Itikka osuuskunnan säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itikka osuuskunnan säännöt"

Transkriptio

1 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin

2 Itikka osuuskunnan säännöt

3 Merkitty kaupparekisteriin Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja kotipaikka Seinäjoki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten maatalouden tukemiseksi harjoittaa teuraskarjan hankintaa, eläinvälitystä, teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta joko itse ja/tai tytär- tai osakkuusyrityksen välityksellä sekä muutoinkin tukea ja kehittää jäsentensä lihantuotantoa. Osuuskunta voi, sen mukaan kuin hallitus siitä päättää, toimialan puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille maa- ja karjataloutta edistäville, tukeville ja palveleville aloille. Osuuskunta voi edellä mainitussa tarkoituksessa harjoittaa myös sijoittamista muihin osakkeisiin, arvopapereihin ja kiinteistöihin sekä käydä niillä kauppaa. Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen, mikäli hallintoneuvosto ei toisin määrää, muutkin kuin jäsenet. 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kotieläintaloutta harjoittava yksityinen henkilö, yhtymä, yhtiö tai yhteisö. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, voi hallitus alistaa asian hallintoneuvoston ratkaistavaksi. 4 Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. 5 Osuudet Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan ainakin yhdellä osuudella sekä sen lisäksi yhdellä osuudella osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön ja/tai A- Tuottajat Oy:n välityksellä vuosittain keskimäärin markkinoitavaksi luovuttamistaan tuotteista tilitetyn arvonlisäverottoman hinnan jokaista alkavaa 2000 euron määrää kohden. Määrättäessä jäsenen osuuskunnan välityksellä markkinoimien tuotteiden arvoa, siitä vähennetään hänen osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön ja/tai A- Tuottajat Oy:n eläinvälityksen kautta kasvatettavaksi ostamiensa tuotteiden arvonlisäverottomasta arvosta puolet. Osuuksien lukumäärä määritellään kalenterivuosittain tilan liikevaihdon perusteella, mutta lukumäärää voidaan pienentää alaspäin, mikäli kahden edellisen kalenterivuoden keskiarvo antaa siihen aihetta. Jos jäsen on maksanut osuusmaksuja enemmän kuin tarkistetun osuuksien lukumäärän perusteella tulisi maksaa, ylimenevä määrä palautetaan jäsenelle hänen sitä kirjallisesti pyytäessään. Tämä osuuksien lukumäärän tarkistuksen perusteella palautettava määrä maksetaan jäsenelle osuuskunnan hallituksen päättämänä ajankohtana aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuuksien tarkistus on suoritettu. Osuuksien tarkistuspäivän ja osuusmaksujen palautuspäivän välisenä aikana jäsenellä ei ole näiden osuuksien osalta muita oikeuksia kuin saada niille osuuspääoman korkoa samalla tavalla kuin muidenkin osuuksien osalta. 6 Osuusmaksu Maksu osuudelta on 250 euroa. Osuusmaksu on suoritettava hallituksen määrääminä aikoina ja erinä 15 vuoden kuluessa. Se voidaan myös pidättää Atria Oyj:n tai sen tytär/tai osakkuusyhtiöiden maksamista teurastileistä tai osuuskunnan maksamista osuuspääoman koroista. Osuusmaksua on maksettava 250 euroa heti jäseneksi liityttäessä. 7 Lisäosuusmaksu Jäsen voi osallistua osuuskuntaan myös yhdellä tai useammalla lisäosuusmaksulla, ei kuitenkaan enemmällä kuin yhteensä niin monella lisäosuusmaksulla kuin hänellä on 5 :ssä tarkoitettuja osuuksia. Maksu lisäosuudelta on 250 euroa. Lisäosuusmaksu on suoritettava yhtenä eränä. Kertyneet lisäosuusmaksut muodostavat osuuskunnan lisäosuuspääoman. Jos 5 :ssä tarkoitettujen osuuksien lukumäärän tarkistuksen yhteydessä todetaan, että jäsen on maksanut lisäosuusmaksuja edellä mainittua enimmäismäärää enemmän, ylimenevä määrä lisäosuusmaksusta palautetaan noudattaen tässä 7 :ssä jäljempänä olevia lisäosuusmaksun palauttamista koskevia määräyksiä. Lisäosuusmaksut eivät tuota jäsenelle äänioikeutta eikä oikeutta rahastokorotukseen, uusiin lisäosuuksiin eikä oi-

4 Itikka osuuskunnan säännöt keutta purkautuvan osuuskunnan säästöön. Lisä-osuusmaksulle voidaan kuitenkin suorittaa osuuskunnan ylijäämästä korkoa siten kuin edustajisto näiden sääntöjen 14 :n mukaisesti päättää. Lisäosuusmaksu palautetaan jäsenelle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, osuuskuntalain 11 luvun 9 : ssä säädetyin edellytyksin kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana sitä koskeva vaatimus on esitetty tai jäsenyys on päättynyt. Lisäosuusmaksun palautus voi olla enintään jäsenen maksaman lisäosuusmaksun suuruinen. Kertyneet lisäosuusmaksut palautetaan osuuskuntalain 11 luvun 9 :n 3 momentissa ja/tai 19 luvun 16 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa ennen muita osuusmaksuja tai, jos varat eivät siihen riitä, se osa niistä, mikä suoritettujen lisäosuusmaksujen keskinäisen suhteen mukaan laskien kullekin tulee. Jos osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan, jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi, asetetaan selvitystilaan tai päätetään poistaa rekisteristä ilman selvitysmenettelyä, maksetut lisäosuusmaksut palautetaan. Lisäosuusmaksun käyttöönottamisesta päättää jäseneksi ottamisesta päättävä elin, eli hallitus. 8 Jäsenen henkilökohtainen vastuu Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. 9 Jäsenen velvollisuudet Jäsenen tulee, mikäli mahdollista, markkinoida kaikki teuraat ja välityseläimet osuuskuntaan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöön. Tuotantosopimuksina sovitaan teuraseläinten kasvatukseen ja markkinointiin sekä eloeläinvälitykseen liittyvistä yksityiskohdista. Osuuskunnan hallitus tai, mikäli ko. toimintaa harjoitetaan tytär- tai osakkuusyhtiön ja/tai A- Tuottajat Oy:n puitteissa, tytär- tai osakkuus-yhtiön ja/tai A-Tuottajat Oy:n hallitus hyväksyy tuotantosopimusehdot. 10 Jäsenen eroaminen Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Kuolemantapausta lukuun ottamatta jäsen ei kuitenkaan saa erota osuuskunnasta ennen kuin jäsenen osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta. Kun jäsenyys osuuskunnassa on lakannut, saa jäsen tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, viimeistään kahden vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on lakannut, hänen kohdaltaan suoritetun osuusmaksun takaisin, jos osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää. Palautus voi olla enintään jäsenen maksaman osuusmaksun suuruinen. Jäsenyyden lakkaamispäivän ja osuusmaksujen palautuspäivän välisenä aikana ei jäsenellä eikä hänellä tai sillä, jolle jäsenen oikeus on siirtynyt, ole näiden osuuksien osalta muita oikeuksia kuin saada niille osuuspääoman korkoa samalla tavalla kuin muidenkin osuuksien osalta. Rahastokorotusta ei lueta jäsenen osalta suoritetuksi osuusmaksuksi, joten rahastokorotusta ei oteta huomioon osuusmaksun palautuksessa. 11 Jäsenen erottaminen Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta: 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia; 2. jos jäsen kokonaan tai osaksi lakkaa markkinoimasta teuraita ja välityseläimiä osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön ja/tai A-Tuottajat Oy: n kautta; 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle, Atria Oyj:lle ja/ tai sen tytär- tai osakkuusyhtiölle taloudellista tai muuta vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan, Atria Oyj:n ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden tarkoitusperien vastaisesti tai levittää osuuskunnan, Atria Oyj:n ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden mainetta vahingoittavaa tietoa tai vaikeuttaa omalla toiminnallaan osuuskunnan, Atria Oyj:n ja/ tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden johdon ja/tai hallinnon työskentelyä. 4. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi. Jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus. Erottamispäätös voidaan saattaa edustajiston kokouksen tutkittavaksi ja edustajiston kokouksen päätös voidaan viedä välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Kun jäsenyys osuuskunnassa on lakannut jäsenen erottamisen johdosta, sovelletaan osuusmaksun palautukseen 10 :n 3 mom:n säännöksiä. Kun jäsenen jäsenyys osuuskunnassa on lakannut jäsenen erottamisen johdosta, sovelletaan lisäosuus-maksun palautukseen näiden sääntöjen 7 :ssä olevia määräyksiä.

5 Merkitty kaupparekisteriin Teuras- ja välityseläinten hinta ja sen tilitys Avotiliin luovutetuista teuras- ja välityseläimistä maksetaan voimassa olevan hinnaston mukainen hinta. Mahdollisesta jälkitilistä tai vuosihyvityksestä lopullisena tilityshintana päättää osuuskunnan hallintoneuvosto. Mikäli ko. toimintaa harjoitetaan tytär- tai osakkuus-yhtiön puitteissa, asiasta päättää tytär- tai osakkuus-yhtiön hallitus omalta osaltaan. 13 Osuuskunnan velvollisuudet Osuuskunta on joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiön toimintana velvollinen: 1. vastaanottamaan jäsenten, elintarvikelainsäädännön määräysten laatuvaatimukset täyttävät teuras- ja välityseläimet tuotantosopimuksina sovittuun määrään asti, mikäli kyseiset eläimet kuuluvat osuuskunnan liiketoiminnan piiriin; 2. huolehtimaan siitä, että teuraseläimistä valmistettavat tuotteet valmistetaan mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti ja myydään mahdollisimman korkeaan hintaan mahdollisimman korkean tilityshinnan aikaansaamiseksi ja 3. hoitamaan liiketoimintaa ja jäsenpalveluja jäsenistön etujen mukaisesti. 14 Rahastot ja ylijäämän käyttö Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä muut rahastot, ei kuitenkaan viiden (5) viimeksi kuluneen tilikauden ylijäämästä osuuspääoman koron maksun jälkeen edellisten vuosien ylijäämän tilille kertyneitä varoja, sekä kolmekymmentä (30) prosenttia tilikauden ylijäämästä, kunnes vararahaston määrä ylittää osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden taseessa olevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien arvon ja tämän jälkeen viisi (5) prosenttia tilikauden ylijäämästä sen jälkeen, kun siitä on vähennetty taseen mukainen tappio aikaisemmilta tilikausilta, siihen asti kunnes vararahasto on kasvanut osuuskuntalain tarkoittamaan täyteen määräänsä lisättynä osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden taseessa olevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien arvolla. Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin edustajisto siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin, jakamalla sitä jäsenille tai luovuttamalla sitä maataloutta edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Ylijäämä voidaan jakaa jäsenille joko sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluja tai osuusmaksun korkona tilivuoden alkuun mennessä suoritetuille osuusmaksuille. Lisäosuusmaksulle päätettävä korko voi olla erisuuruinen kuin osuusmaksulle mahdollisesti päätettävä korko. 15 Edustajisto Osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa käyttää jäsenten keskuudesta vaalipiireittäin valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään neljäkymmentä (40) ja enintään kahdeksankymmentä (80) edustajaa. Osuuskunnan alueen jakamisen vaalipiireihin ja valittavien edustajien lukumäärän vahvistaa hallintoneuvosto. Vaalipiirejä määrättäessä pyritään huomioimaan seutukunnallinen ja/tai maakunnallinen ja/tai osuuskunnan alueorganisaation mukainen jako ja se, että edustajiston alueellinen edustus muodostuu riittävän kattavaksi. Edustajien luku jaetaan eri vaalipiirien kesken siinä suhteessa kuin niissä vaalivuoden tammikuun 1. päivänä on koti- tai asuinpaikan nojalla ollut osuuskunnan palveluja säännöllisesti hyväkseen käyttäviä jäseniä, kuitenkin siten, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan vähintään kolme (3) edustajaa. Edustajat valitaan osuuskunnan vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen äänestyksellä postin ja/tai sähköpostin välityksellä. Vaalikelpoinen edustajistoon on 18 vuotta täyttänyt osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön palveluja säännöllisesti hyväkseen käyttävä jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää tai vaihtoehtoisesti hänen avio-/avopuolisonsa tai heidän täysivaltainen lapsensa ja joka ei ole osuuskunnan, sen osakkuus- tai tytäryhtiön palveluksessa, eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Lisäksi vaalikelpoisia ovat yhteisöjen, yhtymien ja yhtiöiden keskuudestaan valitsemat henkilöt niin, että samasta yhteisöstä voi olla edustettuna enintään yksi (1) henkilö kerrallaan. Yhteisöjen, yhtymien ja yhtiöiden tulee täyttää muut jäsenyyteen liittyvät edellytykset. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi. Edustajien toimikausi alkaa heti, kun vaalin tuloksesta on vaalijärjestyksen mukaisesti ilmoitettu. Edustajan toimikausi päättyy hänen täytettyä 65 vuotta. Jos edustajiston jäsen luopuu karjatalouden harjoittamisesta, voi hän jatkaa edustajiston jäsenenä edustajiston seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka. Jos edustajan toimi päättyy kesken toimikauden, tulee hänen tilalleen hallintoneuvoston kutsusta asianomaisen vaalipiirin vaalijärjestyksen mukainen varaedustaja.

6 Itikka osuuskunnan säännöt 16 Edustajiston kokoukset Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua osuuskunnan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa Suomessa. Kokouksessa on esitettävä: tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä Päätettävä: tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukaan ylijäämä tai tappio antavat aihetta vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edustajien, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista tilintarkastajien lukumäärästä, vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä muista kokouskutsussa mainituista asioista Valittava: hallintoneuvoston tarvittavat jäsenet vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lakien mukaan pidettävä. 17 Kokouskutsu ja muut tiedonannot Edustajiston kokous kutsutaan koolle hallintoneuvoston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka enintään kuukautta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää julkaistaan hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä ja toimitetaan kirjallisesti jokaiselle edustajalle hallintoneuvoston vuosittain päättämällä tavalla joko postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 :ssä mainittuja asioita. Muut tiedonannot toimitetaan osuuskunnan jäsenille tai edustajille joko 1. momentissa tarkoitetussa sanomalehdessä taikka kirjallisesti. 18 Hallintoneuvosto Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa heti edustajiston kokouksen päätyttyä ja jatkuu sen varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka, joka pidetään vaalin jälkeisenä neljäntenä kalenterivuonna. Hallintoneuvoston kutsuu koolle hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäviisi (65) vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt saa toimia tehtävässään lähinnä seuraavaan edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka. Jos hallintoneuvoston jäsen luopuu karjatalouden harjoittamisesta, voi hän jatkaa hallintoneuvoston jäsenenä seuraavaan edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan, mikäli mahdollista, tasaisesti osuuskunnan toimialueen eri puolilta suhteessa säännöllisesti osuuskunnan palveluja hyväksi käyttävään jäsenmäärään. Hallintoneuvostoon voidaan valita vain osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön palveluja säännöllisesti hyväkseen käyttävä osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen avio-/avopuolisonsa tai heidän täysivaltainen lapsensa, tai jäsenenä olevan jakamattoman kuolinpesän, yhtymän tai yhtiön karjataloudesta vastaava henkilö tai keskuudestaan valitsema henkilö. Hallintoneuvoston jäsenenä ei voi olla hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, eikä se, jolle on uskottu joitakin hallintoon kuuluvia tehtäviä tai muutoin määrätty osa hallinnosta, eikä myöskään osuuskunnan, sen osuus- tai tytäryhtiön palveluksessa oleva henkilö. Hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa vuosittain neljännes, aluksi arvan mukaan, sitten vuorottain. Mikäli joku hallintoneuvoston määrittämistä vaalialueista joutuu luovuttamaan alueiden välisten jäsenmäärien muuttuessa hallintoneuvoston jäsenpaikkoja yhden tai useamman toisen vaalialueen hyväksi, tulevat silloin kaikki luovuttavan alueen hallintoneuvoston jäsenet erovuoroon. Luovuttavalta alueelta sitten valittavien erovuoroisuus määritetään arvalla. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 19 Hallintoneuvoston tehtävät Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan näiden sääntöjen, hallintoneuvoston päätös-

7 Merkitty kaupparekisteriin ten ja osuuskunnan edun mukaisesti sekä valvoa edustajiston päätösten toimeenpanoa. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu: 1. ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa ja sijaisensa; 2. valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja kuka jäsenistä toimii hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana; 3. päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai osuuskunnan organisaation olennaista muuttamista; 4. antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; 5. jakaa osuuskunnan alue jäsenpiireihin ja antaa tästä tarvittavat määräykset; 6. tarkastaa hallituksen toimintakertomus sekä antaa se, oma lausuntonsa, mikä sisältää ehdotuksen ylijäämän käytöstä ja tilintarkastajien kertomus ja mahdollisesti vaaditut selitykset edustajistolle; 7. määrätä, missä sanomalehdessä kutsu edustajiston kokoukseen ja muut tiedonannot edustajille ja osuuskunnan jäsenille julkaistaan; 8. päättää edustajiston kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistella siinä käsiteltävät asiat 9. käsitellä hallituksen sille esittämät muut asiat. 20 Jäsenpiirit Osuuskunnan alue voidaan hallintoneuvoston päätöksen mukaan jakaa jäsenpiireihin. Kussakin piirissä toimii neuvoa antavana valmistelevana elimenä luottamusneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä on antaa tarvittavat määräykset jäsenpiireistä ja luottamusneuvostoista. 21 Hallitus Osuuskuntaa edustaa ja sen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) henkilöä. Hallituksen vaalinvaraisen jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäviisi (65) vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt saa toimia tehtävässään sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Vaalinvaraisista hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain neljäsosa, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. 22 Hallituksen tehtävät Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat: 1. päättää jäsenten ottamisesta osuuskuntaan ja heidän erottamisestaan; 2. ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavassa asemassa olevan henkilökunnan ja päättää heidän työ- tai toimisuhteensa ehdoista; 3. päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai luovuttamisesta sekä velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen kiinnityttämisestä ja kiinnitysten tarkoittamien panttikirjojen panttaamisesta; 4. antaa oikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen; ja 5. valmistelee hallintoneuvoston käsiteltävät asiat. 23 Toimitusjohtaja Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia osuuskunnan toiminnan välittömästä johtamisesta. 24 Oikeus toiminimen kirjoittamiseen Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden hallituksen ulkopuolisille henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 25 Tilikausi ja tilinpäätös Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen edustajiston varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen huhtikuun loppua.

8 Itikka osuuskunnan säännöt 26 Välimiesmenettely Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa säädetään. Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei enää toimi tässä asemassa asian vireille tullessa. 27 Sääntöjen muuttaminen 1. Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu a) jos päätös koskee jäsenen oikeutta erota osuuskunnasta tai sillä rajoitetaan jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen tai ylijäämään, tai jos päätös koskee lisämaksuvelvollisuuden tai ylimääräisen maksun määräämistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan laskemisperusteen muuttamista, kaikkia äänestykseen osallistuneiden ääniä tai, b) jos päätös koskee osuuskunnan toimialan olennaista muuttamista, kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä tai, c) jos päätös koskee osuusmaksun korottamista, kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä tai d) jos päätös koskee vararahaston alentamista alle sen arvon, millä tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet ovat osuuskunnan ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden taseessa lisättynä osuuskuntalain tarkoittamalla vararahaston täydellä määrällä kaikkien äänestykseen osallistuneiden ääniä tai f) jos päätös koskee osuusmaksun palauttamista jäsenyyden päättyessä, kaikkien äänestykseen osallistuneiden ääniä. 2. Ehdotusta, joka sisältää muunlaisen muutoksen näihin sääntöihin kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, ei tarvitse käsitellä useammassa kuin yhdessä edustajiston kokouksessa, ja on tällöin tehty päätös pätevä, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 3. Kun tehdään sellainen sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, joka tämän pykälän 1. momentin a), b), c), d), e) ja f) kohdan mukaan on käsiteltävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa, on ehdotuksen asiallinen sisältö vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä kokousta saatettava osuuskunnan kaikkien jäsenten tietoon sillä tavoin kuin tiedonantojen toimittamisesta on näissä säännöissä määrätty. Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika. Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan, ellei voimassaolevassa osuuskuntalaissa vaadita tiukempaa määräenemmistöä sääntöjen muuttamiseksi. 28 Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa Jos osuuskunta puretaan, jaetaan jäsenille, sen jälkeen kun velat on maksettu, osuuskunnan varat maksettujen osuuksien määräämässä suhteessa. 29 Yleismääräys Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia. e) jos päätös koskee vararahaston alentamista tai siirtämistä toiseen rahastoon siten, että alentamisen jälkeen vararahastoon jää vielä täysimääräisesti se määrä, millä tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet ovat osuuskunnan ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden taseessa ja lisäksi osuuskuntalain tarkoittama täysi vararahasto, vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä tai

9 Merkitty kaupparekisteriin VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalitapa Osuuskunnan säännöissä määrätyn edustajiston jäsenet eli edustajat valitaan suhteellisilla vaaleilla siinä järjestyksessä kuin jäljempänä määrätään. 2 Vaaliaika Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi helmikuun 1. päivän ja kesäkuun 30. päivän välisenä aikana. 3 Vaalilautakunta Vaalia toimittamaan asettaa hallintoneuvosto vaalilautakunnan, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja ja enempi kuin puolet lautakunnan jäsenmäärästä on saapuvilla. 4 Vaaliluettelo Vaalilautakunta laatii kutakin vaalipiiriä varten vaaliluettelon. Vaaliluetteloon on osuuskunnan jäsenluettelon mukaan otettava kaikki vaalipiiriin koti- tai asuinpaikan nojalla vaalivuoden tammikuun 1. päivänä kuuluneet osuuskunnan jäsenet. Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja ratkaistaan vaalilautakunnan vaalikokouksessa. Vaalilautakunta toteaa, montako edustajaa kustakin vaalipiiristä valitaan. 5 Vaalilautakunnan valmistavat toimet Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa jäsenille vaalin toimeenpanosta, ajasta, vaalipiirien rajoista ja siitä, kuinka monta edustajaa kustakin vaalipiiristä edustajistoon valitaan sekä kenelle, milloin ja minne vaaliin kuuluvat ehdokaslistat ja muut asiapaperit on toimitettava. Tämä tieto on saatettava osuuskunnan jäsenten tietoon ennen vaalivuoden helmikuun 1. päivää hallintoneuvoston määräämällä tavalla. Jäseniä on kehotettava tarvittaessa tarkistamaan jäsenluettelosta vaalipiirinsä sekä sen posti- ja sähköpostiosoitteensa, jolla äänestysliput vaalijärjestyksen mukaisesti lähetetään. Vaalilautakunnan tulee tarkastaa sille toimitetut ehdokaslistat kahden viikon kuluessa ehdokaslistojen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Ehdokaslistoihin on myös merkittävä juokseva tunnusnumero sen mukaisesti kuin ne on toimitettu vaalilautakunnalle. Jos havaitaan, ettei valitsijayhdistyksen hakemusta ehdokaslistan ottamisesta vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmään ole asianmukaisesti tehty tai, ettei valitsijayhdistys ole laillisesti perustettu tai, että valitsijayhdistyksen ehdokkaana on henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen taikka, että hakemuksessa tai siihen liittyvässä asiakirjassa on muu virheellisyys, toimitettakoon asiamiehelle viipymättä joko postin välityksellä tai muulla tavoin todistettavasti tieto, ettei hakemukseen ole suostuttu ja ilmoitettakoon samalla hylkäämisen syy. Asiamiehellä on kuitenkin vielä oikeus kuuden (6) päivän kuluessa vaalilautakunnan päätöksestä tiedon saatuaan oikaista ne kohdat, jotka ovat aiheuttaneet hakemuksen hylkäämisen. Jollei hän sitä tee, hakemus on lopullisesti hylättävä. Oikaisua ei saa tehdä siinä tapauksessa, ettei perustamisasiakirjassa ole allekirjoittajina riittävä määrä äänioikeutettuja tai, ettei hakemusta ole toimitettu vaalilautakunnalle määräaikana taikka säädetyssä järjestyksessä, vaan hylkääminen on näissä tapauksissa lopullinen. Hyväksytyille valitsijayhdistyksen ehdokaslistoille annetaan vaalipiireittäin arvonnan perusteella tunnuksiksi isot kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Tämän jälkeen ehdokaslistoissa oleville ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen lista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta 2 ja päättyen aakkosissa viimeiseksi sattuvan listan viimeiseksi asetetun ehdokkaan numeroon. Hyväksytyistä ehdokaslistoista on vaalilautakunnan laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä vaalipiireittäin ja saatettava se jäsenten tietoon ja annettava ohjeet äänestysmenettelystä. Yhdistelmässä ei saa olla mitään muuta kuin yhteinen tunnus, josta käy selville mitä vaalia ja vaalipiiriä varten yhdistelmä on laadittu sekä kaikki ehdokaslistat järjestysnumeroineen. 6 Ehdokaslistat ja valitsijayhdistykset Vähintään viisi (5) saman vaalipiirin äänioikeutettua jäsentä voi perustaa edustajiston vaalia varten vaalipiirin valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokaslistalleen ehdokkaiksi vähintään kaksi henkilöä ja enintään kaksi kertaa sen määrän osuuskunnan sääntöjen mukaan vaalikelpoisia henkilöitä kuin vaalipiiriin valitaan edustajia. Osuuskunnan jäsen saa liittyä ainoastaan yhteen valitsijayhdistykseen. Muussa tapauksessa on vaalilautakunnan poistettava jäsenen allekirjoitus kaikista valitsijayhdistyksen ehdokaslistoista.

10 Itikka osuuskunnan säännöt Ehdokkaaksi asetettu henkilö ei saa olla oman valitsijayhdistyksen jäsen eikä toisen valitsijayhdistyksen ehdokas. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja on päivättävä ja siinä on valtuutettava yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä yhdistyksen asiamieheksi ja toinen hänen varamiehekseen. Valitsijayhdistyksen ehdokaslistassa on selvästi mainittava ehdokkaaksi asetetun henkilön nimi sekä hänen ammattinsa tai toimensa. Ehdokaslista ei saa sisältää mitään tunnusta tai muuta sen tapaista kirjoitusta. 7 Hakemus ehdokaslistan ottamisesta ehdokaslistojen yhdistelmään Valitsijayhdistyksen asiamiehen tulee toimittaa ehdokaslistahakemus vaalilautakunnalle viimeistään maaliskuun 10. päivänä. Jos hakemus on annettu postissa kuljetettavaksi niin aikaisin, että sen olisi viimeistään maaliskuun 10. päivänä pitänyt saapua vaalilautakunnalle, ei ehdokaslistaa jätetä hakemuksen myöhästymisen vuoksi ottamatta ehdokaslistojen yhdistelmään, mikäli hakemus voidaan tutkia siinä vaalilautakunnan kokouksessa, joka pidetään hakemusten tarkastamista varten. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla valitsijayhdistys on perustettu. Hakemuksessa on asiamiehen vakuutettava, että ne henkilöt, joiden nimet ovat sanotun asiakirjan allekirjoituksena, ovat omakätisesti allekirjoittaneet asiakirjan ja ovat äänioikeutettuja sekä, että ehdokkaaksi asetettu henkilö on antanut suostumuksensa ehdokkuuteen, eikä ole asettunut toisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. 8 Äänestyslippu Vaalilautakunnan on laadittava kutakin vaalipiirialuetta varten vaalissa käytettävä äänestyslippu. Äänestyslippuun on merkittävä otsikko, jossa mainitaan missä vaalissa lippua käytetään sekä lisäksi ympyrä ja tämän ympyrän sisäpuolelle selvästi havaittava merkintä Nro.. sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jolle valitsija antaa äänensä. 9 Äänestys Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestyslippu ja palautuskuori on lähetettävä suljetussa kirjekuoressa huhtikuun 20. päivään mennessä kullekin vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle jäsenelle osuuskunnan jäsen-luetteloon merkityllä osoitteella. Lisäksi nämä asiakirjat on palautuskuorta lukuun ottamatta lähetettävä samassa ajassa sähköpostitse kaikille niille äänioikeutetuille jäsenille, jotka ovat todistettavasti ilmoittaneet sähkö-postiosoitteensa osuuskunnalle viimeistään Mikäli jäsen vähintään viisi (5) päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai on saanut väärän vaalipiirin lipun sen johdosta, että hänen jäsenluetteloon ilmoittamansa osoite on muuttunut tai, että äänestyslippu on hävinnyt tai turmeltunut, vaalilautakunta antaa hänelle pyynnöstä uuden äänestyslipun. Mikäli jäsen samassa ajassa osoittaa, ettei hän ole saanut sähköpostitse äänestyslippua tai että hänen äänestämistä tarkoittanut sähköpostiviestinsä ei ole hänestä riippumattomasta syystä saapunut ollenkaan tai lukukelpoisessa muodossa perille, vaalilautakunta lähettää hänelle sähköpostitse uuden äänestyslipun. Jäsen on oikeutettu äänestämään oman vaalipiirinsä ehdokaslistoilla olevia ehdokkaita. Äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa äänestyslipussa olevaan ympyrään oman vaalipiirinsä ehdokaslistojen yhdistelmästä sille ehdokkaalle annetun numeron, jota hän äänestää. Äänestäjä ei saa tehdä äänestyslippuun muuta kuin edellä mainitun merkinnän. Postiäänestyksessä äänestyslippu on postitse, henkilökohtaisesti tai lähetillä toimitettava suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle kuoreen merkityllä osoitteella viimeistään toukokuun 10. päivänä. Sähköpostitse äänestettäessä äänestyslipun on oltava perillä samassa ajassa. 10 Äänten laskeminen ja vaalin tuloksen määrääminen Vaalilautakunta aloittaa äänestyslippujen palauttamiselle määrätyn ajan päätyttyä välittömästi vaalituloksen laskennan. Ensin lasketaan palautetut painetut tai sähköpostimuotoiset äänestysliput vaalipiireittäin. Mitättömiksi todetut äänestysliput erotetaan omaksi ryhmäksi. Äänestyslippu on mitätön, jos äänestäjä on äänestyslippuun merkinnyt useamman kuin yhden ehdokkaan numeron, nimikirjoituksen tai muun asiaan kuulumattoman merkinnän, merkinnyt ehdokkaan numeron niin, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta on tarkoitettu, käyttänyt muuta kuin vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua tai jos äänestyslippu on saapunut liian myöhään. Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee vaalilautakunta. Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan saama äänimäärä. Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet siitä, kolmanneksi eniten kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys arpomalla. 10

11 Merkitty kaupparekisteriin Saatujen vertauslukujen mukaan niiden suuruusjärjestyksessä merkitään ehdokkaat vaalipiirin edustajiksi. Jos vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys ehdokkaiden saamien äänimäärien perusteella. Jos äänimäärät ja vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla. Kun kunkin vaalipiirin ehdokkaat ovat saaneet oman vertauslukunsa, vaalilautakunta julkistaa kustakin vaalipiiristä valituksi ne ehdokkaat, joilla on suurimmat vertausluvut. Vaalilautakunta määrää valitsematta jääneet ehdokkaat varaedustajiksi siten, että kukin on ehdokaslistansa varaedustaja vertauslukujen suuruusjärjestyksessä. Mikäli kaikki listalla olevat ovat tulleet valituiksi edustajiksi, varaedustajiksi tulevat vaalipiirin suurimman, toiseksi suurimman jne. vertausluvun saaneet varaedustajat vertauslukujen suuruusjärjestyksessä. Mikäli varaedustajia joudutaan kutsumaan varsinaisten edustajien sijaan, kutsutaan varaedustaja aina ensi sijassa oman ehdokaslistansa varaedustajaksi. 13 Yleismääräys Mikäli tässä vaalijärjestyksessä ei ole toisin sanottu, noudatetaan vaalin toimittamisessa soveltuvin osin, mitä laissa on osuuskunnan kokouksesta säädetty. Mitä tässä vaalijärjestyksessä on sanottu sähköpostin käyttämisestä, koskee vain äänestystä ja sen toteuttamista, mutta ei ehdokasasettelua. Vaalilautakunnan laskemistoimituksesta tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava vaalipiireittäin sekä edustajiksi valitut henkilöt että ne, jotka edustajasijan joutuessa avoimiksi tulevat valittujen tilalle. Pöytäkirjaan on liitettävä kaikki tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat. Vaalilautakunta julkaisee vaalin tuloksen hallintoneuvoston päättämällä tavalla mahdollisimman pian tuloksen selvittyä ja ilmoittaa asianomaisille heidän valitsemisestaan edustajistoon. 11 Muut määräykset Jos jotakin toimitusta varten tässä vaalijärjestyksessä mainittu määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai sitä edeltäväksi päiväksi, on lähinnä seuraavaa arkipäivää pidettävä määräpäivänä. Osuuskunnan hallintoneuvosto voi määrätä, että jokin tässä vaalijärjestyksessä määrätty toimi voidaan suorittaa tai tulee suorittaa muuna määräaikana tai muuhun määräpäivään mennessä kuin tässä vaalijärjestyksessä on määrätty. Ellei vaalia ole suoritettu ennen vaalikauden loppua, edustajat, joiden toimikausi sillä välin päättyy, ovat oikeutetut pysymään toimessaan, kunnes vaali on suoritettu ja valittujen toimikausi on alkanut. 12 Vaalin uudistaminen Vaalilautakunnalla on valta, jos se havaitsee vaalissa tapahtuneen niiden tulokseen oleellisesti vaikuttaneen virheellisyyden, määrätä tarpeellisilta osin uusi vaali toimitettavaksi. 11

12 Käyntiosoite: Itikanmäenkatu SEINÄJOKI Postiosoite: PL 909, ATRIA Puhelin: Faksi: (06) s.posti:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta ja kotipaikka Korpilahden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviceandelslag. Osuuskunnan

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin,

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT EVON METSÄOSUUSKUNNAN 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä erilaiset

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

Osuuskunta JOKKY säännöt

Osuuskunta JOKKY säännöt Osuuskunta JOKKY säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on JOKKY Osk ja kotipaikka Nivala. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot