+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH"

Transkriptio

1 6, $ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%% Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen +<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH.XYD9LOOD-DDWLQHQ3RUYRRDUNNLWHKWL(ULN%U\JJPDQ Postiosoite Postadress Katuosoite Gatuadress Vaihde Växel PL 7 PB 7 Iso Kylätie 18 Stora Byvägen 18 (90) SIPOO SIBBO SIPOO SIBBO Telefax (09)

2 2 6,6b//<6/8(77(/2-2+'$ $.(1186/89$1('(//<7<.6(7$6(0$.$$9$$/8((1 8/.2382/(//$ $.(11863$,.$19$/,17$ $.(17$0,6(16,-2,7780,1(15$.(11863$,.$//( Maaperä Pienilmasto Tontin kaltevuus Pihapiirin muodostaminen Pihajärjestelyt. 9 5$.(118.6(168811,77(/867$ 5.1 Rakennetun ympäristön huomioon ottaminen Rakennuksen hahmo, kerrosluku ja massoittelu Kattomuoto- ja kaltevuus Aukotus Julkisivumateriaaleista ja väreistä..13 $00$77,7$,72,6(168811,77(/810(5.,7< /b+'(/8(77(/

3 3-2+'$1722+-(,67217$92,7( Rakentaminen Sipoossa on pientalovaltaista ja suuntautuu suurelta osin kaavaalueiden ulkopuolelle. Näillä alueilla rakentamista ei ohjaa kaavamääräykset tai kaavoihin usein liittyvät rakentamistapaohjeet, vaan rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kunnan rakennusjärjestyksellä, poikkeamispäätöksen ja / tai suunnittelutarveratkaisun ehdoilla ja rakennusvalvonnan ohjeistuksella ja neuvonnalla. Tämän ohjeiston tavoitteena on kiinnittää suunnittelijoiden ja rakennushankkeeseen ryhtyvien huomiota siihen, miten ympäristökuvan kannalta edistetään hyvää rakentamistapaa. Ohjeistossa tarkastellaan rakennusten sijoittamista rakennuspaikalle, sopivuutta maastoon, maisemaan, luonnon- ja rakennettuun ympäristöön. 5DNHQWDMDOODRQYDVWXXSDLWVLRPDVWDUDNHQQXVKDQNNHHVWDP\ VUDNHQ WDPLVHQYDLNXWXNVHVWDOlKL\PSlULVW QMDN\OlNXYDQPXRGRVWXPLVHHQ 5$.(1186/89$1('(//<7<.6(7$6(0$.$$9$$/8((18/.2 382/(//$ Sipoon asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet ovat, kyläkeskusalueita lukuun ottamatta, pääasiallisesti rakennuskiellossa. Kyläkeskusalueet taas katsotaan suunnittelutarvealueiksi. Rakentaminen rakennuskieltoalueille edellyttää poikkeamispäätöstä ja rakentaminen suunnittelutarvealueelle suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun yhteydessä harkitaan aiheuttaako rakentaminen haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, aiheuttaako rakentaminen haitallista yhdyskuntakehitystä ja onko se sopivaa maisemalliselta kannalta ja vaikeuttaako luonnon tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Poikkeamispäätöksessä ja / tai suunnittelutarveratkaisussa määritellään yleensä sallittu rakentamisen enimmäiskerrosala ja kerrosluku. Päätökseen sisällytetään usein myös ehtoja esim. rakennuksen sijainnista, kattomuodosta ja julkisivumateriaalista. Poikkeamispäätöksen ja / tai suunnittelutarveratkaisun ehtojen noudattaminen ovat rakennusluvan edellytyksenä. (GHOO\W\NVHQlUDNHQQXVOXYDOOHUDNHQQXVNLHOWRWDLVXXQQLWWHOXWDUYHDOXHHO ODRQYRLPDVVDROHYDSRLNNHDPLVSllW VWDLVXXQQLWWHOXWDUYHUDWNDLVX5D NHQQXVNLHOWR HL NXLWHQNDDQ NRVNH ROHPDVVD ROHYDDQ DVXLQ WDL ORPDUD NHQQXNVHHQ OLLWW\YlQ WDORXVUDNHQQXNVHQ WDL PDDWDORXGHQ KDUMRLWWDPLVHQ NDQQDOWDWDUSHHOOLVHQUDNHQQXNVHQUDNHQWDPLVWD

4 4 5$.(11863$,.$19$/,17$ Sipoolaiselle maisemalle on tyypillistä alavat viljelyalueet ja metsäiset, kallioiset ja kumpuilevat mäkialueet. Kylät on rakennettu kulkureittien varrelle ja niiden risteyskohtiin. Rakennukset sijaitsevat tien varrella tiiviissä ryhmissä ja viljelysalueet aukeavat rakennetun alueen ympärillä. Sipoossa on ihailtavalla tavalla säilynyt perinteinen, maaston ja maiseman muotoja seuraava, viljelysalueiden ja metsän rajassa mutkitteleva tieverkosto. Uudisrakentamisen sijoituksella tulee tukea olemassa olevia kyliä ja kylien rakennetta. Kylissä rakentaminen tulee sijoittaa jo olemassa olevan asutuksen lomaan, kyläkuvaa täydentäen ja tukien. Korkeille ja näkyville kukkuloille ja kallioalueille ei pääsääntöisesti tule rakentaa. Rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Selänteen, kukkulan tai rinteen ja alavan viljellyn laakson väliin jäävät reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet ovat uudisrakentamiselle sopivia. Mikäli uusi rakennuspaikka laajenee metsäsaarekkeelta tai kumpareelta viljelyalueelle, on se rajattava puutarhaistutuksilla. Noin 40 km pitkä Sipoonjoki jokilaaksoineen muodostaa yhtenäisen ja arvokkaan itäuusmaalaisen kulttuurimaisema-alueen. Joen yläjuoksu virtaa metsien keskellä, Pappisista etelään joki virtaa enimmäkseen peltojen lävitse syvässä uomassa. Jokilaaksot ja maatalousmaisema tulisi jättää rakentamatta. Rakentamisella on pyrittävä selkeyttämään ja voimistamaan maisemallista rakennetta, maiseman perusmuotoja ja maisematiloja. Maiseman hahmottaminen vaikeutuu, jos asutus ja rakentaminen levittäytyy perinteisesti rakentamattomaan, avoimeen viljelymaisemaan. 8XGLVUDNHQWDPLVHQVLMRLWXNVHOODWXOHHWXNHDROHPDVVDROHYLDN\OLlMDN\OL HQUDNHQQHWWD6HOlQWHHQNXNNXODQWDLULQWHHQMDDODYDQYLOMHOO\QODDNVRQ YlOLLQ MllYlW UHXQDY\ K\NNHHW MD PHWVlVDDUHNNHHW RYDW XXGLVUDNHQWDPL VHOOHVRSLYLD-RNLODDNVRWMDPDDWDORXVPDLVHPDWXOLVLMlWWllUDNHQWDPDWWD 5$.(17$0,6(16,-2,7780,1(15$.(11863$,.$//( Rakennuksen suunnittelun lähtökohdan antaa olemassa oleva tontti. Rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat mm. perustamisolosuhteet, topografia, tontin kaltevuus, näkymät ja kasvillisuus. Asunnon toimintojen ja tilajärjestelyjen pääperiaatteet lähtevät tontin asettamista ehdoista. Tontille käynnin ja liittymän sijainti, kunnallisteknisten verkostojen liittymiskohdat ja jätevesien käsittely, maasuodattimien tai imeytyskenttien sijoitus, antavat rakentamisen sijoitukselle omat ehtonsa. Rakentamispaikan lähiympäristö, läheiset rakennukset, maasto ja maisema, edulliset, tontilta aukeavat mielenkiintoiset näkymät ja toisaalta kartettavat näkymät tontilta sanelevat yleensä lukuisia reunaehtoja rakennuksen sijoitukselle ja ulkoasulle.

5 5 5DNHQQXNVHQVXXQQLWWHOXQOlKW NRKWDQDWXOHHROODROHPDVVDROHYDWRQWWL VHQPDDVWRMDPDLVHPDOXRQQRQ\PSlULVW MDUDNHQQHWWXOlKL\PSlULVW.XYD7DOR6LLVNRQHQ0LNNHOLQPONDUNNLWHKWL.DUL-lUYLQHQ 8XGLVUDNHQQXV RQ VLMRLWHWWX NDKWHQD DVXQWR MD VDXQDRVDQ NlVLWWlYlQl UDNHQQXNVHQD PHWVlVDD UHNNHLGHQUDMDDPDDQSHOWRPDLVHPDDQ(WXSLKDRQUDNHQQXVWHQVXOMHWXQVLYXQMDWDORXVUDNHQQXVWHQ UHXQXVWDPDDXNLR2OHVNHOXSLKDNXLVWHLQHHQDYDXWXXORXQDDVHHQ DVXQWRVDXQDRVDVWRYDQKDSLKDSLLULHWXSLKDROHVNHOXSLKD 0$$3(5b Rakentamisen sijoittamiseen rakennuspaikalla vaikuttaa tontin maaperä ja perustamisolosuhteet. Rakennukset kannattaa sijoittaa tontin kiviperäisimmille kohdille ja jättää pehmeämmät tontin osat kasvillisuudelle. Maaperän voi perustamisen kannalta ryhmitellä kalliopohjaan, moreenipohjaan, karkearakeisiin maapohjiin (hiekka ja sora), hienorakeisiin maapohjiin (savi ja siltti) ja eloperäisiin maapohjiin (turve ja lieju). Routimattomalla maaperällä (kallio, hyvä moreeni, hiekka ja sora) selvitään matalaperustuksin, mutta routivassa maaperässä joudutaan menemään roudattomaan syvyyteen. Vaihtoehtoisesti käytetään routaeristettyä perustamistapaa. Myös pohjaveden korkeus on selvitettävä ja otettava huomioon rakennusta suunniteltaessa. 3HUXVWDPLVRORVXKWHLGHQ YDUPLVWDPLVHNVL RQ UDNHQQXVSDLNDOOD WHKWlYl SRKMDWXWNLPXV

6 6 3,(1,/0$672 Perinteinen suomalainen rakennustapa perustuu luonnon olojen huomioon ottamiseen. Kylmässä ilmastossa energiataloudellisuus on ollut itsestään selvyys. Rakennuspaikan valinnassa huomioon otettavia pienilmastollisia tekijöitä ovat eri maastonkohtien lämpötilaerot, tuulennopeudet ja -suunnat sekä aurinkoisuus. Suotuinen pienilmasto laskee rakennusten energiankulutusta ja parantaa ulkotilojen käyttömahdollisuuksia oleskeluun, leikkiin, viljelyyn jne. Aurinkoisilla, korkealla maastossa sijaitsevilla paikoilla on tunnetusti edullinen pienilmasto. Ekologisen rakentamisen asiantuntijan, arkkitehti Bruno Eratin ohjeita rakennusten ilmastonmukaisiksi sijoittamisperiaatteiksi: 1. Sijoita rakennus siten että se on tuulensuojassa, mutta pystyy hyödyntämään auringonsäteilyä 2. Käytä maastoa tuulensuojana 3. Sijoita rakennus maastossa korkealle, ei kuitenkaan lakialueelle 4. Estä kylmän ilman valuminen 5. Älä sijoita rakennusta notkoon siellä vallitsevat usein kylmät ilmavirtaukset 6. Istuta kasvillisuutta tuulensuojaksi 7. Säilytä olemassa olevaa puustoa pohjoispuolella tuulensuojaksi 8. Sijoita rakennus rinteeseen siten, että maasto suojaa ja rakennus avautuu valoon päin. 3LHQLOPDVWRQ NDQQDOWD HQVLVLMDLQHQ UDNHQWDPLVSDLNND RQ HWHOlULQQH MRWD NDVYLOOLVXXV VXRMDD SRKMRLVWXXOLOWD UDNHQQXNVHQ WDNDD 3DUDV UDNHQQXN VHQ VLMRLWXVSDLNND RQ \OHHQVl ULQWHHQ \OlRVD NRVND VLHOOl OlPS WLOD RQ NRUNHDPSL NXLQ DOHPSDQD ODDNVRVVD 7XXOWHQ Nl\WWl\W\PLVHHQ YRL YDL NXWWDDVLMRLWWDPDOODUDNHQQXNVHWPDDVWRQWDLNDVYLOOLVXXGHQVXRPLOOHWXX OHOWDVXRMDLVLOOHDOXHLOOHUDNHQWDPDOODWDLLVWXWWDPDOODWXXOHQVXRMLDMDVLMRLW WDPDOODUDNHQQXVPDVVRMDVLWHQHWWlQHVXRMDDYDWWRLVLDDQ

7 7 7217,1.$/7(9886 Sipoolainen maisema on maastollisesti hyvin vaihtelevaa. Rakennuspaikat ovat usein rinteitä, joiden rakentaminen vaatii tasamaata huolellisempaa suunnittelua. Toisaalta rinnetonteilta aukeaa usein mielenkiintoisia, pitkiä näkymiä ja maaston antamia mahdollisuuksia voidaan käyttää hyväksi rakennus- ja pihasuunnittelussa. Rinneratkaisuissa voidaan myös saavuttaa välitön yhteys maantasolle ja pihaalueille useammalta eri tasolta. Tasamaaratkaisua ei pidä sovittaa rinteeseen, eikä päinvastoin. Rakennettaessa rinnemaastoon rakennus tulee porrastaa maaston mukaan. Rinnettä ei tule pengertää tai leikata tasamaataloa varten, vaan rakennus on sovitettava maaston mukaan. Maaston antamia mahdollisuuksia tulee hyödyntää pohjaratkaisuissa ja tilasuunnittelussa. Rinnetontilla voidaan sisätilojen järjestelyssä luontevasti käyttää eritasoratkaisuja. Tasoeroilla ja huonetilojen korkeusvaihteluilla voidaan saavuttaa tilallisesti mielenkiintoisia ratkaisuja ja pitkiä näkymiä ympäröivään maisemaan..xyd6dxqdbqjkrop.russrrdunnlwhkwl-xkd,orqhq 5DNHQQXVSDLNDQNDOWHYXXWWDNHNVHOLllVWLK\YlNVLNl\WWlYlVDXQDUDNHQQXV Valtaosa tyyppitaloista on suunniteltu tasamaatonteille. Tyyppitaloratkaisuissa ei yleensä pystytä hyödyntämään rakennuspaikan tarjoamia mahdollisuuksia näkymien ja maaston hyväksikäytön suhteen. Tontin lähtökohdat huomioonottavalla, varta vasten tiettyyn rakennuspaikkaan suunnitellulla, yksilöllisellä rakennuksella, päästään yleensä parhaimpaan tulokseen monimuotoisella ja maastollisesti vaihtelevalla rakennuspaikalla. Pientalo on luontevinta yleensä sijoittaa rinteen suhteen poikkisuuntaan, koska silloin maanpinnan korkeus muuttuu rakennuksen kohdalla vähemmän, eikä jouduta rakentamaan tarpeettoman korkeita ja ulkonäön kannalta rumia sokkeleita. Julkisivuverhous on pyrittävä viemään mahdollisimman alas, jotta sokkelit eivät muodostu korkeiksi. Autotallin sijoittamista alarinteen puolelle kellarikerrokseen on vältettävä. Liikennejärjestelyt heikentävät usein tontin käyttökelpoisuutta ja ennen kaikkea estävät pehmentämästä korkeaa sokkelia istutuksin ja maastonmuotoilun avulla.

8 8 Rakennuksen harkitulla sijoituksella ja korkeusaseman valinnalla voi vähentää kaivu- ja täyttötöitä ja putkivetojen pituutta. Korkeusasema vaikuttaa olennaisesti maisemakuvaan. Sekä liian syvällä kuopassa sijaitseva että korkean umpisokkelin tai maavallin päällä kököttävä rakennus on luonnoton. Talon korkeussuhde ympäröivään maahan kannattaa valita niin ettei sade- ja sulamisvesien poisjohtamisessa tule vaikeuksia. 0DDVWROWDDQ YDLKWHOHYLOOD UDNHQQXVSDLNRLOOD WXOHH ODDWLD SLQWDYDDLWXV MD SXXVWRNDUWRLWXV UDNHQQXNVHQ PDDVWRRQ VRYLWWDPLVHQ KHOSRWWDPLVHNVL 7l\WW Ml MD SHQJHUU\NVLl WXOHH YlOWWll VDPRLQ NXLQ ORXKLQWDD MD PDDVWRQ OHLNNDXNVLD 5DNHQQXV RQ VXXQQLWHOWDYD PDDVWRQNDOWHYXXV MD PDDVWRQ PXRGRW KXRPLRRQ RWWDHQ 5DNHQQXNVHQ MD WRQWLQ NRUNHXVDVHPLHQ VXK GHWWDWXOHHWXWNLDOHLNNDXVSLLUXVWXNVLQ5DNHQQXVOXSDKDNHPXNVHHQWXOHH OLLWWll SLLUXVWXNVLD MRLVWD LOPHQHHUDNHQQXNVHQ VRYLWXV PDDVWRQMDP\ V \PSlU LYLHQUDNHQQXVWHQNRUNHXVDVHPLLQ.XYD7DOR8RWLOD(VSRRDUNNLWHKWL5R\0lQWWlUL 3LWNLWWlLVOHLNNDXV $VXLQWLODW RQ VLMRLWHWWX PDDVWRQ PXNDDQ SRUUDVWXYDDQ UDNHQQXNVHHQ QHOMllQ WD VRRQNHLWWL MDUXRNDLOXWLODWROHVNHOXPDNXXWLODW 3,+$3,,5,1082'267$0,1(1 Hyvä rakennuspaikka, pihapiiri, muodostaa paikan hengen. Usein rakennus vaatii seurakseen muita rakennuksia tai rakennelmia. Suojaisa pihapiiri muodostuu päärakennuksen ja sivurakennusten yhteensopivuudesta, harmoniasta. Suojaisen pihatilan voi luoda vaja-, autotalli- ja muin rakennuksin sekä aidoin ja istutuksin. Pihatilan tulisi avautua mieluimmin lounaaseen tai etelään. Talousrakennus tulisi tehdä päärakennukselle alisteisena sekä kooltaan, materiaaleiltaan että ulkoiselta hahmoltaan. Sipoon rakennusjärjestyksen mukaan talousrakennus saa olla enintään 100 k-m 2, ranta-alueilla 50 k-m 2. Lisäksi rakennusjärjestyksellä sallitaan erillisen 30 k-m 2 :n suuruisen saunarakennuksen ja 15 k-m 2 :n suuruisen savusaunan rakentaminen.

9 9 3LKDQWXQQHOPDOXRGDDQUDNHQQXVWHQMDLVWXWXVWHQDYXOOD3LKDUDNHQQXN VHW NDWRNVHW DLGDW SRUWLW MD SLKDYDUXVWHHW V\QQ\WWlYlW WRQWLOOH WLORMD MD SDLNNRMD DQWDYDW VXRMDD MD OXRYDW\KGHVVl NDVYLOOLVXXGHQ NDQVVD SLKDQ LOPDSLLULQ.XYD7DOR0HOLQ9DDVDDUNNLWHKWLWRLPLVWR$LWRDKR±9LOMDQHQ 5DNHQQXNVHWUDMDDYDWVXRMDLVDQSLKDWLODQMRKRQNDLNNLDVXLQKXRQHHWDYDXWXYDW DVXLQWLODWVDXQDRVDVWRDVNDUWHOXMDDXWRWDOOLDXWRNDWRVMDYDUDVWR 3,+$-b5-(67(/<7 Rakennettaessa tulisi mahdollisimman suuri osa tontin puustosta ja muusta kasvillisuudesta säilyttää, koska kasvillisuuden syntyminen on hidasta. Talon eteläpuolelle kannattaa jättää tai istuttaa lehtipuita, rakennuksen taakse jäävä korkea puusto istuttaa talon maisemaan. Myös erilaiset luonnonesiintymät, kuten siirtolohkareet ja kauniit yksittäispuut tulee säilyttää. Istutusten tehtävänä on rakennuspaikan suojaaminen, istutuksilla voidaan muodostaa näkö-, pöly-, melu- ja tuulensuojaa. Olemassa olevaa kasvillisuutta tulee kehittää kasvupaikan olosuhteiden mukaisesti ja istutettavien puiden ja pensaiden tulisi olla kasvupaikalla luontaisesti viihtyviä. Liikennöitävät piha-alueet tulee päällystää mieluiten vettä läpäisevillä materiaaleilla esim. sora, hiekka ja kivituhka. Piha-alue voidaan jäsentää toiminnallisesti esimerkiksi sisääntulo tai etupihaksi, oleskelupihaksi, puutarhaksi ja luonnontilaiseksi tontin osaksi. Hyvin hoidettu ja suunniteltu pihapiiri sovittaa rakentamisen ympäristöön ja on tärkeä sekä oman asumisviihtyvyyden että koko kyläkuvan kannalta.

10 10 5DNHQQXVOXSDKDNHPXNVHHQ OLLWHWWlYlVVl DVHPDSLLUURNVHVVD WDL SLKD VXXQQLWHOPDVVDWXOHHHVLWWllSLKDDOXHHQWRLPLQQDOOLQHQMlVHQWHO\PDDV WRQ NlVLWWHO\ NDVYLOOLVXXV MD SLKDDOXHHQ UDNHQQHOPDW NXWHQ DLGDW MD SL KDYDUXVWHHW3LKDDOXHHOOHRQHVLWHWWlYlNXONXWLHWMDDXWRSDLNDWMlWWHLGHQ VlLO\W\VMDPXXWWRLPLQQRWHVLPS\\NLQNXLYDWXNVHOOHMDWRPXWXNVHOOHYDUD WXW DOXHHW 6XXQQLWHOPDVVD RQ HVLWHWWlYl SLKDDOXHHQ PDDVWRQ PXXWRN VHW NRUNHXVWDVRW WDVRHURW PDDVWRQ NlVLWWHO\ WDVDXNVHW MD Wl\W W WXNL PXXULW MD SHQJHUU\NVHW.DVYLOOLVXXGHQ RVDOWD RQ SLKDVXXQQLWHOPDVVD HVLWHWWlYl VlLO\WHWWlYl MD LVWXWHWWDYD NDVYLOOLVXXV VHNl SLKDQ SLQWDPDWHUL DDOLW HVLP QXUPL VRUD MD OXRQQRQWLODLVHQD VlLO\WHWWlYlW UDNHQQXVSDLNDQ RVDW.XYD7DOR.RWLULQQH6LSRRDUNNLWHKWL9HVD+XWWXQHQ 5$.(118.6(168811,77(/867$ 5$.(11(781<03b5,67g1+820,221277$0,1(1 Lähiympäristössä, sekä myös sitä laajemmilla alue- tai seutukokonaisuuksilla on usein rakentamiselle luonteenomaisia piirteitä, jotka tulisi ottaa huomioon niin uutta rakennuskantaa rakennettaessa kuin myös vanhaa korjattaessa. Useimmiten ympäristöön sopeuttavilla ja perinteisillä ratkaisuilla saadaan pitkällä tähtäimellä laadukkaampi lopputulos kuin muodikkailla ajan hengen mukaisilla ratkaisuilla.

11 11 Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, julkisivumateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristö- ja /tai taajamakuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Rakennuksen sopeuttamisella ympäristöön ei kuitenkaan tarkoiteta olemassa olevan historiallisen rakennuskannan plagiointia tai historiallisten aiheiden romantisoivaa käyttämistä tämän päivän rakentamisessa, vaan uudisrakentaminen saa tai pitääkin olla tunnistettavissa 2000-luvun rakentamiseksi. 3HULQWHLVHVWl UDNHQWDPLVHVWD WXOHH SRLPLD VH PLNl VLHOOl RQ NHVWlYll K\YlW PLWWDVXKWHHW PDWHULDDOLQ \KWHQlLV\\V MD VRLQWXYD YlULPDDLOPD MD VLLUWllVHRVDNVLQ\N\DMDQDVXPLVWDMDHOlPLVWl6LWHQXXGLVUDNHQQXVYRL Ql\WWllP\ VXXGHOWDMDWXRGD\PSlULVW QVlRPDQULNDVWDYDQYDLNXWXN VHQVD.XYD7DOR0XVDNND+HOVLQNLDUNNLWHKWL6WHQ.DOOLV 2PDNRWLWDORMDWDORXVUDNHQQXVMXONLVLYXWHWHOllQ 5$.(118.6(1+$+02.(5526/8.8-$0$662,77(/8 Lähiympäristön rakennuskannan mittasuhteita ja muotoja tulee tarkastella uudisrakentamisen lähtökohdaksi. Rakennusten kerrosluku, runkosyvyys, pituus, korkeus ja kattokaltevuus vaikuttavat oleellisesti rakennuksen mittasuhteisiin ja ulkonäköön. Selkeys, yksinkertaisuus ja paikallisissa perinteissä pitäytyminen pientalorakentamisen muodoissa, materiaaleissa ja väreissä säilyttää useimmiten pidemmällä aikajänteellä ajattomuutensa. Pientalon rakennussuunnittelun lähtökohtana on rakennuksen kokonaislaajuus ja se kuinka moneen kerrokseen huonetilat sijoitetaan. Pientalon suunnittelun johtoaiheena tulisi olla pyrkimys rakennuksen selkeään ja kompaktiin ulkomuotoon. Perusteita tälle löytyy mm. suomalaisen pientalorakentamisen historiasta. Yleensä perinteiset pientalot ovat melko yksinkertaisia, useimmiten suorakaiteen muotoisia ja runkosyvyydeltään kohtuullisen kapeita. Kapearunkoisen asuinrakennuksen si-

12 12 sätilat ovat valoisat ja kattorakenteet yksinkertaisia ja edullisia. Kuistit, portaat, katokset ym. täydentävät perinteisesti yksinkertaista runkoa. Nämä puolilämpimät tilat toimivat paitsi energiataloudellisesti, niin ne antavat perinteisesti rakennukselle myös ulkoista hahmoa, osoittavat sisäänkäynnin sijainnin ja jäsentävät julkisivua. 3LHQWDORQ VXXQQLWWHOXQ OlKW NRKWDQD WXOLVL SLWll VHONH\WWl MD \NVLQNHUWDL VXXWWDVHNlSLWl\W\PLVWlSDLNDOOLVHVVDSHULQWHHVVlPXRGRQDQQRQPDWH ULDDOLHQMDYlULHQVXKWHHQ.$ $±.$/7(9886 Oleellinen pientalon ulkoasuun vaikuttava piirre on kattomuodon valinta. Kattomuodon valintaan vaikuttavat ympäröivien tonttien ja lähialueiden rakennukset, eli rakennuksen lähiympäristö. Kattokulman ja katemateriaalin valinta liittyvät toisiinsa, koska eri katemateriaaleilla on erilaiset suositeltavat kattokulmat. Tasakatot ja loivat katot ovat herkempiä suunnitteluvirheille sekä myöhemmille kosteusvaurioille. Erittäin jyrkät kattokulmat taas eivät yleensä sovellu suomalaiseen ympäristöön eivätkä rakentamisperinteeseen. Kattomuodon lisäksi rakennuksen ulkoasuun vaikuttaa räystäiden leveys ja yksityiskohtien muotoilu. Myös harjan suunnalla on oleellinen merkitys rakennuksen ulkoasuun. Suositeltavimmat kattomuodot ovat harja- ja pulpettikatot. Mansardikatto on soveltuva varsinkin jos ympäristössä sitä esiintyy. Jyrkkä harjakattotyyppi on kulttuurimaisemallemme vieras, samoin kuin syvärunkoinen aumakatto. Pientaloissa räystäiden tulee olla riittävät ja ne tulisi toteuttaa keveinä avoräystäinä. Katemateriaalina maalattu konesaumattu pelti on yleensä varma valinta. Kattohuopa kolmiorimoin on perinteinen ja ympäristöön yleensä sopiva materiaali samoin kuin tiili tai betonitiili..dwwrpxrgrq YDOLQWDDQ YDLNXWWDYDW \PSlU LYLHQ WRQWWLHQ MD OlKLDOXHLGHQ UDNHQQXNVHW6XRVLWHOWDYLPPDWNDWWRPXRGRWRYDWKDUMDMDSXOSHWWLNDWRW $ Suuri merkitys rakennuksen ulkoasussa on aukotuksella, eli ikkunoiden ja ovien sijoittamisella. Ikkuna- ja oviaukkojen suunnittelussa on huomioitava sekä rakennuksen ulkoilme että sisätilojen jäsentely. Suunnittelussa on tärkeä pitää mielessä että rakennuksen ulkoasu ja sisäilme ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa.

13 13 Alueen rakennusten julkisivumateriaalit, ikkuna-aukkojen luonne, kattotyypit, - muodot ja materiaalit antavat yleensä runsaasti vihjeitä ja ideoita tulevan rakennussuunnittelun perustaksi. Perinteisessä rakentamisessa ikkunat on sijoitettu säännöllisesti ja symmetrisesti julkisivuun. Ikkunat olivat suhteiltaan kapeita ja korkeita. Aurinkoenergian passiivinen, ilman erityisiä laitteita tapahtuva hyödyntäminen edellyttää suurta ikkuna-alaa aurinkoon päin suunnatuissa julkisivuissa ja huonejärjestelyä, joissa eniten lämpöä tarvitsevat toiminnot sijaitsevat heti ikkunan takana. Rakennuksen energiatalouden kannalta mahdollisimman monien asuinhuoneiden suuntaaminen etelään on suositeltavinta. 5DNHQQXVVXXQQLWWHOXQ SHUXVWDNVL NDQQDWWDD WXWNLD DOXHHOOD ROHYLHQ UD NHQQXVWHQMXONLVLYXMHQMDDXNRWXVWHQOXRQQHWWDMDVXKGHPDDLOPDD$XULQ NRHQHUJLDQK\ G\QWlPLVHNVLVXXULQLNNXQDSLQWDDODRQV\\WlVLMRLWWDDDX ULQNRRQSlLQVXXQQDWWXLKLQMXONLVLYXLKLQ$XNRWXNVHOODDYDWDDQMDUDMDWDDQ QlN\PLl\PSlU LYllQPDLVHPDDQ.XYD7DOR0XVDNND+HOVLQNLDUNNLWHKWL6WHQ.DOOLV -XONLVLYXLWllQ -8/.,6,980$7(5,$$/(,67$-$9b5(,67b Rakennuksen ulkoista hahmoa ja aukotusta ei voi suunnitella ottamatta huomioon julkisivumateriaaleja. Julkisivumateriaalien ja värien tulee ottaa huomioon rakennuksen lähiympäristössä vallitseva materiaali- ja värimaailma. Maaseutumaisessa rakentamisessa luontevin julkisivumateriaali on puu, myös rapattu julkisivu on yleensä mahdollinen. Mikäli tiilijulkisivu katsotaan ympäristöön sopivaksi tulisi tiilen olla yksivärinen, sileä tai harjattu. Lohkotiilijulkisivuja ei suositella. Hirsisten asuinrakennusten tulee olla veistetystä hirrestä ja rakennuksen nurkat tulisi tehdä suoranurkkaisina. Hirsitalon verhoamisella laudoituksella on alusta asti ollut kolme päämäärää: seinän tiivistäminen, hirren suojaaminen ja talon kaunistaminen. Pyöröhirsi ei sovellu asuinrakennuksen materiaaliksi, ei kulttuurihistoriallisista eikä lämpöteknisistä syistä.

14 14 Samassa pienessä rakennuksessa ei tulisi käyttää useita eri materiaaleja. Julkisivumateriaalin tulee olla hallitsevasti päämateriaali, tiilitalo tehdään tiilestä ja puutalo puusta. Materiaalia tulee käyttää sille luonteenominaiseen tapaan, aitoina. Betonilla, tiilellä ja puulla on omat, aineen ominaisuuksiin liittyvät pintakäsittelytapansa. Suunnittelussa on otettava huomioon myös rakennusmateriaalien vaikutus rakenteiden toimintaan, esim. lämmön- ja ääneneristävyyteen ja rakentamiskustannuksiin. Rakennusosien, materiaalien ja työtapojen kestävyys, korjattavuus ja elinkaarikustannukset ovat suunnitteluratkaisujen keskeisiä perusteita..xyd2pdnrwlwdor3dqxod.lunnrqxppl$unnlwhkwl$qghuv$gohufuhxw] -XONLVLYXLWllQ Rakennuksen väri tulee valita rakennettuun ympäristöön, luontoon ja vuodenaikojen vaihteluun sopeutuvaksi. Uuden rakennuksen väriä valittaessa on turvallista ottaa mallia vanhojen rakennusten sävyistä ja vaaleusasteista, kokonaisuutta ajatellen. Ulkomaalauksen tehtävä on kahtalainen: maalin tulee suojata ja kaunistaa. Kauniisti vanhenevat, hengittävät ja helposti uudelleen maalattavat perinteiset keittomaalit, puna- ja keltamulta, sekä öljymaalit ovat aina suositeltavia. -XONLVLYXPDWHULDDOLHQ MD YlULHQ WXOHH RWWDD KXRPLRRQ UDNHQQXNVHQ Ol KL\PSlULVW VVlYDOOLWVHYDPDWHULDDOLMDYlULPDDLOPD0DDVHXWXPDLVHVVD UDNHQWDPLVHVVDOXRQWHYLQMXONLVLYXPDWHULDDOLRQSHLWWRPDDODWWXSXX $00$77,7$,72,6(168811,77(/810(5.,7<6 Kertarakentaja, joka ei ole rakennusalan ammattilainen, on omien toiveiden, tarpeiden, perhetilanteen ja unelmiensa asiantuntija, mutta toiveiden ja tarpeiden saattamisessa rakennuksen muotoon ja rakennuksen sovittamisessa rakennuspaikalle maastoa ja maisemaa kunnioittaen, tarvitaan rakentamisen ja suunnittelun asiantuntijaa.

15 15 Valtaosa Sipooseen suunnitelluista pientaloista tehdään tyyppitaloina, vain murto osa tehdään yksilöllisesti toteutettuina. Yksilöllisesti toteutetuista omakotitaloistakin, vain pieni osa on arkkitehtien suunnittelemia. Ammattitaitoisten suunnittelijoiden käyttämisen merkitystä rakennushankkeessa ei voi liikaa korostaa. Jo maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että käytettävissä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilöstö. Arkkitehtisuunnittelu ei ole kallista, kun siitä saatavat hyödyt suhteutetaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin. Yksilöllisesti suunnitellun pientalon suunnittelukustannuksiksi on arvoitu noin 5 8 % rakentamiskustannuksista (ilman tonttia ), joista arkkitehdin palkkio on noin 50%, rakennesuunnittelijan palkkio noin 25 % ja LVI- ja sähkösuunnittelijoiden palkkiot noin 25 %. Huolelliseen suunnitteluun sijoitetut varat näkyvät tehokkaina tilaratkaisuina, hyvänä asuttavuutena, monesti jopa säästönä kokonaiskustannuksissa. Asiantuntevalla suunnittelulla saadaan tarkoituksenmukainen ja vuosikymmeniä hyvin toimiva asunto. Suunnitteluun hankkeen alkuvaiheessa sijoitetut varat tulevat myöhemmin takaisin rakentamisen aikana sekä tulevina käyttövuosina. 7LHWRMD SLHQWDORVXXQQLWWHOLMRLVWD VDD PP NRUNHDNRXOXDUNNLWHKWLHQ MlUMHV W VWl 6XRPHQ $UNNLWHKWLOLLWRVWD 6$)$ VHNl UDNHQQXVLQVLQ ULHQ MD ± DUNNLWHKWLHQOLLWRVWD5,$.XYD7DOR9LUWDQHQ6LSRRDUNNLWHKWL-XKD9LUWDQHQ

16 16 /b+'(/8(77(/2 Ekologia, ihminen, ympäristö. Bruno Erat. RAK, Opetushallitus 1994 Haahtela-kehitys Oy, Rakentamisen kustannustieto 2001 Keski- ja pohjois- Sipoon maisema- ja luontoselvitys, Sipoon kunta 1993 Kestävän yhdyskunnan käsikirja, Kari Ojala, KL-kustannus Oy 2000 Kotikontu kuntoon, maaseutuympäristön parantamisopas, Maatilahallitus 1992 Kulttuurimaisemainventointi 1989, Itä-Uudenmaan Seutukaavaliitto, 1990 Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen, Edita 1999 Maaseudun kolmet kasvot, Heimo Paanajärvi, Tore Tallqvist, Uudenmaan läänin taidetoimikunta, Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto, 1984 Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen, Väänänen Eero, Rakentajain kustannus Oy 1980 Pientalon suunnittelu, Hannu Penttiä, Anssi Koskenvesa, Rakennustieto Oy 1999 Rakentaminen kaavoittamattomilla alueilla, Puuinformaatio 1980 Rakentaminen kylässä, Puuinformaatio 1981 Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993 Sipoon kunnan rakennusjärjestys, Sipoo 2002 Sipoon rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys, 1999 Suomalainen pientalo, Suomen rakennustaiteenmuseo, 1986 Talotohtori, Panu Kaila WSOY 1997 Uudenmaan perinnemaisemat, Pykälä,J. & Bonn T., Suomen ympäristökeskus ja Uudenmaan ympäristökeskus, 178 / 2000 Yksilöllisiä puutaloja, Jussi Vepsäläinen toim., Rakentajain kustannus 1987 Ympäristökuva ja rakennusvalvonta, Sisäasianministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, 5/1982

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258 Suomelan asemakaava Rakentamistapaohjeet Korttelit 230-258 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kansikuva: Ilmakuva Suomelan asemakaava-alueesta lähiympäristöineen, Vesilahden kunta 3 (12) Suomelan asemakaava-alue

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT Liite2 teknisen lautakunnan 25.5.20101 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 58 KORKEAVUORENRANNAN 2 KORKEAVUORENRANNAN Yleistä Turengin Hiidenjoen rannassa on vanhastaan ollut 1800-luvulla rakennettuja puuhuviloita.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Rakentamisohjeet Pyhtilä 1, korttelit 5001-5016

Rakentamisohjeet Pyhtilä 1, korttelit 5001-5016 Rakentamisohjeet Pyhtilä 1, korttelit 5001-5016 Raahen kaupunki, Kaavoitusosasto 2006 Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.8.2006 1 1 YLEISTÄ...3 1.1 LÄHTÖKOHDAT...3 1.2 TAVOITTEET...3 1.3 KEINOT...3

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAUSTAPAOHJEET

RAKENTAMIS- JA KORJAUSTAPAOHJEET AK 359 KUSTAA AADOLFIN KIRKON YMPÄRISTÖ RAKENTAMIS- JA KORJAUSTAPAOHJEET koskien Iisalmen kaupungin 7. kaupunginosan kortteleita 19, 451, 453-457 ja 459 Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 359

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö Lasse Majuri vs. Kaavoituspäällikkö Terhi Bärling Insinööriharjoittelija 19.6.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE PYHTILÄN 2. ASUNTOALUE. Akm 212, Peltokaurantie, korttelit 5017 5026

RAKENTAMISTAPAOHJE PYHTILÄN 2. ASUNTOALUE. Akm 212, Peltokaurantie, korttelit 5017 5026 RAKENTAMISTAPAOHJE PYHTILÄN 2. ASUNTOALUE Akm 212, Peltokaurantie, korttelit 5017 5026 Kuva 1. Uusi Pyhtilän 2. asuntoalue, AO tontit 1 20 kortteleissa 5017-5026 Tekninen lautakunta hyv. 6 20.9.2011 Raahen

Lisätiedot

TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI

TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI Liite 8 teknisen lautakunnan 21.2.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 26. 1 TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Kortteli 125a Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh.

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin 15047 tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, 15051 ja 15052 (A-2558 Taavinkadun pää) Laatimispäivämäärä: 23.5.2013 Viimeisin

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Rakentamistapaohje. Liminka, kirkonkylä, Kirkonranta, asemakaavan muutos ja laajennus LIITE 4

Rakentamistapaohje. Liminka, kirkonkylä, Kirkonranta, asemakaavan muutos ja laajennus LIITE 4 Liminka, kirkonkylä, Kirkonranta, asemakaavan muutos ja laajennus LIITE 4 Rakentamistapaohje Nämä ohjeet tulee liittää tontinluovutusasiakirjoihin 11.4.2016 Limingan kunta 1(5) OHJEEN TARKOITUS Tontin

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus Arkkitehti Sofia Amberla 17.11.2015 Rakennusvalvonnan ohjaustehtävä perustuu lakiin. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua

Lisätiedot

Aatosvainion asemakaavan muutos ja laajennus

Aatosvainion asemakaavan muutos ja laajennus RAKENTAMISTAPAOHJE 17.3.2014 Aatosvainion asemakaavan muutos ja laajennus 2 Ilmakuvaan on punaisella viivalla likimääräisesti osoitettu asemakaava-alue. Kuvasta käy selkeästi ilmi alueen maisemarakenne

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE MALMINPUISTON ASUNTOALUE. Nro 0020004. Asemakaava nro. 02/001

RAKENTAMISTAPAOHJE MALMINPUISTON ASUNTOALUE. Nro 0020004. Asemakaava nro. 02/001 MALMINPUISTON ASUNTOALUE RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaava nro. 02/001 Kouvolan kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelit 2037 ja 2069 (Kasarminkatu, Hinkkismäentie ja Kappelikuja) KOUVOLAN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS

Lisätiedot

Nakkilan kunta RAKENTAMISTAPAOHJE - MYLLÄRIN ALUE

Nakkilan kunta RAKENTAMISTAPAOHJE - MYLLÄRIN ALUE RAKENTAMISTAPAOHJE MIKÄ SE ON? Asemakaavan lisäksi rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain, rakentamismääräyskokoelman, kunnan rakennusjärjestyksen ja rakentamistapaohjeiden avulla. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti. Laukaan kunta, Vihtavuori BRITTILÄNRANTA II ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 139-146 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI

LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI RAKENTAMISTAAOHJEET LEMÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI 2086 Kiviahon luoteiskulman asemakaava Ruusutie, Ruusurinne ja Ruusunoksa Korttelit 297, 298, 299, 301 ja 302 Lempäälän kunta, Tekninen toimi, 28.4.2016 RAKENTAMISTAAOHJEET

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

HAUKIPUDAS HOLMA-HAAPAJÄRVI, LÄNSIPUOLEN I-VAIHE RAKENNUSTAPAOHJE Oulussa

HAUKIPUDAS HOLMA-HAAPAJÄRVI, LÄNSIPUOLEN I-VAIHE RAKENNUSTAPAOHJE Oulussa HAUKIPUDAS HOLMA-HAAPAJÄRVI, LÄNSIPUOLEN I-VAIHE RAKENNUSTAPAOHJE Oulussa 6.4.2011 Rakennustapaohje koskee Holma-Haapajärven länsipuolen I-vaiheen alueen kortteleita 2741 2761. Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot