Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen"

Transkriptio

1 ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/ Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen hyväksyttiin sen jälkeen kun lausuma lisäys ja jälkimmäinen sellaisenaan :n oli tehty Kostiaisen Päätettiin ostaa taiteilija Karttusen liitolle tarjoama reliefi Smk: 300:- kauppasummasta.sawalla päätettiin jättää naisjaoston tehtäväksi suunnitelman laatiminen reliefin käyttämisestä kiertopalkintou,a. 3. Käsiteltiin Loimaan Ilmarinen-nimisen v.ja u:seuran liittoon liittymistä koskevat asiapaperit.seura päätettiin hyväksyä liiton alaiseksi seu- n, r aksi sillä ehdolla,että seuralle hyväksytyt säännöt ovat TUL:n seuroille vahvmstettujen mallisääntöjen Ltukaiset.Asiapapereitten joukossa ei ollut sääntökappaletta.sihteerin tehtäväksi jätettiin tämän seikan tiedusteleminen seuralta. Svartbäckiin peruttettu Nousu-seura hyväksyttiin Jtminlaakson piirikunnan lausunnon perusteella liiton jäsenseuraksi. HägfoZ"sista. saapuneen kirjelmän,jossa pyydetälin liitolta ~ rlsmudiij8&o perustettavamsi aiotun urheiluseuran :perustava~ kokoukseen, j ohdost a päätettiin lähettää sihteeri paikalle,jääden lähempi sopiminen ajasta hänen ja seuran keskeiseksi asiaksi. 4. Turun piirilcunnan hallinto Pyysi liiton kustantamaa puhujaa propagandajuhlaansa 14/4 Turun t.y:n talolla,ilmoittaen toivovansa puhujaksi E.A. Pullia.Päätettiin,huomioonottaen mainitull juhlan tarkoituksen ja pienet pääsymaksutuloe,~ukutax pyyntöön suostuu. 5. Hyväksyttiin nyrl~eilyjaoston ehdotus kilpailuluvan myöntämisestä Talikkalan Tovereille kansainvälisten nyrkkeilykilpailujen toimeenpanoa varten Viipurissa 13-14/ Samoin hykäksyttiin painijaoston ehdotus luvan myöntämisestö Kajaanin KisalIe kansallisia painikilpailuja varten 17-18/4-:-26.

2 7. Ilmoitettiin pöytäkirjaan merkitsemistä varten,että olymp filmin valm,ist aj al ta Deu:tsch~r ~ erkfilm-yhtiöl tä oli saapunut kirj elmä, jossa luvataan lähettää Suomeen vielä yksi l'isäkopio ma:ini tusta filmistä. Päätettiin että entinen sihteeri avustaa filmin tekstien käännöstöiden loppuunsuorittamisessa latketulla toirnessaoloajalla,siksi lrunnes käannöstyö on suoritettu. ~. Riihimäen Pyrkivän 15-yuotisjuhlaan pli ~tettiin lähettåä liiton puolesta juhlapuhujaksi ja liiton edustajaksi V.Mikkola. Suomen Ammattij ärjestön, edustajakokouksee'n,joka alkaa 3/5, päätettiin niinikään valtuuttaa liiton edustajaksi V.Mikkola. 9. Lähetettiin asianowaisiin jaostoihin FKKN:ltä saapuneet yleisurheilijain ja palloilijain vierailumatkoj ~ k oskevat 10. kirjelmät. Liiton merkkikysymyksestä syntyi keskustelua,jonka kuluessa U. Nurminen ehdotti,että liittotoimikurillan aikaisemmin hyväksymän merkkiluon noksen pohjalla kehitettäisiin ed~lleenkin mallia, jonka jälkeen lopullista hyväksymistä varten lähetettäisiin jokaiselle liittoneuv,oston jäsenelle tarkastettavaksi se merkkiehdotus,jonka lii t totoimikunt a :ij:atso is i onnistune eksi. Tämä ehdotus hyväksy tt iinkin. Samalla päätettiin, että merkkiln on valmistettava kapea reunus ja että 6. Y. Kultalalta tilataan ns. ste'.!lssi ja merkkiluonnos. 11. Mäntän Vapaaehtoiselta Palokunnalta oli saa:puimt kirjelmä, jossa tiedustellaan liittotoimikunnan mielipidettä siita,onko Mäntän Valoseuralla, joka kuuluu liittoon, ~ikeus kiel täli j äsenil t ään kilplliluoikeus mainitun palokunnan järjestämiss kilpailuissa,kun liittotoimikunta ei tuntenut asiain tarkempia vaiheita,päätettiin eruen päätöksen tekoa tiec.'i.lstella virallisesti lä..l-tempiti tietoja Valolta. 12. ~J Ptiätettiin, että(wesan jäsenelle Heikki vileniukselle myönnetä:':'n oikeus kuulua liittoon ja kilpailla TUL : n järjestämissä jalkapallokilpailuissa alkaen 1 p:stä toukokuuta Päätöksestä ilmoitetaan palloiluj aostol'le ja TUL:n Helsingin Piirikunnalle 13. Taloudenhoitaja selosti v. ja U:seura Toiveen toisen liittokokousedustajan epäselväu kulujen korvausjuttua.kuultuaan selostuksen ja todettuaan, että kysymyksessä on liiton toimistossa aikoinaank ~e,

3 piaj ossa kunpäätti lii t '.otoimikunta oikeuttaa taloudenhoitaj an suori tt8j!laan kysymyksessä olevan laskun. 14. Päätettiin perieatteessa, että liiton toimistoon ostetaan kokeiltavana ollut The Gestetner Six-merkkillen jäljennöskone.taloudenhoitajan asiaksi jätettiin kaupan päättäminen sill oin kuin se liiton raha-asioihin nähden on mahdollinen. lii Päätettii.n taloudenhoitajan ehdotuksesta myydä liiton omista-. ~.. ma eläväinkuvain kone, koska se on osottautunut vanhanaikaiseksi ja epti~ käytännölliseksi. Taloudenhoitajan huoleksi jäivät siitä aiheutuvat lähemmät ' toimenpiteet. 16. Pitemmän keskustelun synnytti kysymys uudesta liittoj äsenkirjasta ja liiton jäsenistön rekisteröimishankkeesta. Enteen mielestä ajatus yhteisestä liittojäsenkirjasta oli 1) hyvä. Esitti laatimansa kirjamalliehdotuksen. Epäili kuitenkin s~,että aije toteutettuna tulee aiheuttamaan liiton toimistolle se~ä Seurojen toimitsijoille liian paljon työt ä. Nurminen selosteli laajemrrin niitä haittoja,joita liiton yli 20,000 jäsenistön henkilökohtainen' rekisteröinti voisi aiheuttaa. ennenaikaisena. Kostiainen yhtyi edelliseen,pitäen hänkin kortistoajatusta Tannerin mielestä oli selvää,että tarkemp~n kontroll1menetelmiin on joskus kuitenkin mentävä. Sellainen kannattaisi kyllä hänen mielest ä ~ lll itsensä. Esi tt i sellaista muo toa j u.senkirj aa suunni tel taessa, että jokaisessa kirjassa. olisi irtolehti,jokå. asianmukaisille henkilötiedoilla varustettuna palautetta isiin liiton toimistoon. \ Mikkola yhtyi päliasiassa edelliseen ja ehdotti,että liiton toimiston taholta asiaa edelleen valmistettaisiin. kejä~joita Rinne ehdotti lisäksi,että painatettaisiin eri~oisia veromer tilitystä vastarul välitettäisiin kaikille seuroille.se olisi hänen mielestään ~yöskin eräenlainen askel kontrolliin. Kun vielä oli edellisten lausuntojen pohjalla vaihdettu mielipiteitä, päätettiin että taloudenhoitaja kehittäköön aijetta edelleen ylläselostetun keskustelun pohjalla.

4 17.' ~olman Työväen Ur~eiluseuran (Arbetarnas Idrottsförening urheiluoh jaaja Arv.Olsson oli anonut,että liiton toimesta puollettai SiUl hänelle viisum~ myöntämistä Suomeen tehtävää 1 kk. kest äv ää urheiluopintomatkaa varten.anomukseen päätettiin suostua n Luettiin Työväen Urhe.iluväiYe O.Y:ltä saapunut kirjelmä/ jossa annettiin vastaus siihen kyselyyn,jonka liittotoimikunta oli j ält~yt mainitulle yhtiölle Amerikan S.P.S. J:n v. ja u:seurain liittohallinnon kirjelmän johdosta.kirjelmä liitetään sen jälkeen kun siitä on liitolle otettu jäljewlös,liiton puolesta S.P.S.J:lle lähetettävään selostukseen. 19. Rinne selosti lähewmin sitä kansainvälisten yleisurheilukilpailujen järij.astämistä varten muodostetgdlw 8 eri seuran edusta- jien valtuuttaman järjestelykomitean laatimaa kilpailusuunnitelmaa, jonka mukaan toukokuun 23 ja kesäkuun 6 p:n välisenä aikana j ärjestettäviin kansai~välisiin, kilpailuihin saapuisi osanottajiksi työläisurheilijoita Saksasta,Eatviasta ja Norjasta. Päätettiin lausua suunnitelman olevan kaikin puolin hyväksyt tävän ja valtuutettiin sihteeri antamaan kullekin hankkeeseen osallistuvalle seuralle tarpeelliset suositukset. 20 '.. Rinteen huom~~uks~ johdosta p ~ atettiin ehdottaa, että kansainvälisiin painisää.ntöihin liitettäl.siin myös tarpeelliset esimerkkitaulukot. 21 '.. Päätettiin, että urheilupäivän voimisteluohj elman valmistamista on kiirehdittävä..'. Wakuudeksi: (, Il{J~.

5 P ö Y t ä k i r j a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 19/ Saapuvilla olivat V.Mik- ~ kola,e.pekkala,t.it.vilppula,o.fager,u.rinne,v.silius,v.lähteinen, T.Tanner,U.Harjanne ja Helmi Paasonen. 1. Kummankin puheenjohtajan ollessa estettynä kokouksen alkuun saapumisesta ryhtyi U.Rinne johtamaan puhetta siksi kunnes toinen tai toinen puheenjohtajista saapuu. edellisen kokouksen pöytakirja. 2. Luettiin ja ~ hyväksyttiin 3. Luettiin Jyrylt.ä sa apunut kirjelmä,joka oli päivätty - 14/4-26 ja jossa ilmoitettiin lyhyesti,että seuran jesenet S.Lindqwist,V.1iljeqwist ja M.S3srikoski sekä Talikkalan Toverien jlisen E.Nuutinen tulevat o sallistumaan ~euvosto-venäjällä painikilpailuihin. järjestettäviin Kirjelmän johdosta puätettiin ilmoittaa Jyrylle,että vastaisuudessa olisi tämänluontoiset ilmoitukset tehtävä siksi ajoissa,että ne ehditt~isiin esittää myöskin liittotoiwikunnalle.lisäksi päätettiin huomauttaa siitä,ettei Jyryn asiaksi kuulune ilmoittaa n) jonkun toisen seuran jäsenten kil~ailumatkoista. Tämän asian yhteydessä päätettiin lähettää Talikkalan Tovereille huomautus siitä,että vast'edes on seuran itsensä huolehdittava miestensä matkoista liitolle~. 4. Liiton yleisurheilun mestaruuskilp8ilu~en järjestämisoikeudet myöiinettiin yleisurheilujaoston ehdotuksen mukaisesti seuraaville seuroille: Murtomaajuoksurnestaruuskilpailut Paimion Yritykselle 16/5 Yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarja Tarr.pereen.eikoille 3-4/7 Yleisurheilumestaruuskilpailujen B-sarja Kullervolle 14-15/8 Muita kilpailulupi~myönnettiin a) kansainvälisiä kilpailuja varten: seuraavasti: Turun Veikot ja li :an Kisa-Toverit 23-24/5

6 T:reen Weikot ja Kisatoverit Talikkalan Toverit Rauman Toive Kullervo Kymin Veikot(mahd.myös Riento) Oulun Tarmo Helsingin Jyry b) kansallisia kilpailuja varten: Enson Pyrintö Kauhavan Wesa Porin Pyrintö Lauritsälan Teräs Waasan Kiisto Pietarsaaren Sjärnän Tampereen Kisat-toimikunta 26-27/ / /5 2-3/6 5-6/6 5-6/ /9 5-6/ / / / /8 4-5/9 4-5/9 Sen sijaan palautett iin takaisin jaostoon.maaråån Kisatoverien (24-25/7) jfr Jyväskylän Veikkojen ( 31/7-1/8) anomukset sekä ke hoitettiin jaostoa harkitsemaan,ja päätöksestään ilmoittamaan liittotoimikunnalle, mtkä päivät~ tinä vuonna olisi määrättävä piirikuntain west aruuskilpailupäiviiks i. Liittotoimikunnan mielestä s.ellaisiks i sovei tuisivat parhaiten 24-25/7. Työnjuhla-päivänä ei saa pitää- piiri tain mestaruuskilpailuja.tästä päätöksestå ilmoitetaan lehdim ä. 5. Painijaoston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Käpylän Urheilijat 13/5 Porin Pyrintö 5-6/6 P:saaren Stjärnän 3-4/7 Kemin Into 10-11/7 Karihaaran Tenho 24-25/7 Pietarsaaren Voima 24-25/7 Ykspihlajan Reima 14-15/8 V~ Karihaaran Tenhollle ja Pietarsaaren 1.J1~i ;;~Päätettiin päätöksestä ilmoitettaessa s amalla huomauttaa yhteensattumasta. 6. Otettiin käsittelyn alaiseksi jaostosta palannut FKKN:n, kirjelmä, joka koskee liiton palloilijain ja yleisurheilijain kilpailumatkaa Venäjälle ja 'jossa ehdotetaan,että venäläisiä yleisurheilijoita otettais iin 8-henkinen joukkue kesäkuussa tänne muutamiin kilpailuihin. leisurheili - Päätettiin periaatteessa suostua Joukkueen lähettämiseen, mutta palautettiin asia takaisin jaostoon kypsytettäväksi joukkueen kokoonpanoon nähden. Jaoston olisi myöskin koetettava järjestää asiat siten,ettei mahdollinen vastavierailu Suomeen aiheuta liitolle suoranaisia kustannuksia. Päätettiin ilmoittaa Venåjälle,että liitto puolestaan eh taa päiväraha- ja rnatkakorvauskysymyksessä seuraavia mole~inpuolis la t ~(,d,t-o.. - l M C. ({ yrui.äl ehtoja,niw: rnbtkat,a~unto,ruoka jj{venäjällä 3 ruplaa päivässä ja messa 50 mk. päivässä päivärahaa. Nämh ehd~t käsittävät sekä liiton

7 tä seurojen järjestämiä kilpailumatkoja. atovesekä keliittoiin :n lpaikilseen, een asiat suoraehdot ja Suo iton et- Heinolan Ryhti oli PyYtlinyt järjesttimälinsä-vommistelujuhlaan 25/4 puhujaksi rva Helmi Paasosta liiton kustannuksella.~exemen Siihen katsoen että matka Heinolaan tulee talviseen vuodenaikaan kalliiksi ei pyyntöön katsottu voitavan 1JU0stua. Piikkiön Yritys oli pyytänyt kesäjuhlaansa 6/6 puhujaksi tuom.e.pekkalaa.pyynhän täyttäminen jäi Pekkalan asiaksi. 8. Valittiin komitea,johon tulivat Rinne,Vilppula,Anttila ja Pulli,laatimaan työsuunnitelmaa ' liiton toimistolle silmäll1:ipitlien tulevia suurjuhlia,talviurheilu- ja liittojuhlaa.komitean tehtäväksi I jäi myöskin harkinta Siitä,voitaisiil~O ajatella järjestäjän palkkaamista liitolle jo tänä vuonna vai olisiko järjestäjäkysyruys ' siirrettävä toistaiseksi,ainakin vuodeksi eteenpäin ja sen sijaan järjestäjän palkkaukseen varatusta määrärahasta otettava joku summa lisät yövoiman palkkaamiseksi kansliaan mainittujen juhlain kiireellisempien valmistelujen ajaksi. Komitea velvoitettiin esittämään suunnitelmansa jo seuraavassa kokouksessa. 9. Esitettiin Etelä-Saima&l piirin johtokunnan anomus v:n (Ejirille kuuluvad-j 1925rvaltioavun,Smk: 1,000:- myöntämisestä.piirin alueella -aiotaan käyttää tilapäisjärjestlijää toimessa 18 päivää å 75:-.Matkarahoineen hänen palkkauskustannuksensa tekisivät Smk: 1,500:-.Puuttuvan erän aikoo piirin johtokunta täyttää valistustarkol tuksiin varatuista määr hraho ista. Anomukseen suostuttiin. 10 ; Merkittiin pöytäkirjaan ja liiton rangaistusrekisteriin Tampereen piirikunnalta saapuneen kirjelmän mukrisesti,että Tampereen eikot on eroittanut jäsenyydestään 1 v.ajaksi W.Eklundin kieltolakirikkomusten johdosta.rangaistusaika alkoi 23/3 i~g 11. Hyväksyttiin Kerkkoon Esa-seura Forvoon piirikunnaste liiton alaiseksi seuraksi. IIIDoitettiin,että Loimaan Ilm~rinen on hyvåksynyt säännöikseen TUL:n alaisten seurain mallisähnnöt.seura hyväksyttiin sen vuoksi n,

8 ~ lopullisesti liiton alaiseksi seuraksi. 12. Luettiin Karppilan Kaiku-seuralta Wiipurin piirikwlilasta saapunut kirjelmä,jossa.pyydettiin vastausta siitä,voiko TUL:n kuuluvan seuran jäsen kilpailla esim. Vapaaehtoisen Palokunnan järjestämissä että saako yleensä seuran jäsen kuulua sellaisen järjestön jäsenyyteen,jonka johdossa on sekä työläisiä että suojeluskuntalaisia. Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin pyytää Viipurin piirin johtokumlan lausuntoa paikallisista olos lhteista. 13. Valittiin Työväen Urheilulehden toimituskuntaan liiton edustajiksi Y. Enteen ja kokouksessa eroa suuren työtaakkansa vuoksi V.Mikkolan tilalle E. A. Pulli ja T. Tanner. 14. Esitettiin painijaoston ilmoitus siitä,ettb jaosto oli päättunyt ehdottaa kokoulcsess 13/4, että Rob. Oksa otettaisiin liiton painineuvojaksi aikaisintaan elok. l p:stä alkaen,koska jaoston mielestä syksyllä painineuvojan työllä olisivat suuriiill!lat tulokset. Jaosto oli samalla päättänyt esittää hyväksyttäväksi Oksan palkkavaatimuksen, joka on: Smk: 2,800:- kuukaudessa,vapaat asunnot,matkat rautateillä ja II 1. laivassa. Keskustelun jälkeen päätettiin Oksa kiinnittää heti liiton palvelukseen sillä ehdolla, että aikaisempi välipuhe työn keskeyttämj, seksi keskikesän ajaksi pidetään voimassa. Asia lähetettiin jälleen painij aostoon mqt kasuunni telman laat(imiseksi. 15. Päätettiin läbht tää liiton puol~sta U. Rinne tervehtimään Tammisaaren pakkotyölaitoksessa viruvaa liittotoimikunnan jäsentä V. Visaa.Tervehtijän mukana lähetetään Visalle myös pakettilähetys. 16. Myönnettiin liiton entiselle sihteerille Y. Enteelle 1 kuukauden lo~a-ajan palkka. 1'1. Päätettiin monistaa liittoneuvoston kokouksen pöytäkirja liittoneuvoston jo. liittotoimikunnan jäsenille sekä ~xx arkistokarpaleina säi~tettäväksi.

9 18., Kanadan Teollisuusunionistisen Kannatusliiton Copper Cliffin thdistyksen Urheiluseuralta oli saapunut Työväen Tiedonantajan toimituksen kautta kirjelmä,jossa pyydetälin tarkempia tietoja eräästä Ilmari Järnefelt-nimisestä suomalaisesta,kanadaan muuttaneesta urheilijasta. Asiasta päättäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, johon mennessä U.Rinne ottaa selkoa siitä,oliko k.o.henkilö osallistunut kansalaissotaan. 19. Sen johdosta että Saksan toveriliitolta oli saapunut tov.k. Billlrenin allekirjoittama kirjelmä, jossa pyydettiin lopullista ~ lmoitusta liiton kannasta aiottuun uleisurheilumaaotteluun nähden sen jälkeen kun saksalaiset olivat kieltäytyneet ottamasta ki19ailua Saksaan ja tarjoutuneet matkustamaan Suomeen ensi~älstä kilpailua varten, päätett iin,ett t:. aikaiseilman päätöksen L'lukaisest i on lähetettävä v,staus, jossa ilmoitetaan,että otteluhanke raukeaa sen vuoksi,ettei liitolla -t;fc;., ~.-/ ol~loudellisia mahdollisuuksia sen järjestemiseen täällä Suomessa. Sen lisliksi kirjelmässä on huomautettava siitäkin, että ensi vuonna lki!pailu~een, / tullaan toimeenpanemaan Suomen TUL:n ensimmäinen liittojuliiä1jo~ tullaan kutsumaan myös ulkolaisia työläisurheilijoita iton, edusän tt u- paioli, joka illä paiu- a 1'-

10 l. P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 26/ Saapuvilla olivat E.Pekkala, U.. Nurrn inen, T. Tsr..l1er, V. l.1ikkol a, V. Lähteinen, V.J.Kostiainen,U.ITar-... janne,o.fager,u.riid1e ~ V.3ilius~ f!1, I/~- Luettiin ja. hyväksyttiin edellisen kokouksen l?öytäkirj~. 2. Myönnettiin \Vaasan piirin johtokunnan käytettäväksi vv avustusmääräraha Smk: 2,000:- e. Päätettiin esittää liittoneuvoston kokoukselle ehdctus,jonka mukaan piirikuntain johtokur.nat velvoitettaisiin nostamaan heille myönnetyn apurahan aina kunkin kuluvan vuoden aikana, ehdolla, että muussa tapauksessa se katsotaan menetetyksi. 4. Ilmoitettiin,että Mäntän Valo oli vastar..l1ut sille lähetettyyn tiedusteluun Uänt än VPE :n kirjelmän johdosta.w stauksessaan Seura selosti lä.~ermin en, k.o.kilpailuja,imoittaen,etteivät ne ole n.s.propagandakilpailuja ja että niistä saadut varat on käytetty p~lokunnan sisäiseen toimintaan. Päätettiin ilmoittaa VPK:lle,ettei liittotoimikunta voi muistuttaa Valoa sen tekemän kielteisen paätöksen johdosta jlis.entensii osallis1umiseell ~ähden palokunnan kilpailuihin,koska seuran ph~tös on sopusoir~ussa Työväen U~r-eiluliiton yliorgaanien,liitto~okouksen ja liitt oneuvoston(te,kernain puätösten kanssa.asia on ensisijassa seurain sisainen a~ia.myöskin 5. ValolIe ilmoitetaan päätöksestå. Yleisurheilujaoston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin seu- 'raavat kansallisten yleisurheilukilpailujen luvat: Forssan Alku Helsingin Jyry J äms än T atl!lo 23-24/ / /7 6. Painijaoston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin seuraavar kansallisten painikilpailujen luvat: Tornion Isku 5-6/6 Kaskisten Vastus19-2c/6

11 18. Waassn Piirikunnan kirjelmän,koskev Laihi n Innon kentän rakennusl in n avustamista,johdost päätettiin ilmoitta v stauksen,ettei liitolla ole taloudellisi mahdollisuuksia avustamiseen. 19. Päätettiin anoa naisten 4-viikkoisille urheilu- j~ voimistelu~sseille Sa puville osanottajille rautatielippualennust liiton nimissä. 20. Turun piirin naisjaosto oli pyytänyt järjestämhfulsh naisten u.rheilumerkkien jakotil isuuteen puhuje.1i. liitolta, liiton kustannuksella. Katsoen siihen, että liiton kust~uksella äskettäin on puhuj käynyt Turuss,ei pyynt öön nyt voitu suostua. 21. Tcv.B'änedixiltä, S ksasta, oli saapunut kirjelmä, ' jossa kiirehdittiin kansainvälisten p lloilusääntöjen ehdotuksen lähettämistä,päätettiin ilmoitta, että sääntöjen k~lintämistyä on kohdannut eri syistä vaikeuksia,mutta on p rh illaan tov,kostiaisen suoritett van ja joutuu valmiiksi vielä tämän kuu.n aikan. Samalla päätettiin pyytää lähettämään jäljennökset muiden liittojen ehdotuksist~ ~~, 22. Päätettiin valtuuttaa erityinen lähetystötiedustelemaan Ne_vosto-Venäjän täkäläisestä ltihetystöstä,missä vaihees= sa tiiliä hetkell ä on saamatta. olevan. hiihtäj äirnme matkakuluj en periil1isillt;nws. Lähetystöön valittiin Pekkala,Kostiainen ja ll..nttil Ptiätett.iin ostaa liitolle 2 kpl. O. Y. Suomen Yleisradion os kkeita.merkintä suoritetaan heti. Vakuudelrs i:

12 (Liite liittotoirnikunnan 26/ pidetyn kokouksen pöytlikirjean, 12.) TaI v i u r h ~ i 1 u j u h 1 i e n =========================================== kilpailuohjelma suunite1ma. H 1 1 h t 0 k i 1 p a i 1 u j...jl leiset : Ikämiehet : Nuoret : Naiset : 2 km. 5 km. vli 35 v.. 5 km. 3 km. o. 15 km. 10 km. 36 km. 20 km. 50 km. n 45 v. 10 km. alle 18 v. 5 m. n 35 v. 15 km. " 21 vi Kansakoulupojat Ryhmä A. 1 ja II lk. ~nsakoulutytöt : Ryhmä A. 1 jo II lk Ryhmä B.III ja IV lk. Ryhmä B. II! jo IV lk. J oukkuehiihtqj.a..;.. 3 km. joukkuehiihto naisille 10 km. joukkuehiihto nuorille alle 18 v. 30 km. joukkuehi:hto yleinen pii~ikuntien välinen, Yhdistetty hiihto- Ja mäenlasku. TIeinen ja nuorten.. äenlaskukilpailut : Yleinen ja nuorten. J TIeinen. 500m m m. 1 u i s tel u k i P aili j a uorten. Joukkuekilpailu m. Jääpalloiluottelu. Neuvosto-Venäjä - TUL. Pää t t ä jäi s j u h 1 a ====~=========================== -==

13 ~ p ö y ~ ä k i r j a TUL:n liittotå.lmikunnan kokouksesta 3/ Saapuvilla. olivat E. PekkaJ_B, T.Tanner,V. Mikkola,V.J. Kostiainen,U.Rinne, V. Lähteinen,U. Harjanne,n. Fager,V. Silius- ja T. II.Vilppula. 1. Luett iin j R hyväksyt tiin edellisen l:okouks en pöyt iikirj a. 2. Otettiin käsiteltäväksi edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt,1 ii ttotoirr.ikuj1jl~n asett BEan komitean laat ima työsuut1ui t elmaehdotus liiton johtoelimille liittojuhlaa,internatsionaalin kongressia,liittokokousta ja talviurheilujuhlaa varten. Suoritetun laajemman yle.l.skeskustelun jälkeen hyväksyttiin ensin periaatteessa komitean ehdotus siitä, että liittojuhla,kongressi ja liittokol:::cus järjestetään samanaikaisesti,v.1927 kesäkuus~a,jonka vuoksi samalla päätettiin, ettei urheilu~~ivää ensi vuonna sen vuoksi vietetä. Sen j iilkeen hyväl:syttiin komitean ehdotus sellaisenaan ta v urheiluj lia,liitto~.euvostoa,!congressia,liittojuhlaa j'a liittokokoust koskevilta osiltaan. Sel... sijaan byväksyttiin komitean ehdo' q ~ rurjla:l chell'\ kaikkien jaosto'en puheenjobt8j8.t,~ään~tyksen ci'1l',että suureen valiokuntaan valittaisiin liittotoimi- jälkeen,4.. Wl -':ä 3 vas~ an, r.( nnerin t ehtyln~astne hdotuks en, jonka, mukfwn k'.lstakin ~aostos~a v(.littaisiin sen itsensä nin.eumä :henkilö. Situf itsi päätettiin suureen valiokuntaan äänestyksen, jossa annettiin 5 ilti.:::ltti ehdotursen puolestn 4 vasta.a.n,perusteella naisten toimikunnan siht~erin ehdotuksen mukaisesti kutsua 2 naisten toimikurjlgn edustajaa. Ko~itean ehdotus j~rjestäjäin palkkaamisesta liitolle aiheutti myös öiinpstyksen. Sii1"::i päätettiin 5 äänellä 2 vasta3.r/h/jy~k, syä komitean ehloi us,jonka. mukaan syksylll otetaan koj~en muukauden ajaksi 2, xtni vai 11toe htoisesti kuuden kuukauden aj!:'l ~si yksi k:vyykäs järjestäjä, Vastae:-Uotuksena oli Tannerin tekemä ehlotus,että 'järjestäjä l~ alkattp.isiin liitolle R :heti. Pe~k8,la pyysi pöytäkir~3.an rnerkittäväksi,että lti.n oli Tar..nerin e hiotuksel krulnalla äänestyksessä.. Komitean ebdotus SeurB8 liitteenä. tätä pöytäkirjaa.

14 3. Anttil~ selosti J:)l.\inijaoston ja liittoto irnikullnan edustajain yht'3:sen lrokoulsell l'!',enoa. Kok;ouksessa.oli päästy siihen käsityl: seer., '3ttä Oksa on monista syist.a ki inni t ett ävä vast a sy-;(resällä ' li.:.tcn :palveluks Eler. 1y~yen keskustelun jälkeen putitettiin uudistaa edellisen ko~ouksel puätös, jonka ~~~eah Oksa on kii~nitettävä liito"" :p 1'rAl"kseen silloin kuin se parhaiten vastaa tarkoitulrsensao 4. orker S ort AlliallCP._ SUO!!! ::'8oisel ta j aostol ta Kanadasta ~I'\R.. ullut kirj ell!lu lii.lj.et ett i. TyöVc.eh Urheih ler.rten to iiri tuskunnalle. 5. un on ilmennyt mielipi te itä, joiden.!:.t'...r!?8.n TyövL.en Urheilulehdessä selost ttaisiin ~orv8rill isen liiton kilpailuja tarpeetton18n laveasti,pii~tet tiin ilmoittaa lehlen toiwitusl-;:unns1.1_e,ettc. se t. rkistaisi k. o. asiaa ja ryhtyisi tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpi te isiin. 6., Kanadan Teollis1J1Js".:nionistisen Kannatusliiton Copper Cliffin Yh.istyksen Urheiluseuralle päätettiin v8.statb,mainitun yhdistyksen tel:emän, Ilmari Järne~ ldt iä koskevan t iedustelun johdosta, ettei liiton xenoxmxc~~kdkx toimikunnan tietoon ole tullut lnitliän sellaista,joka olisi ristiriidassa asianomaisen henkilön itsestään antamien henkilötietojen kanssa. 7. Sallan JymyItä oli srapunut kirjellliä, jossa ilmoitettiin eröän paikallisen kansakoulunopettajan ryhtyneen painostamaan niitä oppilaitaan, aina koulusta erottamisuhkaan asti,jotka olivat liittyneet mainitujl seuran perustawan nuorten osaston jäseniksi. Kirjelmässä pyydettiin liiton toimenpiteit a asian johdosta. puätettiin pyytää se 1 ralta tarken:;pia tietoja nl. m. siitä,kuinka usein nlorten osaston harjoitustilaisuuksia on pidetty. Näiden tietojen s8.avuttua, kätirjlytl.ijn kouluylihallituksen puoleen liiton toirnest8..

15 8. Päätettiin lähettää. liiton kust8.1'.j1uks ella liiton sihteeri alustamaan Tampereen piirin Sos. dem. Nuorisojärjestön toirneenranemille nuorisopäiville Kangasalalle kesäkuun p :nli toirneenpa.nij ain ehdottarnae l::ysymy1:sen : Urh eilu työ läisnuorison kuntoisuuden kohott~ ana. Tanner ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi,että hänen mielestään liitto voisi tällaisessa ta~auksessa lähettäli alustaj8h 'lain ta irne enpanij p"in kustannuks ella.. 9. Työväen Esper8ntoliiton vuosikokoukseen liiton edustajaksi valittiin ~. Tanner. 10. Talviurheilujuhlain ohjelma jätettiin kokonaisuudessaan pöydälle seuraavaan kokoukseen. 11. Sorvalin Veikot olivat pyytäneet helluntaina toirneenpal1taviin arl.'ajaisiinca puhujaksi V.Mikkolaa liiton kustannuksella. Talouclellisten seikkojer_ '"Tuoksi ei matkan suorittamiseen liiton kustannuksella katsottu voitavan suostua.jos Seura ~~13t8ntaa, l!latkust I:\a 1/ikkola. 12. Kyn;inlaakson 1 Aluejärjestö oli pyytänyt jokavuotisille uaeaz:rr:an seuran yhteisille kilp8iluilleen Woikkaalle helluntaina yl.ituo!:'lrria, jol:::a samalla luennoisi yleisurheilukilpailujen toimitsijatehtävistä.yleisurheilujaosto oli asettanut ehdolla Laher [!ian,rinteel1,~erin ja ~ähteisen. Plie.tettiin pyytää Lahermaa mat - kustamaan VOikkaalle, Jos hän on estetty,velvoitettiin Rinne ja Tanner svpimaan keskenään siitä, kurwp i siinä tapauksessa matkustra. 13. Hyväksyttiin seuraavat kilpailuluvat : 1'1) Nyrkkeilykilpailuja varten: Uuraan \Vilpas 16/5 Oulun Jyry 23-24/5 (Kansainväliset) (Kansalliset) b) Yleisurheilukilpailuja varten: Kemin Into 26-27/6(ehdolla,ettei kilpailuissa juosta 10,000 m. pitempui:1 ma.tkaa) Wiipurin Jyry 4-5/9 (Kansalliset) c) Painikilpailuja varten: Joutsenon Yritys 4-5/9 (Kansalliset)

16 14. Talikkalan Toverit ilmoittivat kirjelmtillä,ettti seuran järjestämiin kansainvälisiin nyrkkeilykilpailuihin 13-14/ t m.m. ilmoittautuneet norjalaiset E. Engh ja O.Eriksen Oslon Vikaseurasta,sekä että se~ra on ryhtynyt neuvotteluihin venäläisten urheilujärj estöjen kanssa jalkapallo-ottelun Leningrad-Wiipuri järjestämisestä kesän aikana. Ilmoitus pe..ätettiin merkitä pöytäkirjaan. Seuralle ilmoitet taan, ettei lii ttoto imi.kunnalla ole mitään k. o. jalkapallo-ottelun toimeenpanoa vastaan. 15. Nyrkkeily jaosto oli ehdottanut,että sihteeri matkustaisi Talikkalan Toverien nyrkkeilykilpailujen kehätuomariksi. Huorniool'1-- ottaen toimistossa vallitsevan kiireen,päätettiin asia palauttaa takaisin jaostoon uutta valintaa varter.vsillä toivomuksella,että jaosto koettaisi mahdollisimman nopeasti poistaa vallitsevan nyrkkeilytuomaripuutteen. 16 t. J2äätettiin merkitä kurinpito- ja rangaistusrekisteriin,että Kullervon ~ntinen jäsen P. Paavola oli Seuran ilmoituksen mukaan Siirtynyt kuluvan vuoden aluksa SWUL : oon. 17. Ylåisurheiluj aoston sihte: eri ilmo i tt i j A.oston päätö1csi stä, joiden mukaan jaostolla ei ole mitään sitä liittotoimikunnan pl~t östä vastaan,jolla heinäkuun päivät ehdotetaan yleisiksi. 1.~~ piir ikuntaill yl eisurheilumest aruuskilpailupäi VikSf\;f a jonka mukaan seuroja ja piirikuntia kehoitetaan välttäm5.l.n yhteensattulllia ki lpa;ti.luj en j ärj est ämis essä työnjuhlien kan8sa Naisten toimikunta ilmoitti päättäneensä lähettäei "Kucipion kur sseille Elina Jääskeläisen ja Sihteerinsä Helmi Paasosen opett aj iksi. Päätös hyväksyttiin. 19. Pi:lhtettiin pyytää TUL:n Jyväskylän lulili'in; jtlhtoldrnn~::ht! c. kirj alli sta selitystä yhteiseksi SWUL:n paikalliset! piiriku:nnal1 kans Sa aiotustb urhellukentun vihkitiisjuhlakilpailutilaisuudesta.seli_ tyksen SC';tI.~lttua otetaan asia uudelleen ktisitelthäksi. V~~ ' ; [.~ ~~..

17 Liittotoimikunnalle~ ==================== Kokouksessaan t.k. 19 p:nä asetti liittotoimikunta komitean (Vilppula, Rinne, Pulli, Anttila) laatimaan ehdotusta liiton vastaisesta työjaosta ja samalla antamaan lausuntonsa "järjestäjämäärärahan käyttämisestä pitämällä työssään silmällä ensi vuoden juhlia ja kokouksia. Komitea kokoontui eilen ja otti sen työskentelyyn osaa muut, paitsi Pulli, ioka pii matkalla. Lausuntonaan saa komitea esittää seuraavaa: Kun komitealla on ollut niin suurisuuntainen työ kun sovittaa ensi vuoden ohjelma, joka käsittää talviurheilujuhlan, liittoneuvoston kokouksen, liittokongressin, liittojuhlan ja liittokokouksen, sillä niiden sopiva järjestely tuottaa suuret vaikeudet. Jaottelemalla ne siihen järjestykseen kuin komitea ne on suunnitellut saadaan seuraava ohjelma. Talviurheilujuhla. Komitea yhtyy talviurheilujaoston esitykseen, että se vietettäisiin helmikuun lopussa. (27-28/2) Liittoneuvoston kokous. Ottamalla huomioon tulevan liittokongressin Ja sille esitettävät asiat katsoo komitea, huolimatta siitä, että ensi vuonna myösk'n on liittokokous, tarpeelliseksi liittoneuvoston kokoontumiaen määräaikanaan. Liittokongressi. Liittojuhla. Liittokokous. Nämä kolme kysymystä ovat tuottaneet suurimman vaikeuden komiteen suunnitelmille. Liittokongressi~on komitea tahtonut kiinteästi kytkeä liittojuhlan yhteyteen koska kongressissa tulee kysymyksiä, joiden ratkaisuun vaikuttanee liittojuhlan kulku. Myöskin liittokokouksen on komitea suunnitellut sekä kongressin että liittojuhlan yhteyteen syystä /että liittojuhla saisi liittokokousedustejista terveellistä joukkolisäystä, sekä samalla edustajat vois).- 1>f, juhleste saada terveellisiä ja voimaperäisiä vaikutteita, jotka pakoittaisivat kaikki kiinteämpään yhteisymmärrykseen ja uhrautuvaisuuteen. Olisi kyllä liittokokoukselle kokoontumismahdollisuus joko ennen, tai jälkeen liittokongressin ja juhlan, mutta niillä kummallakin on suuret varjopuolensa.liittokokous, jos se pidettäisiin ennen liittojuhlss, olisi pidettävä aivan vuoden alussa, täs-

18 - 2 - sä kokouksessa saattaisi käydä niinkin, että liittotoimikunta kokonaan'tai suurimmaksi osaksi tulisi uusittua, silloin joutuisi uus~ toimikunta ottamaan Osaa työskentelyyn jolle olisi tehty suuret valmistelut, mutta joka vielä olisi keskeneräinen, tällöin tuottaiii työlle tällainen vaihdos vissit vaikeudet ja liittotoimikunta myookin joutuisi tarpeettoman suuren, aikaisemmin tehtyyn valmist~lutyöhön tutustumistyön. Jos taasen liittokokous pidettäisiin liittojuhlien xikxbi jälkeen men~s~ sen pito ehkä liian pitkälle sitä ei voitaisi pitää, kun aikaisintaan marraskuun lopussa. Ottamalla huomioon ettei ensi vuoden liiton henkilökunnan kesälomaa voida järjestää kuin aikaisintaan puolen kuukauden kuluttua liittojuhlien jälkeen, ja että seurojen on tehtävä alustuksensa liittokokoukselle 10 viik-, koa ennen, joutuisivat ne henkiseen voimisteluun juuri pahimpaan kesäaikaaa, jolloin suurimmat kiintoisuudet suuntautuvat muualle. Otmalla lisäksi huomioon sen, että merkitystä vailla ei suinkaan olisi sekään, että ulkolaiset edustajat saisivat seurata liittokokousta ei komitea ole nähnyt muuta parempaa ehdotusta kuin sen, että liittokongressi, liittojuhla ja liittokokous järjestetään yhtäjaksoisesti. Voitaisiin kyllä ajatella että liittojuhla olisi ennen liittokongressia, mutta kun komitea on pitänyt tarpeellisena liittokokousedustajien osallistumisen liittojuhlaan, tulisivat edustajat viettämään juhlapaikassa vähintäin viisi ylimääräsitä kallista päivää, myöskin on sillä, että liittokongressi järjestetään ennen liittojuhlaa se vaikeus, ettei komgressi voisi ottaa järjestelykykyjämme liittojuhlassa huomioon Olympialaisia ratkaistessaan, mutta tämä kysymys voitaisiin komitean mie13stä jollakin sopivalla tavalla järjestää. Päivien määrääminen näille juhlille ja kokouksille on myöskin tuottanut suuria vaikeuksia, Ensi vuonna tapahtuu myöskin eduskuntavaalit ja ne joltisellakin varmuudella tapahtuvat heinäkuun alussa, joten niiden jälkeen taas juhlat venyvät helteisempään aikaan, joten komitealle ei jäänyt muuta, kuin suunnitella ne kesäkuun ajalla tapahtuv'kvi, tällöin on taas juhannus tuottamassa haittaa ja aika, jonka komitea ehdottaa saattaa tuntua liian aikaiselta~ edelläviitattujen seikkojen perusteella ehdottaa komitea: K~ikki ~en että talviurheilujuhla vietetään helmikuun lopussa; että liittoneuvoston kokous pidetään sääntöjen määriäämällä ajalla;

19 - 3 - että liittokongr'ssi, liittojuhla Ja liittokokous pidetään kesäkuulla siten, että liittokongressi keskiviikkona Ja torstaina -15 ja 16 p:nä, liittojuhla perjantaina,lautantaina ja s~nnuntaina p. liittokokous maanantaina,tiistaina ja keskiviikkona 20~21-22p. Työjako. Talviurheilujuhlan valmistelut uskoo komitea voitavan suorittaa säännöllisin työajoin, samoin liittoneuvoston. Liittokongressi~ juhlaa[iittokokousta varten sensijaan olisi I ryhdyttävä erikoisiin toimenpiteisiin. Lii t1okongr.ess in ja lii tlokokouks en valmis te lut ehilot taa komite ~iht~erin 1ehtäväksi ja vapautettaisiin hänet muusta. Liittojuhlien valmistelua varten ehdottaa komitea asetettavak Sl ~rikoi~en 1oimikunQan, johon kuuauisi liittotoimikunta kokonaisuudessaan ja lisäksi kaikki jaostojen puheenjohtajat, ja käsittäisi tämä toimikunta 20 jäsentä ja jakaadiuisi tämä toimikunta neliään_alaiaqs1oon_ nimittäin 1eknilli~een, 1aloud~lli&e~n~ rekla8~ mi- ja maioitusiå~s1oon. ~l~s1a_p~lka1t~v~k~i_erikois~n_h~nkilön Sen lisäksi ehdottaa komitea ma~liskuun kuntien_k1tr1ettäväksi ja tulisi hänen toiminta~aikansa juuri liitioiuhlien 10imi-_ kes ""tämään 5 kuukauit~. Vielä tahtoo komitea esittää, että nuo toimikunnat asetettaisiin heti ja alkaisivat samalla toimintansa ja että näitä toimikuntia valittaissa pidettäisiin silmällä, että niille tulisi nl oma sihteeri, joka kiinteänä velvollisuutena olisi hoitaa jaostonsa pöytäkirjat, ettei tuon palkatun henkilön tehtäviä rasitettai Sl pöytäkirjojen pidolla. Vastaisuudessa jos käy välttämättömäksi voiaaan jaostoi~le myöntää oikeus ottaa palkkiotoimitsija käytettäväkseen. Samalla ei komitea ole katsonut olevan syytä, että ryhtyisi laatimaan juhlien ja kokousten budjettia vaan katsoo sen parhaiten kuuluvan talousjaostolle. Vielä tahtoo komitea lausuntonaan esittää, että ohjelma liittojuhlia varten tulisi valmiiksi alkusyksystä. Järjestäjämääräraha. Komitea on harkinnut määrärahan käyttämistä Ja ottanut tässä pääasiassa huomioon se~, että ensi vuoden liittojuhlat jos ne saanaan onnistumaan ovat vaima kkainta valistustyötä mitä voidaan tehd" Siksi olisikin näiden juhlien onnistumiselle, joukkojen runsaslukuisuuden saamiseksi tehtävä erikoista valistustyötä näitä varten.

20 Ottamalla huomioon nämä seikat ehdottaa komitea: että ~~s~,_lqk~-_j~ ~akr~skuun ajaksi otetaan liiton palvelukseen kaksi järjestäjää, jotka samalla kun neuvovat seurojen toimintaa tekevät selväksi liittojuhlan merkitystä, jonka lisäksi näiden järjestäjäin tulisi kyetä ohjaamaan juhlien yhteisvoimisteluesitys; siinä tapauksessa, ettei kahta kyvykästä saataisi olisi palkattava ~k~i_järie~täjä_kuuden kuuk~uden~~ksi. Loppulauseenaan saa komitea lausua, että liiton toimintasuunnitelma on nlln VOlmla kysyvä, että siitä selviytyäkseen tyydyttävästi ZBBX el saa hetkeksikään antaa otteen herpaantua ja uskoo komitea jättäessään työnsä liittotoimikunnalle antaneensa jonkunlaisen pohjan B% jolle voidaan ruveta ohjelmaamme rakentamaan. Helsingissä huhtikuun 25 p:nä 1926.

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla ALUSTUSVIHKO Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla KERTOMUS S. Sos.sdem. Työläisnaisliiton toiminnasta 1/6 1929 1/9 1932.

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta.

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. Asetuksen mukaan 25 p:ltä rnarrask. 1885 piti Lappeenrantaankin järjestää käsityöläiskoulu viimeistään syyslukukauden alusta 1890. Lappeenrannan Käsityöläisyhdistys,

Lisätiedot