TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017"

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA Khall Kvalt

2 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, Ikaalinen p. (03) Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet... 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Talousarvio Tunnusluvut Käyttötalousosa, nettomenot tulosalueittain Käyttötalous ja tuloskortit Vuoden 2015 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain Investointiosa Investointisuunnitelma vuosille Rahoitusosa Kokonaismenot Tuloslaskelma ja rahoitussuunnitelma vuosille Toimenpideohjelma Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liitteet Ikaalisten Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuosille Talousarvio 2015; Täytäntöönpano-ohje 1

3 IKAALISTEN VISIO JA KESKEISET KAUPUNGIN KEHITTÄMISTAVOITTEET IKAALISTEN VISIO IKAALINEN ISO PIKKUKAUPUNKI Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa hyvät palvelut, monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä. UUSI KUNTASTRATEGIA Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuustokaudelle uuden kuntastrategian. Ikaalisten kaupunki hakeutuu aktiivisesti VT 3 suunnassa itsenäisten kuntien yhteistyöhön. Vuoden 2017 alusta lukien myös laajempi Länsi-Pirkanmaan alueen kuntien välinen yhteistyö on mahdollista ja kuntaliitoskin voi olla yksi vaihtoehto. Kaupungin talous pidetään tasapainossa. Omaa toimintaa kehitetään päätavoitteena se, että palveluita tuotetaan jatkossa enemmän kuntien yhteistyönä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena on Ikaalisten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. TOIMEENPANO-OHJELMA / KESKEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET 1. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja paikkakunnan elinvoimaisuutta edistetään erillisellä elinkeino-ohjelmalla, tonttimarkkinoinnilla, kaavoituksella ja muuttamiseen kannustavilla toimenpiteillä. Elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään palvelutuotannossa. Palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan. Kaupunki edistää mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä hankinta-asioissa paikallisten toimijoiden kanssa. 2

4 2. Omaa toimintaa kehitetään kaupungin ja konserniorganisaation palveluverkkoja koskevilla ratkaisuilla sekä organisaation, toiminnan ja prosessien uudistamisella. Toiminnassa korostetaan ennaltaehkäisevää toimintatapaa, jolla tavoitteellaan vaikuttavuutta ja konkreettisia säästöjä. Hyvin käynnistyneen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy hankkeen resursointi turvataan. Omaa terveyspalvelutuotantoa kehittämällä hillitään erikoissairaanhoidon menokehitystä tavoitteena kustannustason lasku. Henkilöstöpolitiikka kytketään kiinteäksi osaksi strategian toteuttamista ja se tukee muutosta. 3. Sekä kuntayhteistyötä että omaa toimintaa kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten palvelu- ja toimintaprosessien hyväksikäyttöön. Kaupungin kannalta on tärkeää turvata jo olemassa oleva monipuolinen koulutustarjonta Ikaalisissa. Lukiokoulutuksen jatkuvuus Ikaalisissa on turvattava tarvittavin yhteistyöjärjestelyin. Ikaalisissa toimivien korkeaja toisen asteen oppilaitosten profiloitumismahdollisuuksien kehitystyö jatkuu yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä TAMK:n kanssa rakentava ratkaisu ammattikorkeakoulun toiminnan kehittymiselle Ikaalisissa. Yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja sen omistajakuntien kanssa toimitaan aktiivisesti koulutuksen järjestämismahdollisuuksien turvaamiseksi Ikaalisissa ja laajemminkin Luoteis-Pirkanmaan alueella. KAUPUNGINJOHTAJAN AVAINTAVOITTEET Strategiaan, sen toimeenpano-ohjelmaan ja elinkeino-ohjelmaan liittyen asetetaan kaupunginjohtajalle seuraavat avaintavoitteet: 1. Kaupungin vetovoiman kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys. 2. Monipuolisen asuintonttivarannon ylläpito ja tarjonta ja riittävän vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen. Erityisinä painopisteinä Sarkki-Kyrösjärvi -alueen sekä Kalmaan alueen tontit ja vuonna 2015 käynnistettävä vuokratalohanke. 3. Kuntatalouden tasapaino ja alijäämän kattaminen 10. kohdan talousohjelman ja uusitun toimenpideohjelman mukaisesti. 4. Kuntayhteistyön edistäminen konkreettisten yhteistyöhankkeiden kautta erityiskohteena vuonna 2015 käynnistyvä tuotteistamishanke. 3

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloustalkoot jatkuvat aina vaan. Ikaalisten kaupungin vuoden 2015 talousarvio ja vuoteen 2017 ulottuva taloussuunnitelma on laadittu tilanteessa, joka on taloudellisesti erittäin vaikea. Useimpien kuntien tapaan Ikaalisten kaupungin talous on kovilla. Valtion toimet näyttävät yhä vain siirtävän kunnille uusia velvoitteita ja aiheuttavan lisäkustannuksia. Samaan aikaan valtionosuusrahoitusta supistetaan merkittävästi. Ikaalisten kaupungin saamat valtionosuudet supistuvat taloussuunnittelukauden loppuun mennessä runsaat 1,3 milj. euroa eli noin 180 euroa/asukas. Tämän tulovajauksen paikkaaminen esimerkiksi verotuksen kautta merkitsisi liki 1,4 % -yksikön korotusta kunnallisveroon. Kun myös kaupungin kunnallisveron tuotto vuonna 2014 on pudonnut merkittävästi, joutuu kaupunki talouden alijäämän umpeen kuromiseksi käynnistämään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tavoitteena toimintojen uudelleen organisointi ja tuottavuuden tehostaminen. Lomautukset ja irtisanomiset eivät kuitenkaan kuulu keinovalikoimaan. Talousongelmien keskelläkään ei kaupunki voi pelkästään supistaa toimintojaan. Vetovoimaisuuden kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys ovat ykköstavoite. Kaupungin palvelutarjonnan määrä ja laatu pidetään hyvänä. Tonttitarjonta on monipuolinen ja houkutteleva. Asuntotarjontaa lisätään käynnistämällä uuden vuokratalon rakentaminen. Tuotteistamishankkeen avulla lisätään kustannustietoisuutta kaupungin toimintayksiköissä. Uudistetun kouluverkon myötä tehostetaan perusopetusta tavoitteena oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen. Varhaiskasvatuksen palveluja parannetaan syksyllä toimintansa aloittavan Mansoniemen päivähoitoyksikön avulla. Kuntayhteistyön osalta ei uusia merkittäviä avauksia ole odotettavissa ennen SoTe uudistuksen vaikutusten selviämistä. Kaupunki on kuitenkin strategiansa mukaisesti avoimin mielin välittömässä valmiudessa kuntayhteistyökeskusteluihin naapurikuntien kanssa. Kaupungin investoinnit vuonna 2015 on supistettu minimiin. Investointien nettokustannukset on rajattu poistorahoituksen suuruiseksi. Merkittävimmät investointikohteet sijoittuvat uudelle Sarkki- Kyrösjärven kaava-alueelle. Talousarviossa on varattu määrärahat kevyen liikenteen väylän, katuverkoston ja muun kunnallistekniikan rakentamistöiden aloittamiseen. Keskustan koulun uusien toimitilojen suunnittelutyö jatkuu tavoitteena saada hanke käyntiin siten, että koulutyö uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2017 alussa. Vähäiset investoinnit mahdollistavat kaupungin lainakannan maltillisen laskun. Kaupungin lainakanta vuoden 2015 lopussa on n. 26 milj. eli /asukas. Määrä vastannee tuolloin kuntien keskiarvoa. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta uskon valoisampaan tulevaisuuteen. Sitä kohti jatkamme ponnisteluja koko kaupunkiorganisaation voimin. Ikaalinen Kalle Mäkelä kaupunginjohtaja 4

6 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Toimintatuotot / toimintakulut, % 14,4 16,0 14,4 13,8 14,0 14,3 14,7 Vuosikate / poistot, % x) 20,0 102, ,3 80,0 95,6 129,3 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMIEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Investointien tulorahoitus, % 10,7 16,9 28,8 80,3 80,0 27,8 59,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 8,1 15,1 27,3 23,4 55,8 23,7 44,3 Lainahoitokate 0,4 1,4 3,9 0,3 1,4 1,2 1,4 Kassan riittävyys, päiviä 2 7,5 0, Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Omavaraisuusaste, % 54,3 41,6 39,7 41,5 44,0 40,0 39,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,3 60,7 63,8 55,0 52,5 56,5 57,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Lainakanta , milj. 11,6 22,4 26,0 28,0 25,9 29,4 30,4 Lainat, /asukas Lainasaamiset , milj. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Asukasmäärä KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Konsernin omavaraisuus, % 39,1 33,5 32,6 33,0 35,0 30,0 30,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,4 63,9 65,4 58,0 56,0 61,0 61,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Konsernin lainakanta, milj. 24,1 35,3 38,7 43,0 42,0 47,0 50,0 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset, milj. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Asukasmäärä

7 IKAALISTEN KAUPUNKI T A T o i m i n t a k a t e t u l o s a l u e i t t a i n Tulos- Käyttö Alkup. Muutos Yht. RAAMI TAEsitys Kasvu% Ero alue Nimi TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 syys.14 TA2014 TA2014 TA TA raamiin 0101 Vaalit -1,6 0,0 2,1 9,9 0,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0, Tilintarkastus/tarkastustoimi 15,1 16,7 22,0 16,3 16,5 13,2 17,0 17,0 17,0 17,5 17,0 0,0 % 0, Hallintopalvelut 617,0 767, ,7 579,3 886,0 964,0 848,1 848,1 869,0 888, ,8 21,1 % 157, Kehittäminen/elinkeinotoimi 288,2 312,1 292,9 247,4 327,9 222,3 327,5 327,5 350,0 342,8 332,8 1,6 % -17, Tukipalvelut 1 851, , , , , , , , , , ,3-3,3 % -62, Pelastustoimi 483,8 503,8 516,1 538,8 530,3 424,4 557,0 557,0 565,0 560,0 560,0 0,5 % -5, Maatalous 74,9 87,5 58,6 65,2 61,5 40,1 69,9 69,9 65,0 70,9 70,9 1,4 % 5, Sosiaalipalvelut/Yleispalvelut 327,4 326,9 429,3 383,2 321,8 338,0 349,4 349,4 365,0 371,8 359,4 2,9 % -5, Sosiaali- ja perhepalvelut 4 714, , , , , , , , , , ,5 5,8 % 1, Vanhus- ja kotihoitopalvelut 4 361, , , , , , , , , , ,2 4,5 % 33, Terveyspalvelut , , , , , , , , , , ,6 0,5 % -48, Perusopetus 4 799, , , , , , ,9 27, , , , ,3-3,7 % -55, Varhaiskasvatus 2 505, , , , ,9 15, , , , ,5-3,3 % -73, Toisen asteen opetus/lukio 824,1 812,4 843,5 846,8 878,3 669,7 892,2 892,2 900,0 913,7 895,4 0,4 % -4, KuVa/Vapaa-ajan palvelut 941,0 967,5 985, ,1 992,9 713, , , , , ,4-0,7 % 5, Ympäristöpalvelut 323,1 385,9 333,8 345,4 346,0 315,2 408,6 408,6 420,0 420,0 391,9-4,1 % -28, Yhdyskuntatekniikka 1 049, , , , ,4 841, , , , , ,8-2,2 % 10, Kiinteistönhoito 957, , , , , , ,0 25, , , , ,1 2,7 % 45,1 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE , , , , , , ,8 67, , , , ,9 0,9 % -41,1 - lisäksi poistot 1 028, , , , , , , , , , ,0 12,9 % 50,0 YHTEENSÄ: , , , , , , ,8 67, , , , ,9 1,3 % 8,9 Huom! Päivähoito on siirretty v sosiaali- ja perhepalveluista varhaiskasvatukseen.

8 1. KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta VAALIT Keskusvaalilautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Vaalit suunnittelukaudella; v eduskuntavaalit, v kunnallisvaalit, v ei vaaleja. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vuonna 2014 oli Europarlamenttivaalit, 2015 on eduskuntavaalit. Suunnitelmakaudella vuonna 2016 varaudutaan kunnallisvaalien järjestämiseen. Valtio maksaa valtiollistenvaalien järjestelyistä kustannuskorvauksen (arvio 2,00 / äänioikeutettu ). TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot Äänioikeutettujen määrä Äänestysalueiden määrä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate valtiollisissa vaaleissa on 0 euroa. Toimintakatteen muutos on 0% -yksikköä.

9 Kunnallisvaalien menot jäävät kokonaan kuntien menoiksi, katearvio -13. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Ei ole. 8

10 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Tarkastuslautakunta TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna BDO Audiator Oy:n JHTTtilintarkastajat (Vesa Keso ja Pauliina Mikkola), joka vastaa tarkastuksen laadusta ja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan vuosien tilit. Vuosien tilintarkastus kilpailutetaan tulevana vuonna. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tarkastuspäivien lukumäärä 9+9, Lautakunnan kokousmäärä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 Toimintakate -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työ painottuu strategian ja sen perusteella hyväksytyn toimeenpano-ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityisenä painopisteenä on tavoitteeksi asetetun talouden tasapainon saavuttamisen arviointi. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 0 % - yksikköä ja toimintakatteen 0 % -yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi 9

11 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri ja tulosyksiköistä vastaavat PALVELUAJATUS Hallintopalvelut vastaa keskitettyjen hallinto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen tuottamisesta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Tuottavuuden parantaminen hallintoa tehostamalla ja prosesseja uudistamalla 2. Henkilöstöpolitiikka 3. Strategian täytäntöönpano oman toimialan osalta 4. Palvelujen tuotteistusprojektiin osallistuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Sähköisen kokousjärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien kehittäminen. 2. Muutosta tukevan henkilöstöpolitiikan luominen ja toteuttaminen. 3. Kaupunkiorganisaation sisäisen viestinnän tehostaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kaupungin talousarvion pitävyys (keskeiset tunnusluvut) 100 % Työyhteisön toimivuus henkilöstötilinpäätöksessä sairauspoissaolot max. 12 tpv/ työntekijä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 435,4 451,0 383,3 390,0 400,0 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate - 886,0-848, ,8-1040, ,0 10

12 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työterveyshuollon määräraha on ( ), josta KELA korvaus työnantajalle kattaa arviolta ( ). (Tilinpäätös / ) Hallinto-osaston tehtäväjako on organisoitu siten, että rahatoimisto, tietojenkäsittely ja tukipalvelut ovat saaneet omat vastuualueet. Talousarvioteknisesti v talousarvio kuitenkin perustuu edellisten vuosien tulosaluejakoon. Rahatoimiston vastuualueeseen liittyvät tehtävät sijoittuvat talousarviossa hallintopalveluiden tulosalueeseen sekä tietojenkäsittelyn ja tukipalveluiden vastuualue tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnasta vastaavat kaupunginhallituksen tulosyksiköille nimeämät vastuuviranhaltijat talousarvion tulosaluejaon estämättä. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 15,0 % -yksikköä, toimintakulujen + 8,5 % -yksikköä ja toimintakatteen 21,1 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - talousohjelman mukainen euron kaikkia hallintokuntia koskeva palkkavaraus - tonttien myyntien tulomäärärahan laskeminen euroon ( ) - työterveyshuollon nettokustannusten kasvu ( ) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - sähköisiin palveluihin perustuvan sisäisen ja kuntayhteistyön kehittäminen - ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (rahatoimisto) - oman toiminnan prosessien kehittäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian mukaisen kuntayhteistyön kehittäminen Luoteis-Pirkanmaan hallintojohtajatyöryhmän työskentelyn kautta. Onnistuessaan mahdollistaa kuntien yhteiset palvelutuotanto- ja kehittämishankkeet. - Kuntien yhteiseen tuotteistushankkeeseen osallistuminen. Onnistuessaan hanke mahdollistaa oman toiminnan ja talouden paremman ohjauksen, parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kuntayhteistyön kehittämistä. Taloussihteeri vastaa toteutuksen koordinoinnista Ikaalisten osalta. 11

13 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kaupunginjohtaja PALVELUAJATUS Kehittämisen ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on: Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella kiinteässä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n ja yhteiskumppaneiden kanssa toteuttamalla vahvistettua elinkeino-ohjelmaa TOIMINNAN KEHITTÄMISKOHTEET/PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAU- DELLA Kaupungin vetovoima Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina Asukasluku Työpaikat Hyvät palvelut ja infra Verotulot Kaupungin konserniohjeessa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen (mm. kaupunkibrändi uudistetaan yhteiskumppaneiden kanssa) ja asukaslukukehityksen kääntäminen kasvuun; Työpaikkojen määrän kasvu; Aktiivinen, osin uudenlaisin keinoin tapahtuva tonttimarkkinointi; Matkailuelinkeinon vahvistaminen, erityiskohteena tapahtumamatkailu; Yrittäjyyden edellytysten parantaminen mm. aktiivisen oppilaitosyhteistyön avulla; Vuodelle 2015 asetetut konsernitavoitteet toteutetaan TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT asukasluvun kehitys: tavoitteena asukasluvun nosto 7400:aan v loppuun mennessä yritykset: tuotannolliset ja palvelualan yritykset nettolisäys +15 työpaikkojen määrän kasvu vuoteen 2017 mennessä 90 htv:lla 12

14 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku Yritysten nettolisäys Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 53,2 1,0 0,2 10,0 20,0 Toimintakulut -381,1-328, ,0 Toimintakate -327,9-327,5-332,8-333,0-333,0 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Yrityspuolella valmistuvat Nummenrinteen liikekeskuksen rakentamisen I-vaihe (Ki Oy Ikaalisten Portti) sekä alueen kunnallistekniset työt (kaupunki). Sopimusneuvotteluja alueella vapaana olevien liiketonttien myymiseksi jatketaan ja alueella vielä vapaana olevia yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Määrärahavaraus yritysneuvontapalveluiden ostoon ja kaupunkimarkkinointiin kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupungilta on samansuuruinen kuin v ja se on Kehittämisyhtiö osallistuu kaupunkibrändin uudistamistyöhön. Kilvakkalassa olevien yritystilojen osalta varaudutaan hoitovastikkeen maksamiseen (enintään ). Uutta vuokralaista/vuokralaisia haetaan. Yritysten toimintaedellytyksiä kaupunkikonsernin tiloissa edistetään. Seutuyhteistyöhankkeisiin on varattu :n määräraha. Leader -kuntaosuuteen vuodelle 2015 on varattu :n määräraha. Omiin hankkeisiin on varattu :n määräraha, josta enintään (Ikaalinen seudun muut kunnat ) käytetään maakuntakorkeakouluhankkeeseen ja enintään kaupunkibrändi -hankkeeseen. Varauksena ennakoimattomiin hankkeisiin on Mahdolliset uudet hankkeet vaativat eri päätöksen. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 0,8 t ja toimintakulujen + 4,5 t (= + 1,4 %). Toimintakatteen kasvu on +1,6 %. Tärkein muutosta selittävä asia on: hankkeisiin varatun määrärahan pieni lisäys 13

15 Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sen myötä asukasluvun ja työpaikkojen lisäys uuden kaupunkibrändin valmistuminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: valtuustokaudelle hyväksytyn elinkeino-ohjelman toteuttaminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimaa, kasvattaa asukaslukua ja työpaikkoja sekä tuo lisää verotuloja uuden kaupunkibrändin valmistuminen ja sen hyödyntäminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimasuutta ja tunnettuutta. 14

16 VUODEN 2015 TALOUSARVION KAUPUNKIKONSERNIA KOS- KEVAT TAVOITTEET KONSERNIN RAKENNE Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Tytäryhtiöt (19): Omistusosuus Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha 55,00 % Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,32 % Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % Kiinteistö Oy Puolikivi 100,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 20 54,55 % Kiinteistö Oy Silkkirivi 67,00 % Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. 15

17 Osakkuusyhteisöt (3): Omistusosuus Ikaalisten Holding Oy 36,13 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 40,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo 31,60 % Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 % äänivallasta, KPL 22.4 ). Kuntayhtymät (4): Omistusosuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16,42 % Pirkanmaan Liitto 1,59 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,26 % Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 :n mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kuntayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopimuksella. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt konserniohjeen. KONSERNIN TAVOITTEET Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konserniyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Kaikki elinkeino- ja asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. Elinkeinojen kehittämisessä kehittämisyhtiöllä ei ole takauksien myöntövaltuuksia. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konserniohjeella. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konserniohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kaupunki-markkinoinnista. Vuodelle 2015 on varattu :n määräraha ( vuonna 2014). Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 16

18 positiivinen taloudellinen tulos aktiivinen osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi kaupungille yhteisen tahtotilan sekä toiminnan etsiminen Ikaalisten Yrittäjät ry:n ja ikaalilaisten yritysten kanssa Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen II-vaiheen vauhdittaminen sekä kauppakeskuksen lähialueen yritystonttien aktiivinen markkinointi voimakas panostus kaupungin asuntotonttimarkkinointiin osallistuminen uuden kaupunkibrändin kehittämistyöhön hallitustyöskentelyn uudistaminen ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella, erityisissä tapauksissa kaupunki voi sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sallimissa rajoissa. Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: uuden vuokrakerrostalon rakentamisen käynnistys vuoden 2015 kuluessa kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimiessa rakennuttajana (kaupunki osallistuu rahoitukseen takauksella) asuntojen käyttöastetavoite vähintään 95 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keskiarvona, kuitenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena riittävin peruskorjaustoimin MUUT YHTEISÖT Ikaalisten Vesi Oy; positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman (liite) toteuttaminen kaupungin omistuksessa olevien jätevedenpuhdistamoiden vuokrana Vesi Oy:ltä vuodelta 2015 peritään ( v. 2014) vuoden 2014 tuloksesta ei vaadita maksettavaksi osinkoa vuonna 2015 maksuja korotetaan vuodelle 2015 yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kaupungilla on valmius neuvotella Ikaalisten Vesi Oy:n kanssa puhdistamon/puhdistamoiden myynnistä yhtiölle. Mahdollinen kauppa tehdään eri päätöksellä. Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toimitilat asianmukaisina. Omistuksesta voidaan myös luopua tarvittaessa eri päätöksillä. Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikkakunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymän rakenteelliseen kehitystyöhön. 17

19 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus TUKIPALVELUT Ravinto- ja siivouspalvelut palvelupäällikkö, Tietohallinto tietojärjestelmäsuunnittelija PALVELUAJATUS Tukipalveluiden tehtävänä on hoitaa; puhelinvaihde ja monistamo; atk-verkon ylläpito ja käytön tuki sekä www- ja facebook-sivujen ylläpito ja sisällöntuotannon tuki; kaupungin ravitsemis- ja siivouspalvelut; kaupungin toimistohenkilöstön tehtäviä ja sijoittumista koskeva koordinointi. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Puhelinvaihteen hyvä asiakaspalvelu (toimii myös terveyskeskuksen vaihteena). Keskitetyn kopioinnin taloudellisuus ja häiriöttömyys. Kaupungin ATK-verkon kunnostus, toimintavarmuudesta huolehtiminen ja atkohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Tietoturvaohjeistuksen jalkauttaminen Ravitsemis- ja siivouspalveluhenkilöstön yhteistyön kehittäminen, kokonaisosaamisen hyödyntäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin atk-verkon ja ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen huomioiden strategiassa määritelty kuntayhteistyötavoite. Oman toiminnan prosessien uudistamisessa ja tehostamisessa tarvittava tietotekninen tuki. Luottamushenkilöhallinnon prosessien uudistamiseen liittyvä tietotekninen tuki. Ruokapalvelutyön mitoituksen tekeminen Lähiruokaprosentin nostaminen 18 prosenttiin 18

20 TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Atk työasemien määrä Matkap./dect- ja lankapuh. määrä 200/ /80 260/80 260/80 260/80 Kopioiden määrä (keskitetty) Siivousneliöt Valmistetut ateriat Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 810,5 802,5 951,0 951,0 951,0 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,3 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Tietohallinnossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä yksi oppisopimustyöntekijä 1,5 vuoden sopimuksella. Tietohallinto vastaa mahdollisesta puhelinkeskushankeen jatkokehittämisen valmistelusta. Yksittäisiä uusia hankkeita ovat ainakin langattoman sisäverkon laajentaminen joihinkin kaupungin toimipisteisiin, salatun sähköpostipalvelun käyttöönotto, varapalvelinjärjestelmien ja niihin liittyvien työnkulkujen kehittäminen. Kuntayhteistyön käytännön toteutus hoidetaan tarvittaessa KYverkon (kuntien keskitetty verkkoratkaisu) kautta. Osallistutaan toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet sekä ravitsemis- ja siivouspalvelun tarpeet. Sisäisen postin kuljetusta pyritään vähentämään, kun salattu sähköposti otetaan käyttöön. Tästä vapautuva ajoaika käytetään lisääntyneisiin ateriakuljetuksiin elokuusta 2015 alkaen. Ateriakuljetuksiin hankitaan oman vanhan auton tilalle huoltoleasingilla. Keskustan koulun väliaikainen ruoka- ja siivouspalvelutoiminta hoidetaan. Ravitsemispalvelussa tehty työnmitoitus otetaan käyttöön. Henkilöstön osaamista hyödynnetään ja heidän työnkuvia tarkistetaan tarpeen mukaan. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 2,26 m. Toimintatuottojen muutos on +18,5 % -yksikköä, toimintakulujen +2,3 % -yksikköä ja toimintakatteen 3,3 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: 19

21 - ateriapalvelutuottojen kasvu (lisääntyneet kotiateriat ja välipalojen myynnin kasvu) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - puhelinkeskushanke - luotettavan langattoman verkon kehittäminen - ravitsemis- ja siivouspalvelutoiminnan uudistaminen talousohjelman mukaiselle tasolle Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Tietohallinnolla on valmius toteuttaa kuntayhteistyöhön integroituvia tietoverkko- ja ohjelmistohankintaratkaisuja ja niiden konsultaatioita Ikaalisten kaupungin eri yksiköille. Onnistuessaan vaikuttavuus on erittäin suuri ja se tukee strategian päätavoitteiden saavuttamista. Ravitsemispalveluilla toimitaan hankinnoissa elintarvikehankintastrategian mukaan ja hankintayhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa sekä ravitsemis- että siivouspalveluissa. Ravitsemis- ja siivouspalveluissa toimitaan tehtyjen työmitoitusten pohjalta. Pakkauslainsäädäntömuutos ja lähiruoan osuuden nostaminen kasvattavat hieman ravitsemispalvelun kustannuksia, vaikka korotuksia hillitään toiminnan uudistamisella. 20

22 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus PELASTUSTOIMI Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 0,0 0,0 0,0 0 0 Toimintakulut *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 Toimintakate *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu pelastustoimen palveluista on Tampereen kaupungilla (aluepelastuslaitos), jolle kaupunki on vuokrannut toimintaa varten Ikaalisten paloaseman tilat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen +0,5 % -yksikköä ja toimintakatteen +0,5 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnannousu Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - pelastuspalvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu -suhteen saavuttamisessa 21

23 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus MAASEUTUPALVELUT Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 9,3 12,0 12,0 12,0 12,0 Toimintakulut *) -70,8 81,9 82,9 81,9 81,9 Toimintakate *) -61,5-69,9-70,9-70,9-70,9 *) Lukuihin sisältyy lomitustoimen eläkekustannuksia, jotka korvataan kokonaan kaupungille. Vuoden 2015 tuotto-odotus on 12,0 t. KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu maaseutuelinkeinopalvelujen tuottamisesta on siirtynyt lukien Sastamalan kaupungille. Ikaalisissa säilyy yhden työntekijän toimipiste. Kaupunki maksaa palveluista ostopalvelukorvauksen. Lisäksi kaupunki vastaa toimitila- ja tietoliikennekustannuksista. Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus aiemmin kaupungin palveluksesta eläköityneiden eläkemaksuihin. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 1,2 % -yksikköä ja toimintakatteen 1,4 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnanmuutos Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu suhteen saavuttamisessa 22

24 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta YLEISPALVELUT Perusturvajohtaja PALVELUAJATUS Yleispalvelut ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan, hallinto- ja toimistopalveluiden sekä keskusvaraston kautta tuotettuja ohjaus- ja tukipalveluita. Yleispalveluiden tehtävänä on koordinoida sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoa sekä tukea laskutusta, maksatusta ja hallintoa. Yleispalvelut ovat osa SOTE -keskuksen asiakaspalvelua. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen palvelutuotannossa ja ostoissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Tuen antaminen sote palveluiden tuotteistamisprosessissa vuoden 2015 aikana. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyn tukeminen. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) 100 % toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) alle 2,5 2,21 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 12,7 5,4 7,0 7,1 7,3 Toimintakulut -334,4-354,0-366,4-373,7-377,4 Toimintakate -321,7-349,4-359,4-366,6-370,1 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi keskittyy edelleen oman palvelutuotannon kehittämiseen resurssien puitteissa. Sote-palveluiden tuotteistaminen selkeyttää prosesseja sekä vie kustannustietoisuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle. Lautakunta jatkaa kolmantena toimintavuotenaan sosiaali- ja terveystoimen erityiskysymyksiin perehtymistä sekä ohjaan uuden lainsäädännön (esim. sosiaalihuoltolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) haasteisiin vastaamista. 23

25 Yhden kanslistin (30 %) siirtymäajan tuki päivähoidon siirrossa sivistystoimeen palautuu takaisin yleispalveluihin sekä suuntautuu sosiaalipalveluiden tukemiseen. Sosiaalityötä ja soten esimiehiä tuetaan kasvavien palvelutarpeiden tuomissa haasteissa. Keskusvaraston toiminta vakiinnutetaan PSHP:n hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen atk-ohjelmien sekä alueellisen kuvantamisen järjestelmän päivittäminen ja Kanta-arkiston seuraavan toteuttaminen. Potilastietojärjestelmän kehittäminen liittyy myös tuotteistamisprojektiin. Terveydenhuoltolain 12 :n mukaisen poikkihallinnollisen hyvinvointikertomuksen pienemmän välipäivityksen tukeminen hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Talousarvioesityksessä on mukana Terve lii-kunta-hanke ( ). TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 29,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 3,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 2,9 %-yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen kahdessa vaiheessa vuoden 2015 aikana. - Lakisääteisten palvelujen turvaaminen palvelutarpeiden lisääntyessä ja talouden kiristyessä. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Kuntayhteistyön kehittäminen tuotteistamishankkeessa Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. - Yhteistyötä jatketaan paikallisten sote-yritysten kanssa. - Kolmannen sektorin mukaan ottaminen palveluprosesseihin tehostuu talouden kiristyessä. - Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton valmistelu vuoden 2015 aikana. 24

26 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIPALVELUT Johtava sosiaalityöntekijä PALVELUAJATUS Sosiaalipalvelut ovat lakisääteistä toimintaa ja kunnan tehtävänä on vastata niiden järjestämisestä tarpeen mukaisesti. Sosiaalipalveluiden avulla tuetaan ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaalipalvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Aikuissosiaalityössä pysytään lain asettamissa määräajoissa toimeentulotukipäätösten tekemisessä asiakasmäärien kasvaessa. 2. Lastensuojelussa lisätään avohuollon asiakkuudessa olevien lasten tapaamisia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. 3. Kehitysvammahuollossa vähennetään ostopalveluita toiminnan kehittämisellä ja henkilöstöjärjestelyillä. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Toimeentulotukea saavat kotitaloudet Toimeentulotuki /asukas Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutuu toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,3 2,32 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 923,8 929, , , ,0 Toimintakulut , , , , ,5 Toimintakate , , , , ,5 25

27 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Uusi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi (yhteinen Hämeenkyrön kunnan kanssa) v alusta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 14,8 %-yksikköä, toimintakulujen + 7,7 %-yksikköä ja toimintakatteen + 5,8 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - menojen lisäys perus- ja täydentävässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, lastensuojelun laitoshoidossa ja avohuollon tukitoimissa sekä kehitysvammaisten laitoshoidossa. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa (uusi sosiaalihuoltolaki ja muu lainsäädäntö) - ostopalvelujen käytön vähentäminen mm. kehitysvammahuollossa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Yhteistyötä tehdään edelleen ympäristökuntien kanssa. - Tavoitteena on pitää sosiaalipalvelut edelleen lakisääteisessä tasossa. 26

28 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUT Vanhuspalveluiden päällikkö PALVELUAJATUS Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tehtävänä on tukea ikääntyneiden, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen talousarvion määrärahavarauksella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Uudessa vanhuspalvelulaissa (980/2012) määriteltyjen tavoitteiden täyttäminen (esim. vastuutyöntekijän nimeäminen tarvitseville asiakkaille). 2. Ikaalisten Ilta -strategian mukainen työskentely. 3. Kaikkien toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat valmiiksi. 4. Yksiköissä asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä 91 % 88,4 % yli 75-vuotiaiden kotiin annettavien palveluiden määrä 13 % 9,2 % Vanhusten tehostettu as.palveluasiakkaita (oma tuotanto) Asiakastyytyväisyys hyvä ei arvioitu Ikääntyneiden ostopalvelusopimuksia Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) % Työyhteisökysely (1 paras, 5 huonoin) alle 3 2,86 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 970, ,9 936, 4 955,0 964,0 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,4 27

29 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Henkilöstöresurssien varaus vastaa tarvetta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 9,1 %-yksikköä, toimintakulujen + 2,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 4,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - henkilöstökulut (sijaiset, Nikula, kotihoito) - asiakkaiden maksukyvyn alentuminen. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - henkilöstö- ja ostopalvelukulujen hallinta huomioiden samalla kaupungin kokonaistaloustilanne, lainsäädäntö, Ikaalisten Illan strategia. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Palveluluiden painopiste on kotihoito. Kaikilla palveluratkaisuilla vahvistetaan kuntalaisten asumista omassa kodissa. - Henkilöstö etsii uusia toimintaratkaisuja taloudellisempaan työskentelyyn (työprosessit, käyttöasteet jne.). 28

30 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSPALVELUT Ylilääkäri PALVELUAJATUS Perusterveydenhuolto on yksilöön ja hänen elinympäristöön kohdistuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito alueellaan. Ikaalislaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja osin erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan myös muilta palveluiden tuottajilta kilpailuttamisen kautta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen. 65- ja 70-vuotiaiden terveystarkastusten aloittamisen lisäksi laajennetaan muistitestiseulontaa, arvioidaan mahdollisuutta terveyskioskitoimintaan Kompissa sekä mahdollisuutta yhdistää fysioterapeutin arvio kotihoidon suorittamiin 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. 2. Itä-Ikaalisten terveyspalveluiden kehittäminen. Arvioidaan mahdollisuutta aloittaa keväällä 2015 lääkärin vastaanottotoiminta Luhalahdessa. 3. Terveyspalveluiden säilyminen kilpailukykyisinä (valinnanvapaus). TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Hoitotakuun toteutuminen toteutuu toteutunut Avoterveydenhuolto - käynnit Hammashuolto - käynnit kariesindeksi 12-vuotiailla (eli DMF) 2,1 DMF 2,1 Akuuttiosasto (29 -paikkainen) - hoitopäivät hoitojaksot Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,9 2,86 29

31 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 1 222, , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,2 Toimintakate , , , , ,2 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Terveyspalveluiden kohdalla suurin kasvupaine on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa. Varaus vuodelle 2015 on 7,9 M. Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoketjuja, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä Itä- Ikaalisten terveyspalveluita kehitetään. 65- ja 70-vuotiaiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset alkavat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 4,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 0,8 %-yksikköä ja toimintakatteen + 0,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - terveydenhuollon valinnanvapauden vaikutus: tuloja niistä henkilöistä, jotka valitsevat Ikaalisten terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi, mutta vastaavasti menoja niistä henkilöistä, jotka valitsevat muun terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi - hintojen nousu (mm. ATK- maksut), yleinen palkankorotus - radiologipalvelujen kilpailutuksessa (2013) UÄ-tutkimushinta saavutti markkinatason ja on 5-kertainen aiempaan verrattuna. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen - terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä - toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä. - Otetaan päätösten valmistelussa huomioon VT3 kuntien toimintatavat. - Palvelutuotannon turvaaminen omalla lääkärityövoimalla. - Palveluketjujen kehittäminen akuuttivuodeosaston, vanhus- ja kotihoitopalveluiden ja avoterveydenhuollon kesken siten, että erikoissairaanhoidosta palaavien potilaiden hoitoketju on sujuva ja viiveetön ja akuuttivuodeosaston vuosina saavutettu toiminnan hyvä tulos säilyy vuonna

32 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen päällikkö PALVELUAJATUS Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tarjota lapsilähtöistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta kodeissa, päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisessä päivähoidossa alle kouluikäisille lapsille huomioiden kasvatuskumppanuus. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Lasten syrjäytymisen ehkäisy TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaikille päivähoitolapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Seurantaa varten laaditaan mittari ja se otetaan käyttöön. 2. Kasvattajien osaamista vahvistetaan varhaiserityiskasvatuksen menetelmien käytöstä osana arkea henkilöstökoulutusten avulla varhaiskasvatuksen toimintakaudella Ennaltaehkäisevän perhetyön tarpeessa olevien sekä palvelua vastaanottavien asiakasperheiden lukumäärää koskevan mittarin laadinta ja käyttöönotto TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEN MITTARIT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Päivähoitoa saavien lasten määrä Esiopetusta saavien lasten määrä Päiväkotien hoitopäivät Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät Perhepäivähoidon hoitopäivät Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018 Khall 30.11.2015 Kvalt 7.12.2015 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot