallinnon yhteiseen asiakaspalveluun siirtymisen koordinointi mikäli uudistus toteutuu. 5. Sähköisen kokousjärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien kehittäminen. 6. Muutosta tukevan henkilöstöpolitiikan luominen ja toteuttaminen. 7. Sisäisen viestinnän tehostaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kaupungin talousarvion pitävyys (keskeiset tunnusluvut) 100 % Työyhteisön toimivuus henkilöstötilinpäätöksessä sairauspoissaolot max. 10 tpv/työntekijä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatuotot 693,0 427,3 451,0 350,0 350,0 Toimintakulut , , , , Toimintakate -579,3-829,7-848,1-915,0-920,0 9

11 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Strategian seuranta tapahtuu osavuosikatsauksen raportoinnin yhteydessä. Lisäksi annetaan myös sisäisen tarkastuksen raportti. Tonttien myynnistä odotetaan saatavan tuottoihin myyntivoittoa Kaupunginsihteerin virkaan on varattu määräraha kokoaikaisen viranhaltijan palkkaukseen koko vuodeksi. Rahatoimiston resursseja vahvistetaan palkkaamalla kokoaikainen viranhaltija taloushallinnon suunnittelu- ja suorittaviin työtehtäviin. Työterveyshuollon määräraha on ( ), josta KELA korvaus työnantajalle kattaa arviolta ( ). Hallinto-osaston tehtäväjakoa on muutettu alkaen siten, että rahatoimisto, tietojenkäsittely ja tukipalvelut ovat saaneet omat vastuualueet. Talousarvioteknisesti v talousarvio kuitenkin perustuu edellisten vuosien tulosaluejakoon. Rahatoimiston vastuualueeseen liittyvät tehtävät sijoittuvat talousarviossa hallintopalveluiden tulosalueeseen sekä tietojenkäsittelyn ja tukipalveluiden vastuualue tukipalvelujen tulosalueeseen. Talousarviossa tukipalvelujen vastuualueelle sijoitettu puhelinkeskus on toiminnallisesti kaupunginkanslian alaisuudessa. Rahatoimiston toiminnasta vastaa laskentapäällikkö, tietojenkäsittelyn vastuualueesta tietojärjestelmäsuunnittelija ja tukipalveluista palvelupäällikkö talousarvion tulosaluejaon estämättä. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 5,5 % -yksikköä, toimintakulujen + 3,3% -yksikköä ja toimintakatteen + 2,2 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - taloushallinnon suunnittelu- ja suorittaviin työtehtäviin palkatun työntekijän palkkauskustannukset Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - strategian toimeenpano-ohjelman koordinointi ja sitä tukevat toimenpiteet - Julkisen hallinnon yhteiseen asiakaspalveluun siirtymiseen valmistautuminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian toimeenpanon koordinointi ja raportointi. Onnistuessaan mahdollistaa strategian toteutumisen seurannan ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet. - Johtamisjärjestelmän uudistaminen. Onnistuessaan uusi järjestelmä parantaa tuottavuutta sekä edellytyksiä oman toiminnan kehittämiseen ja kuntayhteistyöhön. - Rahatoimisto selvittää VT 3 kuntien tarpeet yhteistoimintaan omalla toimialallaan. Onnistuessaan selvitykset saattavat mahdollistaa konkreettisten kehittämisehdotusten laatimisen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Onnistuessaan mahdollistaa toimialan kuntayhteistyön. 10

12 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kaupunginjohtaja PALVELUAJATUS Kehittämisen ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on: Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella kiinteässä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n ja yhteiskumppaneiden kanssa toteuttamalla vahvistettua elinkeino-ohjelmaa TOIMINNAN KEHITTÄMISKOHTEET/PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAU- DELLA Kaupungin vetovoima Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina Asukasluku Työpaikat Hyvät palvelut ja infra Verotulot Kaupungin konserniohjeessa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen (mm. kaupunkibrändi uudistetaan yhteiskumppaneiden kanssa) Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen jatkuminen turvataan (II-vaiheen alulle saattaminen) Ikaalisten tonttitarjonnan (asunto- ja yritystontit) lisääminen ja markkinoinnin tehostaminen Matkailuelinkeinon vahvistaminen, erityiskohteena järvimatkailu vierasvenesatamien rakentaminen (Läykkälänlahti, kyläkeskukset) Oppilaitosten hyödyntäminen aiempaa tehokkaammin Alkutuotanto-, luomu- ja bioenergiayrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen Vuodelle 2014 asetetut konsernitavoitteet toteutetaan Vuokra-asuntokysynnän niin vaatiessa kaupunkiin rakennetaan uusi vuokratalo kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimiessa toteuttajana TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT asukasluvun kehitys: tavoitteena asukasluvun nosto 7500:aan v loppuun mennessä yritykset: tuotannolliset ja palvelualan yritykset nettolisäys +15 työpaikkojen määrän kasvu vuoteen 2016 mennessä 210 htv:lla Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Asukasluku Yritysten nettolisäys

13 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatuotot 120,0 42,0 1,0 10,0 25,0 Toimintakulut -367,3-339,4-328,5-335,0-350,0 Toimintakate -247,4-297,4-327,5-325,0-325,0 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Yrityspuolella valmistuvat Nummenrinteen liikekeskuksen rakentamisen I-vaihe (Ki Oy Ikaalisten Portti) sekä alueen kunnallistekniset työt (kaupunki). Sopimusneuvotteluja alueella vapaana olevien liiketonttien myymiseksi jatketaan ja alueella vielä vapaana olevia yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Määrärahavarausta yritysneuvontapalveluiden ostoon ja kaupunkimarkkinointiin korotetaan vuodelle 2014 ja se on (vuonna 2013 määräraha ). Kehittämisyhtiö osallistuu kaupunkibrändin uudistamistyöhön. Kilvakkalassa olevien yritystilojen osalta varaudutaan suuremman hoitovastikkeen maksamiseen (enintään ). Uutta vuokralaista/vuokralaisia haetaan. Yritysten toimintaedellytyksiä kaupunkikonsernin tiloissa varmistetaan. Seutuyhteistyöhankkeisiin on varattu :n määräraha. Leader -kuntaosuuteen vuodelle 2014 on varattu :n määräraha. Omiin hankkeisiin on varattu :n määräraha, josta enintään (Ikaalinen seudun muut kunnat ) käytetään maakunta-korkeakouluhankkeeseen ja enintään kaupunkibrändi -hankkeeseen. Varauksena ennakoimattomiin hankkeisiin on Mahdolliset uudet hankkeet vaativat eri päätöksen. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 39 t ja toimintakulujen - 10,9 t (= -3,2 %). Toimintakatteen kasvu on +10,1 %. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: KulttuuriCampus hankkeen päättyminen Kehittämisyhtiölle osoitetun ostopalvelukorvauksen kasvu (+20 t ) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: uuden elinkeino-ohjelman toteuttaminen uuden kaupunkibrändin rakentaminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: uuden elinkeino-ohjelman toteuttaminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimaa, kasvattaa asukaslukua ja työpaikkoja sekä tuo lisää verotuloja uuden kaupunkibrändin rakentaminen (kesto 1,5 2 v.). Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimasuutta ja tunnettuutta. 12

14 VUODEN 2013 TALOUSARVION KAUPUNKIKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET KONSERNIN RAKENNE Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Tytäryhtiöt (18): Omistusosuus Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha 55,00 % Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,32 % Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % Kiinteistö Oy Puolikivi 67,74 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 20 54,55 % Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimi-elimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. Osakkuusyhteisöt (4): Omistusosuus Ikaalisten Holding Oy 36,13 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 40,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo 31,60 % Kiinteistö Oy Silkkirivi 33,70 % Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 % äänivallasta, KPL 22.4 ). Kuntayhtymät (4): Omistusosuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16,21 % Pirkanmaan Liitto 1,59 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,26 % Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 :n mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kun- 13

15 tayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopimuksella. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt konserniohjeen. KONSERNIN TAVOITTEET Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konserniyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Kaikki elinkeino- ja asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. Elinkeinojen kehittämisessä kehittämisyhtiöllä ei ole takauksien myöntövaltuuksia. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konserniohjeella. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konserniohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kaupunki-markkinoinnista. Vuodelle 2014 on varattu :n määräraha ( vuonna 2013). Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: positiivinen taloudellinen tulos aktiivinen osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen II-vaiheen vauhdittaminen tuotannollisten työpaikkojen edellytysten luominen ja yritystonttitarjonta voimakas panostus kaupungin tonttimarkkinointiin osallistuminen kaupungin uuden brändin kehittämistyöhön aktiivisen hallitustyöskentelyn kehittäminen ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella, erityisissä tapauksissa kaupunki voi sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sallimissa rajoissa. Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: kaupungilla on valmius kysynnän niin vaatiessa uuden vuokratalon rakentamiseen kaupunki-konserniin kuuluvan yhtiön toimiessa toteuttajana asuntojen käyttöastetavoite vähintään 95 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keski-arvona, kuitenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa MUUT YHTEISÖT Ikaalisten Vesi Oy; positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman (liite) toteuttaminen kaupungin omistuksessa olevan Ikaalisten jätevedenpuhdistamon vuokrana Vesi Oy:ltä vuodelta 2014 peritään ( v. 2013) vuoden 2013 tuloksesta ei vaadita maksettavaksi osinkoa vuonna 2014 vuodelle 2014 ei koroteta maksuja 14

16 Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toimitilat asianmukaisina. Omistuksesta voidaan myös luopua tarvittaessa eri päätöksillä. Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikkakunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymän rakenteelliseen kehitystyöhön. 15

17 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus TUKIPALVELUT Hallintopalvelujen osastopäällikkö PALVELUAJATUS Tukipalveluiden tehtävänä on hoitaa; puhelinvaihde ja monistamo; atk-verkon ylläpito ja käytön tuki sekä www-sivujen ylläpito ja sisällöntuotannon tuki; kaupungin ruokahuolto- ja siivouspalvelut; kaupungin toimistohenkilöstön tehtäviä ja sijoittumista koskeva koordinointi. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Puhelinvaihteen hyvä asiakaspalvelu (toimii myös terveyskeskuksen vaihteena). Keskitetyn kopioinnin taloudellisuus ja häiriöttömyys. Kaupungin ATK-verkon kunnostus, toimintavarmuudesta huolehtiminen ja atkohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Tietoturvaohjeistuksen päivitys ja jalkauttaminen Ruokahuolto- ja siivoushenkilöstön yhteistyön kehittäminen, mm. kokonaisosaamisen hyödyntäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin atk-verkon ja ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen huomioiden strategiassa määritelty kuntayhteistyötavoite. Oman toiminnan prosessien uudistamisessa ja tehostamisessa tarvittava tietotekninen tuki. Luottamushenkilöhallinnon prosessien uudistamiseen liittyvä tietotekninen tuki. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Atk työasemien määrä (Matka)puhelimien määrä 200/ /80 200/80 240/50 260/30 Kopioiden määrä (keskitetty) Siivousneliöt Valmistetut ateriat Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatuotot 810,5 778,3 802,5 802,5 802,5 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,9 16

18 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Tietohallinnossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä yksi harjoittelija tai tukityöllistetty 6 kk. Lisäksi varataan määräaikaista resurssia 4 kk työpanos jonka käyttäminen riippuu kehittämishankkeiden käynnistymisestä. Mikäli puhelinkeskushanke toteutuu niin sen valmistelu vastuutetaan tietohallinnolle. Yksittäisiä uusia hankkeita ovat ainakin virtuaalinen oppimisympäristö yhteiskoulu-lukiolle, langattoman sisäverkon rakentaminen lukiolle ja terveydenhuollon e-arkiston käyttöönoton konsultointi. Tavoitteena on osallistua toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet. Ravitsemis- ja siivouspalveluiden vastuualueelle siirtyy osittain Nikulan palvelukodin siivous ja ympärivuotisesti Markun kodin ja uuden päiväkodin siivous. Lisäksi ateriakuljetusta pyritään tehostamaan ja Keskustan koulun väliaikainen ravitsemis- ja siivouspalvelutoiminta hoidetaan. Henkilöstön osaamista kehitetään mm. oppisopimuksilla sekä osatutkintojen, tutkintojen ja palveluosaajakoulutuksella avulla. Henkilöstön osaamista hyödynnetään ja heidän työnkuvia tarkistetaan tarpeen mukaan. Kotiaterioita uudistetaan ja pyritään tehostamaan niiden kuljetusta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on -2431,9 euroa. Toimintatuottojen muutos on +3,1 % -yksikköä, toimintakulujen +4,7 % -yksikköä ja toimintakatteen +9,6 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - varautuminen määräaikaiseen työntekijän työpanokseen - lisääntyvä siivouspinta-ala ja Keskustan koulun väliaikaisjärjestelyt Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - puhelinkeskushanke - osallistuminen toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Tietohallinnolla on valmius toteuttaa kuntayhteistyöhön integroituvia tietoverkko- ja ohjelmistohankintaratkaisuja ja niiden konsultaatioita Ikaalisten kaupungin eri yksiköille. Onnistuessaan vaikuttavuus on erittäin suuri ja se tukee strategian päätavoitteiden saavuttamista. Ravitsemispalveluilla toimitaan hankinnoissa elintarvikehankintastrategian mukaan ja hankintayhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa sekä ravitsemis- että siivouspalveluissa. Selvitetään kotihoitoasiakkaiden halukkuus siirtyä kylmiin kotiaterioihin. Selvitetään myös heidän halukkuutensa osallistua yhteiseen kuljetukseen esim. Toivolansaarikodissa järjestettävään yhteisruokailuun hyödyntämällä sivistyspalvelujen koko päivän kestävää kuljetussopimusta. Toteutues- 17

19 saan kokeilut parantaisivat asiakkaiden omatoimisuutta ja edistäisivät ennaltaehkäisevää ja aktivoivaa toimintatapaa. Siivouspalveluissa toimitaan tehtyjen siivoustyönmitoitusten pohjalta sekä tutkitaan mahdollisuutta korvata osa yhdestä siivousalueesta siivousrobotin avulla. Lisäksi siivousneliöiden määrä kasvaa noin 1000 m2 ja hygienialainsäädäntömuutokset kasvattavat ravitsemis- ja siivouspalvelun kustannuksia. 18

20 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus PELASTUSTOIMI Hallintopalvelujen osastopäällikkö Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatuotot *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Toimintakulut *) -538,8-550,0-557,0-565,0-580,0 Toimintakate *) -538,8-550,0-557,0-565,0-580,0 KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu pelastustoimen palveluista on Tampereen kaupungilla (aluepelastuslaitos), jolle kaupunki on vuokrannut toimintaa varten Ikaalisten paloaseman tilat. Kaupunki maksaa palveluista ostopalvelukorvauksen, johon on varattu Lisäksi kaupunki vastaa aiemmin kaupungin palveluksesta eläköityneiden eläkemaksuista. Tulosalue 0610 Kiinteistönhoito sisältää kaupungin saaman vuokratulon ja kiinteistön hoitoon varatut kulut, määrärahavaraus. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen +1,3 % -yksikköä ja toimintakatteen +1,3 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnannousu Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - pelastuspalvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu suhteen saavuttamisessa 19

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot