KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017"

Transkriptio

1 KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta 15 miljardin investoinnit entisessä Oulun läänissä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on käynnistymässä vuosien aikana merkittäviä investoinnit arvoltaan noin 15 miljardin euroa. Ydinvoima, tuulivoima, rakennushankkeet, kaivostoiminta, kaupanala ja liikenneväylä-hankkeet ovat toimialoina tärkeimpiä. Suurin yksittäinen noin 7 miljardin euron investointi liittyy tulevaan Pyhäjoen ydinvoimalaan. Suuret rakennushankkeet ovat Pohjois-Pohjanmaan yrityksille merkittävä markkinapotentiaali, mikäli ne onnistuvat rakentamaan osaamisensa ja yritysverkostonsa riittävän ajoissa. Pelkästään ydinvoimalan rakentaminen työllistää 2015 alkaen työntekijöitä maanrakentamiseen, teollisuushallirakentamiseen ja projektityövoimalle asuntorakentamiseen. Enimmillään ydinvoimalan rakentamiseen osallistuu noin 4000 ihmistä ja lisäksi henkilöä työllistyy hanketta tukevilla palvelualoilla, kun otetaan huomioon välilliset vaikutukset. Ydinvoimalahankkeessa tavoitteena on saavuttaa 45%:n kotimaisuusaste. Ilman aktiivista ponnistelua kotimaisuusaste jäänee noin 20%;iin. Rakentamisen aikaiset tyollisyysvaikutukset Suomessa: henkilotyovuotta (45 prosentin kotimaisuusasteella). Kotimaisten investointien arvo on noin 1,8 2,7 miljardia (investoinnin lopullisestasuuruudesta riippuen). Voimalan kayttovaiheessa suoria tyopaikkoja on noin Valmistumisen jalkeen työllistyy uutta vakituista asukasta talousalueella Palvelualat työllistävät eniten Palvelualoilla on merkittävin rooli suomalaisten työllistäjänä. Suurhankkeita tukevia palveluita tarvitaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Julkishallintoon syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja, sivistyspalveluiden työpaikkoja ja teknisiin palvelukeskuksiin työpaikkoja. Kaikille uusille työntekijöille tarvitaan ravitsemus-ja majoitusratkaisut sekä päivittäiskaupan ratkaisut. Kaikille työmaan yrityksille tarvitaan tilaratkaisut ja osalle uusista työntekijöistä kansainväliset asiointivalmiudet. Monipuolisesti energiainvestointeja Tuulivoimaloita ollaan rakentamassa myös Suomeen erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle Peränmeren rannikolle. Erilaiset bioenergiahankkeet ja turpeen käytön kasvaminen ovat myös osa tulevaisuuden kehitystrendiä. Oulun lämpövoimalainvestointi, nesteytetyn maakaasun hankkeet ja muut energiainvestoinnit nousevat merkittäviksi Pohjois-Pohjanmaalla. Piteån alueelle Pohjois-Ruotsiin ollaan suunnittelemassa jopa 1100 tuulivoimalayksikön tuulivoimapuistoa. Suurhankkeiden toteutusmalli ja tarpeet Suurhankkeiden erityispiirre on, että hankkeen toteuttaja jakaa projektin suuriin osakokonaisuuksiin saadakseen aikataulun ja vastuut pidettyä hallinnassa. Osakokonaisuuksien toteuttajat puolestaan pilkkovat omat osuutensa edelleen pienemmiksi ja valitsevat niille aliurakoitsijat ja toimittajat. Toimitusketjut muodostuvat näin pitkiksi, joissa jokainen osakokonaisuuden toteuttaja vastaa omalta osaltaan osion aikatauluista, laadusta ja saatavuudesta. Mitä korkeammalla arvoketjussa alueemme yritykset pystyvät toimimaan, sitä suurempiin osatoimituksiin niillä on mahdollisuudet. Vastaavasti vastuut kasvavat, joka edellyttää yrityksiltä uutta osaamista. Suuret kansalliset hankkeet ovat nykyisin samalla myös kansainvälisiä hankkeita. On siis hallittava kansainvälisyyteen liittyvä osaamisalue, vaikka toimitaan vain Suomessa. Tällainen ketjutusmalli on nykyään yleinen ja niin pienillä yrityksillä ei siten ole mahdollisuutta päästä edes tarjoamaan tuotteitaan tai palvelujaan suoraan tilaajalle.

2 Yritysten kyvykkyys vastata haasteeseen Alueen yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantaminen vaatii, että yrityksille tarjotaan mahdollisuutta parantaa osaamistaan, markkinointiaan, lisätä verkostoitumista ja päästä sitä kautta toteuttamaan sekä kansallisia että kansainvälisiä suururakoita osana yritysverkostoja. Yritykset tarvitsevat uutta osaamista projektien hallinnassa ja niihin liittyvissä liiketoiminnoissa. Yritysten osaamista ja näkyvyyttä tulee nostaa etenkin kansainvälisen liiketoiminnan hallinnassa, johon liittyvät mm. laatujärjestelmät, kielitaito ja vieraat kulttuurit, projektinjohtaminen, markkinointi-, neuvottelutaito sekä sopimusjuridiikka. Hanhikivi1-projektissa korostuu venäläisen liiketoimintakulttuurin ja venäjänkieken osaaminen, sillä laitostoimittaja RosAtom Overseas on venäläinen yhtiö kuten myös sen valitsemat neljä pääurakoitsijaa: titan2, Atomenergomash, Gidropress ja Atomproekt. Tärkeän osan muodostaa tietoisuuden kasvattaminen aikatauluista ja hankkeiden valintaperusteista alueen yrityksissä niiden mahdollisuuksista jo käynnissä olevissa ja tulevissa suurhankkeissa. 1.2 Hankkeen tavoite Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle vuosien yhteensä 15 miljardin suurhankkeiden yhteyteen ensin palvelu- ja maanrakennusaloille uusia ja rakenteeltaan uudenlaisia verkostoja, joissa on mukana erikokoisia ja jopa eri alojen yrityksiä. Palvelu- maarakennusalan verkostojen luomisesta voidaan painopiste siirtää teollisten verkostojen suuntaan niin, että teollisten verkostojen 2017 valmiudet ovat rakennettu vuonna Yritysverkostoja yhdistää yhteinen tavoite menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja lisätä alueen hankkeiden kotimaisuusastetta. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä yritysten mahdollisuuksia projektiliiketoiminnassa jo käynnissä olevissa kaivos-, terästeollisuus-, liikenneväylä- ja kaupan alan hankkeissa parantamalla sekä teollisuuden että palvelualan yritysten kilpailukykyä, hyödyntämällä maksimaalisesti paikallisuutta ja asiakasläheisyyttä kehittämällä olemassa olevaa yritystoimintaa, sekä vahvistamalla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista ensisijaisesti jo käynnissä olevien hankkeiden avulla. Projektin tavoitteena on siis hioa Pohjois-Pohjanmaan yritysverkostoja ennen Fennovoiman hankkeen rakentamisluvan saamista vuonna 2017 ja ydinvoimalan varsinaisen laajamittaisen rakentamisen käynnistymistä. Ydinvoimala-alasta voi syntyä Fennovoiman hankkeessa hankittujen referenssien avulla suomalaisille yrityksille uusi vientiteollisuusala. Verkostojen avulla saadaan alueen yrityksille vahvuuksia kansainväliseen ja kansalliseen projektiliiketoimintaan sekä suurissa urakoissa ja niihin liittyvissä liiketoiminnoissa ja palveluissa. Kolmas tärkeä tavoite on saada suurhankkeisiin liittyvä tarjonta ja kysyntä kohtaamaan. Toimenpiteinä on hankkeiden aikataulujen, ajoituksien ja erilaisten osaamistarpeiden informointi toimittajayrityksille. Tilaajayritysten suuntaan toimenpiteenä on kotimaisen palvelukapasiteetin kokoaminen ja informointi suurhankkeiden tilaajille. Lisäksi projektin avulla hoidetaan hankitun tiedon välittäminen verkoston kohdeyrityksille investointien tilanteesta ja ydinosaamistarpeista. 1.3 Hankkeen sisältö Toimintaympäristön kehittämishanke koordinoi toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke pitää yhteyttä suurhankkeiden luvanhaltijoihin, laitostoimittajiin, pääurakoitsijoihin, tilaajayrityksiin, suurhankkeiden hankintajohtoon sekä muihin alan kannalta tärkeisiin toimijoihin. Hankkeen avulla tarjotaan yrityksille ajankohtaista tietoa, joita tarvitaan yksittäisten yritysten tai yritysryhmien tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan kontakteja, kansainvälsiä ja kansallisia työmaavierailuja ja tietoa sekä suurhankkeiden urakoiden pilkkomisesta että isojen urakkakokonaisuuuksien koostamisesta. Hankkeen avulla edistetään konsortioiden ja erilaisten yhteistyömallien syntymistä. Yritysverkostot Keskeinen osa toimintaa on yritysverkostojen muodostaminen yritysten kapasiteetti-, ydinosaamis- ja referenssitietojen koostamisella ja näiden tietojen näkyvyyden varmistaminen suurhankkeiden hankintajohdon suuntaan. Suurhankkeissa toimivien yritysten säännöllinen kokoontuminen, alihankintaketjujen muodostaminen ja ajatusten vaihtaminen ovat elintärkeitä yhteistyön syventämiseksi. Yritysverkostojen muodostamisen ketteryyden parantamiseksi pidetään kotimaisten yritysten tietoja ajantasalla Lisää kauppaa-portaalissa. Ydinvoimalahankkeen vuoksi tarvitaan venäjänkielinen projektityöntekijä tukemaan suomalaisyrityksien liiketoimintaa venäläisjohtoisessa yritysverkostossa.

3 Suurhenkkeista tiedottaminen Uusista ja käynnissä olevista suurhankkeista tulee pystyä tiedottamaan säännöllisesti, tarvittaessa kahden viikon välein, koska hankkeiden painopisteet vaihtuvat projektin edetessä ja uusia hankkeista pörssiyhtiöt tiedottavat nopeasti vasta päätöksenteon jälkeen. Tiedottamisen tiheysttä tulee kasvattaa hankkeidn taloudellisten volyymien kasvun mukana. Myös hankkeiden muuttuneet lähtötiedot aikatauluista ja sisällöistä tulee saada nopeasti ja laajasti yritysten tietoon. Suurhankkeiden tarpeiden kommunikoinnin tulee olla jatkuvaa. Palveluliiketoiminnot ja kansainvälinen projektityö tärkeitä Hanke edistää verkostossa toimivien yritysten liiketoimintaosaamista palveluliiketoiminnassa, projektiliiketoiminnassa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hankkeessa tulee kehittää myös sähköisiä välineitä kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi portaalin ja digitalisaation avulla. Paikallisen palveluliiketoiminta tulee huomioida, koska sen paikallinen volyymi on yhtä suuri kuin rakentamistoiminnan. Työvoiman rekrytointi Suurhankkeiden pullonkaula on ihmiset. Kun alueemme yritykset voittavat tarjouskilpailuja suurissa osaurakoissa, joutuvat yritykset rekrytoimaan ja kouluttamaan uutta työvoimaa palvelukseensa. Käytännössä ensin rekrytoidaan alueen kokeneimmat työntekijät suurhankeverkostojen ulkopuolelta. Suurhankkeiden rekrytointitarpeisiin ja kausivaihteluihin vastaaminen vaatii uudenlaisia ja aikaisempaa nopeampia toimintamalleja ja niiden kehittämistä yhteistyössä. Näin voidaan saadaan nopeasti osaavaa työvoimaa ja onnistua aikataulupidossa. Myös eläkkeelle siirtyvän työvoiman tilalle tarvittavat henkilötarpeet tulee huomioida. Kielitaito ja eri kulttuurit Suurhankkeiden työmailla palveluja, tarjouspyyntöjä ja dokumentteja toimitetaan pääasiassa englanninkielisinä. Sen vuoksi on pakko hallita sekä puhuttu että kirjoitettu englannin kieli ja pystyä viestimään yrityksen liikeidea, ydinosaaminen, kapasiteettitiedot ja referenssit minimissään englanninkielellä. ydinvoimalatyömaalla korostuu venäjänkielen osaamisen hallinta Toinen tärkeä kansainvälisen toiminnan tekijä on ymmärtää eri kulttuureja, Fennovoiman hankkeessa venäläistä liiketoimintakulttuuria. Toimintakulttuuri ja -tapa eroavat usein suuresti suomalaisesta kulttuurista. Laatujärjestelmät ja turvallisuuskultturi Suurissa työurakoissa ja kansainvälisessä projektitoiminnassa on toimintaan osallistuvien yritysten laatujärjestelmien rakentamisella keskeinen merkitys. Ilman laatujärjestelmää yritysten mahdollisuudet arvoketjussa nousemiseen ovat vähäiset. Esimerkiksi ydinvoimalatyömaalla täytyy toiminnan olla tarkimmin dokumentoitua ja laatujärjestelmän mukaista. Projektin toimenpiteet kohdistetaan osaltaan yrityksiin, joiden laatujärjestelmä tulee rakentaa tai ajanmukaistaa ja joiden turvallisuuskulttuuri vaatii osaamisen päivitystä. Mahdolliset muut tarpeet Projektissa varaudutaan myös muihin yritys- ja suurhankelähtöisiin tarpeisiin sekä teollisuudessa että palvelualoilla ja niiden haasteisiin vastaamiseen. Projektissa ei perehdytä rakentamisen prosessikehitysasioihin, järjestelmäprosesseihin, koulutusjärjestelmäasioihin eikä Oulun teollisuusforumin hoitamiin asioihin.

4 1.4 Hankkeen kustannukset 1.4 Hankkeen kustannukset Kululajinimike Kustannuserittely Kustannus yhteensä alv 0 % alv 0 % Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Verkostokonsultointi 56 pv a /pv Verkoston ja suurhankkeiden tiedonhallinta - portaali ja tiedottaminen Projekti- ja muu toimialakonsultoinit Palkat Projektipäällikön palkka kk a 4000 /kk Osa-aikaisen projektiassistentin palkka 24 kk a 2000 /kk Henkilöstön palkan sivukulut Palkkoihin sisältyy vuosiloma, muu palkan sivukulu 25 % Matkat Matkakulut ajopäiväkirjan mukaan 32 kk a 375 /kk, 0,45 /km Muut kotimaan matkat 10 matkaa a 450 /matka Varauma ulkomaanmatkoille 4 matkaa a 1500 /matka Tilojen vuokrat Henkilöstön huonetilavuokrat 32 kk a 375,00 /kk Yritystapahtumien toimitilavuokrat 20 tilaisuutta a 200 Puhelin, atk, yms. kulut 24 kk a Yleiskustannukset Kirjanpito ja muu taloushallinto 32 kk a 80 /kk Yritystapahtumien tarjoilut, yms kulut 20 tilaisuutta a

5 Hankkeen ilmoituskulut 10 ilmoitusta a 550 /ilmoitus Yhteensä, alv 0 % Asiantuntijakulut ovat ulkopuolisten kilpailutettujen yritysten suorittamista verkoston valmentamisen ja kehittämisen toimenpiteistä aiheutuneita kuluja. Luonteenomaista toimenpiteille on, että ne kohdistuvat koko verkoston yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen palkkakustannukset koostuvat projektipäällikön ja osa-aikaisen projektiassistentin palkkakuluista palkan sivukuluineen. Osa-aikaisuus voi toteutua joko lyhyempänä kuukausityöaikana, tai projektiassistentti palkataan vain osalle aikaa hankkeen kestosta. Matkakustannukset ovat pääosin projektipäällikön matkakuluja projektin vaatimien toimenpiteiden suorittamiseksi. Matkakulut suuntautuvat pääosin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin suurhankkeiden sisäiseen liikkumiseen ja muuhun kansalliseen tarpeeseen tehtävien hoitamiseksi. Mahdollisten ulkomaanmatkojen osalta ohjausryhmä päättää niiden hyväksymisestä erikseen ja etukäteen ennen matkan toteutumista. Ulkomaanmatkojen kuluihin on tehty varauma mahdollisiin vierailuihin suurhankkeiden hankintaorganisaatioiden ulkomaan yksiköissä. Tilojen vuokrat käsittävät lähinnä projektipäällikön ja projektiassistentin toimitilojen vuokrat, sekä seminaarien, valmennustilaisuuksien ja muiden yritystapaamisten vaatimat tilapäiset toimitilavuokrat. Yleiskustannuksiin sisältyy hankkeen hallinnoista aiheutuvia kirjanpito-, raportointi- yms. kuluja, sekä projektipäällikön ja projektiassistentin tehtävien hoitoon liittyvät puhelin, atk ja muut oheiskulut, sekä hankkeen vaatimat ilmoituskulut. 1.5 Hankkeen aikataulu - Hankehakemus Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukseen Hankepäätös (arvio) kesä-heinäkuu Projekti käynnistyy Hankkeen rekrytoinnit ja muu valmisteleva työ on tehty elokuu Projekti päättyy First concrete, ensimmäinen valu Varsinainen hankeaikataulu on esitetty tämän hakemuksen liitteellä: Aikataulu. 1.6 Hankkeen vaikutus pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja hankkeen tulokset projektin päättymisen jälkeen Onnistunut verkostoituminen, konsortioiden synty ja osaamisen kasvu edistävät Pohjois-Pohjanmaan yritysten mahdollisuuksia kilpailla jatkossa kansallisista ja kansainvälisistä suurhankkeista lähialueilla. Projektin tuloksena siihen osallistuvat yritykset ovat päässeet toimitusten arvoketjussa ylemmälle tasolle ja siten varmistaneet kasvu-uran ja paremman kannattavuuden ja uusien vientiteollisuus- ja vientipalveluyritysten kasvun ja kehittymisen Euroopan ydinvoimalatyömaille, EU:ssa, itäisessä Euroopassa ja Venäjällä. Tämän seurauksena projektin toimintaan osallistuvien yritysten henkilökunnan, kumppaneiden ja yritysjohdon tietotaidon taso sekä liiketoimintaosaaminen paranevat, yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat, syntyy uusia työpaikkoja, ja yritysten kasvun edellytykset paranevat vientivalmiuksien vahvistuessa.

6 1.7 Palvelujen kehittäminen Hankkeessa on tavoitteena uusien paikallisten palvelujen kehittäminen projektiosaamisen kasvattamisen ja verkostoitumisen lisäksi. Palvelualojen vahva kehittäminen on laiminlyöty Suomen suurhankkeissa. Uudenlaisia tuotteita ja palveluja syntyy, kun verkostoja rakennetaan tiiviillä yhteityöllä ja aktiivisesti tarpeiden tunnistamiseksi ja tuotteistamiseksi. 1.8 Hankkeen ero hakijan perustoimintaan 5 Tämä hanke edellyttää projektipäällikköä, joka pitää käsissään Pohjois-Pohjanmaan alueen hankkeiden tilaaja- ja toimittajaorganisaatiot. Toimintaan ei ole resursseja Oulun Kauppakamarin nykyisellä henkilökunnalla. Näköpiirissä on taantuma kääntyminen lopulta kasvuun vuosina , jolloin kaivos-, liikeneväylä-, kaupanalan-, palvelualojen ja rakennusalan hankkeiden hyödyntäminen verkostojen avulla ja ketterästi on elintärkeää. Samaan aikaan on toisaalta Fennovoiman suurhankkeen työt, johon mukaan pääsy varmistaa yritysten menestymisen ja uusien työpaikkojen synnyn pitkäksi aikaa. 1.9 Hankkeessa tuetun toimenpiteen jatko hankkeen päättymisen jälkeen Tavoitteena on, että mukana olevat yritykset ovat kehittäneet osaamistaan niin, että ne voivat toimia yritysverkostoissa jatkossa ilman ohjaavaa toimintaa. Oulun Kauppakamari panostaa luonnollisesti hankkeen aikana ja sen jälkeen projektista nousseiden haasteiden ratkaisuun. Mikäli hanke onnistuu selkeästi ylittämään tavoitteet, on myös järkevää harkita mahdollista täydentävää uutta hanketta, joka jatkaa projektissa saavutettujen hyvien käytänteiden siirtämistä uusille yrityksille ja yritysryhmille. Tärkeää on myös huomioida Fennovoiman työvoimahuipun ajoittuminen vuosille ORGANISOINTI / TOTEUTTAMISOHJELMA 2.1 Organisointi, yhteistyöosapuolet, ohjausryhmä, hanketyöryhmä, hankkeen vetäjä, asiantuntija Hallinnoija ja yhteistyöosapuolet Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Oulun Kauppakamari ja siinä on tiiviisti mukana myös Oulun kauppakamarin Raahen kauppakamariosasto. Kauppakamarin toiminnan rahoittajina ovat jäsenyhteisöt. Oulun Kauppakamari on osa valtakunnallista Kauppakamari -verkostoa. Oulun Kauppakamarilla on monipuolinen kokemus projektitoiminnasta muun muassa Barents -hankkeissa. Se on toteuttanut ja hallinnoinut useita menestyksellisesti projekteja toimialueellaan ja kotimaisuuden maksimointihankkeessa se kokosi yhteen 1200 yritysjohtajaa vuosina Oulun Kauppakamarilla on kattavaa tietoa alueen noin 1300 yrityksen toiminnasta, tarpeista ja toimintaympäristön muuttuvista haasteista. Oulun Kauppakamarilla on käytössä sähköisen tiedonhallintaratkaisun suurhankkeiden kysynnän ja tarpeiden kohtaamisen tehostamiseksi Ohjausryhmä Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon osallistuvat ohjausryhmässä on edustettuna talonrakennusala, maarakennusala, Pohjois-Pohjanmaan alueen edustaja, Ouluseudun edustaja, rahoittajien edustajat, elinkeinoelämän edustaja sekä ydinvoimalan tai muun suurhankkeen tilaajaorganisaation edustaja. Hanketyöryhmä ja hankkeen vetäjä Hankkeet sisältöä ja tavoitteiden toteutumista käsitellään Oulun Kauppakamarin eri toimialojen ja julkishallinnon edustajista koostuvassa ydinoimavaiokunnassa neljä kertaa vuodessa. ydinvoimavaliokunta toimii Hankkeen hanketyöryhmänä. Käytännön vetovastuussa on hankkeen projektipäällikkö koko projektin osalta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Projektiassistentti auttaa erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä, dokumentaatiossa, taloushallinnossa ja yhteydenpidossa yrityksiin. Projektipäällikkö ja osa-aikainen projektiassistentti rekrytoidaan huomioiden rahoittajan ja yritysverkoston vaatimukset.

7 Tarkoitus on myös hyödyntää olemassa olevia suurhankkeisiin liittyviä julkisia kehittämisprojekteja ja niiden muita hankkeita Raahessa, Oulussa, Ylivieskassa ja Kokkolassa sekä henkilökuntaa mm. yritysyhteyksissä, markkinoinnissa, palvelujen tuottamisessa ja muissa toiminnoissa, joilla projektin toimintaa voidaan edistää. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään sen mukaan, kuin hankkeen eteneminen ja yritysten tarpeet edellyttävät. Asiantuntijat kilpailutetaan hallinnoijan toimesta ja käyttöä ohjataan projektipäällikön toimesta ja ohjausryhmän valvonnassa budjetin mukaisesti. Asiantuntijakulut ovat ulkopuolisten kilpailutettujen yritysten suorittamista verkoston valmentamisen ja kehittämisen toimenpiteistä aiheutuneita kuluja. Luonteenomaista toimenpiteille on, että ne kohdistuvat koko verkoston yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen palkkakustannukset koostuvat projektipäällikön ja osa-aikaisen projektiassistentin palkkakuluista palkan sivukuluineen. Osa-aikaisuus voi toteutua joko lyhyempänä kuukausityöaikana, tai projektiassistentti palkataan vain osalle aikaa hankkeen kestosta. Matkakustannukset ovat pääosin projektipäällikön matkakuluja projektin vaatimien toimenpiteiden suorittamiseksi. Matkakulut suuntautuvat pääosin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin suurhankkeiden sisäiseen liikkumiseen ja muuhun kansalliseen tarpeeseen tehtävien hoitamiseksi. Mahdollisten ulkomaanmatkojen osalta ohjausryhmä päättää niiden hyväksymisestä erikseen ja etukäteen ennen matkan toteutumista. Ulkomaanmatkojen kuluihin on tehty varauma mahdollisiin vierailuihin suurhankkeiden hankintaorganisaatioiden ulkomaan yksiköissä. Tilojen vuokrat käsittävät lähinnä projektipäällikön ja projektiassistentin toimitilojen vuokrat, sekä seminaarien, valmennustilaisuuksien ja muiden yritystapaamisten vaatimat tilapäiset toimitilavuokrat. Yleiskustannuksiin sisältyy hankkeen hallinnoista aiheutuvia kirjanpito-, raportointi- yms. kuluja, sekä projektipäällikön ja projektiassistentin tehtävien hoitoon liittyvät puhelin, atk ja muut oheiskulut, sekä hankkeen vaatimat ilmoituskulut. 2.2 Raportointi ja seuranta Hallinnoija hoitaa hankkeen kirjanpidon ja muun raportoinnin rahoittajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeelle perustetaan oma kustannusseuranta. Projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle ja rahoittajalle hankkeen talouden, tavoitteet ja tulokset.

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Juha Miikkulainen Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä

Juha Miikkulainen Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä Hanhikivi 1 Juha Miikkulainen 4.5.2016 Kotimaisuusasteen maksimointi suurhankkeissa hankkeen ohjausryhmä Työmaatukikohta keväällä 2016 2 Rakentamisen aikataulu ja resurssit Suunnittelu Infra Rakentaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Projektien maailmassa. Valtiosihteeri Katariina Poskiparta Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009

Projektien maailmassa. Valtiosihteeri Katariina Poskiparta Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Projektien maailmassa Valtiosihteeri Katariina Poskiparta Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Erityisryhmien työllisyys Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys: Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA Veli-Pekka Laukkanen Kehitysjohtaja 12.2.2013 Tavoitteena OSUVA ennakointi: Työelämään osuva, alueellisesti verkostoitunut koulutuksen sekä kehittämis-

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Miksi hankkeiden arviointia? Liikkuvaan kouluun liittyvä tutkimus ja seuranta sekä kokonaisuuden koordinointi niin,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 - TAVOITTEISTA TOIMINTAAN

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 - TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 - TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Yleistä valtionavustuksista Valtionavustukset 2013 Huomioita Tuula Sumkin OPH Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot