Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet"

Transkriptio

1 Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet

2 SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet Käsitteitä Lainsäädäntö Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa Koulumatka Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa Erityisluokkien ja valinnaisaineiden valintoihin perustuvat kuljetukset Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon Esiopetuksen kuljetukset Koulumatkan pituus (ajallinen kesto) Odotusajat Koulukuljetusten hakeminen Tarkistusmittauksen anominen Tilapäisen koulukuljetuksen anominen Koulukuljetuksen anominen tien vaarallisuuteen perustuen Koulukuljetuksen anominen koulumatkan rasittavuuden perustella Yhteyskuljetuksen anominen Esiopetuksen kuljetuksen anominen Muiden muutosten anominen koulukuljetuksiin Kuljetuksia ei järjestetä tai korvata Sanktiomaksut Viestintä Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos Kuljetusten äkillinen peruminen Kuljetusten peruminen ennalta Koulukuljetusten päätöksenteon prosessi Liikenneturvallisuus, vastuun määrittäminen ja järjestyksenpito Huoltajan, koulukyytiläisen ja koulukuljettajan velvollisuudet Huoltajan velvollisuudet Koulukyytiläisen velvollisuudet Koulukuljettajan velvollisuudet Yhteystiedot ii

3 NOKIAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. YLEISET PERIAATTEET Nokian kaupungin koulukuljetuksista vastaava kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeistusten mukaisesti esiopetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen ja perusopetuksen luokkien oppilaille. Kuljetusta ei järjestetä lukion tai ammatillisen koulutuksen oppilaille. Näissä periaatteissa käsitellään vain koulukuljetusten järjestämisperiaatteita sekä eri osapuolten velvoitteita koulukuljetuksiin liittyen. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kyydit järjestetään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään aikataulultaan sopivaa joukkoliikennettä. Tilausliikennettä käytetään tai huoltajille maksetaan saattoavustusta, jos: - joukkoliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat koulukuljetukseen soveltumattomat - oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään joukkoliikennettä - tien vaarallisuuden perusteella Kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukkoliikenteeseen kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös kouluun lähettämisestä. Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä kuljetuksen järjestäjään, joka tiedottaa huoltajia mahdollisuuksien mukaan. 2. KÄSITTEITÄ Joukkoliikenteellä tarkoitetaan Tampereen joukkoliikenteen tai Nokian kaupungin järjestämää, kaikille avointa joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen joukkoliikennettä ja/tai Nokian kaupunkia. Nokian kaupungin alueella on sekä Tampereen joukkoliikenteen järjestämää joukkoliikennettä että Nokian kaupungin ostoliikenteenä toteuttamaa joukkoliikennettä. Kuljetuksen järjestäjä ks. tilausliikenteen järjestäjä ja joukkoliikenteen järjestäjä Tilausliikenteellä tarkoitetaan Nokian kaupungin ostamaa liikennettä, joka on ostettu nimenomaan koulukuljetuksia varten. Tilausliikennettä hoidetaan sekä takseilla että ns. pikkubusseilla. Tilausliikenteen aikataulut ja reitit suunnittelee Tampereen Logistiikka. Tilausliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen Logistiikka Liikelaitosta

4 3. LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki (628/1998 sekä laki em. lain muuttamisesta) 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. ( /1139) Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642) Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. ( /324) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 4. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Nokian kaupunki järjestää sellaisten esiopetusta, perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta käyvien Nokialla asuvien oppilaiden kuljetuksen, joilla perusopetuslain ja asetuksen mukaan on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan kuljetukseen. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun.

5 Kuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus on - esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien oppilailla yli kolme (3) kilometriä - perusopetuksen luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla yli viisi (5) kilometriä Esiopetusta, perusopetusta tai perusopetuksen lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetuksen hakeminen näihin syihin vedoten on käsitelty myöhempänä. Kunnan velvollisuutena ei ole koulukuljetuksen järjestäminen koko matkalle, vaan oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuumatka, jonka oppilaan odotetaan kävelevän kuljetusreitin varteen, on - esi- ja perusopetuksen luokkien oppilailla enintään kolme (3) kilometriä - perusopetuksen luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla enintään viisi (5) kilometriä Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. 4.1 Koulumatka Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun/esiopetuksen järjestämispaikan välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä koulun portilta liittymään, jossa kodin/asunnon tontille tai tilalle johtava tie erkanee kadusta tai yksityistiestä. Mikäli koulun pihaan tai kodin/asunnon tontille tai tilalle johtaa useita liittymiä, mittaus suoritetaan kotia/koulua lähimpänä olevaan jalankulkukelpoiseen liittymään. Tilanteissa, joissa koulumatkan mittaus vaatii tarkempaa mittausta, mittaus suoritetaan Nokian kaupungin teknisen keskuksen mittaustuotannon toimesta ja siinä käytetään autoa, jossa on erillinen, tarkkaan matkanmittaukseen tarkoitettu kalibroitu mittalaite. 4.2 Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa Koulukuljetus järjestetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Mikäli oppilas hakeutuu muuhun kuin kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun, koulumatkoista vastaa huoltaja. Jos oppilas muuttaa Nokian kaupungin sisällä kesken lukukauden tai lukukausien välissä, hän voi jäädä entiseen kouluunsa rehtorin tai koulutoimenjohtajan erikseen niin päättäessä. Koulukuljetusta ei näissä tapauksissa kuitenkaan järjestetä.

6 Äidinkieleltään ruotsinkielinen perusopetuksen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen perusopetukseen Tampereelle PL 6:n perusteella. Vastaavasti äidinkieleltään ruotsinkielinen esiopetuksen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen esiopetukseen Tampereelle em. lain perusteella. Kuljetusetuus haetaan opetuksen järjestäjältä. 4.3 Uskonnon valintoihin perustuvat kuljetukset Kaupunki järjestää uskonnon edellyttämän kuljetuksen opetusta antavaan kouluun. Oppilaille, joille koulukuljetus järjestetään vain uskonnon opetukseen, kuljetus järjestetään siten, että kuljetus alkaa aina oppilaan lähikoulusta ja päättyy aina oppilaan lähikouluun. Oppilaille, joille koulukuljetus järjestetään myös lähikouluun, kuljetus uskonnon opetukseen voidaan järjestää siten, että kuljetus alkaa ja päättyy lähikouluun tai siten, että kuljetus alkaa kotoa tai päättyy kotiin. 4.4 Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon Päätöksenteko kehitysvammaisten kuljetuksista, kun kuljetus ei ole normaalia koulukuljetusta, kuuluu vammaispalveluille. Muut kuin koulukuljetukset järjestetään kehitysvammaisille oppilaille siten kuin kehitysvammalaki velvoittaa ne järjestämään. Muita kuin koulukuljetuksia (kuljetus aamu- ja iltapäivähoitoon) kehitysvammaisten oppilaiden huoltajat hakevat tarvittaessa vammaistyön johtajalta. Mikäli oppilaalle on myönnetty tiettyihin kuljetuksiin oikeus, mutta oppilas ryhtyy hyödyntämään oikeutta vasta myöhemmin, ovat huoltajat velvoitettuja ilmoittamaan kuljetuksen aloittamisesta tilausliikenteen järjestäjälle vähintään viisi (5) arkivuorokautta ennen kuljetusten aloittamista. 4.5 Esiopetuksen kuljetukset Esiopetukseen osallistuva oppilas saa kaupungin kustantaman kuljetuksen, jos hänellä ei ole kaupungin järjestämää päivähoitoa ja kuljettava matka on suuntaansa yli kolme (3) kilometriä. Esiopetuksen kuljetus myönnetään vain niille päiville, kun oppilas osallistuu pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää myös päivähoitoa, oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen. 4.6 Koulumatkan pituus (ajallinen kesto) Lain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642)

7 Oppilaalle järjestetään koulukuljetus tilausliikennettä käyttäen kouluun tai joukkoliikennereitin varteen, mikäli koulumatkan ajallinen kesto muuten ylittyy (ns. yhteyskuljetus). Yhteyskuljetusta on anottava, ks Yhteyskuljetuksen anominen. Koulumatkan ajallinen kesto määritetään kävelyajan, matkustusajan ja odotusajan summana. Kävelyaikojen laskemiseen käytetään kuntaliiton määrittämää kävelynopeutta, joka ottaa huomioon oppilaan iän. Kuntaliiton määrittämä kävelynopeus eri-ikäisille oppilaille on nähtävillä kuvassa 1. Kuva 1. Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika. (Kuntaliitto, henkilökuljetusopas) 4.7 Odotusajat Tilausliikenne pyritään järjestämään siten, että oppilas tuodaan kouluun enintään 30 minuuttia ennen koulupäivän alkamista ja haetaan koulusta viimeistään 30 minuuttia koulupäivän päättymisen jälkeen. Oppilas on koulumatkalla siihen saakka kun hänen työpäivänsä alkaa. Valvonnasta ennen koulupäivän alkua ei ole säädetty laissa. Oppilaiden edellytetään olevan sovitussa noutopaikassa/linja-auto pysäkillä vähintään 5 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa/linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Koulumatkan ajallista kestoa määritettäessä kävelyaika kotoa joukkoliikenteen pysäkille lasketaan siten,

8 että oppilas on joukkoliikenteen pysäkillä 5 minuuttia ennen linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Oppilaan tulee odottaa joukkoliikenteen/tilausliikenteen autoa 20 minuuttia yli sovitun aikataulun, minkä jälkeen oppilas voi palata kotiin/koululle. Saapumatta jättäneestä autosta ilmoitetaan kuljetuksen järjestäjälle. Mikäli lapsi myöhästyy tilausliikenteen tai joukkoliikenteen autosta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun/kotiin on vanhempien vastuulla. Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjaajana voi toimia myös koulunkäyntiohjaaja. Kuljetuksen odottamisella tarkoitetaan tilausliikenteellä hoidettavan kuljetuksen odottamista. Joukkoliikenteen käyttäminen ei ole järjestettyä koulukuljetusta vaan matkalipun antaminen rinnastetaan perusopetuslain 32 :n tarkoittamaan kuljetusta varten myönnettävään riittävään avustukseen. 4.8 Koulukuljetusten hakeminen Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset). Taksikuljetuksessa oleville oppilaille ilmoitetaan oppilaan noutoaika vuosittain muutamaa päivää ennen koulunalkua. Bussikuljetuksessa olevat oppilaat saavat bussikortin koulustaan ensimmäisenä koulupäivänä. Kuljetusoppilaiden vanhemmille pyritään ilmoittamaan kuljetusoikeudesta vuosittain heinäkuun loppuun mennessä. Oikeutta kuljetuksiin voi tiedustella myös tilausliikenteen järjestäjältä tai oppilaan koululta. Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta sekä koulumatkan tarkistusmittausta anotaan erikseen alla olevien ohjeiden mukaisesti Tarkistusmittauksen anominen Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty koulukuljetusta koulumatkan pituuden perusteella, voi huoltajat anoa koulumatkan tarkistusmittausta koulun rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. (Ks. 4.1 Koulumatka) Tarkistusmittauksen jälkeen koulukuljetuksesta tehdään viranhaltijan päätös, joka toimitetaan huoltajille tiedoksi Tilapäisen koulukuljetuksen anominen Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistus on toimitettava koululle, kuljetus järjestetään mahdollisimman pian lääkärintodistuksen toimittamisen jälkeen. Todistuksesta on käytävä

9 ilmi kuljetuksen tarve (millä kuljetusvälineellä) sekä ajankohta. Tilapäinen kuljetus järjestetään vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Tilapäisestä kuljetuksesta ei tehdä erillistä päätöstä Koulukuljetuksen anominen tien vaarallisuuteen perustuen Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien vaarallisuuteen perustuen koulun rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Päätöksen tien vaarallisuuteen perustuvasta koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta. Päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti. Teiden turvallisuuden arvioinnissa käytetään saatavilla olevien asiantuntijalausuntojen lisäksi perusteena ns. Koululiitu -arviointimenetelmää. Menetelmässä on tutkittu liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja luotu menetelmä turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Koulutien eri osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja liikenteen ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tieosuuksittain, joilla tarkoitetaan ominaisuuksiensa perusteella samanlaisia tienosia. Tavoitteena on, että menetelmä on yleispätevä ja se soveltuu myös haja-asutusalueille. Menetelmän kehittämisessä on ollut kuntien lisäksi mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, kuntaliitto ja tiehallinto Koulukuljetuksen anominen koulumatkan rasittavuuden perusteella Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien rasittavuuteen perustuen rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Anomuksen liitteenä on esitettävä asiantuntijalausunto koulutien rasittavuudesta. Asiantuntijalausunto pyydetään esimerkiksi koululääkäriltä tai koulupsykologilta. Päätöksen koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta, päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti, jolloin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka vuosi uudelleen hakemuksen liitteenä, elleivät ne ole luonteeltaan pysyviä Yhteyskuljetuksen anominen Oppilaalle järjestetään koulukuljetus tilausliikennettä käyttäen kouluun tai joukkoliikennereitin varteen, mikäli - Matka joukkoliikennereitin varteen ylittää omavastuumatkan (Ks. 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa) JA/TAI - Koulumatkan ajallinen kesto ylittyy (Ks. 4.6 Koulumatkan pituus (ajallinen kesto)) Yhteyskuljetusta anotaan rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Anomuksen perusteella tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja laskee kunkin päivän

10 koulumatkan ajallisen keston ja/tai mittaa matkan joukkoliikennereitin varteen. Suoritettu laskelma toimitetaan huoltajille tiedoksi. Yhteyskuljetukset järjestetään tehdyn laskelman perusteella vain niille päiville, kun omavastuumatka tai koulumatkan ajallinen kesto ylittyy. Aikataulujen (bussiaikataulu, lukujärjestys tms.) muuttuessa tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja suorittaa uudet laskelmat ja tiedottaa huoltajia, mikäli yhteyskuljetuksiin tulee muutoksia. Yhteyskuljetusten anominen tehdään lukuvuosikohtaisesti. Nokian kaupungin alueella tarvetta yhteyskuljetuksille esiintyy vain haja-asutusalueilla, esimerkiksi Tottijärven eteläpuolella tai Kauniaisten suunnalla. Huoltajien tulee tutustua näissä periaatteissa oleviin kohtiin omavastuumatkaan ja koulumatkan ajalliseen kestoon liittyen ennen yhteyskuljetusanomuksen lähettämistä Esiopetuksen kuljetuksen anominen Esiopetuksen kuljetusta anotaan varhaiskasvatuksen päälliköltä varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus Muiden muutosten anominen koulukuljetuksiin Jos huoltajilla on muita toiveita tilausliikenteellä toteutettaviin koulukuljetuksiin (esim. muutostoiveita noutopaikkaan tai aikatauluun liittyen), huoltajat voivat anoa muutosta rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Lähtökohtaisesti muutoksia toteutetaan vain silloin, kun ne ovat asiantuntijalausunnoin riittävän hyvin perusteltuja. 4.9 Koulukuljetuksia ei järjestetä tai korvata Koulukuljetuksia ei järjestetä hoitopaikkaan, terapia-, lääkäri-, kerho- yms. käynteihin. Jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista. Koulukuljetuksia ei järjestetä tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin. Koulukuljetuksia ei järjestetä muuhun kuin väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen. Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on kirjoilla Sanktiomaksut Kaupunki maksaa lukuvuoden ensimmäisen joukkoliikenteen matkakortin. Mikäli kortti rikkoutuu tai häviää, peritään uudesta kortista, kortin toimittamisesta sekä kortilla olleista jo maksetuista matkoista aiheutuvat kulut oppilaan huoltajalta. Oppilaan on palautettava

11 matkakortti koululle lukuvuoden jälkeen keväällä, tai mikäli oppilas kesken lukuvuoden muuttaa tai kortti jää muuten tarpeettomaksi. Palauttamattomasta kortista peritään kortin maksu. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi koululle Viestintä Tilausliikenteellä kuljetettavien oppilaiden vanhemmille ilmoitetaan noutoajat ja paikat lukuvuoden alkaessa muutamaa päivää ennen koulun alkua. Samoin noutoajat ilmoitetaan, mikäli niihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia. Joukkoliikenteellä kulkevat oppilaat tarkastavat joukkoliikenteen aikataulut Nokian kaupungin koulukuljetukset nettisivulta tai Tampereen joukkoliikenteen nettisivulta. Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen poissaoloista alla olevien ohjeiden mukaisesti Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos Huoltajien tulee ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista oppilaan koululle. Mikäli huoltajalla on oppilaita useassa koulussa, tulee yhteystietojen päivittäminen tehdä kaikille kouluille. Osoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa sekä koululle että tilausliikenteen järjestäjälle vähintään 10 arkivuorokautta ennen kuin uusi osoite astuu voimaan. Osoitteen muuttuessa koulumatkan pituuteen perustuva koulukuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta. Koulukuljetuksen anominen muihin syihin perustuen tai tarkistusmittauksen anominen täytyy tehdä uutta osoitetta koskien hyvissä ajoin Kuljetusten äkillinen peruminen Mikäli tilausliikenteellä kulkeva oppilas sairastuu ja tämä havaitaan vasta kouluaamuna, ilmoitetaan asiasta tilausliikenteen kuljettajalle sekä tilausliikenteen järjestäjälle. Näin varmistetaan että - kuljettaja ei turhaan tule noutamaan oppilasta aamulla - viesti välittyy myös kuljettajalle, joka kuljettaa oppilasta iltapäivisin Kuljetusten peruminen ennalta Mikäli tilausliikenteellä kulkevan oppilaan osalta tiedetään etukäteen, että oppilas ei joinain päivinä tarvitse kuljetusta, ilmoitetaan asiasta tilausliikenteen järjestäjälle ja koululle Koulukuljetusten päätöksenteon prosessi 1. Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta ja kuljetuksen myöntämisestä ei tule kotiin erillistä päätöstä.

12 2. Tilapäiset koulukuljetukset järjestetään lääkärintodistuksen perusteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lääkärintodistus on toimitettu koululle. 3. Huoltajat voivat anoa koulumatkan tarkistusmittausta tai kuljetuksen myöntämistä tien vaarallisuuden tai koulumatkan rasittavuuden perusteella. Huoltajat voivat anoa koulukuljetuksiin myös yhteyskuljetusta. Vapaamuotoinen anomus esitetään koulun rehtorille. 4. Vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta tekee päätöksen tarkistusmittaukseen, tien vaarallisuuteen tai koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta koulukuljetuksen myöntämisestä. Päätös toimitetaan huoltajille. Tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja tekee yhteyskuljetuksia varten vaadittavat laskelmat ja toimittaa laskelmat huoltajille. Kuljetukset järjestetään laskelmiin perustuen. Yhteyskuljetuksista ei tehdä erillisiä päätöksiä. 5. Jos huoltajat eivät tyydy koulukuljetuksista vastaavan viranhaltijan tai lautakunnan päätökseen asiassa, he voivat tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. 5. LIIKENNETURVALLISUUS, VASTUUN MÄÄRITTÄMINEN JA JÄRJESTYKSENPITO Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Oppilaat ovat vakuutettuja kaupungin toimesta koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa vain välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kodista kouluun ja päinvastoin. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Koulukuljetuksessa oleva oppilas on huoltajan vastuulla kotoa siihen saakka, kun hän on noussut koulukuljetusautoon ja vastaavasti huoltajien vastuulla siitä, kun oppilas kotiin tullessa nousee koulukuljetusauton kyydistä pois. Liikennöitsijöiden vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltä koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin. Oppilas on koulun vastuulla noustuaan autosta kouluun ja koulun päättymisestä autoon nousuun. Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. Matkustajaa ei kuitenkaan saa poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 6. HUOLTAJAN, KOULUKYYTILÄISEN JA KOULUKULJETTAJAN VELVOLLISUUDET 6.1 Huoltajan velvollisuudet 10

13 - Huolehdi, että koululla on ajan tasalla olevat yhteystietosi. Mikäli sinulla on huollettavia monessa koulussa, muista ilmoittaa yhteystietojesi muuttumisesta kaikille kouluille. - Jos lapsen sairastuminen havaitaan vasta aamulla, ilmoita poissaolosta kuljettajalle ja tilausliikenteen järjestäjälle. - Ilmoita ennalta tiedetyt poissaolot ja oppilaan muutto tilausliikenteen järjestäjälle ja koululle hyvissä ajoin. - Huolehdi, että lapsi on ajoissa noutopaikalla - Ilmoita autonkuljettajalle ja tilausliikenteen järjestäjälle kuljetuksiin liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista (esim. pahoinvointi) - Ohjaa lastasi, kuinka pysäkillä ja autossa tulee käyttäytyä - Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä ja vastaanottamassa saatettavaa lasta - Liikennöitsijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yhteistyössä koulun kanssa oppilaan autolle aiheuttamista vahingoista. Kaupunki ei ole korvausvelvollinen. - Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä/tilausliikenteen järjestäjällä on erimielisyyttä nouto-/jättöpaikasta, huoltaja anoo muutosta kuljetukseen rehtorilta. - Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet. - Autoon unohtuneita tavaroita voi kysyä tilausliikenteen osalta auton kuljettajalta ja joukkoliikenteen osalta joukkoliikenteen järjestäjältä - Talvitapahtumia varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia ja luistimia 6.2 Koulukyytiläisen velvollisuudet - Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, älä ajoradalla - Ole sovitussa noutopaikassa vähintään 5 minuuttia ennen - Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan - Ota rahat tai matkalippu esille jo autoon noustessa - Huolehdi saamastasi matkakortista - Tervehdi kuljettajaa - Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien - Anna vanhuksille ja vammaisille aina istumapaikka - Kiinnitä turvavyö välittömästi, kun istuudut ja pidä se kiinni koko matkan ajan - Pysy omalla paikallasi auton liikkuessa. Pois jäädessä, siirry ovelle vasta vähän ennen pysäkkiä - Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle - Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon - Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta - Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa - Käytä aina heijastinta hämärän ja pimeän aikaan 6.3 Koulukuljettajan velvollisuudet - Aja pysäkille/odotusalueelle rauhallisesti. 11

14 - Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa. - Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet. - Huolehdi, että autoon siirtyminen ja siitä poistuminen tapahtuu rauhallisesti ja kiireettä. - Pidä huoli sovituista asioista. - Ilmoita turhat ajot tilausliikenteen järjestäjälle. - Pyri olemaan täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara. - Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen. - Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista. - Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityishuomiota. - Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä tilauskuljetusten järjestäjään, kouluun ja tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin. - Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille. - Kuljettajan on käytettävä turvavyötä koulukuljetuksissa. 7. YHTEYSTIEDOT Tilausliikenne, tilausliikenteen järjestäjä Tampereen Logistiikka Joukkoliikenne, joukkoliikenteen järjestäjät Tampereen joukkoliikenne Nokian kaupungin logistiikkainsinööri Milla Valkonen Koulujen rehtorit Ks. Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuskeskuksen sivut 12

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 16.06.2010 KASVATUS- JA OPETUSKESKUS KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Nokian kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 30.7.2007 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Nokian kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 SEUTUKIRJA

Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 SEUTUKIRJA Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 SEUTUKIRJA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Päijät-Hämeen kunnissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET SEUTUKIRJA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Päijät-Hämeen kunnissa pääsääntöisesti järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite siv.ltk 17.3.2009 17 Liite kh 30.3.2009 81 Liite kv 11.5.2009 34 Hankasalmen kunta HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulunjohtajien kommentit lisätty

Lisätiedot

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. Yleistä Perusopetuslain (21.8.1998/628) 32 :n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

Koulukuljetus- vanhempainilta

Koulukuljetus- vanhempainilta Koulukuljetus- vanhempainilta 31.08.2016 Keinoja, jolla voidaan edistää koulukuljetuksen onnistumista: Eri osapuolet osallistuvat koulukuljetusvanhempainiltaan Liikennöitsijät / kuljettajat, koulukuljetuksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Lohtajalla, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Sivistyslautakunta 24.3.2015 29 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET HEINOLAN KAUPUNKI Opetus- ja koulutuspalvelut KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Heinolan kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 Yhteystiedot: (päivitetty 10.8.2016) Sivistystoimisto Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä 040 4886 140 Toimistosihteeri Sari Mäkinen 040 4886 141

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET HEINOLAN KAUPUNKI Opetus- ja koulutuspalvelut KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Heinolan kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 4.10.2011 103 Sivistyslautakunta 30.10.2012 13 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1 Sivistyslautakunta 2.2.2017 9 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2017 lukien Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta, jolloin pyritään aina sellaiseen ratkaisuun, että

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET - toimintaohje

KOULUKULJETUSPERIAATTEET - toimintaohje 02.05.2011 KOULUKULJETUSPERIAATTEET - toimintaohje Tässä oppaassa esitellään periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset järjestetään Kangasalan kunnassa. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2013 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 Liite 1, 17

KOULUKULJETUSOPAS. JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 Liite 1, 17 KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeistusten mukaisesti. Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset järjestetään Joutsan kunnassa.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET (PERUSOPETUSLAKI) Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen,

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta x.x.2016 x 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja ohjeet... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset...

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Päijät-Hämeen kuntien SEUTUKIRJA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Päijät-Hämeen kunnissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 1 Koulukuljetusohjeet Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 2 Sisällysluettelo KOULUKULJETUSPERIAATTEET... 3 Muut perusteet... 4 Pääperiaatteet kuljetuksissa... 4 Kuljetettavien luettelo...

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET HEINOLAN KAUPUNKI Opetus- ja koulutuspalvelut KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Heinolan kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 31.1.2008 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET 1 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 ja sivistyslautakunnan hyväksymät ohjeet määrittelevät ne ehdot, joiden täyttyessä kunta

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 ja 28.2.2012 17 (päivitys) 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunta Sivistyspalvelut Hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.3.2011 27 1 SISÄLTÖ 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa esitetään ne perusteet,

Lisätiedot

Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet

Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet 1. Lainsäädäntö 2 2. Yleiset periaatteet 2 3. Palvelutason määrittely 4 3.1 Yleiset perusteet 4 3.2.

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 1.8.2011 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2014 lukien. Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 23.9.2014. 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET ALKAEN YLEISET PERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET ALKAEN YLEISET PERIAATTEET LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2017 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta 13.5.2015 29 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset... 5

Lisätiedot

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA LIITE. Koulukuljetusperiaatteet KULJETUSOIKEUDEN MUODOSTUMINEN Perusopetuslain 32 :n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai maksettava riittävä korvaus, mikäli

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 23.11.2011 Sisältö 1 Yleiset periaatteet 3 Tien vaarallisuus 4 Koulumatkan pituus 4 2 Lainsäädäntö 5 3 Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2011, liite 11 Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.01.2011

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Porvoon kaupunki 54, 29.5.2007 Sivistystoimisto PORVOON KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Sivistyslautakunta Porvoon kaupunki 54, 29.5.2007 Sivistystoimisto PORVOON KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta Porvoon kaupunki 54, 29.5.2007 Sivistystoimisto PORVOON KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 2. 1. Yleiset periaatteet Tässä oppaassa esitellään ne

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa kerrotaan Ylitornion kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla koulukuljetuksesta annetaan tietoa

Lisätiedot

Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki

Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki Koulukuljetusperiaatteet Kouvolan kaupunki SISÄLLYS Sisällys... 1 1 Kuljetusoikeuden muodostuminen... 2 2 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet Kouvolan kaupungissa... 2 2.1 Koulumatkan pituuteen perustuva

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulutuslautakunta 17.4.2012 43 Lisätietoa kuljetuksista antavat koulujen rehtorit ja kuljetussuunnittelija Timo Ikonen, puh. 040-830 2794. 2 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS LIITTEET Koululiitu-ohjelman Luvian kartat YLEISTÄ Koulumatkoihin liittyy aina riskejä. Yhteiskunnalla ei ole käytännön mahdollisuuksia eikä resurssejakaan tehdä lasten

Lisätiedot

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Sivltk 31.3.2016, 29, liite 20 Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Perusopetuslaissa (32 ) todetaan koulumatkoista seuraavasti: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 Sisältö 1 Yleiset periaatteet... 3 Tien vaarallisuus... 4 Koulumatkan pituus... 4 2 Lainsäädäntö... 5 3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut ESI- JA PERUSOPETUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet...

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS Oulaisten koululautakunta KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Lain määrittämä lähtökohta Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

KOULUKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Liite Koplk 3.12.2014 102 Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2015 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 3.12.2014 xxx päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen

Lisätiedot

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Vahvistettu: Lasten ja nuorten lautakunta 4.6.2014 27 1. Koulumatkat... 3 2. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteet:... 4 Koulumatkan pituus... 4

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 26 YLEISTÄ 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ 1 SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Perusopetuslaki 32 Koulumatkat. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65, 28.2.2012 5 (päivitys), 29.9.2015 127 (päivitys) 11.10.2016

Lisätiedot

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään koulukuljetus Keuruun kaupungin toimesta.

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 28 YLEISTÄ... 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville

Lisätiedot

66 Tampereen kaupungin esiopetuksen sekä peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteet. Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

66 Tampereen kaupungin esiopetuksen sekä peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteet. Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 66 Tampereen kaupungin esiopetuksen sekä peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteet TRE:8693/12.02.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA Svltk 29.6.2017 51 Voimassa 1.8.2017 alkaen. 2 Sisällys 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1. Oikeus koulukuljetukseen, koulumatkan

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Kalajoen kaupunki KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KALAJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään

Lisätiedot

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen NOUSIAISTEN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen Koulutuslautakunta 20.9.2011/100 Koulutuslautakunta 18.10.2011/117 Koulutuslautakunta 6.3.2012/29 Sivistyslautakunta 5.2.2013/7 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Keuruun kaupunki SIVISTYSPALVELUKESKUS Multiantie 5 42700 KEURUU

Keuruun kaupunki SIVISTYSPALVELUKESKUS Multiantie 5 42700 KEURUU Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet (Koulukuljetuskriteerit on hyväksynyt sivistyslautakunta v. 2005. Kriteerejä on päivitetty / täydennetty v. 2008 ja v. 2011) 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32... 4 Yleistä. 4 1.

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 29.9.2011 Muutos 1.2. sivistyslautakunta 24.11.2011 2 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1 Koulumatkan pituus, odotusajat ja kuljetusavustus

Lisätiedot

KULJETUSSÄÄNTÖ. Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. 1. Yleiset periaatteet 2

KULJETUSSÄÄNTÖ. Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. 1. Yleiset periaatteet 2 1 KULJETUSSÄÄNTÖ Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.6.2011 Sisällysluettelo: 1. Yleiset periaatteet 2 1.1. Koulumatkan pituus

Lisätiedot

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016 Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 1. YLEISTÄ Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Esiopetus- ja koulukuljetuksia koskevat periaatteet 2015 (Hattulan sivistyslautakunta 28.4.2011 45, 10.11.2011 96) 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET SAVITAIPALEEN KUNTA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.08.2016 36 2 Sisällys 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 2. KULJETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 4 2.1

Lisätiedot