TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017"

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA Khall Kvalt

2 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, Ikaalinen p. (03) Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet... 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Talousarvio Tunnusluvut Käyttötalousosa, nettomenot tulosalueittain Käyttötalous ja tuloskortit Vuoden 2015 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain Investointiosa Investointisuunnitelma vuosille Rahoitusosa Kokonaismenot Tuloslaskelma ja rahoitussuunnitelma vuosille Toimenpideohjelma Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liitteet Ikaalisten Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuosille Talousarvio 2015; Täytäntöönpano-ohje 1

3 IKAALISTEN VISIO JA KESKEISET KAUPUNGIN KEHITTÄMISTAVOITTEET IKAALISTEN VISIO IKAALINEN ISO PIKKUKAUPUNKI Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa hyvät palvelut, monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä. UUSI KUNTASTRATEGIA Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuustokaudelle uuden kuntastrategian. Ikaalisten kaupunki hakeutuu aktiivisesti VT 3 suunnassa itsenäisten kuntien yhteistyöhön. Vuoden 2017 alusta lukien myös laajempi Länsi-Pirkanmaan alueen kuntien välinen yhteistyö on mahdollista ja kuntaliitoskin voi olla yksi vaihtoehto. Kaupungin talous pidetään tasapainossa. Omaa toimintaa kehitetään päätavoitteena se, että palveluita tuotetaan jatkossa enemmän kuntien yhteistyönä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena on Ikaalisten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. TOIMEENPANO-OHJELMA / KESKEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET 1. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja paikkakunnan elinvoimaisuutta edistetään erillisellä elinkeino-ohjelmalla, tonttimarkkinoinnilla, kaavoituksella ja muuttamiseen kannustavilla toimenpiteillä. Elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään palvelutuotannossa. Palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan. Kaupunki edistää mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä hankinta-asioissa paikallisten toimijoiden kanssa. 2

4 2. Omaa toimintaa kehitetään kaupungin ja konserniorganisaation palveluverkkoja koskevilla ratkaisuilla sekä organisaation, toiminnan ja prosessien uudistamisella. Toiminnassa korostetaan ennaltaehkäisevää toimintatapaa, jolla tavoitteellaan vaikuttavuutta ja konkreettisia säästöjä. Hyvin käynnistyneen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy hankkeen resursointi turvataan. Omaa terveyspalvelutuotantoa kehittämällä hillitään erikoissairaanhoidon menokehitystä tavoitteena kustannustason lasku. Henkilöstöpolitiikka kytketään kiinteäksi osaksi strategian toteuttamista ja se tukee muutosta. 3. Sekä kuntayhteistyötä että omaa toimintaa kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten palvelu- ja toimintaprosessien hyväksikäyttöön. Kaupungin kannalta on tärkeää turvata jo olemassa oleva monipuolinen koulutustarjonta Ikaalisissa. Lukiokoulutuksen jatkuvuus Ikaalisissa on turvattava tarvittavin yhteistyöjärjestelyin. Ikaalisissa toimivien korkeaja toisen asteen oppilaitosten profiloitumismahdollisuuksien kehitystyö jatkuu yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä TAMK:n kanssa rakentava ratkaisu ammattikorkeakoulun toiminnan kehittymiselle Ikaalisissa. Yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja sen omistajakuntien kanssa toimitaan aktiivisesti koulutuksen järjestämismahdollisuuksien turvaamiseksi Ikaalisissa ja laajemminkin Luoteis-Pirkanmaan alueella. KAUPUNGINJOHTAJAN AVAINTAVOITTEET Strategiaan, sen toimeenpano-ohjelmaan ja elinkeino-ohjelmaan liittyen asetetaan kaupunginjohtajalle seuraavat avaintavoitteet: 1. Kaupungin vetovoiman kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys. 2. Monipuolisen asuintonttivarannon ylläpito ja tarjonta ja riittävän vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen. Erityisinä painopisteinä Sarkki-Kyrösjärvi -alueen sekä Kalmaan alueen tontit ja vuonna 2015 käynnistettävä vuokratalohanke. 3. Kuntatalouden tasapaino ja alijäämän kattaminen 10. kohdan talousohjelman ja uusitun toimenpideohjelman mukaisesti. 4. Kuntayhteistyön edistäminen konkreettisten yhteistyöhankkeiden kautta erityiskohteena vuonna 2015 käynnistyvä tuotteistamishanke. 3

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloustalkoot jatkuvat aina vaan. Ikaalisten kaupungin vuoden 2015 talousarvio ja vuoteen 2017 ulottuva taloussuunnitelma on laadittu tilanteessa, joka on taloudellisesti erittäin vaikea. Useimpien kuntien tapaan Ikaalisten kaupungin talous on kovilla. Valtion toimet näyttävät yhä vain siirtävän kunnille uusia velvoitteita ja aiheuttavan lisäkustannuksia. Samaan aikaan valtionosuusrahoitusta supistetaan merkittävästi. Ikaalisten kaupungin saamat valtionosuudet supistuvat taloussuunnittelukauden loppuun mennessä runsaat 1,3 milj. euroa eli noin 180 euroa/asukas. Tämän tulovajauksen paikkaaminen esimerkiksi verotuksen kautta merkitsisi liki 1,4 % -yksikön korotusta kunnallisveroon. Kun myös kaupungin kunnallisveron tuotto vuonna 2014 on pudonnut merkittävästi, joutuu kaupunki talouden alijäämän umpeen kuromiseksi käynnistämään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tavoitteena toimintojen uudelleen organisointi ja tuottavuuden tehostaminen. Lomautukset ja irtisanomiset eivät kuitenkaan kuulu keinovalikoimaan. Talousongelmien keskelläkään ei kaupunki voi pelkästään supistaa toimintojaan. Vetovoimaisuuden kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys ovat ykköstavoite. Kaupungin palvelutarjonnan määrä ja laatu pidetään hyvänä. Tonttitarjonta on monipuolinen ja houkutteleva. Asuntotarjontaa lisätään käynnistämällä uuden vuokratalon rakentaminen. Tuotteistamishankkeen avulla lisätään kustannustietoisuutta kaupungin toimintayksiköissä. Uudistetun kouluverkon myötä tehostetaan perusopetusta tavoitteena oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen. Varhaiskasvatuksen palveluja parannetaan syksyllä toimintansa aloittavan Mansoniemen päivähoitoyksikön avulla. Kuntayhteistyön osalta ei uusia merkittäviä avauksia ole odotettavissa ennen SoTe uudistuksen vaikutusten selviämistä. Kaupunki on kuitenkin strategiansa mukaisesti avoimin mielin välittömässä valmiudessa kuntayhteistyökeskusteluihin naapurikuntien kanssa. Kaupungin investoinnit vuonna 2015 on supistettu minimiin. Investointien nettokustannukset on rajattu poistorahoituksen suuruiseksi. Merkittävimmät investointikohteet sijoittuvat uudelle Sarkki- Kyrösjärven kaava-alueelle. Talousarviossa on varattu määrärahat kevyen liikenteen väylän, katuverkoston ja muun kunnallistekniikan rakentamistöiden aloittamiseen. Keskustan koulun uusien toimitilojen suunnittelutyö jatkuu tavoitteena saada hanke käyntiin siten, että koulutyö uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2017 alussa. Vähäiset investoinnit mahdollistavat kaupungin lainakannan maltillisen laskun. Kaupungin lainakanta vuoden 2015 lopussa on n. 26 milj. eli /asukas. Määrä vastannee tuolloin kuntien keskiarvoa. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta uskon valoisampaan tulevaisuuteen. Sitä kohti jatkamme ponnisteluja koko kaupunkiorganisaation voimin. Ikaalinen Kalle Mäkelä kaupunginjohtaja 4

6 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Toimintatuotot / toimintakulut, % 14,4 16,0 14,4 13,8 14,0 14,3 14,7 Vuosikate / poistot, % x) 20,0 102, ,3 80,0 95,6 129,3 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMIEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Investointien tulorahoitus, % 10,7 16,9 28,8 80,3 80,0 27,8 59,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 8,1 15,1 27,3 23,4 55,8 23,7 44,3 Lainahoitokate 0,4 1,4 3,9 0,3 1,4 1,2 1,4 Kassan riittävyys, päiviä 2 7,5 0, Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Omavaraisuusaste, % 54,3 41,6 39,7 41,5 44,0 40,0 39,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,3 60,7 63,8 55,0 52,5 56,5 57,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Lainakanta , milj. 11,6 22,4 26,0 28,0 25,9 29,4 30,4 Lainat, /asukas Lainasaamiset , milj. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Asukasmäärä KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Konsernin omavaraisuus, % 39,1 33,5 32,6 33,0 35,0 30,0 30,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,4 63,9 65,4 58,0 56,0 61,0 61,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Konsernin lainakanta, milj. 24,1 35,3 38,7 43,0 42,0 47,0 50,0 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset, milj. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Asukasmäärä

7 IKAALISTEN KAUPUNKI T A T o i m i n t a k a t e t u l o s a l u e i t t a i n Tulos- Käyttö Alkup. Muutos Yht. RAAMI TAEsitys Kasvu% Ero alue Nimi TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 syys.14 TA2014 TA2014 TA TA raamiin 0101 Vaalit -1,6 0,0 2,1 9,9 0,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0, Tilintarkastus/tarkastustoimi 15,1 16,7 22,0 16,3 16,5 13,2 17,0 17,0 17,0 17,5 17,0 0,0 % 0, Hallintopalvelut 617,0 767, ,7 579,3 886,0 964,0 848,1 848,1 869,0 888, ,8 21,1 % 157, Kehittäminen/elinkeinotoimi 288,2 312,1 292,9 247,4 327,9 222,3 327,5 327,5 350,0 342,8 332,8 1,6 % -17, Tukipalvelut 1 851, , , , , , , , , , ,3-3,3 % -62, Pelastustoimi 483,8 503,8 516,1 538,8 530,3 424,4 557,0 557,0 565,0 560,0 560,0 0,5 % -5, Maatalous 74,9 87,5 58,6 65,2 61,5 40,1 69,9 69,9 65,0 70,9 70,9 1,4 % 5, Sosiaalipalvelut/Yleispalvelut 327,4 326,9 429,3 383,2 321,8 338,0 349,4 349,4 365,0 371,8 359,4 2,9 % -5, Sosiaali- ja perhepalvelut 4 714, , , , , , , , , , ,5 5,8 % 1, Vanhus- ja kotihoitopalvelut 4 361, , , , , , , , , , ,2 4,5 % 33, Terveyspalvelut , , , , , , , , , , ,6 0,5 % -48, Perusopetus 4 799, , , , , , ,9 27, , , , ,3-3,7 % -55, Varhaiskasvatus 2 505, , , , ,9 15, , , , ,5-3,3 % -73, Toisen asteen opetus/lukio 824,1 812,4 843,5 846,8 878,3 669,7 892,2 892,2 900,0 913,7 895,4 0,4 % -4, KuVa/Vapaa-ajan palvelut 941,0 967,5 985, ,1 992,9 713, , , , , ,4-0,7 % 5, Ympäristöpalvelut 323,1 385,9 333,8 345,4 346,0 315,2 408,6 408,6 420,0 420,0 391,9-4,1 % -28, Yhdyskuntatekniikka 1 049, , , , ,4 841, , , , , ,8-2,2 % 10, Kiinteistönhoito 957, , , , , , ,0 25, , , , ,1 2,7 % 45,1 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE , , , , , , ,8 67, , , , ,9 0,9 % -41,1 - lisäksi poistot 1 028, , , , , , , , , , ,0 12,9 % 50,0 YHTEENSÄ: , , , , , , ,8 67, , , , ,9 1,3 % 8,9 Huom! Päivähoito on siirretty v sosiaali- ja perhepalveluista varhaiskasvatukseen.

8 1. KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta VAALIT Keskusvaalilautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Vaalit suunnittelukaudella; v eduskuntavaalit, v kunnallisvaalit, v ei vaaleja. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vuonna 2014 oli Europarlamenttivaalit, 2015 on eduskuntavaalit. Suunnitelmakaudella vuonna 2016 varaudutaan kunnallisvaalien järjestämiseen. Valtio maksaa valtiollistenvaalien järjestelyistä kustannuskorvauksen (arvio 2,00 / äänioikeutettu ). TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot Äänioikeutettujen määrä Äänestysalueiden määrä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate valtiollisissa vaaleissa on 0 euroa. Toimintakatteen muutos on 0% -yksikköä.

9 Kunnallisvaalien menot jäävät kokonaan kuntien menoiksi, katearvio -13. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Ei ole. 8

10 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Tarkastuslautakunta TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna BDO Audiator Oy:n JHTTtilintarkastajat (Vesa Keso ja Pauliina Mikkola), joka vastaa tarkastuksen laadusta ja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan vuosien tilit. Vuosien tilintarkastus kilpailutetaan tulevana vuonna. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tarkastuspäivien lukumäärä 9+9, Lautakunnan kokousmäärä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 Toimintakate -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työ painottuu strategian ja sen perusteella hyväksytyn toimeenpano-ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityisenä painopisteenä on tavoitteeksi asetetun talouden tasapainon saavuttamisen arviointi. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 0 % - yksikköä ja toimintakatteen 0 % -yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi 9

11 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri ja tulosyksiköistä vastaavat PALVELUAJATUS Hallintopalvelut vastaa keskitettyjen hallinto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen tuottamisesta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Tuottavuuden parantaminen hallintoa tehostamalla ja prosesseja uudistamalla 2. Henkilöstöpolitiikka 3. Strategian täytäntöönpano oman toimialan osalta 4. Palvelujen tuotteistusprojektiin osallistuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Sähköisen kokousjärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien kehittäminen. 2. Muutosta tukevan henkilöstöpolitiikan luominen ja toteuttaminen. 3. Kaupunkiorganisaation sisäisen viestinnän tehostaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kaupungin talousarvion pitävyys (keskeiset tunnusluvut) 100 % Työyhteisön toimivuus henkilöstötilinpäätöksessä sairauspoissaolot max. 12 tpv/ työntekijä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 435,4 451,0 383,3 390,0 400,0 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate - 886,0-848, ,8-1040, ,0 10

12 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työterveyshuollon määräraha on ( ), josta KELA korvaus työnantajalle kattaa arviolta ( ). (Tilinpäätös / ) Hallinto-osaston tehtäväjako on organisoitu siten, että rahatoimisto, tietojenkäsittely ja tukipalvelut ovat saaneet omat vastuualueet. Talousarvioteknisesti v talousarvio kuitenkin perustuu edellisten vuosien tulosaluejakoon. Rahatoimiston vastuualueeseen liittyvät tehtävät sijoittuvat talousarviossa hallintopalveluiden tulosalueeseen sekä tietojenkäsittelyn ja tukipalveluiden vastuualue tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnasta vastaavat kaupunginhallituksen tulosyksiköille nimeämät vastuuviranhaltijat talousarvion tulosaluejaon estämättä. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 15,0 % -yksikköä, toimintakulujen + 8,5 % -yksikköä ja toimintakatteen 21,1 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - talousohjelman mukainen euron kaikkia hallintokuntia koskeva palkkavaraus - tonttien myyntien tulomäärärahan laskeminen euroon ( ) - työterveyshuollon nettokustannusten kasvu ( ) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - sähköisiin palveluihin perustuvan sisäisen ja kuntayhteistyön kehittäminen - ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (rahatoimisto) - oman toiminnan prosessien kehittäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian mukaisen kuntayhteistyön kehittäminen Luoteis-Pirkanmaan hallintojohtajatyöryhmän työskentelyn kautta. Onnistuessaan mahdollistaa kuntien yhteiset palvelutuotanto- ja kehittämishankkeet. - Kuntien yhteiseen tuotteistushankkeeseen osallistuminen. Onnistuessaan hanke mahdollistaa oman toiminnan ja talouden paremman ohjauksen, parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kuntayhteistyön kehittämistä. Taloussihteeri vastaa toteutuksen koordinoinnista Ikaalisten osalta. 11

13 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kaupunginjohtaja PALVELUAJATUS Kehittämisen ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on: Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella kiinteässä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n ja yhteiskumppaneiden kanssa toteuttamalla vahvistettua elinkeino-ohjelmaa TOIMINNAN KEHITTÄMISKOHTEET/PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAU- DELLA Kaupungin vetovoima Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina Asukasluku Työpaikat Hyvät palvelut ja infra Verotulot Kaupungin konserniohjeessa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen (mm. kaupunkibrändi uudistetaan yhteiskumppaneiden kanssa) ja asukaslukukehityksen kääntäminen kasvuun; Työpaikkojen määrän kasvu; Aktiivinen, osin uudenlaisin keinoin tapahtuva tonttimarkkinointi; Matkailuelinkeinon vahvistaminen, erityiskohteena tapahtumamatkailu; Yrittäjyyden edellytysten parantaminen mm. aktiivisen oppilaitosyhteistyön avulla; Vuodelle 2015 asetetut konsernitavoitteet toteutetaan TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT asukasluvun kehitys: tavoitteena asukasluvun nosto 7400:aan v loppuun mennessä yritykset: tuotannolliset ja palvelualan yritykset nettolisäys +15 työpaikkojen määrän kasvu vuoteen 2017 mennessä 90 htv:lla 12

14 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku Yritysten nettolisäys Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 53,2 1,0 0,2 10,0 20,0 Toimintakulut -381,1-328, ,0 Toimintakate -327,9-327,5-332,8-333,0-333,0 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Yrityspuolella valmistuvat Nummenrinteen liikekeskuksen rakentamisen I-vaihe (Ki Oy Ikaalisten Portti) sekä alueen kunnallistekniset työt (kaupunki). Sopimusneuvotteluja alueella vapaana olevien liiketonttien myymiseksi jatketaan ja alueella vielä vapaana olevia yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Määrärahavaraus yritysneuvontapalveluiden ostoon ja kaupunkimarkkinointiin kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupungilta on samansuuruinen kuin v ja se on Kehittämisyhtiö osallistuu kaupunkibrändin uudistamistyöhön. Kilvakkalassa olevien yritystilojen osalta varaudutaan hoitovastikkeen maksamiseen (enintään ). Uutta vuokralaista/vuokralaisia haetaan. Yritysten toimintaedellytyksiä kaupunkikonsernin tiloissa edistetään. Seutuyhteistyöhankkeisiin on varattu :n määräraha. Leader -kuntaosuuteen vuodelle 2015 on varattu :n määräraha. Omiin hankkeisiin on varattu :n määräraha, josta enintään (Ikaalinen seudun muut kunnat ) käytetään maakuntakorkeakouluhankkeeseen ja enintään kaupunkibrändi -hankkeeseen. Varauksena ennakoimattomiin hankkeisiin on Mahdolliset uudet hankkeet vaativat eri päätöksen. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 0,8 t ja toimintakulujen + 4,5 t (= + 1,4 %). Toimintakatteen kasvu on +1,6 %. Tärkein muutosta selittävä asia on: hankkeisiin varatun määrärahan pieni lisäys 13

15 Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sen myötä asukasluvun ja työpaikkojen lisäys uuden kaupunkibrändin valmistuminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: valtuustokaudelle hyväksytyn elinkeino-ohjelman toteuttaminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimaa, kasvattaa asukaslukua ja työpaikkoja sekä tuo lisää verotuloja uuden kaupunkibrändin valmistuminen ja sen hyödyntäminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimasuutta ja tunnettuutta. 14

16 VUODEN 2015 TALOUSARVION KAUPUNKIKONSERNIA KOS- KEVAT TAVOITTEET KONSERNIN RAKENNE Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Tytäryhtiöt (19): Omistusosuus Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha 55,00 % Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,32 % Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % Kiinteistö Oy Puolikivi 100,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 20 54,55 % Kiinteistö Oy Silkkirivi 67,00 % Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. 15

17 Osakkuusyhteisöt (3): Omistusosuus Ikaalisten Holding Oy 36,13 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 40,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo 31,60 % Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 % äänivallasta, KPL 22.4 ). Kuntayhtymät (4): Omistusosuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16,42 % Pirkanmaan Liitto 1,59 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,26 % Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 :n mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kuntayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopimuksella. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt konserniohjeen. KONSERNIN TAVOITTEET Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konserniyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Kaikki elinkeino- ja asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. Elinkeinojen kehittämisessä kehittämisyhtiöllä ei ole takauksien myöntövaltuuksia. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konserniohjeella. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konserniohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kaupunki-markkinoinnista. Vuodelle 2015 on varattu :n määräraha ( vuonna 2014). Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 16

18 positiivinen taloudellinen tulos aktiivinen osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi kaupungille yhteisen tahtotilan sekä toiminnan etsiminen Ikaalisten Yrittäjät ry:n ja ikaalilaisten yritysten kanssa Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen II-vaiheen vauhdittaminen sekä kauppakeskuksen lähialueen yritystonttien aktiivinen markkinointi voimakas panostus kaupungin asuntotonttimarkkinointiin osallistuminen uuden kaupunkibrändin kehittämistyöhön hallitustyöskentelyn uudistaminen ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella, erityisissä tapauksissa kaupunki voi sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sallimissa rajoissa. Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: uuden vuokrakerrostalon rakentamisen käynnistys vuoden 2015 kuluessa kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimiessa rakennuttajana (kaupunki osallistuu rahoitukseen takauksella) asuntojen käyttöastetavoite vähintään 95 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keskiarvona, kuitenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena riittävin peruskorjaustoimin MUUT YHTEISÖT Ikaalisten Vesi Oy; positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman (liite) toteuttaminen kaupungin omistuksessa olevien jätevedenpuhdistamoiden vuokrana Vesi Oy:ltä vuodelta 2015 peritään ( v. 2014) vuoden 2014 tuloksesta ei vaadita maksettavaksi osinkoa vuonna 2015 maksuja korotetaan vuodelle 2015 yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kaupungilla on valmius neuvotella Ikaalisten Vesi Oy:n kanssa puhdistamon/puhdistamoiden myynnistä yhtiölle. Mahdollinen kauppa tehdään eri päätöksellä. Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toimitilat asianmukaisina. Omistuksesta voidaan myös luopua tarvittaessa eri päätöksillä. Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikkakunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymän rakenteelliseen kehitystyöhön. 17

19 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus TUKIPALVELUT Ravinto- ja siivouspalvelut palvelupäällikkö, Tietohallinto tietojärjestelmäsuunnittelija PALVELUAJATUS Tukipalveluiden tehtävänä on hoitaa; puhelinvaihde ja monistamo; atk-verkon ylläpito ja käytön tuki sekä www- ja facebook-sivujen ylläpito ja sisällöntuotannon tuki; kaupungin ravitsemis- ja siivouspalvelut; kaupungin toimistohenkilöstön tehtäviä ja sijoittumista koskeva koordinointi. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Puhelinvaihteen hyvä asiakaspalvelu (toimii myös terveyskeskuksen vaihteena). Keskitetyn kopioinnin taloudellisuus ja häiriöttömyys. Kaupungin ATK-verkon kunnostus, toimintavarmuudesta huolehtiminen ja atkohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Tietoturvaohjeistuksen jalkauttaminen Ravitsemis- ja siivouspalveluhenkilöstön yhteistyön kehittäminen, kokonaisosaamisen hyödyntäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin atk-verkon ja ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen huomioiden strategiassa määritelty kuntayhteistyötavoite. Oman toiminnan prosessien uudistamisessa ja tehostamisessa tarvittava tietotekninen tuki. Luottamushenkilöhallinnon prosessien uudistamiseen liittyvä tietotekninen tuki. Ruokapalvelutyön mitoituksen tekeminen Lähiruokaprosentin nostaminen 18 prosenttiin 18

20 TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Atk työasemien määrä Matkap./dect- ja lankapuh. määrä 200/ /80 260/80 260/80 260/80 Kopioiden määrä (keskitetty) Siivousneliöt Valmistetut ateriat Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 810,5 802,5 951,0 951,0 951,0 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,3 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Tietohallinnossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä yksi oppisopimustyöntekijä 1,5 vuoden sopimuksella. Tietohallinto vastaa mahdollisesta puhelinkeskushankeen jatkokehittämisen valmistelusta. Yksittäisiä uusia hankkeita ovat ainakin langattoman sisäverkon laajentaminen joihinkin kaupungin toimipisteisiin, salatun sähköpostipalvelun käyttöönotto, varapalvelinjärjestelmien ja niihin liittyvien työnkulkujen kehittäminen. Kuntayhteistyön käytännön toteutus hoidetaan tarvittaessa KYverkon (kuntien keskitetty verkkoratkaisu) kautta. Osallistutaan toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet sekä ravitsemis- ja siivouspalvelun tarpeet. Sisäisen postin kuljetusta pyritään vähentämään, kun salattu sähköposti otetaan käyttöön. Tästä vapautuva ajoaika käytetään lisääntyneisiin ateriakuljetuksiin elokuusta 2015 alkaen. Ateriakuljetuksiin hankitaan oman vanhan auton tilalle huoltoleasingilla. Keskustan koulun väliaikainen ruoka- ja siivouspalvelutoiminta hoidetaan. Ravitsemispalvelussa tehty työnmitoitus otetaan käyttöön. Henkilöstön osaamista hyödynnetään ja heidän työnkuvia tarkistetaan tarpeen mukaan. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 2,26 m. Toimintatuottojen muutos on +18,5 % -yksikköä, toimintakulujen +2,3 % -yksikköä ja toimintakatteen 3,3 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: 19

21 - ateriapalvelutuottojen kasvu (lisääntyneet kotiateriat ja välipalojen myynnin kasvu) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - puhelinkeskushanke - luotettavan langattoman verkon kehittäminen - ravitsemis- ja siivouspalvelutoiminnan uudistaminen talousohjelman mukaiselle tasolle Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Tietohallinnolla on valmius toteuttaa kuntayhteistyöhön integroituvia tietoverkko- ja ohjelmistohankintaratkaisuja ja niiden konsultaatioita Ikaalisten kaupungin eri yksiköille. Onnistuessaan vaikuttavuus on erittäin suuri ja se tukee strategian päätavoitteiden saavuttamista. Ravitsemispalveluilla toimitaan hankinnoissa elintarvikehankintastrategian mukaan ja hankintayhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa sekä ravitsemis- että siivouspalveluissa. Ravitsemis- ja siivouspalveluissa toimitaan tehtyjen työmitoitusten pohjalta. Pakkauslainsäädäntömuutos ja lähiruoan osuuden nostaminen kasvattavat hieman ravitsemispalvelun kustannuksia, vaikka korotuksia hillitään toiminnan uudistamisella. 20

22 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus PELASTUSTOIMI Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 0,0 0,0 0,0 0 0 Toimintakulut *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 Toimintakate *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu pelastustoimen palveluista on Tampereen kaupungilla (aluepelastuslaitos), jolle kaupunki on vuokrannut toimintaa varten Ikaalisten paloaseman tilat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen +0,5 % -yksikköä ja toimintakatteen +0,5 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnannousu Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - pelastuspalvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu -suhteen saavuttamisessa 21

23 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus MAASEUTUPALVELUT Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 9,3 12,0 12,0 12,0 12,0 Toimintakulut *) -70,8 81,9 82,9 81,9 81,9 Toimintakate *) -61,5-69,9-70,9-70,9-70,9 *) Lukuihin sisältyy lomitustoimen eläkekustannuksia, jotka korvataan kokonaan kaupungille. Vuoden 2015 tuotto-odotus on 12,0 t. KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu maaseutuelinkeinopalvelujen tuottamisesta on siirtynyt lukien Sastamalan kaupungille. Ikaalisissa säilyy yhden työntekijän toimipiste. Kaupunki maksaa palveluista ostopalvelukorvauksen. Lisäksi kaupunki vastaa toimitila- ja tietoliikennekustannuksista. Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus aiemmin kaupungin palveluksesta eläköityneiden eläkemaksuihin. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 1,2 % -yksikköä ja toimintakatteen 1,4 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnanmuutos Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu suhteen saavuttamisessa 22

24 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta YLEISPALVELUT Perusturvajohtaja PALVELUAJATUS Yleispalvelut ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan, hallinto- ja toimistopalveluiden sekä keskusvaraston kautta tuotettuja ohjaus- ja tukipalveluita. Yleispalveluiden tehtävänä on koordinoida sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoa sekä tukea laskutusta, maksatusta ja hallintoa. Yleispalvelut ovat osa SOTE -keskuksen asiakaspalvelua. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen palvelutuotannossa ja ostoissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Tuen antaminen sote palveluiden tuotteistamisprosessissa vuoden 2015 aikana. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyn tukeminen. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) 100 % toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) alle 2,5 2,21 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 12,7 5,4 7,0 7,1 7,3 Toimintakulut -334,4-354,0-366,4-373,7-377,4 Toimintakate -321,7-349,4-359,4-366,6-370,1 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi keskittyy edelleen oman palvelutuotannon kehittämiseen resurssien puitteissa. Sote-palveluiden tuotteistaminen selkeyttää prosesseja sekä vie kustannustietoisuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle. Lautakunta jatkaa kolmantena toimintavuotenaan sosiaali- ja terveystoimen erityiskysymyksiin perehtymistä sekä ohjaan uuden lainsäädännön (esim. sosiaalihuoltolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) haasteisiin vastaamista. 23

25 Yhden kanslistin (30 %) siirtymäajan tuki päivähoidon siirrossa sivistystoimeen palautuu takaisin yleispalveluihin sekä suuntautuu sosiaalipalveluiden tukemiseen. Sosiaalityötä ja soten esimiehiä tuetaan kasvavien palvelutarpeiden tuomissa haasteissa. Keskusvaraston toiminta vakiinnutetaan PSHP:n hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen atk-ohjelmien sekä alueellisen kuvantamisen järjestelmän päivittäminen ja Kanta-arkiston seuraavan toteuttaminen. Potilastietojärjestelmän kehittäminen liittyy myös tuotteistamisprojektiin. Terveydenhuoltolain 12 :n mukaisen poikkihallinnollisen hyvinvointikertomuksen pienemmän välipäivityksen tukeminen hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Talousarvioesityksessä on mukana Terve lii-kunta-hanke ( ). TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 29,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 3,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 2,9 %-yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen kahdessa vaiheessa vuoden 2015 aikana. - Lakisääteisten palvelujen turvaaminen palvelutarpeiden lisääntyessä ja talouden kiristyessä. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Kuntayhteistyön kehittäminen tuotteistamishankkeessa Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. - Yhteistyötä jatketaan paikallisten sote-yritysten kanssa. - Kolmannen sektorin mukaan ottaminen palveluprosesseihin tehostuu talouden kiristyessä. - Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton valmistelu vuoden 2015 aikana. 24

26 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIPALVELUT Johtava sosiaalityöntekijä PALVELUAJATUS Sosiaalipalvelut ovat lakisääteistä toimintaa ja kunnan tehtävänä on vastata niiden järjestämisestä tarpeen mukaisesti. Sosiaalipalveluiden avulla tuetaan ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaalipalvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Aikuissosiaalityössä pysytään lain asettamissa määräajoissa toimeentulotukipäätösten tekemisessä asiakasmäärien kasvaessa. 2. Lastensuojelussa lisätään avohuollon asiakkuudessa olevien lasten tapaamisia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. 3. Kehitysvammahuollossa vähennetään ostopalveluita toiminnan kehittämisellä ja henkilöstöjärjestelyillä. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Toimeentulotukea saavat kotitaloudet Toimeentulotuki /asukas Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutuu toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,3 2,32 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 923,8 929, , , ,0 Toimintakulut , , , , ,5 Toimintakate , , , , ,5 25

27 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Uusi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi (yhteinen Hämeenkyrön kunnan kanssa) v alusta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 14,8 %-yksikköä, toimintakulujen + 7,7 %-yksikköä ja toimintakatteen + 5,8 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - menojen lisäys perus- ja täydentävässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, lastensuojelun laitoshoidossa ja avohuollon tukitoimissa sekä kehitysvammaisten laitoshoidossa. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa (uusi sosiaalihuoltolaki ja muu lainsäädäntö) - ostopalvelujen käytön vähentäminen mm. kehitysvammahuollossa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Yhteistyötä tehdään edelleen ympäristökuntien kanssa. - Tavoitteena on pitää sosiaalipalvelut edelleen lakisääteisessä tasossa. 26

28 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUT Vanhuspalveluiden päällikkö PALVELUAJATUS Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tehtävänä on tukea ikääntyneiden, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen talousarvion määrärahavarauksella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Uudessa vanhuspalvelulaissa (980/2012) määriteltyjen tavoitteiden täyttäminen (esim. vastuutyöntekijän nimeäminen tarvitseville asiakkaille). 2. Ikaalisten Ilta -strategian mukainen työskentely. 3. Kaikkien toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat valmiiksi. 4. Yksiköissä asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä 91 % 88,4 % yli 75-vuotiaiden kotiin annettavien palveluiden määrä 13 % 9,2 % Vanhusten tehostettu as.palveluasiakkaita (oma tuotanto) Asiakastyytyväisyys hyvä ei arvioitu Ikääntyneiden ostopalvelusopimuksia Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) % Työyhteisökysely (1 paras, 5 huonoin) alle 3 2,86 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 970, ,9 936, 4 955,0 964,0 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,4 27

29 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Henkilöstöresurssien varaus vastaa tarvetta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 9,1 %-yksikköä, toimintakulujen + 2,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 4,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - henkilöstökulut (sijaiset, Nikula, kotihoito) - asiakkaiden maksukyvyn alentuminen. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - henkilöstö- ja ostopalvelukulujen hallinta huomioiden samalla kaupungin kokonaistaloustilanne, lainsäädäntö, Ikaalisten Illan strategia. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Palveluluiden painopiste on kotihoito. Kaikilla palveluratkaisuilla vahvistetaan kuntalaisten asumista omassa kodissa. - Henkilöstö etsii uusia toimintaratkaisuja taloudellisempaan työskentelyyn (työprosessit, käyttöasteet jne.). 28

30 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSPALVELUT Ylilääkäri PALVELUAJATUS Perusterveydenhuolto on yksilöön ja hänen elinympäristöön kohdistuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito alueellaan. Ikaalislaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja osin erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan myös muilta palveluiden tuottajilta kilpailuttamisen kautta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen. 65- ja 70-vuotiaiden terveystarkastusten aloittamisen lisäksi laajennetaan muistitestiseulontaa, arvioidaan mahdollisuutta terveyskioskitoimintaan Kompissa sekä mahdollisuutta yhdistää fysioterapeutin arvio kotihoidon suorittamiin 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. 2. Itä-Ikaalisten terveyspalveluiden kehittäminen. Arvioidaan mahdollisuutta aloittaa keväällä 2015 lääkärin vastaanottotoiminta Luhalahdessa. 3. Terveyspalveluiden säilyminen kilpailukykyisinä (valinnanvapaus). TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Hoitotakuun toteutuminen toteutuu toteutunut Avoterveydenhuolto - käynnit Hammashuolto - käynnit kariesindeksi 12-vuotiailla (eli DMF) 2,1 DMF 2,1 Akuuttiosasto (29 -paikkainen) - hoitopäivät hoitojaksot Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,9 2,86 29

31 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 1 222, , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,2 Toimintakate , , , , ,2 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Terveyspalveluiden kohdalla suurin kasvupaine on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa. Varaus vuodelle 2015 on 7,9 M. Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoketjuja, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä Itä- Ikaalisten terveyspalveluita kehitetään. 65- ja 70-vuotiaiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset alkavat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 4,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 0,8 %-yksikköä ja toimintakatteen + 0,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - terveydenhuollon valinnanvapauden vaikutus: tuloja niistä henkilöistä, jotka valitsevat Ikaalisten terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi, mutta vastaavasti menoja niistä henkilöistä, jotka valitsevat muun terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi - hintojen nousu (mm. ATK- maksut), yleinen palkankorotus - radiologipalvelujen kilpailutuksessa (2013) UÄ-tutkimushinta saavutti markkinatason ja on 5-kertainen aiempaan verrattuna. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen - terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä - toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä. - Otetaan päätösten valmistelussa huomioon VT3 kuntien toimintatavat. - Palvelutuotannon turvaaminen omalla lääkärityövoimalla. - Palveluketjujen kehittäminen akuuttivuodeosaston, vanhus- ja kotihoitopalveluiden ja avoterveydenhuollon kesken siten, että erikoissairaanhoidosta palaavien potilaiden hoitoketju on sujuva ja viiveetön ja akuuttivuodeosaston vuosina saavutettu toiminnan hyvä tulos säilyy vuonna

32 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen päällikkö PALVELUAJATUS Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tarjota lapsilähtöistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta kodeissa, päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisessä päivähoidossa alle kouluikäisille lapsille huomioiden kasvatuskumppanuus. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Lasten syrjäytymisen ehkäisy TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaikille päivähoitolapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Seurantaa varten laaditaan mittari ja se otetaan käyttöön. 2. Kasvattajien osaamista vahvistetaan varhaiserityiskasvatuksen menetelmien käytöstä osana arkea henkilöstökoulutusten avulla varhaiskasvatuksen toimintakaudella Ennaltaehkäisevän perhetyön tarpeessa olevien sekä palvelua vastaanottavien asiakasperheiden lukumäärää koskevan mittarin laadinta ja käyttöönotto TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEN MITTARIT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Päivähoitoa saavien lasten määrä Esiopetusta saavien lasten määrä Päiväkotien hoitopäivät Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät Perhepäivähoidon hoitopäivät Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS

Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS 214 Ikaalisten kaupunki TP 214 1 Toimintakertomus 214 hyväksytty hallituksessa 3.3.215 valtuustossa 1.6.215 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus ja yleiskatsaus

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Valtuuston hyväksymä 10.11.2014 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot