+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH"

Transkriptio

1 6, $ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%% Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen +<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH.XYD9LOOD-DDWLQHQ3RUYRRDUNNLWHKWL(ULN%U\JJPDQ Postiosoite Postadress Katuosoite Gatuadress Vaihde Växel PL 7 PB 7 Iso Kylätie 18 Stora Byvägen 18 (90) SIPOO SIBBO SIPOO SIBBO Telefax (09)

2 2 6,6b//<6/8(77(/2-2+'$ $.(1186/89$1('(//<7<.6(7$6(0$.$$9$$/8((1 8/.2382/(//$ $.(11863$,.$19$/,17$ $.(17$0,6(16,-2,7780,1(15$.(11863$,.$//( Maaperä Pienilmasto Tontin kaltevuus Pihapiirin muodostaminen Pihajärjestelyt. 9 5$.(118.6(168811,77(/867$ 5.1 Rakennetun ympäristön huomioon ottaminen Rakennuksen hahmo, kerrosluku ja massoittelu Kattomuoto- ja kaltevuus Aukotus Julkisivumateriaaleista ja väreistä..13 $00$77,7$,72,6(168811,77(/810(5.,7< /b+'(/8(77(/

3 3-2+'$1722+-(,67217$92,7( Rakentaminen Sipoossa on pientalovaltaista ja suuntautuu suurelta osin kaavaalueiden ulkopuolelle. Näillä alueilla rakentamista ei ohjaa kaavamääräykset tai kaavoihin usein liittyvät rakentamistapaohjeet, vaan rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kunnan rakennusjärjestyksellä, poikkeamispäätöksen ja / tai suunnittelutarveratkaisun ehdoilla ja rakennusvalvonnan ohjeistuksella ja neuvonnalla. Tämän ohjeiston tavoitteena on kiinnittää suunnittelijoiden ja rakennushankkeeseen ryhtyvien huomiota siihen, miten ympäristökuvan kannalta edistetään hyvää rakentamistapaa. Ohjeistossa tarkastellaan rakennusten sijoittamista rakennuspaikalle, sopivuutta maastoon, maisemaan, luonnon- ja rakennettuun ympäristöön. 5DNHQWDMDOODRQYDVWXXSDLWVLRPDVWDUDNHQQXVKDQNNHHVWDP\ VUDNHQ WDPLVHQYDLNXWXNVHVWDOlKL\PSlULVW QMDN\OlNXYDQPXRGRVWXPLVHHQ 5$.(1186/89$1('(//<7<.6(7$6(0$.$$9$$/8((18/.2 382/(//$ Sipoon asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet ovat, kyläkeskusalueita lukuun ottamatta, pääasiallisesti rakennuskiellossa. Kyläkeskusalueet taas katsotaan suunnittelutarvealueiksi. Rakentaminen rakennuskieltoalueille edellyttää poikkeamispäätöstä ja rakentaminen suunnittelutarvealueelle suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun yhteydessä harkitaan aiheuttaako rakentaminen haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, aiheuttaako rakentaminen haitallista yhdyskuntakehitystä ja onko se sopivaa maisemalliselta kannalta ja vaikeuttaako luonnon tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Poikkeamispäätöksessä ja / tai suunnittelutarveratkaisussa määritellään yleensä sallittu rakentamisen enimmäiskerrosala ja kerrosluku. Päätökseen sisällytetään usein myös ehtoja esim. rakennuksen sijainnista, kattomuodosta ja julkisivumateriaalista. Poikkeamispäätöksen ja / tai suunnittelutarveratkaisun ehtojen noudattaminen ovat rakennusluvan edellytyksenä. (GHOO\W\NVHQlUDNHQQXVOXYDOOHUDNHQQXVNLHOWRWDLVXXQQLWWHOXWDUYHDOXHHO ODRQYRLPDVVDROHYDSRLNNHDPLVSllW VWDLVXXQQLWWHOXWDUYHUDWNDLVX5D NHQQXVNLHOWR HL NXLWHQNDDQ NRVNH ROHPDVVD ROHYDDQ DVXLQ WDL ORPDUD NHQQXNVHHQ OLLWW\YlQ WDORXVUDNHQQXNVHQ WDL PDDWDORXGHQ KDUMRLWWDPLVHQ NDQQDOWDWDUSHHOOLVHQUDNHQQXNVHQUDNHQWDPLVWD

4 4 5$.(11863$,.$19$/,17$ Sipoolaiselle maisemalle on tyypillistä alavat viljelyalueet ja metsäiset, kallioiset ja kumpuilevat mäkialueet. Kylät on rakennettu kulkureittien varrelle ja niiden risteyskohtiin. Rakennukset sijaitsevat tien varrella tiiviissä ryhmissä ja viljelysalueet aukeavat rakennetun alueen ympärillä. Sipoossa on ihailtavalla tavalla säilynyt perinteinen, maaston ja maiseman muotoja seuraava, viljelysalueiden ja metsän rajassa mutkitteleva tieverkosto. Uudisrakentamisen sijoituksella tulee tukea olemassa olevia kyliä ja kylien rakennetta. Kylissä rakentaminen tulee sijoittaa jo olemassa olevan asutuksen lomaan, kyläkuvaa täydentäen ja tukien. Korkeille ja näkyville kukkuloille ja kallioalueille ei pääsääntöisesti tule rakentaa. Rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Selänteen, kukkulan tai rinteen ja alavan viljellyn laakson väliin jäävät reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet ovat uudisrakentamiselle sopivia. Mikäli uusi rakennuspaikka laajenee metsäsaarekkeelta tai kumpareelta viljelyalueelle, on se rajattava puutarhaistutuksilla. Noin 40 km pitkä Sipoonjoki jokilaaksoineen muodostaa yhtenäisen ja arvokkaan itäuusmaalaisen kulttuurimaisema-alueen. Joen yläjuoksu virtaa metsien keskellä, Pappisista etelään joki virtaa enimmäkseen peltojen lävitse syvässä uomassa. Jokilaaksot ja maatalousmaisema tulisi jättää rakentamatta. Rakentamisella on pyrittävä selkeyttämään ja voimistamaan maisemallista rakennetta, maiseman perusmuotoja ja maisematiloja. Maiseman hahmottaminen vaikeutuu, jos asutus ja rakentaminen levittäytyy perinteisesti rakentamattomaan, avoimeen viljelymaisemaan. 8XGLVUDNHQWDPLVHQVLMRLWXNVHOODWXOHHWXNHDROHPDVVDROHYLDN\OLlMDN\OL HQUDNHQQHWWD6HOlQWHHQNXNNXODQWDLULQWHHQMDDODYDQYLOMHOO\QODDNVRQ YlOLLQ MllYlW UHXQDY\ K\NNHHW MD PHWVlVDDUHNNHHW RYDW XXGLVUDNHQWDPL VHOOHVRSLYLD-RNLODDNVRWMDPDDWDORXVPDLVHPDWXOLVLMlWWllUDNHQWDPDWWD 5$.(17$0,6(16,-2,7780,1(15$.(11863$,.$//( Rakennuksen suunnittelun lähtökohdan antaa olemassa oleva tontti. Rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat mm. perustamisolosuhteet, topografia, tontin kaltevuus, näkymät ja kasvillisuus. Asunnon toimintojen ja tilajärjestelyjen pääperiaatteet lähtevät tontin asettamista ehdoista. Tontille käynnin ja liittymän sijainti, kunnallisteknisten verkostojen liittymiskohdat ja jätevesien käsittely, maasuodattimien tai imeytyskenttien sijoitus, antavat rakentamisen sijoitukselle omat ehtonsa. Rakentamispaikan lähiympäristö, läheiset rakennukset, maasto ja maisema, edulliset, tontilta aukeavat mielenkiintoiset näkymät ja toisaalta kartettavat näkymät tontilta sanelevat yleensä lukuisia reunaehtoja rakennuksen sijoitukselle ja ulkoasulle.

5 5 5DNHQQXNVHQVXXQQLWWHOXQOlKW NRKWDQDWXOHHROODROHPDVVDROHYDWRQWWL VHQPDDVWRMDPDLVHPDOXRQQRQ\PSlULVW MDUDNHQQHWWXOlKL\PSlULVW.XYD7DOR6LLVNRQHQ0LNNHOLQPONDUNNLWHKWL.DUL-lUYLQHQ 8XGLVUDNHQQXV RQ VLMRLWHWWX NDKWHQD DVXQWR MD VDXQDRVDQ NlVLWWlYlQl UDNHQQXNVHQD PHWVlVDD UHNNHLGHQUDMDDPDDQSHOWRPDLVHPDDQ(WXSLKDRQUDNHQQXVWHQVXOMHWXQVLYXQMDWDORXVUDNHQQXVWHQ UHXQXVWDPDDXNLR2OHVNHOXSLKDNXLVWHLQHHQDYDXWXXORXQDDVHHQ DVXQWRVDXQDRVDVWRYDQKDSLKDSLLULHWXSLKDROHVNHOXSLKD 0$$3(5b Rakentamisen sijoittamiseen rakennuspaikalla vaikuttaa tontin maaperä ja perustamisolosuhteet. Rakennukset kannattaa sijoittaa tontin kiviperäisimmille kohdille ja jättää pehmeämmät tontin osat kasvillisuudelle. Maaperän voi perustamisen kannalta ryhmitellä kalliopohjaan, moreenipohjaan, karkearakeisiin maapohjiin (hiekka ja sora), hienorakeisiin maapohjiin (savi ja siltti) ja eloperäisiin maapohjiin (turve ja lieju). Routimattomalla maaperällä (kallio, hyvä moreeni, hiekka ja sora) selvitään matalaperustuksin, mutta routivassa maaperässä joudutaan menemään roudattomaan syvyyteen. Vaihtoehtoisesti käytetään routaeristettyä perustamistapaa. Myös pohjaveden korkeus on selvitettävä ja otettava huomioon rakennusta suunniteltaessa. 3HUXVWDPLVRORVXKWHLGHQ YDUPLVWDPLVHNVL RQ UDNHQQXVSDLNDOOD WHKWlYl SRKMDWXWNLPXV

6 6 3,(1,/0$672 Perinteinen suomalainen rakennustapa perustuu luonnon olojen huomioon ottamiseen. Kylmässä ilmastossa energiataloudellisuus on ollut itsestään selvyys. Rakennuspaikan valinnassa huomioon otettavia pienilmastollisia tekijöitä ovat eri maastonkohtien lämpötilaerot, tuulennopeudet ja -suunnat sekä aurinkoisuus. Suotuinen pienilmasto laskee rakennusten energiankulutusta ja parantaa ulkotilojen käyttömahdollisuuksia oleskeluun, leikkiin, viljelyyn jne. Aurinkoisilla, korkealla maastossa sijaitsevilla paikoilla on tunnetusti edullinen pienilmasto. Ekologisen rakentamisen asiantuntijan, arkkitehti Bruno Eratin ohjeita rakennusten ilmastonmukaisiksi sijoittamisperiaatteiksi: 1. Sijoita rakennus siten että se on tuulensuojassa, mutta pystyy hyödyntämään auringonsäteilyä 2. Käytä maastoa tuulensuojana 3. Sijoita rakennus maastossa korkealle, ei kuitenkaan lakialueelle 4. Estä kylmän ilman valuminen 5. Älä sijoita rakennusta notkoon siellä vallitsevat usein kylmät ilmavirtaukset 6. Istuta kasvillisuutta tuulensuojaksi 7. Säilytä olemassa olevaa puustoa pohjoispuolella tuulensuojaksi 8. Sijoita rakennus rinteeseen siten, että maasto suojaa ja rakennus avautuu valoon päin. 3LHQLOPDVWRQ NDQQDOWD HQVLVLMDLQHQ UDNHQWDPLVSDLNND RQ HWHOlULQQH MRWD NDVYLOOLVXXV VXRMDD SRKMRLVWXXOLOWD UDNHQQXNVHQ WDNDD 3DUDV UDNHQQXN VHQ VLMRLWXVSDLNND RQ \OHHQVl ULQWHHQ \OlRVD NRVND VLHOOl OlPS WLOD RQ NRUNHDPSL NXLQ DOHPSDQD ODDNVRVVD 7XXOWHQ Nl\WWl\W\PLVHHQ YRL YDL NXWWDDVLMRLWWDPDOODUDNHQQXNVHWPDDVWRQWDLNDVYLOOLVXXGHQVXRPLOOHWXX OHOWDVXRMDLVLOOHDOXHLOOHUDNHQWDPDOODWDLLVWXWWDPDOODWXXOHQVXRMLDMDVLMRLW WDPDOODUDNHQQXVPDVVRMDVLWHQHWWlQHVXRMDDYDWWRLVLDDQ

7 7 7217,1.$/7(9886 Sipoolainen maisema on maastollisesti hyvin vaihtelevaa. Rakennuspaikat ovat usein rinteitä, joiden rakentaminen vaatii tasamaata huolellisempaa suunnittelua. Toisaalta rinnetonteilta aukeaa usein mielenkiintoisia, pitkiä näkymiä ja maaston antamia mahdollisuuksia voidaan käyttää hyväksi rakennus- ja pihasuunnittelussa. Rinneratkaisuissa voidaan myös saavuttaa välitön yhteys maantasolle ja pihaalueille useammalta eri tasolta. Tasamaaratkaisua ei pidä sovittaa rinteeseen, eikä päinvastoin. Rakennettaessa rinnemaastoon rakennus tulee porrastaa maaston mukaan. Rinnettä ei tule pengertää tai leikata tasamaataloa varten, vaan rakennus on sovitettava maaston mukaan. Maaston antamia mahdollisuuksia tulee hyödyntää pohjaratkaisuissa ja tilasuunnittelussa. Rinnetontilla voidaan sisätilojen järjestelyssä luontevasti käyttää eritasoratkaisuja. Tasoeroilla ja huonetilojen korkeusvaihteluilla voidaan saavuttaa tilallisesti mielenkiintoisia ratkaisuja ja pitkiä näkymiä ympäröivään maisemaan..xyd6dxqdbqjkrop.russrrdunnlwhkwl-xkd,orqhq 5DNHQQXVSDLNDQNDOWHYXXWWDNHNVHOLllVWLK\YlNVLNl\WWlYlVDXQDUDNHQQXV Valtaosa tyyppitaloista on suunniteltu tasamaatonteille. Tyyppitaloratkaisuissa ei yleensä pystytä hyödyntämään rakennuspaikan tarjoamia mahdollisuuksia näkymien ja maaston hyväksikäytön suhteen. Tontin lähtökohdat huomioonottavalla, varta vasten tiettyyn rakennuspaikkaan suunnitellulla, yksilöllisellä rakennuksella, päästään yleensä parhaimpaan tulokseen monimuotoisella ja maastollisesti vaihtelevalla rakennuspaikalla. Pientalo on luontevinta yleensä sijoittaa rinteen suhteen poikkisuuntaan, koska silloin maanpinnan korkeus muuttuu rakennuksen kohdalla vähemmän, eikä jouduta rakentamaan tarpeettoman korkeita ja ulkonäön kannalta rumia sokkeleita. Julkisivuverhous on pyrittävä viemään mahdollisimman alas, jotta sokkelit eivät muodostu korkeiksi. Autotallin sijoittamista alarinteen puolelle kellarikerrokseen on vältettävä. Liikennejärjestelyt heikentävät usein tontin käyttökelpoisuutta ja ennen kaikkea estävät pehmentämästä korkeaa sokkelia istutuksin ja maastonmuotoilun avulla.

8 8 Rakennuksen harkitulla sijoituksella ja korkeusaseman valinnalla voi vähentää kaivu- ja täyttötöitä ja putkivetojen pituutta. Korkeusasema vaikuttaa olennaisesti maisemakuvaan. Sekä liian syvällä kuopassa sijaitseva että korkean umpisokkelin tai maavallin päällä kököttävä rakennus on luonnoton. Talon korkeussuhde ympäröivään maahan kannattaa valita niin ettei sade- ja sulamisvesien poisjohtamisessa tule vaikeuksia. 0DDVWROWDDQ YDLKWHOHYLOOD UDNHQQXVSDLNRLOOD WXOHH ODDWLD SLQWDYDDLWXV MD SXXVWRNDUWRLWXV UDNHQQXNVHQ PDDVWRRQ VRYLWWDPLVHQ KHOSRWWDPLVHNVL 7l\WW Ml MD SHQJHUU\NVLl WXOHH YlOWWll VDPRLQ NXLQ ORXKLQWDD MD PDDVWRQ OHLNNDXNVLD 5DNHQQXV RQ VXXQQLWHOWDYD PDDVWRQNDOWHYXXV MD PDDVWRQ PXRGRW KXRPLRRQ RWWDHQ 5DNHQQXNVHQ MD WRQWLQ NRUNHXVDVHPLHQ VXK GHWWDWXOHHWXWNLDOHLNNDXVSLLUXVWXNVLQ5DNHQQXVOXSDKDNHPXNVHHQWXOHH OLLWWll SLLUXVWXNVLD MRLVWD LOPHQHHUDNHQQXNVHQ VRYLWXV PDDVWRQMDP\ V \PSlU LYLHQUDNHQQXVWHQNRUNHXVDVHPLLQ.XYD7DOR8RWLOD(VSRRDUNNLWHKWL5R\0lQWWlUL 3LWNLWWlLVOHLNNDXV $VXLQWLODW RQ VLMRLWHWWX PDDVWRQ PXNDDQ SRUUDVWXYDDQ UDNHQQXNVHHQ QHOMllQ WD VRRQNHLWWL MDUXRNDLOXWLODWROHVNHOXPDNXXWLODW 3,+$3,,5,1082'267$0,1(1 Hyvä rakennuspaikka, pihapiiri, muodostaa paikan hengen. Usein rakennus vaatii seurakseen muita rakennuksia tai rakennelmia. Suojaisa pihapiiri muodostuu päärakennuksen ja sivurakennusten yhteensopivuudesta, harmoniasta. Suojaisen pihatilan voi luoda vaja-, autotalli- ja muin rakennuksin sekä aidoin ja istutuksin. Pihatilan tulisi avautua mieluimmin lounaaseen tai etelään. Talousrakennus tulisi tehdä päärakennukselle alisteisena sekä kooltaan, materiaaleiltaan että ulkoiselta hahmoltaan. Sipoon rakennusjärjestyksen mukaan talousrakennus saa olla enintään 100 k-m 2, ranta-alueilla 50 k-m 2. Lisäksi rakennusjärjestyksellä sallitaan erillisen 30 k-m 2 :n suuruisen saunarakennuksen ja 15 k-m 2 :n suuruisen savusaunan rakentaminen.

9 9 3LKDQWXQQHOPDOXRGDDQUDNHQQXVWHQMDLVWXWXVWHQDYXOOD3LKDUDNHQQXN VHW NDWRNVHW DLGDW SRUWLW MD SLKDYDUXVWHHW V\QQ\WWlYlW WRQWLOOH WLORMD MD SDLNNRMD DQWDYDW VXRMDD MD OXRYDW\KGHVVl NDVYLOOLVXXGHQ NDQVVD SLKDQ LOPDSLLULQ.XYD7DOR0HOLQ9DDVDDUNNLWHKWLWRLPLVWR$LWRDKR±9LOMDQHQ 5DNHQQXNVHWUDMDDYDWVXRMDLVDQSLKDWLODQMRKRQNDLNNLDVXLQKXRQHHWDYDXWXYDW DVXLQWLODWVDXQDRVDVWRDVNDUWHOXMDDXWRWDOOLDXWRNDWRVMDYDUDVWR 3,+$-b5-(67(/<7 Rakennettaessa tulisi mahdollisimman suuri osa tontin puustosta ja muusta kasvillisuudesta säilyttää, koska kasvillisuuden syntyminen on hidasta. Talon eteläpuolelle kannattaa jättää tai istuttaa lehtipuita, rakennuksen taakse jäävä korkea puusto istuttaa talon maisemaan. Myös erilaiset luonnonesiintymät, kuten siirtolohkareet ja kauniit yksittäispuut tulee säilyttää. Istutusten tehtävänä on rakennuspaikan suojaaminen, istutuksilla voidaan muodostaa näkö-, pöly-, melu- ja tuulensuojaa. Olemassa olevaa kasvillisuutta tulee kehittää kasvupaikan olosuhteiden mukaisesti ja istutettavien puiden ja pensaiden tulisi olla kasvupaikalla luontaisesti viihtyviä. Liikennöitävät piha-alueet tulee päällystää mieluiten vettä läpäisevillä materiaaleilla esim. sora, hiekka ja kivituhka. Piha-alue voidaan jäsentää toiminnallisesti esimerkiksi sisääntulo tai etupihaksi, oleskelupihaksi, puutarhaksi ja luonnontilaiseksi tontin osaksi. Hyvin hoidettu ja suunniteltu pihapiiri sovittaa rakentamisen ympäristöön ja on tärkeä sekä oman asumisviihtyvyyden että koko kyläkuvan kannalta.

10 10 5DNHQQXVOXSDKDNHPXNVHHQ OLLWHWWlYlVVl DVHPDSLLUURNVHVVD WDL SLKD VXXQQLWHOPDVVDWXOHHHVLWWllSLKDDOXHHQWRLPLQQDOOLQHQMlVHQWHO\PDDV WRQ NlVLWWHO\ NDVYLOOLVXXV MD SLKDDOXHHQ UDNHQQHOPDW NXWHQ DLGDW MD SL KDYDUXVWHHW3LKDDOXHHOOHRQHVLWHWWlYlNXONXWLHWMDDXWRSDLNDWMlWWHLGHQ VlLO\W\VMDPXXWWRLPLQQRWHVLPS\\NLQNXLYDWXNVHOOHMDWRPXWXNVHOOHYDUD WXW DOXHHW 6XXQQLWHOPDVVD RQ HVLWHWWlYl SLKDDOXHHQ PDDVWRQ PXXWRN VHW NRUNHXVWDVRW WDVRHURW PDDVWRQ NlVLWWHO\ WDVDXNVHW MD Wl\W W WXNL PXXULW MD SHQJHUU\NVHW.DVYLOOLVXXGHQ RVDOWD RQ SLKDVXXQQLWHOPDVVD HVLWHWWlYl VlLO\WHWWlYl MD LVWXWHWWDYD NDVYLOOLVXXV VHNl SLKDQ SLQWDPDWHUL DDOLW HVLP QXUPL VRUD MD OXRQQRQWLODLVHQD VlLO\WHWWlYlW UDNHQQXVSDLNDQ RVDW.XYD7DOR.RWLULQQH6LSRRDUNNLWHKWL9HVD+XWWXQHQ 5$.(118.6(168811,77(/867$ 5$.(11(781<03b5,67g1+820,221277$0,1(1 Lähiympäristössä, sekä myös sitä laajemmilla alue- tai seutukokonaisuuksilla on usein rakentamiselle luonteenomaisia piirteitä, jotka tulisi ottaa huomioon niin uutta rakennuskantaa rakennettaessa kuin myös vanhaa korjattaessa. Useimmiten ympäristöön sopeuttavilla ja perinteisillä ratkaisuilla saadaan pitkällä tähtäimellä laadukkaampi lopputulos kuin muodikkailla ajan hengen mukaisilla ratkaisuilla.

11 11 Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, julkisivumateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristö- ja /tai taajamakuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Rakennuksen sopeuttamisella ympäristöön ei kuitenkaan tarkoiteta olemassa olevan historiallisen rakennuskannan plagiointia tai historiallisten aiheiden romantisoivaa käyttämistä tämän päivän rakentamisessa, vaan uudisrakentaminen saa tai pitääkin olla tunnistettavissa 2000-luvun rakentamiseksi. 3HULQWHLVHVWl UDNHQWDPLVHVWD WXOHH SRLPLD VH PLNl VLHOOl RQ NHVWlYll K\YlW PLWWDVXKWHHW PDWHULDDOLQ \KWHQlLV\\V MD VRLQWXYD YlULPDDLOPD MD VLLUWllVHRVDNVLQ\N\DMDQDVXPLVWDMDHOlPLVWl6LWHQXXGLVUDNHQQXVYRL Ql\WWllP\ VXXGHOWDMDWXRGD\PSlULVW QVlRPDQULNDVWDYDQYDLNXWXN VHQVD.XYD7DOR0XVDNND+HOVLQNLDUNNLWHKWL6WHQ.DOOLV 2PDNRWLWDORMDWDORXVUDNHQQXVMXONLVLYXWHWHOllQ 5$.(118.6(1+$+02.(5526/8.8-$0$662,77(/8 Lähiympäristön rakennuskannan mittasuhteita ja muotoja tulee tarkastella uudisrakentamisen lähtökohdaksi. Rakennusten kerrosluku, runkosyvyys, pituus, korkeus ja kattokaltevuus vaikuttavat oleellisesti rakennuksen mittasuhteisiin ja ulkonäköön. Selkeys, yksinkertaisuus ja paikallisissa perinteissä pitäytyminen pientalorakentamisen muodoissa, materiaaleissa ja väreissä säilyttää useimmiten pidemmällä aikajänteellä ajattomuutensa. Pientalon rakennussuunnittelun lähtökohtana on rakennuksen kokonaislaajuus ja se kuinka moneen kerrokseen huonetilat sijoitetaan. Pientalon suunnittelun johtoaiheena tulisi olla pyrkimys rakennuksen selkeään ja kompaktiin ulkomuotoon. Perusteita tälle löytyy mm. suomalaisen pientalorakentamisen historiasta. Yleensä perinteiset pientalot ovat melko yksinkertaisia, useimmiten suorakaiteen muotoisia ja runkosyvyydeltään kohtuullisen kapeita. Kapearunkoisen asuinrakennuksen si-

12 12 sätilat ovat valoisat ja kattorakenteet yksinkertaisia ja edullisia. Kuistit, portaat, katokset ym. täydentävät perinteisesti yksinkertaista runkoa. Nämä puolilämpimät tilat toimivat paitsi energiataloudellisesti, niin ne antavat perinteisesti rakennukselle myös ulkoista hahmoa, osoittavat sisäänkäynnin sijainnin ja jäsentävät julkisivua. 3LHQWDORQ VXXQQLWWHOXQ OlKW NRKWDQD WXOLVL SLWll VHONH\WWl MD \NVLQNHUWDL VXXWWDVHNlSLWl\W\PLVWlSDLNDOOLVHVVDSHULQWHHVVlPXRGRQDQQRQPDWH ULDDOLHQMDYlULHQVXKWHHQ.$ $±.$/7(9886 Oleellinen pientalon ulkoasuun vaikuttava piirre on kattomuodon valinta. Kattomuodon valintaan vaikuttavat ympäröivien tonttien ja lähialueiden rakennukset, eli rakennuksen lähiympäristö. Kattokulman ja katemateriaalin valinta liittyvät toisiinsa, koska eri katemateriaaleilla on erilaiset suositeltavat kattokulmat. Tasakatot ja loivat katot ovat herkempiä suunnitteluvirheille sekä myöhemmille kosteusvaurioille. Erittäin jyrkät kattokulmat taas eivät yleensä sovellu suomalaiseen ympäristöön eivätkä rakentamisperinteeseen. Kattomuodon lisäksi rakennuksen ulkoasuun vaikuttaa räystäiden leveys ja yksityiskohtien muotoilu. Myös harjan suunnalla on oleellinen merkitys rakennuksen ulkoasuun. Suositeltavimmat kattomuodot ovat harja- ja pulpettikatot. Mansardikatto on soveltuva varsinkin jos ympäristössä sitä esiintyy. Jyrkkä harjakattotyyppi on kulttuurimaisemallemme vieras, samoin kuin syvärunkoinen aumakatto. Pientaloissa räystäiden tulee olla riittävät ja ne tulisi toteuttaa keveinä avoräystäinä. Katemateriaalina maalattu konesaumattu pelti on yleensä varma valinta. Kattohuopa kolmiorimoin on perinteinen ja ympäristöön yleensä sopiva materiaali samoin kuin tiili tai betonitiili..dwwrpxrgrq YDOLQWDDQ YDLNXWWDYDW \PSlU LYLHQ WRQWWLHQ MD OlKLDOXHLGHQ UDNHQQXNVHW6XRVLWHOWDYLPPDWNDWWRPXRGRWRYDWKDUMDMDSXOSHWWLNDWRW $ Suuri merkitys rakennuksen ulkoasussa on aukotuksella, eli ikkunoiden ja ovien sijoittamisella. Ikkuna- ja oviaukkojen suunnittelussa on huomioitava sekä rakennuksen ulkoilme että sisätilojen jäsentely. Suunnittelussa on tärkeä pitää mielessä että rakennuksen ulkoasu ja sisäilme ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa.

13 13 Alueen rakennusten julkisivumateriaalit, ikkuna-aukkojen luonne, kattotyypit, - muodot ja materiaalit antavat yleensä runsaasti vihjeitä ja ideoita tulevan rakennussuunnittelun perustaksi. Perinteisessä rakentamisessa ikkunat on sijoitettu säännöllisesti ja symmetrisesti julkisivuun. Ikkunat olivat suhteiltaan kapeita ja korkeita. Aurinkoenergian passiivinen, ilman erityisiä laitteita tapahtuva hyödyntäminen edellyttää suurta ikkuna-alaa aurinkoon päin suunnatuissa julkisivuissa ja huonejärjestelyä, joissa eniten lämpöä tarvitsevat toiminnot sijaitsevat heti ikkunan takana. Rakennuksen energiatalouden kannalta mahdollisimman monien asuinhuoneiden suuntaaminen etelään on suositeltavinta. 5DNHQQXVVXXQQLWWHOXQ SHUXVWDNVL NDQQDWWDD WXWNLD DOXHHOOD ROHYLHQ UD NHQQXVWHQMXONLVLYXMHQMDDXNRWXVWHQOXRQQHWWDMDVXKGHPDDLOPDD$XULQ NRHQHUJLDQK\ G\QWlPLVHNVLVXXULQLNNXQDSLQWDDODRQV\\WlVLMRLWWDDDX ULQNRRQSlLQVXXQQDWWXLKLQMXONLVLYXLKLQ$XNRWXNVHOODDYDWDDQMDUDMDWDDQ QlN\PLl\PSlU LYllQPDLVHPDDQ.XYD7DOR0XVDNND+HOVLQNLDUNNLWHKWL6WHQ.DOOLV -XONLVLYXLWllQ -8/.,6,980$7(5,$$/(,67$-$9b5(,67b Rakennuksen ulkoista hahmoa ja aukotusta ei voi suunnitella ottamatta huomioon julkisivumateriaaleja. Julkisivumateriaalien ja värien tulee ottaa huomioon rakennuksen lähiympäristössä vallitseva materiaali- ja värimaailma. Maaseutumaisessa rakentamisessa luontevin julkisivumateriaali on puu, myös rapattu julkisivu on yleensä mahdollinen. Mikäli tiilijulkisivu katsotaan ympäristöön sopivaksi tulisi tiilen olla yksivärinen, sileä tai harjattu. Lohkotiilijulkisivuja ei suositella. Hirsisten asuinrakennusten tulee olla veistetystä hirrestä ja rakennuksen nurkat tulisi tehdä suoranurkkaisina. Hirsitalon verhoamisella laudoituksella on alusta asti ollut kolme päämäärää: seinän tiivistäminen, hirren suojaaminen ja talon kaunistaminen. Pyöröhirsi ei sovellu asuinrakennuksen materiaaliksi, ei kulttuurihistoriallisista eikä lämpöteknisistä syistä.

14 14 Samassa pienessä rakennuksessa ei tulisi käyttää useita eri materiaaleja. Julkisivumateriaalin tulee olla hallitsevasti päämateriaali, tiilitalo tehdään tiilestä ja puutalo puusta. Materiaalia tulee käyttää sille luonteenominaiseen tapaan, aitoina. Betonilla, tiilellä ja puulla on omat, aineen ominaisuuksiin liittyvät pintakäsittelytapansa. Suunnittelussa on otettava huomioon myös rakennusmateriaalien vaikutus rakenteiden toimintaan, esim. lämmön- ja ääneneristävyyteen ja rakentamiskustannuksiin. Rakennusosien, materiaalien ja työtapojen kestävyys, korjattavuus ja elinkaarikustannukset ovat suunnitteluratkaisujen keskeisiä perusteita..xyd2pdnrwlwdor3dqxod.lunnrqxppl$unnlwhkwl$qghuv$gohufuhxw] -XONLVLYXLWllQ Rakennuksen väri tulee valita rakennettuun ympäristöön, luontoon ja vuodenaikojen vaihteluun sopeutuvaksi. Uuden rakennuksen väriä valittaessa on turvallista ottaa mallia vanhojen rakennusten sävyistä ja vaaleusasteista, kokonaisuutta ajatellen. Ulkomaalauksen tehtävä on kahtalainen: maalin tulee suojata ja kaunistaa. Kauniisti vanhenevat, hengittävät ja helposti uudelleen maalattavat perinteiset keittomaalit, puna- ja keltamulta, sekä öljymaalit ovat aina suositeltavia. -XONLVLYXPDWHULDDOLHQ MD YlULHQ WXOHH RWWDD KXRPLRRQ UDNHQQXNVHQ Ol KL\PSlULVW VVlYDOOLWVHYDPDWHULDDOLMDYlULPDDLOPD0DDVHXWXPDLVHVVD UDNHQWDPLVHVVDOXRQWHYLQMXONLVLYXPDWHULDDOLRQSHLWWRPDDODWWXSXX $00$77,7$,72,6(168811,77(/810(5.,7<6 Kertarakentaja, joka ei ole rakennusalan ammattilainen, on omien toiveiden, tarpeiden, perhetilanteen ja unelmiensa asiantuntija, mutta toiveiden ja tarpeiden saattamisessa rakennuksen muotoon ja rakennuksen sovittamisessa rakennuspaikalle maastoa ja maisemaa kunnioittaen, tarvitaan rakentamisen ja suunnittelun asiantuntijaa.

15 15 Valtaosa Sipooseen suunnitelluista pientaloista tehdään tyyppitaloina, vain murto osa tehdään yksilöllisesti toteutettuina. Yksilöllisesti toteutetuista omakotitaloistakin, vain pieni osa on arkkitehtien suunnittelemia. Ammattitaitoisten suunnittelijoiden käyttämisen merkitystä rakennushankkeessa ei voi liikaa korostaa. Jo maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että käytettävissä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilöstö. Arkkitehtisuunnittelu ei ole kallista, kun siitä saatavat hyödyt suhteutetaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin. Yksilöllisesti suunnitellun pientalon suunnittelukustannuksiksi on arvoitu noin 5 8 % rakentamiskustannuksista (ilman tonttia ), joista arkkitehdin palkkio on noin 50%, rakennesuunnittelijan palkkio noin 25 % ja LVI- ja sähkösuunnittelijoiden palkkiot noin 25 %. Huolelliseen suunnitteluun sijoitetut varat näkyvät tehokkaina tilaratkaisuina, hyvänä asuttavuutena, monesti jopa säästönä kokonaiskustannuksissa. Asiantuntevalla suunnittelulla saadaan tarkoituksenmukainen ja vuosikymmeniä hyvin toimiva asunto. Suunnitteluun hankkeen alkuvaiheessa sijoitetut varat tulevat myöhemmin takaisin rakentamisen aikana sekä tulevina käyttövuosina. 7LHWRMD SLHQWDORVXXQQLWWHOLMRLVWD VDD PP NRUNHDNRXOXDUNNLWHKWLHQ MlUMHV W VWl 6XRPHQ $UNNLWHKWLOLLWRVWD 6$)$ VHNl UDNHQQXVLQVLQ ULHQ MD ± DUNNLWHKWLHQOLLWRVWD5,$.XYD7DOR9LUWDQHQ6LSRRDUNNLWHKWL-XKD9LUWDQHQ

16 16 /b+'(/8(77(/2 Ekologia, ihminen, ympäristö. Bruno Erat. RAK, Opetushallitus 1994 Haahtela-kehitys Oy, Rakentamisen kustannustieto 2001 Keski- ja pohjois- Sipoon maisema- ja luontoselvitys, Sipoon kunta 1993 Kestävän yhdyskunnan käsikirja, Kari Ojala, KL-kustannus Oy 2000 Kotikontu kuntoon, maaseutuympäristön parantamisopas, Maatilahallitus 1992 Kulttuurimaisemainventointi 1989, Itä-Uudenmaan Seutukaavaliitto, 1990 Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen, Edita 1999 Maaseudun kolmet kasvot, Heimo Paanajärvi, Tore Tallqvist, Uudenmaan läänin taidetoimikunta, Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto, 1984 Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen, Väänänen Eero, Rakentajain kustannus Oy 1980 Pientalon suunnittelu, Hannu Penttiä, Anssi Koskenvesa, Rakennustieto Oy 1999 Rakentaminen kaavoittamattomilla alueilla, Puuinformaatio 1980 Rakentaminen kylässä, Puuinformaatio 1981 Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993 Sipoon kunnan rakennusjärjestys, Sipoo 2002 Sipoon rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys, 1999 Suomalainen pientalo, Suomen rakennustaiteenmuseo, 1986 Talotohtori, Panu Kaila WSOY 1997 Uudenmaan perinnemaisemat, Pykälä,J. & Bonn T., Suomen ympäristökeskus ja Uudenmaan ympäristökeskus, 178 / 2000 Yksilöllisiä puutaloja, Jussi Vepsäläinen toim., Rakentajain kustannus 1987 Ympäristökuva ja rakennusvalvonta, Sisäasianministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, 5/1982

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727

PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727 KAARINAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY 1 KAARINAN KAUPUNKI PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727 Rakennussuunnittelun alkuvaiheessa on hyvä neuvotella rakennustarkastajan kanssa rakentamisen

Lisätiedot

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO Infotilaisuus tontinsaajille 31.8.2010 Lisäys 3.9.2010 Aila Virtanen RAKENTAMISTAPAOHJEET selittävät ja täydentävät asemakaavaa erityisesti tontin

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 2015

NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 2015 RAKENTAMISTAPAOHJEITA MAASEUDULLE Kuva: ARKKITEHTIASEMA OY R A K E N T A M I S T A P A O H J E I T A M A A S E U D U L L E POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953

RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953 RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953 RIIHIMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 17.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

1. PIHAJÄRJESTELYT JA RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN

1. PIHAJÄRJESTELYT JA RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN RUSKON KUNTA 1 / 5 Tekninen osasto PL 69 21291 RUSKO MUNITTULAN ASEMAKAAVA- ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Munittulan kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyn Ruskon kirkonkylän

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258 Suomelan asemakaava Rakentamistapaohjeet Korttelit 230-258 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kansikuva: Ilmakuva Suomelan asemakaava-alueesta lähiympäristöineen, Vesilahden kunta 3 (12) Suomelan asemakaava-alue

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

LOPPI, LAAKASALO. Rakennustapaohjeet 31.5.2007. Salonnummi Rn:o 1:1202 Ranta-asemakaava-alue Korttelit 1-7

LOPPI, LAAKASALO. Rakennustapaohjeet 31.5.2007. Salonnummi Rn:o 1:1202 Ranta-asemakaava-alue Korttelit 1-7 LOPPI, LAAKASALO Rakennustapaohjeet 31.5.2007 Salonnummi Rn:o 1:1202 Ranta-asemakaava-alue Korttelit 1-7 INSINÖÖRITOIMISTO JUHA POUTANEN Puusepänkatu 5 13110 Hämeenlinna puh/fax 03-6122552 juha.poutanen(at)kolumbus.fi

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET ÄÄNEKOSKI MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET Alue A Julkisivut tiili, rappaus tai lauta Alue B Julkisivut lauta Alue C Julkisivut höylähirsi tai lauta HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.2.2007 Äänekosken

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS 1. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA

ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS 1. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 1(5) ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Korttelit 7709, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715 ja 7716 24.9.2015 Havainnekuva alueesta. 1. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA Asemakaavamääräyksen mukaisesti ennen rakennuslupavaihetta

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Laivurintien ja Helkarannantien korttelit 501-506

RAKENTAMISTAPAOHJEET Laivurintien ja Helkarannantien korttelit 501-506 Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 13.12.2012 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMISTAPAOHJEET Laivurintien ja Helkarannantien korttelit 501-506 Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 OHJEITA RAKENTAMISEEN JA MAISEMANHOITOON KYLÄALUEELLA Röölän taajamaosayleiskaavan alueella tulee noudattaa Rymättylän kunnan rakennusjärjestystä ellei osayleiskaavassa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAJA ASUTUSALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJE

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAJA ASUTUSALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJE Haapajärven kaupunki HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAJA ASUTUSALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJE 1. JOHDANTO Tämän rakennustapaohjeen tarkoituksena on toimia Haapajärven kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT Liite2 teknisen lautakunnan 25.5.20101 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 58 KORKEAVUORENRANNAN 2 KORKEAVUORENRANNAN Yleistä Turengin Hiidenjoen rannassa on vanhastaan ollut 1800-luvulla rakennettuja puuhuviloita.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 VUORES, KOUKKURANTA Tontinkäyttösuositus Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 liittyy rakentamistapaohjeeseen ro-8263 TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Esimerkkinä korttelin 7685 tontit 1, 2, 3 ja 4. Päärakennusten

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI Yhdistelmä Teknisen lautakunnan 24.1.2012 12, 21.2.2012 25, 7.5.2013 ja 17.9.2013 97 hyväksymistä rakentamistapaohjeista. 1 R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Korttelit

Lisätiedot

METISTÖN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE. Rakentamistapaohjeet mäkiseen maastoon Metistön asemakaava (1-138) 04.03.2014

METISTÖN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE. Rakentamistapaohjeet mäkiseen maastoon Metistön asemakaava (1-138) 04.03.2014 METISTÖN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje koskee 4. päivänä maaliskuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 Metistön alueen yleispiirteitä Jotta alueesta muodostuu yhtenäinen, luonteva ja omaleimainen

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Jyri Sarkkinen Kaavoituspäällikkö 7.8.2013 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään asemakaavan

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12 1 AO-KORTTELIT 2-12 2 Ohjeiden tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille, suunnittelijoille, rakennusvalvonnalle. Tavoite on yhtenäinen lähiympäristö,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Nro 0520004 Kaavatunnus 52/001. 1 Johdanto. 1.1 Ohjeiden tarkoitus

Nro 0520004 Kaavatunnus 52/001. 1 Johdanto. 1.1 Ohjeiden tarkoitus Nro 0520004 Kaavatunnus 52/001 Koria, Marttilan alue RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä ohje liittyy Korian Marttilan asemakaavaan (kv hyv. 29.9.2008). Ohje perustuu Airix-Ympäristön laatimaan ohjeluonnokseen vuodelta

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 1 RAKENTAMISOHJEESTA Rakentamisohje täydentää asemakaavaa. Riihimäen kaupungin tontinluovutusehdoissa

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet Suttenhaan asemakaava korttelit 200-211

Rakennustapaohjeet Suttenhaan asemakaava korttelit 200-211 Rakennustapaohjeet Suttenhaan asemakaava korttelit 200-211 Johdanto Tämä rakennustapaohje koskee Suttenhaan pientaloalueen asemakaavaa numero 2483. Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET

PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET Nummi-Pusulan kunta Arkkitehtitoimisto A+ 6.5.2008 2 RAKENNUSTAPAOHJEET 1. YLEISTÄ Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista niin että Pusulan

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 11/2007 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Hyv. Ymp./rak.valv.ltk 9.10.2007 151 RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE (TUULIKALLIO KORTTELIT 59 61) TAVOITTEET

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE (luonnos)

RAKENTAMISTAPAOHJE (luonnos) JÄMSÄN KAUPUNKI LINTUVUOREN ASEMAKAAVA 40. kaupunginosa, Himos Honkalan kylä, Patajoen kylä (luonnos) 10.12.2013 YLEISTÄ Tämä rakentamistapaohje täydentää Lintuvuoren asemakaavaa ja se on laadittu ohjeellisena.

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

PIRTTIMÄKI 3 TURENKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELIT 341 JA 342

PIRTTIMÄKI 3 TURENKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELIT 341 JA 342 1 PIRTTIMÄKI 3 2 PIRTTIMÄKI 3 Ohjeiden tarkoitus Rokkilanpihan ympäristön tontit korttelissa 341 ovat Rokkilan 1800-luvun lopulta olevan päärakennuksen tuntumassa. Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KYTÖHALMEEN ASUNTOALUE. Nro Kaavatunnus 306 Ak3111

RAKENTAMISTAPAOHJEET KYTÖHALMEEN ASUNTOALUE. Nro Kaavatunnus 306 Ak3111 Nro 0230002 Kaavatunnus 306 Ak3111 KYTÖHALMEEN ASUNTOALUE RAKENTAMISTAPAOHJEET AO-39 KORTTELIT 409-412 JA 414-415 AO-40 KORTTELI 413 JA KORTTELIN 407 OSA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI ASUNTOALUEEN YLEISSUUNNITTELUOHJEET HÄMEENLINNA Kaupunkikuvatyöryhmä 16.9.2003 Tekninen lautakunta 7.10.2003 Kaupunginhallitus 27.10.2003 Kooste ohjeista 1 yleissuunnitteluohjeet yleistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI ASUNTOALUEEN YLEISSUUNNITTELUOHJEET HÄMEENLINNA Kaupunkikuvatyöryhmä 16.9.2003 Tekninen lautakunta 7.10.2003 Kaupunginhallitus 27.10.2003 Kooste ohjeista 1 yleissuunnitteluohjeet yleistä

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Kaavoi avo tu t s u ja maankä maank yt ä ön suunnittelu

Kaavoi avo tu t s u ja maankä maank yt ä ön suunnittelu Kaavoitus ja maankäytön Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Maankäyttö ja rakennuslaki Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Maankäyttö ja rakennuslaki Yleiskaava Kaavoitus

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KH 4.11.2013

RAKENNUSTAPAOHJEET KH 4.11.2013 RAKENNUSTAPAOHJEET KH 4.11.2013 KARKKILAN KAUPUNKI AINOLANKATU,KORTTELI 32 asemakaavan muutos laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu Pertti Kyyhkynen, kaavoituspäällikkö,

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot