NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2017 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 182 Valtuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuoden 2017 loppuun 185 Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajiston vaali toimikaudelle Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan vaali toimikaudelle Elinvoimalautakunnan vaali toimikaudelle Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle Sivistyslautakunnan vaali toimikaudelle Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen alkavalle toimikaudelle 194 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudelle Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali toimikaudelle Nurmijärven kunnan edustajan valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 198 Kunnan edustaja Rinnekodin neuvottelukuntaan toimikaudelle Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kuuma-johtokuntaan toimikaudelle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaali toimikaudelle Kunnan edustajien valinta Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan toimikaudelle Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta Takausehtojen muutos, Perttulan vesiosuuskunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen 206 Kunnanjohtajan virka ja kelpoisuusehdot sekä nykyisen kunnanjohtajan toimikauden päättyminen 207 Valtuustoaloite kunnallisen auttamisprosessin luomiseksi ja lujittamiseksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa 208 Tonttien luovuttaminen Kirkonkylän Krannilan alueelta, korttelin 2108 tontit 8 ja 9; päätöksen tarkentaminen 209 Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Kehitys- ja keskusteluasiat

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-16:00 (kyselytuntiosuus klo ) Paikka Kunnanvirasto Osallistujat Läsnä Helminen Olli, SDP I vpj toimi puheenjohtajana Handolin Kirsti, KESK II vpj Kakko Kimmo, PerusS jäsen Pispala Leni, VIHR jäsen Sandelin Marja-Leena, SDP jäsen Schildt Markku, KOK jäsen Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Toivonen Kallepekka, KESK jäsen Vaulamo Petri, KOK jäsen saapui klo Martelius Seija, KOK varajäsen Kalmi Petri, KESK kv:n pj Suominen Kaisa, KOK kv:n I vpj Aatela Elli, SDP kv:n II vpj Poissa Mäkelä Outi, KOK puheenjohtaja Sivula Tapio, KESK jäsen Muut Behm Kimmo kunnanjohtaja esittelijä Pölönen Anne kunnansihteeri pöytäkirjanpitäjä Muut saapuvilla olleet Kivilevo Pekka talousjohtaja klo Salminen Ilpo johtava ylilääkäri klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Kakko ja Kirsti Handolin. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Olli Helminen I varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana Anne Pölönen pöytäkirjanpitäjä

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Pöytäkirjan tarkastus Kunnanvirasto Kimmo Kakko Kirsti Handolin Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto , kirjaamo klo 9-13 Todistaa Anne Pölönen kunnansihteeri

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Valtuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle KH 182 Kunnan hallintosäännön 110 :n mukaan valtuusto valitsee toi mikau dek seen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaa li lau ta kunnan. Lautakunnassa on neljä jäsentä ja kullakin henkilökohtainen va ra jä sen. Valituista jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja yh den varapuheenjohtajan. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä valtuustoja lukuun ot ta mat ta tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40%. Säännös koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja erikseen va rajä se niä. Linkki kuntaliiton yleiskirjeisiin valinnoista: Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat Kuntayhtymän toimielinten valinta Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan neljä (4) jäsentä ja näil le henkilökohtaiset varajäsenet sekä - nimeää varsinaisesta jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi KH 183 Kuntalain 18 :n perusteella valtuusto valitsee keskuudestaan puheen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toi mi kaudek seen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaa li toi mi tukses sa. Nurmijärven hallintosäännön mukaan val tuus tos sa on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajien toi mi kau si on kaksi vuotta. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan vali ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Lais sa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suositellaan an net ta van kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja ra kennus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va rajä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esitte li jän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to tehtä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa har joit ta vis sa yri tyk sis sä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suu des taan sekä muistakin si don nai suuk sis ta, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja vir ka teh tä vien hoitamisessa. Si don nai suusilmoitus teh dään tar kastus lau ta kun nal le, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden nou dat ta mis ta ja saat taa ilmoitukset val tuus ton tiedoksi. Kunnan on pi det tä vä si donnai suuk sis ta rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei sa las sa pi toa kos ke vis ta säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol li suu den piiriin kuu lu van luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tie dot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kun nan hal li tuksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva val tuu tet tu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja va ra pu heen joh ta jat on valittu. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan pu heen joh ta jan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuoden 2017 loppuun KH 184 Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val tuus to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kut suu koolle puheenjohtaja. Valtuuston kokousviikolla maanantaisin pidetään valtuuston ky se lytun ti, jonka aiheena on valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat ja erik seen esiteltävät ajankohtaiset asiat, joista kaikista on mah dol lisuus kysellä lisää taustoja. Nurmijärven kunnan kuulutukset julkaistaan tiedoksi myös in ter ne tissä osoitteessa Kunnanhallitus päättää erik seen omista kokouksistaan ja esi tys lis tojen lähettämisestä ym. käy tän nön toimenpiteistä kokouksiin liittyen se kä myös yleisesti pää tös ten tiedottamisesta. Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on vält tä mätön tä, että kunnan muut toimielimet päättäessään omista ko kous aika tau luis taan ottavat tarpeellisessa määrin huomioon valtuuston kokous oh jel man. Kunnan voimaan tulleen hallintosäännön mukaan ko kouskut su on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokous ta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo vel vol li suus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh dotuk set valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, joll ei vät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheis ma te ri aa lis sa on salassa pidettäviä tietoja, tehdään asiakirjaan mer kin tä salassapidosta. Esityslista toimitetaan kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille tallen ta mal la esityslista heidän saatavilleen tietojärjestelmään. Kunnanhallitus esittää valtuuston päätettäväksi valtuuston elo - jou lukuun 2017 kokousten ja koollekutsumistavan osalta seuraavaa: a) Valtuuston kokouskuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaulun li säk si hallintojohtajan ilmoituslehdeksi valitsemassa Nurmijärven Uu ti sis sa tammi - syyskuu Valtuusto päättää jatkosta syksyllä 2017.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus b) Valtuusto kokoontuu elo - joulukuu 2017 pääsääntöisesti kes kiviik koi sin klo 18 seuraavasti: (osavuosikatsaus II) (mm. talousarvio,verot) Mikäli käsiteltävien asioiden määrä ja laatu sallii, voidaan kokous jättää pitämättä tai sen ajankohtaa siirtää sopimalla asiasta valtuuston pu heen joh ta jan kanssa. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajiston vaali toimikaudelle KH 185 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja näillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto va lit see jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II va ra puheen joh ta jan. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rin nas tet ta vas sa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdas sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toi mikau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun ot tamat ta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Ta sa-arvo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen si jaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen ki lö koh taisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheen joh ta jis toa vaatimus ei erikseen koske. Kunnanhallituksessa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään viisi. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi te taan; ja

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 73 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal ve lukses sa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräys vallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai sää tiös sä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nan hal lituk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tätä kohtaa ei sovelleta kun nan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnas tet ta van toimielimen jäseneen. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh tei sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu heen johta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myös kään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve lukses sa olevia henkilöitä. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan vali ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Lais sa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suositellaan an net ta van kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja ra kennus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va rajä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esitte li jän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to tehtä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa har joit ta vis sa yri tyk sis sä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suu des taan sekä muistakin si don nai suuk sis ta, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja vir ka teh tä vien hoitamisessa. Si don nai suusilmoitus teh dään tar kastus lau ta kun nal le, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden nou dat ta mis ta ja saat taa ilmoitukset val tuus ton tiedoksi. Kunnan on pi det tä vä si donnai suuk sis ta rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei sa las sa pi toa kos ke vis ta säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol li suu den piiriin kuu lu van luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus tie dot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee kunnanhallitukseen toimikaudeksi yksi tois ta (11) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä - valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II va ra puheen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan vaali toimikaudelle KH 186 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja kul le kin henkilökohtainen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi tetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh-

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus das sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimi kau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen ki lökoh tai sen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myös kään pu heen joh ta jis toa vaatimus ei erikseen koske. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa tulee siten olla jäseninä nai sia ja miehiä vähintään viisi. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja raken nus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va ra jä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lau ta kunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to teh tä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit ta vis sa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suudes taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidet tä vä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol lisuu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee toimikaudeksi asemakaavoitus- ja ra ken nus lau ta kuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin hen ki lökoh tai sen varajäsenen sekä - nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Elinvoimalautakunnan vaali toimikaudelle KH 187 Elinkeinolautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi tetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh-

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus das sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimi kau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen ki lökoh tai sen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myös kään pu heen joh ta jis toa vaatimus ei erikseen koske. Elinvoimalautakunnassa tulee siten olla jäseninä nai sia ja miehiä vähin tään viisi. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja raken nus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va ra jä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lau ta kunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to teh tä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit ta vis sa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suudes taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidet tä vä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol lisuu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee toimikaudeksi elinvoimalautakuntaan yk si tois ta (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä - nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja va rapu heen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle KH 188 Hyvinvointilautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja kullekin hen ki lö koh tainen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi tetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh-

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus das sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimi kau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen ki lökoh tai sen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myös kään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Hyvinvointilautakunnassa tulee siten olla jäseninä nai sia ja miehiä vähintään viisi. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja raken nus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va ra jä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lau ta kunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to teh tä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit ta vis sa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suudes taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidet tä vä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol lisuu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee toimikaudeksi hy vin voin ti lau ta kuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen va ra jä senen sekä - nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle KH 189 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan kes kus vaa li lau ta kun ta, johon kuuluu puheenjohtaja, va ra pu heen johta ja ja kolme muuta jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten kin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edus taa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) eh dok kai ta asettaneita äänestäjäryhmiä. Koska vuoden 2017 kuntavaaleissa on puolueita ja äänestäjäryhmiä ol lut enemmän kuin viisi, on lain mukaan lautakunnan varsinaiset jäse net samoin kuin varajäsenet valittava eri äänestäjäryhmien edusta jis ta. Vuonna 2017 suoritetuissa kuntavaaleissa Nurmijärven kunnassa eh dok kai ta asettaneita äänestäjäryhmiä oli 11 (yksitoista): - Kansallinen Kokoomus r.p. - Svenska folkpartiet i Finland r.p./suomen ruotsalainen kan san puolue r.p. - Suomen Keskusta r.p. - Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. - Vasemmistoliitto r.p. - Piraattipuolue r.p. - Itsenäisyyspuolue r.p. - Perussuomalaiset r.p. - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. - Vihreä liitto r.p - Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Jäsenen tai varajäsenen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun eh do kas ha ke muk sen mukaan on asetettu puolueen tai va lit si ja yhdis tyk sen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työs ken te lyyn kyseisissä vaaleissa. Käytännössä työskentelyeste voi tul la ajankohtaiseksi vasta seuraavissa kuntavaaleissa vuonna Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi te taan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve lukses sa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdas sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimi kau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä oli si oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Keskusvaalilautakunnassa tulee siten olla varsinaisina jäseninä naisia ja miehiä vähintään kaksi. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja raken nus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va ra jä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lau ta kunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to teh tä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit ta vis sa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suudes taan sekä muistakin si don nai suuk sis ta, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja virkatehtävien hoi ta mi ses sa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka val voo ilmoitusvelvollisuuden noudat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset val tuus ton tiedoksi. Kunnan on pidet tä vä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol lisuu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Valittavan keskusvaalilautakunnan toimikauden aikana järjestetään mm. vuonna 2018 tasavallan presidentin vaali ja mahdollisesti maakun ta vaa lit, vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit se kä vuonna 2021 kuntavaalit. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee toimikaudeksi kes kus vaa li lau ta kuntaan viisi (5) jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä. Varajäsenet ase te taan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, - nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan vaali toimikaudelle KH 190 Sivistyslautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen va ra jä sen. Valituista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi tetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh-

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus das sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimi kau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen ki lökoh tai sen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myös kään pu heen joh ta jis toa vaatimus ei erikseen koske. Sivistyslautakunnassa tulee siten olla jäseninä nai sia ja miehiä vähin tään viisi. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja raken nus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja va ra jä se nen], valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lau ta kunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä joh to teh tä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit ta vis sa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va ral li suudes taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidet tä vä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol lisuu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - valitsee toimikaudeksi sivistyslautakuntaan yk si tois ta (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä - nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja va rapu heen joh ta jan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle KH 191 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuo sien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 30 :n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnan hal li tus ja tarkastuslautakunta. Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal lin non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val tuu tet tu ja. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi te taan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 75 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormes ta rin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita kos ke van 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhtei sön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntalain 73 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal ve lukses sa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen

24 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nanhal li tuk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.tätä kohtaa ei so velle ta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rin nas tet ta van toimielimen jäseneen. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdas sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimi kau si alkaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lu kuun otta mat ta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen ki lökoh tai sen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myös kään pu heen joh ta jis toa vaatimus ei erikseen koske. Tarkastuslautakunnassa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kol me. Kuntalain 70 :n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan va li ta vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suos tu mus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valin taa. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, mutta se suo sitel laan annettavan kirjallisena. Kuntalain 84 :n mukaan kun nan hal li tuk sen ja maankäyttö- ja raken nus lais sa tarkoitettuja tehtäviä hoi ta van toimielimen jäsenen [ja

25 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus va ra jä se nen], valtuuston ja lautakunnan pu heen joh ta jan ja va ra puheen joh ta jan, kunnanjohtajan sekä kun nan hal li tuk sen ja lau ta kunnan esittelijän on tehtävä si don nai suus il moi tus. Ilmoitus tulee tehdä joh to teh tä vis tään sekä luot ta mus toi mis taan elinkeinotoimintaa harjoit ta vis sa yrityksissä ja muissa yh tei söis sä, merkittävästä va ral li suudes taan sekä muistakin si don nai suuk sis ta, joilla voi olla merkitystä luot ta mus- ja virkatehtävien hoi ta mi ses sa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka val voo ilmoitusvelvollisuuden noudat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset val tuus ton tiedoksi. Kunnan on pidet tä vä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol lisuu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä hen ki löä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuus to - valitsee toimikaudeksi tarkastuslautakun taan seit se män (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajä senen sekä - nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjoh tajan ja varapuheenjohtajan. Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh Esitys hyväksyttiin.

26 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle KH 192 Tekniseen lautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja kullekin hen ki lö koh tainen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 32 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tar kas tuslau ta kun nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidet tä väs sä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 33 :n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vas taa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi tetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 72 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li tuksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sel laiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi tet tuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 koh-

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 63 19.02.2018 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 63 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 170 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 57 19.02.2018 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 57 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 162 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 61 19.02.2018 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 61 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 168 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 58 19.02.2018 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 58 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 164 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 53 19.02.2018 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 53 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 163 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan vaali hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudelle

Tarkastuslautakunnan vaali hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudelle Kunnanhallitus 111 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 26 05.06.2017 Tarkastuslautakunnan vaali hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 163/00.00.01/2017 Kh 29.05.2017

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Valtuusto 21.06.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 61 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 7 62 Valtuuston vaalilautakunnan valinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lasten ja nuorten lautakunnan vaali toimikaudelle /00.00.

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lasten ja nuorten lautakunnan vaali toimikaudelle /00.00. Kunnanhallitus 114 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 05.06.2017 Lasten ja nuorten lautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 163/00.00.01/2017 Kh 29.05.2017 114 Kuntalain 30 :n mukaan Valtuusto voi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003138 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 262 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti:

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus 124 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 39 05.06.2017 Kunnanhallitus 179 04.09.2017 Kunnanvaltuusto 67 11.09.2017 Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudelle

Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudelle Kunnanhallitus 119 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 34 05.06.2017 ten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 163/00.00.01/2017 Kh 29.05.2017 119 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (5) 596 V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 271 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINEN

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINEN Tarkastuslautakunta 42 28.06.2017 Tarkastuslautakunta 51 01.09.2017 SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINEN TARKLK 28.06.2017 42 Valmistelija Annika Rauma puh. 050 4436 880 Kuntalain mukaan 84 :n mukaan tiettyjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 274 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003135 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone.

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone. Rautjärven kunta Esityslista 9/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.11.2017 klo 09:00 Paikka Kunnantalo, hallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 258 n vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002995 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3. Maakuntahallitus 109 12.06.2017 Maakuntavaltuusto 27 27.06.2017 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017-2018 Maakuntahallitus 12.06.2017 109 Perussopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (6) 588 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten Kaupunginhallitus 19 28.01.2019 Kaupunginhallitus 28 11.02.2019 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten KH 28.01.2019 19 Valmistelija: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.06.2017, klo 17.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 151 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 278 152 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 268 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 267 Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003002 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (7) 259 Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 5. kesäkuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 85 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 147 86 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 19.6.2017 ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 KOKOUSAIKA 19.6.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Jari Anttikoski Rita Haapasaari

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 129 11.9.2017 7 334/00.00.01.00.00/2017 Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia Kunnanhallitus 220 19.09.2016 Valtuusto 79 28.09.2016 Kunnanhallitus 259 17.10.2016 Valtuusto 95 09.11.2016 Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21.6.2017 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Suhteellisten

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen Kunnanhallitus 4 09.01.2017 Kunnanhallitus 17 30.01.2017 Kunnanhallitus 35 20.02.2017 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot