Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu."

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2015 (OR. en) 15102/05 DCL 1 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 15102/05 Päivämäärä: 5. joulukuuta 2005 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia: AGRI 322 FORETS 41 DEVGEN 238 ENV 568 RELEX 702 JUR 498 UD 147 Neuvoston päätöksen tekeminen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kumppanuussopimusten tekemisestä metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanemisesta YHTEINEN NÄKEMYS Kuuleminen päättyy: 7. joulukuuta 2005 Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Tämän asiakirjan teksti on sama kuin edellisen toisinnon teksti /05 DCL 1 jk DGF 2A FI

2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. joulukuuta 2005 (13.12) (OR. en) 15102/05 AGRI 322 FORETS 41 DEVGEN 238 ENV 568 RELEX 702 JUR 498 UD 147 OC ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston sihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak. nro: 13322/05, 13322/1/05 REV 1, 13322/1/05 REV 1 COR 1, 13322/2/05 REV 2 (fi) Kom:n ehd. nro: 13197/04 Asia: Neuvoston päätöksen tekeminen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kumppanuussopimusten tekemisestä metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanemisesta YHTEINEN NÄKEMYS Kuuleminen päättyy: 7. joulukuuta 2005 Valtuuskunnille toimitetaan oheisena päätöksen lopullinen versio, joka neuvoston on tarkoitus hyväksyä yhdessä FLEGT-asetuksen kanssa (asiak /05) /05 ahl/hm/ik 1 DG B II FI

3 LIITE NEUVOSTON PÄÄTÖS komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut FLEGT-kumppanuussopimusten tekemisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: Neuvosto valtuuttaa komission aloittamaan Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta neuvottelut FLEGT-kumppanuussopimuksista. Komissio käy neuvottelut Euroopan yhteisön puolesta kuullen erityiskomiteaa, jonka neuvosto nimeää, ja noudattaen jäljempänä liitteessä annettuja neuvotteluohjeita /05 ahl/hm/ik 2 LIITE DG B II FI

4 I SISÄLTÖ 1. Asiayhteys ja määritelmät Sopimusten tarkoitus ja soveltamisala 1.1 FLEGT-kumppanuussopimusten tarkoituksena on myötävaikuttaa puuntuottajamaiden sitoumuksiin edistää kestävää metsätaloutta tukemalla tehostettua metsälainsäädännön noudattamista ja metsähallintoa. Tähän kuuluvat metsähallinnon uudistukset ja voimavarojen lisääminen monenvälisen yhteistyön kehittämiseen tähtäävien toimien ja kysyntään liittyvien täydentävien toimenpiteiden avulla. Sopimusten perimmäisenä tarkoituksena on poistaa laittomasti tuotettu puu kumppanimaan kansainvälisestä ja kotimaan kaupasta, ja siihen sisältyy kumppanimaiden ja yhteisön välisessä kaupassa sovellettava FLEGT- lupajärjestelmä. 1.2 Tekemällä kumppanuussopimuksen valtio tai alueellinen järjestö suostuu siihen, että sitä sitovat sopimuksen velvoitteet, mukaan lukien mahdolliset velvoitteet, jotka liittyvät FLEGT- lupajärjestelmän perustamiseen ja täytäntöönpanoon FLEGT-kumppanuussopimuksessa määrätyn aikataulun mukaisesti /05 ahl/hm/ik 3 LIITE DG B II FI

5 Termien määritelmät 1.3 FLEGT-kumppanuussopimuksiin sovelletaan seuraavia määritelmiä: 1. 'metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevalla lupajärjestelmällä', jäljempänä 'FLEGT-lupajärjestelmä', (Forest Law Enforcement, Governance and Trade licensing scheme) tarkoitetaan lupien myöntämistä puutuotteille niiden tuomiseksi yhteisöön kumppanimaista ja järjestelmän täytäntöönpanoa yhteisössä, erityisesti rajatarkastuksia koskevien yhteisön säännösten osalta; 2. 'kumppanimaalla' tarkoitetaan valtiota tai alueellista järjestöä, joka tekee kumppanuussopimuksen ja joka asetuksen soveltamiseksi on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o.../2005 liitteessä I; 3. 'kumppanuussopimuksella' tarkoitetaan yhteisön ja kumppanimaan sopimusta, jolla yhteisö ja asianomainen kumppanimaa sitoutuvat toimimaan yhdessä tukeakseen FLEGT-toimintasuunnitelmaa ja pannakseen täytäntöön FLEGT-lupajärjestelmän; 4. 'alueellisella järjestöllä' tarkoitetaan järjestöä, joka muodostuu riippumattomista valtioista, jotka ovat siirtäneet kyseiselle järjestölle toimivallan tehdä niiden puolesta kumppanuussopimus FLEGTlupajärjestelmään liittyvissä kysymyksissä; 5. 'FLEGT-luvalla' tarkoitetaan tavaraerä- tai markkinatoimijakohtaista vakiomuotoista, todennettavissa olevaa asiakirjaa, jota ei voida väärentää tai luvatta muuttaa, jossa tarkoitetun lähetyksen todistetaan olevan FLEGTlupajärjestelmän vaatimusten mukainen ja jonka kumppanimaan 15102/05 ahl/hm/ik 4 LIITE DG B II FI

6 lupaviranomainen on myöntänyt ja vahvistanut. Lupien myöntämistä, kirjaamista tai ilmoittamista koskevat järjestelmät voivat tarpeen mukaan perustua paperilla tai sähköisesti toteutettaviin toimiin; 6. 'kolmannen osapuolen toteuttamalla seurannalla' tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla kumppanimaan hallintoviranomaisista ja sen metsä- ja puualasta riippumaton organisaatio valvoo FLEGT-lupajärjestelmän toimintaa ja raportoi siitä; 7. 'toimivaltaisella viranomaisella tai toimivaltaisilla viranomaisilla' tarkoitetaan yhteisön jäsenvaltioiden nimeämää yhtä tai useampaa viranomaista, joka voi todentaa FLEGT-lupia, 8. 'lupaviranomaisella tai lupaviranomaisilla' tarkoitetaan kumppanimaan nimeämää yhtä tai useampaa viranomaista, joka voi antaa ja vahvistaa FLEGT-lupia; 9. 'puutuotteilla' tarkoitetaan tuotteita, joihin sovelletaan FLEGTlupajärjestelmää ja joita, kun niitä tuodaan yhteisön alueelle, ei voida pitää tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) 2454/ artiklan 6 kohdassa tarkoitettuina 'luonteeltaan muina kuin kaupallisina tavaroina'; 10. 'laillisesti tuotetulla puutavaralla' tarkoitetaan puutuotteita, jotka on tuotettu laillisesti korjatusta kumppanimaan puutavarasta, tai puutavarasta, joka on tuotu laillisesti kumppanimaahan asianomaisen kumppanimaan määrittelemän lainsäädännön mukaisesti siten kuin kumppanuussopimuksessa määrätään; 1 EYVL L 253, , s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, , s. 5) /05 ahl/hm/ik 5 LIITE DG B II FI

7 11. 'viennillä' tarkoitetaan puutuotteiden fyysistä lähtemistä tai poisviemistä kumppanimaan maantieteellisen alueen mistä tahansa osasta niiden tuomiseksi yhteisöön; 12. 'tuonnilla' tarkoitetaan puutuotteiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/ artiklan mukaisesti; 13. 'tavaraerällä' tarkoitetaan puutuote-erää; 14. 'asetuksella' tarkoitetaan Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan lupajärjestelmän perustamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o /2005; 15. 'yhteisellä täytäntöönpanokomitealla' tarkoitetaan komiteaa, joka muodostuu kumppanimaan, jäsenvaltioiden ja komission edustajista ja joka on asetettu helpottamaan ja valvomaan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa; 16. 'markkinatoimijalla' tarkoitetaan metsätalouden, puutuotteiden jalostuksen tai puutuotteiden kaupan parissa toimivaa yksityistä tai julkista toimijaa. 2. Erityiset kysymykset, joita on käsiteltävä kumppanuussopimuksissa Kumppanimaiden olosuhteet 2.1 Kumppanuussopimuksissa olisi todettava, että erilaiset olosuhteet vaikuttavat metsähallintoon ja metsälainsäädännön noudattamiseen kumppanimaissa. Näiden olosuhteiden ymmärtämiseksi on otettava huomioon ajankohtaiset 1 EYVL L 302, , s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, , s. 13) /05 ahl/hm/ik 6 LIITE DG B II FI

8 metsähallintoon liittyvät kysymykset, vähävaraisiin kohdistuvien vaikutusten minimointi, metsälainsäädäntö ja muu metsiin liittyvä lainsäädäntö ja vastaavat seuraamukset, puutavarakaupan luonne, ajankohtaiset julkisen ja yksityisen sektorin aloitteet (mukaan lukien kansalliset metsäohjelmat ja ympäristönhallintajärjestelmät) ja valmiudet panna kumppanuussopimukset täytäntöön. Sosiaaliset suojatoimenpiteet 2.2 Kumppanuussopimuksissa olisi pyrittävä minimoimaan paikallisiin yhteisöihin ja vähävaraisiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Sen vuoksi niissä olisi pystyttävä ottamaan perusteellisesti huomioon asianomaisten alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen toimeentulo mukaan lukien ne, jotka ovat mukana laittomassa puunkorjuussa, valvomalla kumppanuussopimusten vaikutuksia ja toteuttamalla järkeviä toimia haittavaikutusten lieventämiseksi. Sidosryhmien osallistuminen 2.3 Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä siitä, että osapuolten olisi edistettävä säännöllistä neuvonpitoa sidosryhmien kanssa silloin kun kumppanuussopimuksia laaditaan ja pannaan täytäntöön. 2.4 Kumppanuussopimuksissa olisi oltava tekijöitä, joiden tarkoituksena on saada yksityinen sektori osallistumaan laittoman puunkorjuun torjuntatoimiin. 2.5 Kumppanuussopimuksissa asetetuista vaatimuksista ei saisi aiheutua kohtuutonta rasitusta pienimuotoista toimintaa harjoittaville tuottajille. Vuoropuhelu 2.6 Jokaisessa kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä vuoropuhelusta, jolla helpotetaan täytäntöönpanoa ja tuetaan uudistuksia. Vuoropuhelun tavoitteena on 15102/05 ahl/hm/ik 7 LIITE DG B II FI

9 varmistaa, että kumppanuussopimuksiin sisältyy määräyksiä hyvään hallintotapaan liittyvistä seikoista ja että niiden tuella voidaan aloittaa hallinnon uudistuksia metsäsektorilla, varmistaa kumppanuussopimuksen sujuva toiminta, käsitellä kumppanuussopimuksen toiminnassa esiin tulevia ongelmia, edistää kestävään metsätalouteen siirtymistä. 2.7 Jokaisessa kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä yhteisen täytäntöönpanokomitean asettamisesta säännöllisen ja tehokkaan vuoropuhelun varmistamiseksi. Komitea valvoo ja ohjaa kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa sekä sovittelee ja ratkaisee mahdollisesti syntyviä konflikteja ja kiistoja. 2.8 Vuoropuhelua olisi käytävä myös sovituissa olemassa olevissa kehyksissä, jos sellaisia on. Kehitysapu 2.9 Kumppanuussopimuksissa olisi yksilöitävä aloja, joilla tarvitaan teknistä ja taloudellista apua kunkin kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kumppanimaita olisi kannustettava ottamaan FLEGT-aloitteeseen liittyvät kysymykset osaksi köyhyydenvähentämisstrategioita. Avun antamisessa olisi keskityttävä laillisuuden edistämiseen metsäsektorilla pyrittäessä kestävään metsätalouteen, ja apu olisi suunnattava erityisesti seuraaviin toimiin: oikeudenmukaisten ratkaisujen edistäminen laittoman puunkorjuun ongelmaan siten, että alkuperäis- ja paikallisyhteisöihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset minimoidaan, kumppanimaiden auttaminen sellaisten järjestelmien luomisessa, joilla todennetaan, että puutavara on korjattu laillisesti, kumppanimaiden tukeminen lainsäädäntö- ja sääntelyuudistusten toteuttamisessa tarvittaessa muun muassa ympäristöalalla, 15102/05 ahl/hm/ik 8 LIITE DG B II FI

10 tiedonvälityksen avoimuuden edistäminen, kumppanimaiden valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen, nykyisten instituutioiden lujittamisen ja tarvittaessa instituutioiden perustamisen tukeminen, toimintapolitiikkojen uudistusten edistäminen, metsäteollisuusalan, epävirallinen sektori mukaan lukien, kumppanuussopimuksiin sitoutumisen helpottaminen. Kumppanuussopimuksia tukevan avun suunnitteluun olisi sovellettava yhteisön ja jäsenvaltioiden avun ohjelmasuunnitteluun sovellettavia tavanomaisia menettelyjä. FLEGT-lupajärjestelmä 2.10 Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että yhteisö ja kumppanimaat huolehtivat yhdessä FLEGT-lupajärjestelmän täytäntöönpanosta FLEGT-lupajärjestelmässä 2.12 kohdassa mainitun ja kumppanimaasta viedyn puutuote-erän tuonti yhteisöön on kiellettyä, ellei puutuotelähetys kuulu kyseisen kumppanimaan lupaviranomaisen antaman voimassa olevan FLEGT-luvan piiriin. Lupajärjestelmän tarkoituksena ei ole haitata laillista kauppaa. Järjestelmään kuuluvat tuotteet 2.12 FLEGT-lupajärjestelmää olisi sovellettava asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin /05 ahl/hm/ik 9 LIITE DG B II FI

11 2.13 Jokaisessa kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä mekanismista, jolla järjestelmään kuuluvien tuotteiden luetteloa täydennetään tai muutetaan, ja todettava, että kaikki muutokset edellyttävät myös asetuksen liitteen II tai III muuttamista. Mekanismiin olisi kuuluttava myös kumppanimaiden mahdollisuus ehdottaa yhteisen täytäntöönpanokomitean välityksellä uusia tuotteita, jotka ne haluavat sisällyttää FLEGT-lupajärjestelmään. Kyseiset tuotteet voitaisiin sisällyttää järjestelmään vain asianomaisen kumppanimaan osalta ja kyseinen kumppanimaa voisi myöhemmin ehdottaa yhteiselle täytäntöönpanokomitealle tuotteiden poistamista järjestelmästä. Kyseiset tuotteet on luetteloitava niiden nelitai kuusinumeroisen HS-koodin mukaisesti. Laillisesti tuotetun puutavaran määritelmä 2.14 Kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä laillisesti tuotetun puutavaran määrittelemisestä kumppanimaan voimassa olevien lakien perusteella, joiden on vastattava kestävän metsätalouden kolmea peruspilaria. Määritelmän on oltava yksiselitteinen, puolueettomasti todennettavissa ja käytännössä toteutettavissa ja siihen on sisällytettävä vähintään ne kumppanimaan lait, jotka koskevat laillisten oikeuksien myöntämistä puun korjaamiseksi virallisesti ilmoitettuja rajoja noudattaen, metsänhoitoa koskevien oikeudellisten vaatimusten noudattamista, mukaan lukien asiaankuuluvan ympäristö- ja työlainsäädännön noudattaminen, puunkorjuuseen ja korjuuoikeuksiin suoraan liittyviä veroja, maahantuontia, rojalteja ja maksuja koskevien oikeudellisten vaatimusten noudattamista, muiden osapuolten, maata tai muita resursseja koskevien sellaisten laillisten hallinta- tai käyttöoikeuksien, joihin puunkorjuuoikeudet voivat vaikuttaa, kunnioittamista silloin, kun kyseisiä muita oikeuksia on olemassa, kauppa- ja tullimenettelyjä koskevien oikeudellisten vaatimusten täyttämistä /05 ahl/hm/ik 10 LIITE DG B II FI

12 Lupaviranomaiset, laillisuuden todentaminen ja lupien myöntäminen 2.15 Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että kumppanimaiden on laadittava toimeksianto lupaviranomaisille, jotka vastaavat sen todentamisesta, että puutuotteet on tuotettu laillisesti, todentamisen tulosten vahvistamisesta ja lupien antamisesta. Kunkin kumppanimaan olisi toimitettava komissiolle tiedot sen lupaviranomaisesta. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja Internetissä Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että kunkin kumppanimaan on perustettava järjestelmä, jolla todennetaan, että sen laillisesti tuotetun puutavaran määritelmään sisältyviä vaatimuksia noudatetaan. Siihen olisi kuuluttava asianmukaisia tarkastuksia, jotka kohdistuvat toimiin metsässä ja tuotantoketjun eri osiin puunkorjuusta vientiin, jotta voidaan varmistua siitä, että yhteisöön vietäviksi tarkoitetut puutuotteet on tuotettu laillisesti. Kyseisen järjestelmän perustana voidaan käyttää olemassa olevia järjestelmiä, joilla varmistetaan vaatimusten täyttäminen, mukaan luettuina yksityissektorin soveltamat järjestelmät Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että kunkin kumppanimaan lupaviranomaisten on ylläpidettävä lupien antamista koskevia selkeitä menettelytapoja sekä tarvittaessa maksutaulukkoa ja annettava yleisölle mahdollisuus tutustua niihin. Lupaviranomaisten olisi myös pidettävä kaikista antamistaan luvista rekisteriä, joka niiden olisi luovutettava kolmannen osapuolen suorittamaa valvontaa ja raportointia varten, kunnioittaen kuitenkin viejien omistusoikeuden suojaamien tietojen luottamuksellisuutta. Rekistereissä olisi oltava tiedot sellaisen puun määrästä, jolle lupa on myönnetty, ja mahdollisuuksien mukaan tiedot sellaisen puun suhteellisista osuuksista, joka on tuotu kumppanimaahan Kumppanuussopimuksissa olisi kuvattava lupien tekninen muoto, jonka pitäisi olla yhteinen kaikille kumppanuussopimuksille asetuksen mukaisesti /05 ahl/hm/ik 11 LIITE DG B II FI

13 2.19 Vaihtoehtona yksittäisiä tavaraeriä koskeville luville kumppanuussopimuksissa on tarkasteltava lupien antamista sellaisia järjestelmiä ylläpitäville markkinatoimijoille, jotka takaavat puutuotteiden laillisuuden ja luotettavan jäljittämisen ja jotka vastaavat lupajärjestelmän kaikkia vaatimuksia Markkinatoimijat voivat hakea lupaviranomaisilta FLEGT-lupaa yhteisöön vietäviä yksittäisiä puutuote-eriä varten. Lupaviranomaisten olisi annettava lupa varmistuttuaan siitä, että lupahakemuksen kohteena olevat puutuotteet on tuotettu laillisesti Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että kunkin kumppanimaan on tehtävä asianmukaisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että kukin laillisesti tuotettu puutuote-erä, joka on määrä viedä yhteisöön, kuuluu asianmukaisesti annetun FLEGT-luvan piiriin. Kumppanuussopimuksissa olisi myös kannustettava kumppanimaita todentamaan muualle kuin yhteisön markkinoille vietyjen puutuotteiden laillisuus sekä tekemään tarkastuksia kotimaan markkinoilla myydyn puutavaran laillisuuden varmistamiseksi Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että kumppanimaiden on arvioitava, tarvitaanko lainsäädäntöä FLEGT-lupajärjestelmän täytäntöönpanoa ja soveltamista varten, ja tarpeen vaatiessa sitouduttava toteuttamaan asiaan kuuluvan lainsäädännön muuttaminen tai antaminen mukaan lukien suhteelliset rangaistukset kyseisen lainsäädännön rikkomusten varalta. Avoimuus ja riippumaton valvonta 2.23 Kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä tarkastuksista, joilla varmistetaan riittävä avoimuus FLEGT-lupien antamisvaltuuksien mielivaltaisen ja vastuuttoman käytön torjumiseksi Uskottavuuden varmistamiseksi kussakin kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä kolmannen osapuolen suorittamasta valvonnasta, jossa otetaan huomioon yksittäisen kumppanimaan olosuhteet /05 ahl/hm/ik 12 LIITE DG B II FI

14 Nämä valvontaa suorittavat kolmannet osapuolet olisi nimettävä avointa menettelyä noudattaen. Myös kolmansien osapuolten toiminnan olisi oltava avointa ja siinä olisi noudatettava selkeitä sääntöjä ja menettelyjä, myös yleisölle tiedottamisen osalta. Yhteisön tuontijärjestelmä 2.25 Kumppanuussopimuksissa olisi oltava yhteisön rajatarkastuksia koskevia määräyksiä siitä, että toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava, että kullakin FLEGT-lupajärjestelmän alaisella puutuote-erällä on yhteisön tullitoimipaikkaan saapuessaan voimassa oleva FLEGT-lupa, ja kiellettävä sellaisten tavaraerien pääsy vapaaseen liikkeeseen, joilla ei ole voimassa olevaa lupaa Kumppanuussopimuksissa olisi määrättävä, että toimivaltaisten viranomaisten on pyydettävä lisätietoja kumppanimaan lupaviranomaisilta, jos luvan oikeellisuudesta on epäilyjä. 3. Hallinnolliset kysymykset Yhteinen täytäntöönpanokomitea 3.1 Kutakin kumppanuussopimusta varten olisi asetettava yhteinen täytäntöönpanokomitea, joka toimii säännöllisen ja toimivan viestinnän virallisena elimenä. Sen olisi koostuttava tasapuolisesti kumppanimaan ja yhteisön/jäsenvaltioiden edustajista, ja sen jäsenten olisi hyväksyttävä yhteisymmärryksessä mahdolliset kokoonpanoon tehtävät muutokset. 3.2 Yhteisellä täytäntöönpanokomitealla olisi seuraavat tehtävät: se päättää lupajärjestelmän käyttöönottoaikataulusta; se valvoo kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon yleistä edistymistä ja hyväksyy vuosikertomuksen; 15102/05 ahl/hm/ik 13 LIITE DG B II FI

15 se varmistaa, että vuoropuhelu on säännöllistä ja tehokasta; sille toimitetaan kaikki riippumattoman valvojan kertomukset ja kaikki lupajärjestelmän toimintaa koskevat valitukset, ja se toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä; se toimii välittäjänä konflikteissa ja riidoissa ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja sekä hyväksyy jatkotoimet; ja se huolehtii kumppanuussopimuksen säännöllisestä ja poikkeuksellisesta tarkastelusta. Tarkastelu 3.3 Kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä vuosikertomuksen julkaisemisesta kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon ja valvonnan helpottamiseksi FLEGTlupajärjestelmän perustaminen mukaan lukien. Kertomuksen olisi sisällettävä muun muassa seuraavat tiedot: yhteisöön FLEGT-lupajärjestelmän mukaisesti vietyjen puutuotteiden määrä asianomaisten HS-nimikkeiden mukaan jaoteltuna; kumppanimaan tai -alueen myöntämien FLEGT-lupien määrä; tilannekatsaus kumppanuussopimukseen sisältyvien tavoitteiden ja määräaikaan sidottujen toimien saavuttamisesta ja kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta; toimet laittoman puutavaran viennin estämiseksi yhteisön ulkopuolisille markkinoille ja kotimarkkinoille. 3.4 Kumppanuussopimuksissa olisi oltava määräyksiä sopimuksen tehokkuutta ja vaikutuksia koskevasta säännöllisestä yhteisestä tarkastelusta. Ensimmäinen tarkastelu olisi toteutettava viimeistään kahden vuoden kuluttua kumppanuussopimuksen voimaantulosta /05 ahl/hm/ik 14 LIITE DG B II FI

16 3.5 Kumppanuussopimuksessa olisi määrättävä poikkeuksellisesta tarkastelusta tilanteissa, joissa on selviä osoituksia siitä, että sopimuksen määräyksiä on merkittävällä tavalla jätetty noudattamatta. Tällainen tarkastelu olisi suoritettava kumppanimaan suostumuksella analyyttisella, asiantuntevalla ja puolueettomalla tavalla. 3.6 Kumppanuussopimuksessa olisi oltava määräys, jonka mukaan, mikäli vakavien puutteiden olemassaolo todetaan tällaisessa tarkastelussa, eikä näitä puutteita ole korjattu osapuolten välisen asianmukaisen neuvonpidon jälkeen yhteisesti sovitun ajan kuluessa, sopimuksen soveltaminen keskeytetään, kunnes puutteet on korjattu. Kumppanuussopimuksen soveltamisen keskeyttämiseen liittyisi kumppanimaan poistaminen FLEGT-asetuksen liitteestä I, ja tämä maa menettäisi välittömästi kumppanimaan aseman. Aikataulu 3.7 Kumppanuussopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen, ja se on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista ilmoittaa virallisia diplomaattiteitä käyttäen toiselle osapuolelle aikomuksestaan irtisanoa sopimus yhden vuoden irtisanomisajalla. Määräaikaa ei pitäisi soveltaa keskeyttämisen yhteydessä. 3.8 Kumppanuussopimuksessa olisi täsmennettävä, minkä ajan kuluessa FLEGTlupajärjestelmä olisi luotava, ja päivämäärä, mihin mennessä sen olisi oltava täydessä toiminnassa. 3.9 Kumppanuussopimuksen olennaisena osana olisi oltava yksityiskohtainen suunnitelma, johon sisältyy selkeästi määritetyt määräajat metsäsektorin hallinnon parantamista ja lupajärjestelmän täytäntöönpanoa koskeville toimille ja jossa kuvataan suunnitelman edistymisen arviointimenettelyjä /05 ahl/hm/ik 15 LIITE DG B II FI

17 3.10 Kumppanimaata koskevan FLEGT-lupajärjestelmän olisi tultava voimaan sen jälkeen, kun kumppanimaa on ilmoittanut yhteisölle, että kaikki järjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta tarpeelliset järjestelmät on perustettu, ja yhteisö on tämän vahvistanut. Muutokset 3.11 Kumppanuussopimuksen olisi sisällettävä määräyksiä sopimuksen muuttamisesta. II TYÖSKENTELYTAVAT 1.1 Komissio neuvottelee Euroopan yhteisön puolesta. Komissio käy nämä neuvottelut tiiviissä yhteistyössä neuvoston nimeämän erityiskomitean kanssa. 1.2 Komission ja jäsenvaltioiden on toimittava neuvotteluprosessin aikana kiinteässä yhteistyössä pyrkien yhtenäisyyteen Euroopan yhteisön kansainvälisessä edustuksessa ja ottaen huomioon sen, että tarvittaessa puheenjohtajavaltio edustaa neuvotteluissa jäsenvaltioita. 1.3 Komissio ja puheenjohtajavaltio tiedottavat neuvostolle säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Ne raportoivat neuvostolle neuvottelujen tuloksista ja tarvittaessa neuvottelujen aikana esiin tulevista ongelmista. 1.4 Mikäli vakavia ongelmia aiheutuu toisaalta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta mahdollisten kumppanimaiden välillä ilmenevästä erimielisyydestä tai tarpeesta valita uusi lähestymistapa, joka ei vastaa neuvotteluohjeita, asia viedään neuvoston käsiteltäväksi. 1.5 Nämä neuvotteluohjeet eivät vaikuta kysymykseen FLEGT-kumppanuussopimusten allekirjoittamiseen ja tekemiseen liittyvästä yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivallasta /05 ahl/hm/ik 16 LIITE DG B II FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2015 (OR. en) 13322/05 DCL 1 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 13322/05 RESTREINT UE Päivämäärä: 18. lokakuuta 2005 Muuttunut jakelu: Julkinen

Lisätiedot

30.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/1. (Säädökset, jotka on julkaistava)

30.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/1. (Säädökset, jotka on julkaistava) 30.12.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 8525/12 DCL 1 RECH 109 ATO 51 CH 14 OC 179 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8525/17 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. syyskuuta 2017 (OR. en) 7094/12 DCL 1 RECH 71 ATO 27 CH 10 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN 1 Asiakirja: 7094/12 Päivämäärä: 29. helmikuuta 2012 Muuttunut jakelu:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. lokakuuta 2018 (OR. en) 6512/04 DCL 1 JUSTCIV 28 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 6512/04 Päivämäärä: 20. helmikuuta 2004 Muuttunut jakelu: Julkinen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

UE-MD 1103/15 HKE/phk 1 DGC 2A

UE-MD 1103/15 HKE/phk 1 DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA MOLDOVAN TASAVALLAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-MD 1103/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 29. lokakuuta 2012 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia: ST 15377/12

Lisätiedot

13335/12 UH/phk DG E 2

13335/12 UH/phk DG E 2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. syyskuuta 2012 (OR. en) 13335/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 RELEX 763 OC 467 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 8034/05 DCL 1 MAR 60 SOC 161 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8034/05 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 15. huhtikuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. maaliskuuta 2017 (OR. en) 5054/01 DCL 1 PI 2 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 5054/01 RESTREINT UE Päivämäärä: 4. tammikuuta 2001 Muuttunut jakelu:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) 6424/01 DCL 1 PROBA 7 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 6424/01 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 22. helmikuuta 2001 Muuttunut jakelu:

Lisätiedot

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10111/16 UD 129 AELE 45 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0136 (NLE) 14112/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUSTCIV 263 TRANS 364 MAR 148 ENV 710 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2015 (OR. en) 5861/15 PECHE 42 DELACT 14 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Flegt-lupajärjestelmä - tausta & kansallinen toimeenpano. Maa- ja metsätalousministeriö 7.10.2015 Tatu Torniainen

Flegt-lupajärjestelmä - tausta & kansallinen toimeenpano. Maa- ja metsätalousministeriö 7.10.2015 Tatu Torniainen Flegt-lupajärjestelmä - tausta & kansallinen toimeenpano Maa- ja metsätalousministeriö 7.10.2015 Tatu Torniainen Sisältö EU:n laittomien hakkuiden ohjelma EU:n lainsäädäntö koskien laittomien hakkuiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5303/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0186 (NLE) JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) 15295/14 PECHE 526 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS LIS-kalastuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 904 lopullinen 2011/0441 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti

Lisätiedot