JAKE hankkeen kehittämisrakenteen ohjaus ja tuki sekä arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAKE hankkeen kehittämisrakenteen ohjaus ja tuki sekä arviointi"

Transkriptio

1 JAKE hankkeen kehittämisrakenteen ohjaus ja tuki sekä arviointi Matti Tuusa & Sari Pitkänen arviointi- ja koulutusyksikkö 1

2 Ohjelma 2.4 JAKE-hankkeessa tehtävän kehittämistyön tukena Matti Tuusa & Sari Pitkänen arviointi- ja koulutusyksikkö 2

3 JAKE-hankkeen arviointi sekä kehittämisrakenteen ohjaus ja tuki n arviointi- ja koulutusyksikkö tuottaa JAKE-hankkeelle kehittämisrakenteen ohjauksen ja tuen sekä ulkoisen arvioinnin. Toteutus tapahtuu 2+2 periaatteella. Nyt on sovittu ensimmäisestä kahdesta vuodesta , jonka jälkeen optio n asiantuntijat toimeksiannossa: Toimeksiannon vetäjä (yhteyshenkilö) arviointipäällikkö Henna Harju Projektipäällikkö Sari Pitkänen Vanhempi asiantuntija Matti Tuusa Projektipäällikkö Kimmo Terävä Toteutussuunnitelma on tehty vuosille , täsmennetään vuosittain. Sekä arviointi että kehittämisrakenteen ohjaus ja tuki toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa hanketoteuttajien kanssa. 3

4 Jake-hankkeen arviointi sekä kehittämisrakenteen ohjaus ja tuki 4

5 Tietolähteet Arviointiaineisto kirjalliset dokumentit (hankkeen raportit) kyselyt sidosryhmille (syksy 2014, kevät 2015) Kehittämistyön tuki teemaryhmätyöskentelyssä ja verkostopäivissä syntyvä kirjallinen materiaali (muistiot lähetetään osallistujille ja ne on saatavilla myöhemmin Jake-hankkeen sivustolta) 5

6 Aikataulu vuodelle 2014 ja ehdotus 2015 Vuosi 2014 Tammikuu Helmikuu Maalis-kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinä kuu Vuosi 2015 (luonnos) Itsearviointityöpaja 2 Teematyöpaja 1 Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Verkostotyöpaja 1 Kysely hanketoimijoil le Verkosto työpaja 1 Teematyöpaja 1 Teematyöpaja 2 Teematyöpaja 2 Kysely sidosryh mille Teematyöpaja 3 Kysely hanketoimijoille ja sidosryhmille Itsearviointityöpaja 1 (16.10) Mahdollinen kehittämisen tuki -osio Teema työpaja 3 Verkos totyöpaja 2 Joulukuu Verkostotyöpaja 2 Arvioin nin väliraportti 6

7 Toiminnan vaikuttavuus -> Visio, mihin pyritään? Tavoite -> Mitä tehdään, mikä on konkreettinen (tulosmittareilla osoitettavissa oleva) päämäärä? Toiminnan kohderyhmä -> Kenelle tehdään, ketä tavoitetaan? Toimenpiteet ja keinot -> Miten tehdään, millä keinoilla tavoitteeseen pyritään? Mitä tuloksia saadaan aikaan -> 7

8 VUOSI PAINOPISTE- ALUE 2014 Haluttujen tulosten ja yhteisen tahtotilan määrittely 2015 Arviointityökalujen määrittely ja hankkeen toimeenpanon tukeminen ITSEARVIOINNIN TUKI Määritellään arvioinnissa - hyödynnettävät tavoite- ja tulosindikaattorit. Seurannan menetelmien ja välineiden täsmentäminen ja yhdenmukaistaminen hankekumppaneiden kesken. ULKOINEN ARVIOINTI Käynnistetään tiedonkeruu ja arvioidaan tavoitteiden asettamisen onnistuneisuutta. Arvioidaan hankkeen käyttämien keinojen toimivuutta ja osuvuutta eli toimeenpanon onnistuneisuutta. Esitetään suosituksia hankkeen toimeenpanon ja tuloksellisuuden kehittämiseksi. KEHITTÄMISRAKENTEEN OHJAUS JA TUKI Verkoston osallistumiseen liittyvien vastuiden, pelisääntöjen ja hyötyjen määrittäminen. Hankekumppanuuden tukeminen sekä verkoston erityisosaamisten tunnistaminen ja ohjaaminen hankekokonaisuuden kannalta järkevästi. Hankekumppaneiden vertaisoppimisen tukeminen. 8

9 VUOSI PAINOPISTE- ALUE 2016 Keskeisten tulosten ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja edelleen kehittäminen 2017 Keskeisten tulosten ja hyvien käytäntöjen jalkauttaminen ja juurruttaminen ITSEARVIOINNIN TUKI Tulosten hahmottelu, jäsentely ja koostaminen teemakohtaisesti ja hankekokonaisuuden näkökulmasta. Pohditaan keinoja hankkeen tulosten juurruttamiseksi. ULKOINEN ARVIOINTI Arvioidaan hankkeen tuloksia ja siihen vaikuttavia edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Käynnistetään hankkeen juurruttamisen edellytysten arviointi. Arvioidaan hankkeen lopputuloksi sekä niiden vaikuttavuutta ja kestävyyttä. KEHITTÄMISRAKENTEEN OHJAUS JA TUKI Hankekumppaneiden ja niiden sidosryhmien osallistaminen hyvien käytäntöjen tunnistamiseen. Verkoston eri toimijat pystyvät arvioimaan lupaavia käytäntöjä monipuolisesti, useista eri näkökulmista. Verkoston osallistaminen keskeisten tulosten tunnistamiseen on tärkeää, koska tällä tavalla heitä voidaan hyödyntää juurruttamis- ja jalkauttamistyössä. Verkoston osallistaminen tulosten ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Hankkeen jälkeisestä työnjaosta, vastuista ja yhteistyöstä sopiminen. 9

10 Teemaryhmien ja verkostopäivien tapaamiset 2014 Teemaryhmistä tiedottaminen ja perustaminen verkoston kehittämispäivä: teematyöskentelyn käynnistys 1. Kokoontuminen: Teemaryhmien tavoitteet aamupäivä: terveys ja iltapäivä: kylähyvinvointi aamupäivä: vapaaehtoistyö ja iltapäivä: monikulttuurisuus. 2. Kokoontuminen: Teemaryhmien toimijat (verkostot) aamupäivä: kylähyvinvointi ja iltapäivä: monikulttuurisuus aamupäivä: terveys ja iltapäivä: vapaaehtoistyö 3. Kokoontuminen: Teemaryhmien tavoitteiden saavuttamisen keinot (verkostot ja työmuodot) aamupäivä: terveys ja iltapäivä: kylähyvinvointi aamupäivä: vapaaehtoistyö ja iltapäivä: monikulttuurisuus verkoston kehittämispäivä. Teemana: Järjestöjen ja julkisen sektorin välinen sekä järjestöjen välinen yhteistyö ja verkostotyöskentely 10

11 Keskustelukysymyksiä 1. Jakaudumme kolmeen ryhmään, jossa keskustellaan seuraavista kysymyksistä: Millaista kehittämis- ja yhteistyötä alueella kaivataan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi? Millaisella rakenteella terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä kannattaa tehdä? Tarvitaanko tulevaisuudessa järjestöjen hyvinvointityön vaikuttamis- ja kehittämisrakennetta? Mikä on JAKE-hankkeessa tehtävän kehittämistyön suhde muuhun alueen järjestötoimintaan? (mm. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE, maakuntastrategiaan kirjattu järjestöyhteistyö, järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin tuottamisessa.) 2. Keskustellaan yhdessä heränneistä ajatuksista. - esille tulleista asioista keskustellaan tarkemmin myös seuraavana päivänä teemojen näkökulmasta teemaryhmien tapaamisen yhteydessä. 11

12 Koostetta pienryhmissä käydystä keskustelusta Keskustelussa tuli esille a) järjestötoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita (mm. työhönohjaus, tukipalvelut), b) ruohonjuuritason toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan (mm. työpaikkojen rooli, nuorten osallistaminen), c) kunta- ja järjestöyhteistyöhön (kumppanuus, yhteiset koulutukset ja foorumit, pysyvämpiä rakenteita, erilaisten tahojen osallistaminen samoihin ryhmiin) sekä c) uudenlaisia järjestöjen toimintamuotoja (mm. palvelupisteet, kummit) 12

13 Millaista kehittämis- ja yhteistyötä alueella kaivataan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi? Järjestöjen välinen yhteistyö: terveysyhteistyö: avoin mieli -> mahdollisuus, lisäresursseja Case Kontiolahti: herääminen ja avaaminen mitä on jo. Keski-ikä 73 v: liikkumisen aktivoiminen. Joulupata. Saattaja liikuntaryhmiin. Kylillä ikäihmisiä ja omaishoito -> tehtäviä: sairaan- ja terveydenhoidollisia, hyvinvointi. Kylätalkkari: hyviä kokemuksia. Kulttuurikummi: liikuntakummin esim. keilaaminen. Jokaiselle oma juttu, pääasia että liikkuu Ulkopuolelle jäämisen vaara Nuoria mukaan: atk-kummin (oppilaitokset) Järjestetään kuntakumppani? Palvelun tarjoamista, terveys- ja sosiaalipalvelut Vapaaehtoistoiminnan koordinointi Viestintään liittyvät kysymykset. yhteistyö kunnassa olevien kanssa Ei kannata keksiä pyörää uudestaan Ruohonjuuritason tuki Toimijoiden mukaan saaminen: paikallisten jännitteiden poistaminen Halutessaan saa ottaa kantaa -> rakenne Kumppanuus alusta asti kehittämistyössä 13

14 Millaista kehittämis- ja yhteistyötä alueella kaivataan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi? Alueen tarpeet Maakuntapäivät Etelä-Savo, Pohjois-Savo Eri järjestöjen tiiviimpi yhteistyö liikunnan saralla: esim. VAU vammaisurheiluliitto Yhteistä koulutusta esim. järjestön käytännön toimintaan Terveysmessut, eri järjestöt esittelevät toimintaansa Mahdollisimman erilaiset yhdistykset tekemään yhteisiä tapahtumia ym. Parafest -> olisiko uutta kokoonpanoa > erilaiset kombinaatiot, joiden kautta eri järjestöt voivat tutustua Teemaviikkoja ja teemapäiviä on jo, mutta niitä voi kehittää edelleen ja ottaa mukaan uusia toimijoita Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen avainasemassa johtaminen ym. Kuinka saada ammattijärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt kohtaamaan paremmin? Arkipäivän toiminnanki Kiitos toimijoille, yhdessä sopiminen tukipalvelut 14

15 Millaisella rakenteella terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä kannattaa tehdä? Tarvitaanko tulevaisuudessa järjestöjen hyvinvointityön vaikuttamis- ja kehittämisrakennetta? Sitouttaminen (alussa miksaus), kimppakyydillä: 6 liikuttajaa (Kunnasniemi) Vuosisuunnitelma, pitkäjänteisyys SPR, MLL ja Kontiolahden Ystävän kammari lapset (isovanhemmat mukana) Kummius jatkuvuus, yhteiskohtaaminen Nuoria mukaan -> nörtti meni muualle näkemään, että on tärkeä Vaikuttamis kehittämisrakennetta: urautuminen -> piikki takapuoleen/elinkaari 1) toimijat, 2) toiminta vaikuttavaaa, 3) mittarit Foorumit: kansan ääni ruohonjuuritasolla kokemuksellisuus Kylän voimavarapuu Itsehoitopisteet: autetaan, tuetaan Yksi elämä (sydän, nivel, kehon kieli) Työelämä vie mehut: yrittäjät lahjoittaisivat työaikaa järjestötyöhön kummi -> hyöty? verotus? Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelma Järjestötyöntekijöille työnohjaus opiskelijoiden työpaja, talousneuvonta, foorumit. byrokratia, rahoitusmahdollisuudet, puheenjohtaja, viestintä -> ei uskalleta tulla yhdistykseen Terveysjärjestöjen yhteistyö pois elinkohtaisista järjestöistä 15

16 Millaisella rakenteella terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä kannattaa tehdä? Tarvitaanko tulevaisuudessa järjestöjen hyvinvointityön vaikuttamis- ja kehittämisrakennetta? Järjestöfoorumit? -> kumppanuuksien vahvistaminen Tilakysymykset ym. Joku rakenne on jatkossa tarpeen Kiertävä pysäkki ym. Asenteet kuntoon Yksi asia kerrallaan Hyvä, että liitot mukana Yhdistystoiminnan muutokset -> sitoutuminen, uusien toimintojen avaaminen Vapaaehtoiset -> tiedotus Koulutusyhteistyö ja sen koordinointi Tukeminen, työnohjaus ja virkistys Yksi paikka, josta löytyisi vapaaehtoisia Miten järjestöjen ääni kuuluu kuntiin? Rakenteiden vahvistaminen: neuvotteluväylän raivaus, olla mukana suunnitteluvaiheessa, lain tuntemus järjestöihin paremmaksi, yhdistysten vaikuttaminen yhdessä, teemaryhmiin kattavat edustus: laaja-alaisuus, edustuksellisuus, yhdistyssektoreiden edustuksellisuus: edustajat tiedoksi kuntiin 16

17 Mikä on JAKE-hankkeessa tehtävän kehittämistyön suhde muuhun alueen järjestötoimintaan? (mm. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE, maakuntastrategiaan kirjattu järjestöyhteistyö, järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin tuottamisessa.) JANE/JAKE? Uudet JANEn työryhmät -> JAKEn teematyöryhmät JAKE on mahdollistaja Järjestöstrategian päivitys? JAKEn resurssit Lähiterveyspistepalvelut yhteistä vaikuttavuutta lähipalveluiden säilyttämiseksi Kansalaisten äänitorvi Ennaltaehkäisevän työn näkeminen -> järjestöjen kuuleminen -> rakenteet Jalkautuvia palveluita foorumitoiminta Vaikuttaminen suunnitteluvaiheessa Kanava kumppanuushankkeiden löytymiselle yhteistyön paikkojen löytymiselle Yleinen keskusteluyhteys kunnan ja järjestöjen välillä -> kuntarakenteissa automaatio -> hyödyn kirkastaminen, palvelunkäyttäjän kuvaileminen Järjestöjen ääni: esimerkkien tuonti järjestökentältä strategioihin JAKE koostaisi eri asiantuntijoita -> mistä järjestökentän asiantuntijuus löytyy? Organisaatiotasolla - mitä osaamista tarvitaan. Tieto vietävä kuntiin, mistä järjestötieto löytyy? JAKE täydentävä ja kokoava Alkukartoitus olemassa olevista malleista Tiedottaminen 17

18 Ohjelma Miksi teematyöryhmiä tarvitaan ja miten ne toteutetaan? Matti Tuusa & Sari Pitkänen arviointi- ja koulutusyksikkö 18

19 JAKE-verkoston teematyöryhmät Teemaryhmätyöskentely on JAKE-kehittämisrakenteen keskeinen väline luoda järjestö- ja kansalaistoiminnan alueellinen toimintamalli hyvinvoinnin edistämiseksi Teemaryhmät rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: Terveys Monikulttuurisuus Vapaaehtoistoiminta Kylähyvinvointi 19

20 JAKE-verkoston teematyöryhmät Teemaryhmien työskentelyyn osallistuu kunkin teeman keskeisiä asiantuntijoita Pohjois-Karjalan alueelta Avainasioita töskentelyssä ovat: kokemusten vaihto yhteistoiminnallinen oppiminen vertaisoppiminen yhteiskehittäminen Teemaryhmien avulla tehdään konkreettista kehittämistyötä ja osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita Teemaryhmät toimivat vuoropuhelussa laajemman kehittämisrakenteen kanssa verkoston kehittämispäivät Teemaryhmien työskentelyn tavoitteita ja työskentelytapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti siten, että työskentely tukee JAKE-kehittämisrakennetta ja että osallistujat myös itse kokevat hyötyvänsä työskentelystä 20

21 Teematyöryhmien tavoitteet Vuonna 2014: Verkostoon osallistumiseen liittyvien vastuiden, pelisääntöjen ja hyötyjen määrittäminen Tavoitteet; toimijat; työmuodot, joiden avulla edistetään tavoitteiden saavuttamista Vuonna 2015 Hankekumppanuuden tukeminen sekä verkoston erityisosaamisten tunnistaminen ja ohjaaminen hankekokonaisuuden kannalta järkevästi. Hankekumppaneiden vertaisoppimisen tukeminen 21

22 Teematyöryhmien tavoitteet Optiovuosi 2016 Hankekumppaneiden ja niiden sidosryhmien osallistaminen hyvien käytäntöjen tunnistamiseen. Verkoston eri toimijat pystyvät arvioimaan lupaavia käytäntöjä monipuolisesti, useista eri näkökulmista. Verkoston osallistaminen keskeisten tulosten tunnistamiseen on tärkeää, koska tällä tavalla heitä voidaan hyödyntää juurruttamis- ja jalkauttamistyössä. Optiovuosi 2017 Verkoston osallistaminen tulosten ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Hankkeen jälkeisestä työnjaosta, vastuista ja yhteistyöstä sopiminen. 22

23 Teematyöryhmien työskentelytavat ja n rooli teemaryhmätyöskentelyssä Teemaryhmien työskentelytavat Kukin teemaryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa (1/2 päivän työpaja), Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävien kaksipäiväisten verkoston kehittämispäivien jälkimmäinen päivä mahdollistaa teemaryhmien yhteisen tapaamisen, työn tulosten jakamisen ja yhteisten kehittämistavoitteiden asettamisen Teematyöpajat ovat avoimia tilaisuuksia, joihin voi osallistua oman tilanteen salliessa. Teemaryhmät voivat täydentää osallistujajoukkoaan, ja kutsua mukaan eri teemojen asiantuntijoita Jotta työskentely etenee tavoitteellisesti, jokaisen teematyöryhmän kokoontumisen jälkeen päätetään siitä, keiden tulisi vähintään olla paikalla. Työskentelyn suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta tuetaan jokaiseen kokoontumiseen liittyvän ennakkotehtävän avulla 23

24 Teematyöryhmien työskentelytavat ja n rooli teemaryhmätyöskentelyssä n rooli: Kokoonkutsujana ja tilojen järjestäjänä toimii JAKE-hanke, Päävastuu teemaryhmätyöskentelyn sisällöllisestä toteutuksesta on llä fasilitaattorin rooli toimii yhteisen työskentelyn moottorina ja sisällön tuottajana oman teemoihin liittyvän substanssiosaamisensa pohjalta sparraajan ja keskusteluttajan rooli. Nostaa yhteiseen keskusteluun keskeisiä kehittämisteemoja, syventää niitä teematyöryhmissä ja tukee yhteisen näkemyksen syntymistä verkostotyöpajoissa kehittämistyön asiantuntijan, jäsentäjän ja tukijan rooli. Suunnittelee yhdessä JAKE-hankkeen kanssa, keitä asiantuntijoita kannattaisi osallistaa mukaan teemaryhmiin ja verkostotyöpäiviin. 24

25 Kysymykset työskentelylle: Verkoston vastuut, pelisäännöt ja hyödyt 1. Tavoitteena on tuottaa Itä-Suomeen terveyttä ja hyvinvointia järjestöjen yhteistyönä. Onko tämä tavoite se, johon kannattaa tähdätä? Jollei ole, niin mikä olisi parempi? Valitkaa 1-3 keskeistä päämäärää, johon tähdätään yhdessä. 2. Mitä tarvitaan Itä-Suomessa? Mikä olisi hyödyllistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa organisaatioillenne? Mainitkaa 3. keskeistä tarvetta. 3. Keiden tulisi kuulua teematyöryhmiin? Mainitkaa 3. keskeistä tahoa. 4. Mitä muita teemaan liittyviä verkostoja ja kehittämistyötä on käynnissä? Mitkä ovat eri verkostojen ja toiminnan suhteet ja työnjaot? Laatikaa listaus asioista, joita tulee huomioida kehittämistyössä. 25

26 Kysymykset työskentelylle: Verkoston vastuut, pelisäännöt ja hyödyt 5. Valmistautukaa yhteiseen koontiin, jossa jokainen ryhmä kertoo käydyistä keskusteluista. Yhteistä koontia varten kokoonnumme klo kokoustila Minervaan Koonnin pohjalta päätetään teemoista, joiden käsittelyä jatketaan kesäkuun teematyöpajoissa. 6. Teemme kesäkuun työpajaa varten ennakkotehtävän toukokuussa. Toivomme teemaryhmien jäsenten vastaavaan ennakkotehtävään ja palauttavan sen 1.6. mennessä. 26

27 Teemaryhmien kokoontumispaikat 3.4. Teemaryhmä 1: terveys kokoustila, Vellamo Teemaryhmä 2: monikulttuurisuus, kokoustila Mercurius Teemaryhmä 3: vapaaehtoistoiminta, kokoustila Jupiter Teemaryhmä 4: kylätoiminta, kokoustila Viktoria 27

28 Kiitos! 28

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot