Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon se, että sopimusten vaikutukset ulottuvat loppukäyttäjän eli kuluttajan kanssa tehtäviin sopimuksiin. Noudattamalla kuluttajaoikeuden yleisiä periaatteita huoli asiakkaan asemasta pienenee. Lue lisää s.3 Kilpailurikkomukset syövät kuluttajan oikeuksia Kun yritys rikkoo kilpailulainsäädäntöä, se vahingoittaa paitsi markkinoiden vapaata toimintaa, viime kädessä myös kuluttajaa. Tilanteesta kärsivät yritykset voivat hakea kilpailurikkomuksesta vahingonkorvausta. Kuluttajan asema on sen sijaan huterampi. Lue lisää s. 5 Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Luottotietolainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tiedossa on parannusta mm. alaikäisen asemaan. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys noudattelee pitkälti luottotietotyöryhmän ehdotusta. Positiivinen luottotietorekisteri nousi jälleen keskusteluun Lue lisää s. 7 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi Tutkassa nyt Ammattitaito auliimmin kuluttajan käyttöön Artikkelit Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kilpailurikkomukset syövät kuluttajan oikeuksia Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Perintätietoja ei voinut kaupitella luottotietoina 3G-kytkypakettien mainoksista puuttuu hintatietoja Talopakettimyyjiä opastetaan vakuuksien asettamisesta Todellinen vuosikorko kerrottava myös lyhyistä ja pienistä kertaluotoista Mobiilisisältöpalveluiden markkinointi reilaan kaikissa Pohjoismaissa Laskuksi naamioituja mainoksia postiluukusta Uudet teknologiat haastavat etämyyntidirektiivin Lainan ennenaikainen lyhentäminen ei automaattisesti tuo etua Sähkeuutisia

2 Ammattitaito auliimmin kuluttajan käyttöön [Tutkassa nyt] Taitava kuluttaja ja vastuullinen yritys edistävät markkinoiden toimivuutta. Ongelma on vain, miten määritellään kuluttajalta vaadittavien tietojen ja taitojen taso. Kun kuluttaja menee ostamaan eläke tai vaikkapa kotivakuutusta, ei kuluttajan tarvitse ennakkoon selvittää kaikkia yksityiskohtia vakuutusmaailmasta. Vakuutuksenantajan on jo lain mukaan annettava hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Samantyyppistä säännöstä ollaan valmistelemassa sijoituspalveluihin. Yleinen lojaliteettivaatimus palveluissa merkitsee sitä, että yritys ei voi yksipuolisesti edistää omia etujaan kuluttajan vahingoksi tai kustannuksella. Kun otetaan huomioon monimutkaistuneet hyödykemarkkinat, on perusteltua, että kuluttaja voi myös talopakettia valitessaan, auton korjausta tilatessaan tai luottoa ottaessaan luottaa perustellusti yritykseen ja sen ammattitaitoon. Kuluttajan oma huolellisuus ei voi koskaan poistaa yrityksen vastuuta ottaa ammattilaisena huomioon myös kuluttajan etu. Tämä vaatimus ei voi tarkoittaa pelkästään sitä, että yritys lataamalla kuluttajalle kaikki mahdolliset tiedot saisi samalla siirretyksi myös kaiken vastuun kuluttajalle. Kuluttaja tarvitsee tietoa valintojensa tueksi ja jo kouluissa on syytä antaa eväät kuluttamisen maailmaan. Nämä toimet eivät kuitenkaan muuta lähtökohtaa: kuluttaja ei ole - eikä koskaan voi ollakaan - kaikkien alojen ammattilainen. Yritys ei voi riistoviljellä kuluttajan kokemattomuutta ja tietämättömyyttä. Kuluttajan valmiudet hankalien päätösten tekemiseen ammattilainen saa selville muutamalla oikealla kysymyksellä. Ihan niin kuin mediakasvatuskaan ei voi oikeuttaa pelisääntöjen vastaista toimintaa, ei kuluttajainformaatiolla ja kasvatuksella voida kumota yrityksen lojaliteettivaatimusta. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja 2

3 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon se, että sopimusten vaikutukset ulottuvat loppukäyttäjän eli kuluttajan kanssa tehtäviin sopimuksiin. Noudattamalla kuluttajaoikeuden yleisiä periaatteita huoli asiakkaan asemasta pienenee. Kuluttajaviraston tuore julkaisu Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusasema vertailee sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia säännöksiä kuluttajaoikeuden säännöksiin ja analysoi erojen merkitystä palveluiden käyttäjän näkökulmasta. Kun tilaaja-tuottaja -mallin ja palvelusetelien käyttö kunnissa yleistyy, lisääntyvät yksityisten palvelumarkkinoiden piirteet myös julkisten palvelujen tarjonnassa. Samalla kun on tärkeää varmistaa, että perusoikeuksista nousevat tavoitteet ja periaatteet edelleen ohjaavat palvelujen tarjontaa, kannattaa kuluttajaoikeudesta soveltaa sellaisia käytäntöjä, jotka selkeyttävät asiakkaan oikeusasemaa ja varmistavat tasapuolisen kilpailuasetelman yritysten kesken. Kunta, yritys ja asiakas kolme erilaista näkökulmaa Kunnalle on tärkeää, että vastuu palvelun laadusta ja toimitusvarmuudesta siirtyy myös tuottajalle ja että vastuunjako tuottajan ja tilaajan kesken on selkeä. Yrityksille, jotka monesti tulevat tarjoamaan samankaltaisia palveluja sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla, puolestaan on tärkeää, että pelisäännöt ovat mahdollisimman yhteneväiset. Kansalaiselle taas on merkittävää, että asiakkaana hänellä on samantasoinen kuluttajansuoja sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Pohdittavia näkökohtia liittyy mm. palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen, palvelun sisällön ja laadun määrittelyyn, riittävien tietojen tarjontaan ja asianmukaiseen markkinointiin, sopimusehtojen kohtuullisuuteen mm. muutostilanteissa, kohderyhmän erityispiirteiden tunnistamiseen, oikaisuun ja hyvitykseen virhetilanteissa sekä sopimuskumppanin määrittelyyn. On myös huomattava, ettei kilpailutilanne välttämättä ole toimiva ratkaisu kaikille asiakasryhmille. Kaikki eivät pysty toimimaan aktiivisen kuluttajan tavoin kilpailuilla markkinoilla, vaan tarvitsevat kunnalta apua ja ohjausta vaihtoehtoja miettiessään. Siksi on perusteltua, että asiakkaan ei aina tarvitse olla aktiivinen kilpailuttaja; esimerkiksi nykyisten säännösten mukaan asiakas voi myös kieltäytyä palveluseteleistä. Sopimusten täsmentämisestä hyötyä kaikille Kuluttajaoikeudesta on lainattavissa hyviä käytäntöjä siitä, miten palvelun laatu on määritelty sopimuksissa, minkälaisin menettelyin sopimuksen sisältöä, hintaa, kestoa ja muita tilanteita voidaan muuttaa asiakkaalle kohtuullisella tavalla ja miten poikkeamat korjataan ja hyvitetään. Keskeisiä näkökohtia kuntien kannalta ovat mm. Kunnan kannattaa määritellä, mikä on elinkeinonharjoittajan asianmukainen suoritus, eli mikä on palvelun vähimmäislaatutaso. Kuluttajaoikeudessa palvelun laatu on kytketty siihen, millaista suoritusta asiakas on oikeutettu odottamaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti toimivalta elinkeinonharjoittajalta. Vasta tämän jälkeen voidaan määritellä se, milloin palvelussa voi olla virhe. 3

4 Kunnan ja yrityksen välinen sopimus vaikuttaa myös asiakkaan asemaan. Kunnalla on perustehtävänsä perusteella huolehdittava paitsi omastaan, myös asiakkaiden edusta. Sopimuksissa ei siten voida keskittyä pelkästään kunnan asemaan liittyviin seikkoihin. Sopimuksessa kunta pystyy varmistamaan, että yrityksen toiminta ja hinnat ovat läpinäkyviä, kunnan ja yrityksen vastuunjako toimii asiakkaaseen nähden, reklamaatiot käsitellään tarkoituksenmukaisesti ja että oikeussuojakeinoista kerrotaan palvelunkäyttäjälle selkeästi. Kunnan kannattaa sopia yrityksen kanssa, mitä tietoa kunta antaa palvelutarjonnasta, mitä elinkeinonharjoittaja. Lisäksi on otettava huomioon, mitä vaatimuksia hallintosäännökset asettavat palveluntuottajalle. Koska asiakasryhmissä on myös nk. heikkoja kuluttajia, Kunnan on syytä toimia erityisen aktiivisesti tiedottaessaan palveluista tälle ryhmälle ja antaa heille myös ohjausta palvelun valinnassa. Kunnan ja palveluntuottajan on myös sovittava, mitä muutoksia palvelussa voidaan toteuttaa, millä ehdoin ja miten menetellen. Koska palvelun jatkuvuus on monesti asiakkaan kannalta keskeinen tekijä, kunnan on pyrittävä varmistamaan toiminnan häiriötön jatkuminen myös yrityksen ongelmatilanteissa. Tilaaja-tuottaja mallissa on lähtökohtana, että kunta palvelun tilaajana on vastuussa palvelun laadusta silloinkin, kun palvelun tosiasiallisesti tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Toisaalta mallissa lähdetään myös siitä, että palvelun tuottaja vastaa palvelunsa laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Palvelun käyttäjän kannalta vastuusuhteita ei voida pitää kovin selkeinä ja yksiselitteisinä esimerkiksi silloin, kun hänellä on tarvetta palvelun laatua koskevan reklamaation tekemiseen. Käyttäjän tulisi tietää, mille taholle, palveluntuottajalle vai kunnalle, valituksen voi tehdä ja kuka viime kädessä vastaa palvelun laadun asianmukaisuudesta. Kuluttajaoikeudessa lähtökohtana oleva yhden vastuutahon periaate ei tilaaja-tuottaja mallissa näytäkään selvästi toteutuvan. Lue lisää Kuluttajaviraston tuore julkaisu Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusasema vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä Julkaisuun liittyvä tiedote johtaja Anja Peltosen kommenteilla 4

5 Kilpailurikkomukset syövät kuluttajan oikeuksia Kun yritys rikkoo kilpailulainsäädäntöä, se vahingoittaa paitsi markkinoiden vapaata toimintaa, viime kädessä myös kuluttajaa. Tilanteesta kärsivät yritykset voivat hakea kilpailurikkomuksesta vahingonkorvausta. Kuluttajan asema on sen sijaan huterampi. Kuluttajat menettävät jatkuvasti rahaa kilpailun puutteiden seurauksena. Pohjoismaiden ministerineuvoston tuoreen raportin Consumers right of action in antitrust cases Current problems and future solutions mukaan asiakas saattaa joutua hintakartellien seurauksena maksamaan tuotteesta jopa prosenttia enemmän kuin jos hinnat olisivat saaneet muotoutua vapaasti. Kuluttajille aiheutuu kilpailurikkomuksista kahdenlaista vahinkoa. He voivat ensinnäkin joutua maksamaan tuotteesta normaalia kalliimman hinnan tai tyytymään suppeampaan valikoimaan. Toisaalta hinnat voivat nousta niin korkeiksi, että heillä ei enää ole varaa ostaa tuotteita lainkaan. Korvausten hakeminen vaikeaa EY:n kilpailuoikeuden lähtökohta on, että yritysten lisäksi myös kuluttajat voivat hakea vahingonkorvausta kilpailunvastaisesta toiminnasta. Jäsenvaltioissa on kuitenkin erilaisia esteitä, jotka jähmettävät kuluttajien mahdollisuuksia käyttää tätä oikeutta tehokkaasti. Esimerkiksi Suomen kilpailunrajoituslaissa oikeus hakea vahingonkorvausta on rajattu koskemaan vain elinkeinonharjoittajia, jolloin kuluttaja on ainoastaan vahingonkorvausoikeudessa määriteltyjen yleisten periaatteiden varassa. Ongelmallista on lisäksi se, että kilpailun puutteiden aiheuttamat vahingot kohdistuvat kuluttajaan useimmiten epäsuorasti. Siksi on usein vaikeaa jäljittää ja todistaa se, että kilpailurikkomuksista on todella aiheutunut kuluttajalle vahinkoa. Pohjoismaiden ministerineuvoston raportin mukaan pelkkä kanteennosto-oikeus ei myöskään riitä pitämään yrityksiä aisoissa. Kanteista ei ole juurikaan hyötyä niin kauan kuin kuluttajilla ei ole todellisia mahdollisuuksia saada kunnollisia vahingonkorvauksia. Raportissa kuitenkin muistutetaan, että voimavarojen turvaamiseksi kuluttajien nostamien kanteiden kustannukset pitäisi painaa mahdollisimman alhaisiksi. Toteuttamistapa vielä auki Kuluttajien oikeuksien toteutumista hidastaa lisäksi se, että samaa yritystä vastaan kanteen nostavat kuluttajat pitäisi saada koottua yhteen. Toistaiseksi on epäselvää, voitaisiinko esimerkiksi ryhmäkanteen tapaista järjestelyä käyttää myös kartellienvastaisissa tapauksissa. Toinen vaihtoehto voisi olla kytkeä mukaan sopiva viranomainen tai muu julkinen elin. Yksityiset kartellien vastaiset kanteet ovat olleet Euroopassa melko harvinaisia verrattuna esimerkiksi USA:han. Raportin tekijät uskovat, että vaikka kanteiden nostamisen kynnystä laskettaisiinkin, 5

6 amerikkalaistyylinen kanteiden tehtailu ei silti kotiutuisi Eurooppaan. Aihe on esillä myös EU:ssa, katso Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta uutiskirjeen numero 2/06 6

7 Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Luottotietolainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tiedossa on parannusta mm. alaikäisen asemaan. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys noudattelee pitkälti luottotietotyöryhmän ehdotusta. Positiivinen luottotietorekisteri nousi jälleen keskusteluun. Luottotietorekisterien tietosisältö ja tietojen säilyttämisajat määriteltäisiin lakiesityksen mukaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Maksuhäiriöiden säilyttämisajat porrastettaisiin sen mukaan, onko merkinnän aiheuttanut saatava suoritettu ja tuleeko rekisteröidylle uusia maksuhäiriöitä. Rekisteriin voitaisiin tallettaa myös tiedot maksuhäiriön taustatekijöistä, kuten sen liittymisestä takausvastuuseen. Ne tarkoitukset, joihin henkilöluottotietoja saadaan käyttää, määriteltäisiin nykyistä täsmällisemmin. Uusi laki koskisi sekä yksityishenkilöiden että yritysten luottotietoja. Positiivisesta luottotietorekisteristä ei ole ylivelkaantumisongelman ratkaisijaksi Hallituksen esityksessä käsitellään myös nk. positiivista luottotietorekisteriä, joka monesti halutaan nähdä helpoksi tavaksi estää ylivelkaantumista. Keskustelu tällaisesta rekisteristä on ryöpsähtänyt säännöllisesti nyt tekstiviestiluottojen yhteydessä ja sitä ennen 1990-luvulla postimyyntiluottoja tarjottaessa. Luotonantajan näkökulmasta tuntuisi yksinkertaiselta katsoa tällaisesta rekisteristä, kuinka paljon hakijalla on ennestään luottoja ja siten estää ylivelkaantumista. Maksuvaikeudet kuitenkin valtaosin johtuvat ennakoimattomista tilanteista eivätkä tahallisesta luottoa luoton päälle ottamisesta. Näin ollen rekisterin merkitys ei enää olekaan itsestään selvä: mikään rekisteri ei ennakoi sairautta, työttömyyttä, avioeroa. Hyöty, joka saataisiin kuluttajan tulojen, omaisuuden, jokaisen luoton ja luottokorttisaldojen muutosten seuraamisesta, ei ole missään suhteessa rekisterin laajuuteen ja sen ylläpidosta koituviin ongelmiin. Luottojärjestelmät, joiden markkinoinnissa käytetään hyväksi kuluttajien kokemattomuutta ja sivuutetaan olemassa olevat pelisäännöt, myötävaikuttavat velkaantumiseen. Kysymys onkin ennen kaikkea siitä, halutaanko nähdä luotonantajan vastuu tarjoamistaan luotoista, eli luotonantajan selonottovelvollisuus, vastuullisen luotonannon keskeisenä elementtinä. Aika on ajanut positiivisen luottotietorekisterin ohi, kun luottoyhteiskunta on tullut jäädäkseen ja kun luottoa tarjotaan Suomen lisäksi myös ulkomailta käsin ja lukemattomin eri välinein. Luotonantajan ammattitaitovaatimus tarkoittaa sitä, että luotonantaja osaa kuluttajalta kysyä luottoharkinnan yhteydessä keskeisiä seikkoja. Sitä vastuuta ei voi ulkoistaa rekisterille; suuri enemmistö kuluttajista hoitaa velvoitteensa asianmukaisesti ja antaa rehellisiä vastauksia luotonantajan kysymyksiin. Luotonantajan palvelua selonottovelvollisuus kuitenkin vääjäämättä jonkun verran hidastaisi, mikä nykytilanteessa olisi paikallaankin. Kymmenessä minuutissa luottoa ei tarvita. Samaa mieltä on edelleenkin enemmistö kuluttajistakin, jotka hoitavat tunnollisesti asiansa. Tämän lisäksi tarvetta on lisääntyvässä määrin myös koulujen talouskasvatukselle. Jos kyse on kuluttajasta, joka esimerkiksi peliriippuvuuden takia hamuaa luottoa väärin tiedoin, johtaa tie nopeasti maksuhäiriömerkintään ja luottovaihtoehdot on suljettu. Maksuhäiriömerkintä ei ole ikuisesti kuluttajan riesana ja sen poistumista odotellessa toivottavasti on mahdollista pureutua ongelman varsinaiseen syyhyn. Vaikeudet luoda rekisteristä kattava samoin kuin tietojärjestelmän perustamisen ja sen ylläpidon kustannukset sekä arviot rekisteröinnin vaikutuksista aiheuttivatkin hallituksen esityksen mukaan sen, että luottotietorekisterin tietosisällön tällaista laajentamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Alaikäisen asema luottomarkkinoilla paremmin huomioon 7

8 Luottotietosääntelyn laaja-alaisen uudistuksen yhtenä osana ovat alaikäisten asemaan luotonannossa liittyvät kysymykset. Lakiesityksen mukaan luottotietorekisteriin saisi merkitä alaikäisestä vain ne maksuhäiriötiedot, jotka rekisterinpitäjä on saanut ulosottoviranomaiselta. Lakiesityksellä on näiltä osin samat tavoitteet kuin hallituksen esityksessä ulosottokaareksi (ks. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 8/2006). Sitomalla maksuhäiriömerkinnät vain ulosottoviranomaisilta saatavilla oleviin tietoihin voidaan varmistaa merkintöjen asianmukaisuus. Ulosottolainsäädännön uudistuksella on tarkoitus luoda menettely, jonka avulla ulosottoviranomaiset ja holhousviranomaiset selvittävät ulosottoon tulleen saatavan taustatekijät. Ulosottoviranomaiset eivät luovuttaisi lainkaan tietoja alle viittätoista vuotta nuoremmasta lapsesta. Tarkoituksena on siten, että luotonantajat kiinnittävät riittävästi ja asianmukaisesti huomiota alaikäisen asemaan ja että säännös myös ennalta estäisi ryhtymisen sellaisiin oikeustoimiin alaikäisen nimissä, jotka johtaisivat tämän maksukyvyttömyyteen. Alaikäisiä koskevien tietojen tallettamista luottotietorekisteriin rajoittavilla säännösehdotuksilla pyritään vähentämään alaikäisten velkaantuneisuutta. Lue lisää Kuluttajaviraston lausunto luottotietolainsäädännön kehittämistyöryhmälle ( ) 8

9 Perintätietoja ei voinut kaupitella luottotietoina Tietosuojavaltuutettu ei hyväksynyt toimintaa, jossa perintätoimisto halusi käyttää perinnässä kertyneitä tietoja henkilöiden taloudellisesta asemasta luottotietojen tapaan. Erilaisia luottoja kaupataan tällä hetkellä aggressiivisesti ja samalla luotoantajien tarve potentiaalisten asiakkaiden taustojen selvittämiseen kasvaa. Vastuullisen luotonannon näkökulmasta henkilötietojen kaupustelu näyttäytyy epäilyttävänä bisnesideana, jossa uhattuna on kuluttajan yksityisyyden suoja. Perintätoimistoilla on usein laaja asiakasrekisteri, johon on kerätty runsaasti perittävän tilanteeseen liittyvää tietoa. Suomen Asiakastiedon ylläpitämään luottotietorekisteriin puolestaan kerätään vain tarkasti säädettyä tietoa henkilön luottokelpoisuudesta. Luotonantajille saattaa näyttäytyä houkuttelevana ajatus siitä, että he voisivat saada tietoja myös sellaisen asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, jolla ei ole merkintää luottotietorekisterissä, mutta joka kenties on joskus joutunut perintään. Tietosuojavaltuutettu ei sallinut bisneksen tekoa perintätiedoilla Perintätoimisto olisi halunnut laajentaa toimialuettaan ja ryhtyä myymään lainaa tarjoaville yrityksille tietoa asiakkaidensa luottotilanteesta perinnän yhteydessä kertyneistä tiedoistaan. Lähtökohtana oli, että luottoa tarjoava yritys voisi kehottaa lainaa hakevaa asiakastaan tekemään perintätoimistolle toimeksiannon tietojen saamiseksi, mikä toimiston tulkinnan mukaan takaisi sen, että tietoja luovutetaan vain henkilön luvalla. Toimintatapa ei kuitenkaan ole sovelias, sillä toimeksiantotilanne on todellinen vain, jos se tehdään toimeksiantajan vapaaehtoisesta aloitteesta. Lisäksi henkilön oikeutta saada nähtäväksi itseään koskevia henkilötietoja ei voi edes toimeksiannolla antaa toiselle osapuolelle. Myös perintälaki korostaa yksityisyyden suojan kunnioittamista perinnässä. Tähän pohjaa myös kuluttaja-asiamiehen ohje hyvästä perintätavasta, jonka tiimoilta perintätoimistoja on ohjeistettu. Perintä on luvanvaraista toimintaa. Luvan saanut perintätoimisto saa kerätä rekisteriinsä vain toimintansa kannalta tarpeellista tietoa. Muuta tietoa ei saa kerätä edes henkilön suostumuksella. Perintää varten kerättyjä henkilötietoja puolestaan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Näin ollen tietosuojavaltuutettu on katsonut, ettei tietoja voi lain mukaan käyttää luottopäätöspalveluihin. Ks. myös Luottotietolainsäädäntö muutoksessa Kuluttaja-asiamiehen ohje hyvästä perintätavasta 9

10 3g-kytkypakettien mainoksista puuttuu hintatietoja Lääninhallitukset ja kuluttaja-asiamies tarkastivat syys- ja lokakuun vaihteessa yhteisessä kampanjassaan alue- ja paikallislehdissä julkaistuja kytkytarjousmainoksia. Kampanjassa käytiin läpi yhteensä 356 mainosta. Huomautuskirjeitä lähetettiin 90. Lukumäärä ei kerro suoraan puutteellisten mainosten määrää, koska yhdessä kirjeessä saatettiin huomauttaa samalla kertaa useammasta eri puutteesta tai mainoksesta. Mainosten yleisimmät puutteet koskivat sitä, että niissä ei kerrottu kytkypaketin vähimmäiskokonaishintaa, tarjouksen arvoa tai kytkykauppaan liittyvien lisäkustannusten kokonaismäärää. Kuluttajavirasto edellyttää, että teleala kiinnittää huomiota markkinoinnissa todettuihin puutteisiin ja huolehtii siitä, että mainoksista ei synny harhaanjohtavaa kuvaa tarjouksen ehdoista ja kokonaiskustannuksista. Esimerkiksi tarjoukseen liittyviä rajoituksia ei saa piilottaa pienellä kirjasinkoolla mainoksen reunoille, vaan ne on kerrottava niin selvästi, että asiakas havaitsee ne ilman vaivannäköä. Lue lisää: Ohjeet matkapuhelimen ja liittymän kytkymarkkinoinnista ( ) Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Kytkykaupoilla markkinoinnin selkeysvaatimus korostuu 10

11 Talopakettimyyjiä opastetaan vakuuksien asettamisesta Talopaketit ovat ensi vuonna Kuluttajaviraston erityisseurannassa. Valmisteilla on ohjeistus ennakkomaksujen turvaksi asetetuista vakuuksista. Yrityksille on tarkoitus teroittaa myös talopakettien hintojen ilmoitteluun liittyviä periaatteita. Taloelementtien ja rakennusurakan tilaaja joutuu useimmiten maksamaan osan hinnasta ennakkoon. Ennakkomaksu on kuitenkin aina riski kuluttajalle. Jos yritys jostain syystä menettää maksukykynsä, asiakas menettää rahansa. Siksi kuluttajansuojalaissa on edellytetty, että myyjän on asetettava ennakkomaksun turvaksi vakuus. Vakuus voi olla esimerkiksi rahatalletus, pankkitakaus tai luottovakuutus. Vakuuden on oltava riittävän suuri, sen arvon on säilyttävä samana riippumatta yrityksen maksukyvyttömyydestä ja se pitää voida ottaa helposti käyttöön. Kuluttajaviraston kokemusten mukaan yritykset eivät kuitenkaan aina suhtaudu vakuudenasettamisvelvollisuuteen riittävän vakavasti. Selvitys paljasti puutteet Vakuuden asettamiseen liittyvät puutteet tulivat esiin Kuluttajaviraston kesällä 2003 tekemässä selvityksessä. 31 yrityksen ja kolmen alan järjestön vastauksista selvisi, että vakuudet eivät aina ole riittävän suuria eivätkä voimassa tarpeeksi pitkään. Toisaalta vakuuden voimassaoloajasta pidetään kiinni liiankin tiukasti: siihen ei esimerkiksi vaikuta se, että talopaketin toimitus asiakkaalle viivästyisi. Ongelmallista on myös se, että vakuus päättyy yleensä tiettynä päivänä, ilman, että kuluttaja voisi itse aktiivisesti hyväksyä sen päättymistä. Vaikka vastaukset on kerätty vuonna 2003, ne kuvaavat todennäköisesti edelleen melko hyvin alalla vallitsevia käytäntöjä ja vakuuksien asettamiseen liittyviä puutteita. Vaikka yksittäiset yritykset olisivatkin muuttaneet käytäntöjään, sillä ei kuitenkaan ole merkittäviä vaikutuksia kokonaisuuteen. Tätä näkemystä tukee se, että talopaketteihin liittyvään lainsäädäntöön ja kolmen suurimman yhdistyksen vakiosopimusehtoihin ei ole tänä aikana tehty muutoksia. Hintojen ilmoittamista tarkkaillaan Kuluttajavirasto paneutuu ensi vuoden aikana myös talopakettien hintojen ilmoittamiseen. Yritysten käytäntöjä selvitetään valvontakampanjan avulla. Lisäksi uusitaan talopakettien hintailmoittelua koskeva kuluttaja-asiamiehen ohje. Tarkoituksena on myös linjata sitä, mitä kaikkia tietoja myyjän olisi asiakkaalle myyntitilanteessa kerrottava. Läheskään kaikki asiakkaat eivät ole selvillä siitä, että talopaketin hankintaan liittyy myös muita kustannuksia kuin itse talo ja sen pystyttäminen. Myyjien asiantuntemus on silloin avainasemassa. 11

12 Taloudenhallinnan neuvottelukunta: Todellinen vuosikorko kerrottava myös lyhyistä ja pienistä kertaluotoista Taloudenhallinnan neuvottelukunta on julkistanut suosituksen todellisen vuosikoron ilmoittamisesta. Neuvottelukunta esittää, että todellinen vuosikorko kerrottaisiin kaikista luotoista myös pienistä ja lyhytaikaisista kertaluotoista. Pienistä ja lyhytaikaisista kertaluotoista ei tällä hetkellä ole pakko ilmoittaa todellista vuosikorkoa. Kuluttajien on kuitenkin tärkeää saada tieto todellisesta vuosikorosta, koska juuri sen avulla he voivat vertailla eri vaihtoehtojen kustannuksia. Neuvottelukunnan suositus ei velvoita yrityksiä juridisesti. Elinkeinoelämän toivotaan kuitenkin osoittavan vastuullisuuttaan ja ottavan sen huomioon toiminnassaan. Kuluttaja-asioista vastaava kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on pyytänyt Kuluttajavirastoa valvomaan suosituksen noudattamista. Jos toivottuja tuloksia ei synny, asiasta ryhdytään valmistelemaan lainsäädäntöä. Neuvottelukunnan mukaan hyvää luotonantotapaa edistäisi myös se, että yritykset kertoisivat verkkosivuillaan, millaisia seurauksia asiakkaalle aiheutuu, jos he eivät maksa luottoa ajoissa takaisin. Asiakkaille voisi myös korostaa sitä, että heidän kannattaa maksuvaikeustilanteissa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteys luotonantajaan. 12

13 Mobiilisisältöpalveluiden markkinointi reilaan kaikissa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet linjasivat yhteisesti matkapuhelimiin tilattavien palveluiden markkinoinnista. Kuluttajaviraston tavoitteena on, että myös suomalaiset yritykset ottaisivat kuluttaja-asiamiesten kannanoton huomioon palvelujen toteutuksessa ja markkinoinnissa. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat laatineet yhteisen kannanoton, johon on kiteytetty mobiilisisältöpalveluiden markkinointia koskevat periaatteet. Suositukset perustuvat Pohjoismaiden hyvää markkinointitapaa koskevaan lainsäädäntöön. Muissa Pohjoismaissa kannanotto on jo saanut yritykset muutamaan toimintaansa parempaan suuntaan. Mobiilisisältöpalveluja ovat esimerkiksi matkapuhelimiin tilattavat soittoäänet, kuvat ja uutispalvelut. Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten mukaan asiakkaalle on ennen sopimuksen tekoa kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi kaikki palveluun olennaisesti liittyvät tiedot. Kuluttajavirastoon tulleiden yhteydenottojen perusteella tämä periaate ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu. Asiakas on esimerkiksi luullut tilanneensa yksittäisen soittoäänen, mutta myöhemmin paljastuukin, että hän on sitoutunut kestotilaukseen. Myös laskutusperusteita koskevat tiedot ovat jääneet asiakkaille toisinaan epäselviksi. Tilaaja ei välttämättä ole markkinoinnin perusteella ymmärtänyt, että hän joutuu maksamaan myös vastaanottamistaan tekstiviesteistä, ei ainoastaan lähettämistään. Palvelun lopullinen hinta on silloin voinut olla huomattavasti korkeampi kuin asiakas on voinut etukäteen arvioida. Alaikäiset herkkä kohderyhmä Lapset ja nuoret ovat mobiilisisältöpalvelujen käyttäjinä yritysten selkeä kohderyhmä. Yritykset eivät kuitenkaan ole aina ottaneet riittävästi huomioon sitä, että alaikäisille ei voi heidän kokemattomuutensa vuoksi suunnata samanlaista markkinointia kuin aikuisille ja että heillä on aikuisia rajoitetummat mahdollisuudet tehdä sitovia sopimuksia. Alaikäiset voivat ostaa taskurahoillaan hinnaltaan kohtuullisia, samanikäisten yleisesti ostamia tuotteita ja määrätä työansioistaan, mutta he eivät voi esimerkiksi tehdä velkaa. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat tietoisia siitä, että yrityksillä ei tällä hetkellä juurikaan ole mahdollisuuksia tarkistaa, onko yksittäinen tilaaja täysi-ikäinen. Osasyy tähän on se, että liittymät ovat yleensä vain vanhempien nimissä. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet kehottavatkin yrityksiä etsimään aktiivisesti tilanteeseen ratkaisua ja kehittämään uudenlaisia, iän tarkistamisen mahdollistavia järjestelmiä. Kuluttajavirasto on ottanut kantaa mobiilisisältöpalvelujen markkinointiin aikaisemminkin. Elokuussa 2005 alan järjestöille lähetettiin kirje, jossa kiinnitettiin huomiota markkinointia koskeviin vaatimuksiin ja alaikäisten erityisasemaan. Lue lisää Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotto Mobiilisisältöpalvelujen markkinointi 13

14 Laskuksi naamioituja mainoksia postiluukuista Laskuksi naamioituja mainoskirjeitä ilmaantuu toisinaan kuluttajien postilaatikoihin. Markkinointi laskun muodossa on kuitenkin kiellettyä, sillä se johtaa vastaanottajaa helposti harhaan. Viime aikoina Kuluttajaviraston tietoon on tullut kaksikin tapausta, joissa kuluttajille oli lähetetty laskuksi naamioitu mainos. Toisessa tapauksessa kuluttajille lähetettiin kutsu mammografiatutkimukseen ja sen liitteenä tilisiirtolomake. Tilisiirtolomake tai sitä muistuttava graafinen kirjeen muotoilu johti siihen, että kuluttaja piti epäselvänä saamansa kirjeen sisältöä ja erehtyi luulemaan olevansa velvoitettu maksamaan hänelle osoitetun maksun. Toisessa tapauksessa markkinoitiin autokatsastuspalvelua samalla tavoin tilisiirtolomakkeen muodossa. Kuluttajavirasto puuttui markkinointiin kuluttajansuojalain vastaisena. Autokatsastusten yhteydessä tilisiirrolla mainostamiseen on puututtu aikaisemminkin. Markkinaoikeus on vuonna 2003 tuominnut tämän tyyppisen markkinoinnin nimenomaan autokatsastuspalvelun yhteydessä. Aiemminkin markkinaoikeus on ottanut kantaa markkinointiin laskun muodossa vedoten perusteluissaan mm. siihen, että mainos on siihen tarkemmin tutustumattakin heti voitava tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnin tunnistettavuusvaatimus on yksi kuluttajansuojalain keskeisistä vaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajan on vaivatta voitava ymmärtää mainos tarjoukseksi, johon ei tarvitse reagoida, ellei halua tuotetta tai palvelua. Laskuksi naamioitu mainos ei täytä tunnistettavuusvaatimusta, joten sitä ei saa käyttää markkinointikeinona. Molemmat yritykset ilmoittivat luopuvansa kelvottomasta mainoskikasta, kun säännöistä muistutettiin. 14

15 Uudet teknologiat haastavat etämyyntidirektiivin Euroopan komissio selvittää parhaillaan etäsopimusten kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamistarpeita. Direktiivin uudistaminen tulisi tarpeeseen, sillä erityisesti internetin ja matkapuhelimen välityksellä käytävän kauppa on tuonut uusia näkökulmia etämyynnin sääntelyyn. Lausunnossaan EU:n komissiolle kuluttajavirasto korostaa erityisesti alaikäisen suojaa ja sitä, että kuluttajansuojan on oltava sama tekniikasta riippumatta. Olemassa olevaan lainsäädäntöön perustuva kuluttajansuojan taso tulee säilyttää siirryttäessä uusiin teknologisiin ratkaisuihin etäkaupassa. Suojan tai sääntelyn taso ei saa olla riippuvainen siitä, miten ja minkä välineen avulla kuluttaja kauppaa käy. Tällä hetkellä etämyynnistä säädetään useassa eri direktiivissä. Jotta epäjohdonmukaisuuksista ja päällekäisyyksistä päästäisiin, olisi perusteltua koota kaikki etämyyntiä koskeva yhteen direktiiviin. Yksi yhdenmukaistamista vaativa seikka on vähimmäisaika, jossa kuluttaja voi peruuttaa etäkaupan. Malliksi tulisi ottaa rahoituspalveluiden etämyynissä käytetty 14 kalenteripäivää nykyisen seitsemän työpäivän sijaan. Lasten suojelu kirjattava direktiiviin Suomessa jo monilla koulunsa aloittaneilla lapsilla on matkapuhelin. Vaikka vanhemmat ovat hankkineet puhelimen lapselleen pääasiassa puhumista varten, laite mahdollistaa tänä päivänä myös monien erilaisten ostosten tekemisen ja palveluiden tilaamisen. Etämyyntidirektiivi ei tällä hetkellä juurikaan ota huomioon sitä, että alaikäisillä on aikuisia rajoitetummat mahdollisuudet tehdä sitovia sopimuksia. Alaikäiset voivat ostaa taskurahoillaan hinnaltaan kohtuullisia, samanikäisten yleisesti ostamia tuotteita ja määrätä työansioistaan, mutta he eivät voi esimerkiksi tehdä velkaa. Tilannetta pahentaa se, ettei sopijakumppanin tunnistaminen verkko- ja mobiilikaupassa toimi. Alaikäisen asema viestintäpalveluiden käyttäjänä sekä ko. palveluiden markkinoinnin kohteena on monin paikoin puutteellinen ja vaatii etäsopimusdirektiiviltä suojaavia periaatteita. Järjestelmät on rakennettava sellaisiksi, että lapset voivat tehdä oikeustoimia vain heidän oman oikeustoimikelpoisuutensa rajoissa. Kattavat ennakkotiedot kuluttajille kaikissa tapauksissa Joissain poikkeustapauksissa, kuten tietyissä kuljetus-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa, nykyinen etämyyntidirektiivi sallii sen, ettei ennakkotietoja tarvitse antaa. Kuluttajan taloudellisen turvallisuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että ostopäätöksen tueksi tiedot kaikissa tilanteissa annettaisiin. Erityisesti tieto siitä, ettei peruuttamisoikeutta poikkeuksellisesti olekaan, tulisi kertoa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen kaupan tekoa. Ylipäätään tulisi pohtia, mille palveluille peruuttamisoikeudesta poikkeaminen todella on perusteltua. Esimerkiksi lentolippujen tilaamista internetistä tulisi verrata valmismatkan ostamiseen ja saattaa kuluttajansuoja samalle, matkapakettidirektiivin turvaamalle tasolle. Lentolipun ostajalla ei etämyyntidirektiivissä ole lakisääteistä oikeutta siirtää ostamaansa ja maksamaansa lippua toiselle henkilölle eikä peruuttaa tilausta edes silloin, kun hän on vahingossa valinnut verkkokaupassa väärän 15

16 päivämäärän. Alaikäisen asema sopijakumppanina EU:n huolena Alaikäisen asema uusien viestintäpalvelujen käyttäjänä on herättänyt paljon keskustelua Suomessa eri näkökulmista. Nyt myös EU:n komissio on havainnut ongelman ja tarttunut toimeen käynnistämällä julkisen kuulemisen jäsenmaille matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelusta. Kuluttajavirasto on lausunnossaan tuonut esiin mm. toimivien tunnistusjärjestelmien tärkeyttä sähköisessä kaupankäynnissä. Lue Kuluttajaviraston lausunto komissiolle 16

17 Lainan ennenaikainen lyhentäminen ei automaattisesti tuo etua Kuluttajan maksaessa lainansa ennenaikaisesti takaisin, hänellä on oikeus saada hyväkseen luottokustannukset, jotka kohdistuvat käyttämättä jääneeseen luottoaikaan. Samat säännöt eivät kuitenkaan päde tilanteeseen, jossa kuluttaja lyhentää lainaansa ennenaikaisesti, mutta ei maksa sitä kokonaan pois. Kuluttajavirasto muistuttaa, että tiedottaminen lyhennysperiaatteista on luotonantajan velvollisuus. Kuluttajan oikeus maksaa ottamansa luotto ennenaikaisesti takaisin ja hyötyä luottokustannussäästöstä on jo vakiintunut kuluttajansuojalain mukainen käytäntö ja kuluttajien tiedossa. Monet ovat kuitenkin luulleet oikeuden koskevan myös luoton lyhennyksiä. Monissa lainoissa luoton antajan ja ottajan väliseen sopimukseen tällainen oikeus on kirjattukin, mutta ei automaattisesti kaikkiin. Tiedonanto sopimusehdoista on luotonantajan velvollisuus Lain mukaan kuluttajalla ei ole oikeutta edellyttää hyvitystä ennenaikaisen lyhennyksen johdosta. Toisaalta kuluttajalta ei voida edellyttää yksityiskohtaista lainsäädännön tuntemista ja on ymmärrettävää, että asiassa on helppo erehtyä. Luotonantajan olisikin vahvemman osapuolen ominaisuudessa kerrottava sopimusehdoissa kuluttajan oikeudesta ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja siihen liittyvistä ehdoista. Jos ennenaikaisista lyhennyksistä ei ole mainintaa sopimuksessa, on korrektia, että luotonantaja kertoo myös siitä. Mikäli asiakas maksaa ilman eri sopimusta ennenaikaisen lyhennyksen, luotonantajan tulee tiedustella palautetaanko liikaa maksettu summa vai käytetäänkö se tulevien erien lyhennykseen, vaikka kuluttaja ei tästä saakaan hyvitystä luottokustannuksista. 17

18 Sähkeuutisia Uusi kuluttaja-komissaari aloittaa tammikuussa Euroopan Unionin kuluttajansuojasta vastaavaksi komissaariksi on nimetty bulgarialainen Meglena Kuneva. Kuneva aloittaa toimessaan tammikuussa Bulgarian liityttyä EU:n jäseneksi. Meglena Kuneva työskentelee toistaiseksi Bulgarian EU-ministerinä. Koulutukseltaan hän on lakimies, joka on pätevöitynyt myös journalismin alalla. Moottoriajoneuvoille neuvoteltiin uudet korjausehdot Kuluttajavirasto allekirjoitti lokakuun lopussa moottoriajoneuvojen uudet korjausehdot yhdessä Autotuojat ry:n, Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autoliiton kanssa. Sopimusehdot laadittiin Autoalan neuvottelukunnassa (AUNE) ja Kuluttajavirasto tarkisti niiden lainmukaisuuden. Uudet sopimusehdot otetaan käyttöön Selkeiden ja tasapuolisten ehtojen uskotaan vähentävän mahdollisia asiakkaan ja korjaamon välisiä ristiriitatilanteita. Tätä tavoitetta tukee myös korjaamojen työn tueksi laadittu työmääräyspohja. Sen avulla voidaan varmistaa, että korjaaja sopii asiakkaan kanssa työtilausta tehtäessä kaikista olennaisista asioista. Tiedote voimaan tulevat moottoriajoneuvojen korjausehdot Viranomaiset vaihtoivat kokemuksia kansainvälisistä huijauksista Kansainvälinen markkinointia valvova viranomaisverkosto (ICPEN) kokoontui lokakuun lopulla Varsovassa. Suomesta verkostossa on mukana Kuluttajavirasto. Puola jatkaa verkoston puheenjohtajamaana vielä ensi kevään, jonka jälkeen vastuu siirtyy Chilelle. USA puolestaan jatkaa sihteerinä elokuuhun Lisää ICPEN-verkostosta 18

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTO 1.11.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muuramen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista 1/2016 27.1.2016 Kuluttajaliitto tiedottaa: Treenaaja säästää satasia vertailemalla kuntosaliketjujen hintoja Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n ja Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot