BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella"

Transkriptio

1 BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella Kevät 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm

2 TAUSTAA 27-Aug-09 2

3 VaasaEMG VaasaEMG on Vaasan yliopiston Levon-instituutissa toimiva tutkimusryhmä, joka on erikoistunut energiamarkkinoiden ja markkinoinnin tutkimukseen. VaasaEMG on perustettu vuonna 1998 ja on alusta asti rahoittanut toimintansa myymällä projekteja. VaasaEMG:n asiakkaita ovat erilaiset energia-alan yritykset (kuten ABB, Shell, Fortum, Helsingin Energia, Vaasan Sähkö, E.ON, EGL Nordic jne.) sekä organisaatiot (ent. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiamarkkinavirasto, ERGEG jne.). VaasaEMG tekee myös julkisrahoitteisia (esim. Tekes-rahoitteisia) tutkimusprojekteja. 27-Aug-09 3

4 VaasaEMG VaasaEMG:n tutkimuksen painopistealueita ovat kuluttajakäyttäytyminen energia-alalla, energian hintojen analysointi sekä energiamarkkinoiden toimivuuden ja kehittymisen arviointi, mutta hankkeita on toteutettu erittäin monipuolisesti energiateeman ympärillä. BIOMODE:ssa VaasaEMG vastaa hankkeessa tehtävästä markkinointitutkimuksesta. 27-Aug-09 4

5 Osaprojektin taustaa Biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia selvitellessä on erittäin tärkeää selvittää alusta lähtien päättäjien ja käyttäjien asenteita, tietoisuutta ja informaatiotarpeita. Nämä kaikki vaikuttavat vahvasti päätöksentekoon, joten ne on ymmärrettävä ja niihin on pyrittävä vaikuttamaan kommunikaation ja markkinoinnin keinoin. Tavoitteena oikeanlainen ja oikein kohdistettu informaatio ja markkinointi, joka edesauttaa biokaasun käyttöönottoa ja nopeuttaa sen yleistä hyväksyntää liikennepolttoaineena. 27-Aug-09 5

6 Osaprojektin tavoitteet Tarkoituksena oli tehdä suhteellisen kattava markkinointitutkimus Vaasan ja Laihian alueella, ja siten luoda perusymmärrystä alueen päättäjien ja potentiaalisten käyttäjien valmiuksista biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena, sekä heidän odotuksistaan sen informaation suhteen, jota he tarvitsevat voidakseen sitoutua biokaasukalustoon investoimiseksi. 27-Aug-09 6

7 Osaprojektin sisältö Projektissa pyrittiin selvittämään seuraavia asioita: - Alueen potentiaalisten käyttäjien todelliset halut ja todennäköisyys biokaasun käyttöönottoon liikennekäytössä - Perusedellytykset biokaasun liikennekäytön harkitsemiseksi vakavasti sekä esteet ja hidasteet - Informaatiotarpeet biokaasun käyttöönoton suhteen - Alustava valmius aloittaa neuvottelut biokaasukalustoon investoimiseksi 27-Aug-09 7

8 Osaprojektin toteuttamistavat 1. Esiselvitys biokaasun liikennekäytöstä (tutkijoille peruskäsitys biokaasun nykyisestä liikennekäytöstä, keskeiset hyödyt ja haasteet, keskeiset toimijat ja asiantuntijat); kirjoituspöytätutkimus 2. Asiantuntijahaastattelut biokaasun liikennepolttoainekäytön seuraamuksista sekä käyttäjien näkökulmasta olennaisimmista seikoista (tutkijoille relevantti pohjatieto yrityshaastattelujen suunnittelua ja toteuttamista varten); puhelinhaastattelut 11 kpl 3. Yrityshaastattelut kattavan kuvan saamiseksi alueen yritysten valmiuksista biokaasun käyttöönottoon; puhelinhaastattelut 33 kpl. 27-Aug-09 8

9 Asiantuntijahaastattelut Haastateltavana erilaisten organisaatioiden edustajia, joilla oli relevanttia osaamista biokaasun liikennekäyttöön liittyen: Arnold Mona, VTT Hiltunen Erkki, Vaasan yliopisto Hiltunen Jari, Gaia Consulting Kalmari Erkki, Metener Oy Lampinen Ari, Jyväskylän yliopisto Lehtomäki Annimari, Jyväskylän Innovation Luoma Kari, Merinova Pyynönen Olli, GasPower Rasi Saija, Jyväskylän yliopisto Riikonen Arto, Gasum Oy Vainikka Jussi, Gasum Oy 27-Aug-09 9

10 Yrityshaastattelut Haastateltavana Vaasan ja Laihiaan alueen päättäjiä ja yrityksiä, jotka ovat potentiaalisimpia biokaasun käyttäjiä alkuvaiheessa (kuljetuskalusto liikkuu suhteellisen paljon mutta maantieteellisesti suhteellisen rajatulla alueella): - Kuljetusalan yritykset 19 kpl (henkilöliikenne 8 kpl, rahtiliikenne 5kpl, jakeluliikenne 6 kpl) - Autokoulut 4 kpl - Ympäristöhuoltoyritykset 3 kpl - Maanrakennusyritykset 2 kpl - Kaupungin ja kunnan edustajat 2 kpl - Sekalaiset 3 kpl 27-Aug-09 10

11 Yritysten taustatiedot - 2/3 yrityksistä alle 20 hengen yrityksiä - ½ yrityksistä toimii paikallisesti, 1/3 alueellisesti ja loput valtakunnallisesti tai kansainvälisesti - Yritykset keskenään hyvin eri tyyppisiä käytetyn ajokaluston määrän ja tyypin suhteen 27-Aug-09 11

12 TIETOISUUS JA ENSIVAIKUTELMA 27-Aug-09 12

13 Tietoisuus Haastateltavien yritysten tietoisuus biokaasusta liikennepolttoaineena vaihteli huomattavasti: - 5 haastateltavaa tiesi melko paljon (jo selvitellyt asiaa itse tai ollut mukana BIOMODE:ssa jollain tavalla) - 16 haastateltavaa tiesi biokaasusta jonkin verran (kuullut jostain tai nähnyt juttuja televisiossa ja lehdissä) - 12 haastateltavaa ei tiennyt biokaasusta juuri mitään. 27-Aug-09 13

14 Määritelmä Jotta haastateltavilta saataisiin luotettavaa tietoa näiden asennoitumisesta biokaasuautojen käyttöönottoon, biokaasu ja sen käytön keskeiset piirteet piti määritellä, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli asiasta varsin hatara käsitys. Määrittely toki jossain määrin voi ohjata vastauksia, mutta sitä pidettiin kuitenkin tässä tapauksessa välttämättömänä. 27-Aug-09 14

15 Biokaasua tuotetaan erilaisista jätteistä sekä kasveista. Puhdistuksen ja jalostuksen jälkeen biokaasua voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Kaasun tankkaus ei eroa perinteisen polttoaineen tankkauksesta. Jotta biokaasua voisi kuitenkin käyttää liikennepolttoaineena, on hankittava kaasulle sopiva ajokalusto. Biokaasua ja maakaasua voi tankata samaan tankkiin, myös samanaikaisesti. Henkilö- ja pakettiautossa on 2-polttoainejärjestelmä, joten ne voivat käyttää sekä biokaasua että bensaa. Raskaskalustoa taas on saatavana vain kokonaan kaasukäyttöisenä. Karkeasti sanottuna biokaasun hyödyt liikennepolttoaineena ovat sen ympäristöystävällisyys ja kaasun edullisempi hinta. Haittoina ovat alkuvaiheessa tankkausasemien vähäisyys ja erityisen ajokaluston tarve. 27-Aug-09 15

16 Ensivaikutelma + Haastateltavien ensivaikutelma biokaasusta oli määritelmän perusteella melko positiivinen, ja suurin osa heistä näki biokaasuautojen käyttöönotosta olevan mahdollisesti hyötyä yritykselleen. Positiivista oli erityisesti ympäristöystävällisyys, jota suurin osa ajatteli lähinnä yrityksen imagon kannalta liiketaloudellisesti etuna, mutta myös yleisenä eettisyytenä sekä oman kortensa kekoon kantamisena. Myös mahdolliset kustannussäästöt herättivät kiinnostusta biokaasuautoja kohtaan. 27-Aug-09 16

17 Ensivaikutelma - Kuitenkin positiivisestikin suhtautuvien mielessä oli erilaisia varauksia ja epäilyksiä mm. tankkauksen järjestämisen, autojen saatavuuden (rajallisen valikoiman ja korkean hinnan), niiden teknisen toimivuuden jne. suhteen. Lisäksi osa vastaajista mainitsi, että vaikka suhtautuu asiaan positiivisesti, ei välttämättä kuitenkaan halua toimia koekaniinina, vaan haluaa ensin varmistua siitä, että tekniikka pelaa ja tyytyväisiä käyttäjiä on. 27-Aug-09 17

18 HYÖDYT JA HAITAT 27-Aug-09 18

19 Biokaasun liikennekäytön hyödyt Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi erilaisia hyötyjä, mitä yritykselle ja yhteiskunnalle voisi biokaasun käyttöönottoon liittyen olla. Nämä seikat olivat nousseet esille esiselvityksen sekä asiantuntijahaastattelujen perusteella. Haastateltavien kanssa käytiin näitä hyötyjä läpi yksi kerrallaan, jotta voitaisiin kartoittaa yritysten näkemyksiä eri hyötyjen merkityksellisyydestä. Tämä on olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta. 27-Aug-09 19

20 Käsitellyt hyödyt olivat: - Ympäristöhyödyt (alhaisemmat haju-, melu- ja hiukkaspäästöt; olennaista laajemmin yhteiskunnan hyvinvoinnin mutta myös ajo- ja työskentelymukavuuden kannalta) - Taloudelliset hyödyt (edullisempi polttoaine) - Imagohyödyt (positiivisen, ympäristöystävällisen ja vastuullisen kuvan luominen yrityksestä asiakkaille) - Biokaasun puhtaus (moottoriystävällisyys; pidentää käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta) - Biokaasun paikallisuus (paikallinen työllistävä vaikutus, omavaraisuus, öljyriippuvuuden väheneminen) 27-Aug-09 20

21 Ympäristöhyödyt Suurin osa (25) haastateltavista näki ympäristöhyödyt merkityksellisinä biokaasun liikennepolttoainekäytössä. Suurin osa heistä toi esille ympäristöystävällisyyden tärkeyden niin osana omaa yritystoimintaa kuin ympäröivän yhteiskunnankin kannalta tarkasteltuna. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että runsaasti liikennöivät yritykset ovat miettineet toimintansa ympäristö-vaikutuksia ja ovat halukkaita minimoimaan niitä. 27-Aug-09 21

22 Yritysten on kuitenkin toimittava liiketaloudellisesti kannattavasti, joten on realistista odottaa heidän omaksuvan ympäristöystävällisempiä toimintamalleja lähinnä siinä tapauksessa, että kustannukset eivät ainakaan merkittävästi nouse, käytännöt eivät kohtuuttomasti monimutkaistu, tekniikka on luotettavaa ja että yritykset eivät joudu merkittävästi tinkimään käyttämänsä kaluston valikoimasta. Yleisesti ottaen yritykset nimittäin näkivät imagollisesti ympäristöystävällisyyden hyväksi asiaksi asiakkaiden silmissä, mutta moni kuitenkin korosti rahan ratkaisevan käytännössä asiakkaiden valinnat. 27-Aug-09 22

23 Taloudelliset edut Haastateltaville kerrottiin tämänhetkisten arvioiden biokaasun hinnasta olevan 0,80 0,85 euroa bensalitraekvivalenttia kohden. Heiltä tiedusteltiin, kuinka tärkeä tekijä biokaasun hinta heidän päätöksentekonsa kannalta on, ja pitääkö biokaasun ylipäätään olla bensaa/dieseliä edullisempaa (kuinka paljon?), jotta sen käyttö kiinnostaisi. 2/3 haastateltavista kertoi biokaasun hinnalla olevan suora merkitys yrityksen päätöksentekoon sen käyttöönotosta. Annettua hinta-arviota pidettiin hyvänä. 27-Aug-09 23

24 Myös lähes kaikille muille haastateltaville biokaasun hinta on tärkeä asia, mutta he toivat erikseen esille sen, että biokaasun hinta sellaisenaan ei ole ratkaiseva. Yksittäistä tekijää huomattavasti relevantimpaa on kokonaisuus pitkällä aikavälillä (investointikustannukset ja investoinnin kuoletusaika, polttoaineen kulutus, kaasuauton tehot, huoltokustannukset, verotus, kaasuauton jälleenmyyntiarvo sekä mahdolliset tukipaketit). 27-Aug-09 24

25 Imagohyödyt Ehdoton enemmistö (28) haastateltavista piti biokaasun käytöstä saatavaa imagohyötyä merkityksellisenä yrityksensä kannalta, mutta sen painoarvo vaihteli. Osa yrityksistä uskoi ympäristöystävällisen imagon tuovan kilpailullista etua varsinkin siinä tapauksessa, mikäli yritys olisi etulinjassa omaksumassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Osa yrityksistä taas näki hyödyn melko marginaalisena; ympäristöystävällisestä imagosta ei ole ainakaan haittaa, mutta se ei välttämättä myöskään tuo lisää euroja yrityksen kassaan. Monet haastateltavista yrityksistä olivat sitä mieltä, että asiakkaat eivät ole aidosti riittävän valveutuneita ollakseen valmiita maksamaan ympäristöystävällisestä palvelusta enemmän. 27-Aug-09 25

26 Biokaasun puhtaus Haastateltavista yli puolet mainitsi biokaasun puhtauden (moottoriystävällisyyden kautta) tärkeäksi yritykselleen, sillä huoltokustannusten aleneminen, huoltovälien pidentyminen sekä ajokaluston iän pidentyminen ovat olennaisia asioita. 1/3 haastateltavista ei pitänyt biokaasun puhtautta merkityksellisenä asiana, useimmiten siksi, että autojen vaihtoväli on yrityksellä joka tapauksessa niin lyhyt, ettei moottorin pidempi ikä vaikuta ajoneuvokulujen kokonaisuuteen juurikaan. 27-Aug-09 26

27 Biokaasun paikallisuus Suurin osa haastateltavista (28) näki biokaasun paikallisuudella enemmän tai vähemmän merkitystä yritykselleen. Paikallisen työllisyyden ja omavaraisuuden lisääntyminen sekä öljyriippuvaisuuden väheneminen ovat asioita, joita arvostetaan yhteiskunnallisella tasolla. Muutama yritys pohti myös mahdollisuutta käyttää biokaasun paikallisuutta hyödyksi markkinoinnissa. Vain muutama haastateltava oli sitä mieltä, että vaikka biokaasun paikallisuus on positiivinen asia Suomen kannalta, he eivät kuitenkaan näe sitä yrityksensä kannalta varsinaisena hyötynä, joka vaikuttaisi heidän päätöksentekoonsa biokaasun käyttöönottamisesta. 27-Aug-09 27

28 Biokaasun liikennekäytön haitat Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi myös erilaisia haittoja, joita biokaasun käyttöönotto yrityksen kannalta voisi tarkoittaa. Tämä on yhtä olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta kuin yritysten näkemien hyötyjen kartoittaminen, sillä haittoja/esteitä/hidasteita on pyrittävä lievittämään mahdollisuuksien mukaan, ja mahdollisia väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja korjaamaan viestinnällä. 27-Aug-09 28

29 Käsitellyt haitat olivat: - Investointitarpeet (kalliimmat hankintakustannukset tai muuntokustannukset) - Tankkausverkoston vähäisyys (tankkauspisteitä vähän tai epäsopivassa sijainnissa) - Ajosäteen pienentyminen (tankillisella biokaasua lyhyempi ajomatka kuin tankillisella bensaa tai dieseliä) 27-Aug-09 29

30 Investointitarpeet Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että henkilö- ja pakettiautojen osalta yritykset eivät pitäneet tarvittavaa investointia liian suurena. Raskaskaluston osalta arvioitua % hinnankorotusta sen sijaan pidettiin pääsääntöisesti liian suurena. Osa haastateltavista tosin oli sitä mieltä, että raskaskalustonkin osalta olennaista on investoinnin suuruuden sijaan investoinnin kuoletusaika. Perinteisen ajoneuvon muuntamista kaasukäyttöiseksi ei pidetty liian kalliina, mutta suurin osa yrityksistä ei ollut erityisen kiinnostuneita muuntamisesta. Yrityksillä on tapana uusia ajokalustoaan muutenkin niin usein, että uusien kaasuautojen hankkiminen on järkevämpää kuin vanhojen muuntaminen kaasukäyttöisiksi. Muuntaminen tulisi kysymykseen lähinnä muutamien sellaisten yritysten kohdalla, joilla on raskaskalustoa. 27-Aug-09 30

31 Tankkausverkoston vähäisyys Tankkausverkoston vähäisyyttä ainakin biokaasun liikennepolttoainekäytön alkuvaiheessa pidetään melko suurena ongelmana. Osa yrityksistä piti varsin suurena haasteena sitä, että asemia on vähän ja/tai niiden sijainti yrityksen kannalta huono. Nekin yritykset, jotka eivät nähneet tätä suurena haittana (esimerkiksi muutenkin hyvin pienellä alueella liikennöivät yritykset), mainitsivat varauksen, että tankkausasema ei saa kuitenkaan olla liian kaukana. Tankkauspisteen sijainti huonossa paikassa on yritysten kannalta ongelmallista nimenomaan siksi, että tankkaukseen kuluu tällöin ylimääräistä aikaa. Aika on rahaa. 27-Aug-09 31

32 Ajosäteen pienentyminen Yli puolet haastatelluista yrityksistä ei pitänyt ajosäteen pienentymistä noin kilometriin merkittävänä haittatekijänä. Ajosäteen pienentyminen on osalle yrityksistä jonkinasteinen ongelma, sillä useammin tankkaaminen vie enemmän aikaa, jolloin auto ja kuski eivät ole tehokkaassa käytössä. Toisaalta ongelmaksi muodostuvat myös tilanteet, joissa ajetaan alueille, joilla ei ole mahdollisuutta tankata biokaasua. Ajosäteen pienentyminen on luonnollisesti pienempi ongelma henkilöautoja käyttävällä yrityksellä, joka voi tarvittaessa tankata autoihinsa myös bensiiniä. 27-Aug-09 32

33 MUITA PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVIA ASIOITA 27-Aug-09 33

34 Porkkanat Yrityksiltä kysyttiin, minkälaisia biokaasuautojen käyttöönottoon mahdollisesti liitettäviä etuja he pitävät houkuttelevina. - Ilmainen tai edullisempi pysäköinti ei juurikaan kiinnostanut yrityksiä - Verotusedut houkuttelisivat ilman muuta - Rahoitusratkaisut, esim. leasing, nähtiin hyvänä houkuttimena vain muutamissa yrityksissä - Investointituilla on merkitystä ja niitä pidettiin hyvinä, mutta niihin suhtauduttiin jossain määrin varauksella (kilpailun vääristyminen, käyttöön liittyvät velvollisuudet jne.) - Kaasuautojen koekäyttö olisi erittäin olennaista, mahdollisesti myös normaalia koekäyttöä pidemmällä ajanjaksolla 27-Aug-09 34

35 Huolet? Yrityksillä ei tässä vaiheessa ollut nimetä mitään yleisiä huolenaiheita biokaasun liikennekäyttöön liittyen. Tämä johtunee pitkälti siitä, että tietoisuus on vielä huono, eikä suurin osa yrityksistä ole voinut pohtia saati selvittää asiaa tarkemmin. Mainitut huolet liittyivät lähinnä polttoaineen riittävyyteen ja saatavuuteen, biokaasukaluston tekniseen toimivuuteen sekä biokaasun turvallisuuteen (räjähdysherkkyys?). Muita yksittäisiä mainintoja olivat biokaasun käytön todellinen ympäristöystävällisyys (kun koko tuotantoprosessi otetaan huomioon), biokaasun hinnan nousu tulevaisuudessa, monopolihinnoittelu sekä biokaasujärjestelmän riittävän huolellinen suunnittelu. 27-Aug-09 35

36 Informaatiotarpeet Tärkeimmät seikat, joista yritykset tarvitsevat lisäinformaatiota voidakseen tehdä päätöksiä biokaasuautojen käyttöönottoon liittyen, ovat erityisesti: - Biokaasuautojen käyttöönoton kustannukset kaiken kaikkiaan (investointi, verotuskohtelu, polttoaineen hinta, jälleenmyyntiarvo ) - Biokaasun saatavuus pitkällä aikavälillä ja tankkauksen järjestäminen - Biokaasuautojen tekninen toimintakyky/kestävyys/luotettavuus 27-Aug-09 36

37 Kiinnostus Suurin osa (26) yrityksistä vaikutti aidosti kiinnostuneilta saamaan lisätietoa ja mahdollisesti jopa lähtemään neuvottelemaan biokaasuautojen käyttöönotosta. Näistä ehkä kymmenisen voitaisiin määritellä erittäin kiinnostuneiksi. Kuusi yritystä oli kiinnostuneita mahdollisesti pidemmällä aikavälillä, ja vain yksi suhtautui torjuvasti. Lisää tietoa haluttaisiin ennen kaikkea henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Yritykset kaipasivat mahdollisuutta keskustella asiantuntijan kanssa ja kysellä mieltään askarruttavia asioita. Lisäksi sähköpostitse ja netin kautta saatavaa tietoa pidettiin hyvänä. 27-Aug-09 37

38 YHTEENVETOA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ & JATKOSUUNNITELMIA 27-Aug-09 38

39 Tietoisuus Yritysten tietoisuus biokaasun liikennekäytöstä on luonnollisesti vielä heikkoa. Tarvitaan paljon selkokielistä informaatiota, jota on helposti saatavilla. Hyödyt Yritykset näkevät biokaasun liikennepolttoainekäytöllä monia positiivisia puolia niin oman yrityksen kuin ympäröivän yhteiskunnankin kannalta. Biokaasun paikallisuus, ympäristöystävällisyys, puhtaus ja sen yrityksen imagolle mahdollisesti tuoma lisäarvo nähdään tärkeinä asioina. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan saa yrityksiä tekemään suuria päätöksiä. Ehdoton edellytys on, että biokaasun käyttö on taloudellisesti kannattavaa (ts. edullisempaa tai samanhintaista kuin perinteisten polttoaineiden käyttö) ja että tämä voidaan riittävällä varmuudella todistaa pidemmällä aikavälillä. 27-Aug-09 39

40 Biokaasuautojen käyttöönoton taloudellinen kokonaisvaikutus (polttoaineiden hinnat, polttoaineen kulutus, investointitarpeet, investointien takaisinmaksuaika, investointituet, verokohtelu, huoltokustannukset, jälleenmyyntiarvo) onkin seikka, joka tulee osoittaa yrityksille alusta lähtien riittävän kattavasti ja luotettavasti. Yritysten tulee vakuuttua siitä, että biokaasun liikennepolttoainekäyttö on pitkän aikavälin ratkaisu myös liiketaloudelliselta kannattavuudelta tarkasteltuna. Nämä laskelmat pitää osoittaa heille selkokielellä. 27-Aug-09 40

41 Haitat Yritysten kokemista mahdollisista haitoista ehkä merkittävin on biokaasun tankkausverkoston vähäisyys ainakin alkuvaiheessa. Suurin osa yrityksistä näkee tämän jonkinasteisena ongelmana. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ongelma ei ole ylitsepääsemätön, vaikka tankkauspisteitä olisi aluksi vain yksikin. Olennaista on, että tankkausasemien sijainti ja toimivuus suunnitellaan mahdollisimman huolellisesti. Aseman tulee olla sijainniltaan mahdollisimman hyvä mahdollisimman monen alueen yrityksen toiminnan kannalta, ja sinne tulee olla nopea ja helppo ajaa. Lisäksi tankkauksen tulee sujua nopeasti ja vaivattomasti (ilman jonotusta). 27-Aug-09 41

42 Ajan tuhlaus tankkausreissulla on minimoitava, sillä se oli haastateltavien yritysten suurin huoli vähäiseen tankkausverkostoon liittyen. Ajosäteen pienentyminen nähtiin myös jossain määrin ongelmalliseksi, mikä liittyy toisaalta tehottomampaan ajankäyttöön ja toisaalta polttoaineen saatavuusongelmaan vähäisen tankkausverkoston takia. Investointitarpeet sen sijaan, ehkä yllättäen, eivät useimpien yritysten mielestä ole merkittävä este tai hidaste biokaasukaluston käyttöönotolle. Yritykset tarkastelevat tällaisia päätöksiä pitkäjänteisesti, ja heille olennaisinta on pitkän aikavälin taloudellisuus. 27-Aug-09 42

43 Porkkanat Osa yrityksistä pitää investointitukia hyvänä, kun taas osa pitää niitä itselleen merkityksettöminä tai jopa toimintaa rajoittavina tai kilpailua vääristävinä. Olennaista onkin, että mikäli investointitukia päätetään tarjota, niiden hakemisen ja saamisen pitää olla kohtuullisen vaivannäön takana, niiden käyttöön ei saa sitoa liikaa velvoitteita, ja niiden saajilta vaadittu raportointi on pidettävä kevyenä. Mikäli tukena saatava taloudellinen hyöty ei ole oikeassa suhteessa työmäärään nähden, investointituki ei houkuttele yrityksiä. 27-Aug-09 43

44 Yritysten näkökulmasta verotusedut ovat merkittäviä houkuttimia, jotka saattaisivat huomattavastikin nopeuttaa päätöksentekoa biokaasuautojen käyttöönoton suhteen. Yritysten kannalta on myös erittäin olennaista tietää kohtuullisella varmuudella biokaasuautojen verotuskohtelu pitkällä aikavälillä. Pysäköintietuja sekä rahoitusratkaisuja (esim. leasing) ei pidetty erityisen houkuttelevina. Kaasuautojen koekäyttöä sen sijaan pidettiin välttämättömänä. Tulisikin pohtia mahdollisuuksia tarjota normaalia pidempiaikaista ajoneuvon koekäyttöä, jotta yritykset voivat vakuuttua siitä, että biokaasuautot toimivat käytännössä vähintään yhtä hyvin kuin perinteisetkin autot. Yritykset painottivat, että kaikki yrityksen kustannuksia vähentävät porkkanat ovat parhaita houkuttimia. 27-Aug-09 44

45 Kiinnostus ja tietotarpeet Yrityksillä vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella olevan runsaasti aitoa mielenkiintoa biokaasun liikennekäyttöä kohtaan. Voidakseen vakavasti pohtia omia mahdollisuuksiaan biokaasuautojen käyttöönottoon, ne kuitenkin tarvitsevat ennen kaikkea tietoa biokaasuautojen käyttöönoton taloudellisista kokonaisvaikutuksista, biokaasuautojen teknisestä toimintakyvystä sekä biokaasun saatavuudesta ja tankkauksen käytännön järjestelyistä. Tietoa kaivataan ennen kaikkea henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa keskustelemalla, sähköpostitse sekä Internetin välityksellä. 27-Aug-09 45

46 Alueen yrityksille tulisikin tiedottaa biokaasun liikennepolttoainekäytöstä hyvin suunnitellun viestinnän kautta. Olennaista on tarjotun tiedon luotettavuus, helppo saatavuus ja ymmärrettävyys. Viestintä tulee toteuttaa vastaanottajan tarpeita vastaavaksi tälle sopivana ajankohtana, ja sen tulee olla aktiivista ja markkinointihenkistä. Internet on nykyään niin itsestään selvä tietolähde, että siellä on oltava helposti löydettävä sivusto, jossa kerrotaan biokaasuautojen käyttöönotosta yritysten näkökulmasta tarkasteltuna. On erittäin tärkeää, ettei sivustolla ole vaikeatajuisia artikkeleja lähinnä muiden asiantuntijoiden luettavaksi, vaan mahdollisimman mielenkiintoisella ja kansantajuisella tavalla esitettyä tietoa, sekä jatkuvasti päivitettävää tietoa biokaasun liikennekäytön edistymisestä. Yrityksillä tulee olla mahdollisuus tutustua aiheeseen juuri silloin, kun niille parhaiten sopii. 27-Aug-09 46

47 Internet on kuitenkin nähtävä ennen kaikkea muuta viestintää tukevana viestintäkanavana, ei pääkanavana. Biokaasun liikennepolttoainekäyttö on toistaiseksi aihealue, jolta yritysten tietoisuus on heikko ja johon liittyy useita epävarmuustekijöitä. Näin ollen avainasemaan nousee henkilökohtainen viestintä. Alueen yrityksiä tulisikin lähestyä monipuolisen ja perusteellisesti suunnitellun viestinnän kautta. Ensiaskel voisi olla yrityksille suunnattu seminaari; 2-3 tunnin iltatilaisuus, johon kutsutaan alueen yrityksiä (potentiaalisimpia biokaasun käyttöönottajia). Tilaisuutta tulisi markkinoida aktiivisesti: Internetin kautta, lehtien välityksellä sekä sähköpostiviestein, mutta ennen kaikkea ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä sopiviin yrityksiin ja markkinoimalla tilaisuutta aktiivisesti. 27-Aug-09 47

48 Tilaisuudessa keskityttäisiin kertomaan yrityksille biokaasun käytöstä liikennepolttoaineena (ja kokemuksia muista maista), biokaasuhankkeen etenemisestä Vaasan seudulla, tankkauksen järjestämisestä, investointitarpeista, verotuskohtelusta, tekniikasta, huollosta, luotettavuudesta, autovalikoimasta, polttoainekustannuksista sekä pitkän aikavälin suunnitelmista ja ennusteista. Mahdollisuuksien mukaan yrityksille voitaisiin antaa myös tilaisuus vaikuttaa joihinkin käytännön asioihin. Puhujina tilaisuudessa olisi erilaisia asiantuntijoita (automyyjät, Gaspower, tutkijat, kaupungin ja/tai Stormossenin edustajat jne.). Tärkeintä on pitää esitykset lyhyinä ja ytimekkäinä, mielenkiintoisina sekä helposti ymmärrettävinä. 27-Aug-09 48

49 Tilaisuudessa tulisi varata runsaasti aikaa myös kysymyksille ja keskusteluille. Yrityksillä tulisi myös olla mahdollisuus samalla varata aika henkilökohtaisille neuvotteluille, joissa juuri tietyn yrityksen tilanne ja valintavaihtoehdot kartoitetaan. Tällainen tilaisuus voitaisiin tietysti järjestää vasta sitten, kun lopulliset investointipäätökset on tehty ja varsinainen myyntityö voisi alkaa. 27-Aug-09 49

50 VaasaEMG:n osaprojektin jatko? VaasaEMG suunnittelee BIOMODE:n johtoryhmän kokouksen jälkeen konseptin, jolla tutkimusta biokaasun liikennepolttoainekäytöstä jatketaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja resurssit tehokkaasti hyödyntäen. Suunnittelun pohjana käytetään ainakin osaprojektin ensimmäisen vaiheen tuloksia, BIOMODE:n muiden osaprojektien tuloksia ja niissä mahdollisesti syntyneitä tietotarpeita sekä johtoryhmän jäsenten kommentteja ja ideoita. 27-Aug-09 50

51 Mahdollista on esimerkiksi tutkimuksen laajentaminen maantieteellisesti ainakin Seinäjoen suuntaan, sekä kenties tutkimuksen tekeminen kvantitatiivisena (mahdollistaen suuremman otoskoon, paremman yleistettävyyden sekä samalla elintärkeän informaation keräämisen biokaasuautojen markkinointivaihetta varten). VaasaEMG on tarvittaessa halukas myös ottamaan vastuulleen ehdotetun kaltaisen seminaarin suunnittelun käytännön järjestelyineen, mukaan lukien yritysten rekrytointi ja tilaisuuden markkinointi. Muita ajatuksia??? 27-Aug-09 51

52 Kiitos! 27-Aug-09 52

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys: Vaasa, Seinäjoki, Laihia ja Mustasaari + lähiympäristöt Syksy 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Santeri Laurén Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot