TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto"

Transkriptio

1 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen johtaja ja hänen tukenaan aineiston keräämisessä on toiminut osastosihteeri. Lisäksi käsikirjan kirjoittamiseen ja kehittämiseen on osallistunut laitoksen laatutyöryhmä. Työryhmässä on ollut kielikeskuksen opetus ja hallintohenkilökunnan edustajia sekä TKY:n nimeämä opiskelijaedustaja. Vuonna 2009 laatutyöryhmän jäseninä ovat olleet lehtorit Eeva Leena Aittoniemi, Pauli Kudel, Laura Mendoza, Ken Pennington, amanuenssi Juhana Nieminen, osastosihteeri Vuokko Rantanen (siht.), johtaja Heidi Rontu (pj.) ja opiskelijaedustaja (TKY). Perusedellytys kielikeskuksen toiminnan tarkastelulle ja toiminnan tavoitteiden määrittelylle sekä kehittämiskohteiden pohdinnalle on ollut koko henkilökunnan osallistuminen laatutyöhön. Toimintakäsikirja perustuu henkilökunnan yksilöhaastatteluihin, henkilökunnan yhteisten laatutyöpäivien ja laatutyöryhmän työskentelyyn. Toimintakäsikirja 2009 valmistunut (vt. toimistosihteeri Marianne Kuusipalo, johtaja Heidi Rontu)

2 2 (70) Kielikeskus Kielikeskus lyhyesti Missio, visio ja strategia Laatuajattelu Tavoitteet Mittarit Laadunvarmistuskäytännöt Organisaatio Yksikön organisaatio Johtamiskäytännöt Kehittämissuunnittelu Voimavarat Henkilöstö...12 Rekrytointi...12 Perehdyttäminen...13 Työaika...13 Kehitys ja palkkakeskustelut...14 Henkilöstön hyvinvointi ja työviihtyvyys Rahoitus...15 Budjetointi...15 Taloushallinto Tilat ja laitteet Koulutus Toiminnan kuvaus Ydinprosessi...17 Opetus...17 Ilmoittautuminen...18 Poissaolot...19 Verkko opetus...20 Opetuksen suunnittelu...20 Muutokset opetustarjonnassa...23 Oppimateriaali...23 Lukujärjestykset ja tilavaraukset...23 Noppa...24 Tenttikäytännöt...24 Arviointi...27 AHOT Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen...27 Lunttaus ja plagiointi...27 Opetuksen ryhmäkoko Tukiprosessit...28 Opinto ohjaus...28 Opintohallinto...28 Henkilöstöhallinto...29 Taloushallinto...29 Kirjasto...29 Viestintä...29 Kansainvälinen toiminta...29 Tieto ja viestintätekniikka...29 Kielistudio...31

3 3 (70) Tenttiakvaario Palvelutoiminnot Toisen kotimaisen kielen vapautusanomusten käsittely Muu kieltenopetus...33 Avoin yliopisto ja henkilöstökoulutus Kielentarkastus ja käännöstoiminta...34 Kielenkääntäjä...34 Muu käännös ja kielenhuoltoneuvonta Kielitodistukset ja neuvonta Toiminnan arviointi Opetus...35 Palaute opetuksesta...35 Yhteistyö tiedekuntien kanssa...36 Kehityskeskustelut...36 Kehittämispäivät Johtaminen Hallintotoiminta Työhyvinvointi...37 Aloitteet...37 Virkistystoiminta Erityistilanteet...37 Henkilöstön poissaolot...37 Puheeksiottaminen...38 Muutokset lukujärjestykseen...38 Muut opetuksen erityistilanteet Toiminnan kehittäminen Opetus Verkko opetus Kansainvälinen toiminta Aalto yliopisto...41 Liitteet

4 4 (70) Kielikeskus 1.1 Kielikeskus lyhyesti Teknillisen korkeakoulun kielikeskus on informaatio ja luonnontieteiden tiedekuntaan kuuluva erillislaitos. Kielikeskus huolehtii korkeakoulussa annettavasta kielten ja viestinnän opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä sekä englannin käännöspalveluista yliopiston sisäiseen toimintaan. Opetettavia aineita ovat englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, ruotsi, saksa, venäjä, suomi äidinkielenä ja vieraana kielenä sekä puheviestintä. Tieteellistä kirjoittamista opetetaan perus ja jatko opiskelijoille englannin, ruotsin ja suomen kielissä. Kielikeskuksessa työskentelee virkasuhteessa 37 lehtoria ja 8 hallintohenkilöä. Lisäksi opetusta antavat lukuvuosittain 5 8 tuntiopettajaa. Kielikeskuksen toimintaa johtaa kielikeskuksen johtaja, ja toimintaa ohjaa ja valvoo kielikeskuksen johtokunta. 1.2 Missio, visio ja strategia Kielikeskuksen tehtävänä on 1. antaa opetussuunnitelmien mukaista kotimaisten ja vieraiden kielten käytännön viestintätaitojen ja kulttuurien tuntemuksen opetusta korkeakoulun opiskelijoille; 2. antaa kotimaisten ja vieraiden kielten sekä viestinnän opetusta korkeakoulun henkilökunnalle sekä avustaa näiden aineiden täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa; 3. ylläpitää ja kehittää viestintävalmiuksia edistävää uutta tekniikkaa sekä itseopiskelumahdollisuuksia ja kursseja; 4. kehittää kielten ja viestinnän oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä sekä hoitaa keskuksen toiminnan ja kehittämisen kannalta tarpeelliset koti ja ulkomaiset yhteydet. Kielikeskuksen tehtävä on määritelty johtosäännössä (liite 1). Kielikeskuksen tavoitteena on taata opiskelijoille monipuoliset kieli ja viestintätaidot myös tulevaisuuden vaativien asiantuntijatehtävien tarpeisiin. Kielikeskus haluaa tarjota oppimisympäristön, joka kehittää opiskelijan omaa ymmärrystä ja tietämystä kielestä, kielenkäytöstä ja kielenoppimisesta sekä puheviestinnästä. Oppimisympäristö kasvattaa myös tietoa kulttuureista ja antaa taitoja kulttuurien väliseen kanssakäymiseen.

5 5 (70) Tavoitteena on olla valmistuvien diplomi insinöörien ja sidosryhmien arvostama opetusyksikkö. Opetuksessa pyritään integroimaan kieli ja viestintäopintoja tekniikan alan substanssiopetukseen ja ottamaan huomioon eri tekniikan alojen erityistarpeet. Integrointiin on kehitetty malli, jota sovelletaan kurssisuunnittelussa (liite 2). Integroinnin edellytyksenä on kielikeskuksen yhteistyö eri tiedekuntien, laitosten ja tutkinto ohjelmien kanssa. Näin voidaan selvittää erityistarpeet ja suunnitella kieli ja viestintäopetus niiden mukaan. Keskeisiä edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat opettajien hyvä ammattitaito ja sen ylläpitäminen, opetuksen niveltyminen TKK:n strategisiin tavoitteisiin, opetuksen suunnittelu yhteistyössä tiedekuntien kanssa ja hyvin toimiva työyhteisö. Osana yliopiston strategiatyötä kielikeskus on laatinut itselleen toimintaa ohjaavan strategian (liite 3).

6 6 (70) 2 Laatuajattelu 2.1 Tavoitteet Kielikeskus tarjoaa kielten ja viestinnän opetusta, joka perustuu pedagogiseen ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Opetettavan aineen hyvä hallinta varmistetaan opetushenkilökuntaa rekrytoitaessa. Asiantuntijuuden ylläpitämistä ja opettajien ammattitaidon kehittämistä kannustetaan ja tuetaan. Kielikeskuksen pedagoginen asiantuntijuus on laaja alaista. Opettajan yksilöllistä asiantuntijuutta kunnioitetaan. Opettaja perustaa opetusmetodinsa omaan oppimis ja opetuskäsitykseensä. Opettajien koulutus, kokemus ja yksilö ja kulttuurierot takaavat osaltaan opetuksen monipuolisuuden. Opettajat noudattavat yhteistä opetussuunnitelmaa, säädöksiä ja kielikeskuksen strategiaa. Opettajilta vaaditaan ylempi yliopistotutkinto ja sen antama kyky kriittiseen, tieteelliseen ajatteluun. Opettajien jatko ja täydennyskoulutusta tuetaan. Tekniikan alan tuntemuksen katsotaan lisäävän opettajan asiantuntijuutta. Kielikeskuksen opetus on oppilaskeskeistä ja vuorovaikutteista. Opetusryhmien koko pyritään pitämään kohtuullisena, jotta opettajilla olisi mahdollisuus ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. 2.2 Mittarit Asiakastyytyväisyyttä mitataan sekä opettajakohtaisella että aineryhmittäin arvioitavalla opiskelijapalautteella. Opettajat analysoivat saamansa palautteen ja tekevät sen perusteella tarvittaessa muutoksia opetukseensa. Vastuulehtorit antavat ryhmänsä palautekoosteen johtajalle, joka tarkastelee sitä suhteessa kielikeskuksen kokonaisopetukseen. Johtaja esittää tarvittaessa palautekoosteen perusteella opetuksen kehittämistarpeita joko vastuulehtoreille (vastuulehtorikokoukset) tai yhteisesti koko henkilökunnalle (laitoskokoukset, kehittämispäivät). Opettajien asiantuntijuuden kehittymistä, työn kuormittavuutta ja työviihtyvyyttä käsitellään kehityskeskusteluissa. Myös hallintohenkilökunnan työtehtävistä, tehtävistä suoriutumisesta, työn kuormittavuudesta ja työviihtyvyydestä puhutaan heidän kehityskeskusteluissaan.

7 7 (70) Valtakunnallisesti kielikeskus on mukana laadunvarmistusyhteistyössä yliopistojen kielikeskusten yhteisessä laatuhankkeessa (LAAKEA). Hankkeen tavoitteena on koordinoida kielikeskusten laadunvarmistustapoja. 2.3 Laadunvarmistuskäytännöt Kielikeskuksen laatuvastaava on kielikeskuksen johtaja. Laitoksen laatujärjestelmää käsitellään henkilökunnan kokouksissa ja se esitellään johtokunnalle. Kielikeskuksen toimintakäsikirja dokumentoidaan intranetiin. Asiakirjaa ylläpitävät ja päivittävät johtaja ja nimetyt hallintohenkilöt. Toimintakäsikirja on yliopiston päälaatukäsikirjan alainen. Laitoksen toiminnan laatujärjestelmä tarkastetaan vuosittain valmistauduttaessa tulosneuvotteluihin. Johtaja esittelee henkilökunnalle ja johtokunnalle laatujärjestelmän toimivuutta ja muutostarpeita. Tarkastelussa hyödynnetään tiedekuntien ja laitosten palautetta ja muualta yliopistosta saatavaa tietoa laitoksen toiminnasta. Tarvittaessa voidaan käyttää apuna muita sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita (esim. LAAKEA yhteistyö). Tarkastus raportoidaan ja tallennetaan intranetiin.

8 8 (70) 3 Organisaatio 3.1 Yksikön organisaatio Kielikeskus on Teknillisen korkeakoulun alainen erillinen laitos, jolla on oma johtosääntönsä. Laitoksen esimies on johtaja. Toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Lisäksi kielikeskuksen laitoskokous toimii keskustelu ja tiedotusfoorumina ja henkilökunnan vaikutusmahdollisuutena. Henkilökuntaan kuuluu opetus ja hallintohenkilöstöä. Opetushenkilöstöä ovat vastuulehtorit lähiesimiehinä ja kunkin aineen opettajat. Kaavio 1. Kielikeskuksen henkilöstöorganisaatio Kielikeskus Johtaja Aineryhmät Vastuulehtorit Hallinto Hallintohenkilöstö Päätoimiset opettajat Sivutoimiset opettajat Osastosihteeri Toimistosihteeri Amanuenssi Opintoneuvojat Kielenkääntäjä 3.2 Johtamiskäytännöt Kielikeskuksen toimintaa johtaa tiedekunnan dekaanin nimeämä johtaja. Johtaja nimetään viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Laitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo rehtorin asettama johtokunta. Johtokunta asetetaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on jäseninä henkilökunnan edustaja, edustajat kaikista tiedekunnista ja opiskelijajärjestön edustaja. Yliopiston laitoksen toiminnan ohjeen mukaisesti kielikeskuksessa toimii johtajan tukena myös johtoryhmä kielikeskuksen toiminnan kehittämistyössä. Johtoryhmässä on 6 henkilöstön jäsentä. Johtoryhmä aloitti toimintansa lukuvuonna Sen jäsenet on valittu kiinnostuksen ja vapaaehtoisuuden perusteella. Johtoryhmän toimikaudeksi on johtaja määritellyt yhden kalenterivuoden. Johtoryhmä on epävirallinen elin eikä tästä johtuen päätösvaltainen.

9 9 (70) Lukuvuoden kielikeskuksen organisaatio uudistetaan. Uudistuksessa muodostetaan hallintohenkilökunnan ryhmä sekä useampia opettajaryhmiä. Ryhmille nimitetään ryhmänvetäjät, joilla on ryhmänsä sisällä lähiesimiesasema. Ryhmät ja ryhmänvetäjät aloittavat toimintansa keväällä Rymänvetäjät tulevat muodostamaan kielikeskuksen uuden johtoryhmän keväällä Henkilöstökokouksia on seuraavasti: laitoskokous yksi kaksi kertaa lukukaudessa. Kokous on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja siinä käsitellään ensisijaisesti hallinnollisia asioita. Laitoskokoukseen osallistuminen kuuluu päätoimisten työntekijöiden virkavelvollisuuksiin. Johtaja kutsuu kokouksen koolle. vastuulehtorikokous kaksi tai kolme kertaa lukukaudessa. Kokouksessa käydään läpi opetuksen suunnittelua ja kehittämistä ja hallinnollisia asioita. Johtaja kutsuu kokouksen koolle. kielten ja viestinnän ainekohtainen ryhmäkokous kaksi kertaa lukukaudessa, tarvittaessa useammin. Vastuulehtori kutsuu kokouksen koolle. hallintohenkilökunnan kansliapalaveri kerran kahdessa viikossa. Palaverissa käydään läpi tärkeimmät tapahtumat ja tehtävät. Johtaja kutsuu kokouksen koolle. Kaikissa kokouksissa pyritään sopimaan seuraavan kokouksen ajankohta. Kaavio 2. Kielikeskuksen johtamiskäytännöt Kielikeskus Johtaja Johtokunnan kokous Johtokunta Johtoryhmän kokous Johtoryhmä Laitoskokous Koko henkilöstö Vastuulehtorikokous Vastuulehtorit ja johtaja Kansliakokous Hallintohenkilöstö Kokoukset aineryhmittäin Opettajat ja vastuulehtorit Kahdesti vuodessa henkilökunnalle järjestetään kehittämispäivä, jossa arvioidaan kielikeskuksen opetusta ja toimintaa työyhteisönä sekä suunnitellaan tulevaa. Lukuvuonna kehittämispäivien teema on ollut kielikeskuksen opetuksen

10 10 (70) yhteiset käytänteet. Lukuvuoden teema on oman alan kielitaidon ja kulttuurituntemuksen opettaminen. Johtaja on henkilöstön esimies. Vastuulehtorit ovat oman aineryhmänsä lähiesimiehiä. Organisaatiouudistuksen myötä ryhmänvetäjät ovat lähiesimiehiä, joilla on mm. palkkaja kehityskeskustelut ryhmän jäsentensä kanssa sekä yleinen töiden direktio oikeus. Johtaja käy kehityskeskustelut kaikkien päätoimisten työntekijöiden kanssa vähintään kerran vuodessa. Henkilökunnan kehityskeskustelut ovat osa toiminnan laadunvarmistusta ja kehittämistä. Sivutoimisten opettajien kanssa johtaja käy kehityskeskusteluja mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Esimies käsittelee työntekijän kanssa kuluneeksi työkaudeksi työntekijälle asetetut tavoitteet ja niiden saavuttamisen. Tällöin keskustellaan myös työntekijän omasta työstä osana kielikeskuksen kokonaistoimintaa ja sen tavoitteita. Johtaja käy yliopiston palkkausjärjestelmään kuuluvat keskustelut koko henkilöstön kanssa. Keskusteluissa noudatetaan yliopiston yleisiä ohjeita. Omat kehittämis ja palkkakeskustelunsa johtaja käy dekaanin kanssa. 3.3 Kehittämissuunnittelu Kielikeskuksen toimintaa kehitetään yhteistoiminnallisesti. Laitoksen henkilökunta keskustelee kehittämistarpeista ja tavoitteista kerran lukukaudessa pidettävänä kehittämispäivänä. Keskustelun pohjana ovat laitoksen toimintastrategia ja siinä yhteisesti sovitut toiminnan tavoitteet. Kehittämisen keskeisenä lähtökohtana ovat akateemiset ja työelämässä tarvittavat kieli ja viestintätarpeet. Työelämän tarpeista saadaan tietoa esim. Tekniikan akateemisten liiton (TEK) ja yliopistollisten ura ja rekrytointipalveluiden tutkimuksista sekä opettajien omien työelämäkontaktien kautta. Lisäksi johtaja kerää säännöllisesti palautetta kieli ja viestintätaidoista ja työelämän taitotarpeista yrityksistä, jotka rekrytoivat Teknillisestä korkeakoulusta valmistuvia diplomi insinöörejä. Johtajan vastuulla on lisäksi esittää koko yliopiston toimintaa koskevat strategiatavoitteet ja soveltaa ne kielikeskuksen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Kielten ja viestinnän opetuksen kehittämisestä keskustellaan vastuulehtorikokouksissa, missä johtajan tehtävänä on tuoda esille sekä yliopiston tavoitteet että kielikeskuksen kokonaistoiminnan tavoitteet. Tältä pohjalta kielten ja viestinnän ainekokouksissa keskustellaan opetuksen ja kurssitarjonnan kehittämisestä. Jokainen opettaja on vastuussa oman opetuksensa kehittämisestä ja kielikeskuksen yhteisten kehittämislinjausten soveltamisesta opetuksessaan.

11 11 (70) Kaavio 3. Kielikeskuksen toiminnan vuosikello KIELIKESKUS VUOSIKELLO JOULU TAMMI MARRAS HELMI Kehittämispäivä Kehityskeskustelut Opetuksen suunnittelu (seuraava lukuvuosi) Tulossopimusneuvottelut Laitoskokous LOK Johtoryhmän kokous A Opetuksen suunnittelu Vastuulehtorikokous Johtoryhmän kokous (pitkäaikais) Vastuulehtorikokous Ryhmäkokous Vastuulehtorikokous MAALIS Kansliapalaveri Johtoryhmän kokous SYYS Laitoskokous Budjetointi ja Johtoryhmän kokous toiminnan arviointi ja suunnittelu Vastuulehtorikokous Vastuulehtorikokous Laitoskokous Johtoryhmän kokous Kehittämispäivä HUHTI ELO TOUKO HEINÄ Säännölliset palaverit: Kielten ja viestinnän ryhmäkokoukset 2 3 krt/lukukausi Hallintohenkilökunnan kansliapalaverit 2 krt/kk KESÄ

12 12 (70) 4 Voimavarat 4.1 Henkilöstö Rekrytointi Johtaja esittää johtokunnalle päätoimisen henkilöstön rekrytointitarpeen ja ehdotuksen aikataulusta. Myös opiskelija ja opintosuoritusmääriä ja opetuksen kehittämistarpeita seurataan opettajien rekrytointia varten. Johtokunta asettaa tarvittaessa virkavalintaa varten virantäyttötoimikunnan, jossa on johtokunnassa oleva henkilöstön edustaja, johtaja, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustaja sekä vähintään yksi ulkopuolinen asiantuntija. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kielikeskuksen johtaja ja sihteerinä osastosihteeri. Virantäyttötoimikunta tekee esityksen virantäytöstä johtokunnalle, joka sen käsiteltyään vie nimitysesityksen tiedekuntaneuvostolle. Hallintohenkilökunnan viroissa johtaja tekee nimitysesitykset johtokunnalle ja edelleen tiedekuntaneuvostolle. Hallintohenkilökunnan rekrytoinnista vastaa johtaja. Johtaja esittää johtokunnalle päätoimisen hallintoviran kelpoisuusvaatimukset. Virantäytössä painotetaan koulutusta, ammattiosaamista ja aikaisempaa työkokemusta. Hallintohenkilökunnan keskeisimmät työtehtävät on määritelty liitteissä Kielikeskuksen opettajia koskevat asetukset korkeakoulun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (309/1993, 463/1998 ja 481/2003). Lisäksi opetushenkilökunnan virantäytössä on otettava huomioon yliopiston määrittelemät kelpoisuusvaatimukset. Opettajarekrytoinnissa painotetaan pedagogista koulutusta ja osaamista. Suurimmalla osalla virassa olevista lehtoreista on pedagoginen koulutus. Virantäytössä pedagoginen osaaminen arvioidaan näyteluennolla. Rekrytoinnissa keskeistä on kielen asiantuntijuus, joka tarkoittaa erinomaista kielitaitoa ja yliopistotutkinnon tuomaa opetuskielen ja kielenkäytön ymmärtämystä. Lisäksi rekrytoinnissa varmistetaan opettajan kiinnostus ja kokemus kielikeskuksen opetuksen tavoitteiden aihealueista: taata opiskelijoille monipuoliset kieli ja viestintätaidot myös tulevaisuuden vaativien asiantuntijatehtävien tarpeisiin. kasvattaa tietoa kulttuureista ja antaa taitoja kulttuurien väliseen kanssakäymiseen. tarjota oppimisympäristö, joka kehittää opiskelijan omaa ymmärrystä ja tietämystä kielestä, kielenkäytöstä ja kielenoppimisesta sekä puheviestinnästä. olla valmistuvien diplomi insinöörien ja sidosryhmien arvostama opetusyksikkö

13 Kielikeskuksen lehtoreiden keskeisimmät työtehtävät on määritelty (liite 4). 13 (70) Vastuulehtoreiden rekrytoinnista vastaa johtaja. Vastuulehtoreiden rekrytoinnissa painotetaan myös lähiesimieskoulutusta ja kokemusta. Vastuulehtorin keskeisimmät työtehtävät on määritelty (liite 5). Määräaikaisten lehtoreiden rekrytoinnista vastaavat vastuulehtori ja johtaja. Sivutoimisten tuntiopettajien rekrytoinnista vastaa vastuulehtori. Määräaikaisten lehtoreiden ja sivutoimisten tuntiopettajien kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin virkasuhteessa olevien opettajien. Poikkeustapauksissa voidaan tehtävään valita opettaja, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Näitä poikkeustapauksia ovat rekrytointivaikeudet silloin kun opettaja täytyy löytää kiireellisesti tai jos kieleen on erityisen vaikea rekrytoida opettajia (esim. harvinaiset kielet). Poikkeustapauksissa vastuulehtori ja johtaja neuvottelevat kelpoisuusvaatimuksista ja niistä poikkeamisesta. Tiedekuntaneuvosto nimeää kielikeskuksen johtajan viiden lukuvuoden toimikaudeksi kuultuaan kielikeskuksen johtokuntaa (liite 1). Kielikeskuksen johtajan esimies on tiedekunnan dekaani. Perehdyttäminen Perehdyttämisen yhdyshenkilönä toimii osastosihteeri, joka vastaanottaa uuden työntekijän ja tekee tarvittavat henkilödokumentit ja lupahakemukset. Hän huolehtii siitä, että uusi työntekijä siirtyy perehdytykseen johtajan, vastuulehtorin ja amanuenssin tai opintoneuvojan luo. Johtaja perehdyttää kielikeskuksen yleiseen toimintaan ja toimintatapoihin ja vastuulehtori opetuksen sisältöön. Amanuenssi tai opintoneuvoja perehdyttää tieto ja viestintätekniikan käyttöön kielikeskuksessa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Yliopistossa on laadittu henkilöstöopas, joka annetaan uudelle työntekijälle. Kielikeskuksen omalla intranet sivustolla on lisäksi laitoksen omia käytäntöjä koskeva tietopaketti. Uudelle työntekijälle on valmisteilla opas. Uudelle tulokkaalle nimetään mentor, joka toimii tukihenkilönä ja ohjaajana henkilön aloittaessa työskentelynsä. Työaika Opettajat noudattavat virkaehtosopimuksen 1600 tunnin mukaista kokonaistyöaikaa, josta sovitaan lukuvuosittaisessa tai kausittaisessa työsuunnitelmassa. Opetustehtäviin varataan 1400 h ja laitostehtäviin 200 h. Opetustehtäviin kuuluu opetuksen valmistelu, kuulustelut tai vastaavat arviointitavat, opetuksen kehittäminen ja uudistaminen, materiaalin laatiminen, palautteen keruu, käsittely ja raportointi sekä muut opetukseen liittyvät tehtävät. Jos opettajalla on ulkopuolista hanke tai muuta rahoitusta korvaavan opetuksen järjestämiseksi, voidaan työsuunnitelmaan sisällyttää muita kuin

14 14 (70) opetustehtäviä, esim. kielen opetuksen kehittämishanke. Työsuunnitelman mukaisia työn tuloksia tarkastellaan kehityskeskusteluissa. Opettaja esittää työsuunnitelman vastuulehtorille, joka puolestaan esittää aineensa opettajien kokonaistyöaikasuunnitelmat johtajalle. Johtaja esittää suunnitelmat johtokunnalle. Työsuunnitelmia säilytetään johtajan huoneessa. Päätoimisilla opettajilla on vastaanotto kerran viikossa. Myös sivutoiminen opettaja on velvollinen järjestämään vastaanoton kerran viikossa opetuksensa yhteydessä. Lisäksi sivutoimisten opettajien suositellaan osallistuvan aine ja laitoskokouksiin. Kielikeskuksen muu kuin opetushenkilökunta noudattaa virkatyöaikaa. Työajan seurantaan käytetään kulkulupakorttia. Henkilöstöosasto toimittaa työaikaraportit johtajalle, joka hyväksyy ne. Johtaja voi tarvittaessa pyytää selvennystä poikkeuksellisista työajoista. Kukin työntekijä tarkistaa oman raporttinsa. Raportit säilytetään kunkin työntekijän omassa työhuoneessa. Johtajan työajan seurannasta vastaa hallintojohtaja. Kielikeskuksen henkilökunta käyttää Halli projektinhallintajärjestelmää. Kielikeskuksen virkasuhteiset työntekijät voivat toimia sivutoimessa enintään 10 tuntia viikossa yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Jos sivutoimia on useampia, sivutoimien yhteenlaskettu työaika ei saa ylittää 10 tuntia viikossa. Sivutoimen suositellaan tukevan ammatillista kehittymistä tai muutoin edistävän korkeakoulun ja kielikeskuksen kilpailukykyä, toimintaedellytyksiä ja tuloksellisuutta. Työntekijän tulee hakea sivutoimilupaa, johon haetaan puoltoa johtajalta. Rehtori myöntää sivutoimiluvat henkilöstöasiain lakimiehen esittelystä. Kehitys ja palkkakeskustelut Kehityskeskustelu on tärkeä väline laitoksen laadunvarmistuksessa. Kehityskeskustelussa käydään läpi opettajan saama opiskelijapalaute ja opetuksen kehittämissuunnitelmat. Päätoimiset opettajat ja muu henkilökunta käyvät kehityskeskustelun johtajan kanssa vähintään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa useammin. Sivutoimisen henkilöstön kanssa johtaja käy kehityskeskusteluja tarpeen mukaan. Työntekijä ja esimies valmistautuvat keskusteluun etukäteen. Keskustelu on tavoitteellinen ja luottamuksellinen. Työntekijä arvioi yhdessä esimiehensä kanssa työnsä tuloksia, työn sujuvuutta, työssä viihtymistä ja jaksamista ja asettaa tavoitteensa tulevalle työkaudelle. Keskustelussa noudatetaan yliopiston henkilöstöosaston antamia ohjeita ja keskustelu kirjataan kehityskeskustelulomakkeelle. Esimies kannustaa henkilöstöä antamaan palautetta omasta toiminnastaan.

15 15 (70) Kehityskeskustelujen lisäksi päätoimiset opettajat ja muu henkilökunta käyvät uuden palkkausjärjestelmän mukaiset palkkakeskustelut johtajan kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ja työviihtyvyys Henkilöstön hyvinvointia ja työviihtyvyyttä käsitellään kehityskeskusteluissa. Henkilöstölle järjestetään virkistystoimintaa syys ja kevätlukukaudella. Laitoksella sovelletaan yliopiston varhaisen puuttumisen mallia. Kielikeskuksen osastosihteeri on laitoksen TYHY yhteyshenkilö ja kuuluu TKK:n työyhteisökehittäjien ryhmään. Ergonomiaa koskevissa asioissa henkilöstö voi ottaa yhteyttä yliopiston työturvallisuushenkilöön. Kielikeskuksen henkilöstöä kannustetaan monipuoliseen virkistystoimintaan. Kielikeskus järjestää henkilökunnalle virkistystapahtuman kevät ja syyskaudella. Kampusalueen kuntosali ja pelihalli ovat henkilöstön käytössä. 4.2 Rahoitus Budjetointi Kielikeskuksen toiminta rahoitetaan yliopiston toimintamenomäärärahasta. Laitoksella ei ole ulkopuolista toiminnan rahoitusta. Johtaja ja osastosihteeri valmistelevat laitoksen talousarvion. Talousarvio on pohjana dekaanin kanssa käytäville tulosneuvotteluille. Niiden perusteella yliopiston talousosasto vahvistaa laitoksen budjetin vuosittain. Johtaja käy dekaanin kanssa seurantakeskustelun tulossopimuskauden puolivälissä. Laitoksen taloudesta ja tuloksesta vastaa johtaja. Taloushallinto Osastosihteeri hoitaa laitoksen päivittäiset talousasiat. Hän huolehtii myös palkkioiden maksumääräyksistä. Toimistosihteeri hoitaa henkilöstön virkamatkalaskutuksen. Osastoja toimistosihteeri ohjeistavat henkilökuntaa ja vastaavat lomakkeista laitoksen intranetissä. Toimistosihteeri on laitoksen talousasioiden varahenkilö. 4.3 Tilat ja laitteet Kielikeskus muuttaa syksyllä 2009 Teknillisen fysiikan laitoksen tiloihin, Otakaari 4, ensimmäiseen kerrokseen. Opetustilat tulevat sijaitsemaan muissa tiloissa. Laitoksen tietokoneet, tulostimet, videotykit, kamerat ja muut tekniset laitteet on kirjattu laiterekisteriin (LAREK), jota ylläpitää amanuenssi. Atk keskus ylläpitää kielikeskuksessa käytössä olevaa atk verkkoa ja antaa tarvittaessa teknistä laitetukea.

16 16 (70) Atk lähituesta vastaavat laitoksen amanuenssi, ATK tukihenkilö ja opintoneuvojat, jotka tekevät tietoturvapäivityksiä ja ohjelmiston asennuksia. Amanuenssi, ATK tukihenkilö ja opintoneuvojat vastaavat laitoksen tietoturvasta. Tähän tulee ohjeistus atk keskukselta. Tarvittaessa kielikeskus voi antaa tarkempia tietoturvaa koskevia lisäohjeita. Jokaisella kielikeskuksen työntekijällä on henkilökohtainen vastuu tietoturvasta ja annettujen ohjeiden noudattamisesta. Laitehankinnat ja laitteiden poistot hyväksyy johtaja. Amanuenssi toimii esittelijänä ja tekee ilmoitukset muutoksista laiterekisteriin. Tietotekniikkajärjestelyistä kuten tietoverkon muokkaamisesta ja laitoksen palvelimista yms. vastaavat amanuenssi ja atkkeskus. Toimistotarvikkeet henkilökunta tilaa hankinnoista ja käsivarastosta vastaavan toimistosihteerin kautta. 4.4 Koulutus Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ja ylläpidetään yliopiston järjestämällä ja ulkoisella koulutuksella. Laitos järjestää sisäistä koulutusta kaikille työntekijöille 1 2 kertaa lukuvuodessa. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus yksilölliseen lisäkoulutukseen. Koulutustarpeen määrittelevät työntekijä ja johtaja. Koulutus voi olla pedagogista tai muuta koulutusta. Koulutuksen järjestäjinä voivat toimia kielikeskus, yliopiston opetuksen ja opiskelun tuki, muut yliopistot tai korkeakoulut sekä ulkopuoliset kotimaiset ja ulkomaiset järjestäjät ja luennoijat. Tarvittaessa koulutus voidaan järjestää laitokselle räätälöitynä kurssina. Johtaja päättää koulutuksen tilaamisesta kulloinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Koulutustarpeet voidaan kirjata kehityskeskusteluissa työntekijän henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan. Koko laitokselle järjestettävää koulutusta ei tarvitse kirjata ko. suunnitelmaan ellei työntekijä sitä erityisesti pyydä.

17 17 (70) 5 Toiminnan kuvaus 5.1 Ydinprosessi Opetus Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ( ) määrää, että opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Asetuksen mukaisesti alempaan tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle riittävä ja ylemmän tutkinnon hyvä viestintä ja kielitaito. Kielikeskus vastaa yliopiston perustutkintoon kuuluvista kieli ja viestintäopinnoista. Opintojen yksityiskohtaiset tavoitteet ja sisällöt määritellään kielikeskuksessa. Tavoitteet ja sisällöt on kirjattu kielten ja viestinnän kurssikuvauksiin yliopiston opetusohjelmaan ja kielikeskuksen kotisivuille. Tutkintoon kuuluvat äidinkielen ja viestinnän opinnot kielikeskus tarjoaa kandidaattiseminaarissa (liite 12). Opinnot on integroitu kandidaattiseminaariin siten, ettei kielikeskus saa niistä erillisiä opintosuorituksia. Teknillisen korkeakoulun tutkintosääntö määrää, että opiskelija osoittaa erinomaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvän kypsyysnäytteen sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen kieliasun tarkistaa kielikeskuksen ruotsin tai suomen kielen lehtori (liite 13). Jos opiskelija ei ole kirjoittanut kypsyysnäytettä kandidaatintyönsä yhteydessä, tulee kypsyysnäyte kirjoittaa maisteriopintojen lopputyön yhteydessä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi eikä ruotsi, hänen ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan kypsyysnäytteellä. Suomeksi tai ruotsiksi kirjoitetun kypsyysnäytteen kieliasun voi kuitenkin halutessaan tarkastuttaa. Mikäli opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen englanniksi, kieltä ei tarkasteta. Diplomityön englanninkielisen tiivistelmän kieli tarkastetaan (liite 14). Toisessa kotimaisessa kielessä opiskelijan on osoitettava tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Lisäksi opiskelijan on yhdessä opetussuunnitelmaan sisältyvässä

18 18 (70) vieraassa kielessä osoitettava ammatin harjoittamisen kannalta tarpeellinen kirjallinen ja suullinen taito. Kielikeskuksen kielten kurssit on määritelty eurooppalaisen kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti. Taitotasoasteikot kuvaavat oppijan osaamista. Ne auttavat opiskelijaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja suunnittelemaan kielten opintojaan. Kielikeskuksen kurssikuvauksissa on kaksi merkintää: CEFR lähtötaso ja CEFR tavoitetaso. CEFR lähtötaso kuvaa taitotasoa, joka opiskelijalla on oltava kurssia aloitettaessa. CEFR tavoitetaso kuvaa taitotasoa, joka opiskelijalla odotetaan olevan hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen. CEFR taitotasot ovat A1 (alhaisin taso), A2, B1, B2, C1, C2 (korkein taso). Jatko opiskelijat voivat osallistua perustutkinto opiskelijoiden kieli ja viestintäkursseille. Perustutkinto opiskelijoilla on kuitenkin etuoikeus opiskelupaikkaan. Kielten ja viestinnän opetusta voi antaa myös joko osittain tai kokonaan toisen laitoksen tai tiedekunnan palkkaama opettaja asianomaisessa laitoksessa tai tiedekunnassa. Kielikeskuksen mukaista kielen opetusta ja kielitukea henkilökunnalle antavat kaksi englannin kielen lehtoria muissa tiedekunnissa: Puunjalostustekniikan laitoksella ja Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa. Muualla kuin kielikeskuksessa annettu kielten opetus kirjataan kielikeskuksen opinnoiksi. Opintosuoritusten laskutuksesta kielikeskukselta sovitaan erikseen. Laitokseen tai tiedekuntaan sijoittuvan kielten tai viestinnän opettajan rekrytoinnissa on mukana kielikeskuksen johtaja ja opetusaineen vastuulehtori. Ulkomaalaisille opiskelijoille tarjotaan opetusta ensisijaisesti suomen ja englannin kielissä. Lisäksi puheviestinnässä järjestetään muutamilla kursseilla opetusta englanniksi, ja espanjan, ruotsin, saksan ja venäjän kielissä on alkeistason kursseja, joissa opetuskielenä on englanti. Ilmoittautuminen Opetukseen ilmoittaudutaan weboodi järjestelmässä. Kaksi opetusjaksoa kestäville kursseille ilmoittaudutaan sen opetusjakson alussa, jolloin opetus alkaa. Weboodissa ilmoittaudutaan ensisijaisesti lähiopetuskursseille. Itseopiskelukursseille ilmoittaudutaan sähköpostitse kurssista vastaavalle opettajalle. Niille itseopiskelukursseille, joissa osanottajamäärät ovat suuria tai joissa on lähiopetuskerta kurssin alussa, ilmoittaudutaan weboodissa. Opiskelija voi ilmoittautua vain yhteen kurssin opetusryhmään. Rinnakkaisryhmiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

19 19 (70) Opintoneuvojat tallentavat lukukausien alussa tiedot opetettavista kursseista weboodiin. He myös avaavat ja sulkevat ilmoittautumisen. Jaksojen ilmoittautumisajat sovitaan yhteisesti laitoskokouksissa. Opettaja on velvollinen tarkistamaan omaa opetustaan koskevien tietojen paikkansapitävyyden weboodissa. Opiskelijat valitaan kurssille yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin mitä kurssilla on opiskelupaikkoja, opettajalla on mahdollisuus antaa ilman paikkaa jääneiden opiskelijoiden kirjautua kurssin varalistalla. Kurssin ensimmäisen tunnin jälkeen opettaja voi tarjota paikkaa varalistalla oleville, jos kaikki kurssille hyväksytyt eivät ole ottaneet paikkaansa vastaan. Ruotsin kursseille ilmoittautuvat täyttävät perustelulomakkeen (http://sana.hut.fi/regform/). Tämän lisäksi opiskelija tekee ruotsin kielitestin (http://kielikeskus.tkk.fi/fi/opetus/kielitesti/index.html). Perustelulomakkeen vastausten ja kielitestin perusteella opiskelija ohjataan hänelle sopivaan ruotsin opetusryhmään. Englannin kursseille valitaan yleensä sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita tavoitteena saada opetusryhmistä kieli ja kulttuuritaustaltaan heterogeenisiä. Tarvittaessa joidenkin kurssien ilmoittautumista jatketaan. Ensimmäisen opetusviikon aikana opiskelijalla vielä mahdollisuus tiedustella opetusryhmän opettajalta, onko ryhmässä vielä tilaa. Kaikille kursseille ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tieto kurssille hyväksytyistä opiskelijoista. Jos opiskelijaa ei valita kurssille, opiskelija voi kysyä syytä ko. ryhmän opettajalta. Poissaolot Kielten ja viestinnän kursseilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa. Opettaja käy kurssin alussa läpi opettamansa kurssin käytännöt, ja Nopassa ilmoitetaan kurssia koskevat erityiskäytännöt. Peruskriteerinä, on että tunneilla on 80 % läsnäolopakko. Alle 80 % läsnäolo kurssilla johtaa suorituksen hylkäämiseen. Pitkistä sairauspoissaoloista tarvitaan lääkärintodistus ja kurssin suorittamisesta on neuvoteltava opettajan kanssa. Opiskelijan on osallistuttava kurssin ensimmäiselle oppitunnille ottaakseen vastaan opiskelupaikkansa. Mikäli opiskelijalla on perusteltu syy olla ensimmäiseltä tunnilta poissa, on hänen ilmoitettava siitä opettajalle. Englannin ja ruotsin kurssien osalta käytäntö on tiukempi, kuin muiden kielikeskuksen kurssien osalta. Mikäli opiskelija ei ilmesty ensimmäiselle englannin tai ruotsin tunnille eikä ilmoita siitä opettajalle, on suoritus automaattisesti hylätty. Muiden kurssien osalta

20 20 (70) opiskelijan suoritus hylätään, mikäli ilmoitusta ei tule kolmannen tunnin jälkeen. Opettaja tiedottaa mahdollisista muista käytännöistä. Verkko opetus Kielissä ja viestinnässä järjestetään myös verkko opetusta. Verkko opetus toimii yleensä luokka ja/tai itseopiskelun tukena. Verkko opetuksen suunnittelussa avustavat amanuenssi ja opintoneuvojat. Suurin osa opetushenkilökunnasta on käynyt valtakunnallisen Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön (TieVie) koulutuksen ja osa jatkokoulutuksen. Lisäksi henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan yliopiston Opetuksen ja opiskelun tukiyksikön verkko opetuksen kursseilla. Teknillisessä korkeakoulussa on käytössä Optima oppimisalusta, jota opettajat voivat käyttää joko osana monimuotoistettua kurssiopetusta tai itseopiskelua. Optiman käyttöön on mahdollista saada koulutusta ja tukea Opetuksen ja opiskelun tuki yksiköstä. Muiden oppimisalustojen käyttöä ei yliopistossa tueta. Opetushenkilökuntaa kannustetaan hakemaan erillistä hankerahoitusta ja hankeyhteistyötä. Hankeyhteistyötä on menestyksekkäästi tehty tietotekniikan opetuksesta vastaavien koulutusohjelmien kanssa. Verkko opetus ja sen kehittäminen ovat osa kielikeskuksen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiasuunnittelua (liite 15). Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu perustuu yliopiston koulutustarpeiden ja opiskelijoiden yksilötarpeiden arviointiin. Koulutustarpeet määrittyvät tutkintosäännön asettamien kieli ja viestintätaitotavoitteiden ja julkisyhteisöjen kielitaitovaatimusten mukaan. Opetuksen suunnittelussa tärkeitä yhteistyötahoja ovat laitosten opintosuunnittelijat ja kansainväliset opintoneuvojat. Suunnittelussa otetaan huomioon kielikeskuksen selvitysten perusteella saatu tieto työelämän kieli ja viestintätaitotarpeista ja teknisten akateemisten ja yliopistollisten ura ja rekrytointi sekä opintopalveluiden selvitykset. Osastosihteeri osallistuu säännöllisesti opintosuunnittelijoiden kokouksiin. Johtaja tulee kokouksiin tarvittaessa ja aina silloin, kun asialistalla on kieli tai viestintäopintoja koskevia asioita. Lisäksi johtaja neuvottelee opintotoimiston päällikön kanssa, kun on tarve ottaa opintosuunnittelijoiden kokousten asialistalle kieli tai viestintäopintoja koskevia asioita. Opintotoimiston päällikkö toimii opintosuunnittelijoiden kokousten puheenjohtajana. Johtaja vastaa kielikeskuksen opetuksen kokonaissuunnittelusta ja on velvollinen seuraamaan yliopistokoulutuksen ja työelämän kielitaitovaatimusten kehitystä sekä

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta

Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta Oppimisseikkailu 8.3.2017 Eeva Tuori-Pastila ja Anna Kuuteri Opetuksen strategiset palvelut 1 Taustatietoa Optimesta: Tilanne

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Koposektorikoulutus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Järjestöseminaari 2.2.2013 Jenna Anttonen, Antti Seppänen & Maria Rytkönen Sisältö Osa I Verkko,

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset

Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset Oppimisseikkailu 7.3.2017 Eeva Tuori-Pastila, Anna Kuuteri ja Leea Sokura Opetuksen strategiset palvelut 1 Taustatietoa Optimesta: Tilanne ennen Optimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta

Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta Kaisa Alanen, Tiina Männikkö Tässä artikkelissa kerromme Tampereen yliopiston kielikeskuksen pedagogisesta viitekehyksestä ja

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 8.9.2016 Fuksi-info Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta? Vastuullisen käyttäytymisen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 7.9.2017 Fuksi-info Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta?

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Riikka Leikola

Opetussuunnitelma. Riikka Leikola Opetussuunnitelma Riikka Leikola Mikä? Korkeakoulun suunnitelma seuraavaksi lukuvuodeksi siitä Mitä kokonaisuuksia koulutusohjelman tutkintoihin kuuluu Mistä kursseista koulutusohjelman opintokokonaisuudet

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA PROSESSIN OMISTAJA Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJÄ TutkintoDiakin johtaja PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot