2. Kaupunginhallitus 105*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kaupunginhallitus 105*"

Transkriptio

1 2. Kaupunginhallitus 105* tyä x ) yhtiön sittemmin tekemään esitykseen mainitun raitiotiesilmukan sijoituksen muuttamisesta siten, että raide johdettaisiin pitkin Somerontietä ja Sammatintietä. Kaupunginhallitus päätti 2 ) myöntyä Raitiotie ja omnibus oy:n anomukseen saada sijoittaa suojakoppi yleisöä varten Meilahden raitiotiepysäkille sekä oikeuttaa rakennustoimiston tarkoitusta varten luovuttamaan nk. työmaakopin 200 mk:n kuukausivuokrasta. Raitiotie ja omnibus oy. oikeutettiin 3 ) kokeilutarkoituksessa pystyttämään nk. jonotuskaiteita eri raitiotieasemille. Yhteenajovaurioiden korvaaminen. Elintarvikekeskuksen autonkuljettaja A. Pasila, joka oli suorittanut korvauksena ohjaamansa auton ja raitiovaunun yhteentörmäyksessä raitiovaunulle aiheutuneista vahingoista 275 mk, anoi, että hänet vapautettaisiin mk:aan nousevista ajamansa auton korjauskustannusten suorittamisesta. Kaupunginhallitus päätti 4 ) tällöin määrätä autonkuljettaja Pasilan osallistumaan mk:lla mainittuihin korjauskustannuksiin sekä jättää jäljellä olevan määrän autovakuutusrahaston rasitukseksi. Halkotoimiston autonkuljettaja E. Kupsanen, jonka raastuvanoikeus tammikuun 18 p:nä oli velvoittanut maksamaan kaupungille 2 758: 40 mk 5 %:n koroin sekä Saurion tehdas oy:lle mk korvauksena ohjaamansa auton ja viimeksi mainitun yhtymän henkilöauton välillä tapahtuneen yhteentörmäyksen johdosta, vapautettiin 5 ) suorittamasta puolet mainitusta vahingonkorvauksesta. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston henkilöauton sekä kuorma-auton U 6452 välillä tapahtuneen yhteenajon johdosta kaupunginhallitus päätti 6 ) vaatia vahingonkorvausta viimeksi mainitun auton kuljettajalta. Kaupunginhallitus päätti 7 ) luopua vaatimasta korvausta autonkuljettaja K. Altilta, joka liukkaan kelin vuoksi oli ajanut betoniseinämää vastaan aiheuttaen tällöin vahinkoja mk:n arvosta. Ylipainoisten kuorma-autojen käyttö. Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti puoltaa Oy. Vakava ab:n 8 ), Työntuote oy:n 9 ) sekä Suomen kaapelitehdas oy:n 10 ) anomuksia saada liikennöidä suuremmilla kuorma-autoilla, kuin mitä voimassa oleva asetus moottoriajoneuvoliikenteestä salli ehdoin, ettei tällaisia autoja käytetty niillä kaduilla ja silloilla, joiden liikennöiminen oli sallittu ainoastaan kevyillä autoilla. Liikennemerkkien asettaminen Kulosaaren sillalle. Kaupunginhallitus päätti 11 ), että ohiajokieltomerkki oli asetettava Kulosaaren sillalle. 5. Palotointa koskevat asiat Palokunta. Kaupunginhallitus päätti 12 ) myöntää palopäällikkö W. W. Bergströmille virkavapautta heinäkuun 21 p:stä alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 2 kuukauden ajaksi ja määrätä sanottuna aikana apulaispalopäällikkö L. A. Karton hoitamaan palopäällikön virkaa, palotarkastaja T. S. Sundqvistin apulaispalopäällikön virkaa sekä palopäällikkö Bergströmin palotarkastajan virkaa, oikeuttaen apulaispalopäällikkö Karton ja palotarkastaja Sundqvistin nostamaan hoitamiensa virkojen peruspalkat kalliinajanlisäyksineen ynnä omat ikäkorotuksensa samoin kalliinaj anlisäyksineen sekä palopäällikkö Bergströmin oman virkansa palkan ikäkorotuksineen ja kalliinaj anlisäyksineen sekä myöntää virkojen järjestelyn aiheuttamiin palkkamenoihin mk talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä määrärahasta Sijaispalkat virkavapaustapauksissa Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että mikäli palopäällikön virkavapaus ja hänen virkansa väliaikainen hoitaminen kestivät kauemmin kuin 2 kuukautta, oli asiasta tehtävä esitys kaupunginvaltuustolle. Merkittiin, että palopäällikkö Bergström oli suullisesti ilmoittanut virkaatoimittavalle kaupunginjohtajalle sekä teknilliselle johtajalle puolestaan suostuvansa yllä mainittuun järjestelyyn. Khs 2 p. marrask ) S:n 20 p. huhtik ) S:n 3 p. helmik p. helmik. 283, 24 p. helmik. 362 ja 27 p. huhtik ) S:n 30 p. maalisk ) S:n 20 p. huhtik ) S:n 6 p. heinäk S:n 6 p. heinäk ) S:n 25 p. toukok ) S:n 20 p. heinäk ) S:n 31 p. elok ") S:n 3 p. elok ) S:n 20 p. heinäk

2 Kaupunginko, llitus Palopäällikkö Bergström oli jättänyt kaupunginvaltuustolle osoitetun kirjelmän, jossa hän, vedoten siihen, että häntä oli kehoitettu anomaan virkavapautta koska hän puolustuslaitoksen käsityksen mukaan ei ollut sodan aikana kyllin joustavasti ja tyydyttävällä tavalla hoitanut pääkaupungin palopäällikön tehtäviä, anoi, että kaupunginvaltuusto antaisi kaupunginhallitukselle tehtäväksi suorittaa puolueettoman tutkimuksen hänelle myönnettyä virkavapautta koskevassa asiassa. Kysymystä harkittuaan kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Asetettuaan toimikunnan 2 ) kyseistä asiaa tutkimaan kaupunginhallitus sittemmin päätti 3 ), että muuttuneisiin olosuhteisiin katsoen ei ollut syytä pidentää palopäällikön virkavapautta sekä merkitä pöytäkirjaan, että palopäällikkö Bergström ryhtyi v:n 1945 tammikuun 1 p:stä lukien jälleen hoitamaan palopäällikön tehtäviä. Palolautakunta oikeutettiin 4 ) palkkaamaan Tampereen entinen palomestari K. Niemi ylimääräiseksi palomestariksi maaliskuun 9 p:stä lukien toistaiseksi ja suorittamaan hänelle tämän tehtävän hoitamisesta palomestarin virkaan kuuluva peruspalkka kalliinaj anlisäyksineen. Paloylitarkastajan tehtävien hoitamista koskeva lääninhallituksen ilmoitus merkittiin 5 ) tiedoksi. Palotarkastaja T. S. Sundqvistille, joka oman virkansa ohella oli määrätty hoitamaan apulaispalopäällikön tointa, päätettiin 6 ) sallia suorittaa mainittujen tehtävien hoitamisesta mk:n suuruinen kuukausipalkkio. Merkittiin tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitus, että palotarkastaja Sundqvist, kaupunginhallituksen anottua 7 ) hänen vapauttamistaan edelleenkin sotapalveluksesta, oli toistaiseksi lomautettu 8 ). Palotarkastaja Sundqvist, jolle kaupunginhallitus oli myöntänyt virkavapautta v:n 1941 toukokuun 15 p:stä syyskuun 1 p:ään linnoitustöihin osallistumista varten, oli otettu sopimuspalkkaiseksi viranhaltijaksi linnoitustoimistoon sekä sittemmin liikekannallepanon tapahduttua päämajan komento-osaston kirjelmällä heinäkuun 21 p:ltä määrätty edelleenkin linnoitustoimiston palvelukseen. Koska kuitenkin päämajan linnoitusosaston käsityksen mukaan Sundqvistin palvelussopimus koski ainoastaan mainittua toukokuun 15 p:n ja syyskuun 1 p:n välistä aikaa sekä että palvelus viimeksi mainitusta päivästä v:n 1943 marraskuun 30 p:ään saakka, jolloin hänet kaupunginhallituksen anomuksesta oli vapautettu sotapalveluksesta, oli katsottava asevelvollisuuslain alaiseksi palvelukseksi, linnoitusosasto anoi, että kaupunki, kaupunginvaltuuston tekemän sotapalvelukseen kutsuttujen viranhaltijain palkkausta koskevan päätöksen nojalla, maksaisi linnoitusosastolle takaisin palkan, jonka linnoitusosasto oli suorittanut palotarkastaja Sundqvistille v:n 1941 syyskuun 1 p:n ja v:n 1943 marraskuun 30 p:n väliseltä ajalta. Kuultuaan kaupunginlakimiehen tulkintaa asiassa kaupunginhallitus päätti 9 ) linnoitusosastolle ilmoittaa, että kaupunginhallitus ei katsonut tulleen selvitetyksi kaupungin olevan velvollisen suorittamaan palotarkastaja Sundqvistin reserviläispalkkaa kyseiseltä ajalta. Palotarkastaja Sundqvistin jouduttua uudelleen sotapalvelukseen kertomusvuoden kesäkuun 10 p:nä, josta hänet heinäkuun 14 p:nä vapautettiin, kaupunginhallitus yllä olevan päätöksensä tulkintaan nojautuen päätti 10 ), että Sundqvistille ei ollut suoritettava palkkaa kaupungin varoista mainitulta ajalta. Kun sittemmin oli käynyt selville, että palotarkastaja Sundqvist oli reserviläisenä kutsuttu yllä mainituksi ajaksi sotapalvelukseen, kaupunginhallitus päätti 11 ) suorittaa hänelle tältä ajalta tulevan palkan kaupungin varoista. Palomestarin virkaa hoitamaan määrätylle ent. palomestarille A. Leskiselle päätettiin 12 ) helmikuun 1 p:stä lukien suorittaa mk:n suuruinen kuukausipalkkio kalliinajanlisäyksineen niin kauan kuin hän hoiti mainittuja tehtäviä. Kaupunginhallitus päätti 13 ) oikeuttaa palokunnan palkkaamaan v:n 1945 ajaksi enintään 12 tilapäistä palomiestä ja suorittamaan heistä neljälle eniten koulutusta saaneelle!) Khs 26 p. lokak ) Ks. tämän kert. I osan s ) Khs 29 p. jouluk ) S:n 16 p. maalisk ) S:n 24 p. helmik ) Khn jsto 16 p. maalisk ) Khs 6 p. huhtik. 653 ja 15 p. kesäk ) S:n 6 p. heinäk ) S:n 20 p. heinäk ja 5 p. lokak ) S:n 3 p. elok X ) S:n 17 p. elok ) S:n 7 p. tammik. 31 ja khn jsto 17 p. helmik , 13 ) S:n 8 p. jouluk

3 2. Kaupunginhallitus 107* ja kyvykkäimmälle tammikuun 1 pistä 1945 lukien 41 palkkaluokan mukaiset palkkaedut ja muille 44 palkkaluokan mukaiset palkkaedut sekä kehoittaa palolautakuntaa aikanaan tekemään esityksen tarvittavan lisämäärärahan lopullisesta määrästä alistaen päätöksensä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Entinen palomies M. Meilo oli anonut, että kaupunki suorittaisi hänelle valtuuston päätöksen mukaiset palkkaedut hänen sotapalveluksessa olonsa ajalta. Palolautakunnan ilmoitettua, että Meilo oli irtisanottu toimestaan jo ennen sotapalvelukseen astumistaan kaupunginhallitus katsoi 1 ), ettei anomus aiheuttanut toimenpiteitä. Meilon haastettua sittemmin kaupungin kyseisessä asiassa raastuvanoikeuteen olikin käynyt ilmi, että palolautakunnan ilmoitus oli erheellinen eikä Meiloa siis oltu irtisanottu toimestaan. Kaupunginhallitus päätti 2 ) tällöin suorittaa palomies Meilolle kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen palkan hänen sotapalveluksessa olonsa ajalta v:n 1941 marraskuun 18 p:stä lukien ynnä kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä kehoittaa palolautakuntaa ottamaan harkittavakseen aiheuttiko kyseinen asia joitakin toimenpiteitä niitä vastaan, jotka tekemänsä erehdyksen johdosta olivat aiheuttaneet kaupungille oikeudenkäyntikuluja. Vanhemmat palomiehet B. Nurmi, E. Arokanto ja Ä. Flytström, jotka v:n 1941 heinäja elokuussa olivat toimineet sotilasjohdon alaisissa kasarmoiduissa ilmasuojelukomppanioissa, anoivat, että kaupunki suorittaisi takaisin heiltä tältä ajalta pidätetyt palkkamäärät. Koska hakijain palvelusta palokunnassa ei ollut pidettävä reservi- tai sotapalveluksena kaupunginhallitus päätti 3 ) kehoittaa palolautakuntaa suorittamaan asianomaisille mainitut paikkamäärät sekä osoittaa yleisistä käyttövaroistaan tarkoitusta varten mk. Palomies A. Koskinen, joka v oli irtisanottu toimestaan ja astunut sotapalvelukseen, josta v:n 1944 marraskuun 30 p:nä vapauduttuaan oli uudelleen otettu palokunnan palvelukseen, anoi, että hänelle suoritettaisiin sotapalveluksessa olonsa ajalta sotapalvelukseen kutsuttujen kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 4 ) edellyttämät palkkaedut. Kaupunginhallitus päätti 5 ) anomukseen myöntyä sekä kehoittaa palolautakuntaa aikanaan tekemään esityksen palolaitoksen palkkamäärärahaan mahdollisesti tarvittavan lisämäärärahan myöntämisestä. Entinen palomies P. F. Kaja, joka sopimattomana palomieheksi oli irtisanottu ja joutunut sotapalvelukseen lokakuun 10 p:nä 1941 eikä sotapalveluksessa olonsa ajalta ollut nauttinut mitään reserviläispalkkaa kaupungilta, oikeutettiin 6 ) asiasta valitettuaan saamaan mainitusta päivästä lukien siksi kunnes hän vapautui sotapalveluksesta asevelvollisuuslain 49 :ssä tarkoitettujen ja sotapalvelukseen kutsuttujen kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 4 ) edellyttämät palkkaedut niistä kuitenkin vähennettynä hänelle irtisanomisajalta suoritettu palkka. Kesälomat. Palolautakunta oikeutettiin 7 ) sopimaan palomiesten kanssa siitä, että he vapaaehtoisesti luopuisivat kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämästä osasta kesälomaansa, josta korvauksena heille suoritettaisiin kaksinkertainen palkka. Kaupunginhallitus päätti 8 ), että palolaitoksen palveluksessa oleville henkilöille saatiin kertomusvuoden kesänä myöntää kesälomia ainoastaan erikoistapauksissa palopäällikön harkinnan mukaan alistaen toimenpiteensä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päätti 9 ) oikeuttaa palolautakunnan ylittämään palolaitoksen määrärahaa Kesälomasijaiset kaksinkertaisen palkan suorittamiseksi niille palokunnan viranhaltijoille, jotka joko kokonaan tai osaksi olivat joutuneet luopumaan kertomusvuoden kesälomastaan kehoittaen lautakuntaa tekemään aikanaan kaupunginhallitukselle ilmoituksen tarvittavan lisämäärärahan lopullisesta suuruudesta. Palolautakunta anoi, että palomiehille, jotka ilmapommitusten vuoksi kasarmoituina ollessaan olivat joutuneet menettämään vapaavuorokautensa, suoritettaisiin hyvityksenä jokaisesta näin menetetystä vapaavuorokaudesta kunkin asianomaisen päiväl ) Khs 13 p. huhtik ) S:n 28 p. syysk ) S:n 1 p. kesäk ) Ks. v:n 1941 kert. s ) Khs 29 p. jouluk ) S:n 13 p. huhtik ) S:n 17 p. toukok ) S:n 30 p. kesäk ) S:n 14 p. syysk

4 Kaupunginko, llitus palkkaa vastaava korvaus sekä saman suuruinen muonaraha kuin ilmasuoj elukeskuksen kasarmoidulle henkilökunnalle. Kaupunginhallitus päätti anomuksen hyväksyä, kuitenkin sillä lisäyksellä, että palomiehille oli, mikäli mahdollista koetettava järjestää, toinen vapaapäivä menetetyn tilalle, jolloin heille luonnollisestikaan ei ollut suoritettava mitään palkkakorvausta. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa palopäällikköä tarvittaessa olemaan toimessaan vapaapäivinäänkin sekä palolautakuntaa aikanaan tekemään esityksen tarkoitukseen mahdollisesti tarvittavan lisämäärärahan myöntämisestä. Korvauksena menetetyistä vapaa vuorokausista kaupunginhallitus myönsi 2 ) v.t. palopäällikkö L. A. Kartolle mk ja v.t. apulaispalopäällikkö T. S. Sundqvistille mk ollen korvaukset suoritettava palolaitoksen määrärahasta Tilapäistä työvoimaa, sitä ylittäen. Ylityökorvaukset. Palolautakunnalle päätettiin 3 ) huomauttaa, että ylityökorvaukset oli suoritettava palolaitoksen tilapäisen työvoiman määrärahasta eikä tarverahoista. Ulkokuntalaisten palomiesten majoitus ja muonitus. Ilmasuoj elukeskukselle päätettiin 4 ) toimenpidettä varten lähettää palolautakunnan esitys Helsinkiin ulkokunnista hälytettävien palomiesten majoitus- ja muonitusmahdollisuuksien järjestämisestä. Merkittiin 5 ) tiedoksi Jönköpingin palopäällikön ilmoitus, että mainitun kaupungin palokunnan välityksellä voitaisiin Helsinkiin lähettää vapaaehtoinen sammutusryhmä kalustoineen. Kaupunginhallitus päätti 6 ) kirjelmällä kehoittaa ilmasuojelukeskusta ryhtymään palolautakunnan esityksen mukaisiin toimenpiteisiin palomiesten muonituksen ja ulkokunnista avustamaan saapuneen sammutusmiehistön majoittamisen järjestämiseksi ilmapommitusten jälkeen sekä kehoittaa palolautakuntaa itse huolehtimaan ns. rautaisen annoksen järjestämisestä sammutusmiehistölle. Vieraiden palokuntien antama sammutusapu. Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi alla mainittujen palokuntien osallistumisesta ilmapommitusten aiheuttamien tulipalojen sammutustöihin Helsingissä johtuviin kustannuksiin seuraavat rahamäärät: Kymin ja Voikan tehtaiden vapaaehtoisten palokuntien : 30 mk 7 ), Kirkkonummen palokunnan mk 8 ), Evitskogin vapaaehtoisen palokunnan mk 9 ), Hyvinkään kauppalan palokunnan mk 10 ), Yhtyneiden villatehtaiden Hyvinkään osaston palokunnan mk 11 ), Porvoon ja sen lähiympäristöjen palokuntien : 50 mk 12 ) sekä Someron palokunnan mk 13 ). Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 14 ) 188: 80 mk Leppävaaran vapaaehtoisen palokunnan miehistöön kuuluvan K. U. Ljungbergin lääkäri- ja lääkekulujen korvaamiseen. Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avustaminen. Päätettiin 15 ), että kaupunki suorittaisi Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle sen autojen, letkujen ja palokaluston kertomusvuoden vakuutusmaksuista ja varsinaisista palo- ja liikennevakuutuksista yhteensä mk ja ottaisi lisäksi vastatakseen vapaaehtoisesta sotavahinkovakuutuksesta. Pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät sisältyvistä käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 16 ) :05 mk:n suuruisen määrärahan Helsingin vapaaehtois en palokunnan eräiden autojen.korjaamiskustannuksiin. Hävinneiden letkujen korvaaminen Käpylän vapaaehtoiselle palokunnalle. Kaupunginhallitus päätti 17 j oikeuttaa vesijohtolaitoksen suorittamaan Käpylän vapaaehtoiselle palokunnalle mk eräiden sen lainassa olleiden ja hävinneiden letkujen korvaamiseksi sekä merkitä mainitun rahamäärän vesijohtolaitoksen ylimääräisen tilin Scdan aiheuttamat vahingot rasitukseksi. Kalusto. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 38 ) mk:n suuruisen määrärahan radiokoneen hankkimiseksi Sörnäisten paloasemalle. Annankadun taloon n:o 16 asennettu hälytyspuhelin sallittiin 19 ) siirtää pääpaloaseman alipäällystön virkahuoneeseen. x ) Kb s 2 p. maalisk ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 11 p. toukok ) S:n 17 p. helmik ) S:n 17 p. helmik ) S:n 2 p. maalisk ) S:n 4 p. toukok. 828 ja 25 p. toukok ) S-n 22 p. kesäk ) S:n 24 p. elok i ) S:n 24 p. elok S:n 26 p. lokak ) S:n 30 p. marrask «) S:n 8 p. jouluk ) S:n 1 p. kesäk ) S:n 28 p. syysk «) S:n 14 p. syysk ) S:n 21 p. jouluk ) S:n 13 p. tammik ) Khn jsto 30 p. marrask

5 2. Kaupunginhallitus 109* Pääluokkaan Palotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan Väestönsuojelutarvikkeet kaupunginhallitus myönsi 1 ) :50 mk eräiden väestönsuojelutarvikkeiden hankkimiseksi. Palolaitoksen erääseen sairaankuljetusautoon päätettiin 2 ) asentaa hiilikaasutin ja suorittaa sen aiheuttamat kustannukset palolaitoksen määrärahasta Kaluston hankinta. Kaupunginhallitus päätti 3 ) tehdä kotijoukkojen esikunnalle esityksen esikunnan palokunnalta v takavarikoimien kahden moottoriruiskun palauttamisesta tahi korvaamisesta vastaavanlaisilla ruiskuilla samoin kuin myös esityksen sisäasiainministeriölle Viipurin kaupungille lainattujen, palosuojeluyhdistyksen omistamien paloautojen palauttamisesta palokunnalle. Vastauksena lääninhallituksen kiertokirjeeseen, joka koski eräiden moottoriruiskujen jakamista avustuksina eri kunnille kaupunginhallitus päätti 4 ) lääninhallitukselle ilmoittaa, että Helsingin kaupunki ei halunnut tulla huomioonotetuksi mainittua palokalustoa jaettaessa. Vedenottopaikat. Koska kaupunginvaltuuston hyväksymä 5 ) suunnitelma vedenottopaikkojen rakentamiseksi ei sisäasiainministeriön käsityksen mukaan vastannut niitä määräyksiä, mitä sammutusveden saannin varmistamiseksi oli annettu, ministeriö oli kehoittanut kaupunkia harkitsemaan uudelleen asiaa ja ottamaan huomioon, että vesijohtoverkoston notkopaikoissa olevat tyhjennyskaivot oli kunnostettava sellaisiksi, että niitä voitaisiin käyttää sammutusvedenottopaikkoina. Kaupunginhallitus huomautti tämän johdosta mm., että kyseiset työt sitoivat suuren määrän työvoimaa, mutta että kaupunki siitä huolimatta katsoi tarpeelliseksi ryhtyä viidennen vedenottopaikan rakentamiseen Kumpulaan Intiankadun kohdalle, koska tämän alueen vedensaantimahdollisuudet olivat rajoitetut ja koska siellä oli yksinomaan puurakennuksia sekä anoi 6 ) sisäasiainministeriöltä lupaa viimeksi mainitun vedenottopaikan rakentamiseen. Merkittiin 7 ) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätökset työluvan myöntämisestä vedenottopaikkojen rakentamiseen erinäisin ehdoin. Merkittiin 8 ) tiedoksi sisäasiainministeriön päätös sammutusvedenottopaikkojen rakentamista koskevan määräyksen muuttamisesta, minkä ohessa kaupunginhallitus päätti, että käynnissä olevat vedenottopaikkojen rakentamistyöt suoritettaisiin loppuun, mutta aloittamattomat työt saisivat raueta. Venäläisten sotilashenkilöiden sairaskuljetukset. Koska palolaitoksen suorittamista venäläisten sotilashenkilöiden sairaskuljetuksista Helsingistä Porkkalaan ei oltu saatu mitään korvausta, ja koska kyseiset kuljetukset ilmeisesti tulisivat edelleen jatkumaan, kaupunginhallitus päätti 9 ) kirjeimitse kääntyä ulkoasiainministeriön puoleen mainitun korvauksen suorittamiseksi palolaitokselle. Piirinuohoojain eläkesääntö. Palolautakunta oikeutettiin 10 ) pyytämään asiantuntiianlausuntoa kansliasihteeri A. I. L. Danielsonilta Helsingin nuohoojamestarien yhdistyksen laatimasta ehdotuksesta Helsingin piirinuohoojain eläkesäännön säännöiksi. 6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella Terveydenhoitolautakunnan diaarionpito. Kaupunginhallitus päätti n ) evätä terveydenhoitolautakunnan anomuksen saada poiketa kaupunginhallituksen vahvistamasta 12 ) diaarinmallista sekä kehoittaa lautakuntaa v:n 1945 alusta lukien ottamaan käytäntöön vahvistetun mallin mukaisen diaarion. Kaupunginlääkärit. Merkittiin 13 ) tiedoksi valtioneuvoston vahvistaneen kaupunginlääkärien peruspalkat ja päätettiin lääkintöhallitukselle lähetettävässä kirjelmässä ilmoittaa, että ensimmäisen kaupunginlääkärin viran vakinaisena haltijana v:n 1943 ai-!), Khs 7 p. tammik ) S:n 29 p. jouluk ) S:n 2 p. maalisk ) S:n 20 p. heinäk ) Ks. tämän kert. I osan s ) Khs 6 p. huhtik ) S:n 9 p. maalisk. 484, 6 p. huhtik. 652 ja 25 p. toukok ) S:n 16 p. marrask ) S:n 29 p. jouluk ) Khn jsto 20 p. tammik ) Khs 9 p. marrask ) Ks. v:n 1943 kert. I osan s ) Khs 3 p. helrnik. 211.

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

37 I. Kaupunginvaltuusto

37 I. Kaupunginvaltuusto 37 I. Kaupunginvaltuusto vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston kanssa sovittu korvaus, sekä

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 45

1. Kaupungi nvaltuusto 45 1. Kaupungi nvaltuusto 45 155 255 mk:n suuruinen avustus mainitun palokunnan omistaman auton korjaamista varten. Lisäksi oikeutettiin *) palolautakunta ylittämään kertomusvuoden talousarvioon merkittyä

Lisätiedot

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa.

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa. 246 II. Kaupunginhallitus'246 ja mielipiteitä Liettuassa oli vaikea tehdä aivan yksityiskohtaisia ehdotuksia asiassa, mutta että epämukavat ja ankarat rajamuodollisuudet nähtävästi olivat suuresti haitanneet

Lisätiedot

47 1. Kaupunginvaltuusto

47 1. Kaupunginvaltuusto 47 1. Kaupunginvaltuusto b) kaasumyrkytysvaaran alaisena jatkuvasti työskentelevät (määritellään yhdessä kaasulaitoksen johdon ja luottamusmiehen kanssa) tutkitaan kerran vuodessa. Tarkastus korvataan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

152 II. Kaupunginhallitus'

152 II. Kaupunginhallitus' 152 II. Kaupunginhallitus' Hotelli Kämpin 571 mk:n suuruinen lasku eräästä lokakuun 23 p:nä tarjotusta lounaasta hyväksyttiin 1 ) maksettavaksi kaupunginhallituksen mainitun vuoden yleisistä käyttövaroista.

Lisätiedot

16. Palotoimi. Palolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin palotoimesta v. 1947 oli seuraavan sisältöinen: Palolautakunta

16. Palotoimi. Palolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin palotoimesta v. 1947 oli seuraavan sisältöinen: Palolautakunta 6. Palotoimi Palolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin palotoimesta v. 947 oli seuraavan sisältöinen: Palolautakunta Lautakunnan kokoonpano. Palolautakuntaan, joka maistraatin alaisena valvoo palotointa,

Lisätiedot

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 28 " 1. Kaupunginvaltuusto tukselle. Sittemmin merkittiin tiedoksi ministeriön vahvistaneen edellä mainitun valtuuston päätöksen 1 ). Nuohoustoimen järjestely. Sen jälkeen kun korkein hallinto-oikeus oli

Lisätiedot

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Opetustoimi Maanpuolustustehtävissä olevien opetuslaitosten viranhaltijain palkkaedut.

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Opetustoimi Maanpuolustustehtävissä olevien opetuslaitosten viranhaltijain palkkaedut. 146 2. Kaupunginko, llitus jotka lain mukaan olivat velvolliset tätä vakuutusmaksua suorittamaan, jolloin tietenkin oli tarkattava, ettei keneltäkään pidätetty maksimimäärää, 750 mk, enempää vuodessa.

Lisätiedot

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus- Maistraatti. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 47 955 mk hautausavun ja 7 668 mk vuosilomakorvauksen suorittamista

Lisätiedot

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto 36 " 1. Kaupunginvaltuusto 'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto myönsi 1 ) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 694 121 mk. Työvoimalautakunta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 181 2. Kaupunginhallitus saamien avustusten käyttöä ja antamaan niistä samoinkuin oman osuutensa käytöstä nuorisotyölautakunnalle sen määräämänä aikana kertomuksen. Muiden avustuksia saaneiden yhdistysten

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 216

2. Kaupunginhallitus 216 122 2. Kaupunginhallitus 216 Edelleen päätettiin: että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen käytön suhteen alistettava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston marraskuun 25 p:nä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

6. Huoltotointa koskevat asiat

6. Huoltotointa koskevat asiat 184 2. Kaupunginhallitus V186 Kellokosken piirimielisairaala. Kaupunginhallitus päättipuoltaa Kellokosken piirimielisairaalan liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa syyskuun 14 p:nä esille tulevaa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2 1. Kaupungin valtuusto Vtn Ramsayn sijaisena tämän ollessa valtioneuvoston jäsenenä toimi koko vuoden varamies lehtori Hj. R. Meinander ja vtn Lähteen sijaisena tämän toimiessa v.t. kiinteistöjohtajana

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

II. Kaupunginhallitus 159-

II. Kaupunginhallitus 159- II. Kaupunginhallitus 159- Luovutustilaisuudessa järjestetyn kahvitarjoilun aiheuttamiin menoihin myönnettiin x ) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 870 mk. Tasavallan presidentin kunniaksi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

kysymykset. 2. Rahatointa koskevat asiat

kysymykset. 2. Rahatointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus 150 haudalle, kreikkalaiskatolisen ja juutalaisten hautausmaiden sankarihaudoille, v. 1918 kaatuneiden punaisten haudalle Malmin hautausmaalla sekä v. 1941 44 kaatuneiden haudoille

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 138 2. Kaupunginhallitus vistamisen jälkeen ei ole suoritettu niiden käyttöarvoa nostavia korjauksia, edelleen peritään alkuperäinen vuokra sallittuine korotuksineen sekä että asunnoissa, joissa korjauksia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston käsittelemät

Kaupunginvaltuuston käsittelemät 271TI.Kaupunginvaltuusto Liite 2 Väestönsuojelua koskevat ja muut sotatilasta johtuvat asiat v. 1940 Kaupunginvaltuuston käsittelemät Väestönsuojelu asiat Väestösuojelutoiminnan järjestäminen. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

238 II. Kaupunginhallitus'

238 II. Kaupunginhallitus' 238 II. Kaupunginhallitus' Sen jälkeen kun työnjohtaja Holmstenia vastaan tehtyjen syytösten johdosta toimitettujen kuulustelujen yhteydessä oli käynyt ilmi, että samoin puhtaanapitolaitoksen palveluksessa

Lisätiedot

Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajaiset päätettiin

Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajaiset päätettiin 162 2. KaupunginhallitusV162 Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajaiset päätettiin 1 ) järjestää kaupungin laskuun ja vainajan haudan ainainen kesä- ja talvihoito

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenj ohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

11. Liikennettä koskevat asiat

11. Liikennettä koskevat asiat 242 2. Kaupungi nhallitus että kuivaamo ja höyläämö kaikkine koneineen sekä muu Maunulaan jäävä omaisuus luovutetaan rakennustoimiston hallintaan; sekä että sahan lisälaitokset sijoitetaan siten, että

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 173*

2. Kaupunginhallitus 173* 2. Kaupunginhallitus 173* alueen keskiosan rakennussuunnitelmaan sisältyvän Hiihtomäentien suunnan muuttamiseksi sekä antaa lautakunnan tehtäväksi laatia lopullisen ehdotuksen kyseisen rakennussuunnitelman

Lisätiedot

I. Kaupunginvaltuusto 35*

I. Kaupunginvaltuusto 35* I. Kaupunginvaltuusto 35* ginhallituksen esittämin muutoksin. Ehdotus alistettiin Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettavaksi. Sittemmin piirinuohoojat O. F. Karlsson y.m. Uudenmaan lääninhallitukselle

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 136. II. Kaupunginhallitus. joihin työntekijät oli otettava köyhäinhoitolautakunnan osoitusten mukaisesti, ja oikeutettiin köyhäinhoitolautakunta osoittamaan mainittuihin töihin suoranaista avustusta nauttivia

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

7. Huoltotointa koskevat asiat

7. Huoltotointa koskevat asiat 122 2.. Kaupunginhallitus 124 kaisen hoidosta mainitussa sairaalassa, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sairaalalle katsovansa, ettei Helsingin kaupunki ollut velvollinen kustantamaan kyseistä hoitoa

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin.

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin. 178 11. Kaupungin hallitus mk, Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,161,752 mk, josta 585,480 mk perhehoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 1,233,972 mk. Merkittiin 1 ) tiedoksi, että kaupunginkassaan

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

2, Kaupunginhallitus

2, Kaupunginhallitus 2, Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1943 kaupunginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtajana insinööri

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT 1. K au pun&iηνaituus t o 39 6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT Varsinainen huoltotoimi Huoltovirasto. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli huhtikuun 30 p:nä vahvistanut kaupunginvaltuuston hyväksymän

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

98 I. Kaupung invaltuusto

98 I. Kaupung invaltuusto 98 I. Kaupung invaltuusto tilapäistä työvoimaa varten varattuja satamaliikennemäärärahoja vastaavasti enintään 1,000 mk ja 55,000 mk. Katajanokan vanhan pakkahuoneen tavarahissin nro 4 uusimista varten

Lisätiedot

137 2. Kaupunginhallitus

137 2. Kaupunginhallitus 137 2. Kaupunginhallitus Johtaja Y. Harvian muistorahasto. Kunnallisen keskustoimiston ilmoitettua suunnitelmasta perustaa johtaja Y. Harvian nimeä kantava muistorahasto kaupunginhallitus päätti *) myöntää

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 280 II. Rahatoimikamari. Vuoden varrella möi rahatoimikamari seuraavat kaupungille nuksia. kuuluvat, asuttaviksi kelvottomat rakennukset velvoittamalla ostajan poistamaan rakennusaineet: erään Gumtähdessä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 182 II. Kaupunginhallitus. 187 Snellmanin kansakoulun pihamaan valaistuksen parantamista varten myönnettiin x ) vuoden 1933 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

3 Palkkalautakunta. 1X ) S:n 22 p. marrask. 1 994. 12 ) S:n 18 p. tammik. 138.

3 Palkkalautakunta. 1X ) S:n 22 p. marrask. 1 994. 12 ) S:n 18 p. tammik. 138. 3 Palkkalautakunta Palkkalautakunnan kokoonpano. Palkkalautakuntaan kuuluivat v. 1949 seuraavat kaupunginvaltuuston valitsemat jäsenet: toimitsija S. Friberg, työnjohtaja L. Forsten, apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

XXII. Oikeusaputoimisto

XXII. Oikeusaputoimisto XXII. Oikeusaputoimisto Oikeusavustajan kertomus Helsingin kaupungin oikeusaputoimiston toiminnasta v. 99 oli seuraava: Joulukuun p:nä 98 pitämässään kokouksessa kaupunginvaltuusto valitsi oikeusaputoimiston

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 99

1. Kaupungi nvaltuusto 99 1. Kaupungi nvaltuusto 99 Elintarvikekesk us Tavarahankintojen keskittäminen elintarvikekeskukseen. Kaupunginvaltuusto päätti x ), että sairaalalautakunnan esittämin varauksin kaupungin laitosten elintarvikehankinnat

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

11. Yleisiä töitä koskevat asiat

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 282 II. Kaupunginhallitus 244- RN 1 17, Sofielund RN 1 20, Uusikoti RN 2 2, Sofielund frälsesäteri RN 2 3 ja Sofielund RN 3 3, yhdistämistä Herttoniemi nimiseksi tilaksi. Merkittiin tiedoksi Uudenmaan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) 1 (8) Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) Työneuvoston lausunto palolaitoksen viranhaltijoiden oikeudesta kieltäytyä varallaolosta työaikalain (605/1996) perusteella. Annettu Mikkelin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 103 Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n konsernitiliin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen HEL 2013-006680 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 143

120 2. Kaupunginhallitus 143 120 2. Kaupunginhallitus 143 Kaupungin historiaa käsittelevän esitelmäsarjan järjestäminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 1 ) Helsinki-Seuralle 195 000 mk:n avustus kertomusvuoden

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 170

120 2. Kaupunginhallitus 170 120 2. Kaupunginhallitus 170 Oman auton käyttö virka-ajoissa. Apul. palotarkast. Gösta Willing oikeutettiin käyttämään omaa autoaan virka-ajoihin 16. 7. lukien vahvistettua korvausta vastaan ja muuten

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot