oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015"

Transkriptio

1 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas

2 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun? Ekaluokalle....8 Seiskalle Kieli-info Erikoisluokat Kuvataide liikunta musiikki Liikunta...16 Musiikki...18 Kuvataide...20 Oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki...21 Maahanmuuttajien opetus...24 Instruction for immigrant children...25 Oulun kansainvälinen koulu (1 9) Oulu international school...27 Oulun kaupungin peruskoulut ja oppilasalueet Oulun peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä noin uutta ekaluokkalaista. 7. elokuuta kaikkiaan noin oululaista peruskoululaista aloittaa lukuvuoden koulutyön. Oulun koulujen toimintaa ohjaavat Oulun kaupungin arvot rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Perusopetus järjestetään Oulussa aluemallin mukaisesti. Oulun peruskoulut on jaettu neljään alueeseen: Pohjoinen, Itäinen, Keskinen ja Eteläinen alue. Kullakin alueella on alueen koulujen toimintaa koordinoiva aluerehtori. Opetusta järjestetään lähikouluperiaatteella. Erilaisten tukitoimien avulla pyrimme siihen, että mahdollisimman moni oppilas voi käydä koulua omalla alueellaan. Ensimmäiset kouluvuodet ovat tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan siten, että hänelle muodostuu myönteinen käsitys itsestään oppijana ja koululaisena. Perusopetuksen Peruskoulun 7. luokalla siirrytään yleensä luokanopettajan opetuksesta aineopettajajärjestelmään. Luokasta vastaa silloin luokanvalvoja. Usein myös koulu vaihtuu ja samalla tulee uusia oppiaineita ja enemmän valinnaisia aineita. Koulu on lapsen ja nuoren työtä. On tärkeää, että me aikuiset annamme tukemme tälle arvokkaalle työlle sekä kotona että koulussa ja teemme hyvää yhteistyötä lapsen ja nuoren parhaaksi. Tämän päivän koulussa on tavoitteena lapsen hyvinvoinnin edistäminen mm. kou- lupäivän aikaista kerho- ja harrastustoi- mintaa ja välituntiliikuntaa lisäämällä. Koulupäivän oppiminen on myös oman hyvinvoinnin oppimista. Hyvinvointiop- pimisen avulla haluamme kasvattaa ja opettaa lapsia ja nuoria ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä tekemään itsensä ja muiden kannalta hyviä valintoja elämässään. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa perusopetuksesta luokilla 1 9. Oppaassa on tietoa muun muassa koulunkäynnin aloittamisesta, valinnoista sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Toivottavasti teillä vanhemmilla tavoitteena on herättää oppilaan on hyvin aikaa tutustua oppaaseen, kiinnostus jatkuvaan tietojen ja taitojen sillä kaikki olennainen koulunkäyn- hankkimiseen, käyttämiseen ja tiin ja valintoihin liittyvä tieto on kehittämiseen. koottu näiden kansien väliin. Kakkosluokan keväällä oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkavalle kuvataiteen, Tehdään yhteistyössä hyvää koulu- liikunnan tai musiikin eri- Oulua. koisluokalle. 3. luokalla oppilas myös Työryhmä Jukka Vasama, Susanna Hellsten, Harri Kauppinen, Eija Ruohomäki, Ruut Pasanen Ulkoasu ja taitto aloittaa ensimmäisen vieraan kielen Tervetuloa kouluun! Graafinen suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Jukka Vasama Kuvat Rodeo.fi, Seppo Sarkkinen, Oulun kaupungin kuva-arkisto Julkaisija Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, PL 17, Oulun kaupunki, Taka-Lyötyn opiskelun. Seuraavan kerran kieliä katu 4, Oulu, p. (08) (vaihde) voi valita 5. luokalle siirryttäessä. Perusopetus- ja nuorisojohtaja 2 Marjut Nurmivuori 3

3 yleistietoa peruskoulusta Oikeus opetukseen Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Heillä on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja koulunkäyntiin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä (9 luokkaa) on saavutettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. (PL 25 ) Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. (PL 2 ja 3 ) Opetukseen osallistuvan oikeudet ja velvollisuudet Opetukseen osallistuvalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, turvalliseen opiskeluympäristöön, tukiopetukseen, erityisopetukseen, oppilashuoltoon, täysipainoiseen ateriaan päivittäin sekä maksuttomaan oppimateriaaliin. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaaksi otto Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt oppilaaksi otossa noudatettavat periaatteet. Niistä kerrotaan s. 7 ja s. 11. Kokonaisuudessaan periaatteet löytyvät osoitteesta oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun. Maksuton oppimateriaali Peruskoulussa annettavan opetuksen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat oppilaille maksuttomia. Koulut valitsevat oppikirjat ja muun oppimateriaalin. Kouluateria Oppilaalle annetaan koulussa jokaisena koulupäivänä täysipainoinen, maksuton kouluateria. Erikoisruokavaliota noudattavien lasten tarpeet otetaan huomioon kouluruokailua järjestettäessä. Vaikean ruoka-aineallergian todentamiseksi huoltajan tulee toimittaa kouluun neuvolan tai koulun terveydenhoitajan todistus. Vakuutus Oulun kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa oppilaalle koulussa, opetusohjelman mukaisilla matkoilla kotimaassa ja ulkomailla sekä koulumatkalla tapahtuneiden tapaturmien hoidon. Omaisuusvahinkoja (esim. varkaudet) ei pääsääntöisesti korvata. Oppilaan tiedot rekisterissä Oppilaan tietoja on seuraavissa henkilötietolain (523/1999) mukaisissa henkilörekistereissä: oppilasrekisteri, kouluterveydenhuollon asiakasrekisteri ja koulukuraattorien ja -psykologien asiakasrekisterit. Huoltajalla on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa oikaista rekisterissä olevat tiedot oman lapsensa osalta. Koulumatkakustannusten korvaus Oppilaan koulumatka korvataan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja palveluliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta. Koulumatka muun kuin oman oppilasalueen kouluun korvataan, kun oppilas on aloittanut 3. luokalla muun kuin englannin kielen opiskelun A-kielenä ja koulumatka on yli 5 km oppilas on erikoisluokalla ja koulumatka on yli 5 km koulumatka on yli 5 km ja omaankin lähikouluun olisi yli 5 km. Aluerehtorin erillisellä päätöksellä koulumatka voidaan korvata myös esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen takia. Tuntijako Perusopetuksen tuntijaon pohjana on valtakunnallinen valtioneuvoston tuntijako. Oulun kaupungin peruskouluissa opetusta annetaan 5 vuosiviikkotuntia enemmän kuin valtioneuvoston määrittelemä vähimmäistuntimäärä. Tuntijako löytyy taulukkomuodossa sivulta 6. Painotettu opetus Painotettu opetus on koulun omaa toimintaa, jossa opiskellaan monipuolisemmin jotain oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta. Opetuksessa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa, eikä siihen järjestetä valintakokeita. Koulut kertovat omista painotuksistaan koulukohtaisissa esittelyissään. Erikoisluokat Oulussa toimii sekä ala- että yläluokilla kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokat. Oppilas voi pyrkiä toisen luokan keväällä 3. luokalla alkavalle erikoisluokalle. Seitsemänneltä luokalta alkavalle erikoisluokalle pyritään 6. luokan keväällä. Lisätietoja löytyy oppaan sivulta 14 alkaen. Oulussa toimii myös kansainvälinen koulu, josta lisätietoja sivulla 26. Kieliopinnot Kolmannelta luokalta alkaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. Oppilas voi valita 5. luokalta alkavaksi myös toisen vieraan kielen, jonka opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Seitsemännellä luokalla alkaa toinen kotimainen kieli ruotsi. Valinnaisia vieraita kieliä tarjotaan yläluokilla. Lisätietoja kielten opiskelusta löytyy oppaan sivuilta Lisäksi Oulun kansainvälinen koulu tarjoaa opetusta pääosin englanniksi ja Svenska Privatskolan i Uleåborg ruotsiksi. Aamu- ja iltapäivätoiminta Oulussa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnasta kerrotaan tarkemmin sivulla 9. Koulujen kerhotoiminta Koulut järjestävät kerhotoimintaa ala- ja yläkoulujen oppilaille. Koulut tiedottavat omista kerhoistaan lukukausien alussa. Koulujen loma-ajan toiminta Oulun kaupunki järjestää koululaisten lomaaikoina leirejä, retkejä ja kursseja, joista tiedotetaan keväällä ja syksyllä Kesä- ja SyysFiiliksessä sekä osoitteessa Kodin ja koulun yhteistyö Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua. Huoltajat kutsutaan koululle huoltajan, oppilaan ja opettajan väliseen kehityskeskusteluun. Keskustelussa käydään yhdessä läpi muun muassa opintojen etenemistä, oppilaan työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kehityskeskustelut ovat osaltaan täydentämässä oppilaan väli- ja lukuvuosiarviointia. Jokaisella koululla toimii myös vanhempainyhdistys, koti-koulutoimikunta, jonka kautta vanhemmat voivat osallistua koulun toimintaan. Koulujen omilla www-sivuilla on tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä. Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Syyslukukausi syysloma (vko 43) joululoma Kevätlukukausi talviloma (vko 10) pääsiäinen

4 Perusopetuksen tuntijako lv Oppiaine / luokat yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus VN A-kieli VN ~ ~ B-kieli VN ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 6 Matematiikka VN Ympäristö ja luonnontieto VN 9 9 Biologia ja maantieto VN Fysiikka ja kemia¹ VN Terveystieto 1,5 1,5 3 VN 3 3 Uskonto / ET VN Historia ja yhteiskuntaoppi VN Musiikki yht. 2 2 VN Kuvataide yht. 2 2 VN Käsityö yht. 3 2 VN Liikunta yht. 6 2 VN TT-aineita vähintään yht VN Kotitalous 3 3 VN ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 3 Oppilaan ohjaus 0,5 0,5 1 2 VN ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 2 Valinnaiset aineet 1 3 yht VN A2-kieli VN ~ ~ Oppilaan tuntimäärä yht Enimm. tuntimäärä jos A VN (vähintään) VN=Valtioneuvoston tuntijako 1 ¹ Fysiikkaa ja kemiaa opetetaan jokaisella vuosiluokalla Oppiaineen tuntimäärä vuosiluokilla 7 9 yhteensä 3 Yksi valinnaisainetunti vuosiluokille 3 6 koulukohtaisesti päätettäväksi. Tunti on laskettu 4. luokan tuntimäärään. 4 Vapaaehtoinen A2-kieli sisältyy oppilaan valinnaisaineisiin vuosiluokilla 8 9 Oman alueen kouluun Oulun kaupungin 51 peruskoulua sijoittuvat neljälle oppilasalueelle. Jokaisella alueella on aluerehtori. Alueen koulujen rehtoreista muodostuva rehtoritiimi sijoittaa aluerehtorin johdolla ensimmäiselle luokalle tulevat oppilaat alueen kouluihin lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Oma oppilasalue määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Lähikoulu on jokin oppilasalueen kouluista. Koulupaikka määräytyy väestörekisteriin merkityn osoitteen mukaisesti. Aina lähikoulu ei tarkoita maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla oppilasalueella sijaitsevaa koulua, jonka aluerehtori osoittaa ilmoittautumisen jälkeen oppilaalle kouluksi ja jota oppilaalla on oikeus käydä. Joillakin kouluilla on kaksi tai useampia yksiköitä; oppilaiden sijoittumisesta näihin päättää rehtori. Huoltaja voi esittää lähikoulutoiveen ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilaille osoitetaan lähikoulu omalta oppilasalueelta seuraavien valintaperusteiden mukaisesti: 1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy 2. Sisaruusperuste 3. Koulumatka Koulupaikanosoittamispäätös ilmoitetaan Wilman kautta Oulun kansainvälinen koulu on avoin kaikille soveltuvuuskokeen läpäisseille, myös ulkopaikkakuntalaisille, edellyttäen, että kotikunta hyväksyy maksuehdot. Toisen oppilasalueen kouluun Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin oman oppilasalueen koulusta. Hakeminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä (kts. tarkemmin s. 9). Oppilas voi hakeutua toisen oppilasalueen kouluun myös siirtyessään 7. luokalle (kts. tarkemmin s. 11). Oppilaat valitaan ensisijaisesti oman oppilasalueen lapsista. Mikäli oppilaita otetaan koumihin kouluun? luun myös oman oppilasalueen ulkopuolelta, oppilaat valitaan seuraavien valintaperusteiden mukaisesti: 1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy 2. Koulumatka Päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee sen koulun aluerehtori, johon oppilas hakee. Päätökset ilmoitetaan Wilman kautta Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan peruskoulun loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Koulumatka korvataan kuitenkin siinä tapauksessa, että koulumatka on yli 5 km ja matka omaan lähikouluun olisi myös yli 5 km. Jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun, hän voi jatkaa oululaisessa peruskoulussa peruskoulun loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii kuljetuskustannuksista. Näissä tapauksissa huoltajan tulee hakea koulupaikkaa täyttämällä lomake: Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin oman oppilasalueen koulussa, joka löytyy osoitteesta koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Oppilasalueena koko kaupunki Oulun kansainvälinen koulu, Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut tekevät itse päätökset oppilaidensa ottamisesta. Erikoisluokille hakeudutaan valintakokeiden kautta. Erikoisluokille hakemisesta kerrotaan tarkemmin sivulla 14. Peruskoulun oppilaaksi oton periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun. 6 7

5 ekaluokalle 7-vuotiaana kouluun Oikeus on myös velvollisuus. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Huoltaja vastaa ensisijaisesti lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Syksyllä 2014 aloittavat koulunkäyntinsä vuonna 2007 syntyneet. Lähes kaikilla seitsemänvuotiailla lapsilla on jo tuntumaa kouluun. Melkein kaikki kuusivuotiaat ovat osallistuneet päiväkodissa tai koulussa esiopetukseen. Peruskoulut ja päiväkodit ovat yhteistyössä niin, että lapsen siirtyminen esiopetuksesta kouluun on joustavaa. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Aikaisemmin kouluun Perusopetuslain 27 :n mukaan: Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Mikäli vanhemmat suunnittelevat asiantuntija-arvioon nojautuen vuonna 2008 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloitusta jo syksyllä 2014, heitä pyydetään ottamaan yhteyttä oman alueen aluerehtoriin viimeistään Lapsen koulunkäynti alkaa 6-vuotiaana, jos hän esim. kehitysvammaisuuden, vaikean sairauden, näkö- tai kuulovamman takia tarvitsee pidemmän ajan perusopetuksen oppimäärän saavuttamiseen. Päiväkoti, koulu ja lastenneuvolat antavat asiassa tarkempia tietoja. Myöhemmin kouluun Vuonna 2007 syntyneen lapsen koulunkäynnin aloittamista on mahdollista myöhentää syksyyn 2015, jos lapsella ei ole riittäviä valmiuksia aloittaa 1. luokkaa. Huoltajat, jotka pohtivat vuonna 2007 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloituksen myöhentämistä, voivat olla yhteydessä lapsen esiopetusryhmän opettajiin. Mikäli lapsi ei ole esiopetuksessa, yhteyttä voi ottaa lastenneuvolaan. Lapselle parhaiten sopiva vaihtoehto selvitetään yhdessä huoltajien, päivähoidon, lastenneuvolan ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Aamupäiväryhmät toimivat klo 7 10 kouluilla. Aamupäivätoiminnan maksu on 30 euroa/kuukausi. Iltapäivätoimintaa järjestetään klo kouluilla, nuorisotiloilla tai seurakunnan tiloissa. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 80 euroa. Lapsella ei ole subjektiivista oikeutta aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toimintapaikkojen rajallisen määrän takia on tärkeää, että toimintaan haetaan hakuajan puitteissa. Toimintapaikkaa haetaan ensisijaisesti internetin kautta mennessä osoitteessa Hakulomakkeen saa Oulu10:stä (os. Torikatu 10) ja nuorisopalveluista (os. Taka-Lyötyn katu 4, 3. krs). Lisätietoja p tai Oulun kaupungin nuorisopalvelut koordinoi aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestäjinä ovat kaupungin lisäksi järjestöt ja ev.lut. seurakunta. Erityiskoulujen oppilaille haetaan tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa samalla hakumenettelyllä. Lisätietoja p Nuorisotilojen toiminta alakouluikäisille Lapset voivat viettää turvallista iltapäivää maksutta nuorisotiloilla eri puolilla kaupunkia. Tilat ovat avoinna alakouluikäisille arkipäivisin pääsääntöisesti klo Nuorisotilalla on aina läsnä koulutettuja aikuisia. Iltapäivän aikana lapsella on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan, kuten kerhoihin ja kursseille. Tiloilla voi myös leikkiä, pelailla tai lukea läksyjä. Nuorisotilalle lapsi tarvitsee mukaansa omat eväät. Lisätietoja toiminnasta saat alueesi nuorisotilalta tai osoitteesta Oppiaineet Vuosiluokilla 1 2 opiskellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa sekä taito- ja taideaineita (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta). Opetusta on 20 viikkotuntia. Alkuopetus on usein järjestetty aihekokonaisuuksiksi tietyn teeman ympärille. Oppilaalle annetaan tarvittaessa myös tukiopetusta, ja hän voi osallistua koulun kerhoihin. Koulupäivän alkamisaika ja päivittäinen kouluaika vaihtelevat kouluittain. Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2007 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden alussa. Huoltaja ilmoittaa tulevan ekaluokkalaisen kouluun internetin kautta osoitteessa Sähköisesti voi ilmoittautua ajalla Ilmoittautumisohjeet ja salasanat lähetetään postitse kotiin. Ohjeet löytyvät myös edellä mainitusta www-osoitteesta. Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta saa aluerehtoreilta, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta Lapsen voi ilmoittaa kouluun myös lomakkeella mennessä. Lomakkeen saa osoitteesta koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet tai minkä tahansa oululaiskoulun kanslias ta virka-aikana. Lomake palautetaan Oulu10- palvelupisteeseen (käyntiosoite: Torikatu 10) tai sivistys- ja kulttuuripalveluihin (käyntiosoite: Taka-Lyötyn katu 4, 1. krs.) Lomakkeen voi myös lähettää postitse osoitteeseen: Sivistys- ja kultuuripalvelut, PL 17, Oulun kaupunki. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen alueen rehtorit sijoittavat oppilaat alueen kouluihin. Lähikoulupäätökset on luettavissa Wilmasta Lomakkeella ilmoittautuneet voivat tiedustella päätöstä lähikoulun kansliasta. Huhti-toukokuussa pidettävän kouluun tutustumispäivän ajankohta kerrotaan kunkin koulun kotisivulla sekä Wilmassa oppilaaksiotosta tiedotettaessa. Paperisella lomakkeella ilmoittautuneet saavat tiedon koulun kansliasta. 8 9

6 seiskalle Peruskoulun yläluokkien koulut Oulussa Oulun kaupungilla on 26 koulua, joissa on peruskoulun yläluokkia. Yläluokilla tarkoitetaan opetusta vuosiluokilla 7 9. Lisäksi kaupungissa toimii valtion ylläpitämä Oulun normaalikoulu sekä yksityiset Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan i Uleåborg. Peruskoulun yläluokkien opetusta annetaan myös kolmessa erityiskoulussa. Oppilaita yläluokilla on noin Kielten opiskelu Toisen kotimaisen kielen eli ruotsin opiskelu alkaa 7. luokalla. Mikäli oppilas on aloittanut 5. luokalla toisen vieraan kielen opiskelun (A2-kieli), se jatkuu 9. luokan loppuun asti. Peruskoulun 8. luokalla on mahdollisuus aloittaa valinnainen vieras kieli koulujen tarjonnasta riippuen. Kieliryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen vieraan kielen. Lisätietoa vieraiden kielten opiskelusta sivulta 12. Erikoisluokat Oppilas voi pyrkiä 6. luokan keväällä seitsemännellä luokalla alkaville kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokille. Lisätietoja erikoisluokista löytyy oppaan sivulta 14 alkaen sekä kansainvälisestä koulusta sivuilta Opiskelu peruskoulun yläluokilla Peruskoulun luokilla oppilaista muodostetaan perusopetusryhmiä, jotka opiskelevat pääsääntöisesti yhdessä. Jokaisella perusopetusryhmällä on luokanvalvoja, joka pitää yhteyttä oppilaiden koteihin ja huolehtii oppilaskohtaisista sekä luokan yhteisistä asioista. Eri oppiaineissa on myös opetusryhmiä, joihin oppilaat tulevat eri perusopetusryhmistä, esim. käsitöissä, kotitaloudessa, liikunnassa, fysiikassa, kemiassa ja valinnaisaineissa. Opetus tapahtuu usein kutakin oppiainetta varten tarkoitetuissa luokissa, ja opettajina toimivat eri oppiaineisiin erikoistuneet aineenopettajat. Opetusta voidaan myös jaksottaa. Eri jaksoissa opiskellaan eri oppiaineita. Jaksoja voi olla lukuvuoden aikana 4 6. Yläluokilla viikkotuntimäärä vaihtelee jaksotuksesta ja oppitunnin pituudesta riippuen. Osalla yläkouluista oppitunnit ovat 75 minuutin mittaisia. Yhteisten oppiaineiden lisäksi opiskellaan kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla valinnaisia aineita, jotka vaihtelevat kouluittain. Uusina oppiaineina yläluokilla alkavat toinen kotimainen kieli, kotitalous, terveystieto erillisenä oppiaineena, oppilaanohjaus sekä yhteiskuntaoppi, jonka opiskelu alkaa 9. luokalla. Joidenkin yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy ennen 9. luokkaa. Koulut tarjoavat myös monipuolista kerhotoimintaa. Oppilaat voivat vaikuttaa oman koulunsa toimintaan toimimalla aktiivisesti oppilaskunnassa ja tukioppilaina. Opinto-ohjaajan, luokanvalvojan, koulukuraattorin, koulupsykologin tai rehtorin puoleen voi kääntyä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Omaan lähikouluun 7. luokalle Oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti vakiintuneiden koulupolkujen mukaan alaluokkien koulusta yläluokille. 7. luokalle meneville oppilaille osoitetaan lähikoulu omalta oppilasalueelta seuraavien valintaperusteiden mukaisesti: 1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy 2. A-kieli 3. Sisaruusperuste 6. luokkalaisen huoltaja hyväksyy Wilmassa mennessä Ilmoitus oppilaan yläluokkien koulusta -lomakkeen, jossa on valmiiksi täytettynä yläkoulun oma oppilaaksiottoalue ja lähikoulu. Lomakkeessa on myös tietoja oppilaan opinnoista 6. luokalla, osallistumisesta uskonnon opetukseen ja teknisen/tekstiilityön oppikokonaisuuksien painotuksesta. Muuhun kuin lähikouluun 7. luokalle Jos huoltaja hakee lapselleen koulupaikkaa muuhun kuin lähikouluun, huoltaja hyväksyy ensin oman koulupolun mukaisen koulun Wilmassa ja rastittaa kohdan Oppilas hakee toiseen kouluun. Sen jälkeen huoltajan tulee täyttää Wilmassa Hakulomake muuhun kuin oman oppilasalueen lähikouluun, 7. luokka -lomakkeen. Lomake on tulostettavissa myös kaupungin verkkosivuilta Oppilaat valitaan ensisijaisesti oman oppilasalueen lapsista. Mikäli oppilaita otetaan kouluun myös oppilasalueen ulkopuolelta, oppilaat valitaan seuraavien valintaperusteiden mukaisesti: 1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy 2. A-kieli Rehtorit lähettävät erikoisluokkien ja muun kuin oman oppilasalueen lähikoulupäätökset huoltajille mennessä. Peruskoulun oppilaaksi oton periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan sivulta oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun. Joustava perusopetus Joustava perusopetus - JOPO tarjoaa mahdollisuuden oppia toiminnallisesti nuoren omia vahvuuksia hyödyntäen. Tämä lisää oppimismotivaatiota ja vahvistaa itsetuntoa. JOPO-ryhmässä oppimista järjestetään muuallakin kuin luokkahuoneessa koulupäivän aikana, esim. työssä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. JOPO-luokassa opiskelee luokkien oppilaita. Lukuvuonna opetusta järjestetään Haukiputaan, Jokirannan, Kaakkurin, Kastellin, Laivakankaan, Merikosken, Pateniemen, Pitkäkankaan, Terva-Toppilan ja Yli-Iin kouluilla luokkien opetusta antavat koulut Oulussa Haukiputaan koulu Jokirannan koulu Kaakkurin koulu Kastellin koulu Kaukovainion koulu Kellon koulu Laanilan koulu Laivakankaan koulu Länsituulen koulu Maikkulan koulu Merikosken koulu Metsokankaan koulu Myllytullin koulu Oulun kansainvälinen koulu Oulu International School Oulun kristillinen koulu Oulun normaalikoulu Oulun steinerkoulu Pateniemen koulu Pitkäkankaan koulu Pohjankartanon koulu Pöllönkankaan koulu Rajakylän koulu Ritaharjun koulu Svenska Privatskolan i Uleåborg Terva-Toppilan koulu Yli-Iin koulu Ylikiimingin koulu Heinätorin koulu Kajaanintullin koulu Tervaväylän koulu Katso alueet ja koulut kartasta s

7 kieli-info Peruskoulun kielet ja niiden lyhenteet A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 3. luokalla. toisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 7. luokalla. B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla. Koulut tekevät yhteistyötä kieli ryhmien muodostamiseksi (A2- ja B2-kielet). Aluerehtorit koordinoivat toimintaa. Kieliä voidaan opettaa myös etäopetuksena. Kielikerhot täydentävät kielitarjontaa. Koulumatkakustannusten korvaus Oppilaan koulumatkat korvataan, mikäli oppilas opiskelee A1-kielenä (ensimmäinen vieras kieli) muuta kuin englantia ja matka on yli 5 km. Jos oppilas liikkuu koulupäivän aikana koulusta toiseen esim. A2-kielen tunneille, tarvittavin järjestelyin huolehditaan, että oppilas pystyy siirtymään turvallisesti. Tämä koskee myös siirtymistä suoraan kodista toiseen toimipisteeseen (aamun ensimmäiset tunnit) ja/ tai takaisin kotiin (iltapäivän viimeiset tunnit). Mikäli opetusjärjestelyt edellyttävät kuljetusta, ne korvataan rehtorin päätöksellä oppilaalle. Varhennettu kielenopetus Kielenopiskelu voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan leikinomaisesti ja toiminnallisesti jo 1. tai 2. luokalla. Koulut tiedottavat asiasta tarkemmin. Ensimmäinen vieras kieli A1-kieli alkaa 3. luokalla Jokaisen 2. luokan oppilaan huoltaja valitsee 3. luokalta alkavaksi A1-kieleksi yhden vieraan kielen vaihtoehdoista englanti, ranska, saksa ja venäjä. Huoltaja täyttää A1-kielen valintalomakkeen Wilmassa (https://wilma.ouka.fi) viimeistään Wilmaan kirjaudutaan huoltajan tunnuksilla. Kaikissa Oulun kaupungin kouluissa voi opiskella englantia luokilla 3 9. Valitessaan muun A1-kielen kuin englannin oppilas pääsääntöisesti siirtyy sen koulun oppilaaksi, jossa kyseisen kielen opetusta järjestetään. Matkakustannukset korvataan, mikäli koulumatka on yli 5 km. Toinen vieras kieli A2-kieli Oppilas voi valita 5. luokalta toiseksi vieraaksi kieleksi espanjan, pohjoissaamen, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kaikilla kouluilla ei välttämättä tarjota kaikkia kieliä, koska kielivalikoima vaihtelee yhteistyöalueittain. Koulut antavat lisätietoja A2-kielen opinnoista ja valinnoista tammi-helmikuussa. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti. Jos oppilaan ensimmäinen A-kieli on ranska, saksa tai venäjä, toinen A-kieli on 5. luokalla alkava englanti. Kielen ryhmä muodostetaan kouluun, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Alakoulussa A2-kieltä opiskellaan 5. ja 6. luokalla kummallakin kolme tuntia. Yksi tunti otetaan oppilaille yhteisistä aineista. Lisäksi oppilaan kokonaistuntimäärä viikossa lisääntyy kahdella tunnilla. 5. luokalla A2-kielen valinneet käyttävät yhden äidinkieli- ja kirjallisuusoppitunnin ja 6. luokan tuntijakoon sisältyvän kolmannen liikuntatunnin A2-kielen opiskeluun. 7. luokalla kokonaistuntimäärä on 2 tuntia suurempi. Vuosiluokilla 8 9 A2-kielen tunnit sisältyvät oppilaan valinnaisaineisiin. Toinen kotimainen kieli B1-kieli Kaikissa Oulun kaupungin kouluissa opiskellaan luokilla 7 9 ruotsia. Ruotsia opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia. Valinnainen vieras kieli B2-kieli Valinnaisena kielenä koulut voivat tarjota 8. luokalla espanjaa, ranskaa, saksaa, venäjää, italiaa Oulun kaupungin peruskouluissa tarjottavat kielet Luokka Kielen tunnus Opiskelujen kesto Kielet varhennettu kieltenopetus 3 ensimmäinen A-kieli (A1) 3. luokalla alkava, kaikille, opiskelu jatkuu luokilla 5 toinen A-kieli (A2) 5. luokalla alkava, vapaaehtoinen, opiskelu jatkuu luokilla eli peruskoulun loppuun asti, kun valinta on tehty 7 B1-kieli 7. luokalla alkava, kaikille, opiskelu jatkuu luokilla 8 B2-kieli 8. luokalla alkava, valinnainen, opiskelu jatkuu 9. luokalla Lisätietoa kielistä ja niiden opiskelusta annetaan koulujen vanhempainilloissa ja sivulla oulu/koulutus-ja-opiskelu/ kielten-opetus. tai jotain muuta kieltä. Ryhmä perustetaan, jos kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulujen kesken ryhmien muodostamiseksi. Pohjoissaamen opetus Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja luokilla keskitetysti lähiopetuksena tai etäopetuksena. Uudet 1. 2.oppilaat tulee ilmoittaa opetusta koordinoivalle opettaja Anu Katekeetalle (p , mennessä. englanti, ranska, saksa tai venäjä englanti (jos A1-kieli muu kuin englanti), espanja, pohjoissaame, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä ruotsi valinnan mukaan: espanja, italia, ranska, saksa, venäjä tai jokin muu kieli 12 13

8 erikoisluokat kuvataide liikunta musiikki Oulussa on kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet. Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä. Musiikkija kuvataideluokkien oppilaat voivat jatkaa yläluokilla ilman valintakoetta. Kaikki luokkien liikuntaluokille valittavat oppilaat osallistuvat valintakokeeseen. Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle. Erikoisluokille hakeudutaan omalle oppilasalueelle (kts. s. 28). Jos oppilaan toivomaa erikoisluokkaa ei ole tarjolla omalla oppilasalueella tai kulkeminen lähimmälle erikoisluokkakoululle on liikenneyhteyksien näkökulmasta hankalaa, voi hakea toiselle alueelle. Oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen toiselle alueelle, jos hän olisi oikeutettu siihen myös omalla alueellaan (kts. s. 5). Muussa tapauksessa huoltaja huolehtii kuljetuskustannuksista. Kaikille erikoisluokille otetaan oppilaita myös 7. luokalle; tällöin valintakokeet järjestetään 6. luokan keväällä. Kaikkien 3. luokalta alkavien erikoisluokkien hakulomakkeet löytyvät osoitteesta lomakkeet. 7. luokalta alkaville erikoisluokille pyrittäessä huoltaja hyväksyy ensin Wilmajärjestelmässä esitäytetystä Ilmoitus oppilaan yläluokkien koulusta -lomakkeesta oman koulupolun mukaisen koulun ja rastittaa kohdan Oppilas hakee toiseen kouluun. Lukuvuonna alkavat erikoisluokat Alaluokat 3 6 Pohjoinen Itäinen Keskinen Eteläinen Kuvataide Hintta Myllytulli Liikunta Kastelli Kaukovainio Musiikki Pateniemi Myllyoja Teuvo Pakkala Yläluokat 7 9 Pohjoinen Itäinen Keskinen Eteläinen Kuvataide Liikunta Sen jälkeen huoltajan tulee täyttää Wilmasta löytyvä Hakulomake muuhun kuin oman oppilasalueen lähikouluun, 7. luokka -lomake. Lomake on tulostettavissa myös kaupungin verkkosivuilta osoitteesta oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Lomake palautetaan omalle opettajalle viim Seitsemänneltä luokalta alkavalle liikunnan erikoisluokalle pyrittäessä tulee lisäksi täyttää mennessä liikuntaluokan hakulomake, joka löytyy osoitteesta oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa 2014 ja valintakokeet helmikuussa Oppilaan hakeutuessa sekä liikunnan että kuvataiteen erikoisluokille, oppilas osallistuu liikunnan erikoisluokkien valintakokeeseen keskiviikkona klo 8 15 välisenä aikana Ouluhallilla. Huom. Hakulomakkeeseen pyydetään tässä tapauksessa merkitsemään tieto osallistumisesta liikunnan valintakokeeseen ko. poikkeavana ajankohtana. Myllytulli Karjasilta ja Kastelli Musiikki Rajakylä Pohjankartano Erikoisluokkien infotilaisuudet ja valintakoepäivät kuvataide - alaluokat kuvataide - yläluokat liikunta - alaluokat liikunta - yläluokat musiikki - alaluokat Info ti klo 18 Myllytullin koulu ke klo 18 Myllytullin koulu ma klo 18 Ouluhalli ma klo 19 Ouluhalli ti klo 18 Teuvo Pakkalan koulu Valintakoepäivät pe klo 9 12 Myllytullin koulu to klo Myllytullin koulu to klo Ouluhalli to klo 8 15 Ouluhalli (Varapäivä ke klo 8-15 Ouluhallissa) ma ja ti klo 8 15 Rajakylän, Tuiran ja Teuvo Pakkalan koulut musiikki - yläluokat to klo 18 Pohjankartanon koulu ti klo 8.00 Pohjankartanon koulu ja ti klo 12 Rajakylän koulu 14 15

9 liikunta Liikunnan opetus erikoisluokilla Liikuntaluokkien opetuksen tavoitteena on tarjota liikunnallisesti taitavalle oppilaalle mahdollisuus liikkua oman taitotasonsa mukaan ja kokea iloa liikunnasta. Alaluokilla toiminnan tarkoitus on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monipuolisen ja elämyksiä tarjoavan liikunnan kautta. Tavoitteena on, että oppilas voi liikkua koulupäivän aikana vähintään liikunnan suosituksia vastaavan määrän. Yläluokilla opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuoliset liikunnalliset perusvalmiudet, kehittää oppilasta taitavaksi liikkujaksi, parantaa oppilaan lajikohtaisia taitoja lajiharjoittelun kautta ja opastaa oppilasta huolehtimaan terveydestään ja toimintakyvystään. Infotilaisuus huoltajille ja oppilaille Alaluokkien infotilaisuus on ma klo 18 Ouluhallissa (2. krs.). Seitsemännellä luokalla alkavan liikuntaluokan infotilaisuus on ma klo 19 Ouluhallissa (2. krs.). Koulun liikuntatunnit järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti ja niiden lisäksi varataan mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Vuosiluokilla 3 6 liikuntatunteja on 5-6 tuntia viikossa. Liikuntatunnit ja kerhot sijoitetaan lukujärjestykseen siten, että lapsi voi liikkua ohjatusti päivittäin. Lisäksi liikuntaluokkalaistet osallistuvat aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntatapahtumiin ja koululiikuntakilpailuihin luokilla liikuntaa on 4 tuntia viikossa ja 9. luokalla 6 tuntia viikossa. Em. tuntien lisäksi oppilas voi valita valinnaisliikunnan ja osallistua lajiharjoittelua tukevaan kerhotoimintaan. Lisäliikunnan opetus ja kerhotoiminta järjestetään yhteistyössä koulujen liikunnanopettajien ja Ouluseutu Urheiluakatemian valmentajien kanssa. Liikuntaluokat luokilla 3 6 toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. Liikuntatunnit ja kerhot järjestetään koululla tai koulun lähiympäristössä. Liikuntaluokat luokilla 7 9 toimivat Kastellin koulussa. Peruskoulun 9. luokan oppilaat voivat pyrkiä urheilulukioon tai urheilupainotteisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, jolloin liikunnallisesti lahjakkaalla oppilaalla on mahdollisuus jatkaa lajitaitojensa kehittämistä niin pitkälle kuin innostusta riittää. Hakeminen ja valintakokeet 2014 Alaluokkien hakulomake palautetaan omalle luokanopettajalle pe mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Liikuntaluokan oppilasvalinnassa kiinnitetään huomiota oppilaan liikunnallisiin perusominaisuuksiin ja innostukseen. Aikaisempaa menestystä liikunnasta ei vaadita. Alaluokkien valintakokeet pidetään to klo Ouluhallissa (Ylioppilaantie 4). Tilaisuutta varten tarvitaan sisäliikuntavarusteet ja omat eväät. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Yläluokkien hakulomake palautetaan omalle luokanopettajalle pe mennessä. Hakulomake ja ohjeet sen täyttämisestä löytyvät Kastellin koulun kotisivuilta: kastellin-koulu. Liikuntaluokkahakemuksen lisäksi huoltaja täyttää mennessä Wilmasta tai osoitteesta lomakkeet löytyvän Hakulomake muuhun kuin oman oppilasalueen lähikouluun, 7. luokka -lomakkeen ja palauttaa sen omalle opettajalle. Kaikki yläluokille hakevat osallistuvat valintakokeeseen to klo 8 15 Ouluhallissa (Ylioppilaantie 4). Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Huoltajan on ilmoitettava oppilas valintakokeeseen pe klo 15 mennessä Kastellin koulun kansliaan p tai pia. Mikäli oppilas hakee painopistelajiin, laji on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoontuminen on Ouluhallin katsomo-osassa, varusteina sisäliikuntaan sopivat jalkineet, sisäliikuntavarusteet, oman lajin varusteet (jääkiekko, jalkapallo, lentopallo, salibandy ja uinti) ja omat eväät. Liikuntaluokille pyrkineet saavat tiedon valintakokeen tuloksista kirjeitse sekä halutessaan oman koulun kansliasta. Tiedot valinnoista julkistetaan pe Alaluokat 3 6 kaukovainion koulu Hiirihaukantie 4, OULU p Yläluokat 7-9 kastellin koulu Kajaanintie 54, Oulu p Ouluseutu Urheiluakatemian koordinaattori Jukka Latva-Rasku

10 musiikki Infotilaisuus huoltajille ja oppilaille Alaluokkien infotilaisuus on ti klo 18 Teuvo Pakkalan koulussa. Seitsemännellä luokalla alkavan musiikkiluokan infotilaisuus on to klo 18 Pohjankartanon koulussa. Musiikin opetus erikoisluokilla Tavoitteena on kasvattaa oppilaasta aktiivinen musiikin harrastaja. Musiikkiluokkakouluissa toimii orkestereita, bändejä ja kuoroja. Musiikkiluokan soitonopetusta annetaan pienryhmissä tai yksityisopetuksessa. Oppilas voi opiskella myös konservatoriossa tai yksityisessä soitinkoulussa. Musiikkiluokkien oppilaalle kotiharjoittelu on edistymisen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Musiikkiluokat luokilla toimivat Rajakylän, Teuvo Pakkalan jatuiran ja kouluissa sekä luokat Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa. Musiikkitunteja on 4 6 viikossa. Peruskoulun 3. luokalta lähtien musiikkiluokalla opiskelleilla on mahdollisuus jatkaa opiskelua ilman valintakoetta 7. luokan musiikkiluokilla. Pateniemen ja Rajakylän koulujen musiikkiluokkalaiset jatkavat yläluokilla Rajakylän koulussa; Myllyojan, Teuvo Pakkalan ja Tuiran koulujen Pohjankartanossa. Mikäli oppilas haluaa poiketa tästä, huoltajan tulee hakea koulupaikkaa toisen oppilasalueen koulusta Wilmasta tai osoitteesta löytyvällä Hakulomake muuhun kuin oman oppilasalueen lähikouluun, 7. luokka -lomakkeella mennessä. Muut oppilaat voivat hakeutua pääsykokeiden kautta 7. luokan musiikkiluokalle. Peruskoulun jälkeen oppilaat voivat pyrkiä musiikkia painottaviin tai musiikin erikoislukioihin. Oulussa Madetojan musiikkilukio on musiikin erikoislukio. Hakeminen ja valintakokeet 2014 Alaluokkien hakulomake palautetaan omalle luokanopettajalle pe mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta 7. luokalta alkavalle musiikkiluokalle pyritään Wilmasta tai edellä mainitusta osoitteesta löytyvällä Hakulomake muuhun kuin oman oppilasalueen lähikouluun, 7. luokka -lomakkeella. Lomake palautetaan omalle opettajalle mennessä. Seitsemännelle luokalle pyrkijän tulee lisäksi ilmoittautua valintakokeeseen sen koulun kansliaan, johon pyrkii viimeistään klo 14. Musiikkiluokkien valintakokeet sisältävät musikaalisuustestin, rytmi- ja melodiatestejä, laulunäytteen, opettajan haastattelun ja vapaaehtoisen soittonäytteen. Laulunäytteessä oppilas esittää kaksi harjoittelemaansa laulua, joista toinen on kaikille pakollinen Hämähämähäkki ja toinen oppilaan itsensä valitsema laulu. Musiikkiluokalle pyrittäessä ei vaadita aikaisempaa soitonopiskelua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta ja sen sisällöstä löytyy Pohjankartanon koulun www-sivuilta. Alaluokkien valintakokeet pidetään Tuiran, Rajakylän ja Teuvo Pakkalan kouluissa ma ja ti klo Yläluokkien valintakokeet pidetään Pohjankartanon koulussa ti klo 8 ja Rajakylän koulussa klo 12. Jokainen pyrkijä saa erillisen kutsun valintakokeisiin. Musiikkiluokalle pyrkineet saavat tiedon valintatestien tuloksista kirjeitse sekä halutessaan oman koulun kansliasta. Tiedot valinnoista julkistetaan pe Alaluokat 3 6 rajakylän koulu Ruiskukkatie 4 6, Oulu kanslia p teuvo pakkalan koulu Teuvo Pakkalan katu 17, Oulu kanslia p tuiran koulu Koskitie 27, Oulu kanslia p Luokat 7 9 rajakylän koulu Ruiskukkatie 4 6, Oulu kanslia p Yläluokat 7 9 pohjankartanon koulu Suvantokatu 1, Oulu kanslia p. (08)

11 Opiskelu kuvataideluokalla Kuvataideluokkaopetus tarjoaa syventävää opetusta kuvataiteessa niille oppilaille, jotka ovat motivoituneita opiskelemaan ainetta pitkäjänteisesti. Oppilaan kokemusmaailmaa lähestytään kuvataiteen opetussuunnitelman keskeisten oppisisältöjen: kuvailmaisun ja kuvallisen ajattelun, taiteentuntemuksen sekä kulttuurisen osaamisen, median ja kuvaviestinnän sekä ympäristöestetiikan, arkkitehtuurin ja muotoilun kautta ikätasolle soveltuvin haastein. Oman kuvallisen ilmaisukielen kehittäminen ja vahvistaminen on kuvataideluokkalaisen punainen lanka. Oppilas haastetaan vuoropuheluun itsensä ja maailman kanssa havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla yhdessä kuvan avulla, kuvaa tekemällä ja kuvista oppimalla. Oppilasta innostetaan etsimään ja kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja, hiomaan teknistä osaamista sekä kehittämään materiaalin tuntemusta. Itsenäisten valintojen tekeminen, tiedon hankinta ja sen soveltaminen, käsitteiden oppiminen sekä itsearviointi ovat myös tärkeä osa kuvataiteellista työskentelyprosessia. Oman ilmaisun kehittämisen ohella korostuu erilaisten kuvataiteellisten yhteistyöprojektien merkitys. Kuvataideluokilla luodaan pohja kuvalliselle yleissivistykselle ja visuaalisen kulttuurin tuntemukselle sekä vahvistetaan esteettistä ja eettistä orientaatiota elämässä. Kuvataideluokkainen iloitsee ja nauttii taiteista. Kuvataidetta opetetaan 4 tuntia viikossa luokilla 3 9. Lisäksi opetusta voi olla kerhotunneilla. Alaluokkien kuvataideluokat alkavat Hintan ja Myllytullin kouluissa. Yläluokkien kuvataideluokat toimivat Myllytullin koulussa. Toisella asteella kuvataidetta voi opiskella kuvataidetta painottavissa lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Hakeminen ja valintakokeet 2014 Alaluokkien hakulomake palautetaan omalle luokanopettajalle pe mennessä. Hakulomake löytyy Wilmasta tai osoitteesta koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. 7. luokalta alkavalle erikoisluokalle pyritään Wilmasta tai yllä mainitusta osoitteesta löytyvällä Oppiaineiden valinnat -lomakkeella, joka palautetaan viim omalle opettajalle. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. kuvataide Infotilaisuus huoltajille ja oppilaille Alaluokkien infotilaisuus on ti klo 18 Myllytullin koululla. Seitsemännellä luokalla alkavan kuvataideluokan infotilaisuus on ke klo 18 Myllytullin koululla. Huoltaja vahvistaa oppilaan osallistumisen valinta ko keeseen ilmoittautumalla koulun kansliaan klo 14 mennessä, Hintta: p tai Myllytulli: p tai Kuvataideluokan valintakokeessa tehdään 3. luokalle pyrittäessä lyijykynäpiirros, muotoilutehtävä ja vahavärityö sekä 7. luokalle pyrittäessä lyijykynäpiirros, muotoilutehtävä ja peitevärimaalaus. Lisäksi oma opettaja antaa lausunnon oppilaasta väliarvioinnin perusteella. 3. luokalta alkavavien kuvataideluokkien valintakoetilaisuus on pe klo 9 12 Myllytullin kouluissa, jossa kokoonnutaan liikuntasaliin ennen tilaisuuden alkua. Toinen valintakoe on to klo 9-12 Hintan koulussa. 7. luokalta alkavan kuvataideluokan valintatilaisuus on to klo Myllytullin koulun kuvataideluokissa (3. krs). Kokoontuminen liikuntasalissa (1 krs.) ennen tilaisuuden alkua. Kuvataideluokalle pyrkineet saavat tiedon valintatestien tuloksista kirjeitse sekä halutessaan oman koulun kansliasta. Tiedot valinnoista julkistetaan pe Hintan koulu Valjastie 19, Oulu Myllytullin koulu Kirkkokatu 1, Oulu oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki Alueellisten ja keskitettyjen tuen palveluiden tavoitteena on turvata ehjä koulupolku esiopetuksesta perusopetukseen ja edelleen jatko-opintoihin. Tuki jakautuu alueelliseen ja keskitettyyn erityisopetukseen, oppilashuoltoon, koulunkäynninohjaajapalveluihin sekä maahanmuuttajien opetuksen palveluihin. Alueellisten ja keskitettyjen palveluiden tehtävänä on auttaa kouluja kehittämään erilaisia tuen malleja. Alueellinen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Kun oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee hänen saada tuki tehostettuna. Tämä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Jos oppimisen tai koulunkäynnin tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen avulla, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös, jonka toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopetus ja oppilashuolto ovat kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa. Erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan. Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla on oikeus saada oppimisen edellytysten parantamiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi osa-aikaista erityisopetusta. Koulun erityisopettaja antaa opetusta niille oppilaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä. Opetus toteutetaan muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Koulun erityisopettaja konsultoi koulunsa opettajia erilaisista opetuksellisista järjestelyistä ja tukimuodoista sekä niiden kirjaamisesta oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Pienryhmä- ja pienluokkamuotoinen tuki Kaupungin kouluissa toimii eri-ikäisille oppilaille useita alueellisia pienryhmiä, pienluokkia ja alueellisia erityisryhmiä. Nämä tukimuodot ovat niitä oppilaita varten, jotka tarvitsevat pienemmän ryhmän, yksilöllisempää opetusta, erityisiä opetusjärjestelyjä tai varhaista tukea kouluvalmiuksiensa vahvistamiseksi. Tehostetun tai erityisen tuen tarve samoin kuin koulunaloituksen myöhentämisen tarve arvioidaan yhteistyössä huoltajan kanssa moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Ohjautuminen pienryhmämuotoiseen opetukseen tapahtuu huoltajan, opettajan ja oppilashuollollisen verkoston yhteistyönä. Mikäli lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, tekee lapsen lähikoulun rehtori huoltajan hakemuksesta hallinnollisen päätöksen perusopetuksen poikkeavasta aloittamisajankohdasta. Tätä päätöstä varten tarvitaan psykologinen ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys. Pienryhmissä, pienluokissa tai alueellisissa erityisryhmissä voi opiskella joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Opiskelun ja koulunkäynnin etenemistä seurataan joko oppimissuunnitelman tai erityisen tuen päätöksellä opiskelevilla oppilailla HOJKS:n avulla. Tarkempia tietoja kaupungin pienryhmistä, pienluokista tai alueellisista erityisryhmistä löytyy koulujen esittelyistä koulujen kotisivuilta

12 Oppilashuolto tukea ja hyvinvointia Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terveellinen ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyössä suunnitellaan lasten ja nuorten koulunkäynnin tukimuotoja ja opetusjärjestelyjä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyötä tekevät koulussa rehtorit, opettajat, kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaajat sekä koulukuraattorit ja -psykologit. Oppilashuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmien toimintaa, tietojen saantia, niiden luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Koulukuraattorit Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Koulupsykologit Koulupsykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Koulupsykologityön keskeinen tavoite on tukea oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on myös oppilaan kehitystason, oppimiskyvyn ja yksilöllisten valmiuksien huomioiminen koulunkäynnissä. Koulupsykologi tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta ja apua erilaisissa koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa. Koulunkäynninohjaajat Koulunkäynninohjaajan tehtävä on oppilaiden kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen, toimintakyvyn, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulunkäynninohjaajat toimivat erilaisissa tehtävissä esiopetuksessa ja perusopetuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. He työskentelevät yhteistyössä huoltajan, opettajan ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Keskitetty erityisopetus opetusta erityisryhmässä Erityiskoulut tarjoavat oppilaalle erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueen tehostettu tai erityinen tuki ei riitä. Erityiskouluihin ohjautuminen harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan kanssa. Asian valmistelu tapahtuu alueen moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Valmisteluvaiheessa erityiskoulu konsultoi oppilaan lähikoulua ja huoltajalla on mahdollisuus tutustua erityiskouluun. Oppilailla on erityisen tuen päätös, ja opetus annetaan erityisopetuksena henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan. Oulun perusopetuksessa toimii kaksi kaupungin erityiskoulua: Heinätorin koulu ja Kajaanintullin koulu. Erityiskoulujen oppilasalueena on koko kaupunki. Lisäksi Oulussa on valtion ylläpitämä Tervaväylän koulu, johon kuuluvat Merikartanon ja Lohipadon yksiköt. heinätorin koulu rehtori Mikko Raudaskoski p , Kasarmintie 4, Oulu Heinätorin koulu on erityiskoulu, johon kuuluu kaksi yksikköä: Heinätori ja Leinonpuisto. Koulussa opiskelee vuosittain noin 240 oppilasta esi-, perus- ja lisäopetuksessa. heinätorin yksikkö Torikatu 45, Oulu apulaisjohtaja Tapani Säily p , koulusihteeri Marita Pekkala p , Heinätori on pääsääntöisesti yksilöllistettyä erityisopetusta antava kouluyksikkö, jossa opiskelee vuosittain noin 105 oppilasta vuosiluokilla Opetusryhmien koko on keskimäärin seitsemän oppilasta. Yksikkö toimii kolmessa toimipaikassa. Opetuksessa pyrimme kehittämään oppilaan tarvitsemia itsenäisen elämän edellyttämiä tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden itsetunnon tukemiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että oppilaat jatkavat opiskeluaan tasapainoisina ja yhteistyökykyisinä toisen asteen opinnoissa. leinonpuiston yksikkö Koskitie 27, Oulu apulaisjohtaja Riitta Mäntyniemi p , koulusihteeri Minna Keisu p , Leinonpuiston yksikössä opetetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joilla on laaja-alainen kehitysviive. Opetus yksilöllistetään oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Yksikössä on vuosittain n. 135 oppilasta esiasteelta 10. luokalle. Leinonpuiston yksiköllä on viisi toimipaikkaa. Opetustyössä painotetaan yksilöllisyyttä sekä sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen lisäämistä. Eri oppiaineissa ja toiminta-alueilla oppilaat opiskelevat yksilöllisten opetussuunnitelmiensa mukaisten tavoitteiden ja taitojen saavuttamiseksi edellytystensä mukaisesti. Panostamme moniammatilliseen yhteistyöhön ja kuntouttavaan opetukseen turvallisessa ilmapiirissä. Suurin osa oppilaista kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, jolloin koulunkäynti alkaa esiopetuksella sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Uusien oppilaiden tutustumiskäynnit sovitaan erikseen vanhempien kanssa huhti- ja toukokuulle. kajaanintullin koulu rehtori Seija Karvonen p , apulaisjohtaja Merja Peteri p , koulusihteeri Raija Virpi p , Kajaanintullin koulu on erityiskoulu, johon kuuluu kaksi yksikköä: Kajaanintulli ja Sairaalakoulu. Koulussa opiskelee vuosittain noin 110 peruskouluoppilasta. kajaanintullin yksikkö Koulukatu 16, Oulu Kajaanintulli tarjoaa pääsääntöisesti yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaista erityisopetusta oppilaille, joilla on tunne-elämään, sopeutumiseen tai elämänhallintaan liittyviä opiskelun ja koulunkäynnin vaikeuksia, eikä koulunkäynti erilaisista tukitoimista ja järjestelyistä huolimatta onnistu lähikoulussa. Kajaanintulli tarjoaa turvallisen oppimisympäristön, jossa opiskelun ja koulunkäynnin tuki perustuu pieniin opetusryhmiin, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden ja ammattiryhmien kanssa. Kajaanintullin opetuksessa korostuu toiminta ja käsillä tekeminen. Kajaanintulliin kuuluvat työpajaluokat toimivat syksystä 2013 alkaen yhteisissä tiloissa Intiössä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa valmiudet siirtyä takaisin yleisopetukseen tai peruskoulun jälkeen jatkoopintoihin. sairaalakoulun yksikkö Kajaanintie 50/Paviljonki Sairaalakoulussa saa vuosittain opetusta noin 350 OYS:ssa potilaana olevaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusopetusikäistä oppilasta kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksojen aikana. Opetuksessa painotetaan terveen itsetunnon ja sosiaalisten perustaitojen vahvistamista, hoidollisuuden ja koulunkäynnin tavoitteiden toteutumista sekä oppimisvaikeuksien kartoittamista. Koulunkäynti ja hoito sovitetaan yhteen oppilaan kokonaistilanne huomioiden, hoidon ollessa kuitenkin etusijalla. Oppilas pysyy oman kotikoulunsa kirjoilla koko sairaalajakson ajan. Oppilaan palatessa kotikouluun rakennetaan tukea yhdessä hoitohenkilökunnan ja sairaalakoulun kanssa. Sairaalakoulussa noudatetaan kotikoulun opetussuunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan

13 maahanmuuttajien opetus instruction for immigrant children Perusopetukseen valmistava opetus Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavan opetuksen tavoitteena on sellaisen suomen kielen taitotason saavuttaminen, että oppilaat voivat siirtyä perusopetukseen. Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä. Opetus tapahtuu suomen kielellä. Opetuksessa noudatetaan Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen taito. Valmistavan opetuksen aikana tutustutaan myös suomalaiseen kulttuuriin, luontoon ja elinolosuhteisiin. Valmistavan opetuksen kesto vaihtelee yksilöllisesti. Yleensä oppilaat opiskelevat ryhmässä vuoden ajan. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan alaluokilla Kaakkurin, Kaukovainion, Koskelan, Myllyojan ja Paulaharjun kouluissa sekä yläluokilla Kastellin, Merikosken, Rajakylän ja Terva-Toppilan kouluissa. Valmistavan opetuksen jälkeiset opinnot Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen, jonka aikana he saavat muiden oppiaineiden opetuksen lisäksi suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun. Oman äidinkielen opetus Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään neljä oppilasta. Lisätietoja Oulun kaupungin maahanmuuttajaopetuksesta saa kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattorilta Raimo Salolta, p , Preparatory instruction for comprehensive school The City of Oulu offers preparatory instruction for migrant children whose Finnish language skills are not on a level to study in a mainstream class. The preparatory classes are located in Kaakkuri School, Kaukovainio School, Koskela School, Myllyoja School and Paulaharju School (grades 1 6) and in Kastelli School, Merikoski School, Rajakylä School and Terva-Toppila School (grades 7 9). The primary target of preparatory instruction is that students are able to study and function in Finnish, so that they can gradually integrate into mainstream education class. During the preparatory instruction students study all subjects in Finnish to become familiar with Finnish vocabulary. They will learn basic terms and also get acquainted with Finnish culture, the Finnish environment and everyday life. Full integration is usually attained within a year, after which students continue their studies in mainstream education class. Studies after preparatory instruction Further support is provided for students after preparatory instruction by teaching them Finnish as a second language as well as their mother tongue and their own religion. Students are also entitled for remedial teaching. Teaching students mother tongue Students are able to study their mother tongue two hours per week, provided that there are at least four pupils studying the same language in a group. For further inquiries, please contact Coordinator for Minority Groups Services, Mr. Raimo Salo, tel , 24 25

14 oulun kansainvälinen koulu (1 9) oulu international school Oletko muuttamassa ulkomaille tai kiinnostunut opiskelemaan kansainvälisessä oppimisympäristössä? Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, jotka hyötyvät kansainvälisistä ohjelmistamme ja joiden kielitaito on riittävä englannin kielellä opiskeluun. Opetus perustuu paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja IB:n (International Baccalaureate) opetusohjelmiin sekä perusopetuslain pykäliin / ja /1288, joissa määritellään vieraskielisen opetuksen perusteet. Koulumme opetusja toimintakieli on pääosin englanti. Englanti toisena kielenä (ESL)-opetusta annetaan tarpeen mukaan luokilla 1-4. Tukea tarjotaan myös niille suomalaislapsille, jotka hakeutuvat kouluun A1-englannin opetuksen pohjalta. Tiloissa toimii aamu- ja iltapäiväkerho luokkalaisille. Luokilla 5-9 on mahdollisuus opiskella valinnaisina kielinä saksaa, ranskaa ja espanjaa. Suomea opetetaan äidinkielenä ja toisena kielenä. Oman äidinkielen opetusta annetaan eri kielissä mahdollisuuksien mukaan (ks. maahanmuuttajien opetus).. Pyrkiminen Oulun kansainväliseen kouluun Oulun kansainvälinen koulu on avoin kaikille, myös ulkopaikkakuntalaisille, edellyttäen, että kotikunta hyväksyy maksuehdot. Kouluumme tammikuussa pyrkivät oululaiset ja ympäristökuntien oppilaat tulevat ilman eri kutsua soveltuvuuskokeeseen klo 13. Luokilla 1-4 valintakoe sisältää haastatteluosion sekä luokka-asteen mukaisia englannin (ja suomalaisilta hakijoilta myös suomen) kielellisiä valmiuksia kartoittavia tehtäviä. Luokille 5-9 hakevilta testataan luetun ja kuullun ymmärtäminen sekä kirjalliset ja suulliset taidot englannin kielessä. Suomalaisilta hakijoilta kartoitetaan myös suomen kielen kirjallinen taito sekä luetun ymmärtäminen. Hakijoiden ollessa kokeessa huoltajat täyttävät haastattelulomakkeen. Kouluun pyrkineet saavat tiedon valinnasta kirjeitse sekä halutessaan koulun kansliasta Kansainvälisen koulun kotisivulta: löytyvä hakemuslomake palautetaan asianmukaisesti täytettynä koulun kansliaan viimeistään perjantaina Kansainvälisen koulun infotilaisuus kaikille kiinnostuneille on klo 18. Kansainväliseen kouluun hyväksyttyjen oppilaiden tutustumispäivä on alkaen klo 9. OIS offers education mainly in English for children aged 7-15 who benefit from our international programmes and have sufficient language skills to learn through English. Teaching at OIS is based on the local curriculum for basic education and the ideology of the IB (International Baccalaureate; MYP and PYP), as well as the sections of the Basic Education Act which define education in foreign languages in Finland. ESL (English as a second language) teaching will be given to students of grades 1-4 in response to needs that arise. We also offer support to those Finnish students who come to our school with an A1 English background. Morning and afternoon care is available in the school facility for students of grades 1 and 2. The optional foreign languages of either German, French or Spanish may be learned from grades 5 to 9. Finnish is taught as a mother tongue and as a second language. Other mother tongue classes are organised by the City (see Instruction of immigrant children) as appropriate. Admission OIS is open to all students, including those from municipalities outside Oulu (provided that the home municipality is willing to pay for the education), who can profit from our challenging, international programmes and are capable of learning through English. Students applying to our school from Oulu and surrounding municipalities come to a language proficiency assessment on at 13. While the applicants are being evaluated for their language and pre-reading skills in English (and Finnish), the guardians are asked to fill in a questionnaire regarding the application to our school. Applicants from abroad are generally evaluated in August. The application form, available from the school s website should be returned to the school office by Only those students whose applications are completely filled out can be admitted to the language proficiency assessment. Applicants from abroad are required to present a copy of their passport and report cards from their previous school. The grade-level placement of the admitted students is decided by the school s administration, based on the law for Basic Education. Info evening for all interested parents and students on at 18. Those students who are admitted to OIS are welcome to an orientation visit on at 9. Kasarmintie 4, Oulu Principal/rehtori Raija Johnson , Office Administrator/koulusihteeri Kati Tiikkainen ,

15 oulun kaupungin peruskoulut ja oppilasalueet 28 POHJOINEN ALUE Aluerehtori Aarne Mäkelä p , 1 Aseman koulu (1 6) 2 Aseman koulu/jokikylän yksikkö 3 Kellon koulu (1 9) 4 Kellon koulu/hietalanmäen yksikkö 6 Haukiputaan koulu (1 9) 7 Haukiputaan koulu/keiskan yksikkö 8 Kiviniemen koulu (1 6) 9 Kuivasjärven koulu (1 6) 10 Martinniemen koulu (1 6) 11 Martinnimen koulu/parkumäen yksikkö 12 Länsituulen koulu (1 9) 13 Pateniemen koulu (1 9) 14 Pateniemen koulu/herukan yksikkö 15 Pöllönkankaan koulu (1 9) 16 Rajakylän koulu (1 9) 17 Rajakylän koulu/kuivasojan yksikkö 18 Ritaharjun koulu (1 9) 19 Takkurannan koulu (1 6) 17 Oulujoen koulu (1 6) 18 Vesalan koulu (1 6) 19 Yli-Iin koulu (0 9) 20 Ylikiimingin koulu (0 9) KESKINEN ALUE Aluerehtori Juha Veteläinen p , 2 Kastellin koulu (1 9) 4 Lintulammen koulu (1 6) 5 Merikosken koulu (7-9) 6 Myllytullin koulu (1 9) 7 Myllytullin koulu/nuottasaaren yksikkö 8 Oulun kansainvälinen koulu (1 9) 9 Paulaharjun koulu (1 6) 10 Pohjankartanon koulu (7-9) 11 Terva-Toppilan koulu (1 9) 12 Terva-Toppilan koulu/merituulen yksikkö 13 Teuvo Pakkalan koulu (1 6) 14 Tuiran koulu (1 6) 29 ITÄINEN ALUE Aluerehtori Lucina Väärälä p , ETELÄINEN ALUE Aluerehtori Harri Kauppinen p , 1 Alakylän koulu (0 6) 2 Alakylän koulu/tirinkylän yksikkö 3 Hintan koulu (1 6) 4 Huttukylän koulu (0 6) 5 Huttukylän koulu/ylikylän yksikkö 6 Hönttämäen koulu (1 6) 7 Jakun koulu (0 6) 8 Jokirannan koulu (5 10) 9 Jäälin koulu (1 4) 10 Kiiminkijoen koulu (0 5) 11 Korvensuoran koulu (1 6) 12 Korvensuoran koulu/talvikankaan yksikkö 13 Laanilan koulu (7 9) 14 Laivakankaan koulu (5 9) 15 Myllyojan koulu (1 6) 16 Myllyojan koulu/sanginsuun yksikkö 1 Kaakkurin koulu (1 9) 2 Kaukovainion koulu (1 9) 3 Knuutilankankaan koulu (1 6) 4 Knuutilankankaan koulu/lämsänjärven yksikkö 5 Madekosken koulu (1 6) 6 Madekosken koulu/heikkilänkankaan yksikkö 7 Maikkulan koulu (1 9) 9 Metsokankaan koulu (1 9) 10 Niemenrannan koulu (0 6) 11 Niemenrannan koulu/salonpään yksikkö 12 Oulunlahden koulu (1 6) 13 Oulunlahden koulu/sarasuon yksikkö 14 Oulunsalon Kirkonkylän koulu (0 6) 15 Pikkaralan koulu (1 6) 16 Pitkäkankaan koulu (0 9)

16 ERITYISKOULUT JA MUIDEN YLLÄPITÄJIEN PERUSKOULUT Heinätorin koulu/heinätorin yksikkö (0 10) 2 Heinätorin koulu/leinonpuiston yksikkö (0 10) 3 Kajaanintullin koulu/kajaanintullin yksikkö (1 9) 4 Kajaanintullin koulu/sairaalakoulun yksikkö (1 9) 5 Oulun kristillinen koulu (0 9) 6 Oulun normaalikoulu (0 6) 7 Oulun normaalikoulu (7 9) 8 Oulun steinerkoulu (0 9) 9 Svenska Privatskolan i Uleåborg (0 9) 10 Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö (0 10) 11 Tervaväylän koulu, Merikartanon yksikkö (0 10) 12 Oulun normaalikoulu, Koskelan yksikkö (1 6)

17

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Erikoisluokkatoiminta

Erikoisluokkatoiminta Erikoisluokkatoiminta Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas voi opiskella yleisopetukseen kuuluvaa oppiainetta,

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Oulussa koulussa. Perusopetuksen opas

Oulussa koulussa. Perusopetuksen opas Oulussa koulussa Perusopetuksen opas 2018 2019 2 Sisällys Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa peruskoulusta... 4 Mihin kouluun... 6 Ekaluokalle... 8 Seiskalle...11 Vieraiden kielten opiskelu...15 Erikoisluokat...16

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Oulussa koulussa. Perusopetuksen opas

Oulussa koulussa. Perusopetuksen opas Oulussa koulussa Perusopetuksen opas 2016 2017 2 Oulussa koulussa Perusopetuksen opas 2016 2017 Perusopetuksen opas 2016 2017 Oulussa koulussa 3 Sisällysluettelo Oulussa koulussa...4 Yleistietoa peruskoulusta...

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa 1 Kenelle tarjotaan? 1. 2. vuosiluokkien oppilaille 3. 10. vuosiluokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tukeen oikeutettuja Paikka myönnetään, mikäli lapsen vanhempi/

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2013 2014 sisällysluettelo oulussa koulussa......................... 3 yleistietoa perus koulusta................. 4 mihin kouluun ekaluokalle?... 7 ekaluokalle...............................

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oulussa koulussa. Perusopetuksen opas

Oulussa koulussa. Perusopetuksen opas Oulussa koulussa Perusopetuksen opas 2017 2018 2 Oulussa koulussa Perusopetuksen opas 2017 2018 Perusopetuksen opas 2017 2018 Oulussa koulussa 3 Sisällysluettelo Oulussa koulussa...4 Yleistietoa peruskoulusta...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas 6. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi 2018 2019 - luokkalaisen opas Tervetuloa Sisällys 4 5 Tärkeät päivämäärät, lomakkeet ja lisätietoa 6 7 Miten 7. luokalle siirrytään?

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi Koulu keskellä kylää n n n n Lotilan koulu vuodesta 1955 Musiikkiluokat vuodesta

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot