Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon se, että sopimusten vaikutukset ulottuvat loppukäyttäjän eli kuluttajan kanssa tehtäviin sopimuksiin. Noudattamalla kuluttajaoikeuden yleisiä periaatteita huoli asiakkaan asemasta pienenee. Lue lisää s.3 Kilpailurikkomukset syövät kuluttajan oikeuksia Kun yritys rikkoo kilpailulainsäädäntöä, se vahingoittaa paitsi markkinoiden vapaata toimintaa, viime kädessä myös kuluttajaa. Tilanteesta kärsivät yritykset voivat hakea kilpailurikkomuksesta vahingonkorvausta. Kuluttajan asema on sen sijaan huterampi. Lue lisää s. 5 Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Luottotietolainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tiedossa on parannusta mm. alaikäisen asemaan. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys noudattelee pitkälti luottotietotyöryhmän ehdotusta. Positiivinen luottotietorekisteri nousi jälleen keskusteluun Lue lisää s. 7 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi Tutkassa nyt Ammattitaito auliimmin kuluttajan käyttöön Artikkelit Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kilpailurikkomukset syövät kuluttajan oikeuksia Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Perintätietoja ei voinut kaupitella luottotietoina 3G-kytkypakettien mainoksista puuttuu hintatietoja Talopakettimyyjiä opastetaan vakuuksien asettamisesta Todellinen vuosikorko kerrottava myös lyhyistä ja pienistä kertaluotoista Mobiilisisältöpalveluiden markkinointi reilaan kaikissa Pohjoismaissa Laskuksi naamioituja mainoksia postiluukusta Uudet teknologiat haastavat etämyyntidirektiivin Lainan ennenaikainen lyhentäminen ei automaattisesti tuo etua Sähkeuutisia

2 Ammattitaito auliimmin kuluttajan käyttöön [Tutkassa nyt] Taitava kuluttaja ja vastuullinen yritys edistävät markkinoiden toimivuutta. Ongelma on vain, miten määritellään kuluttajalta vaadittavien tietojen ja taitojen taso. Kun kuluttaja menee ostamaan eläke tai vaikkapa kotivakuutusta, ei kuluttajan tarvitse ennakkoon selvittää kaikkia yksityiskohtia vakuutusmaailmasta. Vakuutuksenantajan on jo lain mukaan annettava hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Samantyyppistä säännöstä ollaan valmistelemassa sijoituspalveluihin. Yleinen lojaliteettivaatimus palveluissa merkitsee sitä, että yritys ei voi yksipuolisesti edistää omia etujaan kuluttajan vahingoksi tai kustannuksella. Kun otetaan huomioon monimutkaistuneet hyödykemarkkinat, on perusteltua, että kuluttaja voi myös talopakettia valitessaan, auton korjausta tilatessaan tai luottoa ottaessaan luottaa perustellusti yritykseen ja sen ammattitaitoon. Kuluttajan oma huolellisuus ei voi koskaan poistaa yrityksen vastuuta ottaa ammattilaisena huomioon myös kuluttajan etu. Tämä vaatimus ei voi tarkoittaa pelkästään sitä, että yritys lataamalla kuluttajalle kaikki mahdolliset tiedot saisi samalla siirretyksi myös kaiken vastuun kuluttajalle. Kuluttaja tarvitsee tietoa valintojensa tueksi ja jo kouluissa on syytä antaa eväät kuluttamisen maailmaan. Nämä toimet eivät kuitenkaan muuta lähtökohtaa: kuluttaja ei ole - eikä koskaan voi ollakaan - kaikkien alojen ammattilainen. Yritys ei voi riistoviljellä kuluttajan kokemattomuutta ja tietämättömyyttä. Kuluttajan valmiudet hankalien päätösten tekemiseen ammattilainen saa selville muutamalla oikealla kysymyksellä. Ihan niin kuin mediakasvatuskaan ei voi oikeuttaa pelisääntöjen vastaista toimintaa, ei kuluttajainformaatiolla ja kasvatuksella voida kumota yrityksen lojaliteettivaatimusta. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja 2

3 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon se, että sopimusten vaikutukset ulottuvat loppukäyttäjän eli kuluttajan kanssa tehtäviin sopimuksiin. Noudattamalla kuluttajaoikeuden yleisiä periaatteita huoli asiakkaan asemasta pienenee. Kuluttajaviraston tuore julkaisu Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusasema vertailee sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia säännöksiä kuluttajaoikeuden säännöksiin ja analysoi erojen merkitystä palveluiden käyttäjän näkökulmasta. Kun tilaaja-tuottaja -mallin ja palvelusetelien käyttö kunnissa yleistyy, lisääntyvät yksityisten palvelumarkkinoiden piirteet myös julkisten palvelujen tarjonnassa. Samalla kun on tärkeää varmistaa, että perusoikeuksista nousevat tavoitteet ja periaatteet edelleen ohjaavat palvelujen tarjontaa, kannattaa kuluttajaoikeudesta soveltaa sellaisia käytäntöjä, jotka selkeyttävät asiakkaan oikeusasemaa ja varmistavat tasapuolisen kilpailuasetelman yritysten kesken. Kunta, yritys ja asiakas kolme erilaista näkökulmaa Kunnalle on tärkeää, että vastuu palvelun laadusta ja toimitusvarmuudesta siirtyy myös tuottajalle ja että vastuunjako tuottajan ja tilaajan kesken on selkeä. Yrityksille, jotka monesti tulevat tarjoamaan samankaltaisia palveluja sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla, puolestaan on tärkeää, että pelisäännöt ovat mahdollisimman yhteneväiset. Kansalaiselle taas on merkittävää, että asiakkaana hänellä on samantasoinen kuluttajansuoja sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Pohdittavia näkökohtia liittyy mm. palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen, palvelun sisällön ja laadun määrittelyyn, riittävien tietojen tarjontaan ja asianmukaiseen markkinointiin, sopimusehtojen kohtuullisuuteen mm. muutostilanteissa, kohderyhmän erityispiirteiden tunnistamiseen, oikaisuun ja hyvitykseen virhetilanteissa sekä sopimuskumppanin määrittelyyn. On myös huomattava, ettei kilpailutilanne välttämättä ole toimiva ratkaisu kaikille asiakasryhmille. Kaikki eivät pysty toimimaan aktiivisen kuluttajan tavoin kilpailuilla markkinoilla, vaan tarvitsevat kunnalta apua ja ohjausta vaihtoehtoja miettiessään. Siksi on perusteltua, että asiakkaan ei aina tarvitse olla aktiivinen kilpailuttaja; esimerkiksi nykyisten säännösten mukaan asiakas voi myös kieltäytyä palveluseteleistä. Sopimusten täsmentämisestä hyötyä kaikille Kuluttajaoikeudesta on lainattavissa hyviä käytäntöjä siitä, miten palvelun laatu on määritelty sopimuksissa, minkälaisin menettelyin sopimuksen sisältöä, hintaa, kestoa ja muita tilanteita voidaan muuttaa asiakkaalle kohtuullisella tavalla ja miten poikkeamat korjataan ja hyvitetään. Keskeisiä näkökohtia kuntien kannalta ovat mm. Kunnan kannattaa määritellä, mikä on elinkeinonharjoittajan asianmukainen suoritus, eli mikä on palvelun vähimmäislaatutaso. Kuluttajaoikeudessa palvelun laatu on kytketty siihen, millaista suoritusta asiakas on oikeutettu odottamaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti toimivalta elinkeinonharjoittajalta. Vasta tämän jälkeen voidaan määritellä se, milloin palvelussa voi olla virhe. 3

4 Kunnan ja yrityksen välinen sopimus vaikuttaa myös asiakkaan asemaan. Kunnalla on perustehtävänsä perusteella huolehdittava paitsi omastaan, myös asiakkaiden edusta. Sopimuksissa ei siten voida keskittyä pelkästään kunnan asemaan liittyviin seikkoihin. Sopimuksessa kunta pystyy varmistamaan, että yrityksen toiminta ja hinnat ovat läpinäkyviä, kunnan ja yrityksen vastuunjako toimii asiakkaaseen nähden, reklamaatiot käsitellään tarkoituksenmukaisesti ja että oikeussuojakeinoista kerrotaan palvelunkäyttäjälle selkeästi. Kunnan kannattaa sopia yrityksen kanssa, mitä tietoa kunta antaa palvelutarjonnasta, mitä elinkeinonharjoittaja. Lisäksi on otettava huomioon, mitä vaatimuksia hallintosäännökset asettavat palveluntuottajalle. Koska asiakasryhmissä on myös nk. heikkoja kuluttajia, Kunnan on syytä toimia erityisen aktiivisesti tiedottaessaan palveluista tälle ryhmälle ja antaa heille myös ohjausta palvelun valinnassa. Kunnan ja palveluntuottajan on myös sovittava, mitä muutoksia palvelussa voidaan toteuttaa, millä ehdoin ja miten menetellen. Koska palvelun jatkuvuus on monesti asiakkaan kannalta keskeinen tekijä, kunnan on pyrittävä varmistamaan toiminnan häiriötön jatkuminen myös yrityksen ongelmatilanteissa. Tilaaja-tuottaja mallissa on lähtökohtana, että kunta palvelun tilaajana on vastuussa palvelun laadusta silloinkin, kun palvelun tosiasiallisesti tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Toisaalta mallissa lähdetään myös siitä, että palvelun tuottaja vastaa palvelunsa laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Palvelun käyttäjän kannalta vastuusuhteita ei voida pitää kovin selkeinä ja yksiselitteisinä esimerkiksi silloin, kun hänellä on tarvetta palvelun laatua koskevan reklamaation tekemiseen. Käyttäjän tulisi tietää, mille taholle, palveluntuottajalle vai kunnalle, valituksen voi tehdä ja kuka viime kädessä vastaa palvelun laadun asianmukaisuudesta. Kuluttajaoikeudessa lähtökohtana oleva yhden vastuutahon periaate ei tilaaja-tuottaja mallissa näytäkään selvästi toteutuvan. Lue lisää Kuluttajaviraston tuore julkaisu Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusasema vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä Julkaisuun liittyvä tiedote johtaja Anja Peltosen kommenteilla 4

5 Kilpailurikkomukset syövät kuluttajan oikeuksia Kun yritys rikkoo kilpailulainsäädäntöä, se vahingoittaa paitsi markkinoiden vapaata toimintaa, viime kädessä myös kuluttajaa. Tilanteesta kärsivät yritykset voivat hakea kilpailurikkomuksesta vahingonkorvausta. Kuluttajan asema on sen sijaan huterampi. Kuluttajat menettävät jatkuvasti rahaa kilpailun puutteiden seurauksena. Pohjoismaiden ministerineuvoston tuoreen raportin Consumers right of action in antitrust cases Current problems and future solutions mukaan asiakas saattaa joutua hintakartellien seurauksena maksamaan tuotteesta jopa prosenttia enemmän kuin jos hinnat olisivat saaneet muotoutua vapaasti. Kuluttajille aiheutuu kilpailurikkomuksista kahdenlaista vahinkoa. He voivat ensinnäkin joutua maksamaan tuotteesta normaalia kalliimman hinnan tai tyytymään suppeampaan valikoimaan. Toisaalta hinnat voivat nousta niin korkeiksi, että heillä ei enää ole varaa ostaa tuotteita lainkaan. Korvausten hakeminen vaikeaa EY:n kilpailuoikeuden lähtökohta on, että yritysten lisäksi myös kuluttajat voivat hakea vahingonkorvausta kilpailunvastaisesta toiminnasta. Jäsenvaltioissa on kuitenkin erilaisia esteitä, jotka jähmettävät kuluttajien mahdollisuuksia käyttää tätä oikeutta tehokkaasti. Esimerkiksi Suomen kilpailunrajoituslaissa oikeus hakea vahingonkorvausta on rajattu koskemaan vain elinkeinonharjoittajia, jolloin kuluttaja on ainoastaan vahingonkorvausoikeudessa määriteltyjen yleisten periaatteiden varassa. Ongelmallista on lisäksi se, että kilpailun puutteiden aiheuttamat vahingot kohdistuvat kuluttajaan useimmiten epäsuorasti. Siksi on usein vaikeaa jäljittää ja todistaa se, että kilpailurikkomuksista on todella aiheutunut kuluttajalle vahinkoa. Pohjoismaiden ministerineuvoston raportin mukaan pelkkä kanteennosto-oikeus ei myöskään riitä pitämään yrityksiä aisoissa. Kanteista ei ole juurikaan hyötyä niin kauan kuin kuluttajilla ei ole todellisia mahdollisuuksia saada kunnollisia vahingonkorvauksia. Raportissa kuitenkin muistutetaan, että voimavarojen turvaamiseksi kuluttajien nostamien kanteiden kustannukset pitäisi painaa mahdollisimman alhaisiksi. Toteuttamistapa vielä auki Kuluttajien oikeuksien toteutumista hidastaa lisäksi se, että samaa yritystä vastaan kanteen nostavat kuluttajat pitäisi saada koottua yhteen. Toistaiseksi on epäselvää, voitaisiinko esimerkiksi ryhmäkanteen tapaista järjestelyä käyttää myös kartellienvastaisissa tapauksissa. Toinen vaihtoehto voisi olla kytkeä mukaan sopiva viranomainen tai muu julkinen elin. Yksityiset kartellien vastaiset kanteet ovat olleet Euroopassa melko harvinaisia verrattuna esimerkiksi USA:han. Raportin tekijät uskovat, että vaikka kanteiden nostamisen kynnystä laskettaisiinkin, 5

6 amerikkalaistyylinen kanteiden tehtailu ei silti kotiutuisi Eurooppaan. Aihe on esillä myös EU:ssa, katso Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta uutiskirjeen numero 2/06 6

7 Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Luottotietolainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tiedossa on parannusta mm. alaikäisen asemaan. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys noudattelee pitkälti luottotietotyöryhmän ehdotusta. Positiivinen luottotietorekisteri nousi jälleen keskusteluun. Luottotietorekisterien tietosisältö ja tietojen säilyttämisajat määriteltäisiin lakiesityksen mukaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Maksuhäiriöiden säilyttämisajat porrastettaisiin sen mukaan, onko merkinnän aiheuttanut saatava suoritettu ja tuleeko rekisteröidylle uusia maksuhäiriöitä. Rekisteriin voitaisiin tallettaa myös tiedot maksuhäiriön taustatekijöistä, kuten sen liittymisestä takausvastuuseen. Ne tarkoitukset, joihin henkilöluottotietoja saadaan käyttää, määriteltäisiin nykyistä täsmällisemmin. Uusi laki koskisi sekä yksityishenkilöiden että yritysten luottotietoja. Positiivisesta luottotietorekisteristä ei ole ylivelkaantumisongelman ratkaisijaksi Hallituksen esityksessä käsitellään myös nk. positiivista luottotietorekisteriä, joka monesti halutaan nähdä helpoksi tavaksi estää ylivelkaantumista. Keskustelu tällaisesta rekisteristä on ryöpsähtänyt säännöllisesti nyt tekstiviestiluottojen yhteydessä ja sitä ennen 1990-luvulla postimyyntiluottoja tarjottaessa. Luotonantajan näkökulmasta tuntuisi yksinkertaiselta katsoa tällaisesta rekisteristä, kuinka paljon hakijalla on ennestään luottoja ja siten estää ylivelkaantumista. Maksuvaikeudet kuitenkin valtaosin johtuvat ennakoimattomista tilanteista eivätkä tahallisesta luottoa luoton päälle ottamisesta. Näin ollen rekisterin merkitys ei enää olekaan itsestään selvä: mikään rekisteri ei ennakoi sairautta, työttömyyttä, avioeroa. Hyöty, joka saataisiin kuluttajan tulojen, omaisuuden, jokaisen luoton ja luottokorttisaldojen muutosten seuraamisesta, ei ole missään suhteessa rekisterin laajuuteen ja sen ylläpidosta koituviin ongelmiin. Luottojärjestelmät, joiden markkinoinnissa käytetään hyväksi kuluttajien kokemattomuutta ja sivuutetaan olemassa olevat pelisäännöt, myötävaikuttavat velkaantumiseen. Kysymys onkin ennen kaikkea siitä, halutaanko nähdä luotonantajan vastuu tarjoamistaan luotoista, eli luotonantajan selonottovelvollisuus, vastuullisen luotonannon keskeisenä elementtinä. Aika on ajanut positiivisen luottotietorekisterin ohi, kun luottoyhteiskunta on tullut jäädäkseen ja kun luottoa tarjotaan Suomen lisäksi myös ulkomailta käsin ja lukemattomin eri välinein. Luotonantajan ammattitaitovaatimus tarkoittaa sitä, että luotonantaja osaa kuluttajalta kysyä luottoharkinnan yhteydessä keskeisiä seikkoja. Sitä vastuuta ei voi ulkoistaa rekisterille; suuri enemmistö kuluttajista hoitaa velvoitteensa asianmukaisesti ja antaa rehellisiä vastauksia luotonantajan kysymyksiin. Luotonantajan palvelua selonottovelvollisuus kuitenkin vääjäämättä jonkun verran hidastaisi, mikä nykytilanteessa olisi paikallaankin. Kymmenessä minuutissa luottoa ei tarvita. Samaa mieltä on edelleenkin enemmistö kuluttajistakin, jotka hoitavat tunnollisesti asiansa. Tämän lisäksi tarvetta on lisääntyvässä määrin myös koulujen talouskasvatukselle. Jos kyse on kuluttajasta, joka esimerkiksi peliriippuvuuden takia hamuaa luottoa väärin tiedoin, johtaa tie nopeasti maksuhäiriömerkintään ja luottovaihtoehdot on suljettu. Maksuhäiriömerkintä ei ole ikuisesti kuluttajan riesana ja sen poistumista odotellessa toivottavasti on mahdollista pureutua ongelman varsinaiseen syyhyn. Vaikeudet luoda rekisteristä kattava samoin kuin tietojärjestelmän perustamisen ja sen ylläpidon kustannukset sekä arviot rekisteröinnin vaikutuksista aiheuttivatkin hallituksen esityksen mukaan sen, että luottotietorekisterin tietosisällön tällaista laajentamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Alaikäisen asema luottomarkkinoilla paremmin huomioon 7

8 Luottotietosääntelyn laaja-alaisen uudistuksen yhtenä osana ovat alaikäisten asemaan luotonannossa liittyvät kysymykset. Lakiesityksen mukaan luottotietorekisteriin saisi merkitä alaikäisestä vain ne maksuhäiriötiedot, jotka rekisterinpitäjä on saanut ulosottoviranomaiselta. Lakiesityksellä on näiltä osin samat tavoitteet kuin hallituksen esityksessä ulosottokaareksi (ks. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 8/2006). Sitomalla maksuhäiriömerkinnät vain ulosottoviranomaisilta saatavilla oleviin tietoihin voidaan varmistaa merkintöjen asianmukaisuus. Ulosottolainsäädännön uudistuksella on tarkoitus luoda menettely, jonka avulla ulosottoviranomaiset ja holhousviranomaiset selvittävät ulosottoon tulleen saatavan taustatekijät. Ulosottoviranomaiset eivät luovuttaisi lainkaan tietoja alle viittätoista vuotta nuoremmasta lapsesta. Tarkoituksena on siten, että luotonantajat kiinnittävät riittävästi ja asianmukaisesti huomiota alaikäisen asemaan ja että säännös myös ennalta estäisi ryhtymisen sellaisiin oikeustoimiin alaikäisen nimissä, jotka johtaisivat tämän maksukyvyttömyyteen. Alaikäisiä koskevien tietojen tallettamista luottotietorekisteriin rajoittavilla säännösehdotuksilla pyritään vähentämään alaikäisten velkaantuneisuutta. Lue lisää Kuluttajaviraston lausunto luottotietolainsäädännön kehittämistyöryhmälle ( ) 8

9 Perintätietoja ei voinut kaupitella luottotietoina Tietosuojavaltuutettu ei hyväksynyt toimintaa, jossa perintätoimisto halusi käyttää perinnässä kertyneitä tietoja henkilöiden taloudellisesta asemasta luottotietojen tapaan. Erilaisia luottoja kaupataan tällä hetkellä aggressiivisesti ja samalla luotoantajien tarve potentiaalisten asiakkaiden taustojen selvittämiseen kasvaa. Vastuullisen luotonannon näkökulmasta henkilötietojen kaupustelu näyttäytyy epäilyttävänä bisnesideana, jossa uhattuna on kuluttajan yksityisyyden suoja. Perintätoimistoilla on usein laaja asiakasrekisteri, johon on kerätty runsaasti perittävän tilanteeseen liittyvää tietoa. Suomen Asiakastiedon ylläpitämään luottotietorekisteriin puolestaan kerätään vain tarkasti säädettyä tietoa henkilön luottokelpoisuudesta. Luotonantajille saattaa näyttäytyä houkuttelevana ajatus siitä, että he voisivat saada tietoja myös sellaisen asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, jolla ei ole merkintää luottotietorekisterissä, mutta joka kenties on joskus joutunut perintään. Tietosuojavaltuutettu ei sallinut bisneksen tekoa perintätiedoilla Perintätoimisto olisi halunnut laajentaa toimialuettaan ja ryhtyä myymään lainaa tarjoaville yrityksille tietoa asiakkaidensa luottotilanteesta perinnän yhteydessä kertyneistä tiedoistaan. Lähtökohtana oli, että luottoa tarjoava yritys voisi kehottaa lainaa hakevaa asiakastaan tekemään perintätoimistolle toimeksiannon tietojen saamiseksi, mikä toimiston tulkinnan mukaan takaisi sen, että tietoja luovutetaan vain henkilön luvalla. Toimintatapa ei kuitenkaan ole sovelias, sillä toimeksiantotilanne on todellinen vain, jos se tehdään toimeksiantajan vapaaehtoisesta aloitteesta. Lisäksi henkilön oikeutta saada nähtäväksi itseään koskevia henkilötietoja ei voi edes toimeksiannolla antaa toiselle osapuolelle. Myös perintälaki korostaa yksityisyyden suojan kunnioittamista perinnässä. Tähän pohjaa myös kuluttaja-asiamiehen ohje hyvästä perintätavasta, jonka tiimoilta perintätoimistoja on ohjeistettu. Perintä on luvanvaraista toimintaa. Luvan saanut perintätoimisto saa kerätä rekisteriinsä vain toimintansa kannalta tarpeellista tietoa. Muuta tietoa ei saa kerätä edes henkilön suostumuksella. Perintää varten kerättyjä henkilötietoja puolestaan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Näin ollen tietosuojavaltuutettu on katsonut, ettei tietoja voi lain mukaan käyttää luottopäätöspalveluihin. Ks. myös Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Kuluttaja-asiamiehen ohje hyvästä perintätavasta 9

10 3g-kytkypakettien mainoksista puuttuu hintatietoja Lääninhallitukset ja kuluttaja-asiamies tarkastivat syys- ja lokakuun vaihteessa yhteisessä kampanjassaan alue- ja paikallislehdissä julkaistuja kytkytarjousmainoksia. Kampanjassa käytiin läpi yhteensä 356 mainosta. Huomautuskirjeitä lähetettiin 90. Lukumäärä ei kerro suoraan puutteellisten mainosten määrää, koska yhdessä kirjeessä saatettiin huomauttaa samalla kertaa useammasta eri puutteesta tai mainoksesta. Mainosten yleisimmät puutteet koskivat sitä, että niissä ei kerrottu kytkypaketin vähimmäiskokonaishintaa, tarjouksen arvoa tai kytkykauppaan liittyvien lisäkustannusten kokonaismäärää. Kuluttajavirasto edellyttää, että teleala kiinnittää huomiota markkinoinnissa todettuihin puutteisiin ja huolehtii siitä, että mainoksista ei synny harhaanjohtavaa kuvaa tarjouksen ehdoista ja kokonaiskustannuksista. Esimerkiksi tarjoukseen liittyviä rajoituksia ei saa piilottaa pienellä kirjasinkoolla mainoksen reunoille, vaan ne on kerrottava niin selvästi, että asiakas havaitsee ne ilman vaivannäköä. Lue lisää: Ohjeet matkapuhelimen ja liittymän kytkymarkkinoinnista ( ) Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Kytkykaupoilla markkinoinnin selkeysvaatimus korostuu 10

11 Talopakettimyyjiä opastetaan vakuuksien asettamisesta Talopaketit ovat ensi vuonna Kuluttajaviraston erityisseurannassa. Valmisteilla on ohjeistus ennakkomaksujen turvaksi asetetuista vakuuksista. Yrityksille on tarkoitus teroittaa myös talopakettien hintojen ilmoitteluun liittyviä periaatteita. Taloelementtien ja rakennusurakan tilaaja joutuu useimmiten maksamaan osan hinnasta ennakkoon. Ennakkomaksu on kuitenkin aina riski kuluttajalle. Jos yritys jostain syystä menettää maksukykynsä, asiakas menettää rahansa. Siksi kuluttajansuojalaissa on edellytetty, että myyjän on asetettava ennakkomaksun turvaksi vakuus. Vakuus voi olla esimerkiksi rahatalletus, pankkitakaus tai luottovakuutus. Vakuuden on oltava riittävän suuri, sen arvon on säilyttävä samana riippumatta yrityksen maksukyvyttömyydestä ja se pitää voida ottaa helposti käyttöön. Kuluttajaviraston kokemusten mukaan yritykset eivät kuitenkaan aina suhtaudu vakuudenasettamisvelvollisuuteen riittävän vakavasti. Selvitys paljasti puutteet Vakuuden asettamiseen liittyvät puutteet tulivat esiin Kuluttajaviraston kesällä 2003 tekemässä selvityksessä. 31 yrityksen ja kolmen alan järjestön vastauksista selvisi, että vakuudet eivät aina ole riittävän suuria eivätkä voimassa tarpeeksi pitkään. Toisaalta vakuuden voimassaoloajasta pidetään kiinni liiankin tiukasti: siihen ei esimerkiksi vaikuta se, että talopaketin toimitus asiakkaalle viivästyisi. Ongelmallista on myös se, että vakuus päättyy yleensä tiettynä päivänä, ilman, että kuluttaja voisi itse aktiivisesti hyväksyä sen päättymistä. Vaikka vastaukset on kerätty vuonna 2003, ne kuvaavat todennäköisesti edelleen melko hyvin alalla vallitsevia käytäntöjä ja vakuuksien asettamiseen liittyviä puutteita. Vaikka yksittäiset yritykset olisivatkin muuttaneet käytäntöjään, sillä ei kuitenkaan ole merkittäviä vaikutuksia kokonaisuuteen. Tätä näkemystä tukee se, että talopaketteihin liittyvään lainsäädäntöön ja kolmen suurimman yhdistyksen vakiosopimusehtoihin ei ole tänä aikana tehty muutoksia. Hintojen ilmoittamista tarkkaillaan Kuluttajavirasto paneutuu ensi vuoden aikana myös talopakettien hintojen ilmoittamiseen. Yritysten käytäntöjä selvitetään valvontakampanjan avulla. Lisäksi uusitaan talopakettien hintailmoittelua koskeva kuluttaja-asiamiehen ohje. Tarkoituksena on myös linjata sitä, mitä kaikkia tietoja myyjän olisi asiakkaalle myyntitilanteessa kerrottava. Läheskään kaikki asiakkaat eivät ole selvillä siitä, että talopaketin hankintaan liittyy myös muita kustannuksia kuin itse talo ja sen pystyttäminen. Myyjien asiantuntemus on silloin avainasemassa. 11

12 Taloudenhallinnan neuvottelukunta: Todellinen vuosikorko kerrottava myös lyhyistä ja pienistä kertaluotoista Taloudenhallinnan neuvottelukunta on julkistanut suosituksen todellisen vuosikoron ilmoittamisesta. Neuvottelukunta esittää, että todellinen vuosikorko kerrottaisiin kaikista luotoista myös pienistä ja lyhytaikaisista kertaluotoista. Pienistä ja lyhytaikaisista kertaluotoista ei tällä hetkellä ole pakko ilmoittaa todellista vuosikorkoa. Kuluttajien on kuitenkin tärkeää saada tieto todellisesta vuosikorosta, koska juuri sen avulla he voivat vertailla eri vaihtoehtojen kustannuksia. Neuvottelukunnan suositus ei velvoita yrityksiä juridisesti. Elinkeinoelämän toivotaan kuitenkin osoittavan vastuullisuuttaan ja ottavan sen huomioon toiminnassaan. Kuluttaja-asioista vastaava kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on pyytänyt Kuluttajavirastoa valvomaan suosituksen noudattamista. Jos toivottuja tuloksia ei synny, asiasta ryhdytään valmistelemaan lainsäädäntöä. Neuvottelukunnan mukaan hyvää luotonantotapaa edistäisi myös se, että yritykset kertoisivat verkkosivuillaan, millaisia seurauksia asiakkaalle aiheutuu, jos he eivät maksa luottoa ajoissa takaisin. Asiakkaille voisi myös korostaa sitä, että heidän kannattaa maksuvaikeustilanteissa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteys luotonantajaan. 12

13 Mobiilisisältöpalveluiden markkinointi reilaan kaikissa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet linjasivat yhteisesti matkapuhelimiin tilattavien palveluiden markkinoinnista. Kuluttajaviraston tavoitteena on, että myös suomalaiset yritykset ottaisivat kuluttaja-asiamiesten kannanoton huomioon palvelujen toteutuksessa ja markkinoinnissa. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat laatineet yhteisen kannanoton, johon on kiteytetty mobiilisisältöpalveluiden markkinointia koskevat periaatteet. Suositukset perustuvat Pohjoismaiden hyvää markkinointitapaa koskevaan lainsäädäntöön. Muissa Pohjoismaissa kannanotto on jo saanut yritykset muutamaan toimintaansa parempaan suuntaan. Mobiilisisältöpalveluja ovat esimerkiksi matkapuhelimiin tilattavat soittoäänet, kuvat ja uutispalvelut. Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten mukaan asiakkaalle on ennen sopimuksen tekoa kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi kaikki palveluun olennaisesti liittyvät tiedot. Kuluttajavirastoon tulleiden yhteydenottojen perusteella tämä periaate ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu. Asiakas on esimerkiksi luullut tilanneensa yksittäisen soittoäänen, mutta myöhemmin paljastuukin, että hän on sitoutunut kestotilaukseen. Myös laskutusperusteita koskevat tiedot ovat jääneet asiakkaille toisinaan epäselviksi. Tilaaja ei välttämättä ole markkinoinnin perusteella ymmärtänyt, että hän joutuu maksamaan myös vastaanottamistaan tekstiviesteistä, ei ainoastaan lähettämistään. Palvelun lopullinen hinta on silloin voinut olla huomattavasti korkeampi kuin asiakas on voinut etukäteen arvioida. Alaikäiset herkkä kohderyhmä Lapset ja nuoret ovat mobiilisisältöpalvelujen käyttäjinä yritysten selkeä kohderyhmä. Yritykset eivät kuitenkaan ole aina ottaneet riittävästi huomioon sitä, että alaikäisille ei voi heidän kokemattomuutensa vuoksi suunnata samanlaista markkinointia kuin aikuisille ja että heillä on aikuisia rajoitetummat mahdollisuudet tehdä sitovia sopimuksia. Alaikäiset voivat ostaa taskurahoillaan hinnaltaan kohtuullisia, samanikäisten yleisesti ostamia tuotteita ja määrätä työansioistaan, mutta he eivät voi esimerkiksi tehdä velkaa. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat tietoisia siitä, että yrityksillä ei tällä hetkellä juurikaan ole mahdollisuuksia tarkistaa, onko yksittäinen tilaaja täysi-ikäinen. Osasyy tähän on se, että liittymät ovat yleensä vain vanhempien nimissä. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet kehottavatkin yrityksiä etsimään aktiivisesti tilanteeseen ratkaisua ja kehittämään uudenlaisia, iän tarkistamisen mahdollistavia järjestelmiä. Kuluttajavirasto on ottanut kantaa mobiilisisältöpalvelujen markkinointiin aikaisemminkin. Elokuussa 2005 alan järjestöille lähetettiin kirje, jossa kiinnitettiin huomiota markkinointia koskeviin vaatimuksiin ja alaikäisten erityisasemaan. Lue lisää Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotto Mobiilisisältöpalvelujen markkinointi 13

14 Laskuksi naamioituja mainoksia postiluukuista Laskuksi naamioituja mainoskirjeitä ilmaantuu toisinaan kuluttajien postilaatikoihin. Markkinointi laskun muodossa on kuitenkin kiellettyä, sillä se johtaa vastaanottajaa helposti harhaan. Viime aikoina Kuluttajaviraston tietoon on tullut kaksikin tapausta, joissa kuluttajille oli lähetetty laskuksi naamioitu mainos. Toisessa tapauksessa kuluttajille lähetettiin kutsu mammografiatutkimukseen ja sen liitteenä tilisiirtolomake. Tilisiirtolomake tai sitä muistuttava graafinen kirjeen muotoilu johti siihen, että kuluttaja piti epäselvänä saamansa kirjeen sisältöä ja erehtyi luulemaan olevansa velvoitettu maksamaan hänelle osoitetun maksun. Toisessa tapauksessa markkinoitiin autokatsastuspalvelua samalla tavoin tilisiirtolomakkeen muodossa. Kuluttajavirasto puuttui markkinointiin kuluttajansuojalain vastaisena. Autokatsastusten yhteydessä tilisiirrolla mainostamiseen on puututtu aikaisemminkin. Markkinaoikeus on vuonna 2003 tuominnut tämän tyyppisen markkinoinnin nimenomaan autokatsastuspalvelun yhteydessä. Aiemminkin markkinaoikeus on ottanut kantaa markkinointiin laskun muodossa vedoten perusteluissaan mm. siihen, että mainos on siihen tarkemmin tutustumattakin heti voitava tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnin tunnistettavuusvaatimus on yksi kuluttajansuojalain keskeisistä vaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajan on vaivatta voitava ymmärtää mainos tarjoukseksi, johon ei tarvitse reagoida, ellei halua tuotetta tai palvelua. Laskuksi naamioitu mainos ei täytä tunnistettavuusvaatimusta, joten sitä ei saa käyttää markkinointikeinona. Molemmat yritykset ilmoittivat luopuvansa kelvottomasta mainoskikasta, kun säännöistä muistutettiin. 14

15 Uudet teknologiat haastavat etämyyntidirektiivin Euroopan komissio selvittää parhaillaan etäsopimusten kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamistarpeita. Direktiivin uudistaminen tulisi tarpeeseen, sillä erityisesti internetin ja matkapuhelimen välityksellä käytävän kauppa on tuonut uusia näkökulmia etämyynnin sääntelyyn. Lausunnossaan EU:n komissiolle kuluttajavirasto korostaa erityisesti alaikäisen suojaa ja sitä, että kuluttajansuojan on oltava sama tekniikasta riippumatta. Olemassa olevaan lainsäädäntöön perustuva kuluttajansuojan taso tulee säilyttää siirryttäessä uusiin teknologisiin ratkaisuihin etäkaupassa. Suojan tai sääntelyn taso ei saa olla riippuvainen siitä, miten ja minkä välineen avulla kuluttaja kauppaa käy. Tällä hetkellä etämyynnistä säädetään useassa eri direktiivissä. Jotta epäjohdonmukaisuuksista ja päällekäisyyksistä päästäisiin, olisi perusteltua koota kaikki etämyyntiä koskeva yhteen direktiiviin. Yksi yhdenmukaistamista vaativa seikka on vähimmäisaika, jossa kuluttaja voi peruuttaa etäkaupan. Malliksi tulisi ottaa rahoituspalveluiden etämyynissä käytetty 14 kalenteripäivää nykyisen seitsemän työpäivän sijaan. Lasten suojelu kirjattava direktiiviin Suomessa jo monilla koulunsa aloittaneilla lapsilla on matkapuhelin. Vaikka vanhemmat ovat hankkineet puhelimen lapselleen pääasiassa puhumista varten, laite mahdollistaa tänä päivänä myös monien erilaisten ostosten tekemisen ja palveluiden tilaamisen. Etämyyntidirektiivi ei tällä hetkellä juurikaan ota huomioon sitä, että alaikäisillä on aikuisia rajoitetummat mahdollisuudet tehdä sitovia sopimuksia. Alaikäiset voivat ostaa taskurahoillaan hinnaltaan kohtuullisia, samanikäisten yleisesti ostamia tuotteita ja määrätä työansioistaan, mutta he eivät voi esimerkiksi tehdä velkaa. Tilannetta pahentaa se, ettei sopijakumppanin tunnistaminen verkko- ja mobiilikaupassa toimi. Alaikäisen asema viestintäpalveluiden käyttäjänä sekä ko. palveluiden markkinoinnin kohteena on monin paikoin puutteellinen ja vaatii etäsopimusdirektiiviltä suojaavia periaatteita. Järjestelmät on rakennettava sellaisiksi, että lapset voivat tehdä oikeustoimia vain heidän oman oikeustoimikelpoisuutensa rajoissa. Kattavat ennakkotiedot kuluttajille kaikissa tapauksissa Joissain poikkeustapauksissa, kuten tietyissä kuljetus-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa, nykyinen etämyyntidirektiivi sallii sen, ettei ennakkotietoja tarvitse antaa. Kuluttajan taloudellisen turvallisuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että ostopäätöksen tueksi tiedot kaikissa tilanteissa annettaisiin. Erityisesti tieto siitä, ettei peruuttamisoikeutta poikkeuksellisesti olekaan, tulisi kertoa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen kaupan tekoa. Ylipäätään tulisi pohtia, mille palveluille peruuttamisoikeudesta poikkeaminen todella on perusteltua. Esimerkiksi lentolippujen tilaamista internetistä tulisi verrata valmismatkan ostamiseen ja saattaa kuluttajansuoja samalle, matkapakettidirektiivin turvaamalle tasolle. Lentolipun ostajalla ei etämyyntidirektiivissä ole lakisääteistä oikeutta siirtää ostamaansa ja maksamaansa lippua toiselle henkilölle eikä peruuttaa tilausta edes silloin, kun hän on vahingossa valinnut verkkokaupassa väärän 15

16 päivämäärän. Alaikäisen asema sopijakumppanina EU:n huolena Alaikäisen asema uusien viestintäpalvelujen käyttäjänä on herättänyt paljon keskustelua Suomessa eri näkökulmista. Nyt myös EU:n komissio on havainnut ongelman ja tarttunut toimeen käynnistämällä julkisen kuulemisen jäsenmaille matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelusta. Kuluttajavirasto on lausunnossaan tuonut esiin mm. toimivien tunnistusjärjestelmien tärkeyttä sähköisessä kaupankäynnissä. Lue Kuluttajaviraston lausunto komissiolle 16

17 Lainan ennenaikainen lyhentäminen ei automaattisesti tuo etua Kuluttajan maksaessa lainansa ennenaikaisesti takaisin, hänellä on oikeus saada hyväkseen luottokustannukset, jotka kohdistuvat käyttämättä jääneeseen luottoaikaan. Samat säännöt eivät kuitenkaan päde tilanteeseen, jossa kuluttaja lyhentää lainaansa ennenaikaisesti, mutta ei maksa sitä kokonaan pois. Kuluttajavirasto muistuttaa, että tiedottaminen lyhennysperiaatteista on luotonantajan velvollisuus. Kuluttajan oikeus maksaa ottamansa luotto ennenaikaisesti takaisin ja hyötyä luottokustannussäästöstä on jo vakiintunut kuluttajansuojalain mukainen käytäntö ja kuluttajien tiedossa. Monet ovat kuitenkin luulleet oikeuden koskevan myös luoton lyhennyksiä. Monissa lainoissa luoton antajan ja ottajan väliseen sopimukseen tällainen oikeus on kirjattukin, mutta ei automaattisesti kaikkiin. Tiedonanto sopimusehdoista on luotonantajan velvollisuus Lain mukaan kuluttajalla ei ole oikeutta edellyttää hyvitystä ennenaikaisen lyhennyksen johdosta. Toisaalta kuluttajalta ei voida edellyttää yksityiskohtaista lainsäädännön tuntemista ja on ymmärrettävää, että asiassa on helppo erehtyä. Luotonantajan olisikin vahvemman osapuolen ominaisuudessa kerrottava sopimusehdoissa kuluttajan oikeudesta ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja siihen liittyvistä ehdoista. Jos ennenaikaisista lyhennyksistä ei ole mainintaa sopimuksessa, on korrektia, että luotonantaja kertoo myös siitä. Mikäli asiakas maksaa ilman eri sopimusta ennenaikaisen lyhennyksen, luotonantajan tulee tiedustella palautetaanko liikaa maksettu summa vai käytetäänkö se tulevien erien lyhennykseen, vaikka kuluttaja ei tästä saakaan hyvitystä luottokustannuksista. 17

18 Sähkeuutisia Uusi kuluttaja-komissaari aloittaa tammikuussa Euroopan Unionin kuluttajansuojasta vastaavaksi komissaariksi on nimetty bulgarialainen Meglena Kuneva. Kuneva aloittaa toimessaan tammikuussa Bulgarian liityttyä EU:n jäseneksi. Meglena Kuneva työskentelee toistaiseksi Bulgarian EU-ministerinä. Koulutukseltaan hän on lakimies, joka on pätevöitynyt myös journalismin alalla. Moottoriajoneuvoille neuvoteltiin uudet korjausehdot Kuluttajavirasto allekirjoitti lokakuun lopussa moottoriajoneuvojen uudet korjausehdot yhdessä Autotuojat ry:n, Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autoliiton kanssa. Sopimusehdot laadittiin Autoalan neuvottelukunnassa (AUNE) ja Kuluttajavirasto tarkisti niiden lainmukaisuuden. Uudet sopimusehdot otetaan käyttöön Selkeiden ja tasapuolisten ehtojen uskotaan vähentävän mahdollisia asiakkaan ja korjaamon välisiä ristiriitatilanteita. Tätä tavoitetta tukee myös korjaamojen työn tueksi laadittu työmääräyspohja. Sen avulla voidaan varmistaa, että korjaaja sopii asiakkaan kanssa työtilausta tehtäessä kaikista olennaisista asioista. Tiedote voimaan tulevat moottoriajoneuvojen korjausehdot Viranomaiset vaihtoivat kokemuksia kansainvälisistä huijauksista Kansainvälinen markkinointia valvova viranomaisverkosto (ICPEN) kokoontui lokakuun lopulla Varsovassa. Suomesta verkostossa on mukana Kuluttajavirasto. Puola jatkaa verkoston puheenjohtajamaana vielä ensi kevään, jonka jälkeen vastuu siirtyy Chilelle. USA puolestaan jatkaa sihteerinä elokuuhun Lisää ICPEN-verkostosta 18

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Lippu-käytännesääntötyöpaja vastuu matkustajalle - liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut

Lippu-käytännesääntötyöpaja vastuu matkustajalle - liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut Lippu-käytännesääntötyöpaja 12.9.2017 - vastuu matkustajalle - liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut Työpajat PVM Aihe Vetäjä TI 12.9.17 klo 9-12 vastuu matkustajalle liikkumispalveluverkoston

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.3.2015 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

KUV/12370/48/2008 4.12.2008 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET

KUV/12370/48/2008 4.12.2008 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET KUV/12370/48/2008 4.12.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET Olette pyytäneet lausuntoa lakiesitysluonnoksesta, joka koskee lakia

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.1 OPAS ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA (3.9.2010) 1 Johdanto Euroopan Unionin direktiivi 2006/123/EY on implementoitu Suomessa 28.12.2009 voimaan

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE LähiTapiola-ryhmä Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Tiedot voimassa alkaen 15.7.2014 Asiakasrekisteri 1. Rekisterinpitäjä LähiTapiola-ryhmä Revontulenkuja 1 02010 LÄHITAPIOLA

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

Viestintäviraston tulkintamuistio vahvan ja heikon tunnistuspalvelun

Viestintäviraston tulkintamuistio vahvan ja heikon tunnistuspalvelun Muistio 1 (5) Dnro: 4.10.2017 657/620/2017 Viestintäviraston tulkintamuistio vahvan ja heikon tunnistuspalvelun tarjoamisesta 1 Kysymys ja tulkintamuistion tarkoitus Tunnistuspalvelun tarjoajat ovat nostaneet

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI Viestintämarkkinalain uusi kytkykauppasäännös tuli voimaan 1.4.2006. Lain 70 :n mukaan matkaviestinverkon päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa on sallittua

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot