TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT"

Transkriptio

1 Suomen Liikennelentäjäliitto ry TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT Palvelualojen työnantajat PALTAA ry

2 1 Soveltamisala Järjestäytyminen Ulkopuoliset sopimukset Tehtävät ja pätevyys Edistyminen, hakumenettely ja koulutus Operointi useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä Asemapaikka Työn tasaus Vuorolista Työajat Reservimiehistö ja varallaolo Lepoajat Vapaapäivät Vuosiloma Palkkaus Sairausaika ja sairausajan palkkaus Raskaus ja raskausajan palkkaus Osa-aikaisuus ja osa-aikaisuuden palkkaus Muut korvaukset Virkapuku Ruokailu Hotelli Vakuutukset Lomautukset Työsuhteen päättyminen Eläke Erinäiset määräykset Luottamusmiehet Työnseisaukset Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen voimassaoloaika Määritelmät LIITTEET. 53

3 1 Soveltamisala 1.1 Tällä sopimuksella määritetään yhtiön palveluksessa olevien liikennelentäjien työehdot. 2 Järjestäytyminen 2.1 Yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa liikennelentäjiä riippumatta siitä, ovatko nämä järjestäytyneitä vai eivät. 2.2 Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. 3 Ulkopuoliset sopimukset 3.1 Mikäli Finnair Oyj päättää perustaa tai hankkia uuden tytäryhtiön, jonka asemapaikka on Suomessa ja/tai lentotoiminta ulottuu Suomeen, Yhtiö ja Yhdistys sitoutuvat neuvottelemaan järjestelyn vaikutuksesta Finnairin liikennelentäjien asemaan. 3.2 Mikäli Yhtiö tekee ulkopuolisen yhtiön kanssa miehistönvuokraus- tai muun vastaavan sopimuksen, jonka perusteella liikennelentäjät lentävät ulkopuolisen yhtiön koneilla, sovelletaan työhön tätä työehtosopimusta, ellei Yhdistyksen ja Yhtiön välillä muuta sovita. 3.3 Mikäli Yhtiö aikoo tehdä ulkopuolisen yhtiön kanssa miehistönvuokraus- tai muun vastaavan sopimuksen, jonka perusteella toisen yhtiön liikennelentäjät lentävät Yhtiön ansiolentolupaan merkityillä koneilla, sovitaan asiasta Yhtiön ja Yhdistyksen välillä. 3.4 Mikäli Yhtiö aikoo tehdä toisen yhtiön kanssa wet-lease sopimuksen tai code share sopimuksen, jossa Yhtiön riskillä oleva osuus lennon kapasiteetista on yli 50% ja näiden sopimusten piiriin kuuluvien koneiden lentotoiminta ulottuu Suomeen, sovitaan asiasta Yhtiön ja Yhdistyksen välillä Yhtiö voi tehdä reittiliikenteessä kohdan 3.4 mukaisia wet-lease - sopimuksia ja code share sopimuksia ilman kohdan 3.4 mukaista sopimusmenettelyä seuraavilla raja-arvoilla: Ulkopuoliset operaattorit voivat lentää enintään 114 paikkaisilla lentokoneilla enintään 20% Finnairin omilla vastaavan paikkaluvun lentokoneilla ja miehistöillä lentämästä reittiliikenteen ASK määrästä, kuitenkin vähintään 3,0 Mrd. ASK vuodessa (vuonna 2010 vähintään 0,8 Mrd. ASK), sekä paikkaisilla lentokoneilla enintään 12% Finnairin omilla vastaavan paikkaluvun lentokoneilla ja miehistöillä lentämästä reittiliikenteen ASK määrästä Yhtiö voi tehdä lomalentoliikenteessä wet-lease sopimuksia ilman kohdan 3.4 mukaista sopimusmenettelyä ulkopuolisten operaattorien kanssa seuraavilla raja-arvoilla: Ulkopuoliset operaattorit voivat lentää enintään 20% yhtiön omilla ohjaaja- ja lentokoneresursseilla suoritetusta lomaliikenteen ASK-määrästä. 3.5 Yhtiö informoi kirjallisesti Yhdistystä ulkopuolisten yhtiöiden kanssa tehdyistä kohtien 3.2, 3.3 ja 3.4 mukaisista sopimuksista viimeistään 14 vuorokauden kuluessa sopimusten solmimisesta. 3.6 Kohdan 3.4 mukaisten sopimusten piiriin kuuluvaa liikennettä käytetään mm. syöttöliikenteessä ja muussa Yhtiön omaa liikenneohjelmaa tukevassa liikenteessä. 3.7 Mikäli kohtien 3.2, 3.3 ja 3.4 perusteella käytävissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, asetetaan asian ratkaisemiseksi sovitteluelin, johon kumpikin osapuoli nimeää kaksi edustajaa. Sovitteluelimen puheenjohtajaksi kutsutaan edustajien 3

4 valitsema puolueeton henkilö. Ellei puheenjohtajasta päästä yksimielisyyteen, kutsutaan valtakunnansovittelija tähän tehtävään. Sovitteluelimen ratkaisu on molempia osapuolia sitova. 3.8 Jos Yhtiön liikennelentäjiä lomautetaan tai irtisanotaan tuotannollisten ja/tai taloudellisten syiden vuoksi sellaisessa liikennelajissa ja vastaavassa konetyypissä, jossa Yhtiöllä on voimassaolevia kohdan 3.4 mukaisia wet-lease tai code share sopimuksia, tulee kyseiset sopimukset irtisanoa enintään 6kk irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli kyseiset lennot voidaan operoida Yhtiön toimesta omien miehistö- ja koneresurssien sitä rajoittamatta. 3.9 Asetetaan osapuolten työryhmä, jonka tehtävänä on seurata tämän luvun määräysten toimivuutta käytännössä, ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia sopimusmääräysten tai käytäntöjen tarkistamisesta. Yhtiö ja Yhdistys nimeävät kumpikin kaksi edustajaa työryhmään. 4 Tehtävät ja pätevyys 4.1 Liikennelentäjän tehtävänä on lentäminen, joka tapahtuu konsernin lentoyhtiön lukuun sen omistamilla tai hallitsemilla lentokoneilla, sekä muu sellainen lentämiseen liittyvä palvelus, jonka voidaan katsoa yleisesti kuuluvan liikennelentäjän työhön, tai joka on tarpeen hänen pätevyytensä säilyttämiseksi tai lisäämiseksi. 4.2 Mikäli liikennelentäjän nykyisen käytännön mukaisessa toimenkuvassa tapahtuu muutoksia viranomaismääräysten tai -suositusten johdosta tai toimintaolosuhteiden muuttuessa muista syistä, sovitaan niistä erikseen. 4.3 Liikennelentäjän on noudatettava yhtiön esittämiä perusteltuja vaatimuksia, jotka koskevat lisäpätevyyden hankkimista. 4.4 Lentoteknisen sekä kohdassa 4.3 edellytetyn lisäpätevyyskoulutuksen kustantaa yhtiö. 4.5 Ilmailuviranomaisen määräämät ylimääräiset tarkastuslennot kustantaa yhtiö. 4.6 Yhtiö kustantaa liikennelentäjille lupakirjan ylläpidon edellyttämät ja muut lupakirjan voimassaoloon liittyvät lääkärintarkastukset. 5 Edistyminen, hakumenettely ja koulutus 5.1 Virkaikäluettelo ja virkaikälautakunta Liikennelentäjistä pidetään virkaikäluetteloa, jonka sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa virkaikälautakunta Virkaikälautakunnan muodostavat lentotoiminnasta vastaava johtaja sekä 2 muuta yhtiön edustajaa, yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen luottamusmies Virkaikälautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä. Päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään neljä puoltavaa ääntä Liikennelentäjien keskinäinen virkaikäjärjestys määräytyy sovelletun yhtiön palvelukseen tulopäivämäärän perusteella, jonka vahvistaa virkaikälautakunta Virkaikäluettelon muutoksista ilmoitetaan niille liikennelentäjille, joita tai joiden keskinäistä asemaa muutos koskee. Mahdolliset huomautukset muutoksista tulee esittää virkaikälautakunnalle. 4

5 5.2 Yhtiö pitää yllä vähintään seuraavaa aikataulukautta koskevaa miehistötarvelaskelmaa ja tiedottaa liikennelentäjiä laskelmaan tehtävistä muutoksista ja muutosten perusteista. Yhtiö ja yhdistys toteavat yhdessä miehistötarvelaskelman mukaiset vakanssimäärät ottaen huomioon työn tasaisuutta koskevat periaatteet. Laskelmista vastaa miehistönkäytöstä vastaava kuultuaan niistä pääohjaajaa ja ryhmäpäälliköitä. 5.3 Vähimmäiskokemusvaatimukset Vakanssin saamisen edellytyksenä on, että liikennelentäjä täyttää viranomaisten ja yhtiön asettamat (OM-A ja TES) pätevyys- ja vähimmäiskokemusvaatimukset koulutusjaksolle kohdassa määriteltyyn hakemusten jättämisen takarajaan mennessä. Pöytäkirjamerkintä: A3LRC- ja MFFC-vakanssin vaatiman kapteenikokemuksen voi hankkia Airbus-koulutuspolulla A32S-konetyypin kautta alkaen Vähimmäiskokemusvaatimus lasketaan edellisen koulutuksen alkamisesta uuden koulutuksen alkamiseen. Väliaikaiset takaisinsiirrot eivät vaikuta vähimmäiskokemuksen täyttymiseen Vähimmäiskokemusvaatimukset sovellettuina palveluskuukausina ja lentotuntivaatimukset yhtiössä eri vakansseille alkaen ovat: A3LR-kapteeni MFF-kapteeni A330/A340C, A330/A350C tai A340/A350C A32S/A330C, A32S/A340C tai A32S/A350C 72 kuukautta ja 1500 lentotuntia 72 kuukautta ja 1500 lentotuntia A32S-kapteeni A32SC 48 kuukautta ja 1500 lentotuntia 757-kapteeni B757C 72 kuukautta ja 1500 lentotuntia EMJ-kapteeni EMJC 36 kuukautta ja 1500 lentotuntia A3LR-perämies MFF-perämies A330/A340F, A330/A350F tai A340/A350F A32S/A330F, A32S/A340F tai A32S/A350F 24 kuukautta ja 500 lentotuntia 24 kuukautta ja 500 lentotuntia A32S-perämies A32SF ei vähimmäiskokemusvaatimusta A330/A340 relief-perämies A330/A340-relief ei vähimmäiskokemusvaatimusta 757-perämies B757F 24 kuukautta ja 500 lentotuntia EMJ-perämies EMJF ei vähimmäiskokemusvaatimusta 5

6 5.4 Hakumenettely ja koulutus vakansseille Liikennelentäjän siirtyminen toiseen vakanssiin tapahtuu vapaaehtoisuuden perusteella virkaikäluettelon mukaisessa järjestyksessä. Virkaikäjärjestyksestä poiketen EMJ-perämiehillä on etuoikeus siirtyä EMJ-kapteeniksi heidän täyttäessään kelpoisuusedellytykset. Useamman EMJ-perämiehen hakiessa EMJ-kapteenin vakanssia siirtyvät he EMJ-kapteenin vakanssille virkaikäluettelon mukaisessa järjestyksessä EMJ -perämies ja A330/A340-relief-perämies ovat ns. aloitusvakansseja, joille yhtiö voi rekrytoida uusia liikennelentäjiä, huolimatta mahdollisista hakemuksista ko. vakansseille. Yhtiön ja yhdistyksen välillä voidaan sopia myös muusta käytännöstä Liikennelentäjä voi milloin tahansa jättää yhtiölle hakemuksen uuteen vakanssiin, myös mahdollista määräysmenettelyä varten Liikennelentäjän jättämä hakemus on voimassa siihen saakka, kunnes hänelle vakanssijaossa annetaan uusi vakanssi tai kunnes hän itse poistaa hakemuksensa Liikennelentäjä vastaa siitä, että hän päivittää hakemuksensa myös määräysmenettelyä varten Yhtiö kerää hakemukset hakuluetteloksi, jonka tulee olla liikennelentäjän nähtävillä Vuosi jaetaan kahteen (2) koulutusjaksoon. Koulutusjaksot ovat alkuvuosi ( ) ja loppuvuosi ( ) Alkuvuoden koulutusjaksolle huomioidaan hakemukset, jotka on jätetty mennessä, loppuvuoden koulutusjaksolle mennessä. Mikäli liikennelentäjän sidonnaisuusaika edellisessä vakanssissa päättyy koulutusjakson viimeiseen päivään mennessä, otetaan hänen hakemuksensa huomioon kyseisen koulutusjakson vakanssijaossa Vakanssit kunkin koulutusjakson aikana toteutettaviin tyyppikoulutuksiin jaetaan kohdan mukaisen määräpäivän hakutilanteen ja virkaiän perusteella Yhtiö julkaisee vakanssijaon viimeistään 60 vuorokautta ennen kohdan mukaisen koulutusjakson alkamista Koulutusjärjestyksen vakansseille jakson sisällä määrittää yhtiö Yhtiö voi lisätä julkaistuja vakanssimääriä. Tällöin hakemukset huomioidaan kohtien ja mukaisesti. Ennen vakanssimäärien lisäystä koulutuksen toiseen vakanssiin aloittaneen liikennelentäjän hakemusta ei huomioida Julkaistuja vakanssimääriä voidaan vähentää ainoastaan poikkeustapauksissa ja tällöin asiasta tulee sopia yhtiön ja yhdistyksen välillä tapauskohtaisesti. Tällaisen tapauksen yhteydessä vakanssin jo saaneet liikennelentäjät, joita virkaiässä nuorempi liikennelentäjä on aloittanut tyyppikurssin kyseiselle vakanssille, säilyttävät saamansa vakanssin. He ovat kolmen seuraavan koulutusjakson ajan etusijalla saamansa vakanssin tyyppikoulutukseen Hakumenettelyyn ja koulutusjaksoihin liittyvistä poikkeuksista voidaan sopia yhtiön ja yhdistyksen kesken. 6

7 alkaen Yhtiö voi kouluttaa virkaiän mukaisessa vanhemmuusjärjestyksessä Airbus-perämiehen toimimaan A32S-kapteenina kesän ajaksi ( ). Edellytyksenä on, että koulutettava perämies täyttää kohdan 5.3 mukaiset vähimmäiskokemusvaatimukset. Määräajan päätyttyä liikennelentäjä palaa perämiehen vakanssille tuon vakanssin mukaisin ehdoin. 5.5 Määräysmenettely Ellei avoinna olevia vakansseja pystytä täyttämään hakumenettelyllä, voidaan vähimmäiskokemusvaatimukset täyttäviä liikennelentäjiä määrätä kyseiseen vakanssiin käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen Määräysmenettelyssä AT7-kapteenin vähimmäiskokemusvaatimus on 36 sovittua palveluskuukautta, mikäli liikennelentäjä on hakemuksessaan määräysmenettelyä varten ilmoittanut haluavansa kyseistä vakanssia Määräysmenettelyssä AT7-kapteenin vähimmäiskokemusvaatimus on 48 sovittua palveluskuukautta, mikäli liikennelentäjä ei ole hakemuksessaan määräysmenettelyä varten ilmoittanut haluavansa kyseistä vakanssia Mikäli tietyssä vakanssissa toimivien liikennelentäjien lukumäärää joudutaan supistamaan, suoritetaan tämä määräysmenettelyllä käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen Vakanssiltaan pois määrättävä liikennelentäjä sijoitetaan hakemuksensa perusteella virkaikäänsä vastaavalle vakanssille. Virkaikää vastaavaksi vakanssiksi katsotaan vakanssi, jossa on virkaiältään nuorempi liikennelentäjä Vakanssistaan pois määrätty liikennelentäjä on puolen vuoden ajan oikeutettu vanhaan vakanssiinsa, mikäli kyseisessä vakanssissa toimivien lukumäärää lisätään. Puolen vuoden määräaika lasketaan uuden vakanssin koulutuksen alkamispäivästä Mikäli supistettavassa ryhmässä on vapaaehtoisia virkaiältään vanhempia liikennelentäjiä siihen vakanssiin, johon nuorin määrättäisiin, määrätään tälle vakanssille nuorimman sijasta tämä vanhempi vapaaehtoinen liikennelentäjä. 5.6 Sidonnaisuusaika Sidonnaisuusaikana liikennelentäjää ei kouluteta hakemuksen perusteella uuteen konetyyppiin. Rajoitus ei koske vakanssin vaihtoa samassa konetyypissä Sidonnaisuusaika lasketaan tyyppikoulutuksen alkamisesta Sidonnaisuusaika hakumenettelyn kautta saadussa vakanssissa on 16 kuukautta ja määräysmenettelyn kautta saadussa vakanssissa 12 kuukautta Kohdan rajoitusta tulkittaessa Airbus A319/320/321/330/340/350 katsotaan samaksi konetyypiksi. Vaihtaessaan vakanssia Airbus-koneperheen sisällä liikennelentäjällä ei ole sidonnaisuusaikaa, paitsi omaan edelliseen Airbus-vakanssiinsa, jolloin sidonnaisuusaika on 12 kuukautta. 7

8 Sidonnaisuus viimeisestä Airbus-tyypin sisällä saadusta koulutuksesta muuhun konetyyppiin on 12 kuukautta Sidonnaisuusaika ensimmäisessä liikennelentäjän vakanssissa on 24 kuukautta ja ensimmäisessä koneperheessä 48 kuukautta Sidonnaisuusaika ensimmäisessä kapteenin vakanssissa on 24 kuukautta Mikäli ensimmäinen kapteenin vakanssi on saatu määräysmenettelyllä, on sidonnaisuusaika 16 kuukautta Mikäli liikennelentäjä kieltäytyy saamastaan vakanssista, menettää hän 16 kuukaudeksi oikeuden siirtyä uuteen tehtävään. Sidonnaisuus koskee myös tehtävän vaihtoa samassa konetyypissä tai -perheessä. 5.7 Koulutusikäraja Yhtiö ei ole velvollinen kouluttamaan kohdan mukaisen alimman vanhuuseläkkeelle jäämiseen oikeuttavan iän täyttänyttä liikennelentäjää uuteen konetyyppiin, ellei liikennelentäjä sovi siirtävänsä mahdollisuuttaan jäädä vanhuuseläkkeelle vähintään 24 kuukautta koulutuksen alkamisesta Kohtaa ei noudateta kohdan mukaisessa määräysmenettelyssä Kohdan rajoitusta tulkittaessa Airbus A319/320/321/330/340/350 katsotaan samaksi konetyypiksi. Vaihtaessaan vakanssiaan Airbus-koneperheen sisällä liikennelentäjällä ei ole koulutusikärajaa Yhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta kouluttaa liikennelentäjää, joka on antanut kohdan mukaisen sitovan ennakkoilmoituksen aikomuksestaan jäädä eläkkeelle ennen pakollista eroamisikää. 5.8 Muut tehtävät Yhtiö julkistaa esimies-, kouluttaja-, projekti- ja muut vastaavat tehtävät liikennelentäjien haettavaksi Valittaessa liikennelentäjiä kohdan tehtäviin voidaan virkaikäluettelon järjestyksestä poiketa Liikennelentäjällä on oikeus kieltäytyä kohdan tehtävistä. 5.9 Koulutuksen keskeyttäminen Mikäli liikennelentäjä ei ole koulutuksessa saavuttanut yhtiön määräämää vähimmäisvaatimusta ja koulutus keskeytetään, ei häntä oteta uudelleen koulutettavaksi samaan vakanssiin kuin kerran, ellei kyseisen tapauksen osalta muuta yhdistyksen kanssa sovita Jos koulutettava liikennelentäjä sairauden tai raskauden vuoksi ei kykene osallistumaan koulutukseen tai koulutus joudutaan edellä mainituista syistä keskeyttämään, ei yhtiö ole velvollinen järjestämään asianomaiselle erikseen vastaavaa koulutusta. Liikennelentäjä on kuitenkin oikeutettu osallistumaan seuraavaan yhtiön järjestämään vastaavaan koulutukseen edellyttäen, ettei häntä väliaikana vapaaehtoisena ole koulutettu johonkin muuhun vakanssiin. 8

9 5.10 Tilapäiset siirrot Yhtiö voi tarvittaessa määrätä käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimman kapteenin lentämään tilapäisesti saman konetyypin perämiehenä. Erityistehtävien, koulutuslentojen ja vastaavien osalta virkaikäjärjestyksestä voidaan poiketa Tilapäinen määräys voi kestää yhdenjaksoisesti enintään 3kk liikennelentäjää kohden Tämän jälkeen yhtiö voi määrätä seuraavaksi nuorimman kapteenin lentämään tilapäisesti perämiehenä Tilapäinen määräys voi kestää samalla vakanssilla kumulatiivisesti enintään 6kk liikennelentäjää kohden Yhdistykselle ja liikennelentäjälle on ilmoitettava tilapäisestä siirrosta ja sen arvioidusta kestosta tilapäisen siirron alkamista edeltävän kuukauden alkuun mennessä Takaisinsiirrot Liikenne- ja koulutusjärjestelyjen sekä työn tasauksen perusteella yhtiö voi siirtää liikennelentäjän tilapäisesti takaisin edelliseen vakanssiin enintään kuuden kuukauden ajaksi Takaisinsiirrot suoritetaan käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimmasta vakanssin vaatiman tyyppikelpuutuksen omaavasta liikennelentäjästä alkaen vakanssista, josta takaisinsiirtoja voidaan suorittaa. Yhtiön tulee ilmoittaa takaisinsiirroista yhdistykselle. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan takaisinsiirrosta ja sen arvioidusta kestosta yhdistykselle ja liikennelentäjälle takaisinsiirron alkamista edeltävän kuukauden alkuun mennessä Liikennelentäjää, jonka tyyppikoulutus uuteen konetyyppiin on jo alkanut, ei voida siirtää takaisin edelliseen konetyyppiin, ennen kuin tyyppikoulutus uuteen konetyyppiin on päättynyt Vähentämisjärjestys Mikäli yhtiö joutuu taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomaan liikennelentäjiään, noudatetaan käänteistä virkaikäjärjestystä Yhtiön ja yhdistyksen kesken voidaan kuitenkin sopia poikkeuksista edellisen kohdan mukaiseen järjestykseen, jos osa liikennelentäjistä on oikeutettu täyteen eläkkeeseen tai muusta syystä Takaisinottojärjestys Mikäli yhtiö kohdassa mainitun irtisanomisen tai määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen taas ottaa palvelukseensa liikennelentäjiä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, on edellä tarkoitetuilla virkaikäluettelossa olevilla liikennelentäjillä etuoikeus muihin nähden Otettaessa liikennelentäjiä uudelleen palvelukseen noudatetaan irtisanomis- tai työsuhteen päättymishetkellä voimassa ollutta virkaikäjärjestystä kohdan 5.3 vähimmäisvaatimukset huomioiden Vähimmäisvaatimuksia tarkasteltaessa ei perusteena voida pitää sitä, ettei liikennelentäjällä ole ollut mahdollisuutta suorittaa 9

10 lupakirjansa tai lupakirjamerkintänsä ylläpitämiseksi vaadittavia lentoja Kun liikennelentäjä kohdan 5.13 mukaan otetaan uudelleen palvelukseen, lasketaan hänen hyväkseen virkaikäjärjestykseen sijoittamista varten koko hänen aikaisempi palvelunsa yhtiön liikennelentäjänä Sovellettaessa kohtia ja voidaan etuoikeus- ja virkaikäjärjestyksen määräämistä varten ottaa huomioon työsopimuksen päättymisen jälkeen yhtiön ulkopuolella liikennelentäjänä palveltu aika. Asiasta päättää virkaikälautakunta Muut koulutuksiin liittyvät asiat Mikäli liikennelentäjistä esiintyy vajausta yhtiön lentotoiminnan laajenemisen tai muun syyn takia ja yhtiöllä on mahdollisuus saada palvelukseensa kokeneita liikennelentäjiä, määrittelee virkaikälautakunta heidän kokemuksensa perusteella mahdollisesti annettavan virkaikähyvityksen Suomen kieltä taitamattoman liikennelentäjän ottamisesta yhtiön palvelukseen sovitaan erikseen yhtiön ja yhdistyksen kesken. 6 Operointi useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä 6.1 Operointi useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä on mahdollista Airbus-koneperheen sisällä enintään kahden kelpuutuksen yhdistelmällä. MFF -vakanssi käsittää kelpuutusyhdistelmät A32S/A330, A32S/A340 ja A32S/A350. 3LR -vakanssi käsittää kelpuutusyhdistelmät A330/A340, A330/A350 ja A340/A MFF- tai 3LR -vakanssin saaneella liikennelentäjällä on oikeus toivoa kelpuutusyhdistelmää. Jako suoritetaan toiveiden mukaan virkaikäjärjestyksessä kohtien 5.4, 5.5 ja 5.6 periaatteiden mukaisesti. 6.2 Vakanssiryhmien liikennelentäjien määrä MFF -vakanssien yhteenlaskettu enimmäismäärä on 50% Airbus-koneperheen vakanssien yhteenlasketusta kokonaismäärästä A32S-ryhmän vakanssien vähimmäismäärä on 25% Airbus-koneperheen vakanssien yhteenlasketusta kokonaismäärästä LR -ryhmän vakanssien vähimmäismäärä on 25% Airbus-koneperheen vakanssien yhteenlasketusta kokonaismäärästä Kohdan 6.2 enimmäis- ja vähimmäismääriä tarkasteltaessa tulee kapteeni- ja perämiesvakanssit tarkastella erikseen. Mahdollisia relief-ohjaajia ei huomioida laskennassa. 6.3 MFF-vakansseille ei voi määrätä liikennelentäjiä kohdan 5.5 mukaisesti, ellei hän ole itse sitä toivonut määräysmenettelyssä ja joutuu kohdan mukaisesti pois määrätyksi omalta vakanssiltaan. 7 Asemapaikka 7.1 Liikennelentäjä on velvollinen palvelemaan yhtiön nimeämällä asemapaikalla Asemapaikan tehtävät täytetään virkaikäjärjestyksessä hakemusten perusteella. Määräysmenettelyssä noudatetaan käänteistä virkaikäjärjestystä. 10

11 7.1.2 Liikennelentäjä voidaan määrätä ulkomaille sijaitsevalle asemapaikalle enintään kuuden kuukauden määräajaksi. Mikäli ryhmän liikennelentäjien määrä ei muutu, määräysmenettelyssä noudatetaan käänteistä virkaikäjärjestystä ryhmän sisällä. 7.2 Asemapaikan vaihdosta (myös Suomessa) aiheutuvat kohtuulliset muuttokustannukset korvataan yhtiön ja yhdistyksen kesken sovittavalla tavalla. 8 Työn tasaus 8.1 Yhtiö jakaa liikennelentäjien työt siten, että ansiotasoon ja työn laatuun vaikuttavat tekijät jakaantuvat mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien liikennelentäjien kesken. Tasauksen perusteena ovat suunnitellut työt. 8.2 Esimies- ja muussa vastaavassa yhtiön erityistehtävässä toimivaa liikennelentäjää ei huomioida työn tasauksessa. 8.3 Yhdistyksen puheenjohtajaa ja luottamusmiehiä ei huomioida työn tasauksessa. 8.4 Työn tasauksen toteuttamisesta sovitaan yhtiön ja yhdistyksen välillä erillisellä tasaussopimuksella. (Liite 2) 9 Vuorolista 9.1 Liikennelentäjän seuraavan kalenterikuukauden työvuorolista julkaistaan viimeistään seitsemän vuorokautta ennen sen voimaanastumista klo mennessä. 9.2 Liikennelentäjälle on varattava aikaa jättää toiveensa suunnittelujaksoa edeltävän kuukauden 12. päivään klo saakka. Aikaeroliikenteessä toiveet on esitettävä suunnittelukuukauden viidennestä päivästä seuraavan kuukauden neljänteen päivään. Käytännön menettelystä sovitaan yhtiön ja yhdistyksen välillä erillisellä sopimuksella (liite 3). 9.3 Yhtiö on velvollinen järjestämään työvuorot siten, että liikennelentäjä joutuu oleskelemaan ulkoasemalla työvuorojen välillä ainoastaan välttämättömimmän ajan. 9.4 Yhtiö ei voi velvoittaa liikennelentäjää työvuorolistaan merkitsemättömälle lennolle ilman asianomaisen liikennelentäjän suostumusta, paitsi luvun 11 mukaisesti. Suunnitellulle työpäivälle työnantaja voi muuttaa työvuoroa. Työvuoron alkamista voidaan aikaistaa enintään 30 minuutilla ja päättymistä myöhäistää enintään 60 minuutilla. Muutoksista on ilmoitettava liikennelentäjälle vähintään 12 tuntia ennen muutettua ilmoittautumisaikaa tai viimeistään edeltävänä päivänä kello 20 mennessä, kumpi aiemmin. 9.5 Mikäli liikennelentäjä on sairaana osan useamman päivän työvuorosta, voidaan sairauden jälkeisille suunnitelluille työpäiville suunnitella toinen työvuoro tai varallaoloa kohdan mukaisesti, ellei yhtiön ja liikennelentäjän kesken muuta sovita Ilmoittautumisaika uudelle lennolle tai tehtävälle voi olla aikaisemmin kuin alkuperäisellä vuorolistalla olevan lennon tai tehtävän. Liikennelentäjän ollessa estynyt ilmoittautumaan uuteen ilmoittautumisaikaan, on hänen kuitenkin ilmoittauduttava työvuorolle viimeistään alkuperäisen työvuorolistalla olleen ilmoittautumisajan mukaisesti. Jos uutta lentoa tai tehtävää ei ole ilmoitettu alkuperäiseen työvuorolistalla olleeseen ilmoittautumisaikaan mennessä, voidaan peruuntuneen lennon tai tehtävän tilalle suunnitella varallaoloa, johon sovelletaan kohdan 11.2 varallaolomääräyksiä seuraavin poikkeuksin. Varallaolo voi alkaa aikaisintaan tuntia ennen alkuperäistä ilmoittautumisaikaa ja on suunniteltava seuraaville päiville samaan kellonaikaan. Mikäli 11

12 sairausloman takia päivystystä ei pystytä suunnittelemaan ensimmäiselle alkuperäiselle suunnitellulle työvuorokaudelle, määrittelee lennonselvitys päivystyksen alkamisajan seuraavalle vuorokaudelle Kauko- ja lomaliikenteessä uuden lennon tai tehtävän tai varallaololta vastaanotetun lennon tai tehtävän on päätyttävä viimeistään kolmen tunnin kuluessa alkuperäisen työvuorolistalla olleen työvuoron päättymisestä Lähiliikenteessä uuden lennon tai tehtävän tai varallaololta vastaanotetun lennon tai tehtävän on päätyttävä viimeistään 60 minuutin kuluessa alkuperäisen työvuorolistalla olleen työvuoron päättymisestä. 9.6 Isyysvapaa Liikennelentäjällä on oikeus isyysvapaaseen työsopimuslain 4 luvun mukaisesti Isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi Isyysvapaaseen varautuminen työvuorolistalla Mikäli liikennelentäjä toivoo, että aiottuun isyysvapaaseen varaudutaan työvuorolistalla, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään edeltävän kuukauden 12. päivään mennessä tai kohdan mukaisesti, kumpi aiemmin Isyysvapaaseen varaudutaan liikennelentäjän valinnan mukaisesti merkitsemällä työvuorolistaan aiottu isyysvapaan ajankohta joko vuosilomaksi, säästövapaaksi, palkattomaksi vapaaksi, varallaolojaksoiksi tai työvuoroiksi EMJ, 32S, MFF ja B75W liikenteessä isyysvapaaseen voidaan varautua kohdan 11.2 mukaisilla varallaolojaksoilla. Varallaoloa voidaan suunnitella kohdasta poiketen useammalle peräkkäiselle päivälle. Poiketen kohdasta liikennelentäjä ei ole velvollinen lähtemään varallaololta työvuorolle, joka sisältää ulkoasemalevon. Varallaolojaksojen suunnittelussa tulee noudattaa yleisiä työvuorolistan suunnittelusääntöjä Mikäli aiotun isyysvapaan ajalle suunnitellaan työvuoroja, EMJ, 32S, MFF ja B75W liikenteessä ei suunnitella työrupeamia, jotka sisältävät ulkoasemalevon Toteutuneen isyysvapaan ajalta muutetaan päivät työvuorolistalla isyysvapaaksi. 12

13 10 Työajat 10.1 Liikennelentäjien yhdenjaksoiset enimmäistyöajat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Työajan alku, paikallista aikaa 2 ohjaajaa Lisätty ohjaaja, vaakasuora lepo Kaksinkertainen miehistö, vaakasuora lepo 00:00-04:59 11:00 13:00 16:00 05:00-06:59 12:00 14:00 16:00 07:00-10:59 14:00 16:00 16:00 11:00-17:59 12:00 14:00 16:00 18:00-23:59 11:00 13:00 16: Liikennelentäjälle voidaan kerran kuukaudessa suunnitella aikavälillä 18: alkava edestakainen lento asemapaikalta, jonka työaika on enintään 12 tuntia. Tällöin työvuoroa edeltävään kalenterivuorokauteen ei suunnitella yötyötä eikä kyseinen työvuoro sisällä aikaerolentoa. Tällaisen työvuoron jälkeen ei liikennelentäjälle suunnitella uutta työvuoroa alkamaan 36 tunnin kuluessa työvuoron päättymisestä. Lukumäärärajoitukset eivät kuitenkaan koske päivystykseltä määrättyä lentoa Työvuoron alkaessa klo 07:00-11:59 (LT) voidaan liikennelentäjälle suunnitella kerran kuukaudessa kahden ohjaajan edestakainen lento: a) ajanjaksolla Kanarian saarten kohteisiin sekä b) ajanjaksolla Kanarian saarilta Brasilian kohteisiin tai Halifaxista Panamaan siten, että työaika ylittää kohdan 10.1 taulukon mukaiset enimmäistyöajat Kahden ohjaajan yhdenjaksoinen enimmäislentoaika on 10 tuntia. 13

14 10.3 Aikaeroliikenteessä noudatettavat miehistökokoonpanot sekä työ- ja lepoaikasäännöt ovat alla olevassa taulukossa: Taulukon merkkien selitykset: 2/1 = kaksi ohjaajaa, minimi lepoaikavaatimus ulkoasemalla yksi paikallinen yö 2/2 = kaksi ohjaajaa, minimi lepoaikavaatimus ulkoasemalla kaksi paikallista yötä 3/1 = kolme ohjaajaa, minimi lepoaikavaatimus ulkoasemalla yksi paikallinen yö Kohde Sovellettava sääntö PEK (Beijing) 2/1 JFK (New York) 2/2 tai 3/1 ICN (Seoul) CKG (Chongqing) KIX (Osaka) 3/1 NRT (Tokio) NGO (Nagoya) PVG (Shanghai) MIA (Miami) BKK (Bangkok) *) HKG (Hong Kong) CAN (Guangzhou) SIN (Singapore) 3/1 tai 4/1 **) Muut aikaeroreitit Mikäli sopimuskauden aikana avataan reittejä muihin aikaerokohteisiin, sovitaan niiden työ- ja lepoaikasäännöistä yhtiön ja yhdistyksen kesken. Välilaskulliset Mikäli lomalennoilla (757 konetyyppi) käytetään miehistönvaihtoaikaerolennot ja välilaskupaikkana aikaerokohdetta, sovitaan mahdollisista (lomalennot) poikkeuksista työehtosopimuksen kohdan mukaisiin määräyksiin liittyen erikseen yhtiön ja yhdistyksen välillä. Tiedossa olevissa lomalentosuunnitelmissa tätä sovelletaan lennettäessä Väli-Amerikan lentoja Halifaxin (YHZ) tai Bangorin (BGR) kautta. Tällöin lentoaika Helsingistä välilaskupaikkaan on yli 8 tuntia, mutta alle 8 tuntia 30 minuuttia. Kyseisten kohteiden osalta sovitaan, että lennot voidaan suorittaa siten, että Helsinki- BGR/YHZ lennon jälkeinen minimilepoaika on 23 tuntia. Levon jälkeen voidaan operoida muu kuin aikaerolento, jonka jälkeen on oltava minimissään 30 tunnin mittainen lepoaika. *) Mikäli HEL-BKKlennon päättymist ä seuraavan a päivänä lennetään lennot BKK-SIN/HKG-BKK, seuraa näitä lentoja yksi tyhjä kalenterivuorokausi ennen lentoa BKK-HEL. **) Lepoaika SIN:ssa tulee kolmella ohjaajalla toimiessa olla vähintään 28h30min Lisätyllä ohjaamomiehistöllä lennettäessä yhtiön tulee järjestää miehistökokoonpano siten, että kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on mahdollisuus kohdan 10.5 mukaiseen lepoon. Lisätty ohjaaja voi olla kapteeni, perämies tai relief-perämies Relief-perämiehellä (A330/A340-relief) voi olla matkalentokelpuutus yhtiön A330- ja A340-konetyyppeihin. Relief-perämies voi toimia ohjaajan tehtävissä ainoastaan matkalennon aikana Mikäli lennolla on lisäohjaaja tai -ohjaajia, tulee näillä olla mahdollisuus vaakasuoraan lepoon matkustajista erillään olevassa omassa osastossa. 14

15 10.6 Mikäli liikennelentäjän siirtokuljetus tapahtuu lentotyön jälkeen, voidaan työaikaa jatkaa siirtokuljetuksella reittiliikenteessä 18 tuntiin ja lomaliikenteessä 20 tuntiin saakka Mikäli siirtokuljetus tapahtuu siten, ettei työvuoroon liity lentotyöaikaa voi yhdenjaksoinen työaika olla enintään 20 tuntia Mikäli työvuoron aikana tapahtuvan ennalta arvaamattoman myöhästymisen takia tai muut olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä ylittää kohtien 10.1, 10.2, 10.6 ja 10.7 mukaiset enimmäisajat, tulee yhtiön viipymättä ilmoittaa ylityksistä yhdistykselle Ilmoittautumisaika on normaalisti 60 minuuttia ennen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa. Kotimaan ulkoasemalta kotimaan lennolle lähdettäessä ilmoittautumisaika on 35 minuuttia ennen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa. Yhtiö voi pidentää edellä mainittuja ilmoittautumisaikoja ilmoittamalla asiasta yhdistykselle. Ilmoittautumisaikojen lyhentämisestä on sovittava yhtiön ja yhdistyksen välillä Liikennelentäjälle voidaan suunnitella asemapaikalla vain yksi ilmoittautuminen kalenterivuorokautta kohden Kalenterivuorokauden aikana voidaan liikennelentäjälle suunnitella kaksi ilmoittautumista, mikäli jälkimmäinen niistä tapahtuu muualla kuin asemapaikalla Liikennelentäjälle voidaan suunnitella työvuorolle ilmoittautuminen enintään viidelle perättäiselle kalenterivuorokaudelle. Viidentenä vuorokautena alkava työ voi kuitenkin ulottua kuudennen kalenterivuorokauden puolelle edellyttäen, että työjaksoa edeltää ja seuraa vähintään yksi tyhjä kalenteripäivä (00: ) Lomaliikenteessä, enintään viiden vuorokauden mittaisella työrupeamalla, voidaan liikennelentäjälle suunnitella kuudennelle kalenterivuorokaudelle siirto asemapaikalle Liikennelentäjälle voidaan suunnitella enintään kolme peräkkäisille kalenterivuorokausille sijoittuvaa ilmoittautumista kello välisenä aikana Mikäli liikennelentäjän suunnitellulle työvuorolle ilmoittautuminen asemapaikalla on kello välisenä aikana, voidaan seuraavalle kalenterivuorokaudelle suunnitella ilmoittautuminen asemapaikalla aikaisintaan kello Mikäli liikennelentäjän suunniteltu työaika asemapaikalla päättyy kello välisenä aikana, voidaan seuraavalle kalenteripäivälle suunnitella ilmoittautuminen asemapaikalla aikaisintaan kello Työvuorojen suunnittelussa keskeytyvän työjakson käyttö on sallittua. Keskeytyvää työjaksoa käytettäessä työvuoron tulee päättyä viimeistään 20 tunnin kuluessa ensimmäisestä ilmoittautumisesta Keskeytyvän työjakson jälkeisen lepoajan on oltava vähintään yhtä pitkä kuin työvuoro tauko mukaan lukien Mikäli yhtiö on järjestänyt tauon ajaksi hotellisopimuksen mukaisen majoituksen, taukoon käytettyä aikaa ei tarvitse ottaa huomioon lepoaikaa laskettaessa Mikäli työajasta alle kaksi tuntia on aikavälillä , voidaan liikennelentäjälle kerran kuukaudessa suunnitella työvuoro, jonka työaika katkaistaan. Tällöin työaikojen välin tulee olla vähintään neljä tuntia ja yhtiö järjestää kustannuksellaan hotellisopimuksen mukaisen majoituksen kyseiselle ajalle. 15

16 Työajan katkaisu on mahdollista ainoastaan aikavälillä Kohdan 10.1 mukaista enimmäistyöaikaa määritettäessä huomioidaan koko työvuoron pituus vähennettynä katkoksen pituudella Kohdan 12.1 mukaista työvuoron jälkeistä lepoaikaa määritettäessä työajan katkosta ei vähennetä Kohdan mukaisesti laskettavia pisteitä kertyy koko työvuoron ajalta katkon pituus mukaan lukien. Tästä johtuen kohdan mukaista alle kuuden tunnin laskentaa ei suoriteta Kohdan mukaista pitkän työvuoron korvausta määritettäessä huomioidaan koko työvuoron pituus vähennettynä katkon pituudella Työvuorot on suunniteltava siten, ettei kahden peräkkäisen kalenteriyön (kello välisenä aikana) lentotyöaika ylitä viittä tuntia alkuperäisen lähtöpaikan paikallisajan mukaan laskettuna. Tätä sääntöä sovelletaan myös siirtokuljetuksen edeltäessä lentotehtävää Mikäli työvuorojen väliin jää vähintään 18 tunnin lepoaika, vain kahta tuntia pidemmät yötyöjaksot työvuoroa kohden huomioidaan Lomaliikenteessä kesäaikataulukaudella: Mikäli asemapaikalla työvuorojen väliin jää vähintään 15 tunnin lepoaika, vain kahta tuntia pidemmät yötyöjaksot huomioidaan. Työvuorot on kuitenkin suunniteltava siten, että lyhennettyä lepoa edeltävän työvuoron yötyöaika on lyhyempi, kuin sitä seuraavan Kohdista ja poiketen HEL-PVG-HEL, HEL-CAN-HEL ja HEL-HKG-HEL voidaan suunnitella tiedossa olevilla aikatauluilla siten, että PVG-HEL, CAN-HEL ja HKG-HEL lentojen kohdan mukainen yötyöaika ylittää kaksi tuntia. Tiedossa olevat aikataulut tarkoittaa sitä, että paluulentojen lähtöajat kohteesta Suomeen ovat aikaisintaan: Kesäaikataulukaudella PVG-HEL 1000 CAN-HEL 0950 HKG-HEL 0935 Talviaikataulukaudella PVG-HEL 1035 CAN-HEL 1020 HKG-HEL Mikäli yhtenä kalenteriyönä ( ) on työtä viisi tuntia tai enemmän, ei edeltävälle tai seuraavalle kalenteriyölle suunnitella asemapaikalla työtä tai päivystystä Kohtaa ei noudateta suunniteltujen työvuorojen osalta kesäaikataulukaudella lomaliikenteessä Euroopan-lennoilla. 16

17 Kohdassa tarkoitettujen, kahden toisiaan seuraavan työvuoron on molempien oltava Euroopan sisällä lennettäviä lomalentoja Liikennelentäjän suihkukoneliikenteessä yhtenä työpäivänä tekemien laskeutumisten enimmäismääräksi voidaan suunnitella kesäaikataulukaudella seitsemän ja talviaikataulukaudella kuusi Työajaksi lasketaan aika ilmoittautumisajasta lentotyövuoroon liittyvän viimeisen lentoajan päättymiseen asti lisättynä 30 minuutilla. Mikäli viimeinen lento saapuu määränpäähän etuajassa tai aikataulun mukaisesti, päättyy työajan laskenta aikataulun mukaiseen saapumisaikaan lisättynä 30 minuutilla Mikäli työvuoro sisältää ainoastaan siirtokuljetuksen asemapaikalle, päättyy työajan laskenta kohdan mukaisesti ilman 30 minuutin lisäystä Mikäli liikennelentäjä suorittaa lentokoneen yövytystoimet ulkoasemalla ilman mekaanikkopalvelua lisätään kohdassa mainittuun työaikaan 15 minuuttia konetta jätettäessä ja vastaanotettaessa. Tätä aikaa ei kuitenkaan huomioida määritettäessä enimmäistyöaikaa tai vaadittavaa lepoaikaa alkaen kohdan mukainen työajan lisäys tehdään vain kotimaan ulkoasemalla konetta vastaanotettaessa Oppitunneilla ja harjoituksissa sekä tarkastus-, koulu- ja koelennoilla lasketaan työaika ilmoittautumishetkestä työtehtävän päättymiseen Työvuorojen väli muualla kuin asemapaikalla lasketaan kokonaan työajaksi, ellei yhtiö ole järjestänyt työehtosopimuksen mukaista majoitusta eikä työehtosopimuksen mukainen lepoaika täyty Kun liikennelentäjää lentopalveluksen taikka kelpuutuksen saamista tai ylläpitämistä tarkoittavan koulutuksen yhteydessä joko kouluttajana tai koulutettavana kuljetetaan tai hän kulkee työpaikasta toiseen, lasketaan tähän kuluva aika työajaksi Muulta kuin lentopalvelukseen liittyvältä virkamatkalta, varsinaiseen matkustamiseen käytetyt päivät mukaan luettuina, lasketaan työajaksi jokaisen vuorokauden osalta kuusi tuntia, ellei työaika kurssin tai muun vastaavan tehtävän takia muodostu sitä pidemmäksi. Näihin matkoihin lukeutuvat mm. lentokoneen vastaanotto-, sekä muut vastaavat matkat Mikäli lentokoneen suunniteltua lähtöaikaa Helsingistä joudutaan muuttamaan ja lähdön myöhästymisestä ilmoitetaan liikennelentäjälle: alle neljä tuntia ennen alkuperäistä ilmoittautumisaikaa lasketaan alkuperäisen ja toteutuvan uuden ilmoittautumisajan välinen aika kahdella tunnilla lisättynä varallaoloajaksi; tuntia ennen alkuperäistä ilmoittautumisaikaa, luetaan alkuperäisen ja toteutuvan uuden ilmoittautumisajan välinen aika varallaoloajaksi; tai enemmän kuin kuusi tuntia ennen ilmoittautumisaikaa, katsotaan työajan siirtoilmoitus tehdyksi ajoissa eikä siirrosta aiheudu erilliskorvauksia Työajaksi lasketaan kohtien , ja mukaisissa tapauksissa vähintään suunniteltu työaika, ellei työvuoron sisältö muutu Edellä mainittua menettelyä sovelletaan myös ulkoasemilla tapahtuvien lähtöajan muutoksien ja niiden ilmoituksien kohdalla. Ulkoasemilla syntyvien 17

18 varallaoloaikojen laskemista varten tulee ilma-aluksen päällikön merkitä saamansa muutosilmoitukset koneen matkapäiväkirjaan tai siirtokuljetusilmoitukseen Jos liikennelentäjälle on suunniteltu vähintään kaksi perättäistä lentoa samalle työvuorolle ja niistä ensimmäinen peruutetaan, lasketaan liikennelentäjän työajaksi varsinaisen toteutuvan työajan lisäksi yksi tunti sekä suunniteltu väliaika, kuitenkin vähintään kaksi tuntia Lennonselvitys pyrkii välttämään kohtien ja mukaisia ilmoituksia kello välisenä aikana ja tekemään ne vain miehistöjen turhan kentälle saapumisen estämiseksi, miehistöjen maksimityöaikojen ylitysten välttämiseksi tai muun pakottavan syyn takia Mikäli liikennelentäjä saa tiedon hänelle osoitetun palveluksen peruuttamisesta palvelukseen ilmoittauduttuaan, lasketaan työajaksi aika työajan määrätystä alkamishetkestä peruutuksen tiedoksisaantihetkeen saakka, kuitenkin vähintään kaksi tuntia Kiireellisissä tapauksissa voidaan tilapäisistä poikkeamista tämän kohdan mukaisiin määräyksiin sopia yhtiön ja asianomaisen ilma-aluksen päällikön kesken. Tällöin on kuitenkin huomioitava viranomaisten asettamat rajoitukset. Yhtiön on tällaisessa tapauksessa viipymättä ilmoitettava tehdyistä poikkeuksista yhdistykselle Mikäli yli 25 % tietyn kohteen tai lentosarjan toteutuneista työ- tai lentoajoista ylittää suunnitellut ajat, tulee miehistönkäytön suunnittelussa käyttää toteutuneiden aikojen keskiarvoa tai muuttaa suunnittelua muulla tavoin työehtosopimuksen mukaiseksi. Seuranta on kalustokohtaista. Seurantajakso on aikataulukausi. Mikäli edelliseltä vastaavalta aikataulukaudelta on seurantatietoa, se otetaan mukaan seurantaan. 11 Reservimiehistö ja varallaolo 11.1 Reservimiehistö Reservimiehistölle ei suunnitella lainkaan töitä työvuorolistalle enintään 35 kalenterivuorokauden yhtämittaiselle jaksolle Liikennelentäjien keskinäiseen reservimiehistöjakson vaihtoon tarvitaan yhtiön edustajan suostumus Reservijakson neljä viimeistä päivää jätetään työvuorolistassa tyhjiksi res merkinnällä. Nämä päivät on tarkoitettu reservijakson aikana alkaneelta työrupeamalta asemapaikalle palaamista varten. Näille päiville yhtiö voi tarjota alkavaa työrupeamaa tai työvuoroa liikennelentäjälle. Työn vastaanottaminen on vapaaehtoista ja reservijakson kolmen viimeisen päivän osalta maksetaan vapaaaikatyön korvaus kohdan mukaisesti Reservimiehistöjä voidaan käyttää ainoastaan yhtiön B75W-, MFF- ja A3LRvakansseilla Reservimiehistöön voi kuulua yhtä kalenterikuukautta kohden enintään 3% jokaisen vakanssin ohjaajamäärästä, kuitenkin vähintään kaksi miehistöä vakanssia kohden Block-lomakaudella reservimiehistöön voi kuulua MFF-vakanssilla vähintään neljä miehistöä. 18

19 Reservimiehistöön kuuluva liikennelentäjä on velvollinen ilmoittamaan lennonselvitykselle puhelinnumeron, josta hänet tavoittaa reservimiehistöön kuulumisen aikana sekä 48 tuntia ennen reservijakson alkamista Varsinaista reservijaksoa edeltävä 48 tunnin aika ei tarkoita varsinaista varallaoloa. Ellei liikennelentäjä ole tavoitettavissa kaikkina aikoina, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä lennonselvitykseen. Mikäli liikennelentäjä ei ole lennonselvityksen tavoitettavissa, voi lennonselvitys ilmoittaa liikennelentäjälle osoitetusta työrupeamasta tekstiviestillä. Tässä tapauksessa kohdan tarkoittama 48 tunnin aika lasketaan tekstiviestin lähetysajasta. Lennonselvityksen on kuitenkin hyvissä ajoin ennen lennon lähtöä hankittava varmuus viestin perille menosta Reservimiehistöön kuuluva liikennelentäjä on velvollinen suorittamaan hänelle osoitetun työrupeaman, jonka alkamisaika on aikaisintaan 48 tunnin kuluttua siitä hetkestä, jolloin lennonselvitys on hänelle tämän työn ilmoittanut. Työrupeaman tulee päättyä kohdan mukaisen aikavälin sisällä MFF-vakanssilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan työrupeamaa kuin A330, A340 tai A350 konetyypillä suoritettavalle lennolle Vapaaehtoisuuteen perustuen reservimiehistöön kuuluva liikennelentäjä voi lähteä työrupeamalle myös alle 48 tunnin ilmoitusajalla tai A32S konetyypillä Reservimiehistön osalta noudatetaan kohtien 10 ja 12 mukaisia työ- ja lepoaikoja Reservimiehistön osalta noudatetaan kohdan 13.4 mukaista vapaapäivien määrää asemapaikalle palaavan aikaerolennon jälkeen Muussa kuin aikaeroliikenteessä on annettava kaksi vapaapäivää asemapaikalla vähintään kolmelle päivälle ajoittuvan yksittäisen työrupeaman jälkeen Liikennelentäjälle voidaan tarjota töitä kohtien tai mukaisille vapaapäiville. Työn vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kohtien tai mukaisena vapaapäivänä alkaneelle työvuorolle maksetaan vapaa-aikatyön korvausta työvuoron päättymiseen saakka Varallaolo EMJ-, A32S-, B75W- vakanssit Liikennelentäjän tulee hänelle vuorolistaan merkittynä varallaoloaikana olla tavoitettavissa hänen ennalta ilmoittamassaan puhelinnumerossa ja ilmoittauduttava 60 minuutin kuluessa ilmoituksesta Varallaoloa voidaan suunnitella yksi kuuden tunnin mittainen jakso kalenterivuorokaudessa Liikennelentäjä on velvollinen lähtemään varallaololta korkeintaan kohdan 10.1 mukaisen enimmäistyöajan pituiselle työvuorolle, jonka ilmoittautumisaika on vuorolistaan merkittynä varallaoloaikana. 19

20 Liikennelentäjälle voidaan kerran kalenterikuukaudessa suunnitella kohdan mukainen varallaolojakso kahtena peräkkäisenä kalenterivuorokautena. Liikennelentäjä on velvollinen ottamaan vastaan ensimmäisen kalenterivuorokauden varallaoloajalta kohdan mukaisesti myös työrupeaman, joka sisältää yhden yön mittaisen ulkoasemalevon. Ulkoasemalevon sisältämä työrupeama on esitettävä kokonaisuudessaan kohdan ilmoituksen yhteydessä MFF-vakanssit Liikennelentäjälle voidaan kalenterikuukauden aikana suunnitella varallaoloa joko kohdan tai kohdan mukaisesti. Yhden kalenterikuukauden aikana ei voi olla sekä että mukaisia varallaolojaksoja A3LR-vakanssit Liikennelentäjän tulee hänelle vuorolistaan merkittynä varallaoloaikana olla tavoitettavissa hänen ennalta ilmoittamassaan puhelinnumerossa ja ilmoittauduttava viimeistään 2 tunnin kuluessa ilmoituksesta Liikennelentäjälle voidaan kerran kalenterikuukaudessa suunnitella kauko- ja aikaeroliikennevarallaoloa enintään viitenä peräkkäisenä kalenterivuorokautena Varallaoloa voidaan suunnitella kalenterivuorokaudessa yksi jakso, jonka kesto on vähintään kuusi ja enintään kahdeksan tuntia. Kaukoja aikaeroliikennevarallaolon jälkeen on vuorolistalla oltava vähintään kolme vapaapäivää. Vapaapäivät otetaan huomioon kohdan 13.7 vähimmäisvapaatarkastelussa Liikennelentäjä on velvollinen lähtemään työrupeamille, jotka sisältävät kauko- tai aikaerolentoja ja jotka päättyvät viimeistään viimeisenä varallaolovuorokautena Liikennelentäjälle ei suunnitella samalle kalenterikuukaudelle kohdan 11.1 mukaista reservijaksoa ja kohdan 11.2 mukaista varallaoloa. 20

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 5.6.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot