Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri"

Transkriptio

1 Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen arviointiin Arviointikulttuuri Käyttäytyminen Vuorovaikutteisuus Työpaja 1 aikataulu Palautteen antaminen Arvioinnin kohteet Arvot ja oppimiskäsitys Arvioinnin nykytila Oppimisen edistymisen arviointi Koulutushanke Kehittämistehtävä ja palaute Oppiminen Työskentely Päättöarviointi Valtakunnalliset arviointikriteerit Itsearviointitaitojen kehittäminen Päättötodistus Monipuolinen arviointi Tavoitetietoisuus Yhteistyö huoltajien kanssa Osaamisen tason arviointi Opettajan itsearviointi Arvioinnin vuosisuunnitelma Dokumentointi Nivelkohdan arviointi Todistukset Oikeudenmukaisuus ja eettisyys Kysymyksiä ja vastauksia - pohdinta Rauman normaalikoulu Katajisto-Pärkö-Saarivirta

2 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetussuunnitelman ydinasiat Opetushallituksen kuvaamana

3 Perusopetuksen oppimisen arviointi jaetaan arviointiin OPINTOJEN AIKANA ja PÄÄTTÖARVIOINTIIN

4 Opintojen aikainen arviointi Arviointi lukuvuoden aikana Keskeisenä tehtävänä on ohjata opiskelua ja edistää oppimista Oppilaita ohjataan palautteen avulla ymmärtämään tavoitteet, hahmottamaan oma edistyminen sekä parantamaan suoriutumistaan Voi sisältää arviointikeskusteluita ja tiedottamista huoltajille Lukuvuoden aikana tärkeä asema on myös oppilaiden itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 4

5 Painopiste on OPPIMISTA EDISTÄVÄSSÄ arvioinnissa

6 ARVIOINNIN TEHTÄVÄNÄ ON ohjata opiskelua (pol) kannustaa opiskelua (pol) kehittää edellytyksiä itsearviointiin (pol) vuorovaikutukseen perustuva yksilöllinen palaute (perusteet)

7 Miten arviointi tukee oppilaan oppimisen taitoa Tiina Annevirta Erja Vitikan blogi harhaluuloista arvioinnissa LINKKI TAI VINKKI

8

9 Arviointi edistää OPPIMISTA ja USKOA ITSEEN oppijana

10 OPI OPPImaan Lapin koulukeskus. Aineistosta saa hyvää ja sovellettavaa tietoa, vaikka se onkin laadittu aikuisopiskelijoille. LINKKI TAI VINKKI

11

12 Arviointi tukee OMAN OPPIMISPROSESSIN ymmärtämistä

13 OPPILAS TARVITSEE tietoa edistymisestään ja osaamisestaan onnistumisen kokemuksia, sillä myös virheistä ja epäonnistumisista voi oppia, mutta EI korosteta virheitä

14 OPPILAS OPPII jäsentämään oman oppimisensa eri vaiheita löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi vähitellen asettamaan tavoitteita ja onnistumista parantavia oppimisstrategioita

15 Kerro omasta OPPIMISPROSESSISTASI jossakin tilanteessa?

16

17 OPPIMISEN OHJAAMINEN JA KANNUSTAMINEN perustuu vuorovaikutukseen ja yksilölliseen palautteen antamiseen edellyttää rohkaisevaa ilmapiiriä

18 ARVIOINTI ON OSA PÄIVITTÄISTÄ OPETUSTA JA TYÖSKENTELYÄ opettaja luo tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää arviointia edellyttää opettajalta oppimisprosessin havainnointia

19 Millaista VUOROVAIKUTUSTA arvioinnissa tarkoitetaan?

20

21 OPPIMISTA EDISTÄVÄ PALAUTE ON laadullista ja kuvailevaa oppimisen solmukohtia analysoivaa ratkovaa vuorovaikutusta

22 Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään MITÄ on tarkoitus oppia?

23 Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään MITÄ he ovat jo oppineet?

24 Palaute auttaa ymmärtämään MITEN oppilaat voisivat edistää oppimistaan ja parantaa suoritustaan?

25 Millainen PALAUTTEEN ANTAJA olet?

26 Millaista on YKSILÖLLINEN PALAUTE?

27

28 Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa EDISTYMISEN ja OSAAMISEN TASON arvioinnin

29 OPPIMISTA EDISTÄVÄ ARVIOINTI on pääasiassa formatiivista tapahtuu lukuvuoden aikana

30 Millaista on FORMATIIVINEN, OPPIMISTA EDISTÄVÄ arviointi?

31 Miten arviointi tukee oppilaan oppimisen taitoja Tiina Annevirta edu.fi sivulla LINKKI TAI VINKKI

32

33 OPPILAIDEN KEHITTYMISTÄ ON TUETTAVA itsearvioinnissa vertaisarvioinnissa, jota käytetään säännöllisesti YHDESSÄ KESKUSTELEMINEN JA POHTIMINEN ON TÄRKEÄÄ

34 Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen Oppilaiden itsearviointitaitoja kehitetään Oppilaiden itsearvioinnin taitoja kehitetään antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan Oppilaita ohjataan yksilöinä ja ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä Alemmilla vuosiluokilla autetaan oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja tulemaan tietoisiksi asetetuista tavoitteista Ylemmillä luokilla oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, jossa yhdessä pohtien saadaan ja annetaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 34

35 Rauman normaalikoulun OPS LINKKI TAI VINKKI Itsearvioinnissa alemmilla vuosiluokilla on tärkeää: omien onnistumisten ja vahvuuksien tunnistaminen Arviointi antaa mahdollisuuksia eritasoisten osaamisten esiin tulemiseen tietoisuus tavoitteista, jota opettaja on ohjannut: Mitä on tarkoitus oppia? Arviointi jäsentää tavoitetta ja kohdistuu keskeisiin asioihin. tietoisuus osaamisesta ja aikaisemmin opiskellusta, josta opettaja on keskustellut: Mitä on jo opittu? Arviointi ohjaa kokonaisuuksien rakentumiseen. tietoisuuden kehittäminen omasta työskentelystä; johon opettaja on antanut tukea: Miten voin edistää omaa oppimistani ja parantaa suoritustani? Arviointi auttaa näkemään oman edistymisen ja palkitsee.

36 Rauman normaalikoulun OPS LINKKI TAI VINKKI Itsearvioinnissa ylemmillä vuosiluokilla on tärkeää (dia1/2): omien onnistumisten ja vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen yhä paremmin Arvioinnin avulla uskalletaan tunnustaa oma osaaminen ja kokea tyytyväisyyttä siitä. tavoitetietoisuus Arvioitaessa tavoite laajenee ja yksilöityy yhä enemmän oppilaan oman näkemyksen mukaan. aikaisemmin opitun tiedostaminen ja yhdistäminen uuteen Arviointi tukee käsitteiden välisten suhteiden ja tiedonrakennelmien kehittymistä. itseohjautuvuuden kehittyminen Arviointi antaa mahdollisuuden oman oppimispolun rakentamiselle. Jatkuu seuraavassa diassa

37 Rauman normaalikoulun OPS LINKKI TAI VINKKI jatkuu (dia2/2): uskallus ottaa haasteita Arviointi kannattelee onnistumaan ja ottamaan riskejä, mutta myös oppimaan epäonnistumisista ja virheistä. syvällisempi ja analyyttisempi ote omasta oppimisesta oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaan Arviointi vahvistaa itsetuntemusta, itsehallintaa ja itsearvostusta oppijana.

38 Rauman normaalikoulun OPS LINKKI TAI VINKKI Vertaisarvioinnissa on tärkeää (dia 1/2): ilmapiiri, jossa jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi Arviointi ei saa kohdistua toisen ominaisuuksiin tai persoonaan. kilpailun ja keskinäisen vertailun hillitseminen ja sen sijaan yhdessä tekemisen vahvistaminen Arviointi tukee toisen arvostamista ja erilaisuuden hyväksymistä. tasa-arvoisuuden vahvistaminen Arviointitilanteessa jokaisen puheenvuoro (tai muu ilmaisu) kuunnellaan rauhassa tai huomioidaan. kannustamaan oppiminen Arviointi opettaa näkemään toisen ponnistelun ja onnistumisen. Jatkuu seuraavassa diassa

39 Rauman normaalikoulun OPS LINKKI TAI VINKKI jatkuu (dia2/2): jokaisen osallisuuden vahvistaminen Arviointi kannustaa osallistumaan ja osoittamaan vahvuutensa. ponnistelemaan oppiminen Arvioimalla opitaan ehdottamaan ja kokeilemaan uusia asioita lopputulokseen pääsemiseksi. rakentavan palautteen antamisen oppiminen Arviointi ei ole arvostelua, vaan siihen liittyy kannustavia kehittämisideoita.

40

41 Arvioinnin on oltava MONIPUOLISTA

42 Arvioinnin yleiset periaatteet Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä Arviointikäytännöt tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti Tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä Huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ymmärtää tavoitteet ja tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 42

43 Millaista on MONIPUOLINEN arviointi?

44 MONIPUOLINEN ARVIOINTI arvioinnin menetelmät ovat vaihtelevia huomioidaan oppilaiden erilaiset tavat työskennellä ja osoittaa osaamistaan edellyttää oppilaiden tuntemusta (ikäkausi, edellytykset, kieli)

45 Rauman normaalikoulun OPS Kooste työtavoista perusteiden mukaan (luku 4) LINKKI TAI VINKKI

46 MONIPUOLINEN ARVIOINTI antaa mahdollisuuden oppilaskohtaiselle joustolle EI edellytä jatkuvaa dokumentointia! EI edellytä tietoteknistä ohjelmaa!

47 MONIPUOLINEN ARVIOINTI EI edellytä, että jokaiselle tehdään yksilöllinen osaamisen osoittamisen tapa mahdollistaa kokeiden sijaan erilaisia tehtäviä ja tuotoksia kokeissa on mahdollista useampi suorituskerta

48 Rauman normaalikoulun OPS Kuvaus opetuksen eriyttämisestä perusteiden mukaan (luku 4) LINKKI TAI VINKKI

49 Mitä voisi olla OPPILASKOHTAINEN JOUSTO?

50

51 Arviointi ja palautteen antaminen perustuu TAVOITTEISIIN

52 Arvioinnin yleiset periaatteet Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin tulee perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin Lukuvuosiarvioinnissa käytetään perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä 6. luokan päättyessä ja päättöarvioinnissa Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 52

53 OPETTAJAT HUOLEHTIVAT, että oppilaat tietävät tavoitteet arviointiperusteet

54 Miten SELVITETÄÄN OPPILAILLE tavoitteet ja arviointiperusteet?

55

56 HUOLTAJILLA JA OPPILAALLA ON OIKEUS saada tietoa arviointiperusteista (asetus) saada tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta oppilaan arviointiin (asetus)

57 Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin (perusopetusasetus 810/1998) Oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 57

58 HUOLTAJAN ON SAATAVA riittävästi tietoa lapsensa oppimisesta ja edistymisestä (asetus)

59 HUOLTAJIEN KANSSA KESKUSTELLAAN koulutyön tavoitteista koulun arviointikäytänteistä

60 Miten toteutetaan KESKUSTELUA huoltajien kanssa?

61

62 OSAAMISEN ARVIOINTI antaa oikean kuvan osaamisen tasosta on summatiivista tehdään lukuvuositodistusta varten kumuloituu päättöarviointiin

63 Arvioinnin on oltava OIKEUDENMUKAISTA TASA-ARVOISTA JA EETTISTÄ

64 Millaista on OIKEUDENMUKAINEN arviointi?

65

66 Arviointi on myös OPETTAJAN ITSEARVIOINNIN JA oman työn REFLEKTOINNIN väline

67 Miten opettaja REFLEKTOI omaa työtään?

68 ARVIOINNILLA SAATU TIETO AUTTAA OPETTAJAA suuntaamaan opetusta oppilaiden tarpeiden mukaisesti

69 ARVIOINNILLA SAATU TIETO LUO PERUSTAN opetuksen eriyttämiselle

70 ARVIOINNILLA SAATU TIETO AUTTAA tuen tarpeiden tunnistamisessa

71 Millainen ARVIOITISIJA ITSE olet?

72 Eriyttävän opetuksen materiaali Espoo Opas eriyttämiseen Keski-Suomi LINKKI TAI VINKKI

73

74 Mitä arvioidaan Miten arvioidaan ja Milloin arvioidaan? ARVIOINTISUUNNITELMA

75 Arvioinnin kehittäminen paikallisesti Pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein. Opetuksen järjestäjä seuraa oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä. Ops-perusteissa paikallisesti päätettävät asiat. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 75

76 Esimerkki Arvioinnin ABC Oulun kaupunki Esimerkki Arviointikirja RNK LINKKI TAI VINKKI

77 Opetuksen järjestäjä TUKEE arvioinnin kehittämistä

78 Opetuksen järjestäjä SEURAA oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista

79 Millaista TUKEA opetuksen järjestäjä antaa?

80

81 LUOTETTAVA ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ opintojen edistymisen työskentelyn käyttäytymisen MONIPUOLISTA HAVAINNOINTIA JA DOKUMENTOINTIA

82 DOKUMENTOINNIN TARVE SYNTYY, KOSKA oppilaan ja huoltajan on saatava riittävän usein tietoa lukuvuoden aikana opettajan on osoitettava mihin havaintoihin arviointi perustuu

83 DOKUMENTOINNISTA asiat, jotka vaikuttavat lukuvuosiarviointiin, on syytä dokumentoida kaiken dokumentointi EI ole tarpeen esim. itsearviointilomakkeet eivät vaikuta lukuvuosiarviointiin

84

85 Oppimisen arviointi nivelkohdissa Vuosiluokat 1-2 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokat 3-6 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Vuosiluokat 7-9 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-2 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3-6 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-9 Arviointi 2. vuosiluokan päättyessä: oppiaineiden tavoitteet Arviointi 6. vuosiluokan päättyessä: kriteerit hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle tai arvosanalle 8 Päättöarviointi: päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 85

86 NIVELKOHTIEN ARVIOINNIT oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla

87 NIVELKOHTIEN ARVIOINNIT oppilaan siirtyessä toiselta vuosiluokalta kolmannelle, toisen vuosiluokan lopussa oppilaan siirtyessä kuudennelta vuosiluokalta seitsemännelle, kuudennen vuosiluokan lopussa

88 Arviointi 2. vuosiluokan päättyessä Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla Tavoitteena on tuoda esiin oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota Kuhunkin oppiaineeseen määritelty oppiainekohtaisia valmiuksia kuvaavat arvioinnin kohteet Toisen vuosiluokan päätteeksi ei ole määritelty arvioinnin kriteereitä todistusarvosanojen antamisen perustaksi sillä niiden merkitys on tässä vaiheessa vähäinen Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet oppiaineissa Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 88

89 Arviointi 6. vuosiluokan päättyessä Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla Kuudennen vuosiluokan lopussa palautteessa kiinnitetään huomiota erityisesti oppimisen taitojen ja työskentelytaitojen edistymiseen Paikallisen arviointityön tueksi valtakunnalliset arvioinnin kriteerit oppiaineittain hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle tai arvosanalle 8 Opettajan tulee käyttää kriteerejä antaessaan oppilaalle sanallisen arvion tai numeroarvosana kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 89

90 Miten NIVELKOHDAN ARVIOINTIA toteutetaan?

91

92 Opintojen aikainen arviointi Arviointi lukuvuoden päättyessä Summatiivinen kokonaisarvio Lukuvuositodistus, joka sisältää arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai näiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia 6. vuosiluokan lukuvuositodistuksissa annettavaa arviointia varten oppiaineisiin on määritelty kansalliset arviointikriteerit arvosanalle 8 (tai sanalliselle arviolle hyvä) Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät päättötodistuksen osalta numeroarvosanaan 8 vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 92

93 Opettaja arvioi Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä (perusopetusasetus 852/1998). Arviointia ei voi ulkoistaa hallinto-ohjelmalle tai sähköiselle sovellukselle. On tärkeää, että arviointiin sisältyy vuorovaikutusta ja itsearviointitaitojen harjoittelua lukuvuoden aikana. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi ei voi perustua oppilaan itsearviointiin tai arviointikeskusteluihin. Erja Vitikka, Opetushallitus

94 ARVIOINNILLA SAATU TIETO VAIKUTTAA lukuvuositodistuksessa annettavaan arviointiin

95 LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN ARVIOINTI arvioidaan osana oppiaineita

96 MONIALAISTEN OPPIMISKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTI arvioidaan osana oppiaineita

97 Miten MONIALAISIA OPPIMISKOKONAI- SUUKSIA arvioidaan?

98 Oppimista arvioi aina OPETTAJA EI itsearviointia todistukseen

99 Lukuvuositodistukseen on annettava arvio KAIKISTA OPPIAINEISTA

100 TODISTUKSISSA arvioidaan kaikki oppiaineet minimi on hyväksytty (hylätty)

101 Todistukset Lukuvuositodistus Välitodistus Erotodistus Päättötodistus Erityisessä tutkinnossa suoritetuista opinnoista annettavat todistukset Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 101

102 Todistukset Lukuvuositodistuksiin merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana Sanallista arviota voidaan käyttää todistuksissa vuosiluokilla 1-7 opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia Valinnaisten aineiden todistusmerkintöihin ei ole tullut muutoksia (2 vvt numeroin, alle 2 vvt hyväksytty-merkintä) Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana ko. aineiden yhteistä oppimäärää Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio merkitään todistuksiin muodossa uskonto/elämänkatsomustieto erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 102

103

104 OSAAMISEN ARVIOINTI PERUSTUU KANSALLISESTI MÄÄRITELTYIHIN HYVÄN OSAAMISEN ARVIOINTIKRITEEREIHIN 6. vuosiluokan päättyessä päättöarvioinnissa JOTTA YHDENVERTAISUUS TOTEUTUISI

105 OPETUSHALLITUS ON TEHNYT TUKIMATERIAALEJA KAIKKIIN OPPIAINEISIIN PÄÄTTÖARVIOINNISSA yli numero 8 suoritukselle alle numero 8 suoritukselle

106 Opetushallituksen päättöarvioinnille laatimat tukimateriaalit edu.fi - sivuilla Erja Vitikan blogi arvioinnin yhdenvertaisuudesta Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? Najat Ouakrim-Soivio LINKKI TAI VINKKI

107 RNK:ssa opetettavien oppiaineiden valtakunnallisten hyvän osaamisen kriteerien (6. lk) koonti, joka on tiedoksi oppilaille ja huoltajille LINKKI TAI VINKKI

108 OPETUSHALLITUS AIKOO LAATIA ARVIOINTIKRITEERIT tarkemmin päättöarviointiin myös joillekin muille luokkaasteille tavoitteena v.2020 JOTTA YHDENVERTAISUUS TOTEUTUISI

109

110 Päättöarviointi Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet Ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmasta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9 Taide- ja taitoaineissa päättöarvioinnin ajankohta voi vaihdella myös oppilaskohtaisesti valinnoista riippuen Päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella Päättöarvioinnin yhtenäisyyden ja päättöarvosanojen vertailukelpoisuuden vahvistamiseksi jokaiseen oppiaineeseen on määritelty päättöarvosanan muodostumista ohjaavat periaatteet sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 110

111 Päättöarviointi Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 111

112 Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit ja tukimateriaali Opetuksen tavoitteet T11 Ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla T12 Tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin. T13 Tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta. T14 Ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan. Sisältöalue et S2 Arvioinnin kohteet Peruslaskutoimitu kset rationaaliluvuilla TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen Oppilas osaa laskea kokonaisluvuilla ja positiivisilla murtoluvuilla S2 Lukukäsite Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa antaa esimerkin niiden ominaisuuksista. S2, S6 Prosentin käsite ja prosenttilaskenta S3, S4 Tuntemattoman käsite ja yhtälönratkaisutai dot Oppilas ymmärtää prosentin käsitteen ja osaa laskea prosenttiosuuden. Oppilas osaa laskea prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta. Oppilas ymmärtää tuntemattoman käsitteen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön esimerkiksi päättelemällä tai konkreetein välinein. Oppilas osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtälön esimerkiksi päättelemällä. Erja Vitikka, Opetushallitus Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla niiden ominaisuuksia Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden, prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta sekä muutos- ja vertailuprosentin. Oppilas osaa käyttää tietojaan eri tilanteissa. Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtälön esimerkiksi päättelemällä tai symbolisesti. TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan ylittävä osaaminen Oppilas osaa peruslaskutoimitukset murtoluvuilla ja soveltaa laskutaitoaan ongelmanratkaisussa Oppilas osaa tunnistaa ja hyödyntää reaalilukujen ominaisuuksia esim. laskutoimituksissa. Oppilas hallitsee prosenttilaskennan ja osaa hyödyntää monipuolisesti tietojaan eri tilanteissa. Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön ja vaillinaisen toisen asteen yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa soveltaa yhtälönratkaisutaitojaan matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. 10/10/2018 Opetushallitus 112

113 Taide- ja taitoaineiden valinnaisten arviointi Täsmennykset perusteisiin tehty 4/2017 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (6 + 5 vvt) ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Ovat eri asia kuin valinnaiset aineet (9 vvt) ja ohjeistus myös opetussuunnitelman perusteissa erilainen Taide- ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista ei tule todistuksiin erillistä arviota, kuten valinnaisista aineista Oppilas saa arvosanan taide- ja taitoaineesta kaikilla vuosiluokilla, joilla hän sitä opiskelee Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 113

114 Valinnaisten aineiden arviointi Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 2 vvt:n oppimäärän, arvioidaan numeerisesti Oppimäärältään alle 2 vvt käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä hyväksytty Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. oppiaineen arvosanaa Erotetaan toisistaan oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet ja muut valinnaiset aineet Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 114

115 PÄÄTTÖARVIOINTI PÄÄTTÖTODISTUS valinnaisten aineiden arviointi taito- ja taideaineiden arviointi

116 Päättöarvosanan korottaminen Perusopetuksen lainsäädännössä tai valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ei ole säännöksiä tai määräyksiä arvosanojen korottamisesta. Ainoastaan hylätystä vuosiluokan suorituksesta on perusopetusasetuksessa säännös, jonka mukaan oppilaalle tulee antaa mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Kun oppilas on vielä koulussa, koulu voi järjestää mahdollisuuksia antaa erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä, joiden avulla oppilaat voivat osoittaa parantunutta osaamistaan. Mahdollisuuksia voidaan antaa normaalin opetuksen yhteydessä sekä erillisissä näyttötilaisuuksissa. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 116

117 Päättöarvosanan korottaminen Lisänäyttömenettelyt tulisi kirjata opetussuunnitelmaan, jotta pelisäännöt ovat kaikille selviä ja menettelyt yhdenmukaisia On tärkeää, että oppilaita kohdellaan tasavertaisesti esimerkiksi saman kunnan eri kouluissa. Tärkeää on myös, että oppilailla ja huoltajilla on hyvissä ajoin tieto sekä arviointiperusteista että siitä, millä osa-alueilla osaamista olisi parannettava ja miten ja milloin siitä voi antaa näyttöjä Jo saatuun päättötodistukseen kirjattuja arvosanoja ei voi jälkikäteen lisänäyttöjen perusteella muuttaa tai korjata. Mahdollisesta parantuneesta osaamisesta on hankittava uusi, erillinen todistus. Uuden todistuksen voi saada joko osoittamalla osaamisensa perusopetuslain (38 ) ja asetuksen (23 ) mukaisessa erityisessä tutkinnossa tai opiskelemalla perusopetuksen lisäopetuksessa (ns. 10. luokka) tai aikuisten perusopetusta antavassa oppilaitoksessa. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 117

118 Opinnoissa eteneminen vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaan (Perusopetusasetus 11 3 mom). Oppimäärä jaetaan vuosiluokkien sijaan opintokokonaisuuksiksi. Oppiaineiden oppimääristä muodostetaan oppimissuunnitelmaan opintokokonaisuuksia muulla perusteella kuin vuosiluokittain. Kullekin kokonaisuudella määritellään opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Lisäksi on määriteltävä opintokokonaisuuden sisältämän opetuksen tuntimäärä Oppilaalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot suhteessa edellisen opintokokonaisuuden tavoitteisiin, jotta hän voisi edetä opiskelemaan seuraavaa. Jos hänen tietonsa ja taitonsa eivät ole riittävän hyvät, hän ei vielä siirry eteenpäin. Oppilas ei jää luokalleen mahdollisten hylättyjen tai puuttuvien suoritusten vuoksi. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 118

119 Opinnoissa eteneminen vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaan (Perusopetusasetus 11 3 mom). Lukuvuoden päättyessä hän saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksista ja siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät. Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. Oppilas saa 9. luokan päätteeksi lukuvuositodistuksen, johon on merkitty hänen jo hyväksytysti suorittamansa opinnot ja arviot niistä. Oppilas jatkaa seuraavana lukuvuonna opintojaan 9. luokan oppilaana ja saa päättötodistuksen heti, kun perusopetuksen oppimäärä on kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettu. Erja Vitikka, Opetushallitus /10/2018 Opetushallitus 119

120

121 LINKKI TAI VINKKI MILLOIN ARVIOINTI ON EETTISESTI KESTÄVÄÄ? Eettisesti kestävä arviointi Miten arviointitieto voi parantaa opetusta? Päivi Atjonen edu.fi-sivulla

122 Miten SEURATAAN arvioinnin periaatteiden toteutumista?

123 Rauman normaalikoulun OPS LINKKI TAI VINKKI

124

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Oulussa 5.2.2019 Erja Vitikka, opetusneuvos Marjo Rissanen, opetusneuvos Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin 2019-2022

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen Arviointi/AVI/JNS 11022019 Jaakko Väisänen Kriteeripohjainen arviointi Jaakko Väisänen Oppilaaseen ei enää kaadeta muistitietoa, vuosilukuja tai virrenvärssyjä... Peruskoulussa opiskellaan tietojen etsimistä,

Lisätiedot

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Ryhmien muodostaminen 6-8 henkeä/ryhmä mielellään uusia tuttavuuksia eri kouluista ja koulumuodoista Esittätyminen Kerro yksi mieleenpainuva arviointikokemus

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA Yhteisiä nostoja opetussuunnitelman 2014 perusteista, opetussuunnitelmasta 2016 sekä Opetushallituksen laatimista arvioinnin linjauksista opetussuunnitelmaan 2004.

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa. Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Jyväskylässä Erja Vitikka OPH

Arviointi perusopetuksessa. Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Jyväskylässä Erja Vitikka OPH Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Jyväskylässä 3.4.2019 Erja Vitikka OPH Mikä arvioinnissa askarruttaa? Mitkä ovat arviointiin liittyvät asiat ja kysymykset, joita kouluyhteisöissänne

Lisätiedot

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 Tervetuloa! Koulutusosio 1 klo 8:30 15:00 Koulutuspäivän ohjelma

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Kokkolan kaupunki Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma Luku 6 Oppimisen arviointi Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa [Vuosi ] Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET OPETUSHALLITUS Sisällys LUONNOS versio 16.9.2019 Sisällys... 1 6.1. Arvioinnin

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi Puistolanraitin ala-asteen koulu 6 Arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.2Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 6.3Arvioinnin kohteet 6.4Opintojen aikainen arviointi 6.4.1Arviointi lukuvuoden

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin

Lisätiedot

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21 Porin kaupunki Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI Sivu 1 / 21 Sisällysluettelo Porin kaupunki... 1 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri...

Lisätiedot

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä.

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä. Espoon kaupunki Opetussuunnitelmakokonaisuus luvuista 6, 7, 10 ja 12 sisältäen Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman Opetushallituksen vahvistamat

Lisätiedot

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6.1 Joensuun seudun arviointikulttuuri Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Sisällys LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri... 1 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet... 2 6.3 Arvioinnin kohteet... 3 6.4 Opintojen

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358401898959 Hyvinvoiva koulu perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358401898959 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi

Lisätiedot

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358401898959 Hyvinvoiva koulu perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi

Lisätiedot

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo )

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo ) Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi klo 13.00-15.30 (kahvitauko klo 14.00-14.30) Annamari Kajasto Kaksikielisen opetuksen verkostoseminaari Turun ammatti-instituutti, Datacity 13.3.2018 Kaksikielisen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus.

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6. Oppimisen arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Eija Kauppinen, Mikko Hartikainen, Marjaana Manninen & Matti Pietilä OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Perusopetuksen

Lisätiedot

Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH ) Voimaan

Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH ) Voimaan Ranuan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset (OPH-866-2017) Voimaan 1.8.2018 Opetuksen järjestämistapoja Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa

Lisätiedot

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo Työpaja A1/B1 klo 13.30-14.45 ja klo 15.30-16.45 Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa Minna Harmanen Annamari Kajasto Pirjo Koivula Katri Kuukka Monipuoliset arviointikäytänteet

Lisätiedot

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4.

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4. Vantaan yläkoulujen OPS puu Primuksessa Tässä ohjeistuksessa kuvataan yläkoulun Primuksen ops -puun rakentamista ja arvioinnin teknistä toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan kaupungin

Lisätiedot

kehittämässä: -oppimäärä Arvioinnin kielitaitoa suomen kieli ja kirjallisuus

kehittämässä: -oppimäärä Arvioinnin kielitaitoa suomen kieli ja kirjallisuus Arvioinnin kielitaitoa kehittämässä: suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Minna Harmanen opetusneuvos, Opetushallitus Oppimisen arvioinnin kansallinen konfrenssi 11.4.2017, Ryhmä C4, https://urly.fi/la1

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Arviointi Elisa Puoskari

Arviointi Elisa Puoskari Arviointi 29.10.2016 Elisa Puoskari Arvostelu Arviointi Oppilaan arviointi Oppimisen arviointi Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan oppimisprosessin

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA ARVIOINTI YLÄKOULUSSA 2 SISÄLLYS 1 ARVIOINNISTA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT... 3 1.1 Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagogin tehtävä oppimisen

Lisätiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Erityiset opetusjärjestelyt Erityiset opetusjärjestelyt koulunkäynnin tukena Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, apulaisrehtori Tänään perehdymme: Pidennetty oppivelvollisuus Opetuksesta vapauttaminen Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4)

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Tiina Tähkä, Mikko Hartikainen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Kysymyksiä Miten arviointi vahvistaa opiskelijan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3!

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Merja Kuosmanen syyskuu 2015 Ulla Ilomäki-Keisala 3 TOIMINTAKULTTUURI Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen

Lisätiedot

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi. Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi. Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus 6.2 Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt Arviointikäytännöt ja palautteen

Lisätiedot

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 Tervetuloa! Koulutusosio 1 klo 8:30 15:00 Koulutuspäivän ohjelma

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot

6. OPPIMISEN ARVIOINTI

6. OPPIMISEN ARVIOINTI 6. OPPIMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINNIN PAINOPISTEET KEMPELEESSÄ Arviointi on KANNUSTAVAA ja OPPIMISTA EDISTÄVÄÄ - Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppilasta sekä edistetään oppilaan oppimaan

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 26.-27.4.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Eija Kartovaara Osaamisen ja sivistyksen asialla Usein kysyttyä opintojen järjestämisestä ja oppilaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi.

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi. PS-2016 kevät Pedagogiset iltapäivät johtajat ja koordinaattorit Ma 21.3. klo 14.00-16.20 kokoushuone 301 Paikalla: Hannele Penttinen, Minna Partonen, Anni Koivunen, Teemu Ihalainen, Kirsi Pyykkö, Päivi

Lisätiedot

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Ulla Ilomäki-Keisala

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Ulla Ilomäki-Keisala TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Ohjelma: OPStuki 2016 -TYÖPAJA 3 8:45 9:15 Aamukahvit ja tervetulotoivotus 9:15 9:45 Työpajan 3 tavoitteet, sisällöt, ennakkotehtävät ja to do -lista 9:45 10:45 Monipuolinen

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 25.2.2016 1 2 Pääasiassa sanallista formatiivista arviointia Havainnointi, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointi, Työtavat, mitkä mahdollistavat

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 4.10.2016 3. JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT Opetussuunnitelma Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista millainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2014 MUUTTAMINEN, OPH

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2014 MUUTTAMINEN, OPH SASTAMALAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET: OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 24.4.2017 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2014 MUUTTAMINEN, OPH-866-2017 Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen

Lisätiedot