HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1

2 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän arvioidaan kasvavan nykyisestä yhteensä :sta vuoteen 2020 mennessä lähes asukkaalla. Samalla väestö ikääntyy ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan alueella on 65 vuotta täyttäneitä noin enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Väestökehitys ennakoi huomattavan suurta terveyspalvelujen käytön ja kustannusten lisäystä. HUS pyrkii osaltaan hallitsemaan palvelukysyntää ja erikoissairaanhoidon kustannuspaineita kehittämällä Jorvin ja muiden sairaaloiden potilaslähtöisiä hoitoprosesseja ja työnjakoa sekä erityisesti akuuttihoidon toimintamallia yhdessä peruskuntien kanssa. Jorvin sairaalan yleissuunnitelmatyöryhmän tehtävänä on ollut laatia suunnitelma Jorvin toiminnoista, tilankäytöstä ja investointitarpeista vuonna Tämä raportti sisältää sairaalan toiminnallisen kuvauksen ja alustavan rakennushankeohjelman. Tarkoituksena ei ole ollut selvittää rakennusprojektien yksityiskohtia eikä kyseessä ole rakentamisen suunnittelu, vaan vuosiin ulottuva Master Plan tarkastelu Jorvin sairaalakiinteistön kehittämiseksi. Suunnittelun aikataulua ovat kiirehtineet Länsi Uudenmaan pelastuslaitoksen vaatimukset sairaalan potilasturvallisuuden edistämisestä. Yleissuunnitelman valmistellut työryhmä, jonka toimeksianto ja kokoonpano on esitetty raportin liitteessä, on tarkastellut Jorvin tulevien vuosien tehtäviä sekä sen alueellisen keskussairaalaroolin, yliopistosairaalaroolin että laajemmin koko HUS:n tason palvelutuotannon kannalta. Aikaisemmin painottuneen Jorvin kuntien erikoissairaanhoidon rinnalla palveluja järjestetään täsmentyvän työnjaon pohjalta myös laajemmille väestöpohjille. Jorvin sairaalan eri yksiköiden tilatarpeita tarkastellaan raportissa lähtötilanteen eli vuoden 2008 ja toisaalta toiminnan muutosten ja uusien toimintojen pohjalta. Vuoden 2008 tilankäytön pullonkaulakysymysten lisäksi työryhmä esittää arvionsa väestökehityksen ja tutkimus ja hoitoprosessien muutosten vaikutuksesta sairaalan tilatarpeisiin. Jorvin sairaalakiinteistöstä on laadittu työryhmän käyttöön rakenne ja talotekninen kuntoarvio. Vuonna 1976 valmistunut sairaalan perusosa ja myöhemmin rakennetut muut osat ovat laajojen peruskorjausten tarpeessa, erityisesti lämmitys, vesi ja viemäri sekä ilmanvaihtojärjestelmien osalta. Työryhmä pitää tärkeänä, että väistämättä edessä olevat Jorvin suuret tekniset peruskorjaukset toteutetaan osana sairaalatoiminnan muutoksista johtuvia korjaus ja lisärakentamishankkeita. Työryhmä esittää vuoteen 2018 ulottuvan suurten hankkeiden ohjelman, jonka alustava kustannusarvio on 90 milj. euroa. Kustannuksista pääosa on ikääntyvän rakennuksen peruskorjauksia. Hankeohjelma lähtee siitä, että palvelukysynnän kasvu ratkaistaan suurelta osin kehittämällä sairaalan toimintatapoja. Jorvissa tämä merkitsee monille potilasryhmille raskaan leikkaussalikirurgian vaihtumista päivä tai lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan, vuodeosaston sairaansijoilla toteutetun seurannan ja valvonnan siirtymistä päivystyksen tai päiväsairaalaosaston potilaspaikoille ja mm. tartuntatautipotilaiden riittävän laajaa ja oikea aikaista eristämistä. Perinteisiä toimintaprosesseja korvataan uusilla malleilla aina, jos se potilaan tila huomioon ottaen on mahdollista. Toisaalta kehittyvät toimintaprosessit eivät poista tarvetta hoitaa sairaalaolosuhteissa edelleenkin suurta määrää iäkkäitä moni ja pitkäaikaissairaita tai kuntoutusta ja hoivaa tarvitsevia potilaita. 2

3 Työryhmä esittää Jorvin sairaalaan seuraavassa lueteltavat uudisrakentamis ja peruskorjaushankkeet, joiden perustelut ja laskelmat esitetään raportin luvuissa 7 ja 8. Jorvin sairaalan ensimmäiseksi suureksi rakennusprojektiksi ehdotetaan uutta päivystys lisärakennusta, johon akuuttitoimintojen lisäksi sijoitetaan valtakunnallisen palovammakeskuksen tilat. Hanke mahdollistaa yhteispäivystysmallin kehittämisen siten, että voidaan vastata Jorvin alueen väestökehitykseen ja siitä väistämättä seuraavaan palvelukysynnän kasvuun sekä ikääntyvien potilasryhmien lisääntyvään eriasteisen seurannan, valvonnan ja infektioeristyksen tarpeeseen. Hankkeen tavoitevuosi on Päivystyksen uudisrakennus, jonka alustava kustannusarvio on 37 milj. euroa, sijoittuisi sairaalan tontin Turuntien puoleiselle alueelle. Uudisosan sisääntulokerrokseen esitetään päivystyspoliklinikan tiloja eli yhteispäivystyksen vastaanottopistettä ja perusterveydenhuollon sekä sisätautien, kirurgian ja lasten päivystyksen vastaanottoja ja toimenpidetiloja, seuranta ja valvontatiloja, päivystysröntgentilaa ja psykiatrian konsultaatio ja sosiaalipäivystyksen tiloja. 1 kerrokseen suunnitellaan päivystysosasto, päivystyksen vuodeosasto ja sydäntutkimuksen ja valvonnan tilat. 2 kerrokseen esitetään teho osastoa ja palovammakeskusta. HYKS:n palovammayksikkö siirtyy Jorviin Töölön sairaalasta. Uudisrakennukseen sijoittuu myös sairaalan välinehuoltokeskus, jonka korjaus ja laajennus ei nykyisissä tiloissa ole toteutettavissa. Jorvin yleissuunnitelmassa hankejärjestys perustuu siihen, että nykyisessä sairaalarakennuksessa voidaan aloittaa laajemmat peruskorjaus ja muutostyöt vasta, kun esitetty uudisrakennus tuo tilaväljyyttä ja väistömahdollisuuksia. Uudisrakennus vapauttaa sairaalan 1 kerroksesta nykyiset päivystystilat ja tehoosaston sekä erillisen lasten päivystyksen. Nykyisen päivystyspoliklinikan paikalle esitetään peruskorjattavaksi uudet tilat päiväkirurgialle (tavoitevuosi 2014) ja alueelle lopputilanteessa rakennettavaksi uusi päiväsairaalaosasto. Ennen päiväsairaalan rakentamista nykyistä päivystysosastoa ja teho osastoa käytetään Jorvin vuodeosastojen väliaikaistiloina vuodeosastokerrosten peruskorjausten ajan. Työryhmä esittää Jorvin kolmen vuodeosastotornin peruskorjaamista vuorotellen, yksi torni kerrallaan päivystyksen uudistilojen käyttöönoton jälkeen, vuosina Korjaukset aloitetaan N tornista, jossa on kaksi synnyttäjien osastoa ja kolme Espoon kaupungin omistamaa terveyskeskusosastoa. Tavoitteena on nykyaikaistaa vuodeosastotilat ja mm. rakentaa lisää eristyshuoneita, nykyvaatimukset täyttävä ilmastointi ja pelastusviranomaisen edellyttämä sammutinjärjestelmä kaikille osastoille. Sairaansijamäärää ei lisätä, sillä palvelukysynnän kasvuun vastataan päivystysalueen uusilla valvonta ja eristyspaikoilla. Sairaalatoiminnan avohoitopainotteisuuden lisääminen edellyttää Jorvin 2 kerroksessa oleville ajanvarauspoliklinikoille lisätilaa. Hankeohjelman mukaan vapautuneet nykyiset päiväkirurgian tilat peruskorjataan vuonna 2015 poliklinikkakäyttöön. Hanketta suunniteltaessa selvitetään mahdollisuus sijoittaa po. alueelle myös päiväsairaalatoimintoja. Uudisrakennusosaan siirtyvän välinehuollon tiloihin k kerroksessa työryhmä esittää synnytysosaston laajennusta, mikäli synnyttäjien määrää Jorvissa lisätään merkittävästi nykyisestä. Vaihtoehtona on siirtää tiloihin joko väistöajaksi tai pysyvästi kliinisen kemian laboratorion toiminnat laboratorion joka tapauksessa edessä olevan 3

4 peruskorjauksen vuoksi. Nykyisen välinehuoltokeskuksen peruskorjaus uuteen käyttöön ajoittuu hankeohjelmassa vuoteen Moniongelmaisten pitkäaikaisesti sairaiden lasten koko sairaanhoitopiiriä palveleva osasto ehdotetaan peruskorjattavaksi Jorvin tiloihin, joko vuonna 2009 käyttöön otettaviin lasten päivystyksen tiloihin, nykyisiin lasten yksiköiden tiloihin tai mahdollisesti välinehuoltokeskukselta vapautuvalle alueelle. Arvioitu toteutusaika on 2015 tai myöhemmin. Yleissuunnitelman hankeohjelmaan sisältyvät myös röntgenin tilojen vaiheistettava peruskorjaus vuodesta 2014 alkaen, kliinisen kemian laboratorion peruskorjaus vuonna 2015 ja keittiön ja ruokasalin 2 3 osassa toteutettava peruskorjaus vuodesta 2016 alkaen. Työryhmän hanke ehdotukset rakentuvat suurelta osin Jorvin tilajärjestelyjen ketjutukselle. Jos hankkeet toteutetaan muussa järjestyksessä, suunnitellaan myös rakennustöiden aikainen yksiköiden sijoitus uudelleen. On myös huomattava, että jokainen projekti perustellaan ja ratkaistaan erikseen osana HUS:n investointisuunnitelmaa ja tällöin tarkastellaan myös vaihtoehtoisia sijoitus ja väistöjärjestelyjä. Lasten, nuoriso ja aikuispsykiatriaa varten työryhmä ei esitä Jorvissa lisärakentamista. Lastenpsykiatriaan ehdotettu erityisen vaikeahoitoisten ja traumatisoituneiden lasten uusi osasto ja muu lastenpsykiatrian lisätilatarve ehdotetaan katettavaksi Jorvin ulkopuolisin vuokratilajärjestelyin. Aikuispsykiatrian akuuttisairaansijojen sijainnin suhteen on työn alla HUS:n selvitys. Yleissuunnitelman valmistellut työryhmä kannattaa tavoitetta sijoittaa uudet akuutti ja mm. vanhuspsykiatrian potilaspaikat ensisijaisesti Jorvin kiinteistön ulkopuolelle. Työryhmä kuitenkin korostaa väestökehityksestä johtuvaa Jorvin alueen psykiatrisen palvelujärjestelmän lisäresurssoinnin tarvetta. Yleissuunnitelmassa esitettävien peruskorjaustöiden jälkeen vuorossa ovat lasten yksiköiden ja psykiatrian tilat, fysiatrian ja fysioterapian, synnytysosaston ja mm. patologian laboratorion varsinaiset peruskorjaukset. Työryhmän aikataulu ei mahdollistanut Jorvin sairaalakiinteistön kaikkien osien muutos ja korjaustarpeiden arviointia syyskauden 2008 aikana. Tilamuutoksia ja yksittäisiä korjaushankkeita sekä teknisten järjestelmien sellaisia korjaustöitä, jotka ovat edellä esitetystä hankeohjelmasta riippumattomia, sairaalassa toteutetaan vuosittain. 4

5 SISÄLLYS 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JORVIN SAIRAALAN YLEISKUVAUS SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Medisiininen tulosyksikkö GeNeSis palvelualue Päivystys ja valvontapalvelualue Tulehdus palvelualue Valtimo palvelualue Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Lastentautien palvelualue Lastenkirurgian palvelualue Lastenneurologian ja psykiatrian palvelualue Naistentautien ja synnytysten palvelualue Operatiivinen tulosyksikkö ATEK palvelualue Pehmytosakirurgian palvelualue Pään ja kaulanalueen palvelualue Tukielinkirurgian palvelualue Psykiatrian tulosyksikkö Aikuispsykiatria Nuorisopsykiatria Vanhuspsykiatria Opetus ja tutkimus Jorvin sairaalassa Tukipalvelut RAKENNUKSEN TEKNINEN TARKASTELU Jorvin sairaalan rakennusosien valmistumisvuodet Peruskorjaukset ja muutostyöt Tekniikan analyysi Kuntoarvio Rakenteet LVIA järjestelmät Sähköjärjestelmät Johtopäätökset kuntoarviosta TILATARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJAT Lähtötilanteen tarpeet Toiminnan muutokset ja uudet toiminnat HENKILÖSTÖRESURSSIT JORVIN SAIRAALAN TEHTÄVÄT JA TILANKÄYTTÖ Päivystys ja valvonta (medisiininen ja operatiivinen tulosyksikkö) Lasten päivystys Naistentautien ja synnytysten päivystys Psykiatrian palvelut päivystyksessä Medisiinisten, operatiivisten ja naistentautien erikoisalojen vuodeosastot Synnytysosastot Lasten osastot Lastenpsykiatrian osastot Psykiatrian osastot Ajanvarauspoliklinikat Uusi päiväsairaalaosasto Leikkausosasto ja päiväkirurgian osasto Teho osasto ja uusi palovammakeskus HUSLAB

6 7.15 HUS Röntgen HUS Desiko Ravioli Muut tukipalvelut TYÖRYHMÄN ESITYS JORVIN SAIRAALAN HANKEOHJELMAKSI LIITTEET

7 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET Jorvin sairaalaan sijoittuvien HYKS:n ja Espoon kaupungin sekä muiden kuntien toimintojen ja tilatarpeiden sekä Jorvin kiinteistön peruskorjauksen ja mahdollisen lisärakentamisen pitkän aikavälin suunnittelua ja yhteensovittamista varten on HUS:n konsernihallinnon, HYKS tilakeskuksen sekä Jorvin sairaalassa toimivien tulosyksiköiden yhteistyönä toteutettu selvitys ja suunnitteluhanke. Konsernin palvelutuotannon johtajalta saadun toimeksiannon (liite 1) mukaisesti yleissuunnitelman valmistelua varten perustetun työryhmän tehtävänä on ollut laatia ehdotus Jorvin sairaalan toiminnoista ja tilankäytöstä tavoiteajankohtana vuonna Yleissuunnitelmassa Jorvin sairaalassa olevaa toimintaa ja kiinteistön tilankäyttöä tarkastellaan sekä HUS tasoisen että HYKS tasoisen kehittämisen ja työnjaon kannalta. Yleissuunnitelmassa kuvataan, mitä korjaus ja muita rakennushankkeita Jorvin sairaalakiinteistössä tarvitaan ja ehdotetaan, miten tilankäyttö järjestetään ottaen huomioon sairaalan kliinisen toiminnan, opetuksen ja tutkimuksen sekä sairaalassa toimivien liikelaitosten ja muiden tukipalvelujen tarpeet. Suunnitelmassa on pyritty sovittamaan yhteen HUS:n strategiset tavoitteet, Jorvin sairaalan kehittämistavoitteet ja ennakoidut palvelukysynnän muutokset. Esitettävät tilasuunnitelmat perustuvat uudistuviin tutkimus ja hoitoprosesseihin ja ne perustellaan erillisillä laskelmilla ja potilasmääräarvioilla. Suunnitelmassa on myös selvitetty ja otettu huomioon Länsi Uudenmaan pelastuslaitoksen vaatimukset sairaalan turvallisuussuunnitelman osalta. Tavoitteena on ollut laatia aikataulu ja rahoitusmahdollisuudet huomioon ottava, toteutuskelpoinen tilasuunnitelma, jota voidaan käyttää HUS:n investointisuunnitelmien valmistelussa. Yleissuunnitelma sisältää toiminnallisen kuvauksen ja toimintaa koskevien perustelujen lisäksi alustavan sairaalan rakennushankeohjelman. Esitettävässä hankeohjelmassa on otettu huomioon palvelutuotannon tarpeiden ohella Jorvin sairaalakiinteistön vastuullinen käyttökunnossa pitäminen ja arvon säilyminen sekä konsernin tavoitteet energiatehokkuuden lisäämisessä. Lisäksi kuvataan, miten toimintaprosesseja aiotaan kehittää ja millaisin rakennushankkein mahdollistetaan prosessien sujuvuus. Tarkoituksena ei ole ollut selvittää rakennusprojektien yksityiskohtia eikä kyseessä ole varsinainen peruskorjausten tai lisärakentamisen suunnittelu. Ehdotettavassa rakennushankkeiden ohjelmassa keskeistä on niiden järjestys ja tavoiteaikataulu. HUS strategian mukaisesti kuntayhtymässä tehtävät investoinnit perustuvat sairaalakapasiteetin tehokkaalle käytölle. Tämä edellyttää, että tulosalue ja sairaalakohtaisesti on olemassa tieto siitä, mitä toiminta pitkällä aikavälillä edellyttää sairaalarakennuksilta ja niiden laitekannalta ja miten rakennetun kapasiteetin käyttöä mahdollisesti voidaan tehostaa. Sairaaloiden yleissuunnitelmat ohjaavat investointien kohdentamista ja siten myös strategian läpivientiä. 7

8 2 JORVIN SAIRAALAN YLEISKUVAUS Jorvin sairaala on osa Helsingin seudun yliopistollista keskussairaalaa ja sitä kehitetään HUS konsernin ja HYKS:n strategisten tavoitteiden mukaisesti. Aikaisempia suunnittelulinjauksia vahvemmin esillä on HYKS tasoinen palvelutuotannon koordinointi ja HYKS:n koko sairaalaverkoston käyttäminen. Kaikilla HUS:n tulosyksiköillä ja liikelaitoksilla on Jorvin sairaalassa toimintayksiköitä. Niiden keskinäistä tehtäväjakoa uudistetaan sekä koko sairaanhoitoalueen että Jorvin alueen peruskuntien lähtökohdista. Aikaisemmin painottuneen Jorvin kuntien erikoissairaanhoidon rinnalla palveluja tuotetaan täsmentyvän työnjaon pohjalta myös laajemmille väestöpohjille. Kuntien omistajaohjauksella on kuitenkin vahva asema. Väestön terveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen alueen kuntien perusterveydenhuollon kanssa on avainroolissa ratkaistaessa Jorvin sairaalan tulevien vuosien painotuksia. Jorvin sairaala on valmistunut vuonna 1976 Espoon, Vantaan ja muiden Uudenmaan kuntien yhteiseksi aluesairaalaksi. Sairaalakiinteistöä on myöhemmin laajennettu useaan otteeseen. Sairaalan huoneala (sisäisesti ja ulos vuokrattavat tilat) on hum2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin perustamisen myötä vuonna 2000 Jorvin sairaalasta tuli HUS:n osa ja se liitettiin Helsingin seudun yliopistolliseen sairaalaan vuonna Jorvin sairaala kuuluu vuonna 2006 perustettuun HYKS sairaanhoitoalueeseen. Jorvin alueen kuntien väestömäärä vuoden 2007 lopulla oli seuraava: v v v. Yhteensä Espoo Kauniainen Kirkkonummi Yhteensä Koko HUS Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2020 Jorvin alueella on asukkaita noin enemmän kuin vuoden 2007 päättyessä. 65 vuotta täyttäneiden määrän ennakoidaan kasvavan :lla. Väestömäärä ja ikääntyneiden osuus kasvaa Jorvin alueella enemmän kuin HUS:ssa keskimäärin. 8

9 Tilastokeskuksen ennuste 2020: Ennuste v v v. Yhteensä Espoo Kauniainen Kirkkonummi Yhteensä Koko HUS Muutos % / Jorvi 11,3 8,5 81,8 16,6 Muutos % / koko HUS 4,9 1 60,4 9,3 Väestökehitys ennakoi merkittävää terveydenhuoltopalvelujen kysynnän kasvua, erityisesti pitkäkestoisten ns. kansantautien osalta. Toisaalta hoitojärjestelmän ja menetelmien kehityksen voidaan arvioida muuttavan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskinäistä painotusta ja perinteisen sairaalahoidon osuutta. Jorvin sairaalan osalta on myös huomattava, että laajemmassa HUS kokonaisuudessa Jorvissa järjestetään palveluja myös muiden kuntien asukkaille ja Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen väestö saa osan erikoissairaanhoidon palveluistaan muissa HUS:n sairaaloissa. Jorvin sairaalan vuotuinen potilaiden lukumäärä on noin (hoidon piirissä olevat eri henkilöt) ja henkilöstömäärä on noin Jorvin sairaalassa on nykyisin rakennettuja ns. virallisia sairaansijoja yhteensä 452, joista vuonna 2008 on käytössä 418. Vuoden 2008 alusta nuorisopsykiatria (16 ss) siirtyi lasten ja nuorten sairauksien toimialalta psykiatrian tulosyksikköön. Myös naistentautien ja synnytysten sekä operatiivisen tulosyksikön välillä tapahtui sairaansijamuutoksia. Lisäksi päivystysosastolla on 12 hoitopaikkaa ja osastolla 7 on 4 valvontapaikkaa ( CCU), teho osastolla on 8 tehohoitopaikkaa ja lasten osastolla 2 valvontapaikkaa eli hoitopaikkoja on yhteensä 26. Espoon kaupungin omistamia vuodeosastoja ei ole laskettu sairaansijoihin. Jorvin sairaansijat ja hoitopaikat ss ss käytössä hp Medisiininen tulosyksikkö Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Operaviivinen tulosyksikkö Psykiatrinen tulosyksikkö Yhteensä

10 Vuoden 2007 keskeiset toimintaluvut Jorvin sairaalassa Medisiininen Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit Operatiivinen Psykiatria 1) Hoitopäivät Hoitojaksot Yht. Avohoitokäynnit joista päivystys Terveyskeskuspäivystys (Espoo Kauniainen) päivstyskäynnit Leikkaus ja anestesia toimenpiteet leikkaustoimenpiteet joista päivystys päiväkirurgia anestesiatoimenpiteet Synnytykset Lähde: Ecomed aineisto (lukuunottamatta leikkauksia ja synnytyksiä) 1) Sisältää myös nuorisopsykiatrian, joka siirtyi psykiatrian tulosyksikköön ) sisältää Kuntoutuskoti Miilun ja Aurorakodin 3 ) lisäksi tulevat Kirkkonummen ja Leppävaaran lasten psykiatriset poliklinikat 4) lisäksi tuleva Jorvin ulkopuolella toimivat psykiatrian poliklinikat 10

11 3 SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Tässä luvussa kuvataan yksiköittäin Jorvin sairaalan toiminta ja keskeiset tunnusluvut. Useilla vuodeosastoilla käytössä oleva sairaansijamäärä on henkilöstövajeesta tai muista syistä rakennettua määrää pienempi. 3.1 Medisiininen tulosyksikkö Medisiininen tulosyksikkö on jakaantunut viiteen palvelualueeseen: genesis, päivystys ja valvonta, tulehdus, valtimo ja syöpäpalvelualue. Sairaalan tiloista noin 10 % on medisiinisten toimintayksiköiden käytössä GeNeSis palvelualue Genesis palvelualue käsittää geriatrian, neurologian ja sisätautien klinikat. Neurologia Vuodeosasto NE sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso NE ,8 Jorvin neurologian yksiköllä on vuodeosasto, jonka suurimman potilasryhmän muodostavat akuutin aivoverenkiertohäiriön saaneet potilaat. Aivovammojen osuus on viime vuosina erityisesti kasvanut. Suurin osa potilaista tulee siirrettynä Jorvin ja Meilahden päivystysalueilta. Keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet ja potilaista valtaosa on voitu kotiuttaa omiin koteihinsa. Neurologian poliklinikka 2007 pkl käynnit Neurol. pkl Neurologian poliklinikan avohoitosuoritteiden määrä on ollut pitkään kasvussa. Merkittävimmät diagnoosiryhmät ovat epilepsia, neurodegeneratiiviset aivosairaudet, MS tauti sekä päänsärkyoireyhtymät. Jorvin neurologian yksikkö antaa arkisin konsultaatiopalveluja, joiden määrät erityisesti päivystysalueella on merkittäviä. Jorvissa ei ole päivystävää neurologia; päivystys on keskitetty Meilahden sairaalaan. Sisätaudit Jorvin kaksi sisätautiosastoa ovat yleissisätautisia yksiköitä, joiden kesken on kuitenkin tehty toiminnan eriyttämistä. Vaikka potilaskuormitusta tasataan osastojen välillä, potilaita on usein ylipaikoilla. Valtaosa potilaista kaikille sisätautiosastoille tulee päivystysalueen kautta. Vuodeosasto S sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso S ,3 11

12 Osasto hoitaa kaikkia sisätautisairauksia, mutta yleisimmät alat ovat endokrinologia, infektiosairaudet ja gastroenterologia. Osaston henkilökunta on erityisesti perehtynyt I tyypin diabeteksen hoitoon ja ohjaukseen, minkä vuoksi vastikään sairastuneet tai tasapainotukseen tulevat potilaat ohjataan tälle osastolle. Vuodeosasto S sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso S ,8 Vuonna 2007 osaston potilaista n. 40 %:lla potilaista oli hematologinen tauti ja heistä lähes kaikilla maligniteetti. Muilla potilailla on erityyppisiä sisätautien alaan kuuluvia sairauksia. Hematologisten potilaiden hoito on syksyllä 2008 siirretty Meilahden ja Peijaksen sairaaloihin. Nykyisin, alkaen, osastolla on käytössä 15 sairaansijaa ja päiväsairaalassa 4 paikkaa, jossa hoidettavat ovat kuntonsa puolesta yöksi kotiutettavia, joiden seuranta vaatii kuitenkin päivittäistä lääkärinkontaktia ja usein tarvittavia laboratoriokokeita. Päiväsairaalassa hoidetaan mm. lääkeinfuusioissa ja verensiirroissa käyviä potilaita ja lisäksi päiväosastolle on keskitetty Jorvin kardioversiot. Sisätautien poliklinikka Sisätautien poliklinikan toiminta jakaantuu kardiologian, gastroenterologian ja endokrinologian/ yleissisätautien lohkoihin. Vuonna 2007 hematologian erikoisalan käyntimäärä oli noin (keskitetty sittemmin Meilahteen ja Peijakseen). Infektiolääkärillä on poliklinikalla osapäiväinen vastaanotto, jossa oli vuonna 2007 noin 300 potilaskäyntiä. Poliklinikan toiminnat kuuluvat eri palvelualueisiin. Kardiologia 2007 pkl käynnit Kardiol. pkl Aiemmin kardiologian polikliininen toiminta perustui pääosin ostopalveluina tehtyihin tutkimuksiin ja ylilääkärin puhelimitse ja kirjeitse annettuihin hoito ohjeisiin. Nyt toimintatapa vastaa muiden erikoisalojen poliklinikoiden toimintaa lähetekäsittelyineen ja vastaanottokäynteineen. Kardiologisten potilaiden keskeiset käyntisyyt ovat sepelvaltimotauti tai sen epäily, rytmihäiriöt, sydäntahdistimiin liittyvät tarkistukset sekä sydänläppäongelmat. Poliklinikalla ei ole rasitusergometrialaitteistoa eikä ambulatoriseen EKG rekisteröintiin sopivaa laitteistoa, koska tutkimukset tilataan kliinisen fysiologian yksiköstä. Tutkimusprosessin paremman sujuvuuden vuoksi suunnitelmissa on ottaa rasitusergometriat ja ambulatoriset EKG rekisteröinnit omaan tuotantoon ja tarjota samalla nämä palvelut vuodeosastoille ja päivystykselle. Gastroenterologia 2007 pkl käynnit GE pkl

13 Gastroenterologian poliklinikkakäynneistä noin puolet on ruuansulatuskanavan endoskooppisia tutkimuksia. Tulehdukselliset suolistosairaudet muodostavat suurimman sairausryhmän. Erilaisten hepatiittien, erityisesti C hepatiittien osuus on potilastyössä merkittävä. Endokrinologia ja yleissisätaudit 2007 pkl käynnit Endokr. pkl pkl käynnit Yleissisät. pkl Sisätautien poliklinikalla yleissisätaudit ja endokrinologia ovat toistaiseksi toimineet yhtenä kokonaisuutena. Endokrinologian ja yleissisätautien poliklinikan suurin ja työllistävin potilas ryhmä ovat diabeetikot ja metabolista oireyhtymää sairastavat. Nopeasti kasvavan potilasryhmän muodostavat lihavuuden vuoksi hoitoarvioon ja lihavuuskirurgian hoitoarvioon lähetetyt potilaat. Kilpirauhassairauksia sairastavat potilaat ovat myös merkittävä hoitoryhmä kuten munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat. Vaikka hematologinen toiminta on pääosin siirretty Peijaksen sairalaaan, Jorvin yleissisätautien poliklinikka hoitaa edelleen peruserikoisssairaanhoidon tasoista hematologiaa. Reumatologia 2007 pkl käynnit Reumatol. pkl Reumapotilaiden hoidon porrastusta on muutettu ja aikaisemmin Kirurgisen sairaalaan ohjatuista lähetteistä merkittävä osa ohjataan Jorviin. Käyntejä korvataan runsaasti hoitopuheluin. Reumaa vaikeampien systeemisten kollagenoosien ja vaskuliittien hoito on keskitetty Kirurgiseen sairaalaan ja jatkossa Meilahden Kolmiosairaalaan Päivystys ja valvontapalvelualue Päivystyspoliklinikka ja päivystysosasto 2007 hoitopaikkoja joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso Päivystysos , sis. pkl käynnit kir.pkl käynnit lastenpkl käynnit naistenpkl käynnit Päivystys pkl terveyskeskuspäivystyskäynnit

14 Jorvin sairaalassa on HUSn toiseksi suurin erikoissairaanhoidon päivystyspiste. Se toimii periaatteella 24/7 eli on aina avoinna erikoissairaanhoitoa vaativille potilaille. Edustetut erikoisalat ovat tällä hetkellä sisätaudit, kirurgia (erikseen pehmytosavatsaelinkirurgia ja ortopedia traumatologia) ja lastentaudit. Vuonna 2007 päivystysalueella toimi vielä myös naistentautien päivystys, joka siirtyi vuoden 2008 alussa muihin tiloihin. Hoito ohjauksen mukaisesti sisätautien päivystyksessä hoidetaan myös vastuualueen neurologisia ja keuhkosairauksien potilaita. Lisäksi päivystyksen läheisyyteen on varustettu operatiiviseen tulosyksikköön kuuluva hoitoyksikkö raskasta tehohoitoa vaativille potilaille. Erikseen toimii psykiatrian yksikkö, joka tarvittaessa antaa konsultaatioapua psykiatrisissa sekä nuorisopsykiatrisissa ongelmatilanteissa. Jorvin päivystyspoliklinikan sisätautien päivystyksessä on 17 vuodepaikkaa, kirurgian päivystyksessä on 12 vuodepaikkaa ja lastentautien päivystyksessä on 6 vuodepaikkaa. Samoissa päivystyksen tiloissa toimii arkisin klo 16 8 ja viikonloppuisin ympärivuorokauden Espoon perusterveydenhuollon päivystyspiste. Espoon kaupungilla on arki iltaisin klo ja viikonloppuisin klo 9 21 Puolarmetsän terveysaseman yhteydessä erillinen terveyskeskuksen päivystyspiste. Vuodepaikkaa vaativille terveyskeskuspäivystyksen potilaille ei ole nykytilanteessa varattu erikseen paikkoja, vaan potilaat hoidetaan erikoissairaanhoidon vuodepaikoilla. Osana päivystysaluetta toimii päivystysosasto, jossa on varattu 12 potilaspaikkaa kirurgien ja sisätautilääkäreiden yhteiskäyttöön. Paikoista 1 on varattu infektioeristyspotilaalle ja 3 paikkaa varustettu valvontaa vaativia potilaita varten. Erikoissairaanhoidon vastuualueena on tällä hetkellä Espoo Kauniainen Kirkkonummi. Lisäksi Uudenmaan gastrokirurgisille potilaille tarjotaan sekundaaritason hoitoa. Lastentautien päivystys vastaa myös Lohjan alueen kuntien ja Vantaan lasten erikoissairaanhoidon perustason päivystyksestä ja osastohoidosta. Terveyskeskuksen päivystys huolehtii perusterveydenhuollon päivystysvalmiudesta Espoon ja Kauniaisten asukkaille. Päivystyspoliklinikalla toteutetaan vuosina muutostöitä siirtämällä lasten päivystys erillisiin tiloihin ja varautumalla perusterveydenhuollon palvelujen lisäykseen/puolarmetsän sairaalan päivystyksen siirtäminen Jorvin sairaalaan. Nykyiset päivystyspoliklinikan tilat ovat pääosin peräisin 1970 luvulta. Tilat ovat sokkeloiset, epäkäytännölliset ja riittämättömät jo nykyiseenkin toimintaan. Vuoden 2007 tyypillisimmät potilaat Jorvin erikoissairaanhoidon päivystyksessä esitetään liitteessä Tulehdus palvelualue Tulehduspalvelualue käsittää ihotautien, allergiologian, keuhkosairauksien, infektiosairauksien, reumatautien ja gastro enterologian klinikat. Keuhkosairaudet Vuodeosasto KEU sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso KEU ,6 14

15 Osaston KEU5 potilaat tulevat pääasiassa päivystyksen kautta. Yleisimmät diagnoosit ovat keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheet, keuhkokuume ja keuhkosyöpä. Päivystysalueen ruuhkautuessa osasto on ottanut vastaan myös sisätautien potilaita. Noro epidemiat ovat erityisesti kuormittaneet osastoa viime vuosina ja aiheuttaneet osastosulun kolmeen otteeseen. Tarve asianmukaisista eristyshuoneista on jatkuva ongelma. Keuhkosairauksien poliklinikka 2007 pkl käynnit Keuhkos. pkl Keuhkosairauksien poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana. Yleisimmät diagnoosit ovat seuraavat sairaudet tai niiden epäilyt: uniapnea, keuhkoahtaumatauti, astma ja keuhkosyöpä. Poliklinikalla tehdään keuhkoputkien tähystyksiä (bronkoskopioita) noin /vuosi. Samoin poliklinikalla annetaan keuhkosyövän sytostaattihoitoja noin /vuosi. Hoitoon pääsyyn vaikuttaa lääkäritilanne. Jorvin keuhkosairauksien yksikkö antaa suoraan puhelimitse konsultaatioapua alueen terveyskeskuksille. Samoin konsultaatiopalveluin palvellaan koko sairaalaa Valtimo palvelualue Vuodeosasto S sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso S , hoitopaikat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso S7 CCU ,5 Osastolla S7 on 30 vuodepaikkaa, joihin sisältyy 4 paikkainen coronary care unit. CCU:ssa sairaanhoitajan jatkuva läsnäolo mahdollistaa tarvittavan seurannan ja hoitotoimenpiteet. Lisäksi kaikilla vuodepaikoilla on mahdollista sydämen rytmin jatkuva ATK pohjainen seuranta. Suurimmalla osalla potilaista on pääasiallisena vaivana joku sydänsairaus. Potilaat ovat iäkkäitä ja sairastavat monia muita tauteja sydäntautinsa lisäksi. Osastolla tehdään myös eteisvärinän rytminsiirrot ja koronaariangiografiaa edeltävä ja sen jälkeinen jatkoseuranta. Osastolla järjestetään myös potilaiden polikliinista jälkiseurantaa. Sydäntutkimusyksikkö (S1) 2007 sairaansijat joista käytössä hoitopäivät S1 3 toimenpidepaikkaa Vuonna 2007 oli tahdistinasennukseen liittyviä toimenpiteitä 95. Sydämen varjoainekuvaukset, pallolaajennukset ja muut kuvaukset olivat yhteensä Medisiiniseen tulosyksikköön kuuluu kardiologian poliklinikasta erillään oleva sydäntutkimusyksikkö, missä toimii kaksi toimenpidekardiologia. Keskeiset toimenpiteet ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset (koronaariangiografiat), sepelvalti 15

16 moiden pallolaajennukset sekä ns. stenttien asennukset. Ensimmäisen puolen vuoden aikana 2008 yksikössä tehtiin lähes 500 sepelvaltimokuvausta. 3.2 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Tulosyksikköön kuuluvat lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja psykiatrian sekä naistentautien ja synnytysten palvelualueet. Tulosyksikön käytössä on noin 13 % Jorvin sairaalan tiloista Lastentautien palvelualue Lastentautien yksikkö antaa erikoissairaanhoidon perustason palveluja ensisijaisesti Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille, päivystyksen ja osastotoiminnan osalta lisäksi Vantaan ja Lohjan alueen kuntien asukkaille. Lisäksi annetaan puhelin ym. konsultaatioita alueen perusterveydenhuoltoon. Lastentaudeilla on 3 vuodeosastoa ja vuodesta 2007 suljettuna ollut päiväsairaalaosasto sekä ajanvarauspoliklinikka ja päivystyspoliklinikka. Päivystystä lukuun ottamatta tilat sijaitsevat sairaalan siipiosassa. Vuonna 2007 lastentaudeilla tuotettiin 3755 NORD DRG hoitojaksoa. Vuodeosasto L sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso L ,5 L1 on lasten pediatriskirurginen osasto, joka toimii yhdysosastona lastenkirurgian poliklinikan kanssa. Osastolla hoidetaan 0 15 vuoden ikäisiä lapsia ja nuoria. Tehovalvontapaikkoja ei ole, vaikka tehovalvontapotilaita on keskimäärin 2 sairaansijan verran. Potilaat tulevat osastolle jonosta. Osasto ei toimi pelkkänä ns. puhtaana osastona vaan infektio osasto L3:n täyttyessä hoidetaan myös erilaisia infektiosairauksia. Osastolla toimii myös ns. jälkitarkastusvastaanotto. Vuodeosasto L sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso L tehovalv Osaston L2 lapset tulevat synnytyssalista, synnytysosastoilta, lastenpoliklinikalta, päivystyspoliklinikalta ja Lasten ja nuorten sairaalasta, Naistenklinikalta ja Lohjan sairaalasta sekä sovitusti kotoa. Suurin osa on keskosvauvoja ja vastasyntyneitä, joilla voi olla mm. lieviä hengitysvaikeuksia, alhainen verensokeri, vastasyntyneen infektio, keltaisuus tai vieroitusoireita äidin päihteiden käytön takia. Vuodeosasto L sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso L ,3 16

17 Osastolla hoidetaan infektiotauteja sairastavia alle 16 vuotiaita lapsia. Lapset tulevat osastolle päivystyspoliklinikalta tai sairaalasiirtoina. Kerran viikossa toimii infektiopoliklinikka, jonne lapset tulevat kutsuttuina. Osa osastohoidossa olleista lapsista pyydetään jälkitarkastukseen osastolle. Tavallisimmat infektiotaudit ovat ahtauttava keuhkoputken tulehdus ja ripuli. Myös keuhkokuume, kurkunpään tulehdus, epäselvä kuume, virtsatieinfektio ja yleisinfektio ovat yleisiä. Lapset hoidetaan yhden hengen huoneissa, millä pyritään estämään infektioiden leviäminen. Päiväosasto L4 Päiväosastolla, jonka tiloja on kesästä 2007 käytetty ajanvarauspoliklinikan toimintoihin, 3 potilaspaikkaa. Viikonloput osasto on kiinni. Osastolla on hoidettu 0 15 vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tulevat osastolle erilaisiin tutkimuksiin, allergia ja astmaselvittelyihin, ihonhoidon ohjaukseen ja altistuskokeisiin. Lisäksi on hoidettu lasten syömiseen liittyviä ongelmia ja annettu lääke ja verituoteinfuusioita ja järjestetty lyhyitä kertausjaksoja mm. diabeetikoille ja heidän perheilleen sekä pissakouluja lapsille, joilla on ollut pitkään kasteluongelmia. Lastentautien poliklinikka 2007 pkl käynnit Lastentaut.pkl Lastentautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, joka toimii osana HYKS lastentautien palvelualueen ajanvarauspoliklinikkaa. Lapsipotilaat tulevat tutkimuksiin ja hoitoon lähetteellä, joka on yleisimmin saatu perusterveydenhuollosta. Potilaat ovat 0 15 vuotiaita lapsia ja nuoria. Lastentautien päivystyspoliklinikka 2007 pkl käynnit Lastenpäiv.pkl Lasten päivystys sijaitsee sairaalan päivystysalueella erillään muusta lastentautien yksiköstä. Valtaosa päivystyksen potilaista kärsii erilaisista infektioista, joista tavallisimpia ovat ahtauttava keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, kurkunpään tulehdus, ripulitaudit, virtsatieinfektio ja yleisinfektio. Ns. puhtaista potilaista työllistävät eniten astmaa ja tyypin 1 diabetesta sairastavat lapset Lastenkirurgian palvelualue Palvelualue antaa lastenkirurgian perustason palveluita ensisijaisesti Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten sekä Vantaan ja Lohjan sairaanhoitoalueen kuntien asukkaille. Yksikön 2 lastenkirurgia tekevät päiväkirurgisia leikkauksia 3 päivänä viikossa. Virka ajan ulkopuolella Jorvin kirurgian päivystys hoitaa myös lapsipotilaat, joiden jatkohoidosta osastolla vastaa lastenkirurgi. Lastenkirurgian ajanvarauspoliklinikka sijaitsee osaston L1 vieressä vuonna 2004 valmistuneissa tiloissa. Osastopotilaat hoidetaan osastolla L1. NordDRG hoitojaksoja oli oli pkl käynnit Lastenkirurgian.pkl

18 Vantaalaisten lasten kirurginen päivystys on jo siirretty Lastenklinikalle, jonne muidenkin lapsipotilaiden kirurginen päivystys myöhemmin siirtyy. Päiväkirurgista toimintaa siirretään Lastenklinikalta Jorviin, minkä takia leikkaussalitarve on kasvamassa. Vuonna 2007 elektiivisiä leikkauksia leikkausosastolla ja päiväkirurgiassa yhteensä 443, päivystysleikkauksia yhteensä Lastenneurologian ja psykiatrian palvelualue Lastenneurologia Lastenneurologian poliklinikka ja päiväosasto L pkl käynnit päiväosastojaksot Lastenneur. L Lastenneurologiset osastohoitoa vaativat potilaat hoidetaan lastentautien vuodeosastoilla. Ajanvarauspoliklinikka toimii vuonna 2004 valmistuneissa tiloissa omassa siivessään pohjakerroksessa. Lastentautien päivystys hoitaa akuutit potilaat. Lastenneurologian vastuualueen Jorvin vastuuyksikön ensisijaisena tehtävänä on antaa erikoisalan perustason ja osin erityistason palveluita miltei kaikilla erikoisalan osa alueilla. Vaativimmat epilepsia, kontaktihäiriö ja liikuntavammapotilaat on keskitetty Lastenlinnaan. Espoossa sijaitsevana yksikkönä alueellinen yhteistyö Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten perusterveydenhuollon kanssa on keskeinen osa tehtävää. Koska Jorvi vastaa pitkälti myös Vantaan ja Lohjan sairaanhoitoalueen akuutista pediatriasta, on tähän toimintaan liittyvä lastenneurologia Jorvissa keskeistä. Lastenpsykiatria Jorvin lastenpsykiatria vastaa Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alle 13 vuotiaiden lasten tutkimuksesta ja hoidosta. Espoossa on melko toimiva ja resurssoitu perheneuvolaverkosto, joka antaa osaltaan erikoissairaanhoitotasoista avohoitopalvelua alueelle. Kauniaisissa ja Kirkkonummella on ainoastaan osittain resurssoitua perheneuvolatoimintaa. Lastenpsykiatrinen päivystystoiminta HYKS sairaanhoitoalueella tapahtuu Helsingissä Lastenklinikan päivystyspoliklinikan tiloissa puhelinpäivystyksenä. Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan vaikeasti psyykkisesti sairaita lapsia ja heidän perheitään. Potilaina voivat olla vaikeasti psyykkisesti sairaat tai itsetuhoiset tai psykoottiset lapset sekä raskaana olevat äidit ja äiti vauvaparit. Jorvin lastenpsykiatria toimii kolmessa eri toimipisteessä: Jorvin sairaalan yhteydessä, Kirkkonummella osittain yhteisissä tiloissa aikuispsykiatrian aluepoliklinikan kanssa sekä Leppävaarassa. Jorvin sairaalan yhteydessä toimii vuodeosasto, viikko osasto ja pienten lasten päiväkeskus, Sylkky työryhmä sekä kolme polikliinista työryhmää. Kirkkonummella toimii aluetta varten oma avohoitotyöryhmä. Leppävaarassa on polikliininen työryhmä, kriisityöryhmä sekä kotipolikliininen työpari. Työmenetelmiä ja toimipisteitä ollaan parhaillaan muuttamassa ja yhtenäistämässä koko HYKS sairaanhoitoalueella. 18

19 Akuutti tutkimus ja hoito osasto PL sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso PL ,2 Osasto on akuutti tutkimus ja hoito osasto, joka on toiminut kokovuorokausiosastona. Osastolla on ollut 1 kriisipaikka, 2 tutkimuspaikkaa ja 5 hoitopaikkaa. Tutkimusjaksot ovat 8 viikon pituisia ja kriisihoitojaksot kahden viikon mittaisia. Osastolla on hoidettu pääasiassa ikäisiä lapsia. Akuutti tutkimus ja hoito osasto PL sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso PL ,6 Osasto on akuutti tutkimus ja hoito osasto, joka on toiminut viikko osastona. Osastolla on ollut 1 kriisipaikka, 2 tutkimuspaikkaa ja 5 hoitopaikkaa. Tutkimusjaksot ovat 8 viikon pituisia. Osastolla on hoidettu pääasiassa 6 9 ikäisiä lapsia. Pienten lasten päiväkeskus ja Sylkky 2007 pkl käynnit Päiväkeskus Pienten lasten päiväkeskuksessa on tutkittu ja hoidettu pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Toiminta koostuu perhepäivistä päiväkeskuksessa tai kotona sekä avohoitokäynneistä. Jorvin suomenkielinen avohoitotyöryhmä 2007 pkl käynnit Suomenk. avotr 2718 Jorvin ruotsinkielinen avohoitotyöryhmä 2007 pkl käynnit Ruotsink. avotr 771 Lastenpsykiatrian rakennuksen yhteydessä toimiva Keinumäen koulu Espoon kaupungin ylläpitämässä sairaalakoulussa on vastaanottoluokka osastopaikkaa odottaville lapsille. Luokassa on Jorvista sairaanhoitaja. Keinumäen koulussa on lisäksi esi ja alkuopetuksen luokka, jossa toimii osa aikainen psykologi Jorvista. Keinumäen koulu ja Espoon Aarnivalkean koulu on tehnyt tiivistä yhteistyötä osastohoidosta kotiin menevien lasten kuntouttamiseksi. Aarnivalkean koulussa toimii Jorvin psykologi yhteistyössä Jorvin palkkaaman osa aikaisen lastenpsykiatrin kanssa. Erilaista kuntouttavaa hoitoa tehdään pääosin koulun tiloissa yhteistyössä Jorvin lastenpsykiatrian, Aarnivalkean koulun opettajien, lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Jorvin sairaalan ulkopuolella toimii Lasten psykiatrinen Kirkkonummen poliklinikka, Leppävaaranpoliklinikka, joissa on yhteensä käyntejä

20 3.2.4 Naistentautien ja synnytysten palvelualue Jorvin naistentautien ja synnytysten yksikkö antaa erikoissairaanhoidon palveluita k.o. erikoisalalla. Polikliinisen toiminnan palveluja saavat ensisijaisesti Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kunnat, synnytysten ja päivystyksen osalta lisäksi myös muut ympäristökunnat erityisesti Länsi Uudeltamaalta. Naistentaudeilla ja synnytyksillä on käytössään synnytysosasto, kaksi synnyttäneiden osastoa N6 ja N7, joissa hoidetaan myös raskaana olevia, ns. prenataalipotilaita, äitiyspoliklinikka, synnyttäjien vastaanotto, naistentautien ajanvarauspoliklinikka, päivystyspoliklinikka sekä lisäksi kymmenen potilaspaikkaa osastolla K3/N4, jossa hoidetaan gynekologisia leikkauspotilaita sekä muita gynekologista osastohoitoa vaativia potilaita. Osasto K3/N4 siirtyi vuodenvaihteessa 2007/08 naistentautien ja synnytysten tulosyksiköltä operatiivisen tulosyksikön hallintaan. Samalla naistentautien leikkauspöytien määrää vähennettiin radikaalisti. Myös PÄIKI leikkausten määrä puolitettiin vuoden 2008 alusta. Siirretyt päiki potilaat hoidetaan nyt Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä. Naistentautien ja synnytysten päivystys siirrettiin yhteiseltä päivystysalueelta omiin tiloihin vuoden 2008 alussa. Synnytysosasto Synnytysosastolla on kuusi synnytyshuonetta. Vuonna 2007 synnytyksiä oli ja näistä keisarileikkauksia 465 (14,1%). Kivunlievitystä puudutuksella annettiin 2175 (65,4%) synnyttäjälle. Seurantapotilaita hoidettiin 115. Vuodeosastot N6 ja N sairaansijat joista käytössä hoitopäivät keskim. jakso N6, N7 ja N ,9 1) Kun vauvat lasketaan mukaan, hoitopäiviä on yhteensä Osastoilla hoidetaan matalan riskin synnyttäneitä äitejä ja heidän vauvojaan ja lisäksi osastolta N7 on varattu vuoden 2008 alusta 6 paikkaa synnyttämättömille seurantapotilaille, jotka aikaisemmin olivat osastolla K3/N4, jossa sairaansijoja oli 8. Osastolla 6 toimii vauvojen kuulontarkastuspoliklinikka, osastolla N7 antenaalien poliklinikka ja juhlapyhinä vauvojen poliklinikkatoimintaa. Elektiiviset sektiot hoidetaan osastolta N7. Elektiivisiä sektioita tehdään kahtena päivänä viikossa. Muina päivinä sektiopöytä on koko ajan varattuna päivystyssektioille. Suomessa on kaikissa sairaaloissa, joissa on yli 1500 synnytystä vuodessa, varattuna yksi sali sektioille koko ajan. Äitiyspoliklinikka 2007 pkl käynnit Äitiys pkl , josta päivystyskäyntejä 3036 Äitiyspoliklinikka toimii samoissa tiloissa naistentautien poliklinikan kanssa; vuoden 2008 alussa niiden hallinto yhdistettiin. 20

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HUS:n pitkän aikavälin suunnittelua linjaa tavoite HUS:n kilpailukyvyn ja toiminnan tuottavuuden

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA

JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA Hallitus 1.6.2015, LIITE 6 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 18.5.2015 1 Sisällys 1. TIIVISTELMÄ... 4 2. SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 5 3. JORVIN SAIRAALAN YLEISKUVAUS... 6 4.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET HYKS 43 Vuosien 2010-2012 investointiohjelmassa, jonka kuntayhtymän hallitus vahvisti

Lisätiedot

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 Lastentautien tulevaisuuden näkymät Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 HYKS Lastenklinikka toiminnallisesti Maan ainoa täyden palvelun lastensairaala

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Jari Petäjä. Naisten ja lasten toiminnan teknologiset ja hoidolliset haasteet

Jari Petäjä. Naisten ja lasten toiminnan teknologiset ja hoidolliset haasteet Jari Petäjä Naisten ja lasten toiminnan teknologiset ja hoidolliset haasteet Hyks, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Naistentaudit ja synnytykset, Lastentaudit, Lastenkirurgia, Lastenneurologia, Lastenpsykiatria

Lisätiedot

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2 Etelä-Pohjanmaan shp Seinäjoen Apteekin puhdastilat 2011-2013 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle Silmäkeskus 2011-2012 Silmätautien poliklinikka ja silmäleikkaustoiminta

Lisätiedot

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA Kati Ojala Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri LT, perinatologi Projektipäällikkö LaNa-hankkeen toiminnallinen suunnittelu ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on Lasten ja naisten

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUE Porvoon sairaala 1.6.2012 PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUE Porvoon sairaala 1.6.2012 PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUE Porvoon sairaala 1.6.2012 PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää LEIKOPÄIKILYHKI Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014 Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää Ulla Keränen Sidonnaisuudet: HUS - Hyvinkää - Operatiivisen tulosyksikön

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS TIIVISTELMÄ Lohjan sairaalan perusosa on valmistunut 1979.

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

TYÖRYHMÄRAPORTTI LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALOIDEN ELEKTIIVISEN KIRURGIAN JA PÄIVYSTYSKIRURGIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN JA KOORDINOINTI

TYÖRYHMÄRAPORTTI LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALOIDEN ELEKTIIVISEN KIRURGIAN JA PÄIVYSTYSKIRURGIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN JA KOORDINOINTI 1 28.8.2009 TYÖRYHMÄRAPORTTI LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALOIDEN ELEKTIIVISEN KIRURGIAN JA PÄIVYSTYSKIRURGIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN JA KOORDINOINTI 2 Sisällys 1.Toimeksianto ja työryhmän kokoonpano...3

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

a Salomaa johtajaylilääkäri

a Salomaa johtajaylilääkäri Päivystysasetus -tiivistelmä- Pohtimolampi 7.11.2013 Eva Salomaa johtajaylilääkäri 1 Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti siihen saakka pienet synnytyssairaalat

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma HUS 7.5.2012 Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma 2012 2022 Toimeksianto HUS tj Aki Linden 4.11.2011 Markku Mäkijärvi, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Asko Saari Sisältö 1. Toimeksianto 3 2. Taustaselvitykset

Lisätiedot

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala)

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) 1 v Hatanpään sairaala, anestesia Jokilaakson

Lisätiedot

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa!

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 210.000 asukasta SAIRAANSIJAT Ihotaudit ja allergologia - Keuhkosairaudet 24 Kirurgia 136 Korva-, nenä-

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja Anne Priha Investointijohtaja 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET HUS:n strategian mukaiset tavoitteet koskien potilaslähtöistä, oikeaaikaista

Lisätiedot

1 (7) VISIO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue. HUS Raaseporin sairaala, visio Visio, Uusi alku

1 (7) VISIO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue. HUS Raaseporin sairaala, visio Visio, Uusi alku 1 (7) VISIO 19.5.2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue HUS Raaseporin sairaala, visio 2017-2020 Visio, Uusi alku HUS Raaseporin sairaalassa potilas on aina keskiössä. Sairaala toimii lähisairaalana, joka

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset. Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset. Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Lastenpsykiatria Vuodeosastohoito siirtynyt

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot