SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta"

Transkriptio

1 SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1

2 1. Johdanto Nykytilan kuvaus Toimintaympäristön muutokset ja haasteet Elinkeino-ohjelman kulmakivet Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Kehityshakuisten yritysten tukeminen Toimivat palvelut kehityshakuisten yritysten tukemiseen Yritysten verkostoyhteistyön tukeminen Osaavan työvoiman varmistaminen Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä Tontti- ja toimitilojen turvaaminen yritysten tarpeisiin Uuden yritystoiminnan aktivointi Toimivat ja joustavat neuvontapalvelut yritystä perustavalle Omistajanvaihdospalvelun tarjoaminen Kohdennetut toimenpiteet yritysten sijoittumiselle seutukunnalle Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritysmyönteisen asenteen edistäminen Matkailun kehittäminen Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Aluekehityksen painopisteet Biotalous Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiteknologia

3 1. Johdanto Seudullisen elinkeino-ohjelman valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2013 Sastamalan kaupunkistrategian päivittämistyön ohessa. Tarkoituksena oli saada Lounais-Pirkanmaan elinkeino- ja työllisyysstrategia 2015 vastaamaan Sastamalan päivitettyä kaupunkistrategiaa ja voimassa olevaa Punkalaitumen kuntastrategiaa. Tässä elinkeino-ohjelmassa linjataan painopistealueet, tavoitteet ja käytännön elinkeinopolitiikan ja -palveluiden toteuttaminen seudulla vuosina Seudullinen elinkeino-ohjelma tukee erityisesti seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista: Yritysten toimintaedellytykset kasvavat, joka luo mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvamiselle Elinkeinoelämän verkostot luovat uutta potentiaalista liiketoimintaa ja kilpailukykyä Tontti- ja toimitilatarjonta vastaa yritysten tarpeita Yritykset saavat asiantuntevaa neuvontapalvelua lähellä ja joustavasti Yritysten osaavan työvoiman tarve turvataan laadukkaalla koulutuksella ja nopealla reagoinnilla elinkeinoelämän tarpeisiin Elinkeinoelämältään vireät kaupunki- ja kuntakeskukset kehittyvät ja luovat vetovoimaisuutta Sastamalan kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti käytännön valmistelutyöstä ja koordinoinnista on vastannut Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy (SASYP). Valmistelun pohjaksi on selvitetty laajasti yritysten ja yrittäjien näkemyksiä elinkeinoelämän nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä elinkeinotoiminnasta ja elinkeinopalveluiden tuottamisesta. Työn taustaksi selvitettiin seudun yritysten ja yrittäjien näkemyksiä laajalla puhelinhaastattelulla, jossa haastateltiin 401 henkilöä. Kyselyn toteutti TNS Gallup Oy. Osana elinkeino-ohjelman valmistelua perustettiin eri toimijoista koottu ohjelmatyöryhmä, jossa edustettuina olivat seudun yrittäjäyhdistykset, MTK, suurimpien työnantajien edustajat, kuntajohto ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) sekä SASYP. Työryhmä kokoontui työpajoihin neljä kertaa marraskuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Työryhmissä oli mukana työtä ohjaamassa ja koordinoimassa strategiakonsulttina Swot Consulting Finland Ltd. Ennen työpajojen alkua täydennettiin tausta-aineistoa Swot Consultingin tekemillä lisähaastatteluilla eri toimialoja edustaville ja erikokoisille yrityksille. Swot Consulting laati yhteenvedon ohjelmatyöryhmän työstä, jonka jälkeen valmistelutyötä jatkettiin SASYPin henkilöstön työpajoilla ja SASYPin hallituksen työskentelyllä. Tämän jälkeen elinkeino-ohjelman luonnokseen pyydettiin vielä kommentteja seudun yrittäjäyhdistyksiltä, seudun MTK-yhdistyksiltä, Sastamalan kaupungin kasvatusprosessilta sekä SASKYltä. Ohjelmaa on esitelty useissa tilaisuuksissa valmistelun eri vaiheissa. Ohjelman valmistelutyötä on koordinoitu myös yhdessä Sastamalan kaupungin maaseutuprosessin ja sen valmisteleman maaseutuohjelman kanssa. Huhtikuussa 2014 elinkeino-ohjelma esiteltiin Sastamalan ja Punkalaitumen kunnanvaltuustoissa, ja se hyväksyttiin toukokuussa kunnanhallituksissa. Elinkeino-ohjelman toteutumista seuraa SASYPin hallitus vuosittain. 3

4 2. Nykytilan kuvaus Sastamalan seudun yritysrakenne on monipuolinen. Suurimmat toimialat Sastamalassa ovat palvelut, noin 60 %, ja jalostus noin 30 %. Maaseutumaisesta Sastamalasta löytyy myös alkutuotantoa lähes 10 %. Vastaavasti Punkalaitumella suurin toimiala on palvelut, 45 %, toiseksi suurin on jalostus noin 28 %, ja lähes yhtä suurena alkutuotanto, noin 26 %. Perinteiset vahvat toimialat seudulla ovat metalli-, kumi-, muovi- ja puuala sekä rakentaminen. Tulevaisuudessa potentiaalisia toimialoja ovat näiden lisäksi palvelusektori, matkailu sekä sosiaali- ja terveysala. Sastamalan seudulla on korkea yrittäjyysaste. Seudulla rekisteröityjen yritysten toimipaikkojen määrä on 2100, ja yritykset ovat hyvin yrittäjävetoisia. Pääosa yrityksistä on alle viisi henkeä työllistäviä. (Tilastokeskus 2011). Sastamalan työttömyysaste (maaliskuu 2014) on 10,4 % ja Punkalaitumen vastaavana ajankohtana 10,5 %. Työttömyysaste on alhainen verrattuna Pirkanmaahan (13,8 %) ja koko maahan (12,0 %). (Pirkanmaan ELYkeskus). Sastamalan työpaikkaomavaraisuus Tilastokeskuksen vuoden 2011 tiedon mukaan on 90,13 % ja Punkalaitumen 87,84 %. Seudun logistinen sijainti ja saavutettavuus (VT2, VT11, VT12) elinkeinoelämän toimintaympäristönä on suotuinen. Merkittävät rahtisatamat ovat myös hyvin saavutettavissa. Monien yritysten näkökulmasta katsottuna merkittävä asiakaspotentiaali on noin 200 km säteellä. Päättyneen ohjelmakauden aikana seudun aluekehityksessä on tehty edelleen jatkuvaa hyvää työtä hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointiteknologian kehittämisessä. Potentiaalisena, ja vielä täysimääräisesti hyödyntämättömänä voimavarana nähdään biotalous ja sen monet eri mahdollisuudet aluekehittämisen ja elinkeinoelämän uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Elinkeinotoiminnan kehittämisessä Sastamalan seudun vahvuutena on toimijoiden välinen yhteistyö ja avoin vuorovaikutus. Seutu on yritysmyönteinen ja yritystoimintaa tukevat palvelut ovat lähellä. SASYPin välityksellä on käytettävissä laaja kehittäjä-, asiantuntija- ja viranomaisverkosto elinkeinoelämän tarpeisiin. Vahvuutena on myös alueella toimiva ammatillista koulutusta tarjoava SASKY, joka tarjoaa monipuolista nuorisoasteen koulutusta ja joustavia aikuiskoulutuksen koulutusratkaisuja työelämän tarpeisiin. Alueella olevan työvoiman koulutustaso ja osaaminen vastaavat työntekijätason tehtävissä yritysten tarpeita. Haasteena alueella on kuitenkin henkilöstön saatavuus toimihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin erityisesti niin, että he myös muuttaisivat asumaan seudulle. Osaltaan tähän vaikuttavat korkeakouluopintojen puute seudulla sekä puuttuva yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) mahdollisuuksia ja tietoisuutta näistä palveluista tulisi lisätä nykyisestä. Haasteena nähdään myös pksektorin pieni kansainvälistymisen osuus, vaikka isot yritykset ovat hyvin kansainvälistyneitä. Seudulla on kuitenkin tarjolla resursseja ja osaamista sekä hyviä esimerkkejä onnistuneista hankkeista, joita voi hyödyntää elinkeinoelämän edelleen kehittämisessä. Haasteena on myös saada seudun ulkopuolella toimivia yrityksiä sijoittumaan alueelle. Valmiiksi kaavoitetut ja kunnallistekniikaltaan valmiit tontit ja toimitilojen tarjonta sekä hyvin toimivat palveluprosessit ja kilpailukykyinen toimintaympäristö edesauttavat yritysten sijoittumista. Vaikka seudulla on tällä hetkellä tarjolla yrityksille kaavoitettuja tontteja, on tärkeää, että tulevaa tonttitarvetta ennakoidaan ja uusia tontteja kaavoitetaan teollisuuden ja tuotannon tarpeisiin logistisesti hyvien yhteyksien lähelle. 4

5 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet Sastamalan seudun keskeisiä alueellisia muutoksia ja toimintaympäristön haasteita ovat muun muassa kuntaliitokset, työvoiman rakenteessa tapahtuneet ja siinä edelleen jatkuvat muutokset kuten väestön ikääntyminen ja sen tuomat haasteet kuntatalouteen. Väestön ikääntyminen heijastuu myös yrittäjävetoisen seudun yrittäjien ikääntymiseen ja yrityksistä luopumiseen. Haasteena on yritystoiminnan jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen aiempien vuosien tapaan. Samoin talouden epävarmuus ja ennakoimattomuus jatkuvat. Nähtävissä on myös investointien ja kehityshankkeiden viivästyminen ja/tai siirtyminen epävakaan taloustilanteen johdosta. Julkisen sektorin muutokset jatkuvat edelleen, joka haastaa entistä enemmän tehokkaiden palveluprosessien ja eri palveluiden käyttöön, kuitenkaan laatua ja asiantuntemusta unohtamatta. Julkisten palveluiden tuotantoa on jatkossa mietittävä yhdessä yritysten ja myös kolmannen sektorin kanssa. Palveluiden hankinnassa on haasteena julkisten hankintojen joustavuus, ja yritysten osaaminen ja resurssit vastata julkisiin hankintoihin. Teollisuuden rakennemuutoksen jatkuminen ja taloudellinen ennakoimattomuus tuonee muutoksia alueen elinkeinorakenteeseen ja synnyttää myös uutta yrittäjyyttä. Samanaikaisesti työelämässä tapahtuvat työn tekemisen muotojen (esim. etätyö) ja nuorten sukupolvien työn merkityksen muutokset tuovat haasteen yritysten sisäiselle kehittämiselle työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Tietoteknologian hyödyntämisen laajeneminen, digitaalisuuden kasvu ja sen käytön muutokset synnyttävät uusia tarpeita niin yritysten sisällä kuin kuluttajilla, ja myös uusia palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muutos on jatkuvaa ja sen vauhti kiihtyy. Epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyy. Keskeisiä menestystekijöitä muutoksessa ovat ennakointi ja nopea reagointikyky sekä joustavuus esimerkiksi uudelleen- ja muutoskoulutuksen osalta. Myös trendien muutosnopeus kasvaa ja ne ovat osin taloussidonnaisia. Valtakunnallisesti alueiden välillä on kilpailua, mutta Pirkanmaa maakuntana on jatkanut hyvin vetovoimaansa ja tämä näyttää myös jatkuvan. Sastamalan seudulla on kasvumahdollisuuksia Tampereen läheisyydessä ja seutu hyötyy myös muun Pirkanmaan vetovoimaisuudesta. Lisäksi Satakunta on Sastamalan seudulle mahdollisuus yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisessä. 4. Elinkeino-ohjelman kulmakivet Elinkeino-ohjelman toteuttamisen periaatteena ovat seuraavat linjaukset: 1. Elinkeino-ohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti kehityshakuiset pk-yritykset sekä uudet aloittavat yrittäjät. 2. Seudulla jo toimivien yritysten toimintaympäristöön, kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen sekä työvoiman ja koulutuksen saatavuuteen panostetaan. 5

6 3. Tontti- ja toimitilatarjonta ja -palvelut hoidetaan yhden luukun periaatteella. Tontti- ja maankäytön suunnittelussa luodaan joustavia yhteistyöprosesseja kuntien teknisen toimen ja kaavoituksen sekä SASYPin kanssa asiakaslähtöisesti. 4. Laajasta hanketoiminnasta siirrytään perustoiminnan ja -tehtävien vahvistamiseen. Kuntien elinkeinopolitiikassa hanketoiminnan osalta resurssit keskitetään muutamiin yritysvaikutuksiltaan keskeisiin hankkeisiin. 5. Yhteistyö ja verkostoituminen eri kehittämisorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa synergiaetujen ja toimintojen edelleen kehittämiseksi on jatkuvaa ja avointa. 5. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Elinkeinopolitiikan käytännön toteutuksen ohjelmalliset tavoitteet ja toimenpiteet on johdettu kuntien strategioista, nykytilan ja tulevaisuuden analyyseistä sekä elinkeino-ohjelmatyön prosessissa syntyneistä johtopäätöksistä. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ovat: 1. Kehityshakuisten yritysten tukeminen 2. Uuden yritystoiminnan aktivointi 3. Matkailun kehittäminen 4. Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen 5. Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen 6. Aluekehityksen painopisteet: Biotalous ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia 5.1 Kehityshakuisten yritysten tukeminen Alueella jo toimivat kehityshakuiset yritykset pitävät Sastamalan seudun vireänä ja elinvoimaisena sekä luovat vahvan pohjan alueen elinkeinotoiminnalle. Toimivien pk-yritysten merkitys työllistäjänä ja uusien työpaikkojen lisääjänä on merkittävä. Toimivat ja kehittyvät yritykset ovat merkittävä tekijä myös kuntatalouden ylläpitäjänä verotulojen kautta Toimivat palvelut kehityshakuisten yritysten tukemiseen Sastamalan seudulla on toimivat palvelut ja tiivis yhteistyö kehittäjä-, asiantuntija- ja viranomaisverkoston, yrittäjäjärjestöjen, kuntien sekä SASYPin kesken. Yrityskohtainen, tarvelähtöinen ja asiantunteva neuvonta ja kehittämistoiminta Yrityspalveluita tuottavien toimijoiden verkostoyhteistyö Yhdestä kolmeen vuotta toimineiden yritysten kontaktointi ja tilannekartoitus Yrityskäynnit 6

7 Seudun pk-yritysten kehittämistarpeiden kartoitus Yritysten omien investointi- ja kehittämisrahoitusten lisääminen neuvontapalvelun avulla ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen aktiivisesti yrityksiin Aktivoidaan yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä mm. yrityksiä hyödyntävien T&K -toiminnan ja oppilastyönä tehtävien selvitys- ja tutkimustoiminnan lisäämiseksi. Kehitetään yhteistyömuotoja, ja käynnistetään maakuntakorkeakouluasiamies -toiminta seudulla Aktivoidaan ja tuetaan valokuituverkon rakentamishankkeita seudulla Yritysten verkostoyhteistyön tukeminen Seudulla on jo useiden vuosien ajan kehitetty yritysverkostoja, joissa vuorovaikutuksessa yritysten kesken, saman toimialan yritysten välillä tai toimialarajat ylittäen, tavataan ja vaihdetaan ajankohtaista tietoa ja tunnistetaan yhteistyömahdollisuuksia. Verkostot ovat käynnistyneet hankerahoituksen avulla ja hankerahoitusten päätyttyä on riski näiden tärkeiden verkostojen hiipumiselle. Olemassa olevien yritysverkostojen toiminnan jatkaminen ja tukeminen Uusien potentiaalisten yritysverkostojen käynnistymisen tukeminen Yhteiset tilaisuudet yrittäjille (esim. yrittäjäaamukahvit, seminaarit, teematilaisuudet) Osaavan työvoiman varmistaminen Osaavan työvoiman varmistaminen yritysten tarpeisiin tapahtuu kouluttamalla uusia työntekijöitä ja pitämällä yllä olemassa olevan työvoiman osaamista. Monipuolisella paikallisella toisen asteen koulutuksella varmistetaan tulevan työvoiman saanti ja joustava aikuiskoulutus turvaa yritysten osaavan työvoiman muutostilanteissa. Toimintamallin kehittäminen yliopisto- ja korkeakoulujen kanssa pyrkii turvaamaan korkeamman asteen työvoiman saannin ja työvoiman jatkokoulutuksen. Osaavan työvoiman saatavuus riippuu myös kunnan vetovoimaisuudesta ja palveluiden saatavuudesta. Tähän kuntien tulee kiinnittää huomiota toteuttaessaan kuntastrategiaansa. Turvataan toisen asteen koulutuksen säilyminen seudulla Hyödynnetään uusia tapoja kouluttautua ammattiin (esim. laajennettu työssä oppiminen) Tuetaan joustavan aikuiskoulutuksen tuottamista työelämän tarpeisiin Tehdään kartoitus pk-yrityksiin osaavan työvoiman riittävyydestä ja työvoimatarpeesta Aktivoidaan yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä. Kehitetään yhteistyömuotoja, ja käynnistetään maakuntakorkeakouluasiamies -toiminta seudulla Kehitetään koulutusvientiä, joka avaa mahdollisuuksia kansainväliseen oppilasvaihtoon ja yritysyhteyksiin Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä SASYP ja kunnat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yrittäjien, kunnan johdon ja päättäjien välinen yhteistyö lisää tietämystä ja ymmärrystä yritysten toimintaedellytyksien tarpeista ja auttaa elinkeinoelämää ymmärtämään kunnan toimintoja ja prosesseja. 7

8 Kuntien johto ja SASYP tekevät säännöllisesti yrityskäyntejä seudun yrityksiin Järjestetään säännöllisesti toteuttavia yhteistyötapaamisia kuntajohdon ja yrittäjien välillä, joissa käydään läpi ajankohtaisia elinkeinopoliittisia asioita Tontti- ja toimitilojen turvaaminen yritysten tarpeisiin Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että yrityksen perustamisvaiheessa tai yrityksen kasvun ja muutoksen eri vaiheissa yritykselle on tarjolla toiminnan edellyttämiä tontteja ja yrittäjiä autetaan toimitilojen hankinnassa. Kuntiin sijoittuville ja kunnissa uutta tonttia tai toimitilaa etsiville tarjotaan joustavaa ja nopeaa palvelua. Toteutetaan yritysten tarpeet huomioivaa ja ennakoivaa tonttipolitiikkaa sekä sujuvaa kaavoitusta Luodaan selkeä ja joustava palvelumalli tontti-, toimitila- ja kaavoitusasioissa yrittäjille kuntien kaavoitus- ja tonttipuolen sekä SASYPin yhteistyönä Tontti- ja toimitilamarkkinointia sekä yritysten sijoittumispalvelua kehitetään julkaisemalla uusi käyttäjälähtöinen seudullinen tontti- ja toimitilasivusto Selvitetään tarve ja mahdollisuudet kunnan / kuntien omistamalle kiinteistöyhtiölle Käynnistetään aloittavien yritysten yrityshautomotoiminta ja tarjotaan toimintaansa laajentaville, alueelle sijoittuville tai muutosvaiheessa oleville yrityksille väliaikaista vuokratilaa yrityshautomon tiloista 5.2 Uuden yritystoiminnan aktivointi Kunnan elinvoima ja elinkeinotoiminnan vahvistaminen edellyttävät uuden yritystoiminnan syntymistä ja aktivointia. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja asenne luovat edellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle Sastamalan seudulle Toimivat ja joustavat neuvontapalvelut yritystä perustavalle Sastamalan seudulla on tarjolla toimivat alkavan yrittäjän palvelut, jotka tuotetaan paikallisten palveluntuottajien yhteistyönä hyödyntämällä laajoja asiantuntija- ja viranomaisverkostoja. Asiakaskohtainen, tarvelähtöinen ja asiantunteva neuvontapalvelu yritystä perustavalle Aloittavien yritysten palveluita tuottavien verkostoyhteistyö Infot ja tilaisuudet Omistajanvaihdospalvelun tarjoaminen Yrityskentässä on tapahtumassa voimakas muutos, kun suuriin ikäluokkiin kuuluvat yrittäjät eläköityvät. Suomen Yrittäjät ry:n teettämän omistajanvaihdosbarometrin 2012 mukaan vuosina yrityksensä myy tai sukupolvenvaihdoksen tekee yrittäjää ja aikoo lopettaa yrityksen. Sastamalan 8

9 seudullakin muutos koskettaa useita satoja yrityksiä. Jatkavien yrittäjien löytyminen luopuvien tilalle on seudun elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta kriittinen asia. Omistajanvaihdostilanteisiin liittyvän asiantuntevan neuvontapalvelun tarjoaminen Seudullisen omistajanvaihdosrekisterin ylläpitäminen ja toimijoiden saattaminen yhteen Yhteistyö maakunnallisten ja kansallisten omistajavaihdospalveluiden kanssa Infot ja tilaisuudet Kohdennetut toimenpiteet yritysten sijoittumiselle seutukunnalle Uusyritystoiminnan lisäksi kuntien uutta yrityskantaa lisäävät kunnan ulkopuolelta kuntaan sijoittuvat yritykset ja yrittäjät. Elinkeinotoiminnan käytettävissä olevilla resursseilla ei laajamittainen yritysten houkuttelu ja sijoittuminen kuntiin ole mahdollista. Kohdentamalla resursseja ja tekemällä täsmätoimia valittuihin kohdeyrityksiin, voidaan toimintaa tehostaa. Selvitetään yhteistyössä seudun yritysten kanssa niitä yrityksiä, jotka voisivat olla potentiaalisia sijoittujia seudulle esim. alihankintasuhteiden tai muiden yhteyksien ja perusteiden vuoksi SASYP toteuttaa täsmäkontaktointia yhteisesti valittuihin yrityksiin Osallistutaan vuosittain Alihankintamessuille, jossa tuodaan sijoittumismahdollisuuksia esille Kerrotaan onnistuneista sijoittumisista ja niihin johtaneista tekijöistä potentiaalisille sijoittuville Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritysmyönteisen asenteen edistäminen Yrittäjyyteen kannustamista ja yritysmyönteistä asennetta voidaan edistää tietoisuuden lisäämisellä yrittäjyydestä yhteistyössä oppilaitoksien, koulujen ja yhdistyksien / järjestöjen (esim. 4H -yhdistys) kanssa. Oppilaitoksien työelämäyhteistyöllä lisätään opettajien tietämystä paikallisista yrityksistä ja toimialoista sekä ammatin vaatimuksista. Kannustetaan opettajia yritysvierailuihin Tarjotaan yritystä perustaville suunnattuja yrittäjäkursseja ja infotilaisuuksia Tuetaan yrittäjyyskasvatuksen saamista opetussuunnitelman ammatilliseen opetukseen Jatketaan hyviä olemassa olevia toimintatapoja (SASKYn Nuori Yrittäjyys -toiminta ja osuuskuntatoiminta, opettajien työelämäjaksot) Järjestetään oppilaitoksissa yrittäjyyden teemapäiviä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Pyritään saamaan yrittäjyysopetus osaksi lukioiden opinto-ohjelmaa ja selvitetään mahdollisuutta saada Vammalan lukiolle yrittäjyyslukion status Selvitetään mahdollisuutta käynnistää kummiyritystoiminta yläkoulu - ja lukioasteelle 9

10 5.3 Matkailun kehittäminen Matkailukohteet ovat keskeinen seudun vetovoimatekijä, ja sillä on suuri merkitys seudun elinkeinotulon muodostumisessa. Matkailun menestys hyödyttää myös muiden elinkeinojen kehittymistä, mm. kaupan ja palveluiden toimialoja. Matkailu on toimiala, johon sisältyy kasvupotentiaalia nykyisten kohteiden toiminnan kehittymisen ja laajenemisen sekä uuden matkailualan liiketoiminnan syntymisen myötä. Seudun matkailun kehittämisessä painotetaan perhematkailua. Luodaan sähköinen varausjärjestelmä osana seudun matkailusivustoa Tuotetaan toimiva ja asiantunteva seudullinen matkailuneuvonta Panostetaan messu- ja tapahtumatoimintaan Panostetaan ympärivuotiseen matkailutarjontaan Herra Hakkaraisen taloa ja sen näyttelytoimintaa kehitetään edelleen lapsiperheiden kärkimatkailukohteena Panostetaan vesistö- ja luontomatkailuun Matkailu- ja kulttuurituottajien sekä matkailun yritysverkostojen ylläpitäminen 5.4 Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen Kaupan- ja palveluiden toimialalla on seudullisesti merkittävää kehityspotentiaalia. Mutta tällä hetkellä päivittäis- ja erikoistavarakaupan asiointisuunta ja ns. ostoeurojen valuma alueen ulkopuolelle on merkittävä. Tämän ostosvirran osittainenkin suuntautuminen seudun kauppapalveluihin lisää merkittävästi kyseisen sektorin kehittymistä. Aktiivinen tapahtumatoiminta tukee kaupunki- ja kuntakeskusten elinvoimaisuutta. Edistetään kaupan ja palvelualan yrittäjien yhteistyöverkoston syntymistä Edistetään ja aktivoidaan asiointia paikallisissa yrityksissä Tuotetaan Sastamalan palveluopas Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua ja kontakteja kaupan alan toimijoiden ja kauppaketjujen edustajiin säännöllisesti kuntien ja SASYPin toimesta Säännölliset, ympäri vuoden järjestettävät tapahtumat Toritoiminnan aktivointi Määräaikaisen tapahtumatuottajan tehtävän perustaminen (tapahtumatuotannon tehostaminen ja koordinointi) Yleismessujen järjestäminen ( Sastamala-messut ) 10

11 5.5 Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Sastamalan kaupungin markkinoinnin tehtävänä on Sastamalan kaupungin imagon vahvistaminen ja kaupungista syntyviin mielikuviin vaikuttaminen. Pitkällä tähtäimellä markkinoinnin halutaan vaikuttavan positiivisesti mm. muuttoliikkeeseen sekä alueen yritysten määrän kasvuun. Markkinointiviestinnän perustan muodostavat kaupungin strategian määrittelemät vetovoimatekijät. Sastamalan kaupungin markkinoinnin koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa SASYP Oy. Laaditaan syksyllä 2014 markkinointisuunnitelma vuosille , jossa näkyvät toimenpiteiden päälinjat ja tehdään esitys kaupunginvaltuustolle toteutuksen resursoinnista Tiedotetaan vuosittain keskeiset markkinointitoimenpiteet päättäjille ja median kautta julkiselle yleisölle 5.6 Aluekehityksen painopisteet Aluekehittämisen seudullisiksi painopisteiksi on elinkeino-ohjelman valmistelussa valittu biotalous ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia. Aluekehittämisen painopisteiden toteuttamisessa reagoidaan joustavasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehittämiskärkien muuttamiseen Biotalous Sastamalan seudun aluekehityksen painopisteet perustuvat alueen luontaisiin vahvuuksiin, kuten esimerkiksi biotalouden tarvitsemiin raaka-ainevarantoihin, uusiutuviin luonnonvaroihin ja kierrätettäviin materiaaleihin. Ennakoimalla, seuraamalla biotalouden painopisteiden kehitystä ja tekemällä rohkeita valintoja on mahdollista toteuttaa koko seutua hyödyntävää elinkeinopolitiikkaa ja luoda uutta yritystoimintaa sekä lisätä työllisyyttä. Vielä hyödyntämättömän biotalouden mahdollisuudet koko seudun aluekehitystä ja elinkeinoelämän kehitystä lisäävänä tekijänä nostetaan ohjelmakaudella esille Kehitetään biotalouden ja siihen liittyvän maatalouden suoria ja välillisiä elinkeino- ja liiketoimintamahdollisuuksia Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiteknologia Seudulla on kehitetty vahvasti hyvinvointi- ja sosiaalialan yrittäjyyttä ja tuettu liiketoiminnan kehittymistä sekä uusien yritysten syntymistä. Seudulla on myös panostettu hyvinvointialaan liittyvän automaation, robotiikan, tietotekniikkajärjestelmien sekä laite- ja apuvälineiden kehittämiseen. Työtä on tehty seudullisen oppilaitoksen, yrityssektorin ja eri yhteistyötahojen kanssa. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat uutta elinkeinotoimintaa, yritysten kehittymismahdollisuuksia ja uusia hyvinvointipalveluiden tuottamisen toimintatapoja. 11

12 Hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointiteknologian kehittämistä jatketaan Seudulla panostetaan edelleen uusien hyvinvointi- ja sosiaalialan liiketoimintamahdollisuuksien, palveluiden ja palvelutuottamistapojen kehittämiseen 12

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Topiantti Äikäs Kaupunkikehitysjohtaja 26.8.2016 Käsitelty KAKELA:n seminaarissa 25.8. Yritysvaikutusten arviointi ja palveluverkkoselkkari

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1 Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut 12.5.2015 Page 1 (alku)keskustelut osa 1_Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Yrityspuisto Oy Toiminta tulisi olla muutakin kuin kiinteistöjen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

VESILAHDEN STRATEGIA

VESILAHDEN STRATEGIA VESILAHDEN STRATEGIA 2016-2021 Sisällys Tulevaisuuskuva... 3 Arvot... 3 Hyvinvoinnin edistäminen... 4 Elinvoiman edistäminen... 6 Strategiaan liittyvät horisontaaliset toimenpideohjelmat... 8 Tulevaisuuskuva

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tampere. Kuntaraportti

Tampere. Kuntaraportti Tampere Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Virrat. Kuntaraportti

Virrat. Kuntaraportti Virrat Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot