Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen"

Transkriptio

1 ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/ Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen hyväksyttiin sen jälkeen kun lausuma lisäys ja jälkimmäinen sellaisenaan :n oli tehty Kostiaisen Päätettiin ostaa taiteilija Karttusen liitolle tarjoama reliefi Smk: 300:- kauppasummasta.sawalla päätettiin jättää naisjaoston tehtäväksi suunnitelman laatiminen reliefin käyttämisestä kiertopalkintou,a. 3. Käsiteltiin Loimaan Ilmarinen-nimisen v.ja u:seuran liittoon liittymistä koskevat asiapaperit.seura päätettiin hyväksyä liiton alaiseksi seu- n, r aksi sillä ehdolla,että seuralle hyväksytyt säännöt ovat TUL:n seuroille vahvmstettujen mallisääntöjen Ltukaiset.Asiapapereitten joukossa ei ollut sääntökappaletta.sihteerin tehtäväksi jätettiin tämän seikan tiedusteleminen seuralta. Svartbäckiin peruttettu Nousu-seura hyväksyttiin Jtminlaakson piirikunnan lausunnon perusteella liiton jäsenseuraksi. HägfoZ"sista. saapuneen kirjelmän,jossa pyydetälin liitolta ~ rlsmudiij8&o perustettavamsi aiotun urheiluseuran :perustava~ kokoukseen, j ohdost a päätettiin lähettää sihteeri paikalle,jääden lähempi sopiminen ajasta hänen ja seuran keskeiseksi asiaksi. 4. Turun piirilcunnan hallinto Pyysi liiton kustantamaa puhujaa propagandajuhlaansa 14/4 Turun t.y:n talolla,ilmoittaen toivovansa puhujaksi E.A. Pullia.Päätettiin,huomioonottaen mainitull juhlan tarkoituksen ja pienet pääsymaksutuloe,~ukutax pyyntöön suostuu. 5. Hyväksyttiin nyrl~eilyjaoston ehdotus kilpailuluvan myöntämisestä Talikkalan Tovereille kansainvälisten nyrkkeilykilpailujen toimeenpanoa varten Viipurissa 13-14/ Samoin hykäksyttiin painijaoston ehdotus luvan myöntämisestö Kajaanin KisalIe kansallisia painikilpailuja varten 17-18/4-:-26.

2 7. Ilmoitettiin pöytäkirjaan merkitsemistä varten,että olymp filmin valm,ist aj al ta Deu:tsch~r ~ erkfilm-yhtiöl tä oli saapunut kirj elmä, jossa luvataan lähettää Suomeen vielä yksi l'isäkopio ma:ini tusta filmistä. Päätettiin että entinen sihteeri avustaa filmin tekstien käännöstöiden loppuunsuorittamisessa latketulla toirnessaoloajalla,siksi lrunnes käannöstyö on suoritettu. ~. Riihimäen Pyrkivän 15-yuotisjuhlaan pli ~tettiin lähettåä liiton puolesta juhlapuhujaksi ja liiton edustajaksi V.Mikkola. Suomen Ammattij ärjestön, edustajakokouksee'n,joka alkaa 3/5, päätettiin niinikään valtuuttaa liiton edustajaksi V.Mikkola. 9. Lähetettiin asianowaisiin jaostoihin FKKN:ltä saapuneet yleisurheilijain ja palloilijain vierailumatkoj ~ k oskevat 10. kirjelmät. Liiton merkkikysymyksestä syntyi keskustelua,jonka kuluessa U. Nurminen ehdotti,että liittotoimikurillan aikaisemmin hyväksymän merkkiluon noksen pohjalla kehitettäisiin ed~lleenkin mallia, jonka jälkeen lopullista hyväksymistä varten lähetettäisiin jokaiselle liittoneuv,oston jäsenelle tarkastettavaksi se merkkiehdotus,jonka lii t totoimikunt a :ij:atso is i onnistune eksi. Tämä ehdotus hyväksy tt iinkin. Samalla päätettiin, että merkkiln on valmistettava kapea reunus ja että 6. Y. Kultalalta tilataan ns. ste'.!lssi ja merkkiluonnos. 11. Mäntän Vapaaehtoiselta Palokunnalta oli saa:puimt kirjelmä, jossa tiedustellaan liittotoimikunnan mielipidettä siita,onko Mäntän Valoseuralla, joka kuuluu liittoon, ~ikeus kiel täli j äsenil t ään kilplliluoikeus mainitun palokunnan järjestämiss kilpailuissa,kun liittotoimikunta ei tuntenut asiain tarkempia vaiheita,päätettiin eruen päätöksen tekoa tiec.'i.lstella virallisesti lä..l-tempiti tietoja Valolta. 12. ~J Ptiätettiin, että(wesan jäsenelle Heikki vileniukselle myönnetä:':'n oikeus kuulua liittoon ja kilpailla TUL : n järjestämissä jalkapallokilpailuissa alkaen 1 p:stä toukokuuta Päätöksestä ilmoitetaan palloiluj aostol'le ja TUL:n Helsingin Piirikunnalle 13. Taloudenhoitaja selosti v. ja U:seura Toiveen toisen liittokokousedustajan epäselväu kulujen korvausjuttua.kuultuaan selostuksen ja todettuaan, että kysymyksessä on liiton toimistossa aikoinaank ~e,

3 piaj ossa kunpäätti lii t '.otoimikunta oikeuttaa taloudenhoitaj an suori tt8j!laan kysymyksessä olevan laskun. 14. Päätettiin perieatteessa, että liiton toimistoon ostetaan kokeiltavana ollut The Gestetner Six-merkkillen jäljennöskone.taloudenhoitajan asiaksi jätettiin kaupan päättäminen sill oin kuin se liiton raha-asioihin nähden on mahdollinen. lii Päätettii.n taloudenhoitajan ehdotuksesta myydä liiton omista-. ~.. ma eläväinkuvain kone, koska se on osottautunut vanhanaikaiseksi ja epti~ käytännölliseksi. Taloudenhoitajan huoleksi jäivät siitä aiheutuvat lähemmät ' toimenpiteet. 16. Pitemmän keskustelun synnytti kysymys uudesta liittoj äsenkirjasta ja liiton jäsenistön rekisteröimishankkeesta. Enteen mielestä ajatus yhteisestä liittojäsenkirjasta oli 1) hyvä. Esitti laatimansa kirjamalliehdotuksen. Epäili kuitenkin s~,että aije toteutettuna tulee aiheuttamaan liiton toimistolle se~ä Seurojen toimitsijoille liian paljon työt ä. Nurminen selosteli laajemrrin niitä haittoja,joita liiton yli 20,000 jäsenistön henkilökohtainen' rekisteröinti voisi aiheuttaa. ennenaikaisena. Kostiainen yhtyi edelliseen,pitäen hänkin kortistoajatusta Tannerin mielestä oli selvää,että tarkemp~n kontroll1menetelmiin on joskus kuitenkin mentävä. Sellainen kannattaisi kyllä hänen mielest ä ~ lll itsensä. Esi tt i sellaista muo toa j u.senkirj aa suunni tel taessa, että jokaisessa kirjassa. olisi irtolehti,jokå. asianmukaisille henkilötiedoilla varustettuna palautetta isiin liiton toimistoon. \ Mikkola yhtyi päliasiassa edelliseen ja ehdotti,että liiton toimiston taholta asiaa edelleen valmistettaisiin. kejä~joita Rinne ehdotti lisäksi,että painatettaisiin eri~oisia veromer tilitystä vastarul välitettäisiin kaikille seuroille.se olisi hänen mielestään ~yöskin eräenlainen askel kontrolliin. Kun vielä oli edellisten lausuntojen pohjalla vaihdettu mielipiteitä, päätettiin että taloudenhoitaja kehittäköön aijetta edelleen ylläselostetun keskustelun pohjalla.

4 17.' ~olman Työväen Ur~eiluseuran (Arbetarnas Idrottsförening urheiluoh jaaja Arv.Olsson oli anonut,että liiton toimesta puollettai SiUl hänelle viisum~ myöntämistä Suomeen tehtävää 1 kk. kest äv ää urheiluopintomatkaa varten.anomukseen päätettiin suostua n Luettiin Työväen Urhe.iluväiYe O.Y:ltä saapunut kirjelmä/ jossa annettiin vastaus siihen kyselyyn,jonka liittotoimikunta oli j ält~yt mainitulle yhtiölle Amerikan S.P.S. J:n v. ja u:seurain liittohallinnon kirjelmän johdosta.kirjelmä liitetään sen jälkeen kun siitä on liitolle otettu jäljewlös,liiton puolesta S.P.S.J:lle lähetettävään selostukseen. 19. Rinne selosti lähewmin sitä kansainvälisten yleisurheilukilpailujen järij.astämistä varten muodostetgdlw 8 eri seuran edusta- jien valtuuttaman järjestelykomitean laatimaa kilpailusuunnitelmaa, jonka mukaan toukokuun 23 ja kesäkuun 6 p:n välisenä aikana j ärjestettäviin kansai~välisiin, kilpailuihin saapuisi osanottajiksi työläisurheilijoita Saksasta,Eatviasta ja Norjasta. Päätettiin lausua suunnitelman olevan kaikin puolin hyväksyt tävän ja valtuutettiin sihteeri antamaan kullekin hankkeeseen osallistuvalle seuralle tarpeelliset suositukset. 20 '.. Rinteen huom~~uks~ johdosta p ~ atettiin ehdottaa, että kansainvälisiin painisää.ntöihin liitettäl.siin myös tarpeelliset esimerkkitaulukot. 21 '.. Päätettiin, että urheilupäivän voimisteluohj elman valmistamista on kiirehdittävä..'. Wakuudeksi: (, Il{J~.

5 P ö Y t ä k i r j a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 19/ Saapuvilla olivat V.Mik- ~ kola,e.pekkala,t.it.vilppula,o.fager,u.rinne,v.silius,v.lähteinen, T.Tanner,U.Harjanne ja Helmi Paasonen. 1. Kummankin puheenjohtajan ollessa estettynä kokouksen alkuun saapumisesta ryhtyi U.Rinne johtamaan puhetta siksi kunnes toinen tai toinen puheenjohtajista saapuu. edellisen kokouksen pöytakirja. 2. Luettiin ja ~ hyväksyttiin 3. Luettiin Jyrylt.ä sa apunut kirjelmä,joka oli päivätty - 14/4-26 ja jossa ilmoitettiin lyhyesti,että seuran jesenet S.Lindqwist,V.1iljeqwist ja M.S3srikoski sekä Talikkalan Toverien jlisen E.Nuutinen tulevat o sallistumaan ~euvosto-venäjällä painikilpailuihin. järjestettäviin Kirjelmän johdosta puätettiin ilmoittaa Jyrylle,että vastaisuudessa olisi tämänluontoiset ilmoitukset tehtävä siksi ajoissa,että ne ehditt~isiin esittää myöskin liittotoiwikunnalle.lisäksi päätettiin huomauttaa siitä,ettei Jyryn asiaksi kuulune ilmoittaa n) jonkun toisen seuran jäsenten kil~ailumatkoista. Tämän asian yhteydessä päätettiin lähettää Talikkalan Tovereille huomautus siitä,että vast'edes on seuran itsensä huolehdittava miestensä matkoista liitolle~. 4. Liiton yleisurheilun mestaruuskilp8ilu~en järjestämisoikeudet myöiinettiin yleisurheilujaoston ehdotuksen mukaisesti seuraaville seuroille: Murtomaajuoksurnestaruuskilpailut Paimion Yritykselle 16/5 Yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarja Tarr.pereen.eikoille 3-4/7 Yleisurheilumestaruuskilpailujen B-sarja Kullervolle 14-15/8 Muita kilpailulupi~myönnettiin a) kansainvälisiä kilpailuja varten: seuraavasti: Turun Veikot ja li :an Kisa-Toverit 23-24/5

6 T:reen Weikot ja Kisatoverit Talikkalan Toverit Rauman Toive Kullervo Kymin Veikot(mahd.myös Riento) Oulun Tarmo Helsingin Jyry b) kansallisia kilpailuja varten: Enson Pyrintö Kauhavan Wesa Porin Pyrintö Lauritsälan Teräs Waasan Kiisto Pietarsaaren Sjärnän Tampereen Kisat-toimikunta 26-27/ / /5 2-3/6 5-6/6 5-6/ /9 5-6/ / / / /8 4-5/9 4-5/9 Sen sijaan palautett iin takaisin jaostoon.maaråån Kisatoverien (24-25/7) jfr Jyväskylän Veikkojen ( 31/7-1/8) anomukset sekä ke hoitettiin jaostoa harkitsemaan,ja päätöksestään ilmoittamaan liittotoimikunnalle, mtkä päivät~ tinä vuonna olisi määrättävä piirikuntain west aruuskilpailupäiviiks i. Liittotoimikunnan mielestä s.ellaisiks i sovei tuisivat parhaiten 24-25/7. Työnjuhla-päivänä ei saa pitää- piiri tain mestaruuskilpailuja.tästä päätöksestå ilmoitetaan lehdim ä. 5. Painijaoston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Käpylän Urheilijat 13/5 Porin Pyrintö 5-6/6 P:saaren Stjärnän 3-4/7 Kemin Into 10-11/7 Karihaaran Tenho 24-25/7 Pietarsaaren Voima 24-25/7 Ykspihlajan Reima 14-15/8 V~ Karihaaran Tenhollle ja Pietarsaaren 1.J1~i ;;~Päätettiin päätöksestä ilmoitettaessa s amalla huomauttaa yhteensattumasta. 6. Otettiin käsittelyn alaiseksi jaostosta palannut FKKN:n, kirjelmä, joka koskee liiton palloilijain ja yleisurheilijain kilpailumatkaa Venäjälle ja 'jossa ehdotetaan,että venäläisiä yleisurheilijoita otettais iin 8-henkinen joukkue kesäkuussa tänne muutamiin kilpailuihin. leisurheili - Päätettiin periaatteessa suostua Joukkueen lähettämiseen, mutta palautettiin asia takaisin jaostoon kypsytettäväksi joukkueen kokoonpanoon nähden. Jaoston olisi myöskin koetettava järjestää asiat siten,ettei mahdollinen vastavierailu Suomeen aiheuta liitolle suoranaisia kustannuksia. Päätettiin ilmoittaa Venåjälle,että liitto puolestaan eh taa päiväraha- ja rnatkakorvauskysymyksessä seuraavia mole~inpuolis la t ~(,d,t-o.. - l M C. ({ yrui.äl ehtoja,niw: rnbtkat,a~unto,ruoka jj{venäjällä 3 ruplaa päivässä ja messa 50 mk. päivässä päivärahaa. Nämh ehd~t käsittävät sekä liiton

7 tä seurojen järjestämiä kilpailumatkoja. atovesekä keliittoiin :n lpaikilseen, een asiat suoraehdot ja Suo iton et- Heinolan Ryhti oli PyYtlinyt järjesttimälinsä-vommistelujuhlaan 25/4 puhujaksi rva Helmi Paasosta liiton kustannuksella.~exemen Siihen katsoen että matka Heinolaan tulee talviseen vuodenaikaan kalliiksi ei pyyntöön katsottu voitavan 1JU0stua. Piikkiön Yritys oli pyytänyt kesäjuhlaansa 6/6 puhujaksi tuom.e.pekkalaa.pyynhän täyttäminen jäi Pekkalan asiaksi. 8. Valittiin komitea,johon tulivat Rinne,Vilppula,Anttila ja Pulli,laatimaan työsuunnitelmaa ' liiton toimistolle silmäll1:ipitlien tulevia suurjuhlia,talviurheilu- ja liittojuhlaa.komitean tehtäväksi I jäi myöskin harkinta Siitä,voitaisiil~O ajatella järjestäjän palkkaamista liitolle jo tänä vuonna vai olisiko järjestäjäkysyruys ' siirrettävä toistaiseksi,ainakin vuodeksi eteenpäin ja sen sijaan järjestäjän palkkaukseen varatusta määrärahasta otettava joku summa lisät yövoiman palkkaamiseksi kansliaan mainittujen juhlain kiireellisempien valmistelujen ajaksi. Komitea velvoitettiin esittämään suunnitelmansa jo seuraavassa kokouksessa. 9. Esitettiin Etelä-Saima&l piirin johtokunnan anomus v:n (Ejirille kuuluvad-j 1925rvaltioavun,Smk: 1,000:- myöntämisestä.piirin alueella -aiotaan käyttää tilapäisjärjestlijää toimessa 18 päivää å 75:-.Matkarahoineen hänen palkkauskustannuksensa tekisivät Smk: 1,500:-.Puuttuvan erän aikoo piirin johtokunta täyttää valistustarkol tuksiin varatuista määr hraho ista. Anomukseen suostuttiin. 10 ; Merkittiin pöytäkirjaan ja liiton rangaistusrekisteriin Tampereen piirikunnalta saapuneen kirjelmän mukrisesti,että Tampereen eikot on eroittanut jäsenyydestään 1 v.ajaksi W.Eklundin kieltolakirikkomusten johdosta.rangaistusaika alkoi 23/3 i~g 11. Hyväksyttiin Kerkkoon Esa-seura Forvoon piirikunnaste liiton alaiseksi seuraksi. IIIDoitettiin,että Loimaan Ilm~rinen on hyvåksynyt säännöikseen TUL:n alaisten seurain mallisähnnöt.seura hyväksyttiin sen vuoksi n,

8 ~ lopullisesti liiton alaiseksi seuraksi. 12. Luettiin Karppilan Kaiku-seuralta Wiipurin piirikwlilasta saapunut kirjelmä,jossa.pyydettiin vastausta siitä,voiko TUL:n kuuluvan seuran jäsen kilpailla esim. Vapaaehtoisen Palokunnan järjestämissä että saako yleensä seuran jäsen kuulua sellaisen järjestön jäsenyyteen,jonka johdossa on sekä työläisiä että suojeluskuntalaisia. Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin pyytää Viipurin piirin johtokumlan lausuntoa paikallisista olos lhteista. 13. Valittiin Työväen Urheilulehden toimituskuntaan liiton edustajiksi Y. Enteen ja kokouksessa eroa suuren työtaakkansa vuoksi V.Mikkolan tilalle E. A. Pulli ja T. Tanner. 14. Esitettiin painijaoston ilmoitus siitä,ettb jaosto oli päättunyt ehdottaa kokoulcsess 13/4, että Rob. Oksa otettaisiin liiton painineuvojaksi aikaisintaan elok. l p:stä alkaen,koska jaoston mielestä syksyllä painineuvojan työllä olisivat suuriiill!lat tulokset. Jaosto oli samalla päättänyt esittää hyväksyttäväksi Oksan palkkavaatimuksen, joka on: Smk: 2,800:- kuukaudessa,vapaat asunnot,matkat rautateillä ja II 1. laivassa. Keskustelun jälkeen päätettiin Oksa kiinnittää heti liiton palvelukseen sillä ehdolla, että aikaisempi välipuhe työn keskeyttämj, seksi keskikesän ajaksi pidetään voimassa. Asia lähetettiin jälleen painij aostoon mqt kasuunni telman laat(imiseksi. 15. Päätettiin läbht tää liiton puol~sta U. Rinne tervehtimään Tammisaaren pakkotyölaitoksessa viruvaa liittotoimikunnan jäsentä V. Visaa.Tervehtijän mukana lähetetään Visalle myös pakettilähetys. 16. Myönnettiin liiton entiselle sihteerille Y. Enteelle 1 kuukauden lo~a-ajan palkka. 1'1. Päätettiin monistaa liittoneuvoston kokouksen pöytäkirja liittoneuvoston jo. liittotoimikunnan jäsenille sekä ~xx arkistokarpaleina säi~tettäväksi.

9 18., Kanadan Teollisuusunionistisen Kannatusliiton Copper Cliffin thdistyksen Urheiluseuralta oli saapunut Työväen Tiedonantajan toimituksen kautta kirjelmä,jossa pyydetälin tarkempia tietoja eräästä Ilmari Järnefelt-nimisestä suomalaisesta,kanadaan muuttaneesta urheilijasta. Asiasta päättäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, johon mennessä U.Rinne ottaa selkoa siitä,oliko k.o.henkilö osallistunut kansalaissotaan. 19. Sen johdosta että Saksan toveriliitolta oli saapunut tov.k. Billlrenin allekirjoittama kirjelmä, jossa pyydettiin lopullista ~ lmoitusta liiton kannasta aiottuun uleisurheilumaaotteluun nähden sen jälkeen kun saksalaiset olivat kieltäytyneet ottamasta ki19ailua Saksaan ja tarjoutuneet matkustamaan Suomeen ensi~älstä kilpailua varten, päätett iin,ett t:. aikaiseilman päätöksen L'lukaisest i on lähetettävä v,staus, jossa ilmoitetaan,että otteluhanke raukeaa sen vuoksi,ettei liitolla -t;fc;., ~.-/ ol~loudellisia mahdollisuuksia sen järjestemiseen täällä Suomessa. Sen lisliksi kirjelmässä on huomautettava siitäkin, että ensi vuonna lki!pailu~een, / tullaan toimeenpanemaan Suomen TUL:n ensimmäinen liittojuliiä1jo~ tullaan kutsumaan myös ulkolaisia työläisurheilijoita iton, edusän tt u- paioli, joka illä paiu- a 1'-

10 l. P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 26/ Saapuvilla olivat E.Pekkala, U.. Nurrn inen, T. Tsr..l1er, V. l.1ikkol a, V. Lähteinen, V.J.Kostiainen,U.ITar-... janne,o.fager,u.riid1e ~ V.3ilius~ f!1, I/~- Luettiin ja. hyväksyttiin edellisen kokouksen l?öytäkirj~. 2. Myönnettiin \Vaasan piirin johtokunnan käytettäväksi vv avustusmääräraha Smk: 2,000:- e. Päätettiin esittää liittoneuvoston kokoukselle ehdctus,jonka mukaan piirikuntain johtokur.nat velvoitettaisiin nostamaan heille myönnetyn apurahan aina kunkin kuluvan vuoden aikana, ehdolla, että muussa tapauksessa se katsotaan menetetyksi. 4. Ilmoitettiin,että Mäntän Valo oli vastar..l1ut sille lähetettyyn tiedusteluun Uänt än VPE :n kirjelmän johdosta.w stauksessaan Seura selosti lä.~ermin en, k.o.kilpailuja,imoittaen,etteivät ne ole n.s.propagandakilpailuja ja että niistä saadut varat on käytetty p~lokunnan sisäiseen toimintaan. Päätettiin ilmoittaa VPK:lle,ettei liittotoimikunta voi muistuttaa Valoa sen tekemän kielteisen paätöksen johdosta jlis.entensii osallis1umiseell ~ähden palokunnan kilpailuihin,koska seuran ph~tös on sopusoir~ussa Työväen U~r-eiluliiton yliorgaanien,liitto~okouksen ja liitt oneuvoston(te,kernain puätösten kanssa.asia on ensisijassa seurain sisainen a~ia.myöskin 5. ValolIe ilmoitetaan päätöksestå. Yleisurheilujaoston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin seu- 'raavat kansallisten yleisurheilukilpailujen luvat: Forssan Alku Helsingin Jyry J äms än T atl!lo 23-24/ / /7 6. Painijaoston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin seuraavar kansallisten painikilpailujen luvat: Tornion Isku 5-6/6 Kaskisten Vastus19-2c/6

11 18. Waassn Piirikunnan kirjelmän,koskev Laihi n Innon kentän rakennusl in n avustamista,johdost päätettiin ilmoitta v stauksen,ettei liitolla ole taloudellisi mahdollisuuksia avustamiseen. 19. Päätettiin anoa naisten 4-viikkoisille urheilu- j~ voimistelu~sseille Sa puville osanottajille rautatielippualennust liiton nimissä. 20. Turun piirin naisjaosto oli pyytänyt järjestämhfulsh naisten u.rheilumerkkien jakotil isuuteen puhuje.1i. liitolta, liiton kustannuksella. Katsoen siihen, että liiton kust~uksella äskettäin on puhuj käynyt Turuss,ei pyynt öön nyt voitu suostua. 21. Tcv.B'änedixiltä, S ksasta, oli saapunut kirjelmä, ' jossa kiirehdittiin kansainvälisten p lloilusääntöjen ehdotuksen lähettämistä,päätettiin ilmoitta, että sääntöjen k~lintämistyä on kohdannut eri syistä vaikeuksia,mutta on p rh illaan tov,kostiaisen suoritett van ja joutuu valmiiksi vielä tämän kuu.n aikan. Samalla päätettiin pyytää lähettämään jäljennökset muiden liittojen ehdotuksist~ ~~, 22. Päätettiin valtuuttaa erityinen lähetystötiedustelemaan Ne_vosto-Venäjän täkäläisestä ltihetystöstä,missä vaihees= sa tiiliä hetkell ä on saamatta. olevan. hiihtäj äirnme matkakuluj en periil1isillt;nws. Lähetystöön valittiin Pekkala,Kostiainen ja ll..nttil Ptiätett.iin ostaa liitolle 2 kpl. O. Y. Suomen Yleisradion os kkeita.merkintä suoritetaan heti. Vakuudelrs i:

12 (Liite liittotoirnikunnan 26/ pidetyn kokouksen pöytlikirjean, 12.) TaI v i u r h ~ i 1 u j u h 1 i e n =========================================== kilpailuohjelma suunite1ma. H 1 1 h t 0 k i 1 p a i 1 u j...jl leiset : Ikämiehet : Nuoret : Naiset : 2 km. 5 km. vli 35 v.. 5 km. 3 km. o. 15 km. 10 km. 36 km. 20 km. 50 km. n 45 v. 10 km. alle 18 v. 5 m. n 35 v. 15 km. " 21 vi Kansakoulupojat Ryhmä A. 1 ja II lk. ~nsakoulutytöt : Ryhmä A. 1 jo II lk Ryhmä B.III ja IV lk. Ryhmä B. II! jo IV lk. J oukkuehiihtqj.a..;.. 3 km. joukkuehiihto naisille 10 km. joukkuehiihto nuorille alle 18 v. 30 km. joukkuehi:hto yleinen pii~ikuntien välinen, Yhdistetty hiihto- Ja mäenlasku. TIeinen ja nuorten.. äenlaskukilpailut : Yleinen ja nuorten. J TIeinen. 500m m m. 1 u i s tel u k i P aili j a uorten. Joukkuekilpailu m. Jääpalloiluottelu. Neuvosto-Venäjä - TUL. Pää t t ä jäi s j u h 1 a ====~=========================== -==

13 ~ p ö y ~ ä k i r j a TUL:n liittotå.lmikunnan kokouksesta 3/ Saapuvilla. olivat E. PekkaJ_B, T.Tanner,V. Mikkola,V.J. Kostiainen,U.Rinne, V. Lähteinen,U. Harjanne,n. Fager,V. Silius- ja T. II.Vilppula. 1. Luett iin j R hyväksyt tiin edellisen l:okouks en pöyt iikirj a. 2. Otettiin käsiteltäväksi edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt,1 ii ttotoirr.ikuj1jl~n asett BEan komitean laat ima työsuut1ui t elmaehdotus liiton johtoelimille liittojuhlaa,internatsionaalin kongressia,liittokokousta ja talviurheilujuhlaa varten. Suoritetun laajemman yle.l.skeskustelun jälkeen hyväksyttiin ensin periaatteessa komitean ehdotus siitä, että liittojuhla,kongressi ja liittokol:::cus järjestetään samanaikaisesti,v.1927 kesäkuus~a,jonka vuoksi samalla päätettiin, ettei urheilu~~ivää ensi vuonna sen vuoksi vietetä. Sen j iilkeen hyväl:syttiin komitean ehdotus sellaisenaan ta v urheiluj lia,liitto~.euvostoa,!congressia,liittojuhlaa j'a liittokokoust koskevilta osiltaan. Sel... sijaan byväksyttiin komitean ehdo' q ~ rurjla:l chell'\ kaikkien jaosto'en puheenjobt8j8.t,~ään~tyksen ci'1l',että suureen valiokuntaan valittaisiin liittotoimi- jälkeen,4.. Wl -':ä 3 vas~ an, r.( nnerin t ehtyln~astne hdotuks en, jonka, mukfwn k'.lstakin ~aostos~a v(.littaisiin sen itsensä nin.eumä :henkilö. Situf itsi päätettiin suureen valiokuntaan äänestyksen, jossa annettiin 5 ilti.:::ltti ehdotursen puolestn 4 vasta.a.n,perusteella naisten toimikunnan siht~erin ehdotuksen mukaisesti kutsua 2 naisten toimikurjlgn edustajaa. Ko~itean ehdotus j~rjestäjäin palkkaamisesta liitolle aiheutti myös öiinpstyksen. Sii1"::i päätettiin 5 äänellä 2 vasta3.r/h/jy~k, syä komitean ehloi us,jonka. mukaan syksylll otetaan koj~en muukauden ajaksi 2, xtni vai 11toe htoisesti kuuden kuukauden aj!:'l ~si yksi k:vyykäs järjestäjä, Vastae:-Uotuksena oli Tannerin tekemä ehlotus,että 'järjestäjä l~ alkattp.isiin liitolle R :heti. Pe~k8,la pyysi pöytäkir~3.an rnerkittäväksi,että lti.n oli Tar..nerin e hiotuksel krulnalla äänestyksessä.. Komitean ebdotus SeurB8 liitteenä. tätä pöytäkirjaa.

14 3. Anttil~ selosti J:)l.\inijaoston ja liittoto irnikullnan edustajain yht'3:sen lrokoulsell l'!',enoa. Kok;ouksessa.oli päästy siihen käsityl: seer., '3ttä Oksa on monista syist.a ki inni t ett ävä vast a sy-;(resällä ' li.:.tcn :palveluks Eler. 1y~yen keskustelun jälkeen putitettiin uudistaa edellisen ko~ouksel puätös, jonka ~~~eah Oksa on kii~nitettävä liito"" :p 1'rAl"kseen silloin kuin se parhaiten vastaa tarkoitulrsensao 4. orker S ort AlliallCP._ SUO!!! ::'8oisel ta j aostol ta Kanadasta ~I'\R.. ullut kirj ell!lu lii.lj.et ett i. TyöVc.eh Urheih ler.rten to iiri tuskunnalle. 5. un on ilmennyt mielipi te itä, joiden.!:.t'...r!?8.n TyövL.en Urheilulehdessä selost ttaisiin ~orv8rill isen liiton kilpailuja tarpeetton18n laveasti,pii~tet tiin ilmoittaa lehlen toiwitusl-;:unns1.1_e,ettc. se t. rkistaisi k. o. asiaa ja ryhtyisi tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpi te isiin. 6., Kanadan Teollis1J1Js".:nionistisen Kannatusliiton Copper Cliffin Yh.istyksen Urheiluseuralle päätettiin v8.statb,mainitun yhdistyksen tel:emän, Ilmari Järne~ ldt iä koskevan t iedustelun johdosta, ettei liiton xenoxmxc~~kdkx toimikunnan tietoon ole tullut lnitliän sellaista,joka olisi ristiriidassa asianomaisen henkilön itsestään antamien henkilötietojen kanssa. 7. Sallan JymyItä oli srapunut kirjellliä, jossa ilmoitettiin eröän paikallisen kansakoulunopettajan ryhtyneen painostamaan niitä oppilaitaan, aina koulusta erottamisuhkaan asti,jotka olivat liittyneet mainitujl seuran perustawan nuorten osaston jäseniksi. Kirjelmässä pyydettiin liiton toimenpiteit a asian johdosta. puätettiin pyytää se 1 ralta tarken:;pia tietoja nl. m. siitä,kuinka usein nlorten osaston harjoitustilaisuuksia on pidetty. Näiden tietojen s8.avuttua, kätirjlytl.ijn kouluylihallituksen puoleen liiton toirnest8..

15 8. Päätettiin lähettää. liiton kust8.1'.j1uks ella liiton sihteeri alustamaan Tampereen piirin Sos. dem. Nuorisojärjestön toirneenranemille nuorisopäiville Kangasalalle kesäkuun p :nli toirneenpa.nij ain ehdottarnae l::ysymy1:sen : Urh eilu työ läisnuorison kuntoisuuden kohott~ ana. Tanner ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi,että hänen mielestään liitto voisi tällaisessa ta~auksessa lähettäli alustaj8h 'lain ta irne enpanij p"in kustannuks ella.. 9. Työväen Esper8ntoliiton vuosikokoukseen liiton edustajaksi valittiin ~. Tanner. 10. Talviurheilujuhlain ohjelma jätettiin kokonaisuudessaan pöydälle seuraavaan kokoukseen. 11. Sorvalin Veikot olivat pyytäneet helluntaina toirneenpal1taviin arl.'ajaisiinca puhujaksi V.Mikkolaa liiton kustannuksella. Talouclellisten seikkojer_ '"Tuoksi ei matkan suorittamiseen liiton kustannuksella katsottu voitavan suostua.jos Seura ~~13t8ntaa, l!latkust I:\a 1/ikkola. 12. Kyn;inlaakson 1 Aluejärjestö oli pyytänyt jokavuotisille uaeaz:rr:an seuran yhteisille kilp8iluilleen Woikkaalle helluntaina yl.ituo!:'lrria, jol:::a samalla luennoisi yleisurheilukilpailujen toimitsijatehtävistä.yleisurheilujaosto oli asettanut ehdolla Laher [!ian,rinteel1,~erin ja ~ähteisen. Plie.tettiin pyytää Lahermaa mat - kustamaan VOikkaalle, Jos hän on estetty,velvoitettiin Rinne ja Tanner svpimaan keskenään siitä, kurwp i siinä tapauksessa matkustra. 13. Hyväksyttiin seuraavat kilpailuluvat : 1'1) Nyrkkeilykilpailuja varten: Uuraan \Vilpas 16/5 Oulun Jyry 23-24/5 (Kansainväliset) (Kansalliset) b) Yleisurheilukilpailuja varten: Kemin Into 26-27/6(ehdolla,ettei kilpailuissa juosta 10,000 m. pitempui:1 ma.tkaa) Wiipurin Jyry 4-5/9 (Kansalliset) c) Painikilpailuja varten: Joutsenon Yritys 4-5/9 (Kansalliset)

16 14. Talikkalan Toverit ilmoittivat kirjelmtillä,ettti seuran järjestämiin kansainvälisiin nyrkkeilykilpailuihin 13-14/ t m.m. ilmoittautuneet norjalaiset E. Engh ja O.Eriksen Oslon Vikaseurasta,sekä että se~ra on ryhtynyt neuvotteluihin venäläisten urheilujärj estöjen kanssa jalkapallo-ottelun Leningrad-Wiipuri järjestämisestä kesän aikana. Ilmoitus pe..ätettiin merkitä pöytäkirjaan. Seuralle ilmoitet taan, ettei lii ttoto imi.kunnalla ole mitään k. o. jalkapallo-ottelun toimeenpanoa vastaan. 15. Nyrkkeily jaosto oli ehdottanut,että sihteeri matkustaisi Talikkalan Toverien nyrkkeilykilpailujen kehätuomariksi. Huorniool'1-- ottaen toimistossa vallitsevan kiireen,päätettiin asia palauttaa takaisin jaostoon uutta valintaa varter.vsillä toivomuksella,että jaosto koettaisi mahdollisimman nopeasti poistaa vallitsevan nyrkkeilytuomaripuutteen. 16 t. J2äätettiin merkitä kurinpito- ja rangaistusrekisteriin,että Kullervon ~ntinen jäsen P. Paavola oli Seuran ilmoituksen mukaan Siirtynyt kuluvan vuoden aluksa SWUL : oon. 17. Ylåisurheiluj aoston sihte: eri ilmo i tt i j A.oston päätö1csi stä, joiden mukaan jaostolla ei ole mitään sitä liittotoimikunnan pl~t östä vastaan,jolla heinäkuun päivät ehdotetaan yleisiksi. 1.~~ piir ikuntaill yl eisurheilumest aruuskilpailupäi VikSf\;f a jonka mukaan seuroja ja piirikuntia kehoitetaan välttäm5.l.n yhteensattulllia ki lpa;ti.luj en j ärj est ämis essä työnjuhlien kan8sa Naisten toimikunta ilmoitti päättäneensä lähettäei "Kucipion kur sseille Elina Jääskeläisen ja Sihteerinsä Helmi Paasosen opett aj iksi. Päätös hyväksyttiin. 19. Pi:lhtettiin pyytää TUL:n Jyväskylän lulili'in; jtlhtoldrnn~::ht! c. kirj alli sta selitystä yhteiseksi SWUL:n paikalliset! piiriku:nnal1 kans Sa aiotustb urhellukentun vihkitiisjuhlakilpailutilaisuudesta.seli_ tyksen SC';tI.~lttua otetaan asia uudelleen ktisitelthäksi. V~~ ' ; [.~ ~~..

17 Liittotoimikunnalle~ ==================== Kokouksessaan t.k. 19 p:nä asetti liittotoimikunta komitean (Vilppula, Rinne, Pulli, Anttila) laatimaan ehdotusta liiton vastaisesta työjaosta ja samalla antamaan lausuntonsa "järjestäjämäärärahan käyttämisestä pitämällä työssään silmällä ensi vuoden juhlia ja kokouksia. Komitea kokoontui eilen ja otti sen työskentelyyn osaa muut, paitsi Pulli, ioka pii matkalla. Lausuntonaan saa komitea esittää seuraavaa: Kun komitealla on ollut niin suurisuuntainen työ kun sovittaa ensi vuoden ohjelma, joka käsittää talviurheilujuhlan, liittoneuvoston kokouksen, liittokongressin, liittojuhlan ja liittokokouksen, sillä niiden sopiva järjestely tuottaa suuret vaikeudet. Jaottelemalla ne siihen järjestykseen kuin komitea ne on suunnitellut saadaan seuraava ohjelma. Talviurheilujuhla. Komitea yhtyy talviurheilujaoston esitykseen, että se vietettäisiin helmikuun lopussa. (27-28/2) Liittoneuvoston kokous. Ottamalla huomioon tulevan liittokongressin Ja sille esitettävät asiat katsoo komitea, huolimatta siitä, että ensi vuonna myösk'n on liittokokous, tarpeelliseksi liittoneuvoston kokoontumiaen määräaikanaan. Liittokongressi. Liittojuhla. Liittokokous. Nämä kolme kysymystä ovat tuottaneet suurimman vaikeuden komiteen suunnitelmille. Liittokongressi~on komitea tahtonut kiinteästi kytkeä liittojuhlan yhteyteen koska kongressissa tulee kysymyksiä, joiden ratkaisuun vaikuttanee liittojuhlan kulku. Myöskin liittokokouksen on komitea suunnitellut sekä kongressin että liittojuhlan yhteyteen syystä /että liittojuhla saisi liittokokousedustejista terveellistä joukkolisäystä, sekä samalla edustajat vois).- 1>f, juhleste saada terveellisiä ja voimaperäisiä vaikutteita, jotka pakoittaisivat kaikki kiinteämpään yhteisymmärrykseen ja uhrautuvaisuuteen. Olisi kyllä liittokokoukselle kokoontumismahdollisuus joko ennen, tai jälkeen liittokongressin ja juhlan, mutta niillä kummallakin on suuret varjopuolensa.liittokokous, jos se pidettäisiin ennen liittojuhlss, olisi pidettävä aivan vuoden alussa, täs-

18 - 2 - sä kokouksessa saattaisi käydä niinkin, että liittotoimikunta kokonaan'tai suurimmaksi osaksi tulisi uusittua, silloin joutuisi uus~ toimikunta ottamaan Osaa työskentelyyn jolle olisi tehty suuret valmistelut, mutta joka vielä olisi keskeneräinen, tällöin tuottaiii työlle tällainen vaihdos vissit vaikeudet ja liittotoimikunta myookin joutuisi tarpeettoman suuren, aikaisemmin tehtyyn valmist~lutyöhön tutustumistyön. Jos taasen liittokokous pidettäisiin liittojuhlien xikxbi jälkeen men~s~ sen pito ehkä liian pitkälle sitä ei voitaisi pitää, kun aikaisintaan marraskuun lopussa. Ottamalla huomioon ettei ensi vuoden liiton henkilökunnan kesälomaa voida järjestää kuin aikaisintaan puolen kuukauden kuluttua liittojuhlien jälkeen, ja että seurojen on tehtävä alustuksensa liittokokoukselle 10 viik-, koa ennen, joutuisivat ne henkiseen voimisteluun juuri pahimpaan kesäaikaaa, jolloin suurimmat kiintoisuudet suuntautuvat muualle. Otmalla lisäksi huomioon sen, että merkitystä vailla ei suinkaan olisi sekään, että ulkolaiset edustajat saisivat seurata liittokokousta ei komitea ole nähnyt muuta parempaa ehdotusta kuin sen, että liittokongressi, liittojuhla ja liittokokous järjestetään yhtäjaksoisesti. Voitaisiin kyllä ajatella että liittojuhla olisi ennen liittokongressia, mutta kun komitea on pitänyt tarpeellisena liittokokousedustajien osallistumisen liittojuhlaan, tulisivat edustajat viettämään juhlapaikassa vähintäin viisi ylimääräsitä kallista päivää, myöskin on sillä, että liittokongressi järjestetään ennen liittojuhlaa se vaikeus, ettei komgressi voisi ottaa järjestelykykyjämme liittojuhlassa huomioon Olympialaisia ratkaistessaan, mutta tämä kysymys voitaisiin komitean mie13stä jollakin sopivalla tavalla järjestää. Päivien määrääminen näille juhlille ja kokouksille on myöskin tuottanut suuria vaikeuksia, Ensi vuonna tapahtuu myöskin eduskuntavaalit ja ne joltisellakin varmuudella tapahtuvat heinäkuun alussa, joten niiden jälkeen taas juhlat venyvät helteisempään aikaan, joten komitealle ei jäänyt muuta, kuin suunnitella ne kesäkuun ajalla tapahtuv'kvi, tällöin on taas juhannus tuottamassa haittaa ja aika, jonka komitea ehdottaa saattaa tuntua liian aikaiselta~ edelläviitattujen seikkojen perusteella ehdottaa komitea: K~ikki ~en että talviurheilujuhla vietetään helmikuun lopussa; että liittoneuvoston kokous pidetään sääntöjen määriäämällä ajalla;

19 - 3 - että liittokongr'ssi, liittojuhla Ja liittokokous pidetään kesäkuulla siten, että liittokongressi keskiviikkona Ja torstaina -15 ja 16 p:nä, liittojuhla perjantaina,lautantaina ja s~nnuntaina p. liittokokous maanantaina,tiistaina ja keskiviikkona 20~21-22p. Työjako. Talviurheilujuhlan valmistelut uskoo komitea voitavan suorittaa säännöllisin työajoin, samoin liittoneuvoston. Liittokongressi~ juhlaa[iittokokousta varten sensijaan olisi I ryhdyttävä erikoisiin toimenpiteisiin. Lii t1okongr.ess in ja lii tlokokouks en valmis te lut ehilot taa komite ~iht~erin 1ehtäväksi ja vapautettaisiin hänet muusta. Liittojuhlien valmistelua varten ehdottaa komitea asetettavak Sl ~rikoi~en 1oimikunQan, johon kuuauisi liittotoimikunta kokonaisuudessaan ja lisäksi kaikki jaostojen puheenjohtajat, ja käsittäisi tämä toimikunta 20 jäsentä ja jakaadiuisi tämä toimikunta neliään_alaiaqs1oon_ nimittäin 1eknilli~een, 1aloud~lli&e~n~ rekla8~ mi- ja maioitusiå~s1oon. ~l~s1a_p~lka1t~v~k~i_erikois~n_h~nkilön Sen lisäksi ehdottaa komitea ma~liskuun kuntien_k1tr1ettäväksi ja tulisi hänen toiminta~aikansa juuri liitioiuhlien 10imi-_ kes ""tämään 5 kuukauit~. Vielä tahtoo komitea esittää, että nuo toimikunnat asetettaisiin heti ja alkaisivat samalla toimintansa ja että näitä toimikuntia valittaissa pidettäisiin silmällä, että niille tulisi nl oma sihteeri, joka kiinteänä velvollisuutena olisi hoitaa jaostonsa pöytäkirjat, ettei tuon palkatun henkilön tehtäviä rasitettai Sl pöytäkirjojen pidolla. Vastaisuudessa jos käy välttämättömäksi voiaaan jaostoi~le myöntää oikeus ottaa palkkiotoimitsija käytettäväkseen. Samalla ei komitea ole katsonut olevan syytä, että ryhtyisi laatimaan juhlien ja kokousten budjettia vaan katsoo sen parhaiten kuuluvan talousjaostolle. Vielä tahtoo komitea lausuntonaan esittää, että ohjelma liittojuhlia varten tulisi valmiiksi alkusyksystä. Järjestäjämääräraha. Komitea on harkinnut määrärahan käyttämistä Ja ottanut tässä pääasiassa huomioon se~, että ensi vuoden liittojuhlat jos ne saanaan onnistumaan ovat vaima kkainta valistustyötä mitä voidaan tehd" Siksi olisikin näiden juhlien onnistumiselle, joukkojen runsaslukuisuuden saamiseksi tehtävä erikoista valistustyötä näitä varten.

20 Ottamalla huomioon nämä seikat ehdottaa komitea: että ~~s~,_lqk~-_j~ ~akr~skuun ajaksi otetaan liiton palvelukseen kaksi järjestäjää, jotka samalla kun neuvovat seurojen toimintaa tekevät selväksi liittojuhlan merkitystä, jonka lisäksi näiden järjestäjäin tulisi kyetä ohjaamaan juhlien yhteisvoimisteluesitys; siinä tapauksessa, ettei kahta kyvykästä saataisi olisi palkattava ~k~i_järie~täjä_kuuden kuuk~uden~~ksi. Loppulauseenaan saa komitea lausua, että liiton toimintasuunnitelma on nlln VOlmla kysyvä, että siitä selviytyäkseen tyydyttävästi ZBBX el saa hetkeksikään antaa otteen herpaantua ja uskoo komitea jättäessään työnsä liittotoimikunnalle antaneensa jonkunlaisen pohjan B% jolle voidaan ruveta ohjelmaamme rakentamaan. Helsingissä huhtikuun 25 p:nä 1926.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA

.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. (UA -- - ~ CI'f.//,,.....,,, ~' ~~, ~ I II_~~ ~- ~~ 1 ~- ~. H:~, '7'f. PvV.. u: /,.-- ry~~ ~ ~U1,J LA~I Ik~a'h~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA /711.< ~t/u(m..li-d-- ~ ~. - ~ ~Af~ 1I(~~ r ~ ~ ~,. C?t,~- ~ -( I

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot