Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )"

Transkriptio

1 1 SOPIMUS HENKILÖVUOKRAUSTA KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) Tuottaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä myös Seure ) Y-tunnus on Sopimuksen tarkoitus Tässä asiakirjassa määritellään sopijapuolten välillä noudatettavat henkilövuokraukseen liittyvät periaatteet ja toimintamallit sekä sopijapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet Yhteistyön järjestäminen ja sopijapuolten asema Yhteistyö on järjestetty siten, että sopimussuhde on kaupungin ja Seuren välillä, kun taas sopimuksen tarkoittamien palvelujen tilaamisesta huolehtivat kuitenkin kaupunkien eri virastot ja laitokset (jäljempänä Tilaaja ). Tilaaja määrittelee osaltaan erikseen tilaamiseen oikeutetut henkilöt. Seure huolehtii työvoiman vuokrauksesta Tilaajan tarpeisiin siten kuin tässä sopimuksessa ja tilattaessa on erikseen sovittu. Seure on vuokrattavan työntekijän työnantaja. Seure kuuluu Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen (PTY) ja noudattaa palvelussuhteen määräytymisen ehdoissa PTY:n työehtosopimusta tai Seuren omaa työehtosopimusta, jota noudatetaan alle 16 päivää kestävissä työsuhteissa. Tilaajalla on vuokratyötä tehtäessä työntekijän suhteen työnjohto- ja valvontaoikeus sekä -velvollisuus sekä muut työnantajalle säädetyt velvollisuudet ja oikeudet liittyen työn tekemiseen ja työnteon järjestämiseen. Työ suoritetaan Tilaajan osoittamissa tiloissa, Tilaajan työvälineillä ja työmenetelmien mukaisesti.

2 Seuren palveluaika Palveluaika on maanantaista torstaihin kello ja perjantaisin kello Terveydenhuoltoyksikön palveluaika on myös perjantaisin kello Palvelua ei ole arkipyhäpäivinä. Palveluajan muutoksista päättää Seuren hallitus. Seure tiedottaa palveluajoista. Seuren internetsivuilla oleva keikkanettijärjestelmä ottaa vastaan tilauksia ympäri vuorokauden Käytännön ohjeet Henkilöstövuokrauksen käytännön toteuttamiseksi voidaan antaa tarpeellisia teknisluonteisia ohjeita, joista sovitaan Seuren ja Tilaajan kesken. Ohjeet dokumentoidaan. 2. HENKILÖVUOKRAUS 2.1. Sopijapuolten asema suhteessa työntekijään Seuren asema työnantajana Seure on vuokrattavan työntekijän työnantaja ja vastaa tähän liittyen palvelussuhteen ehdoista, palkanmaksusta, lakisääteisistä työnantajamaksuista, henkilöstön työterveyshuollosta, työsopimuksen solmimisesta sekä palvelussuhteen ehtoihin perehdyttämisestä. Seure huolehtii siitä, että työntekijöiden tietoon saatetaan Tilaajan määrittelemät vaatimukset ja jäljempänä 2.2 kohdassa mainitut työtehtäviin liittyvät tehtävät sekä sen, että työntekijä toimii Tilaajan työnjohdon ja valvonnan alaisena Tilaajan asema työvoiman vuokraajana Tilaaja asemasta on todettu edellä kohdassa Vuokrattavan työntekijän kelpoisuus Seure vastaa siitä, että vuokratulla työntekijällä on tilauksen yhteydessä määritelty ammattipätevyys, koulutus ja muut työtehtävissä edellytetyt luvat ja todistukset sekä kokemus ja muut erityisominaisuudet sekä lain edellyttämät muut selvitykset.

3 Tilaus- ja toimituskäytäntö Tilauksen tekeminen Tilaajaa palvellaan Seuressa eri ammattiryhmiin jaetuissa yksiköissä. Tilaus tehdään joko Seuren internetsivuilla olevan keikkanettijärjestelmän kautta (www.seure.fi) tai puhelimitse. Puhelintilaus voidaan tehdä edellä kohdassa 1.4 mainittuina palveluaikoina. Seuren Terveydenhuoltoyksikkö toimittaa pyydettäessä perjantaisin terveydenhoitoalan laitoksille ja sairaaloille viikonloppulistan, jossa on niiden henkilöiden nimet, jotka voivat työskennellä viikonlopun aikana. Tilaaja tekee tilauksen näistä työvuoroista sähköisesti Keikkanettiin. Tilaukset on pyrittävä tekemään hyvissä ajoin Tilauksen yhteydessä annettavat tiedot Tilaajan on tilauksen yhteydessä riittävän tarkasti määriteltävä seuraavat seikat: - tilauksen tekijän nimi ja toimintayksikkö - työtehtävät ja mahdolliset työhön liittyvät erityispiirteet sekä muut olennaiset työn tekemiseen liittyvät seikat - vuokratyöntekijän esimiehen nimeäminen - työn edellyttämät ammattitaitoon, koulutukseen ja kokemukseen liittyvät vaatimukset - työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioitavista seikoista, kuten työntekijän terveydentilavaatimuksista - työpaikkaa koskevat osoite ja muut yksilöintitiedot - työn alkamis- ja päättymispäivämäärä, viikottainen ja päivittäinen työaika - laskutusosoite Tilauksen täyttäminen / raukeaminen Seuren tavoitteena on toteuttaa kaikki tilaukset työvoimatilanne ja tilaajan olosuhteet huomioon ottaen. Seure nimeää tilausta vastaavan työntekijän ilmoittamalla hänet Tilaajalle. Mikäli tilausta vastaavaa työntekijää ei löydy määritellyksi ajankohdaksi, ilmoittaa Seure tilauksen raukeamisesta Tilaajalle. Tilaaja määrittelee tilauksen yhteydessä ajankohdan, johon mennessä työntekijä on viimeistään nimettävä tai mahdollinen tilauksen raukeaminen on ilmoitettava tilaajalle. Ilmoittamiseen liittyvästä menettelystä sovitaan tapauskohtaisesti. Tilauksen täyttämiseksi Seure solmii työsopimuksen työntekijän kanssa sanotuksi ajaksi.

4 Tilauksen muuttaminen Tilaus on sitova. Mikäli Tilaaja haluaa muuttaa alkuperäistä tilausta, on siitä sovittava Seuren edustajan kanssa. Tilauksen muutokseksi katsotaan se, että työntekijän tehtävänimikettä, tehtäväkuvaa tai työn sisältöä muutetaan oleellisesti siitä, mitä on tilauksen yhteydessä ilmoitettu, tai jos tilaus halutaan keskeyttää taikka työn aloittamis- tai päättymisajankohtaa muutoin halutaan muuttaa. Mikäli Tilaaja haluaa keskeyttää tilauksen, selvittää Seure, onko työntekijälle osoitettavissa vastaavanlaista työtä muualta alkuperäisen työsopimuksen voimassaoloajaksi. Mikäli vastaavanlaista työtä ei löydy ja Tilaaja keskeyttää tilauksen, maksaa Tilaaja alkuperäisen tilauksen mukaisen korvauksen Tilauksen purkaminen Tilaajalla on oikeus purkaa tilaus jos: kelpoisuusehtoja ei ole noudatettu, tai - on havaittavissa työntekijästä johtuva painava syy, joka oikeuttaa lain tai työehtosopimuksen perusteella työsuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen. Tilauksen purkamisen perusteet on ilmoitettava Seureen. Henkilön, joka on vuokratyön osalta työnjohdosta ja valvonnasta vastuussa, tulee antaa kirjallinen selvitys havaitsemistaan tilauksen purkuperusteista. Mikäli Seure katsoo, että tilauksen purkamisen peruste on olemassa, huolehtii Seure työnantajana tarvittavista työsopimuksen purkuun liittyvistä toimenpiteistä. Mikäli perustetta purkamiseen ei ole, Tilaaja maksaa korvauksen alkuperäisen tilauksen mukaisesti. Mikäli on perusteltua syytä epäillä, että vuokratyöntekijä on työpaikalla päihteiden vaikutuksen alaisena, tulee Tilaajan esimiehen poistaa hänet välittömästi työpaikalta. Työpaikan edustajan tulee välittömästi ottaa yhteyttä Seureen asian jatkokäsittelyä varten Vuokratyön tekeminen Työnjohto, valvonta ja työturvallisuus Vuokratyö tehdään Tilaajan työnjohdon ja valvonnan alaisena. Ennen työtehtäviin ryhtymistä Tilaajan asianomainen esimies antaa työntekijälle tarvittavilta osin seuraavat tiedot: - perehdyttää työntekijän työtehtäviin - antaa työtehtäviin liittyvät ohjeet - selvittää turvallisuusmääräykset - antaa tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä - määrittelee tarvittavat laatuvaatimukset Tilaaja vastaa tarvittavien henkilönsuojainten hankinnasta ja niiden käytöstä.

5 5 Tilaaja noudattaa työntekijän osalta työlainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja vastaa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta Työntekijän poissaolo Mikäli Seuren nimeämä työntekijä on estynyt suorittamasta sovittua työtä, on Seurella oikeus järjestää toinen työntekijä mahdollisimman pian estyneen tilalle. Tilaaja maksaa tällöin korvauksen vain tehdyn työn mukaan Työnteon estyminen Mikäli tilatun työn tekeminen estyy Tilaajasta johtuvasta syystä, on asiakkaalla oikeus teettää lyhytkestoisen esteen ajan työntekijällä muuta korvaavaa työtä työehtosopimuksen mukaisesti. Tästä on ilmoitettava Seurelle Reklamaatiot Mikäli Tilaaja katsoo, että työntekijä ei vastaa tilausta tai tilausta ei muutoin ole täytetty asianmukaisesti taikka että Seure on muutoin laiminlyönyt sopimusta, on tästä viivytyksettä tehtävä huomautus Seureen. Huomautus voidaan tehdä joko kirjallisesti, sähköpostilla tai puhelimella. Huomautuksen saatuaan Seure ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin sanotun tilanteen korjaamiseksi Palautteen kerääminen Tilaaja toimittaa Seureen palautetta vuokratyöntekijän onnistumisesta työssään, siten kuin siitä on erikseen sovittu Seuren ja Tilaajan kanssa Ylityöt Tilaajan tulee sopia Seuren edustajan kanssa työntekijän mahdollisesta ylitöiden tekemisestä lakien, työehtosopimuksen ja Seuren antamien ohjeiden asettamissa rajoissa.

6 Vahingonkorvausvastuu Vahinkotapahtuminen käsittely ja korvausvastuun peruste Vahinkotapahtumien selvittäminen Vahinkotapahtumat selvitetään yhteistyössä Tilaajan ja Seuren edustajien kesken. Henkilö, joka on vuokratyön osalta työnjohdosta ja valvonnasta vastuussa, laatii vahinkotapahtumasta kirjallisen kuvauksen asian käsittelyä varten. Sopimusrikkomus Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä vahingoista. Sopijapuolet eivät korvaa välillisiä vahinkoja. Potilasvahingosta on todettu erikseen seuraavassa kohdassa. Potilasvahingot Potilasvahinkolain mukaiset potilasvahinkojen korvaukset ja korvauskäsittelystä aiheutuneet kustannukset kohdistetaan potilasvakuutuskeskuksen ratkaisun mukaisesti sen sopijapuolen potilasvakuutukseen, jonka toiminnan tai laiminlyönnin yhteydessä ilmoitettu henkilövahinko tapahtui tai sai alkunsa. Potilaan vaatiessa vahingonkorvausta yleisessä tuomioistuimessa, sovelletaan asiaan vahingonkorvauslakia. Ulkopuoliselle aiheutunut vahinko Mikäli sopijapuolen toiminnasta aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle, sovelletaan asiaan vahingonkorvauslakia Korvauksen vaatiminen Vahingonkorvausta on vaadittava Seurelta kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapaturma tai virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, muussa tapauksessa oikeus mahdolliseen korvaukseen on menetetty Ylivoimainen este Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

7 7 Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta Vuokratyöntekijän välittämisestä perittävä maksut Maksun perusteet Vuokratyöntekijän välittämisestä perittävä maksu muodostuu kulloinkin noudatettavana olevista perustuntiveloituksesta ja Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen mukaisista lisä-, ylityö-, vuorotyö-, ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja aattolisistä. Perustuntiveloituksen suuruudesta päättää Seuren hallitus. Seuren hallitus voi muuttaa maksuja kesken tilauskauden, milloin se on perusteltua alaa koskevien palkankorotusten, työehtosopimusmuutosten taikka yleisten työnantajamaksujen tai niihin rinnastettavien maksujen muutosten johdosta, niitä vastaavasti, voimaantulohetkestä lukien. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukainen arvonlisävero. Tuntilista on työntekijän palkanmaksun ja Seuren laskutuksen peruste. Tilaaja hyväksyy tuntilistan, johon merkitään tehdyt työtunnit, poissaolot sekä tarvittaessa ateriat. Tilaaja lähettää tuntilistan välilttömästi Seureen viimeistään kolmen päivän kuluessa työnteon päättymisestä Laskutus Seure laskuttaa tilaajan hyväksymän tuntilistan perusteella kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden puolessavälissä ja kuukauden lopussa. Työntekijän poissaolopäivistä (esim. vuosi- ja sairauslomat) aiheutuvat kustannukset vähennetään laskutuksen yhteydessä. Seure lähettää laskun Tilaajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen Rekrytointikorvaus Työvoiman tilaajan on aina välittömästi otettava yhteys Seureen, mikäli hän haluaa palkata Seuren työntekijän palvelukseensa. Mikäli työntekijä on työskennellyt samassa kaupungissa Seuren kautta vähintään kahdenkymmenen (20) työpäivän aikana ennen siirtymistä työkohteen palvelukseen, tällöin tilaajalle ei aiheudu työntekijän siirtymisestä rekrytointikustannuksia. Mikäli työntekijä on työskennellyt Seuressa yllä mainittua ajankohtaa vähemmän rekrytointikuluna peritään summa, joka vastaa työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ajalta, mikä jäi puuttumaan kahdestakymmenestä (20) työpäivästä.

8 8 3. MUUT EHDOT 3.1. Salassapito ja tietosuoja Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen aikana ja sen päättymisen jälkeen tämän sopimuksen piirissä olevien asioiden, asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä määräyksiä salassapidosta, henkilöiden yksityiselämän ja yksityisyyden tietosuojasta sekä tietoturvasta. Seure vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt noudattavat puheena olevia lakeja ja määräyksiä ja että tämä on huomioitu työsopimuksissa tai sitoumuksissa Voimassaoloaika ja irtisanominen Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus on irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla Sopimuksen muutos Sopimusta voidaan muuttaa sopijapuolten yhteisellä päätöksellä. Helsingissä Arto Antman toimitusjohtaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy Tuula Haatainen apulaiskaupunginjohtaja Helsingin kaupunki Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Marketta Kokkonen kaupunginjohtaja Espoon kaupunki

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot