Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2010/0271(COD) TARKISTUKSET Mietintöluonnos (PE v01-00) kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (KOM(2010)0542 C7-0317/ /0271(COD)) AM\ doc PE v02-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_LegReport PE v /98 AM\ doc

3 95 Toine Manders Johdanto-osan 3 kappale (3) Tämän asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt luokan L ajoneuvojen hyväksynnälle ja varmistaa siten sisämarkkinoiden toiminta. Luokan L ajoneuvot ovat kaksi-, kolmi- tai nelipyöräisiä ajoneuvoja, joihin kuuluvat esimerkiksi moottorikäyttöiset kaksipyöräiset ajoneuvot, kolmipyörät, tieliikenteessä käytettävät mönkijät sekä miniautot. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä oikeudellista kehystä, vähentää päästöjen osuutta tieliikenteen kokonaispäästöistä oikeasuhteisemmalle tasolle, parantaa turvallisuuden yleistä tasoa, mukautua tekniikan kehitykseen ja vahvistaa markkinavalvontasääntöjä. (3) Tämän asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt luokan L ajoneuvojen hyväksynnälle ja varmistaa siten sisämarkkinoiden toiminta. Luokan L ajoneuvot ovat kaksi-, kolmi- tai nelipyöräisiä ajoneuvoja, joihin kuuluvat esimerkiksi moottorikäyttöiset kaksipyöräiset ajoneuvot, kolmipyörät, maastoajoneuvot, maastomönkijät, tieliikenteessä käytettävät mönkijät sekä miniautot. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä oikeudellista kehystä, vähentää päästöjen osuutta tieliikenteen kokonaispäästöistä oikeasuhteisemmalle tasolle, parantaa turvallisuuden yleistä tasoa, mukautua tekniikan kehitykseen ja vahvistaa markkinavalvontasääntöjä. 96 Kerstin Westphal Johdanto-osan 7 kappale (7) Tässä asetuksessa tulisi olla sisällöllisiä vaatimuksia, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja ajoneuvon toimintaturvallisuutta. Tämän asetuksen keskeiset osatekijät perustuvat tuloksiin vaikutustenarvioinnista, jossa analysoitiin eri vaihtoehtoja kokoamalla yhteen mahdolliset talouteen, ympäristöön, (7) Tässä asetuksessa tulisi olla sisällöllisiä vaatimuksia, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja ajoneuvon toimintaturvallisuutta. Ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset ovat kunnianhimoisia; niillä pyritään etenkin luokan L ajoneuvojen hiukkaspäästöjen vähentämiseen. Tämän asetuksen AM\ doc 3/98 PE v02-00

4 turvallisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvät edut ja haitat. Analyysissa oli mukana sekä laadullisia että määrällisiä näkökohtia. Eri vaihtoehtojen vertailun jälkeen parhaina pidetyt vaihtoehdot valittiin tämän asetuksen perustaksi. keskeiset osatekijät perustuvat tuloksiin vaikutustenarvioinnista, jossa analysoitiin eri vaihtoehtoja kokoamalla yhteen mahdolliset talouteen, ympäristöön, turvallisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvät edut ja haitat. Analyysissa oli mukana sekä laadullisia että määrällisiä näkökohtia. Eri vaihtoehtojen vertailun jälkeen parhaina pidetyt vaihtoehdot valittiin tämän asetuksen perustaksi. Or. de Perustelu Etenkin moottorikäyttöisten, kaksipyöräisten ajoneuvojen haitalliset päästöt tieliikenteessä ovat edelleen korkeat. Nämä päästöt eivät tosin niinkään ole hiilidioksidipäästöjä, vaan hiukkaspäästöjä kuten hiilimonoksidi-, THC- ja typpipäästöjä. 97 Robert Rochefort Johdanto-osan 9 kappale (9) Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta 2 päivänä helmikuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/1/EY annettiin jäsenvaltioille mahdollisuus kieltäytyä ensirekisteröimästä ja edelleenrekisteröimästä alueellaan ajoneuvoja, joiden moottorin suurin nettoteho on yli 74 kw. Otaksuttua korrelaatiota turvallisuuden ja ehdottoman tehorajoituksen välillä ei ole pystytty vahvistamaan useissakaan tieteellisissä tutkimuksissa. Tästä syystä ja jotta voitaisiin poistaa sisäisiä kaupan esteitä unionin markkinoilta, tätä mahdollisuutta (9) Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta 2 päivänä helmikuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/1/EY annettiin jäsenvaltioille mahdollisuus kieltäytyä ensirekisteröimästä ja edelleenrekisteröimästä alueellaan ajoneuvoja, joiden moottorin suurin nettoteho on yli 74 kw. Otaksuttua korrelaatiota turvallisuuden ja ehdottoman tehorajoituksen välillä ei ole pystytty vahvistamaan useissakaan tieteellisissä tutkimuksissa. Tästä syystä ja jotta voitaisiin poistaa sisäisiä kaupan esteitä unionin markkinoilta, tätä mahdollisuutta PE v /98 AM\ doc

5 ei pitäisi enää säilyttää. Käyttöön olisi otettava muita, tehokkaampia turvatoimenpiteitä, jotka auttavat vähentämään niitä lukuisia kuolemantapauksia ja loukkaantumisia, joita kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen kuljettajille sattuu liikenneonnettomuuksissa unionissa. ei pitäisi enää säilyttää. Käyttöön olisi otettava muita, tehokkaampia turvatoimenpiteitä, jotka auttavat vähentämään niitä lukuisia kuolemantapauksia ja loukkaantumisia, joita kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen kuljettajille sattuu liikenneonnettomuuksissa unionissa. Niissä pitäisi ottaa erityisesti huomioon, että kuljettajien käyttäytyminen on onnettomuuksien suuri syy. Siksi pitäisi edistää koulutusta, jossa opetetaan ennakoivaa ajotapaa. Or. fr 98 Juozas Imbrasas Johdanto-osan 10 kappale (10) Tässä asetuksessa asetetaan erityisiä turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia. Tästä syystä on tärkeää antaa säännöksiä sen varmistamiseksi, että jos ajoneuvo aiheuttaa käyttäjille tai ympäristölle vakavan vaaran, valmistaja tai muu toimitusketjussa toimiva talouden toimija on toteuttanut tehokkaita suojatoimenpiteitä, joihin voi kuulua ajoneuvon vetäminen pois markkinoilta tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/ artiklassa tarkoitetulla tavalla. Hyväksyntäviranomaisten olisi siksi voitava arvioida, ovatko toimenpiteet riittäviä. (10) Tässä asetuksessa asetetaan erityisiä turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia. Tästä syystä on tärkeää antaa säännöksiä sen varmistamiseksi, että jos ajoneuvo aiheuttaa käyttäjille tai ympäristölle vakavan vaaran, valmistaja tai muu toimitusketjussa toimiva talouden toimija on toteuttanut tehokkaita suojatoimenpiteitä, joihin voi kuulua ajoneuvon vetäminen pois markkinoilta tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/ artiklassa tarkoitetulla tavalla. Hyväksyntäviranomaisten olisi siksi voitava arvioida, ovatko toimenpiteet riittäviä. Muiden vaatimusten pitäisi taata sellainen toimintaturvallisuus ja ympäristönsuojelu, joka, niin pitkälle kuin käytännössä on mahdollista, vastaa AM\ doc 5/98 PE v02-00

6 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitetuissa soveltuvissa säädöksissä säädettyä tasoa. Or. lt 99 Heide Rühle Johdanto-osan 11 kappale (11) Tyyppihyväksyntälainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja hyväksynnän antamisen nopeuttamiseksi on ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevassa EUlainsäädännössä otettu käyttöön uusi sääntelymalli, jonka mukaan lainsäätäjä vahvistaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä pelkästään asiaan liittyvät olennaiset säännöt ja periaatteet ja siirtää komissiolle vallan antaa täsmällisempiä teknisiä yksityiskohtia koskevia säädöksiä. Sisällöllisten vaatimusten osalta tässä asetuksessa olisi siksi vahvistettava ainoastaan olennaiset toimintaturvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat vaatimukset ja siirrettävä komissiolle valta vahvistaa tekniset määräykset. (11) Tyyppihyväksyntälainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja hyväksynnän antamisen nopeuttamiseksi on ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevassa EUlainsäädännössä otettu käyttöön uusi sääntelymalli, jonka mukaan lainsäätäjä vahvistaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä pelkästään asiaan liittyvät olennaiset säännöt ja periaatteet ja siirtää komissiolle vallan antaa täsmällisempiä teknisiä yksityiskohtia koskevia säädöksiä. Sisällöllisten vaatimusten osalta tässä asetuksessa olisi siksi vahvistettava ainoastaan olennaiset toimintaturvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat vaatimukset ja siirrettävä komissiolle valta vahvistaa tekniset määräykset. Säännöksiä on mukautettava erilaisiin ajoneuvotyyppeihin ja rajoitettava järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksikköjen tyyppihyväksyntää koskevaan asianmukaiseen turvallisuusvaatimukseen. 100 Heide Rühle PE v /98 AM\ doc

7 Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) (11 a) Selkeyden, järkevyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi tässä asetuksessa ei saisi olla liikaa täytäntöönpanovaiheita tiukempien päästörajojen ja turvallisuusvaatimusten käyttöönottamiseksi. Siksi olisi käytettävä kolmivaiheista lähestymistapaa, jonka soveltamispäivämäärät ovat 1 päivä tammikuuta 2014 (tämän asetuksen voimaantulon jälkeen), 1 päivä tammikuuta 2015 (2018) ja 1 päivä tammikuuta 2017 (2021). 101 Eva-Britt Svensson Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) (11 b) Selvyyden, järkevyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi tässä aseetuksessa ei pidä antaa liikaa mahdollisuuksia tiukempien päästötasojen ja turvallisuusvaatimusten asettamiseen. Tämän vuoksi on käytettävä kolmivaiheista menettelyä niin, että vastaaviksi täytäntöönpanopäiviksi vahvistetaan 1. tammikuuta 2013 (tämän asetuksen voimaantulon jälkeen), 1. tammikuuta 2016 ja 1. tammikuuta Or. sv 102 AM\ doc 7/98 PE v02-00

8 Johdanto-osan 13 kappale (13) Väärinkäytösten estämiseksi olisi mahdolliset pieninä sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat yksinkertaistetut menettelyt rajattava tapauksiin, joissa tuotanto on hyvin vähäistä. Sen vuoksi on syytä määritellä käsite pieni sarja täsmällisesti sen mukaan, mikä myytyjen, rekisteröityjen ja käyttöön otettujen ajoneuvojen määrä on. (13) Väärinkäytösten estämiseksi olisi mahdolliset pieninä sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat yksinkertaistetut menettelyt rajattava tapauksiin, joissa tuotanto on hyvin vähäistä. Sen vuoksi on syytä määritellä käsite pieni sarja täsmällisesti sen mukaan, mikä myytyjen, rekisteröityjen ja käyttöön otettujen ajoneuvojen määrä on. Tiettyyn ajoneuvoon olisi sovellettava yksittäistä hyväksyntää, jotta ainoalaatuisia harrajasjien rakentamia ajoneuvoja varten voitaisiin ottaa käyttöön yksinkertaisempi ja kohtuuhintaisempi hakemus. 103 Robert Rochefort Johdanto-osan 15 kappale (15) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. (15) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sääntöjen tehokkuuden takaamiseksi niitä olisi tuettava säännöllisellä tievalvonnalla. Or. fr PE v /98 AM\ doc

9 104 Johdanto-osan 16 kappale (16) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, vahvistetaan etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Siihen saakka, kun tällainen uusi asetus hyväksytään, sovelletaan edelleen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota ei enää sovelleta. Poistetaan. 105 Heide Rühle Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Komission pitäisi kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta arvioida tutkimuksen tulosten perusteella tarvetta uudelle ehdotukselle ja tarvittaessa antaa se. Kyseisessä ehdotuksessa olisi käsiteltävä ainakin seuraavia kysymyksiä: onko 400 kilogramman painorajoitus edelleen asiaankuuluva, onko 3- ja 4-pyöräisten erottelu edelleen asiaankuuluvaa viimeaikaisen kehityksen takia ja AM\ doc 9/98 PE v02-00

10 tarvitaanko lisää mukauttamista sähköajoneuvojen alan markkinoiden kehityksen vuoksi. 106 Heide Rühle 2 artikla 2 kohta g alakohta (g) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla (g) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla (lukuun ottamatta luokkien L1 ja L3 ajoneuvoja) 107 Heide Rühle 2 artikla 2 kohta h alakohta (h) apumoottoreilla varustetut polkupyörät, joissa on jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 0,25 kw:n sähkömoottori, jonka tehonsyöttö katkeaa, kun pyöräilijä lopettaa polkemisen, ja vähenee muutoin asteittain ja lopulta katkeaa ajoneuvon saavuttaessa nopeuden 25 km/h (h) apumoottoreilla varustetut polkupyörät, joiden käyttövoimana on sähkö, jonka tehonsyöttö katkeaa ajoneuvon saavuttaessa noepuden 25 km/h tai nopeammin, jos pyöräilijä lopettaa polkemisen; tällaisia pyöriä ei pitäisi katsoa moottoriajoneuvoiksi 108 Heide Rühle PE v /98 AM\ doc

11 2 artikla 2 kohta i alakohta (i) tasapainottuvat laitteet (i) tasapainottuvat laitteet, joiden rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h; kuten apumoottoreilla varustetut pyörät, jotka jätettiin tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 2 kohdan h alakohdan nojalla, tällaisia koneita ei pitäisi katsoa moottoriajoneuvoiksi 109 Heide Rühle 2 artikla 2 kohta j alakohta (j) ajoneuvot, joissa ei ole yhtäkään istuinpaikkaa. (i) ajoneuvot, joissa ei ole yhtäkään istuinpaikkaa ja joiden rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h; kuten apumoottoreilla varustetut pyörät, jotka jätettiin tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 2 kohdan h alakohdan nojalla, tällaisia koneita ei pitäisi katsoa moottoriajoneuvoiksi. 110 Heide Rühle 2 artikla 2 kohta j a alakohta (uusi) (j a) ajoneuvot, joissa on sähkömoottori, AM\ doc 11/98 PE v02-00

12 joiden rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h ja joiden omapaino on alle 25 kg; sellaisia ajoneuvoja ei pitäisi katsoa moottoriajoneuvoiksi artikla 2 a kohta (uusi) 2 a. Tätä asetusta ei sovelleta yksittäisten ajoneuvojen hyväksymiseen lukuun ottamatta sitä, kun kyseisiä hyväksyntiä myöntävät jäsenvaltiot hyväksyvät jonkin tämän asetuksen nojalla myönnetyn osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän asiaankuuluvien kansallisten vaatimusten sijasta. 112 Heide Rühle 4 artikla 40 kohta 40. Jakelijalla tarkoitetaan toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy tai rekisteröi kolmannesta maasta tuotavan ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tai vastaa sen käyttöönotosta unionin markkinoilla 40. Jakelijalla tarkoitetaan toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön unionin markkinoille PE v /98 AM\ doc

13 113 3 artikla 57 a kohta (uusi) Perustelu 57 a. Maastoajoneuvolla tarkoitetaan erityiskäyttöön tarkoitettua moottorikäyttöistä nelipyöräistä ajoneuvoa, joka täyttää luokan L7Ce- S1-luokitteluperusteet. Otetaan käyttöön erityinen alaluokka maastoajoneuvoille, joita käytetään sekä tieliikenteessä että maastossa artikla 57 b kohta (uusi) Perustelu 57 b. Rinnakkain istuttavalla ajoneuvolla tarkoitetaan erityiskäyttöön tarkoitettua moottorikäyttöistä nelipyöräistä ajoneuvoa, joka täyttää luokan L7Ce-S2-luokitteluperusteet. Otetaan käyttöön erityinen alaluokka rinnakkain istuttaville ajoneuvoille, joita käytetään sekä tieliikenteessä että maastossa. AM\ doc 13/98 PE v02-00

14 115 Heide Rühle 4 artikla 2 kohta a alakohta johdanto-osa (a) Luokan L1e ajoneuvo (kevyt kaksipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo); alaluokat seuraavasti: (a) Luokan L1e ajoneuvo (kevyt kaksipyöräinen tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo); alaluokat seuraavasti: 116 Heide Rühle 4 artikla 2 kohta a alakohta i luetelmakohta (i) luokan L1Ae ajoneuvo (moottorilla varustettu polkupyörä) (i) liitteessä I tarkoitettu luokan L1Ae ajoneuvo (alemman suorituskyvyn ajoneuvo) 117 Heide Rühle 4 artikla 2 kohta a alakohta ii luetelmakohta (ii) luokan L1Be ajoneuvo (kaksipyöräinen mopo) (ii) liitteessä I tarkoitettu luokan L1Be ajoneuvo (kaksipyöräinen mopo tai moottorikäyttöinen polkupyörä) PE v /98 AM\ doc

15 118 4 artikla 2 kohta g alakohta ii a luetelmakohta (uusi) Perustelu (ii a) luokan L7Ce ajoneuvot (kaksikäyttö), jotka jaetaan alaluokkiin seuraavasti: L7Ce-S1: maastoajoneuvo; L7Ce-S2: rinnakkain istuttava ajoneuvo. Or. xm Otetaan sekä teillä että teiden ulkopuolella käytettäville nelipyöräisille käyttöön erityiskäyttöä koskeva luokka, jossa on erityiset alaluokat maastoajoneuvoille ja rinnakkain istuttaville ajoneuvoille. 119 Toine Manders 4 artikla 3 a kohta (uusi) 3 a. Luokan L ajoneuvoissa, joissa on sähkömoottori, on oltava helposti vaihdettavat, ladattavat ja yhteentoimivat akut. Akkujen laturit on yhtenäistettävä, jotta latausasemilla on asianmukaiset vaihtomahdollisuudet. 120 Toine Manders AM\ doc 15/98 PE v02-00

16 5 artikla 2 kohta 1 alakohta (uusi) Kansallisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen kanssa torjuakseen tehokkaasti luokan L ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksikköjen väärentämistä koskevaa ilmiötä. 121 Toine Manders 10 artikla 1 kohta 1. Tuojat saavat myydä tai rekisteröidä unionin markkinoilla ainoastaan vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä. 1. Tuojat saavat myydä tai rekisteröidä unionin markkinoilla ainoastaan vaatimukset täyttäviä ja turvallisia ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä. 122 Heide Rühle 16 artikla 1 kohta 1. Luokan L ajoneuvojen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden on täytettävä liitteissä II VIII luetellut vaatimukset. 1. Luokan L ajoneuvojen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden on täytettävä niiden luokkiin liittyvät liitteissä II VIII a luetellut vaatimukset. PE v /98 AM\ doc

17 artikla 2 kohta 2. Jotta voidaan varmistaa turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso, komissio vahvistaa 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annetuilla delegoiduilla säädöksillä yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, joihin kuuluvat tapauksen mukaan myös testausmenetelmät ja raja-arvot, ainoastaan muiden kuin tämän asetuksen liitteessä VI ja VII lueteltujen ympäristöllisten raja- ja kynnysarvojen osalta. 2. Jotta voidaan varmistaa turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso, komissio vahvistaa 76 artiklan mukaisesti annetuilla delegoiduilla säädöksillä yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, joihin kuuluvat tapauksen mukaan myös testausmenetelmät ja raja-arvot, ainoastaan muiden kuin tämän asetuksen liitteessä VI ja VII lueteltujen ympäristöllisten raja- ja kynnysarvojen osalta. Kyseisten yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten nojalla lisätään tai ainakin pidetään yllä 81 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä säädettyä turvallisuuden ja ympäristönsuojelua tasoa artikla 2 a kohta (uusi) 2 a. Kaikkia 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä edeltää arviointi, josta saadaan raportti ja jolla pyritään saamaan aikaan oikeudenmukainen tasapaino seuraavien tekijöiden välillä: (a) kyseessä olevien teknisten vaatimusten aiheuttama vakava riski turvallisuudelle AM\ doc 17/98 PE v02-00

18 tai ympäristösuorituskyvylle ja (b) kaikkien täydentävien vaatimusten tämän artiklan nojalla tapahtuvan säätämisen vaikutus kuluttajiin ja valmistajiin (mukaan luettuna jälkimarkkinat). 125 Kerstin Westphal 18 artikla 18 artikla Poistetaan. Ajoneuvojen voimalaitteeseen tehtäviä muutoksia koskevat järjestelyt 1. Voimalaitteella tarkoitetaan ajoneuvon osia ja järjestelmiä, jotka tuottavat käyttövoimaa ja siirtävät sen tienpintaan ja joihin kuuluvat moottorit, moottorinhallintajärjestelmät tai jokin muu hallintamoduuli, pilaantumista rajoittavat laitteet, voimansiirto hallintajärjestelmineen, joko vetoakseli tai käyttöhihna tai käyttöketju, tasauspyörästö, vetopyörästö sekä vetävän pyörän rengas (säde). 2. Luokan L ajoneuvot on varustettava erityisillä järjestelyillä, joilla estetään ajoneuvon voimajärjestelmän virittäminen ja jotka vahvistetaan delegoidussa säädöksessä annettavilla teknisillä vaatimuksilla ja eritelmillä, joilla on seuraavat tavoitteet: a) estetään muutokset, jotka voivat heikentää turvallisuutta ja joilla erityisesti lisätään ajoneuvon tehoa virittämällä voimalaitetta tarkoituksena lisätä suurinta vääntömomenttia ja/tai tehoa ja/tai ajoneuvon suurinta rakenteellista PE v /98 AM\ doc

19 nopeutta arvoista, jotka ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut tyyppihyväksynnän yhteydessä, ja/tai b) ehkäistään ympäristövahinkoja. 3. Komissio vahvistaa 2 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat erityiset vaatimukset 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annettavassa delegoidussa säädöksessä. 4. Voimalaitteeseen tehtyjen muutosten jälkeen ajoneuvon on täytettävä ne tekniset vaatimukset viimeisine muutoksineen, joita sovelletaan alkuperäiseen ajoneuvoluokkaan ja - alaluokkaan tai tapauksen mukaan uuteen ajoneuvoluokkaan ja - alaluokkaan ja jotka olivat voimassa silloin, kun alkuperäinen ajoneuvo myytiin, rekisteröitiin tai otettiin käyttöön. Or. de artikla 2 kohta johdanto-osa 2. Luokan L ajoneuvot on varustettava erityisillä järjestelyillä, joilla estetään ajoneuvon voimajärjestelmän virittäminen ja jotka vahvistetaan delegoidussa säädöksessä annettavilla teknisillä vaatimuksilla ja eritelmillä, joilla on seuraavat tavoitteet: 2. Luokan L ajoneuvot on varustettava erityisillä järjestelyillä, joilla estetään ajoneuvon voimajärjestelmän virittäminen ja joilla on seuraavat tavoitteet: 127 Heide Rühle AM\ doc 19/98 PE v02-00

20 18 artikla 2 kohta johdanto-osa 2. Luokan L ajoneuvot on varustettava erityisillä järjestelyillä, joilla estetään ajoneuvon voimajärjestelmän virittäminen ja jotka vahvistetaan delegoidussa säädöksessä annettavilla teknisillä vaatimuksilla ja eritelmillä, joilla on seuraavat tavoitteet: 2. Luokan L ajoneuvot, lukuun ottamatta apumoottoreilla varustettuja polkupyöriä, joiden käyttövoimana on sähkö, on varustettava erityisillä järjestelyillä, joilla estetään ajoneuvon voimajärjestelmän virittäminen ja jotka vahvistetaan delegoidussa säädöksessä annettavilla teknisillä vaatimuksilla ja eritelmillä, joilla on seuraavat tavoitteet: 128 Kerstin Westphal 18 artikla 2 kohta a alakohta a) estetään muutokset, jotka voivat heikentää turvallisuutta ja joilla erityisesti lisätään ajoneuvon tehoa virittämällä voimalaitetta tarkoituksena lisätä suurinta vääntömomenttia ja/tai tehoa ja/tai ajoneuvon suurinta rakenteellista nopeutta arvoista, jotka ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut tyyppihyväksynnän yhteydessä, ja/tai a) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava ja purettava omistajan tai omistajan valtuuttaman korjaamon luokan L ajoneuvojen voimalaitteisiin tekemät muutokset. Or. de 129 Kerstin Westphal 18 artikla 2 kohta b alakohta PE v /98 AM\ doc

21 b) ehkäistään ympäristövahinkoja. Poistetaan. Or. de artikla 3 kohta 3. Komissio vahvistaa 2 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat erityiset vaatimukset 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annettavassa delegoidussa säädöksessä. 3. Komissio vahvistaa 2 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat erityiset tekniset vaatimukset ja eritelmät 76 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen nojalla. 131 Kerstin Westphal 18 artikla 3 kohta 3. Komissio vahvistaa 2 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat erityiset vaatimukset 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annettavassa delegoidussa säädöksessä. Poistetaan. Or. de 132 Kerstin Westphal AM\ doc 21/98 PE v02-00

22 18 a artikla (uusi) 18 a artikla Ajoneuvon osien olennaisia muutoksia koskeva hyväksymisvaatimus Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava käyttäjän tai käyttäjän valtuuttaman korjaamon ajoneuvon osiin tekemät olennaiset muutokset. Or. de 133 Kerstin Westphal 19 artikla 1 kohta 1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava ensimmäistä sukupolvea edustavalla ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa moottorin ja ajoneuvon käytönohjausjärjestelmän virtapiirien eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä ilmoittaa niistä, jäljempänä OBD I. 1. Kahden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava ensimmäistä sukupolvea edustavalla ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa moottorin ja ajoneuvon käytönohjausjärjestelmän virtapiirien eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä ilmoittaa niistä, jäljempänä OBD I. Or. de 134 PE v /98 AM\ doc

23 19 artikla 1 kohta 1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava ensimmäistä sukupolvea edustavalla ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa moottorin ja ajoneuvon käytönohjausjärjestelmän virtapiirien eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä ilmoittaa niistä, jäljempänä OBD I. 1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa moottorin ja ajoneuvon käytönohjausjärjestelmän virtapiirien eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä ilmoittaa niistä, jäljempänä OBD. 135 Heide Rühle 19 artikla 1 kohta 1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava ensimmäistä sukupolvea edustavalla ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa moottorin ja ajoneuvon käytönohjausjärjestelmän virtapiirien eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä ilmoittaa niistä, jäljempänä OBD I. 1. Kahden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava ensimmäistä sukupolvea edustavalla ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa moottorin ja ajoneuvon käytönohjausjärjestelmän virtapiirien eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä ilmoittaa niistä, jäljempänä OBD I. Tätä vaatimusta ei sovelleta sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin ja luokan L1Be apumoottoreilla varustettuihin ajoneuvoihin, joiden käyttövoimana on sähkö. AM\ doc 23/98 PE v02-00

24 136 Heide Rühle 19 artikla 2 kohta 2. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 2. Kahden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 137 Kerstin Westphal 19 artikla 2 kohta 2. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 2. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. Or. de artikla 2 kohta 2. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan 2. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan PE v /98 AM\ doc

25 toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD-järjestelmällä artikla 2 kohta 2. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 2. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien L6Be, L7Be ja L7Ce ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä artikla 3 kohta 3. Kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 3. Kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot varustettava OBD-järjestelmällä. 141 Heide Rühle AM\ doc 25/98 PE v02-00

26 19 artikla 3 kohta 3. Kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 3. Viiden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot, lukuun ottamatta alaluokan L1Ae ajoneuvoja, sähkökäyttöisiä ajoneuvoja ja luokan L1BE apumoottorilla varustettuja ajoneuvoja, joiden käyttövoimana on sähkö, varustettava OBD I -järjestelmällä. 142 Kerstin Westphal 19 artikla 3 kohta 3. Kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. 3. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmällä. Or. de artikla 4 kohta 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä Poistetaan. PE v /98 AM\ doc

27 kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla OBD II - järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa artikla 4 kohta 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD I - järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla OBD II - järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa. 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on seitsemän vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä kaikki uudet (ala)luokkien L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae, L7Ae ja L7Ce ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla OBD II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa. AM\ doc 27/98 PE v02-00

28 145 Heide Rühle 19 artikla 4 kohta 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD I - järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla OBD II - järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa. 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on viiden vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot, lukuun ottamatta sähkökäyttöisiä ajoneuvoja ja alaluokan L1Be ajoneuvoja, joiden käyttövoimana on sähkö, varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla OBD II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa. 146 Kerstin Westphal 19 artikla 4 kohta 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla 4. Mikäli komissio asian vahvistaa 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassaan päätöksessä, on kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista sukupolvea edustavalla PE v /98 AM\ doc

29 OBD II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa. OBD II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi täydellisiä vikaantumisia myös järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että sen kustannustehokkuus osoitetaan 21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa. OBDdiagnostiikkajärjestelmien keräämien ja tallentamien tietojen on oltava ymmärrettäviä ja myös ajoneuvon käyttäjän tarkasteltavissa. Or. de artikla 5 kohta 5. OBD-järjestelmän täsmälliset päästöraja-arvot vahvistetaan liitteessä VI olevassa B kohdassa. Poistetaan artikla 6 kohta 6. Siirretään komissiolle valta antaa 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan ajoneuvon sisäiseen valvontajärjestelmään liittyvät yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, mukaan luettuina OBD-järjestelmän toiminnalliset vaatimukset ja 6. Siirretään komissiolle valta antaa 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan ajoneuvon sisäiseen valvontajärjestelmään liittyvät yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät 1 3 kohdassa lueteltuja seikkoja varten, jotta voidaan varmistaa AM\ doc 29/98 PE v02-00

30 testausmenetelmät 1 5 kohdassa lueteltuja seikkoja varten, jotta voidaan varmistaa toimintaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso sekä se, että kaikille ajoneuvojen korjaajille tarjotaan samantasoinen standardoitu pääsy ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin. toimintaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso sekä se, että kaikille ajoneuvojen korjaajille tarjotaan samantasoinen standardoitu pääsy ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin artikla 6 kohta 6. Siirretään komissiolle valta antaa 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan ajoneuvon sisäiseen valvontajärjestelmään liittyvät yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, mukaan luettuina OBD-järjestelmän toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät 1 5 kohdassa lueteltuja seikkoja varten, jotta voidaan varmistaa toimintaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso sekä se, että kaikille ajoneuvojen korjaajille tarjotaan samantasoinen standardoitu pääsy ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin. 6. Komissio vahvistaa delegoidun säädöksen nojalla 76 artiklan mukaisesti ajoneuvon OBD-järjestelmään liittyvät yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, mukaan luettuina toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät, jotta voidaan varmistaa toimintaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso sekä se, että kaikille ajoneuvojen korjaajille tarjotaan samantasoinen standardoitu pääsy ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin artikla 4 kohta PE v /98 AM\ doc

31 4. Jotta voidaan varmistaa turvallisuuden korkea taso, komissio vahvistaa 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annettavalla delegoidulla säädöksellä erityiset ajoneuvojen toimintaturvallisuutta koskevat vaatimukset mukaan luettuina testausmenetelmät ja raja-arvot. 4. Jotta voidaan varmistaa turvallisuuden korkea taso, komissio vahvistaa 76 artiklan mukaisesti annettavalla delegoidulla säädöksellä erityiset ajoneuvojen toimintaturvallisuutta koskevat vaatimukset mukaan luettuina testausmenetelmät ja raja-arvot. Kyseisten erityisten vaatimusten nojalla lisätään tai ainakin pidetään yllä 81 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä säädettyä turvallisuustasoa artikla 3 kohta johdanto-osa 3. Valmistajien on varmistettava, että kestävyysvaatimusten tarkastamista koskevat tyyppihyväksyntävaatimukset täyttyvät. Valmistajan valinnan mukaan voidaan käyttää jompaakumpaa seuraavista kestävyystestausmenetelmistä sen osoittamiseen tyyppihyväksyntäviranomaiselle, että tyyppihyväksytyn ajoneuvon ympäristöominaisuudet ovat kestävät: 3. Valmistajien on varmistettava, että kestävyysvaatimusten tarkastamista koskevat tyyppihyväksyntävaatimukset täyttyvät. Valmistajan valinnan mukaan käytetään jompaakumpaa seuraavista kestävyystestausmenetelmistä sen osoittamiseen tyyppihyväksyntäviranomaiselle, että tyyppihyväksytyn ajoneuvon ympäristöominaisuudet ovat kestävät: artikla 3 kohta a alakohta AM\ doc 31/98 PE v02-00

32 (a) Ajoneuvolle tehdään varsinainen kestävyystesti, jossa ajetaan liitteessä VII olevassa A osassa vahvistettu matka ja osoitetaan tyyppihyväksyntäviranomaiselle, että tässä asetuksessa ja siihen liittyvissä delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut ympäristövaatimukset täyttyvät ajomatkaa kerrytettäessä säännöllisin välein ja ajomatkan päättyessä. (a) Ajoneuvolle tehdään varsinainen kestävyystesti, jossa testataan päästöt säännöllisin väliajoin ajomatkaa kerrytettäessä ja yleistämällä se sovellettavaan liitteessä VII olevassa A osassa vahvistettuun matkaan; delegoituihin ja täytäntöönpanosäädöksiin sisällytetään vastaavien kestävyystestien vaihtoehtoinen käyttö mukaan luettuna osien ja ajoneuvojen nopeutettu vanheneminen artikla 3 kohta b alakohta johdanto-osa b) Kerrotaan sellaisen ajoneuvon, jolla on ajettu yli 100 km sen jälkeen, kun se käynnistettiin ensimmäisen kerran tuotantolinjan lopussa, ympäristötestitulokset liitteessä VII olevassa B osassa vahvistetuilla huononemiskertoimilla; laskelman tulosten on oltava pienemmät kuin liitteessä VI olevassa A osassa annetut ympäristöraja-arvot, ja lisäksi on osoitettava seuraavat: b) Kerrotaan sellaisen ajoneuvon, jolla on ajettu yli 100 km sen jälkeen, kun se käynnistettiin ensimmäisen kerran tuotantolinjan lopussa, pakokaasupäästötestitulokset komission 74 artiklassa annettujen menettelyjen mukaisesti hyväksymillä vakiohuononemiskertoimilla. Laskettujen tulosten on oltava pienemmät kuin liitteessä VI olevassa A osassa annetut pakokaasupäästöt. 154 PE v /98 AM\ doc

33 21 artikla 3 kohta b alakohta 1 luetelmakohta Valmistajan on tällä menettelyllä osoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle sellaisen ajoneuvon ympäristöominaisuudet, jolla on ajettu yli 100 km sen jälkeen, kun se käynnistettiin ensimmäisen kerran tuotantolinjan lopussa, ja joka on varustettu nopeasti vanhennetuilla järjestelmillä ja osilla. Poistetaan artikla 3 kohta b alakohta 2 luetelmakohta Jos valmistaja käyttää tätä menetelmää, sen on esitettävä tyyppihyväksyntäviranomaiselle näyttöä ja osoitettava a ja b alakohdassa vahvistettujen kestävyysmenetelmien välisen korrelaation paikkansapitävyys. Poistetaan. 156 Heide Rühle 21 artikla 4 kohta 4. Komissio laatii viimeistään 1 tammikuuta 2016 kattavan 4. Komissio laatii viimeistään 1 tammikuuta 2016 kattavan AM\ doc 33/98 PE v02-00

34 ympäristövaikutustutkimuksen. Tutkimuksessa arvioidaan ilmanlaatu ja luokan L ajoneuvojen tuottama osuus epäpuhtauksista, ja sen piiriin kuuluvat liitteessä V lueteltuihin testityyppeihin I, IV, V, VII ja VIII liittyvät vaatimukset. Siihen kootaan ja siinä arvioidaan viimeisimmät tieteelliset tiedot, tieteellisten tutkimusten tulokset, mallinnukset ja kustannustehokkuusnäkökohdat, ja tarkoituksena on laatia täsmällisiä poliittisia toimenpiteitä vahvistamalla liitteessä IV asetetut Euro 5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) soveltamispäivät, liitteessä V sekä liitteessä VI olevassa A3, B2 ja C2 kohdassa vahvistetut Euro 5 -rajaa (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) koskevat ympäristövaatimukset samoin kuin liitteessä VII olevat Euro 5 - rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) kestävyyskilometrimäärät ja huononemistekijät. ympäristövaikutustutkimuksen. Tutkimuksessa arvioidaan ilmanlaatu ja luokan L ajoneuvojen tuottama osuus epäpuhtauksista, ja sen piiriin kuuluvat liitteessä V lueteltuihin testityyppeihin I, IV, V, VII ja VIII liittyvät vaatimukset. Siihen kootaan ja siinä arvioidaan viimeisimmät tieteelliset tiedot, tieteellisten tutkimusten tulokset, mallinnukset ja kustannustehokkuusnäkökohdat, ja tarkoituksena on laatia täsmällisiä poliittisia toimenpiteitä 5 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista ja ehdotetuista lopullisista poliittisista toimenpiteistä seuraavien osalta: artikla 4 kohta 4. Komissio laatii viimeistään 1 tammikuuta 2016 kattavan ympäristövaikutustutkimuksen. Tutkimuksessa arvioidaan ilmanlaatu ja luokan L ajoneuvojen tuottama osuus epäpuhtauksista, ja sen piiriin kuuluvat liitteessä V lueteltuihin testityyppeihin I, IV, V, VII ja VIII liittyvät vaatimukset. Siihen kootaan ja siinä arvioidaan viimeisimmät tieteelliset tiedot, 4. Komissio laatii viimeistään 1 tammikuuta 2016 kattavan ympäristövaikutustutkimuksen. Tutkimuksessa arvioidaan ilmanlaatu ja luokan L ajoneuvojen tuottama osuus epäpuhtauksista, ja sen piiriin kuuluvat liitteessä V lueteltuihin testityyppeihin I, IV, V, VII ja VIII liittyvät vaatimukset. Siihen kootaan ja siinä arvioidaan viimeisimmät tieteelliset tiedot, PE v /98 AM\ doc

35 tieteellisten tutkimusten tulokset, mallinnukset ja kustannustehokkuusnäkökohdat, ja tarkoituksena on laatia täsmällisiä poliittisia toimenpiteitä vahvistamalla liitteessä IV asetetut Euro 5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) soveltamispäivät, liitteessä V sekä liitteessä VI olevassa A3, B2 ja C2 kohdassa vahvistetut Euro 5 -rajaa (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) koskevat ympäristövaatimukset samoin kuin liitteessä VII olevat Euro 5 - rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) kestävyyskilometrimäärät ja huononemistekijät. tieteellisten tutkimusten tulokset, mallintamisen kustannukset ja rahan muodossa esitettävä moottoripyörien päästövalvonnan ympäristöhyöty artikla 5 kohta johdanto-osa 5. Komissio vahvistaa ympäristövaikutustutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella seuraavat seikat: Poistetaan artikla 5 kohta a alakohta a) liitteessä IV tarkoitetut Euro 5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Poistetaan. AM\ doc 35/98 PE v02-00

36 Euro 6) soveltamispäivät artikla 5 kohta b alakohta b)liitteessä VI olevassa A3 kohdassa tarkoitetut Euro 5 -päästörajat (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) ja liitteessä VI olevassa B2 kohdassa esitetyt OBD-kynnykset Poistetaan artikla 5 kohta c alakohta c) kaikki uudet (ala)luokkien L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot on varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi OBD II - järjestelmällä, kun Euro 5 -rajaa (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) aletaan soveltaa Poistetaan artikla 5 kohta d alakohta PE v /98 AM\ doc

37 d) käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaamiseen liittyvät vaatimukset otetaan käyttöön Euro 5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) soveltamisen yhteydessä, jolloin käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaus otetaan käyttöön luokan L (ala)luokkien ajoneuvojen osalta ja johon mennessä testaus tulee pakolliseksi kaikille luokan L ajoneuvoluokille. Käytönaikaisella vaatimustenmukaisuudella tarkoitetaan markkinoilla olevasta ajoneuvokannasta otettujen edustavien ajoneuvojen testaamista sen varmentamiseksi, että valmistajan toteuttamat tekniset toimenpiteet ovat edelleen omiaan varmistamaan, että pakokaasu- ja haihtumispäästöjä rajoitetaan tehokkaasti ja että tämän asetuksen mukaiset toimintaturvallisuustoimenpiteet ja niihin liittyvät turvallisuusominaisuustasot todella täyttyvät ajoneuvojen koko tavanomaisen käyttöiän tavanomaisissa käyttöolosuhteissa Poistetaan artikla 5 kohta e alakohta e) mihin (ala)luokista L1Ae, L1Be, L2e, 5Be, L6Be ja L7Be olisi Euro 5 -rajan yhteydessä sovellettava pelkästään SHEDtestausta tai vaihtoehtoisesti ainoastaan polttoainesäiliön ja polttoaineputkistojen läpäisevyystestausta liitteessä VI olevassa Poistetaan. AM\ doc 37/98 PE v02-00

38 C2 kohdassa lueteltujen testiraja-arvojen mukaisesti artikla 5 kohta f alakohta f) liitteessä VII olevassa A osassa tarkoitetut kestävyyttä koskevat ajokilometrit Euro 5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) yhteydessä sekä liitteessä VII olevassa B osassa tarkoitetut huononemiskertoimet Euro 5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) yhteydessä Poistetaan artikla 5 kohta g alakohta g) Euro 5 -rajaa (luokan L3e moottoripyörien tapauksessa Euro 6) pitemmälle menevien syklin ulkopuolisiin päästöihin liittyvien vaatimusten toteutettavuus, soveltamispäivä sekä ne (ala)luokat, joihin vaatimuksia sovellettaisiin. Poistetaan. PE v /98 AM\ doc

39 166 Heide Rühle 21 artikla 6 kohta 6. Yksinomaan sähkökäyttöisiin ja/tai yksinomaan paineilmakäyttöisiin ajoneuvoihin ei sovelleta liitteessä V lueteltuja testityyppeihin I VIII sovellettavia ympäristövaatimuksia. Tällaisten ajoneuvojen on täytettävä delegoidussa säädöksessä vahvistetut OBD-järjestelmään liittyvät toimintavaatimukset, jotta ne voidaan korjata tehokkaasti niiden vikaantuessa. 6. Yksinomaan sähkökäyttöisiin ja/tai yksinomaan paineilmakäyttöisiin ajoneuvoihin ja ajoneuvoihin, jotka on varustettu apumoottorilla, jonka käyttövoima on sähkö, ei sovelleta liitteessä V lueteltuja testityyppeihin I IX sovellettavia ympäristövaatimuksia. Tällaisten ajoneuvojen, lukuun ottamatta luokka L1e, on täytettävä delegoidussa säädöksessä vahvistetut OBDjärjestelmään liittyvät toimintavaatimukset, jotta ne voidaan korjata tehokkaasti niiden vikaantuessa artikla 12 kohta 12. Jotta voidaan varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso, komissio vahvistaa 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annettavassa delegoidussa säädöksessä ympäristövaatimuksiin sovellettavat yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, mukaan luettuina testausmenetelmät 2, 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltuja tekijöitä varten. 12. Jotta voidaan varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso, komissio vahvistaa 76 artiklan mukaisesti annettavassa delegoidussa säädöksessä ympäristövaatimuksiin sovellettavat yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, mukaan luettuina testausmenetelmät 2, 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltuja tekijöitä varten. Kyseisten erityisten vaatimusten nojalla lisätään tai ainakin pidetään yllä 81 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä säädettyä turvallisuustasoa. AM\ doc 39/98 PE v02-00

40 artikla 3 kohta 3. Komissio vahvistaa hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa ja polttoaineenkulutuksen laskennallisessa määrittämisessä tai mittaamisessa käytettävät menetelmät 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti annettavassa delegoidussa säädöksessä. 3. Komissio vahvistaa hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa ja polttoaineenkulutuksen laskennallisessa määrittämisessä tai mittaamisessa käytettävät menetelmät 76 artiklan mukaisesti delegoitujen säädösten nojalla artikla 5 a kohta (uusi) 5a. Komissio vahvistaa tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt 76 artiklan mukaisesti delegoitujen säädösten nojalla artikla 6 kohta 6. Siirretään komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset vahvistaakseen PE v /98 AM\ doc

41 artiklassa tarkoitetut tyyppihyväksyntämenettelyjen täsmälliset järjestelyt. tyyppihyväksyntämenettelyjen yksityiskohtaiset järjestelyt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tutkintamenettelyn mukaisesti artikla 2 kohta johdanto-osa ja 1 ja 2 alakohta 2. Valmistusasiakirjojen on sisällettävä 2. Valmistusasiakirjojen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: 1) ilmoituslomake, jossa noudatetaan komission 73 artiklan mukaisesti vahvistamaa mallia 2) kaikki tiedot, piirustukset, valokuvat ja muut tiedot, joita edellytetään 73 artiklan mukaisesti annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä 1) ilmoituslomake, jossa noudatetaan komission 3 b kohdan mukaisesti vahvistamaa mallia 2) kaikki tiedot, piirustukset, valokuvat ja muut tiedot, joita edellytetään 3 b kohdan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä artikla 3 a kohta (uusi) 3 a. Komissio määrittää delegoitujen säädösten nojalla 76 artiklan mukaisesti hyväksyntäviranomaisille 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot ja ottaa huomioon 25 artiklassa asetetut vaatimukset. AM\ doc 41/98 PE v02-00

Istuntoasiakirja cor01 OIKAISU. (EUVL L 60, , s. 52)

Istuntoasiakirja cor01 OIKAISU. (EUVL L 60, , s. 52) Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 3.12.2015 cor01 OIKAISU Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen

Lisätiedot

Hiilimonoksi-din (CO) massa. Euro 4 1 140 380 70 - WMTCtestisykli,

Hiilimonoksi-din (CO) massa. Euro 4 1 140 380 70 - WMTCtestisykli, LIITE VI Tyyppihyväksyntää ja tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevat epäpuhtauspäästöjen raja-arvot, OBD-kynnykset ja melutason raja-arvot A)Pakokaasupäästörajat kylmäkäynnistyksen jälkeen A2) Euro

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Vaatimus-tenmu-kaisten ajoneuvojen viimeinen rekisteröin-tipäivä. Nykyiset. Kohta Kuvaus (Ala)luokka Uudet ajoneuvotyypit. Pakollinen.

Vaatimus-tenmu-kaisten ajoneuvojen viimeinen rekisteröin-tipäivä. Nykyiset. Kohta Kuvaus (Ala)luokka Uudet ajoneuvotyypit. Pakollinen. LIITE IV Tämän asetuksen soveltamisaikataulu tyyppihyväksynnän osalta Kohta Kuvaus (Ala)luokka Uudet 1. Delegoidun säädöksen soveltaminen liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen ympäristö- ja käyttövoimaominaisuuksia

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D040155/01

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D040155/01 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D040155/01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2010 KOM(2010) 542 lopullinen 2010/0271 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o /2010 kaksi- tai kolmipyöräisten

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0041/1999 19/07/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: NEUVOSTON 23 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 1999 VAHVISTAMA YHTEINEN KANTA (EY) N:o.../99 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2007/0295(COD) 9.6.2008 TARKISTUKSET 17-32 Mietintöluonnos Matthias Groote (PE405.926v01-00) moottoriajoneuvojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2012 KOM(2012) 21 lopullinen 2012/0013 (COD)C7-0042/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 30.1.2013 A7-0435/66 66 Chris Davies, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta 9 artikla Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 16.10.2012 2012/0077(COD) TARKISTUKSET 19-31 Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.385v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0049(COD) Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0049(COD) Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 29.8.2013 2013/0049(COD) TARKISTUKSET 25-44 Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) kulutustavaroiden turvallisuudesta (COM(2013)0078

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa esitettävästä Euroopan unionin

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. huhtikuuta 2014 (OR. en) 2013/0166 (COD) PE-CONS 77/14 TRANS 173 CODEC 881 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot