Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen"

Transkriptio

1 Euroopan investointi pankki Ν 106 ISSN Sisältö Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipis- \:V EIP-Foorumi 2000: Aluekehitys - TaloudellJset resurssit käyttöön tuloksellisesti 6 EIP isännöi TENkonferenssia: "Euroopan laajuiset iiikenneverkot: nykytilanne ja kehitysnäkymät 11 Kaksi uutta varapääjohtajaa V. Uusiin tehtäviin 1! EIR - ElP-ryhmän pääomasijoitusyksikkö EIP rahojttaa Balkanin H FORUM Bli1n»E"«ElP-foWumi 2000 ^ Aluekehitys Taloudelliset resurssit icäyttöön tulol<sellisesti Saksan valtiovarainministeri oli yksi foorumin puhujista Innovaatio ohjelma pähkinäkuoressa Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen tehtävä. Tilaisuus keräsi yhteen noin 300 ammattilaista, jotka edustivat valtionhallintoa ja politiikkaa, EU:n toimielimiä, eri hallinnonaloja, teollisuutta ja pankkeja. He pohtivat menestystekijöitä ja vajavaisuuksia, jotka ovat johtaneet eri alueiden erilaiseen kehitykseen. ElP:n pääjohtaja Philippe Maystadt perusteli aiheen valintaa seuraavasti: - On tärkeää vaihtaa kokemuksia, jotta voimme jatkuvasti parantaa lainanantoamme tehostamaan rahoitustoimien hyötysuhdetta. Pidämme tätä velvollisuutenamme ElP:n omistajia ja EU:n kansalaisia kohtaan. Varojen sijoittarriinen huonoihin hankkeisiin olisi pääoman tuhlausta. Se myös merkitsisi koko Euroopan taloudelle koituvien kasvuimpulssien pilaamista ja vähemmän työpaikkoja. Tassa EIP- Tiedotteen numerossa käsitellään myös rakennerahastoimdistuksen vaikutuksia aluekehitykseen ja siihen liittyvää EIP:n toimintaa. Liseä ElP-foorumista sivuilla 6-io

2 Noin 90 % εΐρ:η rahoittamista sairaailoista ja kouluista sijaitsevat heikommassa asemassa olevilla alueilta Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipisteessä Amsterdamin sopimuksen mukaan yksi yhteisön politiikan päätavoitteista on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja unionin eri alueiden tasapainoista kehitystä Tasapainoisen kehityksen tavoite kirjattiin jo Rooman sopimukseen vuonna Siina myös EIP:n tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin sellaisten hankkeiden tukeminen, jotka edistävät multa heikommassa asemassa olevien alueiden kehitystä. Vaikka pankin toimiala on unionin politiikan monipuolistumisen ja uusien jäsenvaltioiden myötä laajentunut, se ei ole heikentänyt tämän päätehtävän merkitystä eikä aluekehityksen erityisasemaa. Aluekehityksen tärkeyttä korostaa myös pankin toimintasuunnitelma vuosille Siinä aluekehitys ja unionin yhtenäisyys määritellään kaikkein tärkeimpien tavoitteiden joukkoon Agenda ohjelman toimeenpanossa. Vuoden 1989 rakennerahastouudistuksen jälkeen EIP on myöntänyt aluekehitystä tukevien hankkeiden rahoittamiseen noin 133 miljardia euroa. Rahoituksesta 104 miljardia annettiin yksittäisinä lainoina ja 29 miljardia globaalilainoista myönnettyinä luottoina pieniin ja keskisuuriin infrastruktuurihankkeisiin ja pk-yrityksille. Sivu 1 I EIP TIEDOTE

3 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipisteessä Kokonaisrahoitus 1994^1999: 86 miljardia euroa Toisella rakennerahastokaudella aluekehitykseen myönnetyt yksittäiset lainat olivat 66,5 miljardia euroa. Se on 70 prosenttia unionin alueelle myönnetyistä yksittäisistä lainoista. Toimialakohtainen erittely osoittaa, että EIP on vaikuttanut myönteisesti investointeihin, jotka ovat ehtona tuotannon ja palvelujen syntyyn ja kehitykseen. Alueiden tasapainoisen kehityksen välttämättömänä edellytyksenä ovat infrastruktuurit, jotka saivat 84 prosenttia rahoituksesta. Siitä valtaosa (55 %) käytettiin liikenne- ja televiestintäverkkoihin, sekä investointeihin, joita näihin verkkoihin pääsy edellyttää. Rahoitetut liikennehankkeet koskivat ennen kaikkea suuria, koko Euroopan kannalta merkittäviä moottoritie- ja rautatieverkkoja. Televiestinnän investoinnit puolestaan koskivat sekä kansainvälisiä että kansallisia verkkoja ja palveluita. prosenttia myönnetyistä lainoista eli 31 miljardia. Näillä alueilla pankin tuki suunnataan ennen kaikkea liikenteen, energiahuollon ja televiestinnän infrastruktuurien vahvistamiseen, millä pyritään auttamaan näitä alueita selviytymään syrjäisestä sijainnista aiheutuvista haitoista. Huomattava osa rahoituksesta suuntautui koheesiomaihin eli Espanjaan, Irlantiin, Kreikkaan ja Portugaliin. Rahoituskaudella kyseiset maat saivat yli kolmanneksen yksittäisinä lainoina myönnetyistä aluekehityslainoista. Taloudellisesta rakennemuutoksesta kärsiville alueille (tavoitteet 2 ja 5b) myönnettiin 23,3 miljardia eli 35 prosenttia aluekehitysrahoituksesta. Tämän toiminnan lisäksi aluekehitystä tuettiin globaalilainollla, joita myönnettiin pk-yritysten ja paikallishallinnon pienille ja keskisuurille hankkeille (pienet parannushankkeet kaupungeissa, vesihuolto, tiestö ja muut paikalliset infrastruktuurit ym.). Globaalilainoina vuosittain käytetty tukisumma kasvoi yli kaksinkertaiseksi, kun yksittäiset lainat lisääntyivät samaan aikaan vain Suurten hankkeiden rahoituksessa käytettävät yksittäiset lainat ja pieniin investointeihin myönnettävät globaalilainat toimivat toistensa täydentäjinä, mikä on ollut tärkeä tehokkuustekijä pankin rahoitustarjonnassa aluekehityshankkeille. Pankin toiminnan vaikutus kohdealueiden talouskehitykseen oli merkittävä: rahoitettujen hankkeiden kokonaisarvo oll vuosittain noin 8 prosenttia Euroopan investoinneista kiinteän pääoman bruttomuodostuksella arvioituna. Lisäksi voidaan laskea, että pankin kehitysalueilla rahoittamilla suurilla infrastruktuurihankkeilla tuettiin joka vuosi suunnilleen työpaikan syntymistä. Globaalilainollla osaksi rahoitettujen pkyritysten kokonaisinvestoinneilla vaikutettiin pysyvän työpaikan syntymiseen tal vanhan säilymiseen. Valtaosa ElP.n aluekehitysrahoituksesta suuntautui liikenne- ja televiestintäverkkoihin Nopeasti kasvava rahoitusalue oll inhimillisen pääoman investoinnit, joihin myönnettiin rahoituskauden aikana 1,7 miljardia. Kohdentamalla rahoitusta sairaaloille, laboratorioille, yliopistoille ja kouluille, joista 91 prosenttia sijoittui heikoimmassa asemassa oleville alueille, EIP oll omalta osaltaan edistämässä kaikkien EU-kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia alan uusinta kehitystä edustaviin palveluihin. hieman yli neljänneksellä. Globaalilainoina myönnetyt aluekehityslainat kasvoivat noin 1,9 miljardista 4,6 miljardiin vuosina Lainasumma nousi yhteensä 19,5 miljardiin. Se on 51 prosenttia EU:hun myönnetyistä globaalilainoista. Globaalilainoista myönnettyjä luottoja annettiin enimmäkseen taloudellisesti edistyneimmille kehitysalueille, joiden investointitarpeet ovat suuret. Tavoitteiden mukainen jakauma osoittaa, että tavoite 1 -alueiden (unionin heikoimmin kehittyneet alueet) ja tavoite 6 -alueiden (pohjoiset, harvaan asutut alueet) investointien osuus oli hallitseva: 46 Globaalilainatoiminnalla EIP osallistui etupäässä pk-yritysten tuotannollisen toiminnan rahoitukseen. Pk-yritykset ovat oleellisessa asemassa vahvistettaessa edellytyksiä EU:n kasvulle ja työllisyydelle. EIP:n toiminnan kehityssuunnat EIP:n alueellista kehittämistoimintaa lähivuosille tarkistettiin samalla kun määriteltiin kolmas EIP TIEDOTE 3-2OOO I Sivu }

4 Euroopan unionin rakennetoimet Maaliskuun 24. ja 25. päivänä 1999 kokoontunut Berliinin Eurooppa-neuvosto pääsi lopulliseen ratkaisuun Agenda kokonaispaketista, joka sisälsi muun muassa asetusluonnoksen rakennetuesta vuosille Rakennerahastojen kokonaiskehykseksi määrättiin 195 miljardia euroa. Uudistuksessa tavoitteiden määrä putosi seitsemästä kolmeen, joista kaksi on erityisen tärkeitä EIP:lle: Tavoite 1: kehityksestä jälkeen jääneiden alueiden kehittäminen ja rakennepoliittinen mukauttaminen (tukisumma 135,9 miljardia). Ykköstukea saavat: - alueet, joiden bruttokansantuote asukasta kohti on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta - erittäin syrjäiset alueet sekä entiset tavoite 6 -alueet (pohjoiset, harvaan asutut alueet). Lucitelo tavoite 1 -tukialueista julkaistiin 1. heinäkuuta Tavoite 2: rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakennemuutoksen tukeminen (tukisumma 22,5 miljardia). Kakkostukea saavat: - taantuvat maaseutualueet - rakennemuutoksesta kärsivät, tiheästi asutut kaupunkialueet - kalataloudesta riippuvaiset alueet - vakavista rakenteellisista ongelmista tai korkeasta työttömyydestä kärsivät alueet. Luettelo tavoite 2 -tukialueista lyötiin lukkoon vasta toukokuussa edellisten lisäksi rakennerahastotukea voivat saada siirtymäkausien tukena myös eräät muut alueet. Näitä ovat entiset tavoite 1 -alueet sekä entiset tavoite 2- ja 5b -alueet. Siirtymäkausien tukea maksetaan ajanjaksolla tai Tavoite 1 ^1 tavoite 1 I Siirtymäkauden tuki. ^J Erityisohjelma Tavoite 2 ^ B Tavoite 2 ^ H Tavoite 2 (osittaln) Sivu 4 I EIP TIEDOTE 3-2OOO

5 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipisteessä rakennerahasto-ohjelma vuosille Aluepoliittista toimintaa toteutetaan unionin rakenne- ja koheesiopoliittisen toiminnan pohjalta. EIP toimii tiiviissä yhteistyössä komission kanssa, mutta samalla komission tukea täydentävästi. Se toimii jatkossakin sellaisilla maantieteellisillä alueilla ja toimialoilla, joilta tuet on poistettu tai poistetaan. Aluekehitystoiminnan tehostaminen on täysin linjassa Innovaatio ohjelman kanssa. Se on konkreettinen tavoiteohjelma, jonka päämääränä on innovaation sekä tietojen ja taitojen Euroopan rakentaminen. Pankin tarkoituksena on erityisesti lisätä toimintaa seuraavilla painoaloilla: rahoittaa perusinfrastruktuureja, jotka ovat välttämättömiä tuotan- Kesici- ja Itä-Euroopan hal<ijamaille varattu tuki Laajentumista edeltävällä rakennepoliittisella ISPA-tuella myötävaikutetaan liittymiskumppanuusohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen rahoittamalla hakijamaiden liikenneja ympäristöinfrastruktuurin parannuksia. ISPA-tukeen on varattu rahoituskaudella yhteensä 7,28 miljardia euroa. EIP on luonnollisesti tiiviisti mukana hakijamaiden jäsenyyden valmistelussa. Se on lisännyt suoraa rahoitusta samansuuntaisesti kuin jäsenvaltioissa ja avustaa yhteisön toimielimiä määrittelemään kaikkein tärkeimmät, kiireisimmät ja taloudellisesti perustelluimmat hankkeet yhteisön budjettituelle. EIP on ollut vuodesta 1990 asti suurin kansainvälinen rahoituslähde Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Se on lainannut näihin maihin 11 miljardia euroa. Kolmen viime vuoden aikana vuotuinen lainasumma on ollut keskimäärin 2 miljardia. noilisen toiminnan sijoittumiselle alikehittyneille alueille tehostaa tukea innovatiivisille yrityksille ja etenkin pk-yrityksille globaalilainasopimuksia lisäämällä kehittää tietoyhteiskunnan infrastruktuureja ja palveluita, erityisesti rakentamalla tiedonlevityksessä tarvittavaa verkkoinfrastruktuuria sekä verkkopalveluita edistää kaupunkiympäristön parantamista ja ympäristönsuojelua yleensä tukea opetus- ja ammattikoulutustoimintaa sekä turvata koko väestölle mahdollisuudet terveydenhuoltopalveluihin; näin lisätään pätevän työvoiman määrää edistää alikehittyneiden ja syrjäisten alueiden yhdentymistä parantamalla Euroopan laajuisia verkkoja ja pääsyä niihin. Jacqueline RALET Tiedotus- ja viestintäosasto Puh. : (+352) S-posti j. ralet eib. org Uusien jäsenmaiden rahoituksen määrä tulee lähivuosina kasvamaan. Lainoilla tuetaan ensisijaisesti: Euroopan laajuisia liikenne-, viestintä- ja energiaverkkoja ja niiden liittämistä yhteisön verkkoihin ympäristönsuojeluun liittyviä investointeja teollisuuden toimintaa ja pk-yritystoimintaa, millä edistetään työllisyyttä ja vaikutetaan myönteisesti kohdealueiden talouskehitykseen. EIP toimii jatkossakin tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Tavoitteena on maksimoida unionin rahoitusvälineiden avalla saatavat synergiaedut sekä tehostaa mahdollisimman suuressa määrin niiden vaikutusta. Jo nyt useimmat pankin lainoittamista Euroopan laajuisista verkkohankkeista on toteutettu EIP:n ja komission yhteistoimin. EIP TIEDOTE I SivU 5

6 EIP foorumi 2000 (Sivulta V ElP-foorumi 2000 aiheena lokakuun lopulla oli alueellinen kehitys ja rahoitusresurssien tehokas käyttö. Oheisena muutamia otteita Foorumissa pidetyistä esityksistä, täydelliset versiot saatavilla Forum 2000 Philippe Maystadt, E IP: η pääjohtaja Laajentuminen suuhmpana haasteena Aluekehitykseen käytettävä rahasumma on huomattava. Euroopan unionin aluekehitysrahastosta sekä rakenne- ja koheesiorahastoista maksettiin noin 34 miljardia euroa yksistään viime vuonna. Tähän on lisäksi yhdistettävä merkittävät kansalliset tuet ja verohelpotukset, joiden määrää on vaikea arvioida edes suunnilleen. Näihin on viela lisättävä Euroopan investointipankin EU:n tukialueiden hankkeisiin myöntämät lainat, kaikkiaan noin 17 miljardia euroa Vaikka aluekehityksen edistämiseen käytettävät taloudelliset resurssit ovat huomattavat, tuloksiin ei vielä voida olla tyytyväisiä. Alueellisilla eroilla on ilmeisesti syvemmät juuret, kuin mitä oletimme. Erot EUmaiden talouskehityksessä ovat kyllä kiistatta pienentymässä. Toisaalta vaikka jäsenmaa on menestynyt, alueiden väliset kehityskuilut maan sisällä eivät välttämättä ole kaventuneet. Euroopan aluepolitiikan suurin haaste tulevina vuosina on EU:n laajentuminen. Erityisesti Keski- ja Itä- Euroopan maiden liittyminen unioniin nostaa EU:n alueelliset erot uudenlaiselle tasolle. Silloin on myös pohdittava, missä määrin alueellista eriarvoisuutta unioni voi laajentumisen jälkeen sietää taloudellisen ja sosiaalisen yhtenäisyyden vaarantumatta. Itse epäilen, että uusille jäsenmaille jaettava tukimäärä ei voi jatkossa pysyä samalla tasolla kuin nykyisille koheesiomaille on annettu, ja annetaan edelleen. Agenda 2000, joka määrittelee rahoituskehyksen EU:n budjetille vuoteen 2006 asti, ei sisällä merkittäviä korotuksia aluekehityksen rahoitukseen. Tämä merkitsee sita, että Jos aluepolitiikassa halutaan lähivuosina päästä parempiin tuloksiin, nykyisiä taloudellisia resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin. Hans Eichel, Saksan va It io varainministeri Politiikan on muututtava Nykymuotoinen EU-politiikka tulee monessa suhteessa muuttumaan itälaajentumisen jälkeen. On esimerkiksi vaikea kuvitella, että unionin maatalouspolitiikkaa sovellettaisiin sellaisenaan Itä-Euroopan maihin. Sama koskee koheesiopolitiikkaa. Käytettävissä olevat rahavarat ovat rajallisia kaikilla politiikan osa-alueilla. Jäsenvaltioiden talouksiensa vakauttamiseen tähtäävä toiminta sitoo myös koko unionia: budjettikattoja ei pidä ylittää. Saksassa on käynnissä tulonjakojärjestelyjen uudistus keskushallinnon ja osavaltioiden vallila. Uudistuksen periaatteita voisi ehkä harkita sovellettavaksi myös Euroopan aluepolitiikkaan. Ennen kaikkea pidämme tärkeänä yhteisvastuullisuutta: vahvat auttavat heikompia. Periaatteen siirtäminen unionin tasolle merkitsee myös sita, että vahvojen jäsenvaltioiden on ratkaistava sisäiset aluekehitysongelmansa itse. Italaajentuminen kuitenkin vaatii tällaisia rajoituksia Euroopan aluepolitiikkaan. On tärkeää virittää vilkasta keskustelua siitä, miten yhteisön rakennepolitiikan kustannuksissa voidaan saavuttaa säästöjä. Yksi mahdollisuus olisi keskittyä eniten apua tarvitseviin jasenvaltioihin ja nulle aloille, jotka ovat yhteisen edun kannalta olennaisen tärkeitä. Tällaisia aloja voisivat olla liikenne ja ympäristö. Ölen myös sita mieltä, että tukitasojen leikkaaminen olisi järkevää. Mielestäni riittävä taso on 50 prosenttia EU-rahoitusta. Uusien rahoitusvälineiden, kuten lainojen ja takausten käyttö avustusten sijasta karsisi kustannuksia ja tehostaisi samalla varainkäyttöä. Sivu 6 I EIP TIEDOTE

7 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI ElP-foorumi 2000 Myös rahoitusvarojen kohdentaminen vääriin tarkoituksiin tulisi siten vaikeammaksi. Politiikan yleistä hyväksyntää edistävät yksinkertaiset säännöt ja avoimuus. Nämä periaatteet ovat tärkeitä myös Euroopan aluepolitiikassa. Euroopan investointipankin ja Euroopan komission tiiviillä yhteistyöllä on vältetty kehitystukitoimien päällekkäisyyttä. Lisäksi yhteistyö en maiden pankkien kanssa on parantanut niiden kilpailukykyä ja auttanut niitä auttamaan itseään. Kummastakin saavutuksesta haluan kiittää Euroopan investointipankkia. Jaroslaw Baue, Puolan va Itiο varainministeri Aluekehityksen ensivaiheet Puolan itäosat ovat yleisesti ottaen paljon köyhempiä kuin muu Puola. Tähän ovat syynä tehoton maatalous sekä alikehittynyt palvelusektori ja teollisuus. Tänä päivänä olemme vasta käynnistämässä järjestel mal lista aluekehitystoimintaa. Uudistukset ovat toistaiseksi keskittyneet pääasiallisesti makrotaloudelliseen vakauteen ja toimivan markkinatalouden kehittämiseen; aluekysymyksiin on kiinnitetty vain vähän huomiota. Työmarkkinoiden jähmeyttä pitää vähentää, että päästään tasapainoisempaan aluekehitykseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraavanlaisiin tekijöihin, joilla työmarkkinoihin saadaan lisää joustoa ja työvoiman liikkuvuutta paranetaan: asuntopolitiikka, koulutus- ja ammattikoulutustoiminta, sosiaaliturvajärjestelmä ja liikenteen infrastruktuurit. Muihin toimenpiteisiin kuuluvat niiden teollisuudenalojen uudelleenjärjestelyt, joiden kyky sietää ulkopuolelta tulevia kilpailupaineita on heikoin. Tällaisia ovat esimerkiksi hüll- ja terästeollisuus sekä puolustusteollisuus. Monika Wulf-Mathies, Saksan lattokansleri Gerhard Schröderin Eurooppa-polüttinen neuvonantaja, EU:n entinen aluekomissaari ElP.Hä on tärkeä tehtävä hankkeiden laadun parantamisessa Euroopan aluepolitiikassa on vielä paljon kirittävää. Edelleen melkein 20 prosenttia EU:n väestöstä asuu alueilla, joiden BKT asukasta kohti on alle 75 prosenttia unionin keskiarvosta. Yhdysvaltain väestöstä tällaisessa tilanteessa on vain vajaat 2 prosenttia, ja keskimääräiset erot USA:n eri osavaltioiden vallila ovat yli puolta pienemmät kuin erot EU:n vastaavilla alueilla. Tulevaisuudessa aluepolitiikan haasteita lisää myös Keski- ja Itä-Euroopan maiden sekä Kyproksen ja Maltan liittyminen jäseniksi. EIP harjoittaa alueellista kehittämistoimintaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja sen toimintaa täydentäen. Tämä on ollut unionin toimielinten johtajien poliittinen tahto, joka kirjattiin komission ja pankin vallila tammikuussa 2000 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen. Yhteistyön lujittaminen merkitsee pankin osallistumista rakennetoimien valmistelu- ja neuvotteluvaiheisiin, toimielinten välisiä yhteisrahoitusta koskevia neuvotteluja sekä pankin komissiolle antamia asiantuntijapalveluita (hankkeiden arviointi). EIP:n toiminta neuvojapankkina ja sen tarjoamat asiantuntijapalvelut voivat tukea säästöjen syntymistä niukkojen julkisten varojen käytössä ja parantaa rahoitettavien hankkeiden laatua. EIP TIEDOTE 3-2OOO I SivU J

8 Irlannin talouden viimeaikainen kehitys, johon on ehditty lyödä Charlie McCreevy, Irlannin valtio varainministeri "talousihmeen" leima, ei tapahtunut yhdessä yössä. Se on tulosta pitkällisestä ja usein myös raskaasta työstä, jolla luotiin kestävän kehityksen edellytykset. Talouden menestys edellyttää yhtenäisiä ja johdonmukaisia toimintalinjoja, joita sovelletaan pitkäkestoisesti, synnyttämään kestävää talouskasvua ja yhteiskunnallista kehitystä. Ensinnäkin resurssit on luotava, ennen kuin niitä voidaan jakaa. Vaurautta tuottavasta politiikasta pitäisi valuta yksimielisyys. Irlannin kokemusten mukaan siihen päästään paremmin silloin, kun kaikki ovat ensin yhtä mieltä siitä, miten syntyvän vaurauden tulisi jakautua. Opetuksia "talousihmeestä" ulospäin suuntautuvaa ja yritysystävällistä. Sen on rakennuttava vapaan kilpailun periaatteen pohjalle, ja toimeenpanon on oltava tasapuolista ja avointa. Samaa politiikkaa on noudatettava johdonmukaisesti pitkäjänteisesti. Näin taloudelliset toimijat voivat rauhassa suunnitella tulevaisuutta luottaen siihen, ettei politiikassa tapahdu äkillisiä tai mielivaltaisia muutoksia, jotka voisivat vaarantaa suunnittelun pohjana pidetyt oletukset. Kolmanneksi inhimillisten voimavarojen kehittäminen on tärkeä osa talouden ja yhteiskunnan kestävää kehitystä. Siihen sisältyvät paitsi uuden tietoyhteiskunnan edellyttämät tiedot ja taidot, myös hyvä peruskoulutus sekä perinteisemmät ammatit ja toimialat, joiden osaajia edelleen tarvitaan. resurssien runsas käyttö opetustoimintaan kohtaa vastustusta. Kun tarjolla ei ole tarpeeksi koulutusta vastaavia työpaikkoja kotiseudulla, monet pitkälle koulutetut muuttavat helposti ulkomaille. Tasta nimenomaan Irlannilla on kokemusta jo monen sukupolven ajalta. Tilanne oli erityisen vaikea luvulla ja 1990-luvun alussa, kun kalliisti koulutetun nuorison parhaimmisto lähti työn perässä ulkomaille. Tämä muuttoaalto on kuitenkin myöhemmin kääntynyt voitoksemme, siila monet pois muuttaneista ovat nyt palanneet ja tuoneet mukanaan ulkomailla hankkimansa kokemuksen. Koska ministeri oli estynyt osallistumasta foorumiin, puheenvuoron esitti Irlannin Saksan suurlähettiläs Noel Fahey. Toiseksi resurssien luomiseen On ymmärrettävää että, alikehitkäytettävän politiikan on oltava tyneessä taloudessa vähäisten Günter Grass Vuoden 1999 kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittanut Ciiinter Grass käsitteli illallispuheessaan pankin roolia myös yhteiskunnallisten tavoitteiden tukijana. Hän vertasi ElPitä Monte dei Paschi di Siena -luottolaitokseen, joka perustettiin 1400-luvun lopulla Toscanassa. Viitatessaan tähän laitokseen, joka nykyään toimii osin pankkina ja osin julkisoikeudellisena säätiönä keskittyen tieteen, koulutuksen, terveydenhuollon ja taiteiden edistämiseen, Grass toivoi myös ElP:n laajentavan toimintaansa "inhimillisen pääoman" hyväksi. Pankin toiminnalla on muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen ja toiminta on pitkäjänteistä. Se sijoittaa pääomia sinne, missä tarve on suurin. Tämän päivän Eurooppa, jossa rikkaidcn ja köyhien välinen elintasokuilti on vallava, tarjoaa rotta totisesti monia mahdollisuuksia alikehitt}'neiden alueiden tukemiseen. Grass nosti puhecssaan esiin myös Euroopan suurimman vähemmistön, romaanit, ja heidän kielensä, romaanin kielen. Hän kehotti EIP:tä rahoittamaan kotilutusohjclmia, jütta tämän eri puolilla Eurooppaa elävän vähemmistökansan kieli säilyisi känössä myös kirjoitettuna. - Kansakunta on olemassa vain, kun se kirjoittaa, Grass kiteytti. Sivu 8 I EIP TIEDOTE 3-2OOO

9 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI ElP-foorumi 2000 Noel Fahey puolestaan korosti Irlannin esimerkkiä käyttäen, että kaikille alueille on tärkeää toimiva mutta joustava hallinto, joka ottaa huomioon elinkeinoelämän tarpeet ja jonka päätökset ovat ennustettavissa. Eli nykytermein, "hyvä hallinnointitapa" tekee hyvää alueille. Pierre Mayet Johtopäätökset Wolfgang Roth, ElP.n varapääjohtaja Koordinaatiota tarvitaan eniten Menestykseen tarvitaan aina selva päämäärä ja tehokas organisaatio. Sama pätee myös onnistuneeseen aluekehitystoimintaan; toiminnan on oltava organisoitua. Pierre Mayet havainnollisti onnistuneen hankkeen edellytyksiä esimerkkinään Sofia Antipolisin tiedepuisto. Sen rakentamiseen tarvittiin selkeä visio, strategia sen toteuttamiseksi, kaikki käytettävissä olevat voimavarat edellisen palvelukseen sekä kaikkien osapuolten tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa. Koordinaatiota tarvitaan eniten. Aluekehityshankkeen taakse on saatava kaikki paikalliset toimijat, jotka voivat edistää onnistumista. Heidän on vedettävä yhtä köyttä, kuten Sofia Antipolisin toteutuksessa selvästi tapahtui. Kaikki alueet eivät kuitenkaan voi jäljitellä Sofia Antipolista. Jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tämä tuli esiin myös Alfred Steinherrin puheenvuorossa: kaikilla alueilla ei esimerkiksi tarvita samoja infrastruktuureja. Georg Milbradt selvensi asiaa kuvaamalla Saksin tilannetta. Kaikkien Saksan uusien osavaltioiden perusinfrastruktuurit ovat jo erinomaisessa kunnossa, ja onnistuminen edellyttää nyt tietotaidon houkuttelemista alueelle. Osaamisen tasoa alueella on jatkuvasti kehitettävä ja laajennettava, mutta ennen kaikkea tietotaito - eli ammattitaitoiset työntekijät - on saatava pysymään alueella. Alueiden olisi myös unohdettava byrokraattiset hallintomallit ja toimittava enemmänkin yritysten tavoin eli osaajia pitää aktiivisesti kosiskella. Koordinaatiota tarvitaan myös alueiden ja keskushallinnon vallila. Kansallisten edustajien on lähestyttävä Brysseliä ryhmänä, ja Bryssel tarvitsee keskustelukumppanin. Ricardo Segura selvitti, miten tällainen koordinaatio on järjestetty Espanjassa. Colin Imrie osoitti Skotlannin esimerkillä, että itsehallinto-oikeuksien myöntäminen (vallan siirto keskushallinnolta aluehallinnolle) on avannut Skotlannille uusia mahdollisuuksia ja lisännyt skotlantilaisten poliitikkojen vastuuntuntoa. Vastuun lisääminen on selvästi tehostanut aluepolitiikkaa juuri siksi, että vastuuseen liittyy myös tilivelvollisuus äänestäjille. Jean-Charles Leygues puoltaa vahvaa ja tehokasta aluehallintoa, koska se tolsi Brysselille lisävarmuutta siitä, että rakennerahastojen tukia käytetään vastuuntuntoisesti. Alfred Steinherr Ewald Nowotny, Georg Milbradt Ricardo Segura Colin Imrle Jean-Charles Leygues Jacques Guerber Ingrid Matthäus-Maier Péter Medgyessy Ari Tolppanen EIP TIEDOTE 3-2OOO 1 SivU 9

10 Foorumin ohjelma FOORUMIN AVAUS Philippe Maystadt, EIP:n pääjohtaja FORUM Β R E M C Ν ISTUNTO I : "Aluekehityspoiitiikka - menestystekijät" Puheenjohtaja Chairman: Ewald Nowotny, EIP:n varapääjohtaja Georg Milbradt, Saksin osavaltion valtiovarainministeri, Saksa Noel Fahey, Irlannin Saksan suurlähettiläs Jaroslaw Baue, valtiovarainministeri, Puola Colin Imrie, Rakennerahasto-osaston päällikkö, Skotlannin maakuntahallitus Monika Wulf-Mathies, Saksan liittokanslerin Eurooppapolüttinen neuvonantaja ILLALLINEN, jolla puhujavieraana Günter Grass, vuoden 1999 kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittaja ISTUNTO II : "Kokemuksia aluepolitiikasta ja aluekehitysrahoituksesta " Alustus: Alfred Steinherr, EIP:n pääekonomisti A\HΈ^. Aluepolitiikan antamia kokemuksia ', : Rudolf Schicker, Wienin kaupunginvaltuuston jäsen, Itävalta Pierre Mayet, ministeriöiden välisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Sofia Antipolis, Ranska Pawel Samecki, ministeri, Euroopan integraation i; komiteatoimisto, Puola Jean-Charles Leygues, Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston johtaja Ricardo Segura, ympäristöministeriön neuvonantaja, Espanja AIHE 2 : Aluekehityksen rahoitus Jacques Guerber, johtokunnan puheenjohtaja, Dexia - Public Finance Bank, Ranska Ingrid Matthäus-Maier, johtokunnan jäsen, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Saksa Péter Medgyessy, hallituksen puheenjohtaja, Inter-Europa Bank, Unkari Ari Tolppanen, toimitusjohtaja ja partneri, CapMan Oyj, Suomi; Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) puheenjohtaja JOHTOPÄÄTÖKSET Wolfgang Roth, EIP:n varapääjohtaja FOORUMIN PÄÄTTÄMINEN Hans Eichel, Saksan valtiovarainministeri ja EIP:n valtuuston jäsen Tähän kohtaan haluaisin esittää Oman kommenttini: tehokkaan aluehallinnon vaatimus voidaan tulkita Brysselin puuttumiseksi maan sisäisiin asioihin ja valtion sisäiseen vallan tasapainoon. Toisaalta tiedämme, että jonkinasteinen hallinnollinen itsemääräämisoikeus lisää tehokasta toimintaa -ja nimenomaan tehokkuutta tarvitaan, jotta aluekehityksen suuret rahamäärät tulevat vastuuntuntoisesti käytetyiksi. Aluekehityksen lainarahoituksessa ei nykyisissä jäsenvaltioissa enää ole pahoja pullonkauloja. Kuten Jacques Guerber mainitsi, hidasteita kohdataan pikemminkin investointihankkeissa. Me EIP:ssä olemme samaa mieltä. Mahdolliset rahoitusvaikeudet voidaan ratkaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnalla. Hankkeen toteutusvauhdin määrää tietenkin hitain osapuoli, joten tässäkin suhteessa onnistuminen riippuu paljolti hallinnon tehokkuudesta. Näkemykseni mukaan Keski- ja Itä-Euroopan maissa on tärkeää parantaa huomattavasti pienten ja keskisuurten yritysten pääoman saantia, kuten Ingrid Mätthaus-Maier ja Péter Medgyessy arvioivat. Pkyritysten tukeminen on tarpeen myös siksi, että tällaiset yritykset muodostavat yhteiskuntaan uuden kerroksen, jolla on myönteinen vaikutus maiden poliittiseen vakauteen. Ari Tolppanen selitti, miksi kasvualojen yrityksiä (Internet, teknologia, viestintä) kannattaa rahoittaa pääomasijoitusrahastoista myös Itä-Euroopassa. Tällä tavalla paikallinen osaaminen voidaan muuttaa suoraan tuotteiksi, ja näin ollen edistetään uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tästä syystä myös EIP on päättänyt ulottaa pääomarahoituksensa Euroopan investointirahaston kautta Keski- ja Itä-Euroopan maihin. EIP:n perustajat uskoivat, että lainat ovat suoria avustuksia parempi valine aluekehityksen tukemisessa. Lainoille juoksee korko ja ne on maksettava takaisin. Tämä voi olla voimakas kannuste resurssien tehokkaaseen käyttöön ja läheisen yhteistyön edistämiseen aluepolitiikan eri osapuolten kesken. Pääjohtaja Maystadt sanoi epäilevänsä, ettei Keski- ja Itä- Euroopan uusille jäsenmaille jaettava tukimäärä voi jatkossa pysyä samalla tasolla kuin nykyisille koheesiomaille on annettu, ja annetaan edelleen. Ministeri Eichel totesi varsin selvästi, ettei se olekaan mahdollista. Tämä merkitsee kuitenkin vain sita, että EIP:n on unionin lainarahoittajana otettava entistä keskeisempi rooli aluekehityksessä. Lisätietoja ElP-foorumlsta 2000 saa pankin Internet-sivuilta 2000, tai ottamalla yhteyttä EIP:n tiedotus-ja viestintäosastolle: Yvonne Berghorst, puh. (+352) , s-posti Vuoden 2001 ElP-foorumi pidetään Italian Sorrentossa lokakuun lopulla. Sen aiheena on Välimeren alueen yhteistyö. Sivu 10 I EIP TIEDOTE

11 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI EIP isännöi TEN-konferenssia EIP on yksi suurimmista Euroopan laajuisten liikenneverkostojen rahoittajista. Sen tähden se haluaa viedä omalta osaltaan keskustelua eteenpäin liikennealan uusista kehityslinjoista kutsumalla kokoon Euroopan laajuisia verkkoja (TEN) käsittelevän konferenssin, joka pidetään Strasbourg issa 14. helmikuuta Euroopan komissio ja jäsenmaat laativat parhaillaan suunnitelmia uusista tärkeimmistä liikennehankkeista. Nykyisistä TEN-hankkeista sovittiin Essenin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 1994 nopeuttamaan Euroopan laajuisten verkkojen rakentamista. EU:n liikennepolitiikan suuntaviivoja tarkistetaan seuraavan kerran vuonna Euroopan komissio on valmistautunut tähän perusteelliseen uudistukseen käynnistämällä tutkimushankkeen, jolla selvitetään liikennealan kehitystarpeita vuoteen 2020 asti. Liikenneinvestointeja tarvitaan lisää, jotta voidaan poistaa unionin liikennettä tällä hetkellä haittaavat pullonkaulat, vastata kuljetustarpeiden kasvavaan kysyntään ja energian hintakehityksen synnyttämiin haasteisiin. Lisäksi halutaan parantaa Keski- ja Itä-Euroopan maiden yhteyksiä sisämarkkinoille. Tehokkaan eri kuljetusmuotoihin perustuvan Euroopan laajuisen verkon rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää unionin ja lähialueen maiden taloudelliselle yhdentymiselle sekä unionin multa heikommassa asemassa olevien alueiden kehitykselle. Myös kuljetusalan hintapolitiikka kaipaa tarkistusta. Erityisen tärkeää olisi tukea tavaran rautatiekuljetuksia maantiekuljetusten sijasta. Pitemmällä aikavälillä tarvitaan myös investointeja uudentyyppisiin infrastruktuureihin. EIP TIEDOTE I Sivu II

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001 EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001 Tunnusluvut - EIP-ryhmä Euroopan investointipankki (Miljoonaa euroa) Toiminta vuonna 2001 Allekirjoitetut lainasopimukset Euroopan unionin jäsenmaat Hakijamaat Kumppanuusmaat

Lisätiedot

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003 EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003 Tunnusluvut EIP-ryhmä Euroopan investointipankki Toiminta vuonna 2003 (Miljoonaa euroa) Allekirjoitetut lainasopimukset 42 332 Euroopan unioni 34 187 Uudet jäsenmaat ja

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

ledote ^ - iqqq N lo:^ ISSN 1025-0905

ledote ^ - iqqq N lo:^ ISSN 1025-0905 Euroopan investointipankki le^ ledote ^ - iqqq N lo:^ ISSN 1025-0905 Sisällys Philippe Maystadt EIP:n uudeksl pääjohtajaksi 1 Kolme uutta varapääjohtajaa Sir Brian Unwin: EIP:n toiminta muuttunut oma-aioitteisemmaksl

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

EIP Ryhmän vuosikertomus 2001

EIP Ryhmän vuosikertomus 2001 EIP Ryhmän vuosikertomus 2001 Tunnusluvut - EIP-ryhmä Euroopan investointipankki (Miljoonaa euroa) Toiminta vuonna 2001 Allekirjoitetut lainasopimukset Euroopan unionin jäsenmaat Hakijamaat Kumppanuusmaat

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Tiedote I-2-000. Toiminta vuonna 1999. Euroopan investointipankki

Tiedote I-2-000. Toiminta vuonna 1999. Euroopan investointipankki Euroopan investointipankki I-2-000 Tiedote ί ^ I 1-2000 Ν 104 ISSN 1025-0905 Toiminta vuonna Varainhankinta (miljoonaa euroa) EIP keskitti toimintansa aluekehitykseen, laajentumiseen ja euron käyttöönottoon

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003. Investoinneilla puhtaampaa energiaa

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003. Investoinneilla puhtaampaa energiaa BULLETIN pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003 Investoinneilla puhtaampaa energiaa Toimitusjohtajan katsaus Euroopan energiahuolto vaatii investointeja Matias Uusikylä»EU:n itälaajentuminen merkitsee

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot