HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1

2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS HYVINKÄÄN SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Medisiininen tulosyksikkö Medisiininen osastoryhmä Päivystyksen osastoryhmä Fysiatria ja kuntoutus Tulosyksikön kustannukset Operatiivinen tulosyksikkö Anestesiologia ja tehohoito Kirurgian eri vastuualueet ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit Tulosyksikön kustannukset Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Lasten ja nuorten sairauksien vastuualue (LNS) Naistentautien ja synnytysten vastuualue Tulosyksikön kustannukset Psykiatrian tulosyksikkö Opetus ja tutkimus Tukipalvelut HUS-Röntgen HUSLAB Muut tukipalvelut HYVINKÄÄN SAIRAALARAKENNUKSEN TEKNINEN TARKASTELU Sairaalan tekninen kuntoarvio Tekniikan analyysi Rakennustekniikan kuntoarvio Yhteenveto Pelastuslaitoksen vaatimukset TILATARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJAT Lähtötilanne Erikoissairaanhoidon tilaresurssien tarpeen arviointi HYVINKÄÄN SAIRAALAN TEHTÄVÄT JA TILANKÄYTTÖ 2020-LUVULLA Kliiniset tulosyksiköt Päivystys ja valvonta, ensihoito Medisiinisten erikoisalojen vuodeosastot Medisiinisten erikoisalojen ajanvarauspoliklinikat Päiväsairaala Leikkausosasto, päiväkirurginen yksikkö ja LEIKO Operatiivisten erikoisalojen vuodeosastot ja tehovalvonta Operatiivisten erikoisalojen ajanvarauspoliklinikat, yhteispoliklinikka Lastentautien vuodeosasto Lasten erikoisalojen ajanvarauspoliklinikka ja päivystys Lastenpsykiatria Synnytysosasto Synnytysten ja naistentautien vuodeosasto Äitiyspoliklinikka, naistentautien poliklinikka HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli

3 7 HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKULUVAIKUTUKSET TYÖRYHMÄN ESITYS HYVINKÄÄN SAIRAALAN HANKEOHJELMAKSI Hankeohjelmaehdotus ja kustannusarviot Yleissuunnitelman hanke-ehdotusten riskiarvio LIITTEET Liite 1 Työryhmän asettaminen Liite 2 Sairaalan rakentamisvaiheet Liite 3 Huonealat käyttäjittäin Liite 4 Medisiinisen ja operatiivisen sairaansijojen käyttö sekä ennuste 2020 Liite 5 Leikkausaikatilasto Liite 6 Henkilöstötarve ja kustannukset Liite 7 Hankeluettelo 3

4 TIIVISTELMÄ Hyvinkään sairaalan yleissuunnitelma sisältää sairaalan toimintojen kehittämiselle, palvelujen kysynnän muutosennusteille ja kiinteistön korjaustarpeille perustuvan ehdotuksen sairaalan rakennushankeohjelmaksi. Kyseessä on ensisijaisesti erikoissairaanhoidon ja sen tukipalvelujen toimintojen ja tilankäytön suunnitelma, joka tukeutuu sairaanhoitoalueen ja koko HUS:n strategialinjauksille. Siinä on kuitenkin otettu huomioon myös alueen kuntien suunnitelmat ja näkemykset. Jäsenkunnilla on ollut edustus yleissuunnitelman laatineessa työryhmässä. Sairaanhoitoalueen väestökehitys ennakoi merkittävää terveyspalvelujen ja myös erikoissairaanhoidon kysynnän kasvua, erityisesti kiireellisen hoidon palvelujen osalta. Alueen nykyinen asukasmäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä :ksi; 75 vuotta täyttäneiden määrään arvioidaan 60 %:n lisäystä. Sairaala joutuu varautumaan yhdessä jäsenkuntien kanssa erityisesti ikääntyvän väestön päivystyshoidon ja sen jälkeisen palveluketjun kehittämiseen ja lisäresurssointiin. Yleissuunnitelmassa on Hyvinkään sairaalan tilankäyttöön pitkän aikavälin ohjelmaehdotus, joka ei ratkaise nyt ajankohtaisia pieniä tilaongelmia, vaan kuvaa tarvittavien suurten investointien laajuuden ja järjestyksen. Ehdotuksen laatineen työryhmän päähuomio on ollut sairaalan vuodeosastojen, avohoitoyksiköiden ja kirurgisen kapasiteetin arvioinnissa. Erikoissairaanhoidon palvelukysynnän muutosten osalta on sovellettu HUS:n vastaavissa projekteissa käytettyä mallia arvioida potilasmäärien kehitystä vuoden aikajaksolla. Tavoitteena on ratkaista ennakoivalla toiminta- ja tilasuunnittelulla kasvavan kysynnän ja palvelujen kehittämisen haasteita. Koska tilakapasiteetin arviot sisältävät aina virhemahdollisuuksia ja riskejä, rakennettavien ja peruskorjattavien tilojen yleispätevyyttä ja yhteiskäyttöä pidetään tärkeänä. Hyvinkään sairaala on edelleen 2020-luvulla suuri alueellinen päivystävä ja synnytyksiä hoitava yksikkö, jonka tehtäväjako muiden HUS-sairaaloiden kanssa täsmentyy ja muuttuu joidenkin potilasryhmien osalta, mutta jonka vastuisiin erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajana ei ole näköpiirissä oleellisia muutoksia. Tähän tulevaisuusskenaarioon, erikoissairaanhoidon kehitykseen, kysynnän muutoksiin ja erilaisiin sairaalan ulkoisiin kehitysarvioihin perustuen yleissuunnitelmassa esitetään investointiohjelma, jonka merkittävimmät hankkeet ja esitettävät suunnittelu- ja rakentamisvuodet ovat seuraavat: 1. Leikkausosaston ja kuvantamistilojen peruskorjaukset vuosina Lisärakennus 2 (medisiinisten ja operatiivisten alojen vuodeosasto- sekä lastentautien, -kirurgian ja -neurologian tilat) vuosina Tunneliverkoston laajennus ja pysäköintitalo vuosina Vuodeosastojen 3 ja 4 peruskorjaus vuosina Päiväsairaala ja poliklinikoiden laajennus vuosina Yleissuunnitelman hankeohjelman kustannukset, sisältäen eräitä muitakin raportissa lähemmin esiteltäviä investointeja, ovat lähes 80 milj. euroa. On huomattava, että jokainen projekti perustellaan, suunnitellaan ja päätetään myöhemmin erikseen osana HUS:n investointisuunnitelmaa. Uusi lisärakennus 2 ja pysäköintitalo ehdotetaan rahoitettavaksi Hyvinkään kaupungin ja HUS:n yhdessä omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen hankkeina. Hyvinkään kaupunki valmistelee pääterveysaseman ja terveyskeskusosastojen uudisrakennusta sairaalan tontille myös kiinteistöyhtiön rahoittamana. Hankeohjelma rakentuu sil- 4

5 le, että Hyvinkään kaupungin suunnitelma lisärakentamisesta sairaalanmäelle toteutuu lähivuosina ja HUS saa käyttöönsä kaupungin nykyiset kaksi potilasosastoa. Hankkeiden järjestys perustuu sairaalan tilajärjestelyjen ketjutukseen. Kiireellisiä vuodeosastojen 3 ja 4 peruskorjauksia ei voida aloittaa ennen kuin riittävä määrä korvaavia sairaansijoja on käytettävissä. Hankejärjestykseen liittyy myös kysymys kehittyvän ja vuodeosastoresursseja säästävän päiväsairaalatoiminnan tiloista. Päiväsairaalalle soveltuvat nykyiset lasten yksiköiden tilat vapautuvat arviolta vasta vuonna Sitä ennen tulisi löytyä ratkaisu päiväsairaalalle väliaikaisesti osoitettavista lisätiloista. Hankeohjelman ja laajentuvan toiminnan edellyttämien henkilökuntalisäysten ja uusien tilojen käyttöönoton vaikutus sairaalan vuositason kustannuksiin on yhteensä +26 milj. euroa vuoteen 2022 mennessä. Luvussa on mukana nyt jo rakentamisvaiheessa olevan akuuttisairaalan vaikutus. Sairaanhoitoalueen kustannukset ja vastaavasti kuntalaskutuksesta saatavat tuotot kasvavat noin 20 %:lla vuoden 2010 tasosta. Toimintakulujen muutoksesta noin 10 milj. euroa vuodessa aiheutuu henkilöstön lisäystarpeista. Yleissuunnitelman laatinut työryhmä on tietoinen tulevina vuosina vaikeutuvasta henkilökunnan saatavuudesta ja pitää työvoimapulaa merkittävänä riskinä, jota tulee säännöllisesti arvioida osana yleissuunnitelmassa ehdotettujen hankkeiden valmistelua. Uusille tiloille ei ole tarvetta ilman osaavaa ammattihenkilöstöä. Muita tämän raportin ehdotuksiin liittyviä, jo valmisteluvaiheessa tunnistettuja riskejä ovat kaventuvat rahoitusmahdollisuudet, sairaalan palvelukysynnän virhearviot ja niistä johtuva tila- ja muiden resurssien yli- tai alimitoitus sekä mm. potilaiden ohjaaminen tai hakeutuminen suurissa määrin muiden palveluntuottajien asiakkaiksi. 5

6 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Hyvinkään sairaala vastaa valtaosasta alueensa kuntien erikoissairaanhoidon palveluista. Suurena, alueen yli asukkaan ensisijaisena erikoissairaanhoidon keskuksena sairaalassa on hyvin kattava lääketieteen erikoisalojen valikoima. Sairaanhoitoalueen väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä yli asukkaalla (12 %). Samalla aikajaksolla, 2010-luvun aikana koko terveydenhuoltojärjestelmään, palvelujen järjestämisvastuisiin ja mm. hoito- ja tutkimusmenetelmiin ennakoidaan muutoksia, jotka tuovat kehittämismahdollisuuksia ja -paineita siihen, miten ja millaisissa toimintaolosuhteissa potilaat sairaalassa hoidetaan. HUS:ssa sairaalarakennusten tilankäytön suunnittelu rakentuu tavoitteelle resurssien tehokkaasta käytöstä. Tuottavuustavoitteita edistetään liittämällä toiminnallinen ja tilasuunnittelun aina mahdollisuuksien mukaan yhteen ja tarkastelemalla sairaaloiden tilakapasiteettia laajoina kokonaisuuksina, ei vain toimintayksikkökohtaisesti. Keskeistä on tilojen yhteiskäyttö ja korkea käyttöaste. Peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeita priorisoitaessa etusijalla ovat kohteet, joiden käyttötarve ja toiminnallinen sekä taloudellinen merkitys on riittävän pitkäaikainen suhteessa hankkeen kustannuksiin. Useista HUS:n sairaalakiinteistöistä on laadittu toiminnan ja palvelukysynnän muutosarvioihin perustuva pitkän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa sairaalan peruskorjaus- ja muita investointeja. Yleissuunnitelma Hyvinkään sairaalan peruskorjausten ja mahdollisen lisärakentamisen tarpeista vuoteen 2022 asti on valmisteltu sairaanhoitoalueen johdon ja tulosyksiköiden, HUS:n konsernihallinnon ja HUS-Tilakeskuksen sekä alueen kuntien edustajien yhteistyönä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja asetti työryhmän em. tehtävää varten (liite 1). Hyvinkään sairaalan toimintaa ja kiinteistön tilankäyttöä on työryhmässä tarkasteltu sairaanhoitoalueen paikallisen ja koko HUS:n kehittämisen ja työnjaon kannalta. Yleissuunnitelmassa kuvataan, mitä korjaus- ja muita hankkeita sairaalakiinteistössä tarvitaan ja ehdotetaan, miten tilankäyttö järjestetään ottaen huomioon sairaalan tulosyksiköiden ja siellä toimivien liikelaitosten muuttuvat tarpeet. Kysymys Hyvinkään kaupungin ja muiden alueen kuntien perusterveydenhuollon ja sairaalan yhteistyöstä ja mahdollisista laajemmista työnjaon muutoksista on yleissuunnitelmaa tehtäessä kevään 2011 aikana monilta osin tarkentunut. Hyvinkään kaupunki on päättänyt strategisista linjoista, joiden seurauksena kaupungin omia terveyspalveluja keskitetään sairaalan läheisyyteen. Kaupungin strategia ei sisällä muutoksia kaupungin oman toiminnan ja sairaanhoitopiirin palvelujen kesken. Tästä johtuen tilatarpeiden arviointi yleissuunnitelmassa koskee nykyisen erikoissairaanhoidon ja jo nyt yhteistyössä kuntien kanssa organisoidun päivystystoiminnan palveluja. Suunnitelmassa on varaus Hyvinkään kaupungin tilatarpeille sairaala-alueella, mutta ei arviota koko alueen väestön terveydenhoitopalvelujen laajemmasta keskittämisestä Hyvinkään sairaalakiinteistön yhteyteen. Suunnitelmassa ei myöskään ole lähdetty ennakoimaan, miten potilaiden laajentuvat oikeudet vaikuttaa itse hoitopaikkansa valintaan, mahdollisesti ohjaavat potilasvirtoja. Näiltä osin yleissuunnitelma sisältää toiminnallisia ja mitoitusriskejä, joita arvioidaan raportissa myöhemmin erikseen. Suunnitelma on ensisijiasesti erikoissairaanhoidon ja sen tukipalvelujen Master Plan ja se perustuu Hyvinkään sairaalan ja koko HUS:n strategialinjauksiin. Niistä tärkeimpiä sairaalan tilasuunnitteluun liittyen ovat vaativien potilasryhmien ja päivystyksen keskittäminen, tuottavuuden lisääminen palvelutuotannon kasvun mahdollistajana, panostukset potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun sekä oman toiminnan kilpailukyvyn lisääminen suhteessa 6

7 muiden toimijoiden tarjoamiin palveluihin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen avaintavoitteiden mukaisesti palvelukysynnän muutoksiin vastataan kehittämällä toimintaprosesseja lyhytja avohoidon suuntaan sekä tarkistamalla ammattiryhmien työnjakoa. Yleissuunnitelmassa kuvatut tilatarpeet on mitoitettu muuttuvan kysynnän ja uudistuvien tutkimus- ja hoitomenetelmien mukaan ja ne perustellaan erillisillä laskelmilla ja potilasmääräarvioilla. Yleissuunnitelmassa on alustava sairaalan rakennushankeohjelma. Siinä on otettu huomioon palvelutuotannon tarpeiden ohella kiinteistön vastuullinen käyttökunnossa pitäminen ja arvon säilyminen sekä konsernin tavoitteet energiatehokkuuden lisäämisessä. Hankeohjelma on toteutettavissa tässä raportissa ehdotettavalla tavalla, mikäli Hyvinkään kaupungin suunnitelma laajasta lisärakentamisesta sairaalanmäelle toteutuu lähivuosina ja HUS saa käyttöönsä kaupungin nykyiset kaksi potilasosastoa. Suunnitelmassa kuvataan myös lyhyesti, miten toimintaprosesseja aiotaan kehittää ja millaisin tilajärjestelyin mahdollistetaan prosessien sujuvuus. Tarkoituksena ei ole ollut selvittää rakennusprojektien yksityiskohtia eikä kyseessä ole varsinainen peruskorjausten tai lisärakentamisen suunnittelu. Ehdotettavassa rakennushankkeiden ohjelmassa keskeistä on niiden järjestys ja tavoiteaikataulu. 7

8 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS Hyvinkään sairaala on HUS:n suurin HYKS-alueen ulkopuolinen sairaala. Sillä on merkittävä seudullinen rooli paitsi erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajana myös suurena työnantajana ja taloudellisena toimijana. Sairaala on monesta syystä alueen kuntien intressien ja ohjauksen kohteena. Sairaanhoitoalueen viidellä kunnalla (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) on selkeä yhteinen näkemys Hyvinkään sairaalasta myös jatkossa päivystävänä erikoissairaanhoidon yksikkönä ja täyden palvelun keskussairaalana. Kuntien tavoitteet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajojen madaltamisesta ja yhteistyöstä mm. terveydenhuollon ammattiosaamisen hyödyntämisessä ovat yhteisiä, samoin huoli palvelukysynnän kasvusta, akuuttihoidon resursseista ja rahoitusmahdollisuuksien rajallisuudesta. Sairaanhoitoalueen kuntien väestömäärä vuoden 2010 lopussa 0 14 v v 75+ v Yhteensä Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä Tilastokeskuksen ennusteen mukaan alueen kuntien asukasmäärä vuonna 2020 on Alle 15-vuotiaiden määrä alueella kasvaa :ksi, vuotiaiden määrä :ksi ja 75 vuotta täyttäneiden määrä :ksi. Ikäryhmässä 75+ väestömuutos merkitsee noin henkilön lisäystä eniten terveyspalveluja käyttävien ryhmässä. Vastaava asukasmäärän kasvuennuste koko ikäryhmässä 65+ on verrattuna vuoden 2010 lopun tilanteeseen. Vuoden 2025 väestömääräksi ennustetaan Kuntien asukasmäärien lisäys ja ikärakenteen muutos ennakoivat merkittävää terveydenhoitopalvelujen ja myös erikoissairaanhoidon kysynnän kasvua, varsinkin suurten kansantautien ja akuuttihoidon palvelujen osalta, vaikka haaste onkin suurin kuntien sosiaali- ja terveystoimen peruspalvelujen puolella. Väestö- ja muiden kysyntätekijöiden muutosten vaikutuksia Hyvinkään sairaalan tila- ja muiden resurssien tarpeisiin on yleissuunnitelmassa arvioitu HUS:ssa keväällä 2011 valmistellun ja HUS-strategian tarkistuksiin liittyneen sairaanhoitopiirin kokonaiskysynnän skenarion mukaisesti. Laskentamallissa otetaan huomioon muina kysyntää ohjaavina seikkoina asiantuntija-arviot sairastavuuden kehityksestä, lääketieteen ja teknologian kehityksestä ja mm. hoitomenetelmien ja työnjaon muutoksista. Hyvinkään sairaalan rakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sitä on myöhemmin laajennettu useaan otteeseen. Sairaalan nykyinen huoneala (sisäisesti ja ulos vuokrattavat tilat) on hum 2. 8

9 Sairaalan laajennukset Vuosi Lääkekeskus+käytävä 1988 Torniosa 1989 Leikkausosasto 1989 Lastenosasto 1991 Päiki 2000 PKL-siipi 2000 Päivystys 2001 Lasten psykiatria ym Heräämö ja magneetti 2004 Leiko 2006 Ravintokeskuksen laajennus 2010 Keskusvarasto 2010 Lisäksi sairaala-alueella on Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalamäen omistama rakennus, jossa on Hyvinkään kaupungin terveysasema- ja vuodeosastotiloja sekä sairaalan neurologian osasto. Rakennus on valmistunut vuonna 2002 ja siitä on HUS:n käytössä hum 2. Liittessä 2 on esitetty sairaalan rakentamisvaiheet. Hyvinkään sairaalassa oli vuonna 2010 hoidettava yli eri henkilöä. Avohoitokäyntien määrä oli noin ja hoitopäivien määrä Päivittäin sairaalassa asioi keskimäärin 500 potilasta. Rakennettuja, ns. virallisia sairaansijoja on 229, tehovalvontapaikkoja 8. Vuonna 2011 kaikki potilaspaikat ovat käytössä. Sairaansijat ja hoitopaikat vuonna 2011 Medisiininen tulosyksikkö 107 ss hp Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 52 Operatiivinen tulosyksikkö 70 8 Psykiatrian tulosyksikkö - Yhteensä

10 Keskeiset toimintaluvut Hyvinkään sairaalassa vuonna 2010 Medisiiniset alat Naistentaudit ja synnytykset Lasten- ja nuorten sairaudet Lähde: Ecomed-aineisto (lukuunottamatta leikkauksia ja synnytyksiä). Ajanvarauskäynnit sisältävät ensi-, uusinta-, sarjahoito-, hoito-, koti- ja potilasryhmäkäynnit. Taulukko on tulosyksikkökohtainen. Medisiiniset päivystyskäynnit sis. tässä myös lasten ja operatiivisten alojen käynnit. Hyvinkään sairaanhoitoalue tuloslaskelma 2010 (tuhansina euroina) TP2009 TA2010 TP2010 Muutos-% TP2010 TA2010 Muutos-% TP2010 TP2009 Toimintatuotot yhteensä ,9 1,0 Myyntituotot ,7 0,7 Maksutuotot ,2 9,4 Tuet ja avustukset ,8-65,2 Muut toimintatuotot ,1 Toimintakulut yhteensä ,0 1,3 Henkilöstökulut ,3-0,5 Palvelujen ostot ,7 11,2 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,8-10,3 Muut toimintakulut ,0-3,6 Toimintakate ,5-24,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Vuosikate ,0-24,6 Poistot ja arvonalentumiset ,0 1,0 Tilikauden tulos Psykiatria Yhteensä Hoitopäivät Operatiiviset alat Hoitojaksot Avohoitokäynnit - ajanvarauskäynnit päivystyskäynnit Terveyskeskuspäivystyskäynnit Leikkaus- ja anestesiatoimenpiteet - leikkaustoimenpiteet joista päivystys päiväkirurgia anestesiatoimenp Synnytykset Toimintakulut ja poistot yht

11 3 HYVINKÄÄN SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Vuonna 2010 sairaalassa tuotettiin yli NordDRG-jaksoa ja käyntiä (talousarviossa ). Vaikka sairaalan palvelut ryhmitellään ja hinnoitellaan pääosin DRG-pohjaisesti, on toiminnan laajuus ja sen muutosnäkymät tässä raportissa esitetty avohoitokäynteinä ja hoitopäivinä, koska niiden perusteella voidaan arvioida paremmin käytössä olevia ja jatkossa tarvittavia tilamääriä. 3.1 Medisiininen tulosyksikkö Tulosyksikön vastuualueet ovat sisätaudit, keuhkosairaudet, neurologia, fysiatria ja kuntoutus sekä päivystys (ja ensihoito). Medisiininen tulosyksikön toiminta on jakaantunut medisiiniseen osastoryhmään, päivystyksen osastoryhmään sekä fysiatriaan ja kuntoutukseen Medisiininen osastoryhmä Medisiininen osastoryhmä käsittää medisiiniset poliklinikat (sisätautien poliklinikka, onkologian poliklinikka, neurologian poliklinikka, keuhkosairauksien poliklinikka ja palliatiivisen hoidon yksikkö), nefrologian yksikön, sisätautien- ja keuhkosairauksien osaston sekä neurologian osaston ja hengityshalvausyksikön. Uutena, omana yksikkönä aloitti 2011 toimintansa infektiosairauksien yksikkö. Medisiiniset poliklinikat sijaitsevat päärakennuksen 1- ja osin P-kerroksessa sekä väliaikaisessa parakkirakennuksessa. Tulosyksikön kuntalaskutettavat hoitojakso- ja hoitopäiväsuoritteet vuonna 2010 Erikoisala Hoitojaksot Hoitopäivät Avosuoritteet Yhteensä Käynnit Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Fysiatria ja kuntoutus Hengityshalv Yhteensä Taulukko ei sisällä päivystysosaston ja tehohoidon suoritteita, jotka ovat eritelty omana ryhmänä alempana. Avosuoritteiden lukumäärä sisältää kaikki avosuoritteet paitsi päivystyskäynnit. Medisiiniset poliklinikat Lähetemäärät poliklinikoille ovat kasvaneet 2000-luvulla erityisesti sisätautien erikoisalalla. Saapuneet ulkoiset lähetteet erikoisaloittain HUStilan mukaan (ei sis. päivystyspkl lähetteitä) Lähde: ODS Sisätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria

12 Päiväsairaalatoiminta ja sairaanhoitajan vastaanotot ovat kehittyvä ja kasvava alue. Toimintaa on tehostettu ohjaamalla kysyntää lääkärin vastaanotoilta sairaanhoitajan vastaanotoille ja vuodeosastoilta päiväsairaalatoimintaan näihin soveltuvissa potilasryhmissä. Sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa kehittämällä vapautetaan lääkärin vastaanottoaikoja vastaamaan kasvavaan lähetekysyntään ja hoitotakuun tavoitteisiin. Päiväsairaalatoimintaa kehittämällä vapautetaan henkilöstöä ja paikkaresursseja kriittisesti sairaille potilaille ylikuormitetuilta vuodeosastoilta kotiutumisen nopeutumisella tai vuodeosastohoidon tarpeen vähenemisellä (= osalla päivystyspotilaista jatkohoito päiväsairaalassa vuodeosastohoidon sijaan). Päiväsairaalapaikkoja on tällä hetkellä 7+1 (sisätaudit ja keuhkosairaudet) ja 2 (neurologia). Sisätautien poliklinikka 1003 Potilaat ohjautuvat poliklinikoille tutkimuksiin ja hoitoon sisätautien suppeiden erikoisalojen mukaisesti. Erikoisalat ovat diabetes ja muu endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, reumatologia, yleissisätaudit, onkologia ja palliatiivisen hoidon yksikkö. Kardiologian lähetteet muodostavat yli 50 % lähetteistä ja runsaasta palautuksesta ja konsultaatiovastausten antamisesta huolimatta odotusajat ensikäynnille ovat venyneet. Kardiologiaan saadaan vuonna 2011 yksi kardiologi ja sairaanhoitaja lisää. Sisätautien poliklinikan avohoitosuoritteet vuonna 2010 Yhteensä Käynnit Onkologian poliklinikka 1105 Onkologian poliklinikka tekee tiivistä yhteistyötä HYKS:n Syöpätautien klinikan kanssa. Tällä hetkellä HYKS:n konsultoivan onkologin vastaanottotoimintaa on 2 päivänä viikossa. Onkologian poliklinikan avohoitosuoritteet vuonna 2010 Yhteensä Käynnit Neurologian poliklinikka 1372 Neurologian poliklinikan yleisimmät käyntisyyt ovat hermoston eli aivojen, selkäytimen, ääreishermojen sairauksien selvittely ja lihasten sairauksien selvittely. Neurologian poliklinikan avohoitosuoritteet vuonna 2010 Yhteensä Käynnit

13 Keuhkosairauksien poliklinikka 1394 Keuhkosairauksien poliklinikan yleisimmät käyntisyyt ovat pitkittynyt yskä, astma, kuorsaus ja uniapnea, keuhkoahtaumatauti, keuhkokudoksen sairaudet ja keuhkosyöpä. Syksyllä 2010 alkoi uutena sairaanhoitajan vastaanottona astmapotilaan valmisteleva käynti ennen ensimmäistä lääkärin vastaanottoa. Keuhkosairauksien poliklinikan avohoitosuoritteet vuonna 2010 Yhteensä Käynnit Palliatiivisen hoidon yksikkö 1396 Palliatiivisen hoidon yksikkö aloitti toimintansa , alkuun vastaanottoa on 1 pv/vko. Yksikkö antaa konsultaatiopalveluita erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon eri yksiköille. Alueellinen palliatiivisen hoidon hoitoketju valmistuu ja otetaan käyttöön alkuvuodesta Nefrologian yksikkö 1106 Nefrologian yksikössä toimii hemodialyysiyksikkö ja nefrologian poliklinikka. Hemodialyysipaikkoja yksikössä on 9. Potilaat käyvät hoidossa kolmasti viikossa ja yksi hoitokerta kestää 4 5 tuntia. Hoitoja annetaan aamuvuorossa kuutena ja iltavuorossa kolmena päivänä viikossa. Poliklinikan toiminta-alueena on munuaissairauksien diagnostiikka ja hoito sekä munuaisten vajaatoimintaa sairastavien ja munuaissiirron saaneiden potilaiden jatkoseuranta. Nefrologian poliklinikalla toimii myös sairaanhoitajavastaanotto. Nefrologian yksikön avohoitosuoritteet vuonna 2010 Yhteensä Dialyysit Käynnit Sisätautien ja keuhkosairauksien yksikkö, vuodeosasto 3, 1101 Vuodeosastolla on 77 sairaansijaa ja se on jaettu neljään soluun, joilla kullakin on omat erityisvastuunsa erikoisaloittain. Erikoisaloja ovat yleissisätaudit, kardiologia, nefrologia, hematologia, gastroenterologia ja keuhkosairaudet. Osastolla toimii 6-paikkainen sydänvalvonta. Osastolle on keskitetty erikoissairaanhoitoa vaativien diabetespotilaiden hoito, eristyspotilaiden hoito sekä hematologisten potilaiden sytostaattihoidot, joita ei päiväsairaalatoimintana voi toteuttaa. Gastroenterologisia potilaita ovat mm. colitis ulcerosaa, Chronin tautia ja maksakirroosia sairastavat. Keuhkosairauksien potilaat sairastavat yleisemmin keuhkokuumetta, keuhkosyöpää ja keuhkoahtaumatautia. Potilaat tulevat pääsääntöisesti päivystyksen kautta. Osastolla toimii myös unitutkimusyksikkö, jossa tehdään unenaikaisia rekisteröintejä sekä aloitetaan CPAP-hoitoja potilaille, joille polikliininen toiminta ei sovellu. 13

14 Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 Hoitojaksot (sis. keu, muut) Keskim. hoitoaika Sairaansijat Hoitopäivät Kuormitus- % Sisätaudit ,36 88,66 Lähde: Ecomed (hoitojaksot ja hoitopäivät ja keskim. hoitoaika) ja Cressida (kuormitus-%) Neurologian vuodeosasto 6, 1371 ja hengityshalvausyksikkö 1111 Neurologian vuodeosasto 6:lla tutkitaan ja hoidetaan akuutteja ja pitkäaikaissairauksia sairastavia neurologisia potilaita sekä vaativia lääkitys-, tutkimus- ja hoitoarvioita tarvitsevia potilaita. Osastolla hoidetaan esim. aivohalvaus-, aivovamma-, aivokasvain, ALS-, selkäydinvamma- Parkinson-, monihermosairaus ja aivojen tulehduksia sairastavia. Osastolla on sairaansijoja 30, joista yksi tällä hetkellä hengityshalvauspotilaalla. Lisäksi hoidetaan myös muita medisiinisiä potilaita paikkatilanteen niin vaatiessa. Vuonna 2010 yhtä hengityshalvausyksikön potilasta hoidettiin osasto 6:lla ja toisen hengityshalvauspotilaan hoito toteutui kotona; hoitopäiviä kertyi yksikössä yhteensä 730. Neurologian vuode- Sairaansijapäivät Hoitojaksot Hoito- Keskim. Kuormitusosasto 6 hoitoaika % Vy ,80 88,87 Vy Yhteensä Lähde: Ecomed (hoitojaksot ja hoitopäivät ja keskim. hoitoaika) ja Cressida (kuormitus-%) Vuodeosastojen hoitojaksojen määrää vähentävät jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden siirtoviiveet, vuonna 2010 siirtoviivepäiviä medisiinisessä tulosyksikössä oli Infektiosairauksien yksikkö, 1400 Infektiosairauksien yksikkö eriytyi omaksi yksiköksi alkaen. Yksikkö palvelee koko sairaalaa ja siellä työskentelee yksi infektiolääkäri ja kaksi hygieniahoitajaa Päivystyksen osastoryhmä Päivystys on jaettu konservatiiviseen (sisätaudit, neurologia, keuhkosairaudet), operatiiviseen (kirurgia, lastenkirurgia), lastentautien ja yleislääketieteen (lääkäri tai sh) akuuttihoitoprosesseihin. Hoitolinjoille ohjauksen tekee triagehoitaja. Erikoissairaanhoidon päivystys toimii ympärivuorokautisesti. YLE-akuuttihoitoprosessi vastaa yleislääketieteen (perusterveydenhuollon) päivystyksestä hyvinkääläisten osalta ympärivuorokautisesti ja sairaanhoitoalueen muiden kuntien osalta yöaikana klo Päivystyskäyntien kasvu yhteispäivystyksen käynnistymisen jälkeen (vuosina ) kohdistui aluksi vain yleislääketieteen päivystykseen. Työnjaon ja triagetoiminnan päivityksen myötä erikoissairaanhoidon käyntien kasvu on kääntynyt uudelleen selkeään nousuun. Potilaat ovat haastavampia väestön vanhetessa ja ollessa yhä monisairaampia. Tutkimus- ja hoitopaikkoja on päivystysalueella Päivystysalueella ei ole varsinaista päivystysosastoa. Kuitenkin potilaan hoitoajan pitkittyessä päivystysalueella yli 16 tunnin, 14

15 potilaan laskutus tapahtuu hoitojaksona. Vuonna 2010 näitä hoitojaksoja kertyi 644 (hoitopäiviä 692). Vuosina toteutetaan päivystysalueella Akuuttisairaala-rakennushanke, jossa päivystyksen tilat saneerataan paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi. Kokonaan uusina tiloina rakennetaan 10-paikkainen päivystysosasto + yksi eristyshuone sekä 6-paikkainen kevytvalvonta. Päivystysalueen käyntimäärät vuosina Konservatiivinen akuuttihoitoprosessi (sisätaudit, keuhkos., neurologia) Muutos-% ,0 Kirurginen akuuttihoitoprosessi ,8 Lasten akuuttihoitoprosessi ,6 Yle akuuttihoitoprosessi ,0 Vuonna 2010 laskutettujen käyntien kokonaismäärä oli , joista terveyskeskuskäyntejä oli Päivystysmäärät erikoisaloittain vuosina Tk-päivystys Lastentaudit Naistentaudit Kirurgia Neurologia Keuhkosairaudet Sisätaudit Fysiatria ja kuntoutus Hyvinkään sairaalassa valtaosa kuntoutus- ja erityistyöntekijäpalveluista on keskitetty fysiatrian ja kuntoutuksen vastuualueelle. Vastuualue tarjoaa kuntoutuksen asiantuntijapalveluita kaikille Hyvinkään sairaanhoitoalueen erikoisaloille ja eri-ikäisille potilaille. Alueen kuntoutuspotilaiden vuodeosastohoito on keskitetty Kiljavan sairaalaan. Apuvälinepalvelut järjestetään vuodesta 2011 alkaen uudelleen yhteistyössä ja osana HUS:n apuvälinepalveluja. Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja tukea asiakkaan työ- ja toimintakykyisyyttä ja mahdollistaa itsenäinen selviytyminen elämän eri tilanteissa. Palveluiden sisältö ja laatu määräytyvät sekä erikoisalalla hoidossa olevien potilaiden tarpeiden, erikoisala- kohtaisten toimintakäytäntöjen että kuntoutusta ohjeistavien lakien ja ohjeiden mukaisesti. 15

16 Vastuualueella toimivat fysiatrian erikoisalapoliklinikka, fysioterapiapoliklinikka, toimintaterapiapoliklinikka, puheterapiapoliklinikka, sosiaalityöntekijävastaanotot ja ravitsemusterapeutin palvelut. Apuvälinepalvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluiden osana. Neuropsykologin palvelut koordinoidaan aikuispotilaiden osalta neurologian ja lasten osalta lastenneurologian kautta. Ajanvarauskäynnit ja hoitopuhelut vuonna 2010 Ajanvarauskäynnit Hoitopuhelut Fysiatria ja kuntoutus Fysioterapia Puheterapia Toimintaterapia Sosiaalityö Ravitsemusterapia Tulosyksikön kustannukset Medisiinisen tulosyksikön toimintakulut vuonna 2010 olivat euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli noin 16,8 milj. euroa. Medisiinisen tulosyksikön tuloslaskelma 2010 TP2009 TA2010 TP2010 Muutos-% TP2010 TA2010 Muutos-% TP2010 TP2009 Toimintatuotot yhteensä ,7 10,8 Myyntituotot ,8 10,8 Maksutuotot ,6 9,2 Tuet ja avustukset ,7 66,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut yhteensä ,4-0,2 Henkilöstökulut ,6-0,7 Palvelujen ostot ,3-0,1 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,4 3,5 Muut toimintakulut ,1-6,8 Toimintakate ,1 450,6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,1-450,6 Poistot ja arvonalentumiset ,2-25,9 Tilikauden tulos Toimintakulut ja poistot yht

17 3.2 Operatiivinen tulosyksikkö Tulosyksikköön kuuluvat anestesiologia ja tehohoito, kirurgian eri vastuualueet sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit. Tulosyksikön käytössä on kirurgian vuodeosasto, jossa on 70 sairaansijaa sekä kirurgian poliklinikka, endoskopiapoliklinikka ja korva-nenä- ja kurkkutautien poliklinikka. Erikoisalan kuntalaskutettavat suoritteet vuonna 2010 Erikoisala Hoitojaksot Hoitopäivät Avosuoritteet Yhteensä Käynnit Kirurgia* Knk Yhteensä Taulukko ei sisällä päivystysosaston ja teho-hoidon hj ja hpv, jotka eritelty omana ryhmänä alempana. Avosuoritteiden lukumäärä sisältää kaikki avosuoritteet operatiivisissa yksiköissä (ei sis. päivystyspkl:n päivytyskäyntejä) Anestesiologia ja tehohoito Tehovalvonta Hoitava vastuuyksikkö Hoitopaikat Hoitovrk Keskim. hoitoaika vrk Hoitojaksot Kuormitus- % Tehostettu valvonta ,3 77,6 Lähde: Tehovalvonnan oma Excel-rekisteri Erikoisala Pot lkm Hoitovrk Osuus hoitovrk:sta Keskim. hoitoaika vrk Sisätaudit ,6 34 % 2,5 Kirurgia ,5 45 % 4,3 Keuhkosairaudet % 3,6 Neurologia ,4 7 % 3,2 Naistentaudit ja synnytykset 8 2,9 0 % 0,4 KNK 1 0,8 0 % 0,8 Lastentaudit 1 0,4 0 % 0,4 Yhteensä ,7 100 % 3,3 Lähde: Tehovalvonnan oma Excel-rekisteri Tehovalvonnassa on 7 tavallista tehohoitopaikkaa ja yksi suljetulla eristyksellä varustettu tehohoitopaikka. Potilaiden lukumäärä vuonna 2010 oli 683 ja hoitopäiviä oli Meneillään olevan akuuttisairaalan rakentamisvaiheen ajan osasto toimii väistötiloissa kahdessa eri paikassa. 17

18 Osaston tehtäviin kuuluu aamuvuoron aikana sairaalan sisäisen hätätilanteiden hoitaminen ja päivystysaikana hätäsektiovalmius, kun leikkaustiimi ei ole paikalla. Vuonna 2010 henkilökunta osallistui 8 hätäsektioon ja elvytyshälytyksiin 23 kertaa. Osastolla hoidetaan mm. hengitysvajauspotilaita invasiivisin ja non-invasiivisin keinoin, sepsispotilaita ja kirurgisia potilaita isojen leikkausten jälkeen. Pääosa potilaista tulee osastolle päivystyksen kautta (324 potilasta vuonna 2010). Leikkausosastolta tuli 132 potilasta ja muilta Hyvinkään sairaalan osastoilta 187 potilasta. Muualta HUS-alueelta tuli vuonna 2010 sairaalasiirtona 35 potilasta. Virka-aikana osaston toiminnasta vastaava anestesialääkäri tekee potilaiden hoitopäätökset kunkin erikoisalan konsulttien kanssa. Päivystysaikana sama anestesialääkäri vastaa sekä leikkaussalitoiminnasta että tehovalvonnan potilaista. Leikkaus- ja anestesiayksikkö Leikkaus ja anestesia vuonna 2010 Leikkaussalit Leikkaukset Preoperatiiviset poliklinikkakäynnit Muut anestesiapalvelut (synnytysanalgesiat 1 160) Hyvinkään sairaalan leikkaus- ja anestesiayksikössä on 13 leikkaussalia, joissa tehdään ortopedisia (sisältää myös käsikirurgian ja traumatologian), gastroenterologisia ja yleiskirurgisia, plastiikka- ja rintarauhaskirurgisia, verisuonikirurgisia, urologisia ja korva-, nenäkurkkutautien leikkauksia sekä sektioita, gynekologisia leikkauksia ja lastenkirurgisia leikkauksia. Suurimmat erikoisalat ovat ortopedia ja gastroenterologia. Leikkausmäärät erikoisaloittain ja kiirellisyyden mukaan Ortopedia, Gastroenterol. Plastiikkakirurgirauhas- Rinta- Verisuoni- Urologia Korva-, Lastenkirurgitautien Naisten- Synny- Yht. käsikirurgia ja traumatologia ja yleiskirurgikirurgikirurgia nenä-, kurkkutautien kirurgia kirurgia tykset, kirurgia Elektiivinen Päivystys Yhteensä Leikkaus- ja anestesiayksikkö sisältää kaksi erillistä toiminnallista kokonaisuutta, entisen päiki-yksikön, jossa on kolme leikkaussalia, ja pääleikkausyksikön, jossa on 10 leikkaussalia. Yksiköt yhdistettiin hallinnollisesti vuoden 2010 alusta alkaen tavoitteena toiminnallinen integraatio. Leikkaussalien käyttöastetta tarkastellaan raportin kohdassa Heräämötoiminta jakautuu keskusheräämöön (14 paikkaa), päiväkirurgiseen I-vaiheen (13 paikkaa) ja II-vaiheen heräämöön (10 paikkaa) sekä lasten I- (5 paikkaa) ja II- vaiheen (1 2 paikkaa) heräämöön. Postoperatiivisen valvonnan lisäksi heräämössä tehdään anestesiologisia toimenpiteitä, esimerkiksi leikkausta edeltäviä puudutuksia ja erilaisia kanylaatioita. Leikkaussalien välittömässä läheisyydessä sijaitsee LEIKO-yksikkö. LEIKO, eli leikkaukseen kotoa, on yhteinen preoperatiivinen prosessi leikkaukseen tulevien potilaiden hoi- 18

19 dossa. Yli 90 % elektiiviseen leikkaukseen tulevista potilaista tulee leikkauspäivänä sairaalaan Leiko-yksikön kautta. Yksikköön on ulkoa suora sisäänkäynti. Yksikössä on tilat potilaiden vastaanottamista, tutkimista ja haastattelemista, vaatteiden vaihtoa ja niiden säilyttämistä varten sekä odotustila potilaille. LEIKO-yksikön yhteydessä sijaitsevat lisäksi työtilat hoidonvaraajille ja preoperatiivista vastaanottoa varten. Potilaat odottavat leikkaussaliin pääsyä LEIKO-yksikön odotustilassa lepotuoleissa, pieni osa heistä tarvittaessa vuoteessa. Lasten käyttöön soveltuvia LEIKO-tiloja ei ole. Lapset odottavat leikkaukseen pääsyä joko vuodeosastolla, vanhempiensa kanssa päiväkirurgisten salien yhteydessä olevissa käytävätiloissa tai heräämössä (päiväkirurgisesti hoidettavat lapset). Hoitava vastuuyksikkö Hoitojaksot Leiko Sisätaudit 30 Kirurgia Naistentaudit 367 Lastentaudit 112 KNK 563 Yhteensä Leikkauksen jälkeisen heräämöhoidon jälkeen potilas siirtyy joko kotiin, vuodeosastolle tai tehovalvontaan. Leikkaukset Päiväkirurgia Päivystysleikkaukset Leiko vuonna % (elektiivisestä) 19,1 % (kaikista) 95 % (elektiivisestä) Päiväkirurgian osuus on lisääntynyt tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sairaalan leikkausosasto päivystää ympärivuorokautisesti. Päivystysleikkausten osuus on pysynyt samana useiden vuosien ajan (noin 20 % leikkauksista). Päivystyspotilaat luokitellaan kiireellisyyden mukaan (suluissa tuntimäärä, jonka sisällä potilas on leikattava): hätä, punainen (0 8 h), oranssi (8 24 h), keltainen (2 48 h) yli 48 h odottamaan pystyvä, ns. vihreän linjan potilas. Eniten päivystysresursseja käyttävät ortopedia ja traumatologia. Päivystyksille on yleensä virka-aikana varattu 1 leikkaussali. Ilta- ja yöaikaan päivystysleikkauksia hoitaa yksi leikkausryhmä. Arkisin klo jälkeen ja viikonloppuisin leikkausosaston sairaanhoitajilla on varallaoloon perustuva päivystys ja anestesialääkäreillä sairaalapäivystys. Heräämö on auki arkisin klo asti Kirurgian eri vastuualueet ja korva-, nenä- ja kurkkutaudit Kirurgian vastuualueella erikoisalat ovat yleiskirurgia, gastroenterologinen kirurgia, urologia, plastiikkakirurgia ja ortopedia. Lisäksi sairaalassa tehdään lastenkirurgiaa, joka hallinnollisesti kuuluu lastentautien tulosyksikköön. Kirurgian toimipisteitä ovat kirurgian vuodeosaston lisäksi kirurgian poliklinikka ja endoskopiapoliklinikka. Operatiiviseen tulosyksikköön kuulu myös korva-nenä- ja kurkkutaudit (knk). 19

20 Hyksin kanssa on tehty selvä tehtäväjako, jonka pohjalta HYKSiin keskitetään aivan vaativin, erikoistasoa vaativa kirurgia ja Hyvinkään kirurgia vastaa alueensa muusta kirurgisesta erikoissairaanhoidosta. Kirurgian vuodeosasto 4 Kirurgian vuodeosastolla on 70 vuodepaikkaa ja se on jaettu kahteen moduuliin. Kirurgian vuodeosaston erikoisaloina ovat gastro- ja yleiskirurgia, urologia, plastiikkakirurgia, ortopedia sekä korva-nenä ja kurkkutaudit (knk). Noin puolet vuodeosaston potilaista tulee päivystysluonteisesti. Osa potilaista myös leikataan päivystysluonteisesti. Suunnitellusti leikkaukseen tulevat potilaat tulevat pääsääntöisesti Leiko-yksikön kautta aamulla. Leikkauksen jälkeen potilas siirtyy heräämöstä vuodeosastolle. Osa potilaista siirtyy vuodeosastolta jatkohoitoon tai kuntoutukseen mm. terveyskeskussairaalaan Hoitava yksikkö Sairaansijat Hoitojaksot Hoitopäivät Keskim. Kuormitushoitoaika % Kirurgian osasto ,61 74,44 Moduuli 1 (solut 1 2) Moduuli 2 (solut 3-4) Solussa 1 (18 ss) on päivystysosasto, jossa hoidetaan gastroenterologisia päivystyspotilaita. Myös urologiset potilaat ovat solussa1. Tyypillisiä sairauksia ovat umpilisäkkeen tulehdus, sappivaivat, suolitukokset ja haimatulehdukset. Myös ercp-potilaiden seuranta tapahtuu solussa 1. Urologisia sairauksia ovat mm. eturauhasen ja munuaisen sairaudet. Solu 2 (18 ss) hoidetaan gastro- ja yleiskirugisia potilaita sekä korva-nenä- ja kurkkutautien potilaita. Tyypillisiä gastro- ja yleiskirurgisia potilaita ovat suolisto- sappi- tyrä- ja kilpirauhasleikkauspotilaat. Suolistoleikkauspotilaat hoidetaan fast track-periaatteen mukaan. Aikuisten knk- potilaiden hoito on keskitetty kirurgian vuodeosastolle 4 soluun 2. Täällä tapahtuu myös uniapneapotilaiden nenä- ja nieluleikkaushoidon jälkeinen valvonta noin yhtenä päivänä kuukaudessa. Tavallisimpia osastohoitoa vaativia leikkauksia ovat raskaampien uniapneahoitojen lisäksi erinäiset kaulakystat, fistelit, sylkirauhasleikkaukset ja muut dreeniä vaativat toimenpiteet. Lisäksi on potilaita, joiden korkea ikä ja / tai perussairaudet vaativat osastovalvontaa myös tavallisten toimenpiteiden yhteydessä. Solussa 3 hoidetaan sairaanhoitoalueen ortopediset traumat poislukien operoitavat ja selkärankamurtumat sekä päivystyksellistä plastiikka- tai verisuonikirurgin osaamista vaativat avomurtumat. Tehtäväalueeseen kuuluvat tekonivelleikkaukset ( / vuosi), olkapääkirurgia ja polvikirurgia (pääasiallisesti artroskooppisia) lanneselän diskusprolapsi- ja spinaalitenoosileikkaukset, jalkateräkirurgia, käden pientraumat sekä tavllisimmat elektiiviset toimenpiteet. Solussa 4 hoidetaan plastiikkakirurgisia- ja verisuonikirurgisia potilaita. Plalstiikkakirurgisia potilaita ovat mm rintasyöpä, ihosyövät ja haavakirurgia 20

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET HYKS 43 Vuosien 2010-2012 investointiohjelmassa, jonka kuntayhtymän hallitus vahvisti

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Porvoon sairaala - Operatiivinen tulosyksikkö

Porvoon sairaala - Operatiivinen tulosyksikkö Porvoon sairaala - Operatiivinen tulosyksikkö Tulosyksikön vastuualueet ovat kirurgia, anestesia ja operatiivisen tulosyksikön osastoryhmä. Vastuuyksikkötasolla toimii kirurgian vuodeosasto, kirurgian

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä?

Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä? 25.1.12 Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä? Martti Talja Keskussairaalan johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009 Kari Haukipuro, yl, tyj 21: LeTe 3 vastuualuetta 210 Tutkimus- ja kehitys Infektiontorjunta Tietopalvelut Kokeellinen kirurgia 211 Anestesia Anestesia (koko talon anestesia

Lisätiedot

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 06 415 4111 www.epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma HUS 7.5.2012 Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma 2012 2022 Toimeksianto HUS tj Aki Linden 4.11.2011 Markku Mäkijärvi, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Asko Saari Sisältö 1. Toimeksianto 3 2. Taustaselvitykset

Lisätiedot