PROJEKTISUUNNITELMA. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas Jokiniemi

2 Versiohistoria Päiväys Versionumero Tekijät Muutosten syy Muutokset Koko ryhmä. Raakaversio sisäistä katselmointia varten - 2

3 1 Sisällysluettelo 1 1 Johdanto Tarkoitus ja kattavuus Tuote ja ympäristö Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin Nykyinen järjestelmä Vanha järjestelmä Muut vastaavat järjestelmät Hyödyt ja haitat Projektin hyödyt Projektin haitat Projektin organisointi Henkilöstö Sidosryhmät Oman organisaation sisällä Asiakas Projektiryhmän koon muuttaminen Projektin tavoitteet ja päättyminen Projektiryhmän tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Projektin tavoitteet Projektin keskeyttämiskriteerit Projektin päättämiskriteerit Projektin ositus ja vaiheistus Välineet ja menetelmät Kehitysmalli Vaiheistus Työmääräarviot Toimituspaketti Seuranta ja ohjaus Ryhmän sisäinen Ryhmän ulkopuolinen...15 Asiakas...15 Kurssi Standardit, direktiivit ja määräykset Standardit ja suositukset Luottamuksellisuus Tekijänoikeudet Tunnistetut riskit Henkilöstöriskit Asiakasriskit Organisaatioriskit Teknologiariskit Tuoteriskit Riskien seuranta Koulutussuunnitelma

4 10.1 Projektiryhmän sisäinen Asiakkaalle tarjottava Asennussuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Kustannukset Hylätyt ratkaisuvaihtoehdot ja jatkokehitysajatuksia Alustaa koskevat hylätyt ratkaisut Jatkokehitysajatuksia

5 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Dokumentin tarkoituksena on kuvata, mitä projektiryhmä aikoo tehdä käytössään olevilla resursseilla seuraavan noin viiden kuukauden aikana, sekä miten näitä resursseja on käytettävä projektin tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi, suunnitelma pyrkii kuvaamaan projektiin liittyviä riskejä, toteutusvälineitä ja mahdollisuuksia. Suunnitelma toimii myös seurantavälineenä ja vertailukohteena sille, miten hyvin projektin toteutus onnistuu. Projekti toteutetaan osana Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektityökurssia. 1.2 Tuote ja ympäristö Projektin tarkoituksena on luoda web-sovellus pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle. Sovelluksella on mahdollisuus tallentaa, muokata ja poistaa tietoa erilaisista tapahtumista, niihin liittyvistä toimijoista sekä näiden välisistä suhteista. Tuote mahdollistaa tapahtumien ja toimijoiden listaamisen ja auttaa näin ollen projekteihin liittyvässä raportoinnissa. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet LAMP - Kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka yhdessä muodostavat wwwpalvelimen jonka alla voidaan suorittaa dynaamisia web-sivustoja Apache Avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelinohjelma PHP WWW-ohjelmointiin suunniteltu ohjelmointikieli MySQL SQL-tietokannan hallintajärjestelmä. Google code Sivusto projektin dokumenttien ja avoimen lähdekoodin ylläpidolle Eclipse Ohjelmointi- ja kehitysympäristö SVN Subversion-versionhallinta. SCRUM Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä Sprintti Projektin ajallinen osakokonaisuus. Sprintin kesto on noin kolme viikkoa. Käytettävyysryhmä Projektityökurssin osallistujista koottu erillinen ryhmä, joka auttaa muita projektityökurssin ryhmiä käytettävyysasioissa. 1.4 Viitteet PHP: MySQL: Apache: 5

6 Eclipse: Tortoise SVN: Robot Framework: Google Code http.//code.google.com SCRUM Yleiskatsaus dokumenttiin Luvussa 1 esitellään projektin ympäristö sekä listataan yleisimmät lyhenteet ja yhdenmukaistetut termit. Luvussa 2 kerrotaan projektin tuotetta vastaavista sovelluksista. Luvussa 3 esitellään projektin mahdolliset hyödyt ja haitat. Luvussa 4 kerrotaan projektin henkilöstöstä ja esitellään projektille oleelliset sidosryhmät. Luvussa 5 määritellään projektiryhmän ja asiakkaan tavoitteet ja päättymiskriteerit. Luvussa 6 selvitetään projektissa käytettävät välineet ja menetelmät, kehitysmalli sekä aikataulutus. Luvussa 7 kerrotaan projektin sisäisistä ja ulkoisista yhteydenpitokanavista sekä seurantamenetelmistä. Luvussa 8 listataan projektin kannalta oleellisimmat standardit, määritykset ja määritellään projektin ja siinä syntyvien keksintöjen omistusoikeudet. Luvussa 9 listataan projektissa tunnistetut riskit tietoineen sekä esitellään projektin riskienhallintasuunnitelma projektille. Luvussa 10 kerrotaan projektiryhmän sisäisestä sekä asiakkaalle mahdollisesti myöhemmin tarjottavasta koulutuksesta. Luvussa 11 kuvataan projektissa tuotettavan sovelluksen asennussuunnitelma. Luvussa 12 kuvataan projektissa tuotettavan sovelluksen käyttöönottosuunnitelma. Luvussa 13 arvioidaan projektin kustannuksia sekä projektikurssin että reaalimaailman työprojektin näkökulmasta. Luvussa 14 listataan ja kuvataan hylätyt ratkaisuvaihtoehdot sekä jatkokehitysajatukset. 6

7 2 Nykyinen järjestelmä 2.1 Vanha järjestelmä Kyseiseen tehtävään ei ole olemassa mitään nykyistä järjestelmää. Henkilöstö on kirjannut tapahtumat ja toimijat kukin omalla tavallaan satunnaisiin tekstitiedostoihin ym. dokumentteihin, minkä johdosta niiden hallinta ja jakaminen on ollut hyvin työlästä. Olemassa oleva menetelmä tiedonhallintaan on rajoittunut, joten yhteinen sovellus kyseiseen tehtävään siis on todella tarpeen. 2.2 Muut vastaavat järjestelmät Yleisiä tiedonhallintajärjestelmiä on olemassa useita, mutta asiakkaan vaatimusmäärittelyjen mukaisesti valmista pohjaa pitäisi muokata hyvin paljon. Näimme parhaaksi luoda kokonaan uuden järjestelmän vastaamaan asiakkaan tarpeita. 7

8 3 Hyödyt ja haitat 3.1 Projektin hyödyt Toteutettavan järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa projektien seurantaa ja arkistointia, eli sovellus toimii verkostoiden ja niiden tapahtumatietojen hallinnoimisen apuna. Järjestelmään kirjataan ylös verkostoprosessissa suoritettuja tapahtumia, toimijoita ja niiden yhteyksiä sekä huomioita. Huomiot toimivat eräänlaisina muistiinpanoina tapahtumista ja toimijoista, joihin reagoidaan mahdollisimman pian tai joita selataan vasta tarvittaessa. Prosessiseurannan avulla käyttäjät pystyvät paremmin seuraamaan menneitä ja nykyisiä projekteja sekä niiden tapahtumia vähentäen ylimääräistä työtä arkistoitujen asioiden käsittelyssä. 3.2 Projektin haitat Sovelluksen käyttöönotto voi aiheuttaa vaikeuksia uudessa ympäristössä, mutta oletus toteutuksen aikana on, ettei suurempia ongelmia synny käyttöönottovaiheessa. Ohjelmiston käytön mahdollinen koulutus sekä ongelmatilanteet voidaan laskea ajallisiksi ja rahallisiksi haitoiksi. 8

9 4 Projektin organisointi 4.1 Henkilöstö Projektipäälliköt Janne Pihlajaniemi Vastuualueet: viikkopalaverien vetäminen ja tilanvaraus niitä varten ym. ryhmän tapaaminen Tampereella Antti Jämsén Työryhmä Vastuualueet: tiedottaminen asiakkaalle, asiakastapaamiset Helsingissä, viikkoraportit Maria Hartikainen Nina Tyni Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Pekka Kallioniemi Käytettävyysryhmän edustaja Joonas Jokiniemi Tarkempi työnjako ryhmän kesken täsmentyy myöhemmässä vaiheessa. 4.2 Sidosryhmät Tässä kappaleessa listataan projektiin liittyvät sidosryhmät. 1 Oman organisaation sisällä Tampereen yliopisto tarjoaa projektin käyttöön tiloja sekä svn-tietovaraston. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös yliopiston tarjoamaan opetukseen. Kurssin puitteissa ryhmän käytettävissä on myös erillinen käytettävyysryhmä. Kurssin luennoitsijana ja vastuuhenkilönä toimii Timo Poranen 2 Asiakas 3 Projektin asiakas on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka), jonka edustajina toimivat Ilari Kajaste Terhi Vilkman ja Anna Kanervo 4.3 Projektiryhmän koon muuttaminen Projektiryhmä on nykyisellään sopivan kokoinen, mutta tarvittaessa projekti pystyttäneen viemään läpi, vaikka joku projektiryhmäläisistä keskeyttäisikin kurssin. Tämä kuitenkin lisäisi 9

10 työpainetta muilla projektiryhmän jäsenillä ja työnjako täytyisi miettiä tarkkaan uudelleen. Jos kaksi tai useampi projektiryhmäläisistä lopettaisi kesken kaiken, olisi projektin läpivienti jo todellisisessa vaarassa ja silloin tarvittaisiin paljon venymistä muilta ryhmän jäseniltä tai ainakin sovelluksen vaatimusten vähentämistä. Käytettävyystiimi toimii siten joustavasti, että sieltä voi saada lisäresursseja tarvittaessa esim. jonkin vaikean käytettävyysongelman ratkaisemiseen tai joku muu käytettävyysryhmän jäsenistä voi tuurata Joonas Jokiniemeä, jos hän joutuisi jättämään kurssin kesken tai olisi muusta syystä estynyt pitkällä aikavälillä osallistumaan projektiin. Projektipäälliköiden kohdalta olisi erityisen hankalaa, jos Janne Pihlajaniemi joutuisi jättämään kurssin kesken, koska toinen projektipäällikkö Antti Jämsén asuu Helsingissä, eikä täten pääse joka viikko osallistumaan ja vetämään viikkopalavereita. Näillä näkymin ryhmän koko on siis varsin hyvä ja toivottavasti tämä sama miehitys säilyy koko projektin ajan. 10

11 5 Projektin tavoitteet ja päättyminen 5.1 Projektiryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteena on tehdä sovellus, joka vastaa asiakkaan tarpeita. Sovellus on tarkoitus saada valmiiksi kurssin osalta annetussa aikataulussa. Koska kyseessä on pakollinen kurssi, on ryhmän tavoitteena luonnollisesti myös itse kurssin suorittaminen ja opintopisteiden saaminen. Projektiin liittyy myös odotuksia uuden oppimisesta, esimerkiksi ennestään vieraaseen ohjelmointikieleen tutustumisesta ja projekteissa mukana olemisesta. 5.2 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tavoitteena on saada mahdollisimman helppokäyttöinen järjestelmä pitkäaikaisten yhteistyöprosessien ja -projektien seurantaan. Tärkeää on, että sovelluksessa on kaikki tarvittavat ominaisuudet, ja se tukee pitkäaikaista käyttöä. Tavoitteena on, että sovelluksella käyttäjä pystyy syöttämään tapahtumia, toimijoita ja niiden välisiä suhteita tietokantaan. Tapahtumat ovat aikasidonnaisia, ja niihin voi myös liittyä huomautuksia, jotka voivat olla joko aktiivisia (vaativat käyttäjän toimenpiteitä) tai passiivisia. Tapahtumia tulee myös pystyä kokoamaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tapahtumat ja toimijat voivat yhtä aikaa kuulua useaankin laajempaan kokonaisuuteen. Sovelluksen tulee kyetä tekemään listauksia tapahtumista käyttäjän valitsemilta ajanjaksoilta. Listauksia pitää pystyä muodostamaan myös toimijoista. Eri listauksien välillä tulee olla linkitykset niin, että esimerkiksi tapahtumien listauksesta on mahdollista siirtyä tapahtumaan liittyvän toimijan listaukseen. Näiden siirtymien tulee olla mahdollisimman sujuvia. 5.3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa omat ja asiakkaan vaatimukset mahdollisimman hyvin. Projekti on tarkoitus saada käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa mahdollisimman onnistuneeseen päätökseen. 5.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti voidaan keskeyttää, jos huomataan, että sen valmiiksi saattaminen ei jostain syystä tule onnistumaan, tai sen jatkaminen ei ole enää mahdollista esimerkiksi tarpeeksi monen projektiryhmän jäsenen keskeytettyä kurssin. Myös asiakas voi vetäytyä projektista, mitä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. 5.5 Projektin päättämiskriteerit Projekti päättyy, kun sovellus on valmis, tai kaikki projektin osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Projektityökurssin kannalta projektin tulee olla valmis ja päättyä viimeistään

12 6 Projektin ositus ja vaiheistus 6.1 Välineet ja menetelmät Projektissa hyödynnetään GoogleWikiä, joka on monipuolinen Wiki-työkalu projektityöskentelyyn. Kotisivu löytyy osoitteesta: Projektin kotisivulta löytyy myös projektin tuottamat dokumentit ja sitä käytetään mm. tiedostojen ja tiedon jakamiseen ryhmäläisten kesken. Tuntilistaukset ylläpidetään Google-dokumenttien taulukkolaskennassa, johon jokainen ryhmäläinen käy joka viikko viimeistään sunnuntaina kirjaamassa edellisviikon tuntinsa. Google Groupsissa on luotu sähköpostilista, jonka avulla tietoa saadaan nopeasti lähetettyä ryhmän kesken. Yhteydenpito projektin aikana tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin kautta, mutta projektilla on myös oma IRC-kanava, jota viimeistään ohjelmointivaiheessa on tarkoitus hyödyntää. Asiakas oli jo etukäteen määritellyt tarkkaan ympäristön, jossa sovellusta ajetaan eli projektiryhmällä ei asiassa ollut sen enempää työtä. Palvelin: Linux Ubuntu Server LTS Web-palvelin: Apache Tietokanta: MySQL a-3ubuntu5.4 Ohjelmointikieli: PHP ubuntu5.7, Suhosin-Patch Kehitysympäristönä projektilla toimii tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tarjoama virtuaalipalvelin, jossa on palvelinohjelmistona perusasennettu Debian GNU/Linux 5.0. Vaikka palvelin ei olekaan sama kuin asiakkaan käytössä oleva, jolla sovellus tulee pyörimään, niin se on kuitenkin niin lähellä samaa, ettei siitä uskota seuraavan ongelmia. Sovelluksen tulee toimia ainakin Mozilla Firefox-, Internet Explorer- ja mielellään myös Opera- selaimen uusimmassa versiossa (eli vähintään versiossa, joka on tällä hetkellä uusin). 6.2 Kehitysmalli Projektimme kehitysmallina käytetään Scrumia (http://fi.wikipedia.org/wiki/scrum). Käytännön syistä johtuen Scrumia ei kuitenkaan noudateta sillä tarkkuudella kuin yritysmaailmassa, koska päivittäisiin tapaamisiin ei ole mahdollisuutta. Sähköpostia ja IRCkanavaa hyödyntäen kuitenkin pyritään korvaamaan päivittäiset tapaamiset. Projektin vaatimat dokumentit kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti koko sovelluksesta, mutta niitä täydennetään koko projektin ajan aina kuhunkin sprinttiin liittyvien asioiden kohdalla. Dokumentoinnissa siis pyritään kattamaan jo ensi alkuun koko sovellus, josta sitten jaetaan suoritettavia tehtäviä jokaiseen sprinttiin. Käytettävyyteen ja käyttöliittymän suunnitteluun liittyvissä sprinteissä, projektiin osallistuu myös ulkopuolisen käytettävyysryhmän edustaja. 6.3 Vaiheistus Projektin aikana dokumentteja kasvatetaan vähitellen. Tästä johtuen valmistumispäivämäärät eivät projektin päättymispäivää lukuun ottamatta ole ehdottomia. 12

13 Sprintti Sisältö Katselmointiaika Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen Aiheeseen tutustuminen Ideointi Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely ja suunnittelu Ohjelmointityökalujen asentaminen Ohjelmointityökaluihin tutustuminen Käyttöliittymän suunnittelu Tietokannan suunnittelu Käyttöliittymäsuunnitelma Vaatimusmäärittely Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Testaussuunnitelma Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Implementointisuunnitelma Ohjelmointi ja testaus Ohjelmointia Testaamista Testaus ja korjaus Testaaminen (myös käytettävyys) Bugien korjaaminen Dokumentit Käyttöopas Ylläpitosuunnitelma Testausraportti Käytettävyysraportti Projektin päättäminen Tuotteen luovuttaminen asiakkaalle Asiakkaan mahdollinen kouluttaminen Projektin päättäminen Työmääräarviot Projektiryhmän jäsenten käytettävissä olevien työtuntien lukumäärä / viikko: Projektiryhmän jäsen Työtunnit / viikko Janne Pihlajaniemi 10 Antti Jämsén 8 Maria Hartikainen 10 Pekka Kallioniemi 10 13

14 Jorma Laajamäki 10 Panu Tunttunen 10 Nina Tyni 10 Joonas Jokiniemi 5 Yhteensä 73 Taulukko 1. Projektin henkilöstöresurssit Projektin kesto : 5½ kuukautta = 22 viikkoa - viikko 52 (vapaa, Joulu) = yhteensä 21 viikkoa Projektin käytettävissä olevat resurssit : n työtuntia Asiakkaan käytettävissä olevien työtuntien lukumäärä / viikko : 2 työtuntia (tarvittaessa enemmänkin) Asiakkaan käytettävissä olevat resurssit : n. 40 työtuntia Ajankäyttökategoria Arvioitu osuus (%) Arvioitu tuntimäärä Projektin suunnittelu ja ohjaus Vaatimusten määrittely 5 75 Suunnittelu Ohjelmointi Integrointi ja testaus Katselmoinnit 1 15 Korjaus Opiskelu 4 60 Muut 5 75 Taulukko 2. Projektin työmäärän jakautuminen eri osa-alueille. 6.5 Toimituspaketti Projektista toimitetaan kurssinkin vaatimusten mukainen projekti-cd, joka sisältää seuraavat asiat: Ohjelmiston Lähdekoodin Asennusohjeet Loppuraportti Loppukertomus 14

15 7 Seuranta ja ohjaus 7.1 Ryhmän sisäinen Projektiryhmä tapaa pääsääntöisesti perjantaisin kello Tapaamispaikka voi vaihdella, mutta yleensä ryhmä kokoontuu jossakin Linnan ryhmätyöhuoneista. Janne Pihlajaniemi vetää tapaamiset ja Antti Jämsén sekä asiakas osallistuvat niihin tarvittaessa. Tapaamisissa pyritään käymään läpi edellisen viikon asiat ja käydään läpi seuraavalla viikolla tehtävät asiat. Muutoin yhteydenpito ryhmän kesken tapahtuu Google Groupsin kautta sähköpostilla, puhelimitse tai IRC-kanavalla. Dokumentit, tiedostot, ohjeet ja linkit jaetaan ryhmän sisällä Polku-projektin wiki-sivuilla. Wiki-sivu toimii siis keskeisenä tiedonjakamisen lähteenä. 7.2 Ryhmän ulkopuolinen Asiakas Antti Jämsén toimii yhdyshenkilönä asiakkaaseen, koska sekä asiakas että Antti toimivat Helsingissä. Kommunikointi asiakkaan kanssa pyritään pitämään tiiviinä läpi projektin. Kommunikointi tapahtuu sähköpostin, puhelimen ja aina tarvittaessa tapaamisten muodossa (Antti voi tavata asiakasta myös Helsingissä Helkan tiloissa). Asiakkaalle toimitetaan myös jokaviikkoinen viikkoraportti. Kurssi Kurssin luennoitsija osallistuu raporttien katselmointeihin. Projektipäälliköt ovat yhteydessä kurssin luennoitsijaan projektin aikana ja raportoivat viikoittain projektin etenemisestä. 15

16 8 Standardit, direktiivit ja määräykset 8.1 Standardit ja suositukset PHP-ohjelmointiin käyttämämme standardit ovat W3 XHTML 1.0 Strict ja W3 CSS Level 2.1. Tietokannan kanssa käytettävä standardi on SQL-2003, ISO:n määrityksen mukaan ISO/IEC 9075(1-4,9-11,13,14): Luottamuksellisuus Projektissa ei käsitellä näillä tiedoin luottamuksellisia tietoja. Jos näitä kuitenkin tulee, käydään projektiryhmän kokouksessa läpi periaatteet luottamuksellisten tietojen käsittelyyn. 8.3 Tekijänoikeudet Kaikki moraaliset tekijänoikeudet jäävät asianomaisten teosten tai vastaavien tekijöille, koska kyseessä on opiskeluprojekti, eikä moraalisia tekijänoikeuksia ole mahdollista siirtää tietokoneohjelmistojen kohdalla kuin työ- toimi- tai virka-suhteessa. Muilta osin tekijänoikeudet luovutetaan julkisen lähdekoodin GNU/GPL-lisenssin alaisuuteen. 16

17 9 Tunnistetut riskit Tässä kappaleessa on tunnistettu ja listattu projektiin liittyvät riskit. Riskit on jaoteltu viiteen eri kategoriaan: Henkilöstö-, Asiakas-, Organisaatio-, Teknologia- ja Tuoteriskeihin. Jokaiselle riskille on lueteltu seuraavat asiat: Riskin nimi Tärkeysaste Todennäköisyys * Vakavuus Todennäköisyysaste = erittäin epätodennäköinen 5 = erittäin todennäköinen) Vakavuusaste 1-5 Kuvaus Syy Torjunta 1 = vähäinen vaikutus 5 = katastrofaalinen vaikutus Riskin pitempi kuvaus Riskin aiheuttava syy Kuinka riski pyritään torjumaan projektiryhmän toimesta Toipuminen Kuinka riskin realisoitumisesta pyritään toipumaan Projektin vaihe Tila 9.1 Henkilöstöriskit Projektin vaihe jossa riski on ajankohtainen / toteutumiskerrat Projektiryhmän vähäinen motivaatio Tunniste: H-001 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektin ollessa pakollinen suoritettava kurssi, jonka korvauksena on ainoastaan opintopisteitä, saattaa se laskea joidenkin motivaatiota. 17

18 Ryhmän motivaatio projektia kohtaan on vähäinen. Ryhmän työmotivaatiota pyritään pitämään yllä projektipäälliköiden osalta johtamalla projektia avoimesti, tasapuolisesti ja neuvotteluhenkisesti. Projektiryhmäläisille annetaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa omiin tehtäviinsä ja työnjaossa otetaan myös ryhmän jäsenten osaamisalueet huomioon. Myös mahdollisuus uusien tehtävien ja toimien kokeiluun annetaan. Mikäli joku projektiryhmän jäsen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja tehtäviä, neuvotellaan hänen kanssaan tilanteesta ja mahdollisesta tehtävien uudelleenjärjestämisestä. Koko projektin elinkaari Ryhmän jäsenet estyvät työskentelemästä hetkellisesti Tunniste: H-002 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 5 Vakavuusaste: 1 Ryhmän jäsen tai jäsenet eivät pysty työskentelemään projektin hyväksi hetkellisesti jostain syystä. Ryhmän jäsen tai jäsenet ei pysty työskentelemään projektin hyväksi hetkellisesti jostain syystä. Esimerkiksi, teknisistä syistä, kuten kehityspalvelimen kaatuminen tai henkilökohtaisista syistä kuten matkustaminen tai sairastuminen. Hetkellistä estymistä ei täysin voida torjua, mutta useimmiten kuitenkin jossain määrin ennakoida. Jokatapauksessa, ryhmän jäsenien tulisi ilmoittaa koko projektiryhmälle ollessaan estynyt työskentelemästä tiettyinä aikoina. Mahdollinen tehtävien siirtäminen toiselle ryhmän jäsenelle, tilanteesta riippuen. Koko projektin elinkaari Projektiryhmän jäsenen sairastuminen influenssaan Tunniste: H-003 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektiryhmän jäsen sairastuu influenssaan ja on estynyt työskentelemästä pidempiaikaisesti. 18

19 Kuluvalle syksylle on ennustettu normaalia vakavampaa kausiinfluenssa-aaltoa. Sairaus saattaa kestää kahdesta kolmeen viikkoa, jolloin projektiryhmän jäsen saattaa olla estynyt työskentelemästä projektissa. Kausittaisten influenssojen torjunta on vaikeaa. Projektin johto suosittelee ryhmän noudattavan terveysviranomaisten ohjeita influenssan torjunnassa. Tehtävien uudelleenjärjestäminen ryhmän jäsenten kesken riskin realisoituessa. Koko projektin elinkaari Projektiryhmän aikataulujen yhteensovittaminen epäonnistuu Tunniste: H-004 Tärkeysaste: 4 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 2 Kaikki projektiryhmän jäsenet eivät pysty osallistumaan viikkotapaamisiin samanaikaisesti. Ryhmän jäsenillä on muita projektiin liittymättömiä asioita ja tapahtumia, jotka saattavat estää osallistumisen tapaamisiin. Sovitaan kiinteät tapaamisajat, jotka parhaiten sopivat kaikille ryhmän jäsenille. Videoneuvottelutekniikkaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväksi silloin kun joku ryhmän jäsenistä ei pääse paikalle. Jokaisesta viikkopalaverista kirjoitetaan muistio wikiin mihin kirjataan tärkeimmät asiat ja tehtävät seuraavalle viikolle. Koko projektin elinkaari Kurssin keskeyttäminen projektiryhmän jäsenen osalta Tunniste: H-005 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Joku projektiryhmän jäsenistä keskeyttää kurssin projektin aikana. Tämä saattaa vaarantaa projektin saattamisen päätökseen sen laajuisena kuin alunperin on suunniteltu. Projektiryhmän jäsenen muut projektiin liittymättömät kiireet, 19

20 motivaation puute tai ennalta-arvaamattomat elämäntilanteet saattavat johtaa kurssin keskeyttämiseen. Odottamattomien elämäntilanteiden torjuminen projektin puitteissa on käytännössä mahdotonta. Projektinjohtajat tekevät parhaansa projektiryhmän motivaation ylläpitämiseksi. Projektin ollessa opiskelijaprojekti, ei ryhmän jäsenen keskeyttäessä lisäresursseja ole saatavilla. Tällöin tulee projektin sisältö tarkistaa. Koko projektin elinkaari Ryhmän jäsenten vähäinen kokemus valittujen tekniikoiden käytöstä Tunniste: H-006 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 5 Vakavuusaste: 1 Kaikilla ryhmän jäsenillä ei ole entuudestaan kokemusta valittujen tekniikoiden käytöstä. Tämä saattaa hidastaa toteutuksen aloittamista ja ongelmien ratkaisua. Ryhmän jäsenillä ei ole ennalta kokemusta valituista teknologioista. Aloitetaan toteutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutustumalla ohjelmointityökaluihin ja tekniikoihin, ohjelmoimalla pieniä kokonaisuuksia. Ryhmä tutustuu saatavilla oleviin oppaisiin valituista tekniikoista ja opiskelee käytännönläheisesti työn ohessa. Ryhmälle voidaan järjestää koulutusta valituista tekniikoista workshop-tyyppisesti, myös asiakkaan avustuksella. Määrittely ja toteutus 9.2 Asiakasriskit Asiakkaan edustajan vähäinen mielenkiinto projektia kohtaan Tunniste: A-001 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 5 Asiakkaan edustaja ei vastaa projektipäälliköiden yhteydenottoihin. Asiakkaan edustaja ei ole kiinnostunut projektin tilasta. 20

21 Asiakasta informoidaan projektin tilasta vakituisesti. Projektiryhmä tekee päätöksen projektin viemisestä loppuun projektityökurssin vetäjän kanssa. Koko projektin elinkaari Asiakkaan vaatimusten väärin tulkitseminen Tunniste: A-002 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Projektiryhmä tulkitsee asiakkaan vaatimuksia eri tavalla kuin asiakas itse. Vaatimuksia ei ole kirjattu ollenkaan tai ne on kirjattu huolimattomasti. Asiakkaan vaatimukset kirjataan mahdollisimman tarkasti ja avoimella keskustelulla varmistetaan että projektiryhmä tulkitsee vaatimukset oikein. Asiakkaan vaatimukset kirjataan huolellisesti ja varmistetaan että projektiryhmä tulkitsee niitä oikein. Koko projektin elinkaari Uusien vaatimusten ilmaantuminen myöhäisessä vaiheessa Tunniste: A-003 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 2 Asiakas esittää uusia vaatimuksia projektin myöhäisessä vaiheessa. Määrittelyvaiheessa kaikkia oleellisia vaatimuksia ei ole käsitelty. Jokaisen sprintin sisältö päätetään ennen sprintin aloittamista, eikä sisältöä muuteta kesken sprintin. Uudet vaatimukset otetaan mukaan seuraavan sprintin sisältöä suunniteltaessa. Uudet vaatimukset priorisoidaan muiden vaatimusten kanssa ja annetaan asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa sprinttien sisältöön. Toteutus ja testaus 21

22 Asiakas ei osallistu palavereihin Tunniste: A-004 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta osallistua palavereihin. Asiakkaan edustajalla ei ole aikaa tai muista syistä johtuen on estynyt osallistumasta palavereihin. Asiakkaasta riippuvia riskejä on projektiryhmän lähes mahdoton torjua. Riskejä ehkäistään pitämällä asiakas hyvin informoituna projektin tilasta. Projektiin liittyvät tapaamiset pyritään järjestämään asiakkaalle sopivaan aikaan. Määrittely Vaatimuksien selvittämiseen käytetään liiaksi aikaa Tunniste: A-005 Tärkeysaste: 8 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 4 Vaatimuksien selvittämiseen käytetään liikaa aikaa eikä vaatimuksia lyödä lukkoon ajallaan. Vaatimuksia ei saada selville ajoissa. Edetään sprintti kerrallaan, toteutetaan vain olennaisimmat vaatimukset ja pyritään selvittämään ne mahdollisimman hyvin. Rajoitetaan toteutettavien vaatimusten määrää ja keskitytään vain olennaisiin vaatimuksiin. Määrittely Asiakas ei pysty pitämään sovittuja asioita Tunniste: A-006 Tärkeysaste: 4 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 4 Asiakas ei pysty järjestämään sovittuja asioita. 22

23 Asiakas ei omasta tai kolmannesta osapuolesta johtuen pysty pitämään sovittuja asioita. Asiakkaasta riippuvia riskejä on projektiryhmän lähes mahdoton torjua. Projektiryhmä yrittää etsiä korvaavia tapoja jatkaa projektin etenemistä. Toteutus 9.3 Organisaatioriskit Projektipäälliköiden kokemuksen puute Tunniste: O-001 Tärkeysaste: 9 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 3 Projektin johtaminen ei ole sujuvaa. Projektin projektipäälliköt eivät ennalta omaa käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä ja valvonnasta. Projektipäälliköt osallistuvat aktiivisesti projektin johtamiseen koko projektin ajan. Ongelmatilanteissa projektipäälliköt kartoittavat yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ja tarvittaessa tiedustelevat projektiryhmän ja/tai muiden sidosryhmien kantaa ratkaisuun. Koko projektin elinkaari Vastuiden jako ryhmän jäsenten kesken on epäoikeudenmukaista Tunniste: O-002 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 3 Vastuiden jako projektiryhmän jäsenten kesken on tehty epäoikeudenmukaisesti projektipäälliköiden toimesta. Projektipäälliköt jakavat vastuita epäoikeudenmukaisesti projektiryhmän jäsenille. Projektipäälliköiden tulee valvoa vastuiden jakaantumisesta projektiryhmän jäsenten kesken. Projektipäällikön tulee tarvittaessa puuttua asiaan, joko itsenäisesti tai projektiryhmän jäsenen ilmoituksesta ja vastuiden jakaantuminen tarkistaa. 23

24 Vastuiden jakautumisen tarkistaminen. Koko projektin elinkaari Työmääräarvioiden epäonnistuminen Tunniste: O-003 Tärkeysaste: 9 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 3 Työmääräarviot eivät vastaa todellisia työmääriä. Käytettyjen tekniikoiden tuntemattomuus ja vähäinen kokemus projektitöiden tekemisestä saattaa aiheuttaa työmääräarvioiden vääristymistä. Työmääräarvioita tehdään sprinttien suunnitteluvaiheessa Sprinttien sisältöä muutetaan tarpeen mukaan niin, että tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Määrittely Kommunikointi asiakkaiden kanssa tai projektiryhmän sisällä ei toimi Tunniste: O-004 Tärkeysaste: 6 Todennäköisyysaste: 2 Vakavuusaste: 3 Kommunikointi projektiryhmän ja asiakkaan välillä tai ryhmän sisällä ei toimi. Asiakkaalle ei välitetä tietoja projektiin olennaisesti liittyvistä asioista tai asiakkaan viestit eivät saavuta projektiryhmää. Projektiryhmän sisäiseen kommunikointiin käytettävät kanavat eivät toimi tai tavoita koko projektiryhmää. Toinen projektipäälliköistä on nimetty hoitamaan yhteydenpitoa asiakkaan kanssa ja välittämään asiakkaalta tulevat viestit koko projektiryhmän tietoon. Projektin sisäiseen kommunikoitiin käytetään useampia kanavia. Viikoittaisissa projektipalavereissa käydään läpi projektiin olennaisesti liittyviä asioita ja ne myös kirjataan palaverimuistioon. Koko projektin elinkaari 24

25 9.4 Teknologiariskit Ennalta tuntemattomiin teknologioihin tutustuminen kestää liian pitkään Tunniste: T-001 Tärkeysaste: 12 Todennäköisyysaste: 3 Vakavuusaste: 4 Projektissa käytettävät teknologiat ovat projektiryhmälle lähes täysin aiemmin tuntemattomia. Tämä saattaa aiheuttaa aikataulujen venymistä ja kaikkia asiakkaan esittämiä vaatimuksia ei välttämättä ehditä toteuttamaan projektin aikana. Projektissa käytettävät teknologiat eivät ole projektiryhmälle entuudestaan tuttuja. Tutustumalla saatavilla oleviin tekniikoita käsitteleviin oppaisiin ja manuaaleihin. Jo projektin aikaisessa vaiheessa pyritään opettelemaan uusia tekniikoita ohjelmoimalla pieniä toiminnallisuuksia. Sprinttien sisältöä muutetaan tarpeen mukaan niin, että tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Toteutus ja testaus Valitut teknologiat eivät sovellu vaatimusten toteuttamiseen Tunniste: T-002 Tärkeysaste: 5 Todennäköisyysaste: 1 Vakavuusaste: 5 Vaatimukset ovat liian kompleksisia valituilla teknologioilla toteutettaviksi. Toteutukseen valitut teknologiat eivät mahdollista kaikkien määriteltyjen toiminnallisuuksien toteuttamista. Vaatimusmäärittelyn aikana pyritään arvioimaan valittujen teknologioiden sopivuutta vaatimusten toteuttamiseen. Vaatimuksien muokkaaminen teknologioiden rajoitusten mukaan. Määrittely ja toteutus Ohjelmointityökalujen käyttöönotto viivästyy Tunniste: T-003 Tärkeysaste: 9 25

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit

Projektisopimus. 1. Sopimuksen osapuolet. 2. Määrittelyt. 2.1 Johtoryhmä. 2.2 Suunnitteludokumentit Projektisopimus 1. Sopimuksen osapuolet Projektin toimeksiantaja (jäljempänä Tilaaja) on Jyväskylän yliopiston alaisista organisaatiosta koostuva ryhmä, johon kuuluvat: Virtuaaliyliopisto ja Hallinnon

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti myva Helsinki 24.8.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jaana Diakite Heikki

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Kasi. Projektisuunnitelma. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kasi. Projektisuunnitelma. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kasi Projektisuunnitelma Helsinki 1.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov) Projektiryhmä Asiakas Lauri

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle Tiedote 13.8.2013 Projekti I -kurssin Tilaajalle Projekti I on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) pääaineopiskelijoille tarkoitettu, pakollinen, 7 op:n opintojakso ajoitettuna 3. opintovuodelle.

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Almu. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Almu. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Almu Helsinki 20.02.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria 17.01.2006 Versio 0.1 (Runko luotu) 06.02.2006 Versio 0.2 (Ensimmäinen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Mallintarkistus ja sen

Mallintarkistus ja sen VERSIO 0.1 LUONNOS Mallintarkistus ja sen soveltaminen PLCohjelmien verifioinnissa AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt -projektisuunnitelma Markus Hartikainen 2/1/2009 Sisältö 1. Projektityön

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake)

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) 1(2) Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) Yhteydenottotapa 1=Puhelin Yhteydenoton kuvaus 2=Käynti Yhteydenoton kuvaus 3=Tekstiviesti Yhteydenoton kuvaus

Lisätiedot

Power Steering for ATV

Power Steering for ATV AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Power Steering for ATV 27.1.2014 Juuso Meriläinen Antti Alakiikonen Aleksi Vulli Meriläinen, Vulli, Alakiikonen 1/6 Projektin tavoite Projektityössä

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti

Projektisuunnitelma. Tiput-ryhmä Ohjelmistotuotantoprojekti Projektisuunnitelma Tiput-ryhmä 10.10.2006 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti Grönholm Peter Hautamäki Marja Koski Marja-Ilona Lavi Rakel Piela Riitta, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

UKJ-suunnittelun etenemisestä

UKJ-suunnittelun etenemisestä UKJ-suunnittelun etenemisestä Asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Ari Ahlqvist Mitä pitikään tehdä? 1. Uuden järjestelmän laaja kuvaus, vaatimusmäärittely Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli Toiminnallisuuden

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Miksi? Sisältö Yleisimmät ongelmat rajapintapalvelujen yhteensopivuudessa WMS- ja WFS-standardeihin

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot