Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie Ruukki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma InnoNauta Koulutus-hanke MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie Ruukki Maarit Kärki

2 SISÄLTÖ 1. Hankkeen tiedot ja hakija Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja koulutusmenetelmät Hankkeen koulutuspaketit Hankkeen aikataulu Hankeorganisaatio Hankkeen budjetti Tiedottaminen ja raportointi..21 2

3 1. Hankkeen tiedot ja hakija InnoNauta-hanke INNO-NAUTA hanke jakaantuu kolmeen erilliseen hankekokonaisuuteen, jotka keskittyvät naudanlihantuotantoon: 1. Tiedonvälityshanke InnoNauta - Tiedotus 2. Yleinen kehittämishanke InnoNauta - Kehitys 3. Koulutushanke InnoNauta - Koulutus Hankkeiden toimintaa ohjaa neljä tuotannon osa-aluetta ja niitä yhdistävänä tekijänä on talousasiat. InnoNauta hankkeiden tavoitteena on naudanlihan tuotantokustannusten alentaminen 20 % ja suomalaisen naudanlihantuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen. 1. Rehuntuotanto 2. Rakentamien/rakenne 3. Tuotannon toteutus ja seuranta Tuotannon talous 4. Yritysjohtaminen Tässä hankesuunnitelmassa esitellään Koulutus - hanke Hankkeen vastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana toimii MTT/ Kotieläintuotannon tutkimus (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Yhteistyökumppanina on A-Tuottajat Oy, joka on ollut myös hankesuunnittelussa mukana. MTT:n Kotieläintutkimuksen yksikön johtajana toimii Tuomo Varvikko ja hankkeen vastuullisena johtajana toimii vanhempi tutkija Erkki Joki-Tokola. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) on maa- ja metsätalousministeriön alainen yksikkö, jonka tehtävänä on suomalaisen elintarviketuotannon kehittäminen. MTT Ruukin toimipiste sijaitsee Siikajoella (ent. Ruukki), 60 kilometriä Oulusta etelään. Tutkimusaseman tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat nurmi- ja lihanautatutkimukset. Peltokasveissa keskitytään perunaan ja viljoihin. MTT:llä on käytössään maataloustuotannon kehittämis- ja tutkimustyössä tarvittava laitteisto ja tietotaito. Vahvuutena kehittämistyölle on MTT:n muiden yksiköiden (mm. kotieläintuotannon tutkimus ja taloustutkimus) sekä tiedonhankintapalveluiden kautta saatava tuki (mm. maailmanlaajuinen alan kirjastopalvelu). MTT edistää tutkimuksen keinoin kuluttajien hyvinvointia, maa- ja elintarviketalouden 3

4 kilpailukykyä, tuotanto- ja elinympäristön laatua, maaseudun elinvoimaisuutta sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. MTT:n työ luo pohjaa taloudelliselle kasvulle, uusien työpaikkojen synnylle, alueellisesti tasapainoiselle kehitykselle, luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle sekä yleisen hyvinvoinnin lisääntymiselle. A-Tuottajat / AtriaNauta Hankkeen toisena toteuttajana on A-Tuottajat Oy, jolle hankkeen hallinnoija tekee tuen siirron. A-Tuottajat Oy on tuottajaosuuskuntien - Itikkka, Lihakunta ja Pohjanmaan Liha, sekä Atria Oyj:n omistama yritys. A-Tuottajat Oy:n merkittävimmät tehtävät ovat hankkia liharaaka-ainetta Atria Oyj:lle, harjoittaa eläinvälitystoimintaa sekä tuottaa ja markkinoida tuottajapalveluita maatalousyrittäjille. Kehitysryhmässä toimii viisi henkilöä ja toiminta-alueena on koko Suomi. 2. Hankkeen tausta Maidon- ja naudanlihantuotanto ovat ja tulevat jatkossakin olemaan Suomen ja erityisesti Keskija Pohjois-Suomen maatalouden peruspilarit. Tällä hetkellä naudanlihantuotannon tulevaisuus näyttää suhteellisen hyvältä ja erityisesti emolehmätuotanto kiinnostaa maatalousyrittäjiä yhä enenevässä määrin. Maidontuottajia näyttäisi jatkossakin siirtyvän jonkin verran emolehmien kasvattajiksi. Lisäksi jo naudanlihantuotantoa harjoittavia tuottajia kiinnostaa investoiminen emolehmänavettaan ja suuntautuminen emolehmien kasvattamiseen. Emolehmätilojen määrän ja koon uskotaan jatkossa kasvavan. Naudanlihantuotannon kannattavuus ja ympäristökysymykset vaativat kuitenkin kehittämistoimia jatkossa (Pohjois-Pohjanmaan alueellinen maaseutuohjelma ). MTT ja A-Tuottajat toteuttivat vuosina hankekokonaisuuden, Naudanlihantuotannon kehittäminen Pohjois-Suomessa. Hankkeen aikana syntyi useita uusia tiloja emolehmätuotantoon ja emolehmien määrä kasvoi merkittävästi useissa maakunnissa. Uudet ja nykyiset tilat tarvitsevat paljon lisää tietoa, jotta naudanlihantuotannon kannattavuus säilyy ja paranee tilatasolla. MTT ja A-Tuottajat ovat suunnitelleet jatkotoimenpiteitä naudanlihantuotantotilojen kehittymistä varten. InnoNauta hankekokonaisuus ja koulutushanke jatkavat jo aloitettua kehittämistyötä pitkäjänteisen suunnittelun pohjalta. Kannattavan naudanlihantuotannon perustana on suunnitelmallisuus ja yritystoiminnan jatkuva kehittäminen. Jos toimintaa ei mitata, sitä ei voi parantaa. Kaiken tekemisen tulisi pohjautua ennen päätöksentekoa ja toteuttamista tehtyihin suunnitelmiin. Toimintaa pitää arvioida ja työllä on oltava selkeät tavoitteet. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttaa näkemys siitä, mitä yrityksen tulee olla jatkossa. 4

5 Naudanlihantuotannon tuloksia seurataan erilaisilla mittareilla, kuten lihatuotoilla, lopputuotteen laadulla, eläinten terveydellä ja taloudellisilla laskelmilla. Tuotannon kokonaissuunnittelu ja oman tilan talouden tuntemus ovat keskeinen osa tilan johtamista. Menestyvän tilan tunnusmerkki on aktiivinen muiden maatilayritysten parhaiden käytäntöjen selvittäminen. Jos maatilalla analysoidaan vain omia tuloksia ja uudet tavoitteet asetetaan pelkästään niiden perusteella, kilpailukyky voi jäädä jälkeen muista. Kestävän tuotannon tärkein mittari on tuotannon kannattavuus. Lyhyellä aikavälillä vähimmäisvaatimuksena on, että myyntitulot kattavat muuttuvat kustannukset. Naudanlihantuotannon muuttuvista kustannuksista suurin erä on rehu- ja ruokintakustannus. Kotoisen rehun tuotantokustannukseen viljelijä voi vaikuttaa valinnoillaan. Ostorehujen ja muiden ostettujen panosten hintoihin viljelijä ei sen sijaan voi juurikaan vaikuttaa. Muita asioita joita tässä kustannusjahdissa tulee tarkastella, ovat rakennuskustannukset mukaan lukien erilaiset ruokintateknologiaratkaisut, suunnitelmallinen tuotanto, eläinaines sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Mahdollisuudet tuotantokustannusten alentamiseen ovat olemassa, sillä nykytilanteessa tilojen välillä on merkittäviä eroja parhaiden ja heikoimpien tilojen välillä. Naudanlihantuottaja joutuu tekemään monia päätöksiä ennen yrittäjäksi ryhtymistään. Näitä ovat muun muassa tuotantomuodon valinta, tuotantorakennusten sopivuus ja niihin liittyvät mahdolliset uudet investoinnit, ruokintastrategian valinta ja siihen kytkeytyvä pellon käytön sekä ruokintalaitteiden suunnittelu. Lisäksi naudanlihantuottaja joutuu tekemään jatkuvasti lukuisia muita päätöksiä ottaessaan huomioon maataloustuotantoa ohjaavat tukipoliittiset päätökset, naudanlihan hintaan vaikuttavat tekijät sekä yhteistyökumppaneiden saatavuuden ja mahdollisten koneurakoitsijoiden käytön. Suomen elintarviketuotannon haasteena globaalissa kilpailussa ovat vaikeat luonnonolot, eriytynyt markkina-alue ja historiallisista syistä johtuva epäedullinen tilarakenne. Kilpailukykyhaittaa voidaan pienentää alkutuotantoa kehittävillä toimilla ja luonnonolosuhteista johtuvia taloudellisia menetyksiä voidaan pyrkiä kompensoimaan maatalouspolitiikan toimenpiteillä. Menestyminen Euroopan yhteismarkkinoilla, jossa kilpailu kiristyy ja tuottajahinnat laskevat, edellyttääkin huomion kiinnittämistä entistä tarkemmin tiloilla tuotettujen tuotteiden yksikkökustannuksiin ja mahdollisuuksiin alentaa niitä. 3. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on naudanlihantuotantokustannusten alentaminen 20 prosentilla ja naudanlihantuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen Rakennemuutos jatkuu maataloudessa ja naudanlihantuotannon yksiköt ovat yhä suurempia. Tuotantokustannukset ovat nousseet tiloilla. Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi on panos- 5

6 tuotos suhde maksimoitava. Yksi keino siihen on osaamisen lisääminen, uusien toimintamallien ja ratkaisujen rohkea käyttöönotto ja innovatiivinen asenne yrittämiseen. 4. Kohderyhmät ja koulutusmenetelmät Hankkeen kohderyhmiä ja suoria edunsaajia ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maidontuotanto- ja kasvinviljelytilat. Toisena kohderyhmänä ovat lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät neuvojat ja rakennussuunnittelijat eri organisaatioissa. Tiivis yhteistyö ja informoiminen hankkeen aikana hyödyttävät välillisesti tuottajia, kun neuvojat pystyvät paremmin tukemaan tiloja muutosprosessin hallinnassa. Hankkeen edunsaajiin kuuluvat myös elintarviketeollisuuden toimijat, teurastamot ja meijerit, sekä maatalousoppilaitokset. Hankkeelle tehdään tiedotussuunnitelma, jossa kartoitetaan eri viestintäkanavat. Koulutuksista tiedotetaan InnoNauta - hankkeiden kotisivulla, lehti-ilmoituksilla, tilakohtaisilla kirjeillä, sähköpostiviesteillä ja sidosryhmien viestintäkanavien kautta. Merkittävä tiedotuskanava on viljelijöiden keskinäinen tiedottaminen alueella. Koulutusmenetelmät Minimipituus koulutukselle on 20 x 45 min. Hankkeen tavoitteena on järjestää tuotannon eri osaalueille koulutuspaketteja 3-5 päivän mittaisena. Osa koulutuksesta tapahtuu myös tiloilla tuotanto-olosuhteissa, sekä ryhmissä että yksilökoulutuksena. Koulutusjaksoon voi sisältyä myös vierailuja tiloilla ja opintomatkoja kotimaassa.. Koulutuksen suorittamisesta annetaan opiskelijalle todistus. Koulutusta pyritään kohdentamaan tarkemmin tuottajien ja tuotantomuodon mukaan. Aloittaville ja vasta aloittaneille tulee tarjota koulutusta ensin tuotannon perusasioista ja hankkeen edetessä syvennetään osaamista. Isoille yksiköille ja edelläkävijöille on tarjottava uusinta tutkimustietoa ja haettava ulkomailta tietoa managementin hallintaan ja tuettava heitä koulutuksella omiin innovaatioihin. Pyritään järjestämään koulutustilanteet mahdollisimman vuorovaikutteisiksi niin, että tuottajat/opiskelijat tekevät omaa reflektointia osaamisessa. Reflektio on prosessi, jossa oppija aktiivisesti tarkastelee ja käsittelee uusia oppimiskokemuksiaan voidakseen konstruoida uutta tietoa tai uusia näkökulmia aikaisempiin tietoihinsa. Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan viljelijä-tutoreita kertomassa omista ratkaisuista ja toimintamalleista. Ennen koulutusta annetaan etätehtäviä, joiden avulla opiskelija tutustuu etukäteen omatoimisesti aiheeseen tai pohtii aihetta oman tilan näkökulmasta. Koulutuksessa säilytetään kansainvälinen, globaali näkemys, johon saadaan materiaalia mm. kirjallisuusselvitysten kautta, huippuluennoitsijoilta sekä käyttämällä Internettiä ja 6

7 sähköpostikontakteja. Koulutushanke tekee tiivistä yhteistyötä InnoNauta-Tiedotus ja InnoNauta Koulutus hankkeiden kanssa. Hanke pitää tärkeänä tuoda koulutukseen mahdollisimman paljon asiantuntemusta ulkomailta. Aina ei ole välttämätöntä, että ryhmä matkustaa oppimaan, vaan tuodaan mieluummin asiantuntija Suomen olosuhteisiin. Hankkeen hallinnoijalla ja yhteistyöorganisaatioilla on kontakteja alan ulkomaisiin T&K-organisaatioihin. Käytetään asiantuntijoita luennoilla ja käytännön koulutuksessa. Tiedotus-hanke kerää samalla materiaalia nettikirjastoon. Pyritään mahdollisimman vähäiseen paperin käyttöön ja korvataan sitä muistitikuilla. Kannustetaan koulutukseen osallistuneita tiloja sähköisen viestinnän käyttöön. Otetaan sähköpostiviestintä käyttöön, näin saadaan nopeasti ja laajasti jaettua tietoa esim. koulutuksista ja ajankohtaisista asioista. Lähes kaikissa koulutuspaketeissa on tavoitteena synnyttää toiminnallinen suunnitelma koulutukseen osallistuneelle tilalle. Viljelijät tekevät etätehtävänä koulutuspäivien aikana suunnitelmaa, joka sitten käydään opintokeskusteluna läpi tilakohtaisessa koulutuspäivässä. Koulutukseen osallistuneilla tiloilla on mahdollisuus halutessaan ottaa lisää tilakohtaisia koulutuspäiviä koulutuspakettia kohden, mikäli he kokevat tarpeellisena syventää osaamistaan tai tarvitsevat tukea jatkoseurantaan. Kuitenkin niin, että yrityksessä tapahtuvaa koulutusta on enintään puolet koko koulutuksesta. Tavoitteena on, että koulutuksessa opittuja toimintatapoja toistetaan vuosittain tiloilla. Hankkeessa hyödynnetään Ikaalisten valtakunnallista emolehmäseminaaria, joka järjestetään vuosittain. Siellä on tarjolla 2 päivää koulutusta, jotka linkittyvät hankkeen koulutuspaketteihin. Hanke järjestää opintomatkan Ikaalisten emolehmäseminaariin vuosittain ja tarjoaa sitä lisäkoulutuspäiviksi hankkeessa mukana oleville tiloille. 5. Hankkeen Koulutuspaketit Hankesuunnitelmassa esitellään alustavat suunnitelmat koulutuspaketeista, sisältäen lyhyen kuvauksen käsiteltävistä aiheista ja toteutuksesta. On mahdollista, että hakkeen edetessä osa koulutuspaketeista osoittautuu tarpeettomiksi ja uudenlaisille koulutuspaketeille tulee tarvetta. Näissä tapauksissa muutokset sisällöistä esitetään ohjausryhmälle ja pyydetään heidän lausuntoa asiasta. Hankkeen koulutukset ovat opintorahakelpoisia, kun koulutuksen kesto on vähintään 6 h/ päivä. (1 oppitunti on 45 min.) Hankkeessa tehdään opintokortti, johon viljelijät voivat halutessaan kerätä opintopäivät ja hakea opintorahaa TE-keskuksesta. Koulutuksista on keskusteltu paikallisen TE-keskuksen kanssa. 7

8 Koulutusten toteuttamiseen muodostetaan alueittaisia tiimejä kouluttajista, jotka kokoontuvat ennen koulutusten alkamista suunnittelemaan tarkempaa päivien sisältöä ja koulutusmetodeja. Samalla mietitään käytettävä materiaali ja sovitaan sen tekemisestä. MTT:n ja A-Tuottajien henkilöitä lukuun ottamatta, kouluttajat on kilpailutettu ja organisaatioiden kanssa tehdään puitesopimuksia. Tavoitteena on, että sama kouluttaja ryhmä toteuttaa samaa pakettia useammassa maakunnassa, jolloin koulutuksen laatua voidaan ylläpitää ja parantaa sekä voimme tuottaa edullisesti koulutusta. Nämä ns. kouluttajatiimit kokoontuvat erityisesti hankkeen käynnistyessä, mutta myös hankkeen aikana tarpeen mukaan. Kouluttajatiimit kokoontuvat hankkeen kutsusta ja hankkeen varoilla. Tavoitteellinen Jalostaminen 3 kontaktipäivää + 2 tilakohtaista päivää 5 x 7h = 35 h Koulutus jakaantuu kahdelle vuodelle, jotta voidaan nähdä ja analysoida koulutuksen tulokset tiloilla. Koulutuksen aloitusajankohta on alkuvuosi ja se on erityisesti rodun puhdasjalostajille tarkoitettu koulutus. Koulutuksessa käytetään Tiedotus-hankkeessa tuotettua Rakennearvosteluopasta. Koulutuksen sisältö: - suunnitelmallinen jalostus emolehmätuotannossa - jalostukselle asetettavat eri tavoitteet - eläinten jalostuksellinen tutkiminen ja rakennearvostelu - osataan tutkia sukulinjoja ja tulkita polveutumistodistuksia - jalostettavat ominaisuudet - keinosiemennys, alkionsiirto - kansainväliset jalostusarvostelut - punnitukset ja mittaukset tuotannossa Koulutuksessa syntyy tilakohtainen jalostussuunnitelma, jota toteutetaan ja sen tuloksia tutkitaan koulutuksen jatkuessa noin 1-1,5 vuoden kuluttua. Hanke järjestää kansainvälisen jalostusseminaarin tammikuussa 2010 tai 2011, johon osallistuvat kaikki tässä koulutuksessa olevat. Aiheina seminaarissa olisi mm. nautojen testattavat ominaisuudet, DNA-markkerit ja kansainvälinen arvosteluvarmuus. Luennoista osa talletetaan nettikirjastoon ja seminaarista luodaan mahdollisuuksien mukaan videoneuvottelu-yhteys maakuntiin. Koulutuksen tavoitteena on saada jalostustiloille selkeä suunnitelmallinen malli jalostamiseen. Emolehmätuotannon tulevaisuuden kannalta on tärkeää kouluttaa huippujalostajia, jotka turvaavat suomalaisen emoaineksen laadun tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös yleisesti eläinaineksen parantaminen ja sitä kautta tuotannon kannattavuuden parantaminen. Pihvieläinten jalostustyössä Suomi on pieni yksikkö, joten kansainvälistyminen ja kansainvälisten verkostojen luominen on välttämätöntä eläinaineksen hankintaan ja kehittämiseen. 8

9 Koulutuspakettiin voidaan liittää Emolehmäseminaarin tarjoamat koulutuspäivät vuosittain Ikaalisissa. Siellä oleva koulutustarjonta täydentää ja tukee tätä koulutuspakettia Tavoitteellinen pihvilihantuotanto 3 kontaktipäivää + 1 tilakohtainen päivä 4 x 7h = 28 h Koulutuksen kohderyhmänä ovat pihvivasikan tuottajat ja risteytystuotantoa harjoittavat emolehmätilat. Koulutus sopii myös aloittaville tiloille. Koulutuksen alussa tilat tekevät tilakohtaisen tuotannon nykytilan arvioinnin. Koulutuksen sisältö: - eläinaineksen merkitys ja suunnitelmallinen valinta - rakennearvostelu tuotantokarjoissa - tuotannon mittaaminen, punnitus, vasikkakuolleisuus, tiinehtyminen - eläinten kuntoluokitus - eläinten käsittely erilaisissa hoitotilanteissa - tuotantorytmi ja sen taloudellinen merkitys - terveydenhuolto ja tuotanto-olosuhteet, eläinlääkärin näkökulma Koulutuksen tavoitteena on emolehmätuotannon managementin hallinta, jolla turvataan myös taloudellisesti kannattava toiminta. Tilalla on oltava tuotantostrategia. Eläinaineksen suunnitelmallisuus, tuotannon mittaus ja analysointi sekä tilakohtaisten tavoitteiden asettaminen ovat kiinteä osa tuotannon harjoittamista. Koulutuspakettiin voidaan liittää Emolehmäseminaarin tarjoamat koulutuspäivät vuosittain Ikaalisissa. Siellä oleva koulutustarjonta täydentää ja tukee tätä koulutuspakettia Teuraskypsyys ja ruhon luokitus 2 kontaktipäivää + 1 tilakohtainen päivä 3 x 7 h = 21 h Koulutuksen kohderyhmänä ovat loppukasvattajat. Sonnien ja hiehojen ruhon luokitus on osaltaan hinnoittelun perusteena naudanlihantuotannossa. Eläimet saavuttavat teuraskypsyyden eri aikaan ja tuottajien on arvioitava optimaalinen teurastusajankohta. Liian aikainen tai liian myöhäinen teurastusajankohta heikentää taloudellista tulosta. Koulutuksen sisältö: - naudan ruhon osat - ruhon luokitus ja luokitustoiminta Suomessa ja EU:ssa - teuraskypsyys, lihasta vai rasvaa - teuraskypsyyteen vaikuttavat tekijät 9

10 - teuraskypsyyden taloudellinen merkitys - eläinten punnitukset - tulosten analysointi teurasraporteista - ruokinnan merkitys - teurastamokäynti, jossa tutustutaan luokitustoimintaan ja arvioidaan ruhoja Koulutuksessa on teuraskypsyyden ja luokituksen arviointia omalla tilalla teuraaksi lähtevien eläinten osalta yhdessä kouluttajan kanssa. Koulutuksen viimeinen päivä on teurastamovierailu ja tulosten analysointia raporttien avulla. Tautiriskien vuoksi pyritään välttämään liikkumista isoissa ryhmissä tiloilla. Myös teurastamolla vierailut eivät aina ole mahdollisia, mutta koulutuspäivä pyritään ajoittamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli mahdollisuus teurastamovierailuun jää pois, tuotetaan sopivaa materiaalia koulutukseen kuvaamalla eläimiä tilalla ja teurastamolla Tavoitteena on, että tilalla opitaan tunnistamaan teuraskypsät eläimet sekä eläimet, jotka eivät perimästään johtuen koskaan saavuta riittävää teuraskypsyyttä. Optimaalinen eläinkohtainen teurastusikä parantaa tuotannon kannattavuutta. Yhteistyössä LTK ja lihatalot. Kestävää kehitystä ja ekologisuutta naudanlihantuotantoon 3 kontaktipäivää 3x 8 h = 24 h Kolme kontaktipäivää, joista yksi päivä on yhteinen seminaari muiden ryhmien ja InnoNauta Tiedotus-hankkeen kanssa. Käytetään alan tutkijoita ja mahdollisesti myös kansainvälisiä luennoitsijoita. Koulutuksen sisältö: - Kuinka voimme tuottaa naudanlihaa Suomessa kestävää kehitystä ja ekologisuutta huomioiden. - Minkälaisia toimintamalleja meidän tulisi suosia ja mitä taloudellisia vaikutuksia niillä on - Ruokinnan mahdollisuudet - Ravinnetaseet - Luonnonmukainen tuotanto - Ekologisuus - Ilmastonmuutos Koulutuksen tavoitteena on syventää tuottajien kansainvälistä ja globaalia näkemystä. 10

11 Rehuntuotanto ja ruokinta emolehmätilalla 5 x 7 h = 35 h 5 kontakti päivää Koulutuksen aikataulu on kalenterivuosi, aloittaen alkutalvesta ja päättyen tilakohtaiseen ruokinnansuunnitteluun loppusyksyllä. Kohderyhmänä ovat emolehmätuottajat. Kasvukaudella tapahtuva Pellon piennar-koulutuspäivä järjestetään alueellisesti vaihdellen, joko MTT:n toimipisteissä, koulutiloilla tai yksittäisillä maatiloilla. Koulutuksen sisältö jakautuu viiteen eri teemapäivään. Koulutuksen sisältö: Ruokinnan perustieto - naudan fysiologia - rehuarvot ja rehun ominaisuudet - kivennäiset, vitamiinit ja väkirehut - rehujen analysointi Nurmipäivä - onnistunut nurmituotanto - pellon peruskunto, satotaso ja sadon määrittäminen - kasvilajit ja rikkatorjunta - nurmen uudistaminen ja nurmen suorakylvö Laidunpäivä - emolehmätilan laiduntamiseen liittyvät asiat - aitaukset, vesi, kivennäiset - lisäruokinta Pellon piennar - päivä - tutkimusasemilla, koulutiloilla tai maatiloilla - kasvukauden havaintoja nurmen tuotannosta - koneet ja kalusto nurmituotantoon Ruokinnan suunnittelu omalle tilalle - rehubudjetti - rehunäytteiden tulosten arviointia - ruokintasuunnitelman merkitys Koulutuksen tavoitteena on suunnitelmallisuus rehuntuotannossa. Emolehmätuottajat valitsevat itse tilakohtaisen ruokintastrategian olosuhteiden mukaan. Tiloilla optimoidaan rehuntuotanto ja eläinmäärä. Koulutuspakettiin voidaan liittää Emolehmäseminaarin tarjoamat koulutuspäivät vuosittain Ikaalisissa. Siellä oleva koulutustarjonta täydentää ja tukee tätä koulutuspakettia 11

12 Tavoitteellinen ruokinta loppukasvatustilalla 4 x 7 h = 28 h 4 kontaktipäivää Loppukasvatuksen onnistumiseen vaikutetaan merkittävästi ruokinnalla. Ruokinnassa on huomioitava eläinten ikä, sukupuoli ja rotu. Epäonnistuneen ruokinnan vaikutuksesta ruhon ominaisuudet kärsivät ja se vaikuttaa lihan tilityshintaan. Naudanlihantuottajilta on saatu toiveita ruokintakoulutuksen sisällöstä. Toiveena on erityisesti ollut naudan fysiologiaan ja märehtijän ruoansulatukseen keskittyviä aiheita. Loppukasvatuksessa rehudietin kokonaisuudella onkin suuri merkitys sekä ruhoon että ruokinnan taloudellisuuteen. Tuottajien on ymmärrettävä rehujen ruokinnallinen merkitys ja miten erilaiset rehut täydentävät toisiaan. Koulutuksessa käytetään hyväksi myös Nauta-hankkeessa (MTT Ruukki )tuotettua materiaalia, ruokinnan ja olosuhteiden vaikutuksesta sonnien rasvoittumiseen. Koulutuksen sisältö: Perustiedot naudan ruokintaan - naudan fysiologia, mahojen toiminta, valkuaisaineiden muodostuminen ja imeytyminen, ruokinnalla aiheutetut ongelmat - rehuarvojärjestelmä ja tarvenormit - eri rehujen ruokinnallinen merkitys - ruokintamallit ja ruokinnan jaksottaminen Kotoisten rehujen tuotanto - satotasot - tarvittava peltoala - kotoisten rehujen hinnan laskenta Ruokinnan suunnittelu - väkirehupitoisuuden optimointi ruokinnan kannalta, valkuaislisän merkitys, kivennäisruokinta, tärkkelys, rasva - rehuanalyysin tulkinta - ruokinnan taloudellisuus - rasvoittumisen ehkäiseminen korkeilla teuraspainoilla - ruokinnan ja kasvatusajan optimointi suhteessa nykyhintaisiin rehuihin - ruokinnan ja kasvatusajan optimointi suhteessa lihan myyntituloihin ja eläintukiin Kotitehtävänä kotoisten rehujen määrän arviointi, rehunäytteiden ottaminen ja analysointi Koulutuksessa syntyy tilakohtainen rehuntuotanto- ja ruokintasuunnitelma. 12

13 Laiduntalous emolehmätilalla 4+1 pv 4 kontaktipäivää ja 2 x 0,5 päivää tilakohtaista koulutusta Koulutuksen tavoitteena on laiduntamisen hallinta ja mahdollisimman pitkän ja tehokkaan laidunkauden toteuttaminen. Tilat tekevät laidunsuunnitelman omalle tilalle ja tilakohtaisilla päivillä havainnoidaan laidunkauden toteutumista ja syksyllä laidunkauden päättyessä arvioidaan onnistumista. Koulutuksen toteutus ajoitetaan kevättalvesta syksyyn. Teoriaosuus pidetään maalis-huhtikuun aikana, alkukesällä puolen päivän tilakohtainen koulutus, joka toistetaan syksyllä laidunkauden päättyessä ja vieroitusten jälkeen. On mahdollista siirtää myös yksi teoriapäivä syksyyn, mikäli sen katsotaan tarpeelliseksi. Koulutukseen ilmoittautuneille tiloille annetaan ennakkotehtävä aiheeseen liittyen, joka palautetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Koulutuksen sisältö: Laiduntamisen merkitys ja tavoitteet emolehmätuotannossa Laidunkasvit, erikoiskasvit ja luomutuotanto, suopohjien laidunnus Nurmituotanto, maan peruskunto, rikkatorjunta, tallaantuminen Laiduntamisen vaihtoehdot ja laidunsysteemit ( etälaidunnus, yhteislaidunnus, laidunpankki) Laidunbudjetti Laidun-/astutusryhmät Laidunjärjestelyt; juottopaikat, kivennäis- ja lisäruokinta, aitaukset Eläinten tarkkailu laidunkaudella Terveydenhuolto laidunkaudella; loiset Eläinten siirtäminen ja käsittelylaitteet, eläinten käyttäytyminen Laidunsuunnitelma omaan karjaan, tavoitteet laitumelle ja tuotannolle Havainnointi laidunkaudella omalla tilalla Laidunkauden onnistumisen analysointi, laitumien riittävyys, aitojen toiminta, tuotannon tulokset Turvallinen eläinten käsittely ja hoito pv Koulutuksen tavoitteena on, että tuottaja ymmärtää nautojen käyttäytymistä sekä sosisaalista elämää ja osaa suunnitella itselleen ja eläimilleen turvallisen työympäristön. Ymmärretään käsittelylaitteiden merkitys eri hoitotoimenpiteissä ja niiden merkitys tuotannon onnistumiseen. Koulutuksessa on 2 teoriapäivää ja yksi tilakohtainen koulutuspäivä. Koulutukseen ilmoittautuneille tiloille annetaan ennakkotehtävä aiheeseen liittyen, joka palautetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Tilakohtaisen koulutuspäivän aikana pyritään tekemään jotain käsittelyyn liittyviä hoitotoimenpiteitä, joiden kautta opitaan ja arvioidaan tilan käsittelyvälineistöä. Koulutuksen sisältö: 13

14 Nautojen käyttäytyminen: nautojen lajinmukaisen käyttäytymisen ja aistien tiedostaminen ja hyödyntäminen Käsittelyn tarpeet: yksilöiden ja ryhmien käsittely, akuutit ja suunnitelmalliset tilanteet Poikima-aika: poikivan/poikineen emon eristäminen, vasikan alkuhoito ja erityisesti vasikan juotto juottoputkella Muut hoitotoimenpiteet, korvamerkit jne. Erilaiset käsittelylaitteet ja tarvikkeet, käsittelyyn tarvittavien karsina- ja irtoaitojen käyttö sekä kiinniottolaitteet ja tarvikkeet Työturvallisuus käsittelyssä Eläinten lastaus ja laumojen siirrot Tehdään toimintasuunnitelma tilalle eri käsittelytilanteista varten, onko riittävästi tarvikkeita? Tilakohtaisessa koulutuspäivässä käydään läpi toimintasuunnitelma ja demonstroidaan joku ajankohtainen käsittelytilanne. Rakennetaan naudanlihantuotantoon! 4 kontaktipäivää + 1 tilakohtainen päivä 5 x 7 h = 35 h Koulutuksen kohderyhmänä ovat rakentamista suunnittelevat naudanlihantuottajat. Kohderyhmä voidaan jakaa tarvittaessa emolehmätuottajiin ja loppukasvattajiin sekä yhdistää koulutusta maakunnittain. Kohderyhmänä ovat myös rakennussuunnittelijat. Rakennuskurssin sisällössä keskitytään toiminnalliseen suunnitteluun sekä ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioon ottavaan suunnitteluun. Työturvallisuusasiat ovat myös tärkeä näkökohta koulutuksessa. Koulutuksen sisältö: - rakentamisprosessi maatilalla - rahoitus ja luvat - tilan tuotantostrategian vaikutus rakennuksiin - toiminnallinen suunnittelu - vierailut tilakohteisiin - oman luonnoksen suunnittelu Tilakohtaisen päivän yhteydessä tutkitaan luonnoksen toteutettavuutta, kuinka hyvin luonnoksessa on huomioitu ympäristöasiat, hyvinvointiasiat, työturvallisuus ja eläinten käsittely. Koulutuksen tavoitteena on edesauttaa kustannustehokasta rakentamista. Emolehmätuotannon rakentamisessa on edelleen etsittävä edullisia uusia malleja, jotka huomioivat tuotannon vaatimukset mahdollisimman hyvin. Investointia suunnitellessa on huomioitava, mitä vaikutuksia sillä on tilan muuhun toimintaan sekä tuottajan omaan jaksamiseen ja yritystoiminnan hallintaan. Koulutuspakettiin voidaan liittää Emolehmäseminaarin tarjoamat koulutuspäivät vuosittain Ikaalisissa. Siellä oleva koulutustarjonta täydentää ja tukee tätä koulutuspakettia 14

15 Vasikassa tuotannon tulevaisuus 3 kontaktipäivää ja 0,5 tilakohtaista päivää 3 x 6 h + 1 x 4 h = 22 h Koulutuksen kohderyhmänä ovat ternivasikoita vastaanottavat vasikkakasvattamot, loppukasvattajat sekä suurehkot maitotilat. Kurssin sisällössä keskitytään nuoren vasikan erityistarpeisiin ruokinnassa, olosuhteissa ja hoitokäytännöissä sekä terveydenhuollossa. Tavoitteena parantaa entisestään vasikoiden hyvinvointia ja kasvatusolosuhteita sekä eläinterveyttä. Lisäämällä tuottajien tietotaitoa vasikoiden kasvatuksen osalta luodaan kestävä perusta sekä naudanlihan- että maidontuotannolle. Koulutuksen aloitus on syksyllä Koulutuksessa on kolme teemallista lähiopetuspäivää, joiden jälkeen tilakohtainen koulutus soveltaen opittua käytäntöön. Tavoitteena on pienryhmä tyyppinen koulutus interaktiivisen oppimisympäristön luomiseksi. Ruokinnalla tuotannollista ja taloudellista tulosta: - Ternimaito ja vasta-aineet vasikan tulevaisuuden avaimet - Lehmänmaidolta juomajauheelle ongelmattomasti - Juomajauhe vaihtoehdot ja juottomenetelmät taloutta ja tulosta - Valmennusta märehtijäksi hallittu siirtymävaihe - Väkirehulla suuri merkitys karkearehun laatu kantaa pitkälle - Apetta vasikoille, mitä minun pitää tietää ja miten toimia? - Kaasua vai jarrua tuotannon tarkkailusta apua päätöksentekoon Olosuhteiden hallinta ja hyvinvointi - Vasikoiden optimaaliset olosuhteet fysiologiset rajat vastassa - Olosuhdehallinta lämmitys ja ilmanvaihto - Osastointi on nykyaikaa tuotantorakennuksissa - Kasvattamon rakenteet ja makuualueet vaihtoehtoja on monia - Vaihtoehdot perinteiseen kasvatukseen mitä maailmalta sovellettaisiin meillä ja miten? - Vasikoiden käyttäytyminen hyvinvoinnin mittarina Vasikoiden hoito ja eläinterveys - Hyvät hoitokäytännöt ja eläinten tarkkailu - Ennaltaehkäisevä terveyden huolto - terveystarkastus - Vasikoiden terveysongelmat ja sairaudet sekä niiden hoito - Suunnitelma vasikkaterveyden ylläpitoon Vasikkavaiheen kartoitus tilallani (tilakohtainen koulutus) - Itsenäinen kartoitus vasikoiden ruokintaan, olosuhteisiin ja hoitokäytäntöihin 15

16 - Kartoituksen läpikäynti asiantuntijan kanssa - Tilakohtaisen suunnitelman laatiminen tehtävistä parannuksista ja valituista käytännöistä Naudanlihantuotannon talouskoulutus 5 kontaktipäivää 5 x 7 h = 35h Koulutuksen tarkoituksena on lisätä tuottajien omatoimisuutta tilan kannattavuuden seurannassa. Tuotannossa tehtävien päätösten tulee perustua kannattavuuteen ja siksi tarvitaan enemmän laskentaa ja vaihtoehtojen vertailua. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki naudanlihantuottajat ja sidosryhmien henkilöt. Kouluttajina ovat talousasiantuntija ja tuotannon osaajat. Tarvittaessa ryhmä voidaan jakaa kohderyhmittäin muutamiksi opetustunneiksi. Sisältö: Tavoitteena Kate 1 Perustiedot naudanlihantuotannon talouden laskentaan - tuotannon tunnusluvut - teurastulokset ja hinnoittelu - tiinehtyvyys ja uudistusnopeus - risteytyksen vaikutus tuottavuuteen - kuolleisuus ja sairaudet Rehustus on puoli katetta - ravinnon tarve ja ruokinta balanssiin - rehuvalinnat tilalla - kotoisen rehun tuotanto - kotoisen rehun hinnan määrittäminen Numeroista euroiksi - mitä tekemäni valinnat maksavat - tuotot lihantuotannosta - tukien vaikutus talouteen Tavoitteena Kate 2. Tuntipalkkaa vai työansiota - työnmenekki naudanlihantuotannossa Työkustannuksen määrittämisen eri tavat Miten muutan työkustannustani tilallani Tavoitteena Kate 3. Miten määritän kiinteän kustannuksen tilallani Vaihtoehtoja kiinteille kustannuksille 16

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

Maaviesti. Ruokintaan. Kaisu Merilä. Lisää luomua. Leivo. kaupan hyllylle. onnistumisen iloa. järjestön näköalapaikalla. lahjaksi tai myyjäisiin!

Maaviesti. Ruokintaan. Kaisu Merilä. Lisää luomua. Leivo. kaupan hyllylle. onnistumisen iloa. järjestön näköalapaikalla. lahjaksi tai myyjäisiin! Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2012 Lisää luomua kaupan hyllylle Ruokintaan onnistumisen iloa Kaisu Merilä järjestön näköalapaikalla Leivo lahjaksi tai myyjäisiin! Tuotannon

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22

Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22 ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 4 2009 Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22 Etelä-Pohjanmaa PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2010 Sukupolvenvaihdos pitää metsän tuottavana Onnistunut ruokinta seurantapalvelun avulla Valaise viisaasti säästä energiaa ja euroja! Lähiruoka

Lisätiedot

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Johanna Lindvall MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009 ja 2010 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2014 (nro 19) Teemana lähiruoka Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa Lähiliha

Lisätiedot