PROJEKTISUUNNITELMA. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Tekijät Muutosten syy Muutokset Koko ryhmä. Raakaversio sisäistä katselmointia varten - 2

3 1 Sisällysluettelo 1 1 Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin Nykyinen järjestelmä Vanha järjestelmä Muut vastaavat järjestelmät Hyödyt ja haitat Projektin hyödyt Projektin haitat Projektin organisointi Henkilöstö Sidosryhmät Oman organisaation sisällä Asiakas Projektiryhmän koon muuttaminen Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektiryhmän tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Projektin tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättämiskriteerit Projektin ositus ja vaiheistus Välineet ja menetelmät Kehitysmalli Vaiheistus Työmääräarviot Toimituspaketti Seuranta ja ohjaus Ryhmän sisäinen Ryhmän ulkopuolinen...15 Asiakas...15 Kurssi Standardit, direktiivit ja määräykset Standardit ja suositukset Luottamuksellisuus Tekijänoikeudet Tunnistetut riskit Henkilöstöriskit Asiakasriskit Organisaatioriskit Teknologiariskit Tuoteriskit Riskien seuranta Koulutussuunnitelma

4 10.1 Projektiryhmän sisäinen Asiakkaalle tarjottava Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Kustannukset Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysajatuksia Alustaa koskevat hylätyt ratkaisut Jatkokehitysajatuksia

5 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Dokumentin tarkoituksena on kuvata, mitä projektiryhmä aikoo tehdä käytössään olevilla resursseilla seuraavan noin viiden kuukauden aikana, sekä miten näitä resursseja on käytettävä projektin tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi, suunnitelma pyrkii kuvaamaan projektiin liittyviä riskejä, toteutusvälineitä ja mahdollisuuksia. Suunnitelma toimii myös seurantavälineenä ja vertailukohteena sille, miten hyvin projektin toteutus onnistuu. Projekti toteutetaan osana Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektityökurssia. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet LAMP - Kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka yhdessä muodostavat wwwpalvelimen jonka alla voidaan suorittaa dynaamisia web-sivustoja Apache Avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelinohjelma PHP WWW-ohjelmointiin suunniteltu ohjelmointikieli MySQL SQL-tietokannan hallintajärjestelmä. Google code Sivusto projektin dokumenttien ja avoimen lähdekoodin ylläpidolle Eclipse Ohjelmointi- ja kehitysympäristö SVN Subversion-versionhallinta. SCRUM Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä Sprintti Projektin ajallinen osakokonaisuus. Sprintin kesto on noin kolme viikkoa. Käytettävyysryhmä Projektityökurssin osallistujista koottu erillinen ryhmä, joka auttaa muita projektityökurssin ryhmiä käytettävyysasioissa. 1.4 Viitteet PHP: MySQL: Apache: 5

6 Eclipse: Tortoise SVN: Robot Framework: Google Code http.//code.google.com SCRUM Yleiskatsaus dokumenttiin Luvussa 1 esitellään projektin ympäristö sekä listataan yleisimmät lyhenteet ja yhdenmukaistetut termit. Luvussa 2 kerrotaan projektin tuotetta vastaavista sovelluksista. Luvussa 3 esitellään projektin mahdolliset hyödyt ja haitat. Luvussa 4 kerrotaan projektin henkilöstöstä ja esitellään projektille oleelliset sidosryhmät. Luvussa 5 määritellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet ja päättymiskriteerit. Luvussa 6 selvitetään projektissa käytettävät välineet ja menetelmät, kehitysmalli sekä aikataulutus. Luvussa 7 kerrotaan projektin sisäisistä ja ulkoisista yhteydenpitokanavista sekä seurantamenetelmistä. Luvussa 8 listataan projektin kannalta oleellisimmat standardit, määritykset ja määritellään projektin ja siinä syntyvien keksintöjen omistusoikeudet. Luvussa 9 listataan projektissa tunnistetut riskit tietoineen sekä esitellään projektin riskienhallintasuunnitelma projektille. Luvussa 10 kerrotaan projektiryhmän sisäisestä sekä asiakkaalle mahdollisesti myöhemmin tarjottavasta koulutuksesta. Luvussa 11 kuvataan projektissa tuotettavan sovelluksen asennussuunnitelma. Luvussa 12 kuvataan projektissa tuotettavan sovelluksen käyttöönottosuunnitelma. Luvussa 13 arvioidaan projektin kustannuksia sekä projektikurssin että reaalimaailman työprojektin näkökulmasta. Luvussa 14 listataan ja kuvataan hylätyt ratkaisuvaihtoehdot sekä jatkokehitysajatukset. 6

7 2 Nykyinen järjestelmä 2.1 Vanha järjestelmä Kyseiseen tehtävään ei ole olemassa mitään nykyistä järjestelmää. Henkilöstö on kirjannut tapahtumat ja toimijat kukin omalla tavallaan satunnaisiin tekstitiedostoihin ym. dokumentteihin, minkä johdosta niiden hallinta ja jakaminen on ollut hyvin työlästä. Olemassa oleva menetelmä tiedonhallintaan on rajoittunut, joten yhteinen sovellus kyseiseen tehtävään siis on todella tarpeen. 2.2 Muut vastaavat järjestelmät Yleisiä tiedonhallintajärjestelmiä on olemassa useita, mutta asiakkaan vaatimusmäärittelyjen mukaisesti valmista pohjaa pitäisi muokata hyvin paljon. Näimme parhaaksi luoda kokonaan uuden järjestelmän vastaamaan asiakkaan tarpeita. 7

8 3 Hyödyt ja haitat 3.1 Projektin hyödyt Toteutettavan järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa projektien seurantaa ja arkistointia, eli sovellus toimii verkostoiden ja niiden tapahtumatietojen hallinnoimisen apuna. Järjestelmään kirjataan ylös verkostoprosessissa suoritettuja tapahtumia, toimijoita ja niiden yhteyksiä sekä huomioita. Huomiot toimivat eräänlaisina muistiinpanoina tapahtumista ja toimijoista, joihin reagoidaan mahdollisimman pian tai joita selataan vasta tarvittaessa. Prosessiseurannan avulla käyttäjät pystyvät paremmin seuraamaan menneitä ja nykyisiä projekteja sekä niiden tapahtumia vähentäen ylimääräistä työtä arkistoitujen asioiden käsittelyssä. 3.2 Projektin haitat Sovelluksen käyttöönotto voi aiheuttaa vaikeuksia uudessa ympäristössä, mutta oletus toteutuksen aikana on, ettei suurempia ongelmia synny käyttöönottovaiheessa. Ohjelmiston käytön mahdollinen koulutus sekä ongelmatilanteet voidaan laskea ajallisiksi ja rahallisiksi haitoiksi. 8

9 4 Projektin organisointi 4.1 Henkilöstö Projektipäälliköt Janne Pihlajaniemi Vastuualueet: viikkopalaverien vetäminen ja tilanvaraus niitä varten ym. ryhmän tapaaminen Tampereella Antti Jämsén Työryhmä Vastuualueet: tiedottaminen asiakkaalle, asiakastapaamiset Helsingissä, viikkoraportit Maria Hartikainen Nina Tyni Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Pekka Kallioniemi Käytettävyysryhmän edustaja Joonas Jokiniemi Tarkempi työnjako ryhmän kesken täsmentyy myöhemmässä vaiheessa. 4.2 Sidosryhmät Tässä kappaleessa listataan projektiin liittyvät sidosryhmät. 1 Oman organisaation sisällä Tampereen yliopisto tarjoaa projektin käyttöön tiloja sekä svn-tietovaraston. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös yliopiston tarjoamaan opetukseen. Kurssin puitteissa ryhmän käytettävissä on myös erillinen käytettävyysryhmä. Kurssin luennoitsijana ja vastuuhenkilönä toimii Timo Poranen 2 Asiakas 3 Projektin asiakas on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka), jonka edustajina toimivat Ilari Kajaste Terhi Vilkman ja Anna Kanervo 4.3 Projektiryhmän koon muuttaminen Projektiryhmä on nykyisellään sopivan kokoinen, mutta tarvittaessa projekti pystyttäneen viemään läpi, vaikka joku projektiryhmäläisistä keskeyttäisikin kurssin. Tämä kuitenkin lisäisi 9

10 työpainetta muilla projektiryhmän jäsenillä ja työnjako täytyisi miettiä tarkkaan uudelleen. Jos kaksi tai useampi projektiryhmäläisistä lopettaisi kesken kaiken, olisi projektin läpivienti jo todellisisessa vaarassa ja silloin tarvittaisiin paljon venymistä muilta ryhmän jäseniltä tai ainakin sovelluksen vaatimusten vähentämistä. Käytettävyystiimi toimii siten joustavasti, että sieltä voi saada lisäresursseja tarvittaessa esim. jonkin vaikean käytettävyysongelman ratkaisemiseen tai joku muu käytettävyysryhmän jäsenistä voi tuurata Joonas Jokiniemeä, jos hän joutuisi jättämään kurssin kesken tai olisi muusta syystä estynyt pitkällä aikavälillä osallistumaan projektiin. Projektipäälliköiden kohdalta olisi erityisen hankalaa, jos Janne Pihlajaniemi joutuisi jättämään kurssin kesken, koska toinen projektipäällikkö Antti Jämsén asuu Helsingissä, eikä täten pääse joka viikko osallistumaan ja vetämään viikkopalavereita. Näillä näkymin ryhmän koko on siis varsin hyvä ja toivottavasti tämä sama miehitys säilyy koko projektin ajan. 10

11 5 Projektin tavoitteet ja päättyminen 5.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteena on tehdä sovellus, joka vastaa asiakkaan tarpeita. Sovellus on tarkoitus saada valmiiksi kurssin osalta annetussa aikataulussa. Koska kyseessä on pakollinen kurssi, on ryhmän tavoitteena luonnollisesti myös itse kurssin suorittaminen ja opintopisteiden saaminen. Projektiin liittyy myös odotuksia uuden oppimisesta, esimerkiksi ennestään vieraaseen ohjelmointikieleen tutustumisesta ja projekteissa mukana olemisesta. 5.2 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada mahdollisimman helppokäyttöinen järjestelmä pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan. Tärkeää on, että sovelluksessa on kaikki tarvittavat ominaisuudet, ja se tukee pitkäaikaista käyttöä. Tavoitteena on, että sovelluksella käyttäjä pystyy syöttämään tapahtumia, toimijoita ja niiden välisiä suhteita tietokantaan. Tapahtumat ovat aikasidonnaisia, ja niihin voi myös liittyä huomautuksia, jotka voivat olla joko aktiivisia (vaativat käyttäjän toimenpiteitä) tai passiivisia. Tapahtumia tulee myös pystyä kokoamaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tapahtumat ja toimijat voivat yhtä aikaa kuulua useaankin laajempaan kokonaisuuteen. Sovelluksen tulee kyetä tekemään listauksia tapahtumista käyttäjän valitsemilta ajanjaksoilta. Listauksia pitää pystyä muodostamaan myös toimijoista. Eri listauksien välillä tulee olla linkitykset niin, että esimerkiksi tapahtumien listauksesta on mahdollista siirtyä tapahtumaan liittyvän toimijan listaukseen. Näiden siirtymien tulee olla mahdollisimman sujuvia. 5.3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa omat ja asiakkaan vaatimukset mahdollisimman hyvin. Projekti on tarkoitus saada käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa mahdollisimman onnistuneeseen päätökseen. 5.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti voidaan keskeyttää, jos huomataan, että sen valmiiksi saattaminen ei jostain syystä tule onnistumaan, tai sen jatkaminen ei ole enää mahdollista esimerkiksi tarpeeksi monen projektiryhmän jäsenen keskeytettyä kurssin. Myös asiakas voi vetäytyä projektista, mitä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. 5.5 Projektin päättämiskriteerit Projekti päättyy, kun sovellus on valmis, tai kaikki projektin osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Projektityökurssin kannalta projektin tulee olla valmis ja päättyä viimeistään

12 6 Projektin ositus ja vaiheistus 6.1 Välineet ja menetelmät Projektissa hyödynnetään GoogleWikiä, joka on monipuolinen Wiki-työkalu projektityöskentelyyn. Kotisivu löytyy osoitteesta: Projektin kotisivulta löytyy myös projektin tuottamat dokumentit ja sitä käytetään mm. tiedostojen ja tiedon jakamiseen ryhmäläisten kesken. Tuntilistaukset ylläpidetään Google-dokumenttien taulukkolaskennassa, johon jokainen ryhmäläinen käy joka viikko viimeistään sunnuntaina kirjaamassa edellisviikon tuntinsa. Google Groupsissa on luotu sähköpostilista, jonka avulla tietoa saadaan nopeasti lähetettyä ryhmän kesken. Yhteydenpito projektin aikana tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin kautta, mutta projektilla on myös oma IRC-kanava, jota viimeistään ohjelmointivaiheessa on tarkoitus hyödyntää. Asiakas oli jo etukäteen määritellyt tarkkaan ympäristön, jossa sovellusta ajetaan eli projektiryhmällä ei asiassa ollut sen enempää työtä. Palvelin: Linux Ubuntu Server LTS Web-palvelin: Apache Tietokanta: MySQL a-3ubuntu5.4 Ohjelmointikieli: PHP ubuntu5.7, Suhosin-Patch Kehitysympäristönä projektilla toimii tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tarjoama virtuaalipalvelin, jossa on palvelinohjelmistona perusasennettu Debian GNU/Linux 5.0. Vaikka palvelin ei olekaan sama kuin asiakkaan käytössä oleva, jolla sovellus tulee pyörimään, niin se on kuitenkin niin lähellä samaa, ettei siitä uskota seuraavan ongelmia. Sovelluksen tulee toimia ainakin Mozilla Firefox-, Internet Explorer- ja mielellään myös Opera- selaimen uusimmassa versiossa (eli vähintään versiossa, joka on tällä hetkellä uusin). 6.2 Kehitysmalli Projektimme kehitysmallina käytetään Scrumia (http://fi.wikipedia.org/wiki/scrum). Käytännön syistä johtuen Scrumia ei kuitenkaan noudateta sillä tarkkuudella kuin yritysmaailmassa, koska päivittäisiin tapaamisiin ei ole mahdollisuutta. Sähköpostia ja IRCkanavaa hyödyntäen kuitenkin pyritään korvaamaan päivittäiset tapaamiset. Projektin vaatimat dokumentit kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti koko sovelluksesta, mutta niitä täydennetään koko projektin ajan aina kuhunkin sprinttiin liittyvien asioiden kohdalla. Dokumentoinnissa siis pyritään kattamaan jo ensi alkuun koko sovellus, josta sitten jaetaan suoritettavia tehtäviä jokaiseen sprinttiin. Käytettävyyteen ja käyttöliittymän suunnitteluun liittyvissä sprinteissä, projektiin osallistuu myös ulkopuolisen käytettävyysryhmän edustaja. 6.3 Vaiheistus Projektin aikana dokumentteja kasvatetaan vähitellen. Tästä johtuen valmistumispäivämäärät eivät projektin päättymispäivää lukuun ottamatta ole ehdottomia. 12

13 Sprintti Sisältö Katselmointiaika Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen Aiheeseen tutustuminen Ideointi Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely ja suunnittelu Ohjelmointityökalujen asentaminen Ohjelmointityökaluihin tutustuminen Käyttöliittymän suunnittelu Tietokannan suunnittelu Käyttöliittymäsuunnitelma Vaatimusmäärittely Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Testaussuunnitelma Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Implementointisuunnitelma Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Testaus ja korjaus Testaaminen (myös käytettävyys) Bugien korjaaminen Dokumentit Käyttöopas Ylläpitosuunnitelma Testausraportti Käytettävyysraportti Projektin päättäminen Tuotteen luovuttaminen asiakkaalle Asiakkaan mahdollinen kouluttaminen Projektin päättäminen Työmääräarviot Projektiryhmän jäsenten käytettävissä olevien työtuntien lukumäärä / viikko: Projektiryhmän jäsen Työtunnit / viikko Janne Pihlajaniemi 10 Antti Jämsén 8 Maria Hartikainen 10 Pekka Kallioniemi 10 13

14 Jorma Laajamäki 10 Panu Tunttunen 10 Nina Tyni 10 Joonas Jokiniemi 5 Yhteensä 73 Taulukko 1. Projektin henkilöstöresurssit Projektin kesto : 5½ kuukautta = 22 viikkoa - viikko 52 (vapaa, Joulu) = yhteensä 21 viikkoa Projektin käytettävissä olevat resurssit : n työtuntia Asiakkaan käytettävissä olevien työtuntien lukumäärä / viikko : 2 työtuntia (tarvittaessa enemmänkin) Asiakkaan käytettävissä olevat resurssit : n. 40 työtuntia Ajankäyttökategoria Arvioitu osuus (%) Arvioitu tuntimäärä Projektin suunnittelu ja ohjaus Vaatimusten määrittely 5 75 Suunnittelu Ohjelmointi Integrointi ja testaus Katselmoinnit 1 15 Korjaus Opiskelu 4 60 Muut 5 75 Taulukko 2. Projektin työmäärän jakautuminen eri osa-alueille. 6.5 Toimituspaketti Projektista toimitetaan kurssinkin vaatimusten mukainen projekti-cd, joka sisältää seuraavat asiat: Ohjelmiston Lähdekoodin Asennusohjeet Loppuraportti Loppukertomus 14

15 7 Seuranta ja ohjaus 7.1 Ryhmän sisäinen Projektiryhmä tapaa pääsääntöisesti perjantaisin kello Tapaamispaikka voi vaihdella, mutta yleensä ryhmä kokoontuu jossakin Linnan ryhmätyöhuoneista. Janne Pihlajaniemi vetää tapaamiset ja Antti Jämsén sekä asiakas osallistuvat niihin tarvittaessa. Tapaamisissa pyritään käymään läpi edellisen viikon asiat ja käydään läpi seuraavalla viikolla tehtävät asiat. Muutoin yhteydenpito ryhmän kesken tapahtuu Google Groupsin kautta sähköpostilla, puhelimitse tai IRC-kanavalla. Dokumentit, tiedostot, ohjeet ja linkit jaetaan ryhmän sisällä Polku-projektin wiki-sivuilla. Wiki-sivu toimii siis keskeisenä tiedonjakamisen lähteenä. 7.2 Ryhmän ulkopuolinen Asiakas Antti Jämsén toimii yhdyshenkilönä asiakkaaseen, koska sekä asiakas että Antti toimivat Helsingissä. Kommunikointi asiakkaan kanssa pyritään pitämään tiiviinä läpi projektin. Kommunikointi tapahtuu sähköpostin, puhelimen ja aina tarvittaessa tapaamisten muodossa (Antti voi tavata asiakasta myös Helsingissä Helkan tiloissa). Asiakkaalle toimitetaan myös jokaviikkoinen viikkoraportti. Kurssi Kurssin luennoitsija osallistuu raporttien katselmointeihin. Projektipäälliköt ovat yhteydessä kurssin luennoitsijaan projektin aikana ja raportoivat viikoittain projektin etenemisestä. 15

16 8 Standardit, direktiivit ja määräykset 8.1 Standardit ja suositukset PHP-ohjelmointiin käyttämämme standardit ovat W3 XHTML 1.0 Strict ja W3 CSS Level 2.1. Tietokannan kanssa käytettävä standardi on SQL-2003, ISO:n määrityksen mukaan ISO/IEC 9075(1-4,9-11,13,14): Luottamuksellisuus Projektissa ei käsitellä näillä tiedoin luottamuksellisia tietoja. Jos näitä kuitenkin tulee, käydään projektiryhmän kokouksessa läpi periaatteet luottamuksellisten tietojen käsittelyyn. 8.3 Tekijänoikeudet Kaikki moraaliset tekijänoikeudet jäävät asianomaisten teosten tai vastaavien tekijöille, koska kyseessä on opiskeluprojekti, eikä moraalisia tekijänoikeuksia ole mahdollista siirtää tietokoneohjelmistojen kohdalla kuin työ- toimi- tai virka-suhteessa. Muilta osin tekijänoikeudet luovutetaan julkisen lähdekoodin GNU/GPL-lisenssin alaisuuteen. 16

17 9 Tunnistetut riskit Tässä kappaleessa on tunnistettu ja listattu projektiin liittyvät riskit. Riskit on jaoteltu viiteen eri kategoriaan: Henkilöstö-, Asiakas-, Organisaatio-, Teknologia- ja Tuoteriskeihin. Jokaiselle riskille on lueteltu seuraavat asiat: Riskin nimi Tärkeysaste Todennäköisyys * Vakavuus Todennäköisyysaste = erittäin epätodennäköinen 5 = erittäin todennäköinen) Vakavuusaste 1-5 Kuvaus Syy Torjunta 1 = vähäinen vaikutus 5 = katastrofaalinen vaikutus Riskin pitempi kuvaus Riskin aiheuttava syy Kuinka riski pyritään torjumaan projektiryhmän toimesta Toipuminen Kuinka riskin realisoitumisesta pyritään toipumaan Projektin vaihe Tila 9.1 Henkilöstöriskit Projektin vaihe jossa riski on ajankohtainen / toteutumiskerrat Projektiryhmän vähäinen motivaatio Tunniste: H-001 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektin ollessa pakollinen suoritettava kurssi, jonka korvauksena on ainoastaan opintopisteitä, saattaa se laskea joidenkin motivaatiota. 17

18 Ryhmän motivaatio projektia kohtaan on vähäinen. Ryhmän työmotivaatiota pyritään pitämään yllä projektipäälliköiden osalta johtamalla projektia avoimesti, tasapuolisesti ja neuvotteluhenkisesti. Projektiryhmäläisille annetaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa omiin tehtäviinsä ja työnjaossa otetaan myös ryhmän jäsenten osaamisalueet huomioon. Myös mahdollisuus uusien tehtävien ja toimien kokeiluun annetaan. Mikäli joku projektiryhmän jäsen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja tehtäviä, neuvotellaan hänen kanssaan tilanteesta ja mahdollisesta tehtävien uudelleenjärjestämisestä. Koko projektin elinkaari Ryhmän jäsenet estyvät työskentelemästä hetkellisesti Tunniste: H-002 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 5 Vakavuusaste: 1 Ryhmän jäsen tai jäsenet eivät pysty työskentelemään projektin hyväksi hetkellisesti jostain syystä. Ryhmän jäsen tai jäsenet ei pysty työskentelemään projektin hyväksi hetkellisesti jostain syystä. Esimerkiksi, teknisistä syistä, kuten kehityspalvelimen kaatuminen tai henkilökohtaisista syistä kuten matkustaminen tai sairastuminen. Hetkellistä estymistä ei täysin voida torjua, mutta useimmiten kuitenkin jossain määrin ennakoida. Jokatapauksessa, ryhmän jäsenien tulisi ilmoittaa koko projektiryhmälle ollessaan estynyt työskentelemästä tiettyinä aikoina. Mahdollinen tehtävien siirtäminen toiselle ryhmän jäsenelle, tilanteesta riippuen. Koko projektin elinkaari Projektiryhmän jäsenen sairastuminen influenssaan Tunniste: H-003 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektiryhmän jäsen sairastuu influenssaan ja on estynyt työskentelemästä pidempiaikaisesti. 18

19 Kuluvalle syksylle on ennustettu normaalia vakavampaa kausiinfluenssa-aaltoa. Sairaus saattaa kestää kahdesta kolmeen viikkoa, jolloin projektiryhmän jäsen saattaa olla estynyt työskentelemästä projektissa. Kausittaisten influenssojen torjunta on vaikeaa. Projektin johto suosittelee ryhmän noudattavan terveysviranomaisten ohjeita influenssan torjunnassa. Tehtävien uudelleenjärjestäminen ryhmän jäsenten kesken riskin realisoituessa. Koko projektin elinkaari Projektiryhmän aikataulujen yhteensovittaminen epäonnistuu Tunniste: H-004 Tärkeysaste: 4 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 2 Kaikki projektiryhmän jäsenet eivät pysty osallistumaan viikkotapaamisiin samanaikaisesti. Ryhmän jäsenillä on muita projektiin liittymättömiä asioita ja tapahtumia, jotka saattavat estää osallistumisen tapaamisiin. Sovitaan kiinteät tapaamisajat, jotka parhaiten sopivat kaikille ryhmän jäsenille. Videoneuvottelutekniikkaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväksi silloin kun joku ryhmän jäsenistä ei pääse paikalle. Jokaisesta viikkopalaverista kirjoitetaan muistio wikiin mihin kirjataan tärkeimmät asiat ja tehtävät seuraavalle viikolle. Koko projektin elinkaari Kurssin keskeyttäminen projektiryhmän jäsenen osalta Tunniste: H-005 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Joku projektiryhmän jäsenistä keskeyttää kurssin projektin aikana. Tämä saattaa vaarantaa projektin saattamisen päätökseen sen laajuisena kuin alunperin on suunniteltu. Projektiryhmän jäsenen muut projektiin liittymättömät kiireet, 19

20 motivaation puute tai ennalta-arvaamattomat elämäntilanteet saattavat johtaa kurssin keskeyttämiseen. Odottamattomien elämäntilanteiden torjuminen projektin puitteissa on käytännössä mahdotonta. Projektinjohtajat tekevät parhaansa projektiryhmän motivaation ylläpitämiseksi. Projektin ollessa opiskelijaprojekti, ei ryhmän jäsenen keskeyttäessä lisäresursseja ole saatavilla. Tällöin tulee projektin sisältö tarkistaa. Koko projektin elinkaari Ryhmän jäsenten vähäinen kokemus valittujen tekniikoiden käytöstä Tunniste: H-006 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 5 Vakavuusaste: 1 Kaikilla ryhmän jäsenillä ei ole entuudestaan kokemusta valittujen tekniikoiden käytöstä. Tämä saattaa hidastaa toteutuksen aloittamista ja ongelmien ratkaisua. Ryhmän jäsenillä ei ole ennalta kokemusta valituista teknologioista. Aloitetaan toteutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutustumalla ohjelmointityökaluihin ja tekniikoihin, ohjelmoimalla pieniä kokonaisuuksia. Ryhmä tutustuu saatavilla oleviin oppaisiin valituista tekniikoista ja opiskelee käytännönläheisesti työn ohessa. Ryhmälle voidaan järjestää koulutusta valituista tekniikoista workshop-tyyppisesti, myös asiakkaan avustuksella. Määrittely ja toteutus 9.2 Asiakasriskit Asiakkaan edustajan vähäinen mielenkiinto projektia kohtaan Tunniste: A-001 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 5 Asiakkaan edustaja ei vastaa projektipäälliköiden yhteydenottoihin. Asiakkaan edustaja ei ole kiinnostunut projektin tilasta. 20

21 Asiakasta informoidaan projektin tilasta vakituisesti. Projektiryhmä tekee päätöksen projektin viemisestä loppuun projektityökurssin vetäjän kanssa. Koko projektin elinkaari Asiakkaan vaatimusten väärin tulkitseminen Tunniste: A-002 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Projektiryhmä tulkitsee asiakkaan vaatimuksia eri tavalla kuin asiakas itse. Vaatimuksia ei ole kirjattu ollenkaan tai ne on kirjattu huolimattomasti. Asiakkaan vaatimukset kirjataan mahdollisimman tarkasti ja avoimella keskustelulla varmistetaan että projektiryhmä tulkitsee vaatimukset oikein. Asiakkaan vaatimukset kirjataan huolellisesti ja varmistetaan että projektiryhmä tulkitsee niitä oikein. Koko projektin elinkaari Uusien vaatimusten ilmaantuminen myöhäisessä vaiheessa Tunniste: A-003 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 2 Asiakas esittää uusia vaatimuksia projektin myöhäisessä vaiheessa. Määrittelyvaiheessa kaikkia oleellisia vaatimuksia ei ole käsitelty. Jokaisen sprintin sisältö päätetään ennen sprintin aloittamista, eikä sisältöä muuteta kesken sprintin. Uudet vaatimukset otetaan mukaan seuraavan sprintin sisältöä suunniteltaessa. Uudet vaatimukset priorisoidaan muiden vaatimusten kanssa ja annetaan asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa sprinttien sisältöön. Toteutus ja testaus 21

22 Asiakas ei osallistu palavereihin Tunniste: A-004 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta osallistua palavereihin. Asiakkaan edustajalla ei ole aikaa tai muista syistä johtuen on estynyt osallistumasta palavereihin. Asiakkaasta riippuvia riskejä on projektiryhmän lähes mahdoton torjua. Riskejä ehkäistään pitämällä asiakas hyvin informoituna projektin tilasta. Projektiin liittyvät tapaamiset pyritään järjestämään asiakkaalle sopivaan aikaan. Määrittely Vaatimuksien selvittämiseen käytetään liiaksi aikaa Tunniste: A-005 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Vaatimuksien selvittämiseen käytetään liikaa aikaa eikä vaatimuksia lyödä lukkoon ajallaan. Vaatimuksia ei saada selville ajoissa. Edetään sprintti kerrallaan, toteutetaan vain olennaisimmat vaatimukset ja pyritään selvittämään ne mahdollisimman hyvin. Rajoitetaan toteutettavien vaatimusten määrää ja keskitytään vain olennaisiin vaatimuksiin. Määrittely Asiakas ei pysty pitämään sovittuja asioita Tunniste: A-006 Tärkeysaste: 4 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 4 Asiakas ei pysty järjestämään sovittuja asioita. 22

23 Asiakas ei omasta tai kolmannesta osapuolesta johtuen pysty pitämään sovittuja asioita. Asiakkaasta riippuvia riskejä on projektiryhmän lähes mahdoton torjua. Projektiryhmä yrittää etsiä korvaavia tapoja jatkaa projektin etenemistä. Toteutus 9.3 Organisaatioriskit Projektipäälliköiden kokemuksen puute Tunniste: O-001 Tärkeysaste: 9 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 3 Projektin johtaminen ei ole sujuvaa. Projektin projektipäälliköt eivät ennalta omaa käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä ja valvonnasta. Projektipäälliköt osallistuvat aktiivisesti projektin johtamiseen koko projektin ajan. Ongelmatilanteissa projektipäälliköt kartoittavat yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ja tarvittaessa tiedustelevat projektiryhmän ja/tai muiden sidosryhmien kantaa ratkaisuun. Koko projektin elinkaari Vastuiden jako ryhmän jäsenten kesken on epäoikeudenmukaista Tunniste: O-002 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 3 Vastuiden jako projektiryhmän jäsenten kesken on tehty epäoikeudenmukaisesti projektipäälliköiden toimesta. Projektipäälliköt jakavat vastuita epäoikeudenmukaisesti projektiryhmän jäsenille. Projektipäälliköiden tulee valvoa vastuiden jakaantumisesta projektiryhmän jäsenten kesken. Projektipäällikön tulee tarvittaessa puuttua asiaan, joko itsenäisesti tai projektiryhmän jäsenen ilmoituksesta ja vastuiden jakaantuminen tarkistaa. 23

24 Vastuiden jakautumisen tarkistaminen. Koko projektin elinkaari Työmääräarvioiden epäonnistuminen Tunniste: O-003 Tärkeysaste: 9 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 3 Työmääräarviot eivät vastaa todellisia työmääriä. Käytettyjen tekniikoiden tuntemattomuus ja vähäinen kokemus projektitöiden tekemisestä saattaa aiheuttaa työmääräarvioiden vääristymistä. Työmääräarvioita tehdään sprinttien suunnitteluvaiheessa Sprinttien sisältöä muutetaan tarpeen mukaan niin, että tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Määrittely Kommunikointi asiakkaiden kanssa tai projektiryhmän sisällä ei toimi Tunniste: O-004 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 3 Kommunikointi projektiryhmän ja asiakkaan välillä tai ryhmän sisällä ei toimi. Asiakkaalle ei välitetä tietoja projektiin olennaisesti liittyvistä asioista tai asiakkaan viestit eivät saavuta projektiryhmää. Projektiryhmän sisäiseen kommunikointiin käytettävät kanavat eivät toimi tai tavoita koko projektiryhmää. Toinen projektipäälliköistä on nimetty hoitamaan yhteydenpitoa asiakkaan kanssa ja välittämään asiakkaalta tulevat viestit koko projektiryhmän tietoon. Projektin sisäiseen kommunikoitiin käytetään useampia kanavia. Viikoittaisissa projektipalavereissa käydään läpi projektiin olennaisesti liittyviä asioita ja ne myös kirjataan palaverimuistioon. Koko projektin elinkaari 24

25 9.4 Teknologiariskit Ennalta tuntemattomiin teknologioihin tutustuminen kestää liian pitkään Tunniste: T-001 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektissa käytettävät teknologiat ovat projektiryhmälle lähes täysin aiemmin tuntemattomia. Tämä saattaa aiheuttaa aikataulujen venymistä ja kaikkia asiakkaan esittämiä vaatimuksia ei välttämättä ehditä toteuttamaan projektin aikana. Projektissa käytettävät teknologiat eivät ole projektiryhmälle entuudestaan tuttuja. Tutustumalla saatavilla oleviin tekniikoita käsitteleviin oppaisiin ja manuaaleihin. Jo projektin aikaisessa vaiheessa pyritään opettelemaan uusia tekniikoita ohjelmoimalla pieniä toiminnallisuuksia. Sprinttien sisältöä muutetaan tarpeen mukaan niin, että tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Toteutus ja testaus Valitut teknologiat eivät sovellu vaatimusten toteuttamiseen Tunniste: T-002 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 5 Vaatimukset ovat liian kompleksisia valituilla teknologioilla toteutettaviksi. Toteutukseen valitut teknologiat eivät mahdollista kaikkien määriteltyjen toiminnallisuuksien toteuttamista. Vaatimusmäärittelyn aikana pyritään arvioimaan valittujen teknologioiden sopivuutta vaatimusten toteuttamiseen. Vaatimuksien muokkaaminen teknologioiden rajoitusten mukaan. Määrittely ja toteutus Ohjelmointityökalujen käyttöönotto viivästyy Tunniste: T-003 Tärkeysaste: 9 25

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 1.0. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi 1 Versiohistoria Päiväys Versionumero

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com

Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com Esitutkimus Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen http://luuppi.googlecode.com Versionhallinta ei ole vielä käytössä, koska projekti on vielä varhaisessa vaiheessa Luuppi Esitutkimus 2 / 10

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010

Lakki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 Lakki Nöyrästi vain lakki kourassa... Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 2.luento: ohjelmistokehityksen päivärutiinit Lisää ot sik k o osoit t am alla Siitä vain reunasta Miten

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Teemana aikajanat Polku versio 0.2

Teemana aikajanat Polku versio 0.2 Teemana aikajanat Polku versio 0.2 UTA VT Polku-projekti Tekijä: J.M. Jokiniemi Tulostettu: Jakelu: Uteam, Polku Dokumentin tila: lopullinen versio Muokattu: 5.11.09 VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä.

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä. 1 Heikki Paananen, MSc., Lehtori Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden Ala Tietojenkäsittely vuodesta 2011 Mm. Ketterät projektinhallintatekniikat, projektiohjaus. 10 v. työkokemus teknologiaprojekteista,

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén.

Testaussuunnitelma. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0. Projektiryhmä. Janne Pihlajaniemi. Antti Jämsén. Testaussuunnitelma Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Cenno pika-opas yhteisöille

Cenno pika-opas yhteisöille Cenno pika-opas yhteisöille 1. Johdanto Cenno Software Oy haluaa olla edistämässä suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten välistä kommunikaatiota ja työn tehokkuutta sekä tuottavuutta yhteisöissä. Lisäksi

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista?

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista? 3. Projektinhallinta Ohjelmistoprojektien koon kasvaessa on törmätty projektinhallinnan ongelmiin, kuten jatkuva, osin huonosti hallittu kasvu, myöhästymiset, huono laatu, budjettien ylitykset, projektien

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Toteutus Henri Kinnunen, Seppo Tompuri, Tero Malkki, Matti Heiskanen, Tommi Rönkönharju, Tuomas Valkeapää Sisällysluettelo 1. Alkusanat...2 2. Käyttötapaukset...2

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot