Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja: Prof. Olli Saarela Työn ohjaaja: DI Pekka Välimäki

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Työn nimi Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Päivämäärä Sivumäärä: 76 Tiedekunta Laitos Professuuri Valvoja Ohjaaja Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Kul-34 Lentotekniikka Professori Olli Saarela Diplomi-insinööri Pekka Välimäki Työn tarkoituksena oli selvittää liikelentokoneen maahantuontisäännöksiä ja käytännön toimenpiteitä. Ensimmäisessä osassa on kirjallisuustutkimuksen avulla käyty läpi liikelentokoneen maahantuontiin liittyvää määräyskokoelmaa sekä lainsäädäntöä. Säännösten ja käytännön toimenpiteiden pohjalta on muodostettu prosessimuotoinen esitys maahantuonnista. Toisessa osassa tutkitaan maahantuonnin kautta syntyviä kertaluontoisia kustannuksia ja niiden rakennetta yksityissuihkukoneita operoivan yhtiön kannalta. Yhtiön toiminnan pohjalta on luotu menetelmä liikelentokoneen maahantuontiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioimiseksi. Kustannusten toteutumista on arvioitu todellisen esimerkkitapauksen laskelmien pohjalta. Lisäksi pohdittiin laivaston konekannan vaikutusta kustannuksiin ja laivaston kehittämistä. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että maahantuonnin kannalta suurimman työn tuottavat aiemman huoltohistorian selvittäminen sekä siitä aiheutuvat toimenpiteet. EASA-valtiosta tuotavan koneen osalta työmäärä on usein huomattavasti pienempi. Tämän lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaorganisaation, korjaamon ja lento-osaston on valmisteltava omat asiakirjansa vastaamaan uuden koneen operoinnin vaatimaa tasoa. Valmistelevan työn aikana yhtiön sisäisen kommunikaation on toimittava. Prosessin läpivientiaika on voimakkaasti riippuvainen siitä, onko maahantuotava lentokonetyyppi jo aikaisemmin yhtiön käytössä. Luotu prosessi kuitenkin helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Käyttöönottokustannuksia syntyy koulutuksesta, valmistelevasta työstä, korjaamon hankinnoista ja tarpeellisista ohjelmistoista. Kustannusten kannalta todetaan omavaraisuuden vaikuttavan käyttöönottokustannusten suuruuteen merkittävästi. Mikäli kuitenkin omavaraisuutta vähennetään, kärsii palvelun joustavuus.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Author Aki Väistö ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Title of the Thesis Business Aircraft Importing and Application to Fleet Date 20 May 2008 Pages: 76 Faculty Department Professorship Supervisor Instructor Faculty of Engineering and Architecture Department of Applied Mechanics Kul-34 Aeronautical Engineering Professor Olli Saarela Pekka Välimäki, M.Sc. (Tech.) The objective of this thesis was to clarify regulations and practical procedures involved in aircraft importation. The first part covers a literature survey of the regulations and the legislation concerning importing business aircraft. The import process presentation was created on the basis of norms and procedures. Method to evaluate the one-time import related costs for a company is produced in the second part. Initial costs, their proportion and structure, were estimated from the perspective of business jet operator. The economical aspects and their effects were also compared with true aircraft import case. And finally the thesis studies the fleet s effect to the costs and also how to improve the fleet. As a result of the study it became obvious that the most impressive workload is caused by the former maintenance history review and the maintenance actions originating from it. Importing aircraft from an EASA country is relatively straightforward. Besides that, organization and new documentation to respond to the needs of the new aircraft must be prepared by the continuing airworthiness department, the maintenance department and the flight operations department. During the preparation of importing a new aircraft to the fleet the whole company communication has to be working fluently. The time needed to conclude the process depends strongly on the fact whether the company already uses or has experience of the imported aircraft. However, the established process eases the aircraft import on this manner. Initial costs include training, preparations, maintenance purchases and needed software and programs. The level of the selfsupporting has a major impact on the initial costs. If the level of the self-supporting is reduced, the level of flexibility will decrease.

4 Esipuhe Lentokoneet ovat pienestä pitäen kiehtoneet minua. Tämä kiinnostus ohjasi minut lukion jälkeen TKK:n konetekniikan osastolle. Varusmiespalvelukseni ilmavoimissa ja ilmailualan työpaikkani, Airfix Aviation Oy mukaan lukien, ovat osoittaneet valintani oikeaksi. Haluan kiittää työni valvojaa professori Olli Saarelaa ja ohjaajaa Pekka Välimäkeä saamistani ohjeista työn edistämiseksi sekä rakentavasta kritiikistä. Lisäksi haluan kiittää kieliasuntarkastamisesta siskoani Henna Degerlundia ja tulevaa anoppiani Marjatta Salaa. Kiitos myös työtovereilleni ja haastatelluille henkilöille. Erityiset kiitokset haluan osoittaa Äidilleni mahtavasta kasvatuksestani ja tuesta elämäni kaikissa käänteissä. Tulevaa vaimoani Elinaa haluan kiittää viimeisestä 7 ½ vuodesta; ilman tukeasi ja käskyjäsi tämäkin työ olisi voinut jäädä saavuttamatta. Espoossa Aki Väistö 3

5 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sisällysluettelo... 4 Käytetyt lyhenteet Johdanto Lentokoneen maahantuonti Kertaluonteiset kustannukset laivastokehityksessä Työn tavoitteet Tutkimusmenetelmät Koneen valinta ja markkinatilanne Tarjolla olevia lentokoneita Tekniset ominaisuudet ja niiden vertailu Lentokoneen maahantuonti EASA-jäsenvaltioon Ilmailuhallinto Maahantuonti EASA-asetuksen mukaan EY komission asetus N:o 2042/ Yleistä Asetuksen osa M FAA-asetukset Erot määräyskokoelmissa Maahantuonti tapauksittain Uusi ilma-alus EASA-valtiosta Uusi ilma-alus kolmannesta valtiosta Käytetty ilma-alus EASA-valtiosta Käytetty ilma-alus kolmannesta valtiosta Tuontimaasta riippumattomia tekijöitä Lentokoneen maahantuontiin liittyvät toimenpiteet Toimiluvan laajentamiseen vaadittavat asiakirjat Jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan asiakirjat Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation käsikirja Huolto-ohjelma Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja Operatiivisesti tarpeelliset asiakirjat Toimintakäsikirja Minimivarusteluettelo Lentokäsikirja Korjaamotoiminnan vaatimat asiakirjat

6 5.4.1 Huolto-organisaation käsikirja Huolto-ohjeet Yhtiön toimiluvan laajentaminen Hyväksyntäprosessi Lentokelpoisuustodistus Rekisteröinti Lentokelpoisuustarkastus Lentokelpoisuustarkastuksia tekevät henkilöt Lentokelpoisuustarkastuksen osa-alueet Melutodistus ja radiolupa Vakuutus Maahantuontiprosessin kehittäminen Toimintatavat Prosessi Asiakas Operaattori Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio Korjaamo Lento-osasto Laatuosasto Yleiset järjestelyt Käyttöönottokustannukset Kustannusten arviointimenetelmä Käyttöönottoon liittyvä työmäärä Koulutuskustannukset Tarpeelliset välineet ja yhtiön omavaraisuusaste Konekannan vaikutus yhtiön kustannuksiin Kertaluonteisten kustannusten vaikutus yhtiön toimintaan Esimerkki toteutuneista kustannuksista Taloudellisten vaikutusten tarkastelua Laivastosuunnittelu Laivaston kehittäminen Tutkimustulosten tarkastelua Maahantuonnin tarkastelua Käyttöönottokustannusten tarkastelua Yhteenveto Lähteet

7 Käytetyt lyhenteet AD Airworthiness Directive AFM Aircraft Flight Manual AMC Acceptable Means of Compliance (EASA) AMOC Alternative Method of Compliance (FAA) AOC Air Operator s Certificate APU Auxiliary Power Unit ARC Airworthiness Review Certificate ATR Aircraft Technical Report CAME Continuing Airworthiness Management Exposition CAMO Continuing Airworthiness Management Organization CFR Code of Federal Regulations CoA Certificate of Airworthiness EASA European Aviation Safety Agency ELT Emergency Locator Transmitter EU-OPS European Union Operations ETOPS Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards ETSO European Technical Standardisation Order FAA Federal Aviation Administration FAR Federal Aviation Regulation FDM Flight Data Monitoring GM Guidance Material ICAO International Civil Aviation Organization JAA Joint Aviation Authorities JAR-OPS Joint Aviation Regulation Operations JTSO Joint Technical Standardisation Order MEL Minimum Equipment List MMEL Master Minimum Equipment List MNPS Minimum Navigation Performance Specification MOE Maintenance Organisation Exposition MP Maintenance Program MTOW Maximum Take-Off Weight OM- Operations Manual (A, B, C & D) OATL Operators Aircraft Technical Log SB Service Bulletin STC Supplemental Type Certificate RVSM Reduced Vertical Separation Minimum RNP-RNAV Required Navigation Performance-Area Navigation TC Type Certificate TCDS Type Certificate Data Sheet 6

8 1 Johdanto Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä selvitys Airfix Aviation Oy:lle liikelentokoneen maahantuontiprosessin kehittämisestä ja sen eri vaihtoehdoista. Lisäksi työn toisessa osassa selvitetään lentoyhtiön laivastoon implementoitavan uuden konetyypin mukanaan tuomia kertaluonteisia kustannuksia. Suomen ilmailussa noudatetaan eduskunnan säätämää ilmailulakia, ellei Euroopan Unionin (EU) asetuksesta muuta johdu. (1) Suomen ilmailuviranomainen on Ilmailuhallinto, joka aloitti toimintansa Tällöin entinen Ilmailulaitos hajautettiin Ilmailuhallinnoksi ja Finaviaksi. Ilmailuhallinnon tehtävänä on vastata lentoturvallisuudesta ja siviili-ilmailun viranomaistehtävistä. (2) Kansallisena ilmailuviranomaisena Ilmailuhallinto on instanssi, joka myös valvoo ilma-alusten maahantuontia. Airfix Aviation Oy on vuonna 2007 tuonut OH-FFC rekisterillä varustetun Dassault Falcon 900EX lentokoneen maahan ja lisännyt sen ansiolentolupaansa (AOC, Air Operator Certificate). Kyseinen kone on käytetty ja se on operoinut Ruotsin rekisterissä vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi laivastoon liitettiin loppuvuonna 2007 täysin uusi konetyyppi, OH-PPS rekisterillä varustettu Bombardier Global Express XRS BD-700. Tässä työssä tarkastellaan aiemmin mainittuja kehityskohteita näiden kahden tapauksen avulla. Airfix Aviation Oy toimii management-tyyppisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiö ei itse omista sen laivastoon kuuluvia lentokoneita vaan yhtiön asiakkaat hankkivat koneen omistukseensa. Asiakas tarvitsee kuitenkin ilmailualan asiantuntemusta kaikilla osa-alueilla pitäen sisällään mm. operoinnin, jatkuvan lentokelpoisuuden sekä vaatimusten mukaisen huollon. Asiakkaan solmittua management-sopimuksen Airfix Aviation Oy:n kanssa kone tuodaan Suomen rekisteriin ja liitetään yhtiön lentotoimintalupaan. Tämän jälkeen asiakas voi joko itse käyttää lentokonetta täysimääräisesti, tai sitä voidaan myös käyttää ulkopuolisten lentojen myyntiin. Tässä 7

9 työssä keskitytään management-sopimuksen solmimisen jälkeiseen maahantuonti- ja käyttöönottoprosessin. Yhtiön laivasto laajenee asiakkaiden kanssa solmittavien management-sopimusten myötä. Asiakkaat, jotka tarjoavat yhtiön laivastoon jo kuuluvaa konetyyppiä, ovat yhtiölle huomattavasti houkuttelevampia kuin uutta konetyyppiä tarjoavat asiakkaat. Usein asiakas on kuitenkin jo tehnyt koneen hankintapäätöksen ennen managementsopimuksen allekirjoittamista, jolloin yhtiö joutuu puntaroimaan kannattaako laivastoa laajentaa uudella konetyypillä, ja onko ylipäätään mahdollista tai kannattavaa laajentaa toimintaa. Tätä arviointia varten uuden ilma-aluksen aiheuttamat kertaluonteiset käyttöönottokustannukset on tärkeää tunnistaa ja huomioida. 1.1 Lentokoneen maahantuonti Tuotaessa uusi lentokone Suomen valtion rekisteriin on kaikessa siihen liittyvässä toiminnassa noudatettava Suomen ilmailulakia ja EU:n säätämiä asetuksia. Ilmailuhallinto valvoo, että kone on lentokelpoinen ja asiakirjat ovat vaatimusten mukaiset, ennen kuin kone otetaan operatiiviseen käyttöön. Uuden koneen maahantuonti edellyttää, että kone on Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA, European Aviation Safety Agency) tyyppihyväksymä ja että operaattori, tässä tapauksessa Airfix Aviation Oy, hyväksyttää operointiin vaaditut konekohtaiset asiakirjat. Uuden koneen kohdalla ei siis jouduta tarkastelemaan aiempaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimintaa, jolloin maahantuontiprosessi on suoraviivainen. Tuotaessa käytettyä liikelentokonetta EASA:n jäsenvaltioon noudatetaan EASA:n ja kansallisen viranomaisen määräyksiä. EU:n asetuksen 2042/2003 Osa M määrittelee lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan, jossa asetetaan myös määräykset koskien maahantuontia ja siihen liittyvää lentokelpoisuustarkastusta. Mikäli kone tuodaan EASA-valtioiden ulkopuolelta, puhutaan niin kutsutusta valvomattomasta huoltoympäristöstä. Tällöin koneeseen on saatettu tehdä muutoksia, joille ei ole EASAhyväksyttyä lisätyyppihyväksyntää (STC, Supplemental Type Certificate). Koneeseen ei 8

10 välttämättä myöskään ole tehty kaikkia EASA:n lentokelpoisuusmääräyksiä (AD, Airworthiness Directive) tai valmistajan julkaisemia huoltotiedotteita (SB, Service Bulletin). Tällaisessa tapauksessa koneelle joudutaan teettämään kaikki viranomaisen edellyttämät huoltotoimenpiteet, mikä saattaa taloudellisesti ja teknisesti olla haastavaa (3). 1.2 Kertaluonteiset kustannukset laivastokehityksessä Yhtiön laivaston kasvaessa myös kertaluonteiset kustannukset vaativat osakseen tarkempaa huomiota. Omistettaessa vain yksi kone ei kalliita erikoistyökaluja juurikaan kannata hankkia, vaan ne on taloudellisempaa vuokrata. Lisäksi on huomioitava se, että yhtä konetta varten vaadittu tekninen henkilökunta pystyy hyvin hoitamaan useampaakin konetta tiettyyn rajaan asti, jolloin konetta kohti jyvitetyt kustannukset pienenevät. Nämä seikat antavat suuntalinjoja laivaston kehittämiselle ja kasvattamiselle. 1.3 Työn tavoitteet Tämän työn tavoitteena on esitellä yhtiön maahantuontiprosessin käytäntöä ja sen sujuvuutta. EASA:n määräykset ja Suomen ilmailulaki asettavat tiukat vaatimukset toiminnalle. Vaatimusten noudattaminen on ehdotonta, mutta käytännön työn sujuvuutta voi häiritä osastojen välinen yhteistyön puute. Ilma-aluksen maahantuontiin liittyvät määräykset esitetään tämän työn sivuilla ja työn loppuosassa kuvataan maahantuontiprosessin kulkua. Työssä luodaan lentokoneen maahantuonnista prosessikaaviomainen esitys, jota yhtiö voi hyödyntää uusia tai käytettyjä koneita maahantuotaessa. Lentokoneiden maahantuonti on melko harvinaista, joten henkilökuntamuutokset vievät mukanaan käytännön kokemusta. Yhtiö pystyy hyödyntämään kyseistä prosessia vaikka avainhenkilöt vaihtuisivatkin. Management-sopimusta laatiessaan yhtiön on pystyttävä huomioimaan uuden koneen käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset. Työssä selvitetään, mistä näitä kustannuksia syntyy ja kuinka suuria ne käytännössä ovat suhteessa toisiinsa. Erityisesti 9

11 työssä on tarkoituksena selvittää, voidaanko pienen lentoyhtiön kirjavalle laivastolle löytää sopiva omavaraisuusaste työkalujen ja muiden laitteiden osalta. Lisäksi tarkastellaan uuden koneen tuomaa henkilöstön koulutustarvetta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Työssä tarkastellaan, miten kustannukset eroavat toisistaan, kun laivastoon lisätään jo käytössä oleva lentokonetyyppi tai täysin uusi konetyyppi. 10

12 2 Tutkimusmenetelmät Työ sisältää kirjallisuustutkimuksen, asiantuntijahaastatteluja ja kahden maahantuodun koneen esimerkkitapauksien tarkastelut. Työssä hyödynnetään Airfix Aviation Oy:n asiantuntemusta sekä käytännön työssä käytettyjä ongelmanratkaisumalleja. Lentokoneen maahantuonnista luodaan prosessikaaviomuotoinen esitys, joka havainnollistaa maahantuonnin eri osavaiheita ja kokonaisuutta. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan mm. ilma-alusten maahantuontiin vaadittavia dokumentteja jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan ja rekisteröinnin osalta. Työssä on pääasiallisesti keskitytty tarkastelemaan Euroopan lainsäädännön asetuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään kirjallisuutta, kirjaston tietokantoja, elektronisia julkaisuja ja osittain myös Internetin kautta löytyvää aiheeseen liittyvää asiatietoa. Työn aikana seurataan myös käytettyjen koneiden mainosjulkaisuja hintaskaalan arvioimiseksi. Työtä varten on haastateltu henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä lentokoneen maahantuonnin ja rekisteröinnin sekä huollon tukikaluston hankintaprosessin kanssa. Tämän alan asiantuntijoita löytyy lentoyhtiöistä sekä Ilmailuhallinnosta. Lisäksi yhtiön omasta henkilöstöstä saadaan haastattelujen avulla arvokasta tietoa lentokoneen maahantuontiin ja kustannusten arviointiin liittyen. Työssä luodaan menetelmä käyttöönottokustannusten arviointiin. Se perustuu Airfix Aviation Oy:ssä kartoitettuun työmäärään ja koulutustarpeeseen. Lisäksi menetelmässä huomioidaan korjaamon sekä muiden osastojen tarve uusille työvälineille, jotka tuottavat oman osansa käyttöönottokustannuksista. Esimerkkitapausten osalta seurataan rekisteröinti- ja käyttöönottoprosessin etenemistä sekä kirjataan tähän liittyvät oleelliset vaiheet. Tässä myös tarkastellaan kuinka, EASA:n määräykset täytetään. Lisäksi kartoitetaan koneiden mukanaan tuomia kertaluontoisia kustannuksia huoltojen, koulutuksen ja muun operoinnin osalta. Laskelmat perustuvat Airfix Aviation Oy:n kustannusarvioihin. Myös koneiden huolto- 11

13 ohjelmat määrittelevät välttämätöntä varustusta, ja tämä pyritään huomioimaan kertaluontoisissa kustannuksissa. Toteutuneet kertaluontoiset kustannukset esitetään uuden OH-PPS koneen toteutuneina hankintakustannuksina. 12

14 3 Koneen valinta ja markkinatilanne Liikelentokoneet ovat pieniä, usein tavanomaisia matkustajakoneita paremmin varusteltuja lentokoneita. Koneiden kuljetuskapasiteetti on yleensä 4-20 henkilöä. Maailmanlaajuisesti tämänkaltaisia liikelentokoneita on rekisteröity vuonna 2005 yhteensä noin kappaletta. Nämä jakaantuvat siten, että potkuriturbiinikoneita on noin 43 % ja suihkumoottorikoneita 57 %. Euroopan osuus maailmanlaajuisesta laivastosta on noin 10 %. Eurooppalainen konekanta on kuitenkin kasvamassa nopeammin kuin muualla. Lisäksi se on keski-iältään nuorempaa kuin muualla maailmassa. (9) Kuten kuvasta 1 nähdään, selkeästi suurin konekanta, yli 70 prosenttia, operoi Pohjois-Amerikan rekisterissä. Kolmantena Euroopan jälkeen tulee Etelä- Amerikka, jonka osuus maailman laivastosta on noin 7 %. (10) Maailman suihkumoottorikonelaivastosta on Yhdysvaltain viranomaisen rekisteröimiä niin kutsuttuja N-rekisteröityjä koneita noin 75 %. (10) Merkittävästä osuudesta johtuen käytettyjen koneiden päämarkkinat ovat Yhdysvalloissa. Kirjoitushetkellä dollarin kurssi on ollut ennätyksellisen edullinen euroon nähden, mikä on osaltaan houkutellut useita käytetyn koneen hankkijoita Yhdysvaltain konemarkkinoille. 13

15 Kuva 1. Yhdysvaltain rekisterissä olevien suihkumoottorikäyttöisten liikelentokoneiden lukumäärä ja kehitys verrattuna maailmanlaajuiseen kehitykseen vuosina (10) Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA asettaa Yhdysvaltain rekisterissä olevien koneiden huolto- ja operointivaatimukset. Tämä johtaa siihen, että EASA:n näkökulmasta Yhdysvalloista tuotavan koneen huolto-organisaatio on ollut valvomaton. Näissä tapauksissa Yhdysvalloista tuotavan koneen huoltohistoriaa joudutaan tarkastelemaan perusteellisemmin sekä suorittamaan maahantuotavalle lentokoneelle kaikki EASA:n määräysten mukaiset puuttuvat jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitotoimet. 3.1 Tarjolla olevia lentokoneita Suuret liikelentokoneet on suunniteltu esimerkiksi FAR-25 tai CS-25 määräysten pohjalta, riippuen sertifiointivaltion viranomaisesta. Koneet ovat joissain tapauksissa reittiliikennekoneita, jotka on varusteltu pienemmälle matkustajamäärälle. Taulukkoon 1 on koottu eri valmistajien liikelentokoneiden hintoja uutena ja käytettynä. 14

16 Taulukko 1. Liikelentokoneiden hintoja uutena ja käytettynä. (11) Valmistaja Malli Valmistusvuosi Hinta uutena [$] Myynnissä olevien käytettyjen hinta [$] Bombardier Global Aerospace Inc. Global Express Global Express XRS Challenger Cessna Aircraft Company Cessna 750 Citation X Dassault Aviation Falcon 2000EX Embraer Falcon 900EX Embraer EMB 135BJ Legacy Gulfstream Aerospace G Corporation G Hinnoista voidaan nähdä, että 1-5 vuotta vanhojen koneiden arvon lasku on maltillista. Tähän vaikuttavat valmistajien toimitusajat, jotka ovat tällä hetkellä uusille koneille noin kahden vuoden luokkaa. Uuden koneen sijasta ostajat tyytyvät usein vähän käytettyyn, jonka saa välittömästi käyttöönsä. Näin ollen myyjät voivat pyytää hyvistä ja vähän käytetyistä koneista miltei valmistajan listahintaa. 3.2 Tekniset ominaisuudet ja niiden vertailu Liikelentokoneen hankintaperiaatteet eroavat esimerkiksi varsinaisen matkustajalentokoneen hankinnasta. Toki lentokoneita operoivat yhtiöt pyrkivät tälläkin alalla yhdenmukaistamaan laivastoaan kustannusten säästämiseksi, mutta asiakas on kuitenkin viimekädessä päättävä tekijä. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhtiön koneet ovat eri mallia. Konekannan kirjavuus luonnollisesti vaikeuttaa huoltojen järjestelyjä, sillä yhtä konetta varten työkalujen ja muiden laitteiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Teknisissä ominaisuuksissa vertaillaan kuitenkin normaaleja suoritusarvoihin liittyviä parametreja kuten kantamaa, kuljetuskapasiteettia, kenttä- ja huoltovaatimuksia. Käytettyä konetta hankittaessa asiakas perustaa valintansa lähinnä konetyyppiin, joka on noussut hänen valintakriteereissään parhaaksi vaihtoehdoksi. Operaattori sen sijaan tarkastelee koneen huoltohistoriaa, teknistä kuntoa, mahdollisia historian aikana tapahtuneita vaurioita, sekä kiinnittää huomiota lentokonetta aiemmin valvoneen 15

17 jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioon. Kaikki tämä vaatii runsaasti aikaa jo siinäkin tapauksessa, että konetta oltaisiin hankkimassa EASA-valtiosta. 16

18 4 Lentokoneen maahantuonti EASA-jäsenvaltioon Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (European Aviation Safety Agency) on Euroopan komission asettama virasto, joka perustettiin valvomaan ilmailuasetuksen täytäntöönpanoa. EASA perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2002 antamalla asetuksella 1592/2002. EASA hoitaa erityisiä toimeenpano- ja säätelytehtäviä. Sen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää korkea, yhtenäinen Euroopan siviili-ilmailun turvallisuuden taso. EASA tarjoaa Euroopan komissiolle teknistä asiantuntemusta ja apua kansainvälisten sopimusten tekemisessä ja apua ilmailusääntöjen laatimisessa. Lisäksi EASA sertifioi ilmailuun liittyviä tuotteita ja niitä suunnittelevia, tuottavia ja huoltavia organisaatioita. Tämän tarkoituksena on varmistaa lentokelpoisuutta ja ympäristönsuojelua, mikä johtaa turvallisempaan ja ekologisempaan ilmailuun. (6) Alkuperäinen perusasetus kumottiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 216/2008. Asetus annettiin ja se astui voimaan Kaikki asetuksen määräykset eivät kuitenkaan heti astuneet voimaan, vaan asetuksen siirtymäaika voi jatkua jopa vuoteen 2012 asti. (7) EASA otti hyväksyntätehtävät hoitaakseen alkaen, jolloin alkoi myös 42 kuukauden siirtymäjakso. Siirtymäjakson aikana eri valtioiden viranomaiset ovat itse saaneet päättää siirtymisestään kohti yhteistä asetusta. Kaikkien jäsenvaltioiden on siirryttävä noudattamaan täysimääräisesti lentotoimintaa koskevaa asetusta alkaen. Asetuksen tarkoituksena on muodostaa Euroopan Unionin jäsenvaltioille yhtenäiset säännöt koskien ilmailua ja siihen liittyviä välineitä. EASA julkaisee lentokelpoisuusmääräyksiä ja valvoo asetuksien noudattamista turvallisemman ilmailun saavuttamiseksi. (6) 4.1 Ilmailuhallinto Suomessa kansallinen ilmailuviranomainen on Ilmailuhallinto. Ilmailuhallinnon antamat määräykset, ohjeet ja valvonta perustuvat ilmailulakiin, ICAO:n (International Civil Aviation Organization) yleissopimukseen ja sen liitteisiin, Euroopan yhteisön 17

19 lainsäädäntöön, yhteiseurooppalaisiin ilmailuvaatimuksiin sekä Eurocontrolin määräyksiin ja ohjeisiin. Omia normeja laaditaan vain siinä tapauksessa, että käytössä ei ole kansainvälisiä normeja tai ne eivät sovellu suomalaisiin olosuhteisiin. (8) Ilmailuhallinto myöntää lentokoneille rekisteröinnin ja valvoo sitä. Tätä kautta Ilmailuhallinto on myös tekemässä katsastustarkastusta maahantuotaville koneille, mikäli yhtiöllä ei ole siihen liittyvää toimilupaa. Tämän ohella Ilmailuhallinto myös valvoo, että rekisteröitävä kone on lentokelpoinen asetuksen 2042/2003 osan M mukaisesti. Rekisteröitävällä koneella on myös oltava tiettyjä asiakirjoja ja ohjeistus, jotka operaattori on hyväksyttänyt Ilmailuhallinnolla. Asiakirjat pitävät sisällään mm. teknisiä ja operointiin liittyviä tietoja. Asiakirjoja käsitellään tarkemmin työn myöhemmissä osissa. Ilmailuhallinto auditoi Suomessa toimivia operaattoreja jatkuvasti varmistaakseen, että operaattorien toiminta on vaatimusten mukaista. (4) 4.2 Maahantuonti EASA-asetuksen mukaan Eurooppalaiset ilmailumääräykset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2002 antamaan asetukseen N:o 1592/2002, jota kutsutaan myös nimellä EASA-perusasetus. Se korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla uudella perusasetuksella N:o 216/2008. Perusasetukseen kytkeytyy kuvan 2 mukaisesti kaksi muuta asetusta vaatimuskokoelmineen. (6) (23) 18

20 Kuva 2. EASA määräyskokoelman rakenne. (24) Komission asetus 1702/2003 koskee ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotantoorganisaatioiden hyväksyntää. Joissain tapauksissa asetuksesta käytetään myös nimitystä tyyppihyväksyntäasetus. Kyseisen asetuksen kohdista varsinkin lentokelpoisuustarkastukseen ja lentokelpoisuuteen liittyvät osat ovat oleellinen osa lentokoneen maahantuontiprosessia. (16) Komission asetus 2042/2003 koskee puolestaan lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpitoa, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymistä. Tämä kokoelma määrittelee tarkat normit, jotka ilma-alusta maahantuovan yhtiön tulee täyttää. Lisäksi se määrittelee lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon. Tästä asetuksesta käytetään nimitystä huoltotoimintaasetus. (3) Kummassakin asetuksessa on liitteenä EASA:n kaavakkeita, joita käytetään erikseen mainituissa hakemuksissa ja ilmoituksissa. EASA on myös laatinut vaatimusten 19

21 täyttämiseksi ohjeita ja opastusmateriaalia, joita kutsutaan nimellä AMC (Acceptable Means of Compliance) ja GM (Guidance Material). 4.3 EY komission asetus N:o 2042/ Yleistä Käytettyä konetta maahantuotaessa on osoitettava, kuinka lentokonetta on ylläpidetty aikaisemmin. Kolmannesta valtiosta tuotavaan koneeseen ei välttämättä ole tehty EASA:n vaatimia lentokelpoisuuden kannalta oleellisia muutoksia. Mikäli koneella ei myöskään ole EASA:n tyyppihyväksyntää, voidaan maahantuontia pitää miltei mahdottomana. Seuraavassa käydään läpi eurooppalaisen määräyskokoelman keskeisimmät kohdat, joilla on merkitystä maahantuonnin kannalta. EY komission asetus N:o 2042/2003 määrittelee vaatimukset Euroopan Unionin jäsenvaltioon rekisteröityjen lentokoneiden lentokelpoisuudesta ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta sekä näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä. Asetus jakaantuu neljään osaan; M, 145, 66, 147. Osa M määrittelee lentokelpoisuuden säilymistä ja huoltoa koskevat vaatimukset sekä näihin toimiin liittyvien henkilöiden velvollisuudet ja vaatimukset. Osa 145 määrittelee puolestaan ilma-aluksen osien ja laitteiden korjaamovaatimukset. Osa 66 määrittelee huoltohenkilökunnan lupakirjojen myöntämisen ja voimassaolon. Osa 147 määrittelee ne vaatimukset, jotka yhtiön tai muun organisaation on täytettävä saavuttaakseen oikeuden kouluttaa osan 66 vaatimustenmukaista henkilökuntaa. EASA julkaisee lisäksi ohjeita, joiden avulla organisaatiot voivat tarkastella määräyksen täyttämiseksi vaadittavia vähimmäisvaatimuksia. (3) Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan asetuksen osan M määräyksiä, jotka ovat lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden kannalta tärkeimpiä. Myös kolmannesta valtiosta tuotavan käytetyn koneen on täytettävä kyseiset vaatimukset. 20

22 4.3.2 Asetuksen osa M Asetuksen osa M jakaantuu kahteen osaan; A ja B. Osa A sisältää lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevat toiminnalliset vaatimukset. Osassa B on valvovaa viranomaista koskevat vaatimukset. (3) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön tulee täyttää osan A mukaiset määräykset, ja viranomaisen tulee valvoa toimintaa osan B määräysten mukaisesti. Muut asetuksen osat jakaantuvat vastaavasti. Asetuksen osa M jakaantuu edelleen yhdeksään lukuun, jotka on merkitty kirjaimilla A:sta I:hin, yksittäiset määräykset on numeroitu kolminumeroisesti niin että ensimmäinen numero on luvan järjestysnumero. Asetuksen määräysten numerointi joka on näin muotoa M.A (3) Maahantuontia ajatellen asetuksen tärkeimmät luvut ovat G ja I. Luku G määrittelee jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation, joka käytännössä vastaa lentokoneen oikeanlaisesta ylläpidosta. Mikäli organisaatiolla on asetuksen mukainen lupa, se voi myöntää lentokoneelle lentokelpoisuustarkastustodistuksen. Siirtymäajan jälkeen kaikille EASA-valtioissa operoiville koneille myönnetään lentokelpoisuustarkastustodistus osan M mukaisen organisaation luvilla, jolloin rekisterin siirto EASA-maiden välillä entisestään helpottuu. (3) LUKU I TODISTUS LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSESTA (M.A ) Luvun I ensimmäisen kohdan mukaan lentokoneen lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon varmistamiseksi on järjestettävä säännöllisesti lentokelpoisuustarkastuksia. Valvotussa ympäristössä operoivan ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen myöntämisestä vastaa luvun G mukainen organisaatio. Jos ilma-alus ei ole valvotussa ympäristössä tai sitä ei hallinnoi luvun G mukainen organisaatio, toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen sellaisen tyydyttävän tarkastuksen perusteella, joka perustuu kohdan M.A.710 mukaiseen lentokelpoisuustarkastukseen. (3) 21

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Part M ja mitä se tekee

Part M ja mitä se tekee Part M ja mitä se tekee Tiivistelmä kerhoille 7 paikassa pidetty esitelmää. Seuraava kahden viikon päästä Porissa. 3/18/08 Aki Suokas www.easyeasa.net Määräystasot Perusasetus (EY 1592/2002) Liite II

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila Part M vaiheet kuinka tähän on tultu Part-M ja katsastusjärjestelyt 21.01.2010 Jyrki Laitila Luennon aiheet Uusi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Ilmailutoimialan organisaatio ja sen muutokset Part

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu-

Lisätiedot

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230 CONTINUING AIRWORTHINESS REQUIREMENTS part-m VAATIMUKSET JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN YLLÄPITOON part-m Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset 12.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. SISÄLTÖ Lyhyt kertaus EASAN määräysrakenteesta ja määräysmuutosprosessista Kertaus viimevuonna voimaan astuneista

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA määräysmuutokset yksikönpäällikkö Jyrki Laitila 28.5.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tulevia määräysmuutoksia EASAssa Paljon muutoksia meneillään eri vaiheissa: i Part M ja Part 145 Part

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tilanne ilmailujohtaja Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 28/05/2012 - Trafi - Turvallisuusnäkymiä - kaupallinen - yleisilmailu 2 Historia i palvelunäkökulma l l VIRANOMAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET 14.11.2007 Sivu 1/18 SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET Määräyksen antamisen perusta: Ilmailulaki 1242/2005 Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta 1243/2005 Voimassaoloaika: toistaiseksi Korvaa:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO 06/2008 10. lokakuuta 2008 komission asetuksesta, jolla muutetaan 24 päivänä syyskuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS AIR T16-4 30.1.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET Sisältö:

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M

HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M Part-M Sisältö: Johdanto Kertaus Part-M sisältöön Mitä uutta vuoden aikana Lentokelpoisuustarkastus Huolto-ohjelmat Johdanto Operointi Huoltoohjelma Varusteet

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../.. annettu [ ] lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista kudoslaitosvalvonnassa

Ajankohtaista kudoslaitosvalvonnassa Ajankohtaista kudoslaitosvalvonnassa Anne Tammiruusu Fimea Kudospankkipäivä 28.5.2015 Yhteisösäädösten myötä kudoslaitostoiminta toimiluvalliseksi vuonna 2007 Suomessa Ihmisessä käytettävien ihmiskudosten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017 Jatkuva lentokelpoisuus ARC ARC-tarkastus ARC-tarkastukseen valmistautuminen ARC-tarkastus D-rekisterissä olevaan koneeseen ARC suositusraportin perusteella ARC:n jatko Valvottu ympäristö / Valvomaton

Lisätiedot

Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949

Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949 Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949 Markku Hiedanpää 1960 Hämeenlinna Ilmailukerho ry 1963 PIK-16 Vasama, KK Lehtovaara Oy 1965-67 KK-1 Utu, Oy Fibera Ab 1970-1973 PIK-19 Muhinu,

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot