13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14."

Transkriptio

1 senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska ei käy selville, että Voima olisi ollut tietoinen Valon rötöksistä,eikä myöskään käy selville,että Vastus olisi eroittanut Valon jäsenyydestään.valo menettää jäsenoikeutensa siksi kunnes hän sopii asiansa seuran kanssa.vastukselle annetaan huomautus siitä,että ei pidä antaa luottotehtäviä kilpailuissa kilpailijalle. Lisäksi tulee Valon saama palkinto Voiman kilpailuissa periä häneltä pois ja antaa seuraavalle miehelle,koska hän on antanut itsestään val= heellisia tietoja ottaessaan osaa Voiman kilpailuihin. 13. Me~kltään pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. taja. 14. Saksalaisten voimistelijain vastaanottajaksi valittiin puheenjoh= 15. Viron Työväen Urheiluliiton kongressiin Liiton edustajaksi siltä varalta, jos puheenjohtaja ei olisi tilaisuudessa saamaan passiviisumia, valittiin otto Paananen. 16. Pohjois-Savon ja Kainuun piirin johtokunnalta tullen kirjemän joh= dosta,jossa selostetaan poliisimielivaltaa mainitun piirin alueella, pyydetään tarkempaa selostusta minkä seurojen toimintaa mainitun piirin alueella on poliisien taholta estetty. 17. Rautalammin Yrityksen hyväksyminen Liiton jäseneksi jätettiin sik= si kunnes asianomainen piirin johtokunta,po~jois-savon ja Kainuun,ottaa selvän siitä,onko mainittu seura Rautalammin Jymyn suoranainen seuraa: ja vai eikö. 18. Porvoon Veikkojen kyselyn johdosta,jossa he tiedustavat olisiko rangaistava sellaisia seuransa jäseniä,jotka o~t ottaneet osaa kilpai= luihin, joissa on ollut kllpailijoina myöskin porvariliiton jäseniä,mutta jotka kilpailut on järjestänyt Kirjatyöntekijäin ammatti=osasto. Päätettiin,ettel tällaisissa tapauksissa voida rangaista,mutta olisi jäseniemme pidättäydyttävä tällaisista kilpailuis"a. 19.

2 Liiton 5-vuotisjuhlakomitean tekemä ehdotus Liiton 5-vuotisjulan vietosta hyväksyttiin. Liiton puolesta laaditaan sanomalehtiin artikke= leitä juhlan johdosta, joissa seloste~asn periä. Lisäksi kehoitetaan sanomaleht~enn Liiton toimintaa ja tarkoitus= toimituksia itse laatimaan kirjoituksia juhlan johdosta. Juhlien tuloista 50% liitolle ja 50% piirt kunnille. 20. Luettiin Oulun ja Perä-Pohjolan piirin johtokunnan kirjelmä Oulun,oliisimestarin mielivaltaisuuksista mainittua piirikuntaa kohtaan. Sihteeri ilmoitti pyytäneensä piirin johtokunnalta tarkempia tietoja mainitusta asiasta ja ilmoittaneensa piirin johtokunnalle,että Liiton puolesta laaditaan valituskirjelmä jätettäväksi OUlun läänin maaherral= lee Sihteerin toimenpiteet hyväksyttiin. Vakuudeksi, r -... ~ L._- _ "... ~-.~- ~... _~

3 ~~z~äk~xia tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 26/ Saapuvilla olivat:e.pekkala,v.mik= kola,t.tanner,u.rinne,h.9aasonen,v.visa,v.va= relius,k.niininen ja F.Mikkola. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisem kokouksen pöytäkirja. 2. Kymin Veikkojen l5-vuotisjuhlaan ei katsottu voitaman lähettää pu= hujaa Liiton puolesta,koska juhlat pidetään Tapaninpäivänä. 3. Muistopalkinnon hankkimånen Saksan Työväen VotIDistelu- ja Urheilu= liitolle lykättiin seuraavaan kokoukseen. 4. Luettiin Saksan Työväen Voimistelu-ja Urheiluliiton lähettämät kir= jelmät ja merkitään pöytäkirjaan. Aikaisemman kirjeen kohdasta koskeva Saksan Liiton tukalaa asemaa julkaistaan suomennos Työväen Urheiluleh= dessä.jälkimämsestä kirjeestä ilmoitetaan Työväen Urheilulehti O.Y:n johtokunnalle,kirjeessä kiitetään rahalahjoituksesta. 5. Luettiin Unkarista saapuneet ki±jelmät.kirjelmässä esiintyneihin kysymyksiin tehdään selostus. Painijoista sähkötetään asianomaiselle järjestölle Unkariin ja pyydetää heitä sopimaan painijaimme kanssa,jotka ovat Wien'issä.Samoin ilmoitetaan sähköteitse painijoillemme Wien'iin asiasta. 6. Tov. Brinkmann päätettiin lähettää saksalaisten voimistelijain mu= kana tulkiksi Turkuun,jonka jälkeen Laherma huolehtii vo~istelijoista eteenpäin. 7. Käytiin läpi ja hyväksyttiin julistus Liiton 5-vuotisjuhlan joh= dosta. 8. Hyväksyttiin Elsa Törnen kirjoittama"puhtaus" opiskelukirjaksi naisille.kuitenkin on' opiskelutyöjulistuksessa mainittava kirjan van= hoillisuudesta yhteiskunnallisissa kohdissa.kirjaa obtetaan Liiton väli= tyksellä myytäväksi 50 kpl.lisäksi velvoiteta.. n isten jaostot tekemään opiskelun päätyttyä kysymyksiä myöskin kirjan yhteis~llisista koh= dista.

4 9. Rob. Oksan jutun loppukäsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, johon mennessä pyydetää Turun Veikoilta vastausta seuraaviiv kysymyksiin "Onko seura tietoinen siitä,että seuran jäsen Rob. Oksa on yhty= nyt porvarillisten seuraan Virossa ja edustanut sitä kilpailuissa Ruot= sissa?" "Mitä seura on tehnyt tai aikoo tehdä Oksan r~isemiseksi tässä asiassa?" 10. Kokoukseen jäänet Liittotoimikunnan jäsenet päättivät panna vasta= lauseensa pöytäkirjaan sentähden,että Liittoto~ikunnan kokouksesta useat jäsenet lähtivät pois ennenaikaisesti. 11. V.Mikkola selosti Viipurin Piirikunnan ylimääräisen syyskokouksen kulkua, jossa hän oli Liittoto~kunnan edustajana. Kokouksessa oli edustettuna 9 seuraa ja kuuntelijoin oli lisäksi suuri joukko sikäläisiä urheilijoita. Kokouksessa oli m.m. käsiteltävänä kysymys TUL:n kansainvälisistä suhteista.useilla seurojen edustajilla oli evästyksenä Liittokokouksen päätöksen ennallaan pitäminen sillä muutoksella,jonka mainittuun pää= tökseen on tthnyt liittoneuvoston kokous. Kaikilla äänillä yhtä vastaa. päättikin kokous hyväksyä liittokokouksen asiasta tekemän päätöksen edellä mainitulla liittoneuvoston muutoksella. 12. Pekkala selosti T.Sivistysliiton edustajiaton kokousta. Kokouksessa esillä ollut sääntöjen muutosehdotus,jonka mukaan jä= senmaksuja koroitetaisi1n,hyväksyttiin 12 äänellä 7 vastaan.iäätä.tä Ehdotusta vastustivat Liittomme edustajat Liittotoimikunnan evästyksen mukaisesti. Vakuudeksi

5 Valo,Mänttä 5-6 tammikuuta 1924 Into,Kemi 5-6 " " Voima, Pietarsaari " " Pyrintö, Kotka 2-3 helmikuuta II Toverit,Popinniemi " Veikot, Turku " " Huima, Ääneko ski Visa,Helsinki 1-2 maaliskuuta II tt

6 .. tehty TUL:n Liittotoimikunnan. kokouksessa. 3/ Saapuvilla olivat:e.pekkala,v.mik=. ~. k?la,u.rinne,v.~isa,h.pa~onen,o.paananen, V.Varelius ja X.Niininen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja äänellä 2 vastaan päätettiin hankkia Saksan Työväen Volmisteluja Urheiluliitolle muistopalkinto saksalaisten voimistelijain A.Rahn= feld'in 4a M.Wenderoth'in. täällä käynnin johdosta.muistopalkinto saa maksaa korkeintaan 200 mk. 3. ~aksalaisten voimistelijain mukana kulkeneen tulkin Brinkmann'in kulut maksetaan liiton varoista,mutta peritään ne järjestäviltä seuroll= ta takaisin. 4. Tampereen piirikunnan ylimääräiseen kokoukseen Liittotoimikunnan edustajaksi valittiin V.Mikkola. KOkous on T:reella 16 p:nä joulukuuta. 5. Porvoon Veikkojen iltamaan 15 p:nä joulukuuta lähetetään puhujaksi sihteeri. 6. Tampereen Piitin johtokunnalta tulleen ilmoituksen mukaan on T:reen Veikot eroittanut jäsenyydestään siksiåkunnes sopivat asiansa seuran kanssa K.Saunion kieltolakirikkomuksen takia ja O.Paaston epä= rehellisen käyttäytymisensä vuoksi. Päätettiin tiedustaa asianomaiselta seuralta tarkemmin kummakin rikkomuksen vaiheita. 7. F.Mikkolan kyselyn johdosta saako Liittomme ~s en seuran jäsen ottaa osaa Naisten Liikuntokasvatus Liiton järjestämiin käytännöllisiin voimistelun neuvontajkursseihin,päätettii~ esteitä mainituille kursseille osanotolle. 8.,ettei ole syytä asettaa" Liiton taloudenhoitaja A.Valkama pyysi kirjallisesti Liittotoimi= kunnalta Smk 200:- palkankoroitusta kuukaudessa. 4 äänellä 3 vastaan päätettiin V.Mikkolan ehdotuksen nndcaisesti,että pyyntö periaatteessa hyväksy tään,mutta, että puhj. tehtäväksi annetaan neuvotella asiasta

7 Valkaman kanssa, että koroitus päätettäisiin vasta lopullisesti ensi 0/ vuoden tulo-ja meno-arvista päätettäessä. Vastaehdotuksena oli Paanasen tekemä ehdotus,että palkankoroitus myönnettäisiin heti. 9. Hyväksyttiin Itävaltaan lähetetyn painijan P.Suomen passilasku, vaikka Liittotoimikunta katsoi,että J.F.Leinon asianajotoimisto.olikin passin hankinnasta ottanut suhteettoman suuren hankintapalkkion. 10. Hyväksyttiin Palloilujaoston tekemä ehdotus,että Latvian TUL:n kirjelmään,koskeva jääpallojouudcueen lähettämistä tulevana talvena Lat= viaan kilpailemaan.vastattaisiin kielteisesti,koska matkava~keudet liiton taloudelliset menot asiasta tulisivat liian suuriksi. 11. Palloilujaosto ehdotti,että tulevana vuonna järjestettäisiin Liiton jääpallomestaruuskilpailut siten,että Liiton puolesta kilpailuihin kus= tannetaan erotuomari ja liiton mestaruusmitalit,mutta että s~urat saavat järjestää kilpailut ja kustantaa joukkueidensa matkat. ja itse Jaoston tekemä ehdotus hyväksyttiin Rinteen tekemällä lisäyksellä, että jaosto itse järjestäisi ottelut ja mahd~llisesta voitosta korvattai siin mikäli voittoa saadaan joukkueiden matkakulut. 12. Rob. Oksan rankaiseminen siirrettiin toistaiseksi. 13. Hyväksyttiin painijaoston myöntämät painikilpailuluvat,jotka seu= raavat liitteenä. 14. Paananen selosti käyntiään Liiton edustajana Viron TUL:n perusta= vassa kokouksessa. Liiton arkistoon liitetään Paanasen kirjallinen selos= tus matkastaam. 15. Työläisnaisten Urheilulehden tammikuun numero päätettiin julkaista juhlan~erona Liiton 5-vuotisjuhlan johdosta hyvissä ajoin ennen ~uhla= viikkoa. Lehden juhlanumeron hinta sama kuin tagallisenkin numeron. 16 Päätettiin kääntyä Työväen Urheilulehti O.Y:n puoleen tiedusteluil= millä ehdoilla se ottaisi kustantaakseen ja toimittaakseen Työläisnais= ten Urheilulehden.Ensi kokoukseen on hankittava selvyys lehden asemasta. Vakuudeksi f'~'

8 ~Q~t~k1~iä tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 10/ Saapuvilla olivat: E.Pekkala,V. Mikkola,U.Rinne,H.Paasonen,O.Paananen,V.Vi= sa,v.varelius,k.niininen ja F.M1kkola. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Taloudenhoitaja esitti Liittoto~ikunnan hyväksyttäväksi Ola Fo= gelberg'in laskun kunniakirjan laatimisesta Saksan Työväen Voimisteluja Urheiluliitolle.Edellisessa kokouksessaan myönsi Liittotoimikunta sanottuun åårkoitukseen 200:- mk.,mutta Fogelberg tästä tietoisena esit= ti Liitolle 500 mk. laskun. 5 äänellä 3 vastaan päätettiin lasku hyväk= syä. 3. Talviurheilujaosto esitti Liittotoimikunnan hyväksyttäväksi ensi talvena pidettävien Talviurheilujuhlien ohjelman. Ohjelman hyväksyminen W päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen,joho mennessä ohjelma on monis= tettuna lähetettävä Liittotoimikunnan jäsenille. 4. Työväen Urheilulehti O.Y:n puolesta esitettiin,että yhtiön johto= kunta periaatteessa hyväksyy xxi-x. Työläisnaisten Urheilulehden siir= ron yhtiön kustannettavaksi.soptmusehdotusta laatimaan on yhtiön johto= kunta valtuuttanut taloudenhoitajansa E.Virtasen. Liiton taloudenhoitaja ja sihteeri valtuutettiin yhdessä Virtasen kanssa laatimaan sop~sehdotusta. 5. Joulukuun 15 p:vään mennessä oli Työläisnaisten Urheilulehden toi= mitussihteerin tointa hakenut kaksi hakijaa: Eva Helmi Paasonen ja Rva Rildur Haarala.Näistä oli naisten jaostojen yhteinen kokous asettanut ensi tilalle yksimielisesti Helmi Paasosen. Liittotoimikunta valitsi yksimielisesti Helmi Paasosen Työläisnais= ten Urheilulehden toimitussihteeriksi ja samalla hän.o~ii ~vöskin leh= den vastaavana toimittajana. 6. Joulukuun 3 p:nä "Uudessa Suomessa" olleen kirjoituksen johdosta, jossa hyökätään Työväen Urheiluliittoa vastaan syyttämällä Liittoamme kommunistiseksi ja vaatimalla Liitolta evättäväksi valtio-apu,piitettiin vastata sekä porvarillisissa että työväen lehdissä.

9 Kirjoitusta laatimaan valittiin puheenjohtaja,varapuheenjohtaja ja sihteeri. Hyökkäyksestä Liittoa vastaan tiedoitetaan myöskin Kansainvälisel= le Liitolle saksaksi ja ranskaksi ja pyydetään sitä toimittamaan kirjel= mä kaikkiin Keski-Europan työväen lehtiin. 7. Urheilulehtien Liiton 5-vuotijuhlanUmeroiden suunnittelussa velvoi= tetiin juhlatoimikunta avustamaan lehtien toimittajia. 8. Tyttöjen jaosto ehdotti Liittotoimikunnalle,että Liiton puolesta käännyttäisiin Työväen Urheilulehti O.Y:n puoleen pyynnöllä,ettti mainit= tu yhtiö kustantaisi laululeikkikokoelman tyttöjä varten. Päätettiin velvoittaa jaosto tekemään yksityiskohtaisen selostuk= sen mainitusta kirjasta,sen toimittajasta y.m. 9. Taloudenhoitaja tiedusti,mitenkä menetellään sen avustusrahan suh= teen,joka on kerätty Turussa Itävaltaan lähteneiden painijain matkan avustamiseksi.päätettiin tiedustaa Turun Veikoilta,onko raha koottu Liiton menojen pienentämiseksi vai painijain päivärahan koroittamiseksi. 10. Koska Talviurheilujuhlien ohjelma tulisi julkaistavaksi Työväen Urheilulehden ensi numerossa eikä näinollen voida sen hyväksymistä siir= tää seuraavaan kokoukseen,valittiin ohjelmaa tarkastamaan Rinne,Paana= nen ja sihteeri. 11. V.Mikkola ilmoitti,ettei hän voi lähteä Tampereen piirikokoukseen 16 ~:nä joulukuuta.liittotoiidikunnan edustajaksi mainittuun kokoukseen Mikkolan tilalle valittiin Rinne. Vakuudeksi

10 P ö Y t ä k i r j a tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa l7/12-23,saapuvilla olivat: E. Pekk la, V. Mikkola, T.T nner, U.Rinne, H. Paasonen, O.Paananen, V.Visa, V. Varelius ja F. Mikkola. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Käsiteltiin Työväen Urheilulehti-O/Y:n puolesta jätetty sopimusehdotus Työläisnaisten Urheilulehden luovuttamisesta Liitolta mainitulle yhtiölle. Sopimusehdotus käytiin kohta kohdalta lävitse. Sopimusehdotus siinä muodossa kuin liittotoimikunta sen hyvksyi seuraa liitteenä pöytäkirjaa. 3. Koska Vieniläisessä työväen lehdessä oli ollut harhaanjohtava selostus urheiluoloista Suomessa ja koska mainitun selostuksen ilmoitettiin tulleen lehteen Liittomme painijain haastattelun johdosta, tiin painijoiden toimesta lähettää oikaisu mainitulle lehdelle. 4. Rinne selosti käyntiään Tampereen piirin kokouksessa 16/ Kokouksessa oli muun muassa käsiteltävänä kysymys Liittomme kansainvälisistä Suhteista, josta kokous 14 äänellä 3 vastaan hyväkv,yi entiset päätökset. 5. Tampereen piirikokouksessa esillä olleen talviurheilujuhlien tämiskysymyksen johdosta esitti Rinne, että liittotoimikunta keskustelisi juhl ien taloudellisesta järjestelystä. Päätettiin kutsua Tampereelta 2 edustajaa neuvotteluihin tänne ennen tammikuun 1 päivää. 6. Taloudenhoitaja ja sihteeri velvoitettiin laatimaan tilityslista kokousmaksuista liittotoimikunnan jäsenille. 7. Päätettiin tarkistaa saksalaisten voimistelijain käynnin johdosta seuroille esitettävät laskut. Taloudenhoitaja velvoitettiin seuraavaan liitt o t oimi~~r~an kokoukseen tuomaan asiasta täydellinen selvitys. 8. Valtuuksien antaminen taloudenhoitajalie rahan nostoon pankista jätettiin seuraavaan kokoukseen.

11 9. Suunniteltiin liittokokousalustuksien laa dinn~sta ja päätettiin seuraavaa: Liittokokoukseen valintaperusteen muuttamisesta ja tulevan liittokokouksen menojen suorittamisesta samoin kuin muistakin sääntöjen muutoksia koskevista asioista laatii alustuksen puheenjohtaja,rinne ja sihteet ri; uhteemme Amerikan suomalaisten työläisten urheilujärjestöihin laatii varapuheenjotaja, Tanner ja Paananen. Suhteemme varhaisnuorisojärjestöihin laatii nuorten jaostot. Puulaakiottelut laatii sih~e e r i. K~.='S3.i!lv liset suhteet laatii sihteeri. Samassa yhteydessä päätettiin, että liittokokouksesta ilmoitetaan urheilulehdissä, kiertokirjeellä ja uutisena päivälehdissä. 10. Päätettiin lähettää seuroille kiertokirje, jossa huomautetaan seuraavista asioista: hyökkäys Liittoamme vastaan, liittokokouksen alkamisaika Ua alustusten lähettämisaika, Liiton 5-vuotisjuhla, talviurheilujuhla, äänenkannattajien levittäminen, seurojen vuosikokouksessa huomioonotettavat seikat tulo- ja menoarviosta päätettäessä, liittoverojen suo ritus. Kiertokirjeen tarkastavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 11 Hyväksyttiin Liittoon uusi seura Haurangin Työväenyhdistyksen Voimis telu- ja Urheil useura Voittc,PBhjois- Savon ja Kainuun piirin kautta. Vakuudeksi:

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta.

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. Asetuksen mukaan 25 p:ltä rnarrask. 1885 piti Lappeenrantaankin järjestää käsityöläiskoulu viimeistään syyslukukauden alusta 1890. Lappeenrannan Käsityöläisyhdistys,

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot