LIITE I - VALMISTEYHTEENVETO (direktiivin 65/65/ETY 4a artikla sellaisena kuin se on muutettuna)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I - VALMISTEYHTEENVETO (direktiivin 65/65/ETY 4a artikla sellaisena kuin se on muutettuna)"

Transkriptio

1 LIITE I - VALMISTEYHTEENVETO (direktiivin 65/65/ETY 4a artikla sellaisena kuin se on muutettuna)

2 Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI GONAL-F VAIKUTTAVAT AINEET 75 IU humaani follikkelia stimuloivaa hormonia (follitropiini alfa: pinn), joka on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa (CHO). Sen spesifinen aktiivisuus on IU-FSH/mg.* * Tämä spesifisen aktiivisuuden alue heijastaa pikemminkin lääkeaineen voimakkuuden määrittämisessä käytettävän biomääritysmenetelmän epätarkkuutta kuin valmisteessa esiintyviä vaihteluita. 3. LÄÄKEMUOTO Kylmäkuivattu steriili injektiokuiva-aine, joka sekoitetaan yhdistelmäpakkauksen liuottimeen (injektionesteisiin käytettävä vesi). Liuottamisen jälkeen GONAL-F :n ph on 6,5 7,5. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Indikaatiot GONALF-F on tarkoitettu useiden follikkelien samanaikaisen kypsymisen stimulointiin naisilla, joilla halutaan saada aikaan superovulaatio keinoalkuisten lisääntymismenetelmien yhteydessä (esimerkiksi koeputkihedelmöitys (IVF) ja gameetin (GIFT) tai tsygootin (ZIFT) vieminen munanjohtimeen). 4.2 Annostus ja antotapa GONAL-F annetaan injektiona ihon alle. Injektiokuiva-aine sekoitetaan yhdistelmäpakkauksessa olevaan liuotinaineeseen juuri ennen käyttöä. Suurien injektiomäärien välttämiseksi yhteen millilitraan liuotinta voidaan sekoittaa korkeintaan kolme GONAL-F 75 IU kuiva-aineampullia. Tavallinen annostus superovulaation aikaansaamiseksi on IU GONAL-F :ää vuorokaudessa kuukautiskierron päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes follikkelit ovat kypsyneet tarpeeksi (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai kaikukuvauksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se ei yleensä ylitä 450 IU/vrk. Yleensä follikkelit ovat kypsyneet riittävästi keskimäärin 10. hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5 20 päivää). Follikkelien lopullisen kypsymisen indusoimiseksi potilaalle annetaan korkeintaan IU hcg:tä kertainjektiona tuntia viimeisen GONAL-F -injektion jälkeen.

3 Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisemiseksi ja LH-pitoisuuden kontrolloimiseksi. GONAL-F -hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa GnRHagonistihoidon aloittamisen jälkeen ja kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes follikkelit ovat kypsyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen GnRH-agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 225 IU:n GONAL-F -annos ensimmäisinä seitsemänä päivänä. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella. Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisprosentti pysyy yleensä vakaana ensimmäisten neljän yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen. GONAL-F :n ja virtsasta peräisin olevaa FSH:ta sisältävien valmisteiden voimakkuuden vastaavuutta ei ole vahvistettu. GONAL-F :llä tehdyt kliiniset tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, ettei GONAL-F -hoidossa käytettyjen annosten, annosteluohjelmien ja seurantatoimenpiteiden pitäisi erota hoidosta, jossa käytetään virtsasta peräisin olevaa FSH:sta sisältäviä valmisteita. 4.3 Kontraindikaatiot Turvallisuussyistä johtuvat kontraindikaatiot: Raskaus. Suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, silloin kun syynä ei ole munasarjojen monirakkulatauti. Tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto. Munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä. Hypotalamuksen ja aivolisäkkeen kasvaimet. Aikaisemmin esiintynyt yliherkkyysreaktio FSH:lle. Riittämättömästä hoitovasteesta johtuvat kontraindikaatiot: Primaari munasarjojen toimintahäiriö. Synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät normaalin raskauden mahdottomaksi. Kohtumyoomat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Ennen hoidon aloittamista selvitetään huolellisesti lapsettomuuden syy ja arvioidaan mahdolliset raskauden kontraindikaatiot. Erityisesti hypotyreoosi, lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, hyperprolaktinemia ja aivolisäkkeen tai hypotalamuksen kasvaimet suljetaan pois tai hoidetaan asianmukaisesti. Munasarjojen hyperstimulaation vaara on suurentunut potilailla, joille yritetään aikaansaada superovulaatio, sillä siihen liittyy liiallinen estrogeenivaste ja useiden follikkelien samanaikainen kehittyminen. Stimulaatiohoidon aikana munasarjavastetta tulisi seurata huolellisesti kaikukuvauksella varsinkin munasarjojen monirakkulatautia (PCOD) sairastavilla potilailla. Kaikkien follikkelien aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on vakava sairaus, jonka aiheuttamat suuret munasarjakystat saattavat puhjeta. Liian suureen estrogeenivasteeseen liittyy harvoin merkittävää hyperstimulaatiota, ellei potilaalle anneta hcg:tä ovulaation indusoimiseksi. Tällaisissa tapauksissa hcg:tä ei pidä antaa ja yhdyntää on vältettävä vähintään neljän päivän ajan. Keinoalkuisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä monisikiöisen raskauden vaara on suhteessa kohtuun tai munanjohtimeen vietyjen munasolujen/alkioiden määrään.

4 Raskaus päättyy keskenmenoon useammin kuin muulla väestöllä, mutta keskenmenojen määrä on vastaava kuin muiden hedelmällisyyshäiriöiden yhteydessä. GONAL-F :n ei ole ilmoitettu aiheuttaneen yliherkkyyttä. Anafylaktisten reaktioiden mahdollisuus on kuitenkin olemassa erityisesti niillä potilailla, joilla gonadotropiinivalmisteet ovat aiemmin aiheuttaneet yliherkkyysreaktioita. Ensimmäinen Gonal-F -injektio tulee tällöin antaa lääkärin valvonnassa täydessä sydän- ja keuhkotoiminnan elvytysvalmiudessa. Potilas voi halutessaan itse annostella Gonal-F :n tarvittavan pistosohjauksen jälkeen, kun asiantuntija-apua on saatavilla. 4.5 Interaktiot GONAL-F :n samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkeaineiden kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin samanaikainen käyttö voi saada aikaan sen, että GONAL-F -annosta on suurennettava riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi. GONAL-F :lla ei ole raportoitu yhteensopimattomuutta muiden lääkeaineiden kanssa. GONAL-F :ää ei pidä antaa muihin lääkeaineisiin sekoitettuna samassa lääkeruiskeessa. 4.6 Raskaus ja imetys GONAL-F :ää ei tule antaa raskauden ja imetyksen aikana. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn GONAL-F ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Paikallisia reaktioita (kipu, punoitus ja mustelmat) injektiokohdassa on raportoitu. GONAL-F -hoidon aikana on otettava huomioon munasarjojen hyperstimulaation mahdollisuus. Tämä oireyhtymä voi olla yleisempi munasarjojen monirakkulatautia sairastavilla potilailla. Sen ensioireita ovat alavatsakivut ja niihin mahdollisesti liittyvät pahoinvointi, oksentelu ja painonnousu. Vakavissa, joskin harvinaisissa tapauksissa munasarjojen hyperstimulaatiooireyhtymän aiheuttamaan munasarjojen suurentumiseen voi liittyä nesteen kertymistä vatsa- tai rintaonteloon ja vakavia tromboembolisia komplikaatioita. Viimemainittuja saattaa harvinaisissa tapauksissa esiintyä myös ilman munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää. Potilaalle on tehtävä huolellinen lääkärintutkimus ja kaikukuvaus, jos tällaisia oireita ilmenee. GONAL-F -hoito on lopetettava ja ovulaation indusoimiseksi annettavasta hcg:stä on luovuttava munasarjavasteen ollessa liiallinen. Tämä vähentää munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän kehittymisen todennäköisyyttä.

5 Menotropiinin/ihmisen istukkagonadotropiinin annon yhteydessä on harvinaisissa tapauksissa esiintynyt valtimotromboosia, mikä on mahdollista myös GONAL-F /hcg-hoidon aikana. Raskauden päättyminen keskenmenoon on samaa luokkaa kuin muiden hedelmällisyyshäiriöiden yhteydessä. Kohdunulkoinen raskaus on mahdollinen naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus. Kliinisissä tutkimuksissa 24 %:lla potilaista esiintyi heidän oman ilmoituksensa mukaan yksi tai useampi keskivaikea tai vaikea GONAL-F -injektion aiheuttama paikallinen reaktio. Kipu oli yleisin paikallisreaktio. Sitä esiintyi yleensä parina ensimmäisenä hoitopäivänä, se ei vaatinut erityishoitoa eikä johtanut hoidon keskeyttämiseen. 4.9 Yliannostus GONAL-F :n yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on todennäköinen yliannostuksen seuraus. Munasarjojen hyperstimulaatiota kuvataan tarkemmin kohdassa "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet". 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka GONAL-F on yhdistelmä-dna-tekniikalla muunnettujen kiinalaisen hamsterin munasarjasolujen (CHO) tuottamaa follikkelia stimuloivaa hormonia sisältävä valmiste. Tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. 5.2 Farmakokinetiikka Laskimoon annettu GONAL-F jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. GONAL-F :n initiaalinen puoliintumisaika on noin 2 tuntia ja terminaalinen puoliintumisaika noin vuorokausi. Steady state - jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa GONAL-F -annoksesta erittyy virtsaan. Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus subkutaanisen injektion jälkeen on noin 70 %. Toistuvien injektioiden jälkeen GONAL-F kumuloituu kolminkertaisesti steady state -tasolle 3-4 päivän kuluessa. GONAL-F -hoidon on osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä, vaikka endogeeninen gonadotropiinieritys on matala eikä LH-pitoisuutta ole mitattavissa.

6 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Laajoissa akuuteissa ja kroonisissa (jopa 13 viikkoa) toksisuus-, mutageenisuus- ja eläinkokeissa (koira, rotta, apina) ei todettu merkittäviä löydöksiä. Pitkään farmakologisia annoksia follitropiini alfaa ( 40 IU/kg/vrk) saaneilla rotilla on todettu alentunutta fertiliteettiä. Suurina annoksina follitropiini alfa ( 5 IU/kg/vrk) vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin u-hmg. Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Gonal-F :n käytön vasta-aihe. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Sakkaroosi Mononatriumdivetyfosfaatti Dinatriumfosfaatti Fosforihappo Natriumhydroksidi 6.2 Yhteensopimattomuus GONAL-F :llä ei ole tunnettua kemiallista yhteensopimattomuutta. 6.3 Kelpoisuusaika Kylmäkuivattu kuiva-aine on stabiili 12 kuukauden ajan, kun sitä säilytetään alle +25 C:n lämpötilassa valolta suojattuna. 6.4 Säilytys Säilytetään valolta suojattuna korkeintaan +25 C:ssa.

7 6.5 Pakkaukset ja valmisteen kuvaus Kylmäkuivattu kuiva-aine Pakkaus: Kirkas neutraali lasiampulli - Kirkas neutraali injektiopullo. Sisältö: Follitropiini alfa 75 IU Sakkaroosi Mononatriumdivetyfosfaatti Dinatriumvetyfosfaatti Fosforihapppo Natriumhydroksidi Typpi Liuotinaineampulli Pakkaus: Kirkas neutraali lasiampulli Sisältö: Injektionesteisiin käytettävä vesi 1 ml 6.6 Käsittelyohjeet GONAL-F annetaan yhtenä annoksena. GONAL-F tulisi injisoida heti, kun liuos on käyttövalmis, jotta mahdollinen FSH:n joutuminen hukkaan liuoksen tarttuessa ruiskepulloon olisi mahdollisimman vähäistä. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA SERONO LABORATORIES (UK) Ltd 99 Bridge Road East Welwyn Garden City, Herts/AL7 1BG GB Toukokuu 1995

8 Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI GONAL-F VAIKUTTAVAT AINEET 150 IU humaani follikkelia stimuloivaa hormonia (follitropiini alfa: pinn), joka on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa (CHO). Sen spesifinen aktiivisuus on IU-FSH/mg.* * Tämä spesifisen aktiivisuuden alue heijastaa pikemminkin lääkeaineen voimakkuuden määrittämisessä käytettävän biomääritysmenetelmän epätarkkuutta kuin valmisteessa esiintyviä vaihteluita. 3. LÄÄKEMUOTO Kylmäkuivattu steriili injektiokuiva-aine, joka sekoitetaan yhdistelmäpakkauksen liuottimeen (injektionesteisiin käytettävä vesi). Liuottamisen jälkeen GONAL-F :n ph on 6,5 7,5. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Indikaatiot GONALF-F on tarkoitettu useiden follikkelien samanaikaisen kypsymisen stimulointiin naisilla, joilla halutaan saada aikaan superovulaatio keinoalkuisten lisääntymismenetelmien yhteydessä (esimerkiksi koeputkihedelmöitys (IVF) ja gameetin (GIFT) tai tsygootin (ZIFT) vieminen munanjohtimeen). 4.2 Annostus ja antotapa GONAL-F annetaan injektiona ihon alle. Injektiokuiva-aine sekoitetaan yhdistelmäpakkauksessa olevaan liuotinaineeseen juuri ennen käyttöä. Suurien injektiomäärien välttämiseksi yhteen millilitraan liuotinta voidaan sekoittaa korkeintaan kolme GONAL-F 150 IU kuiva-aineampullia. Tavallinen annostus superovulaation aikaansaamiseksi on IU GONAL-F :ää vuorokaudessa kuukautiskierron päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes follikkelit ovat kypsyneet tarpeeksi (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai kaikukuvauksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se ei yleensä ylitä 450 IU/vrk. Yleensä follikkelit ovat kypsyneet riittävästi keskimäärin 10. hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5 20 päivää). Follikkelien lopullisen kypsymisen indusoimiseksi potilaalle annetaan korkeintaan IU hcg:tä kertainjektiona tuntia viimeisen GONAL-F -injektion jälkeen. Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisemiseksi ja

9 LH-pitoisuuden kontrolloimiseksi. GONAL-F -hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa GnRHagonistihoidon aloittamisen jälkeen ja kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes follikkelit ovat kypsyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen GnRH-agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 225 IU:n GONAL-F -annos ensimmäisinä seitsemänä päivänä. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella. Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisprosentti pysyy yleensä vakaana ensimmäisten neljän yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen. GONAL-F :n ja virtsasta peräisin olevaa FSH:ta sisältävien valmisteiden voimakkuuden vastaavuutta ei ole vahvistettu. GONAL-F :llä tehdyt kliiniset tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, ettei GONAL-F -hoidossa käytettyjen annosten, annosteluohjelmien ja seurantatoimenpiteiden pitäisi erota hoidosta, jossa käytetään virtsasta peräisin olevaa FSH:sta sisältäviä valmisteita. 4.3 Kontraindikaatiot Turvallisuussyistä johtuvat kontraindikaatiot: Raskaus. Suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, silloin kun syynä ei ole munasarjojen monirakkulatauti. Tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto. Munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä. Hypotalamuksen ja aivolisäkkeen kasvaimet. Aikaisemmin esiintynyt yliherkkyysreaktio FSH:lle. Riittämättömästä hoitovasteesta johtuvat kontraindikaatiot: Primaari munasarjojen toimintahäiriö. Synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät normaalin raskauden mahdottomaksi. Kohtumyoomat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Ennen hoidon aloittamista selvitetään huolellisesti lapsettomuuden syy ja arvioidaan mahdolliset raskauden kontraindikaatiot. Erityisesti hypotyreoosi, lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, hyperprolaktinemia ja aivolisäkkeen tai hypotalamuksen kasvaimet suljetaan pois tai hoidetaan asianmukaisesti. Munasarjojen hyperstimulaation vaara on suurentunut potilailla, joille yritetään aikaansaada superovulaatio, sillä siihen liittyy liiallinen estrogeenivaste ja useiden follikkelien samanaikainen kehittyminen. Stimulaatiohoidon aikana munasarjavastetta tulisi seurata huolellisesti kaikukuvauksella varsinkin munasarjojen monirakkulatautia (PCOD) sairastavilla potilailla. Kaikkien follikkelien aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on vakava sairaus, jonka aiheuttamat suuret munasarjakystat saattavat puhjeta. Liian suureen estrogeenivasteeseen liittyy harvoin merkittävää hyperstimulaatiota, ellei potilaalle anneta hcg:tä ovulaation indusoimiseksi. Tällaisissa tapauksissa hcg:tä ei pidä antaa ja yhdyntää on vältettävä vähintään neljän päivän ajan. Keinoalkuisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä monisikiöisen raskauden vaara on suhteessa kohtuun tai munanjohtimeen vietyjen munasolujen/alkioiden määrään. Raskaus päättyy keskenmenoon useammin kuin muulla väestöllä, mutta keskenmenojen määrä on vastaava kuin muiden hedelmällisyyshäiriöiden yhteydessä.

10 GONAL-F :n ei ole ilmoitettu aiheuttaneen yliherkkyyttä. Anafylaktisten reaktioiden mahdollisuus on kuitenkin olemassa erityisesti niillä potilailla, joilla gonadotropiinivalmisteet ovat aiemmin aiheuttaneet yliherkkyysreaktioita. Ensimmäinen Gonal-F -injektio tulee tällöin antaa lääkärin valvonnassa täydessä sydän- ja keuhkotoiminnan elvytysvalmiudessa. Potilas voi halutessaan itse annostella Gonal-F :n tarvittavan pistosohjauksen jälkeen, kun asiantuntija-apua on saatavilla. 4.5 Interaktiot GONAL-F :n samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkeaineiden kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin samanaikainen käyttö voi saada aikaan sen, että GONAL-F -annosta on suurennettava riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi. GONAL-F :lla ei ole raportoitu yhteensopimattomuutta muiden lääkeaineiden kanssa. GONAL-F :ää ei pidä antaa muihin lääkeaineisiin sekoitettuna samassa lääkeruiskeessa. 4.6 Raskaus ja imetys GONAL-F :ää ei tule antaa raskauden ja imetyksen aikana. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn GONAL-F ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Paikallisia reaktioita (kipu, punoitus ja mustelmat) injektiokohdassa on raportoitu. GONAL-F -hoidon aikana on otettava huomioon munasarjojen hyperstimulaation mahdollisuus. Tämä oireyhtymä voi olla yleisempi munasarjojen monirakkulatautia sairastavilla potilailla. Sen ensioireita ovat alavatsakivut ja niihin mahdollisesti liittyvät pahoinvointi, oksentelu ja painonnousu. Vakavissa, joskin harvinaisissa tapauksissa munasarjojen hyperstimulaatiooireyhtymän aiheuttamaan munasarjojen suurentumiseen voi liittyä nesteen kertymistä vatsa- tai rintaonteloon ja vakavia tromboembolisia komplikaatioita. Viimemainittuja saattaa harvinaisissa tapauksissa esiintyä myös ilman munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää. Potilaalle on tehtävä huolellinen lääkärintutkimus ja kaikukuvaus, jos tällaisia oireita ilmenee.

11 GONAL-F -hoito on lopetettava ja ovulaation indusoimiseksi annettavasta hcg:stä on luovuttava munasarjavasteen ollessa liiallinen. Tämä vähentää munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän kehittymisen todennäköisyyttä. Menotropiinin/ihmisen istukkagonadotropiinin annon yhteydessä on harvinaisissa tapauksissa esiintynyt valtimotromboosia, mikä on mahdollista myös GONAL-F /hcg-hoidon aikana. Raskauden päättyminen keskenmenoon on samaa luokkaa kuin muiden hedelmällisyyshäiriöiden yhteydessä. Kohdunulkoinen raskaus on mahdollinen naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus. Kliinisissä tutkimuksissa 24 %:lla potilaista esiintyi heidän oman ilmoituksensa mukaan yksi tai useampi keskivaikea tai vaikea GONAL-F -injektion aiheuttama paikallinen reaktio. Kipu oli yleisin paikallisreaktio. Sitä esiintyi yleensä parina ensimmäisenä hoitopäivänä, se ei vaatinut erityishoitoa eikä johtanut hoidon keskeyttämiseen. 4.9 Yliannostus GONAL-F :n yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on todennäköinen yliannostuksen seuraus. Munasarjojen hyperstimulaatiota kuvataan tarkemmin kohdassa "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet". 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka GONAL-F on yhdistelmä-dna-tekniikalla muunnettujen kiinalaisen hamsterin munasarjasolujen (CHO) tuottamaa follikkelia stimuloivaa hormonia sisältävä valmiste. Tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. 5.2 Farmakokinetiikka Laskimoon annettu GONAL-F jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. GONAL-F :n initiaalinen puoliintumisaika on noin 2 tuntia ja terminaalinen puoliintumisaika noin vuorokausi. Steady state - jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa GONAL-F -annoksesta erittyy virtsaan. Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus subkutaanisen injektion jälkeen on noin 70 %. Toistuvien injektioiden jälkeen GONAL-F kumuloituu kolminkertaisesti steady state -tasolle 3-4 päivän kuluessa. GONAL-F -hoidon on osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä, vaikka endogeeninen gonadotropiinieritys on matala eikä LH-pitoisuutta ole mitattavissa.

12 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Laajoissa akuuteissa ja kroonisissa (jopa 13 viikkoa) toksisuus-, mutageenisuus- ja eläinkokeissa (koira, rotta, apina) ei todettu merkittäviä löydöksiä. Pitkään farmakologisia annoksia follitropiini alfaa ( 40 IU/kg/vrk) saaneilla rotilla on todettu alentunutta fertiliteettiä. Suurina annoksina follitropiini alfa ( 5 IU/kg/vrk) vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin u-hmg. Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Gonal-F :n käytön vasta-aihe. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Sakkaroosi Mononatriumdivetyfosfaatti Dinatriumfosfaatti Fosforihappo Natriumhydroksidi 6.2 Yhteensopimattomuus GONAL-F :llä ei ole tunnettua kemiallista yhteensopimattomuutta. 6.3 Kelpoisuusaika Kylmäkuivattu kuiva-aine on stabiili 12 kuukauden ajan, kun sitä säilytetään alle +25 C:n lämpötilassa valolta suojattuna. 6.4 Säilytys Säilytetään valolta suojattuna korkeintaan +25 C:ssa.

13 6.5 Pakkaukset ja valmisteen kuvaus Kylmäkuivattu kuiva-aine Pakkaus: Kirkas neutraali lasiampulli - Kirkas neutraali injektiopullo. Sisältö: Follitropiini alfa 150 IU Sakkaroosi Mononatriumdivetyfosfaatti Dinatriumvetyfosfaatti Fosforihapppo Natriumhydroksidi Typpi Liuotinaineampulli Pakkaus: Kirkas neutraali lasiampulli Sisältö: Injektionesteisiin käytettävä vesi 1 ml 6.6 Käsittelyohjeet GONAL-F annetaan yhtenä annoksena. GONAL-F tulisi injisoida heti, kun liuos on käyttövalmis, jotta mahdollinen FSH:n joutuminen hukkaan liuoksen tarttuessa ruiskepulloon olisi mahdollisimman vähäistä. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA SERONO LABORATORIES (UK) Ltd 99 Bridge Road East Welwyn Garden City, Herts/AL7 1BG GB Toukokuu 1995

14 LIITE II - LUVAT JA EHDOTUS MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVAN LUVAN EDELLYTYKSIKSI

15 A - VALMISTUSLUVAN HALTIJA(T) Serono Pharma S.p.A. Via de Blasio, Zona industriale di Modugno, Bari, Italia. Luvan myöntänyt Ministero della Sanità, Rooma, Italia 4 päivänä tammikuuta B - EHDOTETUT TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT Lääkevalmiste, jolta vaaditaan rajoitettua lääkemääräystä, joka voidaan uusia. C - MYYNNTYLUVAN HALTIJAA KOSKEVAT ERITYISVELVOITTEET Hakija jättää EMEAlle 31 päivään lokakuuta 1995 mennessä Yhdysvalloissa suoritetun koeputkihedelmöitystutkimuksen N:o GF 5533 loppukertomuksen. Yrityksen on säännöllisesti toimitettava erityiset laatua koskevat tiedot uudelleen tarkasteltaviksi ja; jätettävä tiedot annetussa määräajassa euroopan lääkearviointivirasto (EMEA) (vrt. arviointilausunto CPMP/153/95 versio 1). /

16 LIITE III - MERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

17 A- MERKINNÄT

18 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 1x (I+II) Ampull/Ampulli Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Ampull/Ampulli/ GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

19 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 3x (I+II) Ampull/Ampulli Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Ampull/Ampulli/ GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

20 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 5x (I+II) Ampull/Ampulli Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Ampull/Ampulli/ GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

21 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 10x (I+II) Ampull/Ampulli Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Ampull/Ampulli/ GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

22 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 1 x (I+II) Injektionsflaska/Injectiopullo/Haetteglas/Hetteglas Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Injektionsflaska/Ruiskepullo/Hætteglas/Hetteglass GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

23 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 3 x (I+II) Injektionsflaska/Injectiopullo/Haetteglas/Hetteglas Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Injektionsflaska/Ruiskepullo/Hætteglas/Hetteglass GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

24 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 5 x (I+II) Injektionsflaska/Injectiopullo/Haetteglas/Hetteglas Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Injektionsflaska/Ruiskepullo/Hætteglas/Hetteglass GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

25 Box/Pakkaus GONAL-F 75 IU Follitropin. alpha Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine 10 x (I+II) Injektionsflaska/Injectiopullo/Haetteglas/Hetteglas Beredd lösning bör användas omedelbart./ Valmis liuos käytettävä välittömästi./ Tilberedt oplösning bör anvendes straks. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen./ Valonarkaa, säilytettävä kotelossa./ Lysfølsomt, bør opbevares i karton. Sats nr/erä nro/batch nr: Anv. för/käyt. ennen/anv. før: sc Vnr För subkutan injektion./ihonalaisena pistoksena./til subkutan injektion Förvaras oåtkomligt för barn./ Ej lasten ulottuville./ Opbevares utilgængeligt for børn. I. Follitropin. alpha 75 IU Sacchar. 30 mg Dinatr. phosph. dihydr. 1,11 mg Natr. dihydrogenophosph. monohydr. 0,45 mg Acid. phosphor. Natr. hydroxid. II. Aqua ad iniect. ad 1 ml Serono Laboratories (UK) Ltd, GB Injektionsflaska/Ruiskepullo/Hætteglas/Hetteglass GONAL-F 75 IU Batch nr: Anv.för/ Käyt. ennen: Serono

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla.

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NeoRecormon 6000 KY injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty 0,3 ml:n ruisku injektionestettä sisältää 6000 kansainvälistä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LeukoScan 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmisteyhdistelmä 99m Tc-leimatun LeukoScan:in valmistusta varten. Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TRIACELLUVAX-kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja soluton hinkuyskäyhdistelmärokote 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT TRIACELLUVAX on steriili yhdistelmärokote,

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen Remicade-injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Käyttösuositus: Suositellaan käytettäväksi vain naistentautien ja synnytysopin erikoislääkärin valvomassa hoidossa.

VALMISTEYHTEENVETO. Käyttösuositus: Suositellaan käytettäväksi vain naistentautien ja synnytysopin erikoislääkärin valvomassa hoidossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suprecur 0,15 mg/annos nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Busereliiniasetaatti 0,157 mg vastaten 0,15 mg busereliinia/annos. Jokaisessa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zevalin 1,6 mg/ml valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Zevalin on valmisteyhdistelmä yttrium-90:llä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10 VALMISTEYHTEENVETO Page 1 of 10 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tai 40 mg mannitolia. 5

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta. Lisälehti Pharmaca Fennicaan 2012 osaan IV sivujen 3688 ja 3689 väliin. VIC - 1 tämistä tulee harkita hypoglykemiariskin pienentämiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Verensokerin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thallous ( 201 Tl) chloride 37 MBq/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 201 Tl-talliumia talliumkloridina 37 MBq/ml. Spesifinen aktiivisuus

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valmisteyhteenveto Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INN nimi: Jobenguani( 123 I) Injektioneste Muut yleisesti käytetyt ja sallitut nimet: MIBG( 123 I) 52 MBq/ml Injektioneste, m-(

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STELARA 90 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEEVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI imenrix, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa. Konjugoitu meningokokki A, C, W-135 ja Y rokote. 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Exmo 7 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 14 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlaastari sisältää 15,76

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natrium [ 51 Cr] kromaatti 37-185 MBq/pullo (37 MBq/ml) pakkaukseen merkittynä referenssipäivänä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein.

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 5 mg oksaliplatiinia 10 ml

Lisätiedot