Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet"

Transkriptio

1 Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet

2 SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet Käsitteitä Lainsäädäntö Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa Koulumatka Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa Erityisluokkien ja valinnaisaineiden valintoihin perustuvat kuljetukset Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon Esiopetuksen kuljetukset Koulumatkan pituus (ajallinen kesto) Odotusajat Koulukuljetusten hakeminen Tarkistusmittauksen anominen Tilapäisen koulukuljetuksen anominen Koulukuljetuksen anominen tien vaarallisuuteen perustuen Koulukuljetuksen anominen koulumatkan rasittavuuden perustella Yhteyskuljetuksen anominen Esiopetuksen kuljetuksen anominen Muiden muutosten anominen koulukuljetuksiin Kuljetuksia ei järjestetä tai korvata Sanktiomaksut Viestintä Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos Kuljetusten äkillinen peruminen Kuljetusten peruminen ennalta Koulukuljetusten päätöksenteon prosessi Liikenneturvallisuus, vastuun määrittäminen ja järjestyksenpito Huoltajan, koulukyytiläisen ja koulukuljettajan velvollisuudet Huoltajan velvollisuudet Koulukyytiläisen velvollisuudet Koulukuljettajan velvollisuudet Yhteystiedot ii

3 NOKIAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. YLEISET PERIAATTEET Nokian kaupungin koulukuljetuksista vastaava kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeistusten mukaisesti esiopetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen ja perusopetuksen luokkien oppilaille. Kuljetusta ei järjestetä lukion tai ammatillisen koulutuksen oppilaille. Näissä periaatteissa käsitellään vain koulukuljetusten järjestämisperiaatteita sekä eri osapuolten velvoitteita koulukuljetuksiin liittyen. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kyydit järjestetään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään aikataulultaan sopivaa joukkoliikennettä. Tilausliikennettä käytetään tai huoltajille maksetaan saattoavustusta, jos: - joukkoliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat koulukuljetukseen soveltumattomat - oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään joukkoliikennettä - tien vaarallisuuden perusteella Kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukkoliikenteeseen kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös kouluun lähettämisestä. Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä kuljetuksen järjestäjään, joka tiedottaa huoltajia mahdollisuuksien mukaan. 2. KÄSITTEITÄ Joukkoliikenteellä tarkoitetaan Tampereen joukkoliikenteen tai Nokian kaupungin järjestämää, kaikille avointa joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen joukkoliikennettä ja/tai Nokian kaupunkia. Nokian kaupungin alueella on sekä Tampereen joukkoliikenteen järjestämää joukkoliikennettä että Nokian kaupungin ostoliikenteenä toteuttamaa joukkoliikennettä. Kuljetuksen järjestäjä ks. tilausliikenteen järjestäjä ja joukkoliikenteen järjestäjä Tilausliikenteellä tarkoitetaan Nokian kaupungin ostamaa liikennettä, joka on ostettu nimenomaan koulukuljetuksia varten. Tilausliikennettä hoidetaan sekä takseilla että ns. pikkubusseilla. Tilausliikenteen aikataulut ja reitit suunnittelee Tampereen Logistiikka. Tilausliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen Logistiikka Liikelaitosta

4 3. LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki (628/1998 sekä laki em. lain muuttamisesta) 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. ( /1139) Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642) Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. ( /324) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 4. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Nokian kaupunki järjestää sellaisten esiopetusta, perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta käyvien Nokialla asuvien oppilaiden kuljetuksen, joilla perusopetuslain ja asetuksen mukaan on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan kuljetukseen. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun.

5 Kuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus on - esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien oppilailla yli kolme (3) kilometriä - perusopetuksen luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla yli viisi (5) kilometriä Esiopetusta, perusopetusta tai perusopetuksen lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetuksen hakeminen näihin syihin vedoten on käsitelty myöhempänä. Kunnan velvollisuutena ei ole koulukuljetuksen järjestäminen koko matkalle, vaan oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuumatka, jonka oppilaan odotetaan kävelevän kuljetusreitin varteen, on - esi- ja perusopetuksen luokkien oppilailla enintään kolme (3) kilometriä - perusopetuksen luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla enintään viisi (5) kilometriä Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. 4.1 Koulumatka Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun/esiopetuksen järjestämispaikan välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä koulun portilta liittymään, jossa kodin/asunnon tontille tai tilalle johtava tie erkanee kadusta tai yksityistiestä. Mikäli koulun pihaan tai kodin/asunnon tontille tai tilalle johtaa useita liittymiä, mittaus suoritetaan kotia/koulua lähimpänä olevaan jalankulkukelpoiseen liittymään. Tilanteissa, joissa koulumatkan mittaus vaatii tarkempaa mittausta, mittaus suoritetaan Nokian kaupungin teknisen keskuksen mittaustuotannon toimesta ja siinä käytetään autoa, jossa on erillinen, tarkkaan matkanmittaukseen tarkoitettu kalibroitu mittalaite. 4.2 Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa Koulukuljetus järjestetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Mikäli oppilas hakeutuu muuhun kuin kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun, koulumatkoista vastaa huoltaja. Jos oppilas muuttaa Nokian kaupungin sisällä kesken lukukauden tai lukukausien välissä, hän voi jäädä entiseen kouluunsa rehtorin tai koulutoimenjohtajan erikseen niin päättäessä. Koulukuljetusta ei näissä tapauksissa kuitenkaan järjestetä.

6 Äidinkieleltään ruotsinkielinen perusopetuksen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen perusopetukseen Tampereelle PL 6:n perusteella. Vastaavasti äidinkieleltään ruotsinkielinen esiopetuksen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen esiopetukseen Tampereelle em. lain perusteella. Kuljetusetuus haetaan opetuksen järjestäjältä. 4.3 Uskonnon valintoihin perustuvat kuljetukset Kaupunki järjestää uskonnon edellyttämän kuljetuksen opetusta antavaan kouluun. Oppilaille, joille koulukuljetus järjestetään vain uskonnon opetukseen, kuljetus järjestetään siten, että kuljetus alkaa aina oppilaan lähikoulusta ja päättyy aina oppilaan lähikouluun. Oppilaille, joille koulukuljetus järjestetään myös lähikouluun, kuljetus uskonnon opetukseen voidaan järjestää siten, että kuljetus alkaa ja päättyy lähikouluun tai siten, että kuljetus alkaa kotoa tai päättyy kotiin. 4.4 Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon Päätöksenteko kehitysvammaisten kuljetuksista, kun kuljetus ei ole normaalia koulukuljetusta, kuuluu vammaispalveluille. Muut kuin koulukuljetukset järjestetään kehitysvammaisille oppilaille siten kuin kehitysvammalaki velvoittaa ne järjestämään. Muita kuin koulukuljetuksia (kuljetus aamu- ja iltapäivähoitoon) kehitysvammaisten oppilaiden huoltajat hakevat tarvittaessa vammaistyön johtajalta. Mikäli oppilaalle on myönnetty tiettyihin kuljetuksiin oikeus, mutta oppilas ryhtyy hyödyntämään oikeutta vasta myöhemmin, ovat huoltajat velvoitettuja ilmoittamaan kuljetuksen aloittamisesta tilausliikenteen järjestäjälle vähintään viisi (5) arkivuorokautta ennen kuljetusten aloittamista. 4.5 Esiopetuksen kuljetukset Esiopetukseen osallistuva oppilas saa kaupungin kustantaman kuljetuksen, jos hänellä ei ole kaupungin järjestämää päivähoitoa ja kuljettava matka on suuntaansa yli kolme (3) kilometriä. Esiopetuksen kuljetus myönnetään vain niille päiville, kun oppilas osallistuu pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää myös päivähoitoa, oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen. 4.6 Koulumatkan pituus (ajallinen kesto) Lain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642)

7 Oppilaalle järjestetään koulukuljetus tilausliikennettä käyttäen kouluun tai joukkoliikennereitin varteen, mikäli koulumatkan ajallinen kesto muuten ylittyy (ns. yhteyskuljetus). Yhteyskuljetusta on anottava, ks Yhteyskuljetuksen anominen. Koulumatkan ajallinen kesto määritetään kävelyajan, matkustusajan ja odotusajan summana. Kävelyaikojen laskemiseen käytetään kuntaliiton määrittämää kävelynopeutta, joka ottaa huomioon oppilaan iän. Kuntaliiton määrittämä kävelynopeus eri-ikäisille oppilaille on nähtävillä kuvassa 1. Kuva 1. Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika. (Kuntaliitto, henkilökuljetusopas) 4.7 Odotusajat Tilausliikenne pyritään järjestämään siten, että oppilas tuodaan kouluun enintään 30 minuuttia ennen koulupäivän alkamista ja haetaan koulusta viimeistään 30 minuuttia koulupäivän päättymisen jälkeen. Oppilas on koulumatkalla siihen saakka kun hänen työpäivänsä alkaa. Valvonnasta ennen koulupäivän alkua ei ole säädetty laissa. Oppilaiden edellytetään olevan sovitussa noutopaikassa/linja-auto pysäkillä vähintään 5 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa/linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Koulumatkan ajallista kestoa määritettäessä kävelyaika kotoa joukkoliikenteen pysäkille lasketaan siten,

8 että oppilas on joukkoliikenteen pysäkillä 5 minuuttia ennen linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Oppilaan tulee odottaa joukkoliikenteen/tilausliikenteen autoa 20 minuuttia yli sovitun aikataulun, minkä jälkeen oppilas voi palata kotiin/koululle. Saapumatta jättäneestä autosta ilmoitetaan kuljetuksen järjestäjälle. Mikäli lapsi myöhästyy tilausliikenteen tai joukkoliikenteen autosta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun/kotiin on vanhempien vastuulla. Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjaajana voi toimia myös koulunkäyntiohjaaja. Kuljetuksen odottamisella tarkoitetaan tilausliikenteellä hoidettavan kuljetuksen odottamista. Joukkoliikenteen käyttäminen ei ole järjestettyä koulukuljetusta vaan matkalipun antaminen rinnastetaan perusopetuslain 32 :n tarkoittamaan kuljetusta varten myönnettävään riittävään avustukseen. 4.8 Koulukuljetusten hakeminen Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset). Taksikuljetuksessa oleville oppilaille ilmoitetaan oppilaan noutoaika vuosittain muutamaa päivää ennen koulunalkua. Bussikuljetuksessa olevat oppilaat saavat bussikortin koulustaan ensimmäisenä koulupäivänä. Kuljetusoppilaiden vanhemmille pyritään ilmoittamaan kuljetusoikeudesta vuosittain heinäkuun loppuun mennessä. Oikeutta kuljetuksiin voi tiedustella myös tilausliikenteen järjestäjältä tai oppilaan koululta. Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta sekä koulumatkan tarkistusmittausta anotaan erikseen alla olevien ohjeiden mukaisesti Tarkistusmittauksen anominen Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty koulukuljetusta koulumatkan pituuden perusteella, voi huoltajat anoa koulumatkan tarkistusmittausta koulun rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. (Ks. 4.1 Koulumatka) Tarkistusmittauksen jälkeen koulukuljetuksesta tehdään viranhaltijan päätös, joka toimitetaan huoltajille tiedoksi Tilapäisen koulukuljetuksen anominen Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistus on toimitettava koululle, kuljetus järjestetään mahdollisimman pian lääkärintodistuksen toimittamisen jälkeen. Todistuksesta on käytävä

9 ilmi kuljetuksen tarve (millä kuljetusvälineellä) sekä ajankohta. Tilapäinen kuljetus järjestetään vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Tilapäisestä kuljetuksesta ei tehdä erillistä päätöstä Koulukuljetuksen anominen tien vaarallisuuteen perustuen Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien vaarallisuuteen perustuen koulun rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Päätöksen tien vaarallisuuteen perustuvasta koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta. Päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti. Teiden turvallisuuden arvioinnissa käytetään saatavilla olevien asiantuntijalausuntojen lisäksi perusteena ns. Koululiitu -arviointimenetelmää. Menetelmässä on tutkittu liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja luotu menetelmä turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Koulutien eri osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja liikenteen ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tieosuuksittain, joilla tarkoitetaan ominaisuuksiensa perusteella samanlaisia tienosia. Tavoitteena on, että menetelmä on yleispätevä ja se soveltuu myös haja-asutusalueille. Menetelmän kehittämisessä on ollut kuntien lisäksi mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, kuntaliitto ja tiehallinto Koulukuljetuksen anominen koulumatkan rasittavuuden perusteella Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien rasittavuuteen perustuen rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Anomuksen liitteenä on esitettävä asiantuntijalausunto koulutien rasittavuudesta. Asiantuntijalausunto pyydetään esimerkiksi koululääkäriltä tai koulupsykologilta. Päätöksen koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta, päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti, jolloin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka vuosi uudelleen hakemuksen liitteenä, elleivät ne ole luonteeltaan pysyviä Yhteyskuljetuksen anominen Oppilaalle järjestetään koulukuljetus tilausliikennettä käyttäen kouluun tai joukkoliikennereitin varteen, mikäli - Matka joukkoliikennereitin varteen ylittää omavastuumatkan (Ks. 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa) JA/TAI - Koulumatkan ajallinen kesto ylittyy (Ks. 4.6 Koulumatkan pituus (ajallinen kesto)) Yhteyskuljetusta anotaan rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Anomuksen perusteella tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja laskee kunkin päivän

10 koulumatkan ajallisen keston ja/tai mittaa matkan joukkoliikennereitin varteen. Suoritettu laskelma toimitetaan huoltajille tiedoksi. Yhteyskuljetukset järjestetään tehdyn laskelman perusteella vain niille päiville, kun omavastuumatka tai koulumatkan ajallinen kesto ylittyy. Aikataulujen (bussiaikataulu, lukujärjestys tms.) muuttuessa tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja suorittaa uudet laskelmat ja tiedottaa huoltajia, mikäli yhteyskuljetuksiin tulee muutoksia. Yhteyskuljetusten anominen tehdään lukuvuosikohtaisesti. Nokian kaupungin alueella tarvetta yhteyskuljetuksille esiintyy vain haja-asutusalueilla, esimerkiksi Tottijärven eteläpuolella tai Kauniaisten suunnalla. Huoltajien tulee tutustua näissä periaatteissa oleviin kohtiin omavastuumatkaan ja koulumatkan ajalliseen kestoon liittyen ennen yhteyskuljetusanomuksen lähettämistä Esiopetuksen kuljetuksen anominen Esiopetuksen kuljetusta anotaan varhaiskasvatuksen päälliköltä varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus Muiden muutosten anominen koulukuljetuksiin Jos huoltajilla on muita toiveita tilausliikenteellä toteutettaviin koulukuljetuksiin (esim. muutostoiveita noutopaikkaan tai aikatauluun liittyen), huoltajat voivat anoa muutosta rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Lähtökohtaisesti muutoksia toteutetaan vain silloin, kun ne ovat asiantuntijalausunnoin riittävän hyvin perusteltuja. 4.9 Koulukuljetuksia ei järjestetä tai korvata Koulukuljetuksia ei järjestetä hoitopaikkaan, terapia-, lääkäri-, kerho- yms. käynteihin. Jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista. Koulukuljetuksia ei järjestetä tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin. Koulukuljetuksia ei järjestetä muuhun kuin väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen. Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on kirjoilla Sanktiomaksut Kaupunki maksaa lukuvuoden ensimmäisen joukkoliikenteen matkakortin. Mikäli kortti rikkoutuu tai häviää, peritään uudesta kortista, kortin toimittamisesta sekä kortilla olleista jo maksetuista matkoista aiheutuvat kulut oppilaan huoltajalta. Oppilaan on palautettava

11 matkakortti koululle lukuvuoden jälkeen keväällä, tai mikäli oppilas kesken lukuvuoden muuttaa tai kortti jää muuten tarpeettomaksi. Palauttamattomasta kortista peritään kortin maksu. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi koululle Viestintä Tilausliikenteellä kuljetettavien oppilaiden vanhemmille ilmoitetaan noutoajat ja paikat lukuvuoden alkaessa muutamaa päivää ennen koulun alkua. Samoin noutoajat ilmoitetaan, mikäli niihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia. Joukkoliikenteellä kulkevat oppilaat tarkastavat joukkoliikenteen aikataulut Nokian kaupungin koulukuljetukset nettisivulta tai Tampereen joukkoliikenteen nettisivulta. Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen poissaoloista alla olevien ohjeiden mukaisesti Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos Huoltajien tulee ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista oppilaan koululle. Mikäli huoltajalla on oppilaita useassa koulussa, tulee yhteystietojen päivittäminen tehdä kaikille kouluille. Osoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa sekä koululle että tilausliikenteen järjestäjälle vähintään 10 arkivuorokautta ennen kuin uusi osoite astuu voimaan. Osoitteen muuttuessa koulumatkan pituuteen perustuva koulukuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta. Koulukuljetuksen anominen muihin syihin perustuen tai tarkistusmittauksen anominen täytyy tehdä uutta osoitetta koskien hyvissä ajoin Kuljetusten äkillinen peruminen Mikäli tilausliikenteellä kulkeva oppilas sairastuu ja tämä havaitaan vasta kouluaamuna, ilmoitetaan asiasta tilausliikenteen kuljettajalle sekä tilausliikenteen järjestäjälle. Näin varmistetaan että - kuljettaja ei turhaan tule noutamaan oppilasta aamulla - viesti välittyy myös kuljettajalle, joka kuljettaa oppilasta iltapäivisin Kuljetusten peruminen ennalta Mikäli tilausliikenteellä kulkevan oppilaan osalta tiedetään etukäteen, että oppilas ei joinain päivinä tarvitse kuljetusta, ilmoitetaan asiasta tilausliikenteen järjestäjälle ja koululle Koulukuljetusten päätöksenteon prosessi 1. Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta ja kuljetuksen myöntämisestä ei tule kotiin erillistä päätöstä.

12 2. Tilapäiset koulukuljetukset järjestetään lääkärintodistuksen perusteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lääkärintodistus on toimitettu koululle. 3. Huoltajat voivat anoa koulumatkan tarkistusmittausta tai kuljetuksen myöntämistä tien vaarallisuuden tai koulumatkan rasittavuuden perusteella. Huoltajat voivat anoa koulukuljetuksiin myös yhteyskuljetusta. Vapaamuotoinen anomus esitetään koulun rehtorille. 4. Vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta tekee päätöksen tarkistusmittaukseen, tien vaarallisuuteen tai koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta koulukuljetuksen myöntämisestä. Päätös toimitetaan huoltajille. Tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja tekee yhteyskuljetuksia varten vaadittavat laskelmat ja toimittaa laskelmat huoltajille. Kuljetukset järjestetään laskelmiin perustuen. Yhteyskuljetuksista ei tehdä erillisiä päätöksiä. 5. Jos huoltajat eivät tyydy koulukuljetuksista vastaavan viranhaltijan tai lautakunnan päätökseen asiassa, he voivat tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. 5. LIIKENNETURVALLISUUS, VASTUUN MÄÄRITTÄMINEN JA JÄRJESTYKSENPITO Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Oppilaat ovat vakuutettuja kaupungin toimesta koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa vain välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kodista kouluun ja päinvastoin. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Koulukuljetuksessa oleva oppilas on huoltajan vastuulla kotoa siihen saakka, kun hän on noussut koulukuljetusautoon ja vastaavasti huoltajien vastuulla siitä, kun oppilas kotiin tullessa nousee koulukuljetusauton kyydistä pois. Liikennöitsijöiden vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltä koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin. Oppilas on koulun vastuulla noustuaan autosta kouluun ja koulun päättymisestä autoon nousuun. Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. Matkustajaa ei kuitenkaan saa poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 6. HUOLTAJAN, KOULUKYYTILÄISEN JA KOULUKULJETTAJAN VELVOLLISUUDET 6.1 Huoltajan velvollisuudet 10

13 - Huolehdi, että koululla on ajan tasalla olevat yhteystietosi. Mikäli sinulla on huollettavia monessa koulussa, muista ilmoittaa yhteystietojesi muuttumisesta kaikille kouluille. - Jos lapsen sairastuminen havaitaan vasta aamulla, ilmoita poissaolosta kuljettajalle ja tilausliikenteen järjestäjälle. - Ilmoita ennalta tiedetyt poissaolot ja oppilaan muutto tilausliikenteen järjestäjälle ja koululle hyvissä ajoin. - Huolehdi, että lapsi on ajoissa noutopaikalla - Ilmoita autonkuljettajalle ja tilausliikenteen järjestäjälle kuljetuksiin liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista (esim. pahoinvointi) - Ohjaa lastasi, kuinka pysäkillä ja autossa tulee käyttäytyä - Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä ja vastaanottamassa saatettavaa lasta - Liikennöitsijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yhteistyössä koulun kanssa oppilaan autolle aiheuttamista vahingoista. Kaupunki ei ole korvausvelvollinen. - Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä/tilausliikenteen järjestäjällä on erimielisyyttä nouto-/jättöpaikasta, huoltaja anoo muutosta kuljetukseen rehtorilta. - Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet. - Autoon unohtuneita tavaroita voi kysyä tilausliikenteen osalta auton kuljettajalta ja joukkoliikenteen osalta joukkoliikenteen järjestäjältä - Talvitapahtumia varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia ja luistimia 6.2 Koulukyytiläisen velvollisuudet - Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, älä ajoradalla - Ole sovitussa noutopaikassa vähintään 5 minuuttia ennen - Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan - Ota rahat tai matkalippu esille jo autoon noustessa - Huolehdi saamastasi matkakortista - Tervehdi kuljettajaa - Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien - Anna vanhuksille ja vammaisille aina istumapaikka - Kiinnitä turvavyö välittömästi, kun istuudut ja pidä se kiinni koko matkan ajan - Pysy omalla paikallasi auton liikkuessa. Pois jäädessä, siirry ovelle vasta vähän ennen pysäkkiä - Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle - Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon - Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta - Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa - Käytä aina heijastinta hämärän ja pimeän aikaan 6.3 Koulukuljettajan velvollisuudet - Aja pysäkille/odotusalueelle rauhallisesti. 11

14 - Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa. - Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet. - Huolehdi, että autoon siirtyminen ja siitä poistuminen tapahtuu rauhallisesti ja kiireettä. - Pidä huoli sovituista asioista. - Ilmoita turhat ajot tilausliikenteen järjestäjälle. - Pyri olemaan täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara. - Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen. - Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista. - Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityishuomiota. - Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä tilauskuljetusten järjestäjään, kouluun ja tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin. - Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille. - Kuljettajan on käytettävä turvavyötä koulukuljetuksissa. 7. YHTEYSTIEDOT Tilausliikenne, tilausliikenteen järjestäjä Tampereen Logistiikka Joukkoliikenne, joukkoliikenteen järjestäjät Tampereen joukkoliikenne Nokian kaupungin logistiikkainsinööri Milla Valkonen Koulujen rehtorit Ks. Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuskeskuksen sivut 12

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas Leirikoulu- ja kouluretkiopas Koulutuspalvelut 25.06.2012 Päivitys 23.10.2012 Päivitys 23.01.2013 Päivitys 03.06.2013 Päivitys 25.10.2013 Päivitys 13.06.2014 www.nurmijarvi.fi Päivitys 20.10.2012 Perusopetuksen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot