TUTKIJANA PALVELUSSUHTEESSA TAI APURAHALLA KESKEISET EROT JA MISTÄ NE JOHTUVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIJANA PALVELUSSUHTEESSA TAI APURAHALLA KESKEISET EROT JA MISTÄ NE JOHTUVAT"

Transkriptio

1 TUTKIJANA PALVELUSSUHTEESSA TAI APURAHALLA KESKEISET EROT JA MISTÄ NE JOHTUVAT Vaihtoehtona jatko-opinnot Johanna Mäkinen, Turun yliopisto, henkilöstön kehittämispalvelut, Arvostusta ja tukea tutkijoille -hankkeen koordinaattori

2

3 Opetus- ja tutkimushenkilöstön keskinäiseen jakautumiseen on viime vuosina vaikuttanut vuonna 2009 käyttöön otettu opetus- ja tutkimushenkilökunnan neliportainen tehtävärakennemalli. Vuonna 2011 yliopiston hallitus hyväksyi urapolkujärjestelmän (tenure track) käyttöönoton ja ensimmäisessä vaiheessa avattiin hakuun yhdeksän Tenure track -tehtävää. Tehtäviin rekrytoitiin vuosina Näistä tehtävistä ensimmäisen vaiheen arviointimenettely on toteutettu kahdessa apulaisprofessorin tehtävässä, joista toinen tehtävä on siirtynyt jo toiselle portaalle, toinen tehtävä on arviointiprosessissa. Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelmissa matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on esittänyt kuuden uuden tenure track-paikan avaamista, joiden hakuprosessi toteutetaan vuoden 2014 aikana. Yliopiston tehtävärakenteen mukaisella tutkijanuralla palvelussuhteessa olevien määrä oli vuoden 2013 lopussa 1843 henkilöä. Taulukosta ilmenee tutkijanuralla olevien henkilöiden jakautuminen eri tutkijanuravaiheisiin (portaisiin):

4 APURAHATUTKIJOIDEN MÄÄRÄSTÄ Määrä vaihtelee paljon tarkkaa lukua vaikea saada. Vaaliluetteloon yksiköistä kerättiin syksyn 2013 vaaleissa tieto henkilöistä, jotka yliopiston suostumuksella ovat tai avustavat tutkimustyössä yliopistossa 256 henkilöä UTUGS tutkijakoulussa on 1770 väitöstutkijaa, joista n. 470 on palvelussuhteessa tohtorikoulutettava-nimikkeellä. Lisäksi väitöstutkijoita on palvelussuhteessa myös muilla nimikkeillä, kuten projektitutkijoina tai opetuspainotteisissa tehtävissä.

5 TYÖSUHDE vs. APURAHA KESKEISET EROT Työnantajalla ja työntekijällä lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet. Palkasta pidätetään verot. Työnantaja maksaa sivukulut: Eläkemaksu (n. 18%) Sosiaaliturvamaksu (2,14%) Tapaturmavakuutusmaksu (0,157%) Työttömyysvakuutusmaksu (2,3%) Ryhmähenkivakuutusmaksu (0,067%) Lomarahojen kanssa yht % Työntekijän maksamat sivukulut: Eläkemaksu (5,55% - 7;05%) Työttömyysvakuutusmaksu (0,50%) Yhteensä 6,05 7,55 % Apuraha on vastikkeetonta rahaa apurahan myöntäjä ei voi vaatia vastasuorituksia tai määrätä työskentelystä. Selvitys rahan käytöstä riittää. Apuraha on määrättyyn rajaan saakka verovapaata. Tilan tarjoajalla (yliopisto tai tutkimuslaitos) ei ole apurahansaajaa kohtaan työnantajavelvollisuuksia.

6 APURAHALLA TUTKIMISEN EDUT JA HAITAT HAITTANA KOETAAN Ei palvelussuhde-etuja tilan tarjoavalta tutkimuslaitokselta tai yliopistolta (mm. työterveyshuolto) Tulotaso ja sosiaaliturvan puutteet Yhteisöön kuulumattomuus ETUINA NÄHDÄÄN Vapaus itsenäisen tieteellisen tutkimuksen tekijällä on vapaus hallintotyöstä, esimiehen direktiosta, työtä ei tehdä maksajan aloitteesta tai ohjauksessa, vapaus varsinaisesta toimesta Verovapaus tiettyyn rajaan asti 2009 lähtien: yli 4 kk:n apuraha Suomesta Lakisääteinen Mela-eläke- ja työtapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja päivärahaetuudet

7 TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET Employee s rights OIKEUS saada palkkaa työehtosopimuksen mukaan välttyä syrjivältä kohtelulta saada opetusta ja ohjausta työtehtävissä tehdä työtä terveellisessä ja turvallisessa työympäristössä liittyä ammattiliittoon tai muuhun työntekijäjärjestöön RIGHTS to salary in accordance with the collective agreement to avoid all kinds of discrimination at the workplace to get instructions and guidance for work to a healthy and safe work environment freedom of association, i.e. the right to join a trade union or other employee organisation

8 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET Employee s obligations noudattaa työnantajan ohjeita mitä, miten ja milloin työtä tehdään työturvallisuudesta salassapidosta ja luottamuksellisuudesta, kilpailevasta toiminnasta työskennellä huolellisesti toimia työnantajan edun mukaisesti to follow the employer s instructions on what, how and where work is conducted occupational health and safety secrecy and confidentiality, competing activity to strive to work carefully to consider the employer s interest

9 Työsuhteen tunnusmerkit Sopimus jossa työntekijä sitoutuu työn tekemiseen henkilökohtaisesti, Työnantajan lukuun Työnantajan johdon ja valvonnan alaisena Palkkaa tai muuta vastiketta vastaan

10 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET Employer s obligations noudattaa lakeja, työehtosopimusta ja muita säädöksiä kohdella työntekijöitä tasavertaisesti maksaa palkat säännöllisesti antaa työtekijälle kirjallinen selvitys keskeisistä työehdoista edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijöiden työssä jaksamista ja ammatillista kehittymistä huolehtia työturvallisuudesta (= työstä ei koidu työntekijälle liiallista rasitusta fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi) noudattaa säädöksiä yhteistoiminnasta to observe laws, collective agreements and other regulations to treat employees fairly and equally regular salary payment to give the employee a written clarification on the principal terms of work to promote a good working atmosphere, the employee s coping with work and professional development to ensure occupational safety (= work does not overburden the employee - both physical and mental well-being) co-operation obligations (Act on Co-operation within Undertakings)

11 TYÖNANTAJAN OIKEUDET Employer s rights päättää henkilöstön rekrytoinnista johtaa ja ohjata työn tekemistä (esimiehen direktio-oikeus) irtisanoa ja purkaa työsopimus laissa määrätyillä ehdoilla to decide about the recruitment of employees to lead the work and give supervisory instructions and provisions to give notice and to cancel an employment contract within the limits allowed by the law

12 EPÄSELVYYTTÄ AIHEUTTAA ENITEN TYÖURAN PIRSTALEISUUS Työsuhde- ja apurahajaksot vuorottelevat yksilön työnteon ja toimeentulon edellytykset vaihtuvat rahoituslähteen muuttuessa Tilanteen hallinta vaatii aktiivisuutta tutkijalta ja rekrytoivalta yksiköltä Yksilön ja työyhteisön epätasa-arvoisuuden kokemukset ovat ymmärrettäviä, mutta vaikeasti ratkaistavia (vrt. Charter&Code)

13 TYÖSUHDE JA APURAHAKAUDET VUOROTTELEVAT Kysymys: mitä voi tehdä tutkijan tulotason vaihtelulle? Työntekijä on ollut työsuhteessa ypj-tasoilla ja jää apurahalle. Voiko edellyttää, että apurahakaudella maksetaan vastaavantasoista korvausta kuin ypj-palkka? Voiko ottaa johonkin tahoon yhteyttä tässä asiassa? Työsuhteessa maksettava palkkaus perustuu TES:iin (työnantaja määrittää palkkausperusteen) Apurahan suuruuden määrittää apurahan myöntäjä Edellä mainituilla tahoilla ei ole kytköstä toisiinsa Vastaus on siis EI

14 Kysymys: Miten apurahatutkijan äitiys- tai vanhempainpäiväraha määräytyy? Vuonna 2014 alkava äitiys- tai vanhempainpäiväraha määräytyy pääsääntöisesti vuoden 2012 työtulojen mukaan vuositulot, jos on ollut työsuhteessa vahvistettu MyEL-työtulo, jos on ollut apurahalla ja MELAvakuutuksen piirissä. Huom! MELA-vakuutetun kaikkien sosiaaliturvaetuuksien pohjana on MyEL-työtulo KELA:an kannattaa olla yhteydessä ja kertoa kaikki faktat Kela ratkaisee asian asiakkaan kannalta edullisemmalla tavalla Esimerkiksi jos on juuri ennen äitiyslomaa ollut 3 kk työsuhteessa, päiväraha voidaan laskea sen mukaan, jos asiakkaalle parempi vaihtoehto Kela-Kerttu neuvoo lapsiperheitä netissä:

15 MIKSI APURAHOJA EIKÄ TYÖSUHTEITA Tutkimuksen rahoittajan näkökulma: Rajallinen rahamäärä riittää useammalle, kun tuki maksetaan apurahana eikä palkkakuukausina. Vaihtoehto strategiavetoiselle tutkimukselle Lähde: Kalle Korhonen, Koneen säätiö (Apurahalla Apua! -esityksessä)

16 LISÄTIETOA APURAHATUTKIJAN Tieteentekijöiden liitosta ASEMASTA Apurahalla apua! -seminaarin materiaali: Asiantuntijaesitykset mm. aiheista Apurahat ja verotus Apurahatutkija ja vakuuttaminen Apurahatutkija ja työttömyysturva UUSI OPAS: Apurahatietoa tutkijalle. Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus.

17 ÄÄNIOIKEUS JA VAALIKELPOISUUS YLIOPISTON VAALEISSA (TY) Kun valitaan henkilöstön edustajia Turun yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntien johtoryhmiin, henkilöllä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus, jos hän vaaleja toimitettaessa kuuluu yliopiston päätoimiseen henkilökuntaan ja on merkitty vaaliluetteloon. Päätoimiseen henkilökuntaan katsotaan kuuluvaksi (TY:n vaalijohtosääntö) 1) henkilö on työsuhteessa (keskimääräinen työaika vähintään 20 t/vko tai opetustehtävässä vähintään 50 % vastaavan toimen kokonaistyömäärästä tai 2) henkilö harjoittaa yliopiston suostumuksella tutkimustyötä yliopistossa tai avustaa tutkimustyössä (keskimääräinen työaika vähintään 20 t/vko).

18 AJANKOHTAISTA YLIOPISTOJEN JA SÄÄTIÖIDEN YHTEISTYÖSSÄ Säätiöiden neuvottelukunta ja yliopistot neuvottelevat keinoista, jolla apurahatutkijoiden toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa, vaarantamatta kuitenkaan apurahojen verovapautta Säätiöiden ehdottamassa YLIOPISTOSITOUMUKSESSA ongelmana oli pelko verovapauden vaarantumisesta sitoumus annettava jo hakuvaiheessa kaikille hakijoille? HY ja muut yliopistot torjuivat TY allekirjoittanut Suomen kulttuurirahaston kanssa PUITESOPIMUKSEN Säätiöt korottavat apurahan määrää summalla, joka maksetaan yliopistolle. Yliopisto sitoutuu tarjoamaan apurahatutkijalle hankkeen toteuttamisen perusedellytykset eli työskentelytilat ja peruspalvelut

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme ALUE JA YMPÄRISTÖ Laura Toivo & Maija Vähämäki Tilallisuus työssä ja sen muutoksessa Kotihoidon työn ja organisaatioyhdistymisen tarkastelu fyysisinä, sosiaalisina ja mentaalisina tiloina Spatiality at

Lisätiedot