Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet"

Transkriptio

1 Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet

2 SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet Käsitteitä Lainsäädäntö Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa Koulumatka Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa Erityisluokkien ja valinnaisaineiden valintoihin perustuvat kuljetukset Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon Esiopetuksen kuljetukset Koulumatkan pituus (ajallinen kesto) Odotusajat Koulukuljetusten hakeminen Tarkistusmittauksen anominen Tilapäisen koulukuljetuksen anominen Koulukuljetuksen anominen tien vaarallisuuteen perustuen Koulukuljetuksen anominen koulumatkan rasittavuuden perustella Yhteyskuljetuksen anominen Esiopetuksen kuljetuksen anominen Muiden muutosten anominen koulukuljetuksiin Kuljetuksia ei järjestetä tai korvata Sanktiomaksut Viestintä Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos Kuljetusten äkillinen peruminen Kuljetusten peruminen ennalta Koulukuljetusten päätöksenteon prosessi Liikenneturvallisuus, vastuun määrittäminen ja järjestyksenpito Huoltajan, koulukyytiläisen ja koulukuljettajan velvollisuudet Huoltajan velvollisuudet Koulukyytiläisen velvollisuudet Koulukuljettajan velvollisuudet Yhteystiedot ii

3 NOKIAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. YLEISET PERIAATTEET Nokian kaupungin koulukuljetuksista vastaava kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeistusten mukaisesti esiopetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen ja perusopetuksen luokkien oppilaille. Kuljetusta ei järjestetä lukion tai ammatillisen koulutuksen oppilaille. Näissä periaatteissa käsitellään vain koulukuljetusten järjestämisperiaatteita sekä eri osapuolten velvoitteita koulukuljetuksiin liittyen. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kyydit järjestetään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään aikataulultaan sopivaa joukkoliikennettä. Tilausliikennettä käytetään tai huoltajille maksetaan saattoavustusta, jos: - joukkoliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat koulukuljetukseen soveltumattomat - oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään joukkoliikennettä - tien vaarallisuuden perusteella Kaupunki ei vastaa erillisistä kuljetuksista huonoissa keliolosuhteissa eikä joukkoliikenteeseen kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana. Näissä tapauksissa huoltajan vastuulla on päätös kouluun lähettämisestä. Ongelmatilanteessa kuljettaja ottaa yhteyttä kuljetuksen järjestäjään, joka tiedottaa huoltajia mahdollisuuksien mukaan. 2. KÄSITTEITÄ Joukkoliikenteellä tarkoitetaan Tampereen joukkoliikenteen tai Nokian kaupungin järjestämää, kaikille avointa joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen joukkoliikennettä ja/tai Nokian kaupunkia. Nokian kaupungin alueella on sekä Tampereen joukkoliikenteen järjestämää joukkoliikennettä että Nokian kaupungin ostoliikenteenä toteuttamaa joukkoliikennettä. Kuljetuksen järjestäjä ks. tilausliikenteen järjestäjä ja joukkoliikenteen järjestäjä Tilausliikenteellä tarkoitetaan Nokian kaupungin ostamaa liikennettä, joka on ostettu nimenomaan koulukuljetuksia varten. Tilausliikennettä hoidetaan sekä takseilla että ns. pikkubusseilla. Tilausliikenteen aikataulut ja reitit suunnittelee Tampereen Logistiikka. Tilausliikenteen järjestäjällä tarkoitetaan Tampereen Logistiikka Liikelaitosta

4 3. LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki (628/1998 sekä laki em. lain muuttamisesta) 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. ( /1139) Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642) Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. ( /324) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 4. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Nokian kaupunki järjestää sellaisten esiopetusta, perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta käyvien Nokialla asuvien oppilaiden kuljetuksen, joilla perusopetuslain ja asetuksen mukaan on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan kuljetukseen. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun.

5 Kuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus on - esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien oppilailla yli kolme (3) kilometriä - perusopetuksen luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla yli viisi (5) kilometriä Esiopetusta, perusopetusta tai perusopetuksen lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetuksen hakeminen näihin syihin vedoten on käsitelty myöhempänä. Kunnan velvollisuutena ei ole koulukuljetuksen järjestäminen koko matkalle, vaan oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuumatka, jonka oppilaan odotetaan kävelevän kuljetusreitin varteen, on - esi- ja perusopetuksen luokkien oppilailla enintään kolme (3) kilometriä - perusopetuksen luokan oppilailla ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilailla enintään viisi (5) kilometriä Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. 4.1 Koulumatka Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun/esiopetuksen järjestämispaikan välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä koulun portilta liittymään, jossa kodin/asunnon tontille tai tilalle johtava tie erkanee kadusta tai yksityistiestä. Mikäli koulun pihaan tai kodin/asunnon tontille tai tilalle johtaa useita liittymiä, mittaus suoritetaan kotia/koulua lähimpänä olevaan jalankulkukelpoiseen liittymään. Tilanteissa, joissa koulumatkan mittaus vaatii tarkempaa mittausta, mittaus suoritetaan Nokian kaupungin teknisen keskuksen mittaustuotannon toimesta ja siinä käytetään autoa, jossa on erillinen, tarkkaan matkanmittaukseen tarkoitettu kalibroitu mittalaite. 4.2 Lähikoulu ja koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa Koulukuljetus järjestetään vain kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun. Mikäli oppilas hakeutuu muuhun kuin kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun, koulumatkoista vastaa huoltaja. Jos oppilas muuttaa Nokian kaupungin sisällä kesken lukukauden tai lukukausien välissä, hän voi jäädä entiseen kouluunsa rehtorin tai koulutoimenjohtajan erikseen niin päättäessä. Koulukuljetusta ei näissä tapauksissa kuitenkaan järjestetä.

6 Äidinkieleltään ruotsinkielinen perusopetuksen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen perusopetukseen Tampereelle PL 6:n perusteella. Vastaavasti äidinkieleltään ruotsinkielinen esiopetuksen oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen ruotsinkieliseen esiopetukseen Tampereelle em. lain perusteella. Kuljetusetuus haetaan opetuksen järjestäjältä. 4.3 Uskonnon valintoihin perustuvat kuljetukset Kaupunki järjestää uskonnon edellyttämän kuljetuksen opetusta antavaan kouluun. Oppilaille, joille koulukuljetus järjestetään vain uskonnon opetukseen, kuljetus järjestetään siten, että kuljetus alkaa aina oppilaan lähikoulusta ja päättyy aina oppilaan lähikouluun. Oppilaille, joille koulukuljetus järjestetään myös lähikouluun, kuljetus uskonnon opetukseen voidaan järjestää siten, että kuljetus alkaa ja päättyy lähikouluun tai siten, että kuljetus alkaa kotoa tai päättyy kotiin. 4.4 Kehitysvammaisten oppilaiden kuljetukset aamu- ja iltapäivähoitoon Päätöksenteko kehitysvammaisten kuljetuksista, kun kuljetus ei ole normaalia koulukuljetusta, kuuluu vammaispalveluille. Muut kuin koulukuljetukset järjestetään kehitysvammaisille oppilaille siten kuin kehitysvammalaki velvoittaa ne järjestämään. Muita kuin koulukuljetuksia (kuljetus aamu- ja iltapäivähoitoon) kehitysvammaisten oppilaiden huoltajat hakevat tarvittaessa vammaistyön johtajalta. Mikäli oppilaalle on myönnetty tiettyihin kuljetuksiin oikeus, mutta oppilas ryhtyy hyödyntämään oikeutta vasta myöhemmin, ovat huoltajat velvoitettuja ilmoittamaan kuljetuksen aloittamisesta tilausliikenteen järjestäjälle vähintään viisi (5) arkivuorokautta ennen kuljetusten aloittamista. 4.5 Esiopetuksen kuljetukset Esiopetukseen osallistuva oppilas saa kaupungin kustantaman kuljetuksen, jos hänellä ei ole kaupungin järjestämää päivähoitoa ja kuljettava matka on suuntaansa yli kolme (3) kilometriä. Esiopetuksen kuljetus myönnetään vain niille päiville, kun oppilas osallistuu pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää myös päivähoitoa, oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen. 4.6 Koulumatkan pituus (ajallinen kesto) Lain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. ( /642)

7 Oppilaalle järjestetään koulukuljetus tilausliikennettä käyttäen kouluun tai joukkoliikennereitin varteen, mikäli koulumatkan ajallinen kesto muuten ylittyy (ns. yhteyskuljetus). Yhteyskuljetusta on anottava, ks Yhteyskuljetuksen anominen. Koulumatkan ajallinen kesto määritetään kävelyajan, matkustusajan ja odotusajan summana. Kävelyaikojen laskemiseen käytetään kuntaliiton määrittämää kävelynopeutta, joka ottaa huomioon oppilaan iän. Kuntaliiton määrittämä kävelynopeus eri-ikäisille oppilaille on nähtävillä kuvassa 1. Kuva 1. Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika. (Kuntaliitto, henkilökuljetusopas) 4.7 Odotusajat Tilausliikenne pyritään järjestämään siten, että oppilas tuodaan kouluun enintään 30 minuuttia ennen koulupäivän alkamista ja haetaan koulusta viimeistään 30 minuuttia koulupäivän päättymisen jälkeen. Oppilas on koulumatkalla siihen saakka kun hänen työpäivänsä alkaa. Valvonnasta ennen koulupäivän alkua ei ole säädetty laissa. Oppilaiden edellytetään olevan sovitussa noutopaikassa/linja-auto pysäkillä vähintään 5 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa/linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Koulumatkan ajallista kestoa määritettäessä kävelyaika kotoa joukkoliikenteen pysäkille lasketaan siten,

8 että oppilas on joukkoliikenteen pysäkillä 5 minuuttia ennen linja-auton arvioitua saapumisaikaa. Oppilaan tulee odottaa joukkoliikenteen/tilausliikenteen autoa 20 minuuttia yli sovitun aikataulun, minkä jälkeen oppilas voi palata kotiin/koululle. Saapumatta jättäneestä autosta ilmoitetaan kuljetuksen järjestäjälle. Mikäli lapsi myöhästyy tilausliikenteen tai joukkoliikenteen autosta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun/kotiin on vanhempien vastuulla. Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjaajana voi toimia myös koulunkäyntiohjaaja. Kuljetuksen odottamisella tarkoitetaan tilausliikenteellä hoidettavan kuljetuksen odottamista. Joukkoliikenteen käyttäminen ei ole järjestettyä koulukuljetusta vaan matkalipun antaminen rinnastetaan perusopetuslain 32 :n tarkoittamaan kuljetusta varten myönnettävään riittävään avustukseen. 4.8 Koulukuljetusten hakeminen Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta (pl. esiopetuskuljetukset). Taksikuljetuksessa oleville oppilaille ilmoitetaan oppilaan noutoaika vuosittain muutamaa päivää ennen koulunalkua. Bussikuljetuksessa olevat oppilaat saavat bussikortin koulustaan ensimmäisenä koulupäivänä. Kuljetusoppilaiden vanhemmille pyritään ilmoittamaan kuljetusoikeudesta vuosittain heinäkuun loppuun mennessä. Oikeutta kuljetuksiin voi tiedustella myös tilausliikenteen järjestäjältä tai oppilaan koululta. Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta sekä koulumatkan tarkistusmittausta anotaan erikseen alla olevien ohjeiden mukaisesti Tarkistusmittauksen anominen Mikäli oppilaalle ei ole myönnetty koulukuljetusta koulumatkan pituuden perusteella, voi huoltajat anoa koulumatkan tarkistusmittausta koulun rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. (Ks. 4.1 Koulumatka) Tarkistusmittauksen jälkeen koulukuljetuksesta tehdään viranhaltijan päätös, joka toimitetaan huoltajille tiedoksi Tilapäisen koulukuljetuksen anominen Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistus on toimitettava koululle, kuljetus järjestetään mahdollisimman pian lääkärintodistuksen toimittamisen jälkeen. Todistuksesta on käytävä

9 ilmi kuljetuksen tarve (millä kuljetusvälineellä) sekä ajankohta. Tilapäinen kuljetus järjestetään vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Tilapäisestä kuljetuksesta ei tehdä erillistä päätöstä Koulukuljetuksen anominen tien vaarallisuuteen perustuen Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien vaarallisuuteen perustuen koulun rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Päätöksen tien vaarallisuuteen perustuvasta koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta. Päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti. Teiden turvallisuuden arvioinnissa käytetään saatavilla olevien asiantuntijalausuntojen lisäksi perusteena ns. Koululiitu -arviointimenetelmää. Menetelmässä on tutkittu liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja luotu menetelmä turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Koulutien eri osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja liikenteen ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tieosuuksittain, joilla tarkoitetaan ominaisuuksiensa perusteella samanlaisia tienosia. Tavoitteena on, että menetelmä on yleispätevä ja se soveltuu myös haja-asutusalueille. Menetelmän kehittämisessä on ollut kuntien lisäksi mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, kuntaliitto ja tiehallinto Koulukuljetuksen anominen koulumatkan rasittavuuden perusteella Huoltajat voivat anoa oppilaalle koulukuljetusta koulutien rasittavuuteen perustuen rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Anomuksen liitteenä on esitettävä asiantuntijalausunto koulutien rasittavuudesta. Asiantuntijalausunto pyydetään esimerkiksi koululääkäriltä tai koulupsykologilta. Päätöksen koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta koulukuljetuksesta tekee vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta, päätös toimitetaan huoltajille. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti, jolloin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka vuosi uudelleen hakemuksen liitteenä, elleivät ne ole luonteeltaan pysyviä Yhteyskuljetuksen anominen Oppilaalle järjestetään koulukuljetus tilausliikennettä käyttäen kouluun tai joukkoliikennereitin varteen, mikäli - Matka joukkoliikennereitin varteen ylittää omavastuumatkan (Ks. 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa) JA/TAI - Koulumatkan ajallinen kesto ylittyy (Ks. 4.6 Koulumatkan pituus (ajallinen kesto)) Yhteyskuljetusta anotaan rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Anomuksen perusteella tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja laskee kunkin päivän

10 koulumatkan ajallisen keston ja/tai mittaa matkan joukkoliikennereitin varteen. Suoritettu laskelma toimitetaan huoltajille tiedoksi. Yhteyskuljetukset järjestetään tehdyn laskelman perusteella vain niille päiville, kun omavastuumatka tai koulumatkan ajallinen kesto ylittyy. Aikataulujen (bussiaikataulu, lukujärjestys tms.) muuttuessa tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja suorittaa uudet laskelmat ja tiedottaa huoltajia, mikäli yhteyskuljetuksiin tulee muutoksia. Yhteyskuljetusten anominen tehdään lukuvuosikohtaisesti. Nokian kaupungin alueella tarvetta yhteyskuljetuksille esiintyy vain haja-asutusalueilla, esimerkiksi Tottijärven eteläpuolella tai Kauniaisten suunnalla. Huoltajien tulee tutustua näissä periaatteissa oleviin kohtiin omavastuumatkaan ja koulumatkan ajalliseen kestoon liittyen ennen yhteyskuljetusanomuksen lähettämistä Esiopetuksen kuljetuksen anominen Esiopetuksen kuljetusta anotaan varhaiskasvatuksen päälliköltä varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus Muiden muutosten anominen koulukuljetuksiin Jos huoltajilla on muita toiveita tilausliikenteellä toteutettaviin koulukuljetuksiin (esim. muutostoiveita noutopaikkaan tai aikatauluun liittyen), huoltajat voivat anoa muutosta rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella. Lähtökohtaisesti muutoksia toteutetaan vain silloin, kun ne ovat asiantuntijalausunnoin riittävän hyvin perusteltuja. 4.9 Koulukuljetuksia ei järjestetä tai korvata Koulukuljetuksia ei järjestetä hoitopaikkaan, terapia-, lääkäri-, kerho- yms. käynteihin. Jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista. Koulukuljetuksia ei järjestetä tilapäisasumisiin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin. Koulukuljetuksia ei järjestetä muuhun kuin väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen. Jos oppilaan vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siihen osoitteeseen, jossa oppilas on kirjoilla Sanktiomaksut Kaupunki maksaa lukuvuoden ensimmäisen joukkoliikenteen matkakortin. Mikäli kortti rikkoutuu tai häviää, peritään uudesta kortista, kortin toimittamisesta sekä kortilla olleista jo maksetuista matkoista aiheutuvat kulut oppilaan huoltajalta. Oppilaan on palautettava

11 matkakortti koululle lukuvuoden jälkeen keväällä, tai mikäli oppilas kesken lukuvuoden muuttaa tai kortti jää muuten tarpeettomaksi. Palauttamattomasta kortista peritään kortin maksu. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi koululle Viestintä Tilausliikenteellä kuljetettavien oppilaiden vanhemmille ilmoitetaan noutoajat ja paikat lukuvuoden alkaessa muutamaa päivää ennen koulun alkua. Samoin noutoajat ilmoitetaan, mikäli niihin tulee lukuvuoden aikana muutoksia. Joukkoliikenteellä kulkevat oppilaat tarkastavat joukkoliikenteen aikataulut Nokian kaupungin koulukuljetukset nettisivulta tai Tampereen joukkoliikenteen nettisivulta. Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen poissaoloista alla olevien ohjeiden mukaisesti Huoltajien yhteystiedot ja osoitteen muutos Huoltajien tulee ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista oppilaan koululle. Mikäli huoltajalla on oppilaita useassa koulussa, tulee yhteystietojen päivittäminen tehdä kaikille kouluille. Osoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa sekä koululle että tilausliikenteen järjestäjälle vähintään 10 arkivuorokautta ennen kuin uusi osoite astuu voimaan. Osoitteen muuttuessa koulumatkan pituuteen perustuva koulukuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta. Koulukuljetuksen anominen muihin syihin perustuen tai tarkistusmittauksen anominen täytyy tehdä uutta osoitetta koskien hyvissä ajoin Kuljetusten äkillinen peruminen Mikäli tilausliikenteellä kulkeva oppilas sairastuu ja tämä havaitaan vasta kouluaamuna, ilmoitetaan asiasta tilausliikenteen kuljettajalle sekä tilausliikenteen järjestäjälle. Näin varmistetaan että - kuljettaja ei turhaan tule noutamaan oppilasta aamulla - viesti välittyy myös kuljettajalle, joka kuljettaa oppilasta iltapäivisin Kuljetusten peruminen ennalta Mikäli tilausliikenteellä kulkevan oppilaan osalta tiedetään etukäteen, että oppilas ei joinain päivinä tarvitse kuljetusta, ilmoitetaan asiasta tilausliikenteen järjestäjälle ja koululle Koulukuljetusten päätöksenteon prosessi 1. Koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta ja kuljetuksen myöntämisestä ei tule kotiin erillistä päätöstä.

12 2. Tilapäiset koulukuljetukset järjestetään lääkärintodistuksen perusteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lääkärintodistus on toimitettu koululle. 3. Huoltajat voivat anoa koulumatkan tarkistusmittausta tai kuljetuksen myöntämistä tien vaarallisuuden tai koulumatkan rasittavuuden perusteella. Huoltajat voivat anoa koulukuljetuksiin myös yhteyskuljetusta. Vapaamuotoinen anomus esitetään koulun rehtorille. 4. Vastaava viranhaltija tai kasvatus- ja opetuslautakunta tekee päätöksen tarkistusmittaukseen, tien vaarallisuuteen tai koulumatkan rasittavuuteen perustuvasta koulukuljetuksen myöntämisestä. Päätös toimitetaan huoltajille. Tilausliikenteen järjestäjä tai koulun/kaupungin edustaja tekee yhteyskuljetuksia varten vaadittavat laskelmat ja toimittaa laskelmat huoltajille. Kuljetukset järjestetään laskelmiin perustuen. Yhteyskuljetuksista ei tehdä erillisiä päätöksiä. 5. Jos huoltajat eivät tyydy koulukuljetuksista vastaavan viranhaltijan tai lautakunnan päätökseen asiassa, he voivat tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. 5. LIIKENNETURVALLISUUS, VASTUUN MÄÄRITTÄMINEN JA JÄRJESTYKSENPITO Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Oppilaat ovat vakuutettuja kaupungin toimesta koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa vain välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kodista kouluun ja päinvastoin. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Koulukuljetuksessa oleva oppilas on huoltajan vastuulla kotoa siihen saakka, kun hän on noussut koulukuljetusautoon ja vastaavasti huoltajien vastuulla siitä, kun oppilas kotiin tullessa nousee koulukuljetusauton kyydistä pois. Liikennöitsijöiden vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltä koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin. Oppilas on koulun vastuulla noustuaan autosta kouluun ja koulun päättymisestä autoon nousuun. Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä aiheuttavan matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. Matkustajaa ei kuitenkaan saa poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 6. HUOLTAJAN, KOULUKYYTILÄISEN JA KOULUKULJETTAJAN VELVOLLISUUDET 6.1 Huoltajan velvollisuudet 10

13 - Huolehdi, että koululla on ajan tasalla olevat yhteystietosi. Mikäli sinulla on huollettavia monessa koulussa, muista ilmoittaa yhteystietojesi muuttumisesta kaikille kouluille. - Jos lapsen sairastuminen havaitaan vasta aamulla, ilmoita poissaolosta kuljettajalle ja tilausliikenteen järjestäjälle. - Ilmoita ennalta tiedetyt poissaolot ja oppilaan muutto tilausliikenteen järjestäjälle ja koululle hyvissä ajoin. - Huolehdi, että lapsi on ajoissa noutopaikalla - Ilmoita autonkuljettajalle ja tilausliikenteen järjestäjälle kuljetuksiin liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista (esim. pahoinvointi) - Ohjaa lastasi, kuinka pysäkillä ja autossa tulee käyttäytyä - Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä ja vastaanottamassa saatettavaa lasta - Liikennöitsijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yhteistyössä koulun kanssa oppilaan autolle aiheuttamista vahingoista. Kaupunki ei ole korvausvelvollinen. - Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä/tilausliikenteen järjestäjällä on erimielisyyttä nouto-/jättöpaikasta, huoltaja anoo muutosta kuljetukseen rehtorilta. - Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet. - Autoon unohtuneita tavaroita voi kysyä tilausliikenteen osalta auton kuljettajalta ja joukkoliikenteen osalta joukkoliikenteen järjestäjältä - Talvitapahtumia varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia ja luistimia 6.2 Koulukyytiläisen velvollisuudet - Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, älä ajoradalla - Ole sovitussa noutopaikassa vähintään 5 minuuttia ennen - Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan - Ota rahat tai matkalippu esille jo autoon noustessa - Huolehdi saamastasi matkakortista - Tervehdi kuljettajaa - Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien - Anna vanhuksille ja vammaisille aina istumapaikka - Kiinnitä turvavyö välittömästi, kun istuudut ja pidä se kiinni koko matkan ajan - Pysy omalla paikallasi auton liikkuessa. Pois jäädessä, siirry ovelle vasta vähän ennen pysäkkiä - Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle - Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon - Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta - Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa - Käytä aina heijastinta hämärän ja pimeän aikaan 6.3 Koulukuljettajan velvollisuudet - Aja pysäkille/odotusalueelle rauhallisesti. 11

14 - Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa. - Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä ennen kuin lähdet. - Huolehdi, että autoon siirtyminen ja siitä poistuminen tapahtuu rauhallisesti ja kiireettä. - Pidä huoli sovituista asioista. - Ilmoita turhat ajot tilausliikenteen järjestäjälle. - Pyri olemaan täsmällinen aikatauluissa ja huomioi kelivara. - Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen. - Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista. - Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityishuomiota. - Jos kuljetuksissa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä tilauskuljetusten järjestäjään, kouluun ja tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin. - Kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille. - Kuljettajan on käytettävä turvavyötä koulukuljetuksissa. 7. YHTEYSTIEDOT Tilausliikenne, tilausliikenteen järjestäjä Tampereen Logistiikka Joukkoliikenne, joukkoliikenteen järjestäjät Tampereen joukkoliikenne Nokian kaupungin logistiikkainsinööri Milla Valkonen Koulujen rehtorit Ks. Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuskeskuksen sivut 12

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 30.7.2007 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Nokian kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite siv.ltk 17.3.2009 17 Liite kh 30.3.2009 81 Liite kv 11.5.2009 34 Hankasalmen kunta HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulunjohtajien kommentit lisätty

Lisätiedot

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. Yleistä Perusopetuslain (21.8.1998/628) 32 :n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Sivistyslautakunta 24.3.2015 29 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 Yhteystiedot: (päivitetty 10.8.2016) Sivistystoimisto Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä 040 4886 140 Toimistosihteeri Sari Mäkinen 040 4886 141

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1 Sivistyslautakunta 2.2.2017 9 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2017 lukien Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta, jolloin pyritään aina sellaiseen ratkaisuun, että

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta x.x.2016 x 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja ohjeet... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2014 lukien. Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 23.9.2014. 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulutuslautakunta 17.4.2012 43 Lisätietoa kuljetuksista antavat koulujen rehtorit ja kuljetussuunnittelija Timo Ikonen, puh. 040-830 2794. 2 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa kerrotaan Ylitornion kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla koulukuljetuksesta annetaan tietoa

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Sivltk 31.3.2016, 29, liite 20 Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Perusopetuslaissa (32 ) todetaan koulumatkoista seuraavasti: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut ESI- JA PERUSOPETUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet...

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32... 4 Yleistä. 4 1.

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 29.9.2011 Muutos 1.2. sivistyslautakunta 24.11.2011 2 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1 Koulumatkan pituus, odotusajat ja kuljetusavustus

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Kalajoen kaupunki KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KALAJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65, 28.2.2012 5 (päivitys), 29.9.2015 127 (päivitys) 11.10.2016

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS Ranuan sivistyslautakunta 2.5.2012 40 1 Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa on Ranuan kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet

Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet Tässä vihkosessa on määritelty ne yleiset periaatteet, joita noudatetaan koulukuljetusten järjestämisessä.

Lisätiedot

Vanhoissa kunnissa kuljetusperiaatteissa on esimerkiksi seuraavia erovaisuuksia ollut:

Vanhoissa kunnissa kuljetusperiaatteissa on esimerkiksi seuraavia erovaisuuksia ollut: TAUSTAA OPPILASKULJETUKSEN PERUSTEILLE Vanhoissa kunnissa kuljetusperiaatteissa on esimerkiksi seuraavia erovaisuuksia ollut: Jyväskylän kaupungin alueella 0-2-luokan oppilaat saivat kunnan koulukuljetuksen,

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta 30.1.2014 Työryhmä: Hannu Virkkunen, rehtori, työryhmän puheenjohtaja Heikki Ervast, koulutuspalvelujen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 Perusopetuslaki 32... 3 Oppilaan koulupaikan määräytyminen... 3 2 ESIKOULU-

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET SODANKYLÄN KUNTA OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET PERUSOPETUS 0-9 LK Hyväksytty: Sivistyslautakunta Voimaantulo: 1.8.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖÄ. 3 2. YLEISET PERUSTEET KOULUMATKAN PITUUS.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA. Esi- ja perusopetuksen kuljetussääntö. Kasvatus- ja koulutuslautakunta (päivitys )

KONTIOLAHDEN KUNTA. Esi- ja perusopetuksen kuljetussääntö. Kasvatus- ja koulutuslautakunta (päivitys ) KONTIOLAHDEN KUNTA Esi- ja perusopetuksen kuljetussääntö Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.3.2013 (päivitys 22.6.2016) Kontiolahden oppilaskuljetukset järjestetään 1.8.2016 alkaen seuraavien säännösten

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA Sivistyslautakunta 31.1.2012 1. Yhteisiä periaatteita oppilaskuljetusten järjestämiseksi Lapinlahden kunnassa toteutetaan tässä oppilaskuljetusstrategiassa

Lisätiedot

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT alkaen

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT alkaen NOUSIAISTEN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 1.8.2017 alkaen Koulutuslautakunta 20.9.2011/100 Koulutuslautakunta 18.10.2011/117 Koulutuslautakunta 6.3.2012/29 Sivistyslautakunta 5.2.2013/7 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Huittisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet alkaen. Liite nro 41 Kola 152 /

Huittisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet alkaen. Liite nro 41 Kola 152 / Huittisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet 1.1.2017 alkaen Liite nro 41 Kola 152 / 22.11.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö... 3 3. Yleiset periaatteet 4 - Oikeus

Lisätiedot

LIITE 6. Pertunmaan kunta KOULUKULJETUSOPAS

LIITE 6. Pertunmaan kunta KOULUKULJETUSOPAS LIITE 6 Pertunmaan kunta KOULUKULJETUSOPAS SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET 3. LAINSÄÄDÄNTÖ 4. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 5. KOULULAISKULJETUKSEN HAKEMINEN 6. KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

LIMINGAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS 1 LIMINGAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS JOHDANTO Koulukuljetusoppaaseen on koottu Limingan kunnan koulukuljetuksen periaatteita ja käytänteitä. Oppaan avulla huoltajat saavat tietoa koulukuljetuksesta. Limingan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 100 05.10.2016 115 02.11.2016 NIINA JA ARI KÄRKKÄISEN KIRJE LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSISTA 488/51.511/2016 VARKOULA 100

Lisätiedot

Sltk JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA

Sltk JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA Sltk 28.11.2012 75 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA Sisältö 1. Koulukuljetussäännöt 2. Esiopetus 3. Perusopetus 3.1. Koko kunnassa noudatettavia yleisiä ohjeita 3.2. Ohjeet

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 14.4.2016 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 54 / 29.3.2016 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 54 / 29.3.2016 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus LIITTEENÄ sivistyslautakunta 54 / 29.3.2016 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Koulukuljetukset Riihimäen kaupungilla... 4 3 Koulukuljetuksen

Lisätiedot

Sallan kunnan koulukuljetusopas alkaen

Sallan kunnan koulukuljetusopas alkaen Sallan kunnan koulukuljetusopas 1.5.2015 alkaen SALLAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Tämän oppaan tarkoituksena on parantaa esiopetuksen oppilaiden, peruskoululaisten ja lukiolaisten kuljetusten turvallisuutta

Lisätiedot

Liperin kunnan koulukuljetussääntö 1.8.2016 -

Liperin kunnan koulukuljetussääntö 1.8.2016 - Liperin kunnan koulukuljetussääntö 1.8.2016 - Sivltk / 12.5.2016 1 Sisällys 1. Koulukuljetusta ohjaava lainsäädäntö... 2 2. Koulukuljetusten myöntämisperusteet... 3 Koulumatka... 4 Saattoavustus... 4 Kuljetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia

Lisätiedot

1 Yleistä... 2 2 Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet... 2

1 Yleistä... 2 2 Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet... 2 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 20.1.2016 / 9.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet... 2 2.1 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULU- KULJETUSOPAS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULU- KULJETUSOPAS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULU- KULJETUSOPAS Opetuslautakunta 23.11.2011 1 KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ...3 Perusopetuslaki 32...3 Oppilaan koulupaikan määräytyminen...3 2 ESIKOULU- JA KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat Huoltajat/oppilaat Huoltaja vastaa lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta Koulukuljetus, jos koulumatka on lapselle liian pitkä tai rasittava Lapsi/oppilas on sovittuna aikana noutopisteessä Koulumatkan

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

Kauhavan kaupunki KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Kauhavan kaupunki KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunta 24 / 31.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2. Koulukuljetukset Kauhavan kaupungilla... 4 3. Koulukuljetuksen harkinnanvarainen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut

Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut Ehdotus kunnanhallitukselle 25.1.2016 Drno 1026/08.01.01./2012 Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut 11.1.2016 Selvityksen taustana on Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.10.2014 405.

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Sivlassa hyväksytty Kuortaneen kunnan Koulukuljetussääntö

Sivlassa hyväksytty Kuortaneen kunnan Koulukuljetussääntö Sivlassa hyväksytty 6.3.2014 Kuortaneen kunnan Koulukuljetussääntö Kuortaneen kunnan Koulukuljetussääntö 1. JOHDANTO Tämän säännön tarkoituksena on sisältää ne periaatteet, joiden mukaan koulukuljetus

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan. Sivistyslautakunta ( 12 / 28.1.2015) PYHTÄÄN KUNNAN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ (1.5.2015 ALKAEN) Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista. Kehittämispäällikkö Marja Lahtinen

Ajankohtaista koulukuljetuksista. Kehittämispäällikkö Marja Lahtinen Ajankohtaista koulukuljetuksista Kehittämispäällikkö Marja Lahtinen Ajankohtaisia koulukuljetusasioita. 1. Minkälainen tilanne kunnissa on tällä hetkellä koulukuljetusten järjestämisen osalta? 2. 3. 4.

Lisätiedot

KOULUKULJETUS SÄÄNTÖ ÄHTÄRIN KAUPUNKI

KOULUKULJETUS SÄÄNTÖ ÄHTÄRIN KAUPUNKI KOULUKULJETUS SÄÄNTÖ ÄHTÄRIN KAUPUNKI 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LAINSAADÄNTÖ 3 3. KOULUKULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 5 3.1 Yleiset periaatteet 5 3.2 Koulumatkan vaarallisuus 5 3.3 Petokyydit

Lisätiedot

LUONNOS KOULUKULJETUSSÄÄNNÖKSI

LUONNOS KOULUKULJETUSSÄÄNNÖKSI 0 LUONNOS KOULUKULJETUSSÄÄNNÖKSI SISÄLLYS 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 1.1. Perusopetuslaki 1.2. Muut lait ja asetukset 2. JOHDANTO... 2 3. KOULUKULJETUSPERIAATTEET EVIJÄRVEN KUNNASSA... 3 3.1. Koulumatkan pituus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 14.2.2017 2 Sisällys PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628... 3 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 32

Lisätiedot

Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistystoimi TUUSULAN KOULUKULJETUSOPAS

Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistystoimi TUUSULAN KOULUKULJETUSOPAS Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistystoimi 31.1.2014 TUUSULAN KOULUKULJETUSOPAS 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kuljetusten myöntämisen perusteet... 3 2. Koulukuljetusten järjestämisen periaatteet... 5 3. Kuljetuksen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2016-17 1 2 Sisältö sivu 1. Koulumatkaedun perusteet 3-5 2. Vuonamonsalmen kevyen liikenteen väylä 5 3. Linja-autokuljetukset 6 4. Taksikuljetukset

Lisätiedot

Liedon koulutoimen ja esiopetuksen KULJETUSSÄÄNTÖ. Yleinen osa. Kannusta lastasi liikkumaan! Liedon kunta

Liedon koulutoimen ja esiopetuksen KULJETUSSÄÄNTÖ. Yleinen osa. Kannusta lastasi liikkumaan! Liedon kunta Liedon koulutoimen ja esiopetuksen KULJETUSSÄÄNTÖ Yleinen osa Kannusta lastasi liikkumaan! Liedon kunta Päivitetty 26.5.2016 2 LIEDON KUNNAN KOULUKULJETUKSET Sisällys JOHDANTO... 4 KULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta 231/12.01.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Jämsän kaupungin koulukuljetusopas Jämsän kaupunki Sivistystoimi

Jämsän kaupungin koulukuljetusopas Jämsän kaupunki Sivistystoimi Jämsän kaupungin koulukuljetusopas Jämsän kaupunki Sivistystoimi Hyväksytty Jämsän sivistyslautakunnassa 2.6.2009 52 1. YLEISTÄ Tämä opas sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään Jämsän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen 25.02.2015 Sivu 1 / 1 76/02.05.00/2015 17 Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Ilkka Tahvanainen, puh. 050

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015

Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015 Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015 A. PERUSTEET Kuljetus järjestetään jokaisena koulupäivänä tämän suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 3 ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS Halsuan yhtenäiskoulu

KOULUKULJETUSOPAS Halsuan yhtenäiskoulu KOULUKULJETUSOPAS 1.8.2016 Halsuan yhtenäiskoulu JOHDANTO Tässä koulukuljetusoppaassa esitellään periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään lakisääteinen maksuton koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSOPAS 1.8.2015 alkaen

NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSOPAS 1.8.2015 alkaen NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSOPAS 1.8.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MAKSUTTOMIA KULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 4 Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö 4 Koulumatkan

Lisätiedot