SivLtk KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE"

Transkriptio

1 SivLtk KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE Yleistä Peruskoululain 26 :n 3.momentin ja lukiolain 18 2 momentin mukaan peruskoulun ja lukion opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella. Perusopetusasetuksen 9 :ssä ja lukioasetuksen 3 :ssä säädetään, että opetuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta, koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muulta koulutuksen järjestäjältä sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä, itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Ohje otetaan käyttöön Siilinjärven kunnan peruskouluissa ja lukiossa alkaen. Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Retkien ja vierailujen avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Oppilaiden aktiivisuutta ja oppimismotivaatiota parantaa se, että asioihin tutustutaan koulun ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Koulun ulkopuolella annettava opetus on myös omiaan lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja osallistuvaa kansalaisuutta. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kaikkien näiden seikkojen tärkeyttä opetuksen toteuttamisessa. Siilinjärven kunnan kouluopetustoimen talousarviossa ei ole varattu erillistä määrärahaa koulun ulkopuoliseen toimintaan. Koulut joutuvat rahoittamaan ulkopuolisen opetuksen kustannukset joko omasta talousarviostaan tai keräämällä tarvittavan rahasumman yhteistyössä vanhempien kanssa. Opettajaa ei voi velvoittaa järjestämään retkeä tai leirikoulua. Nämä ovat vain yksi vaihtoehto koulun toiminnassa. Opettaja voi pelkästään vastuuseen ja turvallisuusuhkiin vedoten todeta, ettei retkeä tai leirikoulua voida järjestää. Tätä mielipidettä on kunnioitettava ja yhdessä etsittävä muita toimintavaihtoehtoja. Koulun ulkopuolista opetusta ovat opintokäynnit ja - retket, leirikoulut, koululla pidettävä yökoulu ja työelämään tutustuminen. Niiden kesto voi vaihdella yhdestä oppitunnista useaan päivään. Viikonloppuretket eivät ole koulun toimintaa. Kunnan oppilaille ottama tapaturmavakuutus on voimassa kotimaassa koulun työpäivinä opetus- ja työsuunnitelman mukaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Matkatavaroita ja mahdollisia sairastumisia vakuutus ei korvaa. Leirikouluja varten suositellaan erillistä vakuutusta. Leirikoulun ja opintoretken aikana koulu on vastuussa tapaturmien hoidosta, kuten koulussa muutoinkin.

2 Kohteet Tapaturman johdosta aiheutuneet sairaanhoitokuljetukset, lääkkeet ja sairaalahoito ovat oppilaalle maksuttomia. Yksityislääkärin antamaa hoitoa ei korvata. Kotimaassa ja Pohjoismaissa on aina hakeuduttava julkiseen terveydenhuoltoon. Alimpien vuosiluokkien oppilaiden retket tehdään koulun lähiympäristöön. Vuosiluokilla 1-6 retket ja leirikoulut tehdään Suomeen. Vuosiluokkien 7-9 ja lukion kohteiden valinnassa on syytä noudattaa kohtuullisuutta, jotta varainhankinta ei aiheuta liian suuria ponnistuksia. Ulkomaisen ystävyyskoulutoiminnan puitteissa voidaan leirikouluja tehdä myös ulkomaille. Retkikohteen on vastattava osallistujien ikäkautta, kehitystasoa ja tavoitteita. Kohteista päätetään yhdessä huoltajien kanssa silloin, kun retkien toteuttaminen edellyttää varainhankintaa, johon huoltajien toivotaan osallistuvan. Kohdetta valittaessa on otettava huomioon, että matkaan käytettävä aika ei ole pidempi kuin perilläoloaika. Suunnittelu ja hyväksyntä Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on laatia opetussuunnitelmaan perustuva vuotuinen suunnitelma, jossa määrätään muun muassa opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta. Opetuksen käsite kattaa näin myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Koulun ulkopuolisen opetuksen suunnitelma sisällytetään vuosisuunnitelmaan, jonka johtokunta hyväksyy. Opintoretkien yksityiskohtainen suunnittelu ja vanhemmille tiedottaminen tehdään hyvissä ajoin ennen retkeä. Koulu voi täydentää vuosisuunnitelmaa koulun ulkopuolisen opetuksen osalta lukuvuoden aikana. Ulkomaille tehtävät retket ja leirikoulut hyväksyy koulusivistyslautakunta. Oppilaan työjärjestykseen sisältyvät, oppituntien puitteissa koulun ulkopuolelle tehtävät retket ja leirikoulujen suunnitelmat hyväksyy koulun rehtori. Koulun ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta laaditaan erillinen lomake. Huoltajille tiedottaminen Perusopetusasetuksen 9 :n ja lukioasetuksen 3 :n mukaan ulkopuolisesta opetuksesta on tiedotettava huoltajille. Ennen leirikouluun lähtöä vanhemmille olisi hyvä tulee pitää vanhempainilta, jossa selvitetään oppilaiden vastuu ja muut seikat. Myös kirjallinen ilmoitus huoltajille on syytä tulee tehdä. Vanhemmilta pyydetään myös kirjallinen suostumus, että oppilas voi osallistua koulun ulkopuoliseen opetukseen. Opintoretkien ja opintokäyntien järjestämisestä riittää ilmoitus huoltajalle.

3 Valvonta Rahoitus Erityisesti, mikäli koulun ulkopuolista rahoitusta kerätään, tiedottaminen huoltajille tulee toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suositeltava toimintatapa on, että koulun ulkopuolisista leiri- ja retkikohteista sovitaan huoltajien kanssa esimerkiksi vanhempainillassa. Huoltajille kirjallisesti tiedotettavia asioita ovat mm. - leirikoulun tavoitteet - varainhankinta - leirikoulukustannusten jakaantuminen - ohjelma ja aikataulut - leirivarusteet - matka - ja ruokailujärjestelyt - opettajan ja matkakohteen yhteystiedot - vakuutus- ja vastuukysymykset - leirin järjestyssäännöt Alakoulujen ja erityisluokkien retkillä ja leirikoulussa vastuullisena valvojana toimii luokanopettaja. Kouluavustajat Koulunkäynninohjaajat toimivat valvojina erityisluokkien retkillä. Heidän kanssaan tehdään toimintaan osallistumisesta erillinen sopimus. Suositeltavaa on, että opettaja käyttää virkatehtävässään apuna oppilaiden huoltajia. Yläkoulussa valvojana toimii luokanohjaaja tai luokkaa opettava opettaja. Jos ryhmä yöpyy, tulee sillä olla vähintään kaksi valvojaa (tytöille ja pojille erikseen). Lukiossa ryhmän valvojana on 1-2 opettajaa.valvonta on virkatehtävä, mistä johtuen siitä siinä tehtävässä vastuullisena ei voi toimia koulun ulkopuolinen henkilö. Opetushallitus on antanut opetuksen järjestäjille sekä peruskouluille liitteenä olevat kouluretkien ja leirikoulujen maksuttomuutta koskevat ohjeet. Koulujen opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelman mukaisen retki- ja vierailutoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kuljetus- ja pääsymaksukulut rahoitetaan ensisijaisesti koulun käyttömäärärahoilla kunakin vuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Lisäksi koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. Huoltajien suorittama varojenkeruu voi tapahtua itsenäisesti siten, että koulu ei ole keruussa mukana lainkaan. Tällöin huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varojen keruun itse ja päättävät, miten varat annetaan oppilaiden toimintaa varten. Varojen keräämisen ja käytön periaatteet on hyvä selkeyttää heti suunnittelun alussa koulun kanssa neuvotellen, sillä valmistautuminen esimerkiksi leirikouluhankkeisiin saattaa kestää useamman vuoden.

4 Huoltajien varojenkeruu voi tapahtua myös yhteistyössä koulun kanssa, jolloin huoltajat ja koulu yhdessä päättävät varojen keruun ja käytön periaatteista. Molemmissa tapauksissa koulu viime kädessä vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Lisäksi varainkeruussa on huomioitava seuraavaa: - arpajaispalkintojen ym. kerjäämiseen yrityksiltä tulee suhtautua pidättyvästi - oppilaiden vanhempien suoraa rahoitusta tulee välttää - varojen keräystoimintojen laillisuus ja lupien tarpeellisuus tulee selvittää Koulun rahoista maksettavissa laskuissa on oltava momentointiohjeiden mukaiset tiedot. Jos laskut maksetaan muista rahoista, laskuissa ei tule käyttää kunnan osoitetta. Koulujen kunnan kirjanpidon ulkopuolella olevien varojen hoito Luokkaretki- ja leirikoulurahat Kun sovitaan luokkaretkestä tai leirikoulusta sovitaan heti myös varojen hallinnoinnista. Isoja toimintoja varten sopimus on hyvä tehdä kirjallisena. Valitaan kaksi vastuuhenkilöä hoitamaan varojen keräystä ja käyttöä, toisella voi olla vastuullaan kassan hoito, toisella pankkitilin hoito. Vastuuhenkilöt avaavat retkitilin ja kuittaavat kaikki tilitapahtumat ( tulot ja menot ). Käteiset kassat tulee tilittää aina heti ja kahden ihmisen varmentamana. Kun luokkaretki/ leirikoulu on tehty, tilit tarkastetaan ja pankkitili lopetetaan. Jos varojen kerääjänä on rekisteröity vanhempainyhdistys, tilien tarkastus tapahtuu yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Turvallisuus Opintoretkiä ja leirikouluja suunniteltaessa tulee etukäteen tarkkaan huomioida mahdolliset riski- ja onnettomuusvaarat. Ensiavun ja lääkäripalvelujen saatavuus on selvitettävä. Oppilaille tulee antaa mahdollisimman selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet uusissa oppilaille vieraissa olosuhteissa. Myös oppilaiden omaa vastuuta itsestään ja toisistaan tulee korostaa ja heille tulee tehdä tiettäväksi, että koko matka tai leirikoulu on kouluaikaa, jolloin toimitaan valvojan antamin ohjein ja koulun järjestyssääntöjen mukaisesti. Oppilailta pyydetään sitoumus leirikoulusääntöjen noudattamisesta. Koululla pidettävästä yökoulusta on ilmoitettava palolaitokselle. Ilmoituksessa on mainittava yökoulun ajankohta, osallistujien ja valvojien lukumäärä, päävastuullisen valvojan nimi sekä kännykkänumero. Yöpymistilassa on oltava palovaroitin. Opettajille suoritettavat korvaukset Koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen osallistuvalle opettajalle maksetaan päivärahaa virkaehtosopimuksen mukaisesti koulun ulkopuolisen opetuksen ajalta.

5 Ruokailu Opintoretket on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan niin, että ruokailut voidaan järjestää koululla. Jos tämä järjestely ei käy, leirikouluihin ja opintoretkille on mahdollisuus saada koululta eväät. Mukaan annetaan oppilasta ja opettajaa kohti lasketulla elintarvikemäärärahalla hyvin säilyviä tuotteita esim. mehua ja hedelmiä. Keittiö tilaa raaka-aineet opettajien antamien tilausten mukaan. Eväät annetaan retkiaamuna keittiöltä. Kilpailu- ja liikuntatapahtumat Siilinjärven koulujen kilpailutoiminnasta ilmoitetaan kouluille hyvissä ajoin. Koulut ilmoittautuvat yhteyshenkilölle ja opettajat huolehtivat tiedottamisesta kouluilla. Koulu vastaa oppilaiden valvonnasta, kuljetuksista ja ruokailuista. Jos koulu ei voi järjestää oppilaiden kilpailumatkaa, voivat huoltajat anoa oppilaalle vapautusta koulutyöstä. Silloin huoltajat vastaavat kuljetuksista ja osallistumismaksuista. Valtakunnallisiin kilpailuihin osallistutaan menestymismahdollisuuksien ja taloudellisen tilanteen mukaan. Koululiikunnan yhdyshenkilö tekee päätökset valtakunnallisiin kilpailuihin osallistumisista. Uimaopetus järjestetään Siilinjärven kunnassa hyväksytyn suunnitelman mukaan ja siinä noudatetaan uimaopetuksesta annettua ohjeistusta. Työelämään tutustuminen Ahmon koulun, Toivalan Suininlahden koulun, Siilinpään Siilinlahden koulun S- luokkien ja Siilinjärven lukion opetussuunnitelmissa määritellään, miten työelämään tutustuminen järjestetään. Liitteet: - Opetushallituksen ohje kouluretkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta - OAJ:n ohje: Turvallisen retken huoneentaulu > leirikouluopas - OAJ:n ohje: Sopimus leirikouluun osallistuville ja heidän vanhemmilleen > leirikouluopas Opintoretken/leirikoulusuunnitelmassa huomioitavat seikat

6 Liite OPETUSHALLITUS RETKIEN JA MUUN KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu peruskoulujen opetuksen yhteydessä toteutettavista retkistä, leirikouluista ja vierailuista, jotka ovat osa perusopetuslain tarkoittamaa koulun ulkopuolista toimintaa. Erityisesti esillä on ollut se, saako oppilailta periä maksuja tällaisesta toiminnasta. Etelä-Suomen lääninhallitus antoi kanteluun perustuen asiasta päätöksen viime joulukuussa ja opetusministeri on vastannut eduskunnassa tehtyyn kirjalliseen kysymykseen. Sekä lääninhallituksen päätöksessä että ministerin vastauksessa selvitetään perusopetuksen maksuttomuuden lainsäädännöllistä perustaa. Lisäksi ministerin vastaus sisältää kouluissa tapahtuvaa rahankeruuta koskevan linjauksen. Koska lainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa voi vieläkin olla epätietoisuutta, on Opetushallitus laatinut tämän tiedotteen opetuksen järjestäjille ja kouluille. Perusopetuksen maksuttomuuden lainsäädännöllinen perusta Suomen perustuslain (731/1999) 16 :n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuksen maksuttomuudessa on kyse subjektiivisesta oikeudesta, ei periaatteesta. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia. Perustuslaki (6 ) sisältää myös säännökset yhdenvertaisuudesta ja kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Taloudellisesta asemasta riippumatta kaikilla lapsilla on oikeus perusopetuslaissa tarkoitettuun opetukseen. Tarkempia säännöksiä perusopetuksen maksuttomuudesta sisältyy perusopetuslakiin (628/1998). Lain 31 :n mukaan opetus, sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaille maksuttomia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta muun muassa opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut ja apuvälineet. Opetukseen osallistuvalle on myös annettava jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria. Lisäksi oppilaalla on oikeus maksuttomaan oppilashuoltoon (31a ) ja tapaturmien hoitoon (34 ) sekä tietyin edellytyksin myös maksuttomaan kuljetukseen (32, 33 ) ja majoitukseen (33 ). Mikä on opetusta? Perusopetusta koskevat säädökset edellyttävät, että opetuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy perusopetusta varten opetussuunnitelman. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on myös laatia opetussuunnitelmaan perustuva vuotuinen suunnitelma, jossa määrätään muun muassa opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä annettavasta muusta toiminnasta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta. Opetuksen käsite kattaa näin myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun

7 vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää. Retkien, leirikoulujen ja vierailujen rahoittaminen Koulun ylläpitäjä useimmiten kunta - saa valtionosuutta opetustoimen käyttökustannuksiin. Laskennallisiin yksikköhintoihin perustuvassa rahoitusjärjestelmässä rahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämis- ja laskentaperusteisiin, mikä mahdollistaa ylläpitäjien itsenäisen päätösvallan resursseja kohdennettaessa. Perusopetuksessa yksikköhinnat oppilasta kohden lasketaan joka neljäs vuosi toteutuneiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Koulujen opetussuunnitelman ja vuotuisen suunnitelman mukaisen retki- ja vierailutoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kuljetus- ja pääsymaksukulut ovat osa kunnan opetustoimen kustannuksia. Ylläpitäjän päätösvallassa on siis osoittaa kouluille taloudellisten edellytystensä puitteissa resurssit retkiä, leirikouluja ja vierailuja varten. Tarvittavat resurssit ovat usein varsin kohtuullisia. Kouluissa järjestettävä rahankeruu Koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. Huoltajien suorittama varojenkeruu voi tapahtua itsenäisesti siten, että koulu ei ole keruussa mukana lainkaan. Tällöin huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varojen keruun itse ja päättävät, miten varat annetaan oppilaiden toimintaa varten. Varojen käytön periaatteet on kuitenkin hyvä selkeyttää heti alussa koulun kanssa neuvotellen, sillä valmistautuminen esimerkiksi leirikouluhankkeisiin saattaa kestää useamman vuoden. Huoltajien varojenkeruu voi tapahtua myös yhteistyössä koulun kanssa, jolloin huoltajat ja koulu yhdessä päättävät varojen keruun ja käytön periaatteista. Molemmissa tapauksissa koulu kuitenkin viime kädessä vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Koulun ulkopuolella annettava opetus pedagogisesti tärkeää Lainsäädäntö tai edellä mainitut linjaukset eivät siis estä kouluja järjestämästä retkiä, leirikouluja vierailuja tai muita tapahtumia. Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Retkien ja vierailujen avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Oppilaiden aktiivisuutta ja oppimismotivaatiota parantaa se, että asioita päästään oppimaan ja harjoittelemaan autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Koulun ulkopuolella annettava opetus on myös omiaan lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja osallistuvaa kansalaisuutta. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kaikkien näiden seikkojen tärkeyttä opetuksen toteuttamisessa.

8 Liite Opintoretken/leirikoulusuunnitelmassa huomioitavat seikat Siilinjärven kunta Koulun nimi OPINTORETKI/ LEIRIKOULUSUUNNITELMA Koulun vuosisuunnitelmassa vahvistetusta opintoretkestä tai leirikoulusta laaditaan suunnitelma, joka jätetään hyväksyttäväksi riittävän ajoissa ennen toiminnan alkamista. Hyväksytty suunnitelma oikeuttaa retken toteuttamiseen ja vahvistaa, että koulun oppilasvakuutukset ovat voimassa retken ajan. Lukuvuosi Vastuuopettaja(t) Osallistuva luokka/ ryhmä Suunnitelma jätetty Tapahtuman nimi ja ajankohta Matkakohde Alustava reittisuunnitelma Osallistujat Retken muut vastuuhenkilöt ja vastuualueet Aikataulu (lähtö- ja paluupäivämäärät kellonaikoineen) Retken opetussuunnitelmalliset tavoitteet Turvallisuus- ja ensiapujärjestelyt Majoitus- ja muonitusjärjestelyt (ml. keittiön tiedottaminen) Kuljetusjärjestelyt Huoltajien tiedottaminen Kustannuslaskelma (kokonais/ oppilaskohtainen) ja rahoitusselvitys Retkelle osallistumattomien oppilaiden opetusjärjestelyt koulussa Opettajilta pitämättä jääneiden oppituntien järjestelyt Allekirjoitukset Siilinjärvellä / 20 Hyväksyminen Siilinjärvellä / 20 rehtori

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTELU ANONYMISOITU VASTAUS. 28.11.2014 Dnro OKV/14/1/2014 1/5

KANTELU ANONYMISOITU VASTAUS. 28.11.2014 Dnro OKV/14/1/2014 1/5 ANONYMISOITU VASTAUS 28.11.2014 Dnro OKV/14/1/2014 1/5 KANTELU Kirjoituksessanne 4.1.2014 oikeuskanslerille katsotte, että peruskoulujen oppilaiden omien älypuhelinten opetuskäyttö on ristiriidassa perusopetuksen

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot