RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne."

Transkriptio

1 liite Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. Pyydämme lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Kuntien ja kuntayhtymien hankkeiden ollessa kyseessä ei yleensä tarvitse antaa vakuuksia. Kajaanissa Eero Piirainen ympäristöpäällikkö Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, 8779 Kajaani, puh. (08) , fax (08) , Laskutusosoite Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani

2 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Risujen ja haravointitähteiden vastaanotto ja murskaus Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva toiminta toiminnan muutos lupamääräysten tarkistaminen 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Viestitie 2, Kajaani Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Eero Piirainen, puh , , fax: Liike- ja yhteisötunnus LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Laitoksen nimi, yhteystiedot, toimiala ja sijaintipaikka Risujen ja haravointitähteiden vastaanottoalue, Vuoreslahdentie 191, Kajaani. (Kajaanin kaupungin lahjoitusmaa kylällä olevalta tilalta RN:o 4:3). Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Esa Kumpulainen, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Viestitie 2, Kajaani. puh gsm Toimialatunnus Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 0,2 htv 4. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 1 (maanvuokrasopimus) Kiinteistörekisteritunnukset 5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 2 yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 6. TIEDOT TOIMINNAN TUOTTEISTA, TUOTANNOSTA, TUOTANTOKAPASITEETISTA, PROSESSEISTA, LAITTEISTOISTA, RAKENTEISTA JA NIIDEN SIJAINNISTA tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 2 7. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Kainuun Voima Oy:lle on myönnetty ympäristölupa energiapuun ja ruokohelven varastointiin ja murskaukseen Mattilan tilalle RN:o 4:3. Lupapäätös: Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, Lupapäätös on liitteenä 4. tarkentavat tiedot on esitetty liitteissä nro 2 ja 3 toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 8. TIEDOT TOIMINNAN PÄÄSTÖJEN LAADUSTA JA MÄÄRÄSTÄ VETEEN, ILMAAN JA MAAPERÄÄN SEKÄ TIEDOT TOIMINNAN AIHEUTTAMASTA MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ Normaalista toiminnasta, risujen ja haravointijätteiden vastaanotosta, ei aiheudu päästöjä ilmaan, veteen eikä maaperään, eikä normaali toiminta ei aiheuta melua eikä tärinää. Tiedot murskauksesta liitteessä /

3 9. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ SEKÄ NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro tiedot pilaantuneesta maaperästä on esitetty liitteessä nro 10. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN tiedot on esitetty liitteessä nro laitos tai toiminta aiheuttaa päästöjä vesistöön ja lisätiedot mm. esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 11. TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta Määräaikaisen toiminnan kesto ja lopettamisajankohta 12. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 5 Alue sijaitsee Kainuun Voima Oy:n omistamalla tontilla, josta luvanhakija on vuokrannut määräalan, rajanaapurit liitteessä 5 Hakemukseen liitetään toiminnan luonteesta ja vaikutuksista riippuen tarpeellisessa laajuudessa seuraavat tiedot: 13. TIEDOT KÄYTETTÄVISTÄ RAAKA-AINEISTA, KEMIKAALEISTA JA MUISTA TUOTANTOON KÄYTETTÄVISTÄ AINEISTA, VEDEN KÄYTÖSTÄ, POLTTOAINEISTA JA NIIDEN VARASTOINNISTA, SÄILYTYKSESTÄ SEKÄ KULUTUKSESTA tiedot on esitetty liitteessä nro TIEDOT KÄYTETTÄVÄSTÄ ENERGIASTA JA ARVIO SEN KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA tiedot on esitetty liitteessä nro mahdollinen energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 15. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA tiedot on esitetty liitteessä nro YKSILÖIDYT TIEDOT TOIMINNAN PÄÄSTÖLÄHTEISTÄ JA NIIDEN PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ MELUTASOSTA tiedot on esitetty liitteessä nro 17. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA tiedot on esitetty liitteessä nro 18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ JA PUHDISTAMISTA KOSKEVISTA TOIMISTA tiedot on esitetty liitteessä nro 6010 /

4 19. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI, JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ, JÄTTEIDEN KERÄÄMISESTÄ JA KULJETUKSESTA SEKÄ SIITÄ, MIHIN JÄTTEET TOIMITETAAN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI tiedot on esitetty liitteessä nro 2 toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20. TIEDOT VEDENHANKINNASTA JA VIEMÄRÖINNISTÄ Alueella vesijohtoa eikä viemäröintiä tiedot on esitetty liitteessä nro 21. TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro Viimeisin auditointi 23. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TIEDOT YMPÄRISTÖN LAADUSTA tiedot on esitetty liitteessä nro 24. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA - LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN LAADUNVARMISTUKSESTA tiedot on esitetty liitteessä nro ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 25. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ TARPEEN MUKAAN: 25.1 Luetellaan hankkeeseen olennaisesti liittyvät, voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset sekä tieto siitä, onko samanaikaisesti vireillä muita hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita. Liitettävistä luvista ja päätöksistä pyydetään ilmoittamaan myös antopäivämäärä ja diaarinumero Ajan tasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti 25.4 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 25.5 Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa 25.6 Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 ':n mukainen arviointi 26. ALLEKIRJOITUKSET Paikka Kajaani Allekirjoitus Päivämäärä Kajaani Allekirjoitus Jukka Oikarinen toimitusjohtaja Eero Piirainen ympäristöpäällikkö 6010 /

5 Liite 1

6

7

8

9 liite RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTANNOTTOAUEEN TOIMINNANKUVAUS Mattila LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA HÄIRIINTYVÄT KOHTEET Risujen ja haravointitähteiden vastaanotto, varastointi- ja murskausalue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Alue rajoittuu etelässä ja idässä metsäalueisiin ja muissa ilmansuunnissa Kainuun voiman varastoterminaalialueeseen. Kiinteistön koillispuolella noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta on Parkinniemen teollisuuskaatopaikka. Noin 700 metriä kiinteistön rajalta sijaitsee pieneläinten hautausmaa. Hautausmaa ei enää ole hautauskäytössä. Haravointitähteiden vastaanottoalue asfaltoidaan ennen toiminnan aloittamista. Puuaineksen vastaanottoalue asfaltoidaan muutaman vuoden kuluessa. Alue erotetaan ympärysojalla ja aidalla tai maavallilla Kainuun Voiman terminaalialueesta. Kainuun voiman terminaalialueelle rakennetaan erillinen puomilla suljettava liittymä alueelle tulevalta tieltä. Ympärivuorokautinen vastaanotto vaatii alueelle valaistuksen ja mahdollisesti myös kameravalvonnan. Kameravalvonnalla ehkäistään myös mahdollista ilkivaltaa ja asiattomien jätteiden jättämistä alueelle. Lähimmät asuinrakennukset ovat idässä Lohtajan kaupunginosassa noin 1,2 kilometrin, kaakossa Teerisuon alueella noin 0,7 kilometrin ja luoteessa noin kilometrin etäisyydellä varastoalueesta. Lähin oppilaitos on Lohtajan koulu noin kahden kilometrin etäisyydellä. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, luonnonsuojelualueita ja mahdollisesti häiriintyviä luontokohteita. Noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistön koillispuolella on kuntopolku/hiihtolatu. Ekokympin vastaanottoalueen pääasiallinen toiminta rajoittuu kevät, kesä ja syksyaikaan. Kainuun Voiman terminaalitoiminta on vastaavasti suurimmillaan talvisin. LAITOKSEN TOIMINTA Alueella vastaanotetaan, varastoidaan ja murskataan asumisessa, kaupan ja teollisuuden toiminnassa syntyvää haravointi ja risujätettä. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, 8779 Kajaani, puh. (08) , fax (08) , Laskutusosoite Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani

10 liite Vastaanotto tapahtuu vuorokauden ympäri. Vastaanotetut materiaalit läjitetään korkeintaan vuoden ajaksi. Asuinkiinteistöille vastaanotto on maksutonta. Kaupan ja teollisuuden sekä kaupungin liikekeinteistöjen toiminnasta vastaanotettavista kuormista peritään kuormakohtainen käyntimaksu. Puuaines Puuaines, kuten oksat, risut ja rungot läjitetään 4 7 metriä leveisiin ja useita kymmeniä metrejä pitkiin aumoihin. Korkeutta aumalla on 3-5 metriä. Aumat ovat muutaman metrin etäisyydellä toisistaan. Varastoitu puuaines murskataan varastoalueella hakkeeksi. Murskausta on kerrallaan kahtena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodessa. Murskaus tapahtuu arkipäivisin klo 6-22 välillä. Ekokympin vastaanottoalueella ja Kainuun Voiman terminaalialueella on mahdollista, mutta epätodennäköistä olla yhtä aikaa kaksi puuaineksen murskauskonetta. Hakkeen kuljetus lämpölaitokselle hyödynnettäväksi tapahtuu kuorma tai pari päivässä muutamana päivänä vuodessa. Haravointitähteet Haravointitähteet läjitetään irtonaisilla betonielementeillä rajattuun siiloon. Haravointitähde kuljetetaan Majasaaren jätekeskukseen hyödynnettäväksi aumakompostoinnissa. Raaka-aineet, laitteistot. kemikaalit, polttoaineet ja energian käyttö Alueella varastoidaan puuainesta vuodessa maksimissaan tn. ja haravointitähdettä tn. Alueella ei varastoida käsiteltyä puuainesta, kierrätys- tai purkupuuta eikä painekyllästettyä puuta. Puujäte murskataan ostopalveluna urakoitsijan mobiilimurskaimella. Murskauksessa on mukana myös pyöräkone. Koneet ovat alueella tarvittaessa. Energiapuun varastointi ja murskaus tapahtuvat ulkona. Kiinteistön alueella ei ole rakennuksia, käymälää tai muuta katettua tilaa. Alueelle hankitaan sähköliittymä. Vesijohtoa ja viemäriä ei ole alueella. Varastoinnissa ja murskaustoiminnassa ei käytetä vettä eikä toiminnassa synny jätevesiä. Polttoainetta käytetään ainoastaan työkoneissa ja kuljetusajoneuvoissa. Alueella ei käytetä kemikaaleja (lukuun ottamatta vähäisiä määriä koneiden päivittäiseen huoltoon liittyviä huoltorasvoja tai vastaavia). Työkoneiden polttoaineena on diesel tai polttoöljy, jota ei säilytetä alueella vaan työkoneiden tankkaus tehdään pääasiassa muualla. Tarvittaessa murskaimen ja pyöräkuormaajan tarvitsema polttoaine tuodaan ja säilytetään asianmukaisissa siirrettävissä litran säiliöissä. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, 8779 Kajaani, puh. (08) , fax (08) , Laskutusosoite Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani

11 liite Alueella ei ole pysyvää polttoaineiden varastointia, eikä siellä varastoida vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toiminnan suurin riski on tulipalo, jonka savu voi aiheuttaa haittaa lähialueen asukkaille. Mahdollisen tulipalon varalta työkoneissa on alkusammutuskalustoa. Työkoneen tai rekka-auton rikkoutuessa maahan voi päästä öljyä. Öljyvahinkoa varten alueella on haketta imeytysmateriaaliksi. Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikenne on suurimmaksi osaksi henkilöautoilla tapahtuvaa asiakasliikennettä. Liikennöinti alueelle tapahtuu päällystettyä Vuoreslahdentietä pitkin. Ekokympin vaastaanottoalueen asiakkaat ohjataan alueelle selkeillä opasteilla. Kainuun Voiman terminaalialueelle pääsy estetään puomilla. Raskasliikennöinti tapahtuu Vuoreslahdentieltä valtatie 5-tielle. Liikenneviraston vuoden 2010 liikennemäärätilastojen mukaan Vuoreslahdentietä käyttää keskimäärin 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa (raskaan liikenteen määrää ei ole eritelty). Valtatie 5:llä Vuoreslahdentien liittymän kohdalla ajaa keskimäärin 6700 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on keskimäärin 780 ajoneuvoa YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Ilmapäästöt koostuvat työkoneiden pakokaasupäästöistä sekä käsiteltävän voimalaitospolttoaineen pölyämisestä. Pölyäminen johtuu ensisijaisesti murskaus- ja kuormaustoiminnoista. Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat voimakkaasti säätila sekä materiaalin kosteus. Pääasiassa pölyn leviäminen rajoittuu varastoalueelle ja sitä ympäröivälle metsäkaistalle. Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Suurin melunaiheuttaja on puuaineksen murskaus. Murskaustoimintaa harjoitetaan kerrallaan kahtena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodessa arkisin klo 6-22 välillä. Muita melunlähteitä ovat työkoneet ja rekka-autoliikenne. Lastaus- ja kuljetustoimintaa harjoitetaan sekä arkisin että viikonloppuisin ympäri vuorokauden. Päästöt vesistöön ja viemäriin Alueella ei ole vesijohtoa, kaivoa tai viemäriä. Alueen vesipäästöt koostuvat ainoastaan sadevedestä, jotka imeytyvät maaperään tai valuvat pintavaluntana aluetta ympäröivää ja liittymän molemminpuolisia ojia pitkin eteläpuoliselle suolle. Puusta irtoavan hienojakoinen kiintoaines otetaan haravointitähteiden mukana Majasaareen. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, 8779 Kajaani, puh. (08) , fax (08) , Laskutusosoite Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani

12 liite Jätteet Vastaanoton yhteyteen sijoitetaan muutama lukittava energiajäteastia mahdollisia tyhjiä muovipusseja ja säkkejä varten. Astiat tyhjennetään tarvittaessa. Päästöjen vähentämistä koskevat toimet Alueen ja ympäristön siisteydestä huolehditaan alueen käytön yhteydessä. Aluetta ympäröi metsäkaista, joka vähentää puupölyn leviämistä ympäristöön. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei ole vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen, ihmisen terveyteen eikä luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön eikä sen käyttöön. Pakokaasuista johtuvat ilmapäästöt ovat vähäiset eivätkä vaikuta alueen ilman laatuun. Toiminta voi aiheuttaa käsiteltävän aineksen pölyämistä, jonka mahdollinen haitta rajoittuu varastoalueelle ja sitä ympäröivään metsään. Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen maaperään ja pohjaveteen. Murskaus- ja lastaustoiminta aiheuttaa jonkin verran melua. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita. Lähimmän asuinrakennukset sijaitsevat noin 700 metrin etäisyydellä kohteesta. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖN KAN- NALTA PARAS KÄYTÄNTÖ Toiminnassa käytetään nykyaikaisia koneita ja kuljetuskalustoa. Kalusto soveltuu kyseessä olevaan toimintaan. Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti ja niiden kunto tarkistetaan aina käytön yhteydessä. Esa Kumpulainen, käyttöpäällikkö ( ) Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, 8779 Kajaani, puh. (08) , fax (08) , Laskutusosoite Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani

13 Kajaanin kaupungin karttapalvelu :: Tulostussivu Liite 3 Sivu 1/ Mattilan risujen ja haravointitähteiden kaavoitus: M = Maa- ja metsätalousvaltainen alue Alue rajautuu pohjoispuolella (eo) maa-ainesten ottoa varten varattuun alueeseen. 100 m Kajaanin kaupunki

14

15

16 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Päätös Kainuun Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta; energiapuun ja ruokohelven varastointi- ja murskausalue 260/11.01/2012 LUPAJ 89 (valm. Paula Malinen) ASIA Kainuun Voima Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista lupaa energiapuun ja ruokohelven varastoinnille tilalle Mattila II kiinteistötunnus Lupahakemukseen sisältyy anomus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupahakemus, erillisliite LUVAN HAKIJA Kainuun Voima Oy PL KAJAANI Yhteyshenkilö Kauppinen Maarit puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminnalle, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, tulee olla ympäristölupa (YSL 28 2 mom., kohta 3) TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 7 2 mom.) ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on saapunut Kajaanin kaupungille Hakemuksen tietoja on täydennetty saapuneella lisäselvityksellä. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILAN- NE Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole ennestään muita lupia. Alueella on ollut Kajaanin kaupungin terveyslautakunnan valvontajaoston myöntämä sijoituslupa kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä B- luokan asfalttiasemalle viiden vuoden määräajaksi. Kajaanin kaupunginhallitus on myöntänyt alueelle maa-ainesten ottamisluvan viideksi vuodeksi. Kajaanin kaupungin ympäristölauta-

17 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto kunta on myöntänyt alueelle luvan kiviaineksen murskaustuotteiden varastoinnille ja seulonnalle asti. Alueella on voimassa Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava Osayleiskaavassa kiinteistön pohjoisosa on varattu maa-ainesten ottoa varten (EO) ja muu osa on merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA HÄIRIINTYVÄT KOHTEET Energiapuun ja ruokohelven varastointi- ja murskausalue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Alue rajoittuu etelässä Vuoreslahdentiehen ja ja muissa ilmansuunnissa metsäalueisiin. Kiinteistön länsipuolella on ojitettu metsäalue, josta vesien kulkusuunta on suo-ojia pitkin noin 1,2 kilometrin etäisyydellä olevaan Sokajärveen. Kiinteistön koillispuolella noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta on Parkinniemen teollisuuskaatopaikka. Noin 700 metriä kiinteistön rajalta sijaitsee pieneläinten hautausmaa. Hautausmaa ei enää ole hautauskäytössä. Lähimmät asuinrakennukset ovat idässä Lohtajan kaupunginosassa noin 1,2 kilometrin, kaakossa Teerisuon alueella noin 0,7 kilometrin ja luoteessa noin kilometrin etäisyydellä varastoalueesta. Lähin oppilaitos on Lohtajan koulu noin kahden kilometrin etäisyydellä. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, luonnonsuojelualueita ja mahdollisesti häiriintyviä luontokohteita. Noin 200 metrin etäisyydellä kiinteistön koillispuolella on kuntopolku/hiihtolatu. LAITOKSEN TOIMINTA Alueella varastoidaan Kainuun Voima Oy:n Kajaanin höyryvoimalaitoksessa poltettavaa energiapuuta ja ruokohelpeä. Energiapuuaines koostuu hakkuutähteistä, kuten kannoista, juurakoista, rangoista, oksista, runkopuusta ym. murskaamattomasta metsäenergiasta,sekä valmiista hakkeesta ja sahan sivutuotteena saatavasta kuoresta ja purusta. Murskaamaton puuaines ja ruokohelpi murskataan varastoalueella hakkeeksi. Toimintaa harjoitetaan ympäri vuoden. Murskausta on kahtena tai kolmena päivänä viikossa arkipäivisin klo 6-22 välillä. Energiapuu- ja ruokohelpikuljetukset alueelle ja hakkeen kuljetus Kajaanin höyryvoimalaitokselle tapahtuvat ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Voimalaitoksen vuosihuollon aikana (yleensä heinäkuussa) kuljetuksia ei ole. Raaka-aineet, laitteistot. kemikaalit, polttoaineet ja energian käyttö Alueella varastoidaan vuodessa maksimissaan tn hakettamatonta ja tn muualla haketettua puupolttoainetta. Valmis hake sisältää myös sahanpurun ja kuoren. Yhteensä alueella varastoita-

18 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto van puupolttoaineen määrä on maksimissaan tn vuodessa. Lisäksi alueella varastoidaan enintään 6000 tn ruokohelpeä, joka haketetaan alueella. Alueella ei varastoida käsiteltyä puuainesta eikä kierrätys- tai purkupuuta. Vuonna 2011 alueella on säilytetty yhteensä tn puupolttoainetta ja tn ruokohelpeä. Alueella toimii toiminnanharjoittajia, joilla on sopimus Kainuun Voima Oy:n kanssa puuaineksen hankinnasta, varastoinnista, murskauksesta ja kuljetuksesta Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitokselle. Kainuun Voima Oy osoittaa kullekin toiminnanharjoittajalle alueelta sektorin, jossa saa varastoida puuainesta, harjoittaa murskausta sekä varastoida valmista haketta. Toiminnanharjoittajilla on käytössään mobiilimurskain, telakone (koura) sekä pyöräkone. Koneet ovat alueella tarvittaessa. Alueella on kerrallaan vain yksi murskain, joka kiertää eri sektoreilla. Murskaimen tyyppi voi vaihtua saatavuuden ja työn hinnan mukaan. Koneille voidaan tehdä pieniä korjaustoimenpiteitä ( esim. murskaimen terän vaihto), mutta varsinaista kaluston huoltoa ja peruskorjaustoimintaa ei tehdä alueella. Sekä energiapuun varastointi ja murskaus tapahtuu ulkona. Kiinteistön alueella ei ole rakennuksia, käymälää tai muuta katettua tilaa. Alueella ei ole vesijohtoa, viemäriä eikä sähköliittymää. Varastoinnissa ja murskaustoiminnassa ei käytetä vettä eikä toiminnassa synny jätevesiä. Polttoainetta käytetään ainoastaan työkoneissa ja kuljetusajoneuvoissa. Alueella ei käytetä kemikaaleja (lukuun ottamatta vähäisiä määriä koneiden päivittäiseen huoltoon liittyviä huoltorasvoja tai vastaavia). Työkoneiden polttoaineena on diesel tai polttoöljy, jota ei säilytetä alueella vaan työkoneiden tankkaus tehdään pääasiassa muualla. Tarvittaessa murskaimen ja pyöräkuormaajan tarvitsema polttoaine tuodaan ja säilytetään asianmukaisissa siirrettävissä litran säiliöissä. Alueella ei ole pysyvää polttoaineiden varastointia, eikä siellä varastoida vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toiminnan suurin riski on tulipalo, jonka savu voi aiheuttaa haittaa lähialueen asukkaille. Mahdollisen tulipalon varalta työkoneissa on alkusammutuskalustoa. Työkoneen tai rekka-auton rikkoutuessa maahan voi päästä öljyä. Öljyvahinkoa varten alueella on haketta imeytysmateriaaliksi. Asiaankuulumattoman ajoneuvoliikenteen estämiseksi alueelle johtava tie on varustettu lukittavalla puomilla. Toinen alueelle johtava tie on suljettu kivilohkareilla. Liikenne ja liikennejärjestelyt Hake kuljetetaan Vuoreslahdentien, valtatie 5:n ja Sokajärventien kautta Kainuun Voima Oy:lle. Mattila II-tilalta tulee tai sieltä lähtee enintään 60 puuaineskuljetusta vuorokaudessa.

19 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Enimmäiskuljetusmäärä ajoittuu talvelle kovimpien pakkasten aikaan tai markkinasähkön huippuhinnan aikaan. Keskimäärin kuljetuksia on noin 20 kpl vuorokaudessa. Liikennettä on myös öisin ja viikonloppuina. Liikenne alueelle tapahtuu päällystettyä Vuoreslahdentietä pitkin. Liikenneviraston vuoden 2010 liikennemäärätilastojen mukaan Vuoreslahdentietä käyttää keskimäärin 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa (raskaan liikenteen määrää ei ole eritelty). Valtatie 5:llä Vuoreslahdentien liittymän kohdalla ajaa keskimäärin 6700 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on keskimäärin 780 ajoneuvoa YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Ilmapäästöt koostuvat työkoneiden pakokaasupäästöistä sekä käsiteltävän voimalaitospolttoaineen pölyämisestä. Pölyäminen johtuu ensisijaisesti murskaus- ja kuormaustoiminnoista. Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat voimakkaasti säätila sekä materiaalin kosteus. Pääasiassa pölyn leviäminen rajoittuu varastoalueelle ja sitä ympäröivälle metsäkaistalle. Melupäästöt ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Suurin melunaiheuttaja on puuaineksen murskaus. Murskaustoimintaa harjoitetaan arkisin klo 6-22 välillä noin kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Muita melunlähteitä ovat työkoneet ja rekka-autoliikenne. Lastaus- ja kuljetustoimintaa harjoitetaan sekä arkisin että viikonloppuisin ympäri vuorokauden. Päästöt vesistöön ja viemäriin Alueella ei ole vesijohtoa, kaivoa tai viemäriä. Alueen vesipäästö koostuvat ainoastaan sadevedestä, jotka imeytyvät maaperään tai valuvat pintavaluntana maastoon. Topografian perusteella vesien virtaussuunta varastoalueelta on länteen, jossa sijaitsee ojitettu suoalue. Jätteet Toiminnassa ei synny jätteitä. Mahdollisia roskia, rättejä tms. ei säilytetä alueella, vaan alueella toimivat yrittäjät huolehtivat jätteiden keräämisen ja toimittamisen asianmukaisiin keräilypisteisiin. Päästöjen vähentämistä koskevat toimet Alueen ja ympäristön siisteydestä huolehditaan alueen käytön yhteydessä. Aluetta ympäröi metsäkaista, joka vähentää puupölyn leviämistä ympäristöön. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen.

20 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei ole hakemuksen mukaan vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen, ihmisen terveyteen eikä luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön eikä sen käyttöön. Pakokaasuista johtuvat ilmapäästöt ovat vähäiset eivätkä vaikuta alueen ilman laatuun. Toiminta voi aiheuttaa käsiteltävän aineksen pölyämistä, jonka mahdollinen haitta rajoittuu varastoalueelle ja sitä ympäröivään metsään. Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen maaperään ja pohjaveteen. Murskaus- ja lastaustoiminta aiheuttaa jonkin verran melua. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita. Lähimmän asuinrakennukset sijaitsevat noin 700 metrin etäisyydellä kohteesta. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ Toiminnassa käytetään nykyaikaisia koneita ja kuljetuskalustoa. Kalusto soveltuu kyseessä olevaan toimintaan. Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti ja niiden kunto tarkistetaan aina käytön yhteydessä. TOIMINNAN TARKKAILU Toiminnanharjoittajan ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi: Hake punnitaan autovaa'alla tuotaessa Kajaanin höyryvoimalaitokselle poltettavaksi. Alueen toiminnanharjoittajat pitävät kirjaa ja raportoivat vuosittain Kainuun Voima Oy:lle terminaalin käytöstä sekä varastoimastaan hakkeen määrästä ja laadusta. Kirjanpito esitetään pyydettäessä valvovalle viranomaiselle. Toimijat tarkkailevat ja huolehtivat alueen siisteydestä alueella työskennellessään. Käytettävien koneiden ja laitteiden kunto tarkistetaan käytön yhteydessä. Vahingon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin. Mahdollisista häiriö- ja onnettomuustilanteista ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pelastuslaitokselle. Häiriötilanteiden syyt ja vaikutukset kirjataan. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu KotiseutuPlus -lehdessä sekä ilmoitettu erikseen tiedossa oleville asianosaisille. Lupa-asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä kaupungintalolla Kajaani Infossa. Lupahakemuksesta on on pyydetty lausunto terveydensuojelu- viranomaiselta.

21 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus. Terho Vaattovaara: Toiminta aiheuttaa melu- ja pölyhaittaa muistuttajan tontille, joka rajoittuu Kainuun Voima Oy:n tilaan. Rajalla oleva suojametsäkaistale on vain muutamia metrejä leveä, eikä muistuttajan mukaan estä pölyn ja melun leviämistä. Muistuttaja ei hyväksy, että Kainuun Voima Oy:lle myönnetään lupa murskauksen ja varastointiin, koska se alentaa muistuttajan maan arvoa. Lausunnot Kainuun maakunta -kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuollolla ei terveydensuojeluviranomaisena ole huomauttamista hankkeen suhteen. Hakijan kuuleminen Hakijalle varattiin tilaisuus antaa muistutuksesta vastine. Kainuun Voima Oy:n vastine Muistutuksessa on todettu, että Mattila II -kiinteistöllä ja muistuttajan omistaman kiinteistön ( ) rajalla on ainoastaan muutaman metrin matkalla metsää Mattila II -kiinteistön puolella. Muistuttajan mukaan tämä ei riitä pysäyttämään murskauksesta sekä lastaustoiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn leviämistä muistuttajan kiinteistön alueelle. Muistuttajan mukaan energiapuun ja ruokohelven murskaus ja varastointi heikentävät hänen kiinteistönsä arvoa. Muistuttaja on valmis neuvottelemaan kiinteistönsä myymisestä Kainuun Voima Oy:lle. Hakija korostaa, että melua aiheuttavaa murskaustoimintaa harjoitetaan vain muutamana päivänä viikossa arkisin päiväsaikaan klo 7-22 välillä. Hakija toteaa, että muistuttajan omistama kiinteistö on asumaton ja rakentamaton, eikä läheisyydessä ole asutusta eikä häiriintyviä kohteita. Haittaa esimerkiksi asutukselle ei melun suhteen aiheudu. Murskauksen yhteydessä ilmaan pääsee murskattavasta, kasviperäisestä materiaalista peräisin olevaa näkyvää, partikkelikooltaan suurta pölyä, joka laskeutuu nopeasti. Kiinteistön sijainnin vuoksi (metsän ympäröimä ja 700 metrin päässä lähimmästä asutuksesta) ei ilman pölypitoisuudesta tai pölylaskeumasta aiheudu haittaa asutukselle tai muille häiriintyville kohteille. Eniten pölyämistä aiheuttaa ruokohelven murskaus. Ruokohelven murskaus alueella loppuu vuoden 2015 aikana. Mattila II -kiinteistön alueella on aiemmin ollut ympäristölupa kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle, ja osayleiskaavassa kiinteistön

22 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto pohjoisosa on varattu maa-ainesten ottoa varten. Hakija katsoo, että kiinteistö ja sen sijainti ovat sopivia puuaineksen varastointi- ja murskaustoimintaa varten. Kainuun Voima Oy:llä ei ole tarvetta lisämaan ostoon. Tarkastus Alueelle on tehty kaksi tarkastuskäyntiä ja Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty asiakirjoihin. Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, puh tai sähköposti muodossa ASIAN RATKAISU Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Kainuun Voima Oy:lle ympäristöluvan energiapuun ja ruokohelven varastoinnille ja murskaukselle tilalle Mattila II ( ). Toiminnassa on noudatettava hakemusta, jollei lupamääräyksissä tosin määrätä. Lupamääräykset Laitoksen toiminta 1. Laitoksella saa varastoida, hakettaa ja murskata energiapuuta yhteensä tonnia vuodessa ja ruokohelpeä 6000 tonnia vuodessa. 2. Laitoksella saa hakettaa ja murskata energiapuuta ja ruokohelpeä maanantaista perjantaihin klo Alueella ei saa varastoida käsiteltyä puutavaraa eikä purku - yms. jätteeksi luokiteltavaa puuta eikä muita jätteitä. Mahdolliset kuormien mukana tulleet tai muuten alueelle tuodut jätteet on välittömästi toimitettava asianmukaiseen paikkaan käsiteltäväksi. 4. Alueella ei saa varastoida poltto- eikä voiteluaineita, eikä pestä ajoneuvoja, koneita ja laitteita. Meluntorjunta ja päästöt ilmaan 5. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla ulkona klo 7-22 A-painotettua ekvivalenttitason (LAeq) arvoa 55 db eikä klo 22-7 arvoa 50 db. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee selvittää toiminnasta aiheutuva melutaso mittauksin. Mikäli melutasot ylittyvät, on välittömästi ryhdyttä-

23 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto vä toimenpiteisiin melun leviämisen estämiseksi. 6. Toiminnasta ei saa aiheutua haju- eikä pölyhaittaa. Pölyävät ainekset on tarvittaessa suojattava katteella, esimerkiksi pressuilla. Pintavesien käsittely 7. Alueelta tulevat hulevedet on kerättävä ja johdettava alueelta pois tai imeytettävä maaperään. Valumavedet on tarvittaessa johdettava ja käsiteltävä niin, ettei kiintoainesta pääse valumaan naapurikiinteistöille. Valumavesien mukana ei päästää ympäristöön öljyjä tai kemikaaleja. Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 8. Poikkeuksellisista päästöistä sekä toiminta- ja häiriötilanteista, joista voi olla haittaa tai vaaraa ympäristölle, on ilmoitettava pelastuslaitokselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviran- omaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle varastoalueella ja murskausasemalla tulee olla alkusammutuskalustoa sekä riittävästi saatavilla asianmukaista imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali tulee toimittaa asianmukaiseen paikkaan käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. Tarkkailu ja raportointi 10. Toiminnanharjoittajan on nimettävä alueella vastaava hoitaja, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: Haketuksen ja murskauksen kokonaistoiminta-aika/vuosi Haketetun ja murskatun määrät lajeittain (tonnia/vuosi) Varastoidut biopolttoaineiden määrät lajeittain (tonnia/vuosi) Polttoon toimitetut biopolttoaineiden määrät (tonnia/vuosi) Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle. Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 12. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa on uuden haltijan ilmoitettava tästä kirjallisesti

24 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristö tilan tarkkailusta ja mahdollisesta maaperän pilaantumisen selvittämisestä tulee laatia suunnitelma, joka tulee toimittaa hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annetut vaatimukset ja ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Energiapuun varastointi- ja murskaus alue ei sijaitse asemakaavaalueella, eikä vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 500 metrin etäisyydellä laitoksesta. Kun otetaan huomioon sijoituspaikka ja annetut lupamääräykset, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lupamääräysten perustelut Luvassa on annettu määräykset varastoitaville ja käsiteltäville aineksille, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräystä annettaessa on otettu huomioon käytössä olevan varastoalueen laajuus (lupamääräys 1). Toiminta-aika on määrätty hakijan esityksen mukaisena. Toiminta-aikaa ei ole tarpeen rajoittaa, koska lähimmät asuinrakennukset ovat noin 700 metrin etäisyydellä laitoksesta ja hakemusta/murskausta on keskimäärin 2-3 päivänä viikossa (lupamääräys 2). Lupamääräyksellä 3 varmistetaan, ettei varastoitavissa materiaaleissa ole jätejakeita, alue on siisti ja että alueelle mahdollisesti tuodut jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn

25 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Lupamääräyksillä 5 ja 6 varmistetaan, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu naapurustolle melu- eikä pölyhaittaa. Melumittaukset vaaditaan tehtäväksi tarpeen mukaan, jotta esimerkiksi mahdollisessa meluvalitustapauksessa laitoksen aiheuttamasta melutasosta voidaan varmistua. Erillistä meluselvitystä ei ole katsottu tarpeelliseksi vaatia toiminnan sijainti ja meluavan toiminnan laatu ja kesto huomioon ottaen. Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien sekä maaperän pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa haittaa (lupamääräykset 4 ja 7). Poikkeus- ja häiriötilanteita koskeva lupamääräykset 8 ja 9 on annettu, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnan ympäristövaikutusten seuraaminen ja valvonta edellyttävät, että valvontaviranomainen saa tarvittavat tiedot toiminnasta (lupamääräykset 10,11 ja 12). Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista toiminnan lopettamisen jälkeenkään. Mahdollisiin toiminnan lopettamisen jälkeisiin ympäristövelvoitteisiin on varauduttava tarpeellisilla selvityksillä ja etukäteissuunnittelulla. (lupamääräys 13) VASTAUS MUISTUTUKSEEN Muistutuksessa esitetyt melu- ja pölyhaittaa koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä. Kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset ja se, mitä luvan perusteluissa on esitetty, luvan epäämistä koskeva vaatimus on hylätty kohtuuttomana. LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen ja laajentamiseen on oltava lupa Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on noudatettava asetusta. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

26 KAJAANIN KAUPUNKI Liite 4 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto määrää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Hakijan on asetettava 6000 euron hyväksyttävä vakuus lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. KÄSITTELYMAKSU Käsittelymaksu on 1200 euroa. Maksun määräämisessä on sovellettu Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaa, joka on tullut voimaan SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 86/2000: 28, 41-43, 46, 55, 96, 101 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000: 7, 19 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto: Hyväksyi. <Pvm> pöytäkirjanpitäjä

27 KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö MATTILA II Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: Nimi: MATTILA II Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Kajaani (205) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä km Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin m Kartta on tulostettu ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Taustakartta on viitteellinen. Mittakaava 1: Kartat MML, kunnat (ei kopiointilupaa)

28 MATTILAN RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOPAIKKA (yleisötiivistelmä) Mattilan risujen ja haravointitähteiden vastaanottoalue Kajaanin kaupunki on ottanut vastaan Kajaanin alueelta risuja ja haravointitähteitä Auralan alueelle. Maanomistajan muuttuessa risujen ja haravointitähteiden vastaanotto päättyy kesäkuussa Ekokymppi hakee Kajaanin kaupungilta ympäristölupaa kevään 2015 aikana rakennetavalle vastaanottoalueelle. Alue sijaitsee Kainuun Voiman terminaalialueella ( ) käyntiosoitteessa Vuoreslahdentie 191. Vastaanottoalueilla otetaan vastaan asumisessa sekä kaupan ja teollisuuden toiminnassa syntyviä ja risuja ja haravointitähteitä. Alue on avoinna kaikkina vuorokauden aikoina läpi vuoden. Risut läjitetään ja murskataan paikan päällä. Haravointitähteet läjitetään asfaltoidulle alueelle, josta ne kuljetetaan edelleen Majasaareen. Ylläpidon ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi alueelle järjestetään kameravalvonta. Vastaanoton yhteyteen sijoitetaan muutama lukittava energiajäteastia mahdollisia tyhjiä muovipusseja ja säkkejä varten. Astiat tyhjennetään tarvittaessa. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Ilmapäästöt koostuvat työkoneiden pakokaasupäästöistä sekä käsiteltävän puuhakkeen pölyämisestä. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Suurin melunaiheuttaja on puuaineksen murskaus. Murskaustoimintaa harjoitetaan kerrallaan kahtena tai kolmena päivänä pari kertaa vuodessa arkisin klo 6-22 välillä. Alueen vesipäästöt koostuvat ainoastaan sadevedestä, jotka imeytyvät maaperään tai valuvat pintavaluntana pois alueelta. Puusta irtoavan hienojakoinen kiintoaines otetaan haravointitähteiden mukana Majasaareen, joten sekään ei pääse sadevesien mukana ympäristöön. Kajaanissa KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Esa Kumpulainen käyttöpäällikkö Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, 8779 Kajaani, puh. (08) , fax (08) , Laskutusosoite Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, PL 182, Kajaani

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN uusi toiminta toiminnan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö Sivu 1 (14) Kiinteistötunnus: Nimi: Yhteinen vesialue ja vesijättö Rekisteriyksikkölaji: Yhteinen vesialue Kunta: Hämeenlinna (109) Palstojen lukumäärä:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot