BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella"

Transkriptio

1 BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella Kevät 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm

2 TAUSTAA 27-Aug-09 2

3 VaasaEMG VaasaEMG on Vaasan yliopiston Levon-instituutissa toimiva tutkimusryhmä, joka on erikoistunut energiamarkkinoiden ja markkinoinnin tutkimukseen. VaasaEMG on perustettu vuonna 1998 ja on alusta asti rahoittanut toimintansa myymällä projekteja. VaasaEMG:n asiakkaita ovat erilaiset energia-alan yritykset (kuten ABB, Shell, Fortum, Helsingin Energia, Vaasan Sähkö, E.ON, EGL Nordic jne.) sekä organisaatiot (ent. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiamarkkinavirasto, ERGEG jne.). VaasaEMG tekee myös julkisrahoitteisia (esim. Tekes-rahoitteisia) tutkimusprojekteja. 27-Aug-09 3

4 VaasaEMG VaasaEMG:n tutkimuksen painopistealueita ovat kuluttajakäyttäytyminen energia-alalla, energian hintojen analysointi sekä energiamarkkinoiden toimivuuden ja kehittymisen arviointi, mutta hankkeita on toteutettu erittäin monipuolisesti energiateeman ympärillä. BIOMODE:ssa VaasaEMG vastaa hankkeessa tehtävästä markkinointitutkimuksesta. 27-Aug-09 4

5 Osaprojektin taustaa Biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia selvitellessä on erittäin tärkeää selvittää alusta lähtien päättäjien ja käyttäjien asenteita, tietoisuutta ja informaatiotarpeita. Nämä kaikki vaikuttavat vahvasti päätöksentekoon, joten ne on ymmärrettävä ja niihin on pyrittävä vaikuttamaan kommunikaation ja markkinoinnin keinoin. Tavoitteena oikeanlainen ja oikein kohdistettu informaatio ja markkinointi, joka edesauttaa biokaasun käyttöönottoa ja nopeuttaa sen yleistä hyväksyntää liikennepolttoaineena. 27-Aug-09 5

6 Osaprojektin tavoitteet Tarkoituksena oli tehdä suhteellisen kattava markkinointitutkimus Vaasan ja Laihian alueella, ja siten luoda perusymmärrystä alueen päättäjien ja potentiaalisten käyttäjien valmiuksista biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena, sekä heidän odotuksistaan sen informaation suhteen, jota he tarvitsevat voidakseen sitoutua biokaasukalustoon investoimiseksi. 27-Aug-09 6

7 Osaprojektin sisältö Projektissa pyrittiin selvittämään seuraavia asioita: - Alueen potentiaalisten käyttäjien todelliset halut ja todennäköisyys biokaasun käyttöönottoon liikennekäytössä - Perusedellytykset biokaasun liikennekäytön harkitsemiseksi vakavasti sekä esteet ja hidasteet - Informaatiotarpeet biokaasun käyttöönoton suhteen - Alustava valmius aloittaa neuvottelut biokaasukalustoon investoimiseksi 27-Aug-09 7

8 Osaprojektin toteuttamistavat 1. Esiselvitys biokaasun liikennekäytöstä (tutkijoille peruskäsitys biokaasun nykyisestä liikennekäytöstä, keskeiset hyödyt ja haasteet, keskeiset toimijat ja asiantuntijat); kirjoituspöytätutkimus 2. Asiantuntijahaastattelut biokaasun liikennepolttoainekäytön seuraamuksista sekä käyttäjien näkökulmasta olennaisimmista seikoista (tutkijoille relevantti pohjatieto yrityshaastattelujen suunnittelua ja toteuttamista varten); puhelinhaastattelut 11 kpl 3. Yrityshaastattelut kattavan kuvan saamiseksi alueen yritysten valmiuksista biokaasun käyttöönottoon; puhelinhaastattelut 33 kpl. 27-Aug-09 8

9 Asiantuntijahaastattelut Haastateltavana erilaisten organisaatioiden edustajia, joilla oli relevanttia osaamista biokaasun liikennekäyttöön liittyen: Arnold Mona, VTT Hiltunen Erkki, Vaasan yliopisto Hiltunen Jari, Gaia Consulting Kalmari Erkki, Metener Oy Lampinen Ari, Jyväskylän yliopisto Lehtomäki Annimari, Jyväskylän Innovation Luoma Kari, Merinova Pyynönen Olli, GasPower Rasi Saija, Jyväskylän yliopisto Riikonen Arto, Gasum Oy Vainikka Jussi, Gasum Oy 27-Aug-09 9

10 Yrityshaastattelut Haastateltavana Vaasan ja Laihiaan alueen päättäjiä ja yrityksiä, jotka ovat potentiaalisimpia biokaasun käyttäjiä alkuvaiheessa (kuljetuskalusto liikkuu suhteellisen paljon mutta maantieteellisesti suhteellisen rajatulla alueella): - Kuljetusalan yritykset 19 kpl (henkilöliikenne 8 kpl, rahtiliikenne 5kpl, jakeluliikenne 6 kpl) - Autokoulut 4 kpl - Ympäristöhuoltoyritykset 3 kpl - Maanrakennusyritykset 2 kpl - Kaupungin ja kunnan edustajat 2 kpl - Sekalaiset 3 kpl 27-Aug-09 10

11 Yritysten taustatiedot - 2/3 yrityksistä alle 20 hengen yrityksiä - ½ yrityksistä toimii paikallisesti, 1/3 alueellisesti ja loput valtakunnallisesti tai kansainvälisesti - Yritykset keskenään hyvin eri tyyppisiä käytetyn ajokaluston määrän ja tyypin suhteen 27-Aug-09 11

12 TIETOISUUS JA ENSIVAIKUTELMA 27-Aug-09 12

13 Tietoisuus Haastateltavien yritysten tietoisuus biokaasusta liikennepolttoaineena vaihteli huomattavasti: - 5 haastateltavaa tiesi melko paljon (jo selvitellyt asiaa itse tai ollut mukana BIOMODE:ssa jollain tavalla) - 16 haastateltavaa tiesi biokaasusta jonkin verran (kuullut jostain tai nähnyt juttuja televisiossa ja lehdissä) - 12 haastateltavaa ei tiennyt biokaasusta juuri mitään. 27-Aug-09 13

14 Määritelmä Jotta haastateltavilta saataisiin luotettavaa tietoa näiden asennoitumisesta biokaasuautojen käyttöönottoon, biokaasu ja sen käytön keskeiset piirteet piti määritellä, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli asiasta varsin hatara käsitys. Määrittely toki jossain määrin voi ohjata vastauksia, mutta sitä pidettiin kuitenkin tässä tapauksessa välttämättömänä. 27-Aug-09 14

15 Biokaasua tuotetaan erilaisista jätteistä sekä kasveista. Puhdistuksen ja jalostuksen jälkeen biokaasua voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Kaasun tankkaus ei eroa perinteisen polttoaineen tankkauksesta. Jotta biokaasua voisi kuitenkin käyttää liikennepolttoaineena, on hankittava kaasulle sopiva ajokalusto. Biokaasua ja maakaasua voi tankata samaan tankkiin, myös samanaikaisesti. Henkilö- ja pakettiautossa on 2-polttoainejärjestelmä, joten ne voivat käyttää sekä biokaasua että bensaa. Raskaskalustoa taas on saatavana vain kokonaan kaasukäyttöisenä. Karkeasti sanottuna biokaasun hyödyt liikennepolttoaineena ovat sen ympäristöystävällisyys ja kaasun edullisempi hinta. Haittoina ovat alkuvaiheessa tankkausasemien vähäisyys ja erityisen ajokaluston tarve. 27-Aug-09 15

16 Ensivaikutelma + Haastateltavien ensivaikutelma biokaasusta oli määritelmän perusteella melko positiivinen, ja suurin osa heistä näki biokaasuautojen käyttöönotosta olevan mahdollisesti hyötyä yritykselleen. Positiivista oli erityisesti ympäristöystävällisyys, jota suurin osa ajatteli lähinnä yrityksen imagon kannalta liiketaloudellisesti etuna, mutta myös yleisenä eettisyytenä sekä oman kortensa kekoon kantamisena. Myös mahdolliset kustannussäästöt herättivät kiinnostusta biokaasuautoja kohtaan. 27-Aug-09 16

17 Ensivaikutelma - Kuitenkin positiivisestikin suhtautuvien mielessä oli erilaisia varauksia ja epäilyksiä mm. tankkauksen järjestämisen, autojen saatavuuden (rajallisen valikoiman ja korkean hinnan), niiden teknisen toimivuuden jne. suhteen. Lisäksi osa vastaajista mainitsi, että vaikka suhtautuu asiaan positiivisesti, ei välttämättä kuitenkaan halua toimia koekaniinina, vaan haluaa ensin varmistua siitä, että tekniikka pelaa ja tyytyväisiä käyttäjiä on. 27-Aug-09 17

18 HYÖDYT JA HAITAT 27-Aug-09 18

19 Biokaasun liikennekäytön hyödyt Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi erilaisia hyötyjä, mitä yritykselle ja yhteiskunnalle voisi biokaasun käyttöönottoon liittyen olla. Nämä seikat olivat nousseet esille esiselvityksen sekä asiantuntijahaastattelujen perusteella. Haastateltavien kanssa käytiin näitä hyötyjä läpi yksi kerrallaan, jotta voitaisiin kartoittaa yritysten näkemyksiä eri hyötyjen merkityksellisyydestä. Tämä on olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta. 27-Aug-09 19

20 Käsitellyt hyödyt olivat: - Ympäristöhyödyt (alhaisemmat haju-, melu- ja hiukkaspäästöt; olennaista laajemmin yhteiskunnan hyvinvoinnin mutta myös ajo- ja työskentelymukavuuden kannalta) - Taloudelliset hyödyt (edullisempi polttoaine) - Imagohyödyt (positiivisen, ympäristöystävällisen ja vastuullisen kuvan luominen yrityksestä asiakkaille) - Biokaasun puhtaus (moottoriystävällisyys; pidentää käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta) - Biokaasun paikallisuus (paikallinen työllistävä vaikutus, omavaraisuus, öljyriippuvuuden väheneminen) 27-Aug-09 20

21 Ympäristöhyödyt Suurin osa (25) haastateltavista näki ympäristöhyödyt merkityksellisinä biokaasun liikennepolttoainekäytössä. Suurin osa heistä toi esille ympäristöystävällisyyden tärkeyden niin osana omaa yritystoimintaa kuin ympäröivän yhteiskunnankin kannalta tarkasteltuna. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että runsaasti liikennöivät yritykset ovat miettineet toimintansa ympäristö-vaikutuksia ja ovat halukkaita minimoimaan niitä. 27-Aug-09 21

22 Yritysten on kuitenkin toimittava liiketaloudellisesti kannattavasti, joten on realistista odottaa heidän omaksuvan ympäristöystävällisempiä toimintamalleja lähinnä siinä tapauksessa, että kustannukset eivät ainakaan merkittävästi nouse, käytännöt eivät kohtuuttomasti monimutkaistu, tekniikka on luotettavaa ja että yritykset eivät joudu merkittävästi tinkimään käyttämänsä kaluston valikoimasta. Yleisesti ottaen yritykset nimittäin näkivät imagollisesti ympäristöystävällisyyden hyväksi asiaksi asiakkaiden silmissä, mutta moni kuitenkin korosti rahan ratkaisevan käytännössä asiakkaiden valinnat. 27-Aug-09 22

23 Taloudelliset edut Haastateltaville kerrottiin tämänhetkisten arvioiden biokaasun hinnasta olevan 0,80 0,85 euroa bensalitraekvivalenttia kohden. Heiltä tiedusteltiin, kuinka tärkeä tekijä biokaasun hinta heidän päätöksentekonsa kannalta on, ja pitääkö biokaasun ylipäätään olla bensaa/dieseliä edullisempaa (kuinka paljon?), jotta sen käyttö kiinnostaisi. 2/3 haastateltavista kertoi biokaasun hinnalla olevan suora merkitys yrityksen päätöksentekoon sen käyttöönotosta. Annettua hinta-arviota pidettiin hyvänä. 27-Aug-09 23

24 Myös lähes kaikille muille haastateltaville biokaasun hinta on tärkeä asia, mutta he toivat erikseen esille sen, että biokaasun hinta sellaisenaan ei ole ratkaiseva. Yksittäistä tekijää huomattavasti relevantimpaa on kokonaisuus pitkällä aikavälillä (investointikustannukset ja investoinnin kuoletusaika, polttoaineen kulutus, kaasuauton tehot, huoltokustannukset, verotus, kaasuauton jälleenmyyntiarvo sekä mahdolliset tukipaketit). 27-Aug-09 24

25 Imagohyödyt Ehdoton enemmistö (28) haastateltavista piti biokaasun käytöstä saatavaa imagohyötyä merkityksellisenä yrityksensä kannalta, mutta sen painoarvo vaihteli. Osa yrityksistä uskoi ympäristöystävällisen imagon tuovan kilpailullista etua varsinkin siinä tapauksessa, mikäli yritys olisi etulinjassa omaksumassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Osa yrityksistä taas näki hyödyn melko marginaalisena; ympäristöystävällisestä imagosta ei ole ainakaan haittaa, mutta se ei välttämättä myöskään tuo lisää euroja yrityksen kassaan. Monet haastateltavista yrityksistä olivat sitä mieltä, että asiakkaat eivät ole aidosti riittävän valveutuneita ollakseen valmiita maksamaan ympäristöystävällisestä palvelusta enemmän. 27-Aug-09 25

26 Biokaasun puhtaus Haastateltavista yli puolet mainitsi biokaasun puhtauden (moottoriystävällisyyden kautta) tärkeäksi yritykselleen, sillä huoltokustannusten aleneminen, huoltovälien pidentyminen sekä ajokaluston iän pidentyminen ovat olennaisia asioita. 1/3 haastateltavista ei pitänyt biokaasun puhtautta merkityksellisenä asiana, useimmiten siksi, että autojen vaihtoväli on yrityksellä joka tapauksessa niin lyhyt, ettei moottorin pidempi ikä vaikuta ajoneuvokulujen kokonaisuuteen juurikaan. 27-Aug-09 26

27 Biokaasun paikallisuus Suurin osa haastateltavista (28) näki biokaasun paikallisuudella enemmän tai vähemmän merkitystä yritykselleen. Paikallisen työllisyyden ja omavaraisuuden lisääntyminen sekä öljyriippuvaisuuden väheneminen ovat asioita, joita arvostetaan yhteiskunnallisella tasolla. Muutama yritys pohti myös mahdollisuutta käyttää biokaasun paikallisuutta hyödyksi markkinoinnissa. Vain muutama haastateltava oli sitä mieltä, että vaikka biokaasun paikallisuus on positiivinen asia Suomen kannalta, he eivät kuitenkaan näe sitä yrityksensä kannalta varsinaisena hyötynä, joka vaikuttaisi heidän päätöksentekoonsa biokaasun käyttöönottamisesta. 27-Aug-09 27

28 Biokaasun liikennekäytön haitat Haastateltavien kanssa käytiin tarkemmin läpi myös erilaisia haittoja, joita biokaasun käyttöönotto yrityksen kannalta voisi tarkoittaa. Tämä on yhtä olennaista informaatiota biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoinnin kannalta kuin yritysten näkemien hyötyjen kartoittaminen, sillä haittoja/esteitä/hidasteita on pyrittävä lievittämään mahdollisuuksien mukaan, ja mahdollisia väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja korjaamaan viestinnällä. 27-Aug-09 28

29 Käsitellyt haitat olivat: - Investointitarpeet (kalliimmat hankintakustannukset tai muuntokustannukset) - Tankkausverkoston vähäisyys (tankkauspisteitä vähän tai epäsopivassa sijainnissa) - Ajosäteen pienentyminen (tankillisella biokaasua lyhyempi ajomatka kuin tankillisella bensaa tai dieseliä) 27-Aug-09 29

30 Investointitarpeet Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että henkilö- ja pakettiautojen osalta yritykset eivät pitäneet tarvittavaa investointia liian suurena. Raskaskaluston osalta arvioitua % hinnankorotusta sen sijaan pidettiin pääsääntöisesti liian suurena. Osa haastateltavista tosin oli sitä mieltä, että raskaskalustonkin osalta olennaista on investoinnin suuruuden sijaan investoinnin kuoletusaika. Perinteisen ajoneuvon muuntamista kaasukäyttöiseksi ei pidetty liian kalliina, mutta suurin osa yrityksistä ei ollut erityisen kiinnostuneita muuntamisesta. Yrityksillä on tapana uusia ajokalustoaan muutenkin niin usein, että uusien kaasuautojen hankkiminen on järkevämpää kuin vanhojen muuntaminen kaasukäyttöisiksi. Muuntaminen tulisi kysymykseen lähinnä muutamien sellaisten yritysten kohdalla, joilla on raskaskalustoa. 27-Aug-09 30

31 Tankkausverkoston vähäisyys Tankkausverkoston vähäisyyttä ainakin biokaasun liikennepolttoainekäytön alkuvaiheessa pidetään melko suurena ongelmana. Osa yrityksistä piti varsin suurena haasteena sitä, että asemia on vähän ja/tai niiden sijainti yrityksen kannalta huono. Nekin yritykset, jotka eivät nähneet tätä suurena haittana (esimerkiksi muutenkin hyvin pienellä alueella liikennöivät yritykset), mainitsivat varauksen, että tankkausasema ei saa kuitenkaan olla liian kaukana. Tankkauspisteen sijainti huonossa paikassa on yritysten kannalta ongelmallista nimenomaan siksi, että tankkaukseen kuluu tällöin ylimääräistä aikaa. Aika on rahaa. 27-Aug-09 31

32 Ajosäteen pienentyminen Yli puolet haastatelluista yrityksistä ei pitänyt ajosäteen pienentymistä noin kilometriin merkittävänä haittatekijänä. Ajosäteen pienentyminen on osalle yrityksistä jonkinasteinen ongelma, sillä useammin tankkaaminen vie enemmän aikaa, jolloin auto ja kuski eivät ole tehokkaassa käytössä. Toisaalta ongelmaksi muodostuvat myös tilanteet, joissa ajetaan alueille, joilla ei ole mahdollisuutta tankata biokaasua. Ajosäteen pienentyminen on luonnollisesti pienempi ongelma henkilöautoja käyttävällä yrityksellä, joka voi tarvittaessa tankata autoihinsa myös bensiiniä. 27-Aug-09 32

33 MUITA PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVIA ASIOITA 27-Aug-09 33

34 Porkkanat Yrityksiltä kysyttiin, minkälaisia biokaasuautojen käyttöönottoon mahdollisesti liitettäviä etuja he pitävät houkuttelevina. - Ilmainen tai edullisempi pysäköinti ei juurikaan kiinnostanut yrityksiä - Verotusedut houkuttelisivat ilman muuta - Rahoitusratkaisut, esim. leasing, nähtiin hyvänä houkuttimena vain muutamissa yrityksissä - Investointituilla on merkitystä ja niitä pidettiin hyvinä, mutta niihin suhtauduttiin jossain määrin varauksella (kilpailun vääristyminen, käyttöön liittyvät velvollisuudet jne.) - Kaasuautojen koekäyttö olisi erittäin olennaista, mahdollisesti myös normaalia koekäyttöä pidemmällä ajanjaksolla 27-Aug-09 34

35 Huolet? Yrityksillä ei tässä vaiheessa ollut nimetä mitään yleisiä huolenaiheita biokaasun liikennekäyttöön liittyen. Tämä johtunee pitkälti siitä, että tietoisuus on vielä huono, eikä suurin osa yrityksistä ole voinut pohtia saati selvittää asiaa tarkemmin. Mainitut huolet liittyivät lähinnä polttoaineen riittävyyteen ja saatavuuteen, biokaasukaluston tekniseen toimivuuteen sekä biokaasun turvallisuuteen (räjähdysherkkyys?). Muita yksittäisiä mainintoja olivat biokaasun käytön todellinen ympäristöystävällisyys (kun koko tuotantoprosessi otetaan huomioon), biokaasun hinnan nousu tulevaisuudessa, monopolihinnoittelu sekä biokaasujärjestelmän riittävän huolellinen suunnittelu. 27-Aug-09 35

36 Informaatiotarpeet Tärkeimmät seikat, joista yritykset tarvitsevat lisäinformaatiota voidakseen tehdä päätöksiä biokaasuautojen käyttöönottoon liittyen, ovat erityisesti: - Biokaasuautojen käyttöönoton kustannukset kaiken kaikkiaan (investointi, verotuskohtelu, polttoaineen hinta, jälleenmyyntiarvo ) - Biokaasun saatavuus pitkällä aikavälillä ja tankkauksen järjestäminen - Biokaasuautojen tekninen toimintakyky/kestävyys/luotettavuus 27-Aug-09 36

37 Kiinnostus Suurin osa (26) yrityksistä vaikutti aidosti kiinnostuneilta saamaan lisätietoa ja mahdollisesti jopa lähtemään neuvottelemaan biokaasuautojen käyttöönotosta. Näistä ehkä kymmenisen voitaisiin määritellä erittäin kiinnostuneiksi. Kuusi yritystä oli kiinnostuneita mahdollisesti pidemmällä aikavälillä, ja vain yksi suhtautui torjuvasti. Lisää tietoa haluttaisiin ennen kaikkea henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Yritykset kaipasivat mahdollisuutta keskustella asiantuntijan kanssa ja kysellä mieltään askarruttavia asioita. Lisäksi sähköpostitse ja netin kautta saatavaa tietoa pidettiin hyvänä. 27-Aug-09 37

38 YHTEENVETOA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ & JATKOSUUNNITELMIA 27-Aug-09 38

39 Tietoisuus Yritysten tietoisuus biokaasun liikennekäytöstä on luonnollisesti vielä heikkoa. Tarvitaan paljon selkokielistä informaatiota, jota on helposti saatavilla. Hyödyt Yritykset näkevät biokaasun liikennepolttoainekäytöllä monia positiivisia puolia niin oman yrityksen kuin ympäröivän yhteiskunnankin kannalta. Biokaasun paikallisuus, ympäristöystävällisyys, puhtaus ja sen yrityksen imagolle mahdollisesti tuoma lisäarvo nähdään tärkeinä asioina. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan saa yrityksiä tekemään suuria päätöksiä. Ehdoton edellytys on, että biokaasun käyttö on taloudellisesti kannattavaa (ts. edullisempaa tai samanhintaista kuin perinteisten polttoaineiden käyttö) ja että tämä voidaan riittävällä varmuudella todistaa pidemmällä aikavälillä. 27-Aug-09 39

40 Biokaasuautojen käyttöönoton taloudellinen kokonaisvaikutus (polttoaineiden hinnat, polttoaineen kulutus, investointitarpeet, investointien takaisinmaksuaika, investointituet, verokohtelu, huoltokustannukset, jälleenmyyntiarvo) onkin seikka, joka tulee osoittaa yrityksille alusta lähtien riittävän kattavasti ja luotettavasti. Yritysten tulee vakuuttua siitä, että biokaasun liikennepolttoainekäyttö on pitkän aikavälin ratkaisu myös liiketaloudelliselta kannattavuudelta tarkasteltuna. Nämä laskelmat pitää osoittaa heille selkokielellä. 27-Aug-09 40

41 Haitat Yritysten kokemista mahdollisista haitoista ehkä merkittävin on biokaasun tankkausverkoston vähäisyys ainakin alkuvaiheessa. Suurin osa yrityksistä näkee tämän jonkinasteisena ongelmana. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ongelma ei ole ylitsepääsemätön, vaikka tankkauspisteitä olisi aluksi vain yksikin. Olennaista on, että tankkausasemien sijainti ja toimivuus suunnitellaan mahdollisimman huolellisesti. Aseman tulee olla sijainniltaan mahdollisimman hyvä mahdollisimman monen alueen yrityksen toiminnan kannalta, ja sinne tulee olla nopea ja helppo ajaa. Lisäksi tankkauksen tulee sujua nopeasti ja vaivattomasti (ilman jonotusta). 27-Aug-09 41

42 Ajan tuhlaus tankkausreissulla on minimoitava, sillä se oli haastateltavien yritysten suurin huoli vähäiseen tankkausverkostoon liittyen. Ajosäteen pienentyminen nähtiin myös jossain määrin ongelmalliseksi, mikä liittyy toisaalta tehottomampaan ajankäyttöön ja toisaalta polttoaineen saatavuusongelmaan vähäisen tankkausverkoston takia. Investointitarpeet sen sijaan, ehkä yllättäen, eivät useimpien yritysten mielestä ole merkittävä este tai hidaste biokaasukaluston käyttöönotolle. Yritykset tarkastelevat tällaisia päätöksiä pitkäjänteisesti, ja heille olennaisinta on pitkän aikavälin taloudellisuus. 27-Aug-09 42

43 Porkkanat Osa yrityksistä pitää investointitukia hyvänä, kun taas osa pitää niitä itselleen merkityksettöminä tai jopa toimintaa rajoittavina tai kilpailua vääristävinä. Olennaista onkin, että mikäli investointitukia päätetään tarjota, niiden hakemisen ja saamisen pitää olla kohtuullisen vaivannäön takana, niiden käyttöön ei saa sitoa liikaa velvoitteita, ja niiden saajilta vaadittu raportointi on pidettävä kevyenä. Mikäli tukena saatava taloudellinen hyöty ei ole oikeassa suhteessa työmäärään nähden, investointituki ei houkuttele yrityksiä. 27-Aug-09 43

44 Yritysten näkökulmasta verotusedut ovat merkittäviä houkuttimia, jotka saattaisivat huomattavastikin nopeuttaa päätöksentekoa biokaasuautojen käyttöönoton suhteen. Yritysten kannalta on myös erittäin olennaista tietää kohtuullisella varmuudella biokaasuautojen verotuskohtelu pitkällä aikavälillä. Pysäköintietuja sekä rahoitusratkaisuja (esim. leasing) ei pidetty erityisen houkuttelevina. Kaasuautojen koekäyttöä sen sijaan pidettiin välttämättömänä. Tulisikin pohtia mahdollisuuksia tarjota normaalia pidempiaikaista ajoneuvon koekäyttöä, jotta yritykset voivat vakuuttua siitä, että biokaasuautot toimivat käytännössä vähintään yhtä hyvin kuin perinteisetkin autot. Yritykset painottivat, että kaikki yrityksen kustannuksia vähentävät porkkanat ovat parhaita houkuttimia. 27-Aug-09 44

45 Kiinnostus ja tietotarpeet Yrityksillä vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella olevan runsaasti aitoa mielenkiintoa biokaasun liikennekäyttöä kohtaan. Voidakseen vakavasti pohtia omia mahdollisuuksiaan biokaasuautojen käyttöönottoon, ne kuitenkin tarvitsevat ennen kaikkea tietoa biokaasuautojen käyttöönoton taloudellisista kokonaisvaikutuksista, biokaasuautojen teknisestä toimintakyvystä sekä biokaasun saatavuudesta ja tankkauksen käytännön järjestelyistä. Tietoa kaivataan ennen kaikkea henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa keskustelemalla, sähköpostitse sekä Internetin välityksellä. 27-Aug-09 45

46 Alueen yrityksille tulisikin tiedottaa biokaasun liikennepolttoainekäytöstä hyvin suunnitellun viestinnän kautta. Olennaista on tarjotun tiedon luotettavuus, helppo saatavuus ja ymmärrettävyys. Viestintä tulee toteuttaa vastaanottajan tarpeita vastaavaksi tälle sopivana ajankohtana, ja sen tulee olla aktiivista ja markkinointihenkistä. Internet on nykyään niin itsestään selvä tietolähde, että siellä on oltava helposti löydettävä sivusto, jossa kerrotaan biokaasuautojen käyttöönotosta yritysten näkökulmasta tarkasteltuna. On erittäin tärkeää, ettei sivustolla ole vaikeatajuisia artikkeleja lähinnä muiden asiantuntijoiden luettavaksi, vaan mahdollisimman mielenkiintoisella ja kansantajuisella tavalla esitettyä tietoa, sekä jatkuvasti päivitettävää tietoa biokaasun liikennekäytön edistymisestä. Yrityksillä tulee olla mahdollisuus tutustua aiheeseen juuri silloin, kun niille parhaiten sopii. 27-Aug-09 46

47 Internet on kuitenkin nähtävä ennen kaikkea muuta viestintää tukevana viestintäkanavana, ei pääkanavana. Biokaasun liikennepolttoainekäyttö on toistaiseksi aihealue, jolta yritysten tietoisuus on heikko ja johon liittyy useita epävarmuustekijöitä. Näin ollen avainasemaan nousee henkilökohtainen viestintä. Alueen yrityksiä tulisikin lähestyä monipuolisen ja perusteellisesti suunnitellun viestinnän kautta. Ensiaskel voisi olla yrityksille suunnattu seminaari; 2-3 tunnin iltatilaisuus, johon kutsutaan alueen yrityksiä (potentiaalisimpia biokaasun käyttöönottajia). Tilaisuutta tulisi markkinoida aktiivisesti: Internetin kautta, lehtien välityksellä sekä sähköpostiviestein, mutta ennen kaikkea ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä sopiviin yrityksiin ja markkinoimalla tilaisuutta aktiivisesti. 27-Aug-09 47

48 Tilaisuudessa keskityttäisiin kertomaan yrityksille biokaasun käytöstä liikennepolttoaineena (ja kokemuksia muista maista), biokaasuhankkeen etenemisestä Vaasan seudulla, tankkauksen järjestämisestä, investointitarpeista, verotuskohtelusta, tekniikasta, huollosta, luotettavuudesta, autovalikoimasta, polttoainekustannuksista sekä pitkän aikavälin suunnitelmista ja ennusteista. Mahdollisuuksien mukaan yrityksille voitaisiin antaa myös tilaisuus vaikuttaa joihinkin käytännön asioihin. Puhujina tilaisuudessa olisi erilaisia asiantuntijoita (automyyjät, Gaspower, tutkijat, kaupungin ja/tai Stormossenin edustajat jne.). Tärkeintä on pitää esitykset lyhyinä ja ytimekkäinä, mielenkiintoisina sekä helposti ymmärrettävinä. 27-Aug-09 48

49 Tilaisuudessa tulisi varata runsaasti aikaa myös kysymyksille ja keskusteluille. Yrityksillä tulisi myös olla mahdollisuus samalla varata aika henkilökohtaisille neuvotteluille, joissa juuri tietyn yrityksen tilanne ja valintavaihtoehdot kartoitetaan. Tällainen tilaisuus voitaisiin tietysti järjestää vasta sitten, kun lopulliset investointipäätökset on tehty ja varsinainen myyntityö voisi alkaa. 27-Aug-09 49

50 VaasaEMG:n osaprojektin jatko? VaasaEMG suunnittelee BIOMODE:n johtoryhmän kokouksen jälkeen konseptin, jolla tutkimusta biokaasun liikennepolttoainekäytöstä jatketaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja resurssit tehokkaasti hyödyntäen. Suunnittelun pohjana käytetään ainakin osaprojektin ensimmäisen vaiheen tuloksia, BIOMODE:n muiden osaprojektien tuloksia ja niissä mahdollisesti syntyneitä tietotarpeita sekä johtoryhmän jäsenten kommentteja ja ideoita. 27-Aug-09 50

51 Mahdollista on esimerkiksi tutkimuksen laajentaminen maantieteellisesti ainakin Seinäjoen suuntaan, sekä kenties tutkimuksen tekeminen kvantitatiivisena (mahdollistaen suuremman otoskoon, paremman yleistettävyyden sekä samalla elintärkeän informaation keräämisen biokaasuautojen markkinointivaihetta varten). VaasaEMG on tarvittaessa halukas myös ottamaan vastuulleen ehdotetun kaltaisen seminaarin suunnittelun käytännön järjestelyineen, mukaan lukien yritysten rekrytointi ja tilaisuuden markkinointi. Muita ajatuksia??? 27-Aug-09 51

52 Kiitos! 27-Aug-09 52

Biokaasubussit Vaasaan

Biokaasubussit Vaasaan Biokaasubussit Vaasaan Kestävien hankintojen vuosiseminaari 6.5.2015 Tampere Markku Järvelä Teknisen toimen johtaja Vaasan kaupunki Vaasa pähkinänkuoressa Vaasalaisia 67 000 noin 1% vuosittainen kasvu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari

Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari 24.5.2016 Ohjelma 12.30-12.40 Tilaisuuden avaus Kari Hannus, Porin kaupunki 12.40-13.15 Porin seudun kaasutalous 2020 Matti Luhtanen, Prizztech Oy 13.15-13.35 Luotsinmäen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen 12.10.2016 Tausta Jari Laurisella kaasuautoilukokemusta n. 200 000 km verran. Lähipiirissä käyttökokemusta lisäksi n.

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit

Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit Rekrytointipalvelut-Henkilöarvioinnit FORUM 2015 Standardisoinnin vuositapahtuma Sanna Leppäluoto, PsM, Managing Partner Search & Selection S&S Consulting Oy Ab 3.11.2015 Search & Selection S&S Consulting

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 20.12.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 16.12.2016 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto Museovirasto/SKAIK projekti

Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto Museovirasto/SKAIK projekti Kokemuksia yksityismetsien inventoinnista Kyrönmaalla Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto Museovirasto/SKAIK projekti SKAIK PROJEKTI Skogens Kulturarv i Kvarkenregionen EU hanke, Botnia Atlantica ohjelma Kyrönmaan

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 0..0 Kesäkuu, 0 Taloustutkimus Oy, T, JPa Maakuntatutkimus 0 . JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Miten yhteisö toimii verkossa?

Miten yhteisö toimii verkossa? Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke 1 Miten yhteisö toimii verkossa? Erja Saarinen Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatioseminaari, Posio 16.-17.12.2002 Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017 EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta Tammikuu 2017 Lupajärjestelmien toimivuus ja kehittäminen Kolmanneksella kokemusta lupien hakemisesta Yleisyydessä ei juuri muutoksia vuodesta

Lisätiedot

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Tutkija Toni Hyytinen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja kaavoitus. Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa

Asuntojen hinnat ja kaavoitus. Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa Asuntojen hinnat ja kaavoitus Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa 1. Asuntojen alueellisista hintaeroista 2 Ei ole outoa, että Suomessa on kalliita asuntoja Pääkaupunkiseudun (Helsinki,

Lisätiedot

Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen)

Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen) Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen) Rinnakkaistallentaminen Suomessa seminaari Mikael Laakso, Yliopistonlehtori Tietojärjestelmätieteet Hanken Svenska Handelshögskolan mikael.laakso@hanken.fi

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot