KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja Palviainen Sanna 16:25-19:05 jäsen Rahunen Timo 16:25-19:05 jäsen Suomalainen Esa 16:25-19:05 jäsen Tiittanen Soili 16:25-19:05 jäsen Tolvanen Paula 16:25-19:05 jäsen Hirvonen Kirsi 16:25-19:05 varajäsen Kapanen Ari 16:25-19:05 varajäsen Laukkanen Johannes 16:25-19:05 varajäsen POISSA Koskinen Marko varapuheenjohtaja Romppanen Ilkka jäsen Juvonen Maarit jäsen Lahtela Esa kh puheenjohtaja Turunen Jorma vs. kaupunginjohtaja Lötjönen Riku nuorisovaltuuston edustaja MUU Väkeväinen Unto 16:25-19:05 kh edustaja Asikainen Antti 16:25-19:05 esittelijä, tekninen johtaja Hakulinen Anja 16:25-19:05 pöytäkirjanpitäjä Hirvonen Kauko 16:25-19:05 kuntatekniikan päällikkö Allekirjoitukset Matti Kosonen puheenjohtaja Anja Hakulinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Sanna Palviainen Timo Rahunen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Anja Hakulinen hallintosihteeri

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Terho ja Petri Matikaisen poikkeamishakemus Juha Oksasen poikkeamishakemus Kari Uuksulaisen poikkeamislupa Uuden kuorma-auton hankinta Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 2/ Ekopistekatosten myynti 18

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 108 Päätösehdotus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 109 Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Palviainen ja Timo Rahunen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat / /2013 Tekninen lautakunta 110 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1 Kiteen terveyskeskus rakennushankkeen työmaakokouspöytäkirjat nro 3 :t 43-63, nro 4 :t Arppen yhtenäiskoulun maanrakennus- ja purkutöiden jälkitarkastuspöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys Pienurakkasopimus , Rantakentän näyttötaulu 4 Takuuajan vakuus Sopensuon jätteenkäsittelypaikan viimeistelytöistä 5 Rakennusaikainen vakuus Kiteen Meijerin myllyrakennuksen ja kylävarastorakennuksen korjaustyöstä Valmistelija: hallintosihteeri Anja Hakulinen puh , Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Päätösehdotus Päätös Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset / /2013 Tekninen lautakunta 111 Teknisen lautakunnalle saatetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Päätösluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: hallintosihteeri Anja Hakulinen puh , Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Päätösehdotus Päätös Liitteet Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että se ei käytä Kuntalain 51. :n mukaista otto-oikeutta päätöksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Viranhaltijapäätökset tiedoksi tekniselle lautakunnalle

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Terho ja Petri Matikaisen poikkeamishakemus 427/10.03/2013 Tekninen lautakunta 112 Hakija ja kohde Terho ja Petri Matikainen hakevat poikkeamislupaa loma ra ken nuksen laajentamiselle omistamalleen Jussila nimiselle tilalle Kiteen kaupungin Kontiolan kylässä Pyhäjärven ranta-alu eel la. Rakennuspaikan koko on noin m². Tilalla sijaitsee vuon na 2001 rakennettu 108 m² va paa-ajan asuinrakennus, vuonna 2010 rakennettu 18 m² sauna ja erillinen vaja. Kaavoitustilanne: Alueella ei ole voimassaolevaa kaavaa. Korkeimman hal lin to-oi keuden hylkäämässä Pyhäjärven rantaosayleiskaavassa tilalle on osoitet tu lomarakennuksen rakennuspaikka. Hakemuksen kohde Vapaa-ajan asuinrakennukseen on tarkoitus rakentaa 28 m²:n laajen nus. Hakemuksen perustelut Hakija ei ole esittänyt perusteluja, erityisiä syitä tai arviota ra ken nushank keen vaikutuksista. Kuuleminen Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettava hankkeen johdosta. Lisätietoja Vesi omasta kaivosta. Wc vedet umpisäiliöön. Harmaat vedet imeytys kent tään. Sekajätteet tuodaan Kiteelle (Maljakiventie 2). Rakentamisrajoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 72 mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan vakituisen asuin raken nuk sen sekä yli 80 m² suuruisen muun rakennuksen etäisyyden ran ta vii vas ta tulee olla vähintään 40 metriä. Mitoitusta ja hanketta koskevat muut tiedot Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut Olemassa olevaan loma-asuntoon tehtävä laajennus. Etäisyys rantaan 16 m. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueenkäytön muul le jär jes te lyl le. Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saa vutta mis ta. Ei vai keu ta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saa vut ta mis ta, eikä aiheuta haitallista yh dys kun ta ke hitys tä ja on so pi va maisemalliselta kannalta. Poikkeamislupa ha kemuk sen mu kai sel le rakentamiselle voidaan myöntää. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 16 hyväksytyn taksan mukainen maksu 165,00 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Kuopion hallinto-oikeuden kir jaamos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. Päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Juha Oksasen poikkeamishakemus 421/10.03/2013 Tekninen lautakunta 113 Hakija ja kohde: Juha Oksanen hakee poikkeamislupaa savusaunan rakentamiselle, omis ta mal leen, Liukkuranta nimiselle ti lal le Kiteen kau pun gin Kesälahden kylässä Puruveden ran ta-alu eel la. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa hyväksytty Puruveden ran ta yleiskaa va. Rakennuspaikka on kaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi, jol le saa rakentaa yh teensä enintään 200 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yh den loma-asunnon, aitan sekä sau na raken nuk sen ja muita ta lous ra ken nuk sia. Erillinen saunarakennus saa ol la kooltaan enintään 30 k-m². Erillisten rakennusten lukumäärä saa ol la enintään viisi. Kaikki ra ken nuk set saunarakennusta lu kuun ot tamat ta on sijoitettava sa maan taloryhmään. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka sijaitsee noin 1,2 ha:n tilalla, joka muodostuu ranta ra ken nus pai kas ta RA ja M alueesta. Tilalla sijaitsee v ra kennet tu 117 m² lomarakennus, v rakennettu 24 m² sau na ra kennus ja v rakennettu 18 m² aitta. Talousrakennuksia on kolme (22 m², 45 m² ja 54 m²), lisäksi tontilla on grillikatos ja halkovaja. Talous ra ken nuk set sijaitsevat rantayleiskaavan M alueella. Hakijan perustelut: Tarkoituksenamme on rakentaa Kesälahden Poroniemeen Pu ru veden rannalle omistamallemme tilalle RN:o 27:24, os. Poroniementie 25, savusauna palamattomasta materiaalista. Sauna on ns. hol visau na, joka on valmistettu betoniharkoista. Tilamme on rantakaava-alueella, joka rajoittaa saunan rakentamista. Kaa van mukaan sallittu rakennusoikeus on 200m2, meillä on käy tetty 226m2. Käytetystä rakennusoikeudesta suuri osa on talous- ja varas to ra ken nuk sia, asuinkäytössä on 116 m2:n vapaa-ajan asunto, lisäk si tontilla on pieni aittarakennus ja rantasauna, jonka ra ken nusala on 17,5 m2. Savusaunan (6,3 m2) ja rantasaunan yhteinen raken nus ala on 23,8 m2 eli selkeästi alhaisempi, kuin mitä kaava sallii. Rakennusten sijoittelussa olemme pyrkineet kunnioittamaan ran tavii vaa ja maastoa, siten että esim. varastorakennukset sijaitsevat niin, etteivät ne näy järvelle. Tarkoituksenamme säilyttää erilainen ti-

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta lal la oleva kalusto varastoissa, eikä niin, että ne lojuisivat eri puolella ti laa. Tulevaisuudessa vapaa-aikamme lisääntyy eläkkeelle siirtymisen myö tä, ja näin ollen oleskeluaikamme moninkertaistuu vapaa-ajan asun nol lam me. Toivomme, että poikkeuslupahakemuksemme hyväk sy tään ja voimme rakentaa kyseisen savusaunan, joka lisää ympä ri vuo tis ta saunomismukavuutta. Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Puruveden oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa ra ken nus paik ka on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikaksi. Savusaunan etäisyys lähimmästä rakennuksesta tulee olla 8 m ja etäi syys naapuriin 15 m. Asianosaisten kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Naa pu reil la tai muilla asianosaisilla ei ole ollut huomautettavaa hake muk sen johdosta. Lisätietoja: Rakennukseen ei tule vesipisteitä. Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Rakentamisella ei ole MRL 172 :n mukaisia merkittäviä vaikutuksia. Ti lan rakennuksista vain kolme ja yhteensä 159 k-m² sijoittuu yleiskaa van mukaiselle rakennuspaikalle. Tällä perusteella ran ta yleiskaa van rakennusoikeus ja rakennusten lukumäärä ei ylity. Yli mää räi-

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta sen saunan rakentaminen on perusteltua täysin eri tyyppisen saunan rakentamisella. Yleiskaavan mukaista rakennuspaikan sijaintia ja ulottuvuutta voidaan tässä tapauksessa tulkita laajemmaksi, sa vusau nan erityisten etäisyysmääräysten vuoksi. Poikkeamislupa sa vusau nan rakentamiselle voidaan myöntää. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää savusaunan rakentamiselle poik keamis lu van. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 16 hyväksytyn taksan mukainen maksu 165,00 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Kuopion hallinto-oikeuden kir jaamos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. Päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kari Uuksulaisen poikkeamislupa 416/10.03/2013 Tekninen lautakunta 114 Hakija ja kohde: Kari Uuksulainen hakee poikkeamislupaa loma-asunnon ra ken ta misel le omistamalleen, Kaijoo ni mi sel le ti lal le Kiteen kau pun gin Närsäkkälän ky läs sä Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavoitustilanne: Alueelle laadittu Pyhäjärven rantaosayleiskaava on korkeimman hallin to-oi keu den toimesta hylätty ja alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka sijoittuu 39 ha:n suuruisen Kaijoo tilan ran ta-alu eelle. Rantaviivan pituus on noin 0,5 km ja siitä on erotettu kaksi lo mara ken nuk sen rakennuspaikka (yht. noin 0,1 km rantaviivaa) ja ranta-alu eel le sijoittuu vuonna 1976 rakennettu 28 m² lomarakennus se kä toinen rantarakennus. Ha ke muk sen mukaan alueelle on tar koitus rakentaa uusi noin 80 m²:n suuruinen lo ma ra ken nus. Rakennus si joit tuu noin 45 m:n päähän rantaviivasta. Hakijan perustelut: Vapaa-ajan asuntoa käytetään yleensä työn aiheuttaman stressin lau kai se mi sek si ja henkisen tasapainon saavuttamiseksi.. Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Asianosaisten kuuleminen: Kiteen kaupunki on kuullut naapurit. Naa pu reil la tai muilla asian osaisil la ei ole ol lut huomautettavaa ha ke muk sen johdosta. Lisätietoja: Rakennettavalle kiinteistölle rakennetaan tieyhteys Ha ko lah den niemen tien kautta, vesihuoltona oma kaivo ja jätevedet johdetaan um-

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta pi säi liöi hin. Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Rakentamisella ei ole MRL 172 :n mukaisia merkittäviä vaikutuksia. Pyhäjärven rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä ei tilalle ole osoi tet tu uutta rantarakennuspaikka kahden olemassa olevan ra kennuk sen muodostamien rakennuspaikkojen lisäksi. Hakija haluaa siirtää toisen kaavassa osoitetun rakennuspaikan uuteen paikkaan samal la tilalla. Uusi rakennuspaikka sijoittuu tilasta erotettujen, to teu tunei den kahden lomarakennuspaikan yhteyteen. Rakennusluvan myön tä mi sen ehtona uuteen paikkaan tulee olla, että olemassa oleva rakennus ja kaikki rakennuspaikalla olevat rakenteet puretaan. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan hyväksytyn taksan mukainen maksu 165,00 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Kuopion hallinto-oikeuden kir jaamos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. Päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Uuden kuorma-auton hankinta 457/ /2013 Tekninen lautakunta 115 Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksia uudesta kuorma-autosta. Tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu Julkiset hankinnat-palvelussa Hilma Tarjousten jättö on viimeistään klo 15:00. Tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Jätetyt tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten vertailutaulukko ja pisteytystaulukko esitellään kokouksessa. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouksista hyväksytään hinnaltaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteina ovat hinta 60 %, toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet 25 %, huolto- ja varaosapalvelujen saatavuus 10 %, sekä toimitusaika ja referenssit Suomessa 5 %. Määräaikaan klo 15:00 mennessä tarjouksensa ovat jättäneet: Kranic Oy CT Finland Oy Konekesko Oy MAN Scania Suomi Oy Esityslistan liitteenä on kuorma-auton pisteytys ja tarjousvertailutaulukot. Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen, puh , Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen, puh , Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että vertailussa korkeimman pistemäärän saanut Scania Suomi Oy:n tarjous Piako Oy:n päällirakenteilla hyväksytään.tarjottu auto on Scania P410 LB 6x2*4HNA, varustettuna 20 tonnin vaijerinostolaitteella PK-20 ja runkoon ohjaamon taakse sijoitetulla nosturilla Palfinger PK 9002-EH, jonka hydraulinen ulottuvuus on 8,5 tm. Tarjoushinta on ,00 alv 0 %. Auton toimitusaika on 20 viikkoa tilauksesta.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Kuorma-auton pisteytystaulukko Kuorma-auton tarjousten vertailutaulukko

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 2/ / /2013 Tekninen lautakunta 116 Vs. kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ovat antaneet ohjeet toisen vuosikolmanneksen vuoden 2013 osavuosiraporttien valmistelusta. Osavuosiraportissa pohjana käytetään UDP-raportoinnin raportteja ja lisäksi annetaan lyhyt katsaus kuluneen vuoden tapahtumiin ja näkymiin ja poikkeamille selvitys valtuustotason tehtävistä eli tulosalueista. Tasaisesti vuoden mittaan kertyvissä menoissa ja tuloissa vertailuprosentti on 66,6 %. Osavuosiraportit ja mahdolliset talousarvion tarkistusesitykset tulee palauttaa talousjohtajalle mennessä. Käyttötalous Teknisen lautakunnan käyttötalouden toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma 63,5 % ja toimintakulujen toteutuma 67,3 %.Tulosalueittain tarkasteltuna toisen vuosikolmanneksen toteutuma % on seuraava: Tulosalue TOT % toimintatuotot TOT % toimintamenot Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut 57,9 67,3 Toimitilat 65,4 70,9 Kuntatekniikka 74,2 69,9 Siivous ja ruokapalveluissa tulot on jäämässä alle arvioidun. Kiinteistöjen kunnossapidosta lisämäärärahan tarve on Muilta osin teknisen lautakunnan käyttötalouden tulosalueille asetetut tavoitteet toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Investoinnit 9401 Arppen koulu hankkeen lisämääräraha tälle vuodelle on Hankkeen suunnittelu kustannukset ovat arvioitua suuremmat tänä vuonna, sekä purku ja maanrakennusurakassa tulleiden lisätöiden aiheuttamat kustannukset mm. louhinnan ennakoitua suurempi määrä Kuituverkon rakentamiseen lisämäärärahan tarve Mäntyrannan vedenottamon lisämäärärahan tarve on Kaasun tankkausaseman rakentamiseen ei saatu tälle vuodelle valtion avustusta, joten hanke ei käynnisty vuonna Kesälahden terveyskeskus hanke on alkanut suunnittelun osalta, rakentaminen alkaa ensi vuonna.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Esityslistan liitteenä on tulosalueiden osavuosiraportit 2/2013, investointien toteutuma 1-8/2013 sekä käyttötalouden ja investointien määrärahamuutokset. Valmistelijat: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen puh , kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen puh , hallintosihteeri Anja Hakulinen, puh Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , Päätösehdotus 1. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle seuraavaa: Käyttötalous Siivous- ja ruokapalvelujen tulosalueella pienennetään siivouspalvelutuottoja ja ateriapalvelujen myyntituottoja Toimitilat tulosalueella kiinteistöjen kunnossapitoon esitetään varattavaksi suuruinen lisämääräraha kiinteistöjen kunnossapitopalveluihin. Investoinnit: Projektille 9401 Arppenkoulun purku ja maanrakennustöihin esitetään varattavaksi suuruinen määräraha. Määräraha esitetään siirrettäväksi projektilta 9402 Terveyskeskus. 2. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että projektille 9504 Kuituverkko siirretään suuruinen määräraha kustannuspaikka 8500 projektilta 9503 Kadut ja projektille 9950 Mäntyrannan vedenottamolle siirretään projektilta 9904 Vesilaitos yhteiset. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelujen osavuosiraportti 2/2013 Kuntatekniikka osavuosiraportti 2/2013 Teknisen lautakunnan investointien toteuttamisvertailu 1-08/2013 Teknisen lautakunnan määrärahamuustokset Toimitilat osavuosiraportti 2/2013

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Ekopistekatosten myynti 454/ /2013 Tekninen lautakunta 117 Kiteen kaupunki on pyytänyt Puruvesi-lehdessä ja Koti-Karjala-lehdessä julkaistulla ilmoituksella tarjouksia kaupungin alueella lakkautettujen ekopistekatosten myymisestä ja pois siirtämisestä perustusharkkoineen. Tekninen lautakunta on päättänyt ekopisteiden lakkauttamisesta Tarkempi myynti-ilmoitus ja myytävien katosten luettelo on julkaistu Kiteen kaupungin internet-sivulla osoitteessa ja kaupungin ilmoitustaululla. Määräaikaan klo mennessä ovat tarjouksensa jättäneet: Kiteen Koiratarha & Kotihuolto Oy, Esa Sorsa Veijo Tapanen Hanne Kähkönen Pekka Kosonen Markku Leskinen Vesa Hurskainen Jari Kouvo Janne Makkonen Maija Timonen Marjatta Varpainen Ahti Nousiainen Esa Rahunen Tohmajärven evl. srk. Heikki Stranden Närsäkkälän Erä ja Närsäkkälän kylätoimikunta Harri Toropainen Juho-Pekka Ikonen Teuvo Ketolainen Kyösti Hakkarainen Teuvo Pesonen Pertti Väkeväinen Pertti Viitikko Eino Virtanen Tarjouspyyntöilmoitus, tarjouksista laadittu vertailutaulukko ovat esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen, puh ,

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen, puh , Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että ekopistekatokset myydään kukin korkeimman tarjouksen tehneelle seuraavasti: Ekopistekatos Tarjouksen tekijä Tarjoushinta Marjoniemi Teuvo Ketolainen 170 Rasti Janne Makkonen 20 Makasiinintie 8 Pertti Viitikko 212 Poroniementie 5 Pertti Viitikko 262 Mehonmäki Pertti Viitikko 212 Kylväjäntie Marjatta Varpainen 100 Paavontie Vesa Hurskainen 230 Kartanontie 5 Pekka Kosonen 51 Heinoniemi Ahti Nousiainen 310 Puhossalontie 31 Pekka Kosonen 202 Särkijärventie 9 Veijo Tapanen 322,40 Haarajärvi Markku Leskinen 300 Potoskavaarantie 53 Tohmajärven srk 200 Ojamäki Maija Timonen 200 Rokkalantie 52 Tohmajärven srk 200 Säynejärventie 49 Tohmajärven srk 200 Niinikumpu Juho-Pekka Ikonen 100 Taipale Harri Toropainen 170 Piimäjärventie Heikki Stranden 20 Papinniemi Pertti Väkeväinen 50 Hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %. Seuraavista ekopistekatoksista ei saatu yhtään tarjousta: Suurikylä Perä-Salokylä Taipaleentie 3 Vesilinnuntie Sepäntie Selkuentie Luokunvaara Suoparsaari Tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle johtajalle valtuuden päättää myymättömien ekopistekatosten myynnistä. Päätös Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18:25-18:38. Soili Tiittanen esitti, ettei Poroniementie 5, Makasiinintie 8, Rokkalantie 52 ja Niinikummun ekopisteitä myydä vaan ne palautetaan käyttöön. Paula Tolvanen ja Timo Rahunen kannattivat Soili Tiittasen esitystä.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys joten asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Soili Tiittasen tekemää esitystä äänestävät EI. Hirvonen Kirsi äänesti päätösehdotusta. Kosonen, Palviainen, Rahunen, Suomalainen, Tiittanen, Tolvanen, Kapanen, Laukkanen äänestivät Soili Tiittasen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi Soili Tiittasen esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 8-1. Muutoin päätösehdotus hyväksyttiin. Antti Asikainen jätti eriävän mielipiteen. Liitteet Ekopisteiden_tarjousvertailutaulukko_

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2013 151 Tekninen lautakunta Aika 03.09.2013 klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat 154 72 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot