TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017"

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA Khall Kvalt

2 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, Ikaalinen p. (03) Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet... 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Talousarvio Tunnusluvut Käyttötalousosa, nettomenot tulosalueittain Käyttötalous ja tuloskortit Vuoden 2015 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain Investointiosa Investointisuunnitelma vuosille Rahoitusosa Kokonaismenot Tuloslaskelma ja rahoitussuunnitelma vuosille Toimenpideohjelma Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liitteet Ikaalisten Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuosille Talousarvio 2015; Täytäntöönpano-ohje 1

3 IKAALISTEN VISIO JA KESKEISET KAUPUNGIN KEHITTÄMISTAVOITTEET IKAALISTEN VISIO IKAALINEN ISO PIKKUKAUPUNKI Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa hyvät palvelut, monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä. UUSI KUNTASTRATEGIA Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuustokaudelle uuden kuntastrategian. Ikaalisten kaupunki hakeutuu aktiivisesti VT 3 suunnassa itsenäisten kuntien yhteistyöhön. Vuoden 2017 alusta lukien myös laajempi Länsi-Pirkanmaan alueen kuntien välinen yhteistyö on mahdollista ja kuntaliitoskin voi olla yksi vaihtoehto. Kaupungin talous pidetään tasapainossa. Omaa toimintaa kehitetään päätavoitteena se, että palveluita tuotetaan jatkossa enemmän kuntien yhteistyönä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena on Ikaalisten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. TOIMEENPANO-OHJELMA / KESKEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET 1. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja paikkakunnan elinvoimaisuutta edistetään erillisellä elinkeino-ohjelmalla, tonttimarkkinoinnilla, kaavoituksella ja muuttamiseen kannustavilla toimenpiteillä. Elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään palvelutuotannossa. Palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan. Kaupunki edistää mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä hankinta-asioissa paikallisten toimijoiden kanssa. 2

4 2. Omaa toimintaa kehitetään kaupungin ja konserniorganisaation palveluverkkoja koskevilla ratkaisuilla sekä organisaation, toiminnan ja prosessien uudistamisella. Toiminnassa korostetaan ennaltaehkäisevää toimintatapaa, jolla tavoitteellaan vaikuttavuutta ja konkreettisia säästöjä. Hyvin käynnistyneen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy hankkeen resursointi turvataan. Omaa terveyspalvelutuotantoa kehittämällä hillitään erikoissairaanhoidon menokehitystä tavoitteena kustannustason lasku. Henkilöstöpolitiikka kytketään kiinteäksi osaksi strategian toteuttamista ja se tukee muutosta. 3. Sekä kuntayhteistyötä että omaa toimintaa kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten palvelu- ja toimintaprosessien hyväksikäyttöön. Kaupungin kannalta on tärkeää turvata jo olemassa oleva monipuolinen koulutustarjonta Ikaalisissa. Lukiokoulutuksen jatkuvuus Ikaalisissa on turvattava tarvittavin yhteistyöjärjestelyin. Ikaalisissa toimivien korkeaja toisen asteen oppilaitosten profiloitumismahdollisuuksien kehitystyö jatkuu yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä TAMK:n kanssa rakentava ratkaisu ammattikorkeakoulun toiminnan kehittymiselle Ikaalisissa. Yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja sen omistajakuntien kanssa toimitaan aktiivisesti koulutuksen järjestämismahdollisuuksien turvaamiseksi Ikaalisissa ja laajemminkin Luoteis-Pirkanmaan alueella. KAUPUNGINJOHTAJAN AVAINTAVOITTEET Strategiaan, sen toimeenpano-ohjelmaan ja elinkeino-ohjelmaan liittyen asetetaan kaupunginjohtajalle seuraavat avaintavoitteet: 1. Kaupungin vetovoiman kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys. 2. Monipuolisen asuintonttivarannon ylläpito ja tarjonta ja riittävän vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen. Erityisinä painopisteinä Sarkki-Kyrösjärvi -alueen sekä Kalmaan alueen tontit ja vuonna 2015 käynnistettävä vuokratalohanke. 3. Kuntatalouden tasapaino ja alijäämän kattaminen 10. kohdan talousohjelman ja uusitun toimenpideohjelman mukaisesti. 4. Kuntayhteistyön edistäminen konkreettisten yhteistyöhankkeiden kautta erityiskohteena vuonna 2015 käynnistyvä tuotteistamishanke. 3

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloustalkoot jatkuvat aina vaan. Ikaalisten kaupungin vuoden 2015 talousarvio ja vuoteen 2017 ulottuva taloussuunnitelma on laadittu tilanteessa, joka on taloudellisesti erittäin vaikea. Useimpien kuntien tapaan Ikaalisten kaupungin talous on kovilla. Valtion toimet näyttävät yhä vain siirtävän kunnille uusia velvoitteita ja aiheuttavan lisäkustannuksia. Samaan aikaan valtionosuusrahoitusta supistetaan merkittävästi. Ikaalisten kaupungin saamat valtionosuudet supistuvat taloussuunnittelukauden loppuun mennessä runsaat 1,3 milj. euroa eli noin 180 euroa/asukas. Tämän tulovajauksen paikkaaminen esimerkiksi verotuksen kautta merkitsisi liki 1,4 % -yksikön korotusta kunnallisveroon. Kun myös kaupungin kunnallisveron tuotto vuonna 2014 on pudonnut merkittävästi, joutuu kaupunki talouden alijäämän umpeen kuromiseksi käynnistämään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tavoitteena toimintojen uudelleen organisointi ja tuottavuuden tehostaminen. Lomautukset ja irtisanomiset eivät kuitenkaan kuulu keinovalikoimaan. Talousongelmien keskelläkään ei kaupunki voi pelkästään supistaa toimintojaan. Vetovoimaisuuden kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys ovat ykköstavoite. Kaupungin palvelutarjonnan määrä ja laatu pidetään hyvänä. Tonttitarjonta on monipuolinen ja houkutteleva. Asuntotarjontaa lisätään käynnistämällä uuden vuokratalon rakentaminen. Tuotteistamishankkeen avulla lisätään kustannustietoisuutta kaupungin toimintayksiköissä. Uudistetun kouluverkon myötä tehostetaan perusopetusta tavoitteena oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen. Varhaiskasvatuksen palveluja parannetaan syksyllä toimintansa aloittavan Mansoniemen päivähoitoyksikön avulla. Kuntayhteistyön osalta ei uusia merkittäviä avauksia ole odotettavissa ennen SoTe uudistuksen vaikutusten selviämistä. Kaupunki on kuitenkin strategiansa mukaisesti avoimin mielin välittömässä valmiudessa kuntayhteistyökeskusteluihin naapurikuntien kanssa. Kaupungin investoinnit vuonna 2015 on supistettu minimiin. Investointien nettokustannukset on rajattu poistorahoituksen suuruiseksi. Merkittävimmät investointikohteet sijoittuvat uudelle Sarkki- Kyrösjärven kaava-alueelle. Talousarviossa on varattu määrärahat kevyen liikenteen väylän, katuverkoston ja muun kunnallistekniikan rakentamistöiden aloittamiseen. Keskustan koulun uusien toimitilojen suunnittelutyö jatkuu tavoitteena saada hanke käyntiin siten, että koulutyö uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2017 alussa. Vähäiset investoinnit mahdollistavat kaupungin lainakannan maltillisen laskun. Kaupungin lainakanta vuoden 2015 lopussa on n. 26 milj. eli /asukas. Määrä vastannee tuolloin kuntien keskiarvoa. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta uskon valoisampaan tulevaisuuteen. Sitä kohti jatkamme ponnisteluja koko kaupunkiorganisaation voimin. Ikaalinen Kalle Mäkelä kaupunginjohtaja 4

6 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Toimintatuotot / toimintakulut, % 14,4 16,0 14,4 13,8 14,0 14,3 14,7 Vuosikate / poistot, % x) 20,0 102, ,3 80,0 95,6 129,3 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMIEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Investointien tulorahoitus, % 10,7 16,9 28,8 80,3 80,0 27,8 59,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 8,1 15,1 27,3 23,4 55,8 23,7 44,3 Lainahoitokate 0,4 1,4 3,9 0,3 1,4 1,2 1,4 Kassan riittävyys, päiviä 2 7,5 0, Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Omavaraisuusaste, % 54,3 41,6 39,7 41,5 44,0 40,0 39,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,3 60,7 63,8 55,0 52,5 56,5 57,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Lainakanta , milj. 11,6 22,4 26,0 28,0 25,9 29,4 30,4 Lainat, /asukas Lainasaamiset , milj. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Asukasmäärä KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Konsernin omavaraisuus, % 39,1 33,5 32,6 33,0 35,0 30,0 30,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,4 63,9 65,4 58,0 56,0 61,0 61,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Konsernin lainakanta, milj. 24,1 35,3 38,7 43,0 42,0 47,0 50,0 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset, milj. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Asukasmäärä

7 IKAALISTEN KAUPUNKI T A T o i m i n t a k a t e t u l o s a l u e i t t a i n Tulos- Käyttö Alkup. Muutos Yht. RAAMI TAEsitys Kasvu% Ero alue Nimi TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 syys.14 TA2014 TA2014 TA TA raamiin 0101 Vaalit -1,6 0,0 2,1 9,9 0,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0, Tilintarkastus/tarkastustoimi 15,1 16,7 22,0 16,3 16,5 13,2 17,0 17,0 17,0 17,5 17,0 0,0 % 0, Hallintopalvelut 617,0 767, ,7 579,3 886,0 964,0 848,1 848,1 869,0 888, ,8 21,1 % 157, Kehittäminen/elinkeinotoimi 288,2 312,1 292,9 247,4 327,9 222,3 327,5 327,5 350,0 342,8 332,8 1,6 % -17, Tukipalvelut 1 851, , , , , , , , , , ,3-3,3 % -62, Pelastustoimi 483,8 503,8 516,1 538,8 530,3 424,4 557,0 557,0 565,0 560,0 560,0 0,5 % -5, Maatalous 74,9 87,5 58,6 65,2 61,5 40,1 69,9 69,9 65,0 70,9 70,9 1,4 % 5, Sosiaalipalvelut/Yleispalvelut 327,4 326,9 429,3 383,2 321,8 338,0 349,4 349,4 365,0 371,8 359,4 2,9 % -5, Sosiaali- ja perhepalvelut 4 714, , , , , , , , , , ,5 5,8 % 1, Vanhus- ja kotihoitopalvelut 4 361, , , , , , , , , , ,2 4,5 % 33, Terveyspalvelut , , , , , , , , , , ,6 0,5 % -48, Perusopetus 4 799, , , , , , ,9 27, , , , ,3-3,7 % -55, Varhaiskasvatus 2 505, , , , ,9 15, , , , ,5-3,3 % -73, Toisen asteen opetus/lukio 824,1 812,4 843,5 846,8 878,3 669,7 892,2 892,2 900,0 913,7 895,4 0,4 % -4, KuVa/Vapaa-ajan palvelut 941,0 967,5 985, ,1 992,9 713, , , , , ,4-0,7 % 5, Ympäristöpalvelut 323,1 385,9 333,8 345,4 346,0 315,2 408,6 408,6 420,0 420,0 391,9-4,1 % -28, Yhdyskuntatekniikka 1 049, , , , ,4 841, , , , , ,8-2,2 % 10, Kiinteistönhoito 957, , , , , , ,0 25, , , , ,1 2,7 % 45,1 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE , , , , , , ,8 67, , , , ,9 0,9 % -41,1 - lisäksi poistot 1 028, , , , , , , , , , ,0 12,9 % 50,0 YHTEENSÄ: , , , , , , ,8 67, , , , ,9 1,3 % 8,9 Huom! Päivähoito on siirretty v sosiaali- ja perhepalveluista varhaiskasvatukseen.

8 1. KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta VAALIT Keskusvaalilautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Vaalit suunnittelukaudella; v eduskuntavaalit, v kunnallisvaalit, v ei vaaleja. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vuonna 2014 oli Europarlamenttivaalit, 2015 on eduskuntavaalit. Suunnitelmakaudella vuonna 2016 varaudutaan kunnallisvaalien järjestämiseen. Valtio maksaa valtiollistenvaalien järjestelyistä kustannuskorvauksen (arvio 2,00 / äänioikeutettu ). TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot Äänioikeutettujen määrä Äänestysalueiden määrä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate valtiollisissa vaaleissa on 0 euroa. Toimintakatteen muutos on 0% -yksikköä.

9 Kunnallisvaalien menot jäävät kokonaan kuntien menoiksi, katearvio -13. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Ei ole. 8

10 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Tarkastuslautakunta TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna BDO Audiator Oy:n JHTTtilintarkastajat (Vesa Keso ja Pauliina Mikkola), joka vastaa tarkastuksen laadusta ja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan vuosien tilit. Vuosien tilintarkastus kilpailutetaan tulevana vuonna. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tarkastuspäivien lukumäärä 9+9, Lautakunnan kokousmäärä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 Toimintakate -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työ painottuu strategian ja sen perusteella hyväksytyn toimeenpano-ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityisenä painopisteenä on tavoitteeksi asetetun talouden tasapainon saavuttamisen arviointi. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 0 % - yksikköä ja toimintakatteen 0 % -yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi 9

11 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri ja tulosyksiköistä vastaavat PALVELUAJATUS Hallintopalvelut vastaa keskitettyjen hallinto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen tuottamisesta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Tuottavuuden parantaminen hallintoa tehostamalla ja prosesseja uudistamalla 2. Henkilöstöpolitiikka 3. Strategian täytäntöönpano oman toimialan osalta 4. Palvelujen tuotteistusprojektiin osallistuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Sähköisen kokousjärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien kehittäminen. 2. Muutosta tukevan henkilöstöpolitiikan luominen ja toteuttaminen. 3. Kaupunkiorganisaation sisäisen viestinnän tehostaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kaupungin talousarvion pitävyys (keskeiset tunnusluvut) 100 % Työyhteisön toimivuus henkilöstötilinpäätöksessä sairauspoissaolot max. 12 tpv/ työntekijä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 435,4 451,0 383,3 390,0 400,0 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate - 886,0-848, ,8-1040, ,0 10

12 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työterveyshuollon määräraha on ( ), josta KELA korvaus työnantajalle kattaa arviolta ( ). (Tilinpäätös / ) Hallinto-osaston tehtäväjako on organisoitu siten, että rahatoimisto, tietojenkäsittely ja tukipalvelut ovat saaneet omat vastuualueet. Talousarvioteknisesti v talousarvio kuitenkin perustuu edellisten vuosien tulosaluejakoon. Rahatoimiston vastuualueeseen liittyvät tehtävät sijoittuvat talousarviossa hallintopalveluiden tulosalueeseen sekä tietojenkäsittelyn ja tukipalveluiden vastuualue tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnasta vastaavat kaupunginhallituksen tulosyksiköille nimeämät vastuuviranhaltijat talousarvion tulosaluejaon estämättä. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 15,0 % -yksikköä, toimintakulujen + 8,5 % -yksikköä ja toimintakatteen 21,1 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - talousohjelman mukainen euron kaikkia hallintokuntia koskeva palkkavaraus - tonttien myyntien tulomäärärahan laskeminen euroon ( ) - työterveyshuollon nettokustannusten kasvu ( ) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - sähköisiin palveluihin perustuvan sisäisen ja kuntayhteistyön kehittäminen - ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (rahatoimisto) - oman toiminnan prosessien kehittäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian mukaisen kuntayhteistyön kehittäminen Luoteis-Pirkanmaan hallintojohtajatyöryhmän työskentelyn kautta. Onnistuessaan mahdollistaa kuntien yhteiset palvelutuotanto- ja kehittämishankkeet. - Kuntien yhteiseen tuotteistushankkeeseen osallistuminen. Onnistuessaan hanke mahdollistaa oman toiminnan ja talouden paremman ohjauksen, parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kuntayhteistyön kehittämistä. Taloussihteeri vastaa toteutuksen koordinoinnista Ikaalisten osalta. 11

13 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kaupunginjohtaja PALVELUAJATUS Kehittämisen ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on: Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella kiinteässä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n ja yhteiskumppaneiden kanssa toteuttamalla vahvistettua elinkeino-ohjelmaa TOIMINNAN KEHITTÄMISKOHTEET/PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAU- DELLA Kaupungin vetovoima Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina Asukasluku Työpaikat Hyvät palvelut ja infra Verotulot Kaupungin konserniohjeessa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen (mm. kaupunkibrändi uudistetaan yhteiskumppaneiden kanssa) ja asukaslukukehityksen kääntäminen kasvuun; Työpaikkojen määrän kasvu; Aktiivinen, osin uudenlaisin keinoin tapahtuva tonttimarkkinointi; Matkailuelinkeinon vahvistaminen, erityiskohteena tapahtumamatkailu; Yrittäjyyden edellytysten parantaminen mm. aktiivisen oppilaitosyhteistyön avulla; Vuodelle 2015 asetetut konsernitavoitteet toteutetaan TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT asukasluvun kehitys: tavoitteena asukasluvun nosto 7400:aan v loppuun mennessä yritykset: tuotannolliset ja palvelualan yritykset nettolisäys +15 työpaikkojen määrän kasvu vuoteen 2017 mennessä 90 htv:lla 12

14 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku Yritysten nettolisäys Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 53,2 1,0 0,2 10,0 20,0 Toimintakulut -381,1-328, ,0 Toimintakate -327,9-327,5-332,8-333,0-333,0 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Yrityspuolella valmistuvat Nummenrinteen liikekeskuksen rakentamisen I-vaihe (Ki Oy Ikaalisten Portti) sekä alueen kunnallistekniset työt (kaupunki). Sopimusneuvotteluja alueella vapaana olevien liiketonttien myymiseksi jatketaan ja alueella vielä vapaana olevia yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Määrärahavaraus yritysneuvontapalveluiden ostoon ja kaupunkimarkkinointiin kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupungilta on samansuuruinen kuin v ja se on Kehittämisyhtiö osallistuu kaupunkibrändin uudistamistyöhön. Kilvakkalassa olevien yritystilojen osalta varaudutaan hoitovastikkeen maksamiseen (enintään ). Uutta vuokralaista/vuokralaisia haetaan. Yritysten toimintaedellytyksiä kaupunkikonsernin tiloissa edistetään. Seutuyhteistyöhankkeisiin on varattu :n määräraha. Leader -kuntaosuuteen vuodelle 2015 on varattu :n määräraha. Omiin hankkeisiin on varattu :n määräraha, josta enintään (Ikaalinen seudun muut kunnat ) käytetään maakuntakorkeakouluhankkeeseen ja enintään kaupunkibrändi -hankkeeseen. Varauksena ennakoimattomiin hankkeisiin on Mahdolliset uudet hankkeet vaativat eri päätöksen. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 0,8 t ja toimintakulujen + 4,5 t (= + 1,4 %). Toimintakatteen kasvu on +1,6 %. Tärkein muutosta selittävä asia on: hankkeisiin varatun määrärahan pieni lisäys 13

15 Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sen myötä asukasluvun ja työpaikkojen lisäys uuden kaupunkibrändin valmistuminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: valtuustokaudelle hyväksytyn elinkeino-ohjelman toteuttaminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimaa, kasvattaa asukaslukua ja työpaikkoja sekä tuo lisää verotuloja uuden kaupunkibrändin valmistuminen ja sen hyödyntäminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimasuutta ja tunnettuutta. 14

16 VUODEN 2015 TALOUSARVION KAUPUNKIKONSERNIA KOS- KEVAT TAVOITTEET KONSERNIN RAKENNE Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Tytäryhtiöt (19): Omistusosuus Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha 55,00 % Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,32 % Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % Kiinteistö Oy Puolikivi 100,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 20 54,55 % Kiinteistö Oy Silkkirivi 67,00 % Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. 15

17 Osakkuusyhteisöt (3): Omistusosuus Ikaalisten Holding Oy 36,13 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 40,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo 31,60 % Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 % äänivallasta, KPL 22.4 ). Kuntayhtymät (4): Omistusosuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16,42 % Pirkanmaan Liitto 1,59 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,26 % Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 :n mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kuntayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopimuksella. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt konserniohjeen. KONSERNIN TAVOITTEET Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konserniyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Kaikki elinkeino- ja asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. Elinkeinojen kehittämisessä kehittämisyhtiöllä ei ole takauksien myöntövaltuuksia. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konserniohjeella. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konserniohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kaupunki-markkinoinnista. Vuodelle 2015 on varattu :n määräraha ( vuonna 2014). Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 16

18 positiivinen taloudellinen tulos aktiivinen osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi kaupungille yhteisen tahtotilan sekä toiminnan etsiminen Ikaalisten Yrittäjät ry:n ja ikaalilaisten yritysten kanssa Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen II-vaiheen vauhdittaminen sekä kauppakeskuksen lähialueen yritystonttien aktiivinen markkinointi voimakas panostus kaupungin asuntotonttimarkkinointiin osallistuminen uuden kaupunkibrändin kehittämistyöhön hallitustyöskentelyn uudistaminen ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella, erityisissä tapauksissa kaupunki voi sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sallimissa rajoissa. Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: uuden vuokrakerrostalon rakentamisen käynnistys vuoden 2015 kuluessa kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimiessa rakennuttajana (kaupunki osallistuu rahoitukseen takauksella) asuntojen käyttöastetavoite vähintään 95 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keskiarvona, kuitenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena riittävin peruskorjaustoimin MUUT YHTEISÖT Ikaalisten Vesi Oy; positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman (liite) toteuttaminen kaupungin omistuksessa olevien jätevedenpuhdistamoiden vuokrana Vesi Oy:ltä vuodelta 2015 peritään ( v. 2014) vuoden 2014 tuloksesta ei vaadita maksettavaksi osinkoa vuonna 2015 maksuja korotetaan vuodelle 2015 yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kaupungilla on valmius neuvotella Ikaalisten Vesi Oy:n kanssa puhdistamon/puhdistamoiden myynnistä yhtiölle. Mahdollinen kauppa tehdään eri päätöksellä. Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toimitilat asianmukaisina. Omistuksesta voidaan myös luopua tarvittaessa eri päätöksillä. Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikkakunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymän rakenteelliseen kehitystyöhön. 17

19 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus TUKIPALVELUT Ravinto- ja siivouspalvelut palvelupäällikkö, Tietohallinto tietojärjestelmäsuunnittelija PALVELUAJATUS Tukipalveluiden tehtävänä on hoitaa; puhelinvaihde ja monistamo; atk-verkon ylläpito ja käytön tuki sekä www- ja facebook-sivujen ylläpito ja sisällöntuotannon tuki; kaupungin ravitsemis- ja siivouspalvelut; kaupungin toimistohenkilöstön tehtäviä ja sijoittumista koskeva koordinointi. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Puhelinvaihteen hyvä asiakaspalvelu (toimii myös terveyskeskuksen vaihteena). Keskitetyn kopioinnin taloudellisuus ja häiriöttömyys. Kaupungin ATK-verkon kunnostus, toimintavarmuudesta huolehtiminen ja atkohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Tietoturvaohjeistuksen jalkauttaminen Ravitsemis- ja siivouspalveluhenkilöstön yhteistyön kehittäminen, kokonaisosaamisen hyödyntäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin atk-verkon ja ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen huomioiden strategiassa määritelty kuntayhteistyötavoite. Oman toiminnan prosessien uudistamisessa ja tehostamisessa tarvittava tietotekninen tuki. Luottamushenkilöhallinnon prosessien uudistamiseen liittyvä tietotekninen tuki. Ruokapalvelutyön mitoituksen tekeminen Lähiruokaprosentin nostaminen 18 prosenttiin 18

20 TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Atk työasemien määrä Matkap./dect- ja lankapuh. määrä 200/ /80 260/80 260/80 260/80 Kopioiden määrä (keskitetty) Siivousneliöt Valmistetut ateriat Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 810,5 802,5 951,0 951,0 951,0 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,3 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Tietohallinnossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä yksi oppisopimustyöntekijä 1,5 vuoden sopimuksella. Tietohallinto vastaa mahdollisesta puhelinkeskushankeen jatkokehittämisen valmistelusta. Yksittäisiä uusia hankkeita ovat ainakin langattoman sisäverkon laajentaminen joihinkin kaupungin toimipisteisiin, salatun sähköpostipalvelun käyttöönotto, varapalvelinjärjestelmien ja niihin liittyvien työnkulkujen kehittäminen. Kuntayhteistyön käytännön toteutus hoidetaan tarvittaessa KYverkon (kuntien keskitetty verkkoratkaisu) kautta. Osallistutaan toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet sekä ravitsemis- ja siivouspalvelun tarpeet. Sisäisen postin kuljetusta pyritään vähentämään, kun salattu sähköposti otetaan käyttöön. Tästä vapautuva ajoaika käytetään lisääntyneisiin ateriakuljetuksiin elokuusta 2015 alkaen. Ateriakuljetuksiin hankitaan oman vanhan auton tilalle huoltoleasingilla. Keskustan koulun väliaikainen ruoka- ja siivouspalvelutoiminta hoidetaan. Ravitsemispalvelussa tehty työnmitoitus otetaan käyttöön. Henkilöstön osaamista hyödynnetään ja heidän työnkuvia tarkistetaan tarpeen mukaan. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 2,26 m. Toimintatuottojen muutos on +18,5 % -yksikköä, toimintakulujen +2,3 % -yksikköä ja toimintakatteen 3,3 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: 19

21 - ateriapalvelutuottojen kasvu (lisääntyneet kotiateriat ja välipalojen myynnin kasvu) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - puhelinkeskushanke - luotettavan langattoman verkon kehittäminen - ravitsemis- ja siivouspalvelutoiminnan uudistaminen talousohjelman mukaiselle tasolle Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Tietohallinnolla on valmius toteuttaa kuntayhteistyöhön integroituvia tietoverkko- ja ohjelmistohankintaratkaisuja ja niiden konsultaatioita Ikaalisten kaupungin eri yksiköille. Onnistuessaan vaikuttavuus on erittäin suuri ja se tukee strategian päätavoitteiden saavuttamista. Ravitsemispalveluilla toimitaan hankinnoissa elintarvikehankintastrategian mukaan ja hankintayhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa sekä ravitsemis- että siivouspalveluissa. Ravitsemis- ja siivouspalveluissa toimitaan tehtyjen työmitoitusten pohjalta. Pakkauslainsäädäntömuutos ja lähiruoan osuuden nostaminen kasvattavat hieman ravitsemispalvelun kustannuksia, vaikka korotuksia hillitään toiminnan uudistamisella. 20

22 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus PELASTUSTOIMI Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 0,0 0,0 0,0 0 0 Toimintakulut *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 Toimintakate *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu pelastustoimen palveluista on Tampereen kaupungilla (aluepelastuslaitos), jolle kaupunki on vuokrannut toimintaa varten Ikaalisten paloaseman tilat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen +0,5 % -yksikköä ja toimintakatteen +0,5 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnannousu Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - pelastuspalvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu -suhteen saavuttamisessa 21

23 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus MAASEUTUPALVELUT Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 9,3 12,0 12,0 12,0 12,0 Toimintakulut *) -70,8 81,9 82,9 81,9 81,9 Toimintakate *) -61,5-69,9-70,9-70,9-70,9 *) Lukuihin sisältyy lomitustoimen eläkekustannuksia, jotka korvataan kokonaan kaupungille. Vuoden 2015 tuotto-odotus on 12,0 t. KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu maaseutuelinkeinopalvelujen tuottamisesta on siirtynyt lukien Sastamalan kaupungille. Ikaalisissa säilyy yhden työntekijän toimipiste. Kaupunki maksaa palveluista ostopalvelukorvauksen. Lisäksi kaupunki vastaa toimitila- ja tietoliikennekustannuksista. Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus aiemmin kaupungin palveluksesta eläköityneiden eläkemaksuihin. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 1,2 % -yksikköä ja toimintakatteen 1,4 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnanmuutos Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu suhteen saavuttamisessa 22

24 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta YLEISPALVELUT Perusturvajohtaja PALVELUAJATUS Yleispalvelut ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan, hallinto- ja toimistopalveluiden sekä keskusvaraston kautta tuotettuja ohjaus- ja tukipalveluita. Yleispalveluiden tehtävänä on koordinoida sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoa sekä tukea laskutusta, maksatusta ja hallintoa. Yleispalvelut ovat osa SOTE -keskuksen asiakaspalvelua. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen palvelutuotannossa ja ostoissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Tuen antaminen sote palveluiden tuotteistamisprosessissa vuoden 2015 aikana. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyn tukeminen. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) 100 % toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) alle 2,5 2,21 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 12,7 5,4 7,0 7,1 7,3 Toimintakulut -334,4-354,0-366,4-373,7-377,4 Toimintakate -321,7-349,4-359,4-366,6-370,1 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi keskittyy edelleen oman palvelutuotannon kehittämiseen resurssien puitteissa. Sote-palveluiden tuotteistaminen selkeyttää prosesseja sekä vie kustannustietoisuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle. Lautakunta jatkaa kolmantena toimintavuotenaan sosiaali- ja terveystoimen erityiskysymyksiin perehtymistä sekä ohjaan uuden lainsäädännön (esim. sosiaalihuoltolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) haasteisiin vastaamista. 23

25 Yhden kanslistin (30 %) siirtymäajan tuki päivähoidon siirrossa sivistystoimeen palautuu takaisin yleispalveluihin sekä suuntautuu sosiaalipalveluiden tukemiseen. Sosiaalityötä ja soten esimiehiä tuetaan kasvavien palvelutarpeiden tuomissa haasteissa. Keskusvaraston toiminta vakiinnutetaan PSHP:n hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen atk-ohjelmien sekä alueellisen kuvantamisen järjestelmän päivittäminen ja Kanta-arkiston seuraavan toteuttaminen. Potilastietojärjestelmän kehittäminen liittyy myös tuotteistamisprojektiin. Terveydenhuoltolain 12 :n mukaisen poikkihallinnollisen hyvinvointikertomuksen pienemmän välipäivityksen tukeminen hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Talousarvioesityksessä on mukana Terve lii-kunta-hanke ( ). TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 29,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 3,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 2,9 %-yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen kahdessa vaiheessa vuoden 2015 aikana. - Lakisääteisten palvelujen turvaaminen palvelutarpeiden lisääntyessä ja talouden kiristyessä. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Kuntayhteistyön kehittäminen tuotteistamishankkeessa Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. - Yhteistyötä jatketaan paikallisten sote-yritysten kanssa. - Kolmannen sektorin mukaan ottaminen palveluprosesseihin tehostuu talouden kiristyessä. - Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton valmistelu vuoden 2015 aikana. 24

26 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIPALVELUT Johtava sosiaalityöntekijä PALVELUAJATUS Sosiaalipalvelut ovat lakisääteistä toimintaa ja kunnan tehtävänä on vastata niiden järjestämisestä tarpeen mukaisesti. Sosiaalipalveluiden avulla tuetaan ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaalipalvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Aikuissosiaalityössä pysytään lain asettamissa määräajoissa toimeentulotukipäätösten tekemisessä asiakasmäärien kasvaessa. 2. Lastensuojelussa lisätään avohuollon asiakkuudessa olevien lasten tapaamisia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. 3. Kehitysvammahuollossa vähennetään ostopalveluita toiminnan kehittämisellä ja henkilöstöjärjestelyillä. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Toimeentulotukea saavat kotitaloudet Toimeentulotuki /asukas Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutuu toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,3 2,32 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 923,8 929, , , ,0 Toimintakulut , , , , ,5 Toimintakate , , , , ,5 25

27 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Uusi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi (yhteinen Hämeenkyrön kunnan kanssa) v alusta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 14,8 %-yksikköä, toimintakulujen + 7,7 %-yksikköä ja toimintakatteen + 5,8 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - menojen lisäys perus- ja täydentävässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, lastensuojelun laitoshoidossa ja avohuollon tukitoimissa sekä kehitysvammaisten laitoshoidossa. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa (uusi sosiaalihuoltolaki ja muu lainsäädäntö) - ostopalvelujen käytön vähentäminen mm. kehitysvammahuollossa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Yhteistyötä tehdään edelleen ympäristökuntien kanssa. - Tavoitteena on pitää sosiaalipalvelut edelleen lakisääteisessä tasossa. 26

28 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUT Vanhuspalveluiden päällikkö PALVELUAJATUS Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tehtävänä on tukea ikääntyneiden, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen talousarvion määrärahavarauksella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Uudessa vanhuspalvelulaissa (980/2012) määriteltyjen tavoitteiden täyttäminen (esim. vastuutyöntekijän nimeäminen tarvitseville asiakkaille). 2. Ikaalisten Ilta -strategian mukainen työskentely. 3. Kaikkien toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat valmiiksi. 4. Yksiköissä asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä 91 % 88,4 % yli 75-vuotiaiden kotiin annettavien palveluiden määrä 13 % 9,2 % Vanhusten tehostettu as.palveluasiakkaita (oma tuotanto) Asiakastyytyväisyys hyvä ei arvioitu Ikääntyneiden ostopalvelusopimuksia Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) % Työyhteisökysely (1 paras, 5 huonoin) alle 3 2,86 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 970, ,9 936, 4 955,0 964,0 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,4 27

29 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Henkilöstöresurssien varaus vastaa tarvetta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on - 9,1 %-yksikköä, toimintakulujen + 2,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 4,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - henkilöstökulut (sijaiset, Nikula, kotihoito) - asiakkaiden maksukyvyn alentuminen. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - henkilöstö- ja ostopalvelukulujen hallinta huomioiden samalla kaupungin kokonaistaloustilanne, lainsäädäntö, Ikaalisten Illan strategia. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Palveluluiden painopiste on kotihoito. Kaikilla palveluratkaisuilla vahvistetaan kuntalaisten asumista omassa kodissa. - Henkilöstö etsii uusia toimintaratkaisuja taloudellisempaan työskentelyyn (työprosessit, käyttöasteet jne.). 28

30 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSPALVELUT Ylilääkäri PALVELUAJATUS Perusterveydenhuolto on yksilöön ja hänen elinympäristöön kohdistuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito alueellaan. Ikaalislaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja osin erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan myös muilta palveluiden tuottajilta kilpailuttamisen kautta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen. 65- ja 70-vuotiaiden terveystarkastusten aloittamisen lisäksi laajennetaan muistitestiseulontaa, arvioidaan mahdollisuutta terveyskioskitoimintaan Kompissa sekä mahdollisuutta yhdistää fysioterapeutin arvio kotihoidon suorittamiin 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. 2. Itä-Ikaalisten terveyspalveluiden kehittäminen. Arvioidaan mahdollisuutta aloittaa keväällä 2015 lääkärin vastaanottotoiminta Luhalahdessa. 3. Terveyspalveluiden säilyminen kilpailukykyisinä (valinnanvapaus). TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Hoitotakuun toteutuminen toteutuu toteutunut Avoterveydenhuolto - käynnit Hammashuolto - käynnit kariesindeksi 12-vuotiailla (eli DMF) 2,1 DMF 2,1 Akuuttiosasto (29 -paikkainen) - hoitopäivät hoitojaksot Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,9 2,86 29

31 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 1 222, , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,2 Toimintakate , , , , ,2 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Terveyspalveluiden kohdalla suurin kasvupaine on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa. Varaus vuodelle 2015 on 7,9 M. Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoketjuja, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä Itä- Ikaalisten terveyspalveluita kehitetään. 65- ja 70-vuotiaiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset alkavat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on + 4,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 0,8 %-yksikköä ja toimintakatteen + 0,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - terveydenhuollon valinnanvapauden vaikutus: tuloja niistä henkilöistä, jotka valitsevat Ikaalisten terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi, mutta vastaavasti menoja niistä henkilöistä, jotka valitsevat muun terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi - hintojen nousu (mm. ATK- maksut), yleinen palkankorotus - radiologipalvelujen kilpailutuksessa (2013) UÄ-tutkimushinta saavutti markkinatason ja on 5-kertainen aiempaan verrattuna. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen - terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä - toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä. - Otetaan päätösten valmistelussa huomioon VT3 kuntien toimintatavat. - Palvelutuotannon turvaaminen omalla lääkärityövoimalla. - Palveluketjujen kehittäminen akuuttivuodeosaston, vanhus- ja kotihoitopalveluiden ja avoterveydenhuollon kesken siten, että erikoissairaanhoidosta palaavien potilaiden hoitoketju on sujuva ja viiveetön ja akuuttivuodeosaston vuosina saavutettu toiminnan hyvä tulos säilyy vuonna

32 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen päällikkö PALVELUAJATUS Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tarjota lapsilähtöistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta kodeissa, päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisessä päivähoidossa alle kouluikäisille lapsille huomioiden kasvatuskumppanuus. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Lasten syrjäytymisen ehkäisy TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaikille päivähoitolapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Seurantaa varten laaditaan mittari ja se otetaan käyttöön. 2. Kasvattajien osaamista vahvistetaan varhaiserityiskasvatuksen menetelmien käytöstä osana arkea henkilöstökoulutusten avulla varhaiskasvatuksen toimintakaudella Ennaltaehkäisevän perhetyön tarpeessa olevien sekä palvelua vastaanottavien asiakasperheiden lukumäärää koskevan mittarin laadinta ja käyttöönotto TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEN MITTARIT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Päivähoitoa saavien lasten määrä Esiopetusta saavien lasten määrä Päiväkotien hoitopäivät Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät Perhepäivähoidon hoitopäivät Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 28.11.2011 Edellisen taantuman jälkeinen nousu taittuu, entä sitten? Uusimmatkin Lahden tunnusluvut (työttömyys, verotulot) ovat hyviä, mutta

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot