TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT"

Transkriptio

1 Suomen Liikennelentäjäliitto ry TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNELENTÄJÄT Palvelualojen työnantajat PALTAA ry

2 1 Soveltamisala Järjestäytyminen Ulkopuoliset sopimukset Tehtävät ja pätevyys Edistyminen, hakumenettely ja koulutus Operointi useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä Asemapaikka Työn tasaus Vuorolista Työajat Reservimiehistö ja varallaolo Lepoajat Vapaapäivät Vuosiloma Palkkaus Sairausaika ja sairausajan palkkaus Raskaus ja raskausajan palkkaus Osa-aikaisuus ja osa-aikaisuuden palkkaus Muut korvaukset Virkapuku Ruokailu Hotelli Vakuutukset Lomautukset Työsuhteen päättyminen Eläke Erinäiset määräykset Luottamusmiehet Työnseisaukset Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen voimassaoloaika Määritelmät LIITTEET. 53

3 1 Soveltamisala 1.1 Tällä sopimuksella määritetään yhtiön palveluksessa olevien liikennelentäjien työehdot. 2 Järjestäytyminen 2.1 Yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa liikennelentäjiä riippumatta siitä, ovatko nämä järjestäytyneitä vai eivät. 2.2 Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. 3 Ulkopuoliset sopimukset 3.1 Mikäli Finnair Oyj päättää perustaa tai hankkia uuden tytäryhtiön, jonka asemapaikka on Suomessa ja/tai lentotoiminta ulottuu Suomeen, Yhtiö ja Yhdistys sitoutuvat neuvottelemaan järjestelyn vaikutuksesta Finnairin liikennelentäjien asemaan. 3.2 Mikäli Yhtiö tekee ulkopuolisen yhtiön kanssa miehistönvuokraus- tai muun vastaavan sopimuksen, jonka perusteella liikennelentäjät lentävät ulkopuolisen yhtiön koneilla, sovelletaan työhön tätä työehtosopimusta, ellei Yhdistyksen ja Yhtiön välillä muuta sovita. 3.3 Mikäli Yhtiö aikoo tehdä ulkopuolisen yhtiön kanssa miehistönvuokraus- tai muun vastaavan sopimuksen, jonka perusteella toisen yhtiön liikennelentäjät lentävät Yhtiön ansiolentolupaan merkityillä koneilla, sovitaan asiasta Yhtiön ja Yhdistyksen välillä. 3.4 Mikäli Yhtiö aikoo tehdä toisen yhtiön kanssa wet-lease sopimuksen tai code share sopimuksen, jossa Yhtiön riskillä oleva osuus lennon kapasiteetista on yli 50% ja näiden sopimusten piiriin kuuluvien koneiden lentotoiminta ulottuu Suomeen, sovitaan asiasta Yhtiön ja Yhdistyksen välillä Yhtiö voi tehdä reittiliikenteessä kohdan 3.4 mukaisia wet-lease - sopimuksia ja code share sopimuksia ilman kohdan 3.4 mukaista sopimusmenettelyä seuraavilla raja-arvoilla: Ulkopuoliset operaattorit voivat lentää enintään 114 paikkaisilla lentokoneilla enintään 20% Finnairin omilla vastaavan paikkaluvun lentokoneilla ja miehistöillä lentämästä reittiliikenteen ASK määrästä, kuitenkin vähintään 3,0 Mrd. ASK vuodessa (vuonna 2010 vähintään 0,8 Mrd. ASK), sekä paikkaisilla lentokoneilla enintään 12% Finnairin omilla vastaavan paikkaluvun lentokoneilla ja miehistöillä lentämästä reittiliikenteen ASK määrästä Yhtiö voi tehdä lomalentoliikenteessä wet-lease sopimuksia ilman kohdan 3.4 mukaista sopimusmenettelyä ulkopuolisten operaattorien kanssa seuraavilla raja-arvoilla: Ulkopuoliset operaattorit voivat lentää enintään 20% yhtiön omilla ohjaaja- ja lentokoneresursseilla suoritetusta lomaliikenteen ASK-määrästä. 3.5 Yhtiö informoi kirjallisesti Yhdistystä ulkopuolisten yhtiöiden kanssa tehdyistä kohtien 3.2, 3.3 ja 3.4 mukaisista sopimuksista viimeistään 14 vuorokauden kuluessa sopimusten solmimisesta. 3.6 Kohdan 3.4 mukaisten sopimusten piiriin kuuluvaa liikennettä käytetään mm. syöttöliikenteessä ja muussa Yhtiön omaa liikenneohjelmaa tukevassa liikenteessä. 3.7 Mikäli kohtien 3.2, 3.3 ja 3.4 perusteella käytävissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, asetetaan asian ratkaisemiseksi sovitteluelin, johon kumpikin osapuoli nimeää kaksi edustajaa. Sovitteluelimen puheenjohtajaksi kutsutaan edustajien 3

4 valitsema puolueeton henkilö. Ellei puheenjohtajasta päästä yksimielisyyteen, kutsutaan valtakunnansovittelija tähän tehtävään. Sovitteluelimen ratkaisu on molempia osapuolia sitova. 3.8 Jos Yhtiön liikennelentäjiä lomautetaan tai irtisanotaan tuotannollisten ja/tai taloudellisten syiden vuoksi sellaisessa liikennelajissa ja vastaavassa konetyypissä, jossa Yhtiöllä on voimassaolevia kohdan 3.4 mukaisia wet-lease tai code share sopimuksia, tulee kyseiset sopimukset irtisanoa enintään 6kk irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli kyseiset lennot voidaan operoida Yhtiön toimesta omien miehistö- ja koneresurssien sitä rajoittamatta. 3.9 Asetetaan osapuolten työryhmä, jonka tehtävänä on seurata tämän luvun määräysten toimivuutta käytännössä, ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia sopimusmääräysten tai käytäntöjen tarkistamisesta. Yhtiö ja Yhdistys nimeävät kumpikin kaksi edustajaa työryhmään. 4 Tehtävät ja pätevyys 4.1 Liikennelentäjän tehtävänä on lentäminen, joka tapahtuu konsernin lentoyhtiön lukuun sen omistamilla tai hallitsemilla lentokoneilla, sekä muu sellainen lentämiseen liittyvä palvelus, jonka voidaan katsoa yleisesti kuuluvan liikennelentäjän työhön, tai joka on tarpeen hänen pätevyytensä säilyttämiseksi tai lisäämiseksi. 4.2 Mikäli liikennelentäjän nykyisen käytännön mukaisessa toimenkuvassa tapahtuu muutoksia viranomaismääräysten tai -suositusten johdosta tai toimintaolosuhteiden muuttuessa muista syistä, sovitaan niistä erikseen. 4.3 Liikennelentäjän on noudatettava yhtiön esittämiä perusteltuja vaatimuksia, jotka koskevat lisäpätevyyden hankkimista. 4.4 Lentoteknisen sekä kohdassa 4.3 edellytetyn lisäpätevyyskoulutuksen kustantaa yhtiö. 4.5 Ilmailuviranomaisen määräämät ylimääräiset tarkastuslennot kustantaa yhtiö. 4.6 Yhtiö kustantaa liikennelentäjille lupakirjan ylläpidon edellyttämät ja muut lupakirjan voimassaoloon liittyvät lääkärintarkastukset. 5 Edistyminen, hakumenettely ja koulutus 5.1 Virkaikäluettelo ja virkaikälautakunta Liikennelentäjistä pidetään virkaikäluetteloa, jonka sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa virkaikälautakunta Virkaikälautakunnan muodostavat lentotoiminnasta vastaava johtaja sekä 2 muuta yhtiön edustajaa, yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen luottamusmies Virkaikälautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä. Päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään neljä puoltavaa ääntä Liikennelentäjien keskinäinen virkaikäjärjestys määräytyy sovelletun yhtiön palvelukseen tulopäivämäärän perusteella, jonka vahvistaa virkaikälautakunta Virkaikäluettelon muutoksista ilmoitetaan niille liikennelentäjille, joita tai joiden keskinäistä asemaa muutos koskee. Mahdolliset huomautukset muutoksista tulee esittää virkaikälautakunnalle. 4

5 5.2 Yhtiö pitää yllä vähintään seuraavaa aikataulukautta koskevaa miehistötarvelaskelmaa ja tiedottaa liikennelentäjiä laskelmaan tehtävistä muutoksista ja muutosten perusteista. Yhtiö ja yhdistys toteavat yhdessä miehistötarvelaskelman mukaiset vakanssimäärät ottaen huomioon työn tasaisuutta koskevat periaatteet. Laskelmista vastaa miehistönkäytöstä vastaava kuultuaan niistä pääohjaajaa ja ryhmäpäälliköitä. 5.3 Vähimmäiskokemusvaatimukset Vakanssin saamisen edellytyksenä on, että liikennelentäjä täyttää viranomaisten ja yhtiön asettamat (OM-A ja TES) pätevyys- ja vähimmäiskokemusvaatimukset koulutusjaksolle kohdassa määriteltyyn hakemusten jättämisen takarajaan mennessä. Pöytäkirjamerkintä: A3LRC- ja MFFC-vakanssin vaatiman kapteenikokemuksen voi hankkia Airbus-koulutuspolulla A32S-konetyypin kautta alkaen Vähimmäiskokemusvaatimus lasketaan edellisen koulutuksen alkamisesta uuden koulutuksen alkamiseen. Väliaikaiset takaisinsiirrot eivät vaikuta vähimmäiskokemuksen täyttymiseen Vähimmäiskokemusvaatimukset sovellettuina palveluskuukausina ja lentotuntivaatimukset yhtiössä eri vakansseille alkaen ovat: A3LR-kapteeni MFF-kapteeni A330/A340C, A330/A350C tai A340/A350C A32S/A330C, A32S/A340C tai A32S/A350C 72 kuukautta ja 1500 lentotuntia 72 kuukautta ja 1500 lentotuntia A32S-kapteeni A32SC 48 kuukautta ja 1500 lentotuntia 757-kapteeni B757C 72 kuukautta ja 1500 lentotuntia EMJ-kapteeni EMJC 36 kuukautta ja 1500 lentotuntia A3LR-perämies MFF-perämies A330/A340F, A330/A350F tai A340/A350F A32S/A330F, A32S/A340F tai A32S/A350F 24 kuukautta ja 500 lentotuntia 24 kuukautta ja 500 lentotuntia A32S-perämies A32SF ei vähimmäiskokemusvaatimusta A330/A340 relief-perämies A330/A340-relief ei vähimmäiskokemusvaatimusta 757-perämies B757F 24 kuukautta ja 500 lentotuntia EMJ-perämies EMJF ei vähimmäiskokemusvaatimusta 5

6 5.4 Hakumenettely ja koulutus vakansseille Liikennelentäjän siirtyminen toiseen vakanssiin tapahtuu vapaaehtoisuuden perusteella virkaikäluettelon mukaisessa järjestyksessä. Virkaikäjärjestyksestä poiketen EMJ-perämiehillä on etuoikeus siirtyä EMJ-kapteeniksi heidän täyttäessään kelpoisuusedellytykset. Useamman EMJ-perämiehen hakiessa EMJ-kapteenin vakanssia siirtyvät he EMJ-kapteenin vakanssille virkaikäluettelon mukaisessa järjestyksessä EMJ -perämies ja A330/A340-relief-perämies ovat ns. aloitusvakansseja, joille yhtiö voi rekrytoida uusia liikennelentäjiä, huolimatta mahdollisista hakemuksista ko. vakansseille. Yhtiön ja yhdistyksen välillä voidaan sopia myös muusta käytännöstä Liikennelentäjä voi milloin tahansa jättää yhtiölle hakemuksen uuteen vakanssiin, myös mahdollista määräysmenettelyä varten Liikennelentäjän jättämä hakemus on voimassa siihen saakka, kunnes hänelle vakanssijaossa annetaan uusi vakanssi tai kunnes hän itse poistaa hakemuksensa Liikennelentäjä vastaa siitä, että hän päivittää hakemuksensa myös määräysmenettelyä varten Yhtiö kerää hakemukset hakuluetteloksi, jonka tulee olla liikennelentäjän nähtävillä Vuosi jaetaan kahteen (2) koulutusjaksoon. Koulutusjaksot ovat alkuvuosi ( ) ja loppuvuosi ( ) Alkuvuoden koulutusjaksolle huomioidaan hakemukset, jotka on jätetty mennessä, loppuvuoden koulutusjaksolle mennessä. Mikäli liikennelentäjän sidonnaisuusaika edellisessä vakanssissa päättyy koulutusjakson viimeiseen päivään mennessä, otetaan hänen hakemuksensa huomioon kyseisen koulutusjakson vakanssijaossa Vakanssit kunkin koulutusjakson aikana toteutettaviin tyyppikoulutuksiin jaetaan kohdan mukaisen määräpäivän hakutilanteen ja virkaiän perusteella Yhtiö julkaisee vakanssijaon viimeistään 60 vuorokautta ennen kohdan mukaisen koulutusjakson alkamista Koulutusjärjestyksen vakansseille jakson sisällä määrittää yhtiö Yhtiö voi lisätä julkaistuja vakanssimääriä. Tällöin hakemukset huomioidaan kohtien ja mukaisesti. Ennen vakanssimäärien lisäystä koulutuksen toiseen vakanssiin aloittaneen liikennelentäjän hakemusta ei huomioida Julkaistuja vakanssimääriä voidaan vähentää ainoastaan poikkeustapauksissa ja tällöin asiasta tulee sopia yhtiön ja yhdistyksen välillä tapauskohtaisesti. Tällaisen tapauksen yhteydessä vakanssin jo saaneet liikennelentäjät, joita virkaiässä nuorempi liikennelentäjä on aloittanut tyyppikurssin kyseiselle vakanssille, säilyttävät saamansa vakanssin. He ovat kolmen seuraavan koulutusjakson ajan etusijalla saamansa vakanssin tyyppikoulutukseen Hakumenettelyyn ja koulutusjaksoihin liittyvistä poikkeuksista voidaan sopia yhtiön ja yhdistyksen kesken. 6

7 alkaen Yhtiö voi kouluttaa virkaiän mukaisessa vanhemmuusjärjestyksessä Airbus-perämiehen toimimaan A32S-kapteenina kesän ajaksi ( ). Edellytyksenä on, että koulutettava perämies täyttää kohdan 5.3 mukaiset vähimmäiskokemusvaatimukset. Määräajan päätyttyä liikennelentäjä palaa perämiehen vakanssille tuon vakanssin mukaisin ehdoin. 5.5 Määräysmenettely Ellei avoinna olevia vakansseja pystytä täyttämään hakumenettelyllä, voidaan vähimmäiskokemusvaatimukset täyttäviä liikennelentäjiä määrätä kyseiseen vakanssiin käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen Määräysmenettelyssä AT7-kapteenin vähimmäiskokemusvaatimus on 36 sovittua palveluskuukautta, mikäli liikennelentäjä on hakemuksessaan määräysmenettelyä varten ilmoittanut haluavansa kyseistä vakanssia Määräysmenettelyssä AT7-kapteenin vähimmäiskokemusvaatimus on 48 sovittua palveluskuukautta, mikäli liikennelentäjä ei ole hakemuksessaan määräysmenettelyä varten ilmoittanut haluavansa kyseistä vakanssia Mikäli tietyssä vakanssissa toimivien liikennelentäjien lukumäärää joudutaan supistamaan, suoritetaan tämä määräysmenettelyllä käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen Vakanssiltaan pois määrättävä liikennelentäjä sijoitetaan hakemuksensa perusteella virkaikäänsä vastaavalle vakanssille. Virkaikää vastaavaksi vakanssiksi katsotaan vakanssi, jossa on virkaiältään nuorempi liikennelentäjä Vakanssistaan pois määrätty liikennelentäjä on puolen vuoden ajan oikeutettu vanhaan vakanssiinsa, mikäli kyseisessä vakanssissa toimivien lukumäärää lisätään. Puolen vuoden määräaika lasketaan uuden vakanssin koulutuksen alkamispäivästä Mikäli supistettavassa ryhmässä on vapaaehtoisia virkaiältään vanhempia liikennelentäjiä siihen vakanssiin, johon nuorin määrättäisiin, määrätään tälle vakanssille nuorimman sijasta tämä vanhempi vapaaehtoinen liikennelentäjä. 5.6 Sidonnaisuusaika Sidonnaisuusaikana liikennelentäjää ei kouluteta hakemuksen perusteella uuteen konetyyppiin. Rajoitus ei koske vakanssin vaihtoa samassa konetyypissä Sidonnaisuusaika lasketaan tyyppikoulutuksen alkamisesta Sidonnaisuusaika hakumenettelyn kautta saadussa vakanssissa on 16 kuukautta ja määräysmenettelyn kautta saadussa vakanssissa 12 kuukautta Kohdan rajoitusta tulkittaessa Airbus A319/320/321/330/340/350 katsotaan samaksi konetyypiksi. Vaihtaessaan vakanssia Airbus-koneperheen sisällä liikennelentäjällä ei ole sidonnaisuusaikaa, paitsi omaan edelliseen Airbus-vakanssiinsa, jolloin sidonnaisuusaika on 12 kuukautta. 7

8 Sidonnaisuus viimeisestä Airbus-tyypin sisällä saadusta koulutuksesta muuhun konetyyppiin on 12 kuukautta Sidonnaisuusaika ensimmäisessä liikennelentäjän vakanssissa on 24 kuukautta ja ensimmäisessä koneperheessä 48 kuukautta Sidonnaisuusaika ensimmäisessä kapteenin vakanssissa on 24 kuukautta Mikäli ensimmäinen kapteenin vakanssi on saatu määräysmenettelyllä, on sidonnaisuusaika 16 kuukautta Mikäli liikennelentäjä kieltäytyy saamastaan vakanssista, menettää hän 16 kuukaudeksi oikeuden siirtyä uuteen tehtävään. Sidonnaisuus koskee myös tehtävän vaihtoa samassa konetyypissä tai -perheessä. 5.7 Koulutusikäraja Yhtiö ei ole velvollinen kouluttamaan kohdan mukaisen alimman vanhuuseläkkeelle jäämiseen oikeuttavan iän täyttänyttä liikennelentäjää uuteen konetyyppiin, ellei liikennelentäjä sovi siirtävänsä mahdollisuuttaan jäädä vanhuuseläkkeelle vähintään 24 kuukautta koulutuksen alkamisesta Kohtaa ei noudateta kohdan mukaisessa määräysmenettelyssä Kohdan rajoitusta tulkittaessa Airbus A319/320/321/330/340/350 katsotaan samaksi konetyypiksi. Vaihtaessaan vakanssiaan Airbus-koneperheen sisällä liikennelentäjällä ei ole koulutusikärajaa Yhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta kouluttaa liikennelentäjää, joka on antanut kohdan mukaisen sitovan ennakkoilmoituksen aikomuksestaan jäädä eläkkeelle ennen pakollista eroamisikää. 5.8 Muut tehtävät Yhtiö julkistaa esimies-, kouluttaja-, projekti- ja muut vastaavat tehtävät liikennelentäjien haettavaksi Valittaessa liikennelentäjiä kohdan tehtäviin voidaan virkaikäluettelon järjestyksestä poiketa Liikennelentäjällä on oikeus kieltäytyä kohdan tehtävistä. 5.9 Koulutuksen keskeyttäminen Mikäli liikennelentäjä ei ole koulutuksessa saavuttanut yhtiön määräämää vähimmäisvaatimusta ja koulutus keskeytetään, ei häntä oteta uudelleen koulutettavaksi samaan vakanssiin kuin kerran, ellei kyseisen tapauksen osalta muuta yhdistyksen kanssa sovita Jos koulutettava liikennelentäjä sairauden tai raskauden vuoksi ei kykene osallistumaan koulutukseen tai koulutus joudutaan edellä mainituista syistä keskeyttämään, ei yhtiö ole velvollinen järjestämään asianomaiselle erikseen vastaavaa koulutusta. Liikennelentäjä on kuitenkin oikeutettu osallistumaan seuraavaan yhtiön järjestämään vastaavaan koulutukseen edellyttäen, ettei häntä väliaikana vapaaehtoisena ole koulutettu johonkin muuhun vakanssiin. 8

9 5.10 Tilapäiset siirrot Yhtiö voi tarvittaessa määrätä käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimman kapteenin lentämään tilapäisesti saman konetyypin perämiehenä. Erityistehtävien, koulutuslentojen ja vastaavien osalta virkaikäjärjestyksestä voidaan poiketa Tilapäinen määräys voi kestää yhdenjaksoisesti enintään 3kk liikennelentäjää kohden Tämän jälkeen yhtiö voi määrätä seuraavaksi nuorimman kapteenin lentämään tilapäisesti perämiehenä Tilapäinen määräys voi kestää samalla vakanssilla kumulatiivisesti enintään 6kk liikennelentäjää kohden Yhdistykselle ja liikennelentäjälle on ilmoitettava tilapäisestä siirrosta ja sen arvioidusta kestosta tilapäisen siirron alkamista edeltävän kuukauden alkuun mennessä Takaisinsiirrot Liikenne- ja koulutusjärjestelyjen sekä työn tasauksen perusteella yhtiö voi siirtää liikennelentäjän tilapäisesti takaisin edelliseen vakanssiin enintään kuuden kuukauden ajaksi Takaisinsiirrot suoritetaan käänteisessä virkaikäjärjestyksessä nuorimmasta vakanssin vaatiman tyyppikelpuutuksen omaavasta liikennelentäjästä alkaen vakanssista, josta takaisinsiirtoja voidaan suorittaa. Yhtiön tulee ilmoittaa takaisinsiirroista yhdistykselle. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan takaisinsiirrosta ja sen arvioidusta kestosta yhdistykselle ja liikennelentäjälle takaisinsiirron alkamista edeltävän kuukauden alkuun mennessä Liikennelentäjää, jonka tyyppikoulutus uuteen konetyyppiin on jo alkanut, ei voida siirtää takaisin edelliseen konetyyppiin, ennen kuin tyyppikoulutus uuteen konetyyppiin on päättynyt Vähentämisjärjestys Mikäli yhtiö joutuu taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomaan liikennelentäjiään, noudatetaan käänteistä virkaikäjärjestystä Yhtiön ja yhdistyksen kesken voidaan kuitenkin sopia poikkeuksista edellisen kohdan mukaiseen järjestykseen, jos osa liikennelentäjistä on oikeutettu täyteen eläkkeeseen tai muusta syystä Takaisinottojärjestys Mikäli yhtiö kohdassa mainitun irtisanomisen tai määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen taas ottaa palvelukseensa liikennelentäjiä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, on edellä tarkoitetuilla virkaikäluettelossa olevilla liikennelentäjillä etuoikeus muihin nähden Otettaessa liikennelentäjiä uudelleen palvelukseen noudatetaan irtisanomis- tai työsuhteen päättymishetkellä voimassa ollutta virkaikäjärjestystä kohdan 5.3 vähimmäisvaatimukset huomioiden Vähimmäisvaatimuksia tarkasteltaessa ei perusteena voida pitää sitä, ettei liikennelentäjällä ole ollut mahdollisuutta suorittaa 9

10 lupakirjansa tai lupakirjamerkintänsä ylläpitämiseksi vaadittavia lentoja Kun liikennelentäjä kohdan 5.13 mukaan otetaan uudelleen palvelukseen, lasketaan hänen hyväkseen virkaikäjärjestykseen sijoittamista varten koko hänen aikaisempi palvelunsa yhtiön liikennelentäjänä Sovellettaessa kohtia ja voidaan etuoikeus- ja virkaikäjärjestyksen määräämistä varten ottaa huomioon työsopimuksen päättymisen jälkeen yhtiön ulkopuolella liikennelentäjänä palveltu aika. Asiasta päättää virkaikälautakunta Muut koulutuksiin liittyvät asiat Mikäli liikennelentäjistä esiintyy vajausta yhtiön lentotoiminnan laajenemisen tai muun syyn takia ja yhtiöllä on mahdollisuus saada palvelukseensa kokeneita liikennelentäjiä, määrittelee virkaikälautakunta heidän kokemuksensa perusteella mahdollisesti annettavan virkaikähyvityksen Suomen kieltä taitamattoman liikennelentäjän ottamisesta yhtiön palvelukseen sovitaan erikseen yhtiön ja yhdistyksen kesken. 6 Operointi useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä 6.1 Operointi useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä on mahdollista Airbus-koneperheen sisällä enintään kahden kelpuutuksen yhdistelmällä. MFF -vakanssi käsittää kelpuutusyhdistelmät A32S/A330, A32S/A340 ja A32S/A350. 3LR -vakanssi käsittää kelpuutusyhdistelmät A330/A340, A330/A350 ja A340/A MFF- tai 3LR -vakanssin saaneella liikennelentäjällä on oikeus toivoa kelpuutusyhdistelmää. Jako suoritetaan toiveiden mukaan virkaikäjärjestyksessä kohtien 5.4, 5.5 ja 5.6 periaatteiden mukaisesti. 6.2 Vakanssiryhmien liikennelentäjien määrä MFF -vakanssien yhteenlaskettu enimmäismäärä on 50% Airbus-koneperheen vakanssien yhteenlasketusta kokonaismäärästä A32S-ryhmän vakanssien vähimmäismäärä on 25% Airbus-koneperheen vakanssien yhteenlasketusta kokonaismäärästä LR -ryhmän vakanssien vähimmäismäärä on 25% Airbus-koneperheen vakanssien yhteenlasketusta kokonaismäärästä Kohdan 6.2 enimmäis- ja vähimmäismääriä tarkasteltaessa tulee kapteeni- ja perämiesvakanssit tarkastella erikseen. Mahdollisia relief-ohjaajia ei huomioida laskennassa. 6.3 MFF-vakansseille ei voi määrätä liikennelentäjiä kohdan 5.5 mukaisesti, ellei hän ole itse sitä toivonut määräysmenettelyssä ja joutuu kohdan mukaisesti pois määrätyksi omalta vakanssiltaan. 7 Asemapaikka 7.1 Liikennelentäjä on velvollinen palvelemaan yhtiön nimeämällä asemapaikalla Asemapaikan tehtävät täytetään virkaikäjärjestyksessä hakemusten perusteella. Määräysmenettelyssä noudatetaan käänteistä virkaikäjärjestystä. 10

11 7.1.2 Liikennelentäjä voidaan määrätä ulkomaille sijaitsevalle asemapaikalle enintään kuuden kuukauden määräajaksi. Mikäli ryhmän liikennelentäjien määrä ei muutu, määräysmenettelyssä noudatetaan käänteistä virkaikäjärjestystä ryhmän sisällä. 7.2 Asemapaikan vaihdosta (myös Suomessa) aiheutuvat kohtuulliset muuttokustannukset korvataan yhtiön ja yhdistyksen kesken sovittavalla tavalla. 8 Työn tasaus 8.1 Yhtiö jakaa liikennelentäjien työt siten, että ansiotasoon ja työn laatuun vaikuttavat tekijät jakaantuvat mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien liikennelentäjien kesken. Tasauksen perusteena ovat suunnitellut työt. 8.2 Esimies- ja muussa vastaavassa yhtiön erityistehtävässä toimivaa liikennelentäjää ei huomioida työn tasauksessa. 8.3 Yhdistyksen puheenjohtajaa ja luottamusmiehiä ei huomioida työn tasauksessa. 8.4 Työn tasauksen toteuttamisesta sovitaan yhtiön ja yhdistyksen välillä erillisellä tasaussopimuksella. (Liite 2) 9 Vuorolista 9.1 Liikennelentäjän seuraavan kalenterikuukauden työvuorolista julkaistaan viimeistään seitsemän vuorokautta ennen sen voimaanastumista klo mennessä. 9.2 Liikennelentäjälle on varattava aikaa jättää toiveensa suunnittelujaksoa edeltävän kuukauden 12. päivään klo saakka. Aikaeroliikenteessä toiveet on esitettävä suunnittelukuukauden viidennestä päivästä seuraavan kuukauden neljänteen päivään. Käytännön menettelystä sovitaan yhtiön ja yhdistyksen välillä erillisellä sopimuksella (liite 3). 9.3 Yhtiö on velvollinen järjestämään työvuorot siten, että liikennelentäjä joutuu oleskelemaan ulkoasemalla työvuorojen välillä ainoastaan välttämättömimmän ajan. 9.4 Yhtiö ei voi velvoittaa liikennelentäjää työvuorolistaan merkitsemättömälle lennolle ilman asianomaisen liikennelentäjän suostumusta, paitsi luvun 11 mukaisesti. Suunnitellulle työpäivälle työnantaja voi muuttaa työvuoroa. Työvuoron alkamista voidaan aikaistaa enintään 30 minuutilla ja päättymistä myöhäistää enintään 60 minuutilla. Muutoksista on ilmoitettava liikennelentäjälle vähintään 12 tuntia ennen muutettua ilmoittautumisaikaa tai viimeistään edeltävänä päivänä kello 20 mennessä, kumpi aiemmin. 9.5 Mikäli liikennelentäjä on sairaana osan useamman päivän työvuorosta, voidaan sairauden jälkeisille suunnitelluille työpäiville suunnitella toinen työvuoro tai varallaoloa kohdan mukaisesti, ellei yhtiön ja liikennelentäjän kesken muuta sovita Ilmoittautumisaika uudelle lennolle tai tehtävälle voi olla aikaisemmin kuin alkuperäisellä vuorolistalla olevan lennon tai tehtävän. Liikennelentäjän ollessa estynyt ilmoittautumaan uuteen ilmoittautumisaikaan, on hänen kuitenkin ilmoittauduttava työvuorolle viimeistään alkuperäisen työvuorolistalla olleen ilmoittautumisajan mukaisesti. Jos uutta lentoa tai tehtävää ei ole ilmoitettu alkuperäiseen työvuorolistalla olleeseen ilmoittautumisaikaan mennessä, voidaan peruuntuneen lennon tai tehtävän tilalle suunnitella varallaoloa, johon sovelletaan kohdan 11.2 varallaolomääräyksiä seuraavin poikkeuksin. Varallaolo voi alkaa aikaisintaan tuntia ennen alkuperäistä ilmoittautumisaikaa ja on suunniteltava seuraaville päiville samaan kellonaikaan. Mikäli 11

12 sairausloman takia päivystystä ei pystytä suunnittelemaan ensimmäiselle alkuperäiselle suunnitellulle työvuorokaudelle, määrittelee lennonselvitys päivystyksen alkamisajan seuraavalle vuorokaudelle Kauko- ja lomaliikenteessä uuden lennon tai tehtävän tai varallaololta vastaanotetun lennon tai tehtävän on päätyttävä viimeistään kolmen tunnin kuluessa alkuperäisen työvuorolistalla olleen työvuoron päättymisestä Lähiliikenteessä uuden lennon tai tehtävän tai varallaololta vastaanotetun lennon tai tehtävän on päätyttävä viimeistään 60 minuutin kuluessa alkuperäisen työvuorolistalla olleen työvuoron päättymisestä. 9.6 Isyysvapaa Liikennelentäjällä on oikeus isyysvapaaseen työsopimuslain 4 luvun mukaisesti Isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi Isyysvapaaseen varautuminen työvuorolistalla Mikäli liikennelentäjä toivoo, että aiottuun isyysvapaaseen varaudutaan työvuorolistalla, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään edeltävän kuukauden 12. päivään mennessä tai kohdan mukaisesti, kumpi aiemmin Isyysvapaaseen varaudutaan liikennelentäjän valinnan mukaisesti merkitsemällä työvuorolistaan aiottu isyysvapaan ajankohta joko vuosilomaksi, säästövapaaksi, palkattomaksi vapaaksi, varallaolojaksoiksi tai työvuoroiksi EMJ, 32S, MFF ja B75W liikenteessä isyysvapaaseen voidaan varautua kohdan 11.2 mukaisilla varallaolojaksoilla. Varallaoloa voidaan suunnitella kohdasta poiketen useammalle peräkkäiselle päivälle. Poiketen kohdasta liikennelentäjä ei ole velvollinen lähtemään varallaololta työvuorolle, joka sisältää ulkoasemalevon. Varallaolojaksojen suunnittelussa tulee noudattaa yleisiä työvuorolistan suunnittelusääntöjä Mikäli aiotun isyysvapaan ajalle suunnitellaan työvuoroja, EMJ, 32S, MFF ja B75W liikenteessä ei suunnitella työrupeamia, jotka sisältävät ulkoasemalevon Toteutuneen isyysvapaan ajalta muutetaan päivät työvuorolistalla isyysvapaaksi. 12

13 10 Työajat 10.1 Liikennelentäjien yhdenjaksoiset enimmäistyöajat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Työajan alku, paikallista aikaa 2 ohjaajaa Lisätty ohjaaja, vaakasuora lepo Kaksinkertainen miehistö, vaakasuora lepo 00:00-04:59 11:00 13:00 16:00 05:00-06:59 12:00 14:00 16:00 07:00-10:59 14:00 16:00 16:00 11:00-17:59 12:00 14:00 16:00 18:00-23:59 11:00 13:00 16: Liikennelentäjälle voidaan kerran kuukaudessa suunnitella aikavälillä 18: alkava edestakainen lento asemapaikalta, jonka työaika on enintään 12 tuntia. Tällöin työvuoroa edeltävään kalenterivuorokauteen ei suunnitella yötyötä eikä kyseinen työvuoro sisällä aikaerolentoa. Tällaisen työvuoron jälkeen ei liikennelentäjälle suunnitella uutta työvuoroa alkamaan 36 tunnin kuluessa työvuoron päättymisestä. Lukumäärärajoitukset eivät kuitenkaan koske päivystykseltä määrättyä lentoa Työvuoron alkaessa klo 07:00-11:59 (LT) voidaan liikennelentäjälle suunnitella kerran kuukaudessa kahden ohjaajan edestakainen lento: a) ajanjaksolla Kanarian saarten kohteisiin sekä b) ajanjaksolla Kanarian saarilta Brasilian kohteisiin tai Halifaxista Panamaan siten, että työaika ylittää kohdan 10.1 taulukon mukaiset enimmäistyöajat Kahden ohjaajan yhdenjaksoinen enimmäislentoaika on 10 tuntia. 13

14 10.3 Aikaeroliikenteessä noudatettavat miehistökokoonpanot sekä työ- ja lepoaikasäännöt ovat alla olevassa taulukossa: Taulukon merkkien selitykset: 2/1 = kaksi ohjaajaa, minimi lepoaikavaatimus ulkoasemalla yksi paikallinen yö 2/2 = kaksi ohjaajaa, minimi lepoaikavaatimus ulkoasemalla kaksi paikallista yötä 3/1 = kolme ohjaajaa, minimi lepoaikavaatimus ulkoasemalla yksi paikallinen yö Kohde Sovellettava sääntö PEK (Beijing) 2/1 JFK (New York) 2/2 tai 3/1 ICN (Seoul) CKG (Chongqing) KIX (Osaka) 3/1 NRT (Tokio) NGO (Nagoya) PVG (Shanghai) MIA (Miami) BKK (Bangkok) *) HKG (Hong Kong) CAN (Guangzhou) SIN (Singapore) 3/1 tai 4/1 **) Muut aikaeroreitit Mikäli sopimuskauden aikana avataan reittejä muihin aikaerokohteisiin, sovitaan niiden työ- ja lepoaikasäännöistä yhtiön ja yhdistyksen kesken. Välilaskulliset Mikäli lomalennoilla (757 konetyyppi) käytetään miehistönvaihtoaikaerolennot ja välilaskupaikkana aikaerokohdetta, sovitaan mahdollisista (lomalennot) poikkeuksista työehtosopimuksen kohdan mukaisiin määräyksiin liittyen erikseen yhtiön ja yhdistyksen välillä. Tiedossa olevissa lomalentosuunnitelmissa tätä sovelletaan lennettäessä Väli-Amerikan lentoja Halifaxin (YHZ) tai Bangorin (BGR) kautta. Tällöin lentoaika Helsingistä välilaskupaikkaan on yli 8 tuntia, mutta alle 8 tuntia 30 minuuttia. Kyseisten kohteiden osalta sovitaan, että lennot voidaan suorittaa siten, että Helsinki- BGR/YHZ lennon jälkeinen minimilepoaika on 23 tuntia. Levon jälkeen voidaan operoida muu kuin aikaerolento, jonka jälkeen on oltava minimissään 30 tunnin mittainen lepoaika. *) Mikäli HEL-BKKlennon päättymist ä seuraavan a päivänä lennetään lennot BKK-SIN/HKG-BKK, seuraa näitä lentoja yksi tyhjä kalenterivuorokausi ennen lentoa BKK-HEL. **) Lepoaika SIN:ssa tulee kolmella ohjaajalla toimiessa olla vähintään 28h30min Lisätyllä ohjaamomiehistöllä lennettäessä yhtiön tulee järjestää miehistökokoonpano siten, että kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on mahdollisuus kohdan 10.5 mukaiseen lepoon. Lisätty ohjaaja voi olla kapteeni, perämies tai relief-perämies Relief-perämiehellä (A330/A340-relief) voi olla matkalentokelpuutus yhtiön A330- ja A340-konetyyppeihin. Relief-perämies voi toimia ohjaajan tehtävissä ainoastaan matkalennon aikana Mikäli lennolla on lisäohjaaja tai -ohjaajia, tulee näillä olla mahdollisuus vaakasuoraan lepoon matkustajista erillään olevassa omassa osastossa. 14

15 10.6 Mikäli liikennelentäjän siirtokuljetus tapahtuu lentotyön jälkeen, voidaan työaikaa jatkaa siirtokuljetuksella reittiliikenteessä 18 tuntiin ja lomaliikenteessä 20 tuntiin saakka Mikäli siirtokuljetus tapahtuu siten, ettei työvuoroon liity lentotyöaikaa voi yhdenjaksoinen työaika olla enintään 20 tuntia Mikäli työvuoron aikana tapahtuvan ennalta arvaamattoman myöhästymisen takia tai muut olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä ylittää kohtien 10.1, 10.2, 10.6 ja 10.7 mukaiset enimmäisajat, tulee yhtiön viipymättä ilmoittaa ylityksistä yhdistykselle Ilmoittautumisaika on normaalisti 60 minuuttia ennen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa. Kotimaan ulkoasemalta kotimaan lennolle lähdettäessä ilmoittautumisaika on 35 minuuttia ennen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa. Yhtiö voi pidentää edellä mainittuja ilmoittautumisaikoja ilmoittamalla asiasta yhdistykselle. Ilmoittautumisaikojen lyhentämisestä on sovittava yhtiön ja yhdistyksen välillä Liikennelentäjälle voidaan suunnitella asemapaikalla vain yksi ilmoittautuminen kalenterivuorokautta kohden Kalenterivuorokauden aikana voidaan liikennelentäjälle suunnitella kaksi ilmoittautumista, mikäli jälkimmäinen niistä tapahtuu muualla kuin asemapaikalla Liikennelentäjälle voidaan suunnitella työvuorolle ilmoittautuminen enintään viidelle perättäiselle kalenterivuorokaudelle. Viidentenä vuorokautena alkava työ voi kuitenkin ulottua kuudennen kalenterivuorokauden puolelle edellyttäen, että työjaksoa edeltää ja seuraa vähintään yksi tyhjä kalenteripäivä (00: ) Lomaliikenteessä, enintään viiden vuorokauden mittaisella työrupeamalla, voidaan liikennelentäjälle suunnitella kuudennelle kalenterivuorokaudelle siirto asemapaikalle Liikennelentäjälle voidaan suunnitella enintään kolme peräkkäisille kalenterivuorokausille sijoittuvaa ilmoittautumista kello välisenä aikana Mikäli liikennelentäjän suunnitellulle työvuorolle ilmoittautuminen asemapaikalla on kello välisenä aikana, voidaan seuraavalle kalenterivuorokaudelle suunnitella ilmoittautuminen asemapaikalla aikaisintaan kello Mikäli liikennelentäjän suunniteltu työaika asemapaikalla päättyy kello välisenä aikana, voidaan seuraavalle kalenteripäivälle suunnitella ilmoittautuminen asemapaikalla aikaisintaan kello Työvuorojen suunnittelussa keskeytyvän työjakson käyttö on sallittua. Keskeytyvää työjaksoa käytettäessä työvuoron tulee päättyä viimeistään 20 tunnin kuluessa ensimmäisestä ilmoittautumisesta Keskeytyvän työjakson jälkeisen lepoajan on oltava vähintään yhtä pitkä kuin työvuoro tauko mukaan lukien Mikäli yhtiö on järjestänyt tauon ajaksi hotellisopimuksen mukaisen majoituksen, taukoon käytettyä aikaa ei tarvitse ottaa huomioon lepoaikaa laskettaessa Mikäli työajasta alle kaksi tuntia on aikavälillä , voidaan liikennelentäjälle kerran kuukaudessa suunnitella työvuoro, jonka työaika katkaistaan. Tällöin työaikojen välin tulee olla vähintään neljä tuntia ja yhtiö järjestää kustannuksellaan hotellisopimuksen mukaisen majoituksen kyseiselle ajalle. 15

16 Työajan katkaisu on mahdollista ainoastaan aikavälillä Kohdan 10.1 mukaista enimmäistyöaikaa määritettäessä huomioidaan koko työvuoron pituus vähennettynä katkoksen pituudella Kohdan 12.1 mukaista työvuoron jälkeistä lepoaikaa määritettäessä työajan katkosta ei vähennetä Kohdan mukaisesti laskettavia pisteitä kertyy koko työvuoron ajalta katkon pituus mukaan lukien. Tästä johtuen kohdan mukaista alle kuuden tunnin laskentaa ei suoriteta Kohdan mukaista pitkän työvuoron korvausta määritettäessä huomioidaan koko työvuoron pituus vähennettynä katkon pituudella Työvuorot on suunniteltava siten, ettei kahden peräkkäisen kalenteriyön (kello välisenä aikana) lentotyöaika ylitä viittä tuntia alkuperäisen lähtöpaikan paikallisajan mukaan laskettuna. Tätä sääntöä sovelletaan myös siirtokuljetuksen edeltäessä lentotehtävää Mikäli työvuorojen väliin jää vähintään 18 tunnin lepoaika, vain kahta tuntia pidemmät yötyöjaksot työvuoroa kohden huomioidaan Lomaliikenteessä kesäaikataulukaudella: Mikäli asemapaikalla työvuorojen väliin jää vähintään 15 tunnin lepoaika, vain kahta tuntia pidemmät yötyöjaksot huomioidaan. Työvuorot on kuitenkin suunniteltava siten, että lyhennettyä lepoa edeltävän työvuoron yötyöaika on lyhyempi, kuin sitä seuraavan Kohdista ja poiketen HEL-PVG-HEL, HEL-CAN-HEL ja HEL-HKG-HEL voidaan suunnitella tiedossa olevilla aikatauluilla siten, että PVG-HEL, CAN-HEL ja HKG-HEL lentojen kohdan mukainen yötyöaika ylittää kaksi tuntia. Tiedossa olevat aikataulut tarkoittaa sitä, että paluulentojen lähtöajat kohteesta Suomeen ovat aikaisintaan: Kesäaikataulukaudella PVG-HEL 1000 CAN-HEL 0950 HKG-HEL 0935 Talviaikataulukaudella PVG-HEL 1035 CAN-HEL 1020 HKG-HEL Mikäli yhtenä kalenteriyönä ( ) on työtä viisi tuntia tai enemmän, ei edeltävälle tai seuraavalle kalenteriyölle suunnitella asemapaikalla työtä tai päivystystä Kohtaa ei noudateta suunniteltujen työvuorojen osalta kesäaikataulukaudella lomaliikenteessä Euroopan-lennoilla. 16

17 Kohdassa tarkoitettujen, kahden toisiaan seuraavan työvuoron on molempien oltava Euroopan sisällä lennettäviä lomalentoja Liikennelentäjän suihkukoneliikenteessä yhtenä työpäivänä tekemien laskeutumisten enimmäismääräksi voidaan suunnitella kesäaikataulukaudella seitsemän ja talviaikataulukaudella kuusi Työajaksi lasketaan aika ilmoittautumisajasta lentotyövuoroon liittyvän viimeisen lentoajan päättymiseen asti lisättynä 30 minuutilla. Mikäli viimeinen lento saapuu määränpäähän etuajassa tai aikataulun mukaisesti, päättyy työajan laskenta aikataulun mukaiseen saapumisaikaan lisättynä 30 minuutilla Mikäli työvuoro sisältää ainoastaan siirtokuljetuksen asemapaikalle, päättyy työajan laskenta kohdan mukaisesti ilman 30 minuutin lisäystä Mikäli liikennelentäjä suorittaa lentokoneen yövytystoimet ulkoasemalla ilman mekaanikkopalvelua lisätään kohdassa mainittuun työaikaan 15 minuuttia konetta jätettäessä ja vastaanotettaessa. Tätä aikaa ei kuitenkaan huomioida määritettäessä enimmäistyöaikaa tai vaadittavaa lepoaikaa alkaen kohdan mukainen työajan lisäys tehdään vain kotimaan ulkoasemalla konetta vastaanotettaessa Oppitunneilla ja harjoituksissa sekä tarkastus-, koulu- ja koelennoilla lasketaan työaika ilmoittautumishetkestä työtehtävän päättymiseen Työvuorojen väli muualla kuin asemapaikalla lasketaan kokonaan työajaksi, ellei yhtiö ole järjestänyt työehtosopimuksen mukaista majoitusta eikä työehtosopimuksen mukainen lepoaika täyty Kun liikennelentäjää lentopalveluksen taikka kelpuutuksen saamista tai ylläpitämistä tarkoittavan koulutuksen yhteydessä joko kouluttajana tai koulutettavana kuljetetaan tai hän kulkee työpaikasta toiseen, lasketaan tähän kuluva aika työajaksi Muulta kuin lentopalvelukseen liittyvältä virkamatkalta, varsinaiseen matkustamiseen käytetyt päivät mukaan luettuina, lasketaan työajaksi jokaisen vuorokauden osalta kuusi tuntia, ellei työaika kurssin tai muun vastaavan tehtävän takia muodostu sitä pidemmäksi. Näihin matkoihin lukeutuvat mm. lentokoneen vastaanotto-, sekä muut vastaavat matkat Mikäli lentokoneen suunniteltua lähtöaikaa Helsingistä joudutaan muuttamaan ja lähdön myöhästymisestä ilmoitetaan liikennelentäjälle: alle neljä tuntia ennen alkuperäistä ilmoittautumisaikaa lasketaan alkuperäisen ja toteutuvan uuden ilmoittautumisajan välinen aika kahdella tunnilla lisättynä varallaoloajaksi; tuntia ennen alkuperäistä ilmoittautumisaikaa, luetaan alkuperäisen ja toteutuvan uuden ilmoittautumisajan välinen aika varallaoloajaksi; tai enemmän kuin kuusi tuntia ennen ilmoittautumisaikaa, katsotaan työajan siirtoilmoitus tehdyksi ajoissa eikä siirrosta aiheudu erilliskorvauksia Työajaksi lasketaan kohtien , ja mukaisissa tapauksissa vähintään suunniteltu työaika, ellei työvuoron sisältö muutu Edellä mainittua menettelyä sovelletaan myös ulkoasemilla tapahtuvien lähtöajan muutoksien ja niiden ilmoituksien kohdalla. Ulkoasemilla syntyvien 17

18 varallaoloaikojen laskemista varten tulee ilma-aluksen päällikön merkitä saamansa muutosilmoitukset koneen matkapäiväkirjaan tai siirtokuljetusilmoitukseen Jos liikennelentäjälle on suunniteltu vähintään kaksi perättäistä lentoa samalle työvuorolle ja niistä ensimmäinen peruutetaan, lasketaan liikennelentäjän työajaksi varsinaisen toteutuvan työajan lisäksi yksi tunti sekä suunniteltu väliaika, kuitenkin vähintään kaksi tuntia Lennonselvitys pyrkii välttämään kohtien ja mukaisia ilmoituksia kello välisenä aikana ja tekemään ne vain miehistöjen turhan kentälle saapumisen estämiseksi, miehistöjen maksimityöaikojen ylitysten välttämiseksi tai muun pakottavan syyn takia Mikäli liikennelentäjä saa tiedon hänelle osoitetun palveluksen peruuttamisesta palvelukseen ilmoittauduttuaan, lasketaan työajaksi aika työajan määrätystä alkamishetkestä peruutuksen tiedoksisaantihetkeen saakka, kuitenkin vähintään kaksi tuntia Kiireellisissä tapauksissa voidaan tilapäisistä poikkeamista tämän kohdan mukaisiin määräyksiin sopia yhtiön ja asianomaisen ilma-aluksen päällikön kesken. Tällöin on kuitenkin huomioitava viranomaisten asettamat rajoitukset. Yhtiön on tällaisessa tapauksessa viipymättä ilmoitettava tehdyistä poikkeuksista yhdistykselle Mikäli yli 25 % tietyn kohteen tai lentosarjan toteutuneista työ- tai lentoajoista ylittää suunnitellut ajat, tulee miehistönkäytön suunnittelussa käyttää toteutuneiden aikojen keskiarvoa tai muuttaa suunnittelua muulla tavoin työehtosopimuksen mukaiseksi. Seuranta on kalustokohtaista. Seurantajakso on aikataulukausi. Mikäli edelliseltä vastaavalta aikataulukaudelta on seurantatietoa, se otetaan mukaan seurantaan. 11 Reservimiehistö ja varallaolo 11.1 Reservimiehistö Reservimiehistölle ei suunnitella lainkaan töitä työvuorolistalle enintään 35 kalenterivuorokauden yhtämittaiselle jaksolle Liikennelentäjien keskinäiseen reservimiehistöjakson vaihtoon tarvitaan yhtiön edustajan suostumus Reservijakson neljä viimeistä päivää jätetään työvuorolistassa tyhjiksi res merkinnällä. Nämä päivät on tarkoitettu reservijakson aikana alkaneelta työrupeamalta asemapaikalle palaamista varten. Näille päiville yhtiö voi tarjota alkavaa työrupeamaa tai työvuoroa liikennelentäjälle. Työn vastaanottaminen on vapaaehtoista ja reservijakson kolmen viimeisen päivän osalta maksetaan vapaaaikatyön korvaus kohdan mukaisesti Reservimiehistöjä voidaan käyttää ainoastaan yhtiön B75W-, MFF- ja A3LRvakansseilla Reservimiehistöön voi kuulua yhtä kalenterikuukautta kohden enintään 3% jokaisen vakanssin ohjaajamäärästä, kuitenkin vähintään kaksi miehistöä vakanssia kohden Block-lomakaudella reservimiehistöön voi kuulua MFF-vakanssilla vähintään neljä miehistöä. 18

19 Reservimiehistöön kuuluva liikennelentäjä on velvollinen ilmoittamaan lennonselvitykselle puhelinnumeron, josta hänet tavoittaa reservimiehistöön kuulumisen aikana sekä 48 tuntia ennen reservijakson alkamista Varsinaista reservijaksoa edeltävä 48 tunnin aika ei tarkoita varsinaista varallaoloa. Ellei liikennelentäjä ole tavoitettavissa kaikkina aikoina, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä lennonselvitykseen. Mikäli liikennelentäjä ei ole lennonselvityksen tavoitettavissa, voi lennonselvitys ilmoittaa liikennelentäjälle osoitetusta työrupeamasta tekstiviestillä. Tässä tapauksessa kohdan tarkoittama 48 tunnin aika lasketaan tekstiviestin lähetysajasta. Lennonselvityksen on kuitenkin hyvissä ajoin ennen lennon lähtöä hankittava varmuus viestin perille menosta Reservimiehistöön kuuluva liikennelentäjä on velvollinen suorittamaan hänelle osoitetun työrupeaman, jonka alkamisaika on aikaisintaan 48 tunnin kuluttua siitä hetkestä, jolloin lennonselvitys on hänelle tämän työn ilmoittanut. Työrupeaman tulee päättyä kohdan mukaisen aikavälin sisällä MFF-vakanssilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan työrupeamaa kuin A330, A340 tai A350 konetyypillä suoritettavalle lennolle Vapaaehtoisuuteen perustuen reservimiehistöön kuuluva liikennelentäjä voi lähteä työrupeamalle myös alle 48 tunnin ilmoitusajalla tai A32S konetyypillä Reservimiehistön osalta noudatetaan kohtien 10 ja 12 mukaisia työ- ja lepoaikoja Reservimiehistön osalta noudatetaan kohdan 13.4 mukaista vapaapäivien määrää asemapaikalle palaavan aikaerolennon jälkeen Muussa kuin aikaeroliikenteessä on annettava kaksi vapaapäivää asemapaikalla vähintään kolmelle päivälle ajoittuvan yksittäisen työrupeaman jälkeen Liikennelentäjälle voidaan tarjota töitä kohtien tai mukaisille vapaapäiville. Työn vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kohtien tai mukaisena vapaapäivänä alkaneelle työvuorolle maksetaan vapaa-aikatyön korvausta työvuoron päättymiseen saakka Varallaolo EMJ-, A32S-, B75W- vakanssit Liikennelentäjän tulee hänelle vuorolistaan merkittynä varallaoloaikana olla tavoitettavissa hänen ennalta ilmoittamassaan puhelinnumerossa ja ilmoittauduttava 60 minuutin kuluessa ilmoituksesta Varallaoloa voidaan suunnitella yksi kuuden tunnin mittainen jakso kalenterivuorokaudessa Liikennelentäjä on velvollinen lähtemään varallaololta korkeintaan kohdan 10.1 mukaisen enimmäistyöajan pituiselle työvuorolle, jonka ilmoittautumisaika on vuorolistaan merkittynä varallaoloaikana. 19

20 Liikennelentäjälle voidaan kerran kalenterikuukaudessa suunnitella kohdan mukainen varallaolojakso kahtena peräkkäisenä kalenterivuorokautena. Liikennelentäjä on velvollinen ottamaan vastaan ensimmäisen kalenterivuorokauden varallaoloajalta kohdan mukaisesti myös työrupeaman, joka sisältää yhden yön mittaisen ulkoasemalevon. Ulkoasemalevon sisältämä työrupeama on esitettävä kokonaisuudessaan kohdan ilmoituksen yhteydessä MFF-vakanssit Liikennelentäjälle voidaan kalenterikuukauden aikana suunnitella varallaoloa joko kohdan tai kohdan mukaisesti. Yhden kalenterikuukauden aikana ei voi olla sekä että mukaisia varallaolojaksoja A3LR-vakanssit Liikennelentäjän tulee hänelle vuorolistaan merkittynä varallaoloaikana olla tavoitettavissa hänen ennalta ilmoittamassaan puhelinnumerossa ja ilmoittauduttava viimeistään 2 tunnin kuluessa ilmoituksesta Liikennelentäjälle voidaan kerran kalenterikuukaudessa suunnitella kauko- ja aikaeroliikennevarallaoloa enintään viitenä peräkkäisenä kalenterivuorokautena Varallaoloa voidaan suunnitella kalenterivuorokaudessa yksi jakso, jonka kesto on vähintään kuusi ja enintään kahdeksan tuntia. Kaukoja aikaeroliikennevarallaolon jälkeen on vuorolistalla oltava vähintään kolme vapaapäivää. Vapaapäivät otetaan huomioon kohdan 13.7 vähimmäisvapaatarkastelussa Liikennelentäjä on velvollinen lähtemään työrupeamille, jotka sisältävät kauko- tai aikaerolentoja ja jotka päättyvät viimeistään viimeisenä varallaolovuorokautena Liikennelentäjälle ei suunnitella samalle kalenterikuukaudelle kohdan 11.1 mukaista reservijaksoa ja kohdan 11.2 mukaista varallaoloa. 20

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset 1 (7) Antopäivä: XX.9.2014 Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: XX.9.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan ilmailumääräys

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013 Finnair TES -kooste Palvelualojen Toimialaliitto ry Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Työehtosopimus 1 Sopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 5.6.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 1 (6) Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) viikoittaisen vapaa-ajan tulkinnasta. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK ry:n pyynnöstä 3 päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät *

Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikatekijöiden arviointiohje Työaikojen kuormituksen arvioinnin tarkoitus on selvittää, ovatko joko ryhmän ja/ yksilön työajat kunnossa terveyden ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite Päivitetty 1.3.2010/TM Palkkaliite 1 Päällikön ja vuoropäällikön peruspalkat ja valmiusrahat ilman ylityö- ja pyhätyökorvauksia ovat 1.3.2010 lukien seuraavat: Päällikkö ja vuoropäällikkö, peruspalkka

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PYHÄRANNAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot