SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta"

Transkriptio

1 SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1

2 1. Johdanto Nykytilan kuvaus Toimintaympäristön muutokset ja haasteet Elinkeino-ohjelman kulmakivet Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Kehityshakuisten yritysten tukeminen Toimivat palvelut kehityshakuisten yritysten tukemiseen Yritysten verkostoyhteistyön tukeminen Osaavan työvoiman varmistaminen Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä Tontti- ja toimitilojen turvaaminen yritysten tarpeisiin Uuden yritystoiminnan aktivointi Toimivat ja joustavat neuvontapalvelut yritystä perustavalle Omistajanvaihdospalvelun tarjoaminen Kohdennetut toimenpiteet yritysten sijoittumiselle seutukunnalle Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritysmyönteisen asenteen edistäminen Matkailun kehittäminen Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Aluekehityksen painopisteet Biotalous Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiteknologia

3 1. Johdanto Seudullisen elinkeino-ohjelman valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2013 Sastamalan kaupunkistrategian päivittämistyön ohessa. Tarkoituksena oli saada Lounais-Pirkanmaan elinkeino- ja työllisyysstrategia 2015 vastaamaan Sastamalan päivitettyä kaupunkistrategiaa ja voimassa olevaa Punkalaitumen kuntastrategiaa. Tässä elinkeino-ohjelmassa linjataan painopistealueet, tavoitteet ja käytännön elinkeinopolitiikan ja -palveluiden toteuttaminen seudulla vuosina Seudullinen elinkeino-ohjelma tukee erityisesti seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista: Yritysten toimintaedellytykset kasvavat, joka luo mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvamiselle Elinkeinoelämän verkostot luovat uutta potentiaalista liiketoimintaa ja kilpailukykyä Tontti- ja toimitilatarjonta vastaa yritysten tarpeita Yritykset saavat asiantuntevaa neuvontapalvelua lähellä ja joustavasti Yritysten osaavan työvoiman tarve turvataan laadukkaalla koulutuksella ja nopealla reagoinnilla elinkeinoelämän tarpeisiin Elinkeinoelämältään vireät kaupunki- ja kuntakeskukset kehittyvät ja luovat vetovoimaisuutta Sastamalan kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti käytännön valmistelutyöstä ja koordinoinnista on vastannut Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy (SASYP). Valmistelun pohjaksi on selvitetty laajasti yritysten ja yrittäjien näkemyksiä elinkeinoelämän nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä elinkeinotoiminnasta ja elinkeinopalveluiden tuottamisesta. Työn taustaksi selvitettiin seudun yritysten ja yrittäjien näkemyksiä laajalla puhelinhaastattelulla, jossa haastateltiin 401 henkilöä. Kyselyn toteutti TNS Gallup Oy. Osana elinkeino-ohjelman valmistelua perustettiin eri toimijoista koottu ohjelmatyöryhmä, jossa edustettuina olivat seudun yrittäjäyhdistykset, MTK, suurimpien työnantajien edustajat, kuntajohto ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) sekä SASYP. Työryhmä kokoontui työpajoihin neljä kertaa marraskuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Työryhmissä oli mukana työtä ohjaamassa ja koordinoimassa strategiakonsulttina Swot Consulting Finland Ltd. Ennen työpajojen alkua täydennettiin tausta-aineistoa Swot Consultingin tekemillä lisähaastatteluilla eri toimialoja edustaville ja erikokoisille yrityksille. Swot Consulting laati yhteenvedon ohjelmatyöryhmän työstä, jonka jälkeen valmistelutyötä jatkettiin SASYPin henkilöstön työpajoilla ja SASYPin hallituksen työskentelyllä. Tämän jälkeen elinkeino-ohjelman luonnokseen pyydettiin vielä kommentteja seudun yrittäjäyhdistyksiltä, seudun MTK-yhdistyksiltä, Sastamalan kaupungin kasvatusprosessilta sekä SASKYltä. Ohjelmaa on esitelty useissa tilaisuuksissa valmistelun eri vaiheissa. Ohjelman valmistelutyötä on koordinoitu myös yhdessä Sastamalan kaupungin maaseutuprosessin ja sen valmisteleman maaseutuohjelman kanssa. Huhtikuussa 2014 elinkeino-ohjelma esiteltiin Sastamalan ja Punkalaitumen kunnanvaltuustoissa, ja se hyväksyttiin toukokuussa kunnanhallituksissa. Elinkeino-ohjelman toteutumista seuraa SASYPin hallitus vuosittain. 3

4 2. Nykytilan kuvaus Sastamalan seudun yritysrakenne on monipuolinen. Suurimmat toimialat Sastamalassa ovat palvelut, noin 60 %, ja jalostus noin 30 %. Maaseutumaisesta Sastamalasta löytyy myös alkutuotantoa lähes 10 %. Vastaavasti Punkalaitumella suurin toimiala on palvelut, 45 %, toiseksi suurin on jalostus noin 28 %, ja lähes yhtä suurena alkutuotanto, noin 26 %. Perinteiset vahvat toimialat seudulla ovat metalli-, kumi-, muovi- ja puuala sekä rakentaminen. Tulevaisuudessa potentiaalisia toimialoja ovat näiden lisäksi palvelusektori, matkailu sekä sosiaali- ja terveysala. Sastamalan seudulla on korkea yrittäjyysaste. Seudulla rekisteröityjen yritysten toimipaikkojen määrä on 2100, ja yritykset ovat hyvin yrittäjävetoisia. Pääosa yrityksistä on alle viisi henkeä työllistäviä. (Tilastokeskus 2011). Sastamalan työttömyysaste (maaliskuu 2014) on 10,4 % ja Punkalaitumen vastaavana ajankohtana 10,5 %. Työttömyysaste on alhainen verrattuna Pirkanmaahan (13,8 %) ja koko maahan (12,0 %). (Pirkanmaan ELYkeskus). Sastamalan työpaikkaomavaraisuus Tilastokeskuksen vuoden 2011 tiedon mukaan on 90,13 % ja Punkalaitumen 87,84 %. Seudun logistinen sijainti ja saavutettavuus (VT2, VT11, VT12) elinkeinoelämän toimintaympäristönä on suotuinen. Merkittävät rahtisatamat ovat myös hyvin saavutettavissa. Monien yritysten näkökulmasta katsottuna merkittävä asiakaspotentiaali on noin 200 km säteellä. Päättyneen ohjelmakauden aikana seudun aluekehityksessä on tehty edelleen jatkuvaa hyvää työtä hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointiteknologian kehittämisessä. Potentiaalisena, ja vielä täysimääräisesti hyödyntämättömänä voimavarana nähdään biotalous ja sen monet eri mahdollisuudet aluekehittämisen ja elinkeinoelämän uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Elinkeinotoiminnan kehittämisessä Sastamalan seudun vahvuutena on toimijoiden välinen yhteistyö ja avoin vuorovaikutus. Seutu on yritysmyönteinen ja yritystoimintaa tukevat palvelut ovat lähellä. SASYPin välityksellä on käytettävissä laaja kehittäjä-, asiantuntija- ja viranomaisverkosto elinkeinoelämän tarpeisiin. Vahvuutena on myös alueella toimiva ammatillista koulutusta tarjoava SASKY, joka tarjoaa monipuolista nuorisoasteen koulutusta ja joustavia aikuiskoulutuksen koulutusratkaisuja työelämän tarpeisiin. Alueella olevan työvoiman koulutustaso ja osaaminen vastaavat työntekijätason tehtävissä yritysten tarpeita. Haasteena alueella on kuitenkin henkilöstön saatavuus toimihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin erityisesti niin, että he myös muuttaisivat asumaan seudulle. Osaltaan tähän vaikuttavat korkeakouluopintojen puute seudulla sekä puuttuva yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) mahdollisuuksia ja tietoisuutta näistä palveluista tulisi lisätä nykyisestä. Haasteena nähdään myös pksektorin pieni kansainvälistymisen osuus, vaikka isot yritykset ovat hyvin kansainvälistyneitä. Seudulla on kuitenkin tarjolla resursseja ja osaamista sekä hyviä esimerkkejä onnistuneista hankkeista, joita voi hyödyntää elinkeinoelämän edelleen kehittämisessä. Haasteena on myös saada seudun ulkopuolella toimivia yrityksiä sijoittumaan alueelle. Valmiiksi kaavoitetut ja kunnallistekniikaltaan valmiit tontit ja toimitilojen tarjonta sekä hyvin toimivat palveluprosessit ja kilpailukykyinen toimintaympäristö edesauttavat yritysten sijoittumista. Vaikka seudulla on tällä hetkellä tarjolla yrityksille kaavoitettuja tontteja, on tärkeää, että tulevaa tonttitarvetta ennakoidaan ja uusia tontteja kaavoitetaan teollisuuden ja tuotannon tarpeisiin logistisesti hyvien yhteyksien lähelle. 4

5 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet Sastamalan seudun keskeisiä alueellisia muutoksia ja toimintaympäristön haasteita ovat muun muassa kuntaliitokset, työvoiman rakenteessa tapahtuneet ja siinä edelleen jatkuvat muutokset kuten väestön ikääntyminen ja sen tuomat haasteet kuntatalouteen. Väestön ikääntyminen heijastuu myös yrittäjävetoisen seudun yrittäjien ikääntymiseen ja yrityksistä luopumiseen. Haasteena on yritystoiminnan jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen aiempien vuosien tapaan. Samoin talouden epävarmuus ja ennakoimattomuus jatkuvat. Nähtävissä on myös investointien ja kehityshankkeiden viivästyminen ja/tai siirtyminen epävakaan taloustilanteen johdosta. Julkisen sektorin muutokset jatkuvat edelleen, joka haastaa entistä enemmän tehokkaiden palveluprosessien ja eri palveluiden käyttöön, kuitenkaan laatua ja asiantuntemusta unohtamatta. Julkisten palveluiden tuotantoa on jatkossa mietittävä yhdessä yritysten ja myös kolmannen sektorin kanssa. Palveluiden hankinnassa on haasteena julkisten hankintojen joustavuus, ja yritysten osaaminen ja resurssit vastata julkisiin hankintoihin. Teollisuuden rakennemuutoksen jatkuminen ja taloudellinen ennakoimattomuus tuonee muutoksia alueen elinkeinorakenteeseen ja synnyttää myös uutta yrittäjyyttä. Samanaikaisesti työelämässä tapahtuvat työn tekemisen muotojen (esim. etätyö) ja nuorten sukupolvien työn merkityksen muutokset tuovat haasteen yritysten sisäiselle kehittämiselle työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Tietoteknologian hyödyntämisen laajeneminen, digitaalisuuden kasvu ja sen käytön muutokset synnyttävät uusia tarpeita niin yritysten sisällä kuin kuluttajilla, ja myös uusia palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muutos on jatkuvaa ja sen vauhti kiihtyy. Epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyy. Keskeisiä menestystekijöitä muutoksessa ovat ennakointi ja nopea reagointikyky sekä joustavuus esimerkiksi uudelleen- ja muutoskoulutuksen osalta. Myös trendien muutosnopeus kasvaa ja ne ovat osin taloussidonnaisia. Valtakunnallisesti alueiden välillä on kilpailua, mutta Pirkanmaa maakuntana on jatkanut hyvin vetovoimaansa ja tämä näyttää myös jatkuvan. Sastamalan seudulla on kasvumahdollisuuksia Tampereen läheisyydessä ja seutu hyötyy myös muun Pirkanmaan vetovoimaisuudesta. Lisäksi Satakunta on Sastamalan seudulle mahdollisuus yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisessä. 4. Elinkeino-ohjelman kulmakivet Elinkeino-ohjelman toteuttamisen periaatteena ovat seuraavat linjaukset: 1. Elinkeino-ohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti kehityshakuiset pk-yritykset sekä uudet aloittavat yrittäjät. 2. Seudulla jo toimivien yritysten toimintaympäristöön, kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen sekä työvoiman ja koulutuksen saatavuuteen panostetaan. 5

6 3. Tontti- ja toimitilatarjonta ja -palvelut hoidetaan yhden luukun periaatteella. Tontti- ja maankäytön suunnittelussa luodaan joustavia yhteistyöprosesseja kuntien teknisen toimen ja kaavoituksen sekä SASYPin kanssa asiakaslähtöisesti. 4. Laajasta hanketoiminnasta siirrytään perustoiminnan ja -tehtävien vahvistamiseen. Kuntien elinkeinopolitiikassa hanketoiminnan osalta resurssit keskitetään muutamiin yritysvaikutuksiltaan keskeisiin hankkeisiin. 5. Yhteistyö ja verkostoituminen eri kehittämisorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa synergiaetujen ja toimintojen edelleen kehittämiseksi on jatkuvaa ja avointa. 5. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Elinkeinopolitiikan käytännön toteutuksen ohjelmalliset tavoitteet ja toimenpiteet on johdettu kuntien strategioista, nykytilan ja tulevaisuuden analyyseistä sekä elinkeino-ohjelmatyön prosessissa syntyneistä johtopäätöksistä. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ovat: 1. Kehityshakuisten yritysten tukeminen 2. Uuden yritystoiminnan aktivointi 3. Matkailun kehittäminen 4. Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen 5. Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen 6. Aluekehityksen painopisteet: Biotalous ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia 5.1 Kehityshakuisten yritysten tukeminen Alueella jo toimivat kehityshakuiset yritykset pitävät Sastamalan seudun vireänä ja elinvoimaisena sekä luovat vahvan pohjan alueen elinkeinotoiminnalle. Toimivien pk-yritysten merkitys työllistäjänä ja uusien työpaikkojen lisääjänä on merkittävä. Toimivat ja kehittyvät yritykset ovat merkittävä tekijä myös kuntatalouden ylläpitäjänä verotulojen kautta Toimivat palvelut kehityshakuisten yritysten tukemiseen Sastamalan seudulla on toimivat palvelut ja tiivis yhteistyö kehittäjä-, asiantuntija- ja viranomaisverkoston, yrittäjäjärjestöjen, kuntien sekä SASYPin kesken. Yrityskohtainen, tarvelähtöinen ja asiantunteva neuvonta ja kehittämistoiminta Yrityspalveluita tuottavien toimijoiden verkostoyhteistyö Yhdestä kolmeen vuotta toimineiden yritysten kontaktointi ja tilannekartoitus Yrityskäynnit 6

7 Seudun pk-yritysten kehittämistarpeiden kartoitus Yritysten omien investointi- ja kehittämisrahoitusten lisääminen neuvontapalvelun avulla ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen aktiivisesti yrityksiin Aktivoidaan yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä mm. yrityksiä hyödyntävien T&K -toiminnan ja oppilastyönä tehtävien selvitys- ja tutkimustoiminnan lisäämiseksi. Kehitetään yhteistyömuotoja, ja käynnistetään maakuntakorkeakouluasiamies -toiminta seudulla Aktivoidaan ja tuetaan valokuituverkon rakentamishankkeita seudulla Yritysten verkostoyhteistyön tukeminen Seudulla on jo useiden vuosien ajan kehitetty yritysverkostoja, joissa vuorovaikutuksessa yritysten kesken, saman toimialan yritysten välillä tai toimialarajat ylittäen, tavataan ja vaihdetaan ajankohtaista tietoa ja tunnistetaan yhteistyömahdollisuuksia. Verkostot ovat käynnistyneet hankerahoituksen avulla ja hankerahoitusten päätyttyä on riski näiden tärkeiden verkostojen hiipumiselle. Olemassa olevien yritysverkostojen toiminnan jatkaminen ja tukeminen Uusien potentiaalisten yritysverkostojen käynnistymisen tukeminen Yhteiset tilaisuudet yrittäjille (esim. yrittäjäaamukahvit, seminaarit, teematilaisuudet) Osaavan työvoiman varmistaminen Osaavan työvoiman varmistaminen yritysten tarpeisiin tapahtuu kouluttamalla uusia työntekijöitä ja pitämällä yllä olemassa olevan työvoiman osaamista. Monipuolisella paikallisella toisen asteen koulutuksella varmistetaan tulevan työvoiman saanti ja joustava aikuiskoulutus turvaa yritysten osaavan työvoiman muutostilanteissa. Toimintamallin kehittäminen yliopisto- ja korkeakoulujen kanssa pyrkii turvaamaan korkeamman asteen työvoiman saannin ja työvoiman jatkokoulutuksen. Osaavan työvoiman saatavuus riippuu myös kunnan vetovoimaisuudesta ja palveluiden saatavuudesta. Tähän kuntien tulee kiinnittää huomiota toteuttaessaan kuntastrategiaansa. Turvataan toisen asteen koulutuksen säilyminen seudulla Hyödynnetään uusia tapoja kouluttautua ammattiin (esim. laajennettu työssä oppiminen) Tuetaan joustavan aikuiskoulutuksen tuottamista työelämän tarpeisiin Tehdään kartoitus pk-yrityksiin osaavan työvoiman riittävyydestä ja työvoimatarpeesta Aktivoidaan yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä. Kehitetään yhteistyömuotoja, ja käynnistetään maakuntakorkeakouluasiamies -toiminta seudulla Kehitetään koulutusvientiä, joka avaa mahdollisuuksia kansainväliseen oppilasvaihtoon ja yritysyhteyksiin Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä SASYP ja kunnat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yrittäjien, kunnan johdon ja päättäjien välinen yhteistyö lisää tietämystä ja ymmärrystä yritysten toimintaedellytyksien tarpeista ja auttaa elinkeinoelämää ymmärtämään kunnan toimintoja ja prosesseja. 7

8 Kuntien johto ja SASYP tekevät säännöllisesti yrityskäyntejä seudun yrityksiin Järjestetään säännöllisesti toteuttavia yhteistyötapaamisia kuntajohdon ja yrittäjien välillä, joissa käydään läpi ajankohtaisia elinkeinopoliittisia asioita Tontti- ja toimitilojen turvaaminen yritysten tarpeisiin Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että yrityksen perustamisvaiheessa tai yrityksen kasvun ja muutoksen eri vaiheissa yritykselle on tarjolla toiminnan edellyttämiä tontteja ja yrittäjiä autetaan toimitilojen hankinnassa. Kuntiin sijoittuville ja kunnissa uutta tonttia tai toimitilaa etsiville tarjotaan joustavaa ja nopeaa palvelua. Toteutetaan yritysten tarpeet huomioivaa ja ennakoivaa tonttipolitiikkaa sekä sujuvaa kaavoitusta Luodaan selkeä ja joustava palvelumalli tontti-, toimitila- ja kaavoitusasioissa yrittäjille kuntien kaavoitus- ja tonttipuolen sekä SASYPin yhteistyönä Tontti- ja toimitilamarkkinointia sekä yritysten sijoittumispalvelua kehitetään julkaisemalla uusi käyttäjälähtöinen seudullinen tontti- ja toimitilasivusto Selvitetään tarve ja mahdollisuudet kunnan / kuntien omistamalle kiinteistöyhtiölle Käynnistetään aloittavien yritysten yrityshautomotoiminta ja tarjotaan toimintaansa laajentaville, alueelle sijoittuville tai muutosvaiheessa oleville yrityksille väliaikaista vuokratilaa yrityshautomon tiloista 5.2 Uuden yritystoiminnan aktivointi Kunnan elinvoima ja elinkeinotoiminnan vahvistaminen edellyttävät uuden yritystoiminnan syntymistä ja aktivointia. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja asenne luovat edellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle Sastamalan seudulle Toimivat ja joustavat neuvontapalvelut yritystä perustavalle Sastamalan seudulla on tarjolla toimivat alkavan yrittäjän palvelut, jotka tuotetaan paikallisten palveluntuottajien yhteistyönä hyödyntämällä laajoja asiantuntija- ja viranomaisverkostoja. Asiakaskohtainen, tarvelähtöinen ja asiantunteva neuvontapalvelu yritystä perustavalle Aloittavien yritysten palveluita tuottavien verkostoyhteistyö Infot ja tilaisuudet Omistajanvaihdospalvelun tarjoaminen Yrityskentässä on tapahtumassa voimakas muutos, kun suuriin ikäluokkiin kuuluvat yrittäjät eläköityvät. Suomen Yrittäjät ry:n teettämän omistajanvaihdosbarometrin 2012 mukaan vuosina yrityksensä myy tai sukupolvenvaihdoksen tekee yrittäjää ja aikoo lopettaa yrityksen. Sastamalan 8

9 seudullakin muutos koskettaa useita satoja yrityksiä. Jatkavien yrittäjien löytyminen luopuvien tilalle on seudun elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta kriittinen asia. Omistajanvaihdostilanteisiin liittyvän asiantuntevan neuvontapalvelun tarjoaminen Seudullisen omistajanvaihdosrekisterin ylläpitäminen ja toimijoiden saattaminen yhteen Yhteistyö maakunnallisten ja kansallisten omistajavaihdospalveluiden kanssa Infot ja tilaisuudet Kohdennetut toimenpiteet yritysten sijoittumiselle seutukunnalle Uusyritystoiminnan lisäksi kuntien uutta yrityskantaa lisäävät kunnan ulkopuolelta kuntaan sijoittuvat yritykset ja yrittäjät. Elinkeinotoiminnan käytettävissä olevilla resursseilla ei laajamittainen yritysten houkuttelu ja sijoittuminen kuntiin ole mahdollista. Kohdentamalla resursseja ja tekemällä täsmätoimia valittuihin kohdeyrityksiin, voidaan toimintaa tehostaa. Selvitetään yhteistyössä seudun yritysten kanssa niitä yrityksiä, jotka voisivat olla potentiaalisia sijoittujia seudulle esim. alihankintasuhteiden tai muiden yhteyksien ja perusteiden vuoksi SASYP toteuttaa täsmäkontaktointia yhteisesti valittuihin yrityksiin Osallistutaan vuosittain Alihankintamessuille, jossa tuodaan sijoittumismahdollisuuksia esille Kerrotaan onnistuneista sijoittumisista ja niihin johtaneista tekijöistä potentiaalisille sijoittuville Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritysmyönteisen asenteen edistäminen Yrittäjyyteen kannustamista ja yritysmyönteistä asennetta voidaan edistää tietoisuuden lisäämisellä yrittäjyydestä yhteistyössä oppilaitoksien, koulujen ja yhdistyksien / järjestöjen (esim. 4H -yhdistys) kanssa. Oppilaitoksien työelämäyhteistyöllä lisätään opettajien tietämystä paikallisista yrityksistä ja toimialoista sekä ammatin vaatimuksista. Kannustetaan opettajia yritysvierailuihin Tarjotaan yritystä perustaville suunnattuja yrittäjäkursseja ja infotilaisuuksia Tuetaan yrittäjyyskasvatuksen saamista opetussuunnitelman ammatilliseen opetukseen Jatketaan hyviä olemassa olevia toimintatapoja (SASKYn Nuori Yrittäjyys -toiminta ja osuuskuntatoiminta, opettajien työelämäjaksot) Järjestetään oppilaitoksissa yrittäjyyden teemapäiviä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Pyritään saamaan yrittäjyysopetus osaksi lukioiden opinto-ohjelmaa ja selvitetään mahdollisuutta saada Vammalan lukiolle yrittäjyyslukion status Selvitetään mahdollisuutta käynnistää kummiyritystoiminta yläkoulu - ja lukioasteelle 9

10 5.3 Matkailun kehittäminen Matkailukohteet ovat keskeinen seudun vetovoimatekijä, ja sillä on suuri merkitys seudun elinkeinotulon muodostumisessa. Matkailun menestys hyödyttää myös muiden elinkeinojen kehittymistä, mm. kaupan ja palveluiden toimialoja. Matkailu on toimiala, johon sisältyy kasvupotentiaalia nykyisten kohteiden toiminnan kehittymisen ja laajenemisen sekä uuden matkailualan liiketoiminnan syntymisen myötä. Seudun matkailun kehittämisessä painotetaan perhematkailua. Luodaan sähköinen varausjärjestelmä osana seudun matkailusivustoa Tuotetaan toimiva ja asiantunteva seudullinen matkailuneuvonta Panostetaan messu- ja tapahtumatoimintaan Panostetaan ympärivuotiseen matkailutarjontaan Herra Hakkaraisen taloa ja sen näyttelytoimintaa kehitetään edelleen lapsiperheiden kärkimatkailukohteena Panostetaan vesistö- ja luontomatkailuun Matkailu- ja kulttuurituottajien sekä matkailun yritysverkostojen ylläpitäminen 5.4 Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen Kaupan- ja palveluiden toimialalla on seudullisesti merkittävää kehityspotentiaalia. Mutta tällä hetkellä päivittäis- ja erikoistavarakaupan asiointisuunta ja ns. ostoeurojen valuma alueen ulkopuolelle on merkittävä. Tämän ostosvirran osittainenkin suuntautuminen seudun kauppapalveluihin lisää merkittävästi kyseisen sektorin kehittymistä. Aktiivinen tapahtumatoiminta tukee kaupunki- ja kuntakeskusten elinvoimaisuutta. Edistetään kaupan ja palvelualan yrittäjien yhteistyöverkoston syntymistä Edistetään ja aktivoidaan asiointia paikallisissa yrityksissä Tuotetaan Sastamalan palveluopas Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua ja kontakteja kaupan alan toimijoiden ja kauppaketjujen edustajiin säännöllisesti kuntien ja SASYPin toimesta Säännölliset, ympäri vuoden järjestettävät tapahtumat Toritoiminnan aktivointi Määräaikaisen tapahtumatuottajan tehtävän perustaminen (tapahtumatuotannon tehostaminen ja koordinointi) Yleismessujen järjestäminen ( Sastamala-messut ) 10

11 5.5 Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Sastamalan kaupungin markkinoinnin tehtävänä on Sastamalan kaupungin imagon vahvistaminen ja kaupungista syntyviin mielikuviin vaikuttaminen. Pitkällä tähtäimellä markkinoinnin halutaan vaikuttavan positiivisesti mm. muuttoliikkeeseen sekä alueen yritysten määrän kasvuun. Markkinointiviestinnän perustan muodostavat kaupungin strategian määrittelemät vetovoimatekijät. Sastamalan kaupungin markkinoinnin koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa SASYP Oy. Laaditaan syksyllä 2014 markkinointisuunnitelma vuosille , jossa näkyvät toimenpiteiden päälinjat ja tehdään esitys kaupunginvaltuustolle toteutuksen resursoinnista Tiedotetaan vuosittain keskeiset markkinointitoimenpiteet päättäjille ja median kautta julkiselle yleisölle 5.6 Aluekehityksen painopisteet Aluekehittämisen seudullisiksi painopisteiksi on elinkeino-ohjelman valmistelussa valittu biotalous ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia. Aluekehittämisen painopisteiden toteuttamisessa reagoidaan joustavasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehittämiskärkien muuttamiseen Biotalous Sastamalan seudun aluekehityksen painopisteet perustuvat alueen luontaisiin vahvuuksiin, kuten esimerkiksi biotalouden tarvitsemiin raaka-ainevarantoihin, uusiutuviin luonnonvaroihin ja kierrätettäviin materiaaleihin. Ennakoimalla, seuraamalla biotalouden painopisteiden kehitystä ja tekemällä rohkeita valintoja on mahdollista toteuttaa koko seutua hyödyntävää elinkeinopolitiikkaa ja luoda uutta yritystoimintaa sekä lisätä työllisyyttä. Vielä hyödyntämättömän biotalouden mahdollisuudet koko seudun aluekehitystä ja elinkeinoelämän kehitystä lisäävänä tekijänä nostetaan ohjelmakaudella esille Kehitetään biotalouden ja siihen liittyvän maatalouden suoria ja välillisiä elinkeino- ja liiketoimintamahdollisuuksia Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiteknologia Seudulla on kehitetty vahvasti hyvinvointi- ja sosiaalialan yrittäjyyttä ja tuettu liiketoiminnan kehittymistä sekä uusien yritysten syntymistä. Seudulla on myös panostettu hyvinvointialaan liittyvän automaation, robotiikan, tietotekniikkajärjestelmien sekä laite- ja apuvälineiden kehittämiseen. Työtä on tehty seudullisen oppilaitoksen, yrityssektorin ja eri yhteistyötahojen kanssa. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat uutta elinkeinotoimintaa, yritysten kehittymismahdollisuuksia ja uusia hyvinvointipalveluiden tuottamisen toimintatapoja. 11

12 Hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointiteknologian kehittämistä jatketaan Seudulla panostetaan edelleen uusien hyvinvointi- ja sosiaalialan liiketoimintamahdollisuuksien, palveluiden ja palvelutuottamistapojen kehittämiseen 12

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Elinkeinotoimen vastuualue

Elinkeinotoimen vastuualue Elinkeinotoimen vastuualue Luottamushenkilökoulutus 6.3.2013 kehittämispäällikkö Satu Sarin p. 044 767 4936 Sisältö o Tehtävät, toimijat ja yhteistyökumppanit o Strategiset tavoitteet: elinkeino-ohjelma

Lisätiedot

22.10.2007 Tiina Leppäniemi Regina Salkovic

22.10.2007 Tiina Leppäniemi Regina Salkovic Työllisyyden nostotalkoot t t Keski-Suomessa 22.10.2007 Tiina Leppäniemi Regina Salkovic 1 Visiomme Menestyvän yrittäjyyden, laadukkaan koulutuksen, kehittyvän työelämän mahdollisuuksia tarjoava Lounais-Pirkanmaa

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Anssi Hietaharju Tuomas Jalava 19.3.2015 Page 1 Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti Vastaajia yhteensä 274 (19 eri kunnasta) Luottamushenkilö 144 Viranhaltija

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT MENESTYSTÄ ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot