Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja: Prof. Olli Saarela Työn ohjaaja: DI Pekka Välimäki

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Työn nimi Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Päivämäärä Sivumäärä: 76 Tiedekunta Laitos Professuuri Valvoja Ohjaaja Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Kul-34 Lentotekniikka Professori Olli Saarela Diplomi-insinööri Pekka Välimäki Työn tarkoituksena oli selvittää liikelentokoneen maahantuontisäännöksiä ja käytännön toimenpiteitä. Ensimmäisessä osassa on kirjallisuustutkimuksen avulla käyty läpi liikelentokoneen maahantuontiin liittyvää määräyskokoelmaa sekä lainsäädäntöä. Säännösten ja käytännön toimenpiteiden pohjalta on muodostettu prosessimuotoinen esitys maahantuonnista. Toisessa osassa tutkitaan maahantuonnin kautta syntyviä kertaluontoisia kustannuksia ja niiden rakennetta yksityissuihkukoneita operoivan yhtiön kannalta. Yhtiön toiminnan pohjalta on luotu menetelmä liikelentokoneen maahantuontiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioimiseksi. Kustannusten toteutumista on arvioitu todellisen esimerkkitapauksen laskelmien pohjalta. Lisäksi pohdittiin laivaston konekannan vaikutusta kustannuksiin ja laivaston kehittämistä. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että maahantuonnin kannalta suurimman työn tuottavat aiemman huoltohistorian selvittäminen sekä siitä aiheutuvat toimenpiteet. EASA-valtiosta tuotavan koneen osalta työmäärä on usein huomattavasti pienempi. Tämän lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaorganisaation, korjaamon ja lento-osaston on valmisteltava omat asiakirjansa vastaamaan uuden koneen operoinnin vaatimaa tasoa. Valmistelevan työn aikana yhtiön sisäisen kommunikaation on toimittava. Prosessin läpivientiaika on voimakkaasti riippuvainen siitä, onko maahantuotava lentokonetyyppi jo aikaisemmin yhtiön käytössä. Luotu prosessi kuitenkin helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Käyttöönottokustannuksia syntyy koulutuksesta, valmistelevasta työstä, korjaamon hankinnoista ja tarpeellisista ohjelmistoista. Kustannusten kannalta todetaan omavaraisuuden vaikuttavan käyttöönottokustannusten suuruuteen merkittävästi. Mikäli kuitenkin omavaraisuutta vähennetään, kärsii palvelun joustavuus.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Author Aki Väistö ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Title of the Thesis Business Aircraft Importing and Application to Fleet Date 20 May 2008 Pages: 76 Faculty Department Professorship Supervisor Instructor Faculty of Engineering and Architecture Department of Applied Mechanics Kul-34 Aeronautical Engineering Professor Olli Saarela Pekka Välimäki, M.Sc. (Tech.) The objective of this thesis was to clarify regulations and practical procedures involved in aircraft importation. The first part covers a literature survey of the regulations and the legislation concerning importing business aircraft. The import process presentation was created on the basis of norms and procedures. Method to evaluate the one-time import related costs for a company is produced in the second part. Initial costs, their proportion and structure, were estimated from the perspective of business jet operator. The economical aspects and their effects were also compared with true aircraft import case. And finally the thesis studies the fleet s effect to the costs and also how to improve the fleet. As a result of the study it became obvious that the most impressive workload is caused by the former maintenance history review and the maintenance actions originating from it. Importing aircraft from an EASA country is relatively straightforward. Besides that, organization and new documentation to respond to the needs of the new aircraft must be prepared by the continuing airworthiness department, the maintenance department and the flight operations department. During the preparation of importing a new aircraft to the fleet the whole company communication has to be working fluently. The time needed to conclude the process depends strongly on the fact whether the company already uses or has experience of the imported aircraft. However, the established process eases the aircraft import on this manner. Initial costs include training, preparations, maintenance purchases and needed software and programs. The level of the selfsupporting has a major impact on the initial costs. If the level of the self-supporting is reduced, the level of flexibility will decrease.

4 Esipuhe Lentokoneet ovat pienestä pitäen kiehtoneet minua. Tämä kiinnostus ohjasi minut lukion jälkeen TKK:n konetekniikan osastolle. Varusmiespalvelukseni ilmavoimissa ja ilmailualan työpaikkani, Airfix Aviation Oy mukaan lukien, ovat osoittaneet valintani oikeaksi. Haluan kiittää työni valvojaa professori Olli Saarelaa ja ohjaajaa Pekka Välimäkeä saamistani ohjeista työn edistämiseksi sekä rakentavasta kritiikistä. Lisäksi haluan kiittää kieliasuntarkastamisesta siskoani Henna Degerlundia ja tulevaa anoppiani Marjatta Salaa. Kiitos myös työtovereilleni ja haastatelluille henkilöille. Erityiset kiitokset haluan osoittaa Äidilleni mahtavasta kasvatuksestani ja tuesta elämäni kaikissa käänteissä. Tulevaa vaimoani Elinaa haluan kiittää viimeisestä 7 ½ vuodesta; ilman tukeasi ja käskyjäsi tämäkin työ olisi voinut jäädä saavuttamatta. Espoossa Aki Väistö 3

5 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sisällysluettelo... 4 Käytetyt lyhenteet Johdanto Lentokoneen maahantuonti Kertaluonteiset kustannukset laivastokehityksessä Työn tavoitteet Tutkimusmenetelmät Koneen valinta ja markkinatilanne Tarjolla olevia lentokoneita Tekniset ominaisuudet ja niiden vertailu Lentokoneen maahantuonti EASA-jäsenvaltioon Ilmailuhallinto Maahantuonti EASA-asetuksen mukaan EY komission asetus N:o 2042/ Yleistä Asetuksen osa M FAA-asetukset Erot määräyskokoelmissa Maahantuonti tapauksittain Uusi ilma-alus EASA-valtiosta Uusi ilma-alus kolmannesta valtiosta Käytetty ilma-alus EASA-valtiosta Käytetty ilma-alus kolmannesta valtiosta Tuontimaasta riippumattomia tekijöitä Lentokoneen maahantuontiin liittyvät toimenpiteet Toimiluvan laajentamiseen vaadittavat asiakirjat Jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan asiakirjat Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation käsikirja Huolto-ohjelma Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja Operatiivisesti tarpeelliset asiakirjat Toimintakäsikirja Minimivarusteluettelo Lentokäsikirja Korjaamotoiminnan vaatimat asiakirjat

6 5.4.1 Huolto-organisaation käsikirja Huolto-ohjeet Yhtiön toimiluvan laajentaminen Hyväksyntäprosessi Lentokelpoisuustodistus Rekisteröinti Lentokelpoisuustarkastus Lentokelpoisuustarkastuksia tekevät henkilöt Lentokelpoisuustarkastuksen osa-alueet Melutodistus ja radiolupa Vakuutus Maahantuontiprosessin kehittäminen Toimintatavat Prosessi Asiakas Operaattori Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio Korjaamo Lento-osasto Laatuosasto Yleiset järjestelyt Käyttöönottokustannukset Kustannusten arviointimenetelmä Käyttöönottoon liittyvä työmäärä Koulutuskustannukset Tarpeelliset välineet ja yhtiön omavaraisuusaste Konekannan vaikutus yhtiön kustannuksiin Kertaluonteisten kustannusten vaikutus yhtiön toimintaan Esimerkki toteutuneista kustannuksista Taloudellisten vaikutusten tarkastelua Laivastosuunnittelu Laivaston kehittäminen Tutkimustulosten tarkastelua Maahantuonnin tarkastelua Käyttöönottokustannusten tarkastelua Yhteenveto Lähteet

7 Käytetyt lyhenteet AD Airworthiness Directive AFM Aircraft Flight Manual AMC Acceptable Means of Compliance (EASA) AMOC Alternative Method of Compliance (FAA) AOC Air Operator s Certificate APU Auxiliary Power Unit ARC Airworthiness Review Certificate ATR Aircraft Technical Report CAME Continuing Airworthiness Management Exposition CAMO Continuing Airworthiness Management Organization CFR Code of Federal Regulations CoA Certificate of Airworthiness EASA European Aviation Safety Agency ELT Emergency Locator Transmitter EU-OPS European Union Operations ETOPS Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards ETSO European Technical Standardisation Order FAA Federal Aviation Administration FAR Federal Aviation Regulation FDM Flight Data Monitoring GM Guidance Material ICAO International Civil Aviation Organization JAA Joint Aviation Authorities JAR-OPS Joint Aviation Regulation Operations JTSO Joint Technical Standardisation Order MEL Minimum Equipment List MMEL Master Minimum Equipment List MNPS Minimum Navigation Performance Specification MOE Maintenance Organisation Exposition MP Maintenance Program MTOW Maximum Take-Off Weight OM- Operations Manual (A, B, C & D) OATL Operators Aircraft Technical Log SB Service Bulletin STC Supplemental Type Certificate RVSM Reduced Vertical Separation Minimum RNP-RNAV Required Navigation Performance-Area Navigation TC Type Certificate TCDS Type Certificate Data Sheet 6

8 1 Johdanto Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä selvitys Airfix Aviation Oy:lle liikelentokoneen maahantuontiprosessin kehittämisestä ja sen eri vaihtoehdoista. Lisäksi työn toisessa osassa selvitetään lentoyhtiön laivastoon implementoitavan uuden konetyypin mukanaan tuomia kertaluonteisia kustannuksia. Suomen ilmailussa noudatetaan eduskunnan säätämää ilmailulakia, ellei Euroopan Unionin (EU) asetuksesta muuta johdu. (1) Suomen ilmailuviranomainen on Ilmailuhallinto, joka aloitti toimintansa Tällöin entinen Ilmailulaitos hajautettiin Ilmailuhallinnoksi ja Finaviaksi. Ilmailuhallinnon tehtävänä on vastata lentoturvallisuudesta ja siviili-ilmailun viranomaistehtävistä. (2) Kansallisena ilmailuviranomaisena Ilmailuhallinto on instanssi, joka myös valvoo ilma-alusten maahantuontia. Airfix Aviation Oy on vuonna 2007 tuonut OH-FFC rekisterillä varustetun Dassault Falcon 900EX lentokoneen maahan ja lisännyt sen ansiolentolupaansa (AOC, Air Operator Certificate). Kyseinen kone on käytetty ja se on operoinut Ruotsin rekisterissä vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi laivastoon liitettiin loppuvuonna 2007 täysin uusi konetyyppi, OH-PPS rekisterillä varustettu Bombardier Global Express XRS BD-700. Tässä työssä tarkastellaan aiemmin mainittuja kehityskohteita näiden kahden tapauksen avulla. Airfix Aviation Oy toimii management-tyyppisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiö ei itse omista sen laivastoon kuuluvia lentokoneita vaan yhtiön asiakkaat hankkivat koneen omistukseensa. Asiakas tarvitsee kuitenkin ilmailualan asiantuntemusta kaikilla osa-alueilla pitäen sisällään mm. operoinnin, jatkuvan lentokelpoisuuden sekä vaatimusten mukaisen huollon. Asiakkaan solmittua management-sopimuksen Airfix Aviation Oy:n kanssa kone tuodaan Suomen rekisteriin ja liitetään yhtiön lentotoimintalupaan. Tämän jälkeen asiakas voi joko itse käyttää lentokonetta täysimääräisesti, tai sitä voidaan myös käyttää ulkopuolisten lentojen myyntiin. Tässä 7

9 työssä keskitytään management-sopimuksen solmimisen jälkeiseen maahantuonti- ja käyttöönottoprosessin. Yhtiön laivasto laajenee asiakkaiden kanssa solmittavien management-sopimusten myötä. Asiakkaat, jotka tarjoavat yhtiön laivastoon jo kuuluvaa konetyyppiä, ovat yhtiölle huomattavasti houkuttelevampia kuin uutta konetyyppiä tarjoavat asiakkaat. Usein asiakas on kuitenkin jo tehnyt koneen hankintapäätöksen ennen managementsopimuksen allekirjoittamista, jolloin yhtiö joutuu puntaroimaan kannattaako laivastoa laajentaa uudella konetyypillä, ja onko ylipäätään mahdollista tai kannattavaa laajentaa toimintaa. Tätä arviointia varten uuden ilma-aluksen aiheuttamat kertaluonteiset käyttöönottokustannukset on tärkeää tunnistaa ja huomioida. 1.1 Lentokoneen maahantuonti Tuotaessa uusi lentokone Suomen valtion rekisteriin on kaikessa siihen liittyvässä toiminnassa noudatettava Suomen ilmailulakia ja EU:n säätämiä asetuksia. Ilmailuhallinto valvoo, että kone on lentokelpoinen ja asiakirjat ovat vaatimusten mukaiset, ennen kuin kone otetaan operatiiviseen käyttöön. Uuden koneen maahantuonti edellyttää, että kone on Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA, European Aviation Safety Agency) tyyppihyväksymä ja että operaattori, tässä tapauksessa Airfix Aviation Oy, hyväksyttää operointiin vaaditut konekohtaiset asiakirjat. Uuden koneen kohdalla ei siis jouduta tarkastelemaan aiempaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimintaa, jolloin maahantuontiprosessi on suoraviivainen. Tuotaessa käytettyä liikelentokonetta EASA:n jäsenvaltioon noudatetaan EASA:n ja kansallisen viranomaisen määräyksiä. EU:n asetuksen 2042/2003 Osa M määrittelee lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan, jossa asetetaan myös määräykset koskien maahantuontia ja siihen liittyvää lentokelpoisuustarkastusta. Mikäli kone tuodaan EASA-valtioiden ulkopuolelta, puhutaan niin kutsutusta valvomattomasta huoltoympäristöstä. Tällöin koneeseen on saatettu tehdä muutoksia, joille ei ole EASAhyväksyttyä lisätyyppihyväksyntää (STC, Supplemental Type Certificate). Koneeseen ei 8

10 välttämättä myöskään ole tehty kaikkia EASA:n lentokelpoisuusmääräyksiä (AD, Airworthiness Directive) tai valmistajan julkaisemia huoltotiedotteita (SB, Service Bulletin). Tällaisessa tapauksessa koneelle joudutaan teettämään kaikki viranomaisen edellyttämät huoltotoimenpiteet, mikä saattaa taloudellisesti ja teknisesti olla haastavaa (3). 1.2 Kertaluonteiset kustannukset laivastokehityksessä Yhtiön laivaston kasvaessa myös kertaluonteiset kustannukset vaativat osakseen tarkempaa huomiota. Omistettaessa vain yksi kone ei kalliita erikoistyökaluja juurikaan kannata hankkia, vaan ne on taloudellisempaa vuokrata. Lisäksi on huomioitava se, että yhtä konetta varten vaadittu tekninen henkilökunta pystyy hyvin hoitamaan useampaakin konetta tiettyyn rajaan asti, jolloin konetta kohti jyvitetyt kustannukset pienenevät. Nämä seikat antavat suuntalinjoja laivaston kehittämiselle ja kasvattamiselle. 1.3 Työn tavoitteet Tämän työn tavoitteena on esitellä yhtiön maahantuontiprosessin käytäntöä ja sen sujuvuutta. EASA:n määräykset ja Suomen ilmailulaki asettavat tiukat vaatimukset toiminnalle. Vaatimusten noudattaminen on ehdotonta, mutta käytännön työn sujuvuutta voi häiritä osastojen välinen yhteistyön puute. Ilma-aluksen maahantuontiin liittyvät määräykset esitetään tämän työn sivuilla ja työn loppuosassa kuvataan maahantuontiprosessin kulkua. Työssä luodaan lentokoneen maahantuonnista prosessikaaviomainen esitys, jota yhtiö voi hyödyntää uusia tai käytettyjä koneita maahantuotaessa. Lentokoneiden maahantuonti on melko harvinaista, joten henkilökuntamuutokset vievät mukanaan käytännön kokemusta. Yhtiö pystyy hyödyntämään kyseistä prosessia vaikka avainhenkilöt vaihtuisivatkin. Management-sopimusta laatiessaan yhtiön on pystyttävä huomioimaan uuden koneen käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset. Työssä selvitetään, mistä näitä kustannuksia syntyy ja kuinka suuria ne käytännössä ovat suhteessa toisiinsa. Erityisesti 9

11 työssä on tarkoituksena selvittää, voidaanko pienen lentoyhtiön kirjavalle laivastolle löytää sopiva omavaraisuusaste työkalujen ja muiden laitteiden osalta. Lisäksi tarkastellaan uuden koneen tuomaa henkilöstön koulutustarvetta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Työssä tarkastellaan, miten kustannukset eroavat toisistaan, kun laivastoon lisätään jo käytössä oleva lentokonetyyppi tai täysin uusi konetyyppi. 10

12 2 Tutkimusmenetelmät Työ sisältää kirjallisuustutkimuksen, asiantuntijahaastatteluja ja kahden maahantuodun koneen esimerkkitapauksien tarkastelut. Työssä hyödynnetään Airfix Aviation Oy:n asiantuntemusta sekä käytännön työssä käytettyjä ongelmanratkaisumalleja. Lentokoneen maahantuonnista luodaan prosessikaaviomuotoinen esitys, joka havainnollistaa maahantuonnin eri osavaiheita ja kokonaisuutta. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan mm. ilma-alusten maahantuontiin vaadittavia dokumentteja jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan ja rekisteröinnin osalta. Työssä on pääasiallisesti keskitytty tarkastelemaan Euroopan lainsäädännön asetuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään kirjallisuutta, kirjaston tietokantoja, elektronisia julkaisuja ja osittain myös Internetin kautta löytyvää aiheeseen liittyvää asiatietoa. Työn aikana seurataan myös käytettyjen koneiden mainosjulkaisuja hintaskaalan arvioimiseksi. Työtä varten on haastateltu henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä lentokoneen maahantuonnin ja rekisteröinnin sekä huollon tukikaluston hankintaprosessin kanssa. Tämän alan asiantuntijoita löytyy lentoyhtiöistä sekä Ilmailuhallinnosta. Lisäksi yhtiön omasta henkilöstöstä saadaan haastattelujen avulla arvokasta tietoa lentokoneen maahantuontiin ja kustannusten arviointiin liittyen. Työssä luodaan menetelmä käyttöönottokustannusten arviointiin. Se perustuu Airfix Aviation Oy:ssä kartoitettuun työmäärään ja koulutustarpeeseen. Lisäksi menetelmässä huomioidaan korjaamon sekä muiden osastojen tarve uusille työvälineille, jotka tuottavat oman osansa käyttöönottokustannuksista. Esimerkkitapausten osalta seurataan rekisteröinti- ja käyttöönottoprosessin etenemistä sekä kirjataan tähän liittyvät oleelliset vaiheet. Tässä myös tarkastellaan kuinka, EASA:n määräykset täytetään. Lisäksi kartoitetaan koneiden mukanaan tuomia kertaluontoisia kustannuksia huoltojen, koulutuksen ja muun operoinnin osalta. Laskelmat perustuvat Airfix Aviation Oy:n kustannusarvioihin. Myös koneiden huolto- 11

13 ohjelmat määrittelevät välttämätöntä varustusta, ja tämä pyritään huomioimaan kertaluontoisissa kustannuksissa. Toteutuneet kertaluontoiset kustannukset esitetään uuden OH-PPS koneen toteutuneina hankintakustannuksina. 12

14 3 Koneen valinta ja markkinatilanne Liikelentokoneet ovat pieniä, usein tavanomaisia matkustajakoneita paremmin varusteltuja lentokoneita. Koneiden kuljetuskapasiteetti on yleensä 4-20 henkilöä. Maailmanlaajuisesti tämänkaltaisia liikelentokoneita on rekisteröity vuonna 2005 yhteensä noin kappaletta. Nämä jakaantuvat siten, että potkuriturbiinikoneita on noin 43 % ja suihkumoottorikoneita 57 %. Euroopan osuus maailmanlaajuisesta laivastosta on noin 10 %. Eurooppalainen konekanta on kuitenkin kasvamassa nopeammin kuin muualla. Lisäksi se on keski-iältään nuorempaa kuin muualla maailmassa. (9) Kuten kuvasta 1 nähdään, selkeästi suurin konekanta, yli 70 prosenttia, operoi Pohjois-Amerikan rekisterissä. Kolmantena Euroopan jälkeen tulee Etelä- Amerikka, jonka osuus maailman laivastosta on noin 7 %. (10) Maailman suihkumoottorikonelaivastosta on Yhdysvaltain viranomaisen rekisteröimiä niin kutsuttuja N-rekisteröityjä koneita noin 75 %. (10) Merkittävästä osuudesta johtuen käytettyjen koneiden päämarkkinat ovat Yhdysvalloissa. Kirjoitushetkellä dollarin kurssi on ollut ennätyksellisen edullinen euroon nähden, mikä on osaltaan houkutellut useita käytetyn koneen hankkijoita Yhdysvaltain konemarkkinoille. 13

15 Kuva 1. Yhdysvaltain rekisterissä olevien suihkumoottorikäyttöisten liikelentokoneiden lukumäärä ja kehitys verrattuna maailmanlaajuiseen kehitykseen vuosina (10) Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA asettaa Yhdysvaltain rekisterissä olevien koneiden huolto- ja operointivaatimukset. Tämä johtaa siihen, että EASA:n näkökulmasta Yhdysvalloista tuotavan koneen huolto-organisaatio on ollut valvomaton. Näissä tapauksissa Yhdysvalloista tuotavan koneen huoltohistoriaa joudutaan tarkastelemaan perusteellisemmin sekä suorittamaan maahantuotavalle lentokoneelle kaikki EASA:n määräysten mukaiset puuttuvat jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitotoimet. 3.1 Tarjolla olevia lentokoneita Suuret liikelentokoneet on suunniteltu esimerkiksi FAR-25 tai CS-25 määräysten pohjalta, riippuen sertifiointivaltion viranomaisesta. Koneet ovat joissain tapauksissa reittiliikennekoneita, jotka on varusteltu pienemmälle matkustajamäärälle. Taulukkoon 1 on koottu eri valmistajien liikelentokoneiden hintoja uutena ja käytettynä. 14

16 Taulukko 1. Liikelentokoneiden hintoja uutena ja käytettynä. (11) Valmistaja Malli Valmistusvuosi Hinta uutena [$] Myynnissä olevien käytettyjen hinta [$] Bombardier Global Aerospace Inc. Global Express Global Express XRS Challenger Cessna Aircraft Company Cessna 750 Citation X Dassault Aviation Falcon 2000EX Embraer Falcon 900EX Embraer EMB 135BJ Legacy Gulfstream Aerospace G Corporation G Hinnoista voidaan nähdä, että 1-5 vuotta vanhojen koneiden arvon lasku on maltillista. Tähän vaikuttavat valmistajien toimitusajat, jotka ovat tällä hetkellä uusille koneille noin kahden vuoden luokkaa. Uuden koneen sijasta ostajat tyytyvät usein vähän käytettyyn, jonka saa välittömästi käyttöönsä. Näin ollen myyjät voivat pyytää hyvistä ja vähän käytetyistä koneista miltei valmistajan listahintaa. 3.2 Tekniset ominaisuudet ja niiden vertailu Liikelentokoneen hankintaperiaatteet eroavat esimerkiksi varsinaisen matkustajalentokoneen hankinnasta. Toki lentokoneita operoivat yhtiöt pyrkivät tälläkin alalla yhdenmukaistamaan laivastoaan kustannusten säästämiseksi, mutta asiakas on kuitenkin viimekädessä päättävä tekijä. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhtiön koneet ovat eri mallia. Konekannan kirjavuus luonnollisesti vaikeuttaa huoltojen järjestelyjä, sillä yhtä konetta varten työkalujen ja muiden laitteiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Teknisissä ominaisuuksissa vertaillaan kuitenkin normaaleja suoritusarvoihin liittyviä parametreja kuten kantamaa, kuljetuskapasiteettia, kenttä- ja huoltovaatimuksia. Käytettyä konetta hankittaessa asiakas perustaa valintansa lähinnä konetyyppiin, joka on noussut hänen valintakriteereissään parhaaksi vaihtoehdoksi. Operaattori sen sijaan tarkastelee koneen huoltohistoriaa, teknistä kuntoa, mahdollisia historian aikana tapahtuneita vaurioita, sekä kiinnittää huomiota lentokonetta aiemmin valvoneen 15

17 jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioon. Kaikki tämä vaatii runsaasti aikaa jo siinäkin tapauksessa, että konetta oltaisiin hankkimassa EASA-valtiosta. 16

18 4 Lentokoneen maahantuonti EASA-jäsenvaltioon Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (European Aviation Safety Agency) on Euroopan komission asettama virasto, joka perustettiin valvomaan ilmailuasetuksen täytäntöönpanoa. EASA perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2002 antamalla asetuksella 1592/2002. EASA hoitaa erityisiä toimeenpano- ja säätelytehtäviä. Sen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää korkea, yhtenäinen Euroopan siviili-ilmailun turvallisuuden taso. EASA tarjoaa Euroopan komissiolle teknistä asiantuntemusta ja apua kansainvälisten sopimusten tekemisessä ja apua ilmailusääntöjen laatimisessa. Lisäksi EASA sertifioi ilmailuun liittyviä tuotteita ja niitä suunnittelevia, tuottavia ja huoltavia organisaatioita. Tämän tarkoituksena on varmistaa lentokelpoisuutta ja ympäristönsuojelua, mikä johtaa turvallisempaan ja ekologisempaan ilmailuun. (6) Alkuperäinen perusasetus kumottiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 216/2008. Asetus annettiin ja se astui voimaan Kaikki asetuksen määräykset eivät kuitenkaan heti astuneet voimaan, vaan asetuksen siirtymäaika voi jatkua jopa vuoteen 2012 asti. (7) EASA otti hyväksyntätehtävät hoitaakseen alkaen, jolloin alkoi myös 42 kuukauden siirtymäjakso. Siirtymäjakson aikana eri valtioiden viranomaiset ovat itse saaneet päättää siirtymisestään kohti yhteistä asetusta. Kaikkien jäsenvaltioiden on siirryttävä noudattamaan täysimääräisesti lentotoimintaa koskevaa asetusta alkaen. Asetuksen tarkoituksena on muodostaa Euroopan Unionin jäsenvaltioille yhtenäiset säännöt koskien ilmailua ja siihen liittyviä välineitä. EASA julkaisee lentokelpoisuusmääräyksiä ja valvoo asetuksien noudattamista turvallisemman ilmailun saavuttamiseksi. (6) 4.1 Ilmailuhallinto Suomessa kansallinen ilmailuviranomainen on Ilmailuhallinto. Ilmailuhallinnon antamat määräykset, ohjeet ja valvonta perustuvat ilmailulakiin, ICAO:n (International Civil Aviation Organization) yleissopimukseen ja sen liitteisiin, Euroopan yhteisön 17

19 lainsäädäntöön, yhteiseurooppalaisiin ilmailuvaatimuksiin sekä Eurocontrolin määräyksiin ja ohjeisiin. Omia normeja laaditaan vain siinä tapauksessa, että käytössä ei ole kansainvälisiä normeja tai ne eivät sovellu suomalaisiin olosuhteisiin. (8) Ilmailuhallinto myöntää lentokoneille rekisteröinnin ja valvoo sitä. Tätä kautta Ilmailuhallinto on myös tekemässä katsastustarkastusta maahantuotaville koneille, mikäli yhtiöllä ei ole siihen liittyvää toimilupaa. Tämän ohella Ilmailuhallinto myös valvoo, että rekisteröitävä kone on lentokelpoinen asetuksen 2042/2003 osan M mukaisesti. Rekisteröitävällä koneella on myös oltava tiettyjä asiakirjoja ja ohjeistus, jotka operaattori on hyväksyttänyt Ilmailuhallinnolla. Asiakirjat pitävät sisällään mm. teknisiä ja operointiin liittyviä tietoja. Asiakirjoja käsitellään tarkemmin työn myöhemmissä osissa. Ilmailuhallinto auditoi Suomessa toimivia operaattoreja jatkuvasti varmistaakseen, että operaattorien toiminta on vaatimusten mukaista. (4) 4.2 Maahantuonti EASA-asetuksen mukaan Eurooppalaiset ilmailumääräykset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2002 antamaan asetukseen N:o 1592/2002, jota kutsutaan myös nimellä EASA-perusasetus. Se korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla uudella perusasetuksella N:o 216/2008. Perusasetukseen kytkeytyy kuvan 2 mukaisesti kaksi muuta asetusta vaatimuskokoelmineen. (6) (23) 18

20 Kuva 2. EASA määräyskokoelman rakenne. (24) Komission asetus 1702/2003 koskee ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotantoorganisaatioiden hyväksyntää. Joissain tapauksissa asetuksesta käytetään myös nimitystä tyyppihyväksyntäasetus. Kyseisen asetuksen kohdista varsinkin lentokelpoisuustarkastukseen ja lentokelpoisuuteen liittyvät osat ovat oleellinen osa lentokoneen maahantuontiprosessia. (16) Komission asetus 2042/2003 koskee puolestaan lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpitoa, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymistä. Tämä kokoelma määrittelee tarkat normit, jotka ilma-alusta maahantuovan yhtiön tulee täyttää. Lisäksi se määrittelee lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon. Tästä asetuksesta käytetään nimitystä huoltotoimintaasetus. (3) Kummassakin asetuksessa on liitteenä EASA:n kaavakkeita, joita käytetään erikseen mainituissa hakemuksissa ja ilmoituksissa. EASA on myös laatinut vaatimusten 19

21 täyttämiseksi ohjeita ja opastusmateriaalia, joita kutsutaan nimellä AMC (Acceptable Means of Compliance) ja GM (Guidance Material). 4.3 EY komission asetus N:o 2042/ Yleistä Käytettyä konetta maahantuotaessa on osoitettava, kuinka lentokonetta on ylläpidetty aikaisemmin. Kolmannesta valtiosta tuotavaan koneeseen ei välttämättä ole tehty EASA:n vaatimia lentokelpoisuuden kannalta oleellisia muutoksia. Mikäli koneella ei myöskään ole EASA:n tyyppihyväksyntää, voidaan maahantuontia pitää miltei mahdottomana. Seuraavassa käydään läpi eurooppalaisen määräyskokoelman keskeisimmät kohdat, joilla on merkitystä maahantuonnin kannalta. EY komission asetus N:o 2042/2003 määrittelee vaatimukset Euroopan Unionin jäsenvaltioon rekisteröityjen lentokoneiden lentokelpoisuudesta ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta sekä näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä. Asetus jakaantuu neljään osaan; M, 145, 66, 147. Osa M määrittelee lentokelpoisuuden säilymistä ja huoltoa koskevat vaatimukset sekä näihin toimiin liittyvien henkilöiden velvollisuudet ja vaatimukset. Osa 145 määrittelee puolestaan ilma-aluksen osien ja laitteiden korjaamovaatimukset. Osa 66 määrittelee huoltohenkilökunnan lupakirjojen myöntämisen ja voimassaolon. Osa 147 määrittelee ne vaatimukset, jotka yhtiön tai muun organisaation on täytettävä saavuttaakseen oikeuden kouluttaa osan 66 vaatimustenmukaista henkilökuntaa. EASA julkaisee lisäksi ohjeita, joiden avulla organisaatiot voivat tarkastella määräyksen täyttämiseksi vaadittavia vähimmäisvaatimuksia. (3) Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan asetuksen osan M määräyksiä, jotka ovat lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden kannalta tärkeimpiä. Myös kolmannesta valtiosta tuotavan käytetyn koneen on täytettävä kyseiset vaatimukset. 20

22 4.3.2 Asetuksen osa M Asetuksen osa M jakaantuu kahteen osaan; A ja B. Osa A sisältää lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevat toiminnalliset vaatimukset. Osassa B on valvovaa viranomaista koskevat vaatimukset. (3) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön tulee täyttää osan A mukaiset määräykset, ja viranomaisen tulee valvoa toimintaa osan B määräysten mukaisesti. Muut asetuksen osat jakaantuvat vastaavasti. Asetuksen osa M jakaantuu edelleen yhdeksään lukuun, jotka on merkitty kirjaimilla A:sta I:hin, yksittäiset määräykset on numeroitu kolminumeroisesti niin että ensimmäinen numero on luvan järjestysnumero. Asetuksen määräysten numerointi joka on näin muotoa M.A (3) Maahantuontia ajatellen asetuksen tärkeimmät luvut ovat G ja I. Luku G määrittelee jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation, joka käytännössä vastaa lentokoneen oikeanlaisesta ylläpidosta. Mikäli organisaatiolla on asetuksen mukainen lupa, se voi myöntää lentokoneelle lentokelpoisuustarkastustodistuksen. Siirtymäajan jälkeen kaikille EASA-valtioissa operoiville koneille myönnetään lentokelpoisuustarkastustodistus osan M mukaisen organisaation luvilla, jolloin rekisterin siirto EASA-maiden välillä entisestään helpottuu. (3) LUKU I TODISTUS LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSESTA (M.A ) Luvun I ensimmäisen kohdan mukaan lentokoneen lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon varmistamiseksi on järjestettävä säännöllisesti lentokelpoisuustarkastuksia. Valvotussa ympäristössä operoivan ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen myöntämisestä vastaa luvun G mukainen organisaatio. Jos ilma-alus ei ole valvotussa ympäristössä tai sitä ei hallinnoi luvun G mukainen organisaatio, toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen sellaisen tyydyttävän tarkastuksen perusteella, joka perustuu kohdan M.A.710 mukaiseen lentokelpoisuustarkastukseen. (3) 21

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

Huollon ulkoistaminen

Huollon ulkoistaminen Huollon ulkoistaminen Taustainfo medialle 26.10.2012 osastonjohtaja Ari Vahtera Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Lentokelpoisuuden osa-alueet Vastuut Huoltotoiminnan luvat ja valvonta Ulkomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas Miten huolletaan 11/30/09 Aki Suokas Lentokelpoisuuden perusfilosofia uusi ilma-alus käyttöön OPEROINTIA Lentokelpoisuuden hallinta HUOLTO Lentokelpoisuuden tarkastukset "katsastus" myynti pois Lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Part M ja mitä se tekee

Part M ja mitä se tekee Part M ja mitä se tekee Tiivistelmä kerhoille 7 paikassa pidetty esitelmää. Seuraava kahden viikon päästä Porissa. 3/18/08 Aki Suokas www.easyeasa.net Määräystasot Perusasetus (EY 1592/2002) Liite II

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Huolto-ohjelmat (yleisilmailu)

Huolto-ohjelmat (yleisilmailu) Huolto-ohjelmat (yleisilmailu) Vantaa 1.4.2017 Jukka Parviainen ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Huolto-ohjelman laatiminen ja hyväksyntä Part-M Subpart-G lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Part M Mistä tähän tultu?

Part M Mistä tähän tultu? Part M Mistä tähän tultu? 2/10/10 Aki Suokas Kauan sitten Suomi liittyi FAR-25 EU:hun FAR-25 JAR-25 (-75) Eurooppalaiset lentokonefirmat yhdistyivät ja Airbus syntyi (1987). EASA perustettiin (2003) Määräyksiä

Lisätiedot

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009 EASA Part M huolto-ohjelmat Nummela 28.-29.11.2009 Huolto-ohjelmavaatimus perustuu EU-asetukseen KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden,

Lisätiedot

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila Part M vaiheet kuinka tähän on tultu Part-M ja katsastusjärjestelyt 21.01.2010 Jyrki Laitila Luennon aiheet Uusi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Ilmailutoimialan organisaatio ja sen muutokset Part

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Lentokelpoisuus ja lentokelpoisuustarkastajan rooli

Lentokelpoisuus ja lentokelpoisuustarkastajan rooli Lentokelpoisuus ja lentokelpoisuustarkastajan rooli Lentokelpoisuustarkastajien seminaari 28.1.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentokelpoisuus 29.1.2014 Liikenteen turvallisuusvirasto 2 Ilma-aluksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö

Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö Luennon aiheet EASAn määräysrakenne Vielä Ilmailuhallinnon määräysvallassa Ilmailuhallinnossa

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230 CONTINUING AIRWORTHINESS REQUIREMENTS part-m VAATIMUKSET JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN YLLÄPITOON part-m Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu-

Lisätiedot

Opinion No 10/2013, CRD Part-M General Aviation Task Force (Phase I)

Opinion No 10/2013, CRD Part-M General Aviation Task Force (Phase I) Opinion No 10/2013, CRD 2012-17 Part-M Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille TRE 3.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ilma-alusluokka ELA2 ELA2 aircraft

Lisätiedot

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus tekijä/tekijät, jos on Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications xx/2014 Sisällysluettelo 0 Esisanat...Virhe. Kirjanmerkkiä ei

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aviation Safety Agreement Between The United States and The European Community FAA / EASA BASA ryhmäpäällikkö Juha Kivelä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sopimus Astui voimaan 1.5.2011 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE

VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lt-019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 19.12.2014 VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE Tässä

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

YLEISILMAILUN ACAM TARKASTUKSET Mia Montonen Tarkastaja / Lentokelpoisuusyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto

YLEISILMAILUN ACAM TARKASTUKSET Mia Montonen Tarkastaja / Lentokelpoisuusyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto YLEISILMAILUN ACAM TARKASTUKSET 2016 Mia Montonen Tarkastaja / Lentokelpoisuusyksikkö 1.4.2017 Tarkastukset yleisesti Yleisilmailun ACAM tarkastukset 2016 Yleisimmät havainnot & havaintojen analyysi Vapaamuotoista

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset 12.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. SISÄLTÖ Lyhyt kertaus EASAN määräysrakenteesta ja määräysmuutosprosessista Kertaus viimevuonna voimaan astuneista

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon!

EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon! EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon! Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleisilmailun lentokelpoisuus Lentokelpoisuus asiat muuttuneet EASAn myötä 2003 alkaen erityisesti

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIOO. Bryssel, XXX KOMISSION. annettu XX XX

EUROOPAN KOMISSIOO. Bryssel, XXX KOMISSION. annettu XX XX EUROOPAN KOMISSIOO Bryssel, XXX EASAn lausunto 06/2012 [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAnn LAUSUNTOON 06/ 2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu XX XX lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen

Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen Pekka Väisänen Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 21.05.2014

Lisätiedot

Määräys ILMAILURADIOVIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2007

Määräys ILMAILURADIOVIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2007 1 (6) Määräys ILMAILURADIOVIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2007 Viestintävirasto on 16 päivänä marraskuuta 2001

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

LAUSUNTO nro 02/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

LAUSUNTO nro 02/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO LAUSUNTO nro 02/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Tulevat määräysmuutokset

Tulevat määräysmuutokset Tulevat määräysmuutokset Jyrki Laitila Seminaari yleisilmailun lentokelpoisuustehtävissä toimiville henkilöille Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. EASA mitä muutoksia tulossa L-lupakirja käsitelyty

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIOT APPROVED CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATIONS

HYVÄKSYTYT JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIOT APPROVED CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATIONS HYVÄKSYTYT JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIOT APPROVED CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATIONS Tämä luettelo sisältää ne jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan organisaatiot, joilla

Lisätiedot

AIR M5-10 ja AIR M1-5

AIR M5-10 ja AIR M1-5 AIR M5-10 ja AIR M1-5 Vantaa 1.4.2017 Hannu Martikainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uudet päivitetyt ja muutetut määräykset AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO N:O 4/2006

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO N:O 4/2006 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO N:O 4/2006 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

LIITE I (Osa M) M.1. virastoa, jos organisaatio sijaitsee kolmannessa maassa

LIITE I (Osa M) M.1. virastoa, jos organisaatio sijaitsee kolmannessa maassa M.1 LIITE I (Osa M) Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan 1. yksittäisten ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan ja lentokelpoisuuden tarkastamista koskevien todistusten

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Maksutaulukko

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Maksutaulukko 5438 N:o 1250 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon llisista suoritteista Liite Maksutaulukko vuosi 1. Lentotoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät Liikennelupa (OL) MTOW enintään 5700

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA määräysmuutokset yksikönpäällikkö Jyrki Laitila 28.5.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tulevia määräysmuutoksia EASAssa Paljon muutoksia meneillään eri vaiheissa: i Part M ja Part 145 Part

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS AIR T16-4 30.1.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET Sisältö:

Lisätiedot

HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M

HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M HARRASTEILMAILUN KATSASTAJIEN KOULUTUS 2008 PART-M Part-M Sisältö: Johdanto Kertaus Part-M sisältöön Mitä uutta vuoden aikana Lentokelpoisuustarkastus Huolto-ohjelmat Johdanto Operointi Huoltoohjelma Varusteet

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO 01/2006

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO 01/2006 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO 01/2006 koskien komission asetusta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1592/2002 yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009 Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta Seinäjoki 16.1.2009 EU asetukset ja sen liitteet» Perusasetus 216 / 2008 (uusi)» yhteisistä siviili-ilmailua

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI EN EN EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden,

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot