Maaseutuelinkeino-osasto PL HELSINKI Pvm Dnro 883/22/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008"

Transkriptio

1 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL HELSINKI Pvm Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä (1336/1992 muut. 428/2007) 13 Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta (1100/1994 muut. 423/2007) 11 4 mom. L maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001 muut. 1446/2001, 430/2007) 25 3 mom. Säädösluettelo: Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta muutoksineen Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muutoksineen Komission asetus (EY) N:o 382/2005, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2005,

2 kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä muutoksineen Komission asetus (EY) N:o 796/2004 annettu 21 päivänä huhtikuuta2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä muutoksineen Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen muutoksineen Komission asetus (EY) N:o 1975/2006, annettu 7 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta muutoksineen Voimassaoloaika: toistaiseksi MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS TILATUEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, PELTOKASVIEN TUOTANTOPALKKION, MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN, MAA- TALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUSTEN, ERIKOISTUKIEN JA TULVAVAHINKOKORVAUSTEN HAKEMISESTA JA TUEN TAI KORVAUSTEN PE- RUSTEENA OLEVIEN PINTA- JA SOPIMUSALOJEN SEKÄ MÄÄRIEN ILMOITTAMI- SESTA VUONNA 2008

3 Maaseutuvirasto on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 :n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 :n, sellaisina kuin ne ovat, ensimmäinen laissa 423/2007 ja jälkimmäinen laissa 428/2007, sekä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/ 2001) 25 :n 3 mom:n nojalla: 1 luku Yleistä 1 Tukihakemus Tukihakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Tukihakemus on tehtävä Maaseutuviraston lomakkeilla 101A, 101B, 102A, 102B ja 101D vuodelle 2008 tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukaisilla atktulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta 102A. 2 Ilmoitettavat perus- ja kasvulohkot Yhdellä peruslohkolla voi olla vain yhtä maankäyttölajia ja tilatukiominaisuutta. 3 Lohkojen merkitseminen Viljelijän on merkittävä perus- ja kasvulohkolomakkeeseen numeroin ja kirjaintunnistein kaikki perus- ja kasvulohkot. Peruslohkolomakkeella on ilmoitettava kaikki viljelijän hallinnassa oleva maatalousmaa. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen. 4 Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen Jos vuoden 2007 jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on tukihakemuksen lisäksi toimitettava Maaseutuvirastolle peruslohkojen muutoslomake numero 102C vuodelle 2008 tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukainen atk- tuloste. 5 Karttaliite Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos: 1) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan edellisen tukihakuvuoden jälkeen; 2) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen viljelijälle toimitettuun digitoituun peruslohkokarttaan; 2) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aikaisemmin digitoitu; 4) talouskeskuksen sijainti on muuttunut; tai 5) jos viljelijä ilmoittaa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle.

4 Edellä 1 momentissa tarkoitetussa kartassa on näyttävä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat. Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä viljelijälle toimitetuista digitoiduista peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000. Jos tälläisiä jäljennöksiä ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös kunnissa saatavista ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000 tai kunnista saatavien kiinteistörekisterikarttojen jäljennökset, jotka ovat mittakaavassa 1: tai peltokarttasovelluksesta tulostetut liitekartat mittakaavassa 1:2000 tai 1: Kylvöalailmoitus Viljelyalojen muutoksia koskeva kylvöalailmoitus on toimitettava viimeistään 16 päivänä kesäkuuta Kylvöalailmoitus on tehtävä Maaseutuviraston lomakkeella numero 117 vuodelle 2008 tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukaisella atktulosteella. 7 Tukihakemuksen korjaaminen Tukihakemusta voidaan korjata sen jättämisen jälkeen, jos hakemuksessa havaitaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetuksen, 19 artiklassa tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteistä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetussa komission (EY) N:o 1975/2006 asetuksen, jäljempänä valvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa määritelty ilmeinen virhe. Ilmeinen virhe voidaan korjata tarkastuksessa silloin, kun virhe on havaittavissa hakemuksen, hakemukseen liitettävien asiakirjojen ja muiden vastaavien tietojen perusteella. 8 Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti 16 :n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle ennen soveltamisasetuksen 22 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja. 9 Perus- ja kasvulohkojen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen Tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia siten, kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 15 artiklassa. Tukien maksaminen 1 momentissa tarkoitetulta yksittäiseltä lohkolta edellyttää, että viljelijä toimittaa 16 :n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle riittävän selvityksen lohkon hallinnasta, kylvöalailmoituksen sekä peruslohkojen muutoslomakkeen viimeistään 16

5 päivänä kesäkuuta Riittävänä selvityksenä lohkon hallinnasta hallinnan muutostilanteissa pidetään kauppakirjaa, vuokra- tai muuta hallinnansiirtosopimusta. 10 Koko tilan hallinnansiirron lomake Koko tilan hallinnansiirtoa koskevat selvitykset ja lomake numero 156 on toimitettava 16 :ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 11 päivänä syyskuuta Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku on käytössä Auran, Iisalmen, Ilmajoen, Jalasjärven, Koski TL:n, Kuusjoen, Lapinlahden, Liedon, Maaningan, Marttilan, Suomusjärven, Tarvasjoen ja Vieremän kunnissa. Hakemuksen voi palauttaa sähköisesti kirjautumalla palveluun henkilökohtaisilla viputunnuksilla. Sähköinen tukihakemus on käytössä Maaseutuviraston lomakkeilla 101A, 101B, 102A ja 102B. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta 102A. 12 Satovahingosta ilmoittaminen Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisesta satovahingosta tai vastaavasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Maaseutuviraston lomakkeella numero 118. Talvehtimistuhosta on tehtävä vastaava kirjallinen ilmoitus maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi vahingon ilmaannuttua. Satovahingosta ilmoittaminen ei koske mehiläistalouden pesäkohtaista tukea, kuivatun rehun tukea ja tulvavahinkokorvausta. 2 luku Peltokasvien tuotantopalkkio 13 Hakeminen EU:n peltokasvien tuotantopalkkiota haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 101B tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukaisilla atktulosteilla täyttämällä asianomaisen lomakkeen kyseinen kohta. Vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1235/2007) 3 :ssä tarkoitetut tukikelpoiset kasvit on ilmoitettava 102B lomakkeella. Hakemus on toimitettava viimeistään 30 huhtikuuta 2008 mennessä. Jos tuenhakijalla on voimassa oleva ohjelmakauden ympäristötukisitoumus ja sen lisätoimenpiteenä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus, on tuenhakijan palautettava myös Maaseutuviraston vahvistama lomake 101F. Lomakkeen 101F tietoihin

6 on mahdollista tehdä muutoksia jättämällä uusi 101F lomake viimeistään 16 kesäkuuta luku Tilatuki 14 Tukioikeuksien ilmoittaminen Viljelijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa tukioikeuksia, joiden perusteella tilatukea haetaan. Viljelijän 16 päivänä kesäkuuta 2008 hallinnassa olevat tukioikeudet tarkistetaan ja otetaan huomioon tuen perusteena viranomaisen aloitteesta tukioikeusrekisteristä. Jos viljelijä ei halua hakea tilatukea kaikista hallinnassaan olevista tilatukioikeuksista, tulee hänen ilmoittaa ne tilatukioikeudet, joista tukea ei haeta tukihakemuksen liitteenä palautettavalla Maaseutuviraston lomakkeella 103C. 15 Yhden päivän hallinta-aika Vuonna 2008 peltolohkon on oltava 16 kesäkuuta 2008 viljelijän hallinnassa lain tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 9 :n mukaisesti. 16 Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen Tilatukea koskeva hakemus ja 6 :ssä tarkoitettu ilmoitus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. 3 luku Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki 17 Vuonna 2008 annettava uusi ohjelmakauden mukainen luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskeva sitoumus ja maksatuksen hakeminen Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2008 koskevan Maaseutuviraston hakulomakkeen 101B asianomainen kohta. Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2008 koskeva Maaseutuviraston lomake numero 111. Kotieläintilaksi maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteissä ilmoittautuvan on lisäksi toimitettava sitoumuksen liitteenä ilmoitus tilan kotieläimistä Maaseutuviraston lomakkeella 111A. Sitoumuslomake liitteineen on toimitettava 1 :ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan valvonta-asetuksen 4 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu ilmeinen virhe, voidaan myös 25 päivän toukokuuta 2008 jälkeen toimitettu loma-

7 ke numero 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä. Maksatusta haetaan lomakkeella 101B täyttämällä asianomainen kohta. 18 Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan vuonna 2008 alkavaan sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2008 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2008 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 4 :ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 4 :n 1 momentissa tarkoitettua lomaketta. 19 Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan ohjelmakauden sitoumukseen ja vuonna 2007 alkaneeseen sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2008 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2008 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2008 haussa ohjelmakaudelta siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta annettujen maaja metsätalousministeriön asetuksen (501/2007) 1 :ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lomaketta. 20 Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen Jos sitoumuksen tai sopimuksen tekijä on luopunut sitoumuksesta tai sopimuksesta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (2000/644) 43 :n mukaisesti tai luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 72 :n mukaisesti, luovutuksensaajan tulee hakea seuraavalla tavalla: 1) luovutuksensaajan on jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta ) hakemukseen on liitettävä vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. 21 Olosuhteiden muutoksista ilmoittaminen Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 11 :n 2

8 momentissa tarkoitetuista olosuhteiden muutoksista on ilmoitettava tuen myöntäneelle viranomaiselle kirjallisesti. 22 Kasvinsuojeluasioiden koulutus Päätös kasvinsuojeluasioiden koulutuksesta tehdään vain yhdessä TE -keskuksessa. Jos koulutustilaisuus järjestetään kuitenkin tällaisessa tapauksessa toisen TE- keskuksen toimialueella, on koulutustilaisuuden hyväksyjän lähetettävä tiedoksi koulutustilaisuuden hyväksymistä koskeva päätös asianomaiseen TE -keskukseen. TE- keskuksen on lähetettävä päätös koulutuksen hyväksymisestä hakijalle valitusosoituksin. Päätöksessä on todettava, että koulutuksen järjestäjä ei saa hakea mitään muuta tukea välittömästi koulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kasvinsuojelukoulutuksen järjestäjän on toimitettava TE- keskukseen vähintään 30 työpäivää ennen koulutuspäivää koulutuspäivän ohjelma aikatauluineen sekä tieto kouluttajista. Kouluttajien koulutus ja kasvinsuojeluun perehtyneisyys on ilmoitettava TE- keskukselle. TE- keskuksen on kirjallisesti ilmoitettava koulutuksen järjestäjille viimeistään 10 työpäivää ennen koulutusajankohtaa, hyväksyykö se koulutuspäivän ympäristötuen vähimmäisvaatimusten mukaiseksi kasvinsuojelukoulutukseksi. Tarvittaessa, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, TE- keskus voi esittää tehtäväksi koulutusohjelman tai kouluttajien osalta muutoksia, jotka ovat koulutuspäivän hyväksymisen ehtona. 4 luku Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset 23 Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakeminen Vuonna 2008 ovat haettavana seuraavat erityistukisopimukset: 1) Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito 2) Monivaikutteisen kosteikon hoito 3) Pohjavesialueiden viljely 4) Luonnonmukainen tuotanto 5) Luonnonmukainen kotieläintuotanto 6) Perinnebiotooppien hoito 7) Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 8) Alkuperäisrotujen kasvattaminen 9) Alkuperäiskasvien viljely 10) Valumavesien käsittelymenetelmät 11) Ravinnekuormituksen tehostettu väheneminen 12) Lietelannan sijoittaminen peltoon 13) Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely Erityistukisopimuksia, jotka on mainittu 23 :n 1-10 kohdissa koskeva hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Erityistukisopimuksia, jotka on mainittu 23 :n kohdissa koskeva hakemus liitteineen on toimitettava 30 päivänä syyskuuta Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta, jäljempänä erityistukisopimusta, koskeva hakemus on tehtävä Maaseutuviraston kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukaisella atk-

9 tulosteella. Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun asetuksen 15 :ssä tarkoitettujen suunnitelmaan perustuvien erityistukisopimusten hakemukseen on liitettävä suunnitelma, joka täyttää mainitun asetuksen 16 :ssä asetetut edellytykset. Hakemukseen on liitettävä myös tarvittavat muun lainsäädännön edellyttämät luvat. Jos erityistukisopimus koskee vuokrattua aluetta, hakemukseen on liitettävä aluetta koskeva vuokrasopimus. Toimintalinja 2 lain 4 :n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen on liitettävä hakemukseen mukaan sen kokouksen pöytäkirja, jossa on päätetty tuen hakemisesta. Hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava 5 :n 3 momentin mukainen kartta, johon on merkitty kyseiset kasvulohkoittain siirrettävät alat ja ilmoitettava niiden pinta-alat, jos siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon tapahtuu kasvulohkoittain. Lisäksi viljelijän on toimitettava 5 :n 3 momentin mukainen kartta, johon on merkitty kyseiset kasvulohkoittain siirrettävät alat ja ilmoitettava niiden pinta-alat, jos siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon tapahtuu kasvulohkoittain. Lisäksi viljelijän on toimitettava liitteenä hakemus liittymisestä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (336/2005) tarkoitettuun valvontajärjestelmään viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Hakemus tehdään luonnonmukaisen tuotannon osalta Elintarviketurvallisuusviraston lomakkeella Luomuvalvontalomake 1 ja Täydennyslomake 1a. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon osalta hakemus tehdään Elintarviketurvallisuusviraston lomakkeella Luomuvalvontalomake 1 ja Täydennyslomakkeet 1a ja 1d. Sopimushakemuksen liitteenä on toimitettava myös luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 44 :n 2 momentissa tarkoitettu todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä. Edellä mainitut liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (503/2007) 48 :n 1 momentissa tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta. Naudoista on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluetteloasiakirja. Lampaista ja vuohista on esitettävä tarvittaessa pitopaikkakohtainen eläinluettelo ja lammas- ja vuohirekisterin valmistuttua rekisteritiedot. Jos luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen haetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 22 :n 2 momentissa tarkoitettua uutta sopimusta, viljelijän on toimitettava Maaseutuviraston vahvistama lomake 215K ja 215E viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Erityistukisopimushakemukseen liitettävä suunnitelma Erityistukisopimushakemukseen liitettävään suunnitelmaan sisällytettävät luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 16 :ssä tarkoitetut asiakirjat on hakemukseen liitettäessä merkittävä hakijan tilaa koskevalla tunnuksella. Asiakirjat voidaan liittää hakemukseen ilman tilatunnusmerkintää, jos toimintalinja 2 lain 4 :n 2 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhdistyksellä ei hakuhetkellä ole tilatunnusta. 25

10 Erityistukisopimusta koskeva päätös TE -keskuksen on tehtävä erityistukisopimusta koskevan päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi yksilöity laskelma, josta käyvät selville luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 15 :ssä tarkoitetun suunnitelmaan edellyttävän sopimuksen hyväksytyt kustannukset, tulonmenetykset, saadut hyödyt, transaktiokustannus ja tuen määrä. Transaktiokustannusten määrä on 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä, johon transaktiokustannus on lisätty, on pyöristettävä alaspäin. Laskelma on laadittava Maaseutuviraston lomakkeelle nro 276. Viljelijälle lähetettävään TE- keskuksen tekemään päätökseen erityistukisopimusta koskevasta hakemuksesta on liitettävä jäljennös alueellisen ympäristökeskuksen antamasta lausunnosta. Jos aluellisen ympäristökeskuksen lausunnon perusteella todetaan, että hakija on hakenut virheellisesti väärää sopimustyyppiä, voidaan haettu sopimus muuttaa lausuntoa vastaavaksi sopimukseksi viljelijän kuulemisen jälkeen. 26 Erityistuen maksatuksen hakeminen Erityistuen maksatusta haetaan täyttämällä vuotta 2008 koskevan Maaseutuviraston hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta. Kyseinen lomake on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Erityistuen maksatukseen liittyvien ilmoitusten toimittaminen Viljelijän on toimitettava erityistuen maksatukseen liittyvä ilmoitus, jos kyseessä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta tai sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta. 28 Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava 15 päivään syyskuuta 2008 mennessä TE- keskuksen maaseutuosastolle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215U ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 a :ssä tarkoitettu sopimus, hänen on toimitettava edellä mainittuun päivään mennessä TEkeskuksen maaseutuosastolle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Viljelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella TEkeskuksen maaseutuosastolle 15 päivään syyskuuta 2008 mennessä. 29 Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Jos viljelijällä on sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, hänen on toimitettava 30 päivään huhtikuuta 2008 mennessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 218M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot ja nautojen, lampaiden ja vuohien osalta 25 :n 4 momentissa tarkoitetut identifiointitiedot. Eläinmäärän lisäystä on haettava erikseen edellä mainittuun päivämäärään mennessä TE -keskuksen maaseutuosastolle toimitettavalla Maaseutuviraston lomakkeella 218E. Eläinmäärän lisäystä koskevaan hakemukseen on liitettävä mukaan maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen

11 erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 48 :n 1 momentissa tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta. 5 luku Erikoistuet ja tulvavahinkokorvaus 30 Erikoistukien hakeminen 1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/ 2001, (EY) N:o 1453/ 2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetty a) tilatukeen sisältyvä velvoitekesannon non food- kesantopalkkio b) energiakasvituki c) tärkkelysperunan tuki d) valkuaiskasvipalkkio e) siementuki f) hampun tilatuki 2) kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädetty kuivatun rehun tuki. 31 Tukihakemus Hakemus 30 :n 1 momentin b -e alakohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä a ja f alakohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi on tehtävä pinta-alailmoitus. sekä 30 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tuen raaka-aineen viljelyaloja koskeva ilmoitus, jäljempänä tukihakemus, on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet. Tukihakemus on tehtävä Maaseutuviraston lomakkeilla numero 101A, 101B, 101D, 102A ja 102B vuodelle 2008 tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolomake numero 102A. Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava Maaseutuviraston lomake numero 102C vuodelle 2008 tai Maaseutuviraston vuodelle 2008 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste. 32 Non food- kesantopalkkio Tilatukeen sisältyvää velvoitekesannon non food -kesantopalkkiota haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin tilatuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä tunniste NF. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava viljelysitoumus tilatason energiakäytöstä tai monivuotisen kasvin non food -tuotannosta Maaseutuviraston lomakkeella numero 245 tai kopio jalostajan tai keräilijän kanssa solmitusta viljelysopimuksesta, joka on tehty

12 lomakkeella numero 201. Sopimuksen muutoksista on ilmoitettava lomakkeella numero Energiakasvituki Energiakasvitukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä energiakasvilohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä tunniste EK. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava viljelysitoumus tilatason energiakäytöstä lomakkeella numero 417 tai kopio hyväksytyn jalostajan tai keräilijän kanssa solmitusta viljelysopimuksesta, joka on tehty lomakkeella numero 411. Sopimuksen muutoksista on ilmoitettava lomakkeella numero Tilatason energiakäyttö energiakasvituessa Tuottajan on toimitettava soveltamisasetuksen, sellaisena kuin se on komission asetuksessa (EY) N:o 270/ artiklan 2 kohdan tarkoittama tilatason energiakäytön rypsin, rapsin, ruokohelven ja nurmikasvien sadonkorjuuilmoitus lomakkeella numero 418 kymmenen työpäivän kuluessa viimeisen tilatason energiakäytön lohkon korjuusta, kuitenkin aina viimeistään 31 päivänä lokakuuta Tärkkelysperunan tuki Tärkkelysperunan tukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 29 päivä kesäkuuta 2008, tuottajan on toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta. Tehtaan on toimitettava viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2008 maaseutuvirastolle perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2236/ artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto. 36 Valkuaiskasvipalkkio Valkuaiskasvipalkkiota on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeella numero 102B tuottajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai näiden valkuaiskasvien ja viljan seoskasvustot, joissa valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina yli 50 prosenttia on valkuaiskasvin siementä sekä tunniste VP. Valkuaiskasvipalkkioon vaikuttavista poikkeuksellisista sääolosuhteista voidaan ilmoittaa Maaseutuviraston lomakkeella numero Euroopan yhteisön rahoittama timotein siementuki

13 Vuonna 2008 korjattavan siementimotein kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 1 5 päivänä syyskuuta 2008, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta tai sitoumus tilapakkaamon omasta tuotannosta. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Tuottajan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen Elintarviketurvallisuusviraston tekemien sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään Tilatukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen. Hampun tilatukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin tilatuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuituhamppu sekä tarkennus kuidutukseen tai muuhun käyttöön. Hakemuksessa on ilmoitettava muuhun kuin energiakasvi- tai non food -sopimukseen perustuvan hampun käyttötarkoitus. Tukihakemuksessa tai kylvöalailmoituksessa on ilmoitettava kylvöön käytetyn kylvösiemenen määrä. 39 Hampun hyväksytty siemen Hampun lajiketta osoittavat asiakirjat on toimitettava tilatukihakemuksen liitteenä tai viimeistään hakuasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana ja säädetyn mukaisena asiakirjana toimivaltaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tukea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta. Hampun alkuperäiset ostokuitit on säilytettävä hakuvuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan. 40 Hampun korjuulupa Maa seutuvirasto ilmoittaa tarkastusvelvollisuuden täyttymisestä ja korjuuluvan antamisesta aikaisintaan kunkin vuoden syyskuussa Maaseutuviraston Internet-sivuilla osoitteessa 41 Kuivatun rehun raaka-aineen viljelyalan ilmoittaminen Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike. Viherheinälohkon raaka-aineesta kuivatun rehun perusteella maksetaan kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle. Hakemus on tehtävä lomakkeella numero 223 ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle neuvoston asetuksen 1234/ artiklassa säädettyinä määräaikoina.

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A TÄYTTÖOHJEET Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot