HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS

2 TIIVISTELMÄ Lohjan sairaalan perusosa on valmistunut Sairaalakiinteistö on rakenteiltaan hyvässä kunnossa, mutta tekniset järjestelmät edellyttävät uudistuksia ja päivityksiä. Kiinteistöä on peruskorjattu ja järjestelmiä uudistettu vuosikorjausten yhteydessä. Tiukentuneet turvallisuusmääräykset tulevat edellyttämään huomattavia investointeja tulevina vuosina muun muassa sammutusjärjestelmään. HUS-Kuntayhtymän investointiperiaatteiden mukaisesti yleissuunnitelmassa on tarkasteltu Lohjan sairaalan toimintaa ja toimintojen edellyttämiä tilankäyttöratkaisuja koko HUS-Kuntayhtymän työnjaon, sairaanhoitoalueen oman toiminnan kehityksen sekä Lohjan sairaanhoitoalueen ja sen kuntien perusterveydenhuollon muutosten näkökulmasta. Suunnitelma sisältää alustavan hankeohjelman, jossa on kuvattu yleisellä tasolla toimintatapojen muutosten toteuttamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi tarvittavia tilojen muutoksia ja rakennushankkeita. Lohjan sairaalan nykyisissä tiloissa toimii erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi Lohjan kaupungin perusterveydenhuollon avosairaanhoidon yksiköitä ja terveyskeskuksen vuodeosasto. Päivystysyksikkö palvelee kaikkia sairaanhoitoalueen kuntia. Kiinteistössä on myös toimitiloja erilaisia tukipalveluja tarjoaville HUS:n liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. Tulevien vuosien aikana Lohjan sairaalan alueelle tulee keskittymään enemmän terveydenhuollon toimintoja Lohjan kaupungin tekemien palveluverkkoselvitykseen perustuvien linjausten mukaisesti. Myös HUS:n ja Lohjan sairaanhoitoalueen omien suunnitelmien mukaan erikoissairaanhoidon palvelutarjontaa tullaan keskittämään ja lisäämään alueella. Lohjan kaupungin periaatelinjaukset koskevat uuden pääterveysaseman rakentamista Tynninharjulle. Samoihin aikoihin on perusteltua ajoittaa ns. Lohjan akuuttisairaala hanke, jonka myötä luodaan Lohjan sairaalaan todellinen yhteispäivystys ja tukeutumispiste ensihoitotoiminnalle. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireille vuonna Edellä kuvatut hankkeet merkitsevät sitä, että sairaalan nykyisen tontin rakennusoikeuksia on tarkistettava ja sairaala-alueelle johtavan kadun liikennejärjestelyjä uudistettava. Nämä toimenpiteet on mahdollista toteuttaa vain yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Suunnitelmista ei ole vielä tässä vaiheessa käyty yksityiskohtaisempia keskusteluja kuntien kanssa. Yhteinen selvittely ja keskustelu olisi syytä aloittaa hyvissä ajoin, jotta tarvittavien hankkeiden määrittelystä, niiden aikataulusta ja rahoituskysymyksistä saadaan yhteinen näkemys. Suunnitelmassa hahmotellut hankkeet koskevat sekä erikoissairaanhoidon toimintaa että siihen tiiviisti liittyvää perusterveydenhuoltoa, joten yhteisellä suunnittelulla on suuri vaikutus odotetun toiminnan tehostamisen ja synergiaetujen toteutumiseen. Hankeohjelmassa on periaatekuvaus uusien, lisääntyvien ja kehittyvän nykytoiminnan tarvitsemista tilamuutoksista ja lisäyksistä. Suunnitelmassa korostetaan myös sitä, että kasvavan palvelukysynnän edellyttämiin tila- ja henkilöstöresurssitarpeisiin vastataan toimintaprosessien tehostamisella ja sähköisen toimintatavan lisäämisellä HUS:n tietojärjestelmäkehityksen mukaisesti. Lisätilatarpeisiin vastataan ensisijaisesti olemassa olevan tilakapasiteetin uudelleenjärjestelyillä ja tilankäytön tehokkuutta kasvattamalla. Lohjan sairaalan yleissuunnitelmassa on huomioitu HYKS:n tulosyksiköiden johtajien kannanotot ja kommentit. Lisäksi Lohjan sairaalassa toimivilla liikelaitoksilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä yleissuunnitelmatekstiin. Eriäviä mielipiteitä ja/tai kannanottoja ei ole jätetty työryhmälle.

3 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT LOHJAN SAIRAALAN YLEISKUVAUS SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA LOHJAN SAIRAALAN KIINTEISTÖSSÄ TUKIPALVELUT RAKENNUKSEN TEKNINEN TARKASTELU RAKENNUKSIEN VALMISTUMISVUODET JA PINTA-ALAT TEHDYT PERUSKORJAUKSET JA MUUTOSTYÖT TEKNIIKAN ANALYYSI KUNTOARVIO Rakenteet LVIA- järjestelmät Sähköjärjestelmät TILATARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT LÄHTÖTILANTEEN TARPEET TOIMINNAN MUUTOKSET JA UUDET TOIMINNAT HENKILÖSTÖRESURSSIT LOHJAN SAIRAALAN TEHTÄVÄT JA TILANKÄYTTÖ MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ PSYKIATRIA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSTURVAKESKUS PERUSKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN HUS-APTEEKKI HUSLAB HUS-RÖNTGEN HUS-DESIKO HUS-LOGISTIIKKA HUS-SERVIS HUS-LÄÄKINTÄTEKNIIKKA RAVIOLI PÄIVÄKOTI NIKSULA TYÖRYHMÄN ESITYS LOHJAN SAIRAALAN HANKEOHJELMAKSI LIITTEET: Työryhmän asettaminen Lohjan sairaalan asemapiirros

4 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Lohjan sairaalaan sijoittuvien HUS:n toimintojen ja tilatarpeiden sekä Lohjan sairaalan kiinteistön peruskorjauksen ja mahdollisen lisärakentamisen pitkän aikavälin suunnittelua ja yhteensovittamista varten on HUS:n konsernihallinnon, HUS tilakeskuksen sekä Lohjan sairaalassa toimivien tulosyksiköiden yhteistyönä toteutettu selvitys- ja suunnitteluhanke. HUS tilakeskuksen johtajalta saadun toimeksiannon (liite 1) mukaisesti yleissuunnitelmaa varten perustetun työryhmän tehtävänä on ollut laatia ehdotus Lohjan sairaalan toiminnoista ja tilankäytöstä. Tavoiteajankohtina ovat vuodet 2020 ja Yleissuunnitelmassa Lohjan sairaalassa olevaa toimintaa ja kiinteistön tilankäyttöä tarkastellaan HUS tasoisen kehittämisen ja työnjaon kannalta. Yleissuunnitelmassa kuvataan, mitä korjaus- ja rakennushankkeita Lohjan sairaalakiinteistössä tarvitaan ja ehdotetaan, miten tilankäyttö järjestetään ottaen huomioon Lohjan sairaanhoitoalueen kliinisen toiminnan, opetuksen ja tutkimuksen sekä sairaalassa toimivien liikelaitosten ja muiden tukipalvelujen tarpeet. Suunnitelmassa on pyritty sovittamaan yhteen HUS:n strategiset tavoitteet, Lohjan sairaalan kehittämistavoitteet, ennakoidut palvelukysynnän muutokset sekä yhteistyö Lohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa ja peruskuntayhtymä Karviaisen kanssa. Esitettävät tilasuunnitelmat perustuvat eri tulosyksiköiden toimintamalleihin ja uudistuviin tutkimus- ja hoitoprosesseihin ja ne perustellaan erillisillä laskelmilla ja väestöennusteisiin pohjautuvilla potilasmääräarvioilla. Suunnitelmissa on myös otettava huomioon Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaatimukset sairaalan automaattisten sammutusjärjestelmien hankkimiseksi. Tavoitteena on ollut laatia aikataulu- ja rahoitusmahdollisuudet huomioon ottava, toteutuskelpoinen tilasuunnitelma, jota voidaan käyttää HUS:n investointisuunnitelmien valmistelussa. Yleissuunnitelma sisältää toiminnallisen kuvauksen ja toimintaa koskevien perustelujen lisäksi alustavan sairaalan rakennushankeohjelman. Esitettävässä hankeohjelmassa on otettu huomioon palvelutuotannon tarpeiden ohella Lohjan sairaalakiinteistön vastuullinen käyttökunnossa pitäminen ja arvon säilyminen sekä konsernin tavoitteet energiatehokkuuden lisäämisessä. Lisäksi kuvataan, miten toimintaprosesseja aiotaan kehittää ja millaisin rakennushankkein mahdollistetaan prosessien sujuvuus. Tarkoituksena ei ole ollut selvittää rakennusprojektien yksityiskohtia eikä kyseessä ole varsinainen peruskorjausten tai lisärakentamisen suunnittelu. Ehdotettavassa rakennushankkeiden ohjelmassa keskeistä on niiden järjestys ja tavoiteaikataulu. HUS-strategian mukaisesti kuntayhtymässä tehtävät investoinnit perustuvat sairaalakapasiteetin tehokkaalle käytölle. Tämä edellyttää, että tulosalue- ja sairaalakohtaisesti on olemassa tieto siitä, mitä toiminta pitkällä aikavälillä edellyttää sairaalarakennuksilta ja niiden laitekannalta ja miten rakennetun kapasiteetin käyttöä mahdollisesti voidaan tehostaa. Sairaaloiden yleissuunnitelmat ohjaavat investointien kohdentamista ja siten myös strategian läpivientiä. Yleissuunnitelmassa on käyty läpi Lohjan sairaalan nykyiset ja suunnitellut toiminnot, niiden rakennukselle asettamat yleiset vaatimukset sekä arviot keskeisten potilasryhmien määrän kehityksestä ja näistä johtuvista tilatarpeista. Lisäksi on tarkasteltu alueellisia työnjakokysymyksiä. Yleissuunnitelman kohdassa kolme toimintaluvut on esitetty vastuuyksikkökohtaisesti Lohjan sairaalan nykyorganisaation mukaan ja luvussa seitsemän toimintaluvut on ilmoitettu erikoisalakohtaisesti. Näin ollen toimintaluvut eivät ole suoranaisesti vertailukelpoisia keskenään. Erikoisalakohtaisesti ennustaminen on luotettavampaa kuin ennustaminen yksikköjen / organisaation mukaan. Tilastot pohjautuvat Ecomed-aineistoon.

5 5 2 LOHJAN SAIRAALAN YLEISKUVAUS Lohjan sairaalan päärakennus on valmistunut 1979 ja laajennusosa Lohjan sairaalan tontilla sijaitsevien rakennusten bruttopinta-ala on brm2 ja huoneala hum2. Lohjan sairaanhoitoalueen väestö vuoden 2010 kuntajaottelulla: Ikäryhmät Tulosalue/ Kunta Yhteensä Osuus HUS:in väestöstä Karjalohja ,1 % Karkkila ,6 % Lohja ,6 % Nummi- Pusula ,4 % Siuntio ,4 % Vihti ,8 % Yhteensä ,0 % Lohjan sairaanhoitoalueen väestöennusteet (Tilastokeskus) ikäryhmittäin vuosina 2020 ja 2030:

6 6 Vuosi 2020 Tulosalue/ Ikäryhmät Yhteensä Osuus HUS:in Väestöstä Karjalohja ,1 % Karkkila ,6 % Lohja ,6 % Nummi- Pusula ,4 % Siuntio ,5 % Vihti ,0 % Yhteensä ,1 % Vuosi 2030 Tulosalue/ Ikäryhmät Yhteensä Osuus HUS:in Väestöstä Karjalohja ,1 % Karkkila ,6 % Lohja ,6 % Nummi- Pusula ,4 % Siuntio ,5 % Vihti ,1 % Yhteensä ,2 % Väestökehitys ennakoi terveydenhuoltopalvelujen kysynnän kasvua. Toisaalta hoitojärjestelmän ja menetelmien kehityksen voidaan arvioida muuttavan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskinäistä painotusta ja perinteisen sairaalahoidon osuutta. Lohjan sairaalassa on sairaansijoja medisiinisellä vuodeosastolla 47, tehostetun valvonnan osastolla 6, operatiivisessa tulosyksikössä 63, naistentautien- ja lastentautien tulosyksikössä 28 ja psykiatrian tulosyksikössä 64. Terveyskeskuksessa on Tynninharjulla 30 sairaansijaa ja terveyskeskuksen päivystyksessä 18 sairaansijaa, joista 6 on tarkoitettu ensisijaisesti päihdepotilaiden katkaisuhoitoon. Lohjan sairaalassa on ollut vuonna 2009 hoitopäiviä yhteensä noin

7 7 Vuoden 2009 keskeiset toimintaluvut Lohjan sairaalassa Med ty Oper ty NaLa ty Psyk ty Yhteensä Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit joista päivystys Leikkaus- ja ane tmp:t - joista päivystys joista päiväkirurgia joista ane-tmp Synnytykset Lähde: Ecomed-aineisto ja perusjärjestelmät 3 SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Tässä luvussa kuvataan yksiköittäin Lohjan sairaalan toiminta ja keskeiset tunnusluvut Ecomed tilastojen mukaisesti vastuuyksikkökohtaisesti. 3.1 Medisiininen tulosyksikkö Medisiininen tulosyksikkö on jakaantunut viiteen vastuualueeseen: sisätautien, keuhkosairauksien, neurologian, ihotautien ja päivystyksen vastuualueisiin sekä medisiiniseen osastoryhmään. Medisiiniseen osastoryhmään kuuluvat sisätautien, neurologian ja keuhkosairauksien yhdistetyt vuodeosastot, sisätautien eri poliklinikat, keuhkosairauksien, neurologian ja ihotautien poliklinikat, hengityshalvausyksikkö, kliinisen fysiologian yksikkö, nefrologian yksikkö, päivystyspoliklinikka ja tehostetun valvonnan osasto. Meltolan sairaalan erikoissairaanhoidon päättymisen myötä 1990-luvulla tulivat uusina erikoisaloina Lohjan sairaalan medisiiniseen tulosyksikköön keuhkosairaudet ja ihotaudit. Myös kliinisen fysiologian laboratorio siirtyi Lohjalle. Uusina toimintoina ovat aloittaneet toimintansa tehostetun valvonnan osasto vuonna 1998, dialyysiyksikkö vuonna 2007 sairaalan laajennusosaan ja avohoitoyksikkö vuonna Lohjan sairaalan tiloista noin 4400 hum2 on medisiinisen toimintayksikön käytössä.

8 8 Medisiininen osastoryhmä Sisätaudit Vuodeosasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimäär.hj ,5 Sairaalan neljännessä kerroksessa sijaitseva vuodeosasto 4 on hallinnollinen yhdysosasto, jossa hoidetaan sisätautien, neurologian ja keuhkosairauksien aikuispotilaita. Potilaspaikkamäärää on pienennetty vuosina sairaansijasta 47:een liittyen perusterveydenhuollon vuodeosaston avaamiseen sairaalan uudisrakennukseen ja avohoitoyksikön siirtymiseen vuodeosaston yhteyteen. Osin tästä johtuen potilaspaikkamäärä ei ole ollut aina riittävä, vaan on jouduttu väliaikaisiin tilapäisratkaisuihin. Osastolla olevien eristyshuoneiden määrä nykytarpeeseen on riittämätön. Potilaat tulevat osastolle pääosin päivystyspoliklinikan kautta. Potilaita tulee myös osasto- ja sairaalasiirtoina jatkohoitoon pääkaupunkiseudun sairaaloista. Sisätautipotilaista vuodeosastolle 4 A keskitetään ensisijaisesti sydänoireiset potilaat ja vuodeosasto 4 B:lle muut sisätautipotilaat. Yleisimmät osastohoitoa vaativat sairaudet sisätautiyksikössä ovat sepelvaltimotauti ja muut sydänsairaudet, diabetekseen liittyvät sairaudet, erilaiset infektiot sekä alkoholin aiheuttamat maksasairaudet ja muut haitat. Neurologia 2009 Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimäär. hj ,5 Osastolla merkittävimmät potilasryhmät ovat aivoverenkiertohäiriöt ja tajunnanhäiriöpotilaat / kohtaukselliset oireet. Lohjan sairaalassa ei ole erillisesti päivystävää neurologia, mutta päivystysaikana erikoissairaanhoitoa vaativat neurologiset potilaat hoidetaan etupäivystyksen ja sisätautien takapäivystyksen avulla. Vaativampi neurologinen päivystys on keskitetty Meilahden sairaalaan. Keuhkosairaudet 2009 Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimäär hj ,9 Yleisimmät keuhko-osastolla hoidettavat potilasryhmät ovat keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe, erilaiset hengitysinfektiot, keuhkosyöpä ja astma. Lohjan sairaalassa ei ole erillisesti päivystävää keuhkolääkäriä, mutta päivystysaikana erikoissairaanhoitoa vaativat keuhkopotilaat hoidetaan etupäivystyksen ja sisätautien takapäivystyksen avulla. Lohjan keuhkosairauksien poliklinikka antaa arkisin konsultaatiopalveluja.

9 9 Medisiiniset poliklinikat Sisätautien poliklinikka Sisätautien poliklinikan toimintaan kuuluvat yleissisätaudit, kardiologia, reumatologia, gastroenterologia, diabetologia, endokrinologia sekä onkologia Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Sisätautien poliklinikka (yleissisätaudit) Sisätautien poliklinikalla suurimmat potilasryhmät ovat kardiologiset ja reumatologiset potilaat sekä komplisoitunutta tyypin 2 diabetesta, vaikeahoitoista verenpainetautia, rasva-aineenvaihduntahäiriötä tai lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat. Yleissisätautipoliklinikalla hoidetaan mm. erilaisia sydänsairauksia sairastavia potilaita, hematologisia potilaita, diabeetikkoja ja metaboliseen oireyhtymään liittyviä sairauksia. Kukin erikoispoliklinikka keskittyy oman erikoisalansa perehtyneisyyttä tarvitsevien potilaiden hoitoon. Viimeisimpänä keväällä 2009 aloittivat toimintansa, toistaiseksi sisätautipoliklinikan yhteydessä toimivat, endokrinologian poliklinikka ja obesiteettipoliklinikka. Uuden kasvavan potilasryhmän muodostavat obesiteettipoliklinikalla tehtävät lihavuuden ja lihavuuskirurgian hoitoarviot. Sisätautien poliklinikalla lähiajan merkittävänä kehittämishankkeena on hoitajavastaanottotoiminnan lisääminen, jolloin voidaan vapauttaa lääkäreiden työpanosta uusien potilaiden vastaanottamiseen. Kardiologian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Kardiologian poliklinikka Kardiologian poliklinikka toimii sairaalan ensimmäisessä kerroksessa sisätautien poliklinikan yhteydessä. Kardiologisten potilaiden keskeiset käyntisyyt ovat sepelvaltimotauti tai sen epäily, sydämen vajaatoiminta, kardiomyopatiat, rytmihäiriöt sekä sydänläppäongelmat. Kardiologian poliklinikalla toimiva ns. sydänhoitaja osallistuu lisäksi elektiivisiin rytminsiirtoihin. Reumatologian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Reumatologian poliklinikka *) *) pkl-käynteihin sis. reumahoitajan hoitokäyntejä 9 ja hoitopuheluja 902 Reumatologian poliklinikka toimii sairaalan ensimmäisessä kerroksessa sisätautien poliklinikan yhteydessä. Reumapoliklinikalla toimii lääkärin kanssa yhteistyössä reumahoitaja. Reumahoitaja pitää myös itsenäistä hoitajavastaanottoa, jossa hän ohjaa potilaita lääkehoidon aloittamisessa ja muissa reuman hoitoon liittyvissä asioissa. Gastroenterologian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Gastroenterologian poliklinikka

10 10 Gastroenterologian poliklinikka toimii nykyisin kerran viikossa sairaalan ensimmäisessä kerroksessa sisätautien poliklinikan yhteydessä. Gastroenterologian poliklinikalla hoidetaan enimmäkseen tulehduksellista suolistosairautta sairastavia potilaita (esim. Colitis ulcerosa, Crohnin tauti). Diabetespoliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Diabetespoliklinikka *) *) pkl-käynteihin sis. diabeteshoitajan hoitokäyntejä 287 ja hoitopuheluja 16 Diabetespoliklinikka toimii sairaalan ensimmäisessä kerroksessa sisätautien poliklinikan yhteydessä. Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyypin 1 diabeetikoita, joiden määrä on lisääntymässä. Tuoreiden diabeetikkojen hoidon aloitus on pyritty hoitamaan polikliinisesti. Diabetespoliklinikalla työskentelee kaksi diabeteslääkäriä, joilla on vastaanottoaikoja yhteensä noin kaksi päivää viikossa. Lisäksi poliklinikalla toimii kaksi diabeteshoitajaa, joilla on myös hoitajavastaanottoaikoja. Toinen diabeteshoitaja on toistaiseksi osaaikaisesti vastannut myös lapsidiabeetikoiden hoidosta ja toinen sydänhoitajan tehtävistä. Jalkapoliklinikka toimii kerran viikossa jalkaongelmaisille diabeetikoille. Jalkapoliklinikan työryhmään kuuluvat diabeteslääkäri, verisuonikirurgi, diabeteshoitaja sekä jalkaterapeutti. Endoskopiayksikkö 2009 Käynnit + hoitopuhelut Endoskopiayksikkö Endoskopiayksikkö sai käyttöönsä asianmukaiset tilat sairaalan ensimmäisessä kerroksessa vuonna Endoskopiayksikössä tehdään bronko-, gastro-, sigmoideo-, rekto- ja kolonoskopioita arkisin kahdessa eri toimenpidehuoneessa. Tutkimukset ovat joko diagnostisia tähystystutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä. Tutkimuksen suorittaa joko kirurgi, sisätauti- tai keuhkolääkäri ja avustajana toimii aina kaksi sairaanhoitajaa. Yleisimmät indikaatiot gastroenterologisille tähystyksille ovat epäselvä vatsakipu, verioksentelu, veriuloste ja ripuli ja seurantaa tarvitsevat suolistosairaudet. Onkologian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Onkologian poliklinikka Onkologian poliklinikka toimii sairaalan ensimmäisessä kerroksessa sisätautien poliklinikan yhteydessä. Onkologisen poliklinikan lääkärinvastaanotto toimii parittomien viikkojen torstaina ajanvarauksella/lähetteellä. Onkologian sairaanhoitaja on mukana lääkärin vastaanotolla ja on potilaiden tavoitettavissa jokaisena arkipäivänä, virka-aikana, puhelimitse. Onkologi toimii myös konsultoivana lääkärinä. Onkologisen poliklinikan potilaita ovat mm. rintasyöpää, suolistoalueen syöpää, haimasyöpää ja kilpirauhasen syöpää sairastavat potilaat.

11 11 Lohjan sairaalan avohoitoyksikkö 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Avohoitoyksikkö Avohoitoyksikössä toimii Lohjan sairaalan neljännessä kerroksessa vuodeosaston yhteydessä neljässä eri potilashuoneessa sijaiten epäedullisesti keskellä vuodeosastoa. Avohoitoyksikössä hoidetaan eri erikoisalojen lyhytkestoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaiden hoitoajat vaihtelevat puolesta tunnista kuuteen tuntiin. Avohoitotoiminnan kehittämiseksi on jo uusia potilasryhmiä ja toimintoja saatu siirrettyä yksikköön, mutta uusien potilasryhmien kartoitusta vielä jatketaan. Tämä ei kuitenkaan tule enää vähentämään vuodeosaston sairaansijojen käyttötarvetta. Pääosin potilaat tulevat ajanvarauksella, mutta osa hoidoista, kuten jotkut antibioottihoidot ja punasolusiirrot, toteutetaan päivystysluonteisesti. Avohoitoyksikön yleisimmät toimenpiteet ovat erilaiset lääkeaineinfuusiot, venesektiot ja punasolusiirrot. Yksikössä toimii kaksi sairaanhoitajaa arkisin virka-aikana. Hoitava lääkäri vastaa potilaiden hoidosta. Keuhkosairauksien poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Keuhkosairauksien poliklinikka *) *) pkl-käynteihin sis. hoitajien hoitokäyntejä 530 ja hoitopuheluja 112 Keuhkosairauksien poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana. Yleisimmät diagnoosit ovat keuhkoahtaumatauti, astma, keuhkosyöpä, uniapnea ja keuhkoparenkyymisairaudet. Keuhkosairauksien poliklinikalla työskentelevät lääkärit ja sairaanhoitajat tarvitsevat omat vastaanottotilat. Keuhkosairauksien poliklinikalla tehdään unitutkimuksia ja toteutetaan uniapnean ylipainehengityskonehoidot. Neurologian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Neurologian poliklinikka *) *) pkl-käynteihin sis. hoitajien hoitokäyntejä 25 ja hoitopuheluja 8 Neurologian poliklinikalla merkittävimmät diagnoosiryhmät ovat MS-tauti, epilepsia, Parkinsonin tauti, dementia, aivovammat sekä lihassairaudet. Neurologisista oireista tyypillisimmin neurologian poliklinikalla hoidetaan huimaus-, päänsärky- sekä muistihäiriöpotilaita. Lohjalla ei ole neurologista päivystystä, joka on keskitetty Meilahden sairaalaan. Lohjan neurologian yksikkö antaa arkisin konsultaatiopalveluja. Neurologian poliklinikan kuntoutustyöryhmään kuuluvat neurologien ja sairaanhoitajien lisäksi neuropsykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, sekä sosiaalihoitaja. Neurologiset potilaat lisääntyvät väestön ikääntymisestä johtuen. Lisäksi Lohjan sairaala alkaa hoitaa vuoden 2011 aikana myös Länsi-Uudenmaan neurologisia potilaita. Väestöpohjan lisäys on tuolloin Laajenevaan toimintaan nähden nykytilat ovat riittämättömät.

12 12 Ihotautien ja allergologian yksikkö 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Ihotautien ja allergologian yksikkö *) Valohoito *) pkl-käynteihin sis. hoitajien hoitokäyntejä 168 ja hoitopuheluja 49 Ihotautien ja allergologian yksikkö sai käyttöönsä asianmukaiset tilat sairaalan laajennusosassa vuonna Yksikkö tuottaa ihotautien erikoisalan erikoissairaanhoidolliset palvelut Lohjan sairaanhoitoalueen ja osin Länsi - Uudenmaan sairaanhoitoalueen väestölle. Hoitajavastaanotoilla toteutetaan mm. valohoitoja ja allergiatestejä. Merkittävimmät diagnoosiryhmät ovat atooppinen ekseema ja psoriasis. Lohjan Ihotautien ja allergologian yksikkö antaa arkisin konsultaatiopalveluja sekä Lohjan sairaalan sisällä että sairaanhoitoalueen perusterveydenhuoltoon. Lohjan sairaalassa ei ole päivystävää ihotautien lääkäriä, vaan päivystys on keskitetty Iho- ja allergiasairaalaan. Hengityshalvausyksikkö Medisiiniseen tulosyksikköön kuuluu hengityshalvausyksikkö. Lohjan sairaanhoitoalueella on hoidossa neljä hengityshalvauspotilasta, joista kolme asuu omissa kodeissaan ja yksi potilas asuu Lohjan sairaalan ulkopuolella Nummelan Kaarikeskussäätiön 63,5 hum2:n tiloissa. Kliinisen fysiologian yksikkö Medisiiniseen tulosyksikköön kuuluu 4. krs:ssa sijaitseva kliinisen fysiologian yksikkö, jossa tehdään erikoisalaan kuuluvia sydän- ja keuhkotutkimuksia. Kliinisen fysiologian keuhkotutkimukset ovat spirometria, diffuusiokapasiteetti- ja typpioksidimittaukset, metakoliini-inhalaatioprovokaatiot ja rasitusastmajuoksutestit (vuonna 2009 yli 3400 tutkimusta). Tällä tutkimusvalikoimalla palvellaan pääasiassa keuhkosairauksien, lastentautien ja sisätautien erikoisaloja. Yksikössä tehdään päivittäin kliinisiä rasituskokeita (vuonna 2009 yli 740 rasitusta) ja sydämen ultraäänitutkimuksia (lähes 2000 tutkimusta vuonna 2009). Vuodeosastojen aamu-ekg-kierrot ja sydäntutkimuksiin liittyvät lepo-ekg:t (noin 5000 tutkimusta vuosittain) kuuluvat myös kliinisen fysiologian yksikön toimintaan. Lisäksi pitkäaikaisrekisteröinteinä tehdään, lähes 800 kpl vuosittain, vuorokauden verenpaine- ja Holter-EKG- sekä oksimetritutkimuksia. Alaraajaverenkierto-ongelmien selvittämiseksi tehdään vuosittain yli 200 valtimoverenkierron tutkimusta. Tutkimuksia tehdään pääsääntöisesti ajanvarausperiaatteella. Lisäksi tehdään kiireellisiä osastopotilaiden tutkimuksia. Kliinisen fysiologian yksikössä toimii myös tahdistinpoliklinikka, joka palvelee sekä Lohjan että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tahdistinpotilaita. Tahdistimen toiminnan tarkastuksia on vuosittain lähes 350. Nefrologian yksikkö Munuaissairauksien hoidosta huolehtii nefrologian yksikkö, johon kuuluu hemodialyysiyksikkö ja nefrologian poliklinikka.

13 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Dialyysi yksikkö Nefrologian poliklinikka *) *) pkl-käynteihin sis. hoitajien hoitokäyntejä 7 ja hoitopuheluja 76 Dialyysiyksikkö toimii sairaalan laajennusosassa, johon hemodialyysitoiminnalle on rakennettu uudet ja asianmukaiset tilat. Dialyysitoiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, joten nyt käytössä olevat tilat palvelevat hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Dialyysiyksikössä säännöllisesti hoidoissa käyvien potilaiden määrä on noin 30. Hemodialyysihoitoja tehdään aamu- ja iltavuoroissa. Yksikössä hoidetaan myös alueella lomailevia sekä Munuais- ja maksaliiton kursseille osallistuvia henkilöitä. Lohjan ja ympäristökuntien lisäksi potilaita on koko HUS-piirin alueelta. Nefrologian poliklinikalla eri polikliinisia vastaanottoja pidetään nykyään 2,5 päivänä viikossa. Nefrologian poliklinikalla diagnosoidaan eri munuaissairauksia, seurataan munuaisten vajaatoimintapotilaita, munuaisensiirron saaneita ja muita munuaispotilaita (esim. nefroosit ja vaskuliittipotilaat). Munuaispotilaiden määrän lisääntyessä on ennustettavissa poliklinikkatarpeen hienoista kasvua. Päivystyspoliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Päivystyspoliklinikka Näyttöpoliklinikka (toimii päivystyksen tiloissa) Lohjan sairaalan päivystyspoliklinikka on ns. jakamaton päivystyspoliklinikka ja se toimii periaatteella 24/7 eli on aina avoinna erikoissairaanhoitoa vaativille potilaille. Erikoisalan mukaan potilaskäynnit jakautuivat vuonna 2009 seuraavasti: Nefrologian poliklinikan toiminta siirrettiin dialyysin yhteyteen pian sairaalan laajennusosan valmistumisen jälkeen, eikä tätä tilatarvetta ollut tiedossa rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Sisätaudigilogia Kirur- Neuro- Gyne- Keuhko- KNK Silmä- Iho- Lasten- kologia sairaudet taudit taudit taudit Kirurgian potilaskäyntiä jakaantui seuraavasti; pehmytkirurgia 2544 käyntiä sekä ortopedia ja traumatologia1291 käyntiä. Lasten vammoja ja jonkin verran myös muuhun lastenkirurgiaan kuuluvia potilaita hoidetaan myös päivystyksessä, mutta ne kirjataan kirurgisiksi potilaiksi. Tyypillisimmät potilasryhmät diagnoosin mukaan jaoteltuina Lohjan erikoissairaanhoidon päivystyksessä vuonna 2009 olivat: eteisvärinä/-lepatus määrittämätön vatsakipu keuhkokuume määrittämätön rintakipu raajakipu alavatsakipu ruusu virtsaumpi

14 14 munuaisaltaan tulehdus määrittämätön kuume Lohjan päivystyspoliklinikan päivystyksessä on 11 valvontapaikkaa, kolme lääkärin tutkimushuonetta ja useita eri tarkoituksiin varustettuja toimenpidehuoneita sekä tarvittavat oheistilat. Nykyiset päivystyspoliklinikan tilat ovat pääosin peräisin Lohjan sairaanhoitoalueelle suunnitellaan ns. yhteispäivystystä perusterveydenhuollon kanssa vuonna Nykyiset tilaratkaisut eivät toiminnallisesti sovi yhteispäivystykseen. Tehostetun valvonnan osasto 2009 Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimäär. hj ,2 Lohjan sairaalan tehostetun valvonnan osasto toimii sairaalan neljännessä kerroksessa. Se on runsas 10 vuotta sitten rakennettu vuodeosaston yhdestä päädystä erilliseksi yksiköksi. Eristyshuoneita ei ole. Tilat ovat nykytoimintaan ahtaat ja epäkäytännölliset. Osaston sijainti ei henkilö-, potilas- ja paloturvallisuuden näkökulmasta ole asiallinen. Kuusipaikkaisella osastolla hoidetaan kaikkia sairaalan erikoisalojen tehostettua valvontaa tarvitsevia aikuispotilaita. Eniten hoidetaan sisätautipotilaita (n.60 %) ja kirurgisia potilaita (n.25 %). Valvontaosastolla hoidetaan vuoden aikana 680 potilasta. Respiraattorissa hoidettavien potilaiden määrä vaihtelee vuosittain, mutta keskimääräisesti heitä on noin 55 / vuosi (hoitovuorokausia noin 250 / vuosi) Lisäksi potilaita, jotka tarvitsevat noninvasiivista hengitystukea (NIV), on yli 120 / vuosi (hoitovuorokausia noin 300 / vuosi). Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden suhteen ensisijaisia yhteistyötoimijoita ovat Jorvin sairaalan ja Meilahden sairaalan teho-osastot. Akuuttia koronaarisyndroomaa sairastavien potilaiden suhteen yhteistyö tapahtuu Meilahden sairaalan sydänaseman ja Jorvin sairaalan sydäntutkimusyksikön kanssa. 3.2 Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö on jakautunut kuuteen vastuualueeseen: kirurgian, ortopedian, fysiatrian, silmätautien, korva-, nenä-, kurkkutautien ja leikkaus-anestesian vastuualueisiin sekä operatiiviseen osastoryhmään. Operatiiviseen osastoryhmään kuuluvat operatiiviset vuodeosastot, operatiiviset poliklinikat, fysiatria, leikkaus- ja anestesiayksikkö, päiväkirurgia sekä leiko- ja avoanestesiatoiminta. Lohjan sairaalan tiloista noin 7138 hum2 on operatiivisten toimintayksiköiden käytössä. Operatiivinen osastoryhmä Kirurgia Operatiiviset vuodeosastot 3 A ja 3 B Operatiiviset vuodeosastot sijaitsevat Lohjan sairaalan kolmannessa kerroksessa ja toimivat hallinnollisesti yhdysosastona - kirurginen osasto 3. Osastolla 3 A hoidetaan pehmytosakirurgian, kuten urologian, verisuonikirurgian sekä maha- ja suolistoalueen potilaita. Lisäksi osastolla hoidetaan korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauspotilaita sekä infektio- ja tutkimuspotilaita. Osastolla 3 B hoidetaan ortopedisiä leikkauspotilaita sekä trauma- ja kuntoutuspotilaita.

15 15 Potilaista 55 % on elektiivisiä leikkauspotilaita ja 45 % on päivystyspotilaita. Molemmille osastoille siirtyy jatkohoitoon pääkaupunkiseudun sairaaloissa hoidettuja erityistason kirurgiaa vaatineita potilaita. Keskimääräinen hoitoaika vuonna 2009 osastolla 3 A oli 4.3 vrk ja osastolla 3 B 3 vrk. Elektiivisten leikkauspotilaiden määrä vuodeosastolla vaihtelee viikonpäivien mukaan. Alkuviikosta pyritään hoitamaan raskaampaa materiaalia, joka kotiutuu viikonlopuksi tai on hyvin kuntoutumassa. Lyhyempää hoitoaikaa vaativia pyritään hoitamaan loppuviikosta Sairaansijat Hoitopäivät Keskimäär. hj. Osasto ,3 3 A Osasto 3 B Osastot yhteensä Operatiiviset poliklinikat Kirurgian, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä ortopedian poliklinikat muodostavat Lohjan sairaalan operatiiviset poliklinikat, jotka hallinnollisesti ovat yksi yksikkö. Silmätautien poliklinikka, korva-. nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä ortopedian poliklinikka sijaitsevat fyysisesti lähekkäin sisääntulokerroksessa, sairaalan uudessa osassa, joka on valmistunut vuonna Kirurgian poliklinikan nykyiset tilat ovat pääosin peräisin vuodelta1979 ja ne sijaitsevat fyysisesti sisätautien poliklinikan yhteydessä. Kirurgian poliklinikan nykyiset tilaratkaisut eivät toiminnallisesti tue yhteistyötä eivätkä mahdollista synergiaetujen hyödyntämistä muiden operatiivisten poliklinikoiden kanssa. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena on siirtää leikkaussalista pientoimenpiteitä ja muuta kevyempää kirurgiaa tehtäväksi nykyistä enemmän polikliinisesti. Toimintatavan muutoksella pyritään hillitsemään kustannuksia tehostamalla tilojen ja henkilöstöresurssien käyttöä. Kirurgian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Kirurgian poliklinikka Kirurgian poliklinikalla on gastroenterologian, urologian ja verisuonikirurgian vastaanottoja. Vastaanottojen lisäksi poliklinikalla tehdään pientoimenpiteitä. Kirurgian poliklinikalla on yksi toimenpidesali, jossa tehdään toimenpiteitä puudutuksessa. Kirurgian poliklinikalla, erityisesti urologiassa lähiajan merkittävänä kehittämishankkeena on hoitajan vastaanottotoiminnan lisääminen, jolloin voidaan vapauttaa lääkäreiden työpanosta uusien potilaiden vastaanottamiseen sekä tarjota uroterapeutin osaamista ja konsultaatioapua muiden toimintayksiköiden hoitotyöhön. Ortopedian poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Ortopedian poliklinikka

16 16 Ortopedian poliklinikalla hoidetaan ortopedisiä sekä trauma - ja kuntoutuspotilaita. Ortopedinen sairaanhoitaja on mukana ortopedin vastaanotolla ja on potilaiden tavoitettavissa jokaisena arkipäivänä puhelimitse. Vuoden 2010 tavoitteena on aloittaa hoitajavastaanotot jokaisena arkipäivänä. Hoitajavastaanottojen myötä potilaat voisivat muun muassa saada vaivaansa hoitoa ja ohjausta jo ennen kuin he tulevat lääkärin vastaanotolle. Silmätautien poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Silmätautien poliklinikka Silmätautien poliklinikalla hoidetaan kaihi-, glaukooma-, diabetes- ja muita yleissilmäsairauspotilaita, tehdään näkökenttätutkimuksia ja silmänpohjakuvauksia. Silmätautien poliklinikalla hoidetaan myös kaihileikkauspotilaiden pre- ja postoperatiivinen hoito niin sanottuna silmäheräämötoimintana. Poliklinikalla on toimenpidehuoneita pientoimenpiteitä varten (pienokuloplastia ja ns. pattisalitoimenpiteitä). Hoitajat tekevät hoitajavastaanotoilla muun muassa näkökenttätutkimuksia, silmäpohjavalokuvauksia ja tikkien poistoja. Korva-, nenä- ja kurkkutautienpoliklinikka ja kuulontutkimusyksikkö 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Korva, nenä- ja kurkkutautien (KNK) poliklinikalla hoidetaan oman erikoisalan potilaita ja lisäksi tehdään erilaisia tutkimuksia ja toimenpiteitä. KNK -poliklinikalla tehdään myös kuulotutkimuksia ja arvioidaan kuulon kuntoutuksen tarve. Kuulontutkija tekee kuulontutkimukset sekä kuulon kuntoutukseen, kuulokojeen käyttöön ja muihin kuulonapuvälineisiin liittyviä palveluja. Fysiatria Fysiatrian yksikkö tarjoaa fysioterapian, fysiatrian poliklinikan ja toimintaterapian palveluja sekä apuvälinepalvelua. Yksikössä tarjotaan myös osteoporoosihoitajan palveluja. Yksikön tilat ovat valmistuneet 1979 ja sijaitsevat sairaalan ensimmäisessä kerroksessa. Nykyiset tilat eivät vastaa laajuudeltaan eivätkä varustelultaan nykytoiminnan vaatimuksia. Fysioterapia on osahankkeena mukana Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen hankesuunnitelmassa. Fysioterapia ja kuntoutus 2009 Poliklinikkakäynnit Fysioterapia 856 Fysioterapian fysioterapeutit antavat palveluita sairaalan aikuissomatiikan erikoisalojen vuode- ja avohoitopotilaille. Suurimmat palvelujen käyttäjät ovat ortopedia / kirurgia, neurologia ja sisätaudit. Palveluja annetaan myös keuhkosairauksien osastolle ja eri erikoisalojen poliklinikoille. Perusapuvälineet potilaat saavat omasta terveyskeskuksesta. Vaativamman tason apuvälineet hankitaan erikoissairaanhoidon toimesta. Fysioterapeutit vastaavat apuvälineiden hankinnasta, sovituksesta ja käytön opastuksesta.

17 17 Fysiatrian poliklinikka ja toimintaterapia 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Fysiatrian poliklinikka Toimintaterapia Fysiatrian lähetepoliklinikan tehtävänä on tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointi, lääkitys, konservatiivinen hoito ja kuntoutus, seuranta ja muiden konsultaatioiden tarve sekä jatkokuntoutuksen sekä työ- ja toimintakyvyn tarpeen arviointi. Tekonivelkirurgian lisääntymisen myötä näiden potilaiden kuntoutus ja ohjaus ovat osa fysiatrian poliklinikan toimintaa. Fysiatrian poliklinikalla työskentelevät fysiatri ja fysioterapeutit, osittain myös toimintaterapeutti. Toimintaterapeutti antaa palveluita lääkärin lähetteellä neurologian, sisätautien, kirurgian ja ortopedian vuodeosastoille sekä poliklinikoille. Suurin ryhmä ovat neurologiset potilaat. Toimintaterapia toteutuu pääasiassa yksilöllisesti. Toimintaterapiassa arvioidaan potilaan päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista, valmistetaan erilaisia suojatekstiilejä, lastoja ja vastaavia sekä tehdään työ- ja toimintakykyarviota. Arvioidaan apuvälinetarve, ohjataan apuvälineiden käyttö ja valmistetaan niitä yksilöllisesti. Leikkaus ja anestesia Leikkaus- ja anestesiatoiminta Leikkausosastolla on 10 leikkaussalia, joista 4 on päiväkirurgian käytössä. Suurimmat erikoisalat ovat silmätaudit, ortopedia ja traumatologia, gastroenterologia sekä naistentaudit ja synnytykset Päätoimenpiteitä Leikkaussalit *) (päiväkirurgia 2 896) *)Tässä luvussa ovat mukana kaikki pää-toimenpiteet (myös synnytyspuudutukset, kardioversiot ja muut ns. ulkotoimenpiteet) Päivystystiimi on käytössä virka-ajan jälkeen ja hoitajien osalta päivystys on kotivarallaoloa. Eniten päivystysresurssia käyttävät ortopedia ja traumatologia. Yöaikaisia resursseja käyttää eniten synnytystoiminta. Päivystysaikainen toiminta 2009 Gyn. Kir. Ort. Synn. Synn.puud. Kardioversiot Päätoimenpiteet Päivystysaikana (klo 16-08) Ns. ulkotoimenpiteet (klo 16-08) Gyn. Kir. Ort. Synn. Synn.puud. Kardioversiot Päätoimenpiteet Yöaikaan (klo 22-07) Ns. ulkotoimenpiteet (klo 22-07)

18 18 Valtaosa potilaista tulee leikkaukseen suoraan kotoa (nk. leiko-potilaina). Leiko-potilaat ovat käyneet preoperatiivisella käynnillä (preoperatiivinen klinikka) sairaalassa noin 2-3 viikkoa aiemmin. Käynnin yhteydessä potilaan kanssa on sovittu anestesiamuodosta ja kivunhoidosta, annettu ohjausta leikkaukseen valmistautumisesta ja kuntoutuksesta leikkauksen jälkeen. Leiko -toimintana leikkausosastolla tehdään ortopediaa, erityisesti tekonivelkirurgiaa, gastroenterologiaa, urologiaa, verisuonikirurgiaa, sektioita ja gynekologisia leikkauksia. Kipuvastaanottoon kohdennetaan henkilöstöresursseja yhtenä päivänä viikossa Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Preoperatiivinen poliklinikka 546 Kipuvastaanotto Päiväkirurgisina toimenpiteinä tehdään eniten kaihileikkauksia, korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyviä toimenpiteitä sekä muiden erikoisalojen päiväkirurgiaan soveltuvia toimenpiteitä. Heräämössä tehdään leikatun potilaan varsinaisen heräämöhoidon lisäksi anestesiologisia toimenpiteitä, kuten kanylaatioita, kipupuudutuksia, rytminsiirtoja ja psykiatristen potilaiden nukuttamista sähköhoitoja varten. 3.3 Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikön toimitilat sijaitsevat kolmessa eri paikassa sairaalan vanhassa ja uudessa osassa. Suurin osa toiminnoista on 2. kerroksen vuodeosastolla. Naistentautien- ja raskausajan- sekä synnytyksen jälkeiselle hoidolle on ollut yhteistä vuodeosastotarpeen väheneminen ja hoitojaksojen lyheneminen. Uusien menetelmien avulla osa hoidoista on voitu siirtää polikliinisiksi tai päiväkirurgisesti tehtäviksi. Näin ollen vuodeosaston tiloja on voitu ottaa polikliinisen toiminnan käyttöön. 2. kerroksen vuodeosaston tilat ovat viimeiset peruskorjaamattomat tilat sairaalassa. Lohjan sairaalan tiloista noin 2300 hum2 on naisten- ja lastentautien toimintayksiköiden käytössä. Synnytysten ja lapsivuodeajan hoito Lohjan sairaanhoitoalueen kaikki kunnat (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula; Siuntio ja Vihti) käyttävät synnytysosaston ja äitiyspoliklinikan palveluja. Vuoden 2010 kesäkuun alusta lähtien myös Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen synnyttäjät ovat voineet hakeutua äitiyspoliklinikan hoitoon loppuraskauden aikana ja synnyttämään Lohjan sairaalaan oman sairaanhoitoalueen synnytystoiminnan loppuessa. Synnytykset Hoitopäivät Keskimäär. hoitojakso ,8 Synnytysosastolla on synnytyssaleja kolme ja sektiosaleja yksi. Synnytysmäärien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Synnytyssalien yhteydessä on synnyttäjän vastaanottohuone, missä tarvittaessa voi myös synnyttää. Synnytyssalien välittömässä läheisyydessä on myös vastasyntyneiden elvytyshuone ja synnytysten vastuulääkärin kanslia. Synnytyssalissa työskentelevä kätilö vastaa raskaana olevien hoidosta 23 viikosta alkaen. Alkuraskauden ongelmia hoidetaan naistentautien osastolla tai polikliinisesti. Sektiot tehdään pääasiallisesti synnytyssalin yhteydessä olevassa sektiosalissa, mutta tarvittaessa on mahdollisuus suorittaa sektioita myös leikkaussalin tiloissa. Synnyttäneiden osastolla työskentelee kätilöitä, lastenhoitajia, sairaanhoitajia, osastonsihteeri sekä laitoshuoltajia. Isä ja muut sisarukset voivat vierailla osastolla myös vierailuaikojen ulkopuolella ja voivat osallistua vauvan hoitoon yhdessä äidin kanssa. Sama henkilökunta hoitaa synnyttäjät sekä osastolla että synnytyssalissa, äitiyspoliklinikkapotilaat, naistentautiosaston potilaat kuin myös eri naistentautien poliklinikoiden potilaat.

19 19 Lapsivuodeosastolla on 18 sairaansijan lisäksi lastenhuone, joka on myös hoitajien kanslia sekä vastasyntyneiden tarkkailu- ja hoitohuone, jossa tehdään myös lasten kotiinlähtötarkastukset. Lisäksi on potilaille keittiö ja päiväsalitilat, vastasyntyneiden ravinnonsäilytystä varten maitokeittiö sekä lisäksi oheistiloja huolto- ja varastotoimintoja varten. Perhehuonemahdollisuus on annettu kaikille halukkaille. Perhehuoneessa vanhemmat voivat yhdessä hoitaa ja tutustua vauvaan ympäri vuorokauden. Lisäksi osastolla on pieni huone, jossa voidaan tehdä pieniä toimenpiteitä. Lastenlääkäri hoitaa virka-aikana vastasyntyneet, tarvittaessa myös päivystysluonteisesti, ja huolehtii arkipäivisin vastasyntyneiden kotiinlähtötarkastuksista. Virka-ajan ulkopuolella päivystävä lastenlääkäri vastaa vastasyntyneen päivystyksellisestä hoidosta yhteistyössä anestesialääkäreiden kanssa.vuodeosaston kahta potilashuonetta voidaan käyttää raskausaikaisiin osastohoitoihin. Potilaat voivat käyttää lapsivuodeosaston yhteisiä potilastiloja. Äitiyspoliklinikka Vuosi Pkl-käynnit (ensik, uusintak. ajanvaraus + päiv.) + hoitopuhelut Hoitokäynnit (sis. sikiöultraääniseulatutkimukset) + sarjahoitokäynnit Äitiyspoliklinikalla toimii lääkäri ja 2 kätilöä. Äitiyspoliklinikka on avoinna arkisin klo Äitiyspoliklinikka toimii ajanvarauksella, jonne tullaan neuvolan, toisen HUS sairaalan tai yksityislääkärin lähetteellä. Äitiyspoliklinikan lääkäri arvioi lähetteen perusteella kiireellisyyden ja asiakkaalle ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeitse ajasta. Kaikilla raskaana olevilla on oikeus kahteen ultraääniseulatutkimukseen, mitkä tehdään äitiyspoliklinikan toimesta. Vuonna 2009 tehtiin 1666 sikiöultraääniseulatutkimusta. Päivittäin on yhden lääkärin vastaanotto. Äitiyspoliklinikan tilat koostuvat kahdesta tutkimushuoneesta, joissa molemmissa on ultraäänilaite. Äitiyspoliklinikan kätilö tekee non-stopina sikiöseulontaultraäänitutkimuksia toisessa huoneessa ja toisessa on lääkärin vastaanotto. Osastokanslian lisäksi on huone, jota voidaan käyttää sikiön tilan monitoroimiseen. Kansliatoiminnan lisäksi kansliassa on tilat potilasasiakirjojen raskausaikaisen toiminnan arkistoimiseen. Äitiyspoliklinikan läheisyydessä on myös yhteinen kanslia osaston- ja apulaisosastonhoitajalle sekä oma huone naistentautien ylilääkärille. Ultraäänitutkimusten lisäksi hoitajavastaanottona toimivat synnytyspelkopoliklinikka, jossa annetaan akupunktiohoitoja. Äitiyspoliklinikan tiloissa hoidetaan sekä virka - että päivystysaikainen raskaana olevien päivystys. Sama lääkäri hoitaa elektiivisen vastaanottotoiminnan lisäksi raskaana olevien päivystyksen, synnytyssalin, synnyttämättömien ja synnyttäneiden vuodeosaston potilaat sekä tekee keisarileikkaukset. Synnytystoiminnan lisääntyessä polikliinisten käyntien määrä vuonna 2010 lisääntyi 10 % edellisvuoteen verrattuna. Naistentautien vuodeosasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimäär. hj Naistentautien osastolla vuodepaikkoja on ollut 10, joista käytössä on 6 sairaansijaa. Potilashuoneet sijaitsevat lapsivuodeosaston välittömässä läheisyydessä ja niitä on tarvittaessa otettu joustavasti synnyttäneiden perhehuonekäyttöön. Osastolla työskentelee kätilöitä, perushoitajia, sairaanhoitaja sekä osastonsihteereitä tiiviissä yhteistyössä lääkärin kanssa. Osastolla hoidetaan gynekologisia leikkaus- ja tulehduspotilaita. Raskauden keskenmenon tai keskeytyksen lääkkeellisestä hoidosta osa toteutetaan osaston tiloissa. Osastolla toimii myös muutamana päivänä viikossa lääkärin vastaanotto, jossa

20 20 tutkitaan leikkaukseen tai jälkitarkastukseen tulevia potilaita. Kaksi kertaa viikossa toimii osastopoliklinikka, jossa hoidetaan gynekologisia ajanvarauspotilaita. Osaston kanslia on sekä naistentautiosaston hoitajien että osastonsihteereiden työtilaa. Polikliinisille potilaille on tutkimushuone. Hoitajan kansliaa voidaan tarvittaessa käyttää potilashuoneena. Erillisessä tutkimushuoneessa tutkitaan osaston potilaat ja toisten osastojen konsultaatiopotilaat. Tiloihin kuuluu vielä Kliinisen neurofysiologian (KNF) käyttämät 3 huonetta, lääkäreiden päivystyshuone sekä lääkäreiden hallintokanslia. Osaston keskiöön jää erinäisiä oheistiloja, joista osa on jäänteitä ihotautipoliklinikan toiminnasta. Keskiössä on myös lääkäreiden pukuhuone. Sairaalassa päivystää gynekologi ja hänen käyttöönsä on varattu entisestä potilashuoneesta muutettu päivystyshuone, siihen ei kuulu ruokailutiloja, peseytymistilat on käytävällä erikseen. Sairaalalääkärin päivystäessä on ajoittain tarvetta järjestää myös takapäivystäjälle päivystyshuone. Nämä päivystystilat etsitään sairaalan muista tiloista uudelta puolelta. Naistentautien poliklinikka 2009 Pkl-käynnit + hoitopuhelut Poliklinikka toimenpiteet Npkl Suurin osa gynekologisesta poliklinikkatoiminnasta on sairaalan 1. krs:ssa, uuden puolen tiloissa lähellä päiväkirurgista yksikköä. Perusgynekologista poliklinikkaa pidetään arkipäivisin virka-aikana. Erikoispoliklinikkatoimintaa on neljänä päivänä viikossa; urogynekologinen poliklinikka, missä on käytössä erikoistutkimusvälineistö. Toimenpidepoliklinikalla tehdään hysteroskopioita, kolposkopioita, loop-hoitoja ja päiväkirurgisia sterilisaatioita. Tarvittaessa on käytössä paikallisanestesia, ei yleisanestesiaa. Raskauden keskeytysten ja keskenmenojen hoito on useimmiten lääkkeellinen, mikä aloitetaan polikliinisessa seurannassa. Tilat koostuvat kahdesta huoneesta, jotka sijaitsevat fyysisesti toisella puolella sairaalaa muusta tulosalueen toiminnasta, mikä on synergiaa ajatellen epätaloudellista. Varsinaisella naistentautien poliklinikalla työskentelee yksi kätilö ja yksi gynekologi ja naisten toimenpidepoliklinikalla 1-2 kätilöä/hoitajaa ja yksi gynekologi. Kätilö huolehtii potilaan ilmoittautumisen, potilasasiakirjat, laboratorio- ja patologian vastaukset gynekologille ja puhelinneuvonnan. Osastonsihteerin tiloja ei ole. Lastentautien poliklinikka 2009 Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Lastentautien poliklinikka Lastentautien poliklinikka toimii sairaalan 1. krs:ssa, vanhalla puolella. Yleispediatrinen ajanvarauspoliklinikka toimii arkipäivisin virka-aikana. Poliklinikalla työskentelee lastentautien erikoislääkäreitä, konsultoiva lasten kardiologi ja 3 sairaanhoitajaa. Poliklinikalla toimii myös eri erikoisalojen vastaanottoja. Lääkärivastaanottohuoneita on kolme, samoin hoitajien huoneita. Lisäksi on vielä taukotila, mikä on yhteisessä käytössä muiden samalla alueella toimivien kanssa. Osastonsihteerille eikä lasten diabeteshoitajalle ei ole tiloja. Vuoden 2011 alusta toimintaa on suun-

21 21 niteltu lisättäväksi yhden lastenlääkärin lisäyksellä, jolloin tarvitaan myös vastaanottotilat. Sairaanhoitopiirin lapsi- ja nuorisoikäisen väestön lisääntyessä on poliklinikka-aikojen tarve vastaavasti jatkuvasti kasvava. Lasten polikliinista hoitoa on kehitetty aktiivisempaan suuntaan ja useammat lapset voivat alkuhoidon jälkeen palata perusterveydenhuollon seurantaan. 3.4 Psykiatrian tulosyksikkö Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikkö on organisatorisesti muodostunut seuraavista vastuualueista: akuuttipsykiatrian vastuualue, kuntoutuspsykiatrian vastuualue, vanhuspsykiatrian vastuualue ja nuorten- ja lastenpsykiatrian vastuualue. Tämä tilanne on voimassa vuonna Lastenpsykiatrinen toiminta siirtyy nuorten ja lasten vastuualueelta Naisten ja lastentautien tulosyksikköön vuoden 2011 alussa. Psykiatrian tulosyksikön tiloja on Lohjan sairaalassa n. 52 m2 (3 huonetta) yleissairaalapsykiatrian ja konsultaatiopsykiatrian toimintaa varten. Psykiatrian vuodeosastotilat (joissa on akuuttipsykiatrian, kuntoutuspsykiatrian ja vanhuspsykiatrian toimintaa) sijaitsevat Paloniemen sairaalassa. Aikuispsykiatrian elektiiviset polikliiniset tilat sijaitsevat Lohjan kaupungin alueella sekä Vihdin kunnassa (sivuvastaanotot edelleen Nummi-Pusulassa ja Karkkilassa). Kuntoutuspsykiatrian tiloja on Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueella. Akuuttipsykiatrian päiväyksikkö sijaitsee Lohjan kaupungissa ja nuorten ja lastenpsykiatrian poliklinikat (v yhteensä 4 kpl) sekä Lohjan kaupungissa että Vihdin kunnassa. HUS:n valtuustossa on hyväksytty, kesäkuussa 2010, psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentaminen. Rakennuksen valmistuttua tullaan luopumaan Paloniemen sairaalasta ja toimintaa siirretään Lohjan sairaalaan, uudisrakennukseen. Investointihankkeen mukaiset tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana. Akuuttipsykiatria Vihdin psykiatrian poliklinikka sijaitsee Vihdin Nummelassa. Lohjan alueen aikuispsykiatrian poliklinikka sijaitsee Lohjan kaupungissa samoin akuuttipsykiatrian päiväyksikkö. Akuuttipsykiatrian vuodeosastot (osastot 1 ja 4) sijaitsevat Paloniemen kiinteistössä. Sairaalahoito toimii avohoidon tukena ja tuottaa aikuispsykiatrian ainoat päivystyspalvelut sairaanhoitoalueella. Sairaalahoitojaksoja muodostuu vuodessa noin 900 ja hoidettavana on noin 470 eri henkilöä. Akuuttipsykiatrisia sairaansijoja on yhteensä 30. Kuntoutus- ja vanhuspsykiatrian vuodeosastopaikat sijaitsevat myös Paloniemen sairaalassa. Kuntoutuspsykiatria tuottaa merkittävän määrän ns. intervallipalveluja pitkäaikaispotilaille. Käytännöllistä on tarkastella koko sairaalahoitoa yhtenäisenä. Osasto 1 toimii akuuttiosastona, jonne valtaosa päivystyspotilaista sekä tahdosta riippumattoman hoidon lähetteellä tulevista potilaista ohjautuu. Osasto 4 toimii läheteosastona, joskin jonkin verran myös päivystyksellisiä sisäänottoja tehdään kriisipotilaille Sairaansijat Hoitopäivät Keskimäär.hj. Osasto 1, akuuttiosasto Osasto 4, tutkimus- ja kriisiosasto

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

a Salomaa johtajaylilääkäri

a Salomaa johtajaylilääkäri Päivystysasetus -tiivistelmä- Pohtimolampi 7.11.2013 Eva Salomaa johtajaylilääkäri 1 Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti siihen saakka pienet synnytyssairaalat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HUS:n pitkän aikavälin suunnittelua linjaa tavoite HUS:n kilpailukyvyn ja toiminnan tuottavuuden

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2 Etelä-Pohjanmaan shp Seinäjoen Apteekin puhdastilat 2011-2013 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle Silmäkeskus 2011-2012 Silmätautien poliklinikka ja silmäleikkaustoiminta

Lisätiedot

JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA

JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA Hallitus 1.6.2015, LIITE 6 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 18.5.2015 1 Sisällys 1. TIIVISTELMÄ... 4 2. SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 5 3. JORVIN SAIRAALAN YLEISKUVAUS... 6 4.

Lisätiedot

Sisätautien tulosyksikön esittely

Sisätautien tulosyksikön esittely Sisätautien tulosyksikön esittely Pasi Salmela oyl SISÄTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ Ketä ja mitä varten yksikkö on olemassa? - Väestön terveystarpeet Koulutustehtävä Tutkimustehtävä VÄESTÖN TERVEYSTARPEET Suuret

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Uusia tuulia : K sairaala Tarja Nylund

Uusia tuulia : K sairaala Tarja Nylund Uusia tuulia : K sairaala 7.9.2017 Tarja Nylund PALVELUIDEN KÄYTÖN JAKAUTUMINEN 2016 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Avokäynnit 718 000 Lääkärillä (32%) Avokäynnit 240 000 Lääkärillä (57 %) MTP

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUE Porvoon sairaala 1.6.2012 PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUE Porvoon sairaala 1.6.2012 PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUE Porvoon sairaala 1.6.2012 PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA PORVOON SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma HUS 7.5.2012 Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma 2012 2022 Toimeksianto HUS tj Aki Linden 4.11.2011 Markku Mäkijärvi, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Asko Saari Sisältö 1. Toimeksianto 3 2. Taustaselvitykset

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 33/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Helsingin kaupunki Esityslista 33/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Helsingin kaupunki Esityslista 33/2017 1 (5) 2 V 11.10.2017, Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL 2017-005941

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 Lastentautien tulevaisuuden näkymät Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 HYKS Lastenklinikka toiminnallisesti Maan ainoa täyden palvelun lastensairaala

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA Kati Ojala Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri LT, perinatologi Projektipäällikkö LaNa-hankkeen toiminnallinen suunnittelu ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on Lasten ja naisten

Lisätiedot

SELVITYS LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN

SELVITYS LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN 1 Valtuusto 15.12.2009, LIITE 3 SELVITYS LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEIDEN YHDISTYMISMAHDOLLISUUKSISTA 26.11.2009 2 Sisällys 1. Selvityksen kohde 3 2. HUSin sairaanhoitoalueorganisaation taustahistoria

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014 Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli 27.10.2014 Taustalla Sosterille asetettu säästövelvoite 3M /v v. 2015-2017 Päivystysasetus ja sen mukanaan tuomat tiukennukset esim. päivystyskirurgiaan Synnytysten

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 :n 7 momentin

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ, ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEISTA JA PÄIVYSTYKSEN ERIKOISALAKOHTAISISTA EDELLYTYKSISTÄ

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE, LAPSILLE JA NUORILLE. Lastentautien yksikkö

SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE, LAPSILLE JA NUORILLE. Lastentautien yksikkö SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA Lastentautien yksikkö Ulla Rauma, Maija Tiihonen, Jenni Turtiainen Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus. Kuvituksesta vastasi savonlinnalainen artesaani Ninja Behm.

Lisätiedot

6.3.7. Naistenklinikka

6.3.7. Naistenklinikka TAULUKO 6.3.7.1. NAISTENKLINIKALLE SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Toimintaluvut vastuualueittain vuodelta 2013 on kuvattu taulukossa 6.3.7.2. TAULUKKO 6.3.7.2. NAISTENKLINIKAN TOIMINTALUVUT

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuja yhteensä 4 kpl Impact Factor yht. 8.460 IF-julk. yht.

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi Osasto-opas Synnytysvuodeosasto www.eksote.fi Synnytysvuodeosasto sijaitsee sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa C-siivessä. Sisäänkäynti pääovesta. Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Jari Petäjä. Naisten ja lasten toiminnan teknologiset ja hoidolliset haasteet

Jari Petäjä. Naisten ja lasten toiminnan teknologiset ja hoidolliset haasteet Jari Petäjä Naisten ja lasten toiminnan teknologiset ja hoidolliset haasteet Hyks, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Naistentaudit ja synnytykset, Lastentaudit, Lastenkirurgia, Lastenneurologia, Lastenpsykiatria

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä?

Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä? 25.1.12 Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä? Martti Talja Keskussairaalan johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä - loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, projektisuunnittelija, TtM Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Vaikuttava muutos Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Yhdessä kohti asiakaslähtöistä palvelua Yhteinen tehtävämme: tuottaa laadukkaita, tehokkaita ja asiakaslähtöisiä

Lisätiedot