TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto Turvalliseen huomiseen: Suomessa toimivat turvallisuustietoiset ja taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä (SPEK-ryhmän TTS ) Liitto pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan SPEKin strategiaa ja SPEK-ryhmän TTS:ssa viisivuotiskaudelle määriteltyjä painopisteitä oman alueen ja jäsenten erityiset piirteet ja tarpeet huomioon ottaen. Toiminta-ajatuksena on huolehtia, että yksilöillä ja yhteisöillä on tiedot ja taidot tunnistaa ja välttää uhkatekijöitä, varautua niihin ja toimia oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa. SPEK ryhmän yhteisiä painopisteitä viisivuotiskaudella ovat: Asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen Sisäisen turvallisuuden vahva kansalaissektori Voimavarojen tehokas kohdentaminen ja vahvistaminen Turvallisuusmyönteisyyttä sekä pelastusalan kansalaistaitoja ja -tietoja pyritään lisäämään yksittäisiin kansalaisiin ja kansalaisryhmiin suunnatulla koulutuksella ja valistuksella sekä osallistumalla valtakunnallisiin ja alueellisiin kampanjoihin. Hämeen Pelastusliiton tehtävänä on edistää jäsenistönsä, kansalaisten, laitosten ja yhteisöjen riskitietoisuutta ja valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa yhteistyössä alan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Liitto osallistuu sivutoimisen ja vapaaehtoisen pelastushenkilöstön koulutuksen järjestämiseen, alan järjestötyön tukemiseen ja kehittämiseen sekä väestönsuojeluhenkilöstön ja omatoimisen varautumiskoulutuksen järjestämiseen. Hämeen pelastusliitto ylläpitää ja kehittää vuorovaikutussuhteita jäsenistöönsä. Voimavarat hyödynnetään jäsenten ja asiakkaiden tarvitsemien palveluiden parantamiseksi. Toiminnalla tuetaan alueellisten pelastusviranomaisten tehtäviä ja alan järjestökentän kehitystä sekä osallistutaan aktiivisesti alan järjestökentän kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

2 1. Onnettomuuksien ehkäisy Onnettomuuksien ehkäisyä toteutetaan palosuojelurahaston avustamina valistus, tiedotus ja neuvontapalveluina (Valistus ja neuvonta 3.1.) sekä omarahoitteisena turvallisuuskoulutuksena. 1.1.Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän keinoin edistetään hyvää turvallisuuskulttuuria lisäämällä eri kansalais-ryhmien valmiutta tiedostaa elinpiirinsä erilaisia uhkatekijöitä ja keinoja niiden välttämiseen sekä annetaan toimintamalleja vaaratilanteiden varalle. Tavoitteena on lisätä turvallisuusmyönteistä ajattelua ja ennaltaehkäisyä, vähentää onnettomuuksien ja palokuolemien määrää ja sitä kautta vähentää yhteiskunnalle ja yksilöille aiheutuvia menetyksiä. Tiedotetaan jäsenlehdessä ja internet-sivuilla liiton toiminnan tarkoituksesta, tavoitteista ja sisällöstä sekä liiton ja alan ajankohtaisista asioista. Kehitetään liiton www-sivujen sisältöjä ja käytettävyyttä. Tuotetaan jäsenlehteä. Lehteä ei paineta vaan se lähetetään sähköisessä muodossa jäsenyhdistyksiin sekä laitetaan saataville liiton www-sivuille. Osallistutaan yhteistyössä viranomaisten ja liiton jäsenyhteisöjen kanssa eri kansalaisryhmille suunnattuihin ja tapaturmien ehkäisy- ja paloturvallisuuskampanjoihin, 112-kampanjoihin sekä järjestetään mm. kodin ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvää tiedotusta ja neuvontaa. Osallistutaan Päivä paloasemalla -kampanjan toteuttamiseen yhteistyössä alueemme palokuntien kanssa vuosittaisen paloturvallisuusviikon yhteydessä. Alueen Nou Hätä! aluekilpailu toteutetaan liiton toimesta erillishankkeena. Osallistutaan Kokonaisturvallisuus 2015 messuille sekä mahdollisuuksien mukaan muihin näyttelytapahtumiin ja tuetaan jäsenyhteisöjen osallistumista niihin materiaalein ja välinein. 1.2.Tulipalojen ehkäisy ja omarahoitteinen turvallisuuskoulutus Tulipalojen ennaltaehkäisy on palosuojelurahaston tuella tapahtuvaa koulutus- ja neuvontapalvelua. Koulutusta kehitetään ja myös liiton alkusammutusvälineistöä uudistetaan koulutustarpeita vastaavaksi. Tulipalojen ehkäisyn neuvonnassa hyödynnetään myös sähköisiä kanavia. Turvallisuuskoulutuksen kohderyhminä ovat yritysten, yhteisöjen ja laitosten päivittäisestä henkilö- ja paloturvallisuudesta sekä palonilmaisu- ja sammutuslaitteista vastuussa olevat henkilöt. Turvallisuuskoulutus on liiton omarahoitteista toimintaa ja sillä on merkittävä rooli liiton taloudessa. Turvallisuuskoulutukseen liittyy myös pelastussuunnitelmien laatiminen sekä niihin liittyvät konsultointipalvelut.

3 2. Pelastusalan järjestö- ja vapaaehtoistoiminta 2.1. Palokuntatoiminnan kehittäminen (2.1.) Palokuntatoiminnan kehittämiseen kuuluu nuorisotyön, naistyön ja veteraanityön edistäminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Toimintamuotoina ovat kurssien seminaarien, koulutusleirien, kilpailujen sekä tapahtumien järjestäminen. Toiminta edistää nuoriso- sekä palokuntanaisosastojen sekä yhdistysjäsenten ja toimikuntien järjestötoimintaa. Nuorisotyö, naistyö ja veteraanityö määrittävät vuoden toimintamuotojaan omissa toimintasuunnitelmissaan. Toimikuntien toimintasuunnitelmat lisätään liiton toimintasuunnitelmaan. 2.2.Palokuntakoulutus (2.2) Koulutusta toteutetaan alueella yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa siten kuin sopimuksissa on määritelty. Tavoitteena on toiminnan alueellinen kattavuus ja riittävyys siten, että vuoden aikana järjestettäisiin alueella n. 30 peruskoulutuskurssia yhteensä n. 500 kurssilaiselle sisältäen kaikki peruskoulutusjärjestelmän kurssit sekä 5 täydennyskoulutuskurssia. Toiminnalla pyritään takaamaan koulutetun henkilöstön saatavuus ja alan toimintaedellytysten jatkuminen. Tavoitteena on laadukas ja yhtenäinen koulutuksen toteutus, jolla varmistetaan palokuntahenkilöstön ammattitaitoinen ja tehokas toiminta sekä ajankohtaisiin haasteisiin ja tarpeisiin vastaaminen. Annettu koulutus tarjoaa hyviä kansalaisvalmiuksia myös varsinaisten pelastustehtävien ulkopuolella hyödynnettäviksi. Käynnissä olevaan palokuntakoulutuksen uudistukseen Hämeen Pelastusliitto osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti. 3. Varautuminen ja väestönsuojelu 3.1. Omatoimisen varautumisen kehittäminen (6.1.) Omatoimisen varautumisen toimintoja toteutetaan kolmen pelastuslaitoksen alueella, siten kuin yhdessä pelastuslaitosten kanssa on sovittu. Vuoden 2015 aikana tavoitteena on toteuttaa valtakunnallisen järjestelmän mukaisesti perus- että täydennyskoulutusta asuinkiinteistöjen vapaaehtoisille turvallisuustoimijoille. Koulutuksen perustan muodostaa Asuinkiinteistön turvallisuus - kurssi, 8 t, jonka lisäksi kurssin käyneille tarjotaan valtakunnallisen konseptin mukaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia hyödyntäen liitoille kehitettyä koulutusmateriaalia siten kuin materiaalia on saatavissa.

4 Yleiseen turvallisuuskoulutukseen kuuluu koulutustilaisuuksia ajankohtaisista ja alueellisesti kiinnostavista aiheista osin toteutettuna myös kokonaisturvallisuus 2015 messujen yhteydessä. Erityiseksi haasteeksi on asetettu edesauttaa turvallisuuskoulutettujen verkostotoimintaa erilaisin SPEK konseptin mukaisin tapahtumin. Turvallisuuskoulutettujen verkostoitumiseen pyritään ottamaan avuksi myös sosiaalisen median mahdollistamia 'tapahtumia' Pelastuspalvelutoiminta (6.3) Pelastuspalvelutoiminnan koulutusosuuteen kuuluu pelastuskoiraohjaajien koulutus, jota on pelastuskoirayhdistyksien opintopäivät kulloinkin ajankohtaisin teemoin ja harjoituksin. Osanottajat ovat pelastuskoiraharrastajia eri pelastuskoirayhdistyksistä. Toiminnan tavoitteena on valmiuksien kehittämisen lisäksi myös parantaa yhteistyötä pelastuskoiraharrastajien välillä sekä mahdollistaa tapaamiset eri yhdistyksissä toimivien koiraharrastajien välillä. Yhteensä on suunniteltu viittä eri tapahtumaa, jotka pääosin toteutetaan Palotaruksen leirikeskuksessa. Keväällä järjestetään myös rauniokoulutusleiri Hämeenlinnan raunioradalla, joka on tällä hetkellä alueen ainoa pelastuskoirien käytettävissä oleva rauniorata. Hämeen Pelastusliitto on mukana Vapepan maakuntatyöryhmässä. Pelastuspalvelun yhteistoimintaa pyritään 2015 aktiivisesti edistämään järjestämällä koulutuksen lisäksi järjestöjen yhteistoimintaa valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. 4. Hallinto ja tukipalvelut Liiton toimintaa kehitetään sääntöjen, ympäristön muutosten, jäsenistön tarpeiden ja liiton tehtävän mukaisesti sekä pyritään sitomaan jäsenistö, luottamuselimet ja henkilökunta toimintaan mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2015 aikana saatetaan loppuun liiton strategiatyö ja järjestetään hallituksen ja toimikuntien kanssa strategiaseminaari. Jäsenistö ja jäsenyydet. Kehitetään liiton toimintaa ja tuotteita siten, että liiton jäsenet kokevat jäsenyyden olevan perusteltu ja maksullisten tuotteiden olevan jäsenyhteisöille edullisempia kuin ei-jäsenille. Liiton jäsenpohjaa pyritään ylläpitämään tarjoamalla tuotteita ja jäsenyyttä, ja osoittamalla jäsenyyden antama vastike sekä toiminnan yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Liitto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jäsen. Liitto pyrkii yhteistyössä keskusjärjestö SPEK:n ja muiden pelastusliittojen eli SPEK-ryhmän kanssa toteuttamaan pelastushallinnon valtakunnallisen tulossuunnitelman mukaisia tavoitteita. Liitto noudattaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja alueellisten pelastusliittojen välistä yhteistoimintasopimusta.

5 Kehitetään yhteistyötä pelastusalan aluehallintoviranomaisten sekä samaan alueeseen kuuluvien muiden pelastusliittojen kanssa. Tuotemyynti ja -välitys Välitetään palokuntien vakuutuspalveluita jäsenistölle sekä ansio- ja palvelusvuosimerkkejä. Huolehditaan, että kouluttajilla ja turvallisuusviestintään osallistuvilla on käytössään riittävä, ajantasainen ja tarkoituksenmukainen materiaali ja välineistö. Suunnataan jäsenistön ja sidosryhmien materiaali- ja muut hankinnat liiton kautta tapahtuviksi. Kokoukset. Aktivoidaan jäsenistöä tekemään aloitteita liiton toiminnan ja tuotteiden suuntaamiseksi jäsenistön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi sekä käyttämään jäsenelle kuuluvaa valtaa liiton päättävissä elimissä. Hallitus. Hallitus suuntaa ja valvoo toimintaa liiton jäsenten ja sidosryhmien tarpeiden mukaisesti ja vastaa toiminnan tuloksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Toimikunnat. Hallituksen asettamia toimikuntia ovat nuorisotyötoimikunta, naistyö- toimikunta, yritysturvallisuustoimikunta, pelastuskoiratoimikunta ja veteraanitoimikunta. Toimikuntien itsenäistä toiminnan ja talouden suunnittelu- ja toteuttamisvastuuta korostetaan. Toimikuntien toimintaohjeet tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan; toimikunnille luodaan ohjeet toiminnan ja resurssien suunnittelusta. Henkilöstö. Henkilöstön työpanosta suunnataan tulostavoitteiden keskeisimpiin sekä luottamushenkilöitä, oto-kouluttajia ja muita toimijoita tukeviin toimintoihin. Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista. Talous. Julkisen toimintatuen osuus liiton rahoituksesta on vuosittain noin 25-30%. PSR-, RAY- ja OKRY avustukset pyritään hyödyntämään maksimaalisesti. Liitto tarvitsee omarahoitusosuutta ja sen kehittämiseen pyritään tehostamalla markkinointia ja tarjoamalla laadukkaita turvallisuuskoulutus- ja suunnittelupalveluita yrityksille ja laitoksille. Liite 1 Liite 2 Nuorisotyön toimintasuunnitelma Naistyön toimintasuunnitelma

6 liite1 NUORISOTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Toimihenkilöt Kilpailutoiminta Liiton nuorisotyötoimikunta kokoontuu 5-6 kertaa vuoden aikana. Nuorisotyötoimikunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä, joka yhdessä liiton hallituksen kanssa edistää ja kehittää palokuntanuorisotyötä liiton alueella. Toimikunnan jäsenet edustavat toiminta-alueita ja liiton hallitus vahvistaa toimikunnan kokoonpanon. Nuorisotyötoimikunta vaikuttaa omalta osaltaan liiton strategian valmisteluun liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi nuorisotyötoimikunta panostaa omarahoituksen lisäämiseen miettimällä keinoja avustuksien ja yhteistyökumppanuuksien saamiseksi. Liiton nuorisotyöllä on vuoden aikana kaksi yleistä kokousta (kevät ja syys), joissa käsitellään nuorisotyön toimintaohjeen määräämät asiat. Nuorisotyön suunnittelutyössä pyritään siirtymään kahden vuoden ennakointiin. Nuorisotyön koulutusta koordinoi nuorisotyötoimikunnan nimeämä nuorisotyön koulutuspäällikkö ja ohjaajakoulutusta oma koulutuspäällikkö. Nuorisotyötoimikunnalla on lisäksi sihteeri ja kilpailupäällikkö. Nuorisotyötoimikunta nimeää tarvitsemansa toimihenkilöt järjestäytymiskokouksessa. Nuorisotyön tapahtumien järjestelyistä ja tietojen keräyksestä ja tiedonjakamisesta (ns. operatiivinen tehtävä) vastaa liiton nuorisotyönohjaaja. Nuorisotyötoimikunnan toiminnasta ja kokousten valmisteluista (ns. hallinnollinen tehtävä) vastaa nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja ja kokousten jälkitoimista vastaa sihteeri. Kilpailutoimintaa koordinoi toimikunnan nimeämä kilpailupäällikkö yhdessä järjestävän alueen kanssa. Liiton kilpailutoimintaan kuuluvat palobandy, Ilveskilpailu, tietokilpailu sekä liitinviesti. Lisäksi alueilla järjestetään omia kilpailuja ja aluekarsintoja. Vuonna 2015 liiton kilpailuiden järjestämisvastuu on Forssa- Toijalan palokuntanuorten alueella. Palobandy kilpaillaan keväällä ja kilpailuun saa osallistua kilpailusäännöistä poiketen 2 joukkuetta/palokunta jokaiselta alueelta. Lisäksi kokeillaan ensimmäistä kertaa Frisbeegolf kilpailun järjestämistä, josta vastaa liiton kilpailupäällikkö (kerää toimitsijat ja laatii säännöt jne.) Pyritään tarkistamaan liiton kilpailusäännöt yhtenäisiksi esim. valtakunnallisiin kilpailuihin nähden.

7 Leiritoiminta Tiedotus Alueiden toiminta Vuoden 2015 aikana ei järjestetä perinteistä liiton talvileiriä helmi- /maaliskuussa, vaan sen tilalla järjestetään jotain muuta toimintaa. Vuoden 2015 aikana järjestetään liiton koulutusleiri (kesäleiri) kesä-heinäkuussa. Leirin suunnittelu aloitetaan jo vuoden vaihteessa kokoamalla toimialojen vastaavat kokoukseen suunnittelemaan leiriä leiripäällikön johdolla. Yhteistyötä muiden liittojen kanssa toteutetaan pienessä mittakaavassa lähettämällä nuorisotyön edustajia muiden liittojen leireille. Lisäksi nuorisotyö osallistuu ja seuraa aktiivisesti liiton hallituksen asettaman selvitystyöryhmän työskentelyä. Alueet järjestävät omia alueellisia leirejä ja muita tapahtumia omien suunnitelmiensa mukaisesti. Vuoden aikana rakennetaan liiton nuorisotyölle omat internet sivut. Sivustoa käytetään hyväksi tiedottamisessa, ne pidetään ajan tasalla ja laadukkaina. Sivuston avulla pyritään myös nostamaan liiton alueella palokuntanuorisotyön tunnettavuutta. Vuoden aikana lähetetään osastokirjeitä postitse sekä sähköisenä. Osastoille menevään sähköiseen tiedotukseen osallistuvat alueohjaajat ylläpitämällä postituslistoja ja toimittamalla sekä SPEKistä tulleita sähköisiä tiedotteita että liiton nuorisotyön omia tiedotteita ja kutsuja edelleen alueen nuorisoosastoille. Kirjeposti lähetetään niihin osastoihin, jotka ovat toimittaneet toimintatilastolomakkeen tammikuussa pelastusliitolle tai täyttäneet sen hakassa. Lisäksi nuorisotyö näkyy liiton jäsenlehdessä (HPL tiedote). Vuoden aikana on tarkoitus rakentaa nuorisotyölle viestintäsuunnitelma, josta selviäisi kuinka tiedottaminen ja viestintä organisoidaan nuorisotyössä. Hämeen Pelastusliiton nuorisotyö on jaettu viiteen alueeseen, jotka ovat Hämeenlinna, Forssa-Toijala, Päijät-Häme, Tampere ja Ruovesi. Alueet suunnittelevat ja toteuttavat toimintoja itsenäisesti omien suunnitelmiensa mukaisesti ja raportoivat tapahtumistaan liiton toimistolle sekä nuorisotyönohjaajalle annettujen ohjeiden mukaisesti. Liiton nuorisotyö tukee aluetoimintaa rahallisesti ns. toimintarahalla. Nuorisotyötoimikunta pohtii vuoden aikana toimintarahan muuttamista enemmän toimintaa kannustavammaksi yhteistyössä liiton hallituksen ja toimiston kanssa. Ohjaajakoulutus ja opintopäivät Liiton nuorisotyö järjestää ohjaajille suunnattuja koulutuksia. Vuonna 2015 järjestetään nuoriso-osaston kouluttajakurssi kahteen kertaan; alkuvuodesta

8 monimuoto-opiskeluna ja kesäleirillä sekä nuoriso-osaston johtajakurssi, jonka osalta monimuoto-opiskelua pohditaan. Lisäksi järjestetään kaikille ohjaajille suunnattuja opintopäiviä. Vaikutusmahdollisuudet ja kentän aktivointi Edustaminen Muistamiset Jäsenyhdistyksien nuoriso-osastot osallistuvat toimintaan mahdollisuuksiensa mukaisesti. Nuorisotyötoimikunta panostaa kentän aktivoimiseen, nuorten omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä miettii keinoja erityisesti yli 15 vuotiaiden nuorten sitouttamiseen toimintaan. Liiton nuorisotyötä edustaa pääasiassa nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja ja nuorisotyönohjaaja. Edellä olevien ollessa estyneitä nuorisotyön edustaja valitaan tapauskohtaisesti. Nuorisotyö muistaa juhlivia tai ansioituneita pöytästandaarilla tai muulla sopivalla muistoesineellä vuoden aikana noudattaen pelastusliiton yleistä muistamisohjetta. Nuorisotyötoimikunta laatii vuoden aikana nuorisotyölle kannustejärjestelmän, johon kirjataan selkeät ohjeet erilaisista palkitsemisista ja muistamisista. Ohjeet Vuoden aikana tarkistetaan ja päivitetään alueiden toimintaohjeet sekä nuorisotyön toimintaohje yhteistyössä liiton hallituksen ja toimiston kanssa (mm. talouspolitiikan osalta selkeät linjaukset kirjataan ylös).

9 liite 2 NAISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Visio Toiminta-ajatus Palokuntanaistyö on monipuolista, turvallisuutta edistävää vapaaehtoistoimintaa. Palokuntanaistyö on tunnettu ja tärkeä osa palokunnan aktiivista, laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Palokuntanaiset lisäävät lähiympäristönsä turvallisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan tarkoitus Palokuntanaistyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa, herättää ja edistää jäsenten myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyviin asioihin normaali- ja poikkeusoloissa sekä levittää paloturvallisuuteen liittyvää tietoutta kansalaisille. Palokuntanaistyön tarkoituksena on myös antaa palokuntanaisille tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta, jotta he pystyvät toimimaan turvallisesti palokuntatoiminnassa, kasvamaan tehtävässään sekä kehittämään ja toteuttamaan itseään siinä. Vuoden 2015 teema Kokoukset Koulutus Kilpailutoiminta Leirit Muonitus Edustus Palokuntanaistyön teemana vuonna 2015 on Toiminnan elävöittäminen ja vision jalkauttaminen. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Naistyötoimikunta kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Koulutussuunnitelma erillisenä liitteenä. Naistyön järjestämän koulutuksen lisäksi osallistutaan pelastus- ja turvallisuusalan muiden järjestöjen järjestämään koulutukseen. Osallistutaan palokuntanaisten alueellisiin ja valtakunnallisiin kilpailuihin. Osallistutaan alueiden leireille sekä pelastusliiton palokuntanuorten talvi- ja kesäleireille. Suoritetaan pelastusliiton ja yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien muonituksia. Muonitetaan muiden järjestöjen naistyöltä tilaamia muonituksia. Hämeen Pelastusliiton naistyöllä on yhteinen edustaja Kaakkois-Suomen Palokuntanaiset ry:n kanssa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön naistyötoimikunnassa. Naistyöllä on edustajat (kolme varsinaista ja kolme varajäsentä) Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnassa. Muu toiminta Kehitetään yhteistyötä toisten pelastusliittojen ja muiden naisjärjestöjen sekä aluepelastuslaitosten kanssa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Liiton jäsenten tulee kokea jäsenyyden olevan perusteltu.

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Hämeen Pelastusliiton jäsenet tekevät

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Hämeen Pelastusliiton jäsenet tekevät

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi.

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri SÄÄNTÖMALLI II Yksi kokous, useita jäsenryhmiä 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Hyväksytty valtakunnallisen naistyötoimikunnan kokouksessa 2/2008 (28. 29.3.2008). Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset SPEK Pohjois-Suomi koordinoi myös Lapin aluetta Muutos 1.10. alkaen ja jatkuu 31.12.2018 saakka SPEK Lapin Pertti Heikkilä on siirtynyt Lapin pelastusliiton

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset SPEK Pohjois-Suomi koordinoi myös Lapin aluetta Muutos alkanut 1.10. ja jatkuu 31.12.2018 saakka SPEK Lapin Pertti Heikkilä on siirtynyt Lapin pelastusliiton

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

SPEK Strategiapäivitys kysely valtuutetuille. Valtuuston seminaari Karim Peltonen

SPEK Strategiapäivitys kysely valtuutetuille. Valtuuston seminaari Karim Peltonen SPEK Strategiapäivitys 2017 - kysely valtuutetuille Valtuuston seminaari 15.5.2017 Karim Peltonen SPEK -Strategiaprosessi 2017-2018 Asemointi Määrittely Toimeenpano 25.4.2017 Strategiakysely valtuutetuille

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015 Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 enlinnassa 8.3.2015 5 Akaassa 18.10.2015 Akaassa 18.10.2015 6 7 8 9 10 Kuva: en Pelastusliiton nuorisotyön ensimmäiset religrafit myönnettiin Sari Forssille ja Reijo Kankaalle Kuva: en Pelastusliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011 Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3. Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa Suojelu- ja pelastus toimiala PV:ssa Koulutuksen päämäärä Historia

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Teija Mankkinen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Sähköposti: teija.mankkinen@spek.fi Puhelin: 040-161 7787 Toiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 sivu 2. Palokuntakoulutus 4 2.1. Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön uudet

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5)

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5) 24.3.2013 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2013 Aika 24.3.2013 klo 11:25 12:01, 12:47 14:02 Paikka Läsnä Holiday Club Tampereen kylpylä Mika Jäntti, pj Pauli Riikonen, vpj., Etelä-Suomi

Lisätiedot

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Kimmo Kohvakka TURVALLISUUS? Palokuolemat

Lisätiedot

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 19.11.2015 Ikääntyminen Urbanisoituminen Myrskyt,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

VPK:n mallisääntöjen perusteluosa

VPK:n mallisääntöjen perusteluosa PERUSTELUOSA 1(8) VPK:n mallisääntöjen perusteluosa Vapaaehtoisen palokunnan mallisäännön perusteluosa 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Nimi Vapaaehtoisen palokunnan, VPK:n, nimellä on pitkät ja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin ajallaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Mika Jäntti kertoi hallituksen kuulumisista.

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin ajallaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Mika Jäntti kertoi hallituksen kuulumisista. 5.2.2014 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika: La-su 1.-2.2.2014 Paikka: Lehmonkärki, Asikkala Osallistujat: Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi, vpj. Samuel Siliin, Etelä-Suomi

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA Moi! Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri Otathan yhteyttä,

Lisätiedot

PALOKUNNAN NUORISO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖMALLI

PALOKUNNAN NUORISO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖMALLI 26.10.1994 1 PALOKUNNAN 1. TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään vastuuntuntoisiksi

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2011 Aika 15.1.2011 klo 13:00-15.45. Kokousta jatkettiin klo 9.00-11:50. Paikka Läsnäolijat Estyneet Kokoushotelli Siikaranta, Espoo Esko Lehtonen, pj Juho

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Jäseniä yli 2.000 Aatteellinen yhdistys pelastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Nuorisotyön tulevaisuuspaja

Nuorisotyön tulevaisuuspaja Turvalliseen huomiseen! Nuorisotyön tulevaisuuspaja Palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät 17.-19.2.2017 / Pikku-Syöte Yhteenveto Osallistujat jaettiin 12 eri ryhmään 2 ryhmää mietti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Toimintaa naisille 2017

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Toimintaa naisille 2017 21.2.2017 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Toimintaa naisille 2017 Koulutusohjaaja Aikku Eskelinen 18.2.2017 Toimintamalli palokuntien turvallisuusviestintään http://www.spek.fi/suomeksi/palokuntatoiminta/palokuntalaiset/turvakutsut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Palokuntien toimintaohjelma

Palokuntien toimintaohjelma 12.9.2016 Palokuntien toimintaohjelma Palokuntien kansalaistoiminnan kehittäminen 3.9.2016 Ylläs Valtteri Tervala Toiminta nyt Sopimuspalokunta VPK ja HSPK Palokunnan hallitus Palokunnan päällystö Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Aatteellinen yhdistys Jäseniä yli 2.000 pelastustoimen päällystö, alipäällystö ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014

SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014 SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014 HPL-tiedote 2/2014 Hämeen Pelastusliitto HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Kokkolankatu 4 33300 Tampere vs. toiminnanjohtaja/ toimisto Eeva-Liisa Heikkinen 041 548 9148

Lisätiedot

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Johtosäännöt 1 TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden haastekampanja

EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden haastekampanja EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden haastekampanja Valtakunnallisesti maaliskuussa 2011 www.tuntitili.fi 10.3.2011 1 Lisätietoja: riikka.ahopelto@spek.fi, timo.sovanen@spek.fi tai valtteri.tervala@spek.fi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI Sivu 1 / 6 ASIALISTA 31.10.2014 PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Aika: La 25.10. klo 13:36 18:12 Osallistujat: Mika Honkanen, Marko Heiskanen

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot