Soroppi ry. Toimintasuunnitelma ja strategia vuodelle Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soroppi ry. Toimintasuunnitelma ja strategia vuodelle 2011. Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin"

Transkriptio

1 Soroppi ry. Toimintasuunnitelma ja strategia vuodelle 2011 Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin

2 Toiminta-ajatus Soroppi ry:n omilla toiminnoilla, ja myös yhteistyössä muiden kanssa, pyritään synnyttämään osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen kulttuuria. Keskeisenä lähtökohtana on ihmisyys. Kaikilla toiminnoilla pyritään lisäämään ihmisten sosiaalista kanssakäymistä sekä arjen aktiviteettejä ja virkistysmahdollisuuksia, aktivoimaan vuoro- ja arvopuhelua eri ihmisten, ryhmien ja intressipiirien välillä huomioiden myös ne, joiden ääni ei välttämättä kuulu (maahanmuuttajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, romanit). Soroppi ry. tarjoaa puitteet järjestöjen ja ryhmien toiminnalle. Tarvittaessa ja niin haluttaessa se tukee ja opastaa näiden toimintaa. Toimintafilosofia Järjestö ja järjestön toimipaikat ovat kaikille avoimia. Kuka tahansa on tervetullut. Jokaisen ihmisarvo on tunnustettu ja hyväksytty. Toimintaetiikka ASIALLINEN ASIATON OLESKELU SALLITTU! Jokaisella on vastuu yhteisten eettisten periaatteiden noudattamisesta. Jokainen voi vapaasti osallistua haluamiinsa toimintoihin omien rajojensa mukaan. Jokainen ihminen on itsessään arvokas ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Toiminta on avointa ja kaikki ovat tervetulleita. Fyysinen ja psyykkinen väkivallattomuus. Kunnioitetaan toista ihmistä ja elämää. Toista ihmistä on kohdeltava niin kuin hän haluaa itseään kohdeltavan. Kaikilla on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Jokainen ihminen on oikeutettu moraalisesti arvokkaaseen kohteluun ja samanlaiseen palveluun. Ihminen on vastuussa käytöksestään, teoistaan ja valinnoistaan. Käyttäydytään ystävällisesti, asiallisesti ja rauhallisesti. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. Erilaisuus on rikkaus, annetaan kaikkien kukkien kukkia. Kanssaihmisiä kunnioitetaan ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosiaaliseen asemaan tai kansallisuuteen katsomatta. Nämä periaatteet koskevat myös Kansalaistalon pihapiiriä. TALO ELÄÄ TAVALLAAN! Etiikka on syntynyt Kansalaistalon kävijöiden, toimijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä joulukuussa 2004.

3 Toiminnot vuonna Kansankahvila Soroppi: vapaaehtoismaksupohjalla toimiva kahvila-, kohtaamis- ja tapahtumapaikka 2. Kulman kundit ja Hyttitien hemmot toiminta: mielekästä tekemistä ja toimintaa päihdeongelmaisille eri yhteistyötahojen kanssa tavoitteena päihteettömämmän elämänkulttuurin syntyminen 3. Silta-projekti: valikoivan hyvinvoinnin ulkopuolelle jääneiden ihmisten tavoittaminen kaduilla, puistoissa, rannoilla, lähiöissä ja eri kohtaamispaikoissa (jalkautuva sosiaalityö), ryhmätyöskentelymenetelmät sekä jalkautuvat terveystietopalvelut eri kaupunginosiin (verenpaine-, verensokeri-, kolesterolimittaus, alkometri, terveystietoa sekä keskustelua terveyteen liittyvistä asioista) 4. Polkupyörien vuokraustoiminta: sosiaalisesti hinnoiteltuja vuokrapolkupyöriä Kansalaistalolta (mm. kansainväliset vaihtoopiskelijat, turistit) 5. Polkupyörien huoltotoiminta: pienimuotoinen, sosiaaliset lähtökohdat huomioiva polkupyörien huoltotoiminta 6. Järjestö- ja julkisyhteisöyhteistyön tekeminen (verkostoituminen + eril. tapahtumat mm. jouluruokailu, Asunnottomien yö, yhteinen päihdekoulutus, mielenterveystyö, kaupunginosatapahtumat) 7. Palkkatuki- ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen eri ikäisille henkilöille huomioiden heidän elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti (tieto, taito, psykososiaalinen tuki) 8. Rantakylän Soroppi: järjestöyhteistyön varaan rakentuva kohtaamispaikka Rantakylässä 9. Pika-avunvälitys: maksutonta avunvälityspalvelua Joensuussa po. vanhuksille ja vammaisille henkilöille (v yht. 397 pyyntöä, joista 390 suoritettua) 10. Yhtä matkaa hanke. Työ- ja opiskelupaikkojen haku sekä elämänhallintakeinojen lisääminen Soroppi ry:hyn palkkatuella palkatuille henkilöille tai työharjoittelussa, työkokeilussa tai työelämävalmennuksessa oleville (työvalmennus) 11. Romaniyhteistyö eri tahojen kanssa Kaikkiin toimintoihin sisältyy mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan. Liittymisen kynnys pidetään matalana.

4 Vapaaehtoistoiminnasta sopusointuista kehitystä Vuosi 2011 on eurooppalainen vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Vapaaehtoistoiminnalla on monensuuntaisia merkityksiä. Vapaaehtoistoiminnalla voidaan vaikuttaa eri asioiden valmisteluprosesseihin ja toteuttamistapaan, edistää ja tuottaa sosiaalista, kulttuurista tai taloudellista mielihyvää. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta edesauttaa yksilöiden, yhteisöjen tai yhteiskuntien sopusointuista kehittymistä. Toisaalta vapaaehtoistoimijat kehittyvät itsekin. Oma sosiaalinen pääoma, osaaminen, taidot ja kyvyt lisääntyvät. Vapaaehtoistoiminnan kautta voi löytyä mielekäs sosiaalinen rooli elämässä. Soroppi ry:n toimintoihin sekä Kansalaistalon ylläpitoon rakentuva yhteistyö, joensuulaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiivis kumppanuus, joka eri tapahtumien yhteydessä vielä laajenee muillekin sektoreille, heijastuu positiivisesti ihmisten arkeen. Tietoa, mahdollisuuksia, sosiaalista yhteistoimintaa, virikkeitä ja virkistystä on tarjolla. Toiminnot tarjoavat myös laajat mahdollisuudet vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia on tarjolla mm. kahviotyöskentelyssä, leivonta- ja muissa keittiötöissä, polkupyörien huolto- ja korjaustehtävissä, avunvälityksessä (mm. asiointiapu, keskustelu, kuuntelu, muuttoapu), Kulman kundit ja Hyttitien hemmot toimintaryhmissä sekä erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa (jouluaaton Joulumaa-ruokailutapahtuma, Asunnottomien yö ym.). Myös Soroppi ry:n hallinnossa tarjoutuu mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan johtokuntatyöskentelyn kautta. Vapaaehtoistoimijoiden rekrytointiin satsataan vuoden 2011 aikana. Erityisesti tavoitellaan työelämän ulkopuolella olevia tai sieltä juuri eläkkeelle jääneitä henkilöitä sekä nuoria. Soroppi ry. pyrkii edistämään sosiaalista tasa-arvoa Joensuun alueella. Toimintojen kautta tarjotaan mahdollisuuksia arjen merkityskokemusten syntymiselle. Kansankahvila Soroppi on kaikille avoin toiminta-areena, jossa voi myös vain olla hiljaisesti läsnä, pysähtyä ja oleilla. Sekä omilla toiminnoillaan että yhteistyössä muiden kanssa Soroppi ry. pyrkii synnyttämään mahdollisuuksia osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen kulttuurin syntymiseen eri yhteyksissä. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten yhteistä vuoropuhelua tarvitaan, jotta jokaisen ääni tulisi kuulluksi. Myös mahdolliset ennakkoluulot yleensä hälvenevät, kun jokin asia tai ilmiö on saanut selkeät kasvot. Kohtaamispaikka, joka on avoin kaikille, tarjoaa siihen hyvät lähtökohdat. Toiminnoilla pyritään saamaan aikaiseksi kaikissa tilanteissa ihmisarvon huomioiva kokoontumis- ja toimintapaikka kaikkia ihmisiä varten.

5 Päämäärä: Tavoittaa toiminnoilla ensisijaisesti valikoivan hyvinvoinnin ja/tai palkkatyön ulkopuolelle jääneitä henkilöitä mahdollistaen ja kehittäen heidän arkipäiväistä osallisuutta ja omatoimisuutta. Toimia niin, että jokaisen ääni yhteiskunnassa tulisi kuulluksi. Tarvittaessa Soroppi ry. toimii em. ryhmien puolesta puhujana ja opastajana eri palvelujen pariin. Antaa tarvittaessa välittömän fyysisen tai psyykkisen ensiavun. Synnyttää osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen kulttuuria. Tarjota puitteet järjestöjen, eri ryhmien ja vertaistukiryhmien kohtaamisille ja kokoontumisille. Olla tiedotuskanavana eri ihmisille tai järjestöille. Tavoitteet: * kaikissa tilanteissa ihmisarvon huomioiva kokoontumis-, kohtaamis- ja toimintapaikka kaikkia ihmisiä varten * sosiaalisen tasa-arvon, kanssakäymisen, suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen lisääminen ihmisten kesken * hyvinvointipuutteiden kompensointi, ehkäisy ja korjaus sekä liittymis- ja toimintamahdollisuuksien tarjoaminen * monien toimijoiden yhteisen dialogin mahdollistaminen ja ylläpito sekä keskustelun herättely hyvinvoinnin vajeista ja ratkaisuista * päihdehaittojen ehkäisy sekä opastaminen palvelujen piiriin hakeutumisessa, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaiset * monitoimisen ja -toimijaisen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäminen yhteistyössä ja siitä tiedottaminen eri tavoilla Keinot: * Kansankahvilaan linkittyvän lähimmäispalvelukeskuksen sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan ja eri projektien, ryhmien, järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö * eri toiminnot, aktiviteetit, läsnäolo, aktiivinen kuuntelu sekä mahdollistamalla hiljentyminen ja pysähtyminen

6 Toimintojen keskeiset tavoitteet ja niiden arviointi: Toiminto: Keskeinen tavoite: Keinot: Kansankahvila Soroppi laatu, viihtyisyys, turvallisuus koulutus, valmennus, keskustelu - Kansalaistanssit elävä musiikki, mielekäs sosiaalinen liikuntatuokio, ajanviete monipuolinen tarjonta, viestintä - Kiikkutuolivierailut vuoropuhelun syntyminen, tiedonsiirto, kulttuurinen ajanviete ajanseuranta, monip.tarjonta - asiantuntijavierailut tiedonsiirto, sosiaaliset oikeudet/edut ja vastuut Ktalon verkoston hyödyntäminen - musiikkiesitykset paikallisen musiikkikulttuurin levittäminen, ajanviete, karaoke monipuolinen tarjonta - lehti- ja kirjanurkkaus tiedonsiirto, kulttuurinen ajanviete tilaukset, lahjoitukset, viestintä - tilojen vuokraus yhdistysten, ryhmien ja vertaistukiryhmien kokoont. mahd. tiedottaminen, kok.infran ylläpito - harjoitteluympäristö yksilöllisten tavoitteiden mukainen harjoittelu monipuolinen toimintaympäristö Hallinto ja talous riittävät toiminta- ja aikaresurssit työskentelyyn organisointi, avustavat henkilöt Maksuton avunvälitys nopean ja luotettavan avun antaminen po. vanhuksille vapaaehtoisrekrytointi, työnorganisointi, koulutus Silta-projekti yksilö- ja ryhmätyöskentely, terveystieto jalkautuminen kohtaamispaikk. Kundi- ja Hemmotoiminta päihteettömämmän elämänkulttuurin syntyminen ryhmätyöskentely, mielekäs tek. Yhtä matkaa jatkotyö- tai opiskelupaikkojen löytäminen henk.koht. valmennus/keskustelu Polkupyörien vuokraus ja huolto sosiaalisesti hinnoiteltujen pyörien vuokraaminen ja huolto toimintakyk. polkupyörien varanto Järjestö- ja julkisyhteisöyhteistyö Kansalaistalon ylläpito, tapahtumat, mt-, päihde- ja sos.työ sopimukset, järjestö- ym.verkosto Ryhmätoiminta sosiaalisen pääoman kehittäminen, virkistys, tieto kannustus ja tuki toimintaan Rantakylän Soroppi kohtaamis- ja kokoontumispaikka Rantakylässä yhteistyö, markkinointi Arviointi: Tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti käyttäjäpalautteen, itsereflektoinnin ja yhteistyötahojen kautta.

7 Toimijaresurssit: Ex tempore toimijat: - matala liittymisen kynnys - tässä ja nyt toiminta - suora vertaistuki - tilapäisapu: tavaroiden siirrot, tulkkaus, tapahtumat ym. Vapaaehtoiset: - tiedot, taidot, kyvyt - sosiaalinen pääoma käyttöön - tukikoulutus Toiminnanjohtaja: - toiminta ja talous yhdessä johtokunnan kanssa - yhdistyksen edustus Rahoitus: RAY Kävijä, ihminen Projektityöntekijät: - projektien käytännön sujuminen - ammattitaito muodostaa perustan - tulevaisuusorientaatio Rahoitus: RAY, Joensuun kaupunki, ELY-keskus Toimistosihteeri: - toimistotöiden jäntevöittäminen - hallinto- ja talousrutiinit - lomakkeisto Rahoitus: RAY Opiskelijat, harjoittelijat, yhdyskuntapalvelijat: - yksilöllisten tavoitteiden mahdollistuminen - kokeilumahdollisuudet - kokemusvaihdot: ideat, tavat yms. käyttöön - tukikoulutus Tukityöllistetty henkilöstö: - toimintojen ylläpito ja kehittäminen - elämäntilanteiden huomiointi - tukikoulutus

8 Tapahtumat: Tapahtuman nimi: Pvm: Vastuutaho: Vastuuhenkilöt: Penttilä-päivä helmikuu Penttilän alueen toimijat+soroppi Eri toimijoiden ed.+toiminnanjohtaja Noljakan laskiaisrieha 1.3. Ev.lut.srk ja Soroppi Silta-projekti, Kulman kundit Soropin 19-vuotisjuhla 4.3. Soroppi Soropin työntekijät+vapaaehtoiset Utran Pääsiäis- ja wapputapahtuma alueen toimijat Silta-projekti, Hyttitien hemmot Täsmäjalkautuva Kesäkansalaistalo kesä-elo P-K:n Sotu, Soroppi, STKL Silta-projekti+em. järj. työntekijät Soropin kesäretki 1 kesäkuu Soroppi toiminnanjohtaja+toimistosihteeri Soropin kesäretki 2 heinäkuu Soroppi toiminnanjohtaja+toimistosihteeri Rantakylän asukastapahtuma elokuu alueen toimijat toiminnanjoht., toimistosihteeri, Silta-projekti Soropin metsäretki 1 elokuu Soroppi toiminnanjohtaja+toimistosihteeri Elon valoa Utrassa alueen toimijat Silta-projekti, Hyttitien hemmot Soropin metsäretki 2 syyskuu Soroppi toiminnanjohtaja+toimistosihteeri Asunnottomien yö sosiaalialan toimijat toiminnanjohtaja, projektitt, opisk. Kansalaistalon 14-vuotisjuhla P-K:n Sotu, Soroppi, STKL em. järj. työntekijät Rantakylän Soropin pikkujoulu Rkylän Soropin työntekijät+vap.eht. toiminnanjohtaja Joulun valoa Utrassa alueen toimijat Silta-projekti, Hyttitien hemmot Joulumaa-ruokailutapahtuma Joulumaa-työryhmä vapaaehtoistoimijat Lisäksi Kansalaistalon kansalaistanssit elävällä musiikilla joka toinen keskiviikko ja sekä kiikkutuolivierailuja tai asiantuntijavierailuja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Soropin puuroaamuja järjestetään mahdollisuuksien, kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Puuro on tarjolla vapaaehtoismaksua vastaan. Puuroaamuihin pyritään saamaan vierailijoita. Kansalaistalon tilat ovat vuokrattavissa muuhun käyttöön yhdistyksille, ryhmille tai yksittäisille henkilöille päihteettömien tilaisuuksien järjestämistä varten. Tilojen varaamista koordinoi Soroppi ry. Terveysteematapahtumiin osallistutaan yhtenä yhteistyötahona eri toimijoiden kanssa. Mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan osallistutaan myös muihin tapahtumiin tai järjestetään niitä itse.

9 Rahoitus: Raha-automaattiyhdistys: kohdennettu A-avustus (vapaaehtois- ja lähimmäispalvelukeskuksen toimintaan) C-projektirahoitus (Silta-projekti) Joensuun kaupunki yleisavustus (Rantakylän Soropin sekä osa Kansalaistalon vuokrakuluista) järjestöavustus (Kulman kundit ja Hyttitien hemmot toimintaryhmä) Pohjois-Karjalan ELY-keskus Yhtä matkaa hanke Oman toiminnan tuotot: kahvion vapaaehtoismaksut käyttökorvaukset (tilavuokrat, kopiokone, puhelin, fax) polkupyörien vuokraus- ja huoltotoiminta jäsenmaksut, lahjoitukset ja harjoittelukorvaukset Soroppi ry:n tämän suunnitelman mukainen toiminta on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Näistä keskeisimmät ovat Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) kohdennettu A-avustus sekä C-projektiavustus. Joensuun kaupungilta (kaupunki) saatavaa yleisavustusta käytetään Rantakylän Soropin tilojen vuokrakuluihin kokonaisuudessaan sekä osaan Kansalaistalon vuokrakuluja. Kaupungin järjestöavustusta käytetään Kulman kundit ja Hyttitien hemmot toimintaryhmien kuluihin. RAY:n kohdennettua A-avustusta käytetään luomaan henkilöresurssit toimintojen päivittäiseen hoitoon ja hallintoon, toimintojen ylläpitokuluihin, välttämättömiin tarvikehankintoihin sekä vapaaehtoistoimijoiden koulutus- ja virkistystoimintaan. Kokonaisuutena avustuksella on keskeisin merkitys Soroppi ry:n toiminnalle. Avustus mahdollistaa osaltaan usean eri järjestön yhteistyöhön pohjautuvan Joensuun Kansalaistalon olemassa olon. RAY:n C-projektirahoituksella katetaan Silta-projektin kaikki kulut. Em. rahoituksissa rahoituksen myöntäjä harkitsee tapauskohtaisesti, myöntääkö se avustuksen. Soroppi ry:n toiminta toteutetaan/sopeutetaan rahoituspäätöksien mukaisesti. Oman toiminnan tuottojen määrä on varsin vähäinen nykyisenkaltaisen toiminnan kuluihiin nähden. Oman toiminnan tuottomahdollisuuksia kehitetään ja lisätään, erityisesti lahjoitusten osuutta pyritään kasvattamaan.

Soroppi ry. Toimintasuunnitelma ja strategia vuodelle 2014. Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin

Soroppi ry. Toimintasuunnitelma ja strategia vuodelle 2014. Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin Soroppi ry. Toimintasuunnitelma ja strategia vuodelle 2014 Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin Toiminta-ajatus Soroppi ry:n toiminnoilla synnytetään osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö 2015... 2 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot... 3 3. Arviointi ja seuranta 2015... 4 4. Henkilöstö... 5 5. Strategia

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot