Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman käsittelyyn siirretyt asiat. Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 käsittelyyn siirretyt asiat. Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman käsittelyyn siirretyt asiat 303/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola SDP:n valtuustoryhmän aloite terveyserojen kaventamisohjelmasta ja terveyskeskusmaksuista luopumisesta Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite, kaupunginvaltuusto : Kemin kaupunkistrategian tavoitteet konkretisoidaan terveyserojen kaventamisohjelmalla, josta vastaa kunnan oma terveydenhuolto ja jonka toteutumista seurataan vuosittain valtuustotasolla. Osana terveyserojen kaventamisohjelmaa ja siihen sisältyvänä ensimmäisenä käytännön toimenpiteenä Kemi luopuu terveyskeskusmaksuista vuoden 2014 alusta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto SDP:n valtuustoryhmä esittää Kemin kaupungin terveyskeskuspalvelumaksujen poistamista vuoden 2014 alusta alkaen. Asiaa on perusteltu kaupunkistrategian mukaisesti, millä tavoitellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaalisten ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä. Terveyskeskusten toimintaa rahoitetaan pääasiassa kuntien perimillä verotuloilla (89%) ja kotitalouksien tuomilla asiakasmaksuilla (9%). Myös muissa julkisissa palveluissa palvelujen rahoitus toteutuu samalla periaatteella. Julkiset palvelut eivät ole täysin maksuttomia, myös työterveyshuollon asiakkaiden käynti synnyttää kustannuksia, jotka työnantaja maksaa. Asiakasmaksujen osuus suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä on korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin ja johtuu asiantuntijoiden mukaan lähinnä lääkkeiden ja hammashoidon korkeista omavastuista (2011). Käyntimaksuilla katetaan osaa julkisten palveluiden tuottamisesta syntyneitä menoja. Terveyskeskusmaksu perustuu asiakasmaksulainsäädäntöön ja siten koskee kaikkia kansalaisia. Maksu on tasapuolinen ja kohtelee jokaista terveyspalvelujen käyttäjää samalla tavoin. Maksuasetuksen mukainen käyntimaksu 13,80 peritään kolmelta eri käyntikerralta kalenterivuoden aikana. Päivystyskäynnin hinta on korkea ja perusterveydenhuollon toimintaa on

2 kehitettävä siihen suuntaan, että potilaat pääsevät vastaanotolle omiin terveyspalveluihin virka-aikana. Terveyskeskusmaksuista saatu tulo oli v sairaanhoitopalveluissa ja päiväpäivystyksessä Terveyspalvelut esittää, että terveyskeskusmaksu on toistaiseksi syytä säilyttää, koska sillä katetaan osa kaupungin tuottamien palvelujen menoista. Terveyspalvelut on omalta osaltaan mukana Kemin kaupungin työttömyydenhoito -kuntakokeilussa, jossa pyritään parantamaan kaupunkilaisten sosioekonomista asemaa ja sitä kautta parantamaan yleistä hyvinvointia. Terveyspalveluista hankkeessa ovat mukana lääkäri ja terveydenhoitaja, jotka tekevät työttömille terveystarkastuksia. Terveydenhuoltolain mukainen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja toiminnan kehittäminen toteutetaan hyvinvointikertomuksen tuottaman informaation kautta. Hyvinvointikertomus mahdollistaa lisäksi poikkihallinnollisen hyvinvoinnin seurannan. Terveyspalveluissa tullaan toteuttamaan terveyserojen kaventamisohjelmaa tutkimalla hyvinvointikertomuksesta saatavaa informaatiota kaupunkilaisten terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Tuloksista etsitään painopistealueita vuosittain työstettäväksi. Varsinaista erillistä terveyserojen kaventamisohjelmaa ei lähdetä rakentamaan, koska hyvinvointikertomus on integroitumassa kaupunkistrategiaan hyvin tiiviisti. Kaupunginhallitus on todennut terveyskeskusmaksuilla olevan kaupungin tulonmuodostuksen ohella merkittävä ohjausvaikutus palvelun käytön osalta, joka omalta osaltaan tehostaa palvelun käyttöä ja vähentää käyttämättömistä ajanvarauksista aiheutuvien kustannusten määrää ja parantaa palvelun saatavuutta ja vaikuttavuutta. Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle talousarviokäsittelyyn saakka. Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola: Terveyskeskusmaksu sisältyy vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Kemin työväenopiston kurssimaksut lukuvuonna / /2013 Työväenopiston kurssimaksuja korotettiin edellisen kerran lukuvuodeksi , jolloin maksuja korotettiin %. Palvelun saavutettavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei korotusta tehdä joka vuosi. Koulutuslautakunta on kokouksessaan esittänyt kaupunginhallitukselle, että se varaa vuoden 2014 käyttösuunnitelmassaan työttömien opintoseteliin 50 / työtön kemiläinen työnhakija.

3 Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola: Kehittämis- ja talousosaston talousarvioesitykseen sisältyy työttömien opintoseteliin 50 / työtön. Yhteensä 100 opintoseteliä. Kemin kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta : Sosiaali- ja terveyslautakunta on helmikuussa 2011 nimennyt työryhmän valmistelemaan Kemin kaupungille mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmaa. Miepäs - työryhmä aloitti työnsä loppuvuodesta 2011 odotettuaan seudullisen hankkeen etenemistä. Työryhmään kutsuttiin toukokuussa 2012 kaksi kokemusasiantuntijaa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepäs) suunnitelmassa on keskitytty perusja erikoistason palveluihin. Suunnitelman luvuissa 2-3 esitellään Kemin kaupungin olemassa olevat avopalvelut sekä kuntoutus- ja asumispalvelut. Miepäs - työryhmä pyysi yhteistyökumppaneitaan kertomaan omasta toiminnastaan, olemassa olevasta yhteistyöstä ja yhteistyön kehittämistarpeista. Saatujen vastausten pohjalta lukuun 4 on koottu yhteistyökumppaneiden mielenterveys- ja päihdetyön toimintamuodot. Ennaltaehkäisevän työn muotoja on esitelty luvussa 5 sekä yhteistyötä luvussa 6. Alueellinen asiakastyytyväisyyskysely 2010 sekä Info-ryhmän päihdekysely esitellään luvussa 7. Luvun 8 kehittämissuunnitelmassa on huomioitu yhteistyökumppaneilta saadut vastaukset, miepäs - työryhmässä sekä sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009 pohjalta esiin nousseet kehittämistarpeet. Esille nousivat palvelujen, ennaltaehkäisevän työn, tiedonsaannin ja yhteistyön kehittäminen. Kehittämistarpeiden pohjalta on laadittu toimenpideohjelma (luku 8.2.), jossa toimenpiteille esitetään aikataulu, vastuutaho ja arvioidaan kustannuksia. Vuodelle 2014 esitetään toimenpiteiksi mm. koulutuksen järjestämistä, tiimityöskentelyn kehittämistä, tiedottamisen lisäämistä, yhteistyön kehittämistä, ehkäisevän määrärahojen lisäämistä ja päihdepalvelujen päivätoiminnan aloittamiseen tähtäävää selvitystyötä. Kaupunginhallitus on kokouksessa päättänyt esittää mielenterveysja päihdetyön suunnitelman valtuuston käsiteltäväksi yhdessä taloussuunnitelman kanssa. Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola:

4 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitelma (Miepäs) käsitellään kaupunginvaltuustossa Kivikon päiväkodin peruskorjaushankkeen hankesuunnitelma 499/ /2012 Kivikon päiväkodin peruskorjauksen hanketyöryhmä on saanut esityksensä valmiiksi Työryhmä on esittänyt seuraavaa: Kivikon päiväkodille rakennetaan uudet tilat Kivikon koulun välittömään läheisyyteen. Uuteen päiväkotiin siirtyvät Kivikon päiväkodin ryhmät ja kaksi Kivikon päiväkodin esiopetusryhmää sekä Tervaröllin päiväkodin ryhmä rivitalon tiloista. Vuonna 2020 päivähoidon tarpeen on arvioitu olevan n. 50 paikan verran suurempi kuin vuonna Rakennuksen laajuus on hyötyneliömetriä. Hankeselvityksen mukaiset rakennuskustannukset ovat yhteensä Hankkeen kustannuksiin kuuluvat lisäksi irtokalustehankinnat ja nykyisen päiväkotirakennuksen purkukustannukset Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista hintatasossa lokakuu 2012 on yhteensä (ALV 0%)hankkeen suunnittelu tapahtuu vuonna 2013 ja rakentaminen vuonna 2014 siten, että uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön helmikuussa Koulutuslautakunta on hyväksynyt hankesuunnitelman ja esittänyt edelleen kaupunginhallitukselle työryhmän esittämän hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelmaan päätettiin pyytää tilapalvelulta euromääräinen hinta-arvio vaihtoehtoihin 2 ja 3. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kivikon päiväkodin hankesuunnitelman (hanke valmis alkuvuonna 2015). Vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen rahoitukseen kiinteistöleasingin kautta. Tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta : Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kivikon päiväkodin hankesuunnitelman. Kemin kaupungin tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti hankkeen toteutusta on jatkettu aloittamalla rakennussuunnittelu. Vaihe jakautuu luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Rakennussuunnitteluryhmän valmistelema ehdotus suunnitteluratkaisun sisältämiksi luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjoiksi

5 Suunnitteluratkaisu on laajuudeltaan hankesuunnitelman mukainen. Hyötyala on m2, hankesuunnitelmassa m2. Luonnossuunnittelun yhteydessä todettiin tulevan toiminnan kannalta hyödylliseksi rakentaa päiväkoti kiinteänä laajennuksena nykyiseen koulurakennukseen. Yhteisenä osana ovat tässä yhteydessä perusparannettavat keittiötilat. Ratkaisusta kuitenkin seuraa, että tontilla joudutaan tekemään normaalia enemmän täyttötöitä, nykyinen urheilukenttä joudutaan osittain rakentamaan uudelleen ja pihatöitä liikennejärjestelyineen joudutaan tekemään normaalia laajemmalla alueella. Pihakäsittelyt nostavat kustannusarviota hankesuunnitelmassa hyväksyttyyn verrattuna Uusi kustannusarvio (ALV 0%) Rakennuskustannukset Nykyisen päiväkotirakennuksen purku Kalustehankinnat yhteensä Hankkeen toteutukseen liittyen kaupungille aiheutuu lisäksi kustannuksia Kiveliönkadulle tehtävistä uusista liikennejärjestelyistä. Nykyisinkin ruuhkaisen kadun tarvitsemat järjestelyt on syytä toteuttaa jo vuoden 2014 aikana. Kemin kaupungin tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaisesti koulutuslautakunta esittää hankkeen luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjat kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Mikäli hankkeen laajuus ja suunnitteluratkaisu myöhemmässä toteutussuunnitteluvaiheessa säilyvät luonnossuunnitteluvaiheen mukaisina, ei tarkennettuja asiakirjoja enää erikseen esitetä luottamuselinten hyväksyttäviksi. Tekninen lautakunta päättää rakentamisen aloittamisesta mikäli rahoitus on kunnossa. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan toukokuussa 2014 ja rakennus otetaan käyttöön helmikuussa Päivähoidon johtaja Kaisa Rauvala: Kivikon päiväkodin hankesuunnitelman mukaan nykyisessä Kivikon päiväkodissa on esikoululaiset mukaan lukien yhteensä 86 hoitopaikkaa ja huoneistoala on 467 m2. Uuteen päiväkotiin tulee 32 paikkaa alle 3-vuotiaille, 56 paikkaa 3-5 vuotiaille ja 52 paikkaa esiopetusikäisille. Yhteensä hoitopaikkoja tulee 140, joka on 54 paikkaa enemmän kuin nykyisessä Kivikon päiväkodissa. Uuden päiväkodin laajuus on hyötym2. Kivikon päiväkodissa ei mahdollistu yöhoidon järjestäminen. Rakennussuunnitteluvaiheen yhteistyö käyttäjän (varhaiskasvatus) kanssa on tapahtunut suunnittelukokousten muodossa. Palvelun tuottaja (varhaiskasvatus) on ollut suunnitteluvaiheessa aktiivisesti mukana ja voinut vaikuttaa tila- ja sijoitusratkaisuihin riittävästi. Päiväkodin sijoittamisesta Kivikon koulun tontille oli kaksi eri vaihtoehtoratkaisua. Toisessa vaihtoehdossa koulurakennus ja päiväkotirakennus olivat erillään toisistaan. Tässä vaihtoehdossa olisi ilmeisesti pysytty hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksytyssä kokonaiskustannusarviossa ( ), mutta alkuopetuksen ja esiopetuksen yhteistyö sekä koululaisten

6 iltapäivähoito olisi vaikeutunut sekä mm. päivittäiset ruokailukustannukset olisivat huomattavasti suuremmat kuin esitettävässä sijoitusvaihtoehdossa. Kiinteistöt rakennetaan yhteen keittiön kohdalta, jolloin voidaan samalla tehostaa ja uudistaa nykyisen keittiön toimintoja. Esiopetuksen ja päiväkodin käyttöön rakennetaan oma ruokailutila ja tarjoilulinjasto, joka palvelee sekä aamupala, lounas että välipalaruokailussa. Muina aikoina tilaa voidaan käyttää jakotilana esimerkiksi esiopetuksen/alkuopetuksen toiminnassa. Yhdellä keittiöratkaisulla, joka palvelee sekä koulua että päiväkotia, tehostetaan sekä tilojen että henkilöstön käyttöä. Huomioiden lisäksi, että koulujen loma-aikoina ruokahuoltoa tarvitaan vain päivähoidossa. Esiopetuksen tilat on suunniteltu koulun luokkatilojen lähelle, jotta yhteistyö esija alkuopetuksen kanssa mahdollistuisi joustavammin. Esiopetuksen jälkeinen päivähoito ja koululaisten iltapäivähoito voidaan toteuttaa yhteisissä tiloissa eli esiopetusluokissa, riippuen päivähoidon tarvitsijoiden määrästä. Päiväkotirakennuksen sali/monitoimitilaa voidaan käyttää koulun ja päivähoidon käytön lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin pienimuotoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan. Henkilöstön yhteiskäyttö varhaiskasvatuksen/esiopetuksen /alkuopetuksen ja iltapäivätoiminnan kesken avaa uusia mahdollisuuksia tarkastella ja tehdä työtä moniammatillisesti. Hankesuunnitelmassa hyväksytyn kustannusarvion ylitys ( ) voidaan kattaa alle 10 vuodessa edellä esitetyillä ruokahuollon ym. yhteistyöratkaisujen kustannussäästöillä. Päiväkoti, jossa on useita lapsiryhmiä mahdollistaa sen, että toimintoja voidaan yhdistää aamun ensimmäisen ja illan viimeisen tunnin aikana, jolloin päivähoidon käyttö on vähäistä. Yhtälailla esiopetuksen ja koulun loma-aikoina, jolloin päivähoidon käyttö vähenee, voidaan moninaisemmin suunnitella ja käyttää tiloja tarvelähtöisesti. Esimerkiksi koulujen kesäloma-aikana päivähoidon kesähoito voidaan keskittää uuteen Kivikon päiväkotiin. Mikäli päiväkodin tilat eivät riitä, voidaan koulun tiloja ottaa käyttöön esimerkiksi esiopetusikäisten lasten toiminnassa. Koulutuslautakunta on todennut, että suunnitelluissa tiloissa voidaan tuottaa päivähoitopalveluita ja esiopetusta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä esittänyt suunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen luonnosvaiheen suunnitelmat ja kustannusarvion esitetyssä muodossa. Hankkeen rahoitus ratkaistaan vuosien taloussuunnittelun käsittelyn yhteydessä. Rahoitusratkaisuksi on esillä ollut muunmuassa kiinteistöleasing/vuokrausmalli. Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola: Talousarvioesitykseen ei ole varattu määrärahaa ko. investointiin. Investointi on mahdollista rahoittaa leasing-rahoituksella tai esimerkiksi Kemin Teollisuuskylä Oy:n investointina.

7 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talousarviokäsittelyyn siirretyt asiat ja valmistelun vastaukset niihin ja saattaa asian valtuuston tietoon. Kaupunginhallitus päätti jättää Kemin kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitelman käsittelyn keväälle Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kaupunginvaltuusto 160 Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen talousarviokäsittelyyn siirretyt asiat ja valmistelun vastaukset niihin. Kaupunginvaltuusto totesi, että pitkäaikaistyöttömien terveyskeskusmaksu poistettiin vuodelta käsittelyssä. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen talousarviokäsittelyyn siirretyt asiat ja valmistelun vastaukset niihin.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat Kaupunginhallitus 350 24.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 350 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto

Lisätiedot

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 349 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 120 08.12.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen 2018 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 349 Valmistelu: kehittämis-

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot