Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja: Prof. Olli Saarela Työn ohjaaja: DI Pekka Välimäki

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Työn nimi Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Päivämäärä Sivumäärä: 76 Tiedekunta Laitos Professuuri Valvoja Ohjaaja Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Kul-34 Lentotekniikka Professori Olli Saarela Diplomi-insinööri Pekka Välimäki Työn tarkoituksena oli selvittää liikelentokoneen maahantuontisäännöksiä ja käytännön toimenpiteitä. Ensimmäisessä osassa on kirjallisuustutkimuksen avulla käyty läpi liikelentokoneen maahantuontiin liittyvää määräyskokoelmaa sekä lainsäädäntöä. Säännösten ja käytännön toimenpiteiden pohjalta on muodostettu prosessimuotoinen esitys maahantuonnista. Toisessa osassa tutkitaan maahantuonnin kautta syntyviä kertaluontoisia kustannuksia ja niiden rakennetta yksityissuihkukoneita operoivan yhtiön kannalta. Yhtiön toiminnan pohjalta on luotu menetelmä liikelentokoneen maahantuontiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioimiseksi. Kustannusten toteutumista on arvioitu todellisen esimerkkitapauksen laskelmien pohjalta. Lisäksi pohdittiin laivaston konekannan vaikutusta kustannuksiin ja laivaston kehittämistä. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että maahantuonnin kannalta suurimman työn tuottavat aiemman huoltohistorian selvittäminen sekä siitä aiheutuvat toimenpiteet. EASA-valtiosta tuotavan koneen osalta työmäärä on usein huomattavasti pienempi. Tämän lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaorganisaation, korjaamon ja lento-osaston on valmisteltava omat asiakirjansa vastaamaan uuden koneen operoinnin vaatimaa tasoa. Valmistelevan työn aikana yhtiön sisäisen kommunikaation on toimittava. Prosessin läpivientiaika on voimakkaasti riippuvainen siitä, onko maahantuotava lentokonetyyppi jo aikaisemmin yhtiön käytössä. Luotu prosessi kuitenkin helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Käyttöönottokustannuksia syntyy koulutuksesta, valmistelevasta työstä, korjaamon hankinnoista ja tarpeellisista ohjelmistoista. Kustannusten kannalta todetaan omavaraisuuden vaikuttavan käyttöönottokustannusten suuruuteen merkittävästi. Mikäli kuitenkin omavaraisuutta vähennetään, kärsii palvelun joustavuus.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Author Aki Väistö ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Title of the Thesis Business Aircraft Importing and Application to Fleet Date 20 May 2008 Pages: 76 Faculty Department Professorship Supervisor Instructor Faculty of Engineering and Architecture Department of Applied Mechanics Kul-34 Aeronautical Engineering Professor Olli Saarela Pekka Välimäki, M.Sc. (Tech.) The objective of this thesis was to clarify regulations and practical procedures involved in aircraft importation. The first part covers a literature survey of the regulations and the legislation concerning importing business aircraft. The import process presentation was created on the basis of norms and procedures. Method to evaluate the one-time import related costs for a company is produced in the second part. Initial costs, their proportion and structure, were estimated from the perspective of business jet operator. The economical aspects and their effects were also compared with true aircraft import case. And finally the thesis studies the fleet s effect to the costs and also how to improve the fleet. As a result of the study it became obvious that the most impressive workload is caused by the former maintenance history review and the maintenance actions originating from it. Importing aircraft from an EASA country is relatively straightforward. Besides that, organization and new documentation to respond to the needs of the new aircraft must be prepared by the continuing airworthiness department, the maintenance department and the flight operations department. During the preparation of importing a new aircraft to the fleet the whole company communication has to be working fluently. The time needed to conclude the process depends strongly on the fact whether the company already uses or has experience of the imported aircraft. However, the established process eases the aircraft import on this manner. Initial costs include training, preparations, maintenance purchases and needed software and programs. The level of the selfsupporting has a major impact on the initial costs. If the level of the self-supporting is reduced, the level of flexibility will decrease.

4 Esipuhe Lentokoneet ovat pienestä pitäen kiehtoneet minua. Tämä kiinnostus ohjasi minut lukion jälkeen TKK:n konetekniikan osastolle. Varusmiespalvelukseni ilmavoimissa ja ilmailualan työpaikkani, Airfix Aviation Oy mukaan lukien, ovat osoittaneet valintani oikeaksi. Haluan kiittää työni valvojaa professori Olli Saarelaa ja ohjaajaa Pekka Välimäkeä saamistani ohjeista työn edistämiseksi sekä rakentavasta kritiikistä. Lisäksi haluan kiittää kieliasuntarkastamisesta siskoani Henna Degerlundia ja tulevaa anoppiani Marjatta Salaa. Kiitos myös työtovereilleni ja haastatelluille henkilöille. Erityiset kiitokset haluan osoittaa Äidilleni mahtavasta kasvatuksestani ja tuesta elämäni kaikissa käänteissä. Tulevaa vaimoani Elinaa haluan kiittää viimeisestä 7 ½ vuodesta; ilman tukeasi ja käskyjäsi tämäkin työ olisi voinut jäädä saavuttamatta. Espoossa Aki Väistö 3

5 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sisällysluettelo... 4 Käytetyt lyhenteet Johdanto Lentokoneen maahantuonti Kertaluonteiset kustannukset laivastokehityksessä Työn tavoitteet Tutkimusmenetelmät Koneen valinta ja markkinatilanne Tarjolla olevia lentokoneita Tekniset ominaisuudet ja niiden vertailu Lentokoneen maahantuonti EASA-jäsenvaltioon Ilmailuhallinto Maahantuonti EASA-asetuksen mukaan EY komission asetus N:o 2042/ Yleistä Asetuksen osa M FAA-asetukset Erot määräyskokoelmissa Maahantuonti tapauksittain Uusi ilma-alus EASA-valtiosta Uusi ilma-alus kolmannesta valtiosta Käytetty ilma-alus EASA-valtiosta Käytetty ilma-alus kolmannesta valtiosta Tuontimaasta riippumattomia tekijöitä Lentokoneen maahantuontiin liittyvät toimenpiteet Toimiluvan laajentamiseen vaadittavat asiakirjat Jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan asiakirjat Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation käsikirja Huolto-ohjelma Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja Operatiivisesti tarpeelliset asiakirjat Toimintakäsikirja Minimivarusteluettelo Lentokäsikirja Korjaamotoiminnan vaatimat asiakirjat

6 5.4.1 Huolto-organisaation käsikirja Huolto-ohjeet Yhtiön toimiluvan laajentaminen Hyväksyntäprosessi Lentokelpoisuustodistus Rekisteröinti Lentokelpoisuustarkastus Lentokelpoisuustarkastuksia tekevät henkilöt Lentokelpoisuustarkastuksen osa-alueet Melutodistus ja radiolupa Vakuutus Maahantuontiprosessin kehittäminen Toimintatavat Prosessi Asiakas Operaattori Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio Korjaamo Lento-osasto Laatuosasto Yleiset järjestelyt Käyttöönottokustannukset Kustannusten arviointimenetelmä Käyttöönottoon liittyvä työmäärä Koulutuskustannukset Tarpeelliset välineet ja yhtiön omavaraisuusaste Konekannan vaikutus yhtiön kustannuksiin Kertaluonteisten kustannusten vaikutus yhtiön toimintaan Esimerkki toteutuneista kustannuksista Taloudellisten vaikutusten tarkastelua Laivastosuunnittelu Laivaston kehittäminen Tutkimustulosten tarkastelua Maahantuonnin tarkastelua Käyttöönottokustannusten tarkastelua Yhteenveto Lähteet

7 Käytetyt lyhenteet AD Airworthiness Directive AFM Aircraft Flight Manual AMC Acceptable Means of Compliance (EASA) AMOC Alternative Method of Compliance (FAA) AOC Air Operator s Certificate APU Auxiliary Power Unit ARC Airworthiness Review Certificate ATR Aircraft Technical Report CAME Continuing Airworthiness Management Exposition CAMO Continuing Airworthiness Management Organization CFR Code of Federal Regulations CoA Certificate of Airworthiness EASA European Aviation Safety Agency ELT Emergency Locator Transmitter EU-OPS European Union Operations ETOPS Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards ETSO European Technical Standardisation Order FAA Federal Aviation Administration FAR Federal Aviation Regulation FDM Flight Data Monitoring GM Guidance Material ICAO International Civil Aviation Organization JAA Joint Aviation Authorities JAR-OPS Joint Aviation Regulation Operations JTSO Joint Technical Standardisation Order MEL Minimum Equipment List MMEL Master Minimum Equipment List MNPS Minimum Navigation Performance Specification MOE Maintenance Organisation Exposition MP Maintenance Program MTOW Maximum Take-Off Weight OM- Operations Manual (A, B, C & D) OATL Operators Aircraft Technical Log SB Service Bulletin STC Supplemental Type Certificate RVSM Reduced Vertical Separation Minimum RNP-RNAV Required Navigation Performance-Area Navigation TC Type Certificate TCDS Type Certificate Data Sheet 6

8 1 Johdanto Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä selvitys Airfix Aviation Oy:lle liikelentokoneen maahantuontiprosessin kehittämisestä ja sen eri vaihtoehdoista. Lisäksi työn toisessa osassa selvitetään lentoyhtiön laivastoon implementoitavan uuden konetyypin mukanaan tuomia kertaluonteisia kustannuksia. Suomen ilmailussa noudatetaan eduskunnan säätämää ilmailulakia, ellei Euroopan Unionin (EU) asetuksesta muuta johdu. (1) Suomen ilmailuviranomainen on Ilmailuhallinto, joka aloitti toimintansa Tällöin entinen Ilmailulaitos hajautettiin Ilmailuhallinnoksi ja Finaviaksi. Ilmailuhallinnon tehtävänä on vastata lentoturvallisuudesta ja siviili-ilmailun viranomaistehtävistä. (2) Kansallisena ilmailuviranomaisena Ilmailuhallinto on instanssi, joka myös valvoo ilma-alusten maahantuontia. Airfix Aviation Oy on vuonna 2007 tuonut OH-FFC rekisterillä varustetun Dassault Falcon 900EX lentokoneen maahan ja lisännyt sen ansiolentolupaansa (AOC, Air Operator Certificate). Kyseinen kone on käytetty ja se on operoinut Ruotsin rekisterissä vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi laivastoon liitettiin loppuvuonna 2007 täysin uusi konetyyppi, OH-PPS rekisterillä varustettu Bombardier Global Express XRS BD-700. Tässä työssä tarkastellaan aiemmin mainittuja kehityskohteita näiden kahden tapauksen avulla. Airfix Aviation Oy toimii management-tyyppisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiö ei itse omista sen laivastoon kuuluvia lentokoneita vaan yhtiön asiakkaat hankkivat koneen omistukseensa. Asiakas tarvitsee kuitenkin ilmailualan asiantuntemusta kaikilla osa-alueilla pitäen sisällään mm. operoinnin, jatkuvan lentokelpoisuuden sekä vaatimusten mukaisen huollon. Asiakkaan solmittua management-sopimuksen Airfix Aviation Oy:n kanssa kone tuodaan Suomen rekisteriin ja liitetään yhtiön lentotoimintalupaan. Tämän jälkeen asiakas voi joko itse käyttää lentokonetta täysimääräisesti, tai sitä voidaan myös käyttää ulkopuolisten lentojen myyntiin. Tässä 7

9 työssä keskitytään management-sopimuksen solmimisen jälkeiseen maahantuonti- ja käyttöönottoprosessin. Yhtiön laivasto laajenee asiakkaiden kanssa solmittavien management-sopimusten myötä. Asiakkaat, jotka tarjoavat yhtiön laivastoon jo kuuluvaa konetyyppiä, ovat yhtiölle huomattavasti houkuttelevampia kuin uutta konetyyppiä tarjoavat asiakkaat. Usein asiakas on kuitenkin jo tehnyt koneen hankintapäätöksen ennen managementsopimuksen allekirjoittamista, jolloin yhtiö joutuu puntaroimaan kannattaako laivastoa laajentaa uudella konetyypillä, ja onko ylipäätään mahdollista tai kannattavaa laajentaa toimintaa. Tätä arviointia varten uuden ilma-aluksen aiheuttamat kertaluonteiset käyttöönottokustannukset on tärkeää tunnistaa ja huomioida. 1.1 Lentokoneen maahantuonti Tuotaessa uusi lentokone Suomen valtion rekisteriin on kaikessa siihen liittyvässä toiminnassa noudatettava Suomen ilmailulakia ja EU:n säätämiä asetuksia. Ilmailuhallinto valvoo, että kone on lentokelpoinen ja asiakirjat ovat vaatimusten mukaiset, ennen kuin kone otetaan operatiiviseen käyttöön. Uuden koneen maahantuonti edellyttää, että kone on Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA, European Aviation Safety Agency) tyyppihyväksymä ja että operaattori, tässä tapauksessa Airfix Aviation Oy, hyväksyttää operointiin vaaditut konekohtaiset asiakirjat. Uuden koneen kohdalla ei siis jouduta tarkastelemaan aiempaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimintaa, jolloin maahantuontiprosessi on suoraviivainen. Tuotaessa käytettyä liikelentokonetta EASA:n jäsenvaltioon noudatetaan EASA:n ja kansallisen viranomaisen määräyksiä. EU:n asetuksen 2042/2003 Osa M määrittelee lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan, jossa asetetaan myös määräykset koskien maahantuontia ja siihen liittyvää lentokelpoisuustarkastusta. Mikäli kone tuodaan EASA-valtioiden ulkopuolelta, puhutaan niin kutsutusta valvomattomasta huoltoympäristöstä. Tällöin koneeseen on saatettu tehdä muutoksia, joille ei ole EASAhyväksyttyä lisätyyppihyväksyntää (STC, Supplemental Type Certificate). Koneeseen ei 8

10 välttämättä myöskään ole tehty kaikkia EASA:n lentokelpoisuusmääräyksiä (AD, Airworthiness Directive) tai valmistajan julkaisemia huoltotiedotteita (SB, Service Bulletin). Tällaisessa tapauksessa koneelle joudutaan teettämään kaikki viranomaisen edellyttämät huoltotoimenpiteet, mikä saattaa taloudellisesti ja teknisesti olla haastavaa (3). 1.2 Kertaluonteiset kustannukset laivastokehityksessä Yhtiön laivaston kasvaessa myös kertaluonteiset kustannukset vaativat osakseen tarkempaa huomiota. Omistettaessa vain yksi kone ei kalliita erikoistyökaluja juurikaan kannata hankkia, vaan ne on taloudellisempaa vuokrata. Lisäksi on huomioitava se, että yhtä konetta varten vaadittu tekninen henkilökunta pystyy hyvin hoitamaan useampaakin konetta tiettyyn rajaan asti, jolloin konetta kohti jyvitetyt kustannukset pienenevät. Nämä seikat antavat suuntalinjoja laivaston kehittämiselle ja kasvattamiselle. 1.3 Työn tavoitteet Tämän työn tavoitteena on esitellä yhtiön maahantuontiprosessin käytäntöä ja sen sujuvuutta. EASA:n määräykset ja Suomen ilmailulaki asettavat tiukat vaatimukset toiminnalle. Vaatimusten noudattaminen on ehdotonta, mutta käytännön työn sujuvuutta voi häiritä osastojen välinen yhteistyön puute. Ilma-aluksen maahantuontiin liittyvät määräykset esitetään tämän työn sivuilla ja työn loppuosassa kuvataan maahantuontiprosessin kulkua. Työssä luodaan lentokoneen maahantuonnista prosessikaaviomainen esitys, jota yhtiö voi hyödyntää uusia tai käytettyjä koneita maahantuotaessa. Lentokoneiden maahantuonti on melko harvinaista, joten henkilökuntamuutokset vievät mukanaan käytännön kokemusta. Yhtiö pystyy hyödyntämään kyseistä prosessia vaikka avainhenkilöt vaihtuisivatkin. Management-sopimusta laatiessaan yhtiön on pystyttävä huomioimaan uuden koneen käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset. Työssä selvitetään, mistä näitä kustannuksia syntyy ja kuinka suuria ne käytännössä ovat suhteessa toisiinsa. Erityisesti 9

11 työssä on tarkoituksena selvittää, voidaanko pienen lentoyhtiön kirjavalle laivastolle löytää sopiva omavaraisuusaste työkalujen ja muiden laitteiden osalta. Lisäksi tarkastellaan uuden koneen tuomaa henkilöstön koulutustarvetta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Työssä tarkastellaan, miten kustannukset eroavat toisistaan, kun laivastoon lisätään jo käytössä oleva lentokonetyyppi tai täysin uusi konetyyppi. 10

12 2 Tutkimusmenetelmät Työ sisältää kirjallisuustutkimuksen, asiantuntijahaastatteluja ja kahden maahantuodun koneen esimerkkitapauksien tarkastelut. Työssä hyödynnetään Airfix Aviation Oy:n asiantuntemusta sekä käytännön työssä käytettyjä ongelmanratkaisumalleja. Lentokoneen maahantuonnista luodaan prosessikaaviomuotoinen esitys, joka havainnollistaa maahantuonnin eri osavaiheita ja kokonaisuutta. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan mm. ilma-alusten maahantuontiin vaadittavia dokumentteja jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan ja rekisteröinnin osalta. Työssä on pääasiallisesti keskitytty tarkastelemaan Euroopan lainsäädännön asetuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään kirjallisuutta, kirjaston tietokantoja, elektronisia julkaisuja ja osittain myös Internetin kautta löytyvää aiheeseen liittyvää asiatietoa. Työn aikana seurataan myös käytettyjen koneiden mainosjulkaisuja hintaskaalan arvioimiseksi. Työtä varten on haastateltu henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä lentokoneen maahantuonnin ja rekisteröinnin sekä huollon tukikaluston hankintaprosessin kanssa. Tämän alan asiantuntijoita löytyy lentoyhtiöistä sekä Ilmailuhallinnosta. Lisäksi yhtiön omasta henkilöstöstä saadaan haastattelujen avulla arvokasta tietoa lentokoneen maahantuontiin ja kustannusten arviointiin liittyen. Työssä luodaan menetelmä käyttöönottokustannusten arviointiin. Se perustuu Airfix Aviation Oy:ssä kartoitettuun työmäärään ja koulutustarpeeseen. Lisäksi menetelmässä huomioidaan korjaamon sekä muiden osastojen tarve uusille työvälineille, jotka tuottavat oman osansa käyttöönottokustannuksista. Esimerkkitapausten osalta seurataan rekisteröinti- ja käyttöönottoprosessin etenemistä sekä kirjataan tähän liittyvät oleelliset vaiheet. Tässä myös tarkastellaan kuinka, EASA:n määräykset täytetään. Lisäksi kartoitetaan koneiden mukanaan tuomia kertaluontoisia kustannuksia huoltojen, koulutuksen ja muun operoinnin osalta. Laskelmat perustuvat Airfix Aviation Oy:n kustannusarvioihin. Myös koneiden huolto- 11

13 ohjelmat määrittelevät välttämätöntä varustusta, ja tämä pyritään huomioimaan kertaluontoisissa kustannuksissa. Toteutuneet kertaluontoiset kustannukset esitetään uuden OH-PPS koneen toteutuneina hankintakustannuksina. 12

14 3 Koneen valinta ja markkinatilanne Liikelentokoneet ovat pieniä, usein tavanomaisia matkustajakoneita paremmin varusteltuja lentokoneita. Koneiden kuljetuskapasiteetti on yleensä 4-20 henkilöä. Maailmanlaajuisesti tämänkaltaisia liikelentokoneita on rekisteröity vuonna 2005 yhteensä noin kappaletta. Nämä jakaantuvat siten, että potkuriturbiinikoneita on noin 43 % ja suihkumoottorikoneita 57 %. Euroopan osuus maailmanlaajuisesta laivastosta on noin 10 %. Eurooppalainen konekanta on kuitenkin kasvamassa nopeammin kuin muualla. Lisäksi se on keski-iältään nuorempaa kuin muualla maailmassa. (9) Kuten kuvasta 1 nähdään, selkeästi suurin konekanta, yli 70 prosenttia, operoi Pohjois-Amerikan rekisterissä. Kolmantena Euroopan jälkeen tulee Etelä- Amerikka, jonka osuus maailman laivastosta on noin 7 %. (10) Maailman suihkumoottorikonelaivastosta on Yhdysvaltain viranomaisen rekisteröimiä niin kutsuttuja N-rekisteröityjä koneita noin 75 %. (10) Merkittävästä osuudesta johtuen käytettyjen koneiden päämarkkinat ovat Yhdysvalloissa. Kirjoitushetkellä dollarin kurssi on ollut ennätyksellisen edullinen euroon nähden, mikä on osaltaan houkutellut useita käytetyn koneen hankkijoita Yhdysvaltain konemarkkinoille. 13

15 Kuva 1. Yhdysvaltain rekisterissä olevien suihkumoottorikäyttöisten liikelentokoneiden lukumäärä ja kehitys verrattuna maailmanlaajuiseen kehitykseen vuosina (10) Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA asettaa Yhdysvaltain rekisterissä olevien koneiden huolto- ja operointivaatimukset. Tämä johtaa siihen, että EASA:n näkökulmasta Yhdysvalloista tuotavan koneen huolto-organisaatio on ollut valvomaton. Näissä tapauksissa Yhdysvalloista tuotavan koneen huoltohistoriaa joudutaan tarkastelemaan perusteellisemmin sekä suorittamaan maahantuotavalle lentokoneelle kaikki EASA:n määräysten mukaiset puuttuvat jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitotoimet. 3.1 Tarjolla olevia lentokoneita Suuret liikelentokoneet on suunniteltu esimerkiksi FAR-25 tai CS-25 määräysten pohjalta, riippuen sertifiointivaltion viranomaisesta. Koneet ovat joissain tapauksissa reittiliikennekoneita, jotka on varusteltu pienemmälle matkustajamäärälle. Taulukkoon 1 on koottu eri valmistajien liikelentokoneiden hintoja uutena ja käytettynä. 14

16 Taulukko 1. Liikelentokoneiden hintoja uutena ja käytettynä. (11) Valmistaja Malli Valmistusvuosi Hinta uutena [$] Myynnissä olevien käytettyjen hinta [$] Bombardier Global Aerospace Inc. Global Express Global Express XRS Challenger Cessna Aircraft Company Cessna 750 Citation X Dassault Aviation Falcon 2000EX Embraer Falcon 900EX Embraer EMB 135BJ Legacy Gulfstream Aerospace G Corporation G Hinnoista voidaan nähdä, että 1-5 vuotta vanhojen koneiden arvon lasku on maltillista. Tähän vaikuttavat valmistajien toimitusajat, jotka ovat tällä hetkellä uusille koneille noin kahden vuoden luokkaa. Uuden koneen sijasta ostajat tyytyvät usein vähän käytettyyn, jonka saa välittömästi käyttöönsä. Näin ollen myyjät voivat pyytää hyvistä ja vähän käytetyistä koneista miltei valmistajan listahintaa. 3.2 Tekniset ominaisuudet ja niiden vertailu Liikelentokoneen hankintaperiaatteet eroavat esimerkiksi varsinaisen matkustajalentokoneen hankinnasta. Toki lentokoneita operoivat yhtiöt pyrkivät tälläkin alalla yhdenmukaistamaan laivastoaan kustannusten säästämiseksi, mutta asiakas on kuitenkin viimekädessä päättävä tekijä. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhtiön koneet ovat eri mallia. Konekannan kirjavuus luonnollisesti vaikeuttaa huoltojen järjestelyjä, sillä yhtä konetta varten työkalujen ja muiden laitteiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Teknisissä ominaisuuksissa vertaillaan kuitenkin normaaleja suoritusarvoihin liittyviä parametreja kuten kantamaa, kuljetuskapasiteettia, kenttä- ja huoltovaatimuksia. Käytettyä konetta hankittaessa asiakas perustaa valintansa lähinnä konetyyppiin, joka on noussut hänen valintakriteereissään parhaaksi vaihtoehdoksi. Operaattori sen sijaan tarkastelee koneen huoltohistoriaa, teknistä kuntoa, mahdollisia historian aikana tapahtuneita vaurioita, sekä kiinnittää huomiota lentokonetta aiemmin valvoneen 15

17 jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioon. Kaikki tämä vaatii runsaasti aikaa jo siinäkin tapauksessa, että konetta oltaisiin hankkimassa EASA-valtiosta. 16

18 4 Lentokoneen maahantuonti EASA-jäsenvaltioon Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (European Aviation Safety Agency) on Euroopan komission asettama virasto, joka perustettiin valvomaan ilmailuasetuksen täytäntöönpanoa. EASA perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2002 antamalla asetuksella 1592/2002. EASA hoitaa erityisiä toimeenpano- ja säätelytehtäviä. Sen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää korkea, yhtenäinen Euroopan siviili-ilmailun turvallisuuden taso. EASA tarjoaa Euroopan komissiolle teknistä asiantuntemusta ja apua kansainvälisten sopimusten tekemisessä ja apua ilmailusääntöjen laatimisessa. Lisäksi EASA sertifioi ilmailuun liittyviä tuotteita ja niitä suunnittelevia, tuottavia ja huoltavia organisaatioita. Tämän tarkoituksena on varmistaa lentokelpoisuutta ja ympäristönsuojelua, mikä johtaa turvallisempaan ja ekologisempaan ilmailuun. (6) Alkuperäinen perusasetus kumottiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 216/2008. Asetus annettiin ja se astui voimaan Kaikki asetuksen määräykset eivät kuitenkaan heti astuneet voimaan, vaan asetuksen siirtymäaika voi jatkua jopa vuoteen 2012 asti. (7) EASA otti hyväksyntätehtävät hoitaakseen alkaen, jolloin alkoi myös 42 kuukauden siirtymäjakso. Siirtymäjakson aikana eri valtioiden viranomaiset ovat itse saaneet päättää siirtymisestään kohti yhteistä asetusta. Kaikkien jäsenvaltioiden on siirryttävä noudattamaan täysimääräisesti lentotoimintaa koskevaa asetusta alkaen. Asetuksen tarkoituksena on muodostaa Euroopan Unionin jäsenvaltioille yhtenäiset säännöt koskien ilmailua ja siihen liittyviä välineitä. EASA julkaisee lentokelpoisuusmääräyksiä ja valvoo asetuksien noudattamista turvallisemman ilmailun saavuttamiseksi. (6) 4.1 Ilmailuhallinto Suomessa kansallinen ilmailuviranomainen on Ilmailuhallinto. Ilmailuhallinnon antamat määräykset, ohjeet ja valvonta perustuvat ilmailulakiin, ICAO:n (International Civil Aviation Organization) yleissopimukseen ja sen liitteisiin, Euroopan yhteisön 17

19 lainsäädäntöön, yhteiseurooppalaisiin ilmailuvaatimuksiin sekä Eurocontrolin määräyksiin ja ohjeisiin. Omia normeja laaditaan vain siinä tapauksessa, että käytössä ei ole kansainvälisiä normeja tai ne eivät sovellu suomalaisiin olosuhteisiin. (8) Ilmailuhallinto myöntää lentokoneille rekisteröinnin ja valvoo sitä. Tätä kautta Ilmailuhallinto on myös tekemässä katsastustarkastusta maahantuotaville koneille, mikäli yhtiöllä ei ole siihen liittyvää toimilupaa. Tämän ohella Ilmailuhallinto myös valvoo, että rekisteröitävä kone on lentokelpoinen asetuksen 2042/2003 osan M mukaisesti. Rekisteröitävällä koneella on myös oltava tiettyjä asiakirjoja ja ohjeistus, jotka operaattori on hyväksyttänyt Ilmailuhallinnolla. Asiakirjat pitävät sisällään mm. teknisiä ja operointiin liittyviä tietoja. Asiakirjoja käsitellään tarkemmin työn myöhemmissä osissa. Ilmailuhallinto auditoi Suomessa toimivia operaattoreja jatkuvasti varmistaakseen, että operaattorien toiminta on vaatimusten mukaista. (4) 4.2 Maahantuonti EASA-asetuksen mukaan Eurooppalaiset ilmailumääräykset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2002 antamaan asetukseen N:o 1592/2002, jota kutsutaan myös nimellä EASA-perusasetus. Se korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla uudella perusasetuksella N:o 216/2008. Perusasetukseen kytkeytyy kuvan 2 mukaisesti kaksi muuta asetusta vaatimuskokoelmineen. (6) (23) 18

20 Kuva 2. EASA määräyskokoelman rakenne. (24) Komission asetus 1702/2003 koskee ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotantoorganisaatioiden hyväksyntää. Joissain tapauksissa asetuksesta käytetään myös nimitystä tyyppihyväksyntäasetus. Kyseisen asetuksen kohdista varsinkin lentokelpoisuustarkastukseen ja lentokelpoisuuteen liittyvät osat ovat oleellinen osa lentokoneen maahantuontiprosessia. (16) Komission asetus 2042/2003 koskee puolestaan lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpitoa, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymistä. Tämä kokoelma määrittelee tarkat normit, jotka ilma-alusta maahantuovan yhtiön tulee täyttää. Lisäksi se määrittelee lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon. Tästä asetuksesta käytetään nimitystä huoltotoimintaasetus. (3) Kummassakin asetuksessa on liitteenä EASA:n kaavakkeita, joita käytetään erikseen mainituissa hakemuksissa ja ilmoituksissa. EASA on myös laatinut vaatimusten 19

21 täyttämiseksi ohjeita ja opastusmateriaalia, joita kutsutaan nimellä AMC (Acceptable Means of Compliance) ja GM (Guidance Material). 4.3 EY komission asetus N:o 2042/ Yleistä Käytettyä konetta maahantuotaessa on osoitettava, kuinka lentokonetta on ylläpidetty aikaisemmin. Kolmannesta valtiosta tuotavaan koneeseen ei välttämättä ole tehty EASA:n vaatimia lentokelpoisuuden kannalta oleellisia muutoksia. Mikäli koneella ei myöskään ole EASA:n tyyppihyväksyntää, voidaan maahantuontia pitää miltei mahdottomana. Seuraavassa käydään läpi eurooppalaisen määräyskokoelman keskeisimmät kohdat, joilla on merkitystä maahantuonnin kannalta. EY komission asetus N:o 2042/2003 määrittelee vaatimukset Euroopan Unionin jäsenvaltioon rekisteröityjen lentokoneiden lentokelpoisuudesta ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta sekä näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä. Asetus jakaantuu neljään osaan; M, 145, 66, 147. Osa M määrittelee lentokelpoisuuden säilymistä ja huoltoa koskevat vaatimukset sekä näihin toimiin liittyvien henkilöiden velvollisuudet ja vaatimukset. Osa 145 määrittelee puolestaan ilma-aluksen osien ja laitteiden korjaamovaatimukset. Osa 66 määrittelee huoltohenkilökunnan lupakirjojen myöntämisen ja voimassaolon. Osa 147 määrittelee ne vaatimukset, jotka yhtiön tai muun organisaation on täytettävä saavuttaakseen oikeuden kouluttaa osan 66 vaatimustenmukaista henkilökuntaa. EASA julkaisee lisäksi ohjeita, joiden avulla organisaatiot voivat tarkastella määräyksen täyttämiseksi vaadittavia vähimmäisvaatimuksia. (3) Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan asetuksen osan M määräyksiä, jotka ovat lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden kannalta tärkeimpiä. Myös kolmannesta valtiosta tuotavan käytetyn koneen on täytettävä kyseiset vaatimukset. 20

22 4.3.2 Asetuksen osa M Asetuksen osa M jakaantuu kahteen osaan; A ja B. Osa A sisältää lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevat toiminnalliset vaatimukset. Osassa B on valvovaa viranomaista koskevat vaatimukset. (3) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön tulee täyttää osan A mukaiset määräykset, ja viranomaisen tulee valvoa toimintaa osan B määräysten mukaisesti. Muut asetuksen osat jakaantuvat vastaavasti. Asetuksen osa M jakaantuu edelleen yhdeksään lukuun, jotka on merkitty kirjaimilla A:sta I:hin, yksittäiset määräykset on numeroitu kolminumeroisesti niin että ensimmäinen numero on luvan järjestysnumero. Asetuksen määräysten numerointi joka on näin muotoa M.A (3) Maahantuontia ajatellen asetuksen tärkeimmät luvut ovat G ja I. Luku G määrittelee jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation, joka käytännössä vastaa lentokoneen oikeanlaisesta ylläpidosta. Mikäli organisaatiolla on asetuksen mukainen lupa, se voi myöntää lentokoneelle lentokelpoisuustarkastustodistuksen. Siirtymäajan jälkeen kaikille EASA-valtioissa operoiville koneille myönnetään lentokelpoisuustarkastustodistus osan M mukaisen organisaation luvilla, jolloin rekisterin siirto EASA-maiden välillä entisestään helpottuu. (3) LUKU I TODISTUS LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSESTA (M.A ) Luvun I ensimmäisen kohdan mukaan lentokoneen lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon varmistamiseksi on järjestettävä säännöllisesti lentokelpoisuustarkastuksia. Valvotussa ympäristössä operoivan ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen myöntämisestä vastaa luvun G mukainen organisaatio. Jos ilma-alus ei ole valvotussa ympäristössä tai sitä ei hallinnoi luvun G mukainen organisaatio, toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen sellaisen tyydyttävän tarkastuksen perusteella, joka perustuu kohdan M.A.710 mukaiseen lentokelpoisuustarkastukseen. (3) 21

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

Huollon ulkoistaminen

Huollon ulkoistaminen Huollon ulkoistaminen Taustainfo medialle 26.10.2012 osastonjohtaja Ari Vahtera Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Lentokelpoisuuden osa-alueet Vastuut Huoltotoiminnan luvat ja valvonta Ulkomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas Miten huolletaan 11/30/09 Aki Suokas Lentokelpoisuuden perusfilosofia uusi ilma-alus käyttöön OPEROINTIA Lentokelpoisuuden hallinta HUOLTO Lentokelpoisuuden tarkastukset "katsastus" myynti pois Lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Part M ja mitä se tekee

Part M ja mitä se tekee Part M ja mitä se tekee Tiivistelmä kerhoille 7 paikassa pidetty esitelmää. Seuraava kahden viikon päästä Porissa. 3/18/08 Aki Suokas www.easyeasa.net Määräystasot Perusasetus (EY 1592/2002) Liite II

Lisätiedot

Part M Mistä tähän tultu?

Part M Mistä tähän tultu? Part M Mistä tähän tultu? 2/10/10 Aki Suokas Kauan sitten Suomi liittyi FAR-25 EU:hun FAR-25 JAR-25 (-75) Eurooppalaiset lentokonefirmat yhdistyivät ja Airbus syntyi (1987). EASA perustettiin (2003) Määräyksiä

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009 EASA Part M huolto-ohjelmat Nummela 28.-29.11.2009 Huolto-ohjelmavaatimus perustuu EU-asetukseen KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden,

Lisätiedot

Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö

Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö Luennon aiheet EASAn määräysrakenne Vielä Ilmailuhallinnon määräysvallassa Ilmailuhallinnossa

Lisätiedot

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230 CONTINUING AIRWORTHINESS REQUIREMENTS part-m VAATIMUKSET JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN YLLÄPITOON part-m Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Lisätiedot

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus tekijä/tekijät, jos on Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications xx/2014 Sisällysluettelo 0 Esisanat...Virhe. Kirjanmerkkiä ei

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE

VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lt-019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 19.12.2014 VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE Tässä

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen

Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen Pekka Väisänen Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 21.05.2014

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Määräys ILMAILURADIOVIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2007

Määräys ILMAILURADIOVIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2007 1 (6) Määräys ILMAILURADIOVIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2007 Viestintävirasto on 16 päivänä marraskuuta 2001

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIOT APPROVED CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATIONS

HYVÄKSYTYT JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIOT APPROVED CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATIONS HYVÄKSYTYT JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIOT APPROVED CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATIONS Tämä luettelo sisältää ne jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan organisaatiot, joilla

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Maksutaulukko

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Maksutaulukko 5438 N:o 1250 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon llisista suoritteista Liite Maksutaulukko vuosi 1. Lentotoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät Liikennelupa (OL) MTOW enintään 5700

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS AIR T16-4 30.1.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET Sisältö:

Lisätiedot

HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M

HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M Part-M Sisältö: Johdanto Kertaus Part-M sisältöön Mitä uutta vuoden aikana Lentokelpoisuustarkastus Huolto-ohjelmat Johdanto Operointi Huoltoohjelma Varusteet

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009 Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta Seinäjoki 16.1.2009 EU asetukset ja sen liitteet» Perusasetus 216 / 2008 (uusi)» yhteisistä siviili-ilmailua

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET 14.11.2007 Sivu 1/18 SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET Määräyksen antamisen perusta: Ilmailulaki 1242/2005 Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta 1243/2005 Voimassaoloaika: toistaiseksi Korvaa:

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949

Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949 Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949 Markku Hiedanpää 1960 Hämeenlinna Ilmailukerho ry 1963 PIK-16 Vasama, KK Lehtovaara Oy 1965-67 KK-1 Utu, Oy Fibera Ab 1970-1973 PIK-19 Muhinu,

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 AIR T1-3 Muutos 2 1.2.1999 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT JA NIIDEN HYVÄKSYMI-

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017 Jatkuva lentokelpoisuus ARC ARC-tarkastus ARC-tarkastukseen valmistautuminen ARC-tarkastus D-rekisterissä olevaan koneeseen ARC suositusraportin perusteella ARC:n jatko Valvottu ympäristö / Valvomaton

Lisätiedot

SMS ja FSTD. Helsinki, 5.2.2014 Ylitarkastaja Olli Hänninen. Responsible traffic. A joint effort.

SMS ja FSTD. Helsinki, 5.2.2014 Ylitarkastaja Olli Hänninen. Responsible traffic. A joint effort. SMS ja FSTD Helsinki, 5.2.2014 Ylitarkastaja Olli Hänninen Responsible traffic. A joint effort. Miten SMS liittyy FSTD-asioihin? Määräysten mukaan FSTD-operaattorilla pitää olla turvallisuudenhallintajärjestelmä

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T13-4 1.3.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ANSIOLENTOYRITYKSEN HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJAN (HKK)

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

Tervetuloa syksyn 2010 koulutustilaisuuteen.

Tervetuloa syksyn 2010 koulutustilaisuuteen. TraFi Ilmailun Ilmailulääkärit Suomen Ilmailulääketieteen Yhdistys Tervetuloa syksyn 2010 koulutustilaisuuteen. 19.9.2010 3 TraFI & EASA / AJANKOHTAISTA AME / SILY koulutustilaisuus 18-19.9.2010 Pekka

Lisätiedot

Maksutaulukko. Lentokoneet MTOM enintään 5700 kg/ helikopterit enintään 3175 kg 1 500 1 000

Maksutaulukko. Lentokoneet MTOM enintään 5700 kg/ helikopterit enintään 3175 kg 1 500 1 000 N:o 1011 3227 Maksutaulukko Liite 1. Lentotoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät 1.1 Liikennelupa (OL) vuosi Lentokoneet MTOM enintään 5700 kg/ helikopterit enintään 3175 kg 1 500 1 000 Lentokoneet MTOM

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

KANSALLISTEN ILMA-ALUSTEN LENTOKELPOISUUSVALVONTA

KANSALLISTEN ILMA-ALUSTEN LENTOKELPOISUUSVALVONTA 1 (7) Antopäivä: 27.4.2012 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.5.2012 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulaki (1194/2009) 28 ja 29 Muutostiedot: Tällä ilmailumääräyksellä kumotaan ilmailumääräys (15.2.1996),

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu Miehittämätön ilmailu - Lainsäädännön suuntaviivoja Suomesta ja maailmalta Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. RPAS/UAS/DRONE/MIEHITTÄMÄTÖN

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin Laserkeilausaineiston hyödynt dyntäminen Finavian tarpeisiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausseminaari 10.10.2008 Finavia / Jussi Kivelä ICAO:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen Siviili-ilmailujärjestö

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset 1 (12) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 31 ottaen huomioon kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

U si s Trafi f organisa s ati t on pääpiirte t et 1.1..2. 012 a lka k en 3.3.2012 Pieksämäki

U si s Trafi f organisa s ati t on pääpiirte t et 1.1..2. 012 a lka k en 3.3.2012 Pieksämäki Uusi Trafi organisaation pääpiirteet 1.1.2012 alkaen 3.3.2012 Pieksämäki Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen, ilmailijat punaisella Hallinto Pääjohtaja Viestintä Liikennejärjestelmä Sääntely Vaatimustenmukaisuus,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot