Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavamuutos Vantaan kaupungin 17. kaupunginosa, Martinlaakso osa korttelia Kaava-alueen sijainti Alue on tontti osoitteessa Ratastie 4 Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. 2. TIIVISTELMÄ Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma Oyj hakee Ratastie 4:ssä sijaitsevan liiketontin kaavamuutosta toimistorakentamiseen. Tontti on rakentamaton. Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikkaaluetta, mutta Monsaksenraitin pohjoispuolella sijaitsee vahastaan pientaloalue. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on liikerakennusten korttelialuetta KL, jonka tonttitehokkuus on e = 0,50, rakennusoikeus k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tontti esitetään muutettavaksi toimistorakennusten korttelialueeksi KT, tonttitehokkuudella e = 1,2, mikä tuottaa k-m2 (kerrosneliömetrin) rakennusoikeuden. Siitä k-m2 saa käyttää liiketiloja varten. Suurin sallittu kerrosluku olisi kuusi. Rakennus tulee sijoittaa kiinni tontin rautatien puoleiseen reunaan. Kaavamuutosta perustelevat yleiskaava ja sijainti Kehäradan aseman vieressä. Aseman viereisillä yritystonteilla on käytetty e = 1,2 1,3 tonttitehokkuuksia, vaikka pohjoispuolisella pientaloalueella tonttitehokkuus onkin vain e = 0,20. Alueen pohjoispuoliset omakotiasukkaat ovat vastustaneet kaavamuutosta. Kaavamuutosta on vastustettu myös nettiadressilla. Mielipiteiden johdosta kerrosluku on pientalotontin eteläpuolella kaksi. 1

3 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista 1950-luvulta alkaen rakennettua omakotialuetta. Voimalantie on tarkoitus jatkaa Kehäradan ali. Kaksikerroksinen toimistotalo (1990) näkyy maisemassa. Toimitilatontti on nyt autiotonttina luvulta alkaen rakennettua omakotialuetta. Suuri rantatie (Monsaksenraitti) reunapuustoineen toimii kevyen liikenteen yhteytenä asemalle. Viisikerroksinen toimitalo (2002), asemakaava sallii kuudennen kerroksen, pohjoissiipi matalampi. Lähiympäristön analyysi. Yleiskaavan työpaikkaalue on vielä avointa niittyä ja metsää. Kehäradan jatke Lentoasemalle valmistuu Vantaankosken rautatieaseman tuleva pohjoinen sisäänkäynti. Radan yli rakennetaan silta. Kaavoitettava tontti on nyt metsää. Bussiterminaali. Liityntäpysäköintialue valmistui Vantaankosken aseman eteläinen sisäänkäynti. Martinkyläntie (pääkatu), liittymä Ratastielle. TKa Ilmakuvapohja Vantaan kaupunki 2009 Luonnonympäristö Tontilla on nyt kuusimetsää. Maaperältään tontti on pääosin moreenia, alempana silttiä. Tontilla ei ole inventoituja luontokohteita. Rakennettu ympäristö Tontti on rakentamaton. Tontin pinta-ala on m2, tonttitehokkuus e = 0,50 ja siitä laskettu rakennusoikeus k-m2. Tontin pohjoispuolinen Myllymäen omakotialue syntyi sotien jälkeen luvulla, mutta alueella on omakotitaloja eri vuosikymmeniltä. Martinlaakson yritysalue alkoi syntyä 1970-luvulla. Alueelle tulivat ensin Vantaan Energian voimalaitos (1975) ja punatiilinen Sanoman painotalo (1977), sitten Hansaprint (1985) luvulta alkaen yritysalueelle on rakennettu lisää yritysten toimitiloja, kuten Pöyry 1991 (Jaakonkatu 3), Siemens Nixdorf 1993 (Jaakonkatu 2), VTI Technologies Oy 1997 (Myllynkivenkuja 6), Labsystems 2002 (tontin lounaispuolella, Ratastie 2) sekä teollisuustalo 2007 (Myllynkivenkuja 1). Yritysalueelle on sijoittunut korkeaan tietotaitoon, ympäristöosaamiseen ja informaatiotuotantoon erikoistuneita yrityksiä. Vantaankosken asema avattiin liikenteelle 1991 ja tontin eteläpuolelle valmistui liityntäpysäköintialue Kehärata Vantaankoskelta Lentoasemalle ja edelleen Tikkurilaan valmistuu Monsaksenraitilta rakennetaan kevyen liikenteen silta rautatien yli. Sillalta tulee portaat ja hissi Vantaankosken 2

4 asemalle, joten tontti sijaitsee aivan rautatieaseman sisäänkäynnin vieressä. Rautatieaseman itäpuolella on bussiterminaali. Palvelut Lähin kauppa on Martinlaaksossa Laajavuorentiellä K-supermarket. Martinlaakson asemalle valmistuu noin k-m2:n suuruinen kauppakeskus syksyllä Asemakaava sallii liiketilojen rakentamista myös Vantaankosken aseman itäpuolelle (3 500 k-m2). Liikenne - Autoliikenne: Ratastieltä pääsee Martinkylätien kautta mm. Hämeenlinnanväylälle. Vantaankosken alueesta on laadittu liikenneselvitys (Strafica Oy 2004), jonka mukaan alueelle voidaan sijoittaa rakentamista yhteensä noin k- m2. Rataspolulla tulee esiintymään Vantaankosken aseman huoltoliikennettä. Muuta huoltoliikennettä Rataspolulla ei ole tarkoitus sallia. Sanomatie ja Sanomatien liittymä Kehä III:lle valmistuvat Joukkoliikenne: Tontti sijaitsee Vantaankosken aseman vieressä. Aseman itäpuolella on bussiterminaali, jonne tullaan rakentamaan kevyen liikenteen silta Monsaksenraitin kohdalle. Asemalta on bussiyhteyksiä eri puolille Vantaata ja Espooseen. Helsingin linjan 453 päätepysäkki on tarkoitus siirtää Vantaankosken asemalle (Vantaan linjastosuunnitelma , YTV 2008). - Kevyt liikenne: Monsaksenraitti on rautatieasemalle johtava jalankulku- ja pyöräilykatu. Kulttuurihistorialliset kohteet - Monsaksenraitti on ollut osa Suurta rantatietä eli varhaiskeskiaikaista maantietä Turusta Viipuriin. Tie on Suomen vanhimpia maanteitä. Tie kulki kirkolta kirkolle ja johti Turun linnasta Viipurin linnaan, joka on 1200-luvulta. Tien merkitys väheni 1700-luvulla ja edelleen 1812, kun Helsingistä tuli pääkaupunki ja liikenne alkoi suuntautua sinne. Osuus Hämeenkylästä Vantaankoskelle muutettiin maantiestä kylätieksi vuonna 1906 ja samalla Hämeenkylästä Helsinkiin johtava kylätie muuttui maantieksi; se on nyt Vanha Hämeenkyläntie. Tästä syystä Suuri rantatie onkin voinut katkeilla useaan osaan Hämeenkylän ja Vantaankosken välillä. Tien korvaava Helsingin ohikulkutie (Kehä III) valmistui 1960-luvulla. Tiemuseo inventoi Suuren rantatien vuonna Tiestä mahdollisesti löytyvät vanhat rakenteet ovat muinaismuistolain suojaamia muinaismuistoja. Kaavamuutos ei koske Monsaksenraittia, mutta rajautuu siihen. Tekninen huolto Vesi- ja viemärijohdot ovat Monsaksenkujan eteläpäässä ja sadevesiviemäri Ratastiellä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu: Alueen lentomelutaso on noin 60 db (Ilmailulaitos 2002, vuosien verhokäyrä). - Rautatiemelu: Rautatien melutaso tontin itärajalla on alle 55 db (ennuste 2030). - Tieliikennemelu: Tieliikenteen melutaso on tontin etelärajalla noin 53 db ja pohjoisrajalla noin 56 db (mallinnus v. 2005). Ennusteen mukaan tieliikenteen melutaso tontin etelärajalla olisi noin 55 db ja pohjoisrajalla noin 60 db vuonna Tontille kantautuu tiemelua sekä Kehä III:lta että Martinkyläntieltä. 3

5 Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , Maanomistus Tontin omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma Oyj. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tavoitteena on mm. että työpaikka-alueita ei sijoiteta erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta. Valtioneuvosto Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Martinlaakso on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Ympäristöministeriö Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Seutuliikenteen rata. (K) Maakaasun runkoputki. Lentomelualue. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A3 Pientaloalue. ET Yhdyskuntateknisen huollon alue. L Tieliikenteen alue. LR Raideliikenteen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. T Teollisuusja varastoalue. TP Työpaikka-alue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (LJ)- Joukkoliikenteen terminaali. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Historiallinen tie. Ohjeellinen raideliikenteen linjaus. Alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 4

6 Asemakaava - Ensimmäinen asemakaava on nro , Vantaankoski 1, vahvistettu sisäasiainministeriössä Voimassa oleva asemakaavassa nro , joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tuli voimaan , tontti on liikerakennusten korttelialuetta KL, tonttitehokkuus on e = 0,50. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). Tontille saa rakentaa maanalaisen pysäköintitilan (map). Kaava sisältää tonttijaon. Kaavamääräysten mukaan alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää. Autopaikkojen vähimmäismäärä on liiketiloille 1 autopaikka / 50 k-m2. Autopaikkoja saa sallitun kerrosalan lisäksi rakentaa tasoihin. Ote ajantasa-asemakaavasta. AOTP 1 KL KTTY KTY LP LRA e = 0,50 II map Yhdistettyjen pientalojen ja pienteollisuusrakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue. Toimistorakennusten ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Toimitilarakennusten korttelialue. Yleinen pysäköintialue. Rautatieaseman alue. Tonttitehokkuus. Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). Maanalainen pysäköintitila. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä. Uusi tontti (7076 m2) muodostuu tontista (6591 m2) ja määräalasta M601 (485 m2). Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. 5

7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma Oyj haki kaavamuutosta toimistorakentamiseen tonttitehokkuudella e = 1,2 siten, että hanke voisi sisältää liiketiloja 1500 k-m2 ja sallittu kerrosluku olisi kuusi. Tontti sijaitsee Kehäradan aseman vieressä ja on yleiskaavassa työpaikka-aluetta. Ennakkoneuvottelut Sanoma Oyj on neuvotellut kaavamuutoksesta ja Suunnitteluohjelma Kaavamuutostyö otettiin kaupunkisuunnittelun syksyn 2010 suunnitteluohjelmaan, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ohjeellisena. Osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin , lähetettiin osallisille ja julkaistiin internetissä. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Aluearkkitehti oli tavattavissa myös puhelimitse. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisia kaavoituksessa olivat hakija, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, Ratahallintokeskus, Vantaan Energia Oy, Elsa Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin seudun liikenne HSL, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Pirjo Salo, liikenneinsinööri, : Ratastien/Martinkyläntien liittymän toimivuudesta ruuhka-aikaan on tullut palautetta kaupungille. Valot tarvitaan liittymään viimeistään Sanoman hankkeen toteuduttua. Ratastien/Martinlaaksontien liittymään on siis hyvä tehdä toimivuustarkastelu, jossa tarkastellaan miten liittymä toimisi liikennevaloilla Sanoman hankkeen toteuduttua. Tässä hankkeessa 7 metrin peruutusväli parkkipaikalla on riittävä. Sanoman alueen kuvaa tutkittuamme huomasimme, että tonttiliittymien lukumäärän tulisi olla pienempi. Tontin sisällä voisi esimerkiksi kulkea Ratastien suuntainen ajoyhteys ja tontilta olla yksi liittymä Ratastielle. Tontilta on vain yksi liittymä Ratastielle. Tontin kaikki liikenne tulee johtaa Ratastieltä. Martinkyläntien ja Ratastien risteykseen rakennetaan liikennevalot. 2. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos : - katujen ja tonttiliittymien suunnittelun yhteydessä huomioitava osoitteiden selkeys ja loogisuus. Tonttiliittymän tulee sijaita osoitteen mukaisessa kohdassa. - Suuret ja/tai korkeat rakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla pystytään operoimaan niiden välittömässä läheisyydessä. Huomioitava mahdolliset kansirakenteet. Tontille tulee osoite ja tonttiliittymä Ratastieltä. Lisäksi pelastaminen on mahdollista Rataspolulta ja Monsaksenraitilta. 3. Myyrmäen aluetoimikunta päätti, että "Monsaksenraitti on ollut osa Suurta rantatietä eli keskiaikaista maantietä Turusta Viipuriin. Aluetoimikunta esittää, että tontille tuleva yrittäjä huomioisi ja käyttäisi hyväkseen liiketoiminnassaan Monsaksenraitin historiaa." 6

8 4. Helsingin seudun liikenne HSL : Ei huomautettavaa. 5. Vantaan Energia Oy : - Sähköverkko: Vantaan Energia Oy:n pienjänniteverkko sijaitsee alueella karttaliitteen mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan sähköverkon sijainti. Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Pienjänniteilmajohdot kaapeloidaan tontin rakentamisen yhteydessä. - Kaukolämpöverkko: Ei huomautettavaa. Kiinteistö voidaan liittää kaukolämpöön. 6. Museovirasto (Dnro 471/303/2010): Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön osalta lausunnon antajana toimii kaupunginmuseo, jota tulee kuulla asiassa. Arkeologisen kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa. Museovirastoa ei ole tarpeen kuulla asian jatkovaiheissa. Vantaan kaupunginmuseoa on kuultu suullisesti eikä kaupunginmuseolla ollut huomautettavaa, koska kaavamuutos ei koske Suurta rantatietä ja tontti on ollut rakentamaton. 7. Jukka Jaakkola, As. Oy Vantaan Monsaksenkuja 5; Varma Valkeinen, Eija Valkeinen, K. Koivusalo, Sirpa Koivusalo, Kari J. Leino, Britt Wilander, Aki Ylijaara ja Sirkka Ylijaara : Rajanaapureina emme ole saaneet etukäteen tiedotusta aikaisemmasta asemakaavamuutoksesta Monsaksenkuja 2:ssa, kun Aotp-asemakaava on muutettu KTY-kaavaksi, jossa rakennusoikeus nousee 0,5:stä 1,2:een ja kerrosluku 1 1/2:sta neljään. Saimme tiedon asiasta kaupungilta tulleen oman osoitteemme muutosilmoituksen yhteydessä, kun asemakaava oli jo muutettu. Vaadimme kaavan palauttamista ennalleen vedoten osallisten vaikutusmahdollisuuden puuttumiseen kaavamuutoksen ollessa näkemyksemme mukaan merkittävä, emmekä voi missään tapauksessa hyväksyä kerrosluvun korottamista kuuteen pientaloalueen läheisyydestä johtuen. Perustelut: Muutosalueen vieressä on Aotp-asemakaava-alue, joka koostuu pientaloista. Alueella ei ole kaavassa mainittua pienteollisuutta ollenkaan. Tiivis pientaloalue on ollut paikalla vuosia ja tätä rakennettua ympäristöä ja sen käyttöä tulee vaalia asemakaavamuutoksia suunniteltaessa. Kaavamuutoksessa ei ole otettu huomioon vaikutuksia aivan naapurissa sijaitseviin pientaloihin. Esimerkiksi: - taloudelliset haitat kiinteistöjen arvon laskun myötä, - viihtyvyys- yms. näkökohdat, - lain mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetuille muiden alueiden käytölle, - ohjeen mukaan pientaloalueen muutosraja kerrostaloalueeksi on suojattava riittävällä puisto- ja kasvillisuusalueella ja kerroskorkeus nostettava portaittain muutosalueen rajasta poispäin. Ehdotamme, että alue jää Aotp-asemakaava-alueeksi ja KTY-kaava-alueet rakennetaan tulevan ratalinjan itäpuolelle, jossa ei ole pientaloja lähellä. Se olisi luonnollinen rajaus ja ottaisi lain tarkoittamalla tavalla huomioon ensin rakennetun pientaloalueen. Vaadimme, että alueen (Ratastie 4) asemakaava jää ennalleen. Perustelut ovat samat kuin Asemakaavamuutos nro :ssä. Ratastie 4:n naapurissa Ratastie 2:ssa toimitilarakennukset ovat aivan Martinkyläntien varressa, jossa ne ovat nelikerroksisia (maksimikerrosluku 6) ja 7

9 riittävän kaukana pientaloalueesta. Lähempänä pientaloaluetta kerroskorkeus on rajattu kolmeen. Naapurialueiden rakentaminen ja lähiympäristön analyysi on kuvattu edellä. Vaikutukset pientaloalueeseen on arvioitu jäljempänä. Monsaksenkujan kaavamuutos, Kehäradan asemakaava nro , on tullut voimaan Kaavaan on sisältynyt oma kaava- ja valitusprosessinsa, johon sisältyi mm. ilmoittaminen joka kotiin Vantaalla jaetuissa Vantaan Sanomissa ja kaavoituskatsauksissa Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehdissä. Monsaksenkuja 2:n tonttia käsitellään asemakaavamuutoksessa nro Rakennusrekisterin mukaan Ratastie 4:n rakennettu kerrosluku on viisi. Tällä asemakaavalla ei puututa viereiseen Aotp-kortteliin 17108, jonka asemakaava on tullut voimaan Tämän jälkeen lähelle on valmistunut Vantaankosken rautatieasema Kehärata Lentoasemalle valmistuu Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP. Alueen lentomelutason Lden 60 db vuoksi uusien asuntojen rakentaminen ei ole mahdollista, mistä syystä asuinkortteli on muutettu toimitilakortteliksi. Kehärata yhdistää asukasta ja työpaikkaa, joten Vantaankosken asemaympäristö on merkittävä kehittämiskohde. Kestävän kehityksen mukaisesti asunnot ja työpaikat tulisi keskittää hyvien ratayhteyksien äärelle. Kaupungin kaavoituksella maan arvo voi sekä nousta että laskea eikä maan arvonlaskuja tai -nousuja lain mukaan korvata naapureille eikä naapureilta. Ei ole olemassa säädöstä, joka edellyttäisi asemakaavaan jätettäväksi tarpeettomia viherkaistaleita tai joka määräisi rakentamisen porrastamisesta asemakaavassa. Voimassa olevassa asemakaavassa on kuitenkin esitetty 5 metrin levyinen istutettava vyöhyke, jota ei poisteta. Lisäksi rakentaminen määrätään sijoitettavaksi kiinni tontin radan puoleiseen reunaan ja nykyisen omakotitalon eteläpuolella suurimmaksi kerrosluvuksi annetaan kaksi. Kaavamuutos mahdollistaa tontin tarkoituksenmukaisemman rakentamisen. Katso myös seuraavaa vastausta. 8. Sanna Koivusalo, : Monsaksenkuja 2:n ja Ratastie 4:n raja- ja lähinaapurit lähettivät teille postileimatun mielipidekirjeen koskien asemakaavamuutoksia ko. tonteilla. Olemme avanneet adressin vastustaaksemme suunnitelmien toteutumista ja mennessä meille tukensa oli jo antanut 143 ihmistä. Näistä osa on asuinalueen muita asukkaita, jotka myös pelkäävät asuinalueensa ja sen viihtyisyyden puolesta, mutta suurin osa on ihmisiä muualta Suomesta, jotka haluavat auttaa meitä vastustamaan asemakaavoitussuunnitelmien toteutumista. Jokaikinen allekirjoitus lisää painoarvoa lähinaapureiden mielipiteelle, jonka vastaanotatte pian kirjeitse. Ohessa liitteenä adressista tehty pdfdokumentti allekirjoituksineen. Adressi löytyy myös osoitteesta adressi.dy.fi "Adressi asuinalueen pelastamiseksi "Seuraava vetoomus taustatietoineen on pitkä ja seikkaperäinen, mutta haluan, että myös taustoja ennestään tuntematon saa hyvän käsityksen siitä, miten Vantaan kaupunki osoittaa välinpitämättömyyttään asukkaitaan kohtaan. Lukeminen vie vain muutaman minuutin ja asia on asuinalueen asukkaille ja näiden läheisille todella tärkeä, joten pyydän lukemaan alla olevan selostuksen ja allekirjoittamaan adressin asiamme puolesta. Vantaan Martinlaaksossa, Vantaankosken aseman luoteisreunalla, sijaitsee noin 45 perheen asuttama pientaloalue. Sen vanhimmat asutut talot ovat 50- luvulta, ajalta ennen alueen asemakaavoittamista, ennen Vantaankosken junaasemaa ja ennen Vantaan kaupungin suunnitelmia muuttaa alue tehokkuuden ja maksimaalisen tuoton nimissä kokonaan liiketoimintakäyttöön. Tiiviin asuinalueen laitamille on vuosien varrella noussut suuria tehtaita ja toimistoraken- 8

10 nuksia asemakaavamuutoksista johtuen. Lisäksi uuden Kehäradan rakennustyöt Vantaankosken asemalta pohjoiseen, yli lähiseudun asukkaiden virkistyskäytössä olleen idyllisen niittymaiseman, ovat jo käynnissä. Tästä liikenneyhteyksien parantumisesta johtuen kaupunki katsoo, että myös asuinalueen lähes koskemattomalle, radan puoleiselle laidalle tulisi rakentaa mahdollisimman korkeita liikerakennuksia. Asuinalue alkoi kasvaa varsinaisesti 80-luvulla ja vielä parin viime vuoden aikana alueelle on rakennettu uusia asuintaloja. Yleiskaavassa asuinaluetta ei kuitenkaan ole edes olemassa, vaan se ja ympäröivät tontit on määritelty lentomelun takia työpaikka-alueeksi. Yleiskaavan "ansiosta" yritysten etu onkin useimmiten mennyt asukkaiden edun edelle, mikä on muun muassa mahdollistanut suunnattoman tehdasrakennuksen pystyttämisen alle 30 metrin päähän rajanaapurissa sijaitsevasta paritalosta. Kun suunnitelmista on asukkaiden voimin valitettu, on Länsi-Vantaan aluearkkitehdin vastine ollut aina samansuuntainen: alue ei ole yleiskaavassa asuntoalue, joten asuintaloja siellä ei myöskään ole, eikä niitä tarvitse huomioida suunnittelussa. Tästä viimeisimpinä todisteina ovat tämänkin adressin perustamiseen johtaneet ilmoitukset kahdesta vireille tulleesta kaavasta koskien alueen rajalla sijaitsevia tontteja. Muun muassa molemman tontin lähinaapureina asuvat vanhempani vastaanottivat ilmoitukset elo-syyskuussa Toinen ilmoituksista käsitteli rajanaapurissa sijaitsevaa, vanhan autiotilan tonttia, jonka kaupunki osti kuolinpesältä osaksi siitä syystä, että tontti sijaitsee Vantaankosken aseman pohjoispäässä paikalla, josta Kehäradan linjaus kulkee. Silti tontti oli asemakaavassa merkitty samaan käyttöön, kuin muukin asuinalue, eli yhdistetyksi pientalojen ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi. (Adressin sisältämä kartta.) 9

11 Muun muassa vanhempani saivat tontin rajanaapurina ensimmäisen tontin kaavamuutoksia koskevan ilmoituksensa tuolloin elo-syyskuussa, kun tontti oli kaikessa hiljaisuudessa jo muutettu asemakaavassa toimitilakortteliksi ja nyt sille haettiin kerrosluvun korottamista neljästä kuuteen! Maankäyttö- ja rakennuslaissa ohjeistetaan kaavoitusmenettelyssä jotakuinkin niin, että ne, joiden asumiseen kaavamuutos vaikuttaa, tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun (toisin sanoen oikeus valittaa suunnitellusta muutoksesta) ja osallisille on ilmoitettava tästä mahdollisuudesta näiden tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Kuitenkaan vanhempani, saati muut rajanaapurit eivät ole missään vaiheessa kuulleet muutossuunnitelmasta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, jossa tarkemmin määritellään tapa ilmoittaa asemakaavamuutoksista, annetaan mahdollisuus ilmoittaa kaavasuunnitelmista vain niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan eli kunnnallislehdessä, jos katsotaan, ettei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana. Arvelen, että tällä sopivuus-lauseella Vantaan kaupunki perustelee edukseen sen, ettei tontin rajanaapureille ilmoitettu kaavamuutossuunnitelmista talouskohtaisesti kirjeitse, kuten rajanaapureille on tapana ilmoittaa. Kuitenkin edellä mainitussa asetuksessa säädetään jotakuinkin niin, että tiedotuksen on oltava laajempaa kaavamuutoksen ollessa merkittävä. Asuinalueella on eletty siinä uskossa, että autiotilan tontille rakennetaan asemakaavan sallimia, enintään kaksikerroksisia pientaloja, joten mielestäni muutos jopa kuusikerroksisiin toimistokolosseihin on erittäin merkittävä naapuruston näkökulmasta. Näkemykseni onkin, että Vantaan kaupunki on rikkonut maankäyttö- ja rakennusasetusta tehdessään kaavamuutoksen huolehtimatta osallisten tiedonsaannista ja asemakaava tulee palauttaa entiselleen. Samoihin aikoihin edellisen ilmoituksen kanssa saapui tiedotus kaavamuutossuunnitelmasta, jonka kohteena on asuinalueen ja Vantaankosken aseman välissä oleva metsätontti. Se on jo aiemmin kaavoitettu liikerakennuskäyttöön, mutta asuintalojen läheisyydestä johtuen enintään kahteen kerrokseen. Tontin omistama suuryritys hakee nyt kerrosluvun korottamista kahdesta kuuteen tehokkuuden nimissä ja sillä perusteella, että naapuritontilla, asuinalueen eteläpuolella, liiketilan maksimikorkeus on myös kuusi ja junaradan toisella puolella peräti kaksitoista kerrosta. Perusteluissa ei oteta kuitenkaan huomioon, että naapuritontin pohjoisreunassa, asuinalueen välittömässä läheisyydessä, suurin sallittu kerrosluku on asukkaiden valituksen ansiosta vain kolme ja junaradan itäpuoleisten tonttien lähellä ei ole ollenkaan asuinrakennuksia. Toimitetussa ilmoituksessa on myös arkkitehdin luonnos metsätontin käytöstä, josta ilmenee, että jopa kuusikerroksisiksi kohoavia liiketiloja on tarkoitus rakentaa vain metrien päässä lähimmästä pientalosta! Toivomme, ettei asuinalueen viihtyvyyttä ja asuntojen arvoa pilata tällaisilla suunnattoman suurilla toimistorakennuksilla, vaan alkuperäinen asemakaava pysyy. Kummassakaan ilmoituksessa ei oteta sanallakaan kantaa suunnitelmien vaikutuksista asuinalueeseen, mikä on mikä on mielestäni röyhkeyden huippu! Rakennus- ja maankäyttölain mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka haittaavat kaavassa osoitettujen muiden alueiden käyttöä, minkä lisäksi asemakaava on laadittava niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle elinympäristölle, ja jo rakennettua ympäristöä tulee vaalia. Vaikka yleiskaavan mukaan asuinaluetta ei ole olemassa lentomelun takia, on se asemakaavassa määritelty muun muassa pientaloalueeksi siellä jo olevan suuren, tiiviin ja viime vuosina kasvaneen asuntalokannan ansiosta. Alueella on jo nyt länsi- ja etelänaapureinaan suuria teollisuus- ja liiketiloja, mitkä rasittavat alueen käyttöä, viihtyvyyttä ja arvoa. Vielä lähes koskemattomat pohjois- ja itäreunat takaavat, että pientaloasumisessa viihtyvyyttä ensisijaisesti luova rauha ja luonnon läheisyys on olemassa edes jossain määrin. Asuinalueemme on jo vuosia saanut kärsiä yritysten edun takia ja juna-aseman ympäristön tehostussuunnitelmat tulevat toteutuessaan viemään alueelta 10

12 loputkin siitä viihtyisyydestä, joka siellä joskus vallitsi. Lisäksi vaikka kyseessä on monille alueella asuville loppuelämän koti, ei tieto kiinteistöjen arvon lopullisesta romahtamisesta silti ilahduta. Suunnitelmien toteutuessa asukkailta viedään kaikki, minkä takia tälle asuinalueelle on alun perin koti rakennettu tai ostettu, eikä se ole mielestäni oikein kaupungilta, jonka tulisi taata asukkaillensa hyvät elinolot! Toivon, että allekirjoitatte tämän adressin ja autatte näin asukkaita puolustamaan oikeuttaan oman kodin rauhaan ja näyttämään, ettei Suomessa voi loputtomiin polkea yksityistä ihmistä maahan yritysten maksimaalisen tuoton nimissä. Asukkaiden puolesta kiittäen, Sanna Koivusalo Asukkaat ovat jo osaltaan ryhtyneet toimiin kaavamuutosten järkeistämiseksi, mutta kun vastassa on kaupunki ja suuryritys, jonka olemassaolosta kaupunki on riippuvainen, tarvitsemme kaiken liikenevän tuen asiassamme! Adressi toimitetaan kaavoituksesta vastaavalle Länsi-Vantaan aluearkkitehti Timo Kallaluodolle ennen valitusoikeuden umpeutumista, joten laittakaa tämän adressin linkki eteenpäin kaikille tutuillenne ja puolitutuillekin nyt! Jos haluatte kysyä tai huomauttaa jostain adressiin tai kaavamuutoksiin liittyvästä asiasta, olkaa hyvä ja lähettäkää sähköpostia osoitteeseen Allekirjoittaneet: 158. Sanna Virtanen - Vantaa Jarkko Leino - Helsinki Anna-Liisa Leino - Helsinki Sonja Rantalainen - Vantaa Lauri Rantalainen - Vantaa Terttu Rantalainen - Vantaa Sampo Rantalainen - Vantaa Anita Strandberg - Kyrkslätt Erja Pyykkönen - Kantvik Samu Salovaara - Kantvik Juha Salovaara - Kantvik Taisto Salovaara - Kantvik Ari Salovaara - Kantvik Tarja Aaltonen - Vantaa raija laatikainen - vantaa Riitta Sorri - Kontiolahti Mari Hälinen - Kontiolahti Thea Järvenpää - Espoo Katja Kärki - Vantaa Henri Mecklin - Vantaa Pipsa Korhonen - Vantaa Risto Korhonen - Vantaa Riitta Sinervirta - Kuopio Jan Pihtsalmi - Loviisa Niko Lindman - Kotka Riitta Lindman - Vantaa Helge Pihtsalmi - Loviisa Maja Pihtsalmi - loviisa Linus Rehnström - Tammisaari Petra Ekholm - Tammisaari Kaarlo Rantanen - Lahti Ilari Siltanen - Jyväskylä Paula Siltanen - Tampere Olli Siltanen - Tuusula Merja Siltanen - Lahti Camilla Busi - Vantaa Jani Kauhanen - Vantaa Anne Lehtonen - Porvoo Tina Melin - Espoo Jesse Jokinen - vantaa Miranda Heikkinen - Vantaa Anne Hänninen - Vantaa Tauno Tuomisto - Helsinki Ilkka Elers - Hyvinkää Tarja Saastamoinen - Helsinki Mia Ingman - Kauniainen Olli Isoaho - Espoo Jouko Laatikainen - Vantaa Juha Leino - Vantaa Timo Kuula - Helsinki Maija Markelin - Helsinki Ben Wilander - Espoo Nina Elgmren - Helsinki Anita Grahn - Helsinki Annika Bertlin - Tammisaari Mikael Lindfors - Kauniainen Minna Wilander - Espoo Pontus Ingman - Kauniainen Kari J. Leino - Vantaa Britt Wilander - Vantaa Kristina Hietaniemi - Hyvinkää Hanna Kääriäinen - Vantaa Lea Kääriäinen - Vantaa Juho Suvanto - Vantaa Juho Koivusalo - Vantaa Lea Niemistö - Vantaa Saana Laurila - Hämeenlinna Virpi Laurila - Hämeenlinna Pertti Laurila - Hämeenlinna Milla Laurila - Siilinjärvi Aini Aaltonen - Vantaa Noa Garam - Helsinki Miki Garam - Helsinki Sini Garam - Helsinki Erkki Laurila - Helsinki Tuula Laurila - Helsinki Timo Aaltonen - Järvenpää Minna Joentakanen - Helsinki Soili Honkajoki - Helsinki Pekka Pakkanen - Helsinki Tiina Konttinen - Vantaa Siru Tiilikainen - Vantaa Erno Örthén - Vantaa Anja Melto - Vantaa Martta Forss - Vantaa

13 116. Matti Hänninen - Vantaa Risto Paajanen - Helsinki Mikko Santanen - Vantaa Hans Grahn - Espoo Riitta Grahn - Espoo Heidi Rehn - Helsinki Anja Siltala - Vantaa Tarmo Appelgren - Joensuu Jouni Saarela - Vantaa Sari Pirskanen - Turku Anniina Ögeturk - Hyvinkää Niina Nylander - Turku Päivi Auvinen - Vantaa Liisa Immonen - Vantaa Tuuli Saariaho - Helsinki Laila Jokinen - Vantaa Marco Berndes - Espoo Mika Mehtonen - aikaisemmin Vantaa Kari Hakulinen - Kontiolahti Bob Wilander - Porvoo Paula Jousmäki - Lempäälä Boris Wilander - Isnäs Brita Wilander - Isnäs Veera Lehtovaara - Helsinki Paavo Elers - Hyvinkää Arja Elers - Hyvinkää Jutta Nihtilä - Espoo Outi Tossava - Vantaa Risto Walden - Helsinki Milla Holmström - Kirkkonummi Andreas Melin - Espoo Sari Kivisoja - Helsinki Harri Kallunki - Vantaa Tapani Päivärinta - Vantaa Maarit Reiman - Vantaa Jouni Elers - Porvoo Mia Stürmer - Helsinki Kim Järvinen - Vantaa Heino Kuronen - Vantaa Tuula Kuronen - Vantaa Sari Koskinen - Vantaa Tessa Jalonen - Heinola Isabella Öljymäki - ylivieska Tia Leinonen - Kärkölä Tarja Koski-Sipilä - Hyvinkää Johanna Dorota - Vantaa Joni Saksholm - Porvoo Carina Hellsten - Helsinki Teemu Pulkkinen - Vantaa Ville Sortava - Vantaa Ari Hämäläinen - Vantaa Tuomas Pulkkinen - Vantaa Liisi Saarinen - Helsinki Niina Saarinen - Vantaa Miia Saarinen - Vantaa Pirkko Saarinen - Vantaa Kauko Saarinen - Vantaa Kari Pulkkinen - Vantaa Eeva Pulkkinen - Vantaa Viveka Hellstén - Helsinki Mirva Jumppanen - Tuusula Pauliina Valtonen - Kirkkonummi Meiju Huhtinen - Vantaa Kirsi Vuori - Turku Maria R - Vantaa Olli Ojanperä - Vantaa Jenny Lehtonen - Porvoo René Messia de Prado - Helsinki Riikka Varis - Helsinki Kaarlo Koivusalo - Vantaa Sirpa Koivusalo - Vantaa Tuomas Lehtonen - Espoo Sanna Koivusalo - Espoo Pääkaupunkiseutu on kehittynyt paljon 1950-luvulta, jolloin omakotialue syntyi. Helsingin maalaiskunnasta on tullut liki asukkaan Vantaan kaupunki. Kaupunkiseutu kasvaa koko ajan ja tulee muuttumaan tulevaisuudessakin. Tontti on saavutettavissa hyvin sekä teitse että rautateitse. Aluearkkitehti ei ole kiistänyt, etteikö alueella asuttaisi. Autiotilan tontti käsitellään asemakaavamuutoksessa nro Naapurialueiden rakentaminen ja lähiympäristön analyysi on kuvattu edellä. Asemakaavoitukseen osallistumisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 ja 32a :ssä. Monsaksenkujan kaavamuutos, Kehäradan asemakaava nro , on tullut voimaan Kaavaan on sisältynyt oma kaava- ja valitusprosessinsa, johon sisältyi mm. ilmoittaminen joka kotiin Vantaalla jaetuissa Vantaan Sanomissa ja kaavoituskatsauksissa Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehdissä sekä internetissä. Asemakaavaan tontin luoteiskulman kerrosluvuksi tulee kaksi kerrosta. Lisäksi rakentaminen määrätään sijoitettavaksi kiinni tontin radan puoleiseen reunaan. Kaavamuutos mahdollistaa tontin tarkoituksenmukaisen rakentamisen. Kaavamuutoksen vaikutuksia pientaloalueeseen ei arvioida vielä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa vaan tässä kaavaselostuksessa jäljempänä. Katso myös edellistä vastausta. 9. Sanna Koivusalo : ajattelimme informoida otsikossa mainittuja asemakaavamuutoksia vastustavaan adressiimme tulleen edelleen nimiä allekirjoitusten määrän huidellessa jo 186:ssa. Tämän asuinalueen asukkaista 12

14 suurimman osan nimet ovat siis jo adressissa, eivätkä nämä ihmiset halua kotiensa lähelle toteutuvan tällaisia suunnitelmia Luka Laitinen - Oulu Nella Laitinen - Oulu Niina Laitinen - Oulu Marko Laitinen - Oulu Juha Laitinen - Piehinki Piia Laitinen - Piehinki Jorma Laitinen - Piehinki Raija Laitinen - Piehinki Antti Lehtonen - Porvoo Esa Lehtonen - Porvoo Emma Äänisalo - Vantaa Jari Ropponen - Vantaa Lea Kettunen - Helsinki Soili Voutilainen - Kuopio Joonas Vuorela - Vantaa Suvi Vuorela - Vantaa Marko Vuorela - Vantaa Valte Vuorela - Vantaa Anne Vuorela - Vantaa Ari Vuorela - Vantaa Janne Walveranta - Vantaa Oliver Walveranta - Vantaa Heidi Walveranta - Vantaa Kalevi Kortesmaa - Vantaa Sirkka Ylijaara - Vantaa Aki Ylijaara - Vantaa Esa Ylijaara - Vantaa Kirsi Vatanen - Vantaa Neuvottelut viranomaisten kanssa - Vantaan kaupunginmuseo : Ei huomautettavaa. Asemakaavan tavoitteet - Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen. (MRA 25 ) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. - Suhde yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. - Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Kerroskorkeus laskee kahteen tontin luoteisnurkassa, jonka pohjoispuolella on pientaloja. Monsaksenraitin ja Ratastien varrella säilyy istutusvyöhyke. Rakentaminen määrätään kiinni rautatien puoleiseen tontin rajaan. Tontille sallitaan liittymä vain Ratastieltä. Kaavaluonnoksen suhde suunnitelmaluonnokseen. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, liikenneinsinöörit Pekka Haasanen, Pirjo Salo, suunnitteluinsinööri Marika Orava, lakimies Petteri Leinonen ja suunnitteluavustaja Leena Rokala. Hakijaa edustivat kiinteistöpäällikkö Pentti Katainen ja Jarkko Ämtö. Hakijan konsulttina toimi arkkitehti Hannu Jaakkola / Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. 13

15 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , Kaavaratkaisu Tontti muutetaan toimistorakennusten korttelialueeksi KT, tonttitehokkuudella e = 1,2, mikä tuottaa k-m2 rakennusoikeuden. Siitä k-m2 saa käyttää liiketiloja varten. Suurin kerrosluku on kuusi, mutta tontin lounaisnurkassa vain kaksi. Autopaikkoja on varattava sekä toimisto- että liiketiloja varten vähintään 1 ap / 50 k-m2, kun autopaikkoja käytetään yhteiskäyttöisesti. Tämä tuottaa 170 autopaikkaa. Erillispysäköintinä tarvittaisiin toimistoille 140 autopaikkaa (1 ap / 50 k- m2) ja liiketiloille 43 autopaikkaa (1 ap / 35 k-m2), yhteensä 183 autopaikkaa. Pysäköintiä on mahdollista sijoittaa maan alle ja pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisun perustelut Kaavamuutos perustuu oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Tontti sijaitsee aivan rautatieaseman vieressä, joten tontin tehokas käyttö toimistorakentamiseen on perusteltua. Rakentamisen keskittäminen rautateiden vaikutusalueille on kestävän kehityksen mukaista. Liikenne Kaavamuutos perustuu valmiiseen joukkoliikenteeseen. Autopaikkoja rakennetaan noin kpl. Autopaikkoja saa sijoittaa tasoihin ja maan alle. Martinkyläntien ja Ratastien risteykseen rakennetaan liikennevalot. Autopaikkoja on varattava vähintään - liikkeet 1 ap / 35 k-m2, kuitenkin vain 1 ap / 50 k-m2, jos autopaikat ovat yhteiskäytössä toimistotilojen autopaikkojen kanssa, - tilaa vaativa kauppa 1 ap / 50 k-m2, - toimistotilat 1 ap / 50 k-m2. Palvelut Kaavamuutos mahdollistaa tontille k-m2 liiketilaa. Periaate, kuinka maan arvo ja rakentamistehokkuus kasvavat rautatieasemien lähellä. Ympäristön häiriötekijät - Suhde melutilanteeseen Kaavaan annetaan seuraava ääneneristävyysmääräys: Toimistojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen ulkokuoren ääneneristävyyden L lento- ja liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35 db(a). Tämä täyttää sekä lento-, että rautatie- ja tieliikennemelun ääneneristävyysvaatimuksen. - Suhde tärinään Korttelin suhde junien aiheuttamaan tärinään on tutkittu Kehäradan asemakaavan nro yhteydessä. Radalla ei kulje tavarajunia. Tekninen huolto Tontti on liitettävissä valmiiseen kunnallistekniikkaan ja kaukolämpöön. Hulevedet johdetaan tontilta Ratastien sadevesiviemäriin, josta vedet lasketaan Martinkyläntietä länteen ja edelleen Pitkäjärveen. Tavoitteena on, että pintaveden valuma ei kasva nykytilanteesta mitoitussateella (150 l / s / ha). Jätevesiviemärin korko on +41,40 ja tontin alimmat osat ovat alempana, jolloin jätevedet on käytännössä pumpattava. 14

16 Asemakaavamuutoksen keskeiset vaikutukset - Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Rakentamaton tontti tulee rakennetuksi, jolloin totuttu metsämaisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Asemakaavan liiketontti muuttuu toimistotontiksi, jolla sallitaan liiketilojen rakentamista. Tontin rakennusoikeus lisääntyy k- m2, jolloin maankäyttö tehostuu. Suurin sallittu kerrosluku nousee kahdesta kuuteen. - Vaikutukset suhteessa rakennettuun ympäristöön Rakentaminen vaikuttaa naapuritonttien ja rautatien näkymiin. Vantaankosken aseman ympäristöstä muodostuu toimistokeskus, jossa voidaan tarjota myös tarpeellisia lähipalveluita. Rakennuksen korkeudeksi tulee enintään kuusi kerrosta, tontin luoteiskulmassa kaksi. Uudisrakennus varjostaa aamuisin lähinnä yhtä omakotitonttia, mutta nykytilanteessakin kuusimetsä varjostaa tonttia ja omakotitonttien omatkin puut varjostavat. Sen sijaan pientalojen eteläpuolella pysäköintialueen osalta varjostus vähenee. Työpaikkarakentamisen myötä asuntojen kysyntä kasvaa kaupunginosassa. - Vaikutukset suhteessa luonnonympäristöön Tontin metsäinen luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. - Liikenteelliset vaikutukset Alueelta on erinomaiset joukkoliikenneyhteydet, joten oman auton käyttö ei ole välttämätöntä. Töihin myös pyöräillään 10 km säteeltä. Strafica Oy tutki v. 2004, että Vantaankosken alueelle Kehä III:n ja Martinkyläntien väliin voidaan sijoittaa rakentamista yhteensä k-m2. Kun sama maanomistaja toteuttaa Hämeenlinnanväylän länsipuoleisen korttelin tonttitehokkuudella e = 1,0 (asemakaavatyö nro ), voidaan tämä tontti rakentaa tonttitehokkuudella e = 1,2 ilman että alueen kokonaisliikennemäärä selvitykseen nähden lisääntyisi. Selvityksen mukaan Martinkyläntie tulee leventää kaistaiseksi, kun alueen kokonaismaankäyttö toteutuu. Lisäksi tarvitaan Sanomatie Martinkyläntieltä Kehä III:lle sekä Sanomatien eritasoliittymä Kehä III:lle, jotka valmistuvat vuonna Yleiskaavassa (2007) esitetyn maankäytön liikenteelliset vaikutukset on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä. - Sosiaaliset vaikutukset Kehärata yhdistää toisiinsa asukasta ja työpaikkaa, kansainvälisen lentokentän, pääkaupungin ydinkeskustan ja kolme aluekeskusta. Alueelle sijoittuva yritys tarjoaa työtä ja toimeentulomahdollisuuksia. Rautatieaseman ja nykyisen asutuksen yhteyteen sijoittuu uusia työpaikkoja. Tällöin ihmisiä liikkuu ympäristössä enemmän varsinkin arkipäivinä. Rakentaminen rautatien vaikutusalueelle ja hyvien bussiyhteyksien varaan mahdollistaa autottoman elämäntavan ja liikkumisen omin voimin, millä on vaikutusta ihmisten terveyteen. Nopeat liikenneyhteydet (sekä rata- että tieyhteydet) mahdollistavat nopean liikkumisen, jolloin liikenteeseen käytetään vähemmän aikaa, ja tämä koituu muun elämän hyväksi. Hanke tarjoaa työtä myös rakentamisvaiheessa. Nämä vaikuttavat mm. ihmisten hyvinvointiin ja sukupuolten tasa-arvoon. - Ekologiset vaikutukset Rakentaminen rautatieaseman viereen mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen, millä on vaikutusta mm. energian käyttöön ja ilmastonmuutokseen. 15

17 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutos nro , Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus. Tontti on tarkoitus myydä toteuttajalle, kun kaavamuutos on tullut voimaan. Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 ). Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluyksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa p. (09)

18 Kehäradan avorataosuuden rakentaminen on aloitettu. Vantaankosken asema Liityntäpysäköintialue Nykytilanne, joulukuu

19 Nykytilanne, ortoilmakuva vuodelta Kuvan ottamisen jälkeen on rakennettu edellisen sivun pohjakartalla näkyvä liityntäpysäköintialue ja on aloitettu Kehäradan avorataosuuden rakentaminen vuonna

20 Hankkeen viitesuunnitelma Asemakaavamuutos nro , Asemapiirros. Julkisivu Vantaankosken asemalle päin. Normaalikerros. Pysäköintikellari. Pihapysäköintitaso. Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 7.3.2014 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Rakennusoikeuden nosto Ylästössä Tuupakantien pohjoispuolella Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 26.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle Asemakaava 403500 Ylästö / Sutars

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Stenbacka ja Smeds

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Stenbacka ja Smeds Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 16.12.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Stenbacka ja Smeds Asemakaava nro 181100,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro , Tikkurilan kirkon kortteli, asemakaavan muutos nro 002254 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.12.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaava nro , Kiila

Asemakaava nro , Kiila VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 23.11.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaava nro 340500, Kiila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Silvastintie 2. Asemakaavan muutos nro

Silvastintie 2. Asemakaavan muutos nro Silvastintie 2 Asemakaavan muutos nro 002177 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 09.09.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot