ANNANMÄKI-ISONIEMENKANGAS KÄYTTÖSUUNNITELMA LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANNANMÄKI-ISONIEMENKANGAS KÄYTTÖSUUNNITELMA LUONNOS 31.1.2009"

Transkriptio

1 ANNANMÄKI-ISONIEMENKANGAS KÄYTTÖSUUNNITELMA LUONNOS SINISIÄ AJATUKSIA JA VIHREÄÄ ENERGIAA HAUKIPUTAAN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2010

2

3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSET TAVOITTEET VAIHTOEHDOT KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleiskuvaus Teemat ja maankäyttömuodot alueittain SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET TOTEUTTAMINEN Jatkosuunnittelun tarve Toteuttamisen vaiheittaisuus ja toteuttamistoimenpiteet SEURANTA...24 Liitteet ja erillisselvitykset: - Muistio maankäyttöseminaarista - Erillisselvitys pohjavesiolosuhteista Annanmäen ympäristössä - Käyttösuunnitelmakartta 1: Lähtötiedot ja suunnitelman tavoitteet -raportti - Nykytilanne, kartta 1: (Nykytilanne ja lähtötiedot sekä tärkeimmät suunnitelmat) - Maiseman ja luonnon erityiskohteet, kartta 1: Ilmakuvat ja viistoilmakuvat Haukiputaan kunta: Pohjakartta-aineisto Valokuvat Kai Harju / Haukiputaan Kehitys ja Kristiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 1

4 1 JOHDANTO Annanmäki-Isoniemenkangas käyttösuunnitelman laatiminen on Pohjois-Suomen EAKRtoimenpideohjelman kehittämishanke, jota hallinnoi Haukiputaan Kehitys Oy ja valvoo ELY-keskus. Tälle kokonaisbudjetiltaan hankkeelle on myönnetty avustusta yhteensä , josta EAKR ja valtion osuus Haukiputaan kunta päätti suunnitteluhankkeen käynnistämisestä ja EAKR projektihakemuksen tekemisestä Suunnittelualue sijaitsee meren tuntumassa Virpiniemen urheilukeskuksen ja kirkonkylän välillä ja on laajuudeltaan noin 1000 ha. Metsätalouden lisäksi tälle suositulle ulkoilu- ja virkistysalueelle kohdistuu mittavaa maa-ainesten ottamista, mikä on tuhonnut luonnonmaisemaa. Virkistyskäytön tarpeet ovat kasvaneet. Käyttösuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat seudullisen virkistyskäytön turvaaminen Virpiniemeen nivoutuen, virkistyskäytön kehittäminen, reitti- ja liikenneyhteystarpeiden osoittaminen ja eri intressipiirien tarpeiden ja viranomaisnäkökulman yhteensovittaminen. Erilliskysymyksiä alueella olivat maisemaa korjaavan maa-ainesottomenetelmän käyttöönotto, pohjavesivarojen turvaaminen, sekä pienialaisen tuulienergian rakentamismahdollisuuksien selvittäminen. Suunnitteluaikana on tullut esille myös alueen matkailullinen merkitys osana Oulun seudun matkailustrategiaa. Intensiivinen maa-ainesten otto on säilyttänyt tämän seudun asukkaiden kannalta hyvin saavutettavan alueen rakentamattomana. Liikenneyhteydet ja saavutettavuus paranevat entisestään kun Kellonlahdentie kirkonkylälle ja kevyen liikenteen rantareitti Oulun keskustaan valmistuvat. Tärkeäksi tavoitteeksi on myös noussut lähiympäristön olevien tai kaavalla osoitettujen toimintojen huomioon ottaminen ja virkistyspalvelujen tuotteistaminen. Käyttösuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, joten sillä ei vahvisteta mitään oikeuksia tai käyttömuotoja kunnalle, maanomistajille tai alueella liikkuville. Käyttösuunnitelma toimii pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmana sekä ohjeena alueen toimintoja järjestettäessä, käyttöä ohjatessa ja lähtöaineistona myöhemmin laadittaessa yleiskaavaa. Toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti osayleiskaavan uudistamista, tai tarkempia suunnitelmia ja niihin liittyviä sopimuksia tai reittitoimituksia. Myös maa-ainesten ottaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua ja lupamenettelyä. Suunnitteluvaiheet ovat: - maanomistaja ja käyttäjäkyselyt (kevät 2009) - lähtötietoraportti, sekä kartta (kesäkuu 2009) - maiseman ja luonnon erityiskohteiden kartoitus (kesäkuu 2009) - Annanmäen länsi-luoteispuolella alustava erillisselvitys pohjavesiolosuhteista ja mahdollisuudesta pohjavesilammen esittämiseen käyttösuunnitelmassa (kesä 2009) - käyttösuunnitelmavaihtoehdot (elokuu 2009) - käyttösuunnitelman luonnos (syksy 2009) - seminaari alueen maanomistajille ja muille käyttäjille, sekä viranomaisille (marraskuu 2009) - maankäyttösuunnitelman luonnos nähtävilläoloa varten (tammikuu 2010) - nähtävilläolo; mielipiteet, lausunnot (maaliskuu 2010) - maankäyttösuunnitelman viimeistely ja mahdolliset tarkennukset (huhtikuu 2010) - valtuuston hyväksymä käyttösuunnitelma (huhti-toukokuu 2010) - mahdollinen käyttösuunnitelmaa täydentävä jatkosuunnittelu, joka edellyttää jatkoajan hakemista hankkeelle (kevät-kesä 2010) Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin suunnitelman sisällön lisäksi erityisesti sen vaikutuksia, mm. pohjaveden suojelun ja metsätalouden kannalta. Käyttösuunnitelman pohjaksi valittiin virkistys- ja liikuntapalveluita painottava vaihtoehto Sinisiä ajatuksia. Vaihtoeh- 2

5 dossa päätettiin kuitenkin esittää ohjeellisena varaus tuulivoimalan koerakentamisalueelle ja arvio mahdollisten tuulivoimaloiden meluvaikutusalueesta. Haukiputaan kunnanhallitukselle on pidetty informaatiotilaisuus, jossa on esitelty nähtäville asetettava maankäyttösuunnitelmaluonnos. Ohjausryhmä kokoontui ennen suunnittelun alkamista kahdesti ja suunnittelun aikana viisi kertaa ( , , , ja ). Ohjausryhmän jäsenet olivat: - Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto; - Antti Huttunen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, - Mikko Jaako, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus - Juha Sipola, Haukiputaan metsänhoitoyhdistys; - Tuula Kangas, Haukiputaan Yrittäjät ry; - Jukka Ukkola, Haukiputaan Heitto; - Seppo Kangas, Virpiniemen liikuntaopisto; - Timo Pohjamo, Haukiputaan Kirkonkylän asukasyhdistys ry, - Jussi Muilu, Haukiputaan kunnan ympäristötoimi; - Riitta Lindström, Liikelaitos Haukiputaan Vesi, - Aarno Rantapelkonen, Haukiputaan Kehitys Oy; ohjausryhmän puheenjohtaja Projektin valvojina ovat toimineet Mikko Pajunen ja Eine Kela-Löytynoja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ( alkaen ELY-keskus). Haukiputaan kunnan edustajat olivat Markku Uusimaa ja Janne Vierelä. Haukiputaan Kehitys Oy:n edustajat olivat Aarno Rantapelkonen (ohjaus- ja työryhmän puheenjohtaja), Kai Harju (kesäkuuhun 2009 asti, ohjaus- ja työryhmän siht.) ja Salla Hirvonen, Haukiputaan Kehitys Oy (kesäkuu 2009 alkaen, ohjaus- ja työryhmän siht.). AIRIX Ympäristö Oy:ssä suunnittelutyöhön osallistuivat: arkkitehti Kristiina Strömmer, arkkitehti Timo Jokelainen, arkkit. yo Mikko Korhonen, insinööri Pekka Pesälä, insinööri Keijo Verronen, FM Johanna Lehto, FM Aija Degerman, kartoittaja Markku Nikula ja piirtäjä Tuija Junttila. Kunnanhallitus päätti suunnitelman nähtäville asettamisesta Suunnitelma oli nähtävillä x.x.-x.x.2010 mielipiteitä varten ja siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Nähtävilläoloaikana saadut mielipiteet ja lausunnot, sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt päätökset referoidaan tähän 3

6 2 LÄHTÖKOHDAT Alue sijaitsee meren tuntumassa Virpiniemen ja kirkonkylän välillä, strategisesti tärkeällä paikalla kirkonkylän ja sen laajenemisalueiden vieressä. Alueen itäpuolella on AnnalankangasTopinperä-alue ja länsipuolella rannan loma-asutusta. Alue rajoittuu etelässä Virpiniemen virkistys-, loma-asunto-, urheilu- ja eläinurheilualueisiin. Näiden toimintojen huomioon ottaminen ja virkistyspalvelujen tuotteistaminen ovat suunnittelun lähtökohtia. Likietuisesta sijainnista johtuen alueen pohjoisosa on erityisen sopivaa virkistys- ja ulkoilualuetta kuntakeskustan asukkaille ja sen eteläosa liittyy suoraan Virpiniemen jo hieman ahtaaksi käyneeseen seudullisesti erittäin tärkeään urheilu- ja virkistysalueeseen.. Virpiniemi-Rytisuo-aluekokonaisuuteen verrattuna alueen laajuus on yli kolminkertainen, n ha. Intensiivisestä maa-ainesten otosta johtuen alue on säilynyt rakentamattomana. Pääosin metsittymättömät vanhat ja nykyiset ottoalueet käsittävät merkittävän osan alueesta. Tavanomaisen metsätalouden lisäksi tälle suositulle ulkoilu- ja virkistysalueelle kohdistuu mittavaa maa-ainesten ottamista. Virkistyskäytön tarpeet ovat kasvaneet viime vuosina ja alueella risteilee ulkoilu- ja latureittien ohella myös runsaasti muita polkuja ja uria. Maisemaa rikkovat hiekkakuoppien lisäksi etenkin itä-länsi suunnassa useat tiet ja ajourat, joista osa on virallisia yksityisteitä. Suunnittelun lähtökohdista on laadittu erillinen raportti, jossa on esitetty strategiset lähtökohdat, alustavat tavoitteet ja voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat, sekä yhteenveto tehtyjen kyselyiden tuloksista. Alueelle on vuonna 1984 laadittu osayleiskaava ja vuonna 1985 maa-ainesten ottoa ohjaava maisemaselvitys. Kunnanvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa on esitetty loma-asutusvyöhyke ja sitä palveleva rannan suuntainen tieyhteys Isoniemestä Virpiniemeen yhteys on osoitettu myös valtuuston hyväksymässä Meren rannikon ja saarten oikeusvaikutteisessa rantaosayleiskaavassa. Suunnittelualue on vuoden 1984 yleiskaavassa esitetty maa- ja metsätalousalueena, joka on karkeasti jaettu rantavyöhykkeen MU ja sisämaan MT alueiksi. Osayleiskaava ei ohjaa riittävästi tulevaa käyttöä merkittävänä vapaa-ajanalueena ja siinä ei ole riittävästi varauduttu Virpiniemen-Rytisuon kehittymiseen. Käyttösuunnitelman laatimisen yhtenä lähtökohtana onkin olla ohjeena osayleiskaavan päivittämisessä. Alueen maankäyttöä nykyään ohjaa Oulun seudun yleiskaava, jossa alue on osoitettu virkistysalueeksi ja maa-ainesten ottoalueeksi. Maisemaselvityksessä on määritelty maa-ainesten oton ulkopuolelle jäävät maisema-alueet. Selvityksessä sovituilla ottoalueilla hyödynnettävissä olevat paksuimmat kerrokset on pääosin jo otettu, ja jäljellä on lähinnä ohuita kerrostumia. 4

7 Ote seudun yleiskaavasta Ehkä tärkein alueen maankäyttöä ohjaava suunnitelma on Oulun seudun yleiskaava, jossa alue on osoitettu virkistysalueeksi ja maa-ainesten ottoalueeksi. Suunnittelualueen eteläpäähän on osoitettu seudun kannalta merkittävä eläinurheilukeskus. Merkittävä Kirkonkylän asutuksen laajenemisalue sijoittuu lähelle suunnittelualuetta, Annalankankaan teollisuusalueen luoteispuolelle. Maakuntakaavassa alueet on varattu vastaavaan tarkoitukseen. Alueen kehityskuvaa on hahmoteltu myös v päivitetyssä Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelmassa. VIRPI-projekteissa on kehitetty Virpiniemeä merellisenä matkailu- ja virkistysalueena. Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelmassa (VIVA 2007), Virpiniemi-Runteli- Isoniemi alue kuuluu 1. merkittävyysluokkaan. Aluerajaus pitää sisällään jo mainittujen alueiden lisäksi viheryhteyden Haukiputaan kirkonkylän lounaisosassa sijaitsevan Haapajärven ympäristöön ja kirkonkylän keskustaan, sekä Rytisuon alueen ja Isoniementien ja Annalankankaan teollisuusalueen välin. Virpiniemi on kansallisesti tunnettu liikuntaopiston ansiosta ja siellä tarjotaan jo nykyisin ohjelmapalveluita. Merkittävyysluokka 1 tarkoittaa, että; Alue sisältää virkistyskäyttöarvoja, vapaa-aika-arvoja, saavutettavuusarvoja, mahdollisesti luontoarvoja, maisema-arvoja, kulttuurihistoria-arvoja ja matkailuarvoja. Alue on yleisesti tunnettu laaja kokonaisuus. Sen virkistys- ja vapaa-ajan alueiden sekä reittien toteuttaminen ja hoito ovat ensisijaisesti Oulun seudun, eli kuntien ja valtion yhteisellä vastuulla. Alueen saavutettavuus paranee entisestään, kun kevyen liikenteen rantareitti Oulun keskustasta Pateniemen ja Kiviniemen kautta Virpiniemeen toteutuu. Suunnitelmassa on osoitettu ulkoilureitin jatkoyhteys Kiiminkijoen suistoon ja merenjäälle ulkoiluun soveltuva yhteys, mutta ei moottorikelkkareittiä, joka puolestaan on suunnattu Martinniemen ja Häyrysenniemen välitse merelle. 5

8 3 SELVITYKSET Erilliseen Lähtötiedot ja suunnittelun tavoitteet raporttiin ( ) ja siihen liittyvälle kartalle on koottu mm. luontoa, maisemaa, kunnan maanomistusta, maa-ainesten ottoa ja ympäristön maankäyttöä koskevia tietoja olevista selvityksistä ja tärkeimmistä suunnitelmista sekä yhteenveto tehtyjen kyselyiden tuloksista. Kunnan paikkatietoaineistosta on saatu tiedot mm. maanomistuksesta ja Haukipudas-seuralta on saatu arvokasta tietoa alueen historiasta. Lisäselvitykset on laadittu luonnonympäristön ja maiseman pienialaisista kohteista (liitekartta), sekä pohjavesiolosuhteista Annanmäen ympäristössä. Ote lähtötietokartasta Kartalla on esitetty mm: maisemasuunnitelman mukaiset ottoalueet ja niiden otetut osat (aniliininpunainen), säilyneet dyynikentät ja rantavallit (ruskeat palloviivat), suot (sininen rasteri), pohjavesialueen raja, kunnan maanomistus (vihreä rasteri), olevat tiet, reittiyhteydet ja laavut, suunnittelualuerajan ulkopuolinen maankäyttö ja siinä esitetyt yhteydet mm. kirkonkylän osayleiskaavasta, rantaasemakaavoista ja muista asemakaavoista, lähimpiä yksityistalleja ja hevoslaitumia, sekä alustava esitys maastopyöräreittiyhteydeksi, ym. suunnittelussa huomioon otettavaa. 4 TAVOITTEET Tavoitteena on laatia kattava luontoa säästävä suunnitelma, johon perustuen voidaan edelleen harjoittaa sekä taloudellista toimintaa, että virkistystoimintoja. Tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen useat intressit, mm. erilaiset virkistys- ja liikuntareittitarpeet, maa-ainesten otto ja metsätalous sekä liikennöinti. Erityiskysymyksinä käsitellään maisemaa korjaava maa-ainesten otto, pohjavesivarojen säilyttäminen ja turvaaminen sekä pienimuotoisen tuulienergian rakentamisalueiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen. Myös muut käyttösuunnitelman laadinnan aikana ilmi tulevat käyttötarpeet selvitetään. Käyttösuunnitelman on tarkoitus toimia pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmana sekä ohjeena alueen toimintoja järjestettäessä, käyttöä ohjattaessa ja myöhemmin laadittaessa yleiskaavaa. Tavoitteena on erityisesti Virpiniemen virkistys-, loma-asunto-, urheilu- ja eläinurheilualueiden toimintojen ja yritystoiminnan tukeminen ja palveluiden tuotteistaminen. Erityisesti suunnittelualueen pohjoisosassa tavoitteena on lisäksi virkistyspalveluiden tarjoaminen kirkonkylän nykyisille ja tuleville asukkaille. Kirkonkylän osayleiskaavaan, jossa on osoitettu uusia, vielä toteutumattomia asuinalueita, keskustan uusi läntinen kehätie ja virkistysaluevyöhyke kuntakeskustaan. Näiden toimintojen huomioon ottaminen ja virkistyspalvelujen tuotteistaminen ovat suunnittelun tavoitteita. Maanomistajien ja alueen muiden käyttäjien tavoitteet on selvitetty kyselyiden avulla. Näitä ja muita suunnittelutavoitteita on esitelty erillisessä Lähtötiedot ja suunnittelun tavoitteet raportissa. Tavoitteet voivat tarkentua suunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloaikana saatavalla palautteella. 6

9 5 VAIHTOEHDOT Vaihtoehdot ja niiden kuvailu Alustavassa luonnosvaiheessa tehtiin kaksi vaihtoehtoa käsivarapiirroksina. Molemmissa säilytettiin koskemattomana Runtelinharju, Annanmäki ja Isoniemenkankaan laaja, luonnonmuodostumana ja maisemallisesti tärkeä dyynialue. Samoin säilytettiin nykyisin käytössä olevat latu- ja reittiverkostot. Suunnittelussa todettiin opastuksen ja varustuksen parantamistarve, sekä tuettiin Virpiniemen ja Rytisuon olevien matkailu-, urheilu- ja virkistyspalvelujen monipuolistamista. Molemmissa vaihtoehdoissa metsätalous monikäyttöalueena on alueen perusteema. Tieverkostoa selkiytettiin ja karsittiin osoittamalla kehätieyhteys Virpiniemestä rantavyöhykkeen takaa Isoniemeen ja edelleen Isoniementien tai Länsikehän kautta kirkonkylään, Soraväylälle ja uutta Kellonlahdentietä pitkin takaisin Virpiniemeen. Yhteydet meren rantaan osoitettiin rantavyöhykkeen rakentamattomista kohdin alueilta joissa kunnan maa ulottuu rannan tuntumaan. Vaihtoehto A, Sinisiä ajatuksia Vaihtoehdossa A pääpaino oli ulkoilulla ja urheilulla. Kirkonkylän puoleiseen päähän osoitettiin kaivettavaksi laaja järvi asukkaiden virkistysmahdollisuuksien ja maiseman parantamiseksi. Tällä tavoin saatiin myös maa-ainesten otolle merkittävä reservialue. Laaja maaainesten ottoalue Isoniementien eteläpuolella on osoitettu Erämaavaellus alueeksi. laajalla rakentamattomalla alueella Runtelin ja ottoalueiden ympäristössä yhtenä teemana on hiljaisuus ja pimeys, joita täällä voidaan kaupungin läheisyydessä hyödyntää eksoottisia matkailutuotteita kehitettäessä. Hyödyt ja haitat Reitistöjä ja kohteita on täydennetty merkittävästi. Esitetty uimajärvi tuottaisi selvää lisäarvoa etenkin maisemalle, virkistysmahdollisuuksille ja myös maa-ainesten hyödyntämiselle. Lammen rakentamisen pohjaveden laadulle mahdollisesti aiheuttamaa uhkaa ei kuitenkaan ole voitu riittävästi selvittää suunnittelun aikana laadituilla lisäselvityksillä. Jatkoselvityksien rahoittamiseen tulee saada mukaan ne tahot, jotka suoraan rahallisesti hyötyvät mahdollisesta lisäotosta. Haittana voi pitää, että vaihtoehto ei ota mitään kantaa suunnittelun yhtenä tavoitteena esitettyyn tuulivoimaloiden rakentamismahdollisuuksien selvittämiseen. Vaihtoehto B, Tekniikkaa ja metsätaloutta 7

10 Vaihtoehdossa B monikäytössä painotettiin metsätaloutta, hyödynnettiin tuulivoimaa, ja sallittiin myös pienimuotoinen moottoriurheilu mopomaassa. Tuulivoimalat osoitettiin luonnonmaakannas säästäen hiekkakuoppa-alueen puolelle. Voimaloiden meluhaitta-alueet osoitettiin alueesta kiinnostuneen toimijan, WPD-Finland Oy:n arvioiden mukaisina. Myöhemmissä työryhmäkeskusteluissa todettiin, että luonnonmaakannaksen korkeus kannattaa kuitenkin käyttää korottamaan tuulivoimalat mahdollisimman ylös. Mopomaa osoitettiin voimaloiden meluhaitta-alueelle lähelle Isoniemeen johtavaa tietä. Myös tässä vaihtoehdossa osoitettiin ohjeellisena pieni maisemalampi elävöittämään muuten niin erämaamaista ulkoiluympäristöä. Hyödyt ja haitat Vaihtoehto antaa enemmän painoa metsätaloudelle, koska tuulivoimalan meluvaikutusalueelle ei ole lisätty reittejä. Tuulivoimaloiden koerakentamiselle on nykytilanteessa tarvetta ja siihen on lupailtu valtion avustusta yrittäjille. Tästä hyödystä on alustavasti luvattu hyötyä myös kunnalle. Mopoilun ja voimaloiden meluhaitat yhdistettiin tässä vaihtoehdossa samalle alueelle, jossa ne kylläkin häiritsevät eniten käytetyn, reittitoimituksella perustetun, valaistun latu- ja ulkoilureitin rauhaa. Tuulivoimaloiden koealuetta pidettiin hyödyltään liian pienenä, kun otetaan huomioon sen aiheuttamat visuaaliset ja meluhaitat, sekä alueen luonteen muuttuminen. Maanomistajille ja alueen muille käyttäjille suunnatussa seminaarissa tuulivoimaloiden rakentamisesitys sai osakseen voimakasta kritiikkiä. Vaihtoehdon merkittävin haitta on, että moottoriajoneuvojen päästäminen alueelle voi ryöstäytyä käsistä mönkijöiden, moottorikelkkojen ja monttuautojen ylivallaksi. Lisäksi moottoriurheilu uhkaa pohjaveden puhtautta, kuluttaa maastoa ja aiheuttaa vaaratilanteita muille alueen käyttäjille. Maankäyttöratkaisujen valintapäätös Ohjausryhmä ja työryhmä valitsivat eteenpäin vietäväksi vaihtoehdon A, jossa alueelle ei osoiteta moottoriurheilua, eikä aiheuteta melu- tai turvallisuushaittoja, ja joka tarjoaa runsaammat virkistys- ja matkailupalvelut. Suunnittelun tavoitteeksi oli asetettu tutkia tuulivoiman koerakentamisalueen sijoittumista alueelle. Myös vaihtoehdossa A tämän käyttömuodon selvittelyä päätettiin jatkaa vaikka se aiheuttaa visuaalisia ja meluhaittoja, jotka osittain ovat ristiriidassa muiden käyttömuotojen kanssa. 8

11 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 6.1 Yleiskuvaus Suunnitelman pääperiaatteet Suunnittelualueen tuleva pääkäyttö on metsätalous virkistäytymis- ja moninaiskäyttöalueena. Tämä tarkoittaa, että erityisesti nykyisille hiekkakuoppa-alueille on osoitettu ulkoilun, virkistäytymisen, matkailun ja urheilun teema-alueita, sekä Virpiniemi-Rytisuo aluekokonaisuuden olevia toimintoja ja matkailua tukevia alueita ja reittejä. Reitteinä on pääosin käytetty jo olevia metsä- ja monttuteitä, polkuja, sekä muuta olevaa verkostoa. Olevat ladut ja ulkoilureitit on osoitettu suunnitelmassa nykyiselle paikalleen. Meren läheisyys ja rantaan pääsy on otettu huomioon suunnittelussa, vaikka suunnittelualue ei ulotu rantaan asti. Alueen kesäiseksi helmeksi ja uudeksi maisemalliseksi kohokohdaksi on suunnitelmalla osoitettu mahdollinen pohjavesijärvi tai -lampi lähelle kirkonkylää. Keinotekoinen järvi mahdollistaisi maa-ainesten oton jatkumisen alueella. Suhde lähialueisiin ja muuhun suunnitteluun Asutuksen laajenemisalueita ja niihin liittyvä kirkonkylän sisääntulotien jatke on toteutumassa suunnittelualueen tuntumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisin ulkoiluun käytettävät metsäalueet rakennetaan, ja että ulkoilualueita tarvitsevia asukkaita tulee lisää. Myös Virpiniemen aluekokonaisuus on monipuolistunut ja muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Golfkenttäalue on sulkenut pääosan ulkoiluun käytetystä luonnonmaa-alueesta pois entisiltä käyttäjiltä. Latujen uudelleenjärjestelyissä on jouduttu kaatamaan puita ja metsä on harventunut. Laajoja alueita on otettu tai suunniteltu asemakaavalla loma-asuntokäyttöön. Asemakaavassa on osoitettu lisäksi rakentamisalueet hotellille ja kaksi jääkiekkokenttää sisältävälle hallille. Erityisesti reitistöt ovat Virpiniemen suunnalla joutuneet ahtaalle. Jos lyhyillä matkoilla kierretään useaan kertaan samaa reittiä, niin vaarana on kyllästyminen. Uusin merkittävä toteutumassa oleva hanke on Kellonlahdentien ja kevytliikenneväylän toteuttaminen kirkonkylän ja Virpiniemen välille. Alueen tavoitettavuutta on jo parantanut Virpiniemen ja Kiviniemen välille on toteutettu kevyen liikenteen väylä alikulkuineen. Suunniteltu kevyen liikenteen rantareitti jatkaa tätä yhteyttä Oulun keskustaan ja edelleen Oulun eteläpuolisiin kuntiin asti. Käyttömuotojen rajoitteista ja ristiriidoista Maa-ainesten ottoa rajoittavat dyyni- ja harjualueen arvokas maisemakuva ja pohjavesialue. Mahdollisesti vedenhankinnassa käytettävissä oleva pohjavesialue saattaa rajoittaa myös alueen pohjoisosaan ohjeellisella rajauksella osoitetun maisemalampikokonaisuuden toteuttamismahdollisuuksia, vaikka alue onkin seudun yleiskaavassa ja vuoden 1985 maisemasuunnitelmassa näytetty maa-ainesten ottoalueena. Suunnitelman eteenpäinvieminen edellyttää tarkempia pohjavesiselvityksiä. Pohjavedestä, sekä turvallisuutta ja luonnonrauhaa vaativista virkistäytymisteemoista (hiihto, vaellus, luontopolut, lasten hiihtomaa jne.) johtuen alueelle ei osoiteta moottoriurheilua, moottorikelkalla tai mönkijällä ajoa tai muuta vastaavaa toimintaa. Osittain ristiriitaisina toimintoina voidaan pitää pienen tuulivoimaloiden koealueen osoittamista ja Hiljaisuuden laakson toimintoja, kuten vaelluksen ja muun erämaamaisen kokemuksen tarjoamista lähialueen asukkaille ja matkailijoille, lähellä kaupunkia. Tyylivoiman käytön edistämistä pidetään yleisesti erittäin hyvänä päämääränä, mutta ottaen huomioon tuulivoimaloiden pienen määrän (3-4 kpl), saattaisi olla parempi etsiä koerakentamiseen alueita, joille jatkossa mahtuisi enemmänkin voimaloita, ja joilla ei ole matkailullista erityispotentiaalia tai -arvoa. 9

12 Suunnitelmassa osoitetuista vyöhykkeistä Suunnitelmassa on osoitettu erilaisia maankäyttövyöhykkeitä, joiden teemat riippuvat maisema- ja luontotekijöistä, olevasta reittiverkostosta, etäisyydestä Virpiniemeen, kirkonkylälle, merenrantaan ja yleisestä sopivuudesta esitettyyn käyttötarkoitukseen. Kaikilla vyöhykkeillä kesämaahan osoitettua pohjavesijärvialuetta lukuun ottamatta pääkäyttötarkoitus on metsätalous monikäyttöalueena. Virpiniemen suunnalla tuetaan alueen palveluiden kehittymistä ja kirkonkylän suunnalla asukkaiden päivittäistä vapaa-ajanviettoa. 10

13 6.2 Teemat ja maankäyttömuodot alueittain Koko alueen teemana oleva metsien monikäyttö, voi luontevasti pitää sisällään eri liikuntamuotoja, kuten latuja, erilaisia ulkoilureittejä ja suunnistusalueita sekä geokätköilyä koko suunnittelualueella. Metsänhoidon ja monikäytön kannalta merkittävää on hiekkakuoppien kunnostaminen ulkoilumetsäksi, jossa puuntuotanto olisi tärkeä käyttömuoto. peelisäännöt monimuotoisuudesta. toimintatavoista. Luonnon ja maisemakuvan kannalta arvokkaimmilla alueilla olisi perusteltua soveltaa vapaaehtoisiin määräaikaisiin sopimuksiin perustuvaa metsänsuojelua (Metso) esimerkiksi Runtelin reunamuodostuman ja komeiden dyynien alueella sekä Osmonlaakson soilla. Maaperän ja maanpinnan muotojen kannalta herkimmillä, tai muuten aktiivisimmin käytettävillä alueilla hakkuiden ja maanpinnan muokkauksen tulisi olla vielä nykyistäkin hellävaraisempaa. Asia vaatii vielä tarkempaa metsätaloussuunnittelua ja neuvotteluja maanomistajien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Hiekkakuoppien kunnostaminen metsätalousalueeksi ja perusteltuun virkistyskäyttöön turvaisi entistä paremmin pohjaveden laadun, ja pitäisi mahdolliset asiattomat kulkijat poissa pohjavesialueelta. Metsätaloudessa metsiä hoidetaan ja käytetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Metsien käsittelyä ohjaa metsä- ja luonnonsuojelulait, maakäyttö- ja rakennuslaki sekä metsien sertifiointikriteerit. Yksityiskohtaisemmat metsien hoidon ja käytön periaatteet perustuvat valtakunnallisiin hyvän metsän hoidon suosituksiin ja lisäksi mm. metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen, metsämaiseman hoidon ja monikäytön sekä kaavoitusalueiden metsien käsittely ohjeisiin. Metsien käsittelyssä otetaan huomioon kukin alueen luonnonolot, maisema ja ihmisten tarpeet. Metsätalouteen vaikuttavat myös muut käyttömuodot sekä virkistys-, kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ja metsien suojavaikutus. Suunnittelualueen metsämaat ovat valtaosaltaan mäntyvaltaisia kuivia ja karukkokankaita. Alueen puusto käsittää pääasiassa nuoria taimikoita sekä vanhoja uudistettavia mänty metsiä. Taimikot ovat syntyneet luontaisen metsän uudistamisen seurauksena. Ainoastaan maa-ainesten ottoalueet on istutettu. Metsätalousalue sinänsä sopii tuulienergiatuotannon kanssa yhteen. Kuitenkin, jos maisemasta haetaan levollisuutta ja virkistävää rauhaa, saattavat jatkuvassa liikkeessä olevat, varoitusvaloin varustetut ja 150 metrin korkeuteen kohoavat jättiläiset viedä turhan paljon huomiota. Nykyisten maisema-arvojen lisäksi jatkotyönä selvitetään mahdollisuudet luoda alueelle uutta järvimaisemaa. Tärkeä maisemaa korjaava toimi on kuoppien reunojen kunnostaminen turvallisiksi retkeilijöille kuitenkin niin, että törmäpääskyrinne ja näkymiä tarjoavat jyrkät rinteet tai maanpinnan muotojen syntytapaa havainnollistavat kerrostumat säilyvät tietyillä paikoilla Suunnitelmalla annetaan nykyisten liikuntamuotojen lisäksi erityistä potkua myös nuorten suosimille tai laajoille harrastajapiireille sopiville liikuntamuodoille, millä on myös kansanterveydellistä merkitystä. Tällaisia ovat esimerkiksi pyöräily ja maastopyöräily, sekä sauvakävely. Uudet pyörätiet kirkonkylän, Virpiniemen ja Kiviniemen välillä aina Ouluun asti toimivat osana reitistöä ja mahdollistavat esimerkiksi pitkänmatkan rullaluistelun turvallisissa olissa. PK-team on tehnyt esityksen maastopyöräreitin varaamisesta alueelle. Erityisesti nuo- 11

14 rille tarjottavat liikuntapalvelut hyötyvät siitä, että tänne on nyt järjestettävissä julkisen liikenteen yhteydet niin kirkonkylältä kuin Oulun suunnasta. Esimerkiksi Virpiniemen jalkapallokenttä, hallitilat ja ratsastuskeskukset tarjoavat nuorille entistä paremmin saavutettavissa olevia palveluita. Alueella jo vanhastaan harrastettavat hiihto ja suunnistus ovat Suomen kansallislajeja. Kilpailutoiminta on vireää ja harrastajamäärät suuria. Edellä mainitut lajit ovat kansanterveyden kannalta todellisia kunnonkohottajia ja niitä opetetaan peruskoulussa. Alueella on melko kattava latuverkosto, jota täydennetään erityisesti kirkonkylän asukkaita palvelemaan osoittamalla Talven riemumaahan lasten hiihtomaa. Kirkonkylän lähiasukkaita palvelee myös Koiramaa. Koiran omistajia on yhä enemmän myös keskustaajama- ja kaupunkialueilla. Päivittäinen koiranulkoilutus tapahtuu vähintään kolmesti päivässä ja pisimmän lenkin tulisi kestää noin tunnin. Pieni koira sopii kunnonkohottajaksi esim. eläkeläiselle. Koiraharrastukseen liittyy nykyään metsästyksen lisäksi monenlaisia aktiviteetteja niin koiralle kuin sen omistajallekin. Koirahiihto, tottelevaisuuskoulutus (TOKO), agility, flyball, raunio- ja pelastuskoiratoiminta ja valjakkoajon harjoittelu sekä näihin liittyvät kilpailut ovat Koiramaahan sopivia toimintoja. Virpiniemen lähimaastoon on varattu valjakkoajoaluetta, jossa esimerkiksi matkailijat voisivat suorittaa valjakkoajokortin. Virpiniemen golf- että ratsastusharrastus ovat edistyneellä tasolla rahaa vaativia harrastuksia. On oletettavaa että niiden harrastajilla on mahdollisuus maksaa palveluista. Tällöin niiden tuotteistaminenkin on kannattavaa. Virpiniemessä on 18-väyläinen golfkenttä, huoltotilat, majoitustilaa sekä klubirakennus ravintoloineen. Lisäväyliä on mahdollista rakentaa suoraan nykyiseen alueeseen liittyen. Suunnittelualueen eteläpuolella on kaksi yritystoimintaa harjoittavaa ratsastuskoulua ja harjoitusravirata. Yksityisten yrittäjien taholta on tehty merkittäviä taloudellisia satsauksia (tallirakenteet, maneeseja, ravirata). Suunniteltu lyhyt harrastajien asuin- ja tallialueen kiertävä reitti kaipaa jatkoa ja virallistamista liiketoiminnan kehittämiseksi. Eläinurheilualuesuunnitelmassa ratsastuskoulujen hevosmäärä on 80. Ravitalli, tallipaikkoja vuokraavat tallit ja ratsastusterapiatallivaraukset mukaan lukien hevosia olisi tulevaisuudessa yhteensä Yksityisten omistamia talleja on runsaasti myös Topinperällä. Tällä perusteella täällä voisi toimia ratsastuskoulukeskus opetus- ja kilpavalmennuksessa kansallisella tasolla. Tällöin suositellaan varattavaksi ratsastusteitä n km. Rytisuon alueen ympärille suunniteltu 4 km pituinen ratsastusreitti ei vielä riitä turvaamaan yritys- ja harrastustoiminnan kehittymistä. Vaellusratsastus- ja matkailutoimintaa varten tarvitaan myös pitkiä reittejä, n km päivää kohti. Tavoitteena muissa yhteyksissä mainittu seudullinen hevosreitti - joka yhdistäisi Virpiniemen Kalimenkylän kautta Kiimingin Jäälin itäosan ja Aaltokankaan tallikeskittymiin - tyydyttäisi osan reittitarpeesta. Muu reittitarve voidaan tyydyttää, jos kunnan palstoja käytetään tiheämpään reitistöön ja järjestetään pääsy-yhteys palstalle. Ratsastus, raviurheilu ja valjakkoajo, ovat voimakkaasti kasvavia liikuntamuotoja. Ratsastajien ikähaitari on nykyään laaja, tosin nuorisopainotteinen. Aikuisratsastajien määrä on kuitenkin lisääntynyt noin 30 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana. Ratsastustallien pyörittäminen vaatii nuorilta jatkuvaa talkootyötä hevosta ei voi jättää hoitamatta tai ratsastamatta. Ravihevosharrastajia Suomessa on n ja suomalaista ratsastusta harrastaa nykyään yli Vuosista harrastajien määrä on noin kaksinkertaistunut. Euroopassa ratsastusharrastus on suhteessa yhtä suosittua., mikä näkyy esimerkiksi Keski-Euroopan matkailuesitteissä myytävänä tuotteena. Ratsastuskoulutoimintaan kuuluvan maastotunnin järjestäminen ja ratsastus matkailupalveluna vaativat tallin läheisyyteen esim. 5 km ja 10 km reitit, jotka riittävät tunnin hitaaseen tai vauhdikkaaseen ratsastukseen. Hevosurheilukeskuksilla lähireittejä tulisi ratsukoiden määrän takia olla enemmän. Yli 40 hevosen ratsastuskeskuksella tulisi lähireittejä olla km. Hevosreitti on mielellään yksisuuntainen. Kaksisuuntaisella reitillä tulee olla riittävän hyvä näkyvyys, jotta yllättäviä kohtaamisia ei pääse tapahtumaan. Reitit eivät voi olla yhteisiä muiden liikuntalajien kanssa. 12

15 Uusia, etenkin nuorten harrastuksia ovat skikkaus, geokätköily ja roolipelit (larppaus), joita voi harrastaa koko suunnittelualueella. Erityisesti Kesämaahan sopivia liikuntalajeja tai ulkopelejä ovat myös maastofrisbee, rantalentopallo ja petankki. Skikkaus on läheistä sukua rullaluistelun ja hiihdon kanssa. Välineet näyttävät pienikokoisilta rullasuksilta. Ilmakumipyörillä varustetut metalliset skiket kiinnitetään tukeviin urheilukenkiin. Eteneminen tapahtuu luistelutyyliin, ja menoa vauhditetaan yleensä sauvoilla. Tätä maasto-oloihin kehitettyä lajia voi harrastaa esimerkiksi nurmella, pururadalla tai soratiellä. Keski-Euroopassa skikkaajia on jo yli Geokätköily muistuttaa suunnistusta, jossa käytetään apuna gps-laitetta. Geokätkö on rasia, jonka sisään laitetaan lokikirja, kätkötiedote, kynä ja mahdollisesti jokin vaihtotavara, jonka kätkön löytäjä voi halutessaan vaihtaa toiseen pikkutavaraan. Netissä ilmoitetaan kätköjen koordinaatit, löytövihjeet ja kätkön löytämisen vaikeusaste (www.geocache.fi). Live-roolipeli (Live Action Role Play), larppi, on roolipelaamisen muoto, jossa pelaajat ilmaisevat roolihahmojensa toimintaa käyttäen koko kehoaan apuna sekä pukeutumalla hahmonsa mukaisesti. Live-roolipelaamista on tästä syystä verrattu sekä improvisaatioteatteriin että Commedia dell'arte -teatteriin. Live-roolipelaamiselle on ehdotettu suomenkieliseksi nimeksi näytelmäpelaamista ja näytelmäroolipelaamista, joita käytetään jonkin verran. Pelin osallistujille on etukäteen suunniteltu yksilölliset hahmot, joiden mukaisesti pelissä on tarkoitus toimia. Kullakin hahmolla on ominaiset tavoitteensa, arvonsa, elämänhistoriansa ja luonteenpiirteensä. Pelissä ei kuitenkaan ole ennalta kirjoitettua käsikirjoitusta eikä ohjausta vaan pelin järjestäjät ovat luoneet hahmokuvausten perusteella pelille alkutilanteen, joka pelin alettua pelaaja alkaa elää pelihahmojen toiminnan mukaisesti. Luontoon perustuva teemamatkailu tulee Oulun lähialueilla tukeutumaan rakentamisen ulkopuolelle jääneisiin alueisiin, vesitöihin ja tarjolla oleviin elämyksiin. Energian hinnan noustessa voi arvella, että lähimatkailun osuus kasvaa, jolloin Virpiniemen tyyppiset monipuoliset alueet saavat lisää asiakkaita. Oulun seudulle muuten tuleville matkailijoille täällä voidaan järjestää matkailukokemuksia jotka ovat nopeasti ja kustannustehokkaasti saavutettavissa. Alueelle pääsymahdollisuudet hyvät, ja se on nopeammin saavutettavissa kuin muihin matkailualueisiin liittyvät oikeat erämaa-alueet esim. Yli-Iin Kierekissä, Rokualla, Lapissa tai Kuusamossa. Tämä voisi sopia sellaiselle Oulun seudun matkailijalle jolla on vain päivä käytettävissä elämyspalveluihin. Suunnittelualueella tai sen tuntumassa ei ole varsinaista koskematonta luontoa, ehkä merta ja dyynialueita lukuun ottamatta. Talvella lumi peittää maiseman arvet näkyvistä. Hiljaisuus, pimeys ja kylmyys ovat varsinkin ulkomaalaisille eksoottisia ominaisuuksia, ja revontulten ja tähtien tarkkailu voivat olla luontoretken ohjelmanumeroita. Talvisia ohjelmanumeroita voivat olla murtomaahiihto laavulle tulistelemaan, pulkkamäet, luistelu ja potkukelkkailu, - kesäisiä taas maastopyöräily tai ratsastus, minivaellukset laavulla yöpymisineen ja valoisat yöt. Luontomatkailumaana Suomen kesä on kansainvälisessä vertailussa viileähkö ja epävakainen, mutta valoisa ja sallii aktiivisen lomanvieton. Talveen sisältyy suuri osa varsinkin Suomen kansainvälisestä matkailupotentiaalista, jonka ytimenä on jää, lumi. kylmyys ja pimeys. Vesistöt ja laajat metsät tarjoavat elämyksiä. Positiivisia tekijöitä ovat myös selvät vuodenajat ja se, etteivät ääriolosuhteet kuten myrskyt tai hirmupakkaset aiheuta merkittäviä ongelmia. Sääolot ovat kuitenkin vaihtelevia ja ilmasto ei salli takuuvarmojen turistisesonkien syntyä. Nykyisistä palveluista matkailijaa kiinnostanee merenrannan läheisyys ja veneily, Virpiniemen golf ja muut liikuntamahdollisuudet. Eläinurheilun merkitystä ei pidä aliarvioida. Esimer- 13

16 kiksi ratsastus maastossa tai kentällä tai kärryvaellus on esimerkiksi Keski-Euroopan matkailuesitteissä näkyvä myytävä tuote. Laajat, suhteellisen tasapohjaiset hiekkakuoppamaisemat muistuttavat eksoottisella tavalla villinlännenmaisemaa tai hiekkaerämaata, joka jollakin osa-alueella voi jäädä lopputilanteeksikin. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi törmäpääskykoloniat ja maanpinnan muotojen syntymistä havainnollistavat hiekkakerrostumaleikkaukset, sekä törmät, joiden päältä aukeaa näköaloja. Pääsääntöisesti tavoitellaan kuitenkin luonnonmukaisen suomalaisen metsän ja maanpinnan muotojen ennallistamista. Alueet on otettu käytännössä niin syvälle kuin se pohjaveden suojelu sallii. Maisemaa korjaava maa-ainesten otto on mahdollista, jos otto jollakin alueella voidaan ulottaa reilusti pohjaveden pinnan alapuolelle. Nykyään ei voi enää pitää kaavamaista luiskaa sopivana ottoalueiden reunojen muotoiluperiaatteena, vaan osa mahdollisesta lisäotosta tulisi käyttää montunreunojen luonnonmukaiseen muotoiluun. Myös oton myötä syntyvän järven vedenalaisen osan muotoilu lapsille ja muillekin käyttäjille sopivaksi ja turvalliseksi vaatii suunnittelua ja malttia aineksia ei voi hyödyntää maksimaalisesti. Käyttösuunnitelmassa on esitetty alla olevat virkistysreitit ja kohteet 14

17 Retkimaa Runteli Nykyiset latu- ja ulkoilureitit keskittyvät Virpiniemeen ja sen pohjoispuoleiselle rantaharjuvyöhykkeelle. Alueella on Runtelin laavu. Loma-asunnoille kulkee ajoreittejä sekä rannan suuntaisesti loma-asuntojen itäpuolella että lukuisina poikittaisyhteyksinä maa-ainesten ottoalueiden halki. Retkimaa on jo nykyään alueen virkistystoimintojen painopistealuetta. Siellä on hyvä Virpiniemen urheilukeskusta palveleva latu- ja ulkoilureittiverkosto. Aiempien reittien lisäksi alueelle on osoitettu vaellusreitti ja sen osana Runtelin maisemapolku, josta avautuu komeat merinäköalat. Talvella korkeuserot ja kuurainen puusto saavat aikaan postikorttimaisen vaikutelman. Yhteys rantaan on osoitettu luontopolun kautta. Nykyiset harjun ylittävät tieurat toimivat joskus tulevaisuudessa monitoimireitteinä ja myös niiltä tulisi järjestää opastettu yhteys rantaan. Ajoyhteytenä loma-asunnoille toimisi tällöin voimassa olevissa yleiskaavoissa osoitettu rannan suuntainen tieyhteys, josta pääosa, kuten Keskiniementie, on jo toteutettu. Merenrantaa tulisi muutenkin hyödyntää matkailussa, esimerkiksi merimelontareitti Virpiniemestä rantautumispaikkojen kautta Kiiminkijoen suistoon olisi elämyksenä houkutteleva. Erityisesti Runtelin lähiympäristössä reitistöt vaativat tarkastelua isommassa mittakaavassa. Reitit käyttävät osittain samoja polkuja ja alueella on useita huomioon otettavia luontokohteita tai hyviä näkymiä. Reittien varteen on osoitettu uusia levähdyspaikkoja niin rannalle varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolelle kuin harjulle kunnan maalle. Tarkoituksena on, että Virpiniemestä lähdettäessä lyhyemmälläkin retkellä esim. lasten kanssa. laavu tai nuotiopaikka olisi hyvin saavutettavissa Luontopolun kohteina ovat harjumuodostuma, sen muinaiset rantatörmät, pirunpellot, hiekkakuoppien törmäpääskyyhdyskunta ja kerrostumien näkyvät leikkauspinnat, sekä suunnittelualueen ulkopuolella maankohoamisranta, jatulintarha, jääkärikämpän rauniot ja Isoniemen hiekkarannat. Merinäköalat pyrkivät peittymään rinteissä kasvavan puuston taakse, joten niitä tulisjatkossa avata ja/tai rakentaa näköalatasanne nykyistä korkeammalle. Alueelle on osoitettu myös maastopyöräilyreitti Virpiniemestä Runtelin, Isoniemen kautta Annalankankaalle ja uuden Kellonlahdentien kautta pääsee palaamaan nopeasti takaisin Virpiniemeen.. Reitillä voidaan hyödyntää Kirkonkylän palveluita tai käydä tutustumassa kulttuurikohteisiin (kirkko, jokiranta). Lyhyempänä lenkkinä voi käydä kiertämässä Runtelin ja palata vaikka Keskiniementietä Virpiniemeen. 15

18 Dyynimaa, Hiljaisuuden laakso ja Erämaavaellus Dyynimaahan on osoitettu maa-aineslain tarkoittama kaunis säilytettävä maisema-alue ja nykyiset latureitit. Harva mäntymetsä ja hyvin erottuva dyynien aallokko tekevät tästä alueesta satumaisen kauniin etenkin talvella. Alueelle osoitettu maastopyöräilyreitti käyttää hyväkseen olevaa latureittiä. Isoniementien eteläpuolella on maa-ainesten oton johdosta säilynyt laajoja alueita rakentamattomana, lähellä asukkaita. Isoniementie säilyy ajoneuvoliikenteen yhteytenä jolta pääsee myös rantavyöhykkeen loma-asunnoille. Muut olevat tiet on osoitettu tulevaisuuden monitoimireiteiksi ja ne mahdollistavat liikkumisen alueen sisällä. Lisäksi tänne on osoitettu uusi lähivaellusreitti. Luontoreitti johtaa Virpiniemestä Osmonlaakson soiden kautta Runteliin ja edelleen Isoniemeen ja sen lähiympäristössä on luontokohteina myös dyynejä, rakkakivikoita, törmäpääskykolonia, rantatörmä, ja maankohoamisrannikko. Rantaan pääsy järjestyy kunnan palstan kautta ja Isoniemessä. Uudet levähdyspaikat on osoitettu lähelle Virpiniemeä useita liikuntateemoja palvelevien reittien risteämiskohtaan ja toinen Hiljaisuuden laakson reunalle kunnan palstalle, latu- ja luontoreittien viereen, paikkaan jossa on mahdollisuus valojen häiritsemättä tarkkailla vaikka öistä revontulitaivasta. 16 Luonnonmaakannakselle osoitettu 3-4 tuulivoimalan koerakentaminen ja siihen liittyvä meluvaikutusalue on ristiriidassa Hiljaisuuden laakson kanssa, eikä sillä ole laajenemismahdollisuuksia. Mikäli jatkotyönä halutaan tarkemmin tutkia tuulivoimaloiden sijoittamista, tämä sijainti häiritsisi vähiten loma-asutusta ja tuulisuuden kannalta olisi kuitenkin lähellä rantaa.

19 Virpiniemen reviiri, Kisamaa, Hietaperäntie monitoimireittinä Suunnittelualue on pääosin pohjavesialuetta ja maa-ainesten oton hiipuessa omistettu metsänhoidolle ja luonnonläheisille harrastuksille. Alueelle ei ole osoitettu moottoriurheilua. Virpiniemen reviiri-alueelle on osoitettu ko. alueen toimintoja tukemaan entisten latujen lisäksi luontopolku, maastopyöräreitti ja vaellusreitti, sekä maastoratsastus kunnan palstoja hyödyntäen. Treenimaastona hevosille on osoitettu jo otettua hiekkakuoppa-aluetta, jonka laidoilla on kunnan palstoja. Näille on mahdollista saada korkeuseroja maastoreiteille. Alueella voidaan opetella myös valjakkoajoa. Koiravaljakkoajokortin ajaminen voisi olla unohtumaton matkailuelämys. Virpiniemen reviirin säilyneet luonnonmaa-alueet ovat käytettävissä marjastukseen ja sienestykseen. Kisamaa-alueelle Isoniementien eteläpuolelle on helppo päästä ja sinne on osoitettu aluetta muille liikunnallisille tapahtumille kuten esimerkiksi paintball-kisoille tai larppaukselle. Ajoneuvoliikenteen vähitellen väistyessä monttuteiltä, voidaan niitä joskus tulevaisuudessa käyttää monipuolisesti kulkureitteinä. Hietaperäntie yhdistää alueen merenrantavyöhykkeelle ja Runtelin laavuun, ja toinen laavu löytyy Annanmäen eteläpuolelta. Näitä on mahdollista käyttää tapahtumien tukikohtina. 17

20 Kesämaa, Koiramaa ja talven riemumaa 18 Koko suunnittelualueen toiminnalliseksi kohokohdaksi on ajateltu Kesämaan pohjavesijärvialuetta. Se olisi Kirkonkylän asukkaiden tavoitettavissa, liikunta ja vapaa-ajanviettopaikkana niin kesällä kuin talvellakin. lampien toteuttamismahdollisuus on vielä varmistettava tarkemmin tutkimuksin ja kokonaisuus tulee suunnitella niin, että se on maastomuotoiluineen toteutettavissa suoraan maa-ainesten oton yhteydessä. Järven toinen pää tulisi jättää matalaksi lastenrannaksi. Alueelle tulisi EU-uimarantatasoinen varustus ja laavu olevan latu-ulkoilureitin varteen. Jyrkähkö rantahiekka tarjoaa lämpimän lekottelualueen ja katsomon tapahtumille. Annanmäki säilytetään ja huolehditaan siitä, että sen rinteet sopivat mäenlaskuun niin pulkalla kuin laudallakin. Annanmäeltä aukenevat komeat näköalat saavat lisää merkitystä jos vesinäköala pystytään tänne toteuttamaan. Kannaksen erottamana tien varteen on osoitettu pienempi lampi eläinten uittoon. Tämä antaisi vesinäköalan aivan Isoniementien varteen. Liikenne ei häiritse eläinten uittoa. Lampia voidaan talvisaikaan käyttää luisteluun, potkukelkkailuun ja vaikka pipolätkän peluuseen. Lähistölle voidaan tehdä erilaisia lumirakenteita ja Talven riemumaahan on osoitettu hiihtomaa lapsille. Koiramaa on tarkoitettu koirien päivittäisen ulkoilutuksen lisäksi koulutukseen ja esimerkiksi koiraladuille ja tapahtumille

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 740 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19, SUINULA/20 KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot