SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA"

Transkriptio

1 Kyyjärven kunta Honkalehdontie Kyyjärvi SUUNNITTELUOHJE HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA YLEISTÄ Nämä ohjeet on laadittu Kyyjärven kunnan teknisen osaston toimesta. Ohjeiden tarkoituksena on selkeyttää sekä kunnan omalle henkilöstölle että ulkopuolisille palveluntuottajille millä periaatteilla ja minkälaisin vaatimuksin teknisen osaston suunnittelu- ja rakennuttamistyöt tehdään. Ohjeissa on kuvattu tavoitteellisia suunnitteluratkaisuja. Ohjeet koskevat kaikkia Kyyjärven kunnan julkisia rakennuksia, ja ne käsittävät sekä uudisrakentamisen että peruskorjauksen. Näiden ohjeiden lisäksi rakennushankkeissa tulee noudattaa olemassa olevia viranomaismääräyksiä ja ohjeistuksia sekä hyvän rakentamistavan periaatteita. Mikäli laadituista ohjeista on teknisistä ja/tai taloudellisista syistä tarvetta poiketa, on asiasta sovittava hankkeen rakennuttajan kanssa suunnittelukokouksessa. Poikkeaminen perusteluineen kirjataan suunnittelukokouspöytäkirjaan. 1. YLEISET LINJAUKSET Rakennushankkeiden kokonaistoteutuksessa on mietittävä hanketta koko elinkaaren ajalta, löydettävä kokonaistaloudellisesti edullinen ja kestävä ratkaisu ja tarkasteltava aina myös vaihtoehtojen hyöty- ja kustannusvaikutuksia koko hankkeen elinkaaren aikana. Suunnittelussa on otettava aina huomioon tilojen ja laitteiden toiminnallinen tarkoituksen mukaisuus, turvallisuus, helppokäyttöisyys, huolettavuus ja muuntojoustavuus. Peruskorjaushankkeiden suunnittelun käynnistyessä suunnittelijan tulee arvioida käytettävien lähtötietojen riittävyys, ja tarvittaessa pyytää tilaajalta täydentäviä kartoituksia ja tutkimuksia. Suunnittelutyön tulee edetä asetetussa suunnitteluaikataulussa. Aikataulussa pysyminen osoitetaan piirustusluettelon mukaisilla piirustuksilla noudattaen suunnittelukokouksessa päätettyjä välitavoitteita. Rakennushankkeen suunnittelussa pääsuunnittelijan/pääsuunnittelijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota arkkitehti- ja rakennesuunnittelun sekä talotekniikan suunnittelun yhteensovittamiseen sekä suunnitelmien ristiriidattomuuteen ja virheettömyyteen. Oman alansa suunnittelija suorittaa suunnitelmakatsauksen ennen kohteen laskentaa. Suunnittelijoiden tulee esittää suunnittelukokouksessa oman alansa rakennusta koskevat käyttöikämitoitukset (rakenteet, talotekniikka) 2. ENERGIATEHOKKUUTEEN PANOSTAMINEN Rakennussuunnittelussa on aina otettava huomioon energiatehokkuus. Uudisrakennukset suunnitellaan energiatehokkuusluokkaan A. Peruskorjattavat rakennukset suunnitellaan siten, että niiden energiatehokkuusluokka on peruskorjauksen jälkeen on vähintään D-luokkaa. Mikäli kohtuullisin toimenpitein ja kustannuksin on mahdollista saavuttaa D-luokkaa korkeampi energialuokka, suunnitellaan rakennus sen energialuokan vaatimukset täyttäväksi. Erityistapauksissa ja perustelluista syistä voidaan poiketa energialuokkavaatimuksista. Poikkeavia syitä voivat olla esimerkiksi erityisen vanhat rakennukset, suojellut rakennukset tai rakenteiltaan erityisen ongelmalliset rakennukset. Poikkeamisesta on aina sovittava hankkeen rakennuttajan kanssa tai suunnittelukokouksessa. Poikkeaminen perusteluineen kirjataan suunnittelukokousmuistioon. Rakennuksen tulee olla kompakti ja muodoltaan yksinkertainen 1

2 Mikäli kyseessä on rakennusryhmä, varustetaan kukin rakennus omalla kulutuksen mittauksella (sähkö, lämpö, vesi). Lisäksi rakennussuunnittelussa tulee huomioida valmius alamittauksien myöhempään toteuttamiseen. Jos rakennuksen osassa tai tilaryhmässä tarvitaan sähkö ja(tai) veden erillismittausta sovitaan siitä suunnittelukokouksessa tapauskohtaisesti ja kirjataan päätös suunnittelukokouspöytäkirjaan. Auringosta aiheutuvan haitallisen säteilylämmön vaikutukset torjutaan ensisijaisesti rakennusteknisillä suunnitteluratkaisuilla (tilojen suuntaus, aukotus, räystäät, aurinkosuojakalvot, ulkopuoliset kaihtimet, istutukset ym.) Suunnittelijan tulee esittää lähinnä edullisin lämmöntuotantotapa. Eri lämmitysmuodot (esim. öljy-, maalämpö-, pelletti-, ilmalämpö-, sähkölämmitys jne. tai yhdistelmä) tulee tarkastella elinkaarikustannuksen mukaan laskettuna edullisuusvertailuna, huomioiden mahdolliset energiainvestointituet Edullisuusvertailulaskelma tehdään nykyarvolaskelmana, ja siinä on huomioitava kaikki kustannukset (ml. tilakustannus, huollot, uusimistarpeet ym.) Tilojen ja piha-alueiden valaistuksen suunnittelussa (sijoitus, valaisintyypit ym.) on erityistä huomiota kiinnitettävä suunnitteluratkaisun energiatehokkuuteen Ilmanvaihtojärjestelmää ja sen ohjausta suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki rakennuksen tai sen tilaryhmien käyttöajat ja käyttötavat. Ilmanvaihto on oltava säädettävissä kunkin käyttötilanteen edellyttämän todellisen ilmanvaihtotarpeen mukaiseksi. Suunnittelun yhteydessä selvitetään aina energia-avustuksen sekä muiden vastaavien avustusten saantimahdollisuus. Avustuksen hakee rakennuttajaorganisaatio. Rakennusten energiatehokkuuden suunnittelussa ja energiatehokkaassa rakentamisessa ja käytössä on aina erityisesti kiinnitettävä huomiota rakennuksen rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan niin, etteivät toimenpiteet huononna rakennuksen sisäilmastoa tai vaaranna rakenteiden toimintaa. Lisäksi varmistettava, että rakenteet sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä muodostavat toimivan kokonaisuuden. 3. LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Yleiset puhtaustasot: Sisäilmasto Tavanomaisten toimisto-, päiväkoti-, koulu- yms. rakennusten sisäilmaston laatuluokka on S2, mikä tulee saavuttaa rakenteellisella suunnittelulla, siten ettei perustilojen koneellista jäähdytystä välttämättä rakenneta. Rakennustyöt Rakennuskohteiden puhtausluokan laatutaso on P1 (rakennustyöt, LVI-järjestelmät). Vaadittavat tasot määritetään ensimmäisessä suunnittelukokouksessa kohdekohtaisesti. Rakennusmateriaalit Rakennusmateriaalien päästöluokan laatutaso on M1. Yleiset laatutasot vahvistetaan suunnittelukokouksissa ja perustelut sovitulle laatutasolle kirjataan suunnittelukokouspöytäkirjaan. Suunnitteluratkaisujen valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus; investointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä kiinteistön arvon säilyminen. Suunnittelu toteutettava niin, että rakennuksen arvon säilyttäminen ei edellytä poikkeuksellisia ylläpito- tai siivoustoimenpiteitä. Suunnittelulla ohjataan myös laitteiden valintaa niin, että laitteet ovat energiatehokkaita sekä helposti käytettäviä ja huollettavia. Rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä rakennusaikaiseen että tilojen käytönaikaiseen turvallisuuteen. Suunnittelijoiden tulee huomioida oman alansa työturvallisuustehtävät. Rakennesuunnittelija voi hyödyntää esimerkiksi SKOL: ohjetta Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät. Urakoitsijan tulee antaa kaikille koneille ja laitteille vähintään YSE:n mukainen kahden vuoden takuu. Takuuajan huollot tulee sisällyttää urakoihin. Suunnittelija on velvollinen osallistumaan toimivuustarkastukseen 6 kk urakkakohteen valmistumisesta. Suunnittelijoiden tulee mahdollistaa esteetön liikkuminen sekä kaikissa peruskorjattavissa kohteissa että uudisrakennuksissa. 2

3 4. RAKENNUKSEN SIJOITUS Rakennus tulee sijoittaa tontille niin, että sinne voidaan suunnitella riittävän väljät ja selkeät huoltoväylät ja pelastustiet. Huoltoväylät on suunniteltava siten, että ylläpidon työkoneet pystyvät liikkumaan tontilla ongelmitta. Tontille tulee varata tilaa tontin oman aurauslumen läjitykseen. Lumenläjityspaikat on osoitettava suunnitelmissa. Pihat suunnitellaan siten, että lumenpoisto ja puhtaanapito voidaan tehdä mahdollisimman suurelta osin konetyönä. Hulevesien poisjohtamiseen, myös ympäristön hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pysäköintipaikkojen määrä on suunniteltava rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseksi. Tontin pysäköintipaikat on sijoitettava siten, että ne liittyvät joustavasti tontin ulkopuolella olevaa katuverkkoon. Pysäköintipaikkojen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen kaikki käyttötilanteet. 5. PIHA-, PYSÄKÖINTI JA ISTUSTUSALUEIDEN SUUNNITTELU Rakennuksen vierustäyttö on suunniteltava voimassa olevan RakMk C2 mukaisesti. Rakenne- ja pintakerrosten suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon myös ennakoitavissa olevat poikkeavat liikennekuormat. Häiriintyvillä maapohjilla on käytettävä aina rakennekerroksen alla suodatinkangasta. Suunnitelma-asiakirjoissa on aina määriteltävä täyttöjen tiiveysvaatimukset. Piha- ja pysäköintialueet on viemäröitävä. Myös avo-ojia voidaan tapauskohtaisesti käyttää pintavesien poistoon. Sadevesikaivot on sijoitettava riittävän tiheään ja suunniteltava ja rakennettava niin, etteivät ne pääse jäätymään. Pohjamaan routimisen vähentämiseksi käytetään vähän vettä läpäiseviä päällysteitä. Reunuskiviä käytettäessä niiden tulee olla raskaita ja upotettavia. Liimatut kivet irtoavat lumenpoiston yhteydessä. Istutuksia ei saa sijoittaa seinänvierelle. Istutuksia kasteltaessa kastuvat myös perusmuurirakenteet ja kasvien juuret täyttävät salaojat. Marjakasvit eivät ole suositeltavia. Puut sijoitetaan riittävän kauas rakennuksesta (huomioitava puiden tuleva koko). Liian lähelle istutettujen puiden juuret tukkivat salaojat ja voivat vaurioitta myös perustuksia. Lehdet ja neulaset tukkivat kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet. Koulujen- ja päiväkotien piha-alueiden suunnittelussa on noudatettava julkisia leikkipaikkoja koskevia turvallisuusnormeja SFS-EN 1176 ja SFS-EN PERUSTUKSET, PERUSMUURIT JA ULKOPUOLISET RAKENTEET Rakennuksen perustukset suunnitellaan aina pohjatutkimuksen ja pohjatutkijan antamien ohjeiden mukaisesti. Perusvedet poistetaan aina salaojittamalla, korjaushankkeissa tutkitaan onko rakennus salaojitettu ja toimivatko salaojat. Suunnitelmissa on annettava yksityiskohtaiset ohjeet salaojista, salaojakaivoista, salaojituksen asennustavasta ja perusmuurin vierustäytöstä. Perusmuurin vierustäyttö määrätään tehtäväksi salaojasepelillä Routaeristeet eivät saa olla kosteutta sitovia eikä niiden lämmöneristävyys saa eristeen kastuessa olennaisesti heiketä. Suunnitelmissa tulee antaa ohjeet perusmuurien ja maanvastaisten seinien kosteus- ja lämpöeristyksestä. Suunnittelussa on otettava huomioon koko rakenteen rakennusfysikaalinen toiminta. Kylmien rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteen pakkasenkestävyyteen Kylmiä betonirakenteita ei yleensä pinnoiteta. Jos pinnoitus syystä tai toisesta tarvitaan, on pinnoitteen valinnassa kiinnitettävä erityistä huomiota pinnoitteen kosteuden ja vesihöyryn läpäisevyyteen. 3

4 7. MAANVARAISET JA KANTAVAT ALAPOHJAT Suunnitelmissa määrätään, että laatan alle tehtävä salaojituskerros tehdään salaojasepelistä. Routaeristeet eivät saa olla kosteutta sitovia eikä niiden lämmöneristävyys saa eristeen kastuessa olennaisesti heiketä. Maanvaraisten lattioiden alle suunnitellaan radon-tuuletusputkisto ja siihen liittyvä poistojärjestelmä. Suunnitelmissa tulee antaa yksityiskohtaiset ohjeet myös pystyrakenteiden ja alapohjan liittymistä. Kantavan alapohjan alle on suunniteltava riittävän tilava ryömintätila, joka tuuletetaan koneellisesti. Korvausilma-aukot suunnitellaan riittävästi maanpinnan yläpuolelle tai käytetään kuumasinkittyjä teräsputkia. Puurakenteet suunnitellaan riittävästi irti maapohjasta (ryömintätilan korkeus). Maanvaraisen laatan ja seinärakenteiden välisen sauman tiivistys on suunniteltava ja rakennettava huolellisesti. 8. RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET Suunnitelmissa on annettava riittävää yksityiskohtaiset ohjeet rakennusvaipan tiivistämisestä. Yläpohjan puhallettavista lämpöeristeistä annetuissa ohjeissa on huolehdittava siitä, että painumisen jälkeenkin eristepaksuus on lämpöeristevaatimusten mukainen. Laitteiden ja järjestelmien huoltoreitit ja rakenteet on esitettävä suunnitelmissa. Reitit on suunniteltava myös ullakolle ja yläpohjan onteloihin siten, että huolto voidaan tehdä esteettömästi Rakennuksen ulkovaipan ja sisäpuolisten osastoivien rakenteiden lävistykset ja niiden tiivistystapa on esitettävä yksityiskohtaisesti suunnitelmissa. Ullakoille ja yläpohjan onteloihin on suunniteltava riittävä tuuletus. Väliseinärakenteiden ylä- ja välipohjaliittymiä suunniteltaessa on otettava huomioon ylä- ja välipohjien kuormitusmuutoksista johtuvat taipumien muutokset Lasikatteet ovat riskirakenteita. Niitä suunniteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä rakenteiden yksityiskohtien suunnitteluun ja ohjeisiin kokonaisuuden huolellisesta rakennusaikaisesta toteutuksesta (asennus ja tiivistys). 9. IKKUNAT 10. OVET Uusien ikkunoiden ulkopintamateriaaliksi tulee yleensä valita vähän huoltoa tarvitseva materiaali esim. kova-anodisoitu tai polttomaalattu alumiini. Ikkunoiden vesipellit on kallistettava vähintään 1:3 ulospäin. Ikkunan karmin ja seinärakenteen väli tilkitään pehmeällä eristeellä, esim. mineraalivillalla tai (uretaanivaahdolla). Karmit kiinnitetään karmiruuveilla. Karmin ja seinärakenteen liittymä tiivistetään sisäpuolelta elastisella saumamassalla. Kattoikkunat ovat riskirakenteita. Niitä suunniteltaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä rakenteiden yksityiskohtien suunnitteluun ja ohjeisiin kokonaisuuden huolellisesta rakennusaikaisesta toteutuksesta (asennus ja tiivistys). Ikkunoiden valinnassa tulee kiinnittää huomiota ikkunan u-arvoon lisäksi myös g-arvoon. G- arvo on otettava huomioon etenkin aurinkojulkisivuilla. Nauhaikkunoita suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ikkunoiden välisten umpiosien rakenteiden suunnitteluun. Ovien materiaali ja rakenne on valittava käyttötavan mukaan Märkiin tiloihin suunnitellaan vain märäntilan ovia. Myös oven rungon on oltava kosteudenkestävä. Vältä automaattisilla aukaisulaitteilla ja kääntöovikoneistoilla varustettujen ovien suunnittelua vilkkaasti liikennöidyille kulkureiteille. Jos tarvitset automaattisesti avautuvia ovia, ovat liukuoviautomatiikalla varustetut ovet toiminnallisesti luotettavimpia. Tekniseltä osastolta on pyydettävä ohjeet lukitusjärjestelmien ja sähkölukituksen valinnasta. 4

5 Oviin on valittava oikean kokoiset ovipumput. Valinnassa otetaan huomioon mm. oven paino ja käyttö. 11. VÄLISEINÄRAKENTEET Märkien ja kosteiden tilojen väliseinät tulee yleensä suunnitella kivirakenteisiksi. Poikkeustapauksessa voidaan kostean tai märän tilan seinä suunnitella tehtäväksi levyrakenteisena. Rakennuslevyn on siinä tapauksessa oltava erityisesti siihen tarkoitukseen valmistettua. Seinien kosteus- tai vesieristys suunnitellaan voimassa olevien rakennusmääräysten mukaiseksi. Seinärakenteita suunniteltaessa on varmistuttava siitä, että seinillä, käytetyillä tasoitteilla ja pintaverhouksilla on käyttötarkoitukseen riittävä mekaaninen kestävyys. Suihkutilojen kevyet jakoseinät tehdään täyslaminaatista tai lasista (karkaistu/laminoitu). Taitto-ovissa on käytettävä pvc-saranoita 12. KAITEET, HOITOTASOT JA SILLAT VESIKATOLLA Teräsrakenteiden on aina oltava vähintään kuumasinkittyjä. Puurakenteiden on oltava painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puuta. Kiinnityksiä ei saa viedä vesikaton läpi. Lumen kertyminen ja poisto on suunnittelussa otettava huomioon. 13. PINTARAKENTEET 13.1 Vesikate Konesaumatun peltikaton saumoissa on aina käytettävä saumakittiä Räystäille on suunniteltava tuulenohjauslevyt ja oikein mitoitetut riittävän isot myrskypellit. Ylösnostot on suunniteltava riittävän korkeiksi. Pystykourujen suunnittelua konesaumattuihin peltikattojen tulee välttää, koska sulamisvesi talvisin padottuu kouruihin ja voi aiheuttaa katon saumojen vuotamista. Sisäpuolisella vedenpoistolla varustettujen kermikatteiden kaltevuuden kattokaivoihin päin on oltava riittävä (min. 1:40). Kermeinä käytetään kumibitumikermejä ja ne suojataan tarvittaessa singelikerroksella Peltikatot varustetaan kondenssisuojatulla aluskatteella, tiilikatot kermialuskatteella. Asennus, lävistykset ja kaikki yksityiskohdat suunnitellaan valmistajan ohjeiden mukaisiksi. Räystäskouruiksi tulisi suunnitelmissa määrätä kouruja, jotka ovat pohjanmuodoltaan puolipyöreitä ja ulkopuolisilla kannakkeilla ripustettuja. Muoto edesauttaa kourun puhdistumista sateella. Kattovedet on aina johdettava putkella sadevesiviemäriin syöksytorvea käyttäen Sisäpuolen pintarakenteet Kosteat ja märät tilat laatoitetaan betoni-, tiili- tai siporex-alustalle. Rakenteiden lävistykset ja niiden tiivistystapa on esitettävä yksityiskohtaisesti suunnitelmissa. Yksityiskohtien suunnittelussa on otettava huomioon alustan muodonmuutokset, esimerkiksi betonin kuivumiskutistuminen. Pintarakenteita valittaessa on varmistuttava siitä, että käytettävillä pinnoitteilla ja niiden kiinnitystarvikkeilla on käyttötarkoitukseen riittävä mekaaninen kestävyys. Kellarikerroksen seinä- ja kattopintojen sekä kostean tilan seinien taustapinnat tasoitteena käytetään myös kuivissa tiloissa sementtisideaineisia tasoitteita. Saunan sisäpuolisena pintaverhouksena käytetään lämpökäsiteltyä puuta Sisäkattojen pintarakenteet Pintarakenteita valittaessa on varmistuttava siitä, että käytettävillä pinnoitteilla ja niiden kiinnitystarvikkeilla on käyttötarkoitukseen riittävä mekaaninen kestävyys. 5

6 Laitoskeittiöiden alakattojen märän tilan pintaverhouksissa ei saa olla avosaumoja ja alakatto on voitava myös pestä (= hygieniakatto). Vaaleiden katto- ja lattiapintojen hyvä heijastumissuhde vähentää valaistuksen tarvetta ja on siten energiataloudellinen 13.4 Vesikattojen ja julkisivujen pintarakenteet Räystäät suojelevat ulkoseinärakenteita. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että julkisivupinnan on oltava riittävästi vesihöyryä läpäisevä tai taustastaan tuuletettu. Sen kautta ei saa päästä kosteutta seinärakenteisiin. Julkisivupinnan tulee lisäksi olla mekaanisesti kestävä, kaunis, ympäristöön soveltuva ja mahdollisimman vähän huoltoa kaipaava. Julkisivuverhousten taustalle on suunniteltava riittävä tuuletus Suunnitteluasiakirjoissa on julkisivuelementtien saumauksesta annettava yksityiskohtaiset ohjeet. Vaakasaumoja tulee käyttää mahdollisimman vähän. Suunnitelmiin on sisällytettävä yksityiskohtaiset ohjeet julkisivupellitysten kiinnityksestä sekä kaikkien julkisivuun tulevien ripustusten kiinnityksestä. Ulkotiloissa kiinnitykseen käytetään ruostumattomia kiinnikkeitä Lattian päällysteet Kiinnitysalustan kuivuusvaatimukset on määriteltävä suunnitelma-asiakirjoissa erikseen jokaiselle eri lattiapäällysteelle. Asiakirjoissa on määriteltävä myös kosteuden mittaustapa. Maanvaraisissa alapohjissa, missä betonilaattaan voi myöhemmin kertyä kosteutta, on päällysteenä käytettävä hengittävää materiaalia, esimerkiksi lasittamattomia kuivapuristelaattoja sementtisideaineisella saumausaineella saumattuna. Puuparkettia valittaessa tulee ulkonäön lisäksi ottaa huomioon puun kovuusluokka, joka on aina määriteltävä asiakirjoissa. Lattiakaivollisten tilojen lattian kallistuksista tehdään erillinen suunnitelma. Lattiamateriaalin valinnassa on puhtaana pidettävyys yksi tärkeä valintaperuste. Lisäksi lattiamateriaalin valinnassa on sisäilman laadun turvaamiseksi kiinnitettävä huomiota alustan ja käyttöolosuhteiden aiheuttamiin rajoituksiin. Orgaanisia aineita sisältävät lattian päällysteet ovat riskimateriaaleja maanvaraisissa lattiarakenteissa sekä kosteusriskikohteissa. Tällaisissa tilanteissa ko. materiaalien käytöstä on aina sovittava suunnittelukokouksessa ja perustelut materiaalien käytölle, etenkin käytävissä, aulatiloissa sekä tiloissa joissa oleskellaan paljon lattiatasossa ja tilojen siivoustarve on suuri, tulee aina kirjata suunnittelupöytäkirjaan. 14. MAALAUSTYÖT Suunnitteluasiakirjoissa on määriteltävä maalattavien pintojen puhdistus. Huoltomaalauksessa puhdistus on erityisen tärkeää. Suunnitelma-asiakirjoissa on määriteltävä sinkitylle teräspeltikatteelle riittävän pitkä hapettumisaika ennen maalausta (3 v) maalin irtoamisen välttämiseksi. Maalattavien teräspintojen puhdistusasteet on aina määriteltävä asiakirjoissa. Uusien teräsrakenteiden puhdistus- ja pohjamaalaus on aina, mikäli mahdollista, määrättävä tehtäväksi tehdasolosuhteissa 15. KALUSTEET Asiakirjoissa on määriteltävä kalusteiden laminaatin laatu, paksuus ja malli, joka määrittelee hintaluokan. Märissä tiloissa käytetään levyrakenteisten kalusteiden asemesta esim. rst-kalusteita. Kalustevalinnoissa on otettava huomioon tilan käyttötarkoitus WC-istuimia ei saa kiinnittää ruuveilla tai pulteilla muovimaton läpi. Kiinnitystavasta on annettava tarkat ohjeet suunnitelma-asiakirjoissa. 6

7 16. VARUSTEET Varusteita valittaessa on otettava huomioon käyttöolosuhteet. Valinta tehdään käyttöolosuhteiden, ei hinnan mukaan. Varusteiden sijoituksessa on otettava huomioon käyttäjien tarpeet. Kiinteistön ylläpitoon liittyvien varusteiden (esim. pyyhepaperiannostimet) mallista on sovittava teknisen osaston ylläpidon kanssa. 17. KIINTEISTÖNHOITO Kiinteistön huoltokirjan sekä kiinteistönhoitosuunnitelman laadinta aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa. Aikataulu ja vastuuhenkilöt sovitaan suunnittelukokouksessa ja ne kirjataan suunnittelukokouksen pöytäkirjaan. Tontin huoltoreitit on mitoitettava niin, että ylläpidon vaatimat työkoneet mahtuvat liikkumaan alueella ongelmitta. Kiinteistön laitteiden valinnassa on varmistuttava siitä, että laitemerkillä on järjestettävissä alueellinen huolto aina kun mahdollista. Kiinteistön laitteet tulee sijoittaa niin, että ne on mahdollista huoltaa ilman erityisiä apuvälineitä, esimerkiksi korkeita telineitä. Rakennusten iv-konehuoneiden sijoittelussa on kiinnitettävä huomiota kulkuhelppouteen. Kiinteistönhoitajan on työkaluineen ja varaosineen päästävä iv-konehuoneeseen vaivattomasti. Porttien salpojen tulee olla toimivia ja kestäviä. Salvat on valittava kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Päiväkotien pihoilla tulee metallirakenteet (esim. valopylväät) suojata 1m korkeuteen. Siten estetään lasten kielen ja sormien kiinnijäätyminen. Koneille ja laitteille vaaditaan vähintään YSE:n mukainen kahden vuoden takuu. Kyyjärvi Hannu Autio 7

KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELUOHJE

KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELUOHJE KUOPION KAUPUNKI TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELUOHJE 18.6.2010 KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELUOHJE OSA 1 yleinen osio OSA 2 huomioitavaa arkkitehti ja rakennesuunnittelussa OSA 3 huomioitavaa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS TILAPALVELU RAKENNUSHANKKEIDEN

NOKIAN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS TILAPALVELU RAKENNUSHANKKEIDEN NOKIAN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS TILAPALVELU RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUOHJE Versio 1.2015 RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUOHJE ALUKSI Ohjeiden tarkoituksena on selkeyttää sekä kaupungin omalle henkilöstölle

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Lautakuntien iltakoulu 28.11.2013: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska room Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Jarmo Nieminen Koulurakennusten

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten kattoelementtityyppejä, joita käytetään tavallisesti massiivipuurunkoisissa halleissa. Kyseisiä kattoelementtejä voidaan käyttää myös teräs- ja betonirunkoisissa

Lisätiedot

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat JAMILAHTI - 22.9.2017 Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Kustannusten muodostuminen Mihin vaikuttaa? Rakennushankeen vaiheet

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla :

Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla : RAKC.3004 Rakennustekniikka Luento 1 / osa 2. Rationaalinen tilasuunnittelu Dipl. ins. Hannu Hirsi A E 01.09.15 Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla : Asiakkaan, käyttäjän tarpeet ja toiminta : Rakennuksesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 21.11.2017 Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 Porin yliopistokeskus Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Tarkastusväli (vuotta)

Tarkastusväli (vuotta) 1 TONTTI Yleistarkastus vuosittain Salaojat ja putket 40-50 2 5 Asfalttipäällysteet 20 2 5-12 Sora- ja kivituhkapäällysteet 1 Tasaus vuosittain Lipputanko, kuivatusteline, yms. 40 1 10 Puurakenteiset aidat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi AIHKITALO paketin ja asennuksen toimitussisältö: Vaaran Aihkitalot tarjoaa rakentajille yksilöllisen toimitussisällön asiakkaan toivomusten mukaan. Aihkitalojen toimituspaketin ohessa tarjoamme hirsikehän

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000.

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000. Raita 142 Suosikki >> Huoneistoala 142m2 >> Toimivaa tilaa, tämän ajan suosikki ratkaisuna >> Yhteensopiva keittiö, ruokailu- ja olohuone >> Ajanmukainen arkkitehtuuri Taloteko- materiaalipaketti Hintaan

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Soveltamisala:

Soveltamisala: Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot