Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki STUDIA ELBA. Kokkola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012"

Transkriptio

1 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki STUDIA ELBA Kokkola

2 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai perheiden yksityisyys? Mitä tiedetään muutoksen vaikutuksista - Lastensuojelusuunnitelmiin - Huostaanottoihin - Ennaltaehkäisyyn - Sukulaissijoituksiin?

3 Lastensuojelulain uusimisen taustalla Ihmisoikeussopimukset - Lapsen oikeuksien sopimus - Rajoitusten ja pakonkäytön kirjaaminen i lakiin - Lastensuojeluprosessin tarkempi kuvaus - Menettelytapojen täsmentäminen - Päätöksentekoprosessin muuttaminen

4 Lastensuojelun tarve kasvanut (tilanne lakia säädettäessä) Kymmenessä vuodessa avohuollon asiakkaiden määrä kaksinkertaistui. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrät lisääntyivät 2-5 prosentin vuosivauhtia.

5

6 Mitä on perheiden ahdingon taustalla? Taloudellinen tilanne, erityisesti monilapsisilla i ill perheillä, yksinhuoltajilla ja alle 3-vuotiaiden vanhemmilla Työttömyys ja/tai pätkätyöt Alkoholiverotuksen muutos > kulutuksen lisääntyminen (suurin yksittäinen taustatekijä) Asenteet? Vanhemmuuden taidot?

7 Lastensuojelulain keskeiset tavoitteet Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen ja ongelmien ehkäiseminen ennakolta vaikuttamalla kasvuolosuhteisiin ja perheiden hyvinvointiin Huolitilanteissa varhainen tuen antaminen ( varhainen puuttuminen ) normaalipalvelujen piirissä i Lasten auttaminen ensisijaisesti omassa kodissaan yhteistyössä vanhempien kanssa

8 Lastensuojelulaki käsittää sekä kaikkien lasten suojelun että erityisen lastensuojelun ja panostaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen

9 Lasten suojelun kokonaisuus Kasvuolosuhteiden kehittäminen (riittävät ja jatkuvat aikuiskontaktit, lapsen huomioon ottavat toimintatavat, turvallinen, terveellinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö) Peruspalvelut (neuvola, päivähoito, koulu, nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kodinhoito terveydenhuolto, liikuntatoimi ym.) Ehkäisevää lasten suojelu (lasten tukeminen perus- palveluissa) Lapsikohtainen lastensuojelu (suojelutarpeen selvitys, avohuolto, kiireellinen sijoitus huostaanotto, sijaishuolto, jälkihuolto)

10 Lain keskeiset muutokset Oikeusturvan tehostaminen Viranomaisten välinen yhteistyö Kunnan velvollisuuksien täsmentäminen Uusien menettelytapojen kehittäminen

11 Lapsen ja vanhemman osallisuuden ja oikeusturvan tehostaminen t lapsen mielipide selvitettävä aina iästä riippumatta tähänastista tarkempi dokumentointi asiakkuuden alkamisesta, toimenpiteistä ja päätöksistä määräaikaan sidottu alkuarviointi tahdonvastaisesta huostaanotosta voi päättää vain hallinto-oikeus ik huostaanotetun lapsen huolto: täsmennys mitkä tehtävät siirtyvät pois vanhemmilta mahdollisuus edunvalvojan määräämiseen lapselle

12 Viranomaisten yhteistyön tehostaminen muilla hallinnonaloilla velvoitteita ennaltaehkäisyn ja palvelujen järjestämiseksi moniammatillinen lastensuojelun tukiryhmä kunnittain tai usean kunnan yhteisenä ilmoitusvelvollisuuden täsmentäminen ja laajentaminen lastensuojelun ilmoitettava poliisille lapseen kohdistuvan rikoksen epäilystä (RL 20 luvun rikosten epäilyilmoitus myös muiden tehtävä)

13 Muita hallinnonaloja koskevat velvoitteet laissa Palvelujen l kehittäminen i kasvatuksen k tukemiseksi Koulukuraattori- ja psykologipalvelut l l lakisääteiseksi Aikuisten i päihdehuolto- h ja mielenterveyspalveluissa tarkastettava lapsen tilanne Terveydenhuollon annettava asiantuntija- tij apua sekä järjestettävä lapselle hoito- ja terapiapalveluja Pahoinpitelyn tai hyväksikäytön epäilyt tutkittava kiireellisinä

14 Ilmoitusvelvollisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan (jne.) palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia lli i viipymättä ilmoittamaanitt salassapitovelvollisuuden estämättä jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu lasten kanssa työskentelevä henkilö tai yksityishenkilö y voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

15 Kunnan velvollisuuksien täsmentäminen Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja - suunnitelmaa laadittaessa.

16 Uusia menettelytapoja Kaikenikäisten lasten mielipide on aina selvitettävä; todisteellinen kuuleminen koskee yli 12-vuotiaita. Lastensuojelun asiakkaaksi tulevalle lapselle on nimettävä oma sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun tarve on selvitettävä määräajassa. Huoltosuunnitelma on muutettu asiakassuunnitelmaksi, joka on aikaisempaa kattavampi. Lapsen asiassa voidaan pitää neuvottelu hänen läheistensä kanssa. Lapsen läheisverkosto on selvitettävä ennen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tuomioistuimelta voidaan hakea lupa lapsen tutkimiseen, jos vanhemmat vastustavat lapsen tilanteen selvittämistä.

17 Lapsen etu vai perheen yksityisyyden suoja? = LASTENSUOJELUN KESKEINEN RISTIRIITA, JOKA TEKEE TYÖSTÄ VAIKEAN JA HAASTEELLISEN

18 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS 18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta Valtion on kunnioitettava vanhempien/huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa. 3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. 9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla siellä. 12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon. 30. Lapsella on oikeus ( ) kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.

19 Lastensuojelun keskeiset lähtökohdat: Lapsen hoito ja kasvatus ovat vanhempien vastuulla Yhteiskunnan vastuu alkaa,,jos lapsesta ei pidetä riittävän hyvää huolta Kaksi joskus ristiriitaista tavoitetta: lapsen etu / perhe- elämän yksityisyyden suoja Kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (Realiteetti: Aina ei ole olemassa hyvää ratkaisua, vaan on tyydyttävä valitsemaan huonoista vaihtoehdoista vähiten vahingoittava)

20 Laissa määritellään lapsen edun arvioinnin kriteerit = miten ratkaisu turvaa lapselle tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon taipumuksia i ja toivomuksia i vastaavan koulutuksen k turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen i i

21 Lapsen etu ja osallisuus Uusi laki sisältää useita lapsen osallisuutta ja oikeusturvaa lisääviä periaatteita täsmentää tää lapsen edun käsitettä ttä mahdollistaa ja edellyttää uudenlaisia a menettelytapoja Joten ainakin edellytykset on luotu lapsen edun paremmalle toteutumiselle.

22 Vanhempien oikeudet Ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki painottavat vanhempien kasvatusvastuuta Vanhempien oikeusturvaa tehostettu mm. selventämällä säädöksiä Useat toimenpiteet edellyttävät yhteistyötä vanhempien kanssa Vanhempien tukea korostetaan

23 Mitä tiedetään muutoksen vaikutuksista - Lastensuojelusuunnitelmiin? - Lastensuojeluilmoitusten selvittämiseen? - Lastensuojelun asiakasmääriin? - Sijoituksiin? - Huostaanottoihin? - Ennaltaehkäisyyn? - Sukulaissijoituksiin?

24 Sirkka Rousu (aik. Kuntaliitossa, nyt Metropolian yliopettaja) Lastensuojelun kehittyminen näkyy hienoisesti tilastoissa ja tutkimuksissa Kuusikko-kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) vuoden 2010 tilastollinen vertailuraportti Kuntien lakisääteinen lasten ja nuorten Kuntien lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila 2010 (Rousu & Keltanen 2011)

25 Rousu: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman i it / lastensuojelusuunnitelman tilanne 2010 Suunnitelman valmistelu käynnistynyt 94,1 % Valtuusto hyväksynyt suunnitelman 55,3 % Suunnitelma toimeenpantu t 55,2 % Suunnitelma kuntien yhteistyönä 48,1 %

26 -Rousu: Kaikissa kyselyyn vastanneissa Etelä-Suomen sekä Pohjois-Suomen jos kunnissa on suunnitelma laadittu tai sen valmistelu on käynnistynyt - samoin kaikissa kaupunkimaisissa kunnissa. Sen sijaan taajaan asutuissa kunnissa 7 prosentilla ja maaseutumaisista kunnista vajaalla 6 prosentilla ei valmistelu ollut käynnistynyt. y y Tämä saattaa johtua osin kuntaliitoksen ja YT- alueen muodostamiseen liittyvillä tekijöillä.

27 Rousu: Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet keskimäärin 10 % edellisestä (2009) vuodesta. Hyvä, sillä tämä oli myös uuden lain tavoite: selvittää lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Ilmoituksista noin puolet oli sellaisia, joissa lapsen tilanteesta tehtiin lastensuojelutarpeen selvitys. Kaikki ilmoitukset eivät johda selvitykseen, koska - lapsesta oli selvitys jo käynnissä, - selvitys oli juuri tehty, - lapsi on jo lastensuojelun l asiakkaana.

28 Lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus maakunnittain Pohjanmaa Ahvenanmaa Pirkanmaa Lappi Pohjois Pohjanmaa Etelä Savo Kymenlaakso Keski Suomi Pohjois Karjala Itä Uusimaa Koko maa Etelä Pohjanmaa Kainuu Satakunta Kanta Häme Keski Pohjanmaa Päijät Häme Uusimaa Etelä Karjala Varsinais Suomi Pohjois Savo 3,3 40 4,0 4,2 4,3 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,3 5,4 5,4 5,4 54 5,4 5,6 5,7 6,0 6,2 6,2 6,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Lähde: THL, Lastensuojelu Lapset, joistatehtytehty lastensuojeluilmoitus suhteutettuna0 17 vuotiasta vuotiastalastakohti kohti, % Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 28

29 Lastensuojeluilmoitusten selvittäminen (Etelä-Suomen aly) Seitsemässä arkipäivässä selvitetään 89% ilmoituksista Lastensuojelutarpeen selvityksistä 79% aste suoje uta pee se ty s stä 9% valmistuu kolmessa kuukaudessa

30 Rousu: Lapsen ja perheen tuen tarpeen selvittämisen jälkeen lastensuojelun asiakkuus noin 40 %:ssa myös päättyy tässä ä vaiheessa. Hyvä, sillä selvitystyö tehdään pääasiallisesti hyvin räätälöidysti kunkin lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Näin ollen voidaan tulkita myös, että selvityksen yhteydessä lapselle ja perheelle järjestetään heidän mahdollisesti tarvitsemiaan muita tukitoimia

31 Rousu: Avohuollon asiakasmäärät ovat keskimäärin kasvaneet edellisestä vuodesta vajaa 5 %. Hyvä, sillä lastensuojelulain tavoitteena on ollut tehostaa niiden lasten ja perheiden tukea, joiden arvioidaan tarvitsevan avohuollon tukitoimia.

32 Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat maakunnittain 2010 Pohjanmaa Lappi Satakunta Ahvenanmaa Pohjois Pohjanmaa Etelä Savo Keski Pohjanmaa Pohjois Karjala Pirkanmaa Kymenlaakso Koko maa Päijät Häme Etelä Pohjanmaa Kanta Häme Uusimaa Etelä Karjala Varsinais Suomi Kainuu Itä Uusimaa Keski Suomi Pohjois Savo Lähde: THL, Lastensuojelu Uusia asiakkaita it thtt tuhatta lasta khti kohti Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 32

33 Rousu: Lastensuojelun kokonaiskustannukset laskivat vähän edellisestä vuodesta vaikka esim. henkilöstön ö palkkakulut k l nousivat kohtuullisen paljon. Helsingissä, Espoossa ja Turussa on korkeimmat kokonaiskustannukset suhteutettuna asiakasmääriin

34 Rousu: Avohuollon kustannukset ovat laskeneet hieman edellisestä vuodesta Huonoa, jos se merkitsee, että lapset ja perheet eivät saa tarpeidensa mukaista riittävää tukea. Hyvää, jos taustalla on sellaisten tukitoimien kehittäminen, jotka auttavat lasta ja perhettä heidän arjessaan tehokkaasti, mutta ovat kustannuksiltaan edullisempia.

35 Rousu: Sijoitettujen lasten määrät kasvoivat kaikissa muissa Kuusikkokunnissa,,paitsi Helsingissä Tämä on huonoa, jos avohuollon tukitoimin ei kyetä saamaan parannusta lapsen kehitykseen ja terveyteen. Hyvää sijoitusten kasvussa on se, että jokainen lapsi tai nuori pääsee sijaishuoltoon jos on sijaishuollon tarpeessa. (HUOM! KOKO MAASSA SIJOITETTUJEN MÄÄRÄT LASKIVAT!)

36 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina

37 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret Kodin ulkopuolelle sijoitettuina olleet lapset ja nuoret huostassa olleet kaikista sijoitettuina ina olleista kiireellisesti sijoitettuina olleet kaikista sijoitettuina olleista *Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 37

38 Kiireellisesti sijoitetut ja huostaan otettuina olleet lapset Kiireellisesti sijoitetut lapset Huostassa Lähde: THL, Lastensuojelu *Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 38

39 Ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset Pojat Tytöt v. 3 6 v v v v. *Kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 39

40 Rousu: Sijaisperhehoito on lisääntynyt ja ostopalvelulaitosten käyttö vähentynyt Perhehoitoa on eniten Oulussa 79,6 % ja Tampereella 51,5 % ja pienin osuus on Turussa 30,8 %. Tällainen palvelurakenne eu a e e selittää suurimman osan kustannuksista. Lapsia sijoitetaan läheis- tai sukulaisperheisiin vielä hyvin vähän, esim. Helsingissä i 52 lasta (kaikista 1958 sijoitetusta lapsesta). Tilanne on edelleen siis huono sekä perhehoidon osalta (Oulua ja joitakin muita kuntia lukuun ottamatta) että läheis- tai sukulaisperheisiin sijoitusten osalta

41 Koko maa Puolet huostassa olleista lapsista on sijoitettu perheisiin, joista sukulais- tai läheisperheiden osuus on noin 11 prosenttia.

42 Sukulaissijoitusten purkautuminen (Australia) Yleisin syy: sijaisvanhemmat kykenemättömiä ymmärtämään lapsen tarpeita Vähiten purkautumisia isovanhemmille sijoitettaessa Sijoitukset yksinhuoltajasukulaiselle pysyvämpiä kuin perheissä, joissa vain toinen oli sukua lapselle Purkautumisriski suurin sijoituksissa muille läheisille kuin sukulaisille

43 Huostassa olleet lapset maakunnittain 100 % 90 % Muu 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Laitoshuolto Ammatillinen perhekotihoito 30 % 20 % Perhehoito 10 % 0 % Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 43

44 Rousu: Heikko lenkki lastensuojelussa on yhdellä vastuutyöntekijällä olevan asiakasmäärän suuruus Keskimäärin Kuusikko-kunnissa työntekijällä t oli yhteensä 76 lapsen asiakkuusvastuu. Heikoin tilanne oli Turussa, jossa yksi vastuusosiaalityöntekijä hoiti 112 lapsen elämää koskevia asioita ja paras tilanne oli Helsingissä i 61 lasta.

45 Rousu: Lastensuojelu ei voi mitenkään olla optimaalisen vaikuttavaa kun yhdellä sosiaalityöntekijällä on vastuullaan tällaiset määrät lapsia ja heidän elämäänsä koskevat ratkaisut kun työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin suuri kun isolla osalla työntekijöistä ei ole kelpoisuuslain mukaista pätevyyttä sosiaalityöntekijän työhön eikä erikoistumiskoulutusta juuri lastensuojeluun

46 Lastensuojelun vaikuttavuuden arviointi i 1) Lapsen edun toteutuminen Lapsen kasvaminen tasapainoiseksi ja vastuulliseksi aikuiseksi, i k i huono-osaisuuden kierteen katkaisu 2) Laillisuus Lapsen ja vanhempien/huoltajien oikeusturva; asiakirjat ja päätökset lain mukaisia, oikeus muutoksenhakuun 3) Subjektiiviset kokemukset Vuorovaikutuksen laatu; kunnioittava suhtautuminen, t arvostus ihmisenä, i kuulluksi k tuleminen

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012 Selvitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.8.2012 Tekijät

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei`

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2003:5 `Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivallattoman käyttäytymisen tukemisesta helsinkiläisissä lastensuojelulaitoksissa

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot