SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta"

Transkriptio

1 SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1

2 1. Johdanto Nykytilan kuvaus Toimintaympäristön muutokset ja haasteet Elinkeino-ohjelman kulmakivet Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Kehityshakuisten yritysten tukeminen Toimivat palvelut kehityshakuisten yritysten tukemiseen Yritysten verkostoyhteistyön tukeminen Osaavan työvoiman varmistaminen Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä Tontti- ja toimitilojen turvaaminen yritysten tarpeisiin Uuden yritystoiminnan aktivointi Toimivat ja joustavat neuvontapalvelut yritystä perustavalle Omistajanvaihdospalvelun tarjoaminen Kohdennetut toimenpiteet yritysten sijoittumiselle seutukunnalle Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritysmyönteisen asenteen edistäminen Matkailun kehittäminen Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Aluekehityksen painopisteet Biotalous Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiteknologia

3 1. Johdanto Seudullisen elinkeino-ohjelman valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2013 Sastamalan kaupunkistrategian päivittämistyön ohessa. Tarkoituksena oli saada Lounais-Pirkanmaan elinkeino- ja työllisyysstrategia 2015 vastaamaan Sastamalan päivitettyä kaupunkistrategiaa ja voimassa olevaa Punkalaitumen kuntastrategiaa. Tässä elinkeino-ohjelmassa linjataan painopistealueet, tavoitteet ja käytännön elinkeinopolitiikan ja -palveluiden toteuttaminen seudulla vuosina Seudullinen elinkeino-ohjelma tukee erityisesti seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista: Yritysten toimintaedellytykset kasvavat, joka luo mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvamiselle Elinkeinoelämän verkostot luovat uutta potentiaalista liiketoimintaa ja kilpailukykyä Tontti- ja toimitilatarjonta vastaa yritysten tarpeita Yritykset saavat asiantuntevaa neuvontapalvelua lähellä ja joustavasti Yritysten osaavan työvoiman tarve turvataan laadukkaalla koulutuksella ja nopealla reagoinnilla elinkeinoelämän tarpeisiin Elinkeinoelämältään vireät kaupunki- ja kuntakeskukset kehittyvät ja luovat vetovoimaisuutta Sastamalan kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti käytännön valmistelutyöstä ja koordinoinnista on vastannut Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy (SASYP). Valmistelun pohjaksi on selvitetty laajasti yritysten ja yrittäjien näkemyksiä elinkeinoelämän nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä elinkeinotoiminnasta ja elinkeinopalveluiden tuottamisesta. Työn taustaksi selvitettiin seudun yritysten ja yrittäjien näkemyksiä laajalla puhelinhaastattelulla, jossa haastateltiin 401 henkilöä. Kyselyn toteutti TNS Gallup Oy. Osana elinkeino-ohjelman valmistelua perustettiin eri toimijoista koottu ohjelmatyöryhmä, jossa edustettuina olivat seudun yrittäjäyhdistykset, MTK, suurimpien työnantajien edustajat, kuntajohto ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) sekä SASYP. Työryhmä kokoontui työpajoihin neljä kertaa marraskuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Työryhmissä oli mukana työtä ohjaamassa ja koordinoimassa strategiakonsulttina Swot Consulting Finland Ltd. Ennen työpajojen alkua täydennettiin tausta-aineistoa Swot Consultingin tekemillä lisähaastatteluilla eri toimialoja edustaville ja erikokoisille yrityksille. Swot Consulting laati yhteenvedon ohjelmatyöryhmän työstä, jonka jälkeen valmistelutyötä jatkettiin SASYPin henkilöstön työpajoilla ja SASYPin hallituksen työskentelyllä. Tämän jälkeen elinkeino-ohjelman luonnokseen pyydettiin vielä kommentteja seudun yrittäjäyhdistyksiltä, seudun MTK-yhdistyksiltä, Sastamalan kaupungin kasvatusprosessilta sekä SASKYltä. Ohjelmaa on esitelty useissa tilaisuuksissa valmistelun eri vaiheissa. Ohjelman valmistelutyötä on koordinoitu myös yhdessä Sastamalan kaupungin maaseutuprosessin ja sen valmisteleman maaseutuohjelman kanssa. Huhtikuussa 2014 elinkeino-ohjelma esiteltiin Sastamalan ja Punkalaitumen kunnanvaltuustoissa, ja se hyväksyttiin toukokuussa kunnanhallituksissa. Elinkeino-ohjelman toteutumista seuraa SASYPin hallitus vuosittain. 3

4 2. Nykytilan kuvaus Sastamalan seudun yritysrakenne on monipuolinen. Suurimmat toimialat Sastamalassa ovat palvelut, noin 60 %, ja jalostus noin 30 %. Maaseutumaisesta Sastamalasta löytyy myös alkutuotantoa lähes 10 %. Vastaavasti Punkalaitumella suurin toimiala on palvelut, 45 %, toiseksi suurin on jalostus noin 28 %, ja lähes yhtä suurena alkutuotanto, noin 26 %. Perinteiset vahvat toimialat seudulla ovat metalli-, kumi-, muovi- ja puuala sekä rakentaminen. Tulevaisuudessa potentiaalisia toimialoja ovat näiden lisäksi palvelusektori, matkailu sekä sosiaali- ja terveysala. Sastamalan seudulla on korkea yrittäjyysaste. Seudulla rekisteröityjen yritysten toimipaikkojen määrä on 2100, ja yritykset ovat hyvin yrittäjävetoisia. Pääosa yrityksistä on alle viisi henkeä työllistäviä. (Tilastokeskus 2011). Sastamalan työttömyysaste (maaliskuu 2014) on 10,4 % ja Punkalaitumen vastaavana ajankohtana 10,5 %. Työttömyysaste on alhainen verrattuna Pirkanmaahan (13,8 %) ja koko maahan (12,0 %). (Pirkanmaan ELYkeskus). Sastamalan työpaikkaomavaraisuus Tilastokeskuksen vuoden 2011 tiedon mukaan on 90,13 % ja Punkalaitumen 87,84 %. Seudun logistinen sijainti ja saavutettavuus (VT2, VT11, VT12) elinkeinoelämän toimintaympäristönä on suotuinen. Merkittävät rahtisatamat ovat myös hyvin saavutettavissa. Monien yritysten näkökulmasta katsottuna merkittävä asiakaspotentiaali on noin 200 km säteellä. Päättyneen ohjelmakauden aikana seudun aluekehityksessä on tehty edelleen jatkuvaa hyvää työtä hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointiteknologian kehittämisessä. Potentiaalisena, ja vielä täysimääräisesti hyödyntämättömänä voimavarana nähdään biotalous ja sen monet eri mahdollisuudet aluekehittämisen ja elinkeinoelämän uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Elinkeinotoiminnan kehittämisessä Sastamalan seudun vahvuutena on toimijoiden välinen yhteistyö ja avoin vuorovaikutus. Seutu on yritysmyönteinen ja yritystoimintaa tukevat palvelut ovat lähellä. SASYPin välityksellä on käytettävissä laaja kehittäjä-, asiantuntija- ja viranomaisverkosto elinkeinoelämän tarpeisiin. Vahvuutena on myös alueella toimiva ammatillista koulutusta tarjoava SASKY, joka tarjoaa monipuolista nuorisoasteen koulutusta ja joustavia aikuiskoulutuksen koulutusratkaisuja työelämän tarpeisiin. Alueella olevan työvoiman koulutustaso ja osaaminen vastaavat työntekijätason tehtävissä yritysten tarpeita. Haasteena alueella on kuitenkin henkilöstön saatavuus toimihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin erityisesti niin, että he myös muuttaisivat asumaan seudulle. Osaltaan tähän vaikuttavat korkeakouluopintojen puute seudulla sekä puuttuva yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) mahdollisuuksia ja tietoisuutta näistä palveluista tulisi lisätä nykyisestä. Haasteena nähdään myös pksektorin pieni kansainvälistymisen osuus, vaikka isot yritykset ovat hyvin kansainvälistyneitä. Seudulla on kuitenkin tarjolla resursseja ja osaamista sekä hyviä esimerkkejä onnistuneista hankkeista, joita voi hyödyntää elinkeinoelämän edelleen kehittämisessä. Haasteena on myös saada seudun ulkopuolella toimivia yrityksiä sijoittumaan alueelle. Valmiiksi kaavoitetut ja kunnallistekniikaltaan valmiit tontit ja toimitilojen tarjonta sekä hyvin toimivat palveluprosessit ja kilpailukykyinen toimintaympäristö edesauttavat yritysten sijoittumista. Vaikka seudulla on tällä hetkellä tarjolla yrityksille kaavoitettuja tontteja, on tärkeää, että tulevaa tonttitarvetta ennakoidaan ja uusia tontteja kaavoitetaan teollisuuden ja tuotannon tarpeisiin logistisesti hyvien yhteyksien lähelle. 4

5 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet Sastamalan seudun keskeisiä alueellisia muutoksia ja toimintaympäristön haasteita ovat muun muassa kuntaliitokset, työvoiman rakenteessa tapahtuneet ja siinä edelleen jatkuvat muutokset kuten väestön ikääntyminen ja sen tuomat haasteet kuntatalouteen. Väestön ikääntyminen heijastuu myös yrittäjävetoisen seudun yrittäjien ikääntymiseen ja yrityksistä luopumiseen. Haasteena on yritystoiminnan jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen aiempien vuosien tapaan. Samoin talouden epävarmuus ja ennakoimattomuus jatkuvat. Nähtävissä on myös investointien ja kehityshankkeiden viivästyminen ja/tai siirtyminen epävakaan taloustilanteen johdosta. Julkisen sektorin muutokset jatkuvat edelleen, joka haastaa entistä enemmän tehokkaiden palveluprosessien ja eri palveluiden käyttöön, kuitenkaan laatua ja asiantuntemusta unohtamatta. Julkisten palveluiden tuotantoa on jatkossa mietittävä yhdessä yritysten ja myös kolmannen sektorin kanssa. Palveluiden hankinnassa on haasteena julkisten hankintojen joustavuus, ja yritysten osaaminen ja resurssit vastata julkisiin hankintoihin. Teollisuuden rakennemuutoksen jatkuminen ja taloudellinen ennakoimattomuus tuonee muutoksia alueen elinkeinorakenteeseen ja synnyttää myös uutta yrittäjyyttä. Samanaikaisesti työelämässä tapahtuvat työn tekemisen muotojen (esim. etätyö) ja nuorten sukupolvien työn merkityksen muutokset tuovat haasteen yritysten sisäiselle kehittämiselle työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Tietoteknologian hyödyntämisen laajeneminen, digitaalisuuden kasvu ja sen käytön muutokset synnyttävät uusia tarpeita niin yritysten sisällä kuin kuluttajilla, ja myös uusia palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muutos on jatkuvaa ja sen vauhti kiihtyy. Epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyy. Keskeisiä menestystekijöitä muutoksessa ovat ennakointi ja nopea reagointikyky sekä joustavuus esimerkiksi uudelleen- ja muutoskoulutuksen osalta. Myös trendien muutosnopeus kasvaa ja ne ovat osin taloussidonnaisia. Valtakunnallisesti alueiden välillä on kilpailua, mutta Pirkanmaa maakuntana on jatkanut hyvin vetovoimaansa ja tämä näyttää myös jatkuvan. Sastamalan seudulla on kasvumahdollisuuksia Tampereen läheisyydessä ja seutu hyötyy myös muun Pirkanmaan vetovoimaisuudesta. Lisäksi Satakunta on Sastamalan seudulle mahdollisuus yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisessä. 4. Elinkeino-ohjelman kulmakivet Elinkeino-ohjelman toteuttamisen periaatteena ovat seuraavat linjaukset: 1. Elinkeino-ohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti kehityshakuiset pk-yritykset sekä uudet aloittavat yrittäjät. 2. Seudulla jo toimivien yritysten toimintaympäristöön, kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen sekä työvoiman ja koulutuksen saatavuuteen panostetaan. 5

6 3. Tontti- ja toimitilatarjonta ja -palvelut hoidetaan yhden luukun periaatteella. Tontti- ja maankäytön suunnittelussa luodaan joustavia yhteistyöprosesseja kuntien teknisen toimen ja kaavoituksen sekä SASYPin kanssa asiakaslähtöisesti. 4. Laajasta hanketoiminnasta siirrytään perustoiminnan ja -tehtävien vahvistamiseen. Kuntien elinkeinopolitiikassa hanketoiminnan osalta resurssit keskitetään muutamiin yritysvaikutuksiltaan keskeisiin hankkeisiin. 5. Yhteistyö ja verkostoituminen eri kehittämisorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa synergiaetujen ja toimintojen edelleen kehittämiseksi on jatkuvaa ja avointa. 5. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Elinkeinopolitiikan käytännön toteutuksen ohjelmalliset tavoitteet ja toimenpiteet on johdettu kuntien strategioista, nykytilan ja tulevaisuuden analyyseistä sekä elinkeino-ohjelmatyön prosessissa syntyneistä johtopäätöksistä. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ovat: 1. Kehityshakuisten yritysten tukeminen 2. Uuden yritystoiminnan aktivointi 3. Matkailun kehittäminen 4. Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen 5. Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen 6. Aluekehityksen painopisteet: Biotalous ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia 5.1 Kehityshakuisten yritysten tukeminen Alueella jo toimivat kehityshakuiset yritykset pitävät Sastamalan seudun vireänä ja elinvoimaisena sekä luovat vahvan pohjan alueen elinkeinotoiminnalle. Toimivien pk-yritysten merkitys työllistäjänä ja uusien työpaikkojen lisääjänä on merkittävä. Toimivat ja kehittyvät yritykset ovat merkittävä tekijä myös kuntatalouden ylläpitäjänä verotulojen kautta Toimivat palvelut kehityshakuisten yritysten tukemiseen Sastamalan seudulla on toimivat palvelut ja tiivis yhteistyö kehittäjä-, asiantuntija- ja viranomaisverkoston, yrittäjäjärjestöjen, kuntien sekä SASYPin kesken. Yrityskohtainen, tarvelähtöinen ja asiantunteva neuvonta ja kehittämistoiminta Yrityspalveluita tuottavien toimijoiden verkostoyhteistyö Yhdestä kolmeen vuotta toimineiden yritysten kontaktointi ja tilannekartoitus Yrityskäynnit 6

7 Seudun pk-yritysten kehittämistarpeiden kartoitus Yritysten omien investointi- ja kehittämisrahoitusten lisääminen neuvontapalvelun avulla ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen aktiivisesti yrityksiin Aktivoidaan yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä mm. yrityksiä hyödyntävien T&K -toiminnan ja oppilastyönä tehtävien selvitys- ja tutkimustoiminnan lisäämiseksi. Kehitetään yhteistyömuotoja, ja käynnistetään maakuntakorkeakouluasiamies -toiminta seudulla Aktivoidaan ja tuetaan valokuituverkon rakentamishankkeita seudulla Yritysten verkostoyhteistyön tukeminen Seudulla on jo useiden vuosien ajan kehitetty yritysverkostoja, joissa vuorovaikutuksessa yritysten kesken, saman toimialan yritysten välillä tai toimialarajat ylittäen, tavataan ja vaihdetaan ajankohtaista tietoa ja tunnistetaan yhteistyömahdollisuuksia. Verkostot ovat käynnistyneet hankerahoituksen avulla ja hankerahoitusten päätyttyä on riski näiden tärkeiden verkostojen hiipumiselle. Olemassa olevien yritysverkostojen toiminnan jatkaminen ja tukeminen Uusien potentiaalisten yritysverkostojen käynnistymisen tukeminen Yhteiset tilaisuudet yrittäjille (esim. yrittäjäaamukahvit, seminaarit, teematilaisuudet) Osaavan työvoiman varmistaminen Osaavan työvoiman varmistaminen yritysten tarpeisiin tapahtuu kouluttamalla uusia työntekijöitä ja pitämällä yllä olemassa olevan työvoiman osaamista. Monipuolisella paikallisella toisen asteen koulutuksella varmistetaan tulevan työvoiman saanti ja joustava aikuiskoulutus turvaa yritysten osaavan työvoiman muutostilanteissa. Toimintamallin kehittäminen yliopisto- ja korkeakoulujen kanssa pyrkii turvaamaan korkeamman asteen työvoiman saannin ja työvoiman jatkokoulutuksen. Osaavan työvoiman saatavuus riippuu myös kunnan vetovoimaisuudesta ja palveluiden saatavuudesta. Tähän kuntien tulee kiinnittää huomiota toteuttaessaan kuntastrategiaansa. Turvataan toisen asteen koulutuksen säilyminen seudulla Hyödynnetään uusia tapoja kouluttautua ammattiin (esim. laajennettu työssä oppiminen) Tuetaan joustavan aikuiskoulutuksen tuottamista työelämän tarpeisiin Tehdään kartoitus pk-yrityksiin osaavan työvoiman riittävyydestä ja työvoimatarpeesta Aktivoidaan yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä. Kehitetään yhteistyömuotoja, ja käynnistetään maakuntakorkeakouluasiamies -toiminta seudulla Kehitetään koulutusvientiä, joka avaa mahdollisuuksia kansainväliseen oppilasvaihtoon ja yritysyhteyksiin Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä SASYP ja kunnat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yrittäjien, kunnan johdon ja päättäjien välinen yhteistyö lisää tietämystä ja ymmärrystä yritysten toimintaedellytyksien tarpeista ja auttaa elinkeinoelämää ymmärtämään kunnan toimintoja ja prosesseja. 7

8 Kuntien johto ja SASYP tekevät säännöllisesti yrityskäyntejä seudun yrityksiin Järjestetään säännöllisesti toteuttavia yhteistyötapaamisia kuntajohdon ja yrittäjien välillä, joissa käydään läpi ajankohtaisia elinkeinopoliittisia asioita Tontti- ja toimitilojen turvaaminen yritysten tarpeisiin Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että yrityksen perustamisvaiheessa tai yrityksen kasvun ja muutoksen eri vaiheissa yritykselle on tarjolla toiminnan edellyttämiä tontteja ja yrittäjiä autetaan toimitilojen hankinnassa. Kuntiin sijoittuville ja kunnissa uutta tonttia tai toimitilaa etsiville tarjotaan joustavaa ja nopeaa palvelua. Toteutetaan yritysten tarpeet huomioivaa ja ennakoivaa tonttipolitiikkaa sekä sujuvaa kaavoitusta Luodaan selkeä ja joustava palvelumalli tontti-, toimitila- ja kaavoitusasioissa yrittäjille kuntien kaavoitus- ja tonttipuolen sekä SASYPin yhteistyönä Tontti- ja toimitilamarkkinointia sekä yritysten sijoittumispalvelua kehitetään julkaisemalla uusi käyttäjälähtöinen seudullinen tontti- ja toimitilasivusto Selvitetään tarve ja mahdollisuudet kunnan / kuntien omistamalle kiinteistöyhtiölle Käynnistetään aloittavien yritysten yrityshautomotoiminta ja tarjotaan toimintaansa laajentaville, alueelle sijoittuville tai muutosvaiheessa oleville yrityksille väliaikaista vuokratilaa yrityshautomon tiloista 5.2 Uuden yritystoiminnan aktivointi Kunnan elinvoima ja elinkeinotoiminnan vahvistaminen edellyttävät uuden yritystoiminnan syntymistä ja aktivointia. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja asenne luovat edellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle Sastamalan seudulle Toimivat ja joustavat neuvontapalvelut yritystä perustavalle Sastamalan seudulla on tarjolla toimivat alkavan yrittäjän palvelut, jotka tuotetaan paikallisten palveluntuottajien yhteistyönä hyödyntämällä laajoja asiantuntija- ja viranomaisverkostoja. Asiakaskohtainen, tarvelähtöinen ja asiantunteva neuvontapalvelu yritystä perustavalle Aloittavien yritysten palveluita tuottavien verkostoyhteistyö Infot ja tilaisuudet Omistajanvaihdospalvelun tarjoaminen Yrityskentässä on tapahtumassa voimakas muutos, kun suuriin ikäluokkiin kuuluvat yrittäjät eläköityvät. Suomen Yrittäjät ry:n teettämän omistajanvaihdosbarometrin 2012 mukaan vuosina yrityksensä myy tai sukupolvenvaihdoksen tekee yrittäjää ja aikoo lopettaa yrityksen. Sastamalan 8

9 seudullakin muutos koskettaa useita satoja yrityksiä. Jatkavien yrittäjien löytyminen luopuvien tilalle on seudun elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta kriittinen asia. Omistajanvaihdostilanteisiin liittyvän asiantuntevan neuvontapalvelun tarjoaminen Seudullisen omistajanvaihdosrekisterin ylläpitäminen ja toimijoiden saattaminen yhteen Yhteistyö maakunnallisten ja kansallisten omistajavaihdospalveluiden kanssa Infot ja tilaisuudet Kohdennetut toimenpiteet yritysten sijoittumiselle seutukunnalle Uusyritystoiminnan lisäksi kuntien uutta yrityskantaa lisäävät kunnan ulkopuolelta kuntaan sijoittuvat yritykset ja yrittäjät. Elinkeinotoiminnan käytettävissä olevilla resursseilla ei laajamittainen yritysten houkuttelu ja sijoittuminen kuntiin ole mahdollista. Kohdentamalla resursseja ja tekemällä täsmätoimia valittuihin kohdeyrityksiin, voidaan toimintaa tehostaa. Selvitetään yhteistyössä seudun yritysten kanssa niitä yrityksiä, jotka voisivat olla potentiaalisia sijoittujia seudulle esim. alihankintasuhteiden tai muiden yhteyksien ja perusteiden vuoksi SASYP toteuttaa täsmäkontaktointia yhteisesti valittuihin yrityksiin Osallistutaan vuosittain Alihankintamessuille, jossa tuodaan sijoittumismahdollisuuksia esille Kerrotaan onnistuneista sijoittumisista ja niihin johtaneista tekijöistä potentiaalisille sijoittuville Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritysmyönteisen asenteen edistäminen Yrittäjyyteen kannustamista ja yritysmyönteistä asennetta voidaan edistää tietoisuuden lisäämisellä yrittäjyydestä yhteistyössä oppilaitoksien, koulujen ja yhdistyksien / järjestöjen (esim. 4H -yhdistys) kanssa. Oppilaitoksien työelämäyhteistyöllä lisätään opettajien tietämystä paikallisista yrityksistä ja toimialoista sekä ammatin vaatimuksista. Kannustetaan opettajia yritysvierailuihin Tarjotaan yritystä perustaville suunnattuja yrittäjäkursseja ja infotilaisuuksia Tuetaan yrittäjyyskasvatuksen saamista opetussuunnitelman ammatilliseen opetukseen Jatketaan hyviä olemassa olevia toimintatapoja (SASKYn Nuori Yrittäjyys -toiminta ja osuuskuntatoiminta, opettajien työelämäjaksot) Järjestetään oppilaitoksissa yrittäjyyden teemapäiviä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Pyritään saamaan yrittäjyysopetus osaksi lukioiden opinto-ohjelmaa ja selvitetään mahdollisuutta saada Vammalan lukiolle yrittäjyyslukion status Selvitetään mahdollisuutta käynnistää kummiyritystoiminta yläkoulu - ja lukioasteelle 9

10 5.3 Matkailun kehittäminen Matkailukohteet ovat keskeinen seudun vetovoimatekijä, ja sillä on suuri merkitys seudun elinkeinotulon muodostumisessa. Matkailun menestys hyödyttää myös muiden elinkeinojen kehittymistä, mm. kaupan ja palveluiden toimialoja. Matkailu on toimiala, johon sisältyy kasvupotentiaalia nykyisten kohteiden toiminnan kehittymisen ja laajenemisen sekä uuden matkailualan liiketoiminnan syntymisen myötä. Seudun matkailun kehittämisessä painotetaan perhematkailua. Luodaan sähköinen varausjärjestelmä osana seudun matkailusivustoa Tuotetaan toimiva ja asiantunteva seudullinen matkailuneuvonta Panostetaan messu- ja tapahtumatoimintaan Panostetaan ympärivuotiseen matkailutarjontaan Herra Hakkaraisen taloa ja sen näyttelytoimintaa kehitetään edelleen lapsiperheiden kärkimatkailukohteena Panostetaan vesistö- ja luontomatkailuun Matkailu- ja kulttuurituottajien sekä matkailun yritysverkostojen ylläpitäminen 5.4 Kaupunki- ja kuntakeskusten sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen Kaupan- ja palveluiden toimialalla on seudullisesti merkittävää kehityspotentiaalia. Mutta tällä hetkellä päivittäis- ja erikoistavarakaupan asiointisuunta ja ns. ostoeurojen valuma alueen ulkopuolelle on merkittävä. Tämän ostosvirran osittainenkin suuntautuminen seudun kauppapalveluihin lisää merkittävästi kyseisen sektorin kehittymistä. Aktiivinen tapahtumatoiminta tukee kaupunki- ja kuntakeskusten elinvoimaisuutta. Edistetään kaupan ja palvelualan yrittäjien yhteistyöverkoston syntymistä Edistetään ja aktivoidaan asiointia paikallisissa yrityksissä Tuotetaan Sastamalan palveluopas Pidetään yllä aktiivista vuoropuhelua ja kontakteja kaupan alan toimijoiden ja kauppaketjujen edustajiin säännöllisesti kuntien ja SASYPin toimesta Säännölliset, ympäri vuoden järjestettävät tapahtumat Toritoiminnan aktivointi Määräaikaisen tapahtumatuottajan tehtävän perustaminen (tapahtumatuotannon tehostaminen ja koordinointi) Yleismessujen järjestäminen ( Sastamala-messut ) 10

11 5.5 Vetovoimatekijöiden markkinointi ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Sastamalan kaupungin markkinoinnin tehtävänä on Sastamalan kaupungin imagon vahvistaminen ja kaupungista syntyviin mielikuviin vaikuttaminen. Pitkällä tähtäimellä markkinoinnin halutaan vaikuttavan positiivisesti mm. muuttoliikkeeseen sekä alueen yritysten määrän kasvuun. Markkinointiviestinnän perustan muodostavat kaupungin strategian määrittelemät vetovoimatekijät. Sastamalan kaupungin markkinoinnin koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa SASYP Oy. Laaditaan syksyllä 2014 markkinointisuunnitelma vuosille , jossa näkyvät toimenpiteiden päälinjat ja tehdään esitys kaupunginvaltuustolle toteutuksen resursoinnista Tiedotetaan vuosittain keskeiset markkinointitoimenpiteet päättäjille ja median kautta julkiselle yleisölle 5.6 Aluekehityksen painopisteet Aluekehittämisen seudullisiksi painopisteiksi on elinkeino-ohjelman valmistelussa valittu biotalous ja hyvinvointipalvelut ja -teknologia. Aluekehittämisen painopisteiden toteuttamisessa reagoidaan joustavasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehittämiskärkien muuttamiseen Biotalous Sastamalan seudun aluekehityksen painopisteet perustuvat alueen luontaisiin vahvuuksiin, kuten esimerkiksi biotalouden tarvitsemiin raaka-ainevarantoihin, uusiutuviin luonnonvaroihin ja kierrätettäviin materiaaleihin. Ennakoimalla, seuraamalla biotalouden painopisteiden kehitystä ja tekemällä rohkeita valintoja on mahdollista toteuttaa koko seutua hyödyntävää elinkeinopolitiikkaa ja luoda uutta yritystoimintaa sekä lisätä työllisyyttä. Vielä hyödyntämättömän biotalouden mahdollisuudet koko seudun aluekehitystä ja elinkeinoelämän kehitystä lisäävänä tekijänä nostetaan ohjelmakaudella esille Kehitetään biotalouden ja siihen liittyvän maatalouden suoria ja välillisiä elinkeino- ja liiketoimintamahdollisuuksia Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiteknologia Seudulla on kehitetty vahvasti hyvinvointi- ja sosiaalialan yrittäjyyttä ja tuettu liiketoiminnan kehittymistä sekä uusien yritysten syntymistä. Seudulla on myös panostettu hyvinvointialaan liittyvän automaation, robotiikan, tietotekniikkajärjestelmien sekä laite- ja apuvälineiden kehittämiseen. Työtä on tehty seudullisen oppilaitoksen, yrityssektorin ja eri yhteistyötahojen kanssa. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat uutta elinkeinotoimintaa, yritysten kehittymismahdollisuuksia ja uusia hyvinvointipalveluiden tuottamisen toimintatapoja. 11

12 Hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointiteknologian kehittämistä jatketaan Seudulla panostetaan edelleen uusien hyvinvointi- ja sosiaalialan liiketoimintamahdollisuuksien, palveluiden ja palvelutuottamistapojen kehittämiseen 12

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 Aluekehityksen tilannekuva Aluekehityksen tilannekuva on

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Elinkeinotoimen vastuualue

Elinkeinotoimen vastuualue Elinkeinotoimen vastuualue Luottamushenkilökoulutus 6.3.2013 kehittämispäällikkö Satu Sarin p. 044 767 4936 Sisältö o Tehtävät, toimijat ja yhteistyökumppanit o Strategiset tavoitteet: elinkeino-ohjelma

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

22.10.2007 Tiina Leppäniemi Regina Salkovic

22.10.2007 Tiina Leppäniemi Regina Salkovic Työllisyyden nostotalkoot t t Keski-Suomessa 22.10.2007 Tiina Leppäniemi Regina Salkovic 1 Visiomme Menestyvän yrittäjyyden, laadukkaan koulutuksen, kehittyvän työelämän mahdollisuuksia tarjoava Lounais-Pirkanmaa

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

ELINKEINO-JA TYÖLLISYYSOHJELMA KILPAILUKYKYVISIO

ELINKEINO-JA TYÖLLISYYSOHJELMA KILPAILUKYKYVISIO ELINKEINO-JA TYÖLLISYYSOHJELMA KILPAILUKYKYVISIO Hollolan kunta on mitatusti alueen yritysystävällisin ja yli 70 % työpaikkaomavaraisuuden kunta vuonna 2020 Mittarit: Suomen Yrittäjien kysely/yrittäjäystävällisyys,

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Piispala 23.8.2012 Saarijärven-Viitasaaren johtoryhmä Huom! Kyseessä on ensimmäinen kooste alueen toimijoiden esityksistä. Toimenpiteiden sisältöjä tarkennetaan

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot