LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:1. Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:1. Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen"

Transkriptio

1 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:1 Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen

2 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:1 Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2005

3 ISSN ISBN Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Selvitysmies: Helsingin hovioikeuden entinen presidentti Olli Huopaniemi Sihteeri: lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen Julkaisun laji Selvitysmiesmietintö Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen Julkaisun osat Tiivistelmä Seulontamenettely hovioikeudessa tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta Seulonnan tarkoituksena oli pysäyttää hovioikeuksien nähtävillä ollut ruuhkautumiskehitys. Hovioikeudet tulkitsivat lähes yksimielisesti uusia menettelysäännöksiä niin, että myös hovioikeuden pääkäsittelystä ratkaistavat asiat kuuluivat seulontamenettelyn piiriin. Korkein oikeus antoi kuitenkin marraskuussa 2004 ennakkoratkaisun 2004:116, jonka mukaan pääkäsittelystä ratkaistavat asiat, joissa on arvioitava suullisen todistelun uskottavuutta, eivät kuulu seulontamenettelyn piiriin. Seulontamenettelyä on sen jälkeen voitu soveltaa ainoastaan esittelystä ratkaistavissa asioissa. Tämän vuoksi on odotettavissa, että seulontamenettelyllä, sellaisena kuin hovioikeudet sen omaksuivat, saavutettu myönteinen kehitys ratkaisemattomien asioiden vähenevänä määränä ja käsittelyaikojen lyhenemisenä kääntyy päinvastaiseksi. Aiheettomiksi osoittautuvat pääkäsittelyt kuormittavat hovioikeuksia ja syyttäjälaitosta erityisesti rikosasioissa ja viivästyttävät käräjäoikeudessa voittaneen asianosaisen oikeuksien toteutumista. Koska seulonnan edellytykset riippuvat siitä, missä menettelyssä valitusasia on hovioikeudessa käsiteltävä, eivätkä asian laadusta, muutoksenhakujärjestelmä kohtelee nykytilassa valittajia eri tavoin samanlaisissakin asioissa pelkästään asian käsittelyjärjestyksen perusteella. Tämä on muihin eurooppalaisiin muutoksenhakujärjestelmiin nähden poikkeuksellista. Oikeuden tulee muutoksenhaussakin olla valittajan saatavilla käsiteltävään asiaan nähden yhdenmukaisilla perusteilla asian käsittelyjärjestyksestä riippumatta. Nykytila ei ole muutoksenhakujärjestelmän johdonmukaisuuden kannalta tyydyttävä. Selvitysmies ehdottaa, että hovioikeuden seulontamenettelyä muutettaisiin niin, että esittelystä ratkaistavien valitusasioiden tavoin myös hovioikeuden pääkäsittelystä ratkaistavat asiat kuuluisivat seulontamenettelyn piiriin. Avainsanat: (asiasanat) seulontamenettely, pääkäsittely, luottamusperiaate Muut tiedot tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 23/41/2004, OM048:00/2004 Sarjan nimi ja numero ISSN Lausuntoja ja selvityksiä 2005: ISBN Kokonaissivumäärä 14 Kieli suomi Hinta Luottamuksellisuus julkinen Jakaja Oikeusministeriö Kustantaja Oikeusministeriö

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Utredningsman: Helsingfors hovrätts tidigare president Olli Huopaniemi Sekreterare: lagstiftningsrådet Aki Rasilainen Typ av publikation Betänkande av en utredningsman Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistaminen Översyn av sållningsförfarandet i hovrätten Publikationens delar Referat Sållningsförfarandet i hovrätterna trädde i kraft den 1 oktober Avsikten med sållningen var att stoppa utvecklingen mot en allt större anhopning av ärenden i hovrätterna. Så gott som alla hovrätterna tolkade de nya bestämmelserna om förfarandet så att även ärenden som avgörs vid huvudförhandling i hovrätten omfattas av sållningsförfarandet. Högsta domstolen meddelade dock i november 2004 ett prejudikat, 2004:116, enligt vilket ärenden som avgörs vid huvudförhandling inte omfattas av sållningsförfarandet, när det är fråga om bedömning av tilltron till muntlig bevisning. Därefter har sållningsförfarandet kunnat tillämpas endast på ärenden som avgörs på föredragning. Den positiva utvecklingen i form av en minskning av antalet oavgjorda ärenden och kortare behandlingstider som sållningsförfarandet sådant det tillämpats av hovrätterna har inneburit kan därför väntas ta en helt motsatt riktning. Huvudförhandlingar som visar sig vara grundlösa belastar hovrätterna och åklagarväsendet i synnerhet i brottmål, och det tar längre tid innan den part som vunnit i tingsrätten kan ta tillvara sina rättigheter. Eftersom förutsättningarna för sållning är beroende av det förfarande i hovrätten som ett besvärsärende skall behandlas i och inte av ärendets art, innebär systemet i detta nu att ändringssökandena behandlas på olika sätt även i samma slags ärenden enbart på grundval av behandlingsordningen. Detta är exceptionellt med avseende på de övriga europeiska systemen för ändringssökande. Även den som söker ändring skall kunna ta tillvara sina rättigheter på lika grunder med hänsyn till det ärende som behandlas, oberoende av behandlingsordningen. Nuläget är inte tillfredsställande med hänsyn till konsekvensen i systemet för ändringssökande. Utredningsmannen föreslår att sållningsförfarandet i hovrätten ändras så att även ärenden som avgörs vid huvudförhandling i hovrätten skall omfattas av sållningsförfarandet, på samma sätt som besvärsärenden som avgörs på föredragning. Nyckelord Sållningsförfarande, huvudförhandling, tilltrosprincipen Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 23/41/2004, OM048:00/2004 Seriens namn och nummer ISSN Justitieministeriet, Utlåtanden och utredningar 2005: ISBN Sidoantal 14 Språk finska Pris Sekretessgrad offentlig Distribution Justitieministeriet Förlag Justitieministeriet

6 Oikeusministeriölle Oikeusministeriö asetti Helsingin hovioikeuden entisen presidentin Olli Huopaniemen selvitysmieheksi arvioimaan muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeita hovioikeudessa käsiteltävien riita- ja rikosasioiden osalta. Asettamispäätöksen mukaan selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota uuden seulontajärjestelmän käytännön toimivuuteen. Korkeimman oikeuden seulontamenettelystä antamien ennakkoratkaisujen johdosta selvitysmiehen ensimmäiseksi kiireelliseksi tehtäväksi täsmennettiin arvioida välittömien lainmuutosten tarve ja valmistella ne hallituksen esityksen muotoon. Selvitysmiehen tueksi kutsuttiin kymmenen asiantuntijan taustaryhmä. Selvitysmiehen sihteerinä on toiminut lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen oikeusministeriöstä. Saatuaan ensimmäisen tehtävänsä valmiiksi selvitysmies kunnioittavasti luovuttaa mietintönsä oikeusministeriölle. Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2005 Olli Huopaniemi Aki Rasilainen

7 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle seulontamenettelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Hovioikeuden seulontamenettelyä muutettaisiin niin, että esittelystä ratkaistavien valitusasioiden tavoin myös hovioikeuden pääkäsittelystä ratkaistavat asiat kuuluisivat seulontamenettelyn piiriin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

8 2 PERUSTELUT 1.1 Nykytilan ongelmat Seulontamenettelyä hovioikeudessa koskevat oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 ja 2 a :t tulivat voimaan 1 päivänä lokakuuta Sanotun luvun 2 :n 1 momentissa säädetään, että hovioikeus päättää ensin, otetaanko valitus enempään tutkintaan (seulontamenettely). Valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että: 1) asiassa ei ole 15 :n nojalla toimitettava pääkäsittelyä; 2) käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä noudatettu menettely ei ole virheellinen; eikä 3) asianosaisen oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 :n 1 momentissa säädetään, että hovioikeuden on toimitettava pääkäsittely sitä koskevasta vaatimuksesta riippumatta, jos asian ratkaiseminen riippuu käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun tai käräjäoikeuden katselmusta toimittaessaan tekemien havaintojen uskottavuudesta taikka hovioikeudessa vastaanotettavasta uudesta suullisesta todistelusta. Käräjäoikeudessa vastaanotettu todistelu on tällöin tarpeellisilta osiltaan otettava vastaan ja katselmus toimitettava uudelleen pääkäsittelyssä, jollei estettä ole. Seulontasäännösten tultua voimaan hovioikeudet tulkitsivat lähes yksimielisesti 2 :n 1 momentin 1 kohdan viittausta 15 :ään seulontamenettelyn tarkoituksen mukaisesti niin, että 15 :n mukainen pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuus ei voinut olla seulontamenettelyssä voimassa samanlaisena kuin ennen seulontamenettelyn säätämistä. Hovioikeuksien tulkinnan mukaan myös hovioikeuden pääkäsittelystä ratkaistavat valitusasiat, joiden ratkaiseminen käräjäoikeudessa oli riippunut suullisen todistelun tai katselmushavaintojen uskottavuudesta, saattoivat 2 :n 1 momentin 1 kohdan sanamuodosta huolimatta tulla seulotuiksi, jos käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen voitiin luottaa. Korkein oikeus antoi hovioikeuden seulontamenettelyä koskevan ennakkoratkaisun 2004:116. Sen mukaan hovioikeudessa pääkäsittelystä ratkaistavat asiat, joissa on arvioitava suullisen todistelun uskottavuutta, eivät kuulu seulontamenettelyn piiriin. Mainitun ennakkoratkaisun jälkeen seulontamenettelyä on voitu soveltaa ainoastaan esittelystä ratkaistavissa asioissa. Seulontamenettelyä säädettäessä eduskunnan tarkoituksena oli lakivaliokunnan mietinnön mukaan (LaVM 27/2002 vp, s. 7-8) sisällyttää myös pääkäsittelyasiat seulontamenettelyn piiriin, kuten hallituksen esityksessä 91/2002 vp valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi ehdotettiin. Lain 2 :n 1 momentin 1 kohdan saaman sanamuodon vuoksi tämä tarkoitus ei toteutunut. Seulontamenettelyä perusteltiin hallituksen esityksessä keinoksi hovioikeuksien ruuhkautumiskehityksen pysäyttämiseen, koska sen avulla hovioikeuden voimavarat voitiin kohdentaa aiempaa tehokkaammin niihin asioihin, joiden täystutkintaan oli olemassa todellinen oikeussuojan tarve. Seulontamenettely täytti tämän tarkoituksen sellaisena kuin hovioikeudet sen omaksuivat. Ratkaisematta olevien asioiden määrän kasvu on hovioikeuksissa seulontamenettelyn voimaantulon jälkeen pysähtynyt ja kehitys ratkaisematta olevien asioiden määrässä on kääntynyt nopeasti laskevaksi. Hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrässä ei ole vuonna 2004 tapahtunut merkittävää muutosta. Ratkaisematta olevien asioiden määrä oli kuitenkin

9 3 vuoden 2004 lopussa eli 16 prosenttia pienempi kuin vuoden 2003 lopussa, jolloin se oli Keskimääräinen käsittelyaika on tänä aikana lyhentynyt 8,8 kuukaudesta 8,2 kuukauteen. Esittelystä asiat ratkaistaan 8,8 kuukaudessa ja pääkäsittelystä 13,1 kuukaudessa. Seulontaratkaisujen osuus annetuista ratkaisuista on 21,5 prosenttia. Seulotuissa asioissa käsittelyaika on keskimäärin kaksi kuukautta. Nämä vuoden 2004 tilastotiedot muodostuvat valtaosin ajalta ennen korkeimman oikeuden antamaa ennakkoratkaisua, jota ennen hovioikeudet tulkitsivat pääkäsittelyasioidenkin kuuluvan seulontamenettelyn piiriin. Näihin lukuihin on huomattavalta osalta päästy sillä, että marraskuuhun 2004 mennessä tilastoitujen pääkäsittelypyyntöjen perusteella arvioituna pääkäsittelyjen määrä olisi ollut noin 19 prosenttia suurempi kuin se olisi ollut ilman seulontamenettelyä. Korkeimman oikeuden omaksuman kannan vuoksi on odotettavissa, että näiden lukujen osoittama kehitys ratkaisematta olevien asioiden määrässä kääntyy takaisin kasvavaksi ja käsittelyaikojen voidaan ennakoida alkavan taas pidentyä. Aiheettomiksi osoittautuvat pääkäsittelyt hovioikeudessa viivästyttävät käräjäoikeudessa voittaneen osapuolen oikeuksien toteutumista. Ne aiheuttavat todistajina kuultaville henkilöille tarpeetonta vaivaa ja lisäävät asianosaisten oikeudenkäyntikuluja ilman, että aihetta käräjäoikeuden oikeaksi osoittautuneen ratkaisun muuttamiseksi olisi ilmennyt. Aiheettomien pääkäsittelyjen seurauksena aiheellisten valitusten käsittely ja käräjäoikeudessa aiheettomasti hävinneen asianosaisen oikeuksien toteutuminen viivästyvät. Nykyinen oikeustila, jossa pääkäsittelyasiat eivät kuulu seulontamenettelyn piiriin, on omiaan tarpeettomasti kuormittamaan hovioikeuksia ja syyttäjälaitosta aiheettomiksi osoittautuvilla pääkäsittelyillä erityisesti rikosasioissa. Vastaajan asemaan muutoksenhaussa nimittäin vaikuttaa, ilmoittaako hän tyytymättömyyttä ainoastaan rangaistuksen mittaamiseen vai myös syyksi lukemiseen. Rangaistuksen mittaamisasian ratkaiseminen ei yleensä riipu suullisen todistelun uskottavuudesta, jolloin valitus on mahdollista ratkaista vain lyhyen käsittelyajan vaativassa seulontamenettelyssä, kun taas syyksi lukeminen useimmiten perustuu suullisen todistelun uskottavuuden arviointiin, jolloin se on ratkaistava pitkän käsittelyajan vaativasta pääkäsittelystä. Tämän vuoksi vastaaja voi saada tuomion täytäntöönpanon pääkäsittelyn vuoksi siirretyksi tuonnemmaksi ilmoittamalla tyytymättömyyttä nimenomaan syyksi lukemiseen siinäkin tapauksessa, että hänen todellinen tyytymättömyyden aiheensa kohdistuisi ainoastaan rangaistuksen mittaamiseen. Nykyisessä oikeustilassa valittajan oikeusasema muutoksenhaussa voi muodostua samanlaisissakin asioissa erilaiseksi pelkästään sillä perusteella, missä menettelyssä valitus on hovioikeudessa käsiteltävä. Hovioikeuden ratkaisu, jolla valituksen enempi tutkiminen lopetetaan (seulontaratkaisu), ei ole muodollisesti asiaratkaisu, jolla hovioikeus ottaisi itsenäisesti kantaa asiassa ratkaistaviin näyttö- ja oikeuskysymyksiin. Lopettamalla valituksen enemmän käsittelyn seulontaratkaisu jättää voimaan käräjäoikeuden kannanotot niihin. Seulontaratkaisu ei siten ole rinnastettavissa oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 16 :ssä tarkoitettuun hovioikeuden täystutkinnassa tehtävään asiaratkaisuun, jolla käräjäoikeuden ratkaisua ei muuteta. Vaikka tällaisella ratkaisulla hovioikeus hyväksyykin käräjäoikeuden kannanotot näyttö- ja oikeuskysymyksiin, se tulee seulontaratkaisusta poiketen asiaratkaisuna voimaan käräjäoikeuden ratkaisun sijasta. Valituksen käsittelyn lopettavan seulontaratkaisun kuvatunlainen oikeudellinen luonne ei tarkoita, että hovioikeus ei seulonnassa valvoisi käräjäoikeuden ratkaisun asiallista oikeelli-

10 4 suutta. Se on hovioikeuden nimenomainen tehtävä seulontamenettelyssä. Tällä oikeellisuusvalvonnalla hovioikeus täyttää valittajan oikeusturvaodotusta. Jos valitusta käräjäoikeuden tuomioon vertaamalla on kuitenkin selvää, että valittajan perusteltu oikeusturvaodotus ei käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden vuoksi edellytä valituksen enempää käsittelyä, se voidaan asiaratkaisua antamatta seulontaratkaisulla lopettaa. Oikeellisuusvalvontaan seulontamenettelyssä sisältyy käräjäoikeuden ratkaisuihin kohdistuva luottamusperiaate. Sen mukaisesti seulontamenettelyyn perustuvassa muutoksenhaussa oletetaan, että käräjäoikeuden ratkaisu voi olla oikea ja että siihen voidaan luottaa, jollei valituksen johdosta synny epäilyä sen oikeellisuudesta. Seulontamenettelyssä hovioikeus valvoo ja arvioi käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta, mutta ratkaisee ainoastaan sen, onko valitus horjuttanut luottamusta käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen. Mikäli valitus ei sen mahdollisen täydentämisen jälkeenkään horjuta luottamusta käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen, valituksen enempi tutkiminen on lopetettavissa seulontaratkaisulla hovioikeuden asiaratkaisua antamatta. Mikäli valitus on horjuttanut luottamusta käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen, valituksen käsittelyä on jatkettava oikeudenkäymiskaaren 26 luvussa säädetyllä tavalla hovioikeuden asiaratkaisun antamiseksi. Korkeimman oikeuden edellä mainitun ennakkoratkaisun jälkeen pääkäsittelystä ratkaistavissa asioissa ei noudateta luottamusperiaatetta. Valitukselta ei korkeimman oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan silloin edellytetä käräjäoikeuden tuomioon kohdistuvan luottamuksen horjuttamista. Haettaessa muutosta asiaan, joka on hovioikeudessa ratkaistava pääkäsittelystä, käräjäoikeuden tuomioon kohdistuva oletus onkin esittelystä ratkaistavaan asiaan nähden päinvastainen: käräjäoikeuden ratkaisu voi olla väärä eikä siihen voida luottaa. Jos valituksessa on riitautettu käräjäoikeuden näytön arviointi, hovioikeuden on jo sen vuoksi tutkittava asia pääkäsittelyssä ja annettava asiaratkaisu riippumatta siitä, onko riitautusta valituksessa perusteltu. Vuoden 2003 alusta tuli voimaan siviiliprosessiuudistus, jolla kirjallisen menettelyn soveltamisalaa käräjäoikeudessa laajennettiin niin, että myös riitainen asia voidaan ratkaista kirjallisessa valmistelussa, jos asianosaiset siihen suostuvat (OK 5: 27 a ). Esimerkiksi elatusapuasia voi olla tällainen kirjallisessa menettelyssä ratkaistava asia. Asianosaisen asema voi kuitenkin muutoksenhaussa samanlaiseen elatusapuasiaan muodostua erilaiseksi vain sen vuoksi, että hän tai hänen vastapuolensa haluaa käyttää henkilötodistelua todistuskeinona esimerkiksi ilmoittamalla itsensä henkilökohtaisesti kuultavaksi, jolloin käräjäoikeudessa on sitä varten toimitettava pääkäsittely. Mikäli asia on ratkaistu käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä, se kuuluu hovioikeudessa seulontamenettelyn piiriin ja valituksen enempi käsittely on mahdollista lopettaa asiaratkaisua antamatta. Jos asian ratkaiseminen puolestaan riippuu suullisen todistelun uskottavuuden arvioinnista käräjäoikeudessa toimitetun pääkäsittelyn vuoksi, asiaa ei voida seuloa, vaan siinä on hovioikeudessa annettavan asiaratkaisun vuoksi toimitettava pääkäsittely. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä 271/2004 vp oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamiseksi ehdotetaan kirjallisen menettelyn soveltamisalan laajentamista käräjäoikeudessa käsiteltävissä rikosasioissa. Esityksen mukaan kirjallinen menettely käräjäoikeudessa edellyttäisi samalla tavoin kuin siviiliasioissa asianosaisten suostumusta. Muutoksenhakujärjestelmältä edellytettävän käsiteltävään asiaan kohdistuvan yhdenvertaisen kohtelun ja johdonmukaisuuden kannalta ei ole perusteltavissa, että kirjalli-

11 5 seen menettelyyn antamallaan suostumuksella asianosainen samalla rajoittaisi oikeuttaan saada valitukseensa hovioikeuden asiaratkaisu. Muutoksenhakujärjestelmän nykytilan keskeisin ongelma on se, että seulonnan edellytykset ja oikeuden saatavuus muutoksenhaussa riippuvat asian käsittelyjärjestyksestä, eivätkä asian laadusta, kuten muissa sellaisissa eurooppalaisissa muutoksenhakujärjestelmissä, joihin sisältyy seulonnan tai valitusluvan tapaisia edellytyksiä muutoksenhakuoikeuden käyttämiselle. Valitusasian käsittely hovioikeudessa esittelystä ja pääkäsittelystä ratkaistavissa asioissa on niin pitkälle eriytynyt, että koko muutoksenhaun lähtökohta ja tarkoitus käräjäoikeuden tuomion oikeellisuuteen kohdistuvana oletuksena perustuu niissä kokonaan vastakkaisille periaatteille. Valittajan oikeusasema siihen nähden, onko hänellä oikeus saada hovioikeuden asiaratkaisu, ei saa muodostua erilaiseksi pelkästään sen perusteella, missä menettelyssä hänen asiansa on käräjäoikeudessa käsitelty tai hovioikeudessa käsiteltävä. Oikeuden tulee muutoksenhaussakin olla valittajan saatavilla käsiteltävään asiaan nähden yhdenmukaisilla perusteilla riippumatta asian käsittelyjärjestyksestä, eikä asianosaisen oikeusasema saa muutoksenhaussa heikentyä tai vahvistua pelkästään siitä riippuen, mitä todistelukeinoja hän on asiansa ajamiseksi käräjäoikeudessa valinnut. Muutoksenhaussa erilaisia asioita voidaan perustellusti kohdella eri tavoin, mutta nykyinen muutoksenhakujärjestelmä, joka kohtelee valittajia eri tavoin samanlaisissakin asioissa pelkästään käsittelyjärjestyksen perusteella, ei ole perusteltavissa, vaan se on kiireellisesti korjattava. 1.2 Ehdotettavat muutokset Hovioikeudessa pääkäsittelystä ratkaistavat asiat ehdotetaan kuuluviksi seulontamenettelyn piiriin. Ehdotettu sääntely tarkoittaa, että hovioikeuden velvollisuus toimittaa pääkäsittely oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 tai 15 :n mukaisesti ei ole voimassa seulontamenettelyssä, vaan vasta jatkettaessa valituksen tutkimista sen jälkeen. Tätä tarkoittaa jo voimassa oleva oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 a :n 4 momentti, jonka mukaan jos valituksen tutkimista päätetään (seulontamenettelyn jälkeen) jatkaa, noudatetaan, mitä jäljempänä mainitussa luvussa säädetään. Suullisen todistelun uskottavuuteen kohdistuva näyttöratkaisu on käräjäoikeuden todistelutarkoituksessa kuulemien henkilöiden kertomuksista tekemä päätelmä oikeusseuraamuksen langettamisen kannalta olennaisten tosiseikkojen käsillä olosta. Jos tosiasioista eri tavalla kertovien henkilöiden kertomusten uskottavuus on pääkäsittelyssä riitautettu, käräjäoikeuden tulee ratkaisussaan perustella, miksi toiset kertomukset ovat osoittautuneet uskottavimmiksi kuin toiset. Tässä perustellussa uskottavuusharkinnassaan käräjäoikeus pyrkii vakuuttamaan tuomion lukijan siitä, että ratkaisun lopputulos on riitautuksesta huolimatta oikea. Valituksessa hovioikeuteen puolestaan se asianosainen, jolle käräjäoikeuden tuomio on vastainen, riitauttaa käräjäoikeuden uskottavuusharkinnan ja sen perusteet. Valittaja voi esimerkiksi rikosasiassa vedota siihen, että sen avaintodistaja on ollut tapahtumista siksi etäällä, että hänen havaintonsa eivät voi olla luotettavia. Valittaja pyrkii siten saattamaan käräjäoikeuden näyttöharkintaan sisältyneen päättelyn ja sen mukaisen lopputuloksen kyseenalaiseksi. Pelkkä näytön arvioinnin riitautus valituksessa ei kuitenkaan olisi riittävä, vaan valittajan olisi yksityiskohtaisesti perusteltava riitautuksensa. Tätä edellyttää jo voimassaoleva oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 15 :n 2 momentti, jonka mukaan pääkäsittelyä hovioikeudessa pyydettäessä on esitettävä yksilöity syy siihen.

12 6 Seulontamenettelyssä hovioikeus arvioi, ovatko käräjäoikeuden uskottavuusharkintaan sisältyvät päätelmät näytetyistä tosiseikoista järkeviä ja valituksen perusteluihin nähden sen sisältämän kritiikin kestäviä. Hovioikeus ei seulonnassa tee omia päätelmiä kertomusten uskottavuudesta, vaan arvioi ja vertailee käräjäoikeuden ja valittajan perusteluita selvittääkseen ainoastaan sen, voidaanko käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen valituksesta huolimatta luottaa. Luottamus on näytön arvioinnin perusteluiden synnyttämää vakuuttuneisuutta ratkaisun lopputuloksen oikeellisuudesta. Mikäli valitus horjuttaa luottamusta käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen synnyttämällä epäilyn sen perusteluihin sisältyvien päätelmien pitävyydestä, asiaa ei voitaisi seuloa, vaan käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuden ratkaisemiseksi on hovioikeudessa toimitettava pääkäsittely oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 :n mukaisesti. Jos valituksessa vedotaan edellä mainitulla tavalla siihen, että todistaja on ollut tapahtumista liian etäällä tehdäkseen luotettavia havaintoja, eikä käräjäoikeuden ratkaisussa ole otettu perustellusti kantaa etäisyyden merkitykseen asian ratkaisemisessa, ei asiaa voitaisi seuloa, jos valittaja esittää todistuskeinon, jolla hän voi näyttää tämän väitteensä toteen. Käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeellisuuden arviointi edellyttää silloin pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa. Jos sen sijaan etäisyyden merkitys on käräjäoikeuden ratkaisussa otettu huomioon ja perusteltu, miksi tällä asianosaisen väitteellä etäisyydestä ei ole asiassa merkitystä, ja valituksessa on kysymys vain tämän saman jo käräjäoikeuden tuomiossa kertaalleen järkevästi arvioidun väitteen toistamisesta, valitus voitaisiin seuloa, jos ei ole muuta syytä epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 :n 1 momentin 1 kohta ehdotetaan muutettavaksi niin, että säännös selvästi ilmaisee seulontamenettelyyn sisältyvän luottamusperiaatteen ja sen, että tämä luottamusperiaate koskee myös pääkäsittelystä ratkaistavia asioita. Voimassa olevan 1 kohdan kumoaminen ei tässä suhteessa ole yksistään riittävä, vaan seulonnan edellytyksiä harkittaessa on seulontasäännöksessä hovioikeuden huomiota syytä kiinnittää erikseen siihen, onko käräjäoikeuden näyttöratkaisu perusteltu asianmukaisesti niin, että siihen voi ylipäätään syntyä luottamus. Jos käräjäoikeuden näyttöratkaisun perustelut ovat siinä määrin puutteellisia, että luottamusta sen oikeellisuuteen ei voi edes syntyä, ei asiaa luonnollisesti voitaisi seuloa. Perustuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä 91/2002 vp antamassaan lausunnossa (PeVL 35/2002 vp) katsonut seulontamenettelyn täyttävän oikeudenmukaiselta oikeudenkäynniltä edellytettävät ihmis- ja perusoikeuksien mukaiset vaatimukset. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt esitystä ongelmallisena siksi, että pääkäsittelyasiat kuuluivat seulontamenettelyn piiriin. Perustuslakivaliokunta edellytti ainoastaan, että suullinen käsittely mainitaan laissa yhtenä hovioikeuden harkintaan seulonnassa tapauskohtaisesti vaikuttavana seikkana. Siksi tämän esityksen mukaan mikäli käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta ei voida pääkäsittelyä hovioikeudessa toimittamatta arvioida, valituksen käsittelyä on jatkettava ja toimitettava pääkäsittely hovioikeudessa joko oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 tai 15 :n nojalla. Myös hallituksen esityksessä 91/2002 vp, s on päädytty siihen, ettei seulontasäännös ole ongelmallinen perus- ja ihmisoikeusvaatimusten kannalta. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 :n 1 momentin 2 kohtaan ehdotetaan tehtäväksi 1 kohtaan ehdotettavasta sanamuodosta johtuva kielellinen täydennys. Seulonnan edellytykset täyttyvät kohta kohdalta niin, että 1 kohdassa hovioikeuden huomiota kiinnitetään käräjäoikeuden näy-

13 7 tön arvioinnin oikeellisuuteen siinä ilmaistun luottamusperiaatteen valossa. Muun ohella käräjäoikeuden oikeudellisen päättelyn ja siellä noudatetun menettelyn virheettömyys tulevat arvioitaviksi 2 kohdan perusteella. 2 Esityksen vaikutukset Esityksen vaikutukset on arvioitu seulontamenettelyn säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 91/2002 vp, s Asian valmistelu Oikeusministeriö on asettanut selvitysmiehen arvioimaan muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeita hovioikeudessa käsiteltävien riita- ja rikosasioiden osalta. Asia on valmisteltu ensimmäisenä osana tätä selvitystehtävää. 4 Voimaantulo Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Siihen sisältyy siirtymäsäännös.

14 8 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 :n 1 momentin 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 381/2003, seuraavasti: 26 luku Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa 2 Hovioikeus päättää ensin, otetaanko valitus enempään tutkintaan (seulontamenettely). Valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että: 1) käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan pääkäsittelyä toimittamatta luottaa; 2) käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä noudatettu menettely ei muutoin ole virheellinen; eikä Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. Tätä lakia sovelletaan asioissa, joissa muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu julistetaan tai annetaan lain tultua voimaan.

15 Lag om ändring av rättegångsbalken I enlighet med riksdagens beslut ändras i rättegångsbalken 26 kap. 2 1 mom. 1 och 2 punkten, sådana de lyder i lag 381/2003, som följer: 26 kap. Om behandlingen av besvärsärende i hovrätten 2 Hovrätten beslutar först om besvären tas upp till vidare prövning (sållningsförfarande). Prövningen av besvären fortsätter inte, om hovrätten enhälligt konstaterar att det är klart att 1) tingsrättens bevisvärdering är tillförlitlig utan huvudförhandling, 2) tingsrättens avgörande eller det förfarande som har iakttagits där inte i övrigt är oriktigt, och att Denna lag träder i kraft den 20. Denna lag tillämpas i sådana fall när det avgörande av tingsrätten som är föremål för ändringssökande avkunnas eller meddelas efter att lagen har trätt i kraft. RBsållning

Hallituksen esitys Eduskunnalle seulontamenettelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren

Hallituksen esitys Eduskunnalle seulontamenettelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle seulontamenettelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valitusasian

Lisätiedot

Seulonta ja todistelun uskottavuus

Seulonta ja todistelun uskottavuus Kirsi Kohonen Seulonta ja todistelun uskottavuus 1. Johdanto 1.1. Aiheen rajaus Oikeudenkäyntimenettely hovioikeudessa on ollut merkittävien muutosten kohteena 2000-luvun vaihteen molemmin puolin. Tässä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valitusasian käsittelyä hovioikeudessa

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2008:3. Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa

KOMITEANMIETINTÖ 2008:3. Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa KOMITEANMIETINTÖ 2008:3 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa KOMITEANMIETINTÖ 2008:3 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 0356-9470 ISBN 978-952-466-149-2 (nid.) ISBN 978-952-466-150-8

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 30/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi oikeudenkäymiskaaren. 26 luvun 2 :n muuttamisesta

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 30/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi oikeudenkäymiskaaren. 26 luvun 2 :n muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 30/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 :n muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettäessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuslain soveltamisalan muuttaminen

Yhdenvertaisuuslain soveltamisalan muuttaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:11 Yhdenvertaisuuslain soveltamisalan muuttaminen Yhdenvertaisuuslakityöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:11 Yhdenvertaisuuslain soveltamisalan

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 229 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sokerilain 5 :n, kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain 3 :n ja kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 109/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/2002 vp

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/2002 vp Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi Lakivaliokunnalle

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot